వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -148

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
115001 వసంతయామినీస్వప్నము బులుసు పాపయ్యశాస్త్రి ... 1912 100 10.00
115002 కమల వేముల కామేశ్వరరావు సిటీ ప్రెస్, కాకినాడ 1918 124 10.00
115003 చందనావతి ఎన్. కృష్ణారావు ... ... 100 10.00
115004 లియరుమహారాజుకథ షేక్సియరు శ్రీ మనోరమా ముద్రాక్షరశాల 1915 100 10.00
115005 సుగుణమణీ వల్లూరి బాపిరాజు ... ... 100 10.00
115006 మెక్‌బెత్ అమరేంద్ర ... ... 100 10.00
115007 శ్రీ సూక్తము వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు ... ... 100 10.00
115008 Cyrano de Bergerac Heroic Comedy in Five Acts Edmond Rostand A Signet Classic 1972 220 2.00
115009 Ceremonies in Dark Old Men Lonne Elder III New American Library 1969 120 2.00
115010 Fate of a Cockroach Tewfik Al Hakim Heinemann, London 1977 184 2.50
115011 Hayavadana Girish Karnad Oxford University Press 1982 71 2.50
115012 The Misanthrope Moliere Stanley Appelbaum 1992 52 2.00
115013 The Wada Trilogy Mahesh Elkunchwar Seagull Books 2004 251 350.00
115014 The Servant of Two Masters Carlo Goldoni 235 50.00
115015 Aristophanes Lysistrata Donald Sutherland Harper & Row, Publishers 1961 47 50.00
115016 The Crucible A Play In Four Acts Arthur Miller Penguin Books 2003 143 100.00
115017 Romulus Linney Tennessee 43 10.00
115018 A Doll's House Henrik Ibsen Cambridge University Press 2010 127 100.00
115019 Volpone Ben Jonson Philip Brockbank 2001 170 100.00
115020 Long Days Journey Into Night Eugene Oneill Yale University Press 1987 179 100.00
115021 The Comedies of William Congreve Eric S. Rump Penguin Books 1985 410 100.00
115022 The Country Wife William Wycherley 340 2.50
115023 William Congreve G.S. Banhatti Kitab Mahal Pvt Ltd 1962 192 4.00
115024 The Caucasian Chalk Circle James and Tania Stern Methuen Student Edition 1984 116 10.00
115025 The Toy Cart King Shudraka 1964 115 10.00
115026 Thirteen Plays of Bhasa A.C. Woolner and Lakshman Sarup Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd 1991 181 200.00
115027 The Shattered Thigh and the other Mahabharata Plays of Bhasa A.N.D. Haksar Penguin Books 1993 117 85.00
115028 Five Plays Vijay Tendulkar Oxford University Press 2006 357 295.00
115029 Silence The Court is in Session Vijay Tendulkar Oxford University Press 1989 78 2.00
115030 Ghashiram Kotwal Vijay Tendulkar Seagull Books 1999 85 75.00
115031 Ghashiram Kotwal Vijay Tendulkar Seagull Books 1984 55 30.00
115032 Kanyadaan Vijay Tendulkar Oxford University Press 2009 70 160.00
115033 Five Plays for Children Vijay Tendulkar Scholastic New York 2010 122 60.00
115034 उध्वस्त धर्मशला गोविंद पुरुषोत्तम देशपाण्डे शंभावना प्रकाशन 1981 107 16.00
115035 Collection of Stage Plays Sastraprakasika Trust 2004 190 100.00
115036 Sakuntala Texts, Readings, Histories Romila Thapar Kali for Women 2010 271 375.00
115037 Dario Fo, Politics and Satire Suzanne Cowan 46 20.00
115038 An Enemy of the People Henrik Ibsen Dover Publications Inc 1999 82 20.00
115039 Much Ado About Nothing Robert Wilks Pansing Distribution Pvt Ltd 2006 416 250.00
115040 Theatre in India Balwant Gargi Theatre Arts Books 1962 245 25.00
115041 Desaj National Book Trust, India 50 20.00
115042 In & Out of Theatres DR Brijeshwar Singh Supernova Publishers 2015 176 295.00
115043 Sanskrit Drama In Performance Rachel Van M. Baumer and James R. Brandon Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd 1981 318 100.00
115044 Sringaramanjari The Courtesan Who Inflamed Love H.R. Aiyer Jaico Publishing House, New Delhi 1961 96 2.00
115045 An Invitation to Experience a glorious legacy Shilparamam Arts Crafts Cultural Society 2007 100 100.00
115046 Indian Drama Publications Division, Government of India 1981 158 12.00
115047 Ancient Indian Theatre D.R. Mankad Charotar Book Stall, Anand 1960 56 2.50
115048 Sanskrit Drama A Perspective on Theory and Practice G.K. Bhat Karnatak University, Dharwar 1975 121 2.00
115049 Ancient Indian Costume Roshen Alkazi National Book Trust, India 2014 140 75.00
115050 The Indian Theatre Chandra Bhan Gupta Munshiram Manoharlal Publisher Pvt Ltd 1991 172 20.00
115051 The Indian Theatre its Origins and its later developments under european influence R.K. Yajnik George Allen & Unwin Ltd 1933 284 20.00
115052 Indian Theatre Traditions of Performance Farley P. Richmond University of Hawaii Press 1990 500 100.00
115053 Towards a Revolutionary Theatre Utpal Dutt M.C. Sarkar & Sons Pvt Ltd 1982 147 25.00
115054 Sisir Kumar Bhaduri and Dramatic Tradition of Bengal Sachin Sengutpa 46 10.00
115055 The A.D.A. Bangalore City 01st All India Drama Conference B. Sreenivasa Iyengar 1927 172 5.00
115056 Make up And Costume Rayala R. Harischandra R. Prabhavathi, Hyderabad 2015 191 350.00
115057 Poetics, Plays, and Performances Vasudha Dalmia Oxford University Press 2006 366 675.00
115058 Sanskrit Peotics Krishna Chaitanya Asia Publishing House, Bombay 1965 465 100.00
115059 Singing the Classical Voicing the Modern Amanda J. Weidman Seagull Books 2006 349 625.00
115060 Theatres of India A Concise Companion Anada Lal Oxford University Press 2009 462 895.00
115061 The Parsi Theatre : Its Origins and Development Somnath Gupta Seagull Books 2005 223 100.00
115062 The Theatres of Bharata and Some Aspects of Sanskrit Play production Goverdhan Panchal Munshiram Manoharlal Publisher Pvt Ltd 1996 162 100.00
115063 Folklore of Kerala Kavalam Narayana Panikkar National Book Trust, India 2012 152 65.00
115064 Gangamma Jatara G. Lakshminarayana Dravidian University, Kuppam 2007 113 80.00
115065 History of Gujarati Theatre Hasmukh Baradi National Book Trust, India 2003 287 80.00
115066 Music Dance and Drama in Andhra Pradesh 357 25.00
115067 Studying Modern Drama Kenneth Picering Palgrave macmillan 2003 126 100.00
115068 The Theatre of the Absurd Martin Esslin Methuen Student Edition 2004 478 250.00
115069 Living Theatre Abburi Ramakrishna Rau Abburi Trust, Hyderabad 1996 68 25.00
115070 Street Plays of Kangundi Kuppam : A Technical Study R. Vasudev Singh, P. Kusuma Harinath Dravidian University, Kuppam 2011 223 140.00
115071 Meandering Pastures of Memories Shovana Narayan Macmillan India Ltd 2007 275 285.00
115072 Shreeram Lagoo Sangeet Natak Akademi 2003 19 10.00
115073 She Man of Kannada Theatre R. Nagarathnamma's Acting Career 20 10.00
115074 Dr Mohan Agashe Sangeet Natak Akademi 23 10.00
115075 Stages of Life Indian Theatre Autobiographies Kathryn Hansen Permnent Black 2011 374 750.00
115076 Habib Tanvir Towards an Inclusive Theatre Anjum Katyal Sage Publications 2012 176 650.00
115077 K.N. Panikkar The Theatre of Rasa Udayan Vajpeyi Niyogi Books 2012 271 495.00
115078 Play Production Today Roy A. Beck National TextBook Company 1988 309 200.00
115079 Contemporary Indian Theatre Sangeet Natak Akademi 1989 192 175.00
115080 The Oxford Companion to Indian Theatre Ananda Lal Oxford University Press 2004 563 500.00
115081 How Language Works David Crystal Penguin Books 2008 500 199.00
115082 Grotowski Raymonde Pemkine Alex Szogyi Discuss Books 1972 160 2.50
115083 Theater Andrea Gronemeyer Barron's 1996 192 200.00
115084 A Short History of English Drama B. Ifor Evans Kalyani Publishers, New Delhi 1979 172 12.00
115085 Theatre A Crash Course Rob Graham Simon & Schuster 1999 144 150.00
115086 The Theory of the Modern Stage Eric Bentley Penguin Books 1983 493 100.00
115087 Brecht on Theatre John Willett Hill and Wang, New York 1986 294 50.00
115088 From Sensibility to Romanticism Frederick W. Hilles Oxford University Press 1970 585 200.00
115089 Modern Drama in Theory and Practice Volume 1 J.L. Styan Cambridge University Press 1981 208 100.00
115090 The Vakhtangov School of Stage Art Nikolai Gorchakov Foreign Languages Publishing House 205 120.00
115091 The Guide to Selecing plays for performance Samuel French Ltd 2000 562 500.00
115092 The Elements of Drama J.L. Styan Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 300 65.00
115093 The Length and Depth of Acting Edwin Duerr Holt, Rinehart and Winston, New York 1962 590 100.00
115094 The Power of The Actor Ivana Chubbuck Avery an Imprint of Penguin Random House 2004 388 250.00
115095 Restoration And 18th Century Drama Arthur H. Scouten Macmillan India Ltd 1980 151 150.00
115096 Improvisation For The Theater Viola Spolin Northwestern University Press 1999 412 150.00
115097 A History of European and American Theatre and Drama Oscar G. Brockett Prentice Hall 1973 826 100.00
115098 Body Language Julius Fast Souvenir Press Ltd 1970 192 20.00
115099 Characters in Action Marsh Cassady Meriwether Publishing Ltd 205 100.00
115100 New Historicism And Renaissance Drama Richard Wilson And Richard Dutton Longman London 1992 249 100.00
115101 Lessons For the Professional Actor Michael Chekhov Performing Arts Journal Publications 1985 165 100.00
115102 Playing An Introduction to Acting Paul Kuritz Prentice Hall 1982 260 100.00
115103 Third Edition The Actor At Work Robert L. Benedetti Prentice Hall 1970 286 150.00
115104 Essential Shakespeare Handbook Leslie Dunton Downer DK London 480 200.00
115105 Hamlet William Shakespeare Prentice Hall 2005 134 100.00
115106 Stage to Screen, and Back : A Study of the Dialogue Between Kuchipudi and Telugu Cinema Katyayani Ganti SN School of Arts & Communication 2016 207 200.00
115107 The Tragic Voice : Shakespeare Albert R. Kitzhaber Holt, Rinehart and Winston, New York 1974 384 100.00
115108 Discovering Scottish Writers Alan Reid Scottish Library Association 1997 96 100.00
115109 MEG-2 British Drama Indira Gandhi National Open University 48 10.00
115110 London Stage in the 20th Century Robert Tanitch Haus Publishing London 2007 330 300.00
115111 Stanislavski Jean Benedetti Routledge 1988 340 100.00
115112 The Stanislavski Method Sonia Moore The Viking Press, New Delhi 1960 78 10.00
115113 Constantin Stanislavski Building A Character Elizabeth Reynolds Hapgood Eyre Methuen London 1979 299 100.00
115114 Constantin Stanislavski Creating A Role Elizabeth Reynolds Hapgood Eyre Methuen London 1981 271 100.00
115115 Constantin Stanislavski An Actor Prepares Elizabeth Reynolds Hapgood Eyre Methuen London 1937 313 100.00
115116 Konstantin Stanislavsky Selected Works Oksana Korneva Raduga Publishers, Moscow 1984 309 150.00
115117 Stanislavsky on The Art of The Stage Konstantin Stanislavsky, David Magarshack Faber and Faber Limited 1980 311 100.00
115118 Notes on Stanislavsky system of acting R.M. Singh An Amateur artistes group publication 10 2.00
115119 Stanislavski for Beginners David Allen Orient Longman 1999 175 165.00
115120 Acting : A Handbook of the Stanislavski Method Toby Cole, Lee Strasberg Publishers Lear New York 1947 223 100.00
115121 వ్యాసమాలిక కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు క.గా.కా.కౌ. ప్రచురణలు, రాజమండ్ర 1988 236 23.00
115122 నాటకోపన్యాసములు రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1982 78 4.00
115123 ఆంధ్ర నాటక సమీక్ష శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 108 1.50
115124 నటశిక్షణ విన్నకోట రామన్నపంతులు విన్నకోట పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 184 10.00
115125 ఆత్రేయ నాటకాలు పూర్వాపరాలు పి.యస్. రెడ్డి శ్రీమహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1985 159 15.00
115126 ఆత్రేయ నాటకప్రస్థానం పైడిపాల స్నేహ ప్రచురణలు, చెన్నై 2015 176 130.00
115127 కొత్తసాలు మామిడి హరికృష్ణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2015 170 100.00
115128 నటరత్నాలు మొదటి భాగము మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి రేణుకా గ్రంథమాల 1980 563 50.00
115129 నటరత్నాలు మొదటి భాగము మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి రేణుకా గ్రంథమాల 1980 563 50.00
115130 నటరాజ రామకృష్ణ వకుళాభరణం లలిత, కాశి సువర్చరా దేవి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2008 228 100.00
115131 స్మృతి పరిమళం సప్పా దుర్గాప్రసాద్ ... 2011 87 25.00
115132 ఆలాపన వి.ఎ.కె. రంగారావు బదరీ పబ్లికేషన్స్, పామర్రు 2003 509 320.00
115133 నూరేళ్ల తెనాలి రంగస్థలి నేతి పరమేశ్వర శర్మ సప్తసింధు ప్రచురణ 2006 777 250.00
115134 కోలాచలం శ్రీనివాసరావు ఎస్. గంగప్ప నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1977 404 35.00
