వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -171

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
138001 శ్రీ వచన భూషణము - సాంధ్రద్రావిడ వ్యాఖ్యానమ్ కందాడై శేషాచార్య ... ... 511 15.00
138002 The Great Indian Novel Shashi Tharoor Penguin Books 1989 423 299.00
138003 Fall Of Giants Ken Follett Pan Books 2010 851 350.00
138004 The Chamber John Chamber Rupa &Co. 1995 598 558.00
138005 Animal Farm George Orwell Amazing Reads 2017 82 125.00
138006 A Prisoner Of Birth Jeffrey Archer Pan Books 2008 530 294.00
138007 Bringing Down the House Ben Mezrich Arrow books 2002 306 343.00
138008 The Krishna Key Ashwin Sanghi Westland ltd. 2012 475 250.00
138009 A Stone For Danny FISHER Harold Robbins New English Library/Times Mirror 1980 350 1.35
138010 The Stars Shine Down Sidney Sheldon An Imprint of Harper Collins Publishers India 1993 370 70.00
138011 Best Laid Plains Sidney Sheldon Warner books 2001 372 7.99
138012 Tell Me Your Dreams Sidney Sheldon HarperCollins Publishers 1998 354 99.00
138013 T he Moon And Sixpence Somerset Maugham Penguin Books 1977 217 1.95
138014 The Fourth K Mario Puzo Rupa &Co. 1991 501 50.00
138015 Prabhupada Satsvarupa Dasa Goswami The Bhaktivedanta Book Trust 2001 385 ......
138016 The World War Humphery Hawksley Pan Books 2003 514 58.00
138017 Reception Point Dan Brown Corgi books 2001 585 200.00
138018 The Sailkot Saga Ashwin Sanghi Westland ltd. 2016 584 350.00
138019 The Accidental Apprentice Vikas Swarup Simon & Schuster Ltd. 2013 436 813.60
138020 The Kite Runner Khaled Hosseini Bloomsbury publishers 2003 324 210.00
138021 The Patala Prophecy son of Bhrigu Christopher C.Doyle Westland ltd. 2018 347 399.00
138022 Last Man in Tower Aravind Adiga Fourth Estate, New DELHI 2011 421 699.00
138023 Preganancy Gordon Bourne Pan Books 1995 575 395.00
138024 Ten Weeks To A Beautiful Figure The Oriental Way Kahtaro Wada Japan Publications ,Inc 1975 80 72.00
138025 A History Modern Philosophy Frederick Mayer ..... .... 655 .....
138026 Mysticism the spiritual path vol-2 Lekh Raj Puri Radha Soami Sstsang Beas 1995 424 39.00
138027 Thoughts on Indian Mysticism V.Patanjali Sagar Publications,New Delhi 1978 226 35.00
138028 Vedanta Treatise The eternities A.Parthasarathy A.Parthasarathy 2004 351 750.00
138029 The System Of The Vedanta Paul Deussen Loow Price Publication 1990 513 1300.00
138030 Philosophy Life And Death V.Kamath Jaico Publishing House 1998 335 130.00
138031 Relevance Of Hinduism In Modern Age Anandshankar Pandya Vishwa Hindu Parishad publication ... 22 ...
138032 The Sterling Book Of Essence Of Indian Thought Baldeo Sahai Sterling Paperbacks 2010 224 150.00
138033 The Essentials Of Indian Philosophy M.Hiriyanna George Allen And Unwin Ltd. 1951 220
138034 The Essentials Of Indian Philosophy M.Hiriyanna Motilal Banarasidass Publishers pvt.ltd.,Delhi 1995 216 98.00
138035 History Of Indian Philosophy R.N.Sharma Surjeet Publications 1994 251 195.00
138036 Contemporary Philosophy And Its Origins text and readings Sheldon P. Peterfreund ,TheodorenC. Denise D.Van Nostrand Company ,INC.NJ 1968 326 10.50
138037 pHilosophy an introduction Archie J.Bahm Asia Publishing House 1964 441 8.00
138038 The Main Trends in Philosophy T.I.Oizerman Progress Publishers 1984 324 14.25
138039 జన్ బౌద్ధం సంజీవదేవ్ ఆలపాటి రాజేంద్రప్రసాద్,తెనాలి 2018 46 ....
138040 The Way of Zen Alan Watts Vintage Spiritual Classics 1989 239 ....
138041 Affirming Faith In Mind The Zen Way .... .... .... 7 ....
138042 Zen And The Comic Spirit M.Conrad Hyers Rider And Company,London 1974 192 ....
138043 ఖలీల్ జిబ్రాన్(లభించిన పన్నెండు రచనలకు అనువాదము) రంగవల్లి ప్రచురణలు 2017 546 400.00
138044 ప్రవచనం (The Prophet) ఖలీల్ జిబ్రాన్/ శశిశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2014 159 110.00
138045 జీసస్- మానసపుత్రుడు ఖలీల్ జిబ్రాన్/ శ్రీపాద స్వాతి రంగవల్లి ప్రచురణలు 2018 159 250.00
138046 Ralph Waldo Emerson Selected Essays And Poems P.S.Sastri Lakshmi Narayan Agarwal,Agra .... 251 50.00
138047 Acharya Nagarjuna's Social And Moral Philosophy G.Sundara Ramaiah Andhra University Press 1991 183 80.00
138048 Unlocking The Secrets Of Education Mahmood ALI Paramount Publishing house 2018 394 275.00
138049 The Gospel Of Suffering And Lilies Of The Field Soren Kierkegaard Augsburg Publishing House .... 239 ....
138050 The Importance Of Living Lin Yutang William Heinemann Ltd. 1957 444 ....
138051 Chinese Ideals Of Life Lin Yutang Watts &Co .... 32 ....
138052 Discourses Of Rumi A.J.Arberry Samuel Weiser 1972 276
138053 The Great Mystic Kabir/ Isaac A.Ezekiel Radha Soami Satsang Beas,India 1978 436 ....
138054 Book Of Daily Thoughts And Prayers Swami Paramananda Sree Ramakrishna Ananda Ashrama 406 ....
138055 History Of Ancient Philosophy A.W.Benn Watts &Co 1914 154 ....
138056 Civilization And Ethics Albert Schweitzer Unwin Books, London 1961 248 ....
138057 Ethics Benedictus De Spinoza/ Andrew Boyle Heron Books 267 ....
138058 On Liberty John Stuart Mill/ Currin V.Shields The Liberal Arts Press,New York 1956 141 ....
138059 Liberty(Milton,Paine, Mill,Marx,Orwel) A.Gandhi Peacock Classics,Hyderabad 2003 143 100.00
138060 utilitarianism On Liberty, Considerations on representative government Johhn Stuart Mill/ H.b.Acton Everyman's Library 1992 481 ....
138061 The Poverty Of Philosophy Marx/ M.Proudbon Progress Publishers,Moscow 1984 221 ....
138062 philosophy For Dummies Martin Cohen Wiley And Sons ltd. 2010 401 ....
138063 Main Currents In Sociological Thought Raymond Aron Penguin Books 1965 271 ....
138064 Seven Great Religions Annie Besant The Theosophical Publishing House, Adyar 1992 296 ....
138065 Creative Thought R.Swaminathan John Publishing House,Hyd. 1979 64 4.00
138066 Common Sense And Other Writings Thomas Paine ... 224 ....
138067 Works Of Aristotle Richard Mckeon 667 ....
138068 The Politics Aristotle Ernest Barker Oxford University Press 1986 411 65.00
138069 The Meditations Of The Emperor Marcvs Avrelivs Antoninvs George Long Collins Clear-type Press,London 314 ....
138070 ప్రపంచచింతనాధోరణులు-1 .... తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ .... 260 ....
138071 ప్రపంచచింతనాధోరణులు-2 ఎన్.విమలా దేవి తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1983 260 11.25
138072 తత్తశాస్త్రము-సామాన్య వివేచనము తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ .... 134 ....
138073 తర్కశాస్త్రం ప్రథమభాగము(ఇంటర్మీడియట్) ఆర్.వెంకటరెడ్డి, అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1989 167 9.00
138074 తర్కము- శాస్త్రీయపద్ధతి(ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయ ప్రాంతము) జి.సుందరరామయ్య తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1973 219 9.00
138075 తర్కము- శాస్త్రీయవిధానము( శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంతము) పి.సంపూర్ణ,న్.రాఘవరావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1984 168 9.50
138076 పరిణామ పరిశీలన (బి.ఎ) ఎమ్.రాజగోపాలరావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1971 123 4.00
138077 పాశ్చాత్య తత్త్వశాస్త్రం(బి.ఎ-రెండో సంవత్సరం) ఆర్.వెంకటరెడ్డి,కె.సి.బాబూరావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1995 183 24.00
138078 పాశ్చాత్వ రాజనీతి తత్త్వ విచారం తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ .... 260 ....
138079 భారతీయ దర్శనం ఎమ్.రాజగోపాలరావు,పి.సి.సుబ్బయ్య తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1991 254 32.00
138080 నీతిసాస్త్రం (బి.ఎ మూడవసంవత్సరం తత్త్వశాస్త్రం పేపర్-4) ఆర్.వెంకటరెడ్డి,ఏ.పద్మావతి తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 2012 152 65.00
138081 సమకాలిక దర్శనము ద్వితీయభాగము ఎమ్.రాజగేపాలరావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1973 178 ....
138082 అరిస్టాటిల్ రాజనీతి జి.ఎన్.శర్మ తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1992 158 14.00
138083 మార్క్సిస్టు-లెనినిస్టు తత్త్వశాస్త్రం సి.పటేల్ లెప్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్ 2005 167 90.00
138084 ప్రాక్పశ్చిమ తత్త్వశాస్త్ర చరిత్ర ద్వితీయ సంపుటము-పశ్చిమ విభాగము సరిపెల్ల విశ్వనాధశాస్త్రి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు,హైదరాబాదు 1961 631 ....
138085 నవనాగరుకతకు దూరంగా హెన్రీ డేవిడ్ థౌరియో/ మురయా ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2021 147 150.00
138086 ఉదారవాద రాజనీతి తత్త్వ విచారము(జాన్ లాక్ మరియు స్టువర్ట్ మిల్ ) పి.ఈశ్వరయ్య, బి.శ్రీనివాసే సైంటిఫిక్ సర్వీసెస్,హైదరాబాదు 1998 72 60.00
138087 పిరమిడ్ ఫిలాసఫీ బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ ది మైత్రేయ బుద్ధా ధ్యాన విశ్వవిద్యాలయం,బెంగుళూరు 2007 47 30.00
138088 భారతీయ తత్త్వశాస్త్రం సులభ పరిచయం దేవీప్రసాద్ ఛటోపాధ్యాయ/ గూడ సుందరరామయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1984 216 15.00
138089 ఫ్రెడ్రిక్ నీషే ఫిలాసఫీ రమణ గండి,రెడ్డి అమర్నాథ్ రచయితలు 2021 236 325.00
138090 జర్మన్ భావజాలం (మార్క్స్,ఏంగెల్స్ ల ఉమ్మడి రచన సంపుటి-1,అధ్యాయం-1) వై.వి.రమణారావు రచయిత 2021 160 130.00
138091 ఎమర్సన్ వ్యాసావళి బి.వి.శ్రీనివాసాచార్య గుండిమెడాస్,ఏలూరు 1956 143 1.00
138092 జే గంటలు (3.కాంట్ పరతత్త్వవాదం) జి.వి.కృష్ణరావు ది గ్లోబ్ ట్రేడర్స్,గుంటూరు 1954 73 2.00
138093 రామానందభారతీస్వామి రచయిత 1987 82 15.00
138094 లుడ్డిగ్ ఫొయెర్ బాఖ్ సంప్రదాయ జర్మన్ తత్త్వశాస్త్ర పరిసమాప్తి ఫెడరిక్ ఎంగెల్స్ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2021 72 60.00
138095 స్వేచ్ఛ (మిల్టన్, పెయినీ,మిల్, మార్క్స్,ఆర్వెల్) ఎ.గాంధి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2003 123 75.00
138096 శతాబ్దాల సూఫీ కవిత్వం ముకుందరామారావు పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2011 111 60.00
138097 తత్వశాస్త్రం అంటే ఏమిటి ? హోవర్డ్ సెల్సం / ముక్తవరం పార్థసారథి విప్లవ రచయితలసంఘం 2022 56 30.00
138098 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయితీ చట్టం-1994 కె.సూర్యనారాయణ Society For Peoples Involvement And Development 48 ....
138099 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయితీ చట్టం (1-10-1995 వరకు సవరించబడినది) ఎ.లక్ష్మణమూర్తి, ఎ.వి.రత్నం శ్రీనవాస పబ్లికేషన్స్,కొవ్వూరు 1995 255 60.00
138100 గ్రామీణాభివృద్ధి సమస్యలు-సవాళ్ళు వై.వి.కృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1997 138 35.00
138101 ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయితీ సమితుల జిల్లాపరిషత్తులకోడ్ పడాల రామారెడ్డి పంచాయత్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు .... 1069 ....
138102 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయితీల మాన్యువల్ పడాల రామారెడ్డి పంచాయత్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 1986 828 172.00
138103 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయితీల మాన్యువల్ పడాల రామారెడ్డి పంచాయత్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 1988 .... 959.00
138104 ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయితీరాఝ్ కోడ్ డి.యమ్.రాజు అరోరా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 879 475.00
138105 A Guide To Panchayat Administration M.Viswanatham The Durga Book Depot,Madras 1959 672.00
138106 The Andhra Pradesh Panchayat Raj Manual Padala Rama Reddi Asia Law House,Hyderabad 2003 976 645.00
138107 Energing Rural Development Through 'Panchayats' Bibek Debroy, P.D.Kaushik Academic Foundation,New Delhi 2005 488 795.00
138108 the State Of Panchayats: 2007-08 An Independent Assessment Thematic Report vol-1 .... Ministry Of Panchayat Raj,Govt. Of Indi,new Delhi 2008 408 ....
138109 the State Of Panchayats: 2007-08 An Independent Assessment State/UT Reports vol-2 Ministry Of Panchayat Raj,Govt. Of Indi,new Delhi 2008 696 ....
138110 the State Of Panchayats: 2007-08 Supplementary vol-3 Ministry Of Panchayat Raj,Govt. Of Indi,new Delhi 2008 520 ....
