వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -18

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174

[[వర్గం:అన్నమయ్య గ్రంథాలయం]

అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
8501 Hindu Matam.210 294.5 Essence of Indian Culture N.N. Ojha Chronicle Books, New Delhi 1993 397 70.00
8502 Hindu Matam.211 294.5 Religion and Culture Swami Lokeswarananda The Ramkrishna Mission, Kolkata 1995 96 5.00
8503 Hindu Matam.212 294.5 Facets of Indian Culture Kalpana RajaRam Spectrum India, New Delhi 296 65.00
8504 Hindu Matam.213 294.5 Foundations of Indian Culture K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1988 76 15.00
8505 Hindu Matam.214 294.5 Cultural Unity of India Gertrude Emerson Sen Publication Division, Govt., India 1969 73 2.25
8506 Hindu Matam.215 294.5 Studies in Indian Culture H.V. Sreenivasa Murthy Asia Publlishing House, New Delhi 1976 185 23.00
8507 Hindu Matam.216 294.5 The Foundations of Indian Culture Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1980 404 30.00
8508 Hindu Matam.217 294.5 India's Priceless Heritage N.A. Palkhivala Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1980 39 15.00
8509 Hindu Matam.218 294.5 India's Priceless Heritage N.A. Palkhivala Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 2000 48 10.00
8510 Hindu Matam.219 294.5 A Religious and Cultural History of India A. Casale Macmillan India Ltd., 1983 160 12.00
8511 Hindu Matam.220 294.5 Cultural Unity of India Gertrude Emerson Sen Publication Division, Govt., India 1988 81 8.00
8512 Hindu Matam.221 294.5 Indian Culture Vivekananda Vivekananda Yoga Prakashana, Madras 1990 41 4.00
8513 Hindu Matam.222 294.5 Indian Heritage & Culture K. Sambasiva Rao Author, Gnt 138 15.00
8514 Hindu Matam.223 294.5 What is Culture T. R. Fyvel The Batchworth Press, London 1953 48 8.00
8515 Hindu Matam.224 294.5 The Essence of Indian Culture Swami Ranganathananda Advaita Ashrama, Kolkata 1990 58 7.00
8516 Hindu Matam.225 294.5 Cultural Contacts Between Aryans & Dravidians K. A. Nilakanta Sastri Manaktalas, Mumbai 1967 88 25.00
8517 Hindu Matam.226 294.5 Our Heritage & Its Significance Sripada Rama Sharma Hind Kitabs LTD, Mumbai 1947 207 8.00
8518 Hindu Matam.227 294.5 The National Culture of India S. Abid Husain National Book Turst, India 1991 181 23.00
8519 Hindu Matam.228 294.5 The National Culture of India S. Abid Husain National Book Turst, India 1987 181 23.00
8520 Hindu Matam.229 294.5 Readings in Indian Heritage & Culture B.V. Krishan A.U Press, Visakhapatnam 1988 224 20.00
8521 Hindu Matam.230 294.5 Indian Society S.C. Dube National Book Turst, India 1990 147 27.00
8522 Hindu Matam.231 294.5 Hindu Culture an Introduction Swami Tejomayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1994 163 20.00
8523 Hindu Matam.232 294.5 Indian Culture Suniti Kumar Chatterji A Universal Publication, Delhi 1966 110 9.00
8524 Hindu Matam.233 294.5 Religious And Cultural History of India R.P. Singh Selina Pub., New Delhi 1978 115 7.00
8525 Hindu Matam.234 294.5 Key to Vedic symbolism M.P. Pandit depti Pub., Pondicherry 1967 123 10.00
8526 Hindu Matam.235 294.5 Modern Scince in the Ancient Land K. Venkata Krishna Murthy I.S.E.R.V.E., Hyd 2006 61 5.00
8527 Hindu Matam.236 294.5 Origins of United Vedic Culture Karen Dipnarine Pragna Bharati, A.P., 2001 80 21.00
8528 Hindu Matam.237 294.5 The Message of Divine Love M.N. Desai Author, kolhapur 1972 54 2.00
8529 Hindu Matam.238 294.5 Vision of Aryan Glory E. Anantacharya The Ananta Book Trust 72 5.00
8530 Hindu Matam.239 294.5 Cultural Unity of India Gertrude Emerson Sen Publication Division, Govt., India 1956 71 5.00
8531 Hindu Matam.240 294.5 Indian Heritage & Culture P. Raghunanda Rao Sterling Pub., New Delhi 1988 96 18.00
8532 Hindu Matam.241 294.5 Vedanta Treatise A. Parthasarathy Author, Bombay 2004 351 50.00
8533 Hindu Matam.242 294.5 Evolution of the Indian Culture L.Prasad Lakshmi Narain Pub.,Agra. 1991 398 100.00
8534 Hindu Matam.243 294.5 The Religions of the World C.C. Martindale Ernest Benn Ltd., London 1929 80 8.00
8535 Hindu Matam.244 294.5 Essential Unity of All Religions N.A. Palkhivala Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1994 19 8.00
8536 Hindu Matam.245 294.5 Seven Great Religions Annie Besant The Theosophical Pub., chennai 1992 296 38.00
8537 Hindu Matam.246 294.5 Path to Divinity Hanumanprasad Poddar Gita Press, Gorakhpur 1989 158 4.50
8538 Hindu Matam.247 294.5 Sparks From a Divine Anvil Jnanananda Bharati Svaminah Author, Madurai 1972 122 2.00
8539 Hindu Matam.248 294.5 Atma Vidya Swami Deshikananda Author, Chennai 102 2.00
8540 Vedantam.873 181.48 Introduction to Vedanta Swami Dayananda Vision Books, New Delhi 1989 112 35.00
8541 Vedantam.874 181.48 The Veda & Indian Culture Kireet Joshi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1991 115 45.00
8542 Vedantam.875 181.48 The Essence of the Vedas & Allied Scriptures Basdeo Bissoondoyal Crest Pub., New Delhi 1997 150 75.00
8543 Vedantam.876 181.48 Vedic Religion & Philosophy Swami Prabhavananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 171 13.00
8544 Vedantam.877 181.48 In the Vision of Vedanta Swami Dayananda Sri Gangadhareswar Trust, Purani 48 5.00
8545 Vedantam.878 181.48 Bhakti Schools Vedanta Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 364 35.00
8546 Vedantam.879 181.48 Students in Vedanta P.N. Srinivasa Chari Author, Chennai 1940 175 5.00
8547 Vedantam.880 181.48 Selections from Vedanta Treatise A. Parthasarathy Vedanta Life Institute, Mumbai 47 2.00
8548 Vedantam.881 181.48 Advaita Vedanta Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1997 64 8.00
8549 Vedantam.882 181.48 Glimpses of Vedic Mathematics K.V. Krishnamurthy I.S.E.R.V.E., Hyd 2008 72 5.00
8550 Vedantam.883 181.48 Messages Master E. K. The World Teacher Trust, Visakhapatnam, 1986 34 2.00
8551 Vedantam.884 181.48 Maharishi The Guru Martin Ebon Pearl Books, Mumbai 1968 164 3.00
8552 Vedantam.885 181.48 Visvarupa T.S. Maxwell Oxford University Press, New York 1988 299 225.00
8553 Vedantam.886 181.48 Our Cultural Heritage & its Modern Orientation Swami Ranganathananda A.P., Archival Pub., 1983 43 10.00
8554 Vedantam.887 181.48 Prana The Vital force S. Krishnamurthy Vedic Edn., & Research Academy 2007 88 70.00
8555 Vedantam.888 181.48 Reconnecting The Love Energy Phyllis Krystal Sri Satya Sai Books & Pub., 2004 137 25.00
8556 Vedantam.889 181.48 Art of Living Swami Ramasukhadas Gita Press, Gorakhpur 1989 124 3.25
8557 Vedantam.890 181.48 A Silent Search… Swami Ishwarananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2004 30 20.00
8558 Vedantam.891 181.48 Shri Guru Gita Sri Yoga Vedanta Seva Samiti, Surat 1995 112 5.00
8559 Vedantam.892 181.48 Life ofter Death Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 2000 53 7.00
8560 Vedantam.893 181.48 Turn to God Hanumanprasad Poddar Gita Press, Gorakhpur 1986 182 3.50
8561 Vedantam.894 181.48 Spectrum of Vedic Sciences Kuppa Venkata Krishna Murthy I.S.E.R.V.E., Hyd 20 5.00
8562 Vedantam.895 181.48 Pre-Siddhantic Indian Astronomy K.D. Abhyankar I.S.E.R.V.E., Hyd 2007 252 120.00
8563 Vedantam.896 181.48 Message of Mother Jillellamudi Amma Humanitarian Mission, Hyd 1975 47 2.00
8564 Vedantam.897 181.48 Causality in Science and Philosophy B.K. Bhattacharya Sanskrit Pustak Bhandar, Kolkata 1969 201 44.00
8565 Vedantam.898 181.48 Babaji's Pearls of Wisdom V.P. Rao P. Vidyasagar, Tirupathi 1990 242 100.00