115135 తెలుగు నాటక సాహిత్య విమర్శ పరిణామం గంగు కిషన్ ప్రసాద్ రమ్య పబ్లికేషన్స్, వరంగల్ 2000 212 75.00
115136 తెలుగులో నాటక రచన సమ్మెట విజయ అభినయ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2009 215 150.00
115137 చిత్తూరు జిల్లా వీధినాటకాలు ఒక పరిశీలన వి. గోవిందరెడ్డి రాజరాజేశ్వరి ఆర్ట్స్ అకాడమీ, తిరుపతి 2001 256 150.00
115138 అలనాటి నాటకాలు ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 310 100.00
115139 తెలుగు నాటక రంగం వివిధ అంశాలు పరిశీలన ఎన్. తారకరామారావు శ్రీ కళానికేతన్, హైదరాబాద్ 2014 169 165.00
115140 తెలుగు నాటకం ఎస్. గంగప్ప రచయిత, గుంటూరు 1985 176 15.00
115141 నెల్లూరు నాటక రంగము పూర్వ చరిత్ర దూబగుంట నారాయణరావు ... 2007 20 2.00
115142 పాశ్చాత్య సాంఘిక నాటకం తెలుగు నాటకంపై ప్రభావం పి.వి. రమణ వెంకటరమణ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ 1993 224 75.00
115143 రాజమహేంద్రవరం నాటరంగం పతివాడ సూర్యనారాయణ ... 2008 70 50.00
115144 నాట్య కళా ప్రపూర్ణ బళ్ళారి రాఘవ జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 53 25.00
115145 రంగస్థల కళానిధి రాఘవ తిమ్మనచర్ల రాఘవేంద్రరావు ... 2004 37 20.00
115146 Bellary Raghava Thimmanacherla Raghavendra Rao Ragahava Memorial Association 2006 26 35.00
115147 బళ్ళారి రాఘవ చార్యులు ... ... ... 8 1.00
115148 శ్రీ కోలాచలం శ్రీనివాసరావు జీవితం సాధన తిమ్మనచర్ల రాఘవేంద్రరావు ... ... 11 10.00
115149 శ్రీ ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు జీవితం సాధన తిమ్మనచర్ల రాఘవేంద్రరావు ... ... 11 10.00
115150 కె.యస్.టి. శాయి తెరిచిన పుస్తకం కె.యస్.టి. శాయి ... 2007 346 100.00
115151 77 ఏళ్ల నాటకానుభవం రావి వెంకటచెలం అశోక్ పబ్లికేషన్స్ ప్రచురణ 2000 224 100.00
115152 అబ్బూరి రామకృష్ణరావు శత జయంతి ఉత్సవం ... నాట్యగోష్ఠి, హైదరాబాద్ ... 20 10.00
115153 బి.ఎల్.ఎన్. వ్యాసాలు పుష్పక విమాన యాత్ర బి.ఎల్. నరసింహం డా. శ్రీదేవి 2011 564 300.00
115154 అభినయశిల్పం గరికపాటి సుబ్బ నరసింహశాస్త్రి ... 2016 96 80.00
115155 ఇంటర్మీడియట్ రంగస్థల శాస్త్రము ద్వితీయ భాగము ఎన్. రవీంద్రరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 214 3.75
115156 నాటకలోకము సాధన వీరాస్వామినాయుడు సాధన పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1984 254 30.00
115157 యవనిక నాటక వ్యాసాలు పెద్ది రామారావు Trust for Eduction, Arts and Technology 2015 200 200.00
115158 శ్రీ ఎ.ఆర్. కృష్ణ నాటకరంగ ప్రస్థానం దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2017 87 100.00
115159 తెలుగు నాటకం ఉద్యమ నేపథ్యం కందిమళ్ల సాంబశివరావు అజో విభొ కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2013 564 100.00
115160 తెలుగు నాటక రంగం నూతన ధోరణులు ప్రయోగాలు సిద్ధాంత గ్రంథం కందిమళ్ల సాంబశివరావు కాకతీయ ప్రచురణ, చిలకలూరిపేట 1995 569 200.00
115161 గుంటూరు జిల్లా నాటకరంగ చరిత్ర కందిమళ్ల సాంబశివరావు ... 2009 452 250.00
115162 తెలుగు నాటక వికాసము పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు నాట్యమాల ప్రచురణము 1967 845 20.00
115163 రాయలసీమలో రంగస్థలం పోతుగుంట వెంకట సీతారామయ్య రచయిత, తిరుపతి 1993 420 100.00
115164 అర్ధ శతాబ్దపు తెలుగు నృత్య రూపకాలు సమగ్ర అధ్యయనం అమలాపురం కన్నారావు, ఎస్.వి. సత్యనారాయణ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2016 605 100.00
115165 తెలుగులో ఏకాంకిక సిద్ధాంత వ్యాసము పి. లక్ష్మీనరసమ్మ, పల్లా దురగ్గయ్య ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1980 585 100.00
115166 మంత్రి శ్రీనివాసరావు ఆధునిక తెలంగాణ నాటకానికి ఆద్యుడు జె. విజయకుమార్‌జీ తెలంగాణ థియేటర్ రీసెర్చ్ సెంటర్, తెలంగాణ 2017 24 25.00
115167 ఉత్తరాంధ్ర జానపద కళలు బద్రి కూర్మారావు ... 2005 296 100.00
115168 సూత రంగస్థలి డి. విజయభాస్కర్ సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ ... 53 40.00
115169 ప్రజల్లో విప్లవ జ్వాలలు రేకెత్తించిన అలనాటి ప్రజానాట్మ మండలి మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి సీతారత్నం గ్రంథమాల, విజయవాడ 2006 212 125.00
115170 కొర్రాజుల కథలు యన్. భక్తవత్సల రెడ్డి జానపద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠం, వరంగల్లు 2005 495 150.00
115171 ప్రజా నాట్యమండలి ప్రజాకళారూపాలు చింతపల్లి సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్ 2007 320 150.00
115172 కర్నాటి వ్యాస విపంచిక ... కళా సాహితీ మిత్రులు 2011 128 50.00
115173 వరంగల్ జిల్లా కాకి పడిగెల పటం కథలు అడ్లూరి వెంకటేశ్వర్లు మైత్రి ప్రచురణలు, వరంగల్ 2011 172 110.00
115174 Semiotics of Oggu Katha N. Jnaneshwara Bhikshu Index International 2015 143 795.00
115175 చిరుతల రామాయణం ఒక అధ్యయనం జె. విజయకుమార్‌జీ ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2016 223 100.00
115176 నేను చిందుల ఎల్లమ్మను కె. ముత్యం దృష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్2006 2006 104 70.00
115177 చిందుల ఎల్లమ్మ గడ్డం మోహన్‌రావు చిందు పబ్లికేషన్స్, హాజీపూర్ 2013 119 120.00
115178 చిందు జాంబవ పురాణం గడ్డం మోహన్‌రావు చిందు పబ్లికేషన్స్, హాజీపూర్ 2015 168 180.00
115179 కులపురాణాలు గౌడపురాణం గుడికాడి ఆంజనేయులు త్రివేణి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 349 150.00
115180 ఆచార్య ఆత్రేయ ఒక పరిశీలన / ఆత్రేయ నాటకోత్సవాలు గొల్లపూడి మారుతీరావు క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 168 100.00
115181 ఆదిజాంబవ మహాపురాణము పులికొండ సుబ్బాచారి ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2008 144 100.00
115182 చిందుల ఎల్లమమ్మ యాది కె. ముత్యం దృష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్2006 2006 100 150.00
115183 వాగ్గేయకారులు విదుషీమణులు ముత్తంగి వేంకటభారతలక్ష్మి సూర్య కమల్ పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2016 160 150.00
115184 తెలుగు సాహిత్యం నృత్యకళా ప్రస్తావన విశ్వనాధం సత్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1995 151 100.00
115185 ఆంధ్ర వాగ్గేయకార చరిత్రము మొదటి భాగము బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2001 524 100.00
115186 ఆంధ్ర వాగ్గేయకార చరిత్రము రెండవ భాగము బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2001 363 80.00
115187 రజనీ భావతరంగాలు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2011 184 125.00
115188 సర్వసేవ పుట్టా మంగపతి ఘంటసాల గానసభ, హైదరాబాద్ 2013 204 200.00
115189 తెలుగు వాగ్గేయకారులు ఎస్. ఉమాదేవి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2012 103 20.00
115190 తూము లక్ష్మీనృసింహదాసు కీర్తనలు రాజా తూము లక్ష్మీనృసింహము శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానం 1980 143 10.00
115191 నిండు పున్నమి పండు వెన్నెల మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2015 152 100.00
115192 శృంగారపదములు పి. సీతాపతి ఆంధ్రప్రదేశ గవర్నెమెంటు ఓరియంటల్ మాన్యుస్క్రిప్టు ... 61 20.00
115193 స్వరార్ణవం నండూరి పార్థసారథి నండూరి పబ్లికేషన్స్ 2015 271 350.00
115194 బాలబంధు బి.వి. నరసింహారావు సంపూర్ణ రచనల సంకలనాలు మొదటి భాగము ... సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2013 256 500.00
115195 ప్రతిభా వైజయంతి ఎనిమిదవ ప్రతిభామూర్తి రజని సమ్మానోత్సవం సంచిక ఇంద్రగంటి జానకీబాల అజో విభొ కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2001 142 20.00
115196 విడాకులు చలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1999 95 18.00
115197 శృంగార శాకుంతలము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, విజయవాడ 1971 192 5.00
115198 చందనశాఖి ముదిగొండ శివప్రసాద్ ... 2018 180 100.00
115199 రూపన్న కుమార భారతము ఆదిపర్వము రూపనగుడి నారాయణరావు కైప నాగరాజు, అనంతపురం 2002 178 60.00
115200 విశ్వనాధ మధ్యాక్కఱలు విశ్వనాధ సత్యనారాయణ ... ... 216 10.00
115201 బృందావనము శ్రీ చామర్తి రాజశేఖరరావు సాహితీ సమితి, రేపల్లె 1954 48 2.00
115202 నారాయణరెడ్డి గేయాలు సి. నారాయణరెడ్డి కొండా శంకరయ్య, సికింద్రాబాద్ 1960 95 1.50
115203 శ్రీశ్రీ ఖడ్గసృష్టి ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 132 10.00
115204 నా కవన కదంబము గొల్లాపిన్ని రామకృష్ణ శాస్త్రి గొల్లాపిన్ని సాహితీ కుటుంబం, అనంతపురం 2017 44 25.00
115205 సామాన్యుడు ఈమని వీరేంద్ర ... 2018 58 120.00
115206 శ్రీమదశోక చరిత్రము కల్లూరు వేంకటనారాయణరావు శ్రీ ఆనంద శ్రీపాదశ్రమము, అనంతపురం 2010 264 150.00
115207 అనంతరత్నాలు 1 వి. చంద్రశేఖరశాస్త్రి వసంత ప్రచురణలు, అనంతపురం 2017 124 70.00
115208 జానపదాలు జ్ఞానపథాలు యల్లాప్రగడ ప్రభాకరరావు శ్రీ కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్, ప్రచురణ 2014 156 100.00
115209 గీతాంజలి రవీంద్రనాధ్ టాగూర్, గీతాంజలి మూర్తి ... 2012 122 20.00
115210 శ్రీకృష్ణరాయము గుత్తి చంద్రశేఖర రెడ్డి ఆర్ట్స్ అండ్ లెటర్స్, హైదరాబాద్ 2014 101 150.00
115211 దక్షిణానిలం ఉప్పలధడియం వెంకటేశ్వర జనని ప్రచురణలు, చెన్నై 2016 80 40.00
115212 వరమాల జయమాల గుత్తి చంద్రశేఖర రెడ్డి ... 2009 113 50.00
115213 వీరరాజతపస్వి ఎమ్మెస్. సూర్యనారాయణ స్వీయ ప్రచురణలు 2013 32 30.00
115214 నా తెలుగు మాంచాల ఊటుకూరి లక్ష్మీకాన్తమ్మ ... 1981 96 5.00
115215 ఆకుపచ్చని వెన్నెలలో మొదలి పద్మ పుస్తకం శాశ్వతం 2015 108 80.00
115216 కీట్స్ కవితావైభవం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి ... 2018 69 100.00
115217 ఎద్దు కె. శాంతారావు వనమాలి, సికింద్రాబాద్ 2014 48 20.00
115218 చెరువు వారి సుబ్బలచ్మి పద్యకావ్యం చెరువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి ... 2018 20 10.00
115219 జ్యోతిర్మయం ప్రణయ కావ్యం శనగవరపు రవిశంకర హృషీకేశ శర్మ శనగవరపు పురుషోత్తమ భారతి 2018 260 250.00
115220 విశ్వరూప దర్శనం Avanish Thanawala రిషి వచన్ ట్రస్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రచురణ ... 410 125.00
115221 ఉపనిషన్నవనీతం రామవరపు శరత్‌బాబు ఆనందలహరి ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 2017 108 150.00
115222 శ్రీకృష్ణ కథామృతం నండూరి పార్థసారథి నండూరి పబ్లికేషన్స్ 2009 212 180.00
115223 గీతాసారం యం.వి.యల్.యస్. మూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 78 20.00
115224 హనుమంతుని పుట్టుక పళ్లావఝుల శేషగిరి శర్మ ... ... 39 10.00
115225 లక్ష్మణీయం సోమంచి కృష్ణశర్మ రచయిత, గుంటూరు 2011 215 175.00
115226 వేదవ్యాస రామాయణము 2 కల్లూరు వేంకటనారాయణరావు ... 1975 156 2.00
115227 శ్రీ వరాహనరసింహస్వామి అవతారము అరిశెట్టి సాయిప్రసాద్ అన్నమయ్య గ్రంథాలయం, గుంటూరు 2017 52 40.00
115228 గీతోత్తర భాగవతము షష్ఠస్కంధము ప్రథమ భాగం శ్రీ శంకరాచార్యులు కల్లూరు వేంకటనారాయణరావు ... 1975 39 1.00
115229 శ్రీ సత్యలీలాలహరి కె.వి. నారాయణరావు ... 1967 30 2.00
115230 బాలల భాగవతకథలు కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి ... 2018 114 140.00
115231 క్రీడాభిరామము యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 200 80.00
115232 క్రీడాభిరామము వినుకొండ వల్లభరాయకృతి మేనేజరు మణిమంజరి, ముక్య్తాల 1952 99 5.00
115233 అవనిజా కల్యాణము పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్ ... ... 95 20.00
115234 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గణి ప్రథమతరఙ్గము ... ... ... 326 100.00
115235 సుగుణాఢ్య శతకము అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ వివేక సర్వీస్ సొసైటీ వారి ప్రచురణ 2015 64 100.00
115236 గగన గంగావతరణం శివశక్తి దత్తా ... 2010 66 50.00
115237 భ్రాంతి నుండి భగవంతుని దిశగా ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2017 151 30.00
115238 మల్లికార్జున పండితారాధ్య చరిత్ర పాల్కురికి సోమనాథ కవి ప్రణీతము చిలుకూరి నారాయణరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 283 40.00
115239 తెలుగు సాహిత్యంలో మాండలికాల ప్రయోగం మైనేని దుర్గాప్రసాద్ కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయ ప్రచురణ, మచిలీపట్నం 2011 232 225.00
115240 వావిళ్లవారి వాఙ్మయసేవ బులుసు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 2012 146 50.00
115241 ఆ పాత్ర మధురం ముక్తేవి భారతి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2014 232 150.00
115242 మా తండ్రి శేషయ్య గారు నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ ... 2013 243 100.00
115243 పిల్లల ఆటల పుస్తకం మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 108 25.00
115244 సూర్యుడి ఏడో గుర్రం వేమూరి ఆంజనేయశర్మ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2009 115 50.00
115245 బుద్ధుని మొదటి ప్రవచనం ఈమని శివనాగిరెడ్డి ... 2016 70 45.00
115246 జన్బౌద్ధం సంజీవ దేవ్, ఎన్.ఆర్. తపస్వి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్, తెనాలి 2018 46 10.00
115247 శ్రీరంగనాథుని అభిషేక చూర్ణికలు శ్రీరంగనాథ స్తోత్రమ్ శ్రీరంగరాజ వింశతి ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 176 60.00
115248 భారతీయ బాలశిక్ష మొదటి భాగము ధారా రామనాథశాస్త్రి ది వరల్డు టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1987 64 4.00
115249 విశ్వబోధాంజలి వి.ఎన్.ఆర్. కల్లూరు విశ్వనాథ ప్రెస్, అనంతపూర్ 1978 20 1.00
115250 చాణక్య నీతి మాలికలు యల్లాప్రగడ ప్రభాకరరావు శ్రీ కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్, ప్రచురణ 2013 128 120.00
115251 జ్ఞాని సన్నిధిలో ఓ జ్ఞానితో సంభాష సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ ఈషా పౌండేషన్, కోయంబత్తూరు 2004 294 100.00
115252 బీదలపాట్లు విక్టర్ హ్యూగో, మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1959 929 20.00
115253 ఆరిగెపూడి అద్భుత నవల ప్రతిధ్వని ఎ. పిచ్చేశ్వరరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, విజయవాడ 1965 207 2.75