138111 సర్దార్ పృధ్వీసింగ్ చంద్రం జయంతి పబ్లికేషన్స్ 2003 104 20.00
138112 హరిశ్చంద్ర చరిత్రము వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము,అంగలకుదురు 1976 84 1.75
138113 నలదమయంతుల కథ జయదయాళ్ జీ గోయందకా/ సన్నిధానం నరసింహశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2022 64 10.00
138114 శ్రీ నన్నయ్యభట్టారకుడు దివాకర్ల వేంకటావధాని తి.తి.దే 1983 118 1.25
138115 మహాభారతంలోని కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు జయదయాళ్ జీ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2004 124 6.00
138116 డాక్టర్ కథ చాగంటి సూర్యనారాయణ మూర్తి విశాలాంధ్రప్రచురణాలయం, బదరీ పబ్లికేషన్స్ 1966 , 2023 140, 114 3.25, 250.00
138117 Shri Haranath His Play And Precepts .... Vahaldas Nathabhai Mehta,Bombay 1954 231 2.00
138118 భీష్మ నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య రచయిత 2019 64 30.00
138119 నేను దర్శించిన మహాత్ములు అవధూత శ్రీ వెంకయ్య స్వామి ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ మంగఙరద్వాజ ట్రస్ట్,శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2010 161 40.00
138120 దైవంతో నా అనుభవాలు(నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం) వెంకట వినోద్ పరిమి జె.పి.పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2020 176 200.00
138121 హిమాలయ మహాత్ములతో సహజీవనం శ్రీ సచ్చిదానంద అంతర్యాత్ర సంత్ దత్తపాదానంద స్వామి జె.పి.పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2018 188 90.00
138122 ఒక హిమాలయ యోగి అత్మకథ (రచయిత జన్మదిన వజ్రోత్సవ సంచిక) కె.వేణుగోపాల్ రావు The Yoga School Friend's Society,Anantapur 2021 348 250.00
138123 భారతీయ యోగులు పరమాత్మ ప్రతినిధులు సంధ్య యల్లాప్రగడ క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2021 240 200.00
138124 Sree Sai Samartha Satcharita Gurudev Sivanesan Swamiji Ssi Press India Pvt. Ltd.,New Delhi 2004 802 200.00
138125 ఆచార్య ఎన్.జి.రంగ జొన్నలగడ్డ రామారావు/ కందిమళ్ళ శివప్రసాద్ కృషికార్ సేవాసమితి ,గుంటూరు 2022 56 40.00
138126 అడవి నుండి అడవికి( యాత్రానుభవాల సంపుటి) జయతి లోహితాక్షన్ మట్టి ముద్రణలు 2018 206 120.00
138127 సుదర్శనంగారికి (చలం నుంచి చండీదాస్ వరకు...) ఆర్. వసుంధరాదేవి రాటకొండ ప్రచురణలు 2017 192 150.00
138128 కలంయోధుడు శ్రీ కోటంరాజు రామారావు(1897-1961) సి.భవానీదివి ఎమెస్కో బుక్స్ ప్రై.లి. 2023 125 100.00
138129 కలం నా ఆయుధం ఎక పాత్రికేయుడి జ్ఞాపకాలు (జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ముందుమాటతో) కోటంరాజు రామారావు/ కందిమళ్ళ శివప్రసాద్ జయ చాముండేశ్వరి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2022 282 200.00
138130 యుగద్రష్ట హెడ్గేవార్ భండారు సదాశివరావు నవభారతి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1989 286 40.00
138131 ప్రముఖ విప్లవకారుడు చంద్రశేఖర ఆజాద్ సాహస జీవితం కోడూరి శ్రీరామమూర్తి పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2021 112 100.00
138132 సత్యాన్వేషణ (ఆసేతుహిమాచల శోధన) సంధ్య యల్లాప్రగడ అచ్చంగా తెలుగు ప్రచురణలు 2021 264 250.00
138133 అస్తత్వ అన్వేషణ... ఎం.వనమాల పాలమూరు ప్రచురణలు,మహబూబ్ నగర్ 2022 208 150.00
138134 నా రోజుల్లో ఆర్.కె.నారాయణ్ ఆత్మకథ భీమేశ్వరరావు వేమవరపు శ్రీగాయత్రి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2018 198 200.00
138135 హోమియోపతి సృష్టికర్త శామ్యూల్ హానిమన్ జీవితం-పరిశోధనలు భీమేశ్వరరావు వేమవరపు శ్రీగాయత్రి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2022 244 250.00
138136 శ్రీ కుసుమహరనాథామృతవర్షిణి .... కుసుమహరనాథ మిషన్ ఇండియా,హైదరాబాడు 2021 312 300.00
138137 నా కథ (కవికోకిల గుర్రం జాషువా చద్యకావ్యానికి వచనం) బొర్రా గోవర్ధన్ ఆర్ట్స్ & లెటర్స్, హైదరాబాదు 2018 110 350.00
138138 విశాఖ శిఖరాలు మల్లంపాటి యుగంధర్ రెడ్డి విశాఖ దర్శిని ప్రచురణలు,విశాఖపట్నం 2015 186 300.00
138139 నా ఏకాంత బృందగానం (సచిత్ర స్వీయచరిత్ర) అమృతలత అపురూప పబ్లిషర్స,హైదరాబాద్ 2021 404 600.00
138140 శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి వురచితమగు శ్రీ చైతన్య చరతామృతము త్రిదండిస్వామి శ్రీభక్తిసుహృద్ మునిమహారాజు గారు,శ్రీపాద కృష్ణప్రసాద దాసు గారు 2014 500 500.00
138141 గాయం మల్లిపురం జగదీశ్ స్నేహకళాసాహితి,పార్వతీపురం 2008 38 25.00
138142 కూతలరాయుడు సాయి కౌలూరి పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2022 216 .....
138143 అర్ధనారి బండి నారాయణస్వామి తానా ప్రచురణలు 2021 343 320.00
138144 అవస్థ సాగర్ శ్రీరామకవచం నవమల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2022 211 250.00
138145 ఒంటరి సన్నపురెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి తానా ప్రచురణలు 2023 262 275.00
138146 శప్తభూమి (రాయలసీమ చారిత్రక నవల) బండి నారాయణస్వామి తానా ప్రచురణలు 2018 262 125.00
138147 గురి మల్లిపురం జగదీశ్ స్నేహకళాసాహితి,పార్వతీపురం 2018 196 150.00
138148 అమూల్యం జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి మాన్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 1998 214 60.00
138149 డయాస్పోరా తెలుగు కథానిక-2021 15వ సంకలనం వంగూరి చిట్టెన్ రాజు వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 2021 272 150.00
138150 జమ్మిపూలు సమ్మెట ఉమాదేవి కవీర్ణ ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2020 154 160.00
138151 సమ్మెట ఉమాదేవి కథానికలు సమ్మెట ఉమాదేవి కవీర్ణ ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2020 159 160.00
138152 మాబీడిక్ హెర్మన్ మెల్ విల్లీ/పింగళి లక్ష్మీకాంతం క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2021 240 250.00
138153 జీవనలాలస ఇర్వింగ్ స్టోన్/ పి.మోహన్ కాకి ప్రచురణలు 2022 376 300.00
138154 మా ఆప్రికా యాత్ర రామ్ డొక్కా ,ఫణి డొక్కా అంతర్జాతీయ బాలశిక్ష ప్రచురణలు 2022 94 200.00
138155 నగరేషు కంచి పి.వి.ఎల్.నరసింహారావు ఎమెస్కో బుక్స్ ప్రై.లి. 2011 160 75.00
138156 ప్రకృతి పిలుపు జాక్ లండన్/ కొడవటిగంటి కుటుంబరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2019 109 100.00
138157 మనిషిలో మనిషి(Strange Case Of Dr.Jeykill & Mr. Hyde) రాబర్ట లూయూ స్వీవెన సన్ / దాసు వామనరావు క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2021 96 100.00
138158 ఐవాన్ హో (క్రీస్తుశకం 12వ శతాబ్దానికి చెందిన అద్భుత వీరగాథ) సర్ వాల్డర్ స్కాట్/ కమలాకర వెంకటరావు క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2021 391 325.00
138159 డోరియన్ గ్రే ఆస్కార్ వైల్ట్/ బెల్లంకౌండ రామదాసు క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2018 188 150.00
138160 కాంచన ద్వీపం రాబర్ట లూయూ స్వీవెన సన్ /నండూరి రామమోహనరావు సాహితి ప్రచురణలు 2019 128 60.00
138161 డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ చాల్స్ డికెన్స్ / Caమేళం రామ్ పవన్ కుమార్ క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2020 268 250.00
138162 డాన్ క్విగ్జోట్ సెర్ వాన్ టెన్/ చి.పి.కొండయ్య పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2020 104 100.00
138163 కడలిమీద కోన్-టికి థార్ హెయెర్డ్ హల్/ దేవరకొండ చిన్ని కృష్ణశర్మ క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2021 168 150.00
138164 బీదలపాట్లు పిక్టర్ హ్యూగో/ మరువూరు కోదండరామిరెడ్డి ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2020 626 600.00
138165 అయామ్ దట్ నిసర్గదత్త మహరాజ్/ రాజశేఖర్ పిడూరి రాజాచంద్ర ఫౌండేషన్,తిరుపతి 2023 446 200.00
138166 పాలగిన్నె మరో తొమ్మిది కథలు గోవిందరాజు మాధురి సాహితీమిత్రులు,విజయవాడ 2022 60 80.00
138167 దేవుని స్వరం వాల్యూమ్-1 .... శ్రీ కంచి మహాస్వామి ట్రస్ట్,ముంబై 2022 738 715.00
138168 దేవుని స్వరం వాల్యూమ్-2 .... శ్రీ కంచి మహాస్వామి ట్రస్ట్,ముంబై 2022 730 715.00
138169 దేవుని స్వరం వాల్యూమ్-3 .... శ్రీ కంచి మహాస్వామి ట్రస్ట్,ముంబై 2022 884 715.00
138170 దేవుని స్వరం వాల్యూమ్-4 .... శ్రీ కంచి మహాస్వామి ట్రస్ట్,ముంబై 2022 866 715.00
138171 దేవుని స్వరం వాల్యూమ్-5 .... శ్రీ కంచి మహాస్వామి ట్రస్ట్,ముంబై 2022 732 715.00
138172 దేవుని స్వరం వాల్యూమ్-6 .... శ్రీ కంచి మహాస్వామి ట్రస్ట్,ముంబై 2022 863 715.00
138173 దేవుని స్వరం వాల్యూమ్-7 .... శ్రీ కంచి మహాస్వామి ట్రస్ట్,ముంబై 2022 518 715.00
138174 A Treasure-chest Of Knowledge And Wisdom From India ... ... 80 ...
138175 ప్రశ్నోత్తర మణిమాల (మన సందేహాలకు స్వామి వారి సమాధానాలు) ... జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర,హైదరాబాదు ... 124 ...
138176 సంక్షేప ధర్మశాస్త్రం (శ్లోకములకు ఆంధ్రానువాదం) గుడిపాటి లలిత జగద్గురు పబ్లికేషన్స్,ఏలూరు 2022 246 75.00
138177 శ్రీ శాంకరీ శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠం,కామచీపురం ... 165 ...
138178 కాలామృతం భమిడి భీమశంకరం,ఊలపల్లి భమిడి భీమశంకరం,ఊలపల్లి ... 168 ...
138179 "అద్వైతాక్షర మాలికా"సారః రామచంద్రఫణికుమార్, చిలకమర్తి దుర్గాప్రసాద్ శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠం,ముక్కామల 2022 48 ...
138180 Sri Sankaracharya Swamigal (Twenty-ninth Aradhana Mahotsavam Of Sri MAHAGAL 18.12.2022-20.12.2022) ... 8 ...
138181 Sankaravani ... Sri Kanchi Kamakoto Peetam ... 122 ...
138182 चित्र आदिशंकर् रा.गणपति ... ... 59 ...
138183 జగద్గురు శ్రీ ఆది శంకరాచార్య స్తోత్ర రత్నావళి శ్రీ కంచికామకోటి శంకరమఠం,విశాఖపట్నం 2023 168 ...
138184 శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠాదీశ జగద్గురు -శ్రీ1008 శంకర భగవత్పాద విజయనగర విజయయాత్ర ద్వారకా భమిడిపాటి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కొర్రపాటి రామారావు 2022 96 ...
138185 శివ పంచాక్షర నక్షత్ర మాలా స్తోత్రమ్ ..... మంత్రవాది ప్రచురణలు సేవా సంస్థ,హైదరాబాదు 2022 8 ...
138186 శ్రీ దేవీ ఆరాధన (కన్యకా పూజా విధానం) ..... శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠం 2023 36 ...
138187 నడిచే దేవుడు (కన్నడ బుక్) ... ... 2020 ... ...
138188 శ్రీ శంకరాచార్య వ్సామి మఠం శ్రీ కంచికామకోటి పాఠం ఎన్.గణేశన్/ పి.వేణుగోపాలరావు శ్రీ కంచికామకోటి శంకరమందిర్ ... 38 ...
138189 శ్రీ శంకర భారతి వల్లూరు శ్రీరామచంద్రమూర్తి వి.యస్.ఆర్.ఫౌండేషన్,హైదరాబాదు 2022 165 200.00
138190 The Voice Of Sankara vol-2 .... Sri Kanchi Kamakoto Peetam 2022 202 ....
138191 శివుడే దేవాదిదేవుడు ఆదిదేవుడు పరమపురుషుడు నిత్యపారాయణ గ్రంథం సిద్ధగురు శ్రీ రమణానంద మహర్షి శివ శక్తి శిరిడిసాయి అనుగ్రహ మహాపీఠం ... 456 150.00
138192 ఉర్దూ బుక్ ... ... ... ... ...
138193 50 Visages Divins ,50Preceptes sacrets .... Sri Kanchi Kamakoto Peetam .... 50 ....
138194 శ్రీ కంచికామకోటి పీఠాధిపతి,జగద్గురు శ్రీ శంకరవిజయేంధ్రసతస్వతీ స్వామి వారి విజయయాత్ర వల్లూరు శ్రీరామచంద్రమూర్తి అభ్యుదయ ఫౌండేషన్ 2022 119 250.00
138195 Golden Readers Book-1 P.R. Subramaniam Sri Kanchi Kamakoto Peetam 2021 48 ....
138196 Sri Shankaracharya Swami Mutt Sri Kanchi Kamakoti Peetam An Introduction N.Ganesan Sri Kanchi Kamakoto Peetam .... 36 ....
138197 Prashnottara Ratna Malika Of Sankara Bhagavatpada .... .... .... 8
138198 Divine Faces 50 Divine Nectar 50 P.T.Kannan Sri Kanchi Kamakoto Peetam .... 50 ....
138199 Suchi Wajah 50 Suchi Nectar 50 N.Rajan P.R.Dandapani .... 50 ....
138200 श्री शंकराचार्ट स्वामि मठ श्री कंचि कामकोटि पीठं एन .गणेशन्/ सविता शुक्ला श्री काँचि-कामकोटिपीठंम् .... 34 ....
138201 वर्ण बोध नीता श्री काँचि-कामकोटिपीठंम् .... 56 ....
138202 Amaranatha Yatra P.R.Kannan Shree Vignesh & co. 2022 43 ....
138203 తెలుగు భాషాబోధిని .... Sri Kanchi Kamakoto Peetam .... 55 ....
138204 మన తెలుగు అక్షరమాల (1వ భాగం) కామేశ్వరి అయ్యలసోమయాజులు Sri Kanchi Kamakoto Peetam 2022 53 ....
138205 Kala Kendra .... Sri Kanchi Kamakoto Peetam 2022 35 ....
138206 Gittliche Ambrosia 50 .... Veroffentlicht Durch .... 30 ....
138207 కాంబోడియా హిందూ దేవాలయాల పుణ్యభూమి ఎన్.పి.వెంకటేశ్వర చౌదరి పావుదేశి పబ్లికేషన్స్,చిత్తూరు 2020 138 ....
138208 నేటి వియత్నాం నాటి హైందవ సంస్కృతి ఎన్.పి.వెంకటేశ్వర చౌదరి పావుదేశి పబ్లికేషన్స్,చిత్తూరు 2020 121 ....
138209 అర్కస్మృతి ముంగర జాషువా పొన్నెకంటి పోతురాజు గారి మిత్రమండలి 2022 33 75.00
138210 సాహిత్య లేఖలు వి. చెంచయ్య విప్లవ రచయితలసంఘం,నెల్లూరు 2021 40 10.00
138211 ఆధునిక కవిత్వం-స్త్రీవాదం విధానాలు కోపల్లి వెంకటరమణ (రమ్య) శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్,కర్నూలు 2017 196 150.00
138212 కవిత్వం-డిక్షన్ (ఆధునిక వచన కవిత-నిర్మాణ పద్ధతులు) బిక్కి కృష్ణ మల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2018 152 150.00
138213 ప్రతిధ్వని దిలావర్ సమతా ప్రచురణలు,పాల్వంచ 2018 156 100.00
138214 శివారెడ్డి కవిత్వం విమర్శలు,విశ్లేషణలు పెన్నా శివరామకృష్ణ,గుడిపాటి పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2009 400 150.00
138215 అక్షర ఊయల మక్కెన శ్రీను మక్కెన శ్రీను 2020 162 180.00
138216 నార్ల చిరంజీవి జీవితం-రచనలు డి. నల్లన్న ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం 2018 247 150.00
138217 తెలుగు కావ్య ప్రచురణలు -గ్రంథ పరిష్కరణ పద్ధతులు టి.ఎస్.వెంకటేష్ తెలుగుక్ష అలువాద అధ్యయన శాఖ, ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం,కుప్పం 2017 338 ....
