వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -115

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
82000 Fifty Seven By Eight Samira Gupta Tranquebar Press 2009 300 300.00
82001 Tess of the Durbervilles Thomas Hardy Washington Square Press 1970 432 15.00
82002 Hardy and the Wessex Novels 279 5.00
82003 The Woodlanders Thomas Hardy, Cyril Aldred Macmillan And Co., Limited 1948 474 20.00
82004 Mark Twain A Laurel Reader Edmund Fuller Dell Publishing co., inc., 1961 382 2.50
82005 Norna The Magician Sir Walter Scott, Desmond Orient Longman, Madras 1974 128 3.00
82006 Norna The Magician Sir Walter Scott, Desmond Orient Longman, Madras 1975 128 3.00
82007 And All The Trees Are Green A.E. Minnis The Currawong Publishing Company 256 5.50
82008 Lord of The Flies William Golding Faber and faber London 1971 223 25.00
82009 A Passage to India E.M. Forster Penguin Books 1954 316 15.00
82010 A Passage to India E.M. Forster Penguin Books 1974 316 20.00
82011 Uncle Toms Cabin Harriet Beecher Stowe Airmont Publishing Company, Inc. 1967 414 25.00
82012 Nana Emile Zola Collier Books, New York 1962 412 20.00
82013 Emma Jane Austen Pan Books Ltd London 1974 381 15.00
82014 Emma Jane Austen Everymans Library, New York 1968 427 20.00
82015 Sense And Sensibility Jane Austen Washington Square Press 1966 332 2.50
82016 Persuasion Jane Austen New American Library 1964 256 20.00
82017 Pride And Prejudice Jane Austen Oxford University Press 1962 376 10.00
82018 Pride And Prejudice Jane Austen Macmillan And Co., Limited 1962 168 15.00
82019 A For Andromeda Fred Hoyle and John Elliot Macmillan And Co., Limited 1964 167 2.50
82020 The Black Arrow Joan Macintosh Macmillan And Co., Limited 1974 142 3.00
82021 The Alchemist Paulo Coelho Harper Collins Publishers India, New Delhi 2004 177 195.00
82022 Alice In Wonderland Down The Rabbit Hole 284 20.00
82023 Nana Emile Zola Pocket Books 1965 410 15.00
82024 Charlotte Bronte Jane Eyre Charlotte Bronte, Q.D. Leavis Penguin Books 1970 489 15.00
82025 Old Mortality Sir Walter Scott, J.T. Christie Collier Books, New York 1963 414 5.00
82026 She A History of Adventure H. Rider Haggard Rupa & Co., Calcutta 2001 319 50.00
82027 The Autocrat of the breakfast table Oliver Wendell Holmes The New American Library 1961 283 15.00
82028 Women of Rome II 380 10.00
82029 The Covered Wagon Emerson Hough Pocket Books 1956 280 2.50
82030 Lingering Embers Lynsey Stevens Mills & Boon Limited 1984 186 2.00
82031 Under The Greenwood Tree or The Mellstock Quire Thomas Hardy, Adrian Alington Macmillan And Co., Limited 1950 280 100.00
82032 The Moonstone Wilkie Collins Oxford University Press 1945 272 14.00
82033 Life of Jonathan Swift 169 15.00
82034 Gullivers Travels in Lilliput and Brobdingnag Dean Swift Thomas Nelson And Sons Ltd 116 2.00
82035 A Tale of a Tub Jonathan Swift Everymans Library, New York 1970 325 15.00
82036 A Tale of Two Cities Charles Dickens Grace Todhunter J.M. Dent And Sons Ltd., London 1953 384 5.00
82037 A Tale of Two Cities Charles Dickens Oxford University Press 1950 58 10.00
82038 The Pickwick Papers Steven Marcus New American Library 1980 886 20.00
82039 The Pickwick Papers 860 10.00
82040 Oliver Asks For More 103 10.00
82041 The Old Curiosity Shop Charles Dickens J.M. Dent And Sons Ltd., London 1950 541 10.00
82042 Great Expectations Charles Dickens Kalyani Publishers, Delhi 1997 523 50.00
82043 A Book of Escapes and Hurried Journeys John Buchan Thomas Nelson And Sons Ltd 1929 209 10.00
82044 Shane Jack Schaefer Pennant Books 1959 120 2.50
82045 Buckskin Affair Harry Sinclair Drago Pocket Books 1959 151 2.00
82046 Victory an Island Tale Joseph Conrad Oxford University Press 1957 415 2.00
82047 The Man of Property John Galsworthy Orient Longman, Madras 1956 251 12.50
82048 The Castle Franz Kafka, Willa and Edwin Muir Penguin Books 1981 298 25.00
82049 Psycho Robert Bloch Fawcett Publications, Inc. 1963 159 15.00
82050 Nanas Mother Emile Zola T.B. Peterson & Brothers 1950 188 2.00
82051 Before The Fact Francis Iles Pocket Books 1947 278 2.50
82052 Dracula Bram Stoker Perma Books New York 1958 376 3.50
82053 The Mother Grazia Deledda Jaico Publishing House, Bombay 1957 124 1.50
82054 The Covered Wagon Emerson Hough Pocket Books 1956 280 2.50
82055 Summer of the Red Wolf Morris West Fontana Books 1981 220 2.50
82056 A Death in The Family James Agee Avon Books New York 1957 255 3.00
82057 So Disdained Nevil Shute Pan Books Ltd London 1974 236 5.00
82058 Naked on Roller Skates Maxwell Bodenheim Diversey Publishing Corp. 1950 158 2.00
82059 Seven Faces of Love Andre Maurois Jaico Publishing House, Bombay 1960 188 2.00
82060 Twilight Stephenie Meyer Atom Books 2008 434 10.00
82061 Topper Takes A Trip Thorne Smith Methuen & Co. Ltd., London 1946 224 2.50
82062 The Purple Plain H.E. Bates Pocket Books 1952 231 2.50
82063 The Unbearable Bassington Saki (H.H. Munro) Penguin Books 1947 153 2.00
82064 Gone With The Wind Volume 1 Margaret Mitchell Pan Books Ltd London 1975 1010 10.00
82065 Scarlett The Sequel to Margaret Mitchells Gone With The Wind Alexandra Ripley A Time Warner Company 1991 884 25.00
82066 Alex Haley Roots Alex Haley A Dell Book 1980 729 2.00
82067 Peter Camenzind Hermann Hesse Michael Roloff Bantam Books New York 1975 184 2.50
82068 The Scarlet Letter Nathaniel Hawthorne Berkley Publishing Corporation 1962 128 2.50
82069 The Old Man And The Sea Ernest Hemingway Rupa & Co., Calcutta 1998 109 2.00
82070 Brave New World Aldous Huxley Bantam Books New York 1962 176 2.50
82071 Lolita Vladimir Nabokov Fawcett Publications, Inc. 1974 288 2.50
82072 Lady Chatterleys Lover D.H. Lawrence 283 2.50
82073 Lady Chatterleys Lover D.H. Lawrence Penguin Books 376 2.50
82074 An Unofficial Rose Iris Murdoch Panthe Books 1977 333 3.50
82075 Blackshirt Wins The Trick Roderic Graeme Wilco Publishing House 1965 192 2.50
82076 The Chains of Fear N. Narokov 1958 375 2.50
82077 The Moon And Sixpence W.S. Maugham The British Publishers Guild Ltd 1944 192 10.00
82078 Of Mice and Men 224 5.00
82079 The Razors Edge W. Somerset Maugham Penguin Books 313 5.00
82080 The Imitation of Christ Thomas A Kempis St. Paul Publications 1955 343 3.00
82081 Cranford Mrs. Gaskell Collins Clear Type Press 317 2.50
82082 The Kings Treasuries of Literature A.T. Quiller Couch J.M. Dent And Sons Ltd., London 1963 192 3.00
82083 Adam Bede George Eliot Thomas Nelson And Sons Ltd 587 2.50
82084 Tono Bungay H.G. Wells Collins Clear Type Press 354 2.00
82085 The Sleeper Awakes H.G. Wells Collins Clear Type Press 1899 258 1.00
82086 The Olive Garden J.H. Maclehose Thomas Nelson And Sons Ltd 1949 182 2.50
82087 The Pathfinder J. Fenimore Cooper Collins Clear Type Press 539 1.00
82088 Fyodor Dostoyevsky The Gentle Spirit David McDuff Penguin Books 1996 85 1.00
82089 The Murders in The Rue Morgue Edgar Allan Poe Penguin Books 1995 55 1.00
82090 Silas Marner 297 1.00
82091 The Kings Treasuries of Literature A.T. Quiller Couch J.M. Dent And Sons Ltd., London 1957 254 2.50
82092 The Kings Treasuries of Literature A.T. Quiller Couch J.M. Dent And Sons Ltd., London 1960 224 2.50
82093 The Path of The King John Buchan Thomas Nelson And Sons Ltd 1947 287 3.00
82094 The Vicar of Wakefield Oiiver Goldsmith Collins Clear Type Press 1938 315 2.50
82095 East Lynne Henry Wood Collins Clear Type Press 767 2.00
82096 The Egoist George Meredith Oxford University Press 1947 250 2.00
82097 The Wesker Trilogy Arnold Wesker Penguin Books 1970 217 20.00
82098 Howards End E.M. Forster Penguin Books 1970 318 20.00
82099 The Railway Children E. Nesbit Wordsworth Childrens Classics 1993 309 25.00
82100 The Court of Last Resort Erle Stanley Gardner Pocket Books 1954 333 3.50
82101 Not a Penny More Not a Penny Less Jeffrey Archer 255 2.50
82102 The Scarlatti Inheritance Robert Ludlum Grafton Books 1985 335 30.00
82103 Banco The Father Adverntures of Papillon Henri Charriere Panthe Books 1975 285 25.00
82104 The Money Maker John J. McNamara New English Library 1972 316 30.00
82105 The Last Temptation Nikos Kazantazakis, P.A. Bien Faber and faber London 2003 589 50.00
82106 Miz Lucretia of Falconhurst Ashley Carter The Paperback Division of W.H. Allen & Co. 1985 298 25.00
82107 The Capitals 368 20.00
82108 Reflections And Dreams Nora Roberts Americas Publisher of Contemporary Romance 1983 505 15.00
82109 Seventh Avenue Norman Bogner A Dell Book 1969 444 10.00
82110 ??? 395 10.00
82111 The Girl With The Dragon Tattoo Stieg Larsson Maclehose Press London 2008 554 55.00
82112 The Fame Game Rona Jaffe Pan Books Ltd London 1969 365 25.00
82113 The Pillars of The Earth Ken Follett Pan Books Ltd London 1999 1075 100.00
82114 A Nightingale Sang Barbara Cartland Corgi Books 1982 141 15.00
82115 No Time For Love Barbara Cartland Rupa & Co., Calcutta 2007 171 55.00
82116 The Sea of adventure Enid Blyton Piccolo Pan Books 1975 191 20.00
82117 The Mystery of the Spiteful Letters Gnicl Blyton Dean Books 2012 226 25.00
82118 Yours Lonely When You're Dead James Hadley Chase Corgi Books 1979 217 2.50
82119 This Way for a Shroud James Hadley Chase Granada Publishing 1978 190 2.50
82120 Trusted Like The Fox James Hadley Chase A Panther Books 1970 159 2.50
82121 You've Got it Coming 186 2.50
82122 The Best of Carole Mortimer The Tempestuous Flame Carole Mortimer Mills & Boon Limited 1984 376 25.00
82123 Taken on Trust Sally Wentworth Mills & Boon Limited 1990 190 30.00
82124 Love is the Honey Violet Winspear Mills & Boon Limited 1980 187 20.00
82125 Moon Dragon Anne Hampson Mills & Boon Limited 1978 192 2.50
82126 To Lecia and Peter Foston of the Wolery 318 2.50
82127 The Secret of the Man Who Died 64 2.50
82128 The Hound of The Baskervilles Sir Arthur Conan Doyle Quality Paperback Book New York 1994 248 250.00
82129 The Pursuit of Love Nancy Mitford Penguin Books 1949 219 2.50
82130 Valley Thieves Max Brand Pocket Books 1950 180 2.00
82131 Long Time No Leola Carter Brown The New American Library 1967 127 2.50
82132 Sudden Makes War Oliver Strange Corgi Books 1969 191 3.50
82133 The Heart of a Man Georges Simenon The New American Library 1951 159 1.50
82134 Philip Macdonald Xv. Rex Penguin Books 1955 223 2.50
82135 Unmarried Couple Maysie Greig Pocket Books 1949 219 2.50
82136 Travis McGee in The Quick Red Fox John D. MacDonald Pan Books Ltd London 1956 172 2.50
82137 Enter Certain Murderers Sara Woods Popular Library New York 1966 191 2.50
82138 The Lone Star Ranger Zaney Grey Pocket Books 1969 244 2.50
82139 A Garden of Sand Earl Thompson Pan Books Ltd London 1970 559 10.00
82140 The Long Dark Night Joseph Hayes Pan Books Ltd London 1978 415 10.00
82141 The Cavaliers Woman Joan Hunter Pocket Books 1977 361 2.50
82142 Room at the Topless Ted Mark Lancer Books New York 1967 190 2.50
82143 The Lust Market Dr. Harold H.U. Cross Belmont Books New York 1967 256 5.00
82144 Cat People Gary Brandner, DeWitt Bodeen Sphere Books Limited 1982 221 2.50
82145 Princess Daisy Judith Krantz Bantam Books New York 1985 494 15.00
82146 Her Private Passions Marty Holland Avon Publishing Co., 1948 158 10.00
82147 Halo For A Heel Mike Skelly Red Seal Books Gold Medal Books 1952 282 10.00
82148 Movie Wlf Rilla Paperback Division of W.H. Allen & Co. 1985 468 15.00
82149 The Sensualists Ben Hecht New English Library 190 5.00
82150 Acapulco Burt Hirschfeld Sphere Books Limited 1974 349 15.00
82151 A Season in Monte Carlo Edwin Gilbert Pinnacle Books 1976 240 5.00
82152 The Bear Ship of Many Lives Stella F. Rapaport Washington Square Press 1964 116 20.00
82153 I Know A City Th Story of New York Katherine B. Shippen A Macfadden Bartell Book 1954 127 10.00
82154 Restless Spirit Miriam Gurko Fawcett Publications, Inc. 1964 128 10.00
82155 Dunbars Cove Borden Deal Pyramid Books 1960 128 15.00