115254 స్వయంసిద్ధ మణీలాల్ వంద్యోపధ్యాయ, మదిపట్ల సూరీ కె.ఎస్.ఆర్. అండ్ సన్సు, విజయవాడ 1958 263 3.50
115255 శ్యామలి నిరుపమాదేవి, మద్దిపట్ల సూరి దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1959 408 6.00
115256 నల్లకలువ అలెగ్జాండర్ డ్యూమా, కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు కాటూరి కవితాలత, విజయవాడ 1965 238 3.25
115257 గోదాన్ ప్రేమచంద్, పిచ్చేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1961 372 5.00
115258 కవి సార్వభౌముడు ఐతిహాసిక నవల నోరి నరసింహశాస్త్రి నోరివారు, రేపల్లె 1962 304 5.00
115259 వాహిని విహారి, శాలివాహన విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 166 2.50
115260 సౌరదీపికలు రాఘవ జగ్‌జీవన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 269 2.50
115261 గాలిబుడగలు గౌతమ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 264 6.00
115262 కోకొరో సొసెకినట్సుమే, శ్రీనివాస చక్రవర్తి ఆదర్శ గ్రంధమండలి, విజయవాడ 1957 113 1.00
115263 తనలో భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు అద్దేపల్లి అండు కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1949 112 2.00
115264 హర్షభాష్పం కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు జ్యోతి నవలానుబంధం 1981 105 2.00
115265 Vishnudharmottara Purana Volume 1 Priyabala Shah Parimal Publications, Delhi 2005 554 580.00
115266 Vishnudharmottara Purana Volume 2 Priyabala Shah Parimal Publications, Delhi 2002 528 620.00
115267 Vishnudharmottara Purana Volume 3 Priyabala Shah Parimal Publications, Delhi 2002 299 400.00
115268 The Concept of The Beautiful in Sanskrit Literature V. Raghavan The Kuppuswami Sastri Research Institute 2008 127 100.00
115269 The Pocket Guide ot English Language John Oconnor, Joan Ward Cambridge University Press 2008 184 95.00
115270 I Lakshmana S.K. Sarma Maruthi Publications, Guntur 2014 216 200.00
115271 Vallabhajosyula SubbaRao Collected Writings S. Krishna Sarma 2005 168 20.00
115272 Notes Towards A Lecture on Jiddu Krishnamurthi Dr Aruna Mohan, S. Krishna Sarma Maruthi Book Depot, Guntur 2012 35 2.50
115273 Rain and Sunshine Makes A Rainbow Vizai Bhaskar 2018 44 40.00
115274 Ashes and Wisdom Indira Parthasarathy Indian Writing 2007 158 150.00
115275 Sri Sri Impact on Modern Telugu Literature Chandu SubbaRao Abhyudaya rachayitala Sangham, Visakhapatnam 2017 74 80.00
115276 The Mirage C. Madhusudhana Rao Vasireddy Seethadevi Memorial Foundation 2015 240 200.00
115277 India's Intellectual Traditions Daya Krishna Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd 1987 200 65.00
115278 The Best of Speaking Tree Volume 1 Narayanai Ganesh The Times of India 2008 158 200.00
115279 The Best of Speaking Tree Volume 4 Narayanai Ganesh The Times of India 2007 208 200.00
115280 The Postcolonial Novel Richard J. Lane Polity Press, Malden 2006 146 200.00
115281 Anandamath or The Sacred Brotherhood Bankimcandra Chatterji Oxford University Press 2005 315 495.00
115282 Ritual Emma Restall Orr, aka Bobcat Thorsons, London 2000 218 100.00
115283 Birds a Spiritual Journal Record the Symbology & Significance Arin Murphy Hiscock Adams Media, Avon 2012 200 200.00
115284 The Book of Ruth Jane Hamilton Anchor Books New York 1988 328 100.00
115285 Companions in Solitude Pandit Shriram Sharma Acharya Shri Vedmata Gayatri Trust 2008 108 40.00
115286 Impish Chronicles and Doggish Dabbler K.N.Y. Patanjali Spearhead Communications, Hyderabad 2009 115 150.00
115287 The Deliberate Sinner Bhaavna Arora Srishti Publishers & Distributors 2015 148 120.00
115288 Turning Points A.P.J. Abdul Kalam HarperCollins Publishers India, New Delhi 2012 182 199.00
115289 Translating Caste Tapan Basu Studies in Culture and Translation 2002 262 295.00
115290 Yours Sincerely K. Natwar Singh Rupa and Co., New Delhi 2010 207 395.00
115291 The Comedy Collection Sue Townsend, P.G. Wodehouse Chancellor Press 1994 534 100.00
115292 The Sound of Laughter Peter Kay Centruy, London 2006 271 300.00
115293 The Book of Yudhisthir Buddhadeva Bose, Sujit Mukherjee Sangam Books 1986 206 80.00
115294 Duryodhana V. Raghunathan HarperCollins Publishers India, New Delhi 2014 307 350.00
115295 Krishnavatara Volume VII K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 2009 215 75.00
115296 Mahabharata C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1966 324 2.50
115297 Sacred Animals of India Nanditha Krishna Penguin Books 2010 274 399.00
115298 The Five Senses A Reference Guide Leslee Lazar Scholastic, New York 2008 96 95.00
115299 The Pilgrim's Progress John Bunyan Rupa and Co., New Delhi 2010 319 95.00
115300 Animal Farm George Orwell Pigeon Books India 2010 127 95.00
115301 The Old Man and the Sea Ernest Hemingway Panther Books 1976 109 110.00
115302 The Good Earth Pearl S. Buck A Pocket Cardinal Edition 1966 344 2.00
115303 The Quest of the Missing Map Carolyn Keene Armada Fontana Paperbacks 1982 160 40.00
115304 Second Supplementary Reader For Class VI Shaik Mowla The Government of Andhra Pradesh 1972 43 0.50
115305 The Came to Baghdad Agatha Christie Pocket Books, Inc. 1960 215 2.50
115306 Sources of History And Culture of Telugu Speaking People Vakulabharanam Ramakrishna Emesco BOOKs, Hyderabad 2017 982 800.00
115307 Inscriptions of Andhra Pradesh C. Somasundara Rao C. Somasundara Rao, Hubballi 2014 81 100.00
115308 మలి మధ్యయుగ ఆంధ్రదేశం వకుళాభరణం రామకృష్ణ, ఆర్. సోమారెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2015 690 580.00
115309 తొలి ఆధునిక ఆంధ్ర, హైదరాబాద్ కంపెనీ పాలన వకుళాభరణం రామకృష్ణ, అడపా సత్యనారాయణ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2015 274 300.00
115310 Late Medieval Andhra Pradesh AD 1324-1724 R. Soma Reddy Andhra Pradesh History Congress 2014 763 1,500.00
115311 Early Modern Andhra Hyderabad And Compnay Rule Adapa Satyanarayana Andhra Pradesh History Congress 2015 366 400.00
115312 తెనాలి చారిత్రక వైభవం ఈమని శివనాగిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతికశాఖ, విజయవాడ 2018 32 25.00
115313 గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి ఈమని శివనాగిరెడ్డి శ్రీ రాఘవేంద్ర పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2016 76 99.00
115314 ఆంధ్రమహావిష్ణు దేవాలయ చరిత్ర ఈమని శివనాగిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతికశాఖ, విజయవాడ 2018 62 50.00
115315 Nagarjunakonda H. Sarkar, B.N. Misra Archaeological Survey of India 1999 83 20.00
115316 Telangana People's Armed Struggle P. Sundarayya Navatelangana Publishing House, Hyderabad 2016 144 100.00
115317 కాంతిసీమ యు.ఆర్. ఎహ్రెఫెల్స్, రామలక్ష్మీఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, విజయవాడ 1963 223 4.00
115318 Collins German Dictionary Maree Airline HarperCollins Publishers India, New Delhi 2007 555 500.00
115319 The Oxford Dictionary of English Grammar Sylvia Chalker, Edmund Weiner BCA, London 1994 448 250.00
115320 Cambridge Advanced Learner's Dictionary Kate Woodford, Guy Jackson Cambridge University Press 2003 1550 1,500.00
115321 Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English A S Hornby, Joanna Turnbull Oxford University Press 2010 1796 750.00
115322 తెలుగు రచయితలు రచనలు నే.శ్రీ. కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 1066 60.00
115323 వ్యాసరచనలు సూచి నే.శ్రీ. కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 1663 100.00
115324 ఆంధ్రదీపిక మామిడి వెంకయ్య బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2014 811 300.00
115325 సాహిత్య విమర్శ పదాల డిక్షనరీ ఎస్.ఎస్. నళిని నవోదయా బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 224 75.00
115326 త్రిభాషా నిఘంటువు పెద్ది సాంబశివరావు విక్రమ్స్ పబ్లిషర్స్ 2014 500 500.00
115327 జ్యోతి హిందీ తెలుగు కోష్ వెలగా రామకోటయ్య చౌదరి వి.జి.ఎస్. బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 2011 910 120.00
115328 Illustrated Dictionary English Telugu J.S. Sant Singh & Sons, Delhi 473 30.00
115329 ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు జి.యన్. రెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2014 1330 505.00
115330 పూర్వగాథాలహరి వేమూరి శ్రీనివాసరావు ... 1926 562 10.00
115331 తెలుగు సాహిత్యకోశము ఆధునిక సాహిత్యం నల్లపాటి శివనారయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 1320 265.00
115332 Sri Vedamu Venkataraya Sastrigari Jivita Charitramu V.V. Sastry Vedamu Venkataraya Sastry & Bros., Madras 1949 208 2.00
115333 కవికోకిల గ్రంథావళి దువ్వూరి వేణుగోపాలరెడ్డి ... 1957 341 5.50
115334 స్నేహగీతలు భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లు భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లు 2013 102 120.00
115335 కూరగాథలు ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2014 271 250.00
115336 లక్ష్మణపూర్ణిమ టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1975 320 2.00
115337 Narayanadevarakere Kannada కన్నడ M. Dhruvanarayana Lalita Kalaranga, Bellary 2010 126 50.00
115338 कुमउँ की लोकगधाओं में रंगमंचीयता कुलिन कुमार चोशी उद्दभावना प्रकाशन 2016 251 100.00
115339 कबिरा खडां बजार में भीष्म सहनी राजकमल प्रकाशन 1981 99 1.00
115340 Natakaratna Gubbi Veeranna K.N. Bhagavan, N. Someshwara 2016 48 25.00
115341 గరికపాటి రాజారావు కె. శాంతారావు వనమాలి, సికింద్రాబాద్ 2015 64 20.00
115342 ब.व. कारन्त जयदेव तनेजा राष्ट्रीय नाट्य विधालय 2001 283 250.00
115343 Kavalam Narayana Panikkar 19 2.00
115344 Ram Gopal Bajaj 20 10.00
115345 ShyamanandJalan 50 Years on Stage 16 2.00
115346 Rajinder Nath 24 10.00
115347 Monograph Manoj Mitra Sundaram, Kolkata 2003 15 2.50
115348 Kumar Roy National Academy of Music Dance and Drama 2003 23 2.00
115349 Prabhakar Panshikar's Natya Sampada A Labor of Love Pandit Daji Shastri Panshikar 20 10.00
115350 Habib Tanvir A Photographic Exhibition of his work National School of Drama 56 20.00
115351 B.V. Karanth National School of Drama 44 20.00
115352 Badal Sircar The Third Theatre 43 2.00
115353 The Shehnai Maestro Bismillah Khan Rupa and Co., New Delhi 2004 59 20.00
115354 Twentieth Century's Nataraja Uday Shankar Rupa and Co., New Delhi 2004 63 20.00
115355 Sopanam Sopanam Theatre wing of Bhasabharathi 10 1.00
115356 Clarifying New Trajectory Kalakshetra Manipur 34 2.00
115357 On Method Acting Edward Dwight Easty Ivy Books, New York 1981 198 5.00
115358 On The Technique of Acting Michael Chekhov HarperCollins Publishers India, New Delhi 1991 179 20.00
115359 Theatre in Education John O'toole Hodder and Stoughton 1976 165 20.00
115360 Theatre of the Earth Project Kalakshetra Manipur 36 2.50
115361 Ritual Theatre H. Kanhailal 27 2.50
115362 Sanskrit Theatre Kamalesh Datta Tripathi Shri Ram Centre For Performing Arts 1998 52 20.00
115363 ఆధునిక కన్నడ నాటక (కన్నడ) K. Marulasiddappa Ankita Pustaka 2002 460 250.00
115364 Methodology of The Analysis of Sanskrit Drama M. Christopher Byrski Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1997 104 300.00
115365 Voice Power Joan Kenley An Eleanor Friede Book 1988 214 250.00
115366 Working A Scene An Actor's Approach Charles McGaw Holt, Rinehart and Winston, New York 1977 207 100.00
115367 Stage Music of Maharashtra Ashok D. Ranade Sangeet Natak Akademi 1986 114 60.00
115368 Andha Yug M.K. Raina National School of Drama 20 10.00
115369 Post Colonial Thetre 161 2.00
115370 Traditions of Indian Folk Dance Kapila Vatsyayan Indian Book Company, New Delhi 1977 31 10.00
115371 గౌడ పురాణం ననుమాస స్వామి గౌడమేథావుల ఫోరం 2005 19 10.00
115372 Introduction Concepts of Folklore And Folklife Studies Richard M. Dorson 43 20.00
115373 మడేలు పురాణం ... ... ... 15 2.00
115374 డక్కలి దర్పణం జాంబపురాణం ... ... ... 20 10.00
115375 శ్రీ వెలుగోటి సర్వజ్ఞ కుమారయాచేంద్రభూపాల విరచితంబైన సభారంజని కుమారయాచేంద్ర భూపాల చెదలవాడ, సుందరరామశాస్త్రులు 1890 92 5.00
115376 ఆంధ్రనాటక సంస్కరణము పురాణం సూరిశాస్త్రి ... 1924 61 20.00
115377 నాటక విమర్శనము శిష్టా రామకృష్ణ శాస్త్రి శిష్టావారి గృహము, బందరు ... 150 20.00
115378 నాట్య అశోకము పురాణం సూరిశాస్త్రి విద్యానిలయము, బందరు 1927 273 100.00
115379 కవిగారి మనుగడ ... ... ... 77 2.00
115380 నా సహస్రమాస జీవిత యాత్రా చరిత్ర గుమ్మలూరు సత్యనారాయణ కామేశ్వరీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 57 20.00
115381 ఆంధ్రనాటక రంగము గొల్లపూడి శ్రీరామశాస్త్రి, బి. దొరస్వామయ్య ... 1924 222 100.00
115382 అలనాటి తొలి కృష్ణుడు ఈలపాట రఘురామయ్య ... ... 30 10.00