138218 మధూలిక ఆచార్య కొలకలూరి మధుజ్యోతి ఆచార్య కొలకలూరి మధుజ్యోతి 2019 299 150.00
138219 పితృదేవుడు (వివిధ ప్రక్రియలు) మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి 2022 253 250.00
138220 తెలుగు కావ్యావతారికలలో సాహిత్య విమర్శ (15వ శతాబ్దం వరకు) చీదెళ్ళ (పరిమి) సీతాలక్ష్ని అశ్విని ప్రచురణలు.హైదరాబాద్ 2019 206 320.00
138221 కిన్నెరసాని పాటలు-సమీక్ష సి.హెచ్.సుశీలమ్మ శ్రీ సి.హెచ్.లక్ష్మీనారాయణ పబ్లికేషవ్స్,గుంటూరు 2020 108 100.00
138222 అన్నమయ్య-పోతన్న(భక్త కవిద్వయం-సాహిత్యము) యానాద్రి యానాద్రి 2019 122 100.00
138223 వివేచని (ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ వ్యాసాలు) జాని తక్కెడశిల జాని తక్కెడశిల 2019 256 400.00
138224 తెలుగే గొప్ప భాష-కాని కనుమరుగౌతున్నది పారుపల్లి కోదండరామయ్య వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 2020 96 80.00
138225 తెలుగు కవితాప్రభ నూనె అంకమ్మరావు నూనె అంకమ్మరావు 2023 127 100.00
138226 కవిత్వమై కురిసిన కవి (మాడభూషి సంపత్ కుమార్ కవిత్వ విశ్లేషణ) కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2022 184 150.00
138227 ఆదిలాబాద్ జిల్లా లంబాడి సాహిత్యం మురహరి రాథోడ్ వేదాన్ష్ సాహితీ పబ్లికేషన్స్,ఆదిలాబాద్ 2019 384 350.00
138228 శ్రీ గోవింద పదార్చన (గోవిందప్రియ సంపాదకీయ వ్యాసావళి) శ్రీమత్తిరుమల వేంకట రాజగోపాలాచార్యులు శ్రీభాష్యకార సిద్ధాంతపీఠం,భీమవరం 2018 252 200.00
138229 తెలుగు కావ్యాలు-వ్యఖ్యాన వైఖరులు మన్నూరు శివప్రవీణ్ మన్నూరు శివప్రవీణ్ 2019 386 300.00
138230 ప్రబంధయుగర్త ఎఱ్ఱాప్రెగడ ఎఱ్ఱన మహాకవికృత ఘ్రంథములలో ప్రబంధ రచనాశిల్ప పరిశీలనము) చదలవాడ లక్ష్మీ నరసింహారావు పద్యసారస్వత పరిషత్,ఒంగోలు 2022 396 400.00
138231 ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ సాహిత్య సృష్టి-దృష్టి ఆచార్య కొలకలూరి మధుజ్యోతి ఆచార్య కొలకలూరి మధుజ్యోతి 2019 579 250.00
138232 స్వాతంత్ర్యానంతర తెలుగు,హిందీ కవిత్వంలో స్త్రీ(1947-1970) సి.భవానీదేవి సి.భవానీదేవి 2019 389 100.00
138233 దీర్ఘకవితా వికాసం (పరిశోధనాత్మక గ్రంథం) పెళ్ళూరు సునీల్ సుస్వర్ ప్రచురణలు-కోట 2018 557 300.00
138234 శ్రీమద్భాగవతం (ప్రశ్నోత్తరి) మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి మాలేపట్టు చరిత 2022 94 90.00
138235 మహాభారతం (ప్రశ్నోత్తరి) మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి మాలేపట్టు చరిత 2022 94 80.00
138236 రామాయణం(ప్రశ్నోత్తరి) మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి మాలేపట్టు చరిత 2022 62 70.00
138237 అష్టదశ పురాణాలు (ప్రశ్నోత్తరి) మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి మాలేపట్టు చరిత 2022 185 250.00
138238 శ్రీ వేంకటేశ్వర దివ్యచరితం (ప్రశ్నోత్తరి) మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి మాలేపట్టు చరిత 2022 78 70.00
138239 సాహిత్య తోరణాలు మువ్వల సుబ్బ్రరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2017 197 120.00
138240 పరావర్తనం (సాహిత్య వ్యాసాలు) రాపోలు సీతారామరాజు పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2022 160 150.00
138241 వ్యాసార్థం వోలేటి పార్వతీశం కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ 2018 184 150.00
138242 సాహీతీ సౌరభం ఎం. రామనాథం నాయుడు కర్నాటక రాష్ట్ర సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,మైసూరు 2021 134 120.00
138243 సాహీతీ సౌరభం కొమాండూరు మారుతీ కుమారి కొమాండూరు మారుతీ కుమారి 2018 134 75.00
138244 కల్లోల కలల కాలం (సలాం హైదరాబాద్ -రెండవ భాగం) పరవస్తు లోకేశ్వర్ సాహితి ప్రచురణలు 2020 523 350.00
138245 కుదురు (సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీ. కథనాలు) కె.హెచ్.కె.మోహన్ రావు మల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2021 176 160.00
138246 సామాజిక దర్పణం (సమకాలీన వ్యాసాలు) కె.యస్.లక్ష్మణరావు వి.జి.యస్.బుక్ లింక్స్ 2016 96 45.00
138247 తెలుగు నవల ప్రయోగ వైవిధ్యం ( విమర్శావ్యాసాలు) కె.పి.అశోక్ కుమార్ సామ్రాట్ పబ్లికేషన్స్,బొల్లారం 2019 215 80.00
138248 మూడో కన్ను-కావ్యదర్శనం (చలపాక ప్రకాష్ కవిత్వ తత్త్వం) పోతగాని సత్యనారాయణ చలపాక ప్రకాష్ 2019 80 30.00
138249 తేజస్వి-శ్రీ ఓగేటి పశుపతి (శ్రీ పశుపతి కవి రచనలపై వ్యాస సంపుటి) రంగావజ్ఝల మురళీధరరావు పెనుమత్స నాగరాజు 2021 116 50.00
138250 సాహితీమందారం (వ్యాసగుచ్ఛం) ఎం. రామనాథం నాయుడు కర్నాటక రాష్ట్ర సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,మైసూరు 2021 266 250.00
138251 వ్యాస నందనం నందవరం కేశవరెడ్డి విజయ్ ప్రచురణలు,తాడిపత్రి 2018 104 80.00
138252 భగీరథ పథం భగీరథ శైలి & శైలి క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్స్ 2018 136 100.00
138253 వ్యాసలోహిత (ప్రాచీన సాహిత్య పరిశోధనా వ్యాసాలు) జడా సుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మక మరియు సంస్కృతి సమితి 2019 102 100.00
138254 సాహితీ మకరందం ఎం. రామనాధం నాయుడు,మైసూరు కర్నాటక రాష్ట్ర సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,మైసూరు 2021 134 120.00
138255 అక్షరాభిషేకం అమ్మిన శ్రీనివాసరాజు శ్రీ మురళీ ప్రసన్న ప్రచురణలు.ఖమ్మం 2021 124 200.00
138256 వరంగల్ జిల్లా పత్రికలు: నాడు-నేడు (సాహిత్య సేవ) నమిలకొండ సునీత సునిశిత ప్రచురణలు,కామారెడ్డి 2018 320 300.00
138257 శతారం (కవిత్వ విమర్శనా వ్యాసాలు) గోపగాని రవీందర్ గోపగాని రవీందర్ 2021 319 260.00
138258 అధ్యాత్మ రామాయణ వ్యాసచంద్రిక (వివిధ కవి పండిత పరిశోధక విరచితం) వైద్యం వేంకటేశ్వారాచార్యులు వైద్యం వేంకటేశ్వారాచార్యులు 2018 239 50.00
138259 ఇచట,,,దుమ్ము దులపబడును కవితశ్రీ కవితశ్రీ ,మదనపల్లి 2021 152 100.00
138260 నిశిత పిళ్లా కుమారస్వామి సాహితీ స్రవంతి, అనంతపురం 2021 144 125.00
138261 ప్రభాత కిరణాలు నమిలకొండ సునీత సునిశిత ప్రచురణలు,కామారెడ్డి 2017 120 80.00
138262 ఇరుగు పొరుగు (తెలుగు, కన్నడ తులనాత్మక సాహిత్య వ్యాసాలు) బి. నాగశేషు తపన సాహిత్యవేదిక,హిందూపురం 2020 167 150.00
138263 అక్షర గవాక్షం మక్కెన శ్రీను మక్కెన శ్రీను 2018 160 120.00
138264 కుదురు (సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీ. కథనాలు) కె.హెచ్.కె.మోహన్ రావు మల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2021 176 160.00
138265 డా.వి.ఆర్.రాసాని సాహిత్య సమాలోచన నాగోలు కృష్మారెడ్డి,పి.సి.వెంకటేశ్వర్లు నాగోలు కృష్మారెడ్డి,పి.సి.వెంకటేశ్వర్లు 2017 359 300.00
138266 తేజస్వి-శ్రీ ఓగేటి పశుపతి (శ్రీ పశుపతి కవి రచనలపై వ్యాస సంపుటి) రంగావజ్ఝల మురళీధరరావు పెనుమత్స నాగరాజు 2021 116 50.00
138267 అంతర్హితం రూప్ కుమార్ డబ్బీకార్ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2020 175 150.00
138268 కావ్య తరంగాలు (పద్యవ్యాఖ్యలు) వజ్జల రంగాచార్యులు అక్షరార్చన ప్రచురణలు,వరంగల్లు 2021 200 200.00
138269 ఆది ఆంధ్రుడు కావ్యం సౌందర్య దృక్పథం గన్నారపు ఆదినారాయణ శ్రీ చందన మారోజు పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2019 120.00
138270 మనుచరిత్ర- వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికపాటి గురజాడ శ్రీ రాఘవేంద్ర పబ్లికేషన్స్ 2020 111 100.00
138271 సౌరభం (బాలసాహిత్య వ్యాసాలు) కందేపి రాణీప్రసాద్ స్వాప్నిక్ ప్రచురణలు,సిరిసిల్ల 2019 112 100.00
138272 చామీకరము బూదాటి వేంకటేశ్వర్లు దివిజ ప్రింటర్స్,విజయవాడ 2019 153 150.00
138273 కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుని అనిరుద్ధ చరిత్రము- అనుశీలనము నారాయణం శేషుబాబు శ్రీ సత్యసూర్య ప్రచురణలు,అప్పాపురము 2004 138 66.00
138274 పి. వి. నరసింహారావు (కొన్ని వచన రచనలు -ఒక పరిశీలన) బి.వి.ఎన్.స్వామి పీ.వీ. సాహిత్య పీఠం,పీ.వీ.శతజయంతి కోర్ కమిటి 2021 139 150.00
138275 Dusk and Dawn మలిసంజ తొలిసంజ పాల్వాయి (కోడూరు)పద్మ K. Leelavatamma ,Hyderabad 2006 68 200.00
138276 మూడో కన్ను-కావ్యదర్శనం (చలపాక ప్రకాష్ కవిత్వ తత్త్వం) పోతగాని సత్యనారాయణ చలపాక ప్రకాష్ 2019 80 30.00
138277 భక్త పోతన నివాసమేమది ? (పరిశోధన గ్రంథము) సవ్వన్న గారి ఈరన్న(మొలగపల్లి కొట్టాల) కమలా కళానికేతన్ సాహితీ సంస్థ,పత్తికొండ 2011 260 120.00
138278 తెలుగు భాషకు ప్రాచీన భాషా గౌరవం ఆచార్య ఎస్.గంగప్ప తెలుగు సమితి,హైదరాబాద్ 2007 72 35.00
138279 తెలుగు భాషంటే అలుసా ! తూమాటి సంజీవరావు సునంద పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 2014 134 100.00
138280 తెలంగాణ భాష-సంస్కృతి మరికొన్ని వ్యాసాలు అడువాల సుజాత శ్రీ షిరిడిసాయి ప్రచురణలు, కరీంనగర్ 2020 160 200.00
138281 కావ్య తరంగాలు (పద్యవ్యాఖ్యలు) వజ్జల రంగాచార్యులు అక్షరార్చన ప్రచురణలు,వరంగల్లు 2021 200 200.00
138282 విమర్శనాలోకనం (సాహిత్య విశ్లేషణాత్మక వ్యాసావళి) సి.హెచ్.సుశీలమ్మ శ్రీ సి.హెచ్.లక్ష్మీనారాయణ పబ్లికేషవ్స్,గుంటూరు 2021 188 150.00
138283 అక్షర గవాక్షం మక్కెన శ్రీను మక్కెన శ్రీను 2018 160 120.00
138284 కాలం వెంబడి కలం (స్వ'గతం' అక్షరాలతో అనుబంధం) మంజు యనమదల మల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2021 214 220.00
138285 Telugu Guide To మందార మంజరి(prose),వాల్మీకి (poetry) పొన్నెకంటి హనుమంతరావు,అబ్బరాజు శ్రీనివాసమూర్తి జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1978 128 7.00
138286 మూలింటామె (నామిని మూలింటామె పై రాణి శివసంకరశర్మ తాత్త్వికభాష్యం) రాణి శివసంకరశర్మ గుంటూరు మిత్రులు 2014 40 20.00
138287 మాతృభాశామాధ్యమమే ఎందుకు? (మరో మూడు వ్యాసాలుఒక భాషోద్యమ కథ) సింగమనేని నారాయణ జనసాహితి ప్రచురణ 2019 40 20.00
138288 వర్ణిక రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2019 211 250.00
138289 నుడి గుడి (భాషా- సాహిత్యం) రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి 2018 485 400.00
138290 సామాజికమాధ్యమంలో వినూత్న ప్రయోగం సిరికోన భారతి (భాషా, సాహిత్య, సంస్కృతి,చర్చా వ్యాస కదంబాలు) గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ,జొన్నవిత్తుల శ్రీరామచంద్రమూర్తి సాహితీ సిరికోన,(వాక్స్థలి పత్రిక)సమర్పణ 2020 200 150.00
138291 పసిడి కృష్ణ (కృష్ణాజిల్లా సాహితీవైభవం) శ్రీ విహారి etc. కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ 2021 338 300.00
138292 సాహితీ సౌరభం పి.వి.సుబ్బారావు పి.విజయలక్ష్మి,కవితా పబ్లికేషన్స్ 2008 128 100.00
138293 ఏనుగు నరసింహారెడ్డి సాహిత్యాంతరంగంకొండ్రెడ్డి కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2019 144 100.00
138294 తెలుగు కవుల అపరాధాలు ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ వాహిని బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2011 116 80.00
138295 నిన్నటి పరిమళాలు శ్రీరమణ/ మోదుగుల రవికృష్ణ VVIT,Nambur 2022 192 180.00
138296 ఆంధ్రబాల (ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర) చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి శ్రీ మురగొండ రంగయ్య-రమణమ్మ పబ్లిక్ స్కూల్ యాజమాన్యం,ఇంకొల్లు 1996 112 20.00
138297 అక్షరయాత్ర (సాహిత్యవ్యాసాలు, మరికొన్ని) నండూరి రామమోహనరావు లిఖిత ప్రచురణలు,విజయవాడ 1998 237 70.00
138298 సడిచేయని(అ)ముద్రితాక్షరాలు మంజు మనసు ముచ్చట్లు మంజు యనమదల మల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2016 175 120.00
138299 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భాషా సంక్షోభం గారపాటి ఉమామహేశ్వరరావు తెలుగుజాతి (ట్రస్టు),విజయవాడ 2017 128 100.00
138300 సాహిత్యృం-సత్త్వదర్శిని జంధ్యాల కనకదుర్గ జంకదు ప్రచురణలు, గుంటూరు 2021 238 150.00
138301 ఆంధ్రమహాభారతము-మానవ సంబంధాలు కట్టమూరి చంద్రశేఖరమ్ యూజీ పబ్లికేషన్స్,గరివిడి 2015 272 300.00
138302 తెలుసుకో... మడకశిర ప్రభావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మక మరియు సంస్కృతి సమితి 2019 401 300.00
138303 Voice Of Silence Kolakaluri Enoch Jyoti Granthamala,Anantapur 2001 174 300.00
138304 Songs Of The Sound (and other Symphonies) U.V.Krishna Murthy Surya Pracchuranalu,Hyd. 2014 154 200.00
138305 అశ్రుగీతి (bi-lingual) కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి పార్వతీ పబ్లికేషన్స్,ప్రొద్దుటూరు 2021 124 150.00
138306 सूर्यपुत्री कविराजु / एम. रंगय्या नागेश्वरी प्रकाशन् ,हैदराबाद् 2013 64 60.00
138307 మట్టి బండి (దీర్ఘ కవిత) నాగభైరవ ఆదినారాయణ ఎన్.జి.రంగ ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2022 42 100.00
138308 ఆద (తెలుగు గజళ్ళు) రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2023 113 300.00
138309 మోహన (తెలుగు గజళ్ళు) రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2019 157 200.00
138310 కైరవి (తెలుగు గజళ్ళు) రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2022 111 200.00
138311 సింజి (తెలుగు గజళ్ళు) రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ ... 109 200.00
138312 నిరాతప (తెలుగు గజళ్ళు) రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2021 117 200.00
138313 మౌళి (తెలుగు గజళ్ళు) రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2022 113 200.00
138314 మల్లియలు (తెలుగు గజళ్ళు) రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2021 123 200.00
138315 బాబ్జీ తెలుగు గజల్స్ యస్.కె.బాబ్జీ యస్.కె.బాబ్జీ .... 48 40.00
138316 కదిలే కలమున కవిత కనగాల విజయకుమార్ కనగాల విజయకుమార్ 2017 88 30.00
138317 అక్షరాంగనల ఆంతర్యాలు రాతిరి చుక్కలు విజయవాణి మంజు నవమల్లెతీగ, విజయవాడ 2022 118 180.00
138318 అక్షర స(వి)న్యాసం మంజు యనమదల మల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2019 141 120.00
138319 గుప్పెడు గుండె సవ్వడులు (మంజు వాణి మనోభావాలు) మంజు యనమదల మంజు యనమదల 2017 148 120.00
138320 చెదరని శి(థి)లాక్షరాలు మంజు యనమదల మంజు యనమదల 2017 158 100.00
138321 మూల్యాంకనం మంజు యనమదల నవమల్లెతీగ, విజయవాడ 2022 150 150.00
138322 ఏ'కాంతా'క్షరాలు (ఏకార్తలు) మంజు యనమదల మల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2019 138 120.00
138323 అక్షర విహంగాలు (రెక్కలు) మంజు యనమదల నవమల్లెతీగ, విజయవాడ 2022 138 180.00
138324 అశ్రరాల సాక్షిగా....నేను ఓడిపోలేదు మంజు యనమదల మల్లెతీగ ప్రచురణలు,విజయవాడ 2015 180 120.00
138325 ప్రేమ విలాసం (The Adress Of Love) కొణతం నాగేశ్వరరావు కొణతం నాగేశ్వరరావు 2017 128 80.00
138326 ఆచార్య రంగాజీకి కవితా మంజరి దరువూరు వీరయ్య 88వ జన్మదినోత్సవ ఆహ్వాన సంఘ ప్రచురణ 1987 172 25.00
138327 బొమ్మ'రిల్లు (అరుదైన ఛాయాచిత్రాలకు పదునైన కవితా నీరాజనం) ఘంటా విజయకుమార్ నవమల్లెతీగ ముద్రణలు, విజయవాడ 2023 47 50.00
138328 సంఘర్షణ (ప్రగతిశీల కవిత్వం) గోలి మధు 2023 110 80.00
138329 అక్షరాగ్ని ఆచార్య తిరుమల నందనం పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 104.. 15.00
138330 నాగేటి గోడు (రైతు కావ్యం) కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి VVIT,Nambur 2023 192 200.00
138331 అంతర్జాతీయం మాచరాజు సావిత్రి చేతన సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ,గుంటూరు 1985 38 10.00
138332 బీనీడి వారి వరదాయిని (సందేశాత్మక-చారిత్రక-కథాకావ్యం) బీనీడి కృష్ణయ్య బీనీడి కృష్ణయ్య 2019 50 60.00
138333 ఆర్కే పట్టెల హృదయ సంఘర్షణ పట్టెల రామకోటేశ్వరరావు పట్టెల రామకోటేశ్వరరావు 2020 129 90.00
138334 అనిర్వచనం ఎమ్వీ రామిరెడ్డి మువ్వా చినబాపిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు ప్రచురణలు,పెదపరిమి 2022 111 100.00
138335 మనసు గుసగుసలు వి.భాస్కర సాయికృష్ణ యాచేంద్ర వి.భాస్కర సాయికృష్ణ యాచేంద్ర 2019 112 ....