8566 Vedantam.899 181.48 Sandeha Nivarini Sathya Sai Baba Satya Sai Books & Pub., 111 13.50
8567 Vedantam.900 181.48 Peace of Mind and World Peace P.B.K.I.V-V, Delhi 70 10.00
8568 Vedantam.901 181.48 Benedictory Discourses Swami RamSukhadas Gita Press, Gorakhpur 1988 185 3.50
8569 Vedantam.902 181.48 One Week Course P.B.K.I.V-V, Delhi 228 50.00
8570 Vedantam.903 181.48 The Divine Name Swami RamSukhadas Gita Press, Gorakhpur 1987 88 2.00
8571 Vedantam.904 181.48 Only Love Daya Mata Oxford & IBH Pub., Kolkata 1976 260 39.00
8572 Vedantam.905 181.48 Gems of Truth Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 1985 216 2.00
8573 Vedantam.906 181.48 Just A Moment P.B.K.I.V-V, Delhi 70 30.00
8574 Vedantam.907 181.48 Sanatana-Dharma The Theosophical Pub., Chennai 1939 310 1.00
8575 Vedantam.908 181.48 Sadhana of Service Eknath Ranade Vivekananda Kendra Prakashan 1982 135 15.00
8576 హిందూ.గురువులు. 1 294.56 భారతీయ విజ్ఞానము శ్రీ జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే. 1996 107 10.00
8577 హిందూ.గురువులు. 2 294.56 శ్రీ శుష్కవేదాన్త తమోభాస్కరము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1985 448 25.00
8578 హిందూ.గురువులు. 3 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.1 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 422 120.00
8579 హిందూ.గురువులు. 4 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.1 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1994 423 50.00
8580 హిందూ.గురువులు. 5 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.2 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 412 120.00
8581 హిందూ.గురువులు. 6 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.3 ఓంకారము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1997 344 40.00
8582 హిందూ.గురువులు. 7 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.3 ఓంకారము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 329 120.00
8583 హిందూ.గురువులు. 8 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.4 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 555 150.00
8584 హిందూ.గురువులు. 9 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.5 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 450 150.00
8585 హిందూ.గురువులు. 10 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.6 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2000 671 70.00
8586 హిందూ.గురువులు. 11 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.7 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 470 100.00
8587 హిందూ.గురువులు. 12 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.8 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2000 344 70.00
8588 హిందూ.గురువులు. 13 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.9 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 456 100.00
8589 హిందూ.గురువులు. 14 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.10 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 469 100.00
8590 హిందూ.గురువులు. 15 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.11 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 359 70.00
8591 హిందూ.గురువులు. 16 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.12 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 460 100.00
8592 హిందూ.గురువులు. 17 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.13 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 460 100.00
8593 హిందూ.గురువులు. 18 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.14 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 480 100.00
8594 హిందూ.గురువులు. 19 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.15 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 495 100.00
8595 హిందూ.గురువులు. 20 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.16 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 562 120.00
8596 హిందూ.గురువులు. 21 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.17 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 580 120.00
8597 హిందూ.గురువులు. 22 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.18 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 654 150.00
8598 హిందూ.గురువులు. 23 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.19 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 577 120.00
8599 హిందూ.గురువులు. 24 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు గ్రంథావళి, సం.20 మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2001 601 150.00
8600 హిందూ.గురువులు. 25 294.56 శ్రీ మలయాళస్వామి జీవిత చరిత్ర సముద్రాల లక్ష్మణయ్య శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1976 424 6.00
8601 హిందూ.గురువులు. 26 294.56 శ్రీ మలయాళస్వామి జీవిత చరిత్ర సముద్రాల లక్ష్మణయ్య శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2008 417 60.00
8602 హిందూ.గురువులు. 27 294.56 సంన్యాసయోగము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1945 128 1.25
8603 హిందూ.గురువులు. 28 294.56 శ్రీ నిర్వాణనిలయము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1985 152 5.00
8604 హిందూ.గురువులు. 29 294.56 సాంఖ్యయోగము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1981 60 2.00
8605 హిందూ.గురువులు. 30 294.56 శ్రీ నిర్విఘ్న యోగసిద్ధి మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1978 144 3.00
8606 హిందూ.గురువులు. 31 294.56 యజ్ఞము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1985 48 3.00
8607 హిందూ.గురువులు. 32 294.56 స్వబోధసుధాకరము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1977 439 10.00
8608 హిందూ.గురువులు. 33 294.56 శ్రీ మలయాళయతీంద్రస్య ఉపదేశామృతమ్ సముద్రాల లక్ష్మణయ్య శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2005 127 60.00
8609 హిందూ.గురువులు. 34 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు సాగరరత్నములు చోడే వెంకటరమణమ్మ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1989 232 25.00
8610 హిందూ.గురువులు. 35 294.56 శ్రీ మలయాళ సద్గురు సాగరరత్నములు చోడే వెంకటరమణమ్మ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1989 232 25.00
8611 హిందూ.గురువులు. 36 294.56 గృహస్థాశ్రమ ధర్మము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1974 196 4.00
8612 హిందూ.గురువులు. 37 294.56 గృహస్థాశ్రమ ధర్మము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1958 189 1.50
8613 హిందూ.గురువులు. 38 294.56 కర్మసిద్ధాన్తము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2002 93 20.00
8614 హిందూ.గురువులు. 39 294.56 కర్మసిద్ధాన్తము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1993 118 13.00
8615 హిందూ.గురువులు. 40 294.56 ఓంకార ప్రభావము గోవిందస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1995 86 8.00
8616 హిందూ.గురువులు. 41 294.56 బ్రహ్మచర్యమ్ మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1997 135 13.00
8617 హిందూ.గురువులు. 42 294.56 శ్రీసద్గురు సూక్తులు చోడే వెంకటరమణమ్మ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1989 227 25.00
8618 హిందూ.గురువులు. 43 294.56 శ్రీసద్గురు సూక్తులు చోడే వెంకటరమణమ్మ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1994 231 26.00
8619 హిందూ.గురువులు. 44 294.56 బాలయోగిని మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1962 590 4.50
8620 హిందూ.గురువులు. 45 294.56 శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామివారి జీవిత చరిత్ర సముద్రాల లక్ష్మణయ్య శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2012 392 100.00
8621 హిందూ.గురువులు. 46 294.56 శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామివారి జీవిత చరిత్ర బ్రహ్మచారి గోపాల్, బి. ఈశ్వర్ శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1986 116 1.50
8622 హిందూ.గురువులు. 47 294.56 నిత్య స్మరణీయము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2012 121 30.00