115383 బ్రహ్మర్షి రఘుపతి వేంకటరత్నము నాయుడ గారి జీవిత చరిత్ర కోటిపల్లి సూర్యనారాయణ జ. గోపాలమ్, కాకినాడ ... 100 20.00
115384 ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు పి.ఎస్.ఆర్. అప్పారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1973 88 20.00
115385 నా జీవిత యాత్ర దాసరి లక్ష్మణకవి రచయిత, పిఠాపురము 1956 243 20.00
115386 నాట్యాంబుజము పురాణం సూరిశాస్త్రి విద్యానిలయము, బందరు 1923 337 100.00
115387 Voice & Speech In The Theatre J. Clifford Turner A & C Black, London 147 100.00
115388 Theatre in Colonial India Play house of Power Lata Singh Oxford University Press 2009 352 100.00
115389 Voice And Diction Fitness Ann Seidler Doris Balin Bianchi Harper & Row, Publishers 1971 329 100.00
115390 నాటక సంఘమార్గ ప్రదర్శిని కొండపల్లి సూర్యనారాయణరావు వాణి ప్రెస్, బెజవాడ 1910 100 100.00
115391 The Actor And His Body Litz Pisk Theatre Arts Books 1975 86 20.00
115392 The Act of Being Charles Marowitz Secker & Warburg, London 1978 196 50.00
115393 Acts of Authority Acts of Resistance Nandi Bhatia Oxford University Press 2004 187 50.00
115394 Modern Indian Theatre A Reader Nandi Bhatia Oxford University Press 2009 180 20.00
115395 जूलियस सीजंर अरविंद कुमार राष्ट्रीय नाट्य विधालय 20 10.00
115396 Styles of Theater Acting Sunita Dhir Gian Publishing House, New Delhi 139 100.00
115397 The Dramatic Vision E. Alkazi's 50 20.00
115398 Stagecraft The Complete Guide to Theatrical Practice 191 20.00
115399 Change the World it Needs It ... ... ... 30 10.00
115400 The Despair and the Polemic Bertolt Brecht Southern Illinois University Press 1968 165 100.00
115401 200 + Ideas For Drama Anna Scher / Charles Verrall Heinemann Portsmouth 1992 246 50.00
115402 A Drama Teacher's Handbook Pamela Blackie Basil Blackwell, Oxford 1956 89 20.00
115403 Indian Theatre Ralph Yarrow Curzon Press 2001 231 50.00
115404 Respect For Acting Uta Hagen Macmillan Publishing Co., Inc. 227 100.00
115405 The Theater Event Modern Theories of Performance Timothy J. Wiles The University of Chicago Press 1980 205 100.00
115406 The Sounds of Early Cinema Richard Abel Indian University Press 1998 78 100.00
115407 Drama and Human Conflict / A History of Fine Arts in India and the West 287 20.00
115408 సావనీర్ ... ... ... 20 10.00
115409 శ్రీ రామకృష్ణ నాట్యమండలి స్వర్ణోత్సవ సంచిక ... శ్రీ రామకృష్ణ నాట్యమండలి, నెల్లూరు 1987 50 10.00
115410 Sri Sai Kala Niketan Golden Jubilee Pouranic Drama Celebrations 2002 30 10.00
115411 లలితకళానికేతన్ ఏకాదశ నాటకోత్సవముల సావనీర్ లలితకళానికేతన్, రాజమండ్రి 1974 30 10.00
115412 శ్రీ రాజరాజనరేంద్ర పట్టాభిషేక సంచిక భావరాజు వేంకటకృష్ణరావు, మోదుగుల రవికృష్ణ బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2015 344 200.00
115413 సుమధుర కళానికేతన్ 37వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... సుమధుర కళానికేతన్, విజయవాడ 2010 50 20.00
115414 శ్రీ కళానికేతన్ హైదరాబాద్ 31వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... సాక్షి శ్రీ కళానికేతన్ వార్షిక సంచిక 1996 30 10.00
115415 ఆత్రేయ నాటకోత్సవాలు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ నాటక విభాగం ... ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 10 10.00
115416 గ్రేటర్ న్యూస్ తెలుగు దినపత్రిక ... ... 1986 22 10.00
115417 హాస్యనాటకోత్సవాలు రవీంద్రభారతి, హైదరాబాద్ ... రవీంద్రభారతి, హైదరాబాద్ 2006 32 10.00
115418 ఈ తరం ప్రేక్షకులకు క్రిందటితరం నాటకాలు 7 ప్రసిద్ధ నాటకాల ప్రదర్శన ... రవీంద్రభారతి, హైదరాబాద్ 2005 24 10.00
115419 ఈ తరం ప్రేక్షకులకు క్రిందటితరం నాటకాలు 6 ప్రసిద్ధ నాటకాల ప్రదర్శన ... రవీంద్రభారతి, హైదరాబాద్ 2006 30 10.00
115420 నంది నాటకోత్సవమ్ తిరుపతి 2015 ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2016 50 50.00
115421 19వ భారత్ రంగ్ మహోత్సవ్ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ... నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా, న్యూఢిల్లీ 2017 50 50.00
115422 శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ నాట్యమండలి ధర్మపురి స్వర్ణోత్సవ సంచిక ... ... 1993 30 20.00
115423 సురభి నాటక శతజయంతి ఉత్సవాల ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ ... 50 10.00
115424 సురభి నాటక 125 సంవత్సరాల మహోత్సవమ్ ... సంజయ్ కిషోర్ కళ ఫౌండేషన్ ... 50 50.00
115425 కూచిపూడి నాట్య సదస్సు ఉత్సవ సంచిక ... Kuchipudi Natya Seminar, Hyderabad 1959 108 100.00
115426 క్షేత్రయ్య వర్ధంతి సంచిక విస్సా అప్పారావు క్షేత్రయ్య పదాభినయ ప్రచార సమితి, విశాఖపట్నం 1956 101 50.00
115427 రాష్ట్రస్థాయి జానపద కళోత్సవాలు ప్రత్యేక సంచిక ఎన్. గోపి జానపద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠం, వరంగల్లు 2001 164 100.00
115428 5వ అంతర్జాతీయ కూచిపూడి నాట్యసమ్మేళనం సుజనరంజని నాట్యమంజరి ... భాషా సాంస్కృతిక శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ... 212 100.00
115429 2వ అంతర్జాతీయ కూచిపూడి నాట్యసమ్మేళనం 2010 అనురాధ తడకమళ్ళ సిలికానంధ్ర తెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంప్రదాయ స్ఫూర్తి 2010 232 100.00
115430 ప్రజ్వలిత తెనాలి కళావైభవం ... పట్టణరంగస్థల కళాకారుల సంఘం, తెనాలి 2013 215 100.00
115431 సాక్షి గంగోత్రి పెదకాకాని పదిహేడేళ్ళ ప్రత్యేక సంచిక కందిమళ్ల సాంబశివరావు గంగోత్రి, పెదకాకాని 2007 212 75.00
115432 రూపిక నాటకరంగ విశేష సంచిక పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ అరవింద ఆర్ట్స్, తాడేపల్లి 2011 232 100.00
115433 దృశ్యం గుంటూరు కళాపరిషత్ పదేళ్ల ప్రత్యేక సంచిక పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ గుంటూరు కళాపరిషత్, గుంటూరు 2006 212 50.00
115434 దర్పణం ప్రజాశక్తి సాహిత్య ప్రత్యేక సంచిక ... ... ... 166 20.00
115435 कला सोरम ... विशाविधालयीन रोफरीड शोध 2015 383 150.00
115436 స్వాగత గీతం కె. శివదత్ ... ... 20 10.00
115437 శ్రీ లలిత నాట్యకళా సమితి ... ... 1952 26 2.00
115438 ప్రగతి కళా మండలి వజ్రోత్సవ సంబరాలు ... ప్రగతి కళా మండలి, సత్తెనపల్లి 2008 200 100.00
115439 అభ్యుదయ వజ్రోత్సవ సంచిక ... ఆంధ్ర విజ్ఞాన లలిత కళా పరిషత్, గుంటూరు ... 39 10.00
115440 సమతా నాటక గురుకులం 34వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... సమతా నాటక గురుకుల, గుంటూరు ... 119 20.00
115441 తెనాలి రంగస్థల కళా వైభవము విశేష సంచిక ... తెనాలి రంగస్థల కళా వైభము, తెనాలి 2005 82 20.00
115442 లలిత కళాపరిషత్ రథసారధి ఎ. నరసింహమూర్తి రజతోత్సవ సత్కార సంచిక అమళ్లదిన్నె గోపీనాథ్ రవీంద్రభారతి, హైదరాబాద్ 2001 30 20.00
115443 శ్రీ కళానికేతన్ వార్షిక సంచిక 43వ వార్షికోత్సవం ... సాక్షి శ్రీ కళానికేతన్ వార్షిక సంచిక 2008 30 10.00
115444 శారదా కళాసమితి రజతోత్సవ సంచిక ... శారదా కళాసమితి, విజయవాడ ... 156 25.00
115445 శ్రీ కళానికేతన్ 50 వసంతాల మహాప్రస్థానం స్వర్ణోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... శ్రీ కళానికేతన్, హైదరాబాద్ 2014 249 100.00
115446 Raghava Memorial Souvenir ... Souvenir Committee 1965 20 10.00
115447 నాట్యభారతి అభినందన సంచిక ... ... ... 30 10.00
115448 బళ్ళారి రాఘవ శతజయంతి సంచిక ... మోహనజ్యోతి కళాకారుల మాస పత్రిక 1980 96 20.00
115449 Raghava Memorial Association స్వర్ణోత్సవ స్మరణ సంచిక ... Raghava Memorial Association 2007 40 20.00
115450 రసరంజని ప్రత్యేక సంచిక మార్చి 2014 ముట్నూరి కామేశ్వరరావు రసరంజని, హైదరాబాద్ 2014 86 20.00
115451 రసరంజని ద్వాదశ వార్షికోత్సవాలు 2006 ... రజరంజని 2006 55 20.00
115452 a.r. Krishna's Theatre World Part II ... 120 10.00
115453 Yeragudipati Ramayogi Memorial Educational Trust Souvenir C. Partha Sarathi Sundarayya Kala Vedika 2007 28 10.00
115454 రంగసింహ వేమూరి గగ్గయ్య శతజయంతి సంచిక టి.వి.ఆర్. సాంబశివరావు ... 1994 20 10.00
115455 షష్టిపూర్తి సన్మానమహోత్సవము సూత్రధారి కళాత్మక ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1962 200 10.00
115456 లలితకళాపరిషత్ ముప్పదియైదు వసంతాల వేడుకలు విశేష సంచిక అమళ్లదిన్నె గోపీనాథ్ లలితకళాపరిషత్, అనంతపురం 1991 250 50.00
115457 ఆంధ్రనాటక కళా పరిషత్తు రజితోత్సవ సంచిక ... ఆంధ్రనాటక కళాపరిషత్తు, గుడివాడ 1960 103 20.00
115458 ప్రథమ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఛాయా చిత్రమాలిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సృజనాత్మకత మరియు సాంస్కృతిక సమితి 2017 198 500.00
115459 యుగపురుషుడు వీరేశలింగం ప్రత్యేక సంచిక ... కందుకూరి వీరేశలింగం స్మారకోత్సవముల సంఘం ... 186 2.00
115460 గురజాడశతవార్షికజయంతి విశాఖసంచిక ... ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రెస్, వాల్తేరు 1963 100 1.00
115461 ఆంధ్రా జింఖానా విజయవాడ శతాబ్ది శతవార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక కె.వి.పి. బసవేశ్వరరావు ఆంధ్రా జింఖానా, విజయవాడ 2012 114 100.00
115462 Sri Veeresalingam Souvenir 119 10.00
115463 మా రమణ చీకోలు సుందరయ్య అక్షరం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 199 120.00
115464 శ్రీ నాదెళ్ల పురుషోత్తమ కవీంద్రుల శతజయంత్యుత్సవ సంచిక ... ... 1963 500 10.00
115465 వావిలాల సోమయాజులు సాహితీ సమాలోచనము ఫణిహారం వల్లభాచార్య వావిలాల సాహితీ లత, హైదరాబాద్ 2002 144 150.00
115466 శ్రీశ్రీ 101 మహాకవి శ్రీశ్రీ విశేష సంచిక సింగంపల్లి అశోక్‌కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 152 100.00
115467 కాళీపట్నం నవతీతరణం వివిన మూర్తి, కాళీపట్నం సుబ్బారావు అభినందన ప్రత్యేక సంచిక, విశాఖపట్నం 2014 216 250.00
115468 కామ్రేడ్ చలసాని ప్రసాద్‌కు అరుణారుణ జోహార్లు ... అరుణతార సాహిత్య సాంస్కృతిక మాసపత్రిక 2015 50 15.00
115469 పొన్నాల రామసుబ్బారెడ్డి నటజీవిత విశేషాల అభినందన సంచిక ... ... ... 250 100.00
115470 ప్రతిభా వైజయంతి మొదలి నాగభూషణశర్మ సమ్మానోత్సవ విశేష సంచిక మోదుగుల రవికృష్ణ అజో విభొ కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2019 32 150.00
115471 సాహితీ వైజయంతి నగ్నముని గారి సమ్మానోత్సవ విశేషసంచిక మోదుగుల రవికృష్ణ అజో విభొ కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2019 32 150.00
115472 చిత్రరచనా వైజయంతి సమ్మానోత్సవ విశేష సంచిక మోదుగుల రవికృష్ణ అజో విభొ కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2019 32 150.00
115473 Ghazab Teri Adda National School of Drama 2014 16 50.00
115474 The Nature of Good Drama 50 10.00
115475 Natir Puja 16 10.00
115476 Bollox Farrukh Dhondy 29 10.00
115477 Akhmatova Romulus Linney 107 10.00
115478 Gloria Gonzalez Curtains 20 10.00
115479 Red Eye of Love A Comedy Arnold Weinstein Library of Congress Catalog 1962 92 20.00
115480 The Little Clay Cary 278 20.00
115481 The Interview A Play in one Act 10 10.00
115482 Heart to Heart 1964 504 50.00
115483 Final Solutions Mahesh Dattam 402 20.00
115484 Harvest Manjula Padmanabhan Kali For Women 1998 108 50.00
115485 Three English Plays Larins Sahib 1968 98 50.00
115486 The Miser Molieve 171 10.00
115487 Mohan Rakesh's Half Way House 17 10.00
115488 ఎడ్రస్‌లేని మనుషులు నేను రాముణ్ణి కాను యస్. కాశీవిశ్వనాధ్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 112 4.00
115489 మధ్యమ వ్యాయోగము కూచిభొట్ల ప్రభాకరశాస్త్రి ... ... 130 10.00
115490 శ్రీకృష్ణ విలాసము / ప్రత్యక్ష నారసింహము / భీష్మవిక్రమము / రుక్మిణీకళ్యాణము / సౌగంధికము / హస్తినాపురము / పాండవాజ్ఞాతవాస చరిత్ర / సంగీత సభ/ దుర్యోధనాంతము / ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణము / శ్రీ సంగీత శ్రీకృష్ణనిర్యాణము / ప్రత్యక్ష నారసింహము / సత్యభామా పరిణయము / నిప్రసందేశము ... .... 1913 500 100.00
115491 అభిజ్ఞానశాకుంతలము నిష్ఠల సీతారామశాస్త్రి ... 1968 10 2.00
115492 అభిజ్ఞానశాకుంతలము దాసు శ్రీరాములు ఆనందా ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్టణం 1898 300 10.00
115493 పరీక్ష చదువులు ... ... ... 10 10.00
115494 శ్రీ జనకజానంద నాటకము ప్రథమాంకము ... ... 1912 10 10.00
115495 కవిబ్రహ్మ తిక్కన సోమయాజి పద్య నాటకం ముట్నూరి శంకరశాస్త్రి ... ... 48 20.00
115496 అపశ్రుతి ... ... ... 10 10.00
115497 పీఠికలు (విజయరాఘవనాటకము / కల్యాణరాఘవము / సీతాకళ్యాణము / సీతారామవియోగము / కుశలవ పట్టాభిషేకము / అభినవరాఘవము / పితృవాక్యపరిపాలనము / విభీషణ పట్టాభిషేకము / సీతాపరిణయము / రావణసంహారము / రామరాజ్య వియోగము ) కర్నూలు తాయన్న / పానుగంటి / బళ్ల సీతారామరాజు / యేటుకూరి సీతారామయ్య / రామనారాయణకవులు / డి. సీతారామారావు/ జయంతి స్వామి నాయన / కె. సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి / కోపల్లె వెంకటరమణరావు / దేవరకొండ మాణిక్యము / మల్లాది అచ్యుతరామశాస్త్రి ... ... 100 10.00
115498 అంధయుగం మోదలి సరస్వతి, మొదలి నాగభూషణ శర్మ ... ... 62 20.00
115499 శేషాచార్యుడు దీవి వీరభద్రవిజయము ... ... 20 10.00
115500 చరిత్ర కథా నాటకములు కవులూరు హనుమంతరావు సుందర రామ్ అండ్ సన్సు, తెనాలి ... 34 10.00
115501 కర్ణభారము కోపల్లె శివకామేశ్వరరావు ... ... 35 2.00
115502 కాంతాపహరణము పుల్లేటికుర్తి కృష్ణమాచారి ... 1928 167 100.00
115503 నందకరాజ్యము అను నాటకము వావిలాల వాసుదేవశాస్త్రి శ్రీ వివేకవర్ధనీ ముద్రాక్షశాలయందు 1880 177 1.00
115504 చిత్రనళీయనాటక ప్రదర్శనము వావిలాల వాసుదేవశాస్త్రి ... 1876 127 20.00
115505 పాండవాంకురము, అంపశయ్య, అహల్యా శాపవిమోచనము, సీతాకళ్యాణము అచ్యుతుని, పప్పు మల్లికార్జునరావు, బళ్ల శీతారామరాజు ... 1924 57 20.00
115506 సుబ్బరాయుడు నాటకం మొక్కపాటి నరసింహ శాస్త్రి ... ... 33 2.50