138336 మహాశూన్యం (అనుభావ కావ్యం) దీర్ఘాశి విజయభాస్కర్ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 104 70.00
138337 కాకతీయ తరంగిణి యార్లగడ్డ వెంకట సుబ్బారావు యార్లగడ్డ వెంకట సుబ్బారావు 1995 140 30.00
138338 అవ్యక్తం మంజు యనమదల నవమల్లెతీగ, విజయవాడ 2023 107 100.00
138339 సోదామినీ దీప్తులు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 1993 86 20.00
138340 పరిమళ తరంగాలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1982 98 20.00
138341 స్వర వల్లరి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 1999 79 25.00
138342 నీడల దృశ్యం ఏనుగు నరసింహారెడ్డి పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2021 128 100.00
138343 బతుకుపాట (శ్రమజీవుల సజీవపాటల విశ్లేషణ) యు.దేవపాలన జానపద కళాపీటం, అద్దంకి 2015 116 80.00
138344 వీరగాథ మల్లవరపు రాజేశ్వరరావు JAANUDI Centre for lit. And arts, Ongole 2016 120 125.00
138345 అలుకుపిడుచ కందుకూరి శ్రీరాములు ఝరీ పొయెట్రీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2017 120 60.00
138346 మట్టిపోగు పిళ్లా కుమారస్వామి సాహితీ ప్రవంతి, అనంతపురం 2018 92 100.00
138347 నా - నీ ప్రపంచం (10మంది కవుల 1000 నానీల సమాహారం) ఎన్.సి.హెచ్.చక్రవర్తి భద్రగిరి-ధ్రువకోకిల సాహిత్య బృందం 2021 202 150.00
138348 మువ్వల వేణువులు కె.బాలకృష్ణారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2010 60 30.00
138349 విరమించని వాక్యం (2013-2017) దాసరాజు రామారావు మంజీరా రచయుతల సంఘం 2018 130 60.00
138350 వెన్నెల గంగోత్రి గొట్టిపాటి నరసింహస్వామి వంశీ ప్రచురణలు, సాతులూరు 2016 112 150.00
138351 కాలంసాక్షిగా ఎన్.సి.హెచ్.చక్రవర్తి సాహితీ ప్రవంతి,భద్రాచలం 2008 34 20.00
138352 ఇదేదో నెమలి నీడలా వుంది ఆశారాజు ఝరీ పొయెట్రీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2018 221 200.00
138353 ఆమె తప్పిపోయింది.. గట్టు రాధిక మోహన్ (వెంకి) వెంకి ప్రచురణలు, వరంగల్ 2018 110 100.00
138354 బహుజన శాసనం డి.నటరాజ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2017 228 120.00
138355 కొత్త పంట ఆర్.బి.అంకం విశాల సాహిత్య అకాడమీ 2020 105 100.00
138356 గుండెదీపం చిన్ని నారాయణరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్ ,హైదరాబాదు 2014 135 80.00
138357 మనిషి గుర్తుల్ని బతికించుకుందాం... చందలూరి నారాయణరావు సాహితీ ప్రవంతి, బాపట్ల జిల్లా 2022 133 100.00
138358 సమైక్యభారతి తరపట్ల సత్యనారాయణ తరపట్ల సత్యనారాయణ 2022 102 150.00
138359 బదర్ (అబాబీలు) షేక్ కరీముల్లా మస్లిం రచయితల సంఘం,ఆం.ప్ర 2019 40 40.00
138360 క్షతగాత్ర రొక్కం కామేశ్వరరావు అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, విశాఖపట్నం 2017 64 50.00
138361 నేటి దృశ్యం చెన్నుపాటి రామాంజనేయులు చెన్నుపాటి చైతన్య,చెన్నుపాటి నవీన్ 2022 44 ...
138362 కవనంతో సవనం చక్రవర్తి సాహితీ ప్రవంతి,భద్రాచలం 2009 44 25.00
138363 నా భావనాసుందరి ఎన్. సి.హెచ్.చక్రవర్తి భద్రగిరి-ధ్రువకోకిల సాహిత్య బృందం 2019 96 100.00
138364 తెలుగు సౌరభము శనగపల్లి సుబ్బారావు శనగపల్లి సుబ్బారావు 2022 40 80.00
138365 వివేక పునీత నివేదిత / దాహం...దాహం (దీర్ఘకవిత) ఆశావాది ప్రకాశరావు/ చిన్ని నారాయణరావు గొతరాజు సాహితీ సమితి,హైదరాబాద్/ నవంల్లెతీగ,విజయవాడ 2019/ 2023 106/89 120.00
138366 ఆరడుగుల నేల ... మానవ వికాస వేదిక, తిరుపతి 2023 24 ...
138367 కన్నీటి చేవ్రాలు యం.ఆర్. అరుణకుమారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2020 100 80.00
138368 శిశిర వసంతం స్వాతి శ్రీపాద స్మిత ప్రచురణలు 2018 98 100.00
138369 రాలిన పూలు ఐతా చంద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు, సిద్ధిపేట 2019 108 110.00
138370 సాహచర్యం వరిగొండ కాంతారావు శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2018 180 120.00
138371 యాతన సాగర్ శ్రీరామకవచం గుండ్లకమ్మ రచయితల సంఘం, ప్రకాశం జిల్లా 2018 104 100.00
138372 హాస్య తరంగాలు (కథలు, కార్టూన్లు) వియోగి, ఏవీఎమ్ ప్రియమైన రచయితలు, విశాఖపట్నం 2021 344 345.00
138373 తేజో-తుంగభద్ర వసుధేంద్ర / రంగనాథ రామచంద్రరావు ఛాయ రసోర్సెస్ సెంటర్ 2022 444 425.00
138374 వర్ణిక రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2019 211 250.00
138375 వెంటాడే నీడలు వి.పి.బి.నాయర్ రమ .బి.నాయర్ 2004 89 75.00
138376 పుడమితల్లి నేస్తం గోటేటి లలితాశేఖర్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2022 103 100.00
138377 ఒక మంచి బ్రాహ్మణుని కథ, మరో డజను కథలు మహీధర జగన్మోహనరావు etc. పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2016 80 50.00
138378 ప్రసిద్ధ సమకాలీన కన్నడ కథలు రంగనాథ రామచంద్రరావు లక్ష్మీ ప్రచురణలు, హైదరాబాదు 2013 128 100.00
138379 బందరు కథంబం-2 బులుసు వెంకట కామేశ్వరరావు సీతా పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్నం 2005 134 30.00
138380 చిత్తానూరులో పెండ్లి బోజినాలు (ప్రఖ్యాత చిత్రకారుడు శ్రీ బాపు బొమ్మలతో...) సాకం నాగరాజ అభినవ ప్రచురణలు,తిరుపతి ... 48 60.00
138381 ఇచ్చట జూదమాడంగరాదు శ్రీధర్ వేద ప్రచురణలు, హైదరాబాదు 2017 137 100.00
138382 అమ్మఒడి పిన్నమనేని పాములయ్య విజయ సాహితి ప్రచురణలు 2018 112 100.00
138383 స్వర్ణధార ద్వారకా ద్వారకా ప్రచురణలు 2020 240 200.00
138384 గూడు దొరకని పిట్ట దేవులపల్లి శ్యాంసుందర్ రావు దేవులపల్లి శ్యాంసుందర్ రావు 2004 80 30.00
138385 ఐదు తరాలు గులాబీల మల్లారెడ్డి గులాబీల మల్లారెడ్డి 2022 192 150.00
138386 విధి వంచితులు (వివిధ,విభిన్న కథల సమాహారం) దేవులపల్లి శ్యాంసుందర్ రావు తేజోప్రభ పబ్లికేషన్స్, సూర్యాపేట 2021 120 100.00
138387 ఎనుములు మానవ సంబంధాలు సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి తపన సాహిత్య వేదిక ప్రచురణలు,హిందూపురం 2021 150 200.00
138388 34 గోఖలే రోడ్ నార్త్ తాటి నరహరి తెలుగు రైటర్స్ అసోసియేషన్,మహారాష్ట్ర 2022 89 150.00
138389 సూక్తి సుధా తరంగాలు (ఆకాశవాణి ప్రసారితాలు) కొమాండూరు మారుతీ కుమారి కొమాండూరు మారుతీ కుమారి 2018 122 75.00
138390 పరమహంస కథలు (పద్యకృతి) బ్రాహ్మీభూతులు ఓగేటి పశుపతి రంగావజ్ఝల అంజనాదేవి 2021 296 100.00
138391 రామగ్రామ నుంచి రావణలంక దాకా సీతారామరాజు ఇందుకూరి Ppaper back in India 2022 243 200.00
138392 దత్త కథాలహరి పాణ్యం దత్తశర్మ సాహితి ప్రచురణలు 2022 200 125.00
138393 కథావలోకనం కె.పి.అశోక్ కుమార్ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2008 140 50.00
138394 అందే నారాయణస్వామి కథలు (1935-1975 మధ్యతరగతి జీవనశైలి) అందే నారాయణస్వామి మల్లెతీగ ముద్రణలు,విజయవాడ 2021 453 400.00
138395 ఇద్దరు తల్లులు అందే నారాయణస్వామి నవమల్లెతీగ ముద్రణలు,విజయవాడ 2023 284 200.00
138396 కష్టసుఖాలు అందే నారాయణస్వామి నవమల్లెతీగ ముద్రణలు,విజయవాడ 2023 163 200.00
138397 బాలి కథలు .... నవమల్లెతీగ ,విజయవాడ 2022 307 320.00
138398 తెలుగు నాటకకవులు శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 115 2.00
138399 నటశిక్షణ విన్నకోట రామన్నపంతులు విన్నకోట పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ ..... 184 15.00
138400 ఆంధ్రలో నాటకం-నాటకరంగం డి.వి..ఏ.ఆచార్య ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1965 300 10.00
138401 పద్యనాటక నటరత్నాలు దేవరపల్లి ప్రభుదాస్ కళాప్రవంతి ప్రచురణలు 2017 248 250.00
138402 విజయభాస్కర్ నాటకసాహిత్యం-1 విజయభాస్కర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు 2010 268 120.00
138403 ఆత్రేయ నాటకాలు -పూర్వాపరాలు పి.యస్.రెడ్డి(పైడిపాల) శ్రీమహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ,విజయవాడ 1985 159 20.00
138404 ఆత్రేయ నాటకప్రస్థానం పి.యస్.రెడ్డి(పైడిపాల) స్నేహ ప్రచురణలు,చెన్నై 2015 176 130.00
138405 భూమిక తెలుగునాట నాటకం కందిమళ్ల సాంబశివరావు చాతుర్యరామ్ పబ్లిషర్స్, 2016 211 150.00
138406 నాటకరంగ ప్రముఖులు వల్లూరు శివప్రసాద్, గంగోత్రి సాయి అరవింద ఆర్ట్స్, తాడేపల్లి 2016 63 50.00
138407 తెలుగు నాటకం ఉద్యమ నేపధ్యం కందిమళ్ల సాంబశివరావు అజో-విభో-కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2013 564 400.00
138408 తెలుగునాట నాల్కలపై నడయాడిన నాటక పద్యాలు విహారి యువబారతి ప్రచురణ,హైదరాబాదు 2019 53 50.00
138409 కళావాణి ఉభయ గోదావరుల పగడపు వెలుగు (నాటకరంగ శ్రేష్టుల ఆలోచనలు) ఎం. ప్రసాదమూర్తి కళావాణి-ఉభయగోదావరులు, రాజమండ్రి 2007 312 ...
