వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -161

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
128001 Free to lose E. roemer Harvard university press 1988 203 80.00
128002 Marx's theory of crisis Simon clarke .. 158 80.00
128003 India development report 2011 D.m. nachane Oxford university press 2011 299 550.00
128004 India's political economy P. lewis Oxford university press 1999 401 80.00
128005 Facets of the indian economy Rakesh mohan Oxford university press 2002 348 80.00
128006 Economic reforms in india Ruddar datt Book well,new delhi 2001 163 80.00
128007 India's globalization evaluating the economic consequences Baldev raj nayar Vistaar publications,new delhi 2006 97 50.00
128008 Socialist thought in modern india Rai akhilendra prasad Meenakshi prakashan,delhi 1974 300 80.00
128009 The imaginary institution of india Sudipta kaviraj …. 299 80.00
128010 The indian paradox Myron weiner Sage publications,new delhi 1989 336 80.00
128011 Democratic politics and economic reform in india Rob jenkins Cambridge university press,new york 1999 250 80.00
128012 Development of indian economic thought S.s.m. desai Himalaya publishing house,india 1989 298 80.00
128013 The face you were afraid to see Amit bhaduri Penguin books 2009 194 80.00
128014 Economic thought of the twentieth century Claudio napoleoni Vikas publications,delhi 170 80.00
128015 The a-z guide to modern social and political theorists Noel parker ,Stuart sim Prentice hall harvester wheatsheaf 1997 408 80.00
128016 Political economy vol-1 Oskar lange The macmillan company,new york 1963 355 80.00
128017 History of economic thoughts D.k. singh Abd publishers,new delhi 328 80.00
128018 Economy and self Norman fischer 259 80.00
128019 World economy Randy charles epping Vintage books,new york 1995 199 80.00
128020 The ideas that made the modern world Running press,london 2008 369 80.00
128021 Peoples and empires Anthony pagden A modern library chronicles book,new york 2003 216 80.00
128022 Contemporary political ideologies Roger eatwell,Anthony wright Rawat publications,new delhi 1999 296 80.00
128023 Political theories of decolonization Margaret kohn,Keally mcbride Oxford university press 2011 214 80.00
128024 The theory of economic development in the history of economic thought Lord robbins Macmillan&co ltd,london 1968 185 80.00
128025 A review of economic doctrines { 1870-1929 } T.w. hutchison Oxford university press 1953 447 80.00
128026 Contemporary ecological crisis Randhir singh Aakar books,delhi 2009 159 80.00
128027 Understanding postcolonialism Jane hiddleston Acumen publishing ltd 2009 202 80.00
128028 The new imperialism David harvey Oxford university press 2003 253 80.00
128029 A prattler's tale ( bengal,marxism,governance ) Ashok mitra 2007 473 80.00
128030 Economic thought since keynes a history and dictionary of majar economists Michel beand,Willes dostales 448 80.00
128031 Economics of ranade D.s. awasthi Bodh publications,kanpur …. 146 50.00
128032 Acharya narendra dev and his ideas Shruti wahi Bharat book centre,lucknow 2010 134 50.00
128033 Righteous republic ( the political foundations of modern india ) Ananya vajpeyi Harvard university press 2012 342 80.00
128034 A survey of socialism F.j.c. hearnshaw Macmillan&co ltd,london 1928 473 80.00
128035 Socialist thought the forerunners vol-1 G.d.h. cole Macmillan&co ltd,london 1953 345 80.00
128036 History of the three internationals book - 1 Z. foster People's publishing house,delhi 1956 326 80.00
128037 History of the three internationals book - 2 People's publishing house,delhi 337 80.00
128038 False dawn the delusions of global capitalism John gray Granta publications,london 2009 262 80.00
128039 Global political economy part-3 (structures,issues and agents) .. 370 80.00
128040 Global political economy a marxist critique Bill dunn Pluto press,london 2009 153 80.00
128041 Globalization and uneven development Thomas sebastian Rawat publications,new delhi 2007 296 80.00
128042 Trade and globalization deepak nayyar Oxford university press 2008 457 80.00
128043 Liberalization and development deepak nayyar Oxford university press 2008 422 80.00
128044 Capitalism and crisis in the 21st century vol-74.no-3 Science&society a journal of marxist and analysis 2010 285-449 80.00
128045 The limits of capitalism an approach to globalization with out neoliberalism Wim dierckxsens Zed books,london 1998 155 80.00
128046 After capitalism David schweickart Rowman&littlefield publishers,new york 2002 191 80.00
128047 The marx - engels reader c. tucker W.w. norton&company,new york 1978 788 100.00
128048 The ethnological notebooks of karl marx Lawrence krader …. 1974 454 80.00
128049 The mystery of capital Hernando de soto Black swan publication 2001 276 80.00
128050 Political heretics Max nomad Ann arbor the university of michigan press 367 80.00
128051 The history of political theory and other essays John dunn Cambridge university press,new york 1996 235 80.00
128052 The vikings a very short introduction Julian D. richards Oxford university press 2005 152 80.00
128053 Lincoln a very short introduction Allen C. guelzo Oxford university press 2009 147 80.00
128054 Copernicus Owen gingerich Oxford university press 2016 98 50.00
128055 Poverty Ruth lister Polity press,cambridge 2004 238 80.00
128056 The myth of consumerism Conrad lodziak Pluto press,london 2002 177 80.00
128057 Longman new pocket english dictionary Addison wesley longman limited,england 1998 379 50.00
128058 క్రియలు - రూపాలు యర్రా సత్యనారాయణ .. .... 16 25.00
128059 One word substitutes Success srinivas New vision publications,hyderabad 2006 176 20.00
128060 Word origins and their romantic stories Wilfred funk Goyl saab publishers,delhi 1988 432 100.00
128061 English idioms and how to use them W. mcmordie Humphrey milford oxford university press 1942 410 100.00
128062 Oxford a-z of english usage Oxford university press 2011 172 50.00
128063 Oxford a-z of spelling Oxford university press 2011 140 50.00
128064 Oxford a-z of grammar and punctuation Oxford university press 2011 148 50.00
128065 Oxford guide to plain english Oxford university press 2011 202 50.00
128066 The a-z get well encyclopedia of natural medicine for the whole family Russell setright Kingsclear books 2003 388 150.00
128067 Oxford essential dictionary Oxford university press 2006 488 152.00
128068 Cambridge international dictionary of english …. Cambridge university press,new york 1995 1771 500.00
128069 Longman language activator Addison wesley longman limited,england 1993 1587 425.00
128070 Webster's new world dictionary David B. guralnik Oxford&ibh publishing co,new delhi 1975 882 300.00
128071 Webster's new dictionary & thesaurus 1995 789 300.00
128072 The new international webster's quick reference english/spanish notebook …. Trident reference publishing 24 50.00
128073 The concise oxford dictionary of english literature Oxford at the clarendon press 1954 567 150.00
128074 The theosophical glossary H.p. blavatsky The theosophical publishing society,bangalore 1978 389 100.00
128075 Political terms a short guide Novosti press agency publishing house,moscow 1982 97 50.00
128076 Illustrated computer dictionary for dummies Pustak mahal,delhi 1993 408 150.00
128077 The penguin dictionary of the theatre …. 293 50.00
128078 Dictionary of mathematics Cosmo publications 1981 216 50.00
128079 The little lifco dictionary ( eng-eng-tamil ) The little flower co,madras 1984 444 150.00
128080 चाऊस डिक्सानरी सराठी - इंग्रजी Salaamchaus,nagpur 2019 736 200.00
128081 Encyclopedic medical dictionary ( eng-eng-tel ) O.a. sarma Neelkamal publications pvt.ltd,new delhi 2010 796 195.00
128082 Longman active study dictionary of english 710 150.00
128083 Dictionary of pharmacy Mohammed ali Tara publishers,delhi 2008 464 150.00
128084 The dictionary of modern economics David W. pearce 1986 462 150.00
128085 Math dictionary Eula ewing monroe Scholastic inc,new york 2006 206 100.00
128086 రేనాటి పలుకుబడులు కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి 2012 220 250.00
128087 హారావళి సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు పురుషోత్తమదేవప్రణీతమ్ ... 2017 76 30.00
128088 సంస్కృతాంధ్ర పదకోశము ( దేవనగరి లిపి-తెలుగు లిపి ) జయంతి చక్రవర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్,విజయవాడ 2013 510 250.00
128089 ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు మొదటి సంపుటం అబ్బరాజు సూర్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాదు 1979 1645 500.00
128090 ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు రెండవ సంపుటం అబ్బరాజు సూర్యనారాయణ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాదు 1987 491 150.00
128091 हिंन्दी तेलुगु कोश ... .... 1992 575 150.00
128092 तेलुगु - हिंन्दी शब्द कोश के. हनुमंतराव ... 2007 496 150.00
128093 జ్యోతి హిందీ-తెలుగు కోష్ వెలగా రామకోటయ్య వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1990 876 150.00
128094 हिंन्दी शब्दकोश हरदेव बाहरी ... 1994 938 300.00
128095 English - telugu dictionary Charles philip brown …. 1367 500.00
128096 త్రిభాషా డిక్షనరి హిందీ-ఇంగ్లీషు-తెలుగు ... నవరత్న బుక్ హౌస్,విజయవాడ 2008 499 200.00
128097 Dr. raju's gre quick learn wordlist V.v.n.r. prasad raju 2015 150 50.00
128098 Tiny dictionary { eng-eng-tel } …. The little flower co,madras 1988 408 70.00
128099 Dictionary { eng-tel-eng } C.s. razeswara rao V.g.s. publishers,vijayawada 2010 262 50.00
128100 Dictionary { eng-tel-eng } C.s. razeswara rao V.g.s. publishers,vijayawada 262 50.00
128101 Jyothi pictorial medium dictionary { eng-eng-tel } Challa radhakrishna sarma V.g.s. publishers,vijayawada 704 150.00
128102 Verbs in daily use C.v. krishna mohan Swathi book house,vijayawada 2013 88 40.00
128103 Popular proverbs C.v.l. narasimharao Swathi book house,vijayawada 2009 84 40.00
128104 నన్నయ్య పదప్రయోగ కోశము దివాకర్ల వేంకటావధాని,అబ్బూరి రామకృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1960 795 150.00
128105 తిక్కన పదప్రయోగ కోశము ప్రథమ సంపుటము భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి,దివాకర్ల వేంకటావధాని,అబ్బూరి రామకృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 1114 150.00
128106 తిక్కన పదప్రయోగ కోశము ద్వితీయ సంపుటము భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి,దివాకర్ల వేంకటావధాని,అబ్బూరి రామకృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 951 150.00
128107 తిక్కన పదప్రయోగ కోశము మూడవ సంపుటము భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి,దివాకర్ల వేంకటావధాని,అబ్బూరి రామకృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 1280 150.00
128108 నన్నె చోడ పదప్రయోగ సూచిక దివాకర్ల వేంకటావధాని,అబ్బూరి రామకృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1962 370 100.00
128109 ఆముక్తమాల్యద పదప్రయోగ సూచిక పాపిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 448 150.00
128110 శ్రీనాథ పద ప్రయోగ కోశము ద్వితీయ భాగము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 1149 150.00
128111 Road to queen mary stuart's scotland… Kodur pulla reddy …. 2010 104 150.00
128112 The uncrowned king of guntur ( n.v.l. narasimha rao ) Ravinuthala sreeramulu …. 2018 37 50.00
128113 Adolf hitler …. 152 200.00
128114 The story of my life Helen keller Mahaveer publishers,new delhi 2013 206 125.00
128115 The people's scientist ( Dr Y. nayudamma ) K. chandrahas Prism books pvt.ltd 2015 168 165.00
128116 Charles darwin Anna sproule Orient longman limited 1994 64 40.00
128117 ఛార్లెస్ డార్విన్ ఆనాస్ర్పౌల్ ... 1995 64 40.00
128118 ప్రసిద్ధ భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు ఎం.వి. చలపతిరావు Navaratna book house,vijayawada 2016 208 100.00
128119 ఆల్బర్ట్ ఐన్ స్టీన్ ఫియోనా మాక్ డొనాల్డ్ Orient longman limited 1997 64 50.00
128120 ఐజక్ న్యూటన్ మైకేల్ వైట్ Orient longman limited 1995 66 50.00
128121 సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 1985 235 70.00
128122 మా నాన్నగారు ( జాషువా వ్యక్తిత్వాన్ని తెలిపే ఆరు వ్యాసాలు ) హేమలతా లవణం ... 2003 56 25.00
128123 జనచైతన్య దీపం సురవరం సి. రాఘవాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1998 95 25.00
128124 గూడవల్లి రామబ్రహ్మం జీవితం-సందేశం పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి ... 2004 72 48.00
128125 నేనూ మా నాన్న పెద్ది సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1984 39 20.00
128126 కామ్రేడ్ రంగవల్లి జ్ఞాపకం ... రంగవల్లి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ హైదరాబాద్ 2013 176 60.00
128127 సూర్యదేవర వెంకటసుబ్బయ్య 1916-2001 సంస్మరణ సంచిక సూర్యదేవర దివాకర్ ... 2001 58 50.00
128128 తెలుగు వెలుగు ( కాట్రగడ్డ బాలకృష్ణ ) టి. రవిచంద్ మిళింద ప్రచురణలు,గుంటూరు 1995 27 30.00