115507 గానకళ గాలి పెంచల నరశింహారావు ... ... 83 20.00
115508 ప్రచండ గాధేయ నాటకము ... ... ... 300 20.00
115509 గురుదక్షిణ వేలూరి శివరామశాస్త్రి ... ... 30 10.00
115510 ప్రచండభార్గవము ఏకాంక నాటకము శేషాద్రిరమణ కవులు ... ... 30 10.00
115511 వైకుంఠపాళి నాటిక విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... ... 20 10.00
115512 అపస్వరాలు బుర్రా వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం ... ... 30 10.00
115513 నటీమణిసవాలు శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి ... ... 24 10.00
115514 కీచక వధ జలసూత్రం రుక్మిణీనాధ శాస్త్రి ... ... 10 10.00
115515 సిమ్లా నాటకం ... ... ... 30 10.00
115516 వానకారుకత శ్రవ్యనాటిక ... ... ... 83 20.00
115517 బలవంతపుపెండ్లి మంత్రిప్రగడ సూర్యనారాయణ ... ... 30 20.00
115518 భృత్యనీతి కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ ... ... 30 10.00
115519 వ్యోమవధ భోగరాజు నారాయణమూర్తి ... ... 30 10.00
115520 మగమూర్ఖులు ... ... ... 30 10.00
115521 అనుమానపు మనిషి చింతా దీక్షితులు ... ... 30 10.00
115522 అంబ పి. గణపతి శాస్త్రి ... ... 40 10.00
115523 నాటకోత్సవము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... ... 65 10.00
115524 పిల్లజమీందారు విశ్వనాథ కవిరాజు ... ... 20 10.00
115525 సబ్ కంట్రాక్ట్ విశ్వనాథ కవిరాజు ... ... 30 10.00
115526 చిత్రరథ వీథి ... ... ... 40 10.00
115527 ఉన్నదీ కోరుతున్నదీ అనిసెట్టి సుబ్బారావు ... ... 30 10.00
115528 రాజరాజు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, విజయవాడ 1944 216 15.00
115529 నలవిలాసము నాటకము కొమ్మనమంచి జోగయ్య శర్మ శారద పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1963 30 20.00
115530 రుద్రవీణ యండమూరి వీరంద్రనాథ్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1979 47 10.00
115531 బహురూపి సాంఘిక నాటిక శిష్ట్లా చంద్రశేఖర్ శ్రీ సద్గురు కళా నిలయం, గుంటూరు 2004 20 10.00
115532 కొడుకు పుట్టాల గణేశ్‌పాత్రో అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 51 20.00
115533 దొంగాటకం ... ... ... 30 10.00
115534 అతిథి ... ... ... 20 10.00
115535 కుందేటి కొమ్ము దివాకర్ బాబు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1990 20 10.00
115536 హింసధ్వని వల్లూరి శివప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2000 40 20.00
115537 శ్రీ నారసింహతారావళి మరియు హాస్యరసమంజరి శ్రీరామ్ వీరబ్రహ్మము శ్రీ ఆర్యానందముద్రాక్షరశాఖ, మచిలీపట్టణం 1916 60 10.00
115538 కంట్రాక్టు డ్రామా అసంపూర్ణ రామాయణం మల్లాది అవధాని ... ... 30 10.00
115539 ప్రపంచ నాటక చరిత్ర ప్రహసనములు ... ... ... 50 10.00
115540 In Appeal From The Court of Sudder Adawlut at Madras ... ... ... 58 20.00
115541 సాహిత్య సౌందర్య దర్శనము రసప్రకరణము ... ... ... 309 10.00
115542 Rase in Aesthefics / Educational Theatre Journal / వైజయంతి / హిందూజన సంస్కారిణి / Language change progress / The Implied reader / creative aspects of indian english / comparative poetics / teaching the post modern / A Biography of translations of Kalidasa's works / The Literatures of India / An Outline of telugu phonetics / కళ / తెలుగు నవల పాశ్చాత్య ప్రభావం / నవలాదర్శనము / నవలలు విషయము / నవలలు పాత్రపోషణ / నవలలు ప్రభూతి / చింతామణి మహుమానములు / శ్రీ హరీంద్రనాధ చట్టోపాధ్యాయుని పరిచయ వాక్యాలు / కింగ్ లీయర్ రాజు చరిత్రము / మనోరమ ధర్మప్రబోధిని / సంస్థాన గ్రంథాలయ, వేశ్యామణి, హరిహరపదాలు, టేకుమళ్ల కామేశ్వరరావు, దేశి సారస్వత విభూతి, శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి, జానపద గేయాలు కొన్ని విశేషాలు, శ్వేత వలయం వ్యాసాలు ... ... ... 300 100.00
115543 వ్యక్తులు : రాజమండ్రిలో సందర్శించదగిన ప్రదేశాలు, ఇంకా మరికొన్ని పీఠికలు ... ... ... 300 100.00
115544 The Theatre of Kanhailal Pabet & Memoris of Africa, The Play and The Role, Playwrights and Acting, India's Literary History, Simon Charsley, Television, An Anatomy of Drama, Textual, Aural, Audiovisual, A Handbook For The Study of Drama, Ratan Thiyam Chakravyuha, The Dramatic Art of Asif Currimbhoy, Modern Indian Theatre, Theater of the Oppressed, Performance, Culture, and Identity, Classical Antiquity, The Drama Review, Transposing Drama, Sanskrit Drama in Performance, The Vocal Director and the Language of the Theatre, Rustom Bharucha Seagull Books 1998 500 100.00
115545 పాకాల వెంకట రాజమన్నారు, ఆంధ్ర నాట్యకళాపరిషత్తు వారి నాటక బహూకృతి, రూపక పాత్రోచిత భాష, ఉత్తర రాఘవము, తెలుగు నాటకం పాశ్చాత్య ప్రభావం, ఆంధ్రపద్యనాటక చరిత్ర, పద్యనాటకం, రాజతరంగిణి, సారంగధర చరిత్ర, కన్యాశుల్కం, నాటకములలోని విశిష్టత, బొబ్బిలియుద్ధము, కిరీటాపహరణము, శ్రీకృష్ణతులాభార ప్రదర్శనము, ప్రత్యేక ప్రదర్శనాల సమీక్ష, ప్రజానాట్యమండలి, సాంఘిక నాటకాలు, ప్రసన్న యాదవ విమర్శనము, ఎప్పూడూ ఇంతే, నామాటే నెగ్గింది, నాలుగిళ్ళ చావడి, యథాప్రజా తథారాజా, జై భవానీ, నాగరాజు గారి నవకవి, హరిశ్చంద్రలోని యాధ్యాత్మికము, తెలుగు నటుడు, నాటికాకర్త, తెలుగు నాటకరంగం తొలి దశ, ఆధునిక నాటక ప్రక్రియలు, నాదెళ్ల పురుషోత్తమకవి తెలుగు నాటకము, పటాణి పఠాన్ రుస్తుమ్, కాళ్లకూరి నారాయణరావు నాటకములు ఒక పరిశీలన, Rasaranjani, ఆంధ్రనాటక రంగం, తెలుగు నాటక సాహిత్యం, జానపద నాటక ప్రక్రియలు, శ్రీకృష్ణ తులాభారము, ఆంధ్ర నాటక సంస్కరణము, విశాఖ నాటకరంగం, నాటకములు పద్యములు, అమెచ్యూరు నాటక ప్రదర్శన ... ... ... 600 100.00
115546 Speech Theraphy in Drama, The Faculty of Speech, The Speaking Voice, The Acoustic Aspect of Speech, Voice and Speech, Audible Symbols of Speech, The Faults of Vocie and Their Correction, making the voice more intelligible, Developing vocal varitety, The Speaking Voice, Improving voice quality, The Art of Speaking, The Faculty of Speech, ... ... ... 300 100.00
115547 నాట్యము ఫోల్డర్ ... ... ... 400 100.00
115548 Cindrella Still, Politics and Theatre, Three Anglish plays, Reflections on Asif Currimbhoy's Plays, Mareech, the legand, Ethics and the writing of expericence, Memories in hiding, Light in search of lamp, Behold he comes again, A Study in prototypal affiniries, Manoj Mitra, Dont Call it suicide, Three plays, Facts and News, A doll's house, Writers and Television from the play's the thing - A Doll's house, Writers and Television article, Talking about television, from the film a psychological study, Theatre articles John Gassner, K.T. Hohamed, C.J. Thomas ... ... 500 100.00
115549 Actor Training Alison Hodge 200 100.00
115550 Bharatiya Kala Prakashan Catalouge 2015-2016 Bharatiya Kala Prakashan, Delhi 2015 94 100.00
115551 Catalogue Subjectwise 2018 Chowkhamba Sanskrit Series Office 2018 78 20.00
115552 Catalogue గ్రంథ పరిగ్రహణ జాబిత ... ... ... 100 10.00
115553 Catalogue of Rare Telugu Books in AP State Archieves 1000 100.00
115554 Catalogue of Telugu Printed Books 443 100.00
115555 Drawings and Paintings of Famous People 200 100.00
115556 Preserved Manuscripts of Acts in Mahabharatam, ఉషోపరిణయం - Manuscripts 1000 100.00
115557 The Silent Film Sharayu Phalke Summanwar India Connect, Pune 2012 236 300.00
115558 Dadasaheb Phalke The father of Indian Cinema Bapu Watve, S.A. Wirkar Nationa Book Trust, India 2012 187 75.00
115559 Rebel Queen Michelle Moran Toucbstone, New York 2015 352 300.00
115560 Unlikely Hero Om Puri Nandiata C. Puri Lotus Collection Roli Books 2010 215 295.00
115561 Director K. Subrahmanyam A Biography M.R. Rangarajan East West Books Pvt Ltd 2005 118 150.00
115562 Yash Chopra Fifty Years in Indian Cinema Rachel Dwayer, Lata Mangeshakr Lotus Collection Roli Books 2002 256 450.00
115563 The Best Thing About You is You Hay House India, Australia 2015 228 299.00
115564 Ritwik Ghatak The Celluloid Rebel Shoma A. Chatterji Rupa and Co., New Delhi 2004 79 195.00
115565 Mrinal Sen : The Survivor Shoma A. Chatterji Rupa and Co., New Delhi 2003 70 195.00
115566 Ricky Ricky Tomlinson Ricky Tomlinson Time warner Books 2003 370 400.00
115567 Talking Cinema Bhawana Somaaya Harper Collins Publishers India 2013 222 240.00
115568 Telugu Cinema K.N.T. Sastry Cinema Group 120 30.00
115569 The Eye of the Serpent : An Introduction to Tamil Cinema S Theodore Baskaran Tranquebar 2013 292 395.00
115570 The Eye of the Serpent : An Introduction to Tamil Cinema S Theodore Baskaran East West Books Pvt Ltd 1996 280 195.00
115571 Documentary Films And National Awakening Jag Mohan Publication Division, New Delhi 1990 144 30.00
115572 The Cinematic ImagiNation Jyotika Virdi Permanent Black 2007 258 295.00
115573 Megastar Chiranjeevi and Telugu Cinema after N.T. Rama Rao S.V. Srinivas Oxford University Press 2009 293 695.00
115574 Himansu Rai Visions of Splendour Indranil Bhattacharya National Film Archive of India 2009 75 140.00
115575 Indian Cinema Anil Saari Oxford University Press 2011 223 495.00
115576 Bollywood A History Mihir Bose Mihir Bose Lotus Collection Roli Books 2006 380 250.00
115577 Double Vision P. Shiv Kumar Nachson Books 1994 202 50.00
115578 Hollywood Station Joseph Wambaugh Quercus 2007 340 390.00
115579 70 Years of Indian Cinema T.M. Ramachandran Cinema India International 1985 649 300.00
115580 Legends of Indian Silver Screen The Winners of Dadasaheb Phalke Awards ... Publication Division, New Delhi 2015 207 285.00
115581 From Raj To Swaraj The Non Fiction Film In India B.D. Garga Penguin Viking 2007 214 695.00
115582 Bengali Cinema An Other Nation Sharmistha Gooptu Lotus Collection Roli Books 2010 296 395.00
115583 Hero Volume 1 The Silent Era to Dilip Kumar Ashok Raj Hay House India, Australia 2010 406 595.00
115584 Hero Volume 2 The Silent Era to Dilip Kumar Ashok Raj Hay House India, Australia 2010 417 595.00
115585 Digital Photography Made Easy Nigel Atherton Flame Tree Publishing 2015 256 500.00
115586 Famous Great Indian Bollywood Personalities Shyam Dua Tiny Tot Publications 2008 108 95.00
115587 Indian Cinema Through The Century ... Publication Division, New Delhi 2015 204 270.00
115588 Indian Cinema in the Time of Celluloid From Bollwood to the Emergency Ashish Rajadhyaksha Tulika Books, New Delhi 2009 441 995.00
115589 Silent Cinema in India B.D. Garga Harper Collins Publishers India 2012 225 500.00
115590 Marg A Magazine of the Arts Vol. 61 No. 3 Mulk Raj Anand Marg Publications 2010 107 250.00
115591 Encyclopaedia of Indian Cinema Ashish Rajadhyaksha / Paul Willemen Oxford University Press 2002 658 600.00
115592 1956 300 100.00
115593 Report of the Indian Cinematograph Committee 1927 - 1928 Government Press, Madras 1928 226 100.00
115594 Starlight, Starbright Randor Guy Amra Publishers, Chennai 1997 309 195.00
115595 The Message Bearers S Theodore Baskaran Rajsri Printers 1981 203 100.00
115596 తెలుగువారి చలనచిత్రకళ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1975 130 2.00
115597 తెలుగు సినిమా చరిత్ర ఎస్.వి. రామారావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2012 108 20.00
115598 తెలుగు సినిమాపాట చరిత్ర పైడిపాల సునయన క్రియేషన్స్, బెంగుళూరు 2011 408 200.00
115599 అలనాటి చనల చిత్రం కె.ఎన్‌టి. శాస్త్రి సినిమా గ్రూప్, మద్రాసు 1995 132 60.00
115600 ప్రపంచ సినిమా చరిత్ర మొదటి భాగం సైలెంట్ సినిమా పసుపులేటి పూర్ణచంద్ర రావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2014 678 300.00
115601 తొలినాటి సినిమా పాటల పుస్తకములు మొదటి సంపుటం హెచ్. రమేష్‌బాబు చిన్నీ పబ్లికేషన్స్, నాగర్‌కర్నూల్ 2011 475 600.00
115602 తొలినాటి సినిమా పాటల పుస్తకములు రెండవ సంపుటం హెచ్. రమేష్‌బాబు చిన్నీ పబ్లికేషన్స్, నాగర్‌కర్నూల్ 2011 525 600.00
115603 కొమ్మా కొమ్మా కోకిలమ్మ ఇంద్రగంటి జానకీబాల అస్మిత రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ విమెన్ 2003 154 75.00
115604 మది శారదాదేవి మందిరమే మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి కథ, నవల, వ్యాస, సినీ సాహిత్యానికి మానసోల్లాస వ్యాఖ్య వి.వి. రామారావు, మాటూరి సూరిబాబు క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 401 300.00
115605 నక్షత్ర దర్శనమ్ తనికెళ్ల భరణి సౌందర్యలహరి ప్రచురణలు 2010 99 100.00
115606 మహానటి సావిత్రి వెండితెర సామ్రాజ్ఞి పల్లవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 334 200.00
115607 స్వీయ చరిత్ర నటయోగి నాగయ్య ఇంటూరి వెంకటేశ్వరరావు ఇంటూరి వెంకటేశ్వరరావు, మద్రాసు 1983 167 10.00
115608 స్వీయ చరిత్ర చిత్తూరు వి. నాగయ్య ... ఆర్కే బుక్స్, హైదరాబాద్ 2004 144 150.00
115609 బహుదూరపు బాటసారి పద్మశ్రీ ఘంటసాల సంగీత ప్రస్థానం హెచ్.ఎస్. బ్రహ్మానంద కె.వి. రావు, వి.ఎస్.ఆర్. మూర్తి ... 2002 76 100.00
115610 నాటిమేటి సినీఆణిముత్యాలు ముఖాముఖి ఇంటర్వ్యూలు పసుపులేటి రామారావు పసుపులేటి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 248 150.00
115611 జ్ఞాపకాలు తెలుగు సినీ నట గాయకీగాయకుల అనుభవాల పుటలు, అంతరంగ మజిలీలు కంపల్లె రవిచంద్రన్ క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 224 150.00