82156 Across The High Frontier William R. Lundgren Avon Books New York 1959 141 10.00
82157 9:15 To Freedom Martin Fiala Avon Books New York 1952 128 10.00
82158 A Goodly Fellowship Mary Ellen Chase A Pennant Edition 1959 119 10.00
82159 Behind The Mountains Oliver La Farge Berkley Publishing Corporation 1962 126 10.00
82160 Four Days in July Cornel Lengyel Dell Publishing co., inc., 1963 127 10.00
82161 A Dangerous Freedom Bradford Smith Dell Publishing co., inc., 1963 128 2.50
82162 Big City Little Boy Manuel Komroff Avon Books New York 1962 128 15.00
82163 Stories from an American Farm Gordon H. Soles Pyramid Books 1963 126 10.00
82164 The Way West A.B. Guthrie Pocket Books 1957 152 2.50
82165 Other Gods Pearl Buck Pyramid Books 1963 124 10.00
82166 The Bondmaid Pearl Buck Wilco Publishing House 277 5.00
82167 The Red Pony John Steinbeck Bantam Books New York 1948 117 1.00
82168 The Red Cross In Action Beryl and Sam Epstein A Macfadden Bartell Book 1965 128 2.50
82169 Paths To The Present Arthur M. Schlesinger Fawcett Publications, Inc. 1961 128 10.00
82170 Treasury of Great Books Charles S. Verral The Readers Digest Association 1980 640 250.00
82171 Readers Digest Condensed Books The Readers Digest Association 488 20.00
82172 Readers Digest Condensed Books Volume VII The Readers Digest Association 1956 526 25.00
82173 Readers Digest Condensed Books The Readers Digest Association 502 25.00
82174 Readers Digest Condensed Books The Readers Digest Association 502 25.00
82175 The Tale of Aliman The Green Kings Son Kishinev Literatura Artistica 1983 24 2.00
82176 Lalita Vistara P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1987 386 15.00
82177 Samadhirajasutra P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1961 376 15.00
82178 Saddharmalankavatarasutram P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1963 280 15.00
82179 Astasahasrika Prajnaparamita P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1960 579 20.00
82180 Gandavyuhasutra P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1960 490 20.00
82181 Dasabhumikasutra P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1967 247 10.00
82182 Suvarnaprabhasasutra S. Bagchi The Mithila Institute, Darbhanga 1967 129 15.00
82183 Guhyasamaja Tantra or Tathagataguhyaka S. Bagchi The Mithila Institute, Darbhanga 1965 175 15.00
82184 Madhyamakasastra of Nagarjuna P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1987 362 25.00
82185 Siksasamuccaya of Santideva P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1961 207 20.00
82186 Bodhicaryavatara of Santideva P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1988 319 25.00
82187 Mulasarvastivadavinayavastu Volume 1 S. Bagchi The Mithila Institute, Darbhanga 1967 455 15.00
82188 Mahayana Sutra Samgraha Part I S. Bagchi The Mithila Institute, Darbhanga 1961 404 25.00
82189 Mahayanasutrasamgraha Part II S. Bagchi The Mithila Institute, Darbhanga 1964 323 30.00
82190 The Story of the Stupa A.H. Longhurst Asian Educational Services 1992 54 15.00
82191 Glimpses of Buddhism N. Ramesan The Government of Andhra Pradesh 1961 212 20.00
82192 Buddhism in Andhra Pradesh 16 1.00
82193 Buddhism in East Asia Sukumar Dutt Indian Council for Cultural Relations 1966 225 50.00
82194 Buddhist Monasteries in Himachal Pradesh O.C. Handa Indus Publishing Company 1987 216 150.00
82195 Thotlakonda V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1992 100 20.00
82196 The Buddha and His Dhamma B.R. Ambedkar Siddharth College Publications 1957 599 20.00
82197 Biography of Sakyamuni Buddha For Children in Colour Danuse Murty 96 25.00
82198 The Love of Life G.B. Talovich Buddha Educational Foundation 211 100.00
82199 A Pictorial Biography of Sakyamuni Buddha Z.A. Lu 218 25.00
82200 Buddhism And World Peace Nagarjuna University 1993 40 10.00
82201 Buddhist Sites in India 24 10.00
82202 Buddhist Monks and Monasteries of India Sukumar Dutt Motilal Banarsidass publishers 2000 397 595.00
82203 Buddhism For Today Nikkyo Niwano Kosei Publishing Co. 1979 472 9.50
82204 The Spectrum of Buddhism Writings of Piyadassi Bhikkhu Bodhi Buddha Educational Foundation 1991 447 250.00
82205 Difficult Beginnings Candragomin Shambhala Boston & London 1985 121 25.00
82206 The Way of The Bodhisattva Shantideva, Bodhicharyavatara Shambhala Boston & London 1999 214 195.00
82207 Essentials of Buddhism Pategama Gnanarama Buddhist and Pili College of Singapore 2000 208 55.00
82208 A History of Buddhist Philosophy David J. Kalupahana Motilal Banarsidass publishers 1994 307 175.00
82209 Buddha The face of Tranquility The Hamlyn Publishing Group Limited 1970 61 25.00
82210 Relatives and Disciples of the Buddha Buddha Educational Foundation 288 250.00
82211 The Tree of Enlightenment Peter Della Santina Chico Dharma Study Foundation 1997 353 250.00
82212 Taoism And Buddhism K. Bhaskara Rao Navodaya Publishers, Vijayawada 86 15.00
82213 Studies in The Buddhistic Culture of India Lal Mani Joshi Motilal Banarsidass publishers 2002 497 595.00
82214 Lucid Exposition of the Middle way Mervyn Sprung Routledge & Kegan Paul Ltd London 1979 283 100.00
82215 Women Under Primitive Buddhism I.B. Horner Motilal Banarsidass publishers 1990 391 100.00
82216 Sacred Biography in the Buddhist Traditions of South and Southeast Asia Juliane Schober Motilal Banarsidass publishers 2002 366 100.00
82217 Buddhist Sects in India Nalinaksha Dutt Motilal Banarsidass publishers 1998 297 250.00
82218 Buddha and the Gospel of Buddhism Ananda K. Coomaraswamy Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd 2003 370 500.00
82219 Buddhism The Marxist Approach Rahul Sankrityayan Peoples Publishing House 1981 86 5.50
82220 Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of The Buddha C. de Saram Singapore Buddhist Meditation Centre 167 25.00
82221 2500 Years of Buddhism P.V. Bapat, S. Radhakrishnan The Publications Division 1956 503 15.00
82222 The Zen Teachings of Master Linchi Burton Watson Shambhala Boston & London 1993 140 150.00
82223 An Introduction to Tantric Buddhism Shashi Bhushan Dasgupta University of Calcutta 1974 211 16.00
82224 The Buddha Anand S. Krishna Samrudh Bharati Publications, Mumbai 2008 398 175.00
82225 Buddhist Texts Through The Ages Edward Conze Research Press 1995 322 195.00
82226 The Life of the Buddha H. Saddhatissa Harper & Row Publishers, New York 1976 89 25.00
82227 Buddha Yoga Siva Yogi, M.S.S. Guptha 2006 99 100.00
82228 Theravada Buddhism in Southeast Asia Robert C. Lester Ann Arbor Paperbacks 1973 201 25.00
82229 Buddha Gaya Temple its History Dipak K. Barua Buddha Gaya Temple Management Committee 1981 320 100.00
82230 Buddhist Remains in Andhra And The History of Andhra Between 225 & 610 A.D. K.R. Subramanian Asian Educational Services 1989 186 36.00
82231 The Gospel of Buddha Paul Carus, O. Kopetzky National Book Trust, India 1981 252 11.25
82232 Buddhism in India Challenging Brahmanism and Caste Gail Omvedt SAGE Publications New Delhi 2003 316 55.00
82233 The Buddhist Sutra of Lotus Flower Surendra Prakash The CISRS, Bangalore 1991 83 30.00
82234 Buddhist Yoga Thomas Cleary Shambhala Boston & London 1999 109 150.00
82235 Taoism And Buddhism K. Bhaskara Rao Navodaya Publishers, Vijayawada 86 10.00
82236 Pure Land Buddhism Sutra Translation Committee of The United States 1992 212 50.00
82237 An Intelligent Mans Guide to Buddhism Bhadanta Ananda Kausalyayan Sterling Publishers Pvt Lt 1980 176 120.00
82238 Awaken to the Buddha Within Shi Wuling Amitabha Publications 2006 128 25.00
82239 Buddhism in Daily Life Nina Van Gorkom Triple Gem Press 1996 186 55.00
82240 What Buddhists Believe K. Sri Dhammananda Buddha Educational Foundation 1993 332 50.00
82241 The Essentials of Buddhist Philosophy Junjiro Takakusu, Wing Tsit Chan and Charles A. Moore Motilal Banarsidass publishers 1978 235 60.00
82242 The Origin And Development of Buddhist Monastic Education in India Nisha Singh Indo Asian Publishing House 229 100.00
82243 Buddha: His Life, His Teachings, His Order Manmatha Nath Shastri The Society for The Resuscitation of India 1901 279 1.00
82244 The Buddha and His Dhamma B.R. Ambedkar Buddha Bhoomi Publication Nagpur 1997 599 500.00
82245 The Wings to Awakening Thanissaro Bhikkhu Dhamma Dana Publications 1996 352 250.00
82246 On Knowing Reality Janice Dean Willis Motilal Banarsidass publishers 1982 202 65.00
82247 The Story of The Buddha The Association of Buddhist Women in The U.K. 50 20.00
82248 Buddhism Venerable B. Anandamaitreya Samayawardhana, Colombo 1993 182 25.00
82249 Living Legacy of The Buddha Venerable Acharya Buddharakkhita Buddha Vachana Trust 2002 310 250.00
82250 Buddhism in India And Abroad Anukul Chandra Banerjee The World Press Private Limited 1973 263 30.00
82251 Buddhism Made Plain Antony Fernando Satprakashan Sanchar Kendra, Indore 1985 153 25.00
82252 Siddartha Gautama Ananda Buddha Vihara Trust 1997 36 20.00
82253 Buddhism And Indian Literature Prabhakar Machwe Rirst International Conference 20 1.00
82254 An Anthology of Buddhist Poems B. Veerabhadra Rao Buddhist Cultural Organisation 1990 38 10.00
82255 The Live of The Buddha Part One Rev. Siridhamma Buddhist Missionary Society 99 25.00
82256 Buddhism of Wisdom & Faith Sutra Translation Committee of The United States 1994 363 250.00
82257 Buddhist Meditation Piyadassi Thera Buddha Educational Foundation 100 25.00
82258 Pure Land Buddhism Sutra Translation Committee of The United States 1992 212 25.00
82259 The Wings to Awakening Thanissaro Bhikkhu Dhamma Dana Publications 1996 352 100.00
82260 Questions and The Buddhas Answers Egerton C. Baptist Buddha Educational Foundation 193 100.00
82261 The Minds Journey to Ultimate Happiness 68 25.00
82262 Fundamentals of Vipassana Meditation U Maung Tha Noe Buddha Sasananuggaha Organization 96 20.00
82263 The Essence of Tibetan Buddhism Nicholas Ribush Lama Yeshe Wisdom Archive 2001 83 25.00
82264 The Scientific Outlook of Buddhism P.H. Wei Buddha Educational Foundation 59 25.00
82265 Buddhism : The Awakening of Compassion and Wisdom Venerable Master Chin Kung Buddha Educational Foundation 211 30.00
82266 The Seekers Glossary of Buddhism Sutra Translation Committee of The United States 2003 398 500.00
82267 What Buddhists Believe K. Sri Dhammananda Buddha Educational Foundation 332 100.00
82268 The Buddha and His Dhamma B.R. Ambedkar Buddha Bhoomi Publication Nagpur 599 500.00
82269 Pure Land Zen Zen Pure Land Patriarch Yin Kuang Sutra Translation Committee of The United States 1993 268 100.00
82270 Essays in Zen Buddhism Daisetz Teitaro Suzuki Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd 2000 396 370.00
82271 No Barrier Unlocking the Zen Koan Thomas Cleary Bantam Books New York 1993 213 100.00
82272 The Seekers Glossary of Buddhism Sutra Translation Committee of The United States 1998 797 250.00
82273 Buddhist Dictionary Nyanatiloka Singapore Buddhist Meditation Centre 1991 218 25.00
82274 The Tree of Enlightenment Peter Della Santina Chico Dharma Study Foundation 1997 353 250.00
82275 The Lankavatara Sutra Daisetz Teitaro Suzuki Motilal Banarsidass publishers 1999 300 250.00
82276 Siddartha Gautama Ananda Buddha Vihara Trust 1997 36 10.00
82277 Andhra Contribution to Buddist Thanght 1975 30 20.00
82278 The Tibetan Book of The Dead W.Y. Evans Wentz Oxford University Press 1976 249 25.00
82279 Discourse on Discrimination Between Middle And Extremes Th. Stcherbatsky Indian Studies 1971 223 50.00
82280 A Strange Prophecy and Other Tales From The Jatakas Manoj Das Chandamama Books 1996 65 30.00
82281 Aryadevas Catuhsataka Karen Lang Akademisk Forlag Copenhagen 1986 208 400.00
82282 Good Question Good Answer S. Dhammika Buddha Dhamma Mandala Society 2006 85 25.00