128129 నా జీవన గమనం T. sobhanadri 68 50.00
128130 నేను దర్శించిన మహాత్ములు - 1 ( పాకలపాటి గురువుగారు ) ఎక్కిరాల భరద్వాజ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్,ఒంగోలు 2001 105 45.00
128131 కాంతయ్య ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు .... 2001 20 30.00
128132 మహామనీషి చెన్నుపాటి శేషగిరిరావు 1920-2008 ... చెన్నుపాటి శేషగిరిరావు మెమోరియల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్,విజయవాడ 2016 100 50.00
128133 రేనాటి రాజసింహం ( బి.వి. సుబ్బారెడ్డి గారి సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర ) యస్.యండి. ఇనాయతుల్లా బి.వి. సుబ్బారెడ్డి మెమోరియల్ పబ్లిషర్స్,కర్నూలు 2013 185 100.00
128134 జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు నాగసూరి వేణుగోపాల్,కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ అబ్జక్రియేషన్స్ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ,హైదరాబాద్ 2013 264 150.00
128135 మరువరాని మా గురువరేణ్యులు ఆర్.ఎ. నాయక్ కృష్ణత్రయం ప్రచురణలు 2018 256 200.00
128136 జయ పాండురంగ విఠల ( పండరీనాథుని సేవలో తరించిన భక్తుల గాథలు ) దేవరకొండ శేషగిరిరావు రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ ... 187 50.00
128137 బాబాతో నా అనుబంధం కొవ్వూరి వివేకానందరెడ్డి భవాని ట్రస్ట్,కొంకుదురు 2013 584 100.00
128138 మాస్టర్ గారితో మా మధురానుభూతులు మొదటి భాగము ఓగిరాల రామచంద్రరావు ... 2014 188 75.00
128139 మాస్టర్ గారితో మా మధురానుభూతులు రెండవ భాగము ఓగిరాల రామచంద్రరావు ... 2014 180 75.00
128140 మాస్టర్ గారితో మా మధురానుభూతులు మూడవ భాగము ఓగిరాల రామచంద్రరావు .... 2016 120 75.00
128141 ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనుభవాలు జ్ఞాపకాలూ ! సాకం నాగరాజు జనవిజ్ఞాన వేదిక,ఆంధ్రప్రదేశ్ 2004 170 75.00
128142 మఱుగుపడిన మహాకవి తురగా వెంకమరాజు (1846-1911) కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ ప్రచురణలు,గుంటూరు 2019 95 50.00
128143 ఆదర్శకత్న శ్రీ పలకలూరి శివరావు వసంతరావు రామకృష్ణారావు ... 2010 86 50.00
128144 మానవతామూర్తి ఆవుల సాంబశివరావు గుత్తా వీరరాఘవయ్య చౌదరి .... 1989 136 50.00
128145 ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులైన కొత్త రాజబాబయ్య జీవిత కథనం గుత్తా వీరరాఘవయ్య చౌదరి .... 1988 76 25.00
128146 జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు నాగసూరి వేణుగోపాల్,కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ అబ్జక్రియేషన్స్ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ,హైదరాబాద్ 2013 264 150.00
128147 శ్రామికవర్గ విప్లవ నాయకుడు కామ్రేడ్ మధు ... సిపిఐ(ఎం-ఎల్) ప్రచురణ 2021 192 100.00
128148 విప్లవ మేధో సైనికుడు కామ్రేడ్ జశ్వంతరావు ... సిపిఐ(ఎం-ఎల్) ప్రచురణ 2020 176 100.00
128149 ప్రజావైద్యులు డా. మోటూరు ఉష ... మోటూరు ఉదయం ట్రస్టు ప్రచురణ,గుంటూరు 2022 112 50.00
128150 నా జ్ఞాపకాలు నాగళ్ల రాజేశ్వరమ్మ అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం,కృష్ణాజిల్లా ... 101 50.00
128151 రైతు బాంధవుడు ఆచార్య N.g. రంగా గారి తెలుగు రచనల సమీక్ష-జీవన దృశ్యమాలిక అన్నె సూర్యనారాయణ కృషికార్ సేవాసమితి,గుంటూరు 2018 168 200.00
128152 నా జీవన సాహితీ పథం రామినేని రంగారావు ... ... 160 80.00
128153 బంగారుబాట కళాకారులు బి.వి. పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్,హైదరాబాద్ 2002 88 50.00
128154 బంగారుబాట సాహిత్యవేత్తలు బి.వి. పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్,హైదరాబాద్ 2002 87 35.00
128155 కాలాతీతుడు ( ఆల్ బర్ట్ ఐన్ స్టీన్ ) నీరుకొండ హనుమంతరావు ఖమ్మం పట్టణ జన విజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ ... 26 50.00
128156 కర్మయోగి గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు రావినూతల శ్రీరాములు ప్రకాశం జాతీయ పరిషత్,ఒంగోలు 2015 56 25.00
128157 ముట్నూరి కృష్ణారావు జీవితము-రచనలు ఆర్. శ్రీమన్నారాయణ శర్మ హరితన పబ్లికేషన్స్,నల్లగొండ 1991 296 100.00
128158 నువ్వూ-నేనూ-చిన్నారావూ ముక్తవరం పార్థసారథి ... 2002 91 20.00
128159 ఏలూర్ రోడ్ ఆత్మగీతం తాడి ప్రకాష్ ఆన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్,హైదరాబాద్ 2021 296 250.00
128160 పడిలేచిన కడలి కెరటం ఆలూరు సుభాష్ బాబు గోవిందరాజు చక్రధర్ నీలిమాకృష్ణ పబ్లికేషన్స్ స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ,హైదరాబాద్ 2021 208 200.00
128161 Bal gangadhar tilak his writings and speeches Babu aurobindo ghose Ganesh&co,madras 411 100.00
128162 అమరజీవి రూజ్వెల్ట్ వి.యస్. మణియం/జి. కృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ 1965 174 50.00
128163 చంద్రశేఖర ఆజాద్ బాబు కృష్ణమూర్తి నవభారతి ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1984 355 50.00
128164 లెనిన్ కొమరెల్ల కేశవరెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ ... 169 50.00
128165 వీర తెలంగాణా రావి నారాయణ రెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2010 120 50.00
128166 ధీరూభాయి అంబాని ఎదురీత ఎ.జి. కృష్ణమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్ ... 164 100.00
128167 స్వాతంత్రోద్యమం దేశనాయకులు వి.యల్. సుందరరావు 1989 196 70.00
128168 మహామనీషులు - మనుఋషులు పురాణపండ శ్రీచిత్ర భారతీయ సాహిత్య ప్రచురణలు,ఆలమూరు ... 208 50.00
128169 సుప్రసిద్ధులు జేమ్స్ బాల్డ్విన్/డి. రంగారావు ప్రగతి పబ్లిషర్స్,హైదరాబాద్ 2013 108 50.00
128170 వెలుగు రవ్వలు ( నిరుడు పూసిన భారతీయ విజ్ఞానశాస్త్ర సుమాలు ) అరవింద గుప్త/పి. పద్మ జనవిజ్ఞాన వేదిక,మంచి పుస్తకం 2014 165 90.00
128171 స్వాతంత్ర్యమే మా జన్మ హక్కని... తోటకూర వేంకట నారాయణ ... 2021 224 180.00
128172 భరతమాత - ముద్దుబిడ్డలు ... సంస్కార భారతి కల్చరల్ సొసైటి,గుంటూరు ... 84 30.00
128173 యోగిరాజ శ్రీ శ్యామాచరణ లాహిరీ జీవితగాథ-లీలామృతం ... ... ... 46 20.00
128174 మహనీయుల పాఠశాల జ్ఞాపకాలు ఎమ్. లక్ష్మణాచార్యులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2013 45 25.00
128175 శ్రీ రామశర్మ ఆచార్య సన్నిధి తుమ్మూరి యుగపరివర్తనా మిషన్ 2011 120 30.00
128176 శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామి వారి జీవిత చరిత్ర యస్.ఆర్.పి. సారధి,పి. రాజగోపాల్ ... ... 48 30.00
128177 శ్రీ అరవింద జీవితము ... అరవింద కేంద్రము,నల్లగొండ 1972 238 80.00
128178 శ్రీ స్వామీ దయానంద సరస్వతి జగదీశ విద్యార్థి/పండిత గోపదేవ్ .... 1976 440 100.00
128179 సోక్రటీస్ అమరవాణి పిలకా గణపతిశాస్త్రి గుండిమెడాస్,ఏలూరు 1959 104 50.00
128180 సుజ్ఞానచంద్రిక అను యడ్లరామదాసు చరిత్రము ... .... ... 76 20.00
128181 ఆదర్శ భక్తులు 687,మహాభక్తులు 929,భక్త పంచరత్నాలు 682,భక్త చంద్రిక 917,భక్తరాజు హనుమంతుడు 767 .... గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ .. ... ...
128182 గురు,మాతాపితరుల భక్త బాలురు 976,భగవానుని అయిదు నివాసస్థానాలు 689,నవవిధ భక్తులు ... ... .... ... ...
128183 తెలుగు తాత్త్వికులు ( హిందూ - బౌద్ధ - జైనులు ) కోటంరాజు శివరామ కృష్ణారావు Kumar books,vijayawada 2008 370 150.00
128184 యాదవ భారతము ( కాటమ రాజు చరిత్ర ) గుమ్ములూరి ప్రేమకుమార్ ... 2011 186 200.00
128185 మిర్దాద్ ఎన్. సూర్యకుమారి ధ్యానలహరి పబ్లికేషన్స్ 2007 246 130.00
128186 కృష్ణాభిసారిక - మీరా కోడూరు పుల్లారెడ్డి ... 2009 115 70.00
128187 లోక బాంధవి అనుభవాల వల్లరి మన్నవ దత్తాత్రేయ శర్మ .... 2003 278 80.00
128188 సర్వసహా పరమ వందనీయ మాతా భగవతీ దేవి శర్మ దివ్య చరిత్ర మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ ... 2011 148 50.00
128189 భారతీయ పుణ్యాంగనల చరిత్రలు కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1979 40 10.00
128190 శ్రీవిశ్వజననీ వీక్షణం పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ విశ్వజననీపరిషత్,జిల్లెళ్ళమూడి 2013 840 300.00
128191 Great indian women personalities indira gandhi Kolar krishna iyer Swathi book house,vijayawada 2011 40 35.00
128192 నిక్ అంటే ప్రేరణ సమ్మెట ఉమాదేవి కవీర్ణ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2022 128 250.00
128193 మన ప్రకాశం 140వ జయంతి సంచిక ... ఆంధ్రకేసరి ప్రకాశం విగ్రహనిర్మాణ మిత్రమండలి,అద్దంకి 2011 140 100.00
128194 క్షీరవిప్లవ సారధి - ఆంధ్రాకురియన్ మండవ జానకిరామయ్య ... తుమ్మల పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 2018 235 100.00
128195 అంతర్వాహిని (నా కథ) బి. హనుమారెడ్డి ఆమని పబ్లికేషన్స్,ఒంగోలు 2018 230 150.00
128196 ఎందరో మహానుభావులు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి వియన్నార్ బుక్ వరల్డ్,చౌడేపల్లి 2013 160 100.00
128197 Yuri gagarin the first cosmonaut Novosti press agency publishing house,moscow 1977 50.00
128198 ప్రపంచ మహిళ శాస్త్రవేత్తలు ఆర్. నటతరాజన్/ఎజి. యతిరాజులు జనవిజ్ఞాన వేదిక,ఆంధ్రప్రదేశ్ 2010 115 60.00
128199 ప్రఖ్యాత భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1990 124 15.00
128200 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు లిఖిత ప్రచురణలు,విజయవాడ 2006 132 100.00
128201 నవీన విశ్వరూప శిల్పి స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఆర్. రామకృష్ణా రెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2011 73 35.00
128202 Indian famous women personaloties Kolar krishna iyer Navaratna book house,vijayawada 2013 176 100.00
128203 Path - breakers nelson mandela Kondaveeti murali J.p. publications,vijayawada 2014 64 22.00
128204 World famous scientists modern and ancient Kolar krishna iyer Navaratna book house,vijayawada 2015 167 80.00
128205 మహాసామ్రాజ్య స్థాపకులు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ స్వర్ణ జనత ప్రచురణాలయం,విజయవాడ 2014 145 75.00
128206 భారత రత్న డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ ... 56 20.00
128207 The great indian scientists Cengage learning india pvt.ltd 2017 230 100.00
128208 జీవిత చరిత్రలు .... సంస్కార భారతి కల్చరల్ సొసైటి,గుంటూరు ... 64 20.00
128209 రహస్యభారతంలో నా ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ పాల్ బ్రంటన్/జొన్నలగడ్డ పతంజలి ఎమెస్కో బుక్స్ 2013 309 150.00
128210 జ్ఞానులు - విజ్ఞానులు రెడ్డి రాఘవయ్య Rainbow publications,vijayawada 2012 87 30.00
128211 స్వారాజ్య సమరసింహం ఛత్రపతి శివాజీ టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్ర బుక్స్,విజయవాడ 2015 56 25.00
128212 స్వరాజ్యం నాజన్మ హక్కు లోకమాన్య బాల గంగాధర తిలక్ (1856-1920 ) మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,రాజమండ్రి 2008 64 22.00
128213 విశ్వకవి రవీంద్రనాధ్ ఠాగూర్ జొన్నలగడ్డ కామేశ్వరరావు సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 2004 56 15.00
128214 సైన్స్ లో సాహసాలు ఆర్యభట్ట రెడ్డి రాఘవయ్య Rainbow publications,vijayawada 2013 72 20.00
128215 జీవన స్మృతులు మధు దండావతే/రావెల సాంబశివరావు అలకనంద ప్రచురణలు,విజయవాడ 2006 194 100.00
128216 అజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నిర్మాణ సారధి నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 2004 56 15.00
128217 అండమాన్ డైరీ దాసరి అమరేంద్ర ... 2016 90 30.00
128218 అశోకుడు ది గ్రేట్ హిందూ ఎంపరర్ స్వర్ణ జనత ప్రచురణాలయం,విజయవాడ 2016 104 60.00
128219 విశ్వనరుడు జాషువా జీవితం-సాహిత్యం కోయి కోటేశ్వరరావు Research institute of social evolution,ongole 2013 95 30.00
128220 మరువరాని మా గురువరేణ్యులు ఆర్.ఎ. నాయక్ ... 2018 256 200.00
128221 పోలీస్ సాక్షిగా ఉద్యోగ విజయాలు రావులపాటి సీతారాంరావు ఎమెస్కో బుక్స్ 2010 262 125.00
128222 దైవంతో నా అనుభవాలు - 2 వెంకట వినోద్ పరిమి అచ్చంగా తెలుగు ప్రచురణలు 2021 160 200.00
128223 ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనుభవాలు జ్ఞాపకాలూ ! సాకం నాగరాజు జనవిజ్ఞాన వేదిక,ఆంధ్రప్రదేశ్ 2004 170 50.00
128224 అనగనగా ఒక రాజ్యం థాయ్ లాండ్ యాత్రాగాథ దాసరి అమరేంద్ర ఆలంబన ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2020 142 140.00
128225 నిరుపేదల ఐ.ఏ.ఎస్ ఎస్.ఆర్. శంకరన్ లెనిన్ ధనిశెట్టి భూమి బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2022 111 120.00
128226 శేషేంద్ర వెలుగునీడల్లో... గుంటూరు వనమాలి ఎమెస్కో బుక్స్ 2021 157 100.00
128227 Great men of india L-f. williams Goodwill publishing house,new delhi …. 330 175.00
128228 అష్ఫాఖ్ - బిస్మిల్ ల అద్భుత అమర గాథ రమణమూర్తి జైభారత్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2018 298 100.00
128229 నా కథ ( గుర్రం జాషువా ) బొర్రా గోవర్ధన్ ఆర్ట్స్ & లెటర్స్,హైదరాబాద్ 2018 110 100.00
128230 మదర్ థెరిసా ( 1910-1997 ) మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,రాజమండ్రి 2008 64 30.00
128231 గద్వాల హనుమద్వచనాలు కపిలవాయి లింగమూర్తి .... 1995 40 10.00
128232 చతుశ్శాల బండ్లమూడి సత్యనారాయణ ఇందుమతీ ప్రచురణలు,ఏలూరు 1986 24 10.00
128233 శాంతి పథము బొద్దులూరు నారాయణరావు ... 1970 76 25.00
128234 శ్రీజీవయాత్ర కాంచనపల్లి కనకాంబా ... ... 425 80.00
128235 కొప్పరపు సోదర కవుల లఘు రచనలు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ .... 2004 165 50.00
128236 కుబ్జ ఏదుల పాపయ్య స్వర్ణముఖి ఆర్ట్స్ అకాడమి,వనపర్తి 2005 62 20.00
128237 కలలు + కల్పనలు = కాగితాలు మీరా/గాలి గుణశేఖర్ స్వాతి ప్రచురణలు 1988 58 20.00
128238 జ్వలిత కౌసల్య అనుమాండ్ల భూమయ్య మనస్వినీ ప్రచురణలు,వరంగల్లు 2006 63 35.00
128239 స్వేదసూర్యోదయం మన్నవ భాస్కర నాయుడు సుమాంజలి ప్రచురణలు,తిరుపతి 2001 92 60.00
128240 బాలల గేయాలు ... ... .. 23 10.00
128241 కాలం సాక్షిగా... పోతురాజు దుర్గాదేవి శ్రీ శ్రీ కళావేదిక ... 100 50.00
128242 నిర్వచనాలు గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ ... 96 50.00
128243 అమ్మ కె. వేంకటరామకృష్ణ .... 2010 104 60.00
128244 పిచ్చి గీతలు నాగభైరవ ఆదినారాయణ ... 2019 93 100.00
128245 విజయ ప్రస్థానము వావిలాల నరసింహారావు ... 2009 131 30.00
128246 సుందరీ సందేశం కపిలవాయి లింగమూర్తి వాణీ ప్రచురణలు,నాగర్ కర్నూలు 2014 54 25.00
128247 వలస భారతం జి.వి. కృష్ణయ్య జనసాహితి ప్రచురణ 2020 56 50.00
128248 పల్నాడు బెజ్జంకి జగన్నాథాచార్యులు .... 2021 32 60.00