115612 వెండితెర వరప్రసాదం ఎల్వీప్రసాద్ జీవిత ప్రస్థానం ఓలేటి శ్రీనివాసభాను క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 210 250.00
115613 జంధ్యామారుతం పులగం చిన్నారాయణ హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2014 195 200.00
115614 అభ్యుదయ చలనచిత్ర రథసారథి గూడవల్లి రామబ్రహ్మం టి.ఎస్. జగన్మోహన్ క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 195 200.00
115615 విశ్వవిజేత విజయగాథ యు. వినాయకరావు జయా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2013 402 400.00
115616 సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు అభినందన సంచిక ... ... ... 20 10.00
115617 నాగావళి నుంచి మంజీర వరకు రావి కొండలరావు ఆర్కే బుక్స్, హైదరాబాద్ 2015 176 150.00
115618 బ్లాక్ అండ్ వైట్ చలనచిత్ర సుచిత్ర వ్యాస సంపుటి రావి కొండలరావు ఆర్కే బుక్స్, హైదరాబాద్ 2004 240 150.00
115619 తెలుగు నాటకం నోట్స్ రాజమండ్రి ... ... ... 200 10.00
115620 తెలుగులో అనువాద నాటకాలు నోట్స్ ... ... ... 50 10.00
115621 నాటక సమాజముల డైరీ 2006 ... ... 2006 300 10.00
115622 Compton's Encyclopedia & Fact Index 1 A ANH ... Success Publishing Group Ltd 2002 420 500.00
115623 Compton's Encyclopedia & Fact Index 2 Ani AZ ... Success Publishing Group Ltd 2002 892 500.00
115624 Compton's Encyclopedia & Fact Index 3 B ... Success Publishing Group Ltd 2002 540 500.00
115625 Compton's Encyclopedia & Fact Index 7 E ... Success Publishing Group Ltd 2002 392 500.00
115626 Compton's Encyclopedia & Fact Index 9 G ... Success Publishing Group Ltd 2002 328 500.00
115627 Compton's Encyclopedia & Fact Index 14 M Meta ... Success Publishing Group Ltd 2002 312 500.00
115628 Compton's Encyclopedia & Fact Index 18 P Phos ... Success Publishing Group Ltd 2002 328 500.00
115629 Compton's Encyclopedia & Fact Index 19 Phot Py ... Success Publishing Group Ltd 2002 672 500.00
115630 Compton's Encyclopedia & Fact Index 21 S Sous ... Success Publishing Group Ltd 2002 392 500.00
115631 Compton's Encyclopedia & Fact Index 24 U V ... Success Publishing Group Ltd 2002 408 500.00
115632 Compton's Encyclopedia & Fact Index 25 W Z ... Success Publishing Group Ltd 2002 468 500.00
115633 The Outline of Literature Volume 2 John Drinkwater George Newnes Limited London 640 100.00
115634 The Outline of Art Volume 2 ... George Newnes Limited London 416 100.00
115635 సినీ పంచ తంత్రం యర్రంశెట్టి శాయి ... ... 222 10.00
115636 నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం డైరెక్టరీ 2018 ... ... ... 240 100.00
115637 Guruprasad Media Directory 2005 & 2019 Yuvakalavahini ... 2019 448 100.00
115638 సంగీత ప్రపంచం కె.వి. రావు క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2014 196 180.00
115639 మన ఘంటసాల సంగీత వైభవం ఎం. పురుషోత్తమాచార్య క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 342 225.00
115640 సినిమా ఒక ఆల్కెమీ వెంకట్ శిద్దారెడ్డి పర్‌స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 2017 272 180.00
115641 వెండితెరపై మహాప్రస్థానం శ్రీశ్రీ, సింగంపల్లి అశోక్‌కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2016 47 40.00
115642 ఏరువాక సాగారో కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి సినీ గేయ సర్వస్వం కె. సురేష్ మంచి పుస్తకం / క్రియేటిలింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2019 591 600.00
115643 ముత్యాలస్వరాలు గౌతమ్ శ్రీమాన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 136 20.00
115644 పాడనా తెనుగు పాట కంపల్లె రవిచంద్రన్, మాటూరి సూరిబాబు క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2018 232 200.00
115645 స్వరాధిదేవత పి. సుశీల అభినందన గ్రంథం ... మండలి ఫౌండేషన్, అవనిగడ్డ 2018 74 20.00
115646 పాడుతా తీయగా పైడిపాల హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2017 230 150.00
115647 నీ పేరు తలచినా చాలు కంపల్లె రవిచంద్రన్ శ్రీమతి సుశీలా నారాయణరెడ్డి ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2019 212 200.00
115648 My Days with Baasha Suresh Krissna, Malathi Rangarajan Westland Ltd 2012 199 250.00
115649 The Enchanted Desna A Film Story by Olexandr Dovzhenko Anatole Bilenko 1979 73 20.00
115650 NTR A Biography K. Chandrahas, K. Lakshminarayana CLS Publishers 2018 636 650.00
115651 ప్రతిష్ఠాత్మక సినిమా సంస్థ వాహిని రావి కొండలరావు ఆర్కే బుక్స్, హైదరాబాద్ 2018 180 200.00
115652 మన సినిమాలు తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్, విజయవాడ 2019 215 200.00
115653 స్వరలహరి సుప్రసిద్ధ సంగీతదర్శకుల వ్యాసమాలిక పి.బి. శ్రీనివాస్, కంపల్లె రవిచంద్రన్ కళాతపస్వి క్రియేషన్స్, చెన్నై 2015 120 150.00
115654 సినిమా రచన కాశీ విశ్వనాథ్ మహలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం ... 112 120.00
115655 వినోదావారి దేవదాసు సినిమా నవల టి.ఎస్. జగన్మోహన్ క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 152 150.00
115656 పద్మభూషణ్ చిరంజీవి విశిష్ఠ వ్యక్తి చైతన్య స్ఫూర్తి సి. శ్రీకాంత్ కుమార్ ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ ... 160 200.00
115657 విజయచిత్ర సంపుటి 10 జూలై 1975 సంచిక 1 విశ్వం డాల్డన్ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1975 62 1.50
115658 విజయచిత్ర సంపుటి 28 అక్టోబర్ 1993 సంచిక 5 విశ్వం డాల్డన్ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1993 66 1.00
115659 విజయచిత్ర సంపుటి 3 మే 1969 సంచిక 11 విశ్వం డాల్డన్ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1969 64 1.00
115660 విజయచిత్ర సంపుటి 22 మే 1988 సంచిక 14 విశ్వం డాల్డన్ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1988 74 1.00
115661 Cinime Book ... ... ... 124 2.00
115662 సురభి సమాహారం నవ నవ్యతకు దర్పణం సెప్టంబర్ 2010 ... ... 2010 66 20.00
115663 Screen August 31 Sep 2012 ... ... 2012 63 10.00
115664 సినీ స్టార్ సకుటుంబ సినిమా వారపత్రిక 2014 ... ... 2014 18 20.00
115665 ఫిలింసిటీ సినీ అభిమానుల హృదయ స్పందన ... ... 2014 18 20.00
115666 సురభి సమాహారం నవ నవ్యతకు దర్పణం ఆగస్టు 2010 ... ... 2010 74 10.00
115667 Vijayawada International Film Festival ... ... 2009 43 20.00
115668 100 వసంతాల సినిమా ... ... ... 300 10.00
115669 విషకౌగిలి విశ్వం జై భారత్ ప్రచురణలు, పాల్వంచ 1999 30 15.00
115670 మనకథ ము.వేం. రాఘవాచార్య ఓరియంట్ లాఙ్మన్ జ్ లిమిటెడ్, బొంబాయి 1955 33 1.00
115671 చిన్నారి విజయం గీతా సుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 62 8.00
115672 రస్టీ సాహసాలు రస్కిన్ బాండ్, భార్గవీ రావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1996 93 18.00
115673 అనగా అనగా మండా సూర్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 115 6.00
115674 బాల భక్తులు హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 64 4.00
115675 శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ గ్రూప్ 1 ... శ్రీ సత్యసాయి సేవాసంస్థలు ... 72 10.00
115676 శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ గ్రూప్ 2 ... శ్రీ సత్యసాయి సేవాసంస్థలు ... 86 10.00
115677 భారతంలో నీతికథలు ఉషశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 112 10.00
115678 మధుర గాథలు పురాణపండ బాలాన్నపూర్ణ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 64 4.00
115679 ఈగ తేనెటీగ నన్నపనేని మంగాదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 44 8.00
115680 మంచి కథలు ఘట్టమరాజు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 96 6.00
115681 తెలివైన ఉడుత సాయి అభిషేక్ వెంకట అఖిలేష్ సంస్కృతి వికాస సంవత్సరం సందర్భంగా 2013 39 40.00
115682 కొంటె బొమ్మ సాహసాలు కార్లో కొల్లేడి, కొల్లూరి సోమశంకర్ ... 2011 128 60.00
115683 వీథి గాయకుడు నార్ల చిరంజీవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1955 47 7.00
115684 బడిమెట్లు కస్తూరి నరసింహమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1986 62 4.00
115685 నమ్మొద్దురా నాయనా దొంగనక్కల్ని ఎం. హరికిషన్ కర్నూలు బుక్ ట్రస్ట్ 2011 80 30.00
115686 మంచి విద్య అందించడానికి ఓ స్కూలు ప్రయత్నం వై. మాలతీకృష్ణ అలరు ప్రచురణలు 2018 56 23.00
115687 మంచి మనిషి విక్టర్ హ్యూగో జన విజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ 2004 35 10.00
115688 విజయచంద్ర వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2016 35 25.00
115689 Rama And Krishna Prema Sampat Subhash Publishers, Bombay 1989 47 5.00
115690 3 in One Aesop's Fables S.N. Zaidi Dhingra Publishing House 23 2.00
115691 3 in One Aesop's Fables S.N. Zaidi Dhingra Publishing House ... 23 2.00
115692 The Lucky Prince & Other Stories Bibi Bero Learners Press Pvt Ltd 1998 48 2.00
115693 The Adventures of Tom Sawyer Mark Twain Har Anand Publications Pvt Ltd 110 10.00
115694 The Faithful Dove Schmid Better Yourself Books 1992 52 2.00
115695 Tales of Histopadesha Jayashree Venugopal Vasan Book Depot 1994 176 28.00
115696 Swiss Family Robinson Johann Wyss S. Chand & Company Ltd 109 6.00
115697 The Princess on the Glass Hill McDougall's Education Ltd 64 2.50
115698 A Noble Friend Syed Rashadath Ali Pauline Publications 1995 55 10.00
115699 Famous Tales of Akbar & Birbal ... Apple Publishing Internation Pvt Ltd 128 5.00
115700 Tenali Ramakrishna Navasuma Vasan Book Depot 47 2.50
115701 Tales Known and Unknown 180 2.00
115702 Indian Folk Tales to Read Aloud S.G. Pothan Subhash Publishers, Bombay 1975 63 2.50
115703 The Adventures of Hajji Baba of Ispahan James Morier Better Yourself Books 1984 177 10.00
115704 Bible Stories Vijay Joseph Chunmun Children's Books 1999 126 22.00
115705 Twenty Thousand Leagues Under The Sea Jules Verne S. Chand & Company Ltd 1978 125 5.00
115706 The Shepherd Boy And The Dancing Dog / The Other Wise Man Mary Lou Mortimer, Henry Van Dyke Better Yourself Books 1992 48 8.00
115707 Stories for Children Part 1 Sri Sathya Sai Bal Vikas Education 92 2.00
115708 The Magic Carpet and Other Stories Das Gupta Insight Books 2007 79 10.00
115709 The Story of Pratap Aditya ... Blackie & Son India Ltd 29 2.00
115710 The Camel's Hump 77 2.00
115711 Stories of Today K. Ravi Varma Macmillan India Limited 1986 117 5.00
115712 First Supplementary Reader for Class VI Shaik Mowla The Government of Andhra Pradesh 1970 48 2.50
115713 Stories of King Arthur's Kinghts Mary Macgregor Thomas Nelson And Sons Ltd 119 2.00
115714 Three Shakespeare Comedies E.F. Dodd Macmillan India Limited 1953 56 2.50
115715 Stories for Children Part 2 Sri Sathya Sai Bal Vikas Education 167 5.00
115716 Treasure Hunt U.S.N. Choudary C.V.V. Publications, Guntur 127 4.00
115717 Goosebumps Return to Horroland R.L. Stine Scholastic Inc. 1999 120 10.00
115718 More Tales from Shakespeare S.E. Paces S. Chand & Company Ltd 1997 138 30.00
115719 S.O.S. From Munia Nilima Sinha Children's Book Trust, New Delhi 1990 120 10.00
115720 Adventures of Dipu the Donkey Vernon Thomas National Book Trust, India 1994 67 8.50
115721 Buster Bear's Twins Thornton W. Burgess 1999 78 10.00
115722 Mother Teresa A. Kasturi Rao Somanath Publishers, Vijayawada 2012 52 22.00
115723 The Mystery of The Fake Arjuna Niharika Joshi Children's Book Trust, New Delhi 1984 104 10.00
115724 The Trojan War The Government of Andhra Pradesh 94 20.00
115725 Monday Morning and Other Stories G. Radhakrishna Pillai The Government of Andhra Pradesh 1999 74 20.00
115726 The Hound of the Baskervilles Arthur Coman Doyle The Government of Andhra Pradesh 2001 135 6.00
115727 Tales And Legends of Africa 1973 93 2.50
115728 Gulliver's Travels G. Radhakrishna Pillai The Government of Andhra Pradesh 1992 74 5.00
115729 English Supplementary Reader II Mark Twain The Government of Andhra Pradesh 2001 91 4.00
115730 The Giant Germ Anne Capeci Scholastic Inc. 2000 76 20.00
115731 Mrs. Jeepers Secret Cave Debbie Dadey Scholastic Inc. 1998 115 20.00
115732 The Fox and The Crane Lev Tolstoy Visalandhra Book House 24 30.00
115733 Reflections Book 8 Fr. Benjamin Fernandes Frank Bros. & Co. 1994 43 13.90
115734 Famous Stories of Panchatantra Shanti Publications, Delhi 24 25.00
115735 Tales From The Jatakas Anant Pai India Book House 2006 32 20.00
115736 బాలల కథామంజరి 2 ... ... ... 33 2.00
115737 పాలపిట్ట కథలు శాఖమూరి శ్రీనివాస్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2017 71 70.00
115738 పిల్లల బొమ్మల భారతం ... ... 1950 105 2.00
115739 బాలల కోసం బొమ్మల భారతం నాగభైరవ ఆదినారాయణ వి.జి.యస్. బుక్ లింక్స్, హైదరాబాద్ 2018 112 72.00
115740 బాలల కోసం బొమ్మల రామాయణం నాగభైరవ ఆదినారాయణ వి.జి.యస్. బుక్ లింక్స్, హైదరాబాద్ 2018 96 63.00
115741 బాలల కోసం బొమ్మల భాగవతం నాగభైరవ ఆదినారాయణ వి.జి.యస్. బుక్ లింక్స్, హైదరాబాద్ 2018 111 72.00
115742 బొమ్మల బాల భాగవతము దాశరథి కృష్ణమాచార్య నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2019 96 100.00