8623 హిందూ.గురువులు. 48 294.56 మోక్షసాధన రహస్యము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2013 504 100.00
8624 హిందూ.గురువులు. 49 294.56 అధ్యాత్మ జడ్డిమెంట్ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2000 31 12.00
8625 హిందూ.గురువులు. 50 294.56 ఓ మనస్సా! వినుమా! విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2005 187 45.00
8626 హిందూ.గురువులు. 51 294.56 బ్రహ్మానంద వైభవము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1999 264 25.00
8627 హిందూ.గురువులు. 52 294.56 పరమార్థ కథలు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2012 600 75.00
8628 హిందూ.గురువులు. 53 294.56 అమృతబిందువులు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1989 370 12.00
8629 హిందూ.గురువులు. 54 294.56 దివ్య సూక్తులు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2002 66 15.00
8630 హిందూ.గురువులు. 55 294.56 మోక్ష ద్వారపాలకులు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1997 20 8.00
8631 హిందూ.గురువులు. 56 294.56 వైరాగ్య సాధన విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1997 31 8.00
8632 హిందూ.గురువులు. 57 294.56 మానసబోధ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2007 36 5.00
8633 హిందూ.గురువులు. 58 294.56 యమలోక వార్తలు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1995 62 5.00
8634 హిందూ.గురువులు. 59 294.56 ఆధ్యాత్మిక వితోక్తులు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1997 17 4.00
8635 హిందూ.గురువులు. 60 294.56 మట్టిలో మాణిక్యం విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1995 32 4.00
8636 హిందూ.గురువులు. 61 294.56 ద్వాదశ మంజరి విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1992 32 2.00
8637 హిందూ.గురువులు. 62 294.56 తత్త్వసారము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1997 36 5.00
8638 హిందూ.గురువులు. 63 294.56 సద్గురు విద్యానందగిరి స్వామి వారి బోధామృతు ... శ్రీ ప్రశాంతి గీతాశ్రమము 1996 144 30.00
8639 హిందూ.గురువులు. 64 294.56 గృహస్థధర్మం రంగనాథాస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, మైలాపూరు 1994 28 4.00
8640 హిందూ.గురువులు. 65 294.56 ఆర్యచరిత్ర రత్నావళి బాలకహితచర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1970 142 2.00
8641 హిందూ.గురువులు. 66 294.56 ఆర్యచరిత్ర రత్నావళి పతిహితచర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1969 143 1.50
8642 హిందూ.గురువులు. 67 294.56 ఆర్యకథానిధి అష్టమ భాగము వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1984 67 3.25
8643 హిందూ.గురువులు. 68 294.56 ఆర్యచరిత్ర రత్నావళి కుమారీ హితచర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1976 45 1.50
8644 హిందూ.గురువులు. 69 294.56 ఆర్యచరిత్ర రత్నావళి కుమారీ హితచర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1972 132 1.50
8645 హిందూ.గురువులు. 70 294.56 ఆర్యచరిత్ర రత్నావళి గర్భిణీహితచర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1982 110 5.00
8646 హిందూ.గురువులు. 71 294.56 ఆర్యచరిత్ర రత్నావళి వైధవ్య చర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1977 98 5.00
8647 హిందూ.గురువులు. 72 294.56 ముముక్షుహితచర్య (ప్రథమ, ద్వితీయ) వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1974 356 1.50
8648 హిందూ.గురువులు. 73 294.56 ఆర్య గృహిణి మదన మోహన విద్యాసాగర్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1960 99 12.00
8649 హిందూ.గురువులు. 74 294.56 ఆశౌచ నిర్ణయము అవ్వారి వేంకటేశ్వర శర్మ రచయిత, గుంటూరు 1991 52 8.00
8650 హిందూ.గురువులు. 75 294.56 నారీధర్మములు (తృతీయ) దాసశేషుడు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1976 90 1.75
8651 హిందూ.గురువులు. 76 294.56 సంభాషణలు-సమన్వయాలు మోపిదేవి కృష్ణస్వామి యూనివర్సల్ హ్యుమానిటేరియన్ ... 176 30.00
8652 హిందూ.గురువులు. 77 294.56 ఉత్తమ ప్రశ్నలు ఉత్తమ సమాధానాలు తిరుమల రామచంద్ర భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1972 109 15.00
8653 హిందూ.గురువులు. 78 294.56 పరిప్రశ్న శంకరానందగిరిస్వామి రచయిత, పెనమలూరు 1997 65 7.00
8654 హిందూ.గురువులు. 79 294.56 సందేహానివారిణి సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ ఫౌండేషన్ 1970 150 1.50
8655 హిందూ.గురువులు. 80 294.56 శుక చరిత్రృ-సమస్యలు-సమాధానాలు నడిపినేని సూర్యనారాయణ ఈశ్వరీప్రచురణలు, కందుకూరు 1994 72 25.00
8656 హిందూ.గురువులు. 81 294.56 ఏదిసత్యం ఏది అసత్యం ఉషశ్రీ ఉషశ్రీ మిషన్, విజయవాడ 1996 198 50.00
8657 హిందూ.గురువులు. 82 294.56 జగచ్చంద్రిక ప్రశ్న శాస్త్రము భట్టోత్పల దీక్షితులు త్రివేణి బుక్ ట్రస్ట్, మచిలీపట్టణం 1985 58 5.00
8658 హిందూ.గురువులు. 83 294.56 ధర్మములు సందేహములు-సమాధానములు యల్లాప్రగడ సుబ్బారావు ... 1998 66 1.00
8659 హిందూ.గురువులు. 84 294.56 ప్రశ్నోత్తర మణిరత్నమాల దుర్వాసనా ప్రతీకారం కూచిభట్ల చంద్రశేఖరశర్మ శ్రీ అవధూత దత్తపీఠమ్, మైసూరు 1996 102 45.00
8660 హిందూ.గురువులు. 85 294.56 ప్రశ్నోత్తర రత్నమాల ఆది శంకర భగవత్పాద టి.వి.ఎ.ఎస్. శర్మ 1994 24 10.00
8661 హిందూ.గురువులు. 86 294.56 ప్రశ్నోత్తర మణిమాల జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం, హైదరాబాద్ ... 90 12.00
8662 హిందూ.గురువులు. 87 294.56 ప్రశ్నోత్తర మణిమాల జయేంద్ర సరస్వతి స్వామిజీ జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం, హైదరాబాద్ ... 90 12.00
8663 హిందూ.గురువులు. 88 294.56 ప్రశ్నోత్తర మణిమాల జయేంద్ర సరస్వతి స్వామిజీ జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం, హైదరాబాద్ 2000 90 25.00
8664 హిందూ.గురువులు. 89 294.56 జీవబ్రహ్మైక్య రాజయోగసారమృతము సచ్చిదానంద యోగీశ్వరులు చక్కా సుబ్బారావు, కంకిపాడు 1967 796 60.00
8665 హిందూ.గురువులు. 90 294.56 సత్యదర్శనము భృక్తరహిత తారక రాజయోగము సి.యస్. రాయుడు యూనివర్సల్ యోగా రీసర్చ్ , అనంతపూర్ 2002 383 150.00
8666 హిందూ.గురువులు. 91 294.56 యమలోక వార్తలు ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1982 62 1.50
8667 హిందూ.గురువులు. 92 294.56 వివేకసుధా కాళీపట్నపు సత్యనారాయణమూర్తి రచయిత,ముంబై 1982 148 5.00
8668 హిందూ.గురువులు. 93 294.56 ఆధ్యాత్మిక సాధన సప్తాహము కుందుర్తి వెంకటనరసయ్యపాకయాజి శ్రీ సీతారామ నామసంకీర్తనసంఘము, గుంటూరు 1993 104 12.00
8669 హిందూ.గురువులు. 94 294.56 నమశ్శివాయ (పరమార్థ తత్త్వము) ఫీరోజి ఋషీంద్రులు బడే శ్రీరాములు, గుంటూరు 2000 54 20.00
8670 హిందూ.గురువులు. 95 294.56 హిందూమతము వివేకానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, మైలాపూరు 1975 168 1.50
8671 హిందూ.గురువులు. 96 294.56 బహుశృతి సంకలన గ్రంథము జి. అంకమరాజు ... ... 62 10.00
8672 హిందూ.గురువులు. 97 294.56 సంక్షిప్త కర్మ సిద్ధాంతము భావరాజు వెంకటసుబ్బారావు ... 1992 48 12.00
8673 హిందూ.గురువులు. 98 294.56 మహీపీఠము అద్దంకి సీతారామశాస్త్రి వసంతా ఇన్‌స్టిట్యూట్, గుడివాడ 1956 318 2.00
8674 హిందూ.గురువులు. 99 294.56 శ్రీరామతీర్థ బోధామృతము కేశవతీర్థస్వామి శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమము, పిడుగురాళ్ళ 2004 237 175.00
8675 హిందూ.గురువులు. 100 294.56 వైదిక ధర్మోపదేశములు (ప్రథమ) చలవాది సోమయ్య రచయిత, గుంటూరు 1997 228 44.00
8676 హిందూ.గురువులు. 101 294.56 అంతా గురుప్రసాదం ... ... ... 74 5.00
8677 హిందూ.గురువులు. 102 294.56 యమలోక వార్తలు ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1972 62 12.50
8678 హిందూ.గురువులు. 103 294.56 మనశ్శాంతి చిన్మయరామదాసు రచయిత, తాడేపల్లి 1989 68 1.50
8679 హిందూ.గురువులు. 104 294.56 పుణ్యము-పాపము చిన్మయరామదాసు రచయిత, తాడేపల్లి 1994 86 2.00
8680 హిందూ.గురువులు. 105 294.56 భజనలు-కీర్తనలు ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2002 250 30.00
8681 హిందూ.గురువులు. 106 294.56 సఫల జీవనము జేమ్స్ ఎలన్ తిపిర్నేని లక్ష్మీనారాయణ, విజయవాడ 1983 43 4.00
8682 హిందూ.గురువులు. 107 294.56 మానవుడు-మానవాత్మ చదలవాడ పిచ్చయ్య నవభారత ప్రచురణ ... 208 6.00
8683 హిందూ.గురువులు. 108 294.56 ఆత్మపూరాణము (ప్రథమ) శంకరానందగిరిస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1944 647 2.00
8684 హిందూ.గురువులు. 109 294.56 ఇంకొకమాట తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి శ్రీ రామకథామృత గ్రంథమాల, చందవోలు 1990 64 6.00
8685 హిందూ.గురువులు. 110 294.56 స్త్రీధర్మ ప్రదీపిక తత్త్వానందస్వామి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్, తెనాలి 1961 228 2.00