128249 తెల్లవారుజాము కల శిఖామణి కవిసంధ్య గ్రంథమాల,యానాం - హైదరాబాద్ 2021 124 50.00
128250 నేను అడవిని మాట్లాడుతున్నాను సుద్దాల అశోక్ తేజ ఎమెస్కో బుక్స్ 2021 167 75.00
128251 నర్మదాపురుకుత్సీయము చింతలపల్లి నాగేశ్వరరావు అగ్రిగోల్డ్ మల్టీమీడియా ప్రచురణ,విజయవాడ 2013 88 50.00
128252 డబ్బు మనిషి లంకా శివరామప్రసాద్ ... 2014 80 100.00
128253 శాంతియుద్ధం లంకా శివరామప్రసాద్ ... 2014 93 100.00
128254 ప్రేమ - మృత్యువు ఫెడరికొ గార్సియా లొర్కా/లంకా శివరామప్రసాద్ ... 2017 90 100.00
128255 జలపాతం అష్టాదశ ఆంగ్ల కవుల కవిత్వం లంకా శివరామప్రసాద్ ... 2015 307 300.00
128256 తమిళ సరస్వతి అందెల రవళి సంగం కవిత్వం లంకా శివరామప్రసాద్ ... 2013 146 150.00
128257 తెలుగు గీత ( మూడవ భాగము ) సంతోష్ ... 1996 40 10.00
128258 గీతార్థసార కీర్తనము ... వ్యాసాశ్రమము,ఏర్పేడు ... 32 10.00
128259 స్వర్ణబాల భావలహరి - 2 చింతలపాటి కనకదుర్గాప్రసాద్ స్వర్ణబాల ప్రచురణలు,పొన్నూరు 2009 158 45.00
128260 స్వర్ణబాల భావలహరి - 3 చింతలపాటి కనకదుర్గాప్రసాద్ స్వర్ణబాల ప్రచురణలు,పొన్నూరు 2014 152 63.00
128261 స్వర్ణబాల భావలహరి చింతలపాటి కనకదుర్గాప్రసాద్ స్వర్ణబాల ప్రచురణలు,పొన్నూరు 2021 148 50.00
128262 సంకీర్తనావళి 1029 యం. కృష్ణమాచార్యలు గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2000 158 50.00
128263 శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ కంపల్లె రవిచంద్రన్ అన్నమయ్య గ్రంథాలయం,గుంటూరు 2020 118 150.00
128264 స్వర్ణపుష్పాలు అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు మంచి పుస్తకం,సికింద్రాబాద్ 2014 64 35.00
128265 శ్రీ పురందరదాసర కీర్తనల ఆణిముత్యాలు ... ... ... 85 20.00
128266 ఉమా మహేశ్వరం ( హరికథ ) ... ... 2004 22 20.00
128267 బతుకమ్మ సంబరాలు ... శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి రిలీజియన్ సొసాటి,గుంటూరు ... 28 10.00
128268 అందాల పాప .. .... ... 42 10.00
128269 నిండు పున్నమి... పండు వెన్నెల రావు బాలసరస్వతీదేవి అభినందన మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు,గుంటూరు 2015 152 100.00
128270 శ్రీశ్రీశ్రీ సద్గురు మలయాళ స్వాముల వారి జీవిత చరిత్ర బుర్రకథ .... ... ... 139 50.00
128271 శ్రీ మారుతి పరిణయము ములుకుట్ల సత్యనారాయణశాస్త్రి ... 1969 36 10.00
128272 శ్రీ కృష్ణ గీతికాః పమిడిపాటి పట్టాభి రామారవు ... 2021 28 10.00
128273 మధురం మధురం రసరాజు ... 2021 92 50.00
128274 శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేన్ద్రకీర్తనాని శంకరకింకరుడు లలితానందాశ్రమము,వాడరేవు 2014 68 50.00
128275 గేయసుమంజరి అగ్నిహోత్రం రామకృష్ణమాచార్యులు ... .... 36 20.00
128276 వల్లంపట్ల కళారూపాలు బుర్రకథలు వల్లంపట్ల నాగేశ్వర్ రావు .... 2015 95 100.00
128277 బాలల గేయాలు అంబటి కనకయ్య ... ... 24 10.00
128278 భక్తి గీత సుధ ( 108 సంకీర్తనలు ) కెజె. కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే,తిరుపతి 2007 100 50.00
128279 శ్రీ గౌరీశ్వర కర్ణామృతం మనమూర్తి ... .. 60 20.00
128280 అన్నమాచార్య,ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు తులనాత్మక అధ్యయనం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు,గుంటూరు 1992 308 80.00
128281 అన్నమయ్య పదామృతవర్షిణి ( ప్రధమ,ద్వితీయ భాగములు ) మహీధర సీతారామశర్మ సుజనరంజని సంగీత ప్రచార సంస్థ,హైదరాబాద్ 2009 312 100.00
128282 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర కేసర్ల వాణి తి.తి.దే,తిరుపతి 2000 86 50.00
128283 వైరాగ్య వచనమాలికా గీతాలు తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య తి.తి.దే,తిరుపతి 2015 304 50.00
128284 శ్రీ పదార్చన ముదిగొండ శివప్రసాద్ అన్నమాచార్య ట్రస్టు,హైదరాబాద్ 1987 320 80.00
128285 అన్నమయ్య ఈ మాసపు పాటలు - 2 ... అన్నమాచార్య సంకీర్తనా ప్రచారసమితి,నల్లగొమడ 2011 71 60.00
128286 అన్నమయ్య ఈ మాసపు పాటలు - 3 ... అన్నమాచార్య సంకీర్తనా ప్రచారసమితి,నల్లగొమడ 2014 24 50.00
128287 అన్నమయ్య ఈ మాసపు పాటలు - 4 ... అన్నమాచార్య సంకీర్తనా ప్రచారసమితి,నల్లగొమడ 2016 36 50.00
128288 అన్నమయ్య ఈ మాసపు పాటలు - 5 ... అన్నమాచార్య సంకీర్తనా ప్రచారసమితి,నల్లగొమడ 2019 32 50.00
128289 అన్నమాచార్య మిషన్ bulletin vol-1 issue - 1 18-may-2000 2000 64 25.00
128290 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సాహిత్య వైశిష్ట్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు,గుంటూరు 2009 116 100.00
128291 అన్నమయ్య - పోతన్న యానాద్రి ... 2019 122 100.00
128292 అన్నమయ్య శ్రీకృష్ణతత్త్వము కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు అన్నమాచార్య మిషన్,హైదరాబాద్ 2000 74 30.00
128293 అందరినోట - అన్నమయ్య పాట నందివెలుగు హేమాముక్తేశ్వరరావు వాగ్గేయకార సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2013 201 200.00
128294 అభినయం శ్రీనివాస చక్రవర్తి ఆదర్శగ్రంథమండలి,విజయవాడ 1956 400 100.00
128295 రంగస్థల మంజరి ( జాతీయ సదస్సు పత్రాల సంపుటి - 2021 ) బాదిమి శివ కుమార్ తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీ,హైదరాబాద్ 2021 228 300.00
128296 తెల్లాకుల వేంకటేశ్వర గుప్త ( 110వ జయంతి ప్రచురణ ) బి.ఎల్. నారాయణ తెనాలి ఇంప్రెషన్స్ 2022 96 100.00
128297 కళాదీపికలు వి.ఎస్. రాఘవాచారి కళాదీపిక మాస పత్రిక,తిరుపతి 2011 132 150.00
128298 Natotsav 5 Nishumbita ballet&theatre group
128299 The format of bharatanatyam Arudra Sruti magazine 20.00
128300 T. balasaraswati 1918-1984 Sruti magazine e-issue-13 2013 20.00
128301 Rukmini devi a quest for beauty Sruti magazine e-issue-7 2012 20.00
128302 Kamala the dancer a lotus that sprouted a thousand petals Sruti magazine e-issue-6 2012 20.00
128303 Vazhuvoor ramiah pillai Sruti magazine e-issue-10 2012 20.00
128304 The transfiguration of a traditonal dance Sruti magazine e-issue-4 2011 20.00
128305 భరతమునికృత నాట్యశాస్త్రం రామవరపు శరత్ బాబు అజో-విభొ-కందాళం ,హైదరాబాద్ 2020 686 700.00
128306 Bhaava niroopanna Kanak rele Nalanda dance research centre 1996 141 100.00
128307 Tandava laksanam - the fundamentals of ancient hindu dancing B. venkata narayanaswami,P. srinivasulu,venkata rangayya pantulu Munshiram manoharlal publishers 2015 178 100.00
128308 నృత్యభారతి పప్పు వేణుగోపాలరావు ఆర్ట్స్ & లెటర్స్,హైదరాబాద్ 2021 150 300.00
128309 కూచిపూడి మంజీర రవళి మోదుగుల రవికృష్ణ సాయి మంజీర కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమి,గుంటూరు 2022 254 400.00
128310 Kuchipudi natya koumudi Vedantam satyanarayana sarma V.s.govt.school of music&dance,rajamahendravaram 2016 135 303.00
128311 నాట్యమంజరి జాతీయ సదస్సు పత్రాల సంపుటి - 2021 బాదిమి శివ కుమార్ తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీ,హైదరాబాద్ 2021 247 300.00
128312 తెలంగాణలో నృత్యం బాదిమి శివ కుమార్ తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీ,హైదరాబాద్ 2021 241 300.00
128313 నాట్యశాస్త్రము పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు .... 1988 192 30.00
128314 నాట్యశాస్త్ర బుఱ్ఱా సుబ్రహ్మమణ్యశాస్త్రి/ఆర్. రవిశర్మ కళాజ్యోతి కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్,ఆంధ్రప్రదేశ్ 2013 64 50.00
128315 Introduction to bharata's natyasastra Adya rangacharya Munshiram manoharlal publishers 2019 85 300.00
128316 నాట్యశాస్త్రము-ఆధునిక నాటకశాస్త్రము ఎన్.ఎస్. కామేశ్వరరావు Nsk publications,new delhi 2008 163 100.00
128317 ఆంధ్రుల నృత్యకళావికాసం మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి .... .. 36 20.00
128318 యక్షగానము యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ 1975 40 50.00
128319 కళల కాణాచి ఆంధ్ర మహాభాగవతం ప్రభల(నముడూరి)జానకి రచయిత్రి,హైదరాబాద్ 2019 192 100.00
128320 తెలుగులో కూచిపూడి నాటక వికాసము వేదాంతం రామలింగ శాస్త్రి ... 2006 292 252.00
128321 నాట్య శాస్త్ర దర్పణము డి. వేణుగోపాల్ ... 2002 206 90.00
128322 నృత్య సంహిత సి.ఆర్. ఆచార్యులు గారి జీవిత చరిత్ర వోలేటి రంగమణి ... 2014 225 150.00
128323 నర్తనవాణి నటరాజ రామకృష్ణ ... .... 221 50.00
128324 ఆంధ్ర నాట్య వికాసం కె. సువర్చలాదేవి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2012 97 50.00
128325 ఆంధ్ర నాట్యం పేరణి-నవజనార్దన పారిజాతం నటరాజ రామకృష్ణ .... 1987 32 10.00
128326 కూచిపూడి నాట్య భారతి చింతా రామనాథం అఖిల భారత కూచిపూడి నాట్య కళామండలి 1988 119 50.00
128327 కూచిపూడి నాట్యాచార్యులు చరిత్ర పుటలు చింతా రామనాథం అఖిల భారత కూచిపూడి నాట్య కళామండలి 1988 114 50.00
128328 కూచిపూడి నాట్య విశిష్టత చింతా రామనాథం .... 1994 184 80.00
128329 గురుశ్రీ కోరాడ కూచిపూడి నాట్య ఘలం ఘలలు అళగరి బుద్ధదేవ్ .... 2018 70 80.00
128330 Kathakali S. balakrishnan Wisdom tree,new delhi 2004 94 100.00
128331 Bharatanatyam Prathibha prahlad Wisdom tree,new delhi 2004 99 100.00
128332 India's kathak dance past,present,future Reginald massey Abhinav publications,new delhi 1999 148 150.00
128333 నటరాజ శ్రీ కుప్పిలి వెంకటేశ్వరరావు నటజీవన చిత్రణం శ్రీవిరంచి ... 2001 161 150.00
128334 భామా కలాపము ఎన్. విశ్వనాథం సరస్వతీమహలు గ్రంథాలయము,తంజావూరు 2002 171 52.00
128335 కుమారత్వ చ్యుతి-ప్రాప్తి బి. యేలియ ... 2001 90 50.00
128336 వడ్డేపల్లి రూపకాలు వడ్డేపల్లి కృష్ణ కలహంస ఆర్ట్&సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ 2019 220 150.00
128337 బాల నాగమ్మ కథ ... ... 1946 128 50.00
128338 చిందు యక్షగాన ప్రదర్శనా పద్ధతులు - కళాసౌందర్యం కోట్ల హనుమంతురావు ... 2011 142 100.00
128339 చెంచు నాటకము తరిగొండ వెంగమాంబ/బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే,తిరుపతి 2007 46 50.00
128340 శకుంతలాదుష్యంతం సౌందరనందం బేతవోలు రామబ్రహ్మం ... 2004 56 25.00
128341 ఇందిర అలుకమానింది ! అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు దీప్తి పబ్లికేషన్స్,తెనాలి 1982 23 10.00
128342 నృత్యహేల ఊటుకూరి సుహాసిని క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1995 176 70.00
128343 The music room Namita devidayal Random house india 2008 310 295.00
128344 సంగీత ప్రపంచం కె.వి. రావు Creative links publications 2014 196 180.00
128345 రాగాలు సినీ గీతాలు కోదాటి సాంబయ్య కాత్యాయని ప్రచురణలు,ఓరుగల్లు ... 270 300.00
128346 త్యాగరాజు చల్లా పిచ్చయ్య శాస్త్రి ... 1962 40 10.00
128347 త్యాగరత్న మలెయూరు గురుస్వామి/రంగనాథ రామచంద్రరావు సంస్కృతి సంగీత సాహిత్య నృత్య నాటక సంస్థ,గుంటూరు 2018 296 250.00
128348 మురళీమాధురి వి. బందా ... 2003 164 100.00
128349 సంగీత మేరు శిఖరాలు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2010 134 70.00
128350 సుందరకాండ ఎమ్.ఎస్. రామారావు ... .. 40 20.00
128351 సంగీత జగద్గురువు శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి వారి 175వ ఆరాధన సంగీత మహోత్సవములు ... త్యాగరాజ సాంస్కృతిక సంఘము,గుంటూరు 2022 96 50.00
128352 సంగీతం - తమిళం బుక్ ... ... 2014 180 100.00
128353 నాదమే యోగమని కృష్ణా డావిన్సి/ఎజి. యతిరాజులు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2013 108 50.00
128354 సంగీత విద్యా దర్పణము ఏకా. సుబ్బారావు ... ... 567 150.00
128355 సంగీతశాస్త్ర చంద్రిక కర్నాటక సంగీతం-డిప్లమా కోర్సు పాఠ్యగ్రంథము-1 వి. లలిత అన్నప్పారావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2013 572 150.00
128356 సంగీతశాస్త మంజరి కర్నాటక సంగీతం-డిప్లమా రెండవసంవత్సరం పాఠ్యగ్రంథం సిద్ధాంతం-రెండవ పేపరు వి. లలిత అన్నప్పారావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2013 224 80.00
128357 వాగ్గేయకారులు విదుషీమణులు ముత్తంగి వేంకటభారతలక్ష్మి సూర్య కమల్ పబ్లికేషన్స్,కాకినాడ 2016 160 150.00
128358 ప్రతిభావైజయంతి ఎనిమిదవ ప్రతిభామూర్తి రజని సమ్మానోత్సవ సంచిక జనవరి - 2001 ఇంద్రగంటి జానకీబాల అజో-విభో-కందాళం,హైదరాబాద్ 2001 142 100.00
128359 సద్గురు శ్రీ త్యాగరాయ జ్ఞాన సుధ చెరుకుమిల్లి భాస్కరరావు ... 2002 46 30.00
128360 సంగీత రారాజు త్యాగరాజు వి. పళని తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 2014 90 50.00
128361 గాయత్రీ మహిళా సంగీత సన్మండలి రజతోత్సవ సంచిక 2022 ... గాయత్రీ మహిళా సంగీత సన్మండలి,గుంటూరు 2022 102 50.00
128362 తెలంగాణలో సంగీతం బాదిమి శివ కుమార్ తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీ,హైదరాబాద్ 2021 198 300.00
128363 సంగీత శాస్త్ర సుధార్ణవము (కూలంకషమైన కర్ణాటక సంగీత శాస్త్ర గ్రంథము) నూకల చిన్న సత్యనారాయణ ... 2000 302 350.00
128364 సంగీత లహరి జాతీయ సదస్సు పత్రాల సంపుటి - 2021 బాదిమి శివ కుమార్ తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీ,హైదరాబాద్ 2021 91 300.00
128365 Rcm హరిత సంజీవని రైతు పత్రిక ... ... ... ... 10.00
128366 పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం... తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ Prakruti publications,vijayawada 2010 98 50.00
128367 ధ్యానం సకల భోగకారికి సర్వరోగ నివారిణి తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ Pattabhi kala peethamu,vijayawada 2020 64 50.00
128368 సమాజం-తీరుతెన్నులు మన బాధ్యత తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ Prakruti publications,vijayawada 2011 122 70.00
128369 యువతరంగం తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ Pattabhi publications,vijayawada 2013 124 100.00
128370 ప్రకృతి పర్యావరణ పరిరక్షణ తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ Vijaya sai publications,vijayawada 2009 119 100.00
128371 పర్యావరణ శాస్త్రము తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ Pattabhi kala peethamu,vijayawada 2018 93 125.00
128372 పర్యావరణం - ప్రకృతి తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ Pattabhi kala peethamu,vijayawada 2020 99 150.00
128373 ఆన చట్టంతో వైద్యం తలపడినప్పుడు కల్యాణ్ సి. కంకణాల/పిన్నమనేని మృత్యుంజయరావు సంస్కృతి సంగీత సాహిత్య నృత్య నాటక సంస్థ,గుంటూరు 2018 176 150.00
128374 Dr. y. nayudamma essays, speeches, notes & others K. chandrahas, k. seshagiri rao Nayudamma foundation for education and rural development,nadimpalli 2022 203 300.00