82283 Good Question Good Answer S. Dhammika Buddha Dhamma Mandala Society 1991 67 30.00
82284 Pure Land Pure Mind J.C. Cleary Sutra Translation Committee of The United States 1994 246 250.00
82285 Political And Social Thought of The Buddhist Writers K.B. Krishna Milinda Publications, Guntur 1999 77 50.00
82286 The Opening of The Wisdom Eye Tenzin Gyatsho The Theosophical Publishing House, Adyar 2001 178 180.00
82287 Removal of Wrong Views Go bo Rab Byams pa Bsod nams Seng ge, Tashi Tsering 469 250.00
82288 Visuddhimagga : A Study M. Rajagopala Rao Bauddha Sahiti, Guntur 2012 176 100.00
82289 The Concept of Emptiness in Pali Literature Medawachchiye Buddha Educational Foundation 173 55.00
82290 How to Live Without Fear & Worry K. Sri Dhammananda BMS Publications, Malaysia 1989 254 250.00
82291 The Prajna Paramita Heart Sutra Kun Li, Shih Sutra Translation Committee of The United States 1995 71 25.00
82292 The Blueprint of Happiness Anoma Mahinda Buddha Educational Foundation 48 25.00
82293 Arya Salistamba Sutra N. Aiyaswami Sastri Adyar Library 1950 110 25.00
82294 The Four Noble Truths Venerable Ajahn Sumedho Buddha Educational Foundation 1992 73 15.00
82295 Zamling Gyendug Chhognyi C.T. Dorji Prominent Publishers Delhi 2002 79 25.00
82296 The Book of The Kindred Sayings Part IV F.L. Woodward The Pali Text Society, London 1980 298 200.00
82297 The Book of The Gradual Sayings Part V F.L. Woodward The Pali Text Society, London 1986 240 200.00
82298 Buddhist Circuits of Andhra Pradesh P. Chenna Reddy Government of Andhra Pradesh 2011 43 20.00
82299 Buddhist Remains in Andhra And The History of Andhra Between 225 & 610 A.D. K.R. Subramanian Asian Educational Services 1989 186 36.00
82300 Three Teachings Tenzin Palmo Kong Meng San Phor Kark See Monastery 2005 112 75.00
82301 The Four Sublime States Nyanaponika Thera Buddhist Publication Society 1998 57 25.00
82302 Gautama Shakuntala Masani Blackie & Son (India) Limited 1956 118 2.00
82303 Our Buddha Moni Bagchee Buddha Educational Foundation 1999 147 25.00
82304 The Smaller Buddhist Catechism C.W. Leadbeater, C. Jinarajadasa The Theosophical Publishing House, Adyar 26 1.00
82305 Vipassna Meditation Venerable Sayadaw U Janakabhivamsa 1997 142 25.00
82306 A Sill Forest Pool Jack Kornfiel & Paul Breiter The Theosophical Publishing House, Adyar 1987 192 55.00
82307 In One Lifetime : Pure Land Buddhism Shi Wuling Amitabha Publications 2006 55 20.00
82308 Buddhism Annie Besant The Theosophical Publishing House, Adyar 1963 74 10.00
82309 Lord Buddha B.R. Kishore Diamond Pocket Books, New Delhi 39 6.00
82310 The Life of The Buddha Part One Siridhamma Buddha Educational Foundation 99 55.00
82311 A Manual of Buddhism Narada Buddha Educational Foundation 1995 199 120.00
82312 Manual of Buddhist Devotional Practice Acharya Buddharakkhita Buddha Vachana Trust 2006 141 150.00
82313 The Story of The Buddha Edith Holland George G Harrap & Company Ltd 1923 149 2.50
82314 Gautama Buddha M.S. Ramulu & Co, Madras 29 1.50
82315 Buddhism in the Eyes of Intellectuals Buddha Educational Foundation 55 2.50
82316 The Life of The Buddha Part One Siridhamma 95 25.00
82317 Life of The Buddha Part Two 99 25.00
82318 The Buddha and His Teachings Narada Buddhist Missionary Society 1988 738 500.00
82319 Gems of Buddhist Wisdom Buddhist Missionary Society 1996 519 250.00
82320 The Message of Buddhism Subhadra Bhikkhu Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd 1926 108 10.00
82321 Jataka Tales Francis & Thomas Jaico Publishing House, Bombay 1987 313 35.00
82322 The Buddha And His Religion J. Barthelemy Saint Hilaire Rupa & Co., Calcutta 2002 353 150.00
82323 The Teaching of Buddha Kosaido Printing Co., Ltd. 1985 609 100.00
82324 366 readings from Buddhism 250 100.00
82325 Buddha Diary 1997 Neelkamal Publications Pvt Ltd 1997 365 25.00
82326 Buddhism For The Future K. Sri Dhammananda Buddha Educational Foundation 250 20.00
82327 Brahma Net Sutra Sutra Translation Committee of The United States 2000 120 50.00
82328 Brahma Net Sutra Sutra Translation Committee of The United States 1998 120 25.00
82329 Buddhist Meditation in The Southern School G. Constant Lounsbery Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd 1935 163 15.00
82330 The Four Buddhist Books in Mahayana Upasika Chihmann 118 25.00
82331 A Dialogue With The Stars 1969 63 2.00
82332 Buddhism And Other Religions Bhadanta Ananda Kausalyayan Vishwabharati Prakashan 1971 36 1.00
82333 The Message of The Buddha Bhikkhu Dhammavuddo 2005 49 20.00
82334 An Anthology from the Samyutta Nikaya John D. Ireland Buddhist Publication Society 1981 140 20.00
82335 Bhagawan Buddha R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1991 199 20.00
82336 Bodhinyana A Collection of Dhamma Talks Ajahn Chah 1982 130 10.00
82337 A Manual of Buddhism Narada Buddha Educational Foundation 1995 199 55.00
82338 A Taste of Freedom Ven. Ajahn Chah 1980 102 25.00
82339 Releasing Life : An Ancient Buddhist Practice in the Modern World Shenphen Zangpo 127 25.00
82340 Analects of Master Kuang Chin Kuang Chin Cultural Foundation 2008 149 55.00
82341 Mind Training Like The Rays of The Sun bLo byong Nyi mai od zer Nam Kha Pel, Jeremy Russell Buddha Educational Foundation 140 50.00
82342 The Basic Method of Meditation Ajahn Brahmavamso 2003 27 2.50
82343 The Manual of Insight Meditation Phra Acharn Dhammadharo Bhikkhu 48 2.50
82344 Living Meditation Living Insight Thynn Thynn 1995 110 55.00
82345 Cittaviveka Teachings from the Silent Mind Ajahn Sumedho Amaravati Publications 1992 139 25.00
82346 The Buddhas Ancient Path Piyadassi Thera Buddha Educational Foundation 1987 239 45.00
82347 Making Life Meaningful Lama Zopa Rinpoche Lama Yeshe Wisdom Archive 2001 133 25.00
82348 Paticcasamuppada Buddhadasa Bhikkhu Buddha Educational Foundation 1992 114 25.00
82349 Taming The Monkey Mind Sutra Translation Committee of The United States 2000 116 30.00
82350 Clarity of Insight Venerable Ajahn Chah Buddha Educational Foundation 2000 52 15.00
82351 The Minds Journey to Ultimate Happiness 1996 68 25.00
82352 Buddhism in a Nutshell Narada Thera Buddha Educational Foundation 1996 74 20.00
82353 A Path to Happiness Caroline Chen Texas Buddhist Association 1999 67 25.00
82354 A Composition Urging The Generation of the Bodhi Mind Ch'an Master, Dharma Master Sutra Translation Committee of The United States 2003 60 25.00
82355 Mayflower II C.T. Shen Buddha Educational Foundation 1983 179 100.00
82356 Pure Land and Patriarchs Dharma Master Lok To Sutra Translation Committee of The United States 1993 60 20.00
82357 Meditation Ven. Ajahn Chah 1991 25 20.00
82358 The Paccekabuddha : A Buddhist Ascetic Ria Kloppenborg The Wheel Publication 1983 87 25.00
82359 Buddha Dhamma G.C. Lall Kitab Mahal, Allahabad 1959 252 2.50
82360 Foundations of Tibetan Mysticism Lama Anagarika Govinda B.I. Publications Pvt Ltd 1991 311 100.00
82361 Twentieth Century Mystics And Sages Anne Bancroft Arkana Penguin Books 1989 344 50.00
82362 Mysticism Christian and Buddhist D.T. Suzuki Collier Books, New York 1962 160 2.50
82363 The Basic Thought of Bhagavan Mahavir Jaykumar Jalaj Prakrit Bharati Academy 2005 31 15.00
82364 Pure Land Zen Zen Pure Land Patriarch Yin Kuang Sutra Translation Committee of The United States 1993 268 100.00
82365 No Barrier Unlocking the Zen Koan Thomas Cleary Harper Collins Publishers India, New Delhi 1993 213 55.00
82366 The Penguin Book of Zen Poetry Lucien Stryk And Takashi Ikemoto Penguin Books 1981 160 25.00
82367 Essays in Zen Buddhism D.T. Suzuki Rider And Company 2007 367 100.00
82368 The Zen Teaching of Huang Po John Blofeld Shambhala Boston & London 1994 263 25.00
82369 The Zen Teaching of Rinzai Irmgard Schloegl Shamhala Berkeley 1976 96 15.00
82370 All in One One in All Thich Nhat Hanh Kong Meng San Phor Kark See Monastery 2001 149 55.00
82371 The Four Buddhist Books in Mahayana Upasika Chihmann 118 25.00
82372 Nagarjunas Letter Geshe Lobsang Tharchin and Artemus B. Engle Library of Tibetan Works & Archives 1979 163 25.00
82373 Saint Nagarjunas Letter To King Gautamiputra C.T. Dorji Prominent Publishers Delhi 2001 191 55.00
82374 Bhavasankranti Sutra and Nagarjunas Bhavasankranti Sastra N. Aiyaswami Sastri Adyar Library 1938 112 15.00
82375 The life of Nagarjuna From Tibetan And Chinese Sources M. Walleser Nag Publishers, Delhi 1979 43 50.00
82376 Nagarjunas Filosofiske Vaerker Chr. Lindtner Akademisk Forlag Copenhagen 1982 263 265.00
82377 Nagarjuna Kenneth K. Inada Sri Satguru Publications 1993 204 300.00
82378 Nagarjuna Studies in the Writings and Philosophy of Nagarjuna Chr. Lindtner Motilal Banarsidass publishers 1990 327 140.00
82379 An Indian Philosophy of Universal Contingency Nagarjunas School Carmen Dragonetti Buddhism And National Culture 16 1.00
82380 Buddhist Oecumenism And National Cultures Hajime Nakamura Buddhism And National Culture 17 1.00
82381 Siddhartha Hermann Hesse, Hilda Rosner Rupa & Co., Calcutta 1958 130 10.00
82382 Awakening the Mind Lightening the Heart The Dalai Lama of Tibet Harper Collins Publishers India, New Delhi 2006 238 250.00
82383 The Practices and Vows of the Bodhisattva Samantabhadra 41 2.00
82384 The Buddhist Way K. Sri Dhammananda 250 2.50
82385 The Light of Asia Sir Edwin Arnold Kitab Mahal, Allahabad 1939 156 10.00
82386 Gotama The Buddha Ananda K. Coomaraswamy Jaico Publishing House, Bombay 1958 261 25.00
82387 Buddhism Christmas Humphreys Penguin Books 1978 256 15.00
82388 Buddhism For The Future K. Sri Dhammananda Buddha Educational Foundation 250 20.00
82389 To Understand Buddhism Buddha Educational Foundation 63 55.00
82390 Sayings of Buddha Peter Pauper Press 1957 61 10.00
82391 Buddhist Philosophy in Theory And Practice Herbert V. Guenther Penguin Books 1972 240 15.00
82392 The Teachings of The Compassionate Buddha E.A. Burtt The New American Library 1982 247 5.00
82393 If You Meet The Buddha on the Road, Kill Him Sheldon B. Kopp Bantam Books New York 1988 238 2.50
82394 The Teachings of The Compassionate Buddha E.A. Burtt The New American Library 1955 247 2.50
82395 The Diamond Sutra and The Sutra of Hui Neng A.F. Price and Wong Mou Lam Shambhala Boston & London 1969 114 20.00
82396 The Life of The Buddha L. Adams Beck William Collins Sons & Co., Ltd 1959 256 10.00
82397 Jataka Tales H.T. Francis, E.J. Thomas Jaico Publishing House, Bombay 1956 313 4.50
82398 Buddhas 99 A.V. Suresh Kumar Sree Bhagavan Publications 2006 188 100.00
82399 Siva & Buddha Sister Nivedita Udbodhan Office, Calcutta 1973 43 1.00
82400 Some Sayings of The Buddha F.L. Woodward Oxford University Press 1949 356 2.50
82401 Di Zi Gui Buddha Educational Foundation 2005 78 15.00
82402 The Buddhabhasita Dasabhadra Karmamarga Sutra Sikshananda Nanjio Buddha Educational Foundation 32 2.00
82403 100 Masters Teachings Buddha Educational Foundation 251 25.00
82404 Be a Lamp Upon Yourself Buddha Educational Foundation 2006 226 25.00
82405 Heart of a Buddha Buddha Educational Foundation 2007 35 10.00
82406 The Buddhist Laymons Code of Discipline Soma Thera Buddhist Publication Society 1976 19 1.50
82407 Is Buddhism Practical Today 2005 26 2.50
82408 Thus Spake Buddha T.V. Rama Narasaiah 56 30.00
82409 Bodhidharma T.L. Vaswani Ganesh & Co. Madras 1928 85 2.00
82410 Daily Buddhist Devotions Venerable K Sri Dhammananda 1993 207 25.00
82411 Han Shan Cold Mountain Burton Watson Shambhala Boston & London 1992 139 10.00
82412 The Life of Buddha Narada Thera The Theosophical Publishing House, Adyar 1931 101 2.00
82413 The Rain of Wisdom Shambhala Boston & London 1989 384 250.00
82414 Biography of Sakyamuni Buddha For Children in Colour Danuse Murty 96 25.00
82415 The Sigalovada In Pictures Venerable Kandarapanguwe Dhammasiri 1995 56 25.00
82416 भगवत् बुद् चिन्मय ... ... 20 2.00