8686 హిందూ.గురువులు. 111 294.56 గృహస్థాశ్రమములో ఎలా ఉండాలి స్వామి రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2012 126 10.00
8687 హిందూ.గురువులు. 112 294.56 భగవత్ర్పాప్తికి సులభమార్గము స్వామి రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2013 128 10.00
8688 హిందూ.గురువులు. 113 294.56 అమృతోపదేశములు ... శ్రీ చక్రవర్తి వరదరాజన్, హైదరాబాద్ 2013 115 100.00
8689 హిందూ.గురువులు. 114 294.56 హిందూధర్మవైభవం మన్నవగిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1997 212 45.00
8690 హిందూ.గురువులు. 115 294.56 శాంతిపథము దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్య రామకృష్ణ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1968 226 6.00
8691 హిందూ.గురువులు. 116 294.56 భారతీయ ప్రతిభ కల్లూరి చంద్రమౌళి శ్రీ సాక్షిభావనారాయణస్వామి దేవస్థానం, పొన్నూరు 1973 159 5.00
8692 హిందూ.గురువులు. 117 294.56 మతము-భౌతికశాస్త్రము కల్లూరి చంద్రమౌళి తి.తి.దే. 1980 34 10.00
8693 హిందూ.గురువులు. 118 294.56 యుగసమీక్ష కల్లూరి చంద్రమౌళి రచయిత, మద్రాసు 1970 313 25.00
8694 హిందూ.గురువులు. 119 294.56 భారతీయ ప్రతిభ పాకాల వెంకట రాజమన్నారు ది మోడరన్ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 1940 159 2.00
8695 హిందూ.గురువులు. 120 294.56 ఉజ్జ్వలతరంగిణి కల్లూరి చంద్రమౌళి రచయిత, మద్రాసు 1973 204 20.00
8696 హిందూ.గురువులు. 121 294.56 ఉజ్జ్వలతరంగిణి కల్లూరి చంద్రమౌళి రచయిత, మద్రాసు 1973 204 20.00
8697 హిందూ.గురువులు. 122 294.56 వేదసుధాకరము కల్లూరి చంద్రమౌళి రచయిత, మద్రాసు 1971 239 10.00
8698 హిందూ.గురువులు. 123 294.56 శ్రీ వేదసుధాకరము కల్లూరి చంద్రమౌళి రచయిత, మద్రాసు 1971 239 10.00
8699 హిందూ.గురువులు. 124 294.56 భక్తియోగము (ప్రథమ) ... ... ... 356 6.00
8700 హిందూ.గురువులు. 125 294.56 ఆత్మపరిణామ యోగము మాస్టర్ ఎమ్. జి. ఆర్ శ్రీ గణసాయి కేంద్రం, హైదరాబాద్ 2000 78 30.00
8701 హిందూ.గురువులు. 126 294.56 ప్రమాదము నొందకుడు మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1983 86 1.00
8702 హిందూ.గురువులు. 127 294.56 జీవన్ముక్తి మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1984 71 1.00
8703 హిందూ.గురువులు. 128 294.56 జ్ఞానము-జ్ఞేయము చిన్మయరామదాసు రచయిత, ఆకునూరు ... 87 1.00
8704 హిందూ.గురువులు. 129 294.56 ప్రశ్నోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1968 68 0.75
8705 హిందూ.గురువులు. 130 294.56 ఈశావాస్య-ఉపన్యాసములు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1988 198 15.00
8706 హిందూ.గురువులు. 131 294.56 ఈశావాస్యోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1968 48 0.60
8707 హిందూ.గురువులు. 132 294.56 తైత్తిరీయోనిపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1970 85 2.00
8708 హిందూ.గురువులు. 133 294.56 కఠోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి ... 120 1.50
8709 హిందూ.గురువులు. 134 294.56 కేనోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1983 45 1.70
8710 హిందూ.గురువులు. 135 294.56 ఐతరేయోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1982 50 2.25
8711 హిందూ.గురువులు. 136 294.56 బృహదారణ్య కోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1982 295 4.00
8712 హిందూ.గురువులు. 137 294.56 మాండూక్యోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1994 38 5.00
8713 హిందూ.గురువులు. 138 294.56 ముండకోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1993 104 11.00
8714 హిందూ.గురువులు. 139 294.56 ఈశావాస్యోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1990 48 4.50
8715 హిందూ.గురువులు. 140 294.56 గురువు విరజానందదస్వామి పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1987 48 2.50
8716 హిందూ.గురువులు. 141 294.56 అపశూద్రాదికరణము-శంకరభగవత్పాదులు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి ... 32 1.00
8717 హిందూ.గురువులు. 142 294.56 శంకరపీఠాదిపతులు అంటరానివారు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1981 9 0.50
8718 హిందూ.గురువులు. 143 294.56 ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్ష సిద్ధమా? పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1983 24 1.50
8719 హిందూ.గురువులు. 144 294.56 అహం-నేను పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1981 16 0.50
8720 హిందూ.గురువులు. 145 294.56 సంస్కారవిధి పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1987 232 10.00
8721 హిందూ.గురువులు. 146 294.56 వైదిక పర్వ పద్ధతి పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1992 65 8.00
8722 హిందూ.గురువులు. 147 294.56 వైదిక దినచర్య పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1994 107 12.00
8723 హిందూ.గురువులు. 148 294.56 పూజ పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1984 190 6.00
8724 హిందూ.గురువులు. 149 294.56 పూజ పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1984 190 6.00
8725 హిందూ.గురువులు. 150 294.56 లఘు గ్రంథములు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి ... 67 2.00
8726 హిందూ.గురువులు. 151 294.56 ఆర్యాభివినయము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1984 163 5.50
8727 హిందూ.గురువులు. 152 294.56 మాతృభూమి - స్వరాజ్యం పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1987 88 4.00
8728 హిందూ.గురువులు. 153 294.56 సంస్కారవిధి పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1996 196 25.00
8729 హిందూ.గురువులు. 154 294.56 ఆస్తిక వాదము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1969 264 4.00
8730 హిందూ.గురువులు. 155 294.56 ఆస్తిక వాదము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1983 312 10.00
8731 హిందూ.గురువులు. 156 294.56 అర్ధ-ధర్మ-మీమాంస పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1987 431 35.00
8732 హిందూ.గురువులు. 157 294.56 అర్ధ-ధర్మ-మీమాంస పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1987 431 35.00
8733 హిందూ.గురువులు. 158 294.56 వైశేషిక దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1984 255 30.00
8734 హిందూ.గురువులు. 159 294.56 వైశేషిక దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1995 255 30.00
8735 హిందూ.గురువులు. 160 294.56 వైశేషిక దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1974 216 5.00
8736 హిందూ.గురువులు. 161 294.56 సాంఖ్యదర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1989 234 16.00
8737 హిందూ.గురువులు. 162 294.56 న్యాయ దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1950 384 3.00
8738 హిందూ.గురువులు. 163 294.56 సాంఖ్యదర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1954 235 5.00
8739 హిందూ.గురువులు. 164 294.56 యోగ దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1983 148 6.00
8740 హిందూ.గురువులు. 165 294.56 యోగ దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1971 148 3.00
8741 హిందూ.గురువులు. 166 294.56 యోగ దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1942 173 2.50
8742 హిందూ.గురువులు. 167 294.56 న్యాయ దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1974 344 7.00
8743 హిందూ.గురువులు. 168 294.56 వైశేషిక దర్శనము శ్రీరామశర్మ యుగనిర్మాణ యోజన, గుంటూరు ... 164 11.00
8744 హిందూ.గురువులు. 169 294.56 సంక్షిప్త సత్యార్థ ప్రకాశము విశ్వనాథవిద్యాలంకార్ వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1969 121 1.25
8745 హిందూ.గురువులు. 170 294.56 ఛాందోగ్యోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి ... 377 4.00
8746 హిందూ.గురువులు. 171 294.56 సత్యార్థ ప్రకాశము స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆర్యప్రతినిధి సభ, హైదరాబాద్ 1995 817 40.00
8747 హిందూ.గురువులు. 172 294.56 సత్యార్థ ప్రకాశము స్వామి దయానంద సరస్వతి వేద విజ్ఞాన పరిషత్తు, సికింద్రాబాద్ ... 863 40.00
8748 హిందూ.గురువులు. 173 294.56 సత్యార్థ ప్రకాశము స్వామి దయానంద సరస్వతి అంబారామర్య సత్యార్థ ప్రకాశ ట్రస్ట్ 2001 422 45.00
8749 హిందూ.గురువులు. 174 294.56 నిరుక్తము యాస్కముని అంబారామర్య సత్యార్థ ప్రకాశ ట్రస్ట్ 1994 1036 140.00
8750 హిందూ.గురువులు. 175 294.56 నిరుక్తము యాస్కముని అంబారామర్య సత్యార్థ ప్రకాశ ట్రస్ట్ 1996 1036 140.00
8751 హిందూ.గురువులు. 176 294.56 వేదాంత దర్శనము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 2001 736 80.00