115743 బాలానంద బొమ్మల శ్రీకృష్ణలీలలు రెంటాల గోపాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1989 56 8.00
115744 తాను తీసుకున్న గొయ్యి గంగిశెట్టి శివకుమార్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2019 44 60.00
115745 మీరు బడి నుంచి ఏమి నేర్చుకోవాలి చినవీరభద్రుడు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ ... 18 15.00
115746 మీరు ఇంటి నుంచి ఏమి నేర్చుకోవాలి చినవీరభద్రుడు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ ... 18 15.00
115747 బంటీ బన్నీ ముంజులూరి కృష్ణకుమారి తానా ప్రచురణలు 2019 24 40.00
115748 వింటారా మాకథ మద్దులూరి రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 75 15.00
115749 జగద్గురు శంకరాచార్య పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ ... 80 20.00
115750 చిట్టి కథలు వాసాల వరప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2019 59 75.00
115751 పిల్లలకు సంఘచరిత్రలోని కథలు హెచ్.వాన్‌డామ్ ... 2013 247 250.00
115752 మబ్బు తెరపై మసక బొమ్మలు అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 32 13.00
115753 మక్సీం గోర్కీ తాత తపన మనవడి మధన నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2016 49 40.00
115754 బాలల బొమ్మల పంచతంత్రం ఇచ్చాపురపు రామచంద్రం రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 104 30.00
115755 ఆస్కార్‌వైల్డ్ పిల్లల కథలు పార్ధసారధి సనామ సుబ్బు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 120 50.00
115756 బారిష్టరు పార్వతీశం తెలుగు ఉపవాచకం పదో తరగతి మొక్కపాటి నరసింహ శాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2001 80 3.75
115757 చంద్రమండల యాత్ర ... యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, విజయవాడ 1963 116 1.75
115758 చివరకు మిగిలేవి పిళ్లా సుబ్బారావుశాస్త్రి రమా ప్రచురణలు, విజయనగరం 1960 43 2.50
115759 భూప్రదక్షిణం దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్ 1957 72 2.50
115760 ఎండని ఏడో చేప కథ పరిగి మదన మోహన్ ... 2001 10 20.00
115761 బాలల బొమ్మల బాలమిత్ర కథలు బాలశ్రీ ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 2012 96 30.00
115762 బాలానందము బద్దెపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 32 2.00
115763 విక్రమ విజయము బులుసు వేంకటరమణయ్య అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1960 79 1.00
115764 జగజ్జ్యోతి చిన్నము హనుమయ్య ... 1958 60 2.00
115765 కథావల్లరి రెండవ భాగము వెంపటి మల్లికార్జునశాస్త్రి శ్రీనివాస్ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 52 2.50
115766 శివుడు దేవుడు మొవ్వ జగదీశ్వరరావు గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 40 2.00
115767 రత్నద్వయము కొల్లూరు నారాయణరావు వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు ... 44 0.70
115768 సముద్రకన్య ఆచార్య ఉదయశంకర్ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1960 43 2.50
115769 కదంబము వావిలాల సోమయాజులు అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 60 0.75
115770 కోటవీరన్న సాహసం అంతటి నరసింహం సమతా సాహితి 1962 106 2.00
115771 విచిత్ర భవనము చిత్రకన్య వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు ... 44 0.10
115772 మాయమైన బ్రూచీ వి.యస్. శర్మ బాలానంద ప్రచురణలు 1956 43 2.50
115773 నీతికథావళి మొదటి భాగము చింతలపాటి లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 54 2.00
115774 అడుక్కునే అబ్బాయి అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య దీప్తి పబ్లికేషన్స్, అంగలకుదురు 1964 43 0.90
115775 విచిత్ర వ్యక్తులు యస్.కె. వెంకటాచారి వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు ... 42 0.70
115776 నేనెవరో మీకు తెలుసా విద్వాన్ బి.ఎల్. రాజు ఆంధ్రా బుక్ స్టాల్, నంద్యాల 1961 68 0.36
115777 భక్తమార్కండేయ దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ దీప్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1991 66 8.00
115778 భోజరాజీయకథలు కొల్లూరు నారాయణరావు వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు ... 46 0.70
115779 బొమ్మల శిబిచక్రవర్తి దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ దీప్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1991 58 8.00
115780 ద్వీపసుందరి ఎస్.కె. వెంకటాచారి వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు 1965 39 0.70
115781 మన కథలు ఉదయశంకర్ ఉదయశంకర్ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1960 41 0.70
115782 అలాఉద్దీన్ అద్భుతదీపం కథ జంధ్యాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కొండా శంకరయ్య, వరంగల్ 1960 96 1.65
115783 లొట్టయ్య సూర్యకుమార్, శీలావి అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1962 55 2.00
115784 వీరబాలురు వల్లభనేని కాశీవిశ్వనాధం ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1964 30 0.75
115785 బాల వినోద కథలు జి.వి.జి. కృష్ణ చాదరఘాట్, హైదరాబాద్ 1959 62 1.00
115786 కథాగుచ్ఛము సుమేధ విమలాక్ష నాగార్జున బుద్ధ విహార్, హిందూపూర్ 1959 37 2.50
115787 పిల్లల కథలు కందా నాగేశ్వరరావు ... ... 60 10.00
115788 బంగారు పాప బద్దెపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి పద్మజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1958 64 2.50
115789 భేతాళకథలు నాగశ్రీ శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 40 0.75
115790 కర్పూర ద్వీప యాత్ర నోరి నరసింహశాస్త్రి వేణి పబ్లిషర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1991 122 8.00
115791 పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయి కె.బి. గోపాలం విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2015 72 30.00
115792 పువ్వులకు రంగులు ఎందుకు కె.బి. గోపాలం విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2016 78 40.00
115793 బృహస్పతి పంచమం ఆర్థర్ సి. క్లార్క్ వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2011 40 18.00
115794 ఉష్ణం ఉష్ణోగ్రత ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 48 25.00
115795 భూమి ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 108 55.00
115796 భూమి గుండ్రంగా ఉంది ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 31 25.00
115797 రోదసి ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 40 25.00
115798 సముద్రపు లోతుల్లో సజీవ ప్రపంచం ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 39 25.00
115799 సూక్ష్మక్రిములు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 36 25.00
115800 అంటార్కిటికా ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 36 25.00
115801 చమురు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 36 25.00
115802 భూకంపాలు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 40 25.00
115803 విద్యుత్తు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 38 25.00
115804 సౌరశక్తి ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 44 25.00
115805 కిరణజన్య సంయోగక్రియ ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 40 25.00
115806 సూర్యకాంతి ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 46 25.00
115807 వాతావరణం ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 46 25.00
115808 భూమి మీద జీవం పుట్టుక ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 48 25.00
115809 డైనోసార్లు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 44 25.00
115810 మన మానవ మూలాలు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 48 25.00
115811 విటమిన్లు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 40 25.00
115812 తోకచుక్కలు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 40 25.00
115813 నెప్ట్యూన్ ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 43 25.00
115814 ప్లూటో ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 38 25.00
115815 నల్ల బిలాలు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 35 25.00
115816 డిఎన్‌ఏ ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 47 25.00
115817 పరమాణువులు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 43 25.00
115818 జన్యువులు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 47 25.00
115819 రక్తం ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 50 25.00
115820 బొగ్గు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 43 25.00
115821 అగ్నిపర్వతాలు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 46 25.00
115822 లేజర్ ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2014 43 25.00
115823 రోబోలు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 44 25.00
115824 మెదడు ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 43 25.00
115825 అతివాహకత ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 43 25.00
115826 కాంతి వేగం తెలుసుకున్నాం ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 32 25.00
115827 అంకెలు ఎలా తెలుసుకున్నాం ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 31 25.00
115828 జీవశాస్త్ర చరిత్ర 1 ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 86 50.00
115829 జీవశాస్త్ర చరిత్ర 2 ఐజాక్ అసిమోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 118 65.00
115830 How What Why My book of General Knowledge 3 Madhuban Educationa Books 48 1.00
115831 Pyotr Manteufel Tales of A Naturalist Linda Noble Raduga Publishers, Moscow 1989 143 10.00
115832 History of Rockets And Satellites Kolar Krishna Iyer Navaranta Book House, Vijayawada 2008 96 40.00
115833 An Iintroduction to Zoology John and Dorothy Paull Ladybird Books Loughborough 48 5.00
115834 బాల విజ్ఞాన సర్వస్వం అంబడి పూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 112 2.50
115835 బాల విజ్ఞాన సర్వస్వం 3వ భాగం జొన్నలగడ్డ అనురాధ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1981 58 3.50
115836 మన వనసంపద గుమ్మనూరు రమేష్‌బాబు సావిత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 52 6.00
115837 సైన్స్ టెక్నాలజి గుమ్మనూరు రమేష్‌బాబు సావిత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 56 8.00
115838 జీవపరిణామం పిల్ల విజ్ఞాన గ్రంథమాల 1 యలమంచి రాధాకృష్ణ యుగసృష్టి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 93 10.00
115839 సైన్సులో సరదాలు నండూరి శేషాచార్య శ్రీ కళ్యాణ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 95 30.00
115840 బృహస్పతి పంచమం ఆర్థర్ సి. క్లార్క్ వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి జన విజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ 2011 40 18.00
115841 మహా సముద్రాలు ఎ. శ్రీకాంత్ కుమార్ బుక్స్, విజయవాడ 2008 64 25.00
115842 బాలానంద ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానం జొన్నలగడ్డ రాధాకృష్ణమూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1989 80 10.00
115843 బాలశిక్ష జయదయాల్‌జీ గోయన్దకా, బులుసు ఉదయ భాస్కరం గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1998 79 3.00
115844 తారలు, గ్రహాలు ఎఫ్రెం లెవిటాన్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2015 127 150.00
115845 సైన్స్ పద్ధతి కొన్ని సిద్ధాంతాలు కె.బి. గోపాలం విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2015 40 20.00
115846 సైన్స్ ఫ్లాష్ సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ శ్రీ వాగ్దేవి పబ్లికేషన్స్, అమలాపురం 2001 101 55.00
115847 సైన్స్ టచ్ సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ శ్రీ వాగ్దేవి పబ్లికేషన్స్, అమలాపురం 2001 100 55.00
115848 మిణుగురులలో వెలుగు ఎలా వస్తుంది కె.బి. గోపాలం విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2015 63 30.00
115849 A Journey with Children Raghubabu Permanent Green 2012 127 75.00
115850 ఆదివారం సందడి దాసరి శివకుమారి మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 79 45.00
115851 చక్రం కన్నెగంటి అనసూయ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 77 40.00
115852 వింత దృశ్యం జాస్తి శ్రీకృష్ణ వరప్రసాద్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 104 60.00
115853 ఆట పి. చంద్రశేఖర అజాద్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 96 45.00
115854 ఆపరేషన్ కైటిన్ సలీం మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 63 35.00
115855 మా మాట వినరూ అనురాధ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 80 40.00
115856 మానస డైరీ టి.వి. రామకృష్ణ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 62 35.00
115857 తెలంగాణ బడి పిల్లల కథలు తీయని పలకరింపు కె. బాబు మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 88 50.00
115858 అనగా అనగా కథలు అబ్బూరి ఛాయాదేవి మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 102 55.00
115859 దోస్తులు చెప్పిన కతలు పెండెం జగదీశ్వర్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 64 40.00
115860 ఆనందజీవి ఆఫ్రికా జానపద కథలు సారా బొరిసోవ్నా జాక్స్, టి.ఐ. అలెక్సిఏవా మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 72 40.00
115861 కథా కదంబం పుస్తక మాల 1 పి. భాగ్యలక్ష్మి మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2019 48 25.00
115862 కథా కదంబం పుస్తక మాల 2 పి. భాగ్యలక్ష్మి మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2019 48 25.00
115863 కథా కదంబం పుస్తక మాల 3 పి. భాగ్యలక్ష్మి మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2019 48 25.00
115864 కథా కదంబం పుస్తక మాల 4 పి. భాగ్యలక్ష్మి మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2019 48 25.00