82417 Pictures of Buddhist Ceylon And Other Papers F.L. Woodward The Theosophical Publishing House, Adyar 1914 63 2.00
82418 Jatakas In Stone Sculpture Anjali Pal IBH Educational Trust, Bombay 1972 94 3.00
82419 Kalachakra 2006 Department of Tourism 2006 8 10.00
82420 To Live in Eternity Is To Tap The Infinity of the Moment Sumedha Vimalaksha Welcome Press Guntur 1965 15 1.00
82421 How May One Realize That to Be Without Ones Self Is not Annihilation, But Something Far Otherwise Vimalaksha 8 1.00
82422 Nibbana Narada Maha Thera Lillian Gunasena 39 1.00
82423 Stories of the Enlightenment Being Jatakas 101-150 Volume 3 Buddhist Literature Society 2007 182 35.00
82424 The Theatres of The Buddhists H.V. Sharma Rajalakshmi Publisher, Delhi 1987 128 55.00
82425 Buddhism Key Stage 1 Jing Yin, Ken Hudson Buddhist Education Foundation 2000 59 50.00
82426 Buddhism Key Stage 2 Jing Yin, W.Y. Ho Buddhist Education Foundation 2002 55 50.00
82427 Questions & Answers in Buddhism Volume 1 and 2 Radhika Abeysekera Buddha Educational Foundation 155 60.00
82428 Amaravati Kalachakra 2006 Velaga Venkatappaiah Tenali Ramakrishna Academy 2006 56 20.00
82429 బుద్ధభగవానుడు ధర్మానందకోశాంబి, పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2000 224 100.00
82430 2544 Buddha Jayanti Utsav Souvenir 2000 Ananda Buddha Vihara Trust 2000 39 15.00
82431 2544 Buddha Jayanti Utsav Souvenir 2000 Ananda Buddha Vihara Trust 2000 149 100.00
82432 संक्षिप्त बुद् धचरित माणिक गोविंद National Council of Educational Research And Training 2003 85 15.00
82433 Buddha Jayanti Sauvenir 1956 199 10.00
82434 Buddha Jayanti Sauvenir 1957 198 15.00
82435 Buddha Jayanti Sauvenir M. Rama Rao M. Rama Rao, Hyderabad 91 20.00
82436 బుద్ధజయంతి మహోత్సవ సంచిక ... ... 1956 167 25.00
82437 Buddha Statue The Story That Rocked The Nation T.R. Seshadri T.R. Seshadri, Hyderabad 1994 368 100.00
82438 Meditation What Why How Life Plus Positive Magazine 2003 96 50.00
82439 Ancient Buddhist Monuments in Andhra Desa All India Lay Buddhist Organisation 2007 119 25.00
82440 Dantapuram B. Subrahmanyam, E. Sivanagi Reddy Department of Archaeology and Museums 2002 12 10.00
82441 Sangha Talk Shenphen Zangpo 2002 81 55.00
82442 Suhrullekha A Dharma Quarterly Journal Vol. 2 Issue 3 S Veeranarayana Reddy Ananda Buddha Vihara Trust 2000 52 20.00
82443 Buddhist Archaeology in Andhra Pradesh B. Subrahmanyam, E. Sivanagi Reddy Department of Archaeology and Museums 2008 48 20.00
82444 Buddham Sharanam Gacchaami Temple of Fine Arts International 1998 50 10.00
82445 Prince Siddhartha To Gautama Buddha Uttam P. Kumar Uttam P. Kumar, Hyderabad 2006 48 25.00
82446 Buddhist Sculptures and Monuments The Publications Division 1956 30 1.50
82447 Sacred Calligraphy of The East John Stevens Shambhala Boston & London 1981 206 100.00
82448 బౌద్ధ దర్శనము కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1969 213 25.00
82449 Bodhi Rasmi Mahesh Tiwary First International Conference New Delhi 1984 149 15.00
82450 Story of Buddhism With Special Reference to South India A. Aiyappan and P.R. Srinivasan Department of Information And Publicity 1960 205 1.00
82451 Kalachakra 2006 Amaravathi Guntur Dist. Souvenir G. Jaya Lakshmi 2006 264 100.00
82452 అమరావతి కాలచక్ర 2006 విశేష సంచిక M.S.S. Prakash ట్రేడ్ ట్రెండ్స్ 2005 50 15.00
82453 ధ్యానబుద్ధ రూపశిల్పి అభినందన సంచిక ఆర్. మల్లికార్జునరావు తక్షశిల ప్రచురణలు, గుంటూరు 2006 109 50.00
82454 కాలచక్ర మహోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక 2006 కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు భావవీణ సాహిత్య మాసపత్రిక, గుంటూరు 2006 192 80.00
82455 అమరావతి కాలచక్ర 2006 విశేష సంచిక వెలగా వెంకటప్పయ్య తెనాలి రామకృష్ణ అకాడమీ, తెనాలి 2006 64 40.00
82456 సమాగమం 2010 ఆంధ్రప్రదేశ్ బౌద్ధ మహాసమ్మేళన సంచిక వల్లూరు శ్రీనివాసరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ బౌద్ధ మహాసమ్మేళనం, గుంటూరు 2010 80 50.00
82457 మహా బౌద్ధ విజ్ఞాన సర్వస్వ నిఘంటువు ఉపాసక అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి మిసిమి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 504 500.00
82458 బుద్ధజయంతి మహోత్సవ సంచిక ... ... 1956 167 10.00
82459 కాలచక్ర 2006 సంక్రాంతి ప్రత్యేక అనుబంధం ... ఈనాడు ఆదివారం, గుంటూరు, జనవరి 5, 14 2006 45 10.00
82460 రసరేఖ బుద్ధజయంతి ప్రత్యేక సంచిక ముంగర జాషువ రసరేఖ ప్రత్యేక సంచిక 2012 100 30.00
82461 A Buddhist Manual of Psychological Ethics Volume XII Dhamma Sangani The Royal Asiatic Society 1900 393 10.00
82462 ధమ్మపథం G.R. Kurme Amma Prakashana 2012 80 75.00
82463 Treasure of the Dhamma K. Sri Dhammananda Buddhist Missionary Society 1994 355 100.00
82464 The Dhammapada K. Sri Dhammananda Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society 1998 669 550.00
82465 Living Dhamma Venerable Ajahn Chah Buddha Educational Foundation 1992 111 50.00
82466 The Manuals of Dhamma Mahathera Ledi Sayadaw Vipassana Research Institute 1999 268 250.00
82467 Treasure of The Dhamma K. Sri Dhammananda Buddha Educational Foundation 1994 355 200.00
82468 The Dhammapada Narada Thera Buddha Educational Foundation 1993 333 150.00
82469 Dhammapadam C. Kunhan Raja The Theosophical Publishing House, Adyar 1984 123 15.00
82470 The Dhammapada Juan Mascaro Penguin Books 1973 92 10.00
82471 The Dhammapada Narada Thera 1993 333 150.00
82472 The Dhamma Pada K. Basivi Reddi Indian Buddhist Council 1977 47 1.00
82473 Dhammapada Vimalaksha 1965 94 2.00
82474 Dhammapada Acharya Buddharakkhita Buddha Educational Foundation 267 10.00
82475 Dhammapada Sramana Sumedha Vimalaksha The Buddha Study Association 1957 93 1.00
82476 The Dhammapada N.K. Bhagwat The Buddha Society 224 2.00
82477 Dhammapada Venerable Bhikkhu Buddharakkhita Maha Bodhi Society, Bangalore 1959 150 1.50
82478 ధమ్మపదం మేడం నారాయణరెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1999 108 15.00
82479 ధమ్మపదం గజ్జెల మల్లారెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1996 208 50.00
82480 ఉదాత్త నేత (ధమ్మపదము ఒక యాత్ర) గట్టు నారాయణ, గజానన్ తామన్ శ్రీ సీతారామ సేవాసదన్, మంథిని 2003 78 50.00
82481 ధమ్మపదం బుద్ధుని మార్గం మొదటి భాగం గుఱ్ఱాల కృష్ణారెడ్డి ... 2004 253 70.00
82482 ధర్మపదం కథలు ... ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1998 205 45.00
82483 ధర్మపదము ... కిలారు క్రిష్టంనీడు, విజయవాడ ... 72 1.00
82484 ధమ్మపదం నవనీతం వావిలాల సుబ్బారావు ... 2009 88 20.00
82485 ధర్మపదం కథలు బోధచైతన్య బోధచైతన్య, మదనపల్లె 1996 203 20.00
82486 ధమ్మపదం మేడం నారాయణరెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1999 108 15.00
82487 ధమ్మపదము భగవాన్ బుద్ధఘోషు, కానూరు వరలక్ష్మీరావు ... 1984 258 15.00
82488 ధమ్మ పదము రాజావాసిరెడ్డి దుర్గా సదాశివేశ్వర ప్రసాద బహద్దరు రాణీ భవానీదేవి మెమోరియల్ ట్రస్టు 1987 257 35.00
82489 ధమ్మపదం జి. వెంకట సుబ్బయ్య పూర్ణిమా బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 144 20.00
82490 ధమ్మపదము రాజావాసిరెడ్డి దుర్గా సదాశివేశ్వర ప్రసాద బహద్దరు రాణీ భవానీదేవి మెమోరియల్ ట్రస్టు 1987 257 35.00
82491 ధమ్మపదము రాజావాసిరెడ్డి దుర్గా సదాశివేశ్వర ప్రసాద బహద్దరు ... ... 183 10.00
82492 ధర్మపదం మలయశ్రీ సత్యార్థి పబ్లికేషన్స్, కరీంనగర్ 1991 39 1.00
82493 ధర్మపదము ... కిలారు క్రిష్టంనీడు, విజయవాడ ... 68 5.00
82494 ధమ్మపదము చర్ల గణపతిశాస్త్రి చర్ల గణపతిశాస్త్రి, విశాఖపట్నం 1995 79 10.00
82495 ధమ్మపదం మోక్షానంద స్వామి మోక్షానందాశ్రమము, నిజామాబాద్ 2009 81 30.00
82496 ధర్మపదము ... కిలారు క్రిష్టంనీడు, విజయవాడ 1981 47 1.25
82497 ధర్మపదము బ్రహ్మచారి ఆనందమోహన్ శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్తూరు 1949 128 1.00
82498 బౌద్ధ ధమ్మ దర్శిని వామనానంద బౌద్ధ ధమ్మ ప్రచార ట్రస్ట్ 2000 67 25.00
82499 ధమ్మపదమ్ పియధస్సిథేర, కొండబోలు రంగారావు యువకళావాహిని ప్రచురణలు 1994 83 20.00
82500 బుద్ధగీతి ఎం.పి. జాన్ కవి దేవీ ప్రచురణలు 2000 84 25.00
82501 సిద్ధార్థ శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం 2012 136 100.00
82502 సిద్ధార్థ గౌతమ ... ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1997 48 20.00
82503 బుద్ధభగవానుని చరిత్ర ... ... ... 178 15.00
82504 గౌతమ బుద్ధుడు లీలా జార్జి, బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా ... 62 1.00
82505 శంకర్స్ బొమ్మల గౌతమ బుద్ధుడు ... ... ... 136 10.00
82506 భగవాన్ బుద్ధ ధర్మానందకోశాంబి, బొర్రా గోవర్ధన్ ధర్మదీపం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2011 319 150.00
82507 గౌతమబుద్ధుని చరిత్ర ఎమ్. రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2009 244 100.00
82508 గౌతమబుద్ధ పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 60 20.00
82509 బుద్ధుడు జీవితం అవగాహన తిరుమల రామచంద్ర జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 104 15.00
82510 బుద్ధుడు జీవితం అవగాహన తిరుమల రామచంద్ర జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 104 20.00
82511 బౌద్ధమత సిద్ధాంతకర్త గౌతమ బుద్ధుడు జొన్నలగడ్డ కామేశ్వరరావు సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 2004 55 15.00
82512 గౌతమబుద్ధుడు నటరాజ్ సుజనా పబ్లికేషన్స్ 1996 228 45.00
82513 బుద్ధుడు జీవితం ధర్మం జె. శ్రీరఘుపతిరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 208 28.00
82514 బుద్ధుని మహాపరినిర్వాణం ఈమని శివనాగిరెడ్డి ఈమని శివనాగిరెడ్డి, విజయవాడ 2016 60 20.00
82515 బుద్ధుని మొదటి ప్రవచనం ఈమని శివనాగిరెడ్డి ఈమని శివనాగిరెడ్డి, విజయవాడ 2016 16 10.00
82516 బుద్ధుని చివరి రోజులు ఈమని శివనాగిరెడ్డి ధర్మదీపం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2011 47 30.00
82517 బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి పి. రాజగోపాలనాయుడు పి. రాజగోపాలనాయుడు 1999 109 90.00
82518 బుద్ధుని మార్గం ఉపాసక అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి మిసిమి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 244 100.00
82519 ఆంధ్రదేశంలో జైన, బౌద్ధమతాలు బి.యస్.యల్. హనుమంతరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 176 10.00
82520 బౌద్ధమత చరిత్ర వి. సుందరరామశాస్త్రి వెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 270 20.00
82521 నాగార్జునకొండ భట్టిప్రోలు ఆంజనేయశర్మ, బుద్ధిరాజు విద్యాధరరావు భారతీయ పురాతత్వ సర్వేక్షణ, హైదరాబాద్ 2009 60 10.00
82522 అమరావతి భట్టిప్రోలు ఆంజనేయశర్మ, దేవరపల్లి జితేంద్రదాస్ భారతీయ పురాతత్వ సర్వేక్షణ, హైదరాబాద్ 2008 52 10.00
82523 ప్రకాశం జిల్లాలో బౌద్ధము జ్యోతి చంద్రమౌళి జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2015 48 50.00
82524 అమరారామం నూతక్కి వెంకటప్పయ్య ... 2006 76 15.00
82525 నందలూరు బౌద్ధారామం శ్రీ సౌమ్యనాథ దివ్యధామం గానుగపెంట హనుమంతరావు భాగ్య భారతి పబ్లికేషన్స్, బద్వేలు 2003 68 50.00
82526 సోవియట్ యూనియన్ లో బౌద్ధులు బాతర్ దొర్జ్ బజరోవ్ సోవియట్ భుమి ప్రచురణలు, మద్రాసు 1975 63 10.00
82527 భట్టిప్రోలు మహాస్తూపము భట్టిప్రోలు ఆంజనేయశర్మ పురాతత్వ అధీక్షకులు, హైదరాబాద్ 2007 43 10.00
82528 బౌద్ధక్షేత్రం భట్టిప్రోలు బండారు సుబ్రహ్మణ్యం, బి.ఎస్.ఎల్. హనుమంతరావు బౌద్ధ సేవా సమితి, భట్టిప్రోలు 2002 24 2.00
82529 కృష్ణాతీరంలో బౌద్ధక్షేత్రాలు ఎమ్. రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2006 30 10.00
82530 కృష్ణాతీరంలో బౌద్ధక్షేత్రాలు ఎమ్. రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2006 30 30.00
82531 మానవీయ బుద్ధ అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 220 50.00
82532 మానవీయ బుద్ధ అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి షణ్ముఖానంద ప్రచురణలు 2005 210 100.00
82533 బుద్ధుని దీర్ఘ సంభాషణలు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి మిసిమి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 592 132.00
82534 బుద్ధుని సూత్ర సముచ్చయం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి మిసిమి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 270 150.00
82535 బుద్ధయోగం మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయగుప్త ... 2006 391 300.00
82536 శ్రీ బుద్ధగీత మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయగుప్త మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయగుప్త, గుంటూరు 1995 312 50.00
82537 బుద్ధభేరి బొర్రా గోవర్ధన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బౌద్ధ కళాపరిషత్ 2010 13 1.00
82538 బౌద్ధ ధ్యానం సిద్ధాంతం సాధన భదంత పరవహెర వజీరఞౌణ మహాథేర, భదంత సుకన్యాపుత్ర ధర్మకీర్తి భిక్షువు Bodhi Meditation Centre 2005 462 150.00
82539 మానవత్వానికి మరో పేరు బౌద్ధం ఎమ్.వి.ఎస్. కోటేశ్వరరావు జన విజ్ఞాన వేదిక, గుంటూరు 2006 44 10.00