128375 The wonder of the brain Gopi krishna Ubs publisher's distributors ltd 1992 113 70.00
128376 కెమిస్ట్రి కథలు ఎన్.సి. గోపాలాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1986 83 50.00
128377 జీవకరణ పరిశీలన రాబర్ట్ వార్నర్ చేంబర్స్/గాలి బాలసుందరరావు ప్రజా ప్రచురణలు,ఏలూరు 1965 288 100.00
128378 You and your health V.n. bhavee,N.s. deodhar,S.v. bhave National book trust,india 1983 435 150.00
128379 మీరు మీ ఆరోగ్యము/Speaking of fitness over 40 గాలి బాలసుందర రావు/Susan ray నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 1980 472+123 150.00
128380 ఇంటింటి వైద్యం ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ Vignana vedika,tenali 2015 228 100.00
128381 సంగ్రహ నాటు వైద్యం డి.ఎ. నారాయణరావు/లొల్ల రామచంద్రరావు ... 2015 200 100.00
128382 రసయోగ రత్నాకరము ( ప్రాచీన ఆయుర్వేద ఔషద గ్రంథరాజము ) అల్లక వీరభద్ర కవి రోహిణి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2008 168 60.00
128383 సిద్ధనాగార్జునుని రసేంద్రమంగళం కుర్రా జితేంద్రబాబు దక్కన్ ఆర్కియాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ రిసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్,హైదరాబాద్ 2010 178 125.00
128384 రాయసం పేరయ నవనాథ సిద్ధ సారము కుర్రా జితేంద్రబాబు దక్కన్ ఆర్కియాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ రిసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్,హైదరాబాద్ 2012 290 200.00
128385 National conference on ayurvedic medicare as evidence based medicine conference volume part - 2 Kuppa venkata krishna murthy Institute of scientific research on vedas 2006 48 20.00
128386 Magnetic cure for common diseases H.l. bansal,R.s. bansal Orient paperbacks,new delhi 1983 158 50.00
128387 Ther medicines an introduction and guide for their ready use meant for allopathic doctors Krishnamoorty The centre for co-ordination of other medicines with allopathy 28 10.00
128388 నిరూపిత హోమియోపతిక్ పరిష్కారాలతో ఆరోగ్యకరమైన జీవనాన్ని సాగించటానికి స్వేచ్ఛ .. ... ... 46 20.00
128389 ఆరోగ్య సప్తపది మంతెన సత్యనారాయణ రాజు ... ... 48 20.00
128390 భైరాగి చిట్కాలు ధవళేశ్వరపు సోమలింగాచార్యులు రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2009 72 20.00
128391 ఆరోగ్య రక్షణ - గృహ ఔషధాలు కె.యస్.ఆర్. గోపాలన్ ... ... 32 10.00
128392 ఆరోగ్య రహస్యములు రాజీవ్ దీక్షిత్/అనంతకుమార్ ... 2015 90 50.00
128393 ఆరోగ్య రహస్యములు - 2 గోధన్ ప్రవచనములు ఉత్తమ్ మహేశ్వరి/అనంతకుమార్ ... 2015 136 60.00
128394 Mental diseases/సక్సెస్ సైకాలజీ జి. సమరం ఋషి ప్రచురణలు,విజయవాడ 165 50.00
128395 స్మోకింగ్-డ్రింకింగ్-డ్రగ్స్ మానడమెలా ? వాటివలన అనర్ధాలు టి.ఎస్. రావు గౌతమ్ పబ్లిషర్స,విజయవాడ ... 167 50.00
128396 హోమియోపతి గృహవైద్యము నారపరాజు కోదండరామయ్య ఉపేంద్ర పబ్లిషర్స్,గుంటూరు 1961 144 50.00
128397 The pregnancy and baby-care book Babalal N. parikh,Ushabahen B.parikh Gala publishers.ahmadabad 132 50.00
128398 కేన్సరు కారణాలు,ముందుజాగ్రత్త,నివారణ,ప్రారంభదశలో గుర్తించడం,చికిత్స యమ్.ఆర్. రాజు,పి.ఆర్. వర్మ డిస్ట్రిక్ కేన్సరు కంట్రోల్ బోర్డు,పశ్చిమ గోదావరి 2000 95 50.00
128399 మధుమేహాన్ని జయించటం ఇలా !మధుమేహం,రక్తపోటుని అదుపులో ఉంచటం ఎలా ? ఎస్.ఎ. రవూఫ్, నీలోఫర్ నాజ్/కళాధర్ ది గుంటూరు డయాబెటిస్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్,గుంటూరు 2003 41 50.00
128400 ఉబ్బసం - నివారణ మార్గాలు కామెర్లకు ఆధునిక వైద్యం జి. సమరం జె.పి. పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2011 96 30.00
128401 నడుంనొప్పి - మెడనొప్పి/ Conquering back pain జి. సమరం/Donald norfolk నవభారత్ బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1993/1990 70/160 12.00
128402 హార్ట్ ఎటాక్ జి. సమరం నవభారత్ బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1993 87 20.00
128403 The secrets of stopping hair loss Stella weller Thorsons publishers limited 1985 144 100.00
128404 Children's illnesses/అంతు పట్టని జ్వరాలు Luke zander/జి. సమరం Pustak mahal,delhi 1981+2003 48+124 20.00
128405 The menopause W.w. studd,Margaret thom Pustak mahal,delhi 1981 47 20.00
128406 Arthritis&Rheumatism Luke fernandes Pustak mahal,delhi 1981 48 20.00
128407 Allergies Robert eagle Pustak mahal,delhi 1981 48 20.00
128408 Headache V.e. grechko/Nina abdurakhmanova Mir publishers,moscow 1986 120 50.00
128409 ఉబ్బసం జి. సమరం నవభారత్ బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1993 76 50.00
128410 Cystitis Diane fernyhough Pustak mahal,delhi 1981 48 20.00
128411 చెవి, ముక్కు, గొంతు బాధలు - వ్యాధులు టి.వి. కృష్ణారావు నవభారత్ బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1993 88 50.00
128412 మనము మన ఆహారము కె.టి. అచ్చయ్య,ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 1990 115 50.00
128413 Food for health Mool raj anand 31 20.00
128414 Diet cures more than a doctor B.s. bedi …. 1991 152 22.00
128415 ఆహార విజ్ఞానము కార్యంపూడి నాగేంద్రుడు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిజ్ కంపెనీ,తెనాలి ... 147 50.00
128416 మాంసాహారమా ? శాకా హారమా ? బొర్రా గోవర్ధన్ భూమి బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2016 24 30.00
128417 అహింసా - శాకాహార మహాయజ్ఞం ... పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూవ్ మెంట్ 2016 52 20.00
128418 చపాతి, పుల్కాలకి కర్రీలు, ఇగుర్లు మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు సరస్వతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2003 88 30.00
128419 Subjective and objective food technology Jain brothers,new delhi 2018 421 350.00
128420 కోవిడ్...ఎయిడ్స్...నేను యనమదల మురళీకృష్ణ ... 2022 164 100.00
128421 Water management in andhra (from the earliest to the 17th century) N.v. narayana reddy Harman publishing house,new delhi 2010 224 100.00
128422 The wealth of nations vol - 1 Adam smith 1947 441 100.00
128423 The wealth of nations vol - 2 Adam smith 1938 455 100.00
128424 Civilisation&global problems G.s. gudozhnik Progress publishers,moscow 1990 304 100.00
128425 A people's history of the united states 1942-present Howard zinn Harpercollins publishers 2005 729 200.00
128426 Mangal pandey the true story of an indian revolutionary Amaresh misra Rupa&co,new delhi 2005 106 80.00
128427 India a wounded civilization V.s. naipaul Penguin books 1977 175 80.00
128428 Nehru to rao neocolonisation process in india P.j. james Mass line publications,kerala 1995 195 80.00
128429 The part played by labour in the transition from ape to man Frederick engels Foreign languages press 1975 25 20.00
128430 The human essence George thomson New book centre,calcutta 1985 116 50.00
128431 The origin of the human race V.p. alexeev/H. campbell creighton Progress publishers,moscow 1986 355 100.00
128432 Man and his stages of life Alexander tolstykh Progress publishers,moscow 1987 226 80.00
128433 The philosophical conception of man H. campbell creighton Progress publishers,moscow 1988 359 100.00
128434 History and human existence from marx to merleau-ponty James miller University of california press,london 1979 287 100.00
128435 The hidden history of the human race Michael A. cremo,Richard L. thompson Bhaktivedanta book publishing,los angeles 2002 322 100.00
128436 The origin of man Mikhail nesturkh Progress publishers,moscow 1967 390 100.00
128437 బూత్ బంగ్లా ( రాజకీయ వ్యంగ్యం ) సతీష్ చందర్ Indian institute of political leadership 2021 362 100.00
128438 మధ్యయుగాల భారతదేశం సతీష్ చందర్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ ... 350 100.00
128439 ఇంటర్మీడియట్ ప్రపంచ చరిత్ర - ప్రథమ భాగము కె. సుబ్రహ్మణ్యం,యమ్. రాధాకృష్ణశర్మ తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 1969 155 80.00
128440 ఇంటర్మీడియట్ ప్రపంచ చరిత్ర - ద్వితీయ భాగము కె. సుబ్రహ్మణ్యం,యమ్. రాధాకృష్ణశర్మ తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 1969 252 80.00
128441 బాపనయ్య బాటలో... యు. రామకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం,మచిలీపట్నం 2019 96 50.00
128442 ఆర్.ఎస్.ఎస్.-బి.జె.పి రెండు ముఖాల మతతత్వం ఏ.జి. నూరానీ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2001 113 30.00
128443 రాజ్య దుర్మార్గం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం సల్వాజుడుం బి. సుదర్శన్ రెడ్డి,సురిందర్ సింగ్ నిజ్జర్ మలుపు బుక్స్,హైదరాబాద్ 2013 72 40.00
128444 మీరు - నేను ఆర్థికం వి. హనుమంతరావు వీక్షణం పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2009 215 100.00
128445 ద్రోహి నారాయణ సాన్యాల్/పి.వి. రంగనాయకులు పాంజియ ప్రచురణలు,తిరుపతి 2019 136 70.00
128446 చే a primate విశ్వేశ్వరరావు సాహితీమిత్రులు,విజయవాడ 2012 104 45.00
128447 గుంటూరు జిల్లా అదృశ్య గ్రామాలు మణిమేల శివశంకర్ ... 2022 190 250.00
128448 సింహావలోకనం యశ్ పాల్/ఆలూరి భుజంగరావు రాహుల్ సాహిత్య సదనం,కర్నాటక 2000 376 100.00
128449 భారత జాతీయోద్యమం విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు డి.ఆర్.కె. రెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1999 97 15.00
128450 తాకట్టులో భారతదేశం మార్క్సిస్టు - లెనినిస్టు విశ్లేషణ తరిమెల నాగిరెడ్డి తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు,ఆంధ్రప్రదేశ్ 1993 515 100.00
128451 ఆర్.యస్.యస్. ఆకృతి దాల్చిన ఆదర్శం హెచ్.వి. శేషాద్రి/కె. శ్రీనివాసమూర్తి,రాంమాధవ్ నవభారతి ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1990 375 50.00
128452 ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయంపై రైతుల కమీషన్ నివేదిక .... ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయంపై రైతుల కమీషన్ 2002 156 50.00
128453 పల్లెను మింగిన పెట్టుబడి గ్రామీణ ఆర్థికం-ఒక పరిశీలన ఎస్.ఎ. విద్యాసాగర్ పీకాక్ బుక్స్,హైదరాబాద్ 2013 411 250.00
128454 సావర్కర్-హిందూత్వ గాడ్సే అనుబంధం ఏ.జి. నూరానీ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2003 144 40.00
128455 The story of the sangh A swayamsevak Suruchi prakashan 2000 40 10.00
128456 The united nations youth agenda United nations 10.00
128457 Quit india movement P.n. chopra Publication division,gov of india 1992 92 50.00
128458 Our parliament Subhash C. kashyap National book trust,india 1989 202 50.00
128459 Sudha indian constitution S.l. kaeley Sudha publications pvt ltd,new delhi 1982 204 50.00
128460 అభివృద్ధి - పేదరికం ఎస్. మహేంద్రదేవ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2008 150 50.00
128461 డంకెల్ దుశ్శాసనం అబ్దుల్ నూర్ బాషా పర్ స్పెక్టివ్స్,హైదరాబాద్ 1993 63 30.00
128462 అమెరికనిజం రాణి శివ శంకర శర్మ జో ప్రచురణలు,గుంటూరు 2011 126 60.00
128463 భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిణామక్రమం,వర్తమాన సమస్యలు వి. శ్రీనివాసరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2011 143 50.00
128464 భారత చరిత్ర పరిచయ వ్యాసాలు డి.డి. కోశాంబి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1987 216 50.00
128465 అమరావతే నవ్యాంద్ర రాజధానిగా వుండాలి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణతోనే రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు ... ... 16 10.00
128466 మన ముఖ్యమంత్రులు కస్తూరి మురళీకృష్ణ సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2014 72 35.00
128467 మన రాష్ట్రపతులు వాడ్రేవు సుందర్రావు సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2014 64 35.00
128468 18 ముఖ్యమంత్రులతో నా ముచ్చట్లు తుర్లపాటి కుటుంబరావు ... 2017 80 40.00
128469 Tribes of andhra pradesh D. rabinandan pratap World telugu conference office,hyderabad 1975 78 20.00
128470 విజయవాడ ఘటనలు - ఒక పరిశీలన గణేష్, రమేష్ ప్రజాపంథా ప్రచురణలు 1989 50 10.00
128471 జై ఆంధ్రా.. జై తెలంగాణ..దగాపడిందెవరు..ఏది సత్యం,ఏది ముఖ్యం ? సి. శ్రీనివాస్ ... 2004 448 100.00
128472 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్ర ( 1920-2000 వరకు ) జి. వెంకట రామారావు ... 2000 272 125.00
128473 తెలంగాణమే "ఆంధ్రప్రదేశ్" ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ జనచైతన్య వేదిక,హైదరాబాద్ 2010 204 80.00
128474 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ చరిత్ర మొదటి భాగం కంభంపాటి సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1984 291 25.00
128475 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆర్థిక సంస్కరణలు పర్యవసానాలు-కార్మికవర్గంపై ప్రభావాలు గుడిపూడి విజయరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2010 298 100.00
128476 ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి ఆర్థిక సంస్కరణలు, సవాళ్ళు సి.హెచ్. హనుమంతరావు,ఎస్. మహేంద్రదేవ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2004 210 80.00
128477 Social mobility in medieval andhra B.s.l. hanumantha rao Telugu university public gradens,hyderabad 1995 182 50.00
128478 Development of andhra pradesh 1956-2001 a study of regional disparities Y.v. krishna rao,S. subrahmanyam N.r.r. research centre,hyderabad 2002 268 200.00
128479 Brief history of andhra pradesh Mohd. Abdul waheed khan State archives gov of ap,hyderabad 1972 135 100.00
128480 Telangana people's armed struggle 1946-1951 P. sundarayya National book center,new delhi 1985 130 35.00
128481 ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర చరిత్ర-సంస్కృతి VIII సమకాలిక ఆంధ్రప్రదేశ్,తెలంగాణ చరిత్ర 1956-1990 వకుళాభరణం రామకృష్ణ ఎమెస్కో బుక్స్ 2016 792 500.00
128482 Indian constitution at work textbook in political science for class 11th National council of educational research and training 2006 242 115.00