115865 అనార్కో సత్యు, సురేల మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2017 56 25.00
115866 చిన్ని మిన్ను సంయుక్త అక్షరాలు లేని బాలల నవల యం. హరికిషన్ మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2018 56 40.00
115867 ఈ తరం కుర్రాడు నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2018 64 40.00
115868 దానకర్ణుడు మరికొన్ని పౌరాణిక కథలు బి. అన్నపూర్ణ మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2019 40 22.00
115869 గుడ్డేళ్లగుమ్మి మారెమ్మ భూపాల్, ఎం. శ్రీకాంత్ మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2017 79 45.00
115870 కోతి జామచెట్టు దాసరి శివకుమారి శ్రీ కన్నెగంటి రెడ్డమ్మ చౌదరి, తెనాలి 2019 84 20.00
115871 మొయిన్ రాక్షసుడు అనుష్కా రవిశంకర్, కె. సురేష్ మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2015 106 100.00
115872 అల్లరి అవంతిక ప్రశాంత్ పింగే, జి.వి.జి.కె. వేణు మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2018 96 60.00
115873 సిద్ పో ప్రశాంత్ పింగే, వై. మాలతీ కృష్ణ మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2018 88 60.00
115874 పిసినారి పాట్లు మరికొన్ని కథలు పర్తాప్ అగర్వాల్, కొత్తపల్లి నారాయణ, ఆనంద్ మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2018 118 65.00
115875 ఒక వేసవి రోజు మాధురి పురందరే మంచి పుస్తకం ప్రచురణ 2018 86 50.00
115876 కథలు విందాం ... విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 167 90.00
115877 అనుభవాలు పంచుకుందాం 1 ... విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2010 212 100.00
115878 అనుభవాలు పంచుకుందాం 2 ... విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2010 236 110.00
115879 భాషా వ్యాసాలు ... విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2010 163 85.00
115880 భాషాభ్యాసాలు ... విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2010 155 75.00
115881 చదువుల వెలుగులు ... విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2010 168 75.00
115882 బాలల పక్షాన ఆర్. వెంకట్‌ రెడ్డి మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2012 86 40.00
115883 ఈనాటి తల్లిదండ్రులకు అలనాటి సూచనలు విలియం మార్టిన్, కె. సురేష్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 88 60.00
115884 బడి ఎలా ఉంది ఏం చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి ఎవరు చెయ్యాలి శాంతివనం మంచికంటి మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2016 72 35.00
115885 ఎందుకు వై. మాలతీకృష్ణ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 39 20.00
115886 జర భద్రం ... మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 30 20.00
115887 గారాల కూచి జాస్తి శివరామకృష్ణ తానా ప్రచురణలు 2019 24 40.00
115888 అపురూపమైన బడి ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు అభయ్‌బంగ్, కె. మాధవి మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2011 100 50.00
115889 మిఠాయి వాసన డబ్బుల చప్పుడు మరో రెండు కథలు ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు ... మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు ... 100 50.00
115890 భలే పాట ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు ... మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు ... 100 50.00
115891 ఆన్ ఫ్రాంక్ ఇంకా మరికొన్నిపుస్తకములు డేవిడ్ ఎ. యెడ్లర్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు ... 100 50.00
115892 గొడుగు గూడు మరో రెండు కథలు ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు ... మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు ... 100 50.00
115893 నేను కాదు ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు సిరి మల్లిక మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 100 50.00
115894 There you go అదిగిదుగో ప్రగతి ఆరెన్ గిన్జ్‌బర్గ్, కె. సురేష్ Permanent Green 2013 150 100.00
115895 మహాగిరి హేమలత చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 150 100.00
115896 పెంపుడు తండ్రి ఆర్వీయార్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 100 100.00
115897 కథల ప్రపంచం 1, 2, 3, 4 ... మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 100 50.00
115898 రకరకాల బండి చక్రాలు వి. సుతయేవ్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 100 50.00
115899 నల్ల చేప పిల్ల ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు సమద్ బెహరంఘీ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 150 100.00
115900 తాబేలు మీద భూమి ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు సంతాల్ సృష్టి కథలు మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 150 100.00
115901 లియో టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన ఈసోపు కథలు 1, 2, 3, 4 ... మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2017 100 100.00
115902 ముసలివాడి బంగారు చేప ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు ఎ. పుష్కిన్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు ... 100 50.00
115903 నక్కబావ అప్పడాల కర్ర ఇంకా మరికొన్ని పుస్తకములు ... మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు ... 150 100.00
115904 కౌమార వయస్సు బాలలతో ముచ్చట్లు జీవన నైపుణ్యాలు జీవన కళ 1 కమలా భాసిన్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 60 70.00
115905 కౌమార వయస్సు బాలలతో ముచ్చట్లు జీవన నైపుణ్యాలు జీవన కళ 2 కమలా భాసిన్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 96 130.00
115906 బొమ్మలలో ఖగోళ శాస్త్రం ఉదయ్ పాటిల్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 50 60.00
115907 సౌరశక్తి కథ అరవింద్ గుప్తా మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2018 47 60.00
115908 మీ శరీరం క్లేర్ రేనర్, జతిన్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2009 48 60.00
115909 పేరు మరచిన ఈగ ఇంకా కొన్ని 24 పుస్తకములు ... ... ... 300 100.00
115910 గడుసు తాబేలు ఇంకా కొన్ని 25 పుస్తకములు ... ... ... 300 100.00
115911 The Clever Tortoise and Moe 25 Books ... ... ... 300 100.00
115912 The fly that forgot it's name and more 25 Books ... ... ... 300 100.00
115913 టెలెస్కోప్ చెప్పిన కథ పి. క్లుషాన్‌త్సెవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 67 20.00
115914 Andrei the mastermind Mary Mintz Minsk Yunatstva Publishers 1986 157 20.00
115915 Folk Tales From The Soviet Union R. Babloyan and M. Shumskaya 1986 141 20.00
115916 Eichel Jim Masao Tsurumi ... 30 10.00
115917 రంగురంగుల చేపలు వి. దచ్‌కేవిచ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 32 30.00
115918 Lauf kleiner Spatz Brigitte Weninger / Julia Ginsbach Atlantis thema 20 50.00
115919 ఆకుపచ్చ ద్వీపం వి. దచ్‌కేవిచ్, ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 50 100.00
115920 The Twelve Days of Christmas Jan Brett Beehive Books 1987 30 50.00
115921 Where the birch trees grow Anatoly Borisov Raduga Publishers, Moscow 1985 36 10.00
115922 Dunno's Adventures Nikolai Nosov Raduga Publishers, Moscow 10 10.00
115923 The Singing Feather Vasily Sukhomlinsky Raduga Publishers, Moscow 10 10.00
115924 What Shall I Be ? Vladimir Mayakovsky Progress Publishers, Moscow 30 10.00
115925 Wenn die Gletscher schmelzen Nina Binkert Doris Sturzenegger 2007 35 50.00
115926 కథలూ బొమ్మలూ వి. సుతయేవ్ మంచి పుస్తకం / విజ్ఞాన ప్రచురణలు ... 168 200.00
115927 నొప్పిడాక్టరు కొర్నేయ్ చుకోవ్‌స్కీ, ఆర్వియార్ మంచి పుస్తకం 2015 175 200.00
115928 భయంలేని వీత్య వసీలీ సుహొమ్లీన్‌స్కీ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 23 2.00
115929 కళాతపస్వి యెగోరి జి. యూదిన్, ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 108 100.00
115930 భూమి యిలా వుందని యెలా కినిపెట్టారు అనతోలీ తొమీలిన్, ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 75 100.00
115931 అడవిలో ఇళ్లు వి. బియాంకి రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 46 75.00
115932 Dennis the Menace Taking the Lead Hank Ketcham Frank Educational Aids Pvt Ltd 1990 60 10.00
115933 ??? 100 10.00
115934 Dennis the Menace up side down Hank Ketcham Frank Educational Aids Pvt Ltd 1990 70 10.00
115935 Dennis the Menace The Little Tramp Hank Ketcham Frank Educational Aids Pvt Ltd 1991 60 10.00
115936 Dennis the Menace Allo Allo Hank Ketcham Frank Educational Aids Pvt Ltd 1991 65 10.00
115937 Ziggy Comes Smiling Through Tom Wilson Ravette Books 1989 80 10.00
115938 Big Babol Children and The Bandit Queen 20 1.00
115939 Asterix And the Goths Goscinny and Uderzo Hodder Children's Books 1998 47 10.00
115940 Maniac on 34th Street 10 1.00
115941 Out From Boneville Jeff Smith Scholastic Inc. 138 100.00
115942 Mother Teresa Santosh Puri 1981 29 10.00
115943 Valmiki 10 1.00
115944 The Churning of the Ocean Anant pai 1982 10 1.00
115945 Paurava And Alexander Anant pai Amar Chitra Katha Pvt Ltd 32 2.50
115946 Chand Bibi Anant pai Amar Chitra Katha Pvt Ltd 32 3.00
115947 Bhagat Singh Anant pai Amar Chitra Katha Pvt Ltd 30 1.00
115948 Tippu Sultan Anant pai Amar Chitra Katha Pvt Ltd 31 1.00
115949 శ్రీ లక్ష్మి వేంకటేశ్వర బొమ్మలు మహాత్మ్యము ... ... ... 20 1.00
115950 Subhash Chandra Bose A. Naresh Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission, Belur Math 2013 36 20.00
115951 Jim Corbett Reena Ittyerah puri Amar Chitra Katha Pvt Ltd 48 20.00
115952 బాలల బాబా ... ... ... 31 1.00
115953 జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మ మరుమాముల వెంకటరమణ శర్మ ... 2014 39 100.00
115954 Kulapati Munshi Pictorial Biography Bharatiya Vidya Bhavan 2014 64 100.00
115955 Sabhas Chandra bose 60 10.00
115956 Shri Datta 50 10.00
115957 Deer Stories 60 10.00
115958 Vishvamitra 50 10.00
115959 The Syamantaka Gem 50 10.00
115960 Mahavira 60 10.00
115961 Vikramadityas 70 10.00
115962 Ayyappam 80 10.00
115963 Birbal the just 50 10.00
115964 Ganga 50 10.00
115965 Tansen 30 10.00
115966 Ahilyabai Holkar 40 10.00
115967 Subhadra 50 10.00
115968 Indira and Shachi 60 10.00
115969 Vasantasena 70 10.00
115970 Agastya 80 10.00
115971 Tukaram 20 10.00
115972 Zarathushtra 60 10.00
115973 Aniruddha 50 10.00
115974 Adi Shankara 40 10.00
115975 మహా విజ్ఞాన గ్రంథం విశ్వ విజ్ఞాన దర్శిని జె. నరేంద్రదేవ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 387 190.00
115976 మహా విజ్ఞాన గ్రంథం విశ్వ విజ్ఞాన దర్శిని జె. నరేంద్రదేవ్ ఫోనిక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 387 30.00
115977 విజ్ఞానసుధ మారేమళ్ల నాగేశ్వరరావు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1974 488 12.50
115978 101 తెలుగు వ్యాసములు కె. సీత కుమారి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 207 60.00
115979 వర్తమాన వ్యాసాలు పాతూరి విజయకుమార్ న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1990 152 20.00
115980 వ్యాసావళి ... ... ... 344 20.00
115981 Bank Clerks APPSC Descriptive Essays పురాణపండ రంగనాథ్ ఉద్యోగ విజయాలు, విజయవాడ 1991 95 10.00
115982 సామాజిక దర్పణం కె.యస్. లక్ష్మణరావు వి.జి.యస్. బుక్ లింక్స్, హైదరాబాద్ 2016 96 45.00
115983 మానవోన్నతికి మార్గదర్శకాలు వ్యాసావళి లక్కవరపు ఆదిలక్ష్మి ... 2005 70 45.00
115984 వ్యాసలహరి ద్వా.నా. శాస్త్రి వి.జి.యస్. బుక్ లింక్స్, హైదరాబాద్ ... 198 25.00
115985 విజ్ఞాన దీపిక II యన్. సర్వోత్తమరెడ్డి, వి.యల్.యస్. భీమశంకరం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 1382 100.00
115986 విద్యార్థులకు మహాత్మాగాంధి, ఖండవల్లి బాలేందుశేఖరం గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1966 608 10.00
115987 గౌతమ్స్ తెలుగు వ్యాసములు మరియు జాతి రత్నాలు లేఖలు గౌతమ్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ గౌతమ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 240 26.00
115988 హైస్కూలు కాలేజి 50 నవీన వ్యాసలేఖలు సాదినేని రంగారావు సాదినేని శివనాగేశ్వరరావు, గొట్టపాడు 1990 108 20.00
115989 వ్యాస మంజూష వ్యాసాలు లేఖలు హేమసాయిశ్రీ విజయసాయి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 176 20.00
115990 విద్యార్ధి వ్యాసమంజరి జయశ్రీ మల్లిక్ శారదా బుక్స్, నందిగామ 1989 55 6.50
115991 ??? ... ... ... 248 20.00
115992 ఉపాధ్యాయ వసంత ఋతు విద్యాలయము ... ... 1929 62 1.00
115993 వ్యాసములు లేఖలు ... ... ... 108 2.00
115994 ఆధునిక మినీ వ్యాసలహరి పులిచేరి రామమోనరావు తులసీ గ్రంథమాల, విజయవాడ 1989 106 2.50
115995 విజ్ఞాన చంద్రిక వారణాసి వేంకటేశ్వరులు టెక్నికల్ పబ్లిషర్స్, నరసరావుపేట ... 183 10.00
115996 వ్యాస మందారము కందుకూరి ఆంజనేయులు ... ... 108 2.50
115997 విజ్ఞాన చంద్రిక వ్యాసరత్నావళి వారణాసి వేంకటేశ్వరులు టెక్నికల్ పబ్లిషర్స్, నరసరావుపేట 1968 176 2.00
115998 ఎవరు గొప్ప College Essays కళాశాల వ్యాసాలు ... ... .. 40 10.00
115999 చక్కని తెలుగు వ్యాసములు శిష్ట్లా లక్ష్మీనారాయణ డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్ పబ్లిషర్స్ 1987 64 5.50
116000 చక్కని తెలుగు వ్యాసములు బుక్ 2 శిష్ట్లా లక్ష్మీనారాయణ డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్ పబ్లిషర్స్ 1994 72 10.00