138410 గ్రామీణ నేపథ్యమలో ఆధునిక తెలుగు మాటకరచన సమస్యలు-పరిష్కారాలు కారుమూరి సీతారామయ్య భషా సాస్కృతిక శాఖ, ఆం.ప్ర.ప్ర 2016 664 300.00
138411 నటమిత్రమ్ బండారు రామస్వామి బండారు నరసమ్మ 1964 158 5.00
138412 తెలుగులో గేయనాటికలు తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువబారతి ప్రచురణ,హైదరాబాదు 1988 464 80.00
138413 తల్లావఝ్జల సుందరం రంగస్థలం పిన్నింటి గోవిందుబాబు పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2011 168 100.00
138414 దశరూపకసారము గడియారం రామకృష్ణశర్మ తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 2019 56 50.00
138415 పురాణం సూరిశాస్త్రి గారి "నాట్యాంబుజము & నాట్య అశోకము" (సంస్కరణ ప్రతి) మొదలి నాగభూషణశర్మ కళాతపస్వి క్రియేషన్స్,చెన్నై 2011 326 200.00
138416 యవనిక పెద్ది రామారావు Trust Education,Arts And Technology 2015 200 200.00
138417 పద్యనాటక పరిమళాలు కొట్టే వేంకటాచార్యులు వంశీమిత్ర నాట్యమండలి,హైదరాబాదు 2018 132 150.00
138418 ఆంధ్ర నాటకరంగ చరిత్ర మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి రేణుకా గ్రంథమాల 1969 855 25.00
138419 కళావాణి అభినందన-1997 (కళావాణి రంగస్థల పురస్కారం-97) 1997 46 ....
138420 ఆంధ్రనాటక పితామహుడు (కీ.శే. ధర్మవరము రామకృష్ణమాచార్యుల వారి నాటకములపై విమర్శ) దివాకర్ల వేంకటావధాని దివాకర్ల వేంకటావధాని ..... 214 3.50
138421 తెలుగు నాటక సాహిత్యం వివిధరీతులు-పరిణామాలు డి.ఎస్.ఎన్.మూర్తి సాహిత్య అకాడమీ 2012 284 190.00
138422 తెలుగు నాటక వికాసము పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు 1967 845 20.00
138423 ఆధునిక నాటకరంగం ఈ దశాబ్ది ప్రయోగాలు (1980-1990) బోయిన వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్ర సారస్వత సమితి, మచిలీపట్నం 1998 490 150.00
138424 అభినయార్చన (తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి నాటక సప్తాహము -2017) ఎం.పురుషోత్తమాచార్య తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి నాటక సప్తాహకమిటీ-నల్లగొండ,తెలంగాణ 2017 72 ....
138425 దర్పణం (నాటకం దృశ్య కావ్యానందం) వల్లూరు శివప్రసాద్, వల్లూరు తాండవకృష్ణ గుంటూరు కళాపరిషత్ 2023 316 200.00
138426 తెలంగాణలో నాటకం జె.చెన్నయ్య , ఆర్.వాసుదేవ సింగ్ తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీ, హైదరాబాదు 2021 191 300.00
138427 ప్రసిద్ధ నాటక పద్యాలు వి.ఆర్.రాసాని అమరావతి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2015 148 140.00
138428 రూపిక (నాటకరంగ విశేష సంచిక) పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ etc. అరవింద ఆర్ట్స్, తాడేపల్లి 2011 232 70.00
138429 డైరీ-13 (Journey of a Theatre Group) ... B.Ananthkrishnan 2014 69 ....
138430 మా నాటకం-మా భూమి మామిడి హరికృష్ణ భషా సాస్కృతిక శాఖ, ఆం.ప్ర.ప్ర 2018 133 250.00
138431 అభినయ (అభినయ మాధ్యమాల మాసపత్రిక) పన్నెండేళ్ళ నంది నాటకోత్సవాల ప్రత్యేక సంచిక గద్దె శ్రీనివాసరావు Sangeet Natak Academi 2010 82 50.00
138432 దృష్టి తెలుగు నాటకరచయితల ప్రత్యేక సంచిక (పరుచూరి రఘుబాబు స్మారక నాటక రజతోత్సవాల సంధర్భంగా) పరుచూరి గోపాలకృష్ణ,సుధాకర్ జలదంకి పరుచూరి రఘుబాబు మెమోరియల్ ట్రస్టు,హైదరాబాదు 2015 204 ...
138433 కీ.సే. పందిళ్ళ శేఖర్ బాబు స్మృతిలో స్మృతి శేఖరం (పద్యనాటక సప్తాహ ప్రత్యేక సంచిక) గన్నమరాజు గిరిజామనోహరబాబు పందిళ్ళ శేఖర్బాపు స్మరక పద్య నాటక సప్తాహ కమిటి,వరంగల్లు 76 ...
138434 నంది నాటకాలు- నాటికలు(2009 లో బహుమతి పొందినవి) టి.ఉదయవర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలనచిత్ర టివి ,నాటకరంగ అభివృద్ధి సంస్థ,హైదరాబాదు 2010 380
138435 నంది నాటకాలు (2008 లో బహుమతి పొందినవి) టి.ఉదయవర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలనచిత్ర టివి ,నాటకరంగ అభివృద్ధి సంస్థ,హైదరాబాదు 2010 176 100.00
138436 తెలుగు నాటకరంగ మూలస్తంభాలు(రచయితలు..నటులు...దర్శకులు) కందిమళ్ల సాంబశివరావు,వాడ్రేవు సుందర్రావు అజో-విభో-కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2023 914 1200.00
138437 దీపం నన్నపనేని అయ్యన్ రావు నన్నపనేని పున్నయ్య లక్ష్మీనరసమ్మ ప్రస్ట్ 2018 131 100.00
138438 ఆంధ్రప్రదేశ్ జూన్-2001 (మహిళా శిశు ప్రత్యేక సంచిక) ఫణికుమార్ సమాచార ,పౌరసంబంధాల శాఖ,హైదరాబాదు 2001 116 10.00
138439 The Portrait Of Complete Woman (A Guide to Women's Personality Development) Avinash Chandra Pustak Mahal, Delhi 2006 304 120.00
138440 జానపదాంగన కొక్కొండ సత్యవతి కొక్కొండ సత్యవతి 2010 87 99.00
138441 ధర్మము- స్త్రీలు,శూద్రులు స్వామిని శారదాప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,భీమవరం 2004 432 ...
138442 సామాజిక పరిణామంలో స్త్రీ డి.బి.ఎస్.ఆర్.సి.హెచ్.మూర్తి ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 1997 119 15.00
138443 భారత్లో మహిళల పట్ల వివక్షతా నిర్మూలనా కమిటీ అభిప్రాయాలు .... అస్మిత.రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ విమెన్,హైదరాబాదు ... 12 ...
138444 మహిళలు-హింస అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2001 42 10.00
138445 భారతదేశంలో స్త్రీ విద్య వి.కోటేశ్వరమ్మ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్,గుంటూరు ... 117 8.00
138446 ధిక్కార (అత్యాచారాలపై అగ్నిధార ,అంకుశం సంధించి ఉరి బిగించినఘీంకార) రాజీవ etc. చంటి ప్రసన్న కేంద్రం,మేడ్చల్ 2014 174 189.00
138447 తెనుగు మహిళ గూడా సుమిత్రా రామకృష్ణ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 1985 86 6.00
138448 థిక్కారస్వరాలు పార్వతీమీనన్/ బి.భాస్కర్ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2006 124 40.00
138449 స్త్రీలు-సమస్యలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా ఫెడరేషన్,హైదరాబాదు ... 81 1.00
138450 స్త్రీల జీవిత నమూనాలు కాత్యాయినీ విద్మహే జనసాహితి ప్రచురణ 1995 57 7.00
138451 Women And Communism K.S.R.G.Prasad ... .... 104 ...
138452 స్త్రీవాద తాత్వికత-ఓల్గా సాహిత్యం కె.శ్రీదేవి సంహిత పబ్లికేషన్స్ 2011 240 150.00
138453 భూగోళంపై స్త్రీ కన్నీరు కార్చని దేశమేది?! తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ 2020 49 70.00
138454 భారత మహిళాఉద్యమం మనుగడ-పోరాటం బృందాకరత్ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్,హైదరాబాదు 2007 254 80.00
138455 భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1996 280 80.00
138456 కళ్యాణ మండపాలు కాట్రగడ్డ నరసయ్య .... .... 42 ...
138457 ఆడపిల్ల ఏమి తెలుసుకోవాలి? మీసరగండ రమాదేవి జనవిజ్ఞాన వేదిక ,తెలంగాణ 2018 30 25.00
138458 స్త్రీలలో విప్లవ కృషి (విబ్లవ చైనాలో మహిళలు-పార్టీ డేనలియా డేవిన్/ పద్మ స్టడీ సిరీస్-2,మహిళామార్గం ప్రచురణలు 2000 196 30.00
138459 మహిళ (The Book Of Woman) ఓషో /యం.మాధవి Pyramid publications, Hyderabad 2008 222 120.00
138460 తెలుగు సాహిత్యంలో స్త్రీ పాత్రల పరిణామం, తెలుగు భాషా వికాసంలో కథ,కవిత,నవల కాత్యాయినీ విద్మహే... TANA Conference literary committee 2015 131 ....
138461 వనిత -వర్తమానం (ఈనాడు వసుంధర వ్యాసాల సంకలనం) విక్రమ్ వెంకటేశ్వర్లు విక్రమ్ వెంకటేశ్వర్లు 1997 259 175.00
138462 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం మార్చి 8 వాస్తవ చరిత్ర ఆర్.జవహర్/ సింహాద్రి సరోజిని ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్,విజయవాడ 2018 77 60.00
138463 Female Criminality Marisetty Bilmoria Rani Eastern Book Company 1987 202 50.00
138464 A Woman's Wheel Of Life (Narratives of Stregth ,grace and Dignity) Alexandra Sanchez Gavito Viva Books Private Limited 2004 187 200.00
138465 Women Enterpreneurship and Small Enterprises in India D.Nagayya,S.Shahina Begum New Century Publications,New Delhi 2012 200 590.00
138466 వాల్మీకి రామాయణము బాలకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు T.L.P.Publishers,Hyderabad 2013 202 495.00
138467 వాల్మీకి రామాయణము అయోధ్యాకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు T.L.P.Publishers,Hyderabad 2013 368 495.00
138468 వాల్మీకి రామాయణము అరణ్యకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు T.L.P.Publishers,Hyderabad 2013 209 495.00
138469 వాల్మీకి రామాయణము కిష్కింధాకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు T.L.P.Publishers,Hyderabad 2013 209 495.00
138470 వాల్మీకి రామాయణము సుందరకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు T.L.P.Publishers,Hyderabad 2013 248 495.00
138471 వాల్మీకి రామాయణము యుద్ధకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు T.L.P.Publishers,Hyderabad 2013 424 495.00
138472 వాల్మీకి రామాయణము ఉత్తరకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు T.L.P.Publishers,Hyderabad 2013 288 495.00
138473 శ్రీరామ గీత పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి 1974 85 1.50
138474 శ్రీమద్ రామాయణ యజ్ఞము .... చిన్మయ మిషన్, గుంటూరు ... 13 ....
138475 శ్రీరామనామ మహాత్మ్యము వరికూటి వెంకట్రావు, రామానుజారామ ... ... 15 ....
138476 శ్రీ ప్రసన్న రాఘవము మూలా పేరన్న శాస్త్రి మూలా పేరన్న శాస్త్రి ... 92 ...
138477 శ్రీమద్రామయణ మహాకావ్యంలో అత్యద్భుతమైన ఓ అపురూప ఘట్టం మరియు ఊహాతీతమైన మరో సన్నివేశం పమిడి వెంకట్రామ సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ సద్గురు శ్రీసాయినాథ సేవాసంఘ్,నరసరావుపేట 2013 92 ...
138478 రామాయణ పరమార్థం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే 2003 56 5.00
138479 హనుమచ్చరిత్ర పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1981 204 6.00
138480 శ్రీరామ చరిత మానసము (అరణ్య,కిష్కిద,సుందర,లంకోత్తర కాండములు) మురారి బాపు హరియానీ /రాగం రామపిచ్చయ్య శ్రీ రామనామక్షేత్రం,గుంటూరు 1986 278
138481 శ్రీమద్రామయణ గోవింద వ్యాసమాల పి.వి.గోవిందరావు పి.వి.గోవిందరావు 2006 160 30.00
138482 రామాయణం-సమాజదర్పణం 2వభాగము తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు 1989 210 12.00
138483 రామలహరి-1 ధారా రామనాధశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్ ... 158 100.00
138484 రామాయణ పాత్రలు ప్రథమ సంపుటం షేక్ మౌలా ఆలీ షేక్ మౌలా ఆలీ ... 188 60.00
138485 రామాయణ పాత్రలు ద్వితీయ సంపుటం షేక్ మౌలా ఆలీ షేక్ మౌలా ఆలీ ... 183 60.00
138486 శ్రీమద్రామయణము -సమాలోచనము ... తెల్లాకుల జాలయ్య పోలిశెట్టి సోమసుందరం కళాశాల, గుంటూరు 1986 96 ...
138487 రామాయణ పాత్రలు కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు ... 1982 72 ...
138488 రామాయణంలో ఆంజనేయుడు,గుహుడు,జటాయువు అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య ఎ.సరోజినీ దేవి 1993 53 15.00
138489 సంక్షిప్త రామాయణము మరియు (శ్రీరామరక్షాస్తోత్రము) యం.కృష్ణమాచార్యుల,గోలి వెంకట్రామయ్య గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2017 64 5.00
138490 శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి ... 28 6.00
138491 రామాయణంలో... శబరి,ఊర్మిళ,అహల్య,తార అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య ఎ.సరోజినీ దేవి 1993 47 15.00
138492 రామాయణంలోని కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు 768 జయదయాల్ గోయన్దకా / పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1997 160 5.00
138493 సకలకార్యసిద్ధికి శ్రీమద్రామయణ పారాయణము .... ది లిటిల్ఫ్లవర్ కంపెని, మదరాసు 1979 240 8.75
138494 శ్రీరామపూజ .... శ్రీ సీతారామ నామ సంకీర్తన సంఘం, శ్రీ రామనామక్షేత్రం,గుంటూరు 1973 159 2.50
138495 శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము (పద్యకావ్యము) విహారి విహారి 2009 182 100.00
138496 రామదర్శనం స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందరచైతన్యఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1996 120 15.00
138497 శ్రీరామ కథామృత కవికుమార జీవితము చెఱువు సత్యనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామ కథామృత గ్రంథమాల,చందవోలు 2010 291 ...
138498 శ్రీమద్రామయణము దాశరథి రంగాచార్య శ్రీరామా బుక్ డిపో& పబ్లిషర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1985 848 105.00
138499 జ్యోతిష్య రామాయణము కొలచల రామాంజనేయులు కొలచల రామాంజనేయులు 1998 116 ...
138500 రామాయణము ప్రథమభాగము స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందరచైతన్యఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 524 ...