82540 బౌద్ధం అంటే ఏమిటి పి. లక్ష్మీనరసు, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1996 86 30.00
82541 బుద్ధుని బోధన లేమిటి భంతే వల్పోల శ్రీరాహుల, సుకన్యాపుత్ర ధర్మకీర్తి Buddha Vihara Foundation Trust 120 25.00
82542 భగవాన్ బుద్ధుడు బౌద్ధము దుర్గా సదాశివేశ్వరప్రసాద్ బహద్దర్ రాణీ భవానీదేవి మెమోరియల్ ట్రస్టు 1993 83 20.00
82543 యశోధరా గౌతమబుద్ధులు పిన్నమనేని వెంకట పున్నయ్య భృ.ర.తా. రాజయోగ సాధకమండలి, గుంటూరు ... 158 8.00
82544 బుద్ధ ధర్మ సారం పి. లక్ష్మీనరసు, బి.ఆర్. అంబేద్కర్, డి. చంద్రశేఖర్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2009 128 15.00
82545 కాలచక్ర విశేషాలు అమరావతిలో కాలచక్ర 2006 గాజుల సత్యనారాయణ విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2006 80 18.00
82546 కాలచక్ర సాధన ఈమని శివనాగిరెడ్డి శ్రీ భగవాన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 50 20.00
82547 కాలచక్రతంత్రం జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 93 30.00
82548 బుద్ధధ్యాన హృదయము ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1999 53 20.00
82549 బౌద్ధ ధర్మములో సన్యాస విధినియమములు మోక్షానంద స్వామి మోక్షానందాశ్రమము, నిజామాబాద్ 2007 52 30.00
82550 బుద్ధుడు బౌద్ధధర్మం పొనుగోటి కృష్ణారెడ్డి విరాట్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2014 120 50.00
82551 బోధి చూపులు తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి శ్రీ కృష్ణ ధ్యాన విహార్, భీమవరం 2012 58 20.00
82552 బౌద్ధ కవితలు బెవర వీరభద్రరావు, వింజరపు శ్రీనివాసమ్ బుద్ధిస్టు కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ 2014 36 30.00
82553 సప్త బౌద్ధ రచనలు బెవర వీరభద్రరావు బుద్ధిస్టు కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ 2015 54 70.00
82554 బుద్ధ పురాణము సమగ్ర పరిశీలన జంధ్యాల పరదేశిబాబు జంధ్యాల పరదేశిబాబు, విజయవాడ 2003 112 40.00
82555 బౌద్ధము ఆంధ్రము బి.యస్.యల్. హనుమంతరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 120 21.00
82556 బౌద్ధం మార్క్సిస్టు దృక్పథం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్, దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 56 20.00
82557 బౌద్ధం మార్క్సిస్టు దృక్పథం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్, దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 68 5.00
82558 ఆధునికాంధ్ర కవిత్వములో బౌద్ధ కావ్యమలు తులనాత్మక పరిశీలన జంధ్యాల పరదేశిబాబు జంధ్యాల పరదేశిబాబు, విజయవాడ 2003 368 120.00
82559 గౌతమ బుద్ధుని సాంఘిక విప్లవం ఎమ్. రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2011 166 75.00
82560 బౌద్ధ వాఙ్మయ సర్వస్వము పెదపాటి నాగేశ్వరరావు బోధిశ్రీ నాగార్జునాచార్య విజ్ఞాన కేంద్రం, హైదరాబాద్ 2006 456 200.00
82561 మతము ధర్మము శ్రీకృష్ణార్జునబోధి ... 2000 19 5.00
82562 గౌతమబుద్ధ హృషీకేశ్ ముఖర్జీ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1957 87 2.50
82563 బౌద్ధుల సంస్కృతి ఆచారాలు మనలిపి పరిణామం వాసిరెడ్డి దుర్గాసదాశివేశ్వర ప్రసాద్ వేమన వికాస కేంద్రం, విజయవాడ ... 96 15.00
82564 ఆధునికాంధ్ర కవిత్వంపై బౌద్ధమత ప్రభావం రాయదుర్గం విజయలక్ష్మి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2002 156 50.00
82565 బౌద్ధ మహా రసాయనం ఓషో ... 2000 40 20.00
82566 నిజమైన బౌద్ధం మలయశ్రీ, దామోదర అప్పారావు బుద్ధీస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, విశాఖపట్నం 2007 80 50.00
82567 కారణాలు పరిస్థితులు స్వామి అచలానంద సరస్వతి, శాసన రక్షిత భిక్షువు ... ... 42 20.00
82568 బుద్ధం అశోకం మన్నె శ్రీనివాసరావు మన్నె వెంకటేశ్వర్లు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 2011 100 50.00
82569 బుద్ధపథం Subhash Patri ధ్యాన లహరి పబ్లికేషన్స్ ... 114 20.00
82570 బౌద్ధ భాషితాలు నేతల ప్రతాప్ కుమార్ నేతల ప్రతాప్ కుమార్ 2012 29 25.00
82571 జ్ఞాన పూర్ణిమ ఉపాసక అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి మంగళగిరి బుద్ధవిహార ట్రస్ట్ 2008 52 20.00
82572 మహామార్గం జె.యస్. రఘుపతిరావు జనశ్రుతి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2006 120 20.00
82573 బోధిసత్త్వ ధర్మానంద కోశాంబీ ధర్మసాధన గ్రంథమాల, అమరావతి 2012 89 20.00
82574 బుద్ధుడు ధర్మం, సంఘం ప్రొఫెసర్ అరుణ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 125 50.00
82575 ధర్మసేతువు తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి 2011 48 20.00
82576 మైత్రీభావన వావిలాల సుబ్బారావు వావిలాల సుబ్బారావు 2009 39 10.00
82577 జ్ఞాన పూర్ణిమ ఉపాసక అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి మంగళగిరి బుద్ధవిహార ట్రస్ట్ 2008 52 20.00
82578 ధర్మ గీత జి.వి.ఆర్.కె. శర్మ జి.వి.ఆర్.కె. శర్మ ... 116 100.00
82579 ఆనాపానసతి సుభాష్ పత్రి ది విజయవాడ పిరమిడ్ స్పిరచ్యువల్ సొసైటీ 2003 29 10.00
82580 బౌద్ధ దర్శనం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్, బొర్రా గోవర్థన్ ధర్మదీపం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2010 222 70.00
82581 బౌద్ధ దర్శనము కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి, కంబాల కృష్ణమూర్తి కంబాల కృష్ణమూర్తి, హైదరాబాద్ 1973 32 1.50
82582 బుద్ధ బోధ సుధ పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు విజ్ఞాన సమాజము, రేపల్లె 1987 279 9.00
82583 బుద్ధ్యుదదేశిని మానసబోధ సుజ్ఞాత తత్త్వ కీర్తనలు ... ... ... 122 2.50
82584 ప్రాచీనాంధ్ర బౌద్ధశిల్పులు ఈమని శివనాగిరెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ ... 66 25.00
82585 బౌద్ధధమ్మ విశిష్టత సవేర దళిత చైతన్య వేదిక, అమలాపురం 2008 66 40.00
82586 శ్రీ బుద్ధచరియ సూకన్యాపుత్ర ధర్మకీర్తి భిక్ఖు, శాసన రక్షిత భిక్ఖు ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2002 660 100.00
82587 శ్రీ బుద్ధచర్య రామకృష్ణ బ్రహ్మచారి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1951 547 2.00
82588 బుద్ధ దర్శనము బొప్పన అరుణాదేవి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2012 309 70.00
82589 బుద్ధ దర్శనం నారద మహా థేర, అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1999 513 125.00
82590 బుద్ధ దర్శనం నారద మహా థేర, అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2004 466 150.00
82591 బౌద్ధ దర్శనము కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి, కంబాల కృష్ణమూర్తి కంబాల కృష్ణమూర్తి, హైదరాబాద్ 1973 32 2.50
82592 బ్రాహ్మణీయ మహాయానం భూపతి నారాయణమూర్తి తెలుగు ప్రజా సమితి ... 48 30.00
82593 విశుద్ధ బౌద్ధం జె.యస్. రఘుపతిరావు జనశ్రుతి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2006 112 30.00
82594 పవిత్ర జీవనానికి పరమపద సోపానం విపశ్యన ధ్యానం కృష్ణార్జునబోధి తక్షశిల ప్రచురణలు, గుంటూరు 2005 88 25.00
82595 విపస్సనాభావనా భదంత హానెపొల గుణరత్న భదంత సుకన్యాపుత్ర ధర్మకీర్తి భిక్షువు ... 184 25.00
82596 డా. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 11 పేర్వారం జగన్నాథం, జయధీర్ తిరుమల రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1994 536 100.00
82597 Dr. Ambedkar on Buddhism D.C. Ahir Siddharth Publication 1982 116 20.00
82598 అంబేడ్కర్ బుద్ధుడు కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2002 137 55.00
82599 బుద్ధుడిపై అంబేద్కర్ పై విషంకక్కటమే దళితసమస్యకు పరిష్కారమా శేఖర్, యాదగిరి బహుజన విజ్ఞాన కేంద్రం, హైదరాబాద్ 2001 112 25.00
82600 అంబేడ్కర్ ప్రసంగాలు తారకం అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ సొసైటి, హైదరాబాద్ 1983 72 3.50
82601 అంబేడ్కర్ బౌద్ధం జె.యస్. రఘుపతిరావు మనవాణి మాసపత్రిక, తిరుపతి 2008 68 10.00
82602 అంబేడ్కర్ ప్రసంగాలు బుద్ధుడు కార్ల్ మార్క్స్ ధర్మదీక్ష తారకం అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ సొసైటి, హైదరాబాద్ 1969 52 0.50
82603 నవదీక్షిత బౌద్ధులు రాహుల్ సాంకృత్యాయన్, మలయశ్రీ, టి. రవిచంద్ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 2002 30 30.00
82604 ఆంధ్ర బౌద్ధ భాష్యకారుడు ప్రొఫెసర్ పి. లక్ష్మీనరసు టి. రవిచంద్ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 2004 45 30.00
82605 సర్వలోకహితం బుద్ధుని ధర్మం డి. నటరాజ్ తక్షశిల ప్రచురణలు, గుంటూరు 2004 108 30.00
82606 నిజమైన బౌద్ధం మలయశ్రీ, దామోదర అప్పారావు బుద్ధిస్టు కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ 2007 80 50.00
82607 బౌద్ధదర్శనం కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు ... 158 30.00
82608 మిళింద ప్రశ్నలు బోధచైతన్య ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2001 252 50.00
82609 ధర్మసేతువు తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి 2011 48 15.00
82610 జయమంగళం బొర్రా గోవర్ధన్ ధర్మదీపం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2011 44 40.00
82611 జయమంగళం బోధచైతన్య ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2002 183 50.00
82612 పారాయణ వర్గ అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి మహాబోధి ప్రచురణలు, తెనాలి 2005 34 20.00
82613 నిత్యపారాయణ సుత్తములు చౌడూరి ఉపేంద్రరావు ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1998 210 50.00
82614 పాళీతిపిటక సుత్తాలు ఎమ్. రాజగోపాలరావు ... ... 108 25.00
82615 సంచార సాధువు వల్లూరు శ్రీనివాసరావు సెయింట్ గాడ్గేబాబా మహరాజ్ మిషన్ ప్రచురణలు 2007 79 25.00
82616 ఇది బుద్ధునిపై అపవాదుకాదా పరకాల పట్టాభి రామారావు సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 56 20.00
82617 కమ్యూనిజం సంపుటి 25 సంచిక 9 ... కమ్యూనిజం మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 80 6.00
82618 పంచశతీ పరీక్ష కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి ... 1970 55 1.00
82619 ఛాలెంజి బుద్ధుడు చారిత్రక వ్యక్తి కాడు ... ... ... 293 10.00
82620 బుద్ధదర్శనము కృతి ప్రదానము ... ... ... 288 2.50
82621 బుద్ధపురాణము పెన్మెత్స రాజంరాజు శ్రీ వాసుదేవాశ్రమము, చోడవరము 1983 388 10.00
82622 ఆర్య అష్టాంగ మార్గం ... బి.యస్.ఐ. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 105 20.00
82623 ప్రపంచ శాంతి బుద్ధుని మార్గము వావిలాల సుబ్బారావు ... 2006 64 25.00
82624 బౌద్ధ ధర్మ విశిష్ట లక్షణాలు మాస్టర్ సింగ్ యున్, అమీ లామ్, యెండ్లూరి చిన్నయ్య ... 2006 28 2.00
82625 నాగార్జునకొండ ఆచార్య ధనకుధరం వెల్ కమ్ ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్ 1966 46 2.50
82626 బుద్ధచరిత్రము తిరుపతి వేంకటీయము షష్టిపూర్తి మహోత్సవ ముద్రణము ... 141 1.50
82627 ప్రాగ్జ్యోతి కొండా రామచంద్రారెడ్డి మందాకినీ ముద్రాణాలయము, నెల్లూరు 1959 266 10.00
82628 బుద్ధ దయామాత సుశర్మ ... ... 45 1.00
82629 కులభేదము బుద్ధుడు త్రిపిటకాచార్య కాశీ, సు.భా. సుబ్బారావు జాతిభేధ నిర్మూలక మండలి, తెనాలి ... 68 0.50
82630 బుద్ధనగరం ... కవితా జ్వాల పబ్లికేషన్స్, ఏలూరు 1992 28 2.00
82631 బుద్ధచరిత ధమ్మపదము లో నండూరి రామకృష్ణమాచార్య వేదవ్యాస చక్రవర్తి, హైదరాబాద్ 1976 96 10.00
82632 ధర్మచక్ర ప్రవర్తన జి. వెంకట సుబ్బయ్య జి. వెంకట సుబ్బయ్య 1992 46 10.00
82633 బుద్ధ హృదయము దర్బారీలాల్ సత్యభక్త వార్థా, పి.వి. రమణారెడ్డి రాజేశ్వరమ్మ స్మారక గ్రంథమాల ప్రచురణలు 2000 97 5.00
82634 బుద్ధభగవానుఁడు జీవితసంఘటనలు చర్ల గణపతిశాస్త్రి చర్ల గణపతిశాస్త్రి, విశాఖపట్నం 1995 186 15.00
82635 బుద్ధభగవానుడు ... ... ... 546 2.00
82636 బౌద్ధం ఎందుకు వావిలాల సుబ్బారావు వావిలాల సుబ్బారావు 2006 32 10.00
82637 చారిత్రక వ్యాసములు మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ ఆధునిక వాఙ్మయ కుటీరము, మద్రాసు 1951 187 2.00
82638 కారణాలు పరిస్థితులు స్వామి అచలానంద సరస్వతి, శాసన రక్షిత భిక్షువు Buddhas Light Publishing 2006 42 20.00
82639 బుద్ధహృదయము సిద్ధయ్యకవి అరుణ గ్రంథమాల, చిలకలూరిపేట 1967 106 2.00
82640 కులభేదము బుద్ధుడు త్రిపిటకాచార్య కాశీ, సు.భా. సుబ్బారావు జాతిభేధ నిర్మూలక మండలి, తెనాలి ... 68 1.00
82641 సిద్ధార్థుడు ఎందుకు పరివ్రాజకుడైనాడు అంబేడ్కర్, బి.హెచ్. తిరుపతి అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ సొసైటి, హైదరాబాద్ 1976 45 1.00
82642 కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1967 130 2.00
82643 గౌతమ బుద్ధుడు బౌద్ధ ధర్మం బి.హెచ్. తిరుపతి బాబాసాహెబ్ డా. అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ సొసైటి 1992 88 1.00
82644 సిద్ధార్థుడు గోళ్ల నారాయణ గోళ్ల నారాయణ, కర్నూలు 1995 67 30.00
82645 వైదేహి గోళ్ల నారాయణ గోళ్ల నారాయణ, కర్నూలు 1995 59 30.00
82646 మనం మరణించినప్పుడు స్వామి అచలానంద సరస్వతి, శాసన రక్షిత భిక్షువు Buddhas Light Publishing 2006 28 10.00
82647 ఆర్య అష్టాంగ మార్గం ... బి.యస్.ఐ. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 105 20.00
82648 బుద్ధుడు బౌద్ధధమ్మము యొక్క ఔన్నత్యము యెండ్లూరి, శాసన రక్షిత భిక్షువు ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2006 34 10.00
82649 బౌద్ధ ఉపాసనా మరియు శుభకార్య పద్ధతి బెవర వీరభద్రరావు, వింజరపు శ్రీనివాసమ్ బుద్ధిస్టు కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ 1979 40 1.50
82650 బౌద్ధనీతి దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్య బౌద్ధ సాంస్కృతిక సమితి, పెద్దాపురం 1956 22 1.00
82651 బౌద్ధము శరణు రామస్వామి చౌదరి దేశీ బుక్ డిస్ట్రి బ్యూటర్సు, విజయవాడ 1965 68 1.00
82652 బుద్ద విగ్రహం వాస్తు ఆగ్రహం గౌరు తిరుపతిరెడ్డి గౌరు తిరుపతి రెడ్డి, ప్రొద్దుటూరు 1990 62 10.00