8752 హిందూ.గురువులు. 177 294.56 Yaska's Nirukta and Nighantu Part 1 Saraswati Mahal Library, Thanjavur 1974 508 17.00
8753 హిందూ.గురువులు. 178 294.56 Yaska's Nirukta and Nighantu Part 2 Saraswati Mahal Library, Thanjavur 1974 385 17.00
8754 హిందూ.గురువులు. 179 294.56 దర్శనకర్తలు-దర్శనములు ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ భాగాలు చర్లగణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1989 386 10.00
8755 హిందూ.గురువులు. 180 294.56 బ్రహ్మ మీమాంసా దర్శనము చర్లగణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1999 302 40.00
8756 హిందూ.గురువులు. 181 294.56 న్యాయమీమాంసా దర్శనము చర్లగణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1977 457 3.00
8757 హిందూ.గురువులు. 182 294.56 యోగతత్త్వదర్శనము చర్లగణపతి శాస్త్రి రచయిత, వ్బిశాఖపట్నం 1995 67 10.00
8758 హిందూ.గురువులు. 183 294.56 షడ్దర్శనములు పేరి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి పి. ఎల్. నరసింహరాజ, విజయనగరం 1967 250 5.00
8759 హిందూ.గురువులు. 184 294.56 వైశేషికమ్ కణాద మహర్షి రాంషా ధర్మచక్ర పవర్ ప్రెస్, సామర్లకోట 1988 77 10.00
8760 హిందూ.గురువులు. 185 294.56 మానవ దర్శనము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ వైద్యవిద్యా సంస్థనాము, గుంటూరు ... 63 1.00
8761 హిందూ.గురువులు. 186 294.56 షడ్దర్శనములు కురుగంటి సీతారామయ్య రచయిత, గుంటూరు 1960 40 1.00
8762 హిందూ.గురువులు. 187 294.56 వైదిక సిద్ధాంతము రామ ప్రసాద్ జీ ఆర్య ప్రతినిధి సభ, హైదరాబాద్ 1968 131 1.25
8763 హిందూ.గురువులు. 188 294.56 శ్రీ దయానంద హృదయము జాస్తి వేంకటనరసింహారావు వైదిక గ్రంథమాల, తెనాలి 1977 172 4.00
8764 హిందూ.గురువులు. 189 294.56 శ్రీ స్వామి దయానంద సరస్వతి పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1976 440 20.00
8765 హిందూ.గురువులు. 190 294.56 పండిత గోపదేవ ఆత్మ చరితము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1983 168 4.00
8766 హిందూ.గురువులు. 191 294.56 ఆర్యాభివినయము పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1984 263 5.00
8767 హిందూ.గురువులు. 192 294.56 మనము హిందువులమా? పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1983 21 1.00
8768 హిందూ.గురువులు. 193 294.56 లఘు గ్రంథములు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1993 87 10.00
8769 హిందూ.గురువులు. 194 294.56 వైదిక వర్ణ వ్యవస్థ పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1991 21 1.50
8770 హిందూ.గురువులు. 195 294.56 వ్యవహారభానువు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1983 73 2.25
8771 హిందూ.గురువులు. 196 294.56 బ్రాహ్మణ-గోవు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1987 92 4.50
8772 హిందూ.గురువులు. 197 294.56 పురాణవిష్ణువేవరు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1995 94 3.00
8773 వేదాలు. 1 294.592 12 సమూల శ్రీమదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత-1 నేమాని వేంకటనరసింహశాస్త్రి తి.తి.దే. 1981 993 100.00
8774 వేదాలు. 2 294.592 12 సమూల శ్రీమదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత-2 నేమాని వేంకటనరసింహశాస్త్రి తి.తి.దే. 1981 1001 100.00
8775 వేదాలు. 3 294.592 12 సమూల శ్రీమదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత-3 నేమాని వేంకటనరసింహశాస్త్రి తి.తి.దే. 1982 1040 100.00
8776 వేదాలు. 4 294.592 12 సమూల శ్రీమదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత-4 నేమాని వేంకటనరసింహశాస్త్రి తి.తి.దే. 1985 1139 100.00
8777 Vedalu. 5 294.592 12 Hymns of The Rigveda vol-I Ralph T.H. Griffith Manoharlal Pub., Delhi 1987 749 175.00 8778 Vedalu. 6 294.592 12 Hymns of The Rgveda vol-II Ralph T.H. Griffith Manoharlal Pub., Delhi 1987 719 175.00
8779 వేదాలు. 7 294.592 12 దయానంద ఋగ్వేద భాష్య భాస్కరము-1 మహర్షి దయానంద సరస్వతి ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1986 345 50.00
8780 వేదాలు. 8 294.592 12 దయానంద ఋగ్వేద భాష్య భాస్కరము-1 మహర్షి దయానంద సరస్వతి ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1986 345 50.00
8781 వేదాలు. 9 294.592 12 దయానంద ఋగ్వేద భాష్య భాస్కరము-2 పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1990 446 45.00
8782 వేదాలు. 10 294.592 12 దయానంద ఋగ్వేద భాష్య భాస్కరము-2 పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1990 446 45.00
8783 వేదాలు. 11 294.592 12 వేదతత్త్వ ప్రకాశము స్వామి దయానంద సరస్వతి తి.తి.దే. 1967 572 6.00
8784 వేదాలు. 12 294.592 12 వేదతత్త్వ ప్రకాశము స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1993 383 70.00
8785 వేదాలు. 13 294.592 12 వేదతత్త్వ ప్రకాశము స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1985 654 45.00
8786 వేదాలు. 14 294.592 12 వేదతత్త్వ ప్రకాశము స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1985 650 45.00
8787 వేదాలు. 15 294.592 12 సృష్టిబీజం (ప్రథమ) ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 2002 111 30.00
8788 వేదాలు. 16 294.592 12 ఋగ్వేద సారము చందూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం కాశ్యవ స్వాధ్యాయ కేంద్రము, సికింద్రాబాద్ 2007 43 80.00
8789 వేదాలు. 17 294.592 12 ఋగ్వేద సారము చందూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం కాశ్యవ స్వాధ్యాయ కేంద్రము, సికింద్రాబాద్ 2007 43 80.00
8790 వేదాలు. 18 294.592 12 ఋగ్వేదము జాస్తి గిరిబాల రచయిత, కూచిపూడి 2011 56 25.00
8791 వేదాలు. 19 294.592 12 ఋగ్వేదము జాస్తి గిరిబాల రచయిత, కూచిపూడి 2012 56 25.00
8792 వేదాలు. 20 294.592 12 ఋగ్వేద ఆంధ్ర వివృతి ఉపోద్ఘాతం కె. సచ్చిదానందమూర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ, తిరుపతి ... 20 10.00
8793 వేదాలు. 21 294.592 12 ఋగ్వేద కథలు పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2006 165 50.00
8794 వేదాలు. 22 294.592 12 ఋగ్వేద దిగ్దర్శనము ప్రథమ భా. కొండూరు వీరరాఘవాచార్య తి.తి.దే. 1984 356 15.00
8795 వేదాలు. 23 294.592 12 ఆంధ్ర వేదములు (కృష్ణయజుర్వేదము)-1 బంకుపల్లె మల్లయ్యశాస్త్రి అక్షరా విలాసము ముద్రితము 1940 464 50.00
8796 వేదాలు. 24 294.592 12 ఆంధ్ర వేదములు (ఋగ్వేదము)-1 బంకుపల్లె మల్లయ్యశాస్త్రి అక్షరా విలాసము ముద్రితము 1940 480 50.00
8797 వేదాలు. 25 294.592 14 యజుర్వేద సారము చందూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం కాశ్యవ స్వాధ్యాయ కేంద్రము, సికింద్రాబాద్ 2007 54 80.00
8798 వేదాలు. 26 294.592 14 యజుర్వేద సారము జాస్తి గిరిబాల రచయిత, కుచిపూడి 2011 58 25.00
8799 వేదాలు. 27 294.592 14 యజుర్వేద సారము జాస్తి గిరిబాల రచయిత, కుచిపూడి 2012 58 25.00
8800 వేదాలు. 28 294.592 14 యజర్వేదానుక్రమణికలు అన్నే కేశవార్యశాస్త్రి వేదాను సంధాన సదనము, హైదరాబాద్ 1962 168 20.00
8801 వేదాలు. 29 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ ప్రథమ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 465 300.00
8802 వేదాలు. 30 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ ద్వితీయ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 466-1025 300.00
8803 వేదాలు. 31 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ తృతీయ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 1026-1465 300.00
8804 వేదాలు. 32 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ చతుర్ధ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 1466-1947 300.00
8805 వేదాలు. 33 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ పంచమ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 1948-2423 300.00
8806 వేదాలు. 34 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ షష్ఠ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 2424-2872 300.00
8807 వేదాలు. 35 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ (తృతీయ) స్వామి దయానంద సరస్వతి అన్నే మాధవరావు, ముదునూరు 1958 300 10.00
8808 వేదాలు. 36 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ (చతుర్ధ) స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదాను సంధాన సదనము, హైదరాబాద్ 1962 547-818 15.00
8809 వేదాలు. 37 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ (చతుర్ధ) స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదాను సంధాన సదనము, హైదరాబాద్ 1962 547-818 15.00
8810 వేదాలు. 38 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ (పంచమ, షష్ఠ, సప్త) స్వామి దయానంద సరస్వతి అన్నే మాధవరావు, ముదునూరు 1959 430 2.00