138501 Valmiki Ramayana L.. Ananta Ramarao K.B.S.Sundari, T.Girija Kumari, U.K.Durga devi 2004 784 600.00
138502 శ్రీ రామాయణ తరంగిణి పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ భగవాన్ శ్రీసత్యానంద మహర్షి సేవాసమితి, నెల్లూరు 2004 639 400.00
138503 సుత్తపిటక మజ్ఘమనికాయ-2 మూలపణ్ణాసపాలి(పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2019 695 800.00
138504 సుత్తపిటక మజ్ఘమనికాయ-2 మజ్ఘిమపణ్ణాసపాలిి(పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2019 719 800.00
138505 సుత్తపిటక మజ్ఘమనికాయ-3 ఉపరివణ్ణాసపాలి(పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2020 595 800.00
138506 సుత్తపీటక -ఖుద్దక నికాయ ఉదాన-ఇతివుత్తక ఖుద్దకపాఠ-చరియాపిటక (పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2016 560 600.00
138507 సుత్తపీటక -ఖుద్దక నికాయ థేరగాథలు -1 & 2 తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2018 253 350.00
138508 సుత్తపీటక -ఖుద్దక నికాయ థేరీగాథలు తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2021 187 350.00
138509 సుత్తపీటక దీఘనికాయ-1శీలస్కంధ వర్గం (పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2017 375 500.00
138510 సుత్తపీటక దీఘనికాయ-2 మహా వర్గం (పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2017 439 500.00
138511 సుత్తపీటక దీఘనికాయ-3 పాథిక వర్గం (పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2018 417 500.00
138512 సుత్తపీటక-ఖద్దనికాయ సుత్తనిపాత అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2015 317 400.00
138513 వినయ పీటక పాచిత్తియ పాలి (పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2016 545 600.00
138514 వినయ పీటక పారాజిక పాలి (పాలి మూలం తెలుగు అనువాదం) భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2016 676 700.00
138515 ఖుద్దక నికాయ జాతక కథలు (మొదటి సంపుటం) బొర్రా గోవర్ధన్ ,భిక్షు ధమ్మరక్ఖిత మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2016 570 600.00
138516 ఖుద్దక నికాయ జాతక కథలు (రెండవ సంపుటం) బొర్రా గోవర్ధన్ మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2017 494 600.00
138517 ఖుద్దక నికాయ జాతక కథలు (మూడవ సంపుటం) బొర్రా గోవర్ధన్ మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాద 2019 464 600.00
138518 ఖుద్దక నికాయ జాతక కథలు (నాలుగవ సంపుటం) బొర్రా గోవర్ధన్ బుద్ధవచనం ట్రస్ట్,మహాబోధి బుద్ధవిహార,హైదరాబాదు 2022 481 600.00
138519 గౌతమబుద్ధుని చరిత్ర ఎమ్.రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2009 244 100.00
138520 భగవాన్ బుద్ధ శ్రీశార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం 2015 213 200.00
138521 యశోధరా- గౌతమబుద్ధులు పన్నమనేని వెంకట పున్నయ్య భృ.ర.తా.రాజయోగ సాధకమండలి,గుంటూరు .. 158 8.00
138522 హంస గీతం (గౌతమబుద్ధుని జీవన ప్రస్థానం-పద్యనాటకం) పాటిబండ్ల ఆనందరావు లతారాజా ఫొండేషన్ ప్రచురణ 2021 114 200.00
138523 బుద్ధజీవిత సంగ్రహం దాశరధి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు 2012 54 30.00
138524 గౌతమబుద్ధ (సంగీత నృత్య రూపకము) పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు 2003 61 20.00
138525 గౌతమబుద్ధ (బిమల్ రాయ్ చిత్రవ్యాఖ్య) పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు 2006 64 0.37
138526 తథాగతుడు జీవితం-బోధనలు కొమ్మినేని చంద్రశేఖర్ కొమ్మినేని చంద్రశేఖర్ 2005 51 ...
138527 బుద్ధుడు జీవితం-సందేశం పాల్ కారస్/ ముసునూరు శివరామకృష్ణారావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 181 75.00
138528 అహింసాచ్యోతి (బుద్ధచరితము) పుత్తేటి సుప్రహ్మణ్యాచార్యులు పుత్తేటి సుప్రహ్మణ్యాచార్యులు 1974 186 4.00
138529 బుద్ధుడు చారిత్రక వ్యక్తికాడు శ్రీ ఈశ్వరప్రభు హేతుమాలవ విజ్ఞాన కేంద్రం,విజయవాడ 1983 293 12.00
138530 బుద్ధ భగవానుడు ఎద్దుల నందిరెడ్డి ఎద్దుల నందిరెడ్డి 1996 99 25.00
138531 శ్రీ బుద్ధగీత ఎద్దుల రామానందరెడ్డి ఎద్దుల రామానందరెడ్డి 2003 28 20.00
138532 రసరేఖ (బుద్ధజయంతి ప్రత్యేక సంచిక) ముంగర జాషువ ముంగర జాషువ 2012 100 30.00
138533 ప్రజ్ఞాపారమిత బోథచైతన్య బోథచైతన్య ... 179 10.00
138534 బుద్ధధర్మం-జీవనశాంతి డి.నటరాజ్ .. 2013 64 20.00
138535 ప్రకాశం జిల్లాలో బౌద్ధం జ్యోతి చంద్రమౌళి జానపద కళాపీఠం-అద్దంకి 2015 48 50.00
138536 బుద్ధధ్యాన హృదయము ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ 1999 53 20.00
138537 బోధిచిత్త బుద్ధధార్మిక వ్యాసాలు-1 డి.నటరాజ్ శాక్య Latha Raja Foundation 2022 256 250.00
138538 బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి పి.రాజగోపాలనాయుడు రాజన్న ట్రస్టు 1999 109 90.00
138539 బ్రహ్మజాల సుత్తం (దీఘనికాయం లోని సీలక్ఖన్ధవగ్గ పాళీ) ఈమని శివనాగిరెడ్డి, శుభాకర్ మేడసాని అమరావతి బుద్ధవిహార, విజయవాడ 2020 98 30.00
138540 బౌద్ధదర్శనము కప్పగంతుల లక్ష్మణరావు కంబాల కృష్ణమూర్తి 1973 32 2.50
138541 బుద్ధుడు-బౌద్ధము ఆవశ్యకత వై.చైతన్య మురళి భూమి బుక్ బ్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2019 93 40.00
138542 మానవత్వానికి మారుపేరు బౌద్ధం ఎమ్.వి.ఎస్.కోటేశ్వరరావు జనవిజ్ఞాన వేదిక , గుంటూరు 2006 44 10.00
138543 ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి చంద్రగుప్త విద్యాలంకార్/ దాసరి శివకుమారి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 2017 64 40.00
138544 భారతదేశంలో బౌద్ధ నిర్మూలన దొప్పలపూడి సత్యనారాయణ / గుమ్మా వీరన్న హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2021 220 120.00
138545 బ్రహ్మజాల సుత్తం (దీఘనికాయం లోని సీలక్ఖన్ధవగ్గ పాళీ) ఈమని శివనాగిరెడ్డి, శుభాకర్ మేడసాని అమరావతి బుద్ధవిహార, విజయవాడ 2020 98 30.00
138546 అశేషనరోధం & ధ్యాన ఫలితం (రెండు వ్యాసాలు) ఆచార్య బుద్ధదాస భిక్షు సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 15 ...
138547 బుద్ధుని జ్ఞానసిద్ధాంత సూచిక కాలామ సుత్తం డి. చంద్రశేఖర్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2015 31 20.00
138548 మహాభిక్షు చిక్కాల కృష్ణారావు చిక్కాల కృష్ణారావు 2000 398 ....
138549 బుద్ధుడు - బౌద్ధ ధమ్మము బి.ఆర్.అంబేద్కర్ / యెండ్లూరి పీపుల్స్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 2008 569 ...
138550 బౌద్ధం - సాంస్కృతిక విప్లవం కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2011 152 150.00
138551 నిత్యనిర్వాణ ఆనందపథం బుద్ధ-నాగార్జునుల బోధనల సమాహారం డి.నటరాజ్ శాక్య Latha Raja Foundation 2021 313 250.00
138552 బుద్ధుని బోధనలపై విమర్శల పరామర్శ డి.చంద్రశేఖర్ ధర్మదీపం ఫౌండేషన్,మంగళగిరి 2022 56 30.00
138553 బుద్ధుడు-బౌద్ధం తిరుమల రామచంద్ర జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2015 104 45.00
138554 బుద్ధత్వ సాధన (మూలం-జయోలియో సిజారె జియాకొబ్బె) హోవార్ట్ కర్టెన్/ యం.స్వర్ణలత ధ్యానలహరి ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2011 169 120.00
138555 బుద్ధుని సూక్తులు కూచిభొట్ల జనార్దన స్వామి సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2012 47 15.00
138556 బుద్ధుని బోధన లేమిటి  ? భంతే వల్పోల శ్రీరాహుల/ సుకన్యాపుత్ర ధర్మకీర్తి Buddha Vihara Foundation Trust,Vizag 2001 120 ...
138557 బౌద్ధ అంటే ఏమిటి ? పి,లక్ష్మీనరసు ... .... 86 ...
138558 బౌద్ధం-మార్క్సిస్టు దృక్ఫధం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1987 68 10.00
138559 Aspects Of Buddhism In Indian History L.M.Joshi Buddhist Publication Society 1973 54 ...
138560 What Our Readers Say .... Buddhist Publication Society 1958 30 ...
138561 Kalama Sutta (The Buddha's Charter Of Free Inquiry) Soma Thera Buddhist Publication Society 1963 13 ...
138562 Buddhism And Sex M.O'C Walshe Buddhist Publication Society 1975 26 ...
138563 The Buddha's Practical Teaching John D.Ireland Buddhist Publication Society 1965 26 ....
138564 The Bodhisattva Precepts (Directions Ton Buddhahood) Master Sheng Yen Dharma Drum Mountain 2005 62 ....
138565 Bhagavan Buddha And Our Heritage Swami Ranganathananada The Ramakrishna Mission ,Institute Of Culture,Calcutta 1967 68 ....
138566 Buddhist Shrines In India The director Publications Division,Ministry Of Information And Broadcasting ,Govt. Of India 1994 80 35.00
138567 Buddhism The Marxist Approach Rahul Sakrityayan People's Publishing House,New Delhi 1981 86 10.00
138568 Gautam Buddha .... Jainco Publishers, DELHI ... 80 50.00
138569 The Buddha And His Dhamma Bhikku Bodhi Ananada Buddha Vihara Trust 1999 36 15.00
138570 సచిత్ర బుద్ధలీలా ... Rakhi Prakasan, Gaya ... 32 15.00
138571 Buddha For The King Sabyadschi Bhattacharya National Book Trust, India 2014 63 45.00
138572 త్రశరణాగమనం బౌద్ధ ఉపాసక జీవనం అన్నపరెడ్డి బుద్ధఘోషుడు ఆ.స.రా.సంస్థ, గుంటూరు 2015 26 ...
138573 Constitution Of The Buddhist Sangha Kanai Lal Hazra BR Publishing Corporation, Delhi 1988 231 110.00
138574 The Foot Prints Buddhism In India Apictorial Presentation S.N. Busi Ava Publications, Telangana 2018 310 450.00
138575 बौद्धधर्म-दर्शन आचार्य नरेंद्रदेव मोतीलाल् बनारसीदास 2015 690 645.00
138576 జాతక కథలు శ్రీ శివశంకరస్వామి ధర్మదీపం ఫౌండేషన్, హైదరాబాదు 1968 188 60.00
138577 బుద్ధభూమి కథలు డి.నటరాజ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2019 112 100.00
138578 Buddhist Tales (AMRAPALI,Buddha,Angulimala) Anant Pal Amar Chitra Katha Pvt.ltd ... 31 180.00
138579 ఆర్యశూరకవి విరచిత జాతకమాల బోధచైతన్య బోధచైతన్య 1996 105 20.00
138580 స్వేజ్ఛా సమానత్వ మహాగ్నిజ్వాల డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ డి.నటరాజ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2020 527 400.00
138581 కుల నిర్మూలన బోయి భీమన్న ... ... 92 ....
138582 దళిత జాతుల వైతాళికుడు అంబేద్కర్ మండవ శ్రీరామమూర్తి, పోలు సత్యనారాయణ జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1996 104 18.00
138583 డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం డబ్ల్యు. ఎన్. కుబేర్ నవతెలంగాణ పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైద్రాబాద్ 2019 384 250.00
138584 అంబేద్కర్ జీవితం ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ ఆం.ప్ర రాష్ట్ర సృజనాత్మకత మరియు సంస్కృతి సమితి ,జ్యోతి గ్రంథమాల 2018 196 150.00
138585 డా.అంబేద్కర్ అంతరంగం దత్తోపంత్ ఠేంగ్డే జీ/ వడ్డి వజయసారథి నవభారతి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1990 84 10.00
138586 Ambetkar And Social Justice Vol-1 .... The director Publications Division,Ministry Of Information And Broadcasting ,Govt. Of India 1992 285 ...
138587 Ambetkar And Social Justice Vol-2 .... The director Publications Division,Ministry Of Information And Broadcasting ,Govt. Of India 1992 285 ...
138588 బుద్ధ హృదయము (పద్యకావ్యము) సిద్ధయ్య కవి అరుణ గ్రంథమాల,చిలకలూరిపేట 1967 106 2.00
138589 యశోబుద్ధ ఓల్గా స్వేజ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాదు 2017 119 100.00
138590 యశోధరా- గౌతమబుద్ధులు పిన్నమనేని వెంకటపున్నయ్య భృ.ర.తా.రాజయోగ సాధకమండలి,గుంటూరు ... 158 8.00
138591 ప్రాచీనాంధ్ర బౌద్ధ శిల్పులు ఈమని శివనాగిరెడ్డి లతారాజా ఫొండేషన్ ప్రచురణ 2017 68 50.00
138592 ఆంధ్రదేశంలో జైన,బౌద్ధమతాలు బి.యస్.యల్.హనుమంతరావు తెలుగు అకాడమీ,హైదరాబాదు 1994 176 21.00
138593 గౌతమబుద్ధుని చరిత్ర ఎమ్.రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2009 244 100.00
138594 నిజమైన బౌద్ధం మలయశ్రీ ,దామోదర అప్పారావు బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 2007 80 50.00
138595 నవదీక్షిత బౌద్ధులు రాహుల్ సాంకృత్యాయన్/మలయశ్రీ మిళింద ప్రచురణలు 2002 30 30.00
138596 ధమ్మపదం మోక్షానందస్వామి మోక్షానందాశ్రమము,నిజామాబాద్ 2009 81 30.00
138597 బౌద్ధధమ్మము (చతురార్య సత్యాలు) ... బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 2016 12 ....