128483 Modern india .. 270 50.00
128484 India people and economy textbook in geography for class 12th National council of educational research and training 2007 155 100.00
128485 చరిత్ర ప్రాచీన నాగరికతలు 2 ... డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1995 151 100.00
128486 భారతదేశంలో మతం ... కమ్యూనిజం ప్రత్యేక సంచిక జనవరి 1994 116 50.00
128487 భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ... కమ్యూనిజం ప్రత్యేక సంచిక అక్టోబర్-నవంబర్ 1992 100 50.00
128488 సందేశం ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ శతవార్షికోత్సవ సంచిక-20-వైశాఖం-1957-మే 10 ... ... 1957 119 50.00
128489 My frozen turbulence in kashmir Jagmohan Allied publishers limited,india 1991 723 295.00
128490 జాతి మేల్కోన్నది నోరి రామశర్మ వేంకట్రామ అండ్ కో,హైదరాబాదు ... 188 50.00
128491 వందేమాతర ఉద్యమానికి వందేళ్ళు శ్రీదుర్గ వందేమాతర ఉద్యమ శతసంవత్సర ఉత్సవ సమితి,పూర్వాంధ్రప్రదేశ్ 2005 56 30.00
128492 The tribal culture of india L.p. vidyarthi,B.k. rai Concept publishing company,new delhi 1976 488 150.00
128493 Rise of anthropology in india vol-1(the tribal dimensions) L.p. vidyarthi Concept publishing company,new delhi 1978 476 100.00
128494 Rise of anthropology in india vol-2(the rural,urban and other dimensions) L.p. vidyarthi Concept publishing company,new delhi 1978 384 100.00
128495 Footfalls of indian history Nivedita/Margaret E. noble Advaita ashrama,calcutta 1990 264 50.00
128496 The lexus and the olive tree Thomas L. friedman Anchor books a division of random house,new york 2000 490 150.00
128497 పాంచజన్యం శ్రీగురూజీ జాగృతి ప్రచురణ,విజయవాడ 1974 532 150.00
128498 మేధో మథనం జాహ్నవి Manasa publications,hyderabad 2018 480 200.00
128499 The naked ape Desmond morris Dell publishing,new york 1980 205 100.00
128500 The inscrutable americans Anurag mathur Rupa&co,new delhi 1991 247 100.00
128501 Age of reason Thomas paine 1983 190 50.00
128502 Myths and legends of india Veronica Ions Hamlyn publishing,new york 1970 159 80.00
128503 The dragons of eden Carl sagan Ballantine books,new york 1978 271 80.00
128504 The inheritance of loss Kiran desai Penguin books 2006 324 100.00
128505 The golden bough James frazer Wordsworth editions ltd 1993 756 200.00
128506 Being different an indian challenge to western universalism Rajiv malhotra Harpercollins publishers 2011 474 450.00
128507 Poet in our time Eugenio montale 1972 88 50.00
128508 Brida Paulo coelho Harpercollins publishers 2008 266 100.00
128509 Fifty shades of grey E l james Arrow books 2012 514 399.00
128510 The gods that failed Larry elliott, Dan atkinson Vintage books,london 2009 348 150.00
128511 Homo deus a brief history of tomorrow Yuval noah harari Vintage books,london 2015 498 100.00
128512 Moms & sons Jack canfield,Mark victor hansen,Amy newmark Westland ltd 2009 361 100.00
128513 The romantic imagination C.m. bowra Oxford university press 1966 306 100.00
128514 Life of pie Yann martel 2003 319 100.00
128515 The rise and fall of the third chimpanzee Jared diamond Vintage books,london 1992 360 100.00
128516 The creation of wealth (the tatas from the 19th to the 21st century) R.M. LaLa 2004 303 100.00
128517 He touched me Benny hinn Thomas nelson publishers 2004 211 90.00
128518 Six thinking hats Edward de bono Little,brown and company,new york 1999 173 100.00
128519 The snowball warren buffett and the business of life Alice schroeder Bantam books,new york 2009 816 250.00
128520 Ideas and opinions Albert einstein/Sonja bargmann Rupa&co,new delhi 1984 377 100.00
128521 Einstein the life and times Ronald W. clark Harpercollins publishers 1999 878 247.00
128522 Einstein his life and universe Walter isaacson Pocket books,london 2007 675 250.00
128523 The origin Irving stone Corgi books a division of transworld publishers 1980 815 200.00
128524 Four english comedies of the 17th and 18th centuries …. Penguin books 1970 414 100.00
128525 Love at crossroads Gulshan nanda Vikas publishing house pvt ltd,india 1972 184 80.00
128526 A room of one's own Virginia woolf Penguin books 1975 112 50.00
128527 The alchemist Ben jonson/S.k. banerji Lakshmi narain agarwal educational publishers,agra 236 80.00
128528 The importance of being earnest A.n. parasuram The minerva publishing house,madras 1979 72 20.00
128529 At peace with the wealth ? Srivirinchi Prapti books,chennai 2019 85 100.00
128530 Modern short-story in telugu N c ramanujachary Prapti books,chennai 2019 119 150.00
128531 Mandala Pearl S. buck Rupa&co,new delhi 2007 336 100.00
128532 Unaccustomed earth Jhumpa lahiri Random house india 2009 333 150.00
128533 Gulliver's travels Jonathan swift Paperclip books,delhi 2013 127 80.00
128534 Contemporary indian short stories series-1 Sahitya akademi 2011 141 100.00
128535 Why I love to read Scholastic 32 10.00
128536 The great writers of the world Ashwani bhardwaj Goodwill publishing house,new delhi 572 195.00
128537 John osborne look back in anger an analysis D. prempati Doaba house booksellers&publishers,delhi 1975 96 50.00
128538 బహుళ అట్టాడ అప్పల్నాయుడు శ్రీకాకుళసాహితి,శ్రీకాకుళం 2020 467 300.00
128539 కాలనాళిక ( గత 80సంవత్సరాల వరంగల్లు మహానగర చరిత్ర కథాత్మక నవల ) రామా చంద్రమౌళి మాధురీ బుక్స్,వరంగల్లు 2017 665 900.00
128540 కన్నీటి చేవ్రాలు యం.ఆర్. అరుణకుమారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 2020 100 80.00
128541 అవస్థ సాగర్ శ్రీరామకవచం నవమల్లెతీగ,విజయవాడ 2022 211 250.00
128542 ఆ నీలి మబ్బులలో... పేరం ఇందిరాదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 2015 207 160.00
128543 వాళ్ళు...వీళ్ళు పారిజాతాలు చంద్రలత ప్రభవ పబ్లికేషన్స్,నెల్లూరు 2016 110 80.00
128544 ముక్తవరం పార్థసారథి నవలలు (3) .... Vikasam books 2002 179 80.00
128545 కించిద్విషాదం ముక్తవరం పార్థసారథి Vikasam books 2011 99 50.00
128546 డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ చాల్స్ డికెన్స్/Ca మేళం రామ్ పవన్ కుమార్ క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2020 268 250.00
128547 ఆరడుగుల నేల అబ్దుల్ సమద్/ముద్దసాని రాంరెడ్డి సాహిత్య అకాదెమీ,న్యూఢిల్లీ 2000 249 100.00
128548 సంధ్యవేళలో... శీలభద్ర/జ్యోతిరాణి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 2002 123 45.00
128549 బిల్లేసుర బకరిహ సూర్యకాంత త్రిపాఠి/బాలశౌరి రెడ్డి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 1999 52 25.00
128550 జాగరీ సతీనాధ భాదురీ/ముద్దిపట్ల సూరి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 2000 217 65.00
128551 త్రిమూర్తులు టెంపోరావ్ క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2021 311 275.00
128552 స్వేచ్ఛ ఓల్గా స్వేచ్ఛా ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1998 151 40.00
128553 భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు రచనలు మొదటి సంపుటం .... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2008 182 100.00
128554 ఆకుపచ్చ నేలకోసం స్వరాజ్య పద్మజ కుందుర్తి ... 2021 166 180.00
128555 కన్నీటి కెరటాల వెన్నెల ఓల్గా స్వేచ్ఛా ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1999 168 100.00
128556 అర్ధనారీశ్వరమ్ భైరవభట్ల విజయాదిత్య ... 2019 140 150.00
128557 తండ్రులూ కొడుకులూ ఇ. తుర్గేనెవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం,మాస్కో 1979 323 150.00
128558 జానకి జి. జోసపుకవి మూరుతీరాం అండ్ కో,విజయవాడ 1952 146 50.00
128559 జపమాల పరుచూరి రాజారామ్ గౌతమి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 1983 315 100.00
128560 మిత్రద్వయం విశ్వప్రసాద్ ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్ 1956 117 50.00
128561 మా పల్లె పచ్చదనం... పుప్పాల సూర్యకుమారి ... 2011 183 100.00
128562 అడవి పిలిచింది జాక్ లండన్/ఎ. గాంధి పీకాక్ క్లాసిక్స్ ,హైదరాబాద్ 2003 77 50.00
128563 దేవుడి పాట పెనుమాక నాగేశ్వరరావు చినుకు పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2010 151 80.00
128564 మోహనరాగం కె.బి. కృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2009 94 50.00
128565 నైనా చక్రధర్ నైనా ప్రచురణలు ... 79 50.00
128566 నయవిద్య J. suryanarayana .. 1995 142 30.00
128567 మహామంత్రి ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి అనల్ప,సికింద్రాబాద్ 2018 63 50.00
128568 మబ్బుతెర హేమమాలిని స్వాతి సచిత్రమాసపత్రిక,విజయవాడ 1984 96 50.00
128569 చీకటి రాజ్యం వి.ఆర్. రాసాని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1994 118 18.00
128570 నగరం నీడలో... వి. రాజారామమోహనరావు స్వాతి సచిత్రమాసపత్రిక,విజయవాడ 2021 97 50.00
128571 ఉప్పెన సరిపల్లి కృష్ణారెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1981 148 50.00
128572 తిరుగుబాటు మలయశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1982 141 50.00
128573 కథావళి సాహిత్యమండలి సభ్యులు అద్దేపల్లి అండ్ కొ,రాజమహేంద్రవరము 1932 192 50.00
128574 ఈ కాలం కథలు వేదగిరి రాంబాబు వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్,హైద్రాబాద్ 1994 88 50.00
128575 సముద్రం వేదగిరి రాంబాబు నాగరాజు పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 1991 160 20.00
128576 వయసు కథలు వేదగిరి రాంబాబు వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్,హైద్రాబాద్ 1993 128 50.00
128577 అమ్మకో అబద్ధం అల్లూరి(పెన్మెత్స) గౌరీలక్ష్మి సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2019 151 90.00
128578 అక్కిరాజు కథలు సంపుటు - 1 తమ్మినేని అక్కిరాజు జనసాహితి ప్రచురణ 2013 98 50.00
128579 కోతి - జామచెట్టు దాసరి శివకుమారి కన్నెగంటి రెడ్డమ్మ చౌదరి&అన్నపూర్ణదేవి ఫౌండేషన్,తెనాలి 2019 82 50.00
128580 పాణిగ్రహణం...పదిరోజుల్లో గోవిందరాజు మాధురి ... 2016 124 100.00
128581 జీవన చిత్రాలు పోగుల విజయశ్రీ మల్లెతీగ ముద్రణలు,విజయవాడ 2021 100 100.00
128582 జింబో కథలు జింబో ప్రోజ్ - పొయట్రీ ఫోరమ్,హైదరాబాద్ 2004 128 100.00
128583 గంధం యాజ్ఞవల్క్యశర్మ కథలు గంధం యాజ్ఞవల్క్యశర్మ రచయిత,నరసరావుపేట 2014 230 100.00
128584 డాక్టర్ విక్రమార్క - కరోనా భేతాళ కథలు లంకా శివరామప్రసాద్ ... 2021 154 300.00
128585 మధుపురం బహుదూరం శీల్ భద్ర/ఆర్వీ లక్ష్మీ దేవమ్మ సాహిత్య అకాదెమీ,న్యూఢిల్లీ 2009 134 75.00
128586 అద్దంలో మనం ( కథల సంపుటి - 1 ) శంకరమంచి పార్థసారథి శంకరమంచి పబ్లికేషన్స్,హైద్రాబాద్ 2017 212 200.00
128587 అద్దం ( కస్తూరి కథలు ) కస్తూరి అలివేణి Spatika media,hyderabad 2012 140 120.00
128588 సువర్ణం కుందా భాస్కరరావు లవ్ లీ బుక్స్,నరసరావుపేట 2015 139 100.00
128589 నీలవేణి పి.వి. సునీల్ కుమార్ నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2016 187 100.00
128590 రావోయి చందమామ దాసరి శివకుమారి గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2021 144 100.00
128591 కథావశిష్టులు ఏయశ్వీరమణారావు జ్యేష్ఠ లిటరరీ ట్రస్టు,విశాఖపట్నం 1997 159 100.00
128592 నేనున్నాగా... రంగనాథ రామచంద్రరావు పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2012 112 60.00
128593 కాగితంపువ్వు సూర్య ప్రసాదరావు స్వరాజ్యలక్ష్మి ప్రచురణలు,ఖమ్మం 2011 160 65.00
128594 ఆగామి వసంతం వియోగి శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్,కర్నూలు 2013 268 160.00
128595 పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య కథలు మొదటి సంపుటం పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2010 352 150.00
128596 వాన మెతుకులు ఇనాయతుల్లా,కెంగార మోహన్ రాయలసీమ ప్రచురణలు,కర్నూలు ... 251 250.00
128597 సూఫీ కథలు కె.బి. గోపాలం నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2018 134 100.00
128598 బాపు బొమ్మలు చెప్పిన కథలు కె.ఎ.ఎల్. సత్యవతి .... 2013 98 60.00
128599 మహాభారత సారసంగ్రహము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ... 2021 1014 500.00
128600 Yuganta the end of an epoch Irawati karve Disha books 1995 217 100.00
128601 Ajaya epic of the kaurava clan book 1 ( roll of the dice ) Anand neelakantan Leadstart publishing pvt ltd 2013 455 200.00
128602 భారత కథాలహరి జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం స్ఫూర్తి పబ్లిషింగ్ హౌస్,గుంటూరు 2014 264 100.00
128603 ఉద్యోగపర్వము-రాయబారాలు పొట్లూరి నారాయణదాసు ... ... 40 20.00
128604 మహాప్రస్థానము నరేశ్ మెహతా/హెచ్.ఎస్.ఎమ్. కామేశ్వరరావు ... 1999 50 20.00
128605 Age of the mahabharata war Kota venkatachelam 117 50.00
128606 ప్రతీకార వలయం సుధామూర్తి/మంజులూరి కృష్ణకుమారి అలకనంద ప్రచురణలు,విజయవాడ 2017 161 80.00
128607 శ్రీమహాభారతము విరాటపర్వము 1632 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూరం శ్రీనివాసులు గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2005 260 100.00
128608 మహాభారతం మొదటి భాగం,రెండవ భాగం ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్ 2017 342+308 100.00
128609 కవిబ్రహ్మ తిక్కన కీచక వధ చింతలపూడి వెంకటేశ్వర్లు ... ... 74 50.00
128610 మహాభారతం వేదవ్యాస/జయంతి చక్రవర్తి శ్రీపావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2021 470 200.00
128611 శ్రీ హనుమచ్చరితామృతము అవ్వారి గోపాలకృష్ణమూర్తి శాస్త్రి .... 2015 314 250.00
128612 సంక్షిప్త రామాయణము గండూరి చంద్రమౌళీశ్వర సాంబమూర్తి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల,విజయవాడ ... 32 10.00
128613 ఉత్తర రామ చరిత్ర మొహమ్మద్ ఖాసింఖాన్ ది ఓరియంట్ పబ్లిషిజ్ కంపెనీ,తెనాలి 1963 70 30.00
128614 శ్రీరామ దర్శనమ్ ... రామ్ కో గ్రూప్,రాజపాలయం .. 20 5.00
128615 రాముడు కావాలని హరి రామనాథ్ ... ... 48 60.00