8811 వేదాలు. 39 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ ప్రథమ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 465 167.00
8812 వేదాలు. 40 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ ప్రథమ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 465 167.00
8813 వేదాలు. 41 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ ద్వితీయ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 466-1025 167.00
8814 వేదాలు. 42 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ ద్వితీయ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 466-1025 167.00
8815 వేదాలు. 43 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ తృతీయ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 1026-1465 167.00
8816 వేదాలు. 44 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ తృతీయ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 1026-1465 167.00
8817 వేదాలు. 45 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ చతుర్ధ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 1466-1947 167.00
8818 వేదాలు. 46 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ చతుర్ధ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 1466-1947 167.00
8819 వేదాలు. 47 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ పంచమ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 1948-2424 167.00
8820 వేదాలు. 48 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ పంచమ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 1948-2424 167.00
8821 వేదాలు. 49 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ షష్ఠ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 2425-2872 167.00
8822 వేదాలు. 50 294.592 14 యజుర్వేద భాష్యమ్ షష్ఠ సం. స్వామి దయానంద సరస్వతి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 2425-2872 167.00
8823 వేదాలు. 51 294.592 13 సామవేద సారము చందూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం కాశ్యవ స్వాధ్యాయ కేంద్రము, సికింద్రాబాద్ 2007 39 80.00
8824 వేదాలు. 52 294.592 13 సామవేద సారము చందూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం కాశ్యవ స్వాధ్యాయ కేంద్రము, సికింద్రాబాద్ 2007 39 80.00
8825 వేదాలు. 53 294.592 13 సామవేదీయ రుద్రాక్ష జాబాలోపనిషత్ మల్లాప్రగడ శ్రీరంగారావు గ్రంథి కోదండరామారావు ... 19 2.00
8826 వేదాలు. 54 294.592 13 సామవేదము కె. సుదర్శనాచార్యులు విశ్వవేదాంగ పరిషత్ 1997 148 150.00
8827 వేదాలు. 55 294.592 13 సామవేదము జాస్తి గిరిబాల రచయిత, కూచిపూడి 2011 52 25.00
8828 వేదాలు. 56 294.592 13 సామవేదము జాస్తి గిరిబాల రచయిత, కూచిపూడి 2011 52 25.00
8829 వేదాలు. 57 294.592 15 అధర్వవేదము జాస్తి గిరిబాల రచయిత, కూచిపూడి 2012 48 25.00
8830 వేదాలు. 58 294.592 15 అధర్వవేదము జాస్తి గిరిబాల రచయిత, కూచిపూడి 2012 48 25.00
8831 వేదాలు. 59 294.592 15 అధర్వవేదంలో అక్షయ నిధులు ముంజులూరి నరసింహారావు టాగుర్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 130 35.00
8832 వేదాలు. 60 294.592 15 అధర్వవేదంలో అక్షయ నిధులు ముంజులూరి నరసింహారావు టాగుర్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 130 30.00
8833 వేదాలు. 61 294.592 15 అధర్వణీయ పంచాయతన పూజ మధుసూదన సరస్వతి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2000 110 30.00
8834 వేదాలు. 62 294.592 15 అథర్వవేదసంహిత ప్రథమ సం. విద్వాన్ విశ్వం తి.తి.దే. 1987 476 16.00
8835 వేదాలు. 63 294.592 15 అథర్వవేదసంహిత ద్వితీయ సం. విద్వాన్ విశ్వం తి.తి.దే. 1987 542 17.00
8836 వేదాలు. 64 294.592 15 అథర్వవేదసంహిత తృతీయ సం. విద్వాన్ విశ్వం తి.తి.దే. 1988 639 21.00
8837 వేదాలు. 65 294.592 15 అథర్వవేదసంహిత చతుర్థ సం. విద్వాన్ విశ్వం తి.తి.దే. 1989 762 36.00
8838 వేదాలు. 66 294.592 15 అథర్వవేదసంహిత పంచమ సం. విద్వాన్ విశ్వం తి.తి.దే. 1989 543 36.00
8839 వేదాలు. 67 294.592 15 అథర్వవేదము ప్రథమ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1999 476 250.00
8840 వేదాలు. 68 294.592 15 అథర్వవేదము ద్వితీయ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2000 477-1095 300.00
8841 వేదాలు. 69 294.592 15 అథర్వవేదము ద్వితీయ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2000 477-1095 300.00
8842 వేదాలు. 70 294.592 15 అథర్వవేద భాష్యమ్ ప్రథమ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 392 313.00
8843 వేదాలు. 71 294.592 15 అథర్వవేద భాష్యమ్ ద్వితీయ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 393-825 313.00
8844 వేదాలు. 72 294.592 15 అథర్వవేద భాష్యమ్ తృతీయ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 826-1312 313.00
8845 వేదాలు. 73 294.592 15 అథర్వవేద భాష్యమ్ చతుర్థ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 1313-1902 313.00
8846 వేదాలు. 74 294.592 15 అథర్వవేద భాష్యమ్ పంచమ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 1903-2423 313.00
8847 వేదాలు. 75 294.592 15 అథర్వవేద భాష్యమ్ షష్ఠ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 2424-2934 313.00
8848 వేదాలు. 76 294.592 15 అథర్వవేద భాష్యమ్ సప్తమ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 2935-3581 313.00
8849 వేదాలు. 77 294.592 15 అథర్వవేద భాష్యమ్ అష్టమ సం. క్షేమకరణ దాస్ త్రివేణి వైదిక సాహిత్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 3582-3798 313.00
8850 వేదాలు. 78 294.592 12 శ్రీమదాంధ్ర వచన ఋగ్వేద సంహిత-1 దాశరథి రంగాచార్య శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ ... 479 328.00
8851 వేదాలు. 79 294.592 12 శ్రీమదాంధ్ర వచన ఋగ్వేద సంహిత-2 దాశరథి రంగాచార్య శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ ... 298 328.00
8852 వేదాలు. 80 294.592 12 శ్రీమదాంధ్ర వచన ఋగ్వేద సంహిత-3 దాశరథి రంగాచార్య శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ ... 368 328.00
8853 వేదాలు. 81 294.592 14 శ్రీమదాంధ్ర వచన శుక్ల యజుర్వేద సంహిత దాశరథి రంగాచార్య ఎమెస్కో ఆర్షభారతి ... 351 300.00
8854 వేదాలు. 82 294.592 14 శ్రీమదాంధ్ర వచన కృష్ణ యజుర్వేదీయతైత్తిరీయ సంహిత-1 దాశరథి రంగాచార్య ఎమెస్కో ఆర్షభారతి ... 310 328.00
8855 వేదాలు. 83 294.592 14 శ్రీమదాంధ్ర వచన కృష్ణ యజుర్వేదీయతైత్తిరీయ సంహిత-2 దాశరథి రంగాచార్య ఎమెస్కో ఆర్షభారతి ... 204 328.00
8856 వేదాలు. 84 294.592 13 శ్రీమదాంధ్ర వచన సామవేద సంహిత దాశరథి రంగాచార్య ఎమెస్కో ఆర్షభారతి ... 228 328.00
8857 వేదాలు. 85 294.592 15 శ్రీమదాంధ్ర వచన అథర్వ వేద సంహిత-1 దాశరథి రంగాచార్య ఎమెస్కో ఆర్షభారతి ... 344 328.00
8858 వేదాలు. 86 294.592 15 శ్రీమదాంధ్ర వచన అథర్వ వేద సంహిత-2 దాశరథి రంగాచార్య ఎమెస్కో ఆర్షభారతి ... 348 328.00
8859 వేదాలు. 87 294.592 1 వేదముల యథార్థ స్వరూపము పండిత ధర్మదేవ్ వైదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 470 400.00
8860 వేదాలు. 88 294.592 1 వేదముల యథార్థ స్వరూపము పండిత ధర్మదేవ్ వైదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 470 400.00
8861 వేదాలు. 89 294.592 1 చతుర్వేద సంహిత మఱ్ఱి కృష్ణారెడ్డి వైదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2006 2062 1,600.00
8862 వేదాలు. 90 294.592 1 చతుర్వేదములు కాళ్ళూరి వెంకటరావు మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2007 270 75.00
8863 వేదాలు. 91 294.592 1 వేదములు చంద్రశేఖర సరస్వతీ శతాబ్ది ప్రచురణలు, కంచిపురం 1999 185 50.00
8864 వేదాలు. 92 294.592 1 వేద దర్శనము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్‌ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2004 295 100.00
8865 వేదాలు. 93 294.592 1 వేదము పరమాణు విజ్ఞానము శాఖమూరి శివరామబాబు శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2005 120 99.00
8866 వేదాలు. 94 294.592 1 వేదము పరమాణు విజ్ఞానము శాఖమూరి శివరామబాబు శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2005 120 99.00
8867 వేదాలు. 95 294.592 1 వేదము. బ్రహ్మాండము శాఖమూరి శివరామబాబు శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2007 29 10.00
8868 వేదాలు. 96 294.592 1 వేద సూక్తములు మధుసూదన సరస్వతి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 168 54.00
8869 వేదాలు. 97 294.592 1 వేద సూక్తములు మధుసూదన సరస్వతి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 168 54.00
8870 వేదాలు. 98 294.592 1 వేదాన్వేషణ-దేవుడెవరు? నిన్ను నీవు తెలుసుకో? ఆలపాటి సుబ్బు కృష్ణన్ రచయిత, నిడుబ్రోలు 2004 198 50.00