138598 జెన్ కథలు సౌభాగ్య కిరణ్మయి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2004 68 50.00
138599 గౌతమ బుద్ధుని సాంఘిక విప్లవం ఎమ్.రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2011 166 75.00
138600 యశోధర జాతక కథలు ఎమ్.రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2008 92 50.00
138601 ఆంధ్ర బౌద్ధం (అమరావతి కేంద్రంగా ఆంధ్రబౌద్ధం ఆవిర్భావం) టి.రవిచంద్ మిళింద ప్రచురణలు 2014 28 20.00
138602 బౌద్ధము-ఆంధ్రము బి.యస్.యల్.హనుమంతరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు 1995 120 21.00
138603 సంసారంలో నిర్వాణం-బుద్ధత్వానికి సోపానాలు బుద్దా సువర్ణ బి.విజయకుమార్ 2014 118 70.00
138604 బుద్ధ ధర్మసారం పి.లక్ష్మీ నరసు/ డి.చంద్రశేఖర్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2009 128 60.00
138605 బుద్ధ జీవిత సంగ్రహం దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2012 54 30.00
138606 కాలచక్ర సాధన ఈమని శివనాగిరెడ్డి శ్రీ భగవాన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2006 50 50.00
138607 కృష్ణాతారంలో బౌద్ధక్షేత్రాలు ఎమ్.రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి, గుంటూరు 2006 30 30.00
138608 భట్టిప్రోలు మహాస్తూపము భట్టిప్రోలు ఆంజనేయ శర్మ భారతీయ పురాతత్త్వ అధీక్షకులు,హైదరాబాదు 2008 43 10.00
138609 ఆచార్య నాగార్జున లేఖలు వావిలాల సుబ్బారావు ధాన్యకటక బుద్ధవిహార ట్రస్టు 2014 182 120.00
138610 ప్రపంచ శాంతి బుద్ధుని మార్గము (దలైలమా ప్రసంగములు) దలైలమా / వావిలాల సుబ్బారావు ఆనంద బుద్ధవిహార ట్రస్టు 2006 64.00
138611 బుద్ధ భగవానుడు జీవిత సంఘటనలు చర్ల గణపతిశాస్త్రి ఆర్షవిజ్ఞాన పరిషత్తు 1959 156 1.00
138612 బుద్ధహృదయము,ధర్మజ్యోతి పి.వి.రమణారెడ్డి మారుతీ బుక్ డిపో, గుంటూరు 1957 112 1.00
138613 చారిత్రక వ్యాసములు బౌద్ధయుగము మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ నవయసాహిత్య పరిషత్తు,గుంటూరు 1944 156 2.00
138614 అంబేద్కర్ తత్త్వశాస్త్రం (అంబేద్కర్, సోక్రటీస్, ప్లేటో, బుద్ధుడు తులనాత్మక పరిశీలన) కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2016 463 500.00
138615 డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ (బెర్ట్రాండ్ రసెల్ , విలియం వర్డ్స్ వర్త్) కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2016 265 200.00
138616 అంబేద్కర్-బుద్ధుడు (రాజకీయ తాత్త్విక చర్చ) కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2016 196 150.00
138617 దళితజాతుల వైతాళికుడు అంబేద్కర్ మండవ శ్రీరామమూర్తి, పోలు సత్యనారాయణ జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1983 102 10.00
138618 అంబేద్కరిజం-ఆచరణ (ఇండియాలో ఏకైక విప్లవ సిద్ధాంతం) కోవెన కోవెన, గూడూరు 2003 24 5.00
138619 డాక్టర్ అంబేద్కర్ శతజయంతి పరిశీలన పి.పి.సాంజ్ గిరి / వి.ఆర్.బొమ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1992 40 4.00
138620 అంబేద్కర్ సిద్ధాంత భూమిక కోట ప్రసన్న లోకాయుత ప్రచురణలు 1996 64 12.00
138621 చీకటి కడుపు చీల్చుకు వచ్చిన దళితజ్యోతి భారతరత్న డాక్టర్,బి.ఆర్.అంబేద్కర్ (సమగ్ర జీవితచరిత్ర) భూక్యా చిన వెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 228 60.00
138622 కులం ప్రత్యామ్యాయ సంస్కృతి కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1997 168 30.00
138623 Dr.Ambedkar Life And Mission Dhananjay Keer ..... 1954 450 ....
138624 Dr.B.R.Ambedkar (1891-1956) A.Kasturi Rao Somanath Publishers, Vijayawada ... 56 25.00
138625 Mahatma Jotirao Phule Centre for Studies in Social Philosophy and Social Action M.N.Rao Acharya Nagarjuna University 2014 16 ....
138626 మహాత్మా జోతరావ్ ఫులే ధనంజయకీర్ / బి.విజయభారతి జనపద విజ్ఞాన కేంద్రం, హైదరాబాదు 1987 302 20.00
138627 అంబేద్కర్ సిద్ధాంత భూమిక కోట ప్రసన్న లోకాయుత ప్రచురణలు 1993 91 ...
138628 అంబేడ్కరిజం- సోషలిజం బి.ఎస్.రాములు విశాల సాహిత్య అకాడమీ ప్రచురణ 1994 69 12.00
138629 మార్క్స్,అంబేద్కర్ : మానవ విమోచనా దృక్పధాలు ఆనంద్ తేల్ తుంబ్దే సమీక్ష ప్రచురణలు, విజయవాడ 2016 111 60.00
138630 తెలుగులో బౌద్ధం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలుగు అకాడమీ,హైదరాబాదు 2005 213 55.00
138631 సచిత్ర బుద్ధలీల ... Rakhi Prakasan, Gaya ... 32 15.00
138632 బుద్ధ దర్శనం నారద మహాథేర/ అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి ఆనంద బుద్ధవిహార ట్రస్టు ... 466 ...
138633 Selected Writings Of Jotirao Phule G.P.Deshpande Left Word 2002 247 195.00
138634 భావవీణ (కాలచక్ర ప్రత్యేక సంచిక) కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు 2016 192 80.00
138635 మన అమరావతి కైఫియతు వావిలాల సుబ్బారావు అమరావతి పబ్లికేషన్స్ 2016 124 125.00
138636 బుద్ధభూమి బౌద్ధ సాంస్కృతిక మాసపత్రిక 100వ సంచిక బోధచైతన్య బుద్ధభూమి మాసపత్రిక సంపాదక మండలి 2021 98 25.00
138637 బుద్ధ జయంతి సంచిక ఆం.ప్ర పర్యాటక శాఖ, అమరావతి 2017 249 100
138638 బుద్ధుని సంయుక్త సంభాషణలు-1(2) (సుత్తపీడక-సంయుక్త నికాయ-ప్రథమ భాగం-ద్వితీయ స్కంధం) అన్నపురెడ్డి బుద్ధఘోషుడు తథాగత ప్రచురణలు,మియాపూర్ 2016 198 150.00
138639 బుద్ధుని సంయుక్త సంభాషణలు-3(2) (సుత్తపీడక-సంయుక్త నికాయ-తృతీయ భాగం-ద్వితీయ స్కంధం) అన్నపురెడ్డి బుద్ధఘోషుడు తథాగత ప్రచురణలు,మియాపూర్ 2016 204 150.00
138640 The Blossoming Of Buddhism In Andhrapradesh .... .... ... 8 ...
138641 Glimpses Of Buddhism N.Ramesan Govt. Of A.P 1961 212 15.00
138642 బౌద్ధ దర్శనము ఎన్.రామేశన్ / కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం,హైదరాబాదు 1969 213 18.00
138643 Manual Of Indian Buddhism H.K E R N. .... .... 259 ....
138644 A Monograph On Nandalur Buddhist Monastic Complex Kadapa District,Andhra Pradesh J.Kedareswari Department Of Archaeology And Museums,Hyderabad 2006 41 110.00
138645 Nagarjunakonda H.Sarkar, B.N.Misra Department Of ArchaeologIcal survey of Inadia 2006 83 20.00
138646 हिंदी साहित्य कोश भाग-2(नामवाची शब्दावली) धीरेंद्र वर्म ज्ञानमण्डल लिमिटड,वारणासी 2020 664 20.00
138647 हिंदी साहित्य कोश भाग-2 हरदेव बाहरी ज्ञानमण्डल लिमिटड,वारणासी 1969 2196 25.00
138648 हिंदी साहित्य कोश भाग-1 (पारिभाषिक शब्दावली) धीरेंद्र वर्म ज्ञानमण्डल लिमिटड,वारणासी 2020 997 25.00
138649 ब्रुहत अंग्रेजी-हिंदी कोश Vol-1 हरदेव बाहरी ज्ञानमण्डल लिमिटड,वारणासी 1969 1231 25.00
138650 ఆంధ్రనామ సంగ్రహము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి/ చెన్నుభట్ల వేంకటకృష్ణ శర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో 1964 128 1.00
138651 ఆంధ్ర నిఘంటుత్రయము (సటీకము) తంబనగరము తేవప్పెరుమాళ్లు వేమూరు వేంకటకృష్ణయ్య సెట్టి & సన్స్ 1909 217 0.75
138652 ఆంధ్ర నామ సంగ్రహము ఆంధ్ర నామ శేషము సాంబ నిఘంటువు (సటీకము) పైడిపాటి లక్ష్మణకవి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 251 35.00
138653 అమరకోశము (గురుబాలప్రబోధికావ్యాఖ్యతో) ... శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్సు,హైదరాబాదు 2010 909+98 300.00
138654 Amarakosam For Beginners Vol-1 T.Vanaja Notion Press 2019 78 150.00
138655 భారతీయ బాలశిక్ష .... .... .... 60 4.00
138656 బాలవాక్కు (చిన్నారి బాలల విక్షాన వాచకము) ఈదర గోపీచంద్ గాంధీ స్మారకసమితి, నరసరావుపేట 1987 24 4.00
138657 బాలశిక్ష జయదయాల్జీ గోయన్దకా/ బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2000 79 3.00
138658 బాలభారతి బాలశిక్ష (సనాతన-ఆధునిక శాస్త్ర సమ్మిళితము) ... బాలభారతి శిక్షణాసమితి.భాగ్యనగరము 1991 178 ...
138659 పెద్ద బాలశిక్ష .... .... ... 158 ....
138660 శ్రీ మహేశ్వర సూరి కృత విశ్వకోశము (సంస్కృతాంధ్ర పదకోశము) శ్రీ మహేశ్వర సూరి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 348 110.00
138661 తెలుగు పదబంధకోశం .... ... ... 100 ....
138662 శబ్దరూపరహస్యాదర్శమ్ (ద్విరూపాదికోశమ్) చింతా సుందరరామశాస్త్రి రా మో రా , చీరాల 2005 88 30.00
138663 శబ్ద రత్నాకరము బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు,వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 1040 450.00
138664 Salagrama - Kosha Vol-2 S.k.Ramachandra rao Kalpatharu Research Academy, Bangalore 1996 236 150.00
138665 भारतकोशः मानवाल्लि रामकृष्णकविना तिरुमल तिरुपति देवस्थान मुद्रालये मुद्रितः 1999 984 150.00
138666 త్రిభాషా నిఘంటువు(హిందీ-ఇంగ్లీష్-తెలుగు) బూశెట్టి లక్ష్మయ్య victory publishers 2013 300 40.00
138667 Handy Dictionary(Eng-Eng-Tel) J.Kameswara Rao Rohini Publications,Vijayawada 2014 280 25.00
138668 Modern Dictionary (Eng-Eng) A,Satyanarayana victory publishers 2009 754 75.00
138669 Dictionary (Basic Two Languages Tel-Eng Dictionary) Peddi Sambasiva Rao Vikram publishers Pvt.ltd 2012 318 98.00
138670 School Dictionary (Illustrated) Isabel Mary McLean Mc.Graw Hill 1969 364 ...
138671 Jyothi Pictorial Medium Dictionary (With Pronunciation) Challa Radhakrishna Sarma V.G.S.Publishers,Vijayawada 2007 704 96.00
138672 The Little Lifco Dictionary(Eng-Eng-Tel) .... The Little Flower co. 1985 568 25.00
138673 శంకరనారాయణ నిఘంటువు (ఇంగ్లీష్-తెలుగు) ...... .... .... 1168 ...
138674 3000 Synonyms & Antonyms .... New Light Publication 216 3.75
138675 Common Errors In English (only book covers) Nihal Chand Competition Review Pvt.ltd ... ... ...
138676 3000 Abbrevations C.Anand A New Light Publications 128 1.50
138677 Congugation Of Verbs .... A.P.Headmaster's Association.Guntur dt. .... 24 ...
138678 Verbs (క్రియాపదాలు) డి.శ్రీనవాసరావు శ్రీ మాధురి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 99 .....
138679 Longman Dictionary Of Contemporary English Paul Procter Longman 1984 1303
138680 Wordmaster Learner's Dictionary Of Modern English Bikram K Das Orient Black Swan 2011 724 265.00
138681 Tmil-English-Tamil Dictionary (Tamil language) Akarathi S S Publications 2013 355 110.00
138682 Dictionary Of Science E.B.Uvarov,D.R.Chapman The English Language Book Society and Penguin Books 1971 443 ...
138683 Dictionary Of Biology M.Abercrombie Penguin Books 1961 254 ...
138684 Dictionary Of Chemistry(Key To Success) John Daintith Arnold- Heinmann 1984 232 20.00
138685 Dictionary Of Chemistry H.J.Khan,Sharmeen Khan Academic( india0 Publishers 1999 356 80.00
138686 Family Medical Encyclopedia Justus J. Schifferes Perma Books, Newyork 1959 619 ....
138687 Ayurveda Medical Dictionary P.V.Ranganayakulu Pangea Publishers 2014 176 250.00
138688 Pocket Medical Dictionary 14th edition Nancy Roper Churchill Livingstone 1991 380 .....
138689 వైద్యక పరిభాష శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1948 154 4.00
138690 Medical Dictionary (Eng-Eng-Tel) P. Sambasiva Rao .... ... 386 ....
138691 స్థానం-ప్రస్థానం జిల్లా న్యాయస్థానాలు-ప్రకాశం జిల్లా స్వర్ణోత్సవ సంచిక కె.బాలకృష్ణారెడ్డి కె.బాలకృష్ణారెడ్డి 2022 88 ...
138692 అశ్రుతర్పణం (టి.వి.కె. సోమయాజులు) తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు రచయిత,బెంగుళూరు 2022 462 400.00
138693 గెట్ టుగెదర్ ఆర్గనైజేషన్ ... .... 2019 40 ....
138694 శారదా వైజయంతి (అమ్మ శతజయమతి మహోత్సవ సంచిక) వి.యస్.ఆర్.మూర్తి విశ్వజననీ పరిషత్,జిల్లెళ్లమూడి 2023 215 ...
138695 Maneeshi A Bouquet Of Reminiscences On N.J.Yasaswy ... Friends Of NJY ,Hyderabad 2011 158 ...
138696 భరణి జీవనసాఫల్య సమ్మానోత్సవ సంచిక వేమూరి విజయభాస్కర్,మోదుగుల రవికృష్ణ తెనాలి రామలింగ కళాపాఠం 2023 176 ...
138697 పశ్వన్తి ... పరిశోధక మండలి.తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,సాహిత్యపీఠం 1989 74 15.00
138698 శ్రీ సాయి సుధ చిట్టా వెంకటేశ్వర్లు సాయి చిట్టా వెంకటేశ్వర్లు సాయి 2008 466 ....
138699 శ్రీ ఫిరోజీ ఋషీంద్రుల శతవార్షిక బ్రహ్మోత్సవ సంచిక పి.లక్ష్మోజీ బాబు పి.లక్ష్మోజీ బాబు 1989 66 ...
138700 రచన (ఫిబ్రవరి 2003)జన్మదిన ప్రత్యేక సంచిక వై.వి.ఎస్.ఆర్.తల్పశాయి .... 1999 512 116.00
138701 రచన (ఫిబ్రవరి 2003) నూతన సహస్రాబ్ది+జన్మదిన ప్రతిష్ఠాత్మక ప్ర.సం వై.వి.ఎస్.ఆర్.తల్పశాయి ... 2000 714 116.00
138702 కిన్నెర పందిరి మల్లికార్జునరావు స్మృతి ( సంపుటము 8) నాయని కృష్ణకుమారి, చేకూరి రామారావు పందిరి మల్లికార్జునరావు శతజయంతి ప్రచురణలు 2012 373 200.00
138703 అభినందన మందారం ... కళాప్రపూర్ణ పండిత గోపదేవ్ శాస్త్రిశతజయంత్యుత్సవ సమితి,సికింద్రాబాద్ 1995 167
138704 దక్షిణామూర్తి వ్యాసాలు పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి తెనాలి ప్రచురణలు 2014 248 150.00
138705 శ్రీ బ్రహ్మాండం నాగేశ్వరరావు (నాన్న)గారి శతజయంతి సంచిక పి.యస్.ఆర్.ఆంజనేయప్రసాద్ విశ్వజననీ పరిషత్,జిల్లెళ్లమూడి 2013 188 200.00
138706 శ్రీమద్రామయణ ప్రవచన సుధాకర శ్రీమాన్ కోగంటి సీతారామాజార్లుల అభిప్రాయవాణి (89వ జయంతి సంధర్భంగా) కోగంటి వేంకట శ్రీరంగనాయకి కోగంటి వేంకట శ్రీరంగనాయకి 2014 324 ....
138707 సాహితీ కౌముది (జీతీయ సదస్సులో సమర్పించిన పరిశోధనా పత్రాల సంకలనం) కప్పగంతు రామకృష్ణ వి.నారాయణరావు 2017 145 ....
138708 కశాప్రస్థానం (నేతి పరమేశ్వర శర్మ స్మారక సంచిక) .... .... 2023 120 ...
138709 జనని రజతోత్సవ సంచిక ఉప్పలధడియం వెంకటేశ్వర,గుడిమెట్ల చెన్నయ్య జనని( సాంఘిక సాంస్కృతిక సమితి), చెన్నై 2022 440 400.00
138710 యూరో తెలుగు పత్రిక దసమ వార్షికోత్సవ సంచిక కాట్రగడ్డ ఉష ఐరోపా తెలుగు సంఘం,బర్మిగ్హోం, యు.కె. 2003 154
138711 తెలుగు పలుకు (21వ తానా మహాసభల జ్ఞాపిక) కె.సి.చేకూరి తానా, యు.ఎస్.ఎ 2017 296 ...