128616 శ్రీరామాయణ సంగ్రహం అక్కిరాజు రమాపతిరావు/చలమర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీపావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2021 509 250.00
128617 పోతన భాగవతము అద్దంకి శ్రీనివాస్ శ్రీపావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2021 510 250.00
128618 శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతము ( దశమ,ఏకాదశ,ద్వాదశ స్కందములు ) బమ్మెర పోతనామాత్య వేంకట్రామ అండ్ కో,హైదరాబాదు 1969 648 200.00
128619 బమ్మెర పోతనామాత్యుని భాగవత దర్శనం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ,వరంగల్లు 2008 272 200.00
128620 పలికెడిది భాగవతం స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ 2019 260 100.00
128621 శ్రీమద్భాగవతీయ వేణుగీతం ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది,హైదరాబాదు 2003 84 50.00
128622 యుగళ గీతము ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది,హైదరాబాదు 2006 100 50.00
128623 శ్రీమద్భాగవతీయ గోపి గీతం ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య సుపథ ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2003 112 50.00
128624 రాసపంచాధ్యాయి ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది,హైదరాబాదు 2007 161 80.00
128625 యశోదానందగేహిని ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య తెలుగు గోష్ఠ ప్రచురణ,హైదరాబాదు 2005 98 50.00
128626 బృందావన భాగవతము సిద్ధేశ్వరానందభారతీస్వామి స్వయంసిద్ధకాళీపీఠము- గుంటూరు 2006 172 50.00
128627 భాగవతం ఉషశ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ కార్పొరేషన్,విజయవాడ 2010 272 125.00
128628 భాగవతవాహిని సత్యసాయిబాబా సనాతన సారథి కార్యాలయము,అనంతపురం ... 275 80.00
128629 సత్యం - శివం - సుందరం శ్రీమద్భాగవతం కాకుమాను భూలక్ష్మి ... 2012 240 100.00
128630 వేదవ్యాసమహర్షికృత శ్రీమద్భాగవతము ప్రథమ,ద్వితీయ స్కంధములు సరస్వతీ ఠాకూరులు/జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి గౌడీయ మఠము,గుంటూరు 2006 261+163 200.00
128631 బాలల భాగవతకథలు కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి 2018 110 80.00
128632 भजन - आरती - कथा संग्रह ... भारत विकास परिषद् ... 78 50.00
128633 సుందర హనుమద్ దివ్య లీలామృతవర్షిణి ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి ... 2010 100 20.00
128634 బాలరామాయణము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు రావి మోహనరావు, గుంటూరు 2021 55 20.00
128635 రామాయణ రత్నాకరము కావలిపాటి సూర్యప్రకాశరావు భారతి బుక్ హౌస్,ఏలూరు 1991 147 20.00
128636 రామాయణ పావని ( ఆంజనేయస్వామి చరిత్ర ) సామవేదం జానకి రామశాస్త్రి జెక్కంపూడి సీతారామారావు 2019 88 20.00
128637 ఏకోజి రామాయణము ద్విపద మొరంగపల్లి బాగయ్య ఎం. శ్రీనాథ్ కుమార్ పబ్లిషర్స్,హైదరాబాదు 1993 163 55.00
128638 వాల్మీకిరామాయణము ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్ 2015 230 100.00
128639 శ్రీరామాయణము పులిచెర్ల సాంబశివరావు ... 2010 387 500.00
128640 రామాయణం - వాస్తవికత యస్. జయరామరెడ్డి ... 1996 134 20.00
128641 భాశా శాస్త్ర మూల సూత్రాలు కొత్తపల్లి రంగారావు అరుణోదయ ప్రచురణలు 1955 72 50.00
128642 కమ్యూనిస్టులా - సాహిత్యం కొత్తపల్లి రంగారావు అరుణోదయ ప్రచురణలు 1953 70 50.00
128643 అమ్మ ( వాయుపురాణం లోని 16 శ్లోకాలు ) చాగంటి కోటేశ్వరరావు గుంటూరు జిల్లా సీనియర్ సిటిజన్స్ ఆర్గనైజేషన్,గుంటూరు 2016 16 10.00
128644 అక్షయ తూణీరము అన్నపురెడ్డి శ్రీరామరెడ్డి .. 1976 106 50.00
128645 లూసన్ సాహిత్య జీవితం ... ... 1981 35 10.00
128646 భారతీయ విద్య డి. చంద్రశేఖర రెడ్డి ఎమెస్కో బుక్స్ ... 160 70.00
128647 తెలుగునాట విద్యావ్యవస్థ దహగం సాంబమూర్తి తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 2012 142 100.00
128648 బంధాలు - బంధుత్వాలు కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య ... 2018 268 200.00
128649 పసిడి కృష్ణ ( కృష్ణాజిల్లా సాహితీ వైభవం ) మండలి బుద్ధప్రసాద్ కృష్ణజిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ 2021 338 300.00
128650 వీక్షణ - సమీక్షణ తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1994 96 10.00
128651 సాహితీరసాయనం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి 2018 246 100.00
128652 పోస్ట్ మోడర్నిజం బి. తిరుపతిరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1999 255 55.00
128653 వైదిక సాహిత్యానికి తెలుగువారి సేవ విజయశ్రీ కుప్పా తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 2012 102 50.00
128654 ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర - సంస్కృతి ఆర్వియార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2006 65 20.00
128655 వర్ణిక రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2019 211 250.00
128656 గగనవాణీయం యన్. శాంతమ్మ పూర్ణచంద్రోదయ ప్రచురణలు,కర్నూలు 2019 158 100.00
128657 రావిశాస్త్రి సాహిత్య దృక్పథం కాత్యాయనీ విద్మహే, మార్కయాదయ్య జిజ్ఞాన ప్రచురణ.వరంగల్ 1996 101 40.00
128658 ఆధునిక తెలుగు విమర్శకులు-విమర్శనా పద్ధతులు ఎస్. శరత్ జ్యోత్న్సారాణి జ్యోత్స్నా కళాపీఠం ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2017 302 300.00
128659 20వ శతాబ్ది తెలుగు కవిత్వం కడియాల రామమోహనరాయ్ బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్,గుంటూరు 2022 334 200.00
128660 చతుష్షష్టి కళలు ( అరువది నాలుగు కళలు ) కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య ... 2017 411 300.00
128661 తెలుగు సినిమా సాహిత్యం ( కథ-కథనం-శిల్పం ) పరుచూరి గోపాలకృష్ణ వీ-టెక్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2003 389 200.00
128662 వేమన విశ్వం జి. శివారెడ్డి వేమన ఫౌండేషన్,అనంతపురం 2022 86 80.00
128663 అభివృద్ధి కల్లోలం ఎస్. సుధాకర్ చూపు ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2007 78 30.00
128664 జ్ఞానపథం యు. దేవపాలన జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2021 64 60.00
128665 శ్రీ వేగుంట కనక రామబ్రహ్మం-వ్యక్తిత్వ పరిశీలనం కాట్రగడ్డ రేణూకిరణ్ కవితా జ్వాల పబ్లికేషన్స్,ఏలూరు 1993 44 20.00
128666 మనలో మనం సి. వేదవతి గోకుల్ ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2012 139 100.00
128667 The fragrance of telugu literature S. gangappa Sasi prachuranalu,guntur 2009 94 100.00
128668 విమర్శనాలోకనం సిహెచ్. సుశీలమ్మ సిహెచ్. లక్ష్మీనారాయణ పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2021 188 100.00
128669 నిత్యాన్వేషణం వెలుదండ నిత్యానందరావు Pranavam publications,hyderabad 2018 336 150.00
128670 వ్యాసలక్ష్మి సర్వా సీతారామ చిదంబర శాస్త్రి ... 2016 190 80.00
128671 నిశిత పిళ్లా కుమారస్వామి సాహితీ స్రవంతి,అనంతపురం 2021 144 80.00
128672 సమాహార ఏనుగు నరసింహారెడ్డి పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2019 143 100.00
128673 ఆచార్య జి.ఎన్. రెడ్డి పీఠికలు రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి .... 2017 216 100.00
128674 పాకనాటి వైభవము మంతెన వేంకట సూర్యనారాయణ రాజు .... 2000 44 40.00
128675 కవితా జ్యోత్స్న మంతెన వేంకట సూర్యనారాయణ రాజు ... 1999 234 100.00
128676 మా ఊరు మంతెన వేంకట సూర్యనారాయణ రాజు ... 2000 142 100.00
128677 అశ్రుతర్పణం (టి.వి.కె. సోమయాజులు) తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు రచయిత,బెంగుళూరు 2022 462 500.00
128678 నా సీమ యాసే నా శ్వాస యెలిచర్ల గజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఏరువాక సాహితీ సంస్థ,కడప 2022 222 150.00
128679 బతుకు వెతుకులాట సడ్లపల్లె చిదంబర రెడ్డి తపన సాహిత్య వేదిక ప్రచురణలు,హిందూపురం 2018 508 400.00
128680 శ్రీ లక్ష్మీనరసరామణీయకం ... పాణ్యంవారి ప్రచురణలు,కర్నూలు 2022 565 400.00
128681 పరస్పరం భమిడిపాటి జగన్నాథరావు హర్ష ప్రచురణలు,నాగపూర్ 2016 198 80.00
128682 నిగ్రహ వాక్యం సతీష్ చందర్ స్మైల్స్ స్మైల్స్ ప్రచురణ,హైదరాబాద్ 2015 346 250.00
128683 యలమంచిలి విజయకుమార్ రచనలు ఎస్వీ సత్యనారాయణ, కందిమళ్ళ భారతి కన్నా-బన్ను ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2018 166 120.00
128684 పి. రామకృష్ణ రచనలు పి. రామకృష్ణ మానవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2015 816 500.00
128685 సుందరం రచనలు రాళ్ళపల్లి సుందరం ... 2013 804 500.00
128686 ఏకె 97 యువతతో ఖాన్ వర్సేషన్ ఏకె ఖాన్ ఐపిఎస్ అలకనంద ప్రచురణలు,విజయవాడ 2014 176 125.00
128687 స్వీయ చరిత్రలు వలసకాలపు ఆంధ్ర సమాజం వకుళాభరణం రాజగోపాల్/దుర్గెంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి ఎమెస్కో బుక్స్ 2022 272 200.00
128688 అనువాద సమస్యలు రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1987 239 80.00
128689 అనువాద పాఠాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ Media house publications,hyderabad 2003 132 80.00
128690 కాకతీయుల కాలంనాటి సామాజిక జీవితం మలయశ్రీ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1990 209 80.00
128691 కాటమరాజు కథలు మూడవ సంపుటం తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు రచయిత,బెంగుళూరు 2021 330 200.00
128692 పలనాటి వీరచరిత్ర అలరాజు రాయబారము - తెలుగు వీరగాథలు మొదటి సంపుటం తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు ... 2022 256 100.00
128693 విశద పిళ్లా కుమారస్వామి సాహితీ స్రవంతి,అనంతపురం 2019 156 120.00
128694 జీవన గీతం వల్లూరుపల్లి లక్ష్మి (కాపా) చినుకు పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2016 103 50.00
128695 సినారె కవిత - లయాత్మకత ఎం.కె. రాము హాసం ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2008 174 80.00
128696 మట్టీ మనిషీ ఆకాశం ( సి.నారాయణ రెడ్డి ) ముదిగొండ వీరభద్రయ్య క్రాంతి ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1998 100 50.00
128697 గ్లోబల్ సందర్భంలో నగ్నముని కొయ్యగుర్రం కల్లూరి భాస్కరం ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2007 68 50.00
128698 అద్దేపల్లి సారస్వత సమీక్షా దర్శిని తంగిరాల చక్రవర్తి మారుతీ పబ్లికేషన్స్,కాకినాడ 2014 48 50.00
128699 సూక్తివైచిత్రి ఎన్.ఎస్. రాజు శ్రీసత్య ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2013 86 70.00
128700 అనిసెట్టి సాహిత్యానుశీలనం శతజయంతి ప్రచురణ పి.వి. సుబ్బారావు ... 2022 284 300.00
128701 ప్రేమ లేఖలు కాకాని చక్రపాణి,శిరిపురపు మధుసూదనరావు Media house publications,hyderabad 2006 160 100.00
128702 కీట్స్ కవితావైభవం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి 2018 69 50.00
128703 అమృతహృదయుడు (చన్నాప్రగడ తిరుపతిరావు) చన్నాప్రగడ జయలక్ష్మి .. 2017 90 50.00
128704 రసభారతి పీయూష లహరి ... రసభారతి సాహితీ సంస్థ,విజయవాడ 1987 104 50.00
128705 రసగంగాధర తిలకం ( దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ ) తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు రచయిత,బెంగుళూరు 2021 318 300.00
128706 కవిత్వావరణం రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి ... 2018 157 150.00
128707 రావి రంగారావు పద్య కవితలు ఓలేటి ఉమాసరస్వతి రావి రంగారావు సాహిత్య పీఠం,గుంటూరు 2021 128 50.00
128708 కవిత్వం-చర్చనీయాంశాలు జి. లక్ష్మీనరసయ్య కవిసంగమం బుక్స్ ప్రచురణ,హైదరాబాదు 2021 364 150.00
128709 ధిక్కార వాదం దిగంబర కవిత్వం జూపల్లి ప్రేమ్ చంద్ సాహితీమిత్రులు,విజయవాడ 2016 88 80.00
128710 స్వాతంత్ర్యోత్తర కాలాన తెలుగు కవిత యన్. భక్తవత్సల రెడ్డి నాగపట్ల పబ్లికేషన్స్ 2008 207+48 200.00
128711 శ్రీ చందాల కేశవదాసు సాహిత్యము-పరిశీలనం ఎం. పురుషోత్తమాచార్యులు ... 2006 219 100.00
128712 Abcs of bliss 2nd chapter of bhagavadgitha Chinna jeeyar swamiji 2010 116 50.00
128713 Gems from the gita J.m. mehta Pustak mahal,delhi 2014 67 50.00
128714 The bhagavad gita Swami chidbhavananda Sri ramakrishna tapovanam,tirupparaitturai 1969 1007 200.00
128715 The bhagvad gita Ram K. piparaiya 1999 502 150.00
128716 శ్రీ భగవద్గీత ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,రాజమండ్రి ... 192 50.00
128717 శ్రీ మద్భగవద్గీత ... ... 1950 288 50.00
128718 గీతాజ్యోతి శ్లోకమాలిక ... ... .... 71 20.00
128719 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము గీతా పారాయణం ... C.m.c. ట్రస్ట్,సత్తెనపల్లి ... 160 50.00
128720 శ్రీ భగవద్గీత ... శుకబ్రహ్మాశ్రమము,శ్రీకాళహస్తి 1991 234 100.00
128721 గోవిందనామాల భగవద్గీత విన్నకోట వేంకటరత్న శర్మ కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్,రాజమండ్రి 1966 131 50.00
128722 శ్రీమద్భగవద్గీత .... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్,సీతానగరం ... 444 100.00
128723 శ్రీ భగవద్గీత మల్లాది నరసింహశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,రాజమండ్రి 2014 352 100.00
128724 గీతాసారము గోవిందరాజు శశిధరశాస్త్రి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ 1986 62 20.00
128725 శ్రీమద్భగవద్గీత కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ... ... .. 171 50.00
128726 గీతాజ్యోతి శ్లోకమాలిక ( 48 శ్లోకాలు ) ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్,సీతానగరం 2002 272 100.00
128727 తెలుగు వెలుగు భగవద్గీత వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ ... 1992 165 12.00
128728 శ్రీభగవద్గీత పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్ 2016 144 100.00
128729 శ్రీమద్భగవద్గీత ( వచనం ) 663 జయ దయాల్ గోయన్దకా/వారణాసి రామమూర్తి,సందేపూడి రామచంద్రరావు గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2002 108 50.00
128730 శ్రీ మద్భగవద్గీత 771 జయదయాల్ జీ గోయన్దకా/ఎమ్. కృష్ణమాచార్యులు,గోలి వేంకట రామయ్య గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2010 192 50.00
128731 శ్రీ భగవద్గీత రామచంద్రానంద సరస్వతీ శైలజా పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1994 768 120.00
128732 The bhagavadgita as a philosophy of god realisation R.d. ranade Bharatiya vidya bhavan,bombay 1982 287 35.00
128733 రెక్కల్లో గీతామృతం (108శ్లోకాలు) కేతవరపు రాజ్యశ్రీ ... 2014 73 101.00
128734 Talks on the gita Vinoba Sarva seva sangh prakashan,varanasi 1970 254 50.00
128735 శ్రీమద్భగవద్గీతా మలయాళస్వామి ... 2000 672 200.00