8871 వేదాలు. 99 294.592 1 ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వము 1వ సం. ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే. ... 524 50.00
8872 వేదాలు. 100 294.592 1 వేదసుధ-జ్ఞానసుధ లక్కవరపు ఆదిలక్ష్మి రచయిత్రి, గుంటూరు 1999 85 25.00
8873 వేదాలు. 101 294.592 1 వేదమాతృస్తవము హరి సాంబశివ శాస్త్రి వేదశాస్త్ర రక్షణ పరిషత్, హైదరాబాద్ 1989 176 40.00
8874 వేదాలు. 102 294.592 1 వేదాలలో దేవతలు - గాథలు ఎ.ఎ. మేక్డొనెల్ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 19995 370 80.00
8875 వేదాలు. 103 294.592 1 వేద పరిచయము నిమ్మగడ్డ జనార్థనరావు రచయిత, గుంటూరు 2008 166 100.00
8876 వేదాలు. 104 294.592 1 వేద విజ్ఞానము ఎస్. బాబు దేవీదాసు రావు సాహిత్య పరిషత్, ఆం.ప్ర., ... 20 10.00
8877 వేదాలు. 105 294.592 1 వేదవాఙ్మయము పోలూరి వేంకట శివరామ ప్రసాదరావు రచయిత, గుంటూరు 2009 34 10.00
8878 వేదాలు. 106 294.592 1 వేదవాఙ్మయము ముట్నూరి సంగమేశం తి.తి.దే. 2003 59 5.00
8879 వేదాలు. 107 294.592 1 వేదవాఙ్మయము మువ్వల సుబ్బరామయ్య రచయిత, విజయవాడ 2011 175 75.00
8880 వేదాలు. 108 294.592 1 వేదవాఙ్మయము ముట్నూరి సంగమేశం తి.తి.దే. 1983 56 1.75
8881 వేదాలు. 109 294.592 1 వేదవాఙ్మయము ముట్నూరి సంగమేశం తి.తి.దే. 1983 56 1.75
8882 వేదాలు. 110 294.592 1 వేదభూమి ఇ.యం.యస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయావడ 1987 68 4.00
8883 వేదాలు. 111 294.592 1 వేదభూమి ఇ.యం.యస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయావడ 2001 36 10.00
8884 వేదాలు. 112 294.592 1 నిత్యజీవితంలో వేదముల ఉపయోగములు కొత్తపల్లి హనుమంతరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 103 25.00
8885 వేదాలు. 113 294.592 1 నిత్యజీవితంలో వేదముల ఉపయోగములు కొత్తపల్లి హనుమంతరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 103 25.00
8886 వేదాలు. 114 294.592 1 నిత్యజీవితంలో వేదముల ఉపయోగము ఈశ్వరానంద భారతీ స్వామి ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్యపీఠము 1996 31 5.00
8887 వేదాలు. 115 294.592 1 చతుర్వేద భాష్యాల ముద్రణ మలహరి సిద్ధాంతాచార్యులు వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ ... 40 5.00
8888 వేదాలు. 116 294.592 1 వేదముల వాస్తవికత చెర్వుగట్టు రామాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 2005 89 5.00
8889 వేదాలు. 117 294.592 1 వేద శాస్త్ర నిధి తాడంకి వెంకటలక్ష్మీనరసింహారావు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 400 140.00
8890 వేదాలు. 118 294.592 1 వేదసారం శ్రీరామశర్మ యుగపరివర్తనామిషన్, గుంటూరు 2009 64 15.00
8891 వేదాలు. 119 294.592 1 వేదముల పరిచయము మఱ్ఱి కృష్ణారెడ్డి శ్రీ బాదం రామస్వామి, హైదరాబాద్ 2008 63 5.00
8892 వేదాలు. 120 294.592 1 వేదములు-శాఖలు. పరిచయము ఆకెళ్ళ విభీషణ శర్మ తి.తి.దే. 2005 18 5.00
8893 వేదాలు. 121 294.592 1 వేదసదస్సు విద్యాస్వరూపానందగిరి స్వామి గీతా పబ్లికేషన్స్, శ్రీ కాళహస్తి 2005 141 5.00
8894 వేదాలు. 122 294.592 1 వేద సందేశము జగదీశానంద సరస్వతి పి.వి. రమణారెడ్డి, కొల్లిపర 1985 160 10.00
8895 వేదాలు. 123 294.592 1 వేదముల దివ్య సందేశము శ్రీరామశర్మ వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట్, నారాకోడూరు 2001 232 40.00
8896 వేదాలు. 124 294.592 1 సస్వర వేదమంత్రాలు ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2004 131 20.00
8897 వేదాలు. 125 294.592 1 వేద సందేశము ప్రథమ, తృతీయ భాగాలు పి.వి. రమణారెడ్డి రచయిత, నరసరావుపేట 1995 153 10.00
8898 వేదాలు. 126 294.592 1 సస్వర వేదమంత్రాలు ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 559 110.00
8899 వేదాలు. 127 294.592 1 వేద భారతి హరిలక్ష్మి నరసింహశర్మ వేదశాస్త్ర రక్షణ పరిషత్, హైదరాబాద్ 1996 52 12.00
8900 వేదాలు. 128 294.592 1 వేదవిజ్ఞానము చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1995 125 20.00
8901 వేదాలు. 129 294.592 1 వేదవిజ్ఞానము చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1995 125 20.00
8902 వేదాలు. 130 294.592 1 ఏది వేదము-ఏది సత్యము శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1996 75 5.00
8903 వేదాలు. 131 294.592 1 వేదమే సంపూర్ణ సమాధానం రఘుమన్న వేదగురుకులం, హైదరాబాద్ 1999 139 25.00
8904 వేదాలు. 132 294.592 1 వేదపీఠం-వేదమందిరము-వేదాశ్రమము మఱ్ఱి కృష్ణారెడ్డి వైదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2001 55 25.00
8905 వేదాలు. 133 294.592 1 వేదవాఙ్మయము ముట్నూరి సంగమేశం తి.తి.దే. 1996 59 7.50
8906 వేదాలు. 134 294.592 1 నా జీవితము-కర్తవ్యము మఱ్ఱి కృష్ణారెడ్డి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 16 5.00
8907 వేదాలు. 135 294.592 1 నా జీవిత కర్తవ్యము మఱ్ఱి కృష్ణారెడ్డి వేదిక సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ ... 14 5.00
8908 వేదాలు. 136 294.592 1 శ్రుతి గీత-1 జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1994 22 4.00
8909 వేదాలు. 137 294.592 1 వేదములు కల్లూరి చంద్రమౌళి తి.తి.దే. 1982 64 1.00
8910 వేదాలు. 138 294.592 1 వేదాంతసారము వెలమకన్ని సీతారామయ్య రాజరాజేశ్వరి అండ్ కో., ఏలూరు 1971 124 0.50
8911 వేదాలు. 139 294.592 1 ఆణిమూత్యాలు - వేదవాణి శ్రీరామానుజ స్వామి రచయిత, గుంటూరు ... 61 2.00
8912 వేదాలు. 140 294.592 1 చతుర్వేద మహావాక్యములు భూమానంద భారతీస్వామి బ్రహ్మవిద్యాశ్రమం, కల్యాణదుర్గం 2000 36 2.00
8913 వేదాలు. 141 294.592 1 ఆధ్యాత్మిక తరంగణి మధుసూదన సరస్వతి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 272 54.00
8914 వేదాలు. 142 294.592 1 క్లేశాపహారిణీ సుర్యేశ్వరాచార్య అధ్యాత్మ ప్రకాశ కార్యాలయం, కర్నాటక 1999 696 250.00
8915 వేదాలు. 143 294.592 1 ఆంధ్ర మీమాంసాదర్శనము మల్లావఝల వెంకట సుబ్బరామశాస్త్రి స్వదర్మ స్వారాజ్య సంఘం, సికింద్రాబాద్ 1966 540 10.00
8916 వేదాలు. 144 294.592 1 ఆంధ్ర మీమాంసాదర్శనము మల్లావఝల వెంకట సుబ్బరామశాస్త్రి స్వదర్మ స్వారాజ్య సంఘం, సికింద్రాబాద్ 1966 540 10.00
8917 Vedalu 145 294.592 1 Wisdom of The Ancient Seers David Frawley Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1992 275 224.00
8918 Vedalu 146 294.592 1 The Rig Veda An Anthology Wendy Doneger Penguin books, India 1984 343 250.00
8919 Vedalu 147 294.592 12 Rigveda B.R. Kishore Diamond Pocket Books 1998 144 50.00
8920 Vedalu 148 294.592 14 Yajurveda B.R. Kishore Diamond Pocket Books 1998 160 50.00
8921 Vedalu 149 294.592 14 The Yajurveda Devi Chand Munshiram Manoharlal Pub., 1998 452 400.00
8922 Vedalu 150 294.592 14 Yajurveda Diamond Pocket Books 160 30.00
8923 Vedalu 151 294.592 14 The Yajurveda Bibek Debroy Books for All, Delhi 1994 105 20.00
8924 Vedalu 152 294.592 15 Atharvveda B.R. Kishore Diamond Pocket Books 1998 160 50.00
8925 Vedalu 153 294.592 15 The Atharva Veda Bibek Debroy Books for All, Delhi 122 20.00
8926 Vedalu 154 294.592 13 The Sama Veda Bibek Debroy Books for All, Delhi 1994 118 20.00
8927 Vedalu 155 294.592 1 The Essence of the Vedas & Allied Scriptures Basdeo Bissoondoyal Jaico Pub., Bombay 1966 150 3.00
8928 Vedalu 156 294.592 1 Wisdom of the Vedas Satyakam Vidyalankar Hind Pocket Books, Delhi 1974 106 7.50
8929 Vedalu 157 294.592 1 Vedic Religion & Philosophy Swami Prabhavananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 171 15.00
8930 Vedalu 158 294.592 1 Vedic Religion & Philosophy Swami Prabhavananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1983 172 15.00
8931 Vedalu 159 294.592 1 Eternal Relevance of Vedas Ramanuja Tatachariar T.T.D. 1985 205 10.00
8932 Vedalu 160 294.592 1 Eternal Relevance of Vedas Ramanuja Tatachariar T.T.D. 1985 205 10.00
8933 Vedalu 161 294.592 1 The Vedas Jyesht Verman Oxford & IBH Pub., Kolkata 1992 94 49.00
8934 Vedalu 162 294.592 1 Message of the four vedas B. Bissoondoyal Orient Longman 1972 80 7.50
8935 Vedalu 163 294.592 13 Samaveda B.R. Kishore Diamond Pocket Books 1998 160 40.00
8936 Vedalu 164 294.592 1 The Sama Veda Devi Chand Munshiram Manoharlal Pub., 1981 304 300.00
8937 Vedalu 165 294.592 1 The Vedic Experience Raimundo Panikkar Motilal Banarsidass Pub., Delhi 2001 937 595.00
8938 Vedalu 166 294.592 1 Vedic Heritage of India Bellikoth Ramachandra Rashtriya Sanskrit Vidyapeetam 1991 198 75.00