82653 దీక్షాస్వీకృతి డి.వి.ఏ. ఆచార్య శ్రీ విఖనస గ్రంథమండలి, నిడుబ్రోలు 1961 34 2.00
82654 మహామానవ గౌతమబుద్ధ సంక్షిప్త చరిత్ర సుమేధ విమలాక్ష మునీంద్రవిహార్, గుంటూరు 1966 72 2.00
82655 జగజ్జ్యోతి చిన్నము హనుమయ్య చిన్నము హనుమయ్య, మాచవరం 1958 60 0.88
82656 ప్రజ్ఞాపారమిత బోధచైతన్య పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 179 25.00
82657 కాలచక్ర దీక్ష సంగ్రహ పరిచయం వావిలాల సుబ్బారావు వావిలాల సుబ్బారావు ... 22 1.00
82658 బౌద్ధమహాయుగము వేలూరి సత్యనారాయణ ... ... 431 2.00
82659 బౌద్ధయుగము రెండవ వాల్యూం రత్నాకర బాలరాజు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1960 708 35.00
82660 ధర్మపదం కథలు బోధచైతన్య రామకృష్ణ శారదా కుటీర్, కొత్తగూడెం 1994 176 10.00
82661 బుద్ధ దర్శనము రత్నాకర బాలరాజు సాహితీ సదనము, తిరుపతి 1962 288 6.00
82662 పరివర్తనము అంబటి వేంకటప్పయ్య అంబటి వేంకటప్పయ్య, స్టూఆర్టుపురం 1966 52 1.25
82663 యశోధర వంగవోలు ఆదిశేషశాస్త్రి వంగవోలు ఆదిశేషశాస్త్రి 1973 60 2.00
82664 మహామానవ గౌతమబుద్ధ సుమేధ విమలాక్ష నాగార్జున బుద్ధ విహార్, హిందుపూర్ 1958 55 1.00
82665 బౌద్ధ ధర్మము సాధించిన దేమిటి ... ... 1957 16 1.00
82666 ప్రపంచ శాంతి బుద్ధుని మార్గము వావిలాల సుబ్బారావు వావిలాల సుబ్బారావు 2006 64 25.00
82667 గౌతమబుద్ధ చెరుకూరు వీరయ్య పి.ఆర్. అండ్ సన్సు, విజయవాడ 1950 190 1.50
82668 మణిమేఖల (బుద్ధచరిత్రము) ... ... ... 372 10.00
82669 ప్రేమమూర్తి (బుద్ధచరిత్రము) జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1959 63 1.00
82670 జాతక కథలు తృతీయ సంపుటి స్వామి శివ శంకరశాస్త్రి సాహితీ సమితి, రేపల్లె 1963 344 15.00
82671 జాతకమాల బోధచైతన్య బోధచైతన్య, మదనపల్లె 1997 186 20.00
82672 జాతకమాల బోధచైతన్య ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2000 185 100.00
82673 యశోధర జాతక కథలు ఎమ్. రాజగోపాలరావు బౌద్ధ సాహితి, గుంటూరు 2008 92 50.00
82674 బోధిచర్యావతారం బోధచైతన్య ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1998 140 30.00
82675 గొడ్లకాపరివలె మీరుకూడ డి. నటరాజ్ డి. నటరాజ్, విశాఖపట్నం 2005 40 10.00
82676 జాతక కథలు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి సుధా బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2002 191 60.00
82677 బౌద్ధం కథలు కొమ్మినేని చంద్రశేఖర్ బుద్ధవిహార్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2010 58 10.00
82678 తధాగతుడు జీవితం బోధనలు కొమ్మినేని చంద్రశేఖర్ ... 2005 51 20.00
82679 తధాగతుడు యామన బసవయ్య యామన బసవయ్య, సిగడాం 1989 22 6.00
82680 తథాగతుని కథ ఎన్. రతన్ బాబు జ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 186 15.00
82681 జాతక కథలు బి. యేలియా వేంకటేశ్వర ప్రచురణలు, నరసరావుపేట ... 60 0.75
82682 జాతక కథలు వెర్నన్ థామస్, పి. భాగ్యలక్ష్మి ... 1993 51 10.00
82683 బుద్ధుని జాతక కథలు శ్రీశివశంకర స్వామి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్నం 1968 207 5.00
82684 ప్రశ్నోత్తర బోధిసత్వం జె.యస్. రఘుపతిరావు బాక్ పబ్లికేషన్, గూడూరు 1990 192 15.00
82685 లోకక్షేమగాథలు బోధచైతన్య బోధచైతన్య, మదనపల్లె 1997 168 20.00
82686 అశోకసమ్రాట్ సుమేధ విమలాక్ష బౌద్ధ విహార సారస్వత సమితి, గుంటూరు ... 60 2.00
82687 అశోక ధర్మచక్రము రాయసం రాధాకృష్ణమూర్తి ఆదర్శ సాహిత్య నిలయం, గుంటూరు ... 77 1.50
82688 Anguttara Nikaya Part II Nyanaponika Thera Buddhist Publication Society 1975 128 10.00
82689 ఛాలెంజి బుద్ధుడు చారిత్రక వ్యక్తి కాడు ఈశ్వర ప్రభు హేతు మానవ విజ్ఞాన కేంద్రం, విజయవాడ ... 293 12.00
82690 లలిత విస్తరం తిరుమల రామచంద్ర, బులుసు వేంకటరమణయ్య బులుసు వేంకటరమణయ్య 1969 500 100.00
82691 నాగార్జున చరిత్ర ... ... 1948 172 2.00
82692 సహధర్మచారిణి (నాగార్జున చరిత్ర) కేశవభొట్ల సుదర్శన వేణుగోపాలమూర్తి ది మోడరన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1953 183 2.50
82693 ఆచార్య నాగార్జునుల వజ్రచ్ఛేదిక వాడ్రేవు పతంజలి ... 1958 90 2.00
82694 ఆచార్య నాగార్జునుడు చరిత్ర వైద్యతంత్రము రాధా మనోహరన్ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2003 240 15.00
82695 ఆచార్య శ్రీ సిద్ధ నాగార్జున మహాతంత్రము గుండు వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1992 612 75.00
82696 ఆచార్య నాగార్జున లేఖలు వావిలాల సుబ్బారావు ధాన్యకటక బుద్ధ విహారట్రస్టు, అమరావతి 2014 182 120.00
82697 ఆచార్య నాగార్జునుడు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి మిసిమి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 287 150.00
82698 సుహృల్లేఖ వావిలాల సుబ్బారావు వావిలాల సుబ్బారావు 1991 58 25.00
82699 ఆచార్య నాగార్జున సుహృల్లేఖ గజ్జెల మల్లారెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1997 68 20.00
82700 ఆచార్య నాగార్జున శూన్యతా సప్తతి ముక్కామల రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 1995 108 30.00
82701 భద్ర పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 64 50.00
82702 భగవాన్ మహావీరుని మౌలిక భావముల ఆధారశిల జయకుమార జలజ, పెండ్యాల రాధాకృష్ణ శ్రీ శంఖేశ్వర్ పార్స్వనాధ్ గిరిరాజ్ ట్రస్ట్ 2009 32 22.00
82703 మహాకవి అశ్వఘోషుని వజ్రసూచి (బ్రాహ్మణులంటే ఎవరు) మలయశ్రీ, టి. రవిచంద్ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 43 25.00
82704 అశోక ధర్మశాసనాలు సి.వి. రామచంద్రరావు మానస పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1989 101 110.00
82705 అశోక సమ్రాట్ సుమేధ విమలాక్ష, ధనకుధరం బౌద్ధ విహార సారస్వత సమితి, గుంటూరు 1967 61 2.00
82706 ధర్మపథం గోనుగుంట శేషగిరిరావు కళాతపస్వి కల్చరల్ సొసైటి, గుంటూరు 2010 76 65.00
82707 కన్‌ఫ్యూషియన్ సుభాషితములు కమలాకర వేంకటరావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1967 159 5.00
82708 బుద్ధుని అడుగు జాడలలో ఎస్.ఏ. రహీం ది న్యూ ఇండియా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ... 47 0.60
82709 బుద్ధుని అడుగు జాడలలో ఎస్.ఏ. రహీం, కోదాటి యుగంధర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గాంధీ స్మారక నిధి ... 48 10.00
82710 బుద్ధ కథ బొర్రా గోవర్ధన్ ... 2006 36 10.00
82711 బౌద్ధమూ ప్రపంచశాంతి సోమ మహాథేర, బెవర వీరభద్రరావు బుద్ధిస్టు కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ 1974 20 1.00
82712 బౌద్ధ ఆచార వ్యవహారాలు పియదస్సి థేర, బెవర వీరభద్రరావు బుద్ధిస్టు కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ 1974 28 1.00
82713 బుద్ధ భగవానుని జీవితము ఆయన ధర్మము ... ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ ... 26 1.00
82714 నాలుగు ఆర్యసత్యాలు మోక్షానంద స్వామి శ్రీ మోక్షానంద ఆశ్రమము 2014 31 10.00
82715 శాంతి సందేశం కె. శ్రీ ధమ్మానంద, దొమ్మేటి సత్యనారాయణ బోధి ... 2006 28 2.00
82716 అనాగరిక ధర్మపాలుని మహత్తర సూక్తులు బెవర వీరభద్రరావు బుద్ధిస్టు కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ... 38 1.00
82717 గౌతమ బుద్ధుడు ... పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీస్, ఇండియా 2006 48 5.00
82718 బుద్ధ ఉవాచ పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1986 118 3.00
82719 Boudha Vandana Sutta Sangraha Buddha Educational Foundation 1994 103 5.00
82720 Catuhsatakam Bhagchandra Jain Bhaskar Alok Prakashan, Nagpur 1971 215 100.00
82721 बौद्ध धर्म का सार भदन्त आनंद कौसल्यायन सिद्दार्या गौतम शिक्षण व संस्कृति समिति ... 264 100.00
82722 भगवान बुद्ध और उनका धर्म भीमराव रामजी अबिडकर बुद्धभृमि प्रकाशन ... 467 250.00
82723 Madhyanta Vibhaga Sastra Ramchandra Pandeya Motilal Banarsidass publishers 1971 230 25.00
82724 Saddharmapundarika Sutram Nalinaksha Dutt The Asiatic Sciety, Calcutta 1986 331 140.00
82725 ఫణిగిరి బౌద్ధఆరామ శిథిలాలు ఖ్వాజామహమ్మద్ అహమద్ హైదరాబాద్ ఆర్శశాఖ 1950 10 2.00
82726 బొమ్మలలో శాక్యముని బుద్ధుని చరిత్ర మేడం నారాయణరెడ్డి Buddha Educational Foundation 255 300.00
82727 ఆంధ్రదేశంలో బుద్ధధాతు పేటికలు బండారు సుబ్రహ్మణ్యం ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 1997 108 25.00
82728 వినయ పిటకము మోక్షానంద స్వామి మోక్షానందాశ్రమము, నిజామాబాద్ 2010 530 300.00
82729 బుద్ధభగవానుడు ధర్మానంద కోశాంబీ, పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2000 224 100.00
82730 ఆంధ్రప్రభ బుద్ధసంచిక ... ... ... 500 10.00
82731 క్షేమేంద్రుని అవదాన కల్పలత తిరుమల రామచంద్ర ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2000 396 150.00
82732 Buddhism and Christianity in the Light of Hindusim Arthur Osborne Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 2011 186 80.00
82733 ఇండియన్ బుద్ధిస్ట్ బెవర వీరభద్రరావు ఇండియన్ బుద్ధిస్ట్, సంపుటి 1 సంచిక 9 1992 26 3.00
82734 రసరేఖ సెప్టెంబరు, డిసెంబరు 2009 ముంగర జాషువ రసరేఖ ద్వైమాసిక పత్రిక 2009 136 10.00
82735 రసరేఖ జనవరి, ఏప్రిల్ 2013 ముంగర జాషువ రసరేఖ ద్వైమాసిక పత్రిక 2013 88 10.00
82736 ధమ్మప్రభ ఆగస్టు 2007 సరెళ్ళ వేంకటరత్నం ధమ్మప్రభ బౌద్ధ మాసపత్రిక 2007 32 10.00
82737 ధమ్మప్రభ ఏప్రియల్ 2008 సరెళ్ళ వేంకటరత్నం ధమ్మప్రభ బౌద్ధ మాసపత్రిక 2008 56 15.00
82738 బుద్ధభూమి ఆగష్టు 2012, ఫిబ్రవరి 2013, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, 2014, జనవరి, మార్చి 2015 ... బుద్ధభూమి బౌద్ధ ధమ్మ పత్రిక 2015 288 15.00
82739 సంఘమిత్ర జూలై 2011 ... సంఘమిత్ర బౌద్ధ ధమ్మపత్రిక 2011 48 20.00
82740 మిసిమి మాస పత్రికలు (మే 2005, జనవరి, మే, 2006, మే 2007, మే 2008, మే 2009, మే 2010) రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి మిసిమి మాసపత్రిక 2005 729 48.00
82741 మిసిమి మాస పత్రికలు (ఫిబ్రవరి 1994, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 1995, ఫిబ్రవరి 1997, జూన్ 2000, మార్చి, మే 2001, మే, ఆగష్టు 2002, మే, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, డిసెంబర్ 2003, జనవరి 2007, రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి మిసిమి మాసపత్రిక 1994 550 50.00
82742 మిసిమి మాస పత్రికలు (మే 2004, మే 2011 నుండి మే 2016) రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి మిసిమి మాసపత్రిక 2016 350 15.00
82743 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 1 పేర్వారం జగన్నాథం, బొజ్జా తారకం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1993 610 85.00
82744 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 2 పేర్వారం జగన్నాథం, కె. సర్వోత్తమ రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1995 915 100.00
82745 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 3 పేర్వారం జగన్నాథం, పి. ఆపదరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1994 551 80.00
82746 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 4 పేర్వారం జగన్నాథం, బి. విజయభారతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1993 402 70.00
82747 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 5 పేర్వారం జగన్నాథం, కోవెల సుబ్రసన్నాచార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1994 603 80.00
82748 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 6 పేర్వారం జగన్నాథం, జయధీర్ తిరుమల రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2000 720 50.00
82749 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 7 సి. నారాయణరెడ్డి, గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1993 352 60.00
82750 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 8 పేర్వారం జగన్నాథం, ఆర్.వి.ఆర్. చంద్రశేఖరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1993 464 80.00
82751 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 9 పేర్వారం జగన్నాథం, కొలకలూరి ఇనాక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1993 465 80.00
82752 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 10 భాగం 1 అనుమాండ్ల భూమయ్య, బి. విజయభారతి, మొక్కపాటి సుమతి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2009 388 115.00
82753 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 10 భాగం 2 అనుమాండ్ల భూమయ్య, బి. విజయభారతి, మొక్కపాటి సుమతి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2009 548 85.00
82754 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 10 భాగం 3 అనుమాండ్ల భూమయ్య, బి. విజయభారతి, మొక్కపాటి సుమతి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2009 940 115.00
82755 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 10 భాగం 4 అనుమాండ్ల భూమయ్య, బి. విజయభారతి, మొక్కపాటి సుమతి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2009 1130 85.00
82756 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 11 పేర్వారం జగన్నాథం, జయధీర్ తిరుమల రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1994 536 100.00
82757 డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు ప్రసంగాలు సంపుటం 12 నాయని కృష్ణకుమారి, డి.వి. సుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1996 685 100.00
82758 Dr. Babasaheb Ambedkar Writings And Speeches Volume 1 Education Department Government of Maharashtra 1979 496 10.00
82759 Mahatma Gandhi And Babasaheb Ambedkar Subhamani N. Busi Saroja Publications 1998 622 450.00
82760 Socio Political Philosophy of Dr. B.R. Ambedkar P.V. Rathnam Ambedkar Lohia Socialist Centre 2003 320 200.00