128736 యథార్థ గీత స్వామి అడగడానంద మహారాజులు పరమహంస ఆశ్రమము,ఉత్తరప్రదేశ్ 2019 340 250.00
128737 గీతామృత వచన కావ్యము సూరెడ్డి శాంతదేవి రాజేంద్రప్రసాదు ... 2000 120+51 100.00
128738 శ్రీమద్భగవద్గీత .... Gita gyan mandal,hyderabad 2013 284 200.00
128739 భాషితాలలో భగవద్గీత బి.ఎన్. రెడ్డి ... .. 219 50.00
128740 యోగతారావళీ కుప్పా వేంకట కృష్ణమూర్తి Institute of scientific research on vedas 2006 108 20.00
128741 ధ్యానము ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ... ... ... 40 10.00
128742 ధ్యానము దాని పద్ధతులు వివేకానందస్వామి/స్వామి చేతనానంద/పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి రామకృష్ణ మఠం,మద్రాసు 2003 89 50.00
128743 The power of prayer and the art of positive thinking Swami srikantananda Vivekananda institute of human excellence,hyderabad 2014 42 20.00
128744 Yogoda satsanga energization exercises Paramahansa yogananda Yogoda satsanga society of india,jharkhand 1998 32 10.00
128745 సహజ రాజ యోగము ... ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము,విజయవాడ ... 54 20.00
128746 Silence as yoga Swami paramananda Sri ramakrishna math,madras 1982 82 50.00
128747 Yoga in daily life K.s. joshi Orient paperbacks,new delhi 163 50.00
128748 హార్ట్ ఫుల్ నెస్ మార్గం కమలేష్ డి. పటేల్,జోషువా పొల్లాక్ Westland publication private ltd,chennai 2018 181 100.00
128749 Yoga in daily life K.s. joshi Orient paperbacks,new delhi 1984 208 80.00
128750 అనాటమి ఆఫ్ యోగ తాళ్ళూరి శివరామకృష్ణ .... 2016 144 80.00
128751 యోగాసనములు ... ... 1957 124 20.00
128752 యోగాసనములు గ్రంధి సాయి వరప్రసాద్ బాలాజి బుక్ డిపో.. పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1987 112 20.00
128753 సూర్యనమస్కారములు యోగాసనములు ... ... 1983 76 20.00
128754 యోగ - ఆరోగ్య దీపిక కుప్పాల జయరామ్ కళ ఫౌండేషన్,హైదరాబాద్ 2010 62 70.00
128755 యోగ ( సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ) జయా సురేష్ .... ... 54 20.00
128756 యోగాభ్యాసము - ప్రారంభకులకు యోగశ్రీ Navaratna book house,vijayawada 2015 192 100.00
128757 బాలలు - యోగవిద్య వేములపల్లి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత,విజయవాడ 2001 307 100.00
128758 స్వామి వివేకానందా యోగా కేంద్రము ( అసనాలు,ధ్యానం ) ఆళ్ళ రాజేశ్వరరావు .... 2007 102 50.00
128759 నిత్య జీవితంలో యోగసాధన వేదవ్యాస వేదవిశ్వ విద్యాలయము,హైదరాబాద్ 1995 122 50.00
128760 యోగా - అవగాహన ఇందుశేఖర్ అవగాహన - అనుబంధ సంస్థ,గుంటూరు 2001 95 20.00
128761 యోగా కొత్తపల్లి బంగారరాజు నటాలి ప్రచురణలు 2016 56 20.00
128762 యోగా రేఖా చిత్రాలతో... తాడంకి వెంకట లక్ష్మీనరసింహారావు జె.పి. పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2015 256 100.00
128763 భారతీయ యోగ సమ్మేళనం కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య రచయిత,హైదరాబాదు 2008 309 100.00
128764 యోగ - అవగాహన ... అవగాహన యోగ కేంద్రం,గుంటూరు 2001 88 50.00
128765 Vyayam kalpa Ambika prasad B. jain publishers,new delhi 27 10.00
128766 Elements of yoga Kasibhatta satyamurty Siddha academy of yoga,hyderabad 2015 108 25.00
128767 యోగ రామాయణము భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి షణ్ముఖేశ్వరి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2019 128 80.00
128768 క్రియాయోగము ఎ.బి.ఎస్. శర్మ ... 1998 152 50.00
128769 యోగాసనాలు రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ 2017 152 80.00
128770 యోగసాధన మరియు యోగచికిత్సా రహస్యము స్వామి రాందేవ్ ... 2007 166 80.00
128771 యోగభ్యాస కరదీపిక బైసు మల్లికార్జున రావు ... 2017 206 100.00
128772 అభ్యాస యోగము ప్రథమ,ద్వితీయ భాగములు పాణ్యం లక్ష్మీ నరసింహశాస్త్రి శివ సచ్చిదానంద ఆశ్రమము,హైదరాబాదు 2000 92+152 50.00
128773 ఆజాద్ హింద్ సర్కార్ వజ్రోత్సవములు వికాస్ దేవ్/బెల్లంకొండ మల్లారెడ్డి సరస్వతీ విద్యాపీఠము,తెలంగాణ 2019 64 20.00
128774 సారస్వత భాస్కర సఱ్ఱాజు బాలచందర్ సంస్కృతి సంగీత సాహిత్య నృత్య నాటక సంస్థ,గుంటూరు 2018 116 50.00
128775 బోయ జంగయ్య సాహితీ స్వర్ణోత్సవం దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి సాహితీ మిత్రులు,నల్లగొండ 2011 134 50.00
128776 Science,technology and education for development Yalavarthy nayudamma Nayudamma memorial science foundation,chennai 1999 488 200.00
128777 Dr v l dutt glimpses of a pioneer's life journey V l indira dutt 2021 277 200.00
128778 Folk & modern drama festival ( వీధి(లో) నాటకాలు ) 88 20.00
128779 విజ్ఞాన దీపిక స్వర్ణజయంతి-సావనీర్ - 2008 పింగళి జగన్నాథరావు .... 2008 140 80.00
128780 ది యంగ్మెన్స్ హేపీక్లబ్ ప్లాటినం జూబిలీ ప్రత్యేక సంచిక1916-1991 జానకీజాని ది యంగ్మెన్సె హేపీక్లబ్,కాకినాడ 1992 176 50.00
128781 రసరంజని 21వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక 2014 దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు రసరంజని,హైదరాబాద్ 2014 78 20.00
128782 అభ్యుదయ సాహిత్య సంచిక 2014 వి. వీరాచారి తెలంగాణ రాష్ట్ర అభ్యుదయ రచయితల సంఘం,వరంగల్లు 2015 324 300.00
128783 రెడియో అన్నయ్య న్యాయపతి రాఘవరావు శతజయంతి ప్రచురణ1905-2005 వెలగా వెంకటప్పయ్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2005 126 50.00
128784 శ్రీ శివలెంక శంభుప్రసాద్ శతజయంతి సంచిక ... ... 2011 88 50.00
128785 నవరస 55వ వార్షికోత్సవ వేడుక సావనీర్ ... నవరస,కాకినాడ 2018 96 50.00
128786 The guntur medical association వజ్రోత్సవ విపంచి ... ... 2004 60 100.00
128787 ధూళిపాళ్ళ వీరయ్య చౌదరి మెమోరియల్ ఉత్సవ సంచిక ... ... 2001 56 80.00
128788 Jana vignana vedika 4th all india conference special issue 2021 120 80.00
128789 International buffalo seminar & 1st national buffalo show souvenir …. 1982 50.00
128790 India today 30 momentous years 1975-2005 India today magzine 2005 382 100.00
128791 రైతుకూలీసంఘం వార్షిక సంచిక - 2007 .... రైతుకూలీసంఘం,విజయవాడ 2007 105 30.00
128792 నాయుడమ్మ స్మారక విద్యా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ రజతోత్సవ సంచిక ... వనజా చంద్ర పబ్లిక్ స్కూల్,గూడవల్లి 2013 68 50.00
128793 ఆధునిక చార్వాక అభినందన సంచిక 2010 రాచపాళెం రఘు సృజన సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక,నెల్లూరు 2011 109 50.00
128794 సింహాచల వైభవము మలయవాసిని ... 2017 204 200.00
128795 కళాదీపిక మాసపత్రిక తృతీయ వార్షికోత్సవ సంచిక V.s. raghavachari 2007 140 100.00
128796 గృహసీమ గరీయసి నూతక్కి వెంకటప్పయ్య .... 2020 120 50.00
128797 Andhra loyola college 60years dimond jubilee celebrations 2014 160 100.00
128798 స్వధర్మ సభ కోటి గాయత్రీ మహాయాగం ప్రత్యేక సంచిక ... ... 2021 48 50.00
128799 రైతుకూలీసంఘం వార్షిక సంచిక - 2002 ... రైతుకూలీసంఘం,విజయవాడ 2002 92 50.00
128800 కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవ సంచిక మండలి బుద్ధప్రసాద్ ... 2021 80 50.00
128801 లాయర్ రజతోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక - 2006 తుంగా రాజగోపాలరెడ్డి ... 2006 250 100.00
128802 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానాట్యమండలి సాంస్కృతికోత్సవాలు .... ... 1974 ... 50.00
128803 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నంది నాటకోత్సవమ్ 2015 .. ... 2015 54 20.00
128804 నాటక సదస్సు సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ 1960 110 50.00
128805 శ్రీ రామకృష్ణ నాట్యమండలి స్వర్ణోత్సవ సంచిక 1932-1987 ... ... 1987 117 50.00
128806 రొద్దం హనుమంతరావు శతజయంతి మహోత్సవ సంచిక ... లలిత కళాపరిషత్,అనంతపురం 2006 92 50.00
128807 కళాతపస్వి మల్లాది షష్టిపూర్తి సన్మాన సంచిక పేరాల భరతశర్మ ... .. 98 50.00
128808 కళావని నాటక ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1965 318 50.00
128809 కళావని నాటక ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1965 350 50.00
128810 నూరేళ్ల తెలుగు నాటకరంగం జూలూరి వీరేశలింగం స్మారక సంచిక ... కళానికేతన్,హైదరాబాదు 1980 45+34 50.00
128811 ఆచార్య ఆత్రేయ నాటకోత్సవాలు ... ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ నాటక విభాగం,హైదరాబాదు 1986 18 10.00
128812 Dakshina bharata natee-nata samakhya 2006 48 20.00
128813 నాటకోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... ఆర్ట్ లవర్స్ యూనియన్,చిత్తూరు 1969 72 50.00
128814 నాట్యకళ విశేష సంచిక ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ దశాబ్ది ప్రగతి పసల సూర్యచంద్రరావు .... 1968 200+42 100.00
128815 ది యంగ్మెన్స్ హేపీక్లబ్ ప్లాటినం జూబిలీ ప్రత్యేక సంచిక 1916-1991 జానకీజాని ది యంగ్మెన్స్ హేపిక్లబ్,కాకినాడ 2009 112 50.00
128816 The original scotch Michael brander Hutchinson of london 1974 150 100.00
128817 What to do in an emergency Reader's digest 1986 401 100.00
128818 How to do just about anything on the internet Reader's digest 350 100.00
128819 Science problems 1 .. 288 100.00
128820 Science is explaining Scott,foresman and company,new york 384 100.00
128821 Physical science ( investigating matter and energy ) H. marean,W. ledbetter Addison wesley publishing company,california 1968 285 100.00
128822 Ecology ( individuals, populations and communities ) M. begon/J.l. harper/C.r. townsend Blackwell science,london 1996 1068 500.00
128823 ధ్యాన విద్యార్థి ... పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూవ్ మెంట్ ... 204 100.00
128824 డిస్కవరి సైన్స్ మైలురాళ్లు ... Science for u knowledge society ... 415 100.00
128825 భారతదేశ చరిత్ర వకుళాభరణం రామకృష్ణ .. 2012 200 100.00
128826 15 ఏళ్ల భక్తి టీవీ అర్చన ప్రత్యేక సంచిక రఘు ఏలూరి భక్తి టీవీ 2021 573 200.00
128827 Onze volkskunst …. 302 100.00
128828 The books of firsts Ian harrison 2003 288 100.00
128829 Indian wildlife Ramesh bedi, Rajesh bedi Brijbasi printers private ltd 1984 312 100.00
128830 The guinness encyclopedia of the human being Robert M. youngson Guinness publishing 1994 284 100.00
128831 Rajaji - 93 souvenir 1971 335 100.00
128832 Madame tussaus's souvenir 1992 32 50.00
128833 Tobacco in india N.c. gopalachari Central tobacco research institute,rajahmundry 1985 92 100.00
128834 The colour of celebration Deccan chronicle …. 50.00
128835 Shirdi sai baba temple a century of solace The hindu 2018 96 100.00
128836 The great barrier reef - heron island calendaron under-water garden .. 1999 50.00
128837 100 Most beautiful squares of the world a journey around 5 continents …. Rebo publishers 2006 208 100.00
128838 దుర్గాంబ శతకము విద్యాసాగరశర్మ/కనకదుర్గాంబ మాతాజీ భక్త సమాజము,గుంటూరు 2004 32 30.00
128839 అన్నమయ్య అనమేలుమంగ శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు అన్నమాచార్య మిషన్,హైదరాబాద్ 2000 73 20.00
128840 చిలుమూరు శ్రీరామలింగ శతకం అయినాల మల్లేశ్వరరావు రచయిత,కొల్లిపర 2001 18 10.00
128841 శ్రీ పార్వతీశ శతకము నల్లూరి రామయ్య రచయిత,విశాఖపట్నం 2001 36 10.00
128842 Vairagya-satakam of bhartrhari Swami madhavananda Advaita ashrama,calcutta 2016 60 20.00
128843 దీనబాంధవ శతకము వడ్లమన్నాటి హిమవంతరాయ కవి ... 1961 23 10.00
128844 శ్రీ వేంకటేశ ! మోదుకూరు రాధాకృష్ణశర్మ రచయిత,తెనాలి 2008 36 10.00
128845 వేదజ్ఞ త్రిశతి వేదయ్య బిళ్ళా రచయిత,గుంటూరు 2022 107+24 50.00
128846 శ్రీ పాండురంగ శతకము నల్లూరి రామయ్య రచయిత,విశాఖపట్నం 1999 23 10.00
128847 మనోబోధ శతకం గురువయ కవి/కపిలవాయి లింగమూర్తి ... 2010 21 20.00
128848 శ్రీ హనుమత్త్రిశతి తూట బాబాజీ విజయభావన,విజయనగరం 2007 56 20.00
128849 గురుమౌళి శతకము మాణిక్యాంబ ... 2014 36 20.00
128850 భైరవ శతకం లంకా శివరామప్రసాద్ రచయిత,వరంగల్ 2014 31 20.00
128851 కుయ్యో మొర్రో శతకం లంకా శివరామప్రసాద్ రచయిత,వరంగల్ 2014 25 20.00
128852 షాహిన్ ప్రబోధ శతకము ఎమ్.డి. జహంగీరు రచయిత,నాగర్ కర్నూలు 2007 22 10.00
128853 శ్రీ ఆంజనేయ శతకము నల్లూరి రామయ్య రచయిత,విశాఖపట్నం 2004 19 10.00
128854 కరొన పద్యశతం మొవ్వా సుబ్బారావు రచయిత,గుంటూరు 2020 22 10.00
128855 విశ్వారాధ్యవంశావతరణికా సహిత భ్రమరాంబా చెన్నెమల్లేశ్వర శాంకరీ శతక ఇవటూరి సానందారాధ్యులు ... 1955 ... 20.00
128856 నృహరీ పంచశతి అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ రచయిత,హైదరాబాదు 2014 224 100.00
128857 పుష్కర వైభవ శతకమ్ సాధుల రాములు సాహితీ గౌతమి ప్రచురణ,కరీంనగర్ 2015 56 50.00
128858 కృష్ణ పద్య ( శతక దవ్యం,ఖండిక ) సంపన్ముడుంబై కృష్ణమాచార్యులు వినాయక సేవా సంస్థ,మిర్యాలగూడ ... 63 10.00
128859 భవ్యగుణ పవిత్ర భతపుత్ర-6 ( రెండవ సంపుటం ) ఫణిదపు ప్రభాకర శర్మ ... 2018 88 50.00
128860 ప్రతిభా ప్రభాకరుడు చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖర రెడ్డి .... 2012 49 20.00
128861 శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము అప్పన సూర్యవేంకట మహాలక్ష్మి ... 2021 52 10.00
128862 ముకుంద స్తవరాజము పోచిరాజు వేంకటరాయుడు ... 2015 40 10.00
128863 మృత్యుంజయ శతకము మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందరరామశాస్త్రి విశ్వజననీ పరిషత్,జిల్లెలమూడి 2016 32 30.00
128864 బాల గాంధి శతకం మొవ్వా సుబ్బారావు రచయిత,గుంటూరు 2018 24 10.00
128865 నైమిశ వేంకటేశ శతకము జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు బాలాజీ మందిర్,విజయవాడ 2012 37 50.00
128866 నేలతల్లి శతకం చంద్రం విజయ ప్రచురణలు,గుడివాడ 2017 28 10.00
128867 శతకసుధ ( శ్రీనగమల్లికార్జున,శ్రీప్రదవేంకటేశ,సూర్య,స్కంద శతకములు) గంగవరపు జయరామారావు రచయిత,గుంటూరు 2015 104 50.00
128868 విజయకృష్ణ శతకం చింతపల్లి నాగేశ్వరరావు రచయిత,విజయవాడ 2016 85 50.00
128869 బుజ్జీ శతకము పి. కృష్ణ మోహనరావు రచయిత,గుంటూరు 2018 40 20.00
128870 మొవ్వమాట (కఠిన పదార్ధ సహిత పద్య సూక్తులు,హితోక్తులు) మొవ్వా సుబ్బారావు రచయిత,గుంటూరు 2012 54 20.00
128871 శ్రీ పెంచలకోన నృసింహ శతకము రామడుగు వెంకటేశ్వర శర్మ రచయిత,గుంటూరు 2012 72 20.00
128872 కదిరి నృసింహ శతకము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత,గుంటూరు 2016 46 20.00