8939 Vedalu 167 294.592 1 Vedic Studies Vol-2 A. Venkatasubbaiah The Rudyard Library & Research Centre 1968 280 25.00
8940 Vedalu 168 294.592 1 An Introduction to The Commentary on the Vedas Swami Dayanand Saraswati Jan Gyan Prakashan, Delhi 1973 214 8.00
8941 Vedalu 169 294.592 1 The Commentary on the Vedas Swami Dayanand Saraswati Ghasi Ram, U.P., 1925 507 2.50
8942 Vedalu 170 294.592 1 The Atharva Veda Devi Chand Munshiram Manoharlal Pub., 1980 939 600.00
8943 Vedalu 171 294.592 1 The Cultural Heritage of India Suniti Kumar Chatterji The Ramakirshna Mission, Kolkata 1937 838 170.00
8944 Vedalu 172 294.592 1 Vedic Astronomy & Cosmology Kuppa Venkata Krishna Murthy I.S.E.R.V.E., Hyd 2006 111 100.00
8945 Vedalu 173 294.592 1 Indian Sciences in the Pre-Adi Sankara Period Kuppa Venkata Krishna Murthy I.S.E.R.V.E., Hyd 2007 220 150.00
8946 Vedalu 174 294.592 Living Wisdom Pravarajika Vrajaprana Sri Ramakrishna Math, Chennai 1994 299 85.00
8947 Vedalu 175 294.592 Path of Saints Swami Anand Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1977 99 15.00
8948 Vedalu 176 294.592 Introduction to Vedanta P. Nagaraja Rao Bharatiya Vidya Bhavan,Mumbai 1958 206 2.00
8949 Vedalu 177 294.592 Vedanta Voice of Freedom Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1987 328 120.00
8950 Vedalu 178 294.592 Darsanika Maha Pravachana Swami Jnanananda N. Satyanarayana Raju, W.G., 1931 209 6.00
8951 Vedalu 179 294.592 Vedanta Treatise A. Parthasarathy Vedanta Life Institute, Bombay 2001 361 200.00
8952 Vedalu 180 294.592 Vedanta Paribhasa S.S. Suryanarayana Sastri The Adyar Library & Research Centre 1971 218 40.00
8953 Vedalu 181 294.592 Vedantasara of Bhagavad Ramanuja M.B. Narasimha Ayyangar The Adyar Library & Research Centre 1979 455 40.00
8954 Vedalu 182 294.592 13 Samaveda Samhitia Surendra Pratap NAG Pub., Delhi 2000 412 250.00
8955 Vedalu 183 294.592 14 శుక్ల యజుర్వేదమాద్యద్రినీయ సంహిత Surendra Pratap NAG Pub., Delhi 2000 1044 350.00
8956 Vedalu 184 294.592 14 Sukla-Yajurveda-Samihita Pandit Jagdishlal Shastri Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1978 610 70.00
8957 Vedalu 185 294.592 15 అథర్వవేద సంహిత సురేంద్ర ప్రతాప్ నాగ్ పబ్లిషర్స్, ఢీల్లీ 2001 1152 650.00
8958 Vedalu 186 294.952 1 ఆర్యసమాజం వేదవాఙ్మయం పరిశోధన వ్యాసం సంధ్యావందనం లక్ష్మీదేవి సంధ్యావందనం శ్రీనివాసరావు, సికింద్రాబాద్ 2003 276 100.00
8959 Vedalu 187 294.592 1 వేద సూక్త సౌరభం కోవెల సుప్రసన్నాచార్య శ్రీ వాణీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2006 123 75.00
8960 Vedalu 188 294.592 14 కృష్ణ యజుర్వేద హవన పద్ధతి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జియ్యరు వేద విద్యాచార్య పీఠము, హైదరాబాద్ 1973 320 10.00
8961 Vedalu 189 294.592 1 వేదముల సాక్ష్యము వి.జె. పట్నాయిక్ జి.డి.ఎస్. పట్నాయిక్, హైదరాబాద్ 2014 32 6.00
8962 Vedalu 190 294.592 1 వేదములు ఆయుర్వేదము ముదిగొండ గోపాలరావు ఆయుర్విజ్ఞాన గ్రంథమాల, పెదపాడు 1989 443 75.00
8963 Vedalu 191 294.592 1 చతుర్వేద పరమ రహస్యము పీసపాటి లక్ష్మావధాని రచయిత, గుంటూరు 1950 523 100.00
8964 Vedalu 192 294.592 15 అథర్వ వేద సారము చందూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం కాశ్యవ స్వాధ్యాయ కేంద్రము, సికింద్రాబాద్ 2007 53 80.00
8965 Vedalu 193 294.592 13 సామవేద స్వరార్ణవము సామవేదం వేంకటమురళీకృష్ణ సామవేదం శివానందిని 2009 209 75.00
8966 Vedalu 194 294.592 1 వేదమాలిక ... శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు, హైదరాబాద్ 2010 200 16.00
8967 Vedalu 195 294.592 1 Vedic Administration Kuppa Venkata Krishna Murthy Ecesco Books, Vijayawada 2011 78 50.00
8968 Vedalu 196 294.592 1 వేదాల వెలుగు విద్యానంద సీతారామదాసు, చాపరాల సీతారామదాసు భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్తు, గుంటూరు ... 535 200.00
8969 Vedalu 197 294.592 12 ఋగ్వేద సంహితా ప్రతాప వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వేదపరిమళ ప్రచురణలు, చిలకలూరిపేట 2014 908 500.00
8970 Aurobindo.1 181.4 Early Cultural Writings V-1 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2003 784 300.00
8971 Aurobindo.2 181.4 Collected Poems V-2 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2009 751 300.00
8972 Aurobindo.3 181.4 Collected Plays And Stories V-3 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1998 528 250.00
8973 Aurobindo.4 181.4 Collected Plays And Stories V-4 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1998 529-1006 250.00
8974 Aurobindo.5 181.4 Translations V-5 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1999 628 300.00
8975 Aurobindo.6 181.4 Bande Mataram V-6 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2002 448 200.00
8976 Aurobindo.7 181.4 Bande Mataram V-7 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2002 449-1182 200.00
8977 Aurobindo.8 181.4 Karmayogin V-8 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 471 200.00
8978 Aurobindo.9 181.4 Seed of Grandeur S.K. Sarma Maruthi Publications, Guntur 2012 339 210.00
8979 Aurobindo.10 181.4 Record of Yoga V-10 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2001 777 300.00
8980 Aurobindo.11 181.4 Record of Yoga V-11 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2001 778-1515 300.00
8981 Aurobindo.12 181.4 Essays Divine And Human-12 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 519 300.00
8982 Aurobindo.13 181.4 Essays in Philosophy and Yoga V-13 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1998 604 300.00
8983 Aurobindo.14 181.4 On Yoga II Letters on Yoga Tome One Sri Aurobindo Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1969 806 100.00
8984 Aurobindo.15 181.4 The Secret of The Veda V-15 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1998 604 300.00
8985 Aurobindo.16 181.4 Hymns of The Mystic Fire V-16 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2013 762 300.00
8986 Aurobindo.17 181.4 Isha Upanishad V-17 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2003 597 300.00
8987 Aurobindo.18 181.4 Kena And Other Upanishad V-18 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2001 449 300.00
8988 Aurobindo.19 181.4 Essays on the Gita V-19 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 594 300.00
8989 Aurobindo.20 181.4 The Renaissance in India V-20 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 450 250.00
8990 Aurobindo.21 181.4 The Life Divine V-21 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2005 655 300.00
8991 Aurobindo.22 181.4 The Life Divine V-22 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2005 656-1117 300.00
8992 Aurobindo.23 181.4 The Synthesis of Yoga V-23 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1999 542 300.00
8993 Aurobindo.24 181.4 The Synthesis of Yoga V-24 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1999 543-918 250.00
8994 Aurobindo.25 181.4 The Human Cycle V-25 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 690 300.00
8995 Aurobindo.26 181.4 The Future Poetry V-26 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 401 250.00
8996 Aurobindo.27 181.4 Letters on Poetry and Art V-27 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2004 769 300.00
8997 Aurobindo.28 181.4 Letters on Yoga V-28 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2012 590 300.00
8998 Aurobindo.29 181.4 Letters on Yoga V-29 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2013 522 300.00
8999 Aurobindo.30 181.499 Letters on Yoga III-30 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2014 508 300.00
9000 Aurobindo.31 181.499 Letters on Yoga IV-31 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2014 820 300.00