82761 B.R. Ambedkar Man and His Vision V. Chandra Mowli Sterling Publishers Pvt Lt 1994 104 125.00
82762 Annihilation of Caste 105 2.00
82763 Dr Ambedkar on Muslim Fundamentalism S.K. Aggarwal Suruchi Prakashan, New Delhi 1993 56 8.00
82764 Marx and Ambedkar Perspectives of Human emancipation Anand Teltumbde Centre for Scientific Socialism 2013 67 20.00
82765 Dr. B.R. Ambedkar Katti Padma Rao Andhra Pradesh Dalit Maha Sabha 1994 23 10.00
82766 The Social Philosophy of B.R. Ambedkar D.R. Jatava Phoenix Publishing House Agra 1965 277 15.00
82767 Dr Ambedkar and the Dalit Future Justice V.R. Krishna Iyer B.R. Publishing Corporation, Delhi 1990 130 15.00
82768 Ambedkar : Reform or Revolution Thomas Mathew Segment Books 1991 176 60.00
82769 Who Were The Shudras B.R. Ambedkar, Jagjivan Ram Thackers 1970 268 15.00
82770 Dr. B.R. Ambedkar on Congress And Brahmins K. Veeramani Dravidar Kazhagam Publications 1998 52 15.00
82771 Ranade Gandhi & Jinnah B.R. Ambedkar Bheem Patrika Publications, Jullundur 64 2.00
82772 The Buddha And His Dhamma B.R. Ambedkar Buddha Bhoomi Publication Nagpur 599 350.00
82773 Dr. Ambedkar A Memorial Album Dhananjay Keer Popular Prakashan 1982 96 25.00
82774 Dr. Ambedkar & Humanism Gian Singh Bheem Patrika Publications, Jullundur 23 1.00
82775 అంబేడ్కర్ గాంధీ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2001 84 15.00
82776 Ambedkar Towards an Enlightened India Gail Omvedt Penguin Books 2004 167 55.00
82777 Dr. B.R. Ambedkar : Social Justice Kottapalli Punnayya Dr.B.R. Ambedkar Memorial Trust 1993 61 10.00
82778 అంబేడ్కర్ తత్వశాస్త్రం కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2006 346 200.00
82779 సాంఘిక విప్లవమూర్తి బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1994 112 40.00
82780 సాంఘిక విప్లవమూర్తి డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కత్తి పద్మారావు అంబేడ్కర్ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 1990 150 12.00
82781 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బి. విజయభారతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1990 254 32.00
82782 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బి. విజయభారతి జనపద ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1982 290 15.00
82783 అంబేద్కరీయం చంద్రం విజయ ప్రచురణలు, గుడివాడ 2012 42 30.00
82784 అంబేడ్కరిజం బోయి భీమన్న భీమన్న సాహితీనిధి 1985 97 15.00
82785 డా. అంబేడ్కర్ జీవిత చరిత్ర యెండ్లూరి డా. అంబేడ్కర్ పబ్లికేషన్స్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ ... 328 6.00
82786 డా. అంబేడ్కర్ జీవిత చరిత్ర యెండ్లూరి డా. అంబేడ్కర్ పబ్లికేషన్స్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ ... 352 10.00
82787 డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి డా.బి.ఆర్. అంబేద్కర్ శత జయంతి ఉత్సవ కమిటి 1992 59 12.00
82788 డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సమగ్ర జీవిత చరిత్ర భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1994 220 60.00
82789 దళితజాతుల వైతాళికుడు అంబేడ్కర్ మండవ శ్రీరామమూర్తి, పోలు సత్యనారాయణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 104 12.50
82790 భారతరత్న డా. భీమ్‌రావ్ అంబేద్కర్ జానమద్ది హనుమచ్చాస్త్రి ఇ. రామయ్య, కడప 1992 18 3.00
82791 అంటరానితనము అంబేద్కర్ ఎస్.ఎమ్. సాక ఆంధ్రప్రదేశ్ దళితజాతుల సంక్షేమ సంఘము 1987 215 20.00
82792 డాక్టర్ అంబేద్కర్ పి.పి. సాంజ్‌గిరి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 34 3.00
82793 డాక్టర్ అంబేద్కర్ పి.పి. సాంజ్‌గిరి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 34 3.00
82794 దళితుల ఆత్మాభిమానానికి ప్రతీక డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 32 4.00
82795 రాముని కృష్ణుని రహస్యాలు బి.ఆర్. అంబేడ్కర్, బి. విజయభారతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 47 5.00
82796 కుల నిర్మూలన బి.ఆర్. అంబేడ్కర్, బోయి భీమన్న హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1994 93 15.00
82797 బాలానంద బొమ్మల బి.ఆర్. అంబేద్కర్ మలయశ్రీ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1999 76 25.00
82798 డా. అంబేడ్కర్‌ను ఎందుకు గౌరవించాలి ఎలా అనుసరించాలి వడ్డి విజయసారథి నవనిర్మాణ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 87 20.00
82799 బుద్ధుని బాటలో అంబేద్కర్ కృష్ణార్జునబోధి తక్షశిల ప్రచురణలు, గుంటూరు 2005 40 20.00
82800 దళితుల ఆత్మాభిమానానికి ప్రతీక డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 32 4.00
82801 మీరు బౌద్ధాన్నే స్వీకరించండి బొర్రా గోవర్ధన్ ది బుద్ధిస్టు వెల్‌ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 2006 26 10.00
82802 రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో డా. అంబేద్కర్ మూడు చారిత్రాత్మక ఉపన్యాసాలు బొల్లోజు బసవలింగం ఐక్యవేదిక ప్రచురణ విభాగం 2011 72 10.00
82803 డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గాలి మల్లిఖార్జునరావు వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1980 56 3.00
82804 మతవిప్లవాలు డా. బి.ఆర్. అంబేడ్కర్, యెండ్లూరి డా. అంబేడ్కర్ పబ్లికేషన్స్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 1990 74 8.00
82805 కన్యాకుమారి భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1994 86 10.00
82806 డా. అంబేద్కర్ ముఖ్యోపన్యాసాలు రెండవ సంపుటి జి. లాజరస్ ... 1981 144 15.00
82807 డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ షేక్ అబ్దుల్ సలామ్ న్యూ ఇండియా టెలిఫిలిమ్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ 1993 12 10.00
82808 కుల నిర్మూలన డా. బి.ఆర్. అంబేడ్కర్, బోయి భీమన్న డా. అంబేడ్కర్ పబ్లికేషన్స్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ ... 176 15.00
82809 అంబేడ్కర్ వర్ణ నిర్మూలన SaudaAruna 2012 239 120.00
82810 అంబేడ్కర్ ప్రసంగాలు తారకం డా. అంబేడ్కర్ పబ్లికేషన్స్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 1975 69 2.50
82811 డా. అంబేడ్కర్ అంతరంగం దత్తోపంత్ ఠేంగ్డే జీ, వడ్డి విజయసారథి నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 84 1.00
82812 డా. అంబేద్కర్ ఊహలో రాజ్యంగ లక్ష్యం ఒ. చిన్నప్పరెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1987 22 1.00
82813 ధర్మము, అధర్మము, సద్ధర్మము అంటే ఏమిటి బి.ఆర్. అంబేద్కర్, యెండ్లూరి ... ... 136 25.00
82814 అంబేత్కరు ప్రశంస బొడ్డు ప్రకాశం బొడ్డు ప్రకాశం, గుంటూరు 1977 30 3.00
82815 అంబేడ్కర్ గాంధీ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2001 70 10.00
82816 అంబేడ్కర్ ప్రసంగాలు బుద్ధుడు కార్ల్ మార్క్స్ ధర్మదీక్ష తారకం డా. అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ సొసైటి, హైదరాబాద్ 1969 52 1.00
82817 బహుజనోద్యమ రథసారధులు వి.జి.ఆర్. నారగోని గీతా పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ ... 45 10.00
82818 Why I Am Not a Hindu Kancha Ilaiah 1996 132 120.00
82819 మహాత్మా జోతిరావ్ ఫులే ధనంజయకీర్, బి. విజయభారతి జనపద విజ్ఞాన కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1987 302 20.00
82820 జోతిరావ్ ఫూలే 19వ శతాబ్దిలో మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో కింది కులాలవారి ప్రతిఘటన రోజలిండ్ ఓ హాన్‌లన్, మానేపల్లి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1993 167 15.00
82821 గులాంగిరీ మహాత్మ జోతిరావు ఫూలే హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2009 102 40.00
82822 మహాత్మ జ్యోతిరావు ఫూలే సిద్ధాంతం ప్రాసంగికత జిలుకర శ్రీనివాస్ మహాత్మ జోతిరావ్ ఫూలే అధ్యయన కేంద్రం 2016 16 10.00
82823 Tested Selling Tips From Around The World Prentice Hall The United States of America 1961 236 100.00
82824 How to Master the Art of Selling Tom Hopkins, Warren Jamison Champion Press 1980 368 100.00
82825 The Human Side of Enterprise Douglas McGregor McGraw Hill Book Company, Inc. 1960 246 55.00
82826 Unposted Letter Rozen Thought 2009 182 350.00
82827 You Can Win Shiv Khera Macmillan India Limited 1998 269 285.00
82828 A Whack on the Side of the Head Roger Von Oech Harper Collins Publishers India, New Delhi 1995 196 50.00
82829 Nice Guys Can Win Wesley Harris Master Mind Books 2000 112 60.00
82830 The Greatness Guide Robin Sharma Jaico Publishing House, Bombay 2006 221 250.00
82831 Modern Psychology And the Infinite Consciousness Swami Omkarananda Divine Light Zentrum 60 20.00
82832 The Hidden Powers and the Life Eternal Swami Omkarananda Divine Light Zentrum 62 20.00
82833 The Seven Laws of Success Herbert W. Armstrong The United States of America 1974 56 10.00
82834 Striving for Progress or Self Destruction B.S. Singhal 10 1.00
82835 Self Management Swami Anubhavananda Central Chinmaya Mission Trust 1998 37 15.00
82836 The Computer and the Brain John Von Neumann 82 25.00
82837 There is a Beautiful You Within You N.D. Khetarpal Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 2004 165 160.00
82838 The Magic of Thinking Success David J. Schwartz Harper Collins Publishers India, New Delhi 1993 202 25.00
82839 Po Beyond Yes & No Edward De Bono Penguin Books 1990 175 55.00
82840 The 7 Habits of Highly Effective People Stephen R. Covey Pocket Books 1989 358 275.00
82841 Men are from Mars Women are from Venus John Gray Harper Collins Publishers India, New Delhi 1996 286 145.00
82842 How to Live Without Fear & Worry K. Sri Dhammananda BMS Publications 19892 254 250.00
82843 Logical Solutions For The Problems of Humanity Yogiraj Vethathiri Maharishi Vethathiri Publications 1999 109 25.00
82844 How to Control Anger M.K. Gupta Pustak Mahal, Bangalore 1995 64 20.00
82845 Joy Peace Pills J.P. Vaswani 197 55.00
82846 Getting along better with people M.K. Rustomji IBH India Book House Pvt Ltd 1977 134 15.00
82847 Trade Support Services D.L. Shah Trust 1996 212 25.00
82848 How to remain Ever Happy M.K. Gupta Pustak Mahal, Bangalore 2000 155 25.00
82849 Mans Great Concern : The Management of Life Ernest R. Hull Examiner Press 1959 152 10.00
82850 The Art of Getting Along with People Cecil G. Osborne Better Yourself Books 1991 185 15.00
82851 How to Manage People William B. Given Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 224 9.50
82852 The Power of Positive Thinking Norman Vincent Peale Vermilion, London 2004 302 165.00
82853 The Power of Positive Thinking For Young People Norman Vincent Peale Vermilion, London 1997 217 25.00
82854 Why Some Positive Thinkers Get Powerful Results Norman Vincent Peale Orient Paperbacks 1994 168 25.00
82855 Positive Imaging The Powerful Way to Change Your Life Norman Vincent Peale 190 25.00
82856 Stay Alive All Your Life Norman Vincent Peale Fawcett Crest New York 1957 256 30.00
82857 Treasury of Courage and Confidence Norman Vincent Peale Orient Paperbacks 1994 242 50.00
82858 Grow Rich With Peace of Mind Napoleon Hill Napoleon Hill Foundation 1967 221 25.00
82859 Think and Grow Rich Napoleon Hill Fawcett Crest New York 1983 233 50.00
82860 Learn to Live Volume 1 Swami Jagadatmananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2000 256 40.00
82861 Learn to Live Volume 2 Swami Jagadatmananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2000 415 60.00
82862 How to Solve Your Problems Brenda Rogers Rajendra Publishing House Pvt Ltd 1991 99 10.00
82863 How to Solve Your Personal Problem C.S. Chopra New Light Publishers, New Delhi 170 25.00
82864 The Secret of Success W.H. Davenport Adams New Light Publishers, New Delhi 193 50.00
82865 Applied Imagination Alex F. Osborn St Paul Publications, Allahabad 1960 277 25.00
82866 Pulling Your Own Strings Wayne W. Dyer Arrow Books 2004 262 350.00
82867 Conquest of Worry Orison Swett Marden Orient Paperbacks 1961 186 20.00
82868 Practical Ways to a Powerful Personality George Weinberg Orient Paperbacks 1990 248 50.00
82869 The Art of Conversation Eric Watson Hind Pocket Books 1988 160 18.00
82870 Staying Ok Amy Bjork Harris and Thomas A. Harris 1985 254 25.00
82871 The Power of Your Subconscious Mind Joseph Murphy Bantam Books 2001 278 55.00
82872 Teach Yourself Correct Manners Etiquette Eric Watson Hind Pocket Books 1993 194 45.00
82873 The Friend Ship Factor Alan Loy McGinnis Better Yourself Books 2002 274 55.00
82874 Mental Health J. Maurus Better Yourself Books 1993 152 28.00
82875 Healthy Mind Healthy Body Sri Ramakrishna Math, Chennai 1999 231 40.00
82876 Living Free How to cope with stress The Week Magazine 29 Novemebr 1992 1992 150 20.00
82877 How to Win Friends and Influence People Dale Carnegie Pocket Books 1974 264 25.00