138712 శ్రీ చెఱవు బుచ్చిరామయ్య ప్రాథమిక మరియు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల శత సంవత్సర మహోత్సవాలు .... ... 2020 56 ...
138713 153వ సం.ర దసరా ఉత్సవములు ఆహ్వాన పత్రిక .... శ్రీ వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థాన సంఘము,గుంటూరు 2015 72 ....
138714 లక్ష శ్రీచక్రాల శ్రీలలితాపీఠ నిర్మాణము (ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ,అష్టాదశ శక్తి పీఠముల స్థాపన) స్వస్వరూపానందగిరిస్వామి శ్రీ లలితా పీఠము, చిత్తూరు ... 4 ....
138715 కిన్నెర (జనవరి-1955, సం.7,సంచిక.1) పందిరి మల్లికార్జునరావు .... 1955 200 ....
138716 రావిశాస్త్రి - అక్షర స్ఫూర్తి (శతజయంతి ప్రత్యేక సంచిక) మేడా మస్తాన్ రెడ్డి,ప్రయాగ సుబ్రహ్మణ్యం విశాఖ రసజ్ఞ వేదిక,విశాఖపట్నం 2022 332 ...
138717 As America Remembers Indira Gandhi ..... .... 1982 .... .....
138718 Indira G andhi Pupil Jayakar,Raghu Rai Lustre Press Pvt.ltd., Varanasi 1985 144 ...
138719 Visit Of Freindship To India, Burma And Afghanistan (Sppeech And Official Documents) Foriegn Languages publishing House,Moscow 1956 328 ,,,,
138720 ద్విశతాబ్ది నేస్తం... (సిస్టర్ జయరత్నం బాల) ... .... ... 46 ....
138721 కవితా సంకలనం అంబికా రాజా ... .... 60 ....
138722 సామీరి శ్రీనివాసుల వరలక్ష్మమ్మ శ్రీనివాసుల వరలక్ష్మమ్మ 1976 28 .....
138723 తెరువరి ఆకుండి వేంకట శాస్త్రి మారుతీ బుక్ డిపో, గుంటూరు 1958 54 ....
138724 మూషిక దౌత్యము సుశర్మ శారదా సాహితీ సమాఖ్య, కోదాడ 2003 54 20.00
138725 ధనేకుల వెంకటేశ్వరరావు సమగ్ర రచనా సంపుటి ..... కవిసభ .... 96 ....
138726 సీతాకోకచిలుక ధనేకుల వెంకటేశ్వరరావు ... .... 8 ....
138727 గుంటూరు ధనేకుల వెంకటేశ్వరరావు కవిసభ 2019 20 20.00
138728 ఆకుబూర ధనేకుల వెంకటేశ్వరరావు కవిసభ 2019 20 20.00
138729 పిపాసి డి.వి.ఎస్.బి.రామమూర్తి డి.వి.ఎస్.బి.రామమూర్తి 1997 46 25.00
138730 జానకీగీత మంగంళంపల్లి రామనరసింహమూర్తి మంగంళంపల్లి రామనరసింహమూర్తి 1987 61 5.00
138731 రైతన్న శాంతిశ్రీ శాంతిశ్రీ 2011 64 40.00
138732 నవ మల్లికలు శ్రీనవాసుల శేషభట్టరాచార్యులు శ్రీనవాసుల శేషభట్టరాచార్యులు 1973 32 1.00
138733 విశృంఖలాలు వై.హరిబాబు వై.మునికృష్ణయ్య 1977 30 1.50
138734 వర్తమాన లిపి కె.జె.రమేష్ ... 2001 76 50.00
138735 యశస్వి నానీలు తిమ్మిరి బిళ్ళలు రమణ యశస్వి యశస్వి ప్రచురణలు 2017 72 80.00
138736 రోటరీ స్ఫూర్త ముక్తావళి రమణ యశస్వి యశస్వి హాస్పిటల్స్ 2011 22 ....
138737 కాలంతో పాటు.... ఎస్.ఎం.సుభాని ఎస్.ఎం.సుభాని 2023 128 150.00
138738 మనసు కురిసిన చినుకులు బొబ్బిలి జోసెఫ్ బొబ్బిలి జోసెఫ్ 2015 85 100.00
138739 చినుకులు ములుగు లక్ష్మి మైథిలి ములుగు లక్ష్మి మైథిలి ... 64 50.00
138740 మన ఆంధ్రప్రదేశ్ .... ఆంధ్రప్రదేశ్ తచయితల సంఘం 2023 144 150.00
138741 దక్షిణానిలం (ఖండకావ్య సంపుటి) ఉప్పలధడియం వెంకటేశ్వర జనని ప్రచురణలు, చెన్నై 2016 80 40.00
138742 విత్తనం ఉప్పలధడియం వెంకటేశ్వర జనని ప్రచురణలు, చెన్నై 2022 106 ....
138743 కరోనా ఆత్మకథ (దీర్ఘ కావ్యం) రమణ యశస్వి యశస్వి ప్రచురణలు 2020 131 100.00
138744 అక్షరంలో ప్రళయాగ్నులు మరో చలం(చలపాక సింహాచలం) చలపాక సింహాచలం 2013 56 40.00
138745 హృదయాలాపన చిత్రాడ కిషోర్ కుమార్ మల్లెతీగ ముద్రణలు,విజయవాడ 2014 60 60.00
138746 దేవునితో మహాప్రయాణం (మధురమాల నూతన కవితాప్రక్రియ) కె.జె.రమేష్ కె.జె.రమేష్ 2022 174 150.00
138747 మట్టి పొరల్లోంచి... సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్ ,విజయవాడ 2018 56 60.00
138748 చేను చెక్కిన శిల్పాలు సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్ ,విజయవాడ 2019 34 60.00
138749 నీరెండలు చిత్రాడ కిషోర్ కుమార్ చిత్రాడ కిషోర్ కుమార్ 2022 56 100.00
138750 సామాజిక నానీలు ఎస్.ఎం.సుభాని క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్ ,విజయవాడ 2019 40 60.00
138751 నా జీవన యాత్ర (అరుదైన ఛాయచిత్రాలతో) చలపాక ప్రకాష్ చలపాక ప్రకాష్ 2022 40 30.00
138752 నిశ్శబ్ద స్వప్నం చిత్రాడ కిషోర్ కుమార్ వాణీయామిని ప్రచురణ 2022 135 150.00
138753 రెక్కలగుర్రం (రెక్కలు) రమణ యశస్వి యశస్వి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2016 118 80.00
138754 తేనెవిందు (యశస్వి గజల్ తేనియలు) రమణ యశస్వి యశస్వి ప్రచురణలు 2022 180 200.00
138755 శ్రీ విరాట్ పూజాకుసుమాలు(బ్రహ్మం గారి పాటలు,స్తోత్రాల సంకలనం) కె.వి.చలపతిరావు పండిత సుబ్బయాచార్య సదనం,దర్శి 2018 72 50.00
138756 ఆకాశవాణి పద్యపుష్పకం రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, కృష్ణాజిల్లా 2012 32 25.00
138757 నాగేటి గోడు (రైతు కావ్యం) కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి VVIT,Nambur 2023 192 200.00
138758 ఆర్తి తేళ్ల అరుణ గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2021 128 100.00
138759 వచన కవితా మంజరి ద్వితీయభాగం హింస వద్దు-శాంతి ముద్దు వట్టికొండ వెంకటనర్సయ్య వాసిరెడ్డి వీరభద్రరావు, హైదరాబాద్ .... 38 ....
138760 వాక్యాంతం మువ్వా శ్రీనివాసరావు మువ్వా పద్మావతి,రంగయ్య ఫౌండేషన్,ఖమ్మం 2019 208 200.00
138761 మనీష జంగం శ్రీనివాస చక్రవర్తి ధ్యానమండలి 2001 108 ....
138762 మతము ఆధ్యాత్మికము పార్ధసారధి రాజగోపాలాచారి శ్రీ రామచంద్ర మిషన్,హైదరాబాద్ 1994 150 60.00
138763 రాజవిద్య ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2017 116 ...
138764 నిగూఢ తత్త్వార్థ బోధిని ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు ప్రబోధ సేవాసమితి,ఇందూ జ్ఞానవేదిక 2011 144 50.00
138765 కృష్ణ చైతన్య సాధన ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2016 96 ....
138766 Ease In God-Realization Swami Ramsukhdas Gita Press,Gorakpur 2007 92 5.00
138767 భగవత్ సందేశం ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు/ గౌరచంద్ర దాస,విజయకుమార్ దాస 2011 80 ....
138768 శ్రీల రూప గోస్వామి రచించిన ఉపదేశామృతం ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు/దివాకర్ల వేంకటావధాని భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 96 .....
138769 ప్రేమభక్తి కళ ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు/విజయకుమార్ దాస,బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2010 52 ....
138770 కృష్ణచైతన్యం అద్వతీయ వరప్రసాదం ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు/ తిరుమల రామచంద్ర,విజయకుమార్ దాస భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 108 .....
138771 సనాతన దేశంలో అధునాతన విజ్ఞానము(వ్యాససంకలనం) కుప్పా వేంకట కృష్ణమూర్తి I.S.E.R.V.E ,Hyderabad 2008 88 ......
138772 సహజమార్గ సాధన మౌలికాంశాలు ఎ.పి.దురై శ్రీ రామచంద్ర మిషన్,షాజహాన్ పూర్ 2017 40 ....
138773 ఆత్మ విద్యా విలాసము శ్రీ సదాశివేంద్ర శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1969 32 0.30
138774 True Knowledge Malayala Swami Sri Vyasasramam 1984 280 ....
138775 కూరనాథులు అనుగ్రహించిన పంచస్తవి (తాత్పర్యసహితం) ఈ.ఏ.శింగరాచార్యులు కూరనాథ సహస్రాబ్దపూర్తి మహత్సవ స్మారక ప్రచురణము 2009 170 50.00
138776 A Manual Of Self Unfoldment Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust,Mumbai 2003 191 40.00
138777 ఆత్మ విద్యా విలాసము శంకర కింకరుడు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1994 137 15.00
138778 జైవ ధర్మము (జీవుని ధర్మము) ఓం విష్ణుపాద శ్రీల సచ్చిదానంద భక్తి వినోద ఠాకురులు/ జన్నాభట్ల వాసుదేవ శాస్త్రి శ్రీ గౌడీయ మఠము 1974 856 12.00
138779 దివ్యసీమ మంగంళంపల్లి రామనరసింహమూర్తి మంగంళంపల్లి రామనరసింహమూర్తి 2000 31 .....
138780 సాధన రహస్యము శ్రీ అనుభవానందస్వాములవారు శ్రీ అనుభవానందగ్రంథమాల 2006 282 100.00
138781 ప్రవచనముల ప్రవాహము(సద్గురు నిరంకారీ బాబా హరదేవ్ సింగ్ జీ) రెండవ భాగం విజయ్ శర్మ,రజియా 'నిరంకారీ' నిరంకారీ మండలి,ఢిల్లీ 2010 187 10.00
138782 అద్వైత విజయః బెల్లకొండ రామరాయకవి/ మేళ్ళచెర్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి కృష్ణకుమారి 2002 130 20.00
138783 తత్త్వానుసంధానము దే.ఆదినారాయణరెడ్డి, పే.కృష్ణారెడ్డి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము 2004 474 100.00
138784 స్వారాజ్య బోధామృతము వేదాంతం లక్ష్మణాచార్యులు,జొన్నాదుల రామకోటేశ్వరరావు జొన్నాదుల రామకోటేశ్వరరావు 2019 24 ...
138785 Look Beyond The Veil Hanumanprasad Poddar Gita Press,Gorakpur 2002 121 8.00
138786 Whispers from Eternity Sri Sri Paramahansa Yogananda / Amelita Galli-Curc Yogada Satsanga Society Of India 2008 167 35.00
138787 The Divine Romance vol-2 Sri Sri Paramahansa Yogananda Yogada Satsanga Society Of India 2008 484 135.00
138788 Journey To Self-Realization Vol-3 Sri Sri Paramahansa Yogananda Yogada Satsanga Society Of India 2007 444 135.00
138789 Isha .... .... .... 8 ...
138790 అద్వైత విజయః బెల్లకొండ రామరాయకవి/ మేళ్ళచెర్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి కృష్ణకుమారి 2002 130 20.00
138791 హిందూమతం ఒక అవగాహన స్వామి నిర్వేదానంద/ డి.వి.రామరాజు రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాదు 2010 173 25.00
138792 భక్తయోగ తత్త్వము శ్రీజయదయాల్ గోయన్దకా/ గుండ్లూరు నారాయణ గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2013 192 15.00
138793 శ్రీ మచ్ఛంకరాచార్య విరచితవిజ్ఞాన నౌక భూమానందభారతీస్వాములవారు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము 2003 155 40.00
138794 స్వారాజ్య బోధామృతము వేదాంతం లక్ష్మణాచార్యులు,జొన్నాదుల రామకోటేశ్వరరావు జొన్నాదుల రామకోటేశ్వరరావు 2019 24 ...
138795 స్వారాజ్య గీతామృతము(కర్మ స్వకత్మ,ధర్మము, స్వధర్మము ఇత్యాదుల వివరణ) వేదాంతం లక్ష్మణాచార్యులు,ధూపం నాగకృష్ణయ్య బైసాని శివసూర్యనారాయణ,కనకదుర్గాదేవి 2019 69 ....
138796 భారతీయ విజ్ఞాన లహరి (1000ప్రశ్నలు-సమాధానాలు) ..... హిందూ ధర్మ సంరక్షణ సమితి, ఒంగోలు ... 41 .....
138797 సత్యోదయము రామచంద్ర శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ 1997 102 40.00
138798 అక్షర దీప్తి ..... జిల్లా సాక్షరతా సమితి.గుంటూరు 1995 64 .....
138799 గ్రహాంతర సులభయానము ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు/ సూరిగుచ్చి కృష్ణమూర్తి భక్త వేదాంత ప్రచురణములు, హైదరాబాద్ 1979 68 3.00
138800 కలియుగంలో పంచ మహాయజ్ఞాలు భక్తిక దేవదాసి అంతర్జాతీయ కృష్ణచైతన్య సంఘము 2018 25 ...
138801 దాసబోధ సమర్థ రామదాస స్వామి/ కొణకంచి చక్రధరరావు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము 1994 686 90.00
138802 నిత్య సాధన చంద్రిక ... విశ్వహిందూ పరిషత్, హైదరాబాద్ 1984 104 2.25
138803 నీతిబోధిని ... .... ... 26 ....
138804 సకల కార్యసిద్ధికి మంత్ర సాధన యమ్.సత్యనారాయణ సిద్ధాన్తి వి.జి.పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1993 80 7.50
138805 కృష్ణ చైతన్యమే సర్వోత్తమ యోగం ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1991 108 .....
138806 మోక్ష ధర్మావళి చిన్మయ రామదాసు చిన్మయ రామదాసు 1995 171 24.00
138807 ఓం తత్వమసి మంగంళంపల్లి రామనరసింహమూర్తి మంగంళంపల్లి రామనరసింహమూర్తి 1996 27 ...
138808 జీవం నుండి జావం ఏ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు/ఎ.శ్రీనివాస్,విజయ సర్వలక్ష్మి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1996 177
138809 1999-కలియుగాంతం-2 (కల్కి భగవానుడు - ప్రపంచ ప్రళయం) వేదవ్యాస వేదవ్యాస భారతి - వేద విశ్వవిద్యాలయం 1994 14 30.00
138810 శక్తి (రచయిత వివాహ స్వర్ణోత్సవ సంధర్భంగా ప్రచురింపబడిన గ్రంథము) మంగంళంపల్లి రామనరసింహమూర్తి మంగంళంపల్లి రామనరసింహమూర్తి 1996 38 ...
138811 సృష్టకర్త శివభగవాన్ దివ్యజ్ఞానము ..... ..... .