128873 సుమతి శతకము ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య/చల్లా సాంబిరెడ్డి పావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2012 216 100.00
128874 సుగుణాఢ్య శతకము అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ వివేక సర్వీస్ సొసైటీ వారి ప్రచురణ,చీరాల 2015 64 50.00
128875 తెలుగు సామెతల శతకము రామడుగు వెంకటేశ్వర శర్మ రచయిత,గుంటూరు 2010 51 20.00
128876 చీర పజ్యాలు సరదా శతకం బ్నిం ... 2013 32 10.00
128877 శ్రీ త్రికూటేశ్వర త్రిశతి తూములూరు దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి రచయిత,గుంటూరు 2012 80 50.00
128878 తిరుపతి శ్రీ తిరుమలేశ శతకము ఎం. వేంకట నరసింహాచార్యులు .... 2016 24 20.00
128879 చందూ శతకము చందు నాగేశ్వరరావు .... 2019 32 10.00
128880 శ్రీ మద్వేదాంతదేశిక విరచిత దయా శతకము కోళియాలం శఠకోపాచార్యులు తి.తి.దే,తిరుపతి 2016 218 50.00
128881 భర్తృహరి నీతి శతకము ఏనుగు లక్ష్మణకవి/రవ్వా శ్రీహరి హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్తు,తిరుపతి 2012 31 10.00
128882 శ్రీ కృష్ణ శతకము మెఱుగు వెంకటదాసు ... 2008 21 10.00
128883 శ్రీ శనీశ్వరా ! శతకము అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ రచయిత,హైదరాబాదు 2006 76 50.00
128884 వేదజ్ఞ త్రిశతి వేదయ్య బిళ్ళా రచయిత,గుంటూరు 2022 107 50.00
128885 చిట్టి శతకము ( వేయి వచన పద్యములు ) తిరుమల వెంటస్వామి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్,ఆం.ప్ర 2011 159 80.00
128886 గాంధీ శతకము మంగిపూడి వేంకటశర్మ/బూదాటి వేంకటేశ్వర్లు సి.పి. బ్రౌన్ సేవా సమితి,బెంగళూరు 2019 100 50.00
128887 గాంధీ శతకము ఉప్పులూరి మల్లికార్జున శర్మ,ఉప్పులూరి లక్ష్మీనారాయణ ... 2011 48 20.00
128888 గాంధితాత - శతకం ఆచార్యకసిరెడ్డి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్,తెలంగాణ 2018 28 10.00
128889 సర్వేశ్వర శతకము ( యథావాక్కుల అన్నమయ్య ప్రణీతము ) ముదిగొండ వీరభద్రయ్య/చల్లా సాంబిరెడ్డి పావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2012 173 100.00
128890 నిన్ను నీవు తెలుసుకో మానవ ( తాత్త్విక గేయ శతకం ) డి. సురేష్ కుమార్ భారత్ కల్చరల్ అకాడమి,హైదరాబాద్ 2014 45 45.00
128891 శ్రీ నారాయణ శతకము ( రాఘవీయ వ్యాఖ్యా సహితం ) కే.వి. రాఘవాచార్యులు/చల్లా సాంబిరెడ్డి పావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2007 282 100.00
128892 శ్రీ కృష్ణ శతకము ( గోపీనయనోత్పలార్చిత వ్యాఖ్య ) ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య/చల్లా సాంబిరెడ్డి పావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2012 187 80.00
128893 శ్రీ నరసింహ శతకము ( జనప్రియ వ్యాఖ్యా సహితం ) కసిరెడ్డి వెంకటపతిరెడ్డి/చల్లా సాంబిరెడ్డి పావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2012 230 100.00
128894 శంకరా ! సద్గురూ శతకము రాచాలపల్లి బాబుదేవీదాస్ రావు జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు,తెలంగాణ 2015 29 10.00
128895 శ్రీ రామగుండేశ్వరా ! చెప్యాల రామకృష్ణారావు .... 2010 26 10.00
128896 శ్రీ జగన్నాధ నీతి శతకము బెజ్జంకి జగన్నాథాచార్యులు .... 2021 24 10.00
128897 Mimamsa paribhasa of krsna yajvan Swami madhavananda Advaita ashrama,calcutta 2000 96 50.00
128898 Dharma and its practice Ramakrishna math,chennai 2008 218 100.00
128899 In the sanctuary of the soul Paramahansa yogananda Yogoda satsanga society of india,kolkata 2006 125 50.00
128900 ప్రేరణ ... వివేకానంద ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్,హైదరాబాద్ ... ... 5.00
128901 చెట్టు మొదలుకే నీరు ఎ.సి. భక్తి వేదాంతస్వామి హిందూ ధర్మరక్షణ సంస్థ,తిరుపతి ... 12 5.00
128902 ప్రహ్లాదమహారాజు దివ్యోపదేశాలు ఏ.సి. భక్తి వేదాంతస్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ... 44 10.00
128903 నేటి సమస్యలు-రేపటి సమాధానాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 43 10.00
128904 సత్యయుగ పునరాగమనం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/డి.వి.ఆర్. మూర్తి గాయత్రి చేతనా మరియు ధ్యాన కేంద్రము,హైదరాబాద్ 2007 38 10.00
128905 గ్రహాంతర సులభ యానం ఏ.సి. భక్తి వేదాంతస్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2011 90 20.00
128906 మానసబోధ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమము,శ్రీకాళహస్తి 2018 36 10.00
128907 కృష్ణ చైతన్య మార్గదర్శిని భక్తి వికాస స్వామి/విజయ సర్వలక్ష్మి ... ... 127 50.00
128908 కృష్ణచైతన్యం - అద్వితీయ వరప్రసాదం ఏ.సి. భక్తి వేదాంతస్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2019 88 50.00
128909 యోగ పరిపూర్ణత ఏ.సి. భక్తి వేదాంతస్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2016 60 25.00
128910 భగవాన్ శ్రీ వేదవ్యాస సనాతన ధర్మక్షేత్రము ... ... .... 16 10.00
128911 ఆత్మ నిష్ఠాభివృద్ధి ఆనిబిసెంటమ్మ/వేంకట సుబ్బారావు దివ్యజ్ఞాన చంద్రికామండలి,బెజవాడ 1947 18 5.00
128912 స్తుతిలహరి అక్కిరాజు వేంకటేశ్వర శర్మ రచయిత,గుంటూరు 2004 96 20.00
128913 ధర్మ వాహిని ... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్,అనంతపురం ... 105 50.00
128914 తత్త్వమసి సంపూర్ణానందగిరి స్వామి ... 2008 60 20.00
128915 పవిత్రత, ప్రేమ, సత్యము బిరుదురాజు వెంకటప్పలరాజు .... 1989 164 50.00
128916 భక్త కుసుమాంజలి వంకాలయపాటి శేషావతారం ... ... 131 50.00
128917 21వ శతాబ్ది - ఉజ్వల భవిష్యత్తు - 2 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 55 10.00
128918 యుగేచ్ఛ ప్రతిభా పరిష్కారము - 1 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 55 10.00
128919 యుగేచ్ఛ ప్రతిభా పరిష్కారము - 2 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 54 10.00
128920 పరివర్తన యొక్క గొప్ప క్షణములు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/మంచెళ్ళ సీతామహాలక్ష్మి గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ 2008 51 6.00
128921 జీవన సాధనా బంగారు సూత్రములు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/వూటుకూరి సత్యనారాయణ గుప్త గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 44 10.00
128922 ప్రజ్ఞావతారము యొక్కవిస్తార ప్రక్రియ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/ సీతామహాలక్ష్మీ గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 37 10.00
128923 మనఃస్థితి మారితే పరిస్థితులు మారుతాయి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/తుంగతుర్తి శ్రీనివాస్ గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 48 10.00
128924 సంజీవనీ విద్య యొక్క విస్తారమైన రూపము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/ముక్కామల రత్నాకర్ గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 38 10.00
128925 మహిళా జాగరణోద్యమం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/బచ్చు జయలక్ష్మి గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 40 10.00
128926 జీవన దేవత సాధన - ఆరాధన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/వి. సత్యనారాయణ గుప్త గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 52 10.00
128927 ప్రశ్న-ప్రగతికి కీలకం టెడ్ అగాన్/పెద్ది సాంభశివరావు గుళ్లపల్లి సుబ్బారావు సేవా సంస్థ,గుంటూరు ... 24 10.00
128928 భ్రాంతి నుండి భగవంతుని దిశగా... ... రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ 2015 151 50.00
128929 శరణాగతి ... ... 2004 22 10.00
128930 గజేంద్రమోక్షము ... కంఠంనేని వెంకట సాంబశివరావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ .. 32 10.00
128931 శాంకరవేదాంతసౌరభము ప్రథమభాగము దేవరాయకులకర్ణి/జె.వి. పూర్ణచంద్రరావు ... 1998 223 100.00
128932 శ్రీ వేంకటేశ శరణాగతి దీక్ష ... ... ... 32 10.00
128933 77వ శ్రీ సనాతన వేదాన్త జ్ఞానసభ ... మలయాళ సద్గురు సేవాసమితి 2003 31 10.00
128934 మూర్తిపూజ-ఆహారశుద్ధి నామజపమహిమ 734 ... గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2012 32 10.00
128935 భారతీయుని జపము సంధ్యావందనము అర్ధసహితము ప్రభాకర ఉమామహేశ్వర ... 1957 124 20.00
128936 సంత్ కబీరు సప్తశతి యల్లాప్రగడ ప్రభాకర రావు,పంగులూరి హనుమంత రావు కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2021 254 200.00
128937 ధర్మ జిజ్ఞాస బ్రహ్మచారి సుధాచైతన్య ... 2018 50 15.00
128938 కథాపంచకం పమిడిపాటి పట్టాభి రామారావు ... 2021 104 50.00
128939 అత్యుత్తమమైన కానుక జిమ్ స్టోవల్/ఆర్, శాంతసుందరి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2013 127 50.00
128940 సంకెళ్ళు తాహా హుసైన్/అబుల్ ఇర్ఫాన్ తెలుగు ఇస్లామిక్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2007 176 60.00
128941 ఆనందనిధి శ్రీకృష్ణభగవానుడు ఏ.సి. భక్తి వేదాంతస్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ ... 44 10.00
128942 దశావతారస్తుతిః సూరం శ్రీనివాసులు రావి మోహనరావు, గుంటూరు 2019 76 20.00
128943 ఘనామృత దూషణము మంగిపూడి వేంకట శాస్త్రి ... 2018 32 10.00
128944 ఆత్మ నివేదనము లంకా సదాశివశాస్త్రి ... .. 12 5.00
128945 ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సుధ శార్వాణి ... 2013 88 50.00
128946 అమృత కలశం డొంకాడ రాధామాధవి,డి.వి.యన్.బి. విశ్వనాథ్, తుమ్మూరి గాయత్రి చేతన మరియు ధ్యాన కేంద్రం,హైదరాబాద్ 2007 200 35.00
128947 అదృశ్య వైద్యులు Akkarazu venkateswara prasad 2012 103 50.00
128948 శ్రీ రాధా బృందావనం హరి రామనాథ్ ... .. 60 20.00
128949 సంజీవిని విద్య 1,2 భాగాలు Akkarazu venkateswara prasad సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము,తెనాలి 2014 181 140.00
128950 ఆత్మ దర్శిని కర్రా సూర్యకాంతం అహంబ్రహ్మాస్మి సత్సంగ్,విశాఖపట్నం 1999 1025 150.00
128951 ఆత్మదర్పణము ముప్పాళ్ళ దశ్వంతరావు ... ... 28 10.00
128952 బ్రహ్మవిద్యా రత్నాకరము ( ద్వితీయ సంపుటం ) ... సిద్ధాశ్రమము,హైదరాబాద్ 2010 596 150.00
128953 ధ్యానము ఆధ్యాత్మిక జీవనము స్వామి యతీశ్వరానంద/ఎమ్. శివరామకృష్ణ రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ 2010 790 250.00
128954 సనాతన ధర్మము-ఆచార విధానం దామర్ల త్యాగరాజు ... 2021 87 50.00
128955 వైదిక ధర్మము-శాస్త్రాధారము జీవన వేదము సూర్యదేవర హరినారాయణ ... 2013 490 200.00
128956 రామ్తా J.z. నైట్/P.g. రామ్మోహన్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ ఇండియా 2002 356 150.00
128957 భూవైకుంఠము పంఢరీపురము లోకనాథ్ స్వామి పాదయాత్ర ప్రెస్,సోలాపురము ... 315 150.00
128958 దివ్య సందేశము శాంతి సేఠీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్,పంజాబ్ 2004 91 50.00
128959 కర్మ - జన్మ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి ప్రిజమ్ బుక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2015 254 195.00
128960 సంకల్ప శక్తి ! బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ ధ్యాన లహరి ఫౌండేషన్,తిరుపతి 2019 22 10.00
128961 భిన్నత్వంలో ఏకత్వం సయ్యద్ మహబూబ్ ... 2006 64 30.00
128962 నిత్యప్రార్థనా జ్ఞానమంజరి కలివిలి రామలింగయ్య శెట్టిగారు ... ... 102 50.00
128963 పరమగురుతత్త్వము ... ... ... 36 10.00
128964 పూర్ణిమాధ్యానము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య/పిడూరు జగన్మోహన రావు దివరల్డ్ టీచర్ ట్రస్టు,హైదరాబాదు 1996 54 10.00
128965 జీవన్మరణం భవజలతరణం మహారాజ్ చరణ్ సింగ్ జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్,పంజాబ్ 2003 299 100.00
128966 పిల్లల కోసం పెద్దల కథలు గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీ భక్తిమాల ట్రస్ట్,మైసూర్ 1994 32 10.00
128967 దైవనాగరికత ఏ.సి. భక్తి వేదాంతస్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ ... 89 20.00
128968 ఒకవార జ్ఞాన అభ్యాసము ... ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము .. 71 20.00
128969 సమయ దానమే యుగ ధర్మము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/దేశిరాజు లక్ష్మీసుందరి గాయత్రి చేతనా కేంద్రము,హైదరాబాద్ ... 49 15.00
128970 నూతన సృష్ఠికి మహాకాలుని ప్రణాలిక శ్రీరామశర్మ ఆచార్య/డి.వి.ఆర్. మూర్తి గాయత్రి చేతన మరియు ధ్యాన కేంద్రం,హైదరాబాద్ .. 35 10.00
128971 జ్ఞాన పుష్పము సంపూర్ణానందగిరి స్వామి గీతాతత్త్వార్థ జ్ఞాన సత్సంగము,కామారెడ్డి 2002 22 10.00
128972 శ్రీ గురుదేవుల ఆరాధన ... కృష్ణానంద మఠం,హైదరాబాద్ 1990 54 20.00
128973 एक सत्य हरिश्चन्द्र लक्ष्मीनारायण लाल ... 1981 78 20.00
128974 ञिशंकु ... ... ... 103 20.00
128975 वाह रे इन्सान रमेश मेहता बलवन्त प्रकाशन,नई दिल्ली ... 132 20.00
128976 बाकी इतिहाश नेमिचंद्र जैन ... 1973 112 20.00
128977 एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष ... ... 107 20.00
128978 एवम् इन्द्रजित् प्रतिभा आग्रवाल राजकमल प्रकाशन 1978 109 20.00
128979 आकाश भुक राया सुरेशचन्द्र शुक्ल ... 1977 94 20.00
128980 कंजूस मौलियर ... 2006 63 20.00
128981 आठ नाटक असगर वजाहत सहित्य से दोस्ती 2014 320 150.00
128982 राक्षस शांकर शेष ... 2008 70 20.00
128983 दस बाल नाटक प्रताप सहगल कीतावधर प्रकाशन,नयी दिल्ली 2011 163 50.00
128984 समता पी. कामेश्वरी जयलक्ष्मी ... 2007 79 50.00
128985 अक्षर नंदिराजु सुब्बाराव ... 2012 38 20.00
128986 वच्चें के धह नाटक जयवध्रल ... 2013 128 50.00
128987 बकासुर-जनमेजयम एन. तारक रामाराव मिलिंद प्रकाशन,हैदराबाद 2010 126 50.00
128988 नटरंग नेमिचंद्र जैन ... .... 111 50.00
128989 पटकया लेखन असगर वजाहत राजकमल प्रकाशन 2015 135 50.00
128990 सीरिया जय प्रकाश् सीन्ह .. 2008 126 50.00
128991 दुलारी बाई सणि मधुकर् ... 1978 87 50.00
128992 सगुन पंधी,राज रानी,अब्दुला जीवाना,सूख सशेवर,एक सत्य हरिश्चन्द्र लक्ष्मीनारायण लाल ... 1977 88 50.00
128993 కోమలి ( మనసు-మమత ) శంకర్ శేష్/కొల్లి మోహనరావు ... ... 58 20.00
128994 Telugu one act plays M.v. sastry Telugu university,hyderabad 1987 110 50.00
128995 Karunchzhi V. arumugham …. 2000 22 10.00
128996 శ్రీరామ పట్టాభిషేకము నల్లూరి వెంకట్రాయుడు రత్నం పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 1987 68 12.00
128997 శ్రీ కృష్ణ నరకాసుర యుద్ధం అను పారిజాతాపహరణం ఘట్రాజు సత్యనారాయణశర్మ .... 1995 82 50.00
128998 సత్యమేవ రమణీయం హెచ్చార్కె మహెజ బుక్స్,హైదరాబాద్ 2017 85 60.00
128999 పాలేరు బోయి భీమన్న మారుతీ బుక్ డిపో,గుంటూరు 2009 112 38.00
129000 ద లీడర్ అంబేద్కర్ నాటకం వేల్పుల నాగేశ్వరరావు ... 2018 81 50.00