82878 How to Stop Worrying and Start Living Dale Carnegie Arnold Publishers Pvt Ltd 1992 384 30.00
82879 Tough Times Never Last But Tough People Do Robert H. Schuller Orient Paperbacks 1993 207 35.00
82880 Teach Yourself The Art of Conversation Eric Watson Hind Pocket Books 1980 164 45.00
82881 The Be Happy Attitudes Robert H. Schuller Orient Paperbacks 1993 221 40.00
82882 Believe in the God Who Believes in You Robert H. Schuller Orient Paperbacks 1996 215 45.00
82883 The Worlds Greatest Comebacks Robert H. Schuller Orient Paperbacks 1994 183 50.00
82884 Success is Never Ending Failure is Never Final Robert H. Schuller Orient Paperbacks 1998 208 55.00
82885 Zen And the Art of Motorcycle Maintenance Robert M. Pirsig Bantam Books 1979 373 25.00
82886 I Games People Play Eric Watson Penguin Books 1975 173 15.00
82887 Listening With The Third ear Theodor Reik Pyramid Books 1964 495 15.00
82888 Rich Dad Poor Dad Robert T. Kiyosaki Warner Books 1998 266 25.00
82889 Culture Capsules Art of Living I.V. Chalapati Rao Sri Yabaluri Raghavaiah Memorial Trust 2008 171 150.00
82890 Transactional Analysis in Psychotherapy Eric Berne Ballantine Books 1961 298 15.00
82891 Build Your Personality Swami Purushottamananda Ramakrishna Mission Ashrama 86 30.00
82892 The Art of Temptation A. Camfort Chaudhry Publications 1978 145 6.00
82893 The Secret of Happiness Swami Brahmeshananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2013 230 40.00
82894 Stress Joyce Meyer Joyce Meyer, Hyderabad 77 25.00
82895 Insecurity Joyce Meyer Joyce Meyer, Hyderabad 120 25.00
82896 Depression Joyce Meyer Joyce Meyer, Hyderabad 91 25.00
82897 Know Yourself Help Yourself George Weinberg Orient Paperbacks 1977 248 10.00
82898 The Art of Living Tapas Kumar Dutt Jaico Publishing House, Bombay 1964 210 2.50
82899 Pocket Marketing The Economist Books 1994 202 100.00
82900 Thrift Samuel Smiles Wilco Publishing House 1961 312 2.00
82901 How to Stop Smoking Herbert Brean Pocket Books 1964 111 2.00
82902 Check Your Own I.Q. H.J. Eysenck Penguin Books 1996 190 55.00
82903 Become a Complete Champion Jaico Publishing House, Bombay 131 25.00
82904 Invincible Thinking Jaico Publishing House, Bombay 133 25.00
82905 Yourth Arise Awake And Know Your Strength Swami Srikantananda Vivekananda Institute of Human Excellence 2004 143 10.00
82906 Can We Swami Dayananda Saraswati Arsha Vidya Research and Publication Trust 2009 21 2.50
82907 Practical Hionts for the Conduct of Social Functions 40 15.00
82908 Happiness How to Find It Watchtower Bible and Tract Society 1980 191 25.00
82909 Personality Development Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 2001 128 15.00
82910 Murphys Law Doctors Arthur Bloch Price Stern Sloan 2000 240 150.00
82911 Six Sigma Project Management : A Pocket Guide Jeffrey N. Lowenthal ASQ Quality Press 2010 130 25.00
82912 How to be Self Confident Jaico Publishing House, Bombay 1998 158 30.00
82913 7 Days To Power Memory Biswaroop Roy Chowdhury Diamond Pocket Books 2000 79 95.00
82914 The Mind And Its Control Swami Budhananda Advaita Ashrama, Kolkata 1993 112 8.00
82915 How to Overcome Anxiety Jaico Publishing House, Bombay 152 25.00
82916 వ్యక్తిత్వవికాసం సి. నరసింహారావు నాని ఇంటర్ నేషనల్, విజయవాడ 1994 304 55.00
82917 జీవనవికాసం సి. నరసింహారావు నాని ఇంటర్ నేషనల్, విజయవాడ 1996 336 100.00
82918 విజయపథం సి. నరసింహారావు నాని ఇంటర్ నేషనల్, విజయవాడ 2007 416 200.00
82919 యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ మైండ్ పవర్ నెంబర్ వన్ అవడం ఎలా యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2004 456 150.00
82920 విజయానికి అయిదు మెట్లు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 453 125.00
82921 విజయంలో భాగస్వామ్యం యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1999 415 125.00
82922 మనుషులు ఎందుకిలా ప్రవర్తిస్తారు ఎప్పుడెలా మాట్లాడుతారు అంబడిపూడి అంబడిపూడి మానవ చైతన్య వికాస కేంద్రం, విజయవాడ ... 88 12.00
82923 రిలాక్స్ రిలాక్స్ కంఠంనేని రాధాకృష్ణమూర్తి నిహాల్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 127 22.00
82924 సైకాలజీ కంఠంనేని రాధాకృష్ణమూర్తి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 104 12.00
82925 మనిషిలోని మనుషులు అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 136 20.00
82926 Orthodoxy Gilbert K. Chestertion The Bodley Head London 1949 278 10.00
82927 The Status Seekers Vance Packard Penguin Books 1959 331 10.00
82928 Yoga Ernest Wood Penguin Books 1975 271 5.00
82929 Surely Youre Joking Mr. Feynman Richard P. Feynman Bantam Books 1988 322 15.00
82930 The Icfai University Press on Gander Discrimination Jayshree Bose, G Sushuma The Icfai University Press 2008 300 300.00
82931 Corporate Woman And Family Friendly Workplace Debashree Mukherjee The Icfai University Press 2008 212 250.00
82932 Education of Women Anuradha Malshe The Icfai University Press 2008 199 200.00
82933 Chicken Soup For The Womans Soul Jack Canfield, Mark Victor Hansen Health Communications 1996 350 12.95
82934 Violence Against Women in Chhattisgarh A Resource Directory Rupantar UNIFEM New Delhi 2003 123 55.00
82935 Myths & Facts about ovarian cancer M. Steven Piver Oncology 1997 64 25.00
82936 Indian Women Through The Ages S.K. Ghosh Ashish Publishing House, New Delhi 1989 344 100.00
82937 Women And Work in Indian History Mamidipudi Venkata Rangaiah Vijaya Ramaswamy, New Delhi 2005 32 20.00
82938 Mother India : Children Abroad Jayant Patel Suruchi Prakashan, New Delhi 1992 104 10.00
82939 The Position of Women in India Kamla Bhasin Arvind A Deshpande 1971 131 15.00
82940 The Silent Passage Menopause Gail Sheehy Random House New York 1992 161 1.99
82941 A Cooperative Method of Natural Birth Control Margaret Nofziger The Book publishing Company Summertown 1978 119 75.00
82942 Motherhood The Second Oldest Profession Erma Bombeck Futura Macdonald & Co 1984 177 10.00
82943 The Position of Women in The U.S.S.R. G.N. Serebrennikov Victor Gollancz Ltd 1937 288 10.00
82944 The Intelligent Womans Guide to Socialism Capitalism Sovietism And Fascism Bernard Shaw Penguin Books 1937 490 15.00
82945 Bill Cosby Fatherhood Bill Cosby A Dolphin Book 1986 178 55.00
82946 The Politics of Child Abuse Nigel Parton Macmillan Publishers Ltd 1985 245 60.00
82947 Staying Alive First Monitoring & Evaluation Report 2007 UNIFEM New Delhi 207 100.00
82948 The Courage To Heal Ellen Bass and Laura Davis Harper & Row Publishers, New York 1988 495 18.95
82949 Street Children Issues and Country Initiatives Michael Vimal Pillai The Icfai University Press 2008 192 200.00
82950 Language Disabilities in Children and Adolescents Elisabeth H. Wiig, Eleanor Messing Semel Charles E. Merrill Publishing Company 1976 341 250.00
82951 ICDS Integrated Child Development Services Nilima Chawla UNICEF Regional Office For South Central Asia 1984 40 40.00
82952 The State of The Worlds Children 1985 James P. Grant Oxford University Press 1985 131 3.95
82953 Women Children And Human Rights Library And Documentation Centre 2000 106 400.00
82954 Documentation on Womens Concerns Library And Documentation Centre 1997 126 100.00
82955 సెల్ఫ్ హిప్నాటిజం టి.ఎస్. రావ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 148 16.00
82956 సెల్ఫ్ హిప్నాటిజం రిలాక్సేషన్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2002 80 25.00
82957 వైజ్ఞానిక హిప్నాటిజం బి.వి. పట్టాభిరామ్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1999 182 40.00
82958 హిప్నాటిజం టి.ఎస్. రావ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 221 15.00
82959 సెల్ఫ్ హిప్నాటిజం హిప్నో కమలాకర్ హిమకర్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 420 150.00
82960 The Science of Hypnotism L.E. Young A Universal Publication 1978 192 16.00
82961 Practical Hypnotism Theories and Experiments Comte C. De Saint Germain A Universal Publication 1978 264 17.00
82962 Practical Hypnotism Narayan Dutt Shrimali Pustak Mahal, Delhi 1985 234 48.00
82963 How To Hypnotise Melvin Powers D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1972 102 5.00
82964 Lessons in Hypnotism With Illustrations L.E. Young A Universal Publication 1983 110 9.60
82965 The Theory And Practice of Hypnotism William J. Ousby Imag Books, Inc. 1966 126 2.50
82966 The Truth About Hypnosis William W. Hewitt Llewellyn Publications 1995 36 10.00
82967 The Intimate Casebook of a Hypnotist David B. Cheek The New American Library 1968 127 2.00
82968 జీవన సంధ్య బి.ఎన్. రావ్ ... 2013 84 25.00
82969 వ్యాపార విజయసోపానం బి.ఎన్. రావ్ సక్సెస్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2010 84 50.00
82970 విద్యార్థి విజయసోపానం బి.ఎన్. రావ్ సక్సెస్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2009 76 40.00
82971 పర్సనాలటీ డవలెప్ మెంట్ వ్యక్తిత్వవికాసం బి.వి. పట్టాభిరామ్ Neelkamal Publications Pvt Ltd 2005 112 70.00
82972 పర్సనాలటీ డవలెప్ మెంట్ A to Z సక్సెస్ కల్లూరి శైలబాల ఓం పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 144 50.00
82973 పర్సనాలటీ డవలెప్ మెంట్ ఇన్‌ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వదలాలంటే కార్తికేయన్ భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 168 50.00
82974 పర్సనాలటీ డవలెప్ మెంట్ టైమ్ మేనేజ్ చేయడం ఎలా కార్తికేయన్ భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 128 40.00
82975 పర్సనాలటీ డవలెప్ మెంట్ విజయవంతంగా జీవించడం ఎలా ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 200 50.00
82976 బుద్దీజం భారతావనిలో బౌద్ధం ఎందుకు అంతరించింది దొప్పలపూడి సత్యనారాయణ బౌద్ధ వికాస కేంద్రం, విజయవాడ 2001 26 10.00
82977 బుద్దీజం బౌద్ధ ధర్మామృతం సూక్తులు ప్రబోధాలు రేకా కృష్ణార్జునరావు మంగళగిరి బుద్ధవిహార ట్రస్ట్ 2015 64 40.00
82978 బుద్దీజం అహింస మరియు శాకాహారం తటవర్తి వీర రాఘవరావు తటవర్తి వీర రాఘవరావావు 2010 32 10.00
82979 బుద్దీజం బుద్ధహృదయము పి.వి. రమణారెడ్డి మారుతీ బుక్ డిపో, గుంటూరు 1957 112 1.00
82980 బుద్దీజం బుద్ధుడు ఒక చారిత్రక మహా పురుషుడు యం. రామారావు ... ... 39 15.00
82981 బుద్దీజం బౌద్ధ ధ్యానం సిద్ధాంతం సాధన భదంత పరవహెర వజీరఞౌణ మహాథేర, భదంత సుకన్యాపుత్ర ధర్మకీర్తి భిక్షువు Bodhi Meditation Centre 2005 462 150.00
82982 బుద్దీజం బౌద్ధయుగము మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2011 114 65.00
82983 బుద్దీజం శ్రీ బుద్ధచర్య బ్రహ్మశ్రీ రామకృష్ణ బ్రహ్మచారి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1999 438 100.00
82984 బుద్దీజం The Dhammapada Narada Thera 1993 333 150.00
82985 బుద్దీజం Mulamadhyamakakarikah J.W. De Jong The Adyar Library And Research Centre 57 10.00
82986 బుద్దీజం Where is The Buddha Ven Dr K. Sri Dhammananda 24 10.00
82987 బుద్దీజం Buddhist Civcuit 2002 20 10.00
82988 బుద్దీజం Age of Lord Buddha Kota Nityananda Sastry 2005 14 20.00
82989 బుద్దీజం Visuddhimagga : A Study M. Rajagopala Rao Bauddha Sahiti, Guntur 2012 176 100.00
82990 బుద్దీజం An Intelligent Man's Guide to Buddhism Bhadanta Ananda Kausalyayan Buddha Bhoomi Publication Nagpur 1992 176 100.00
82991 బుద్దీజం The Way to Peace and Happiness Ven. Yogavacara Rahula The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation 199 100.00
82992 బుద్దీజం Buddhism of Wisdom & Faith Sutra Translation Committee of The United States 1994 363 195.00
82993 బుద్దీజం Pure Land Zen Zen Pure Land Patriarch Yin Kuang Sutra Translation Committee of The United States 1993 268 195.00
82994 బుద్దీజం Dantapuram B. Subrahmanyam, E. Sivanagi Reddy Department of Archaeology and Museums 2002 12 10.00
82995 బుద్దీజం Come to the Buddha 15 10.00
82996 బుద్దీజం King Six Tusker and The Queen Who Hated Him Volume 2 King Fruitful Buddhist Literature Society Inc 1996 313 250.00
82997 బుద్దీజం ఆంధ్రదేశంలో బౌద్ధ వైభవం పి. రాంబాబు Budhist Society of India, Hyderabad 2009 478 500.00
82998 బుద్దీజం Nagarjunakonda Volume 1 R. Subrahmanyam Archaeological Survey of India, New Delhi 1975 227 60.00
82999 బుద్దీజం South Indian Buddhist Antiquities ; Alexr. Rea Archaeological Survey of India, New Delhi 1997 49 200.00
83000 బుద్దీజం Buddhism Folder (Buddha Jayanthi Sovunir) 20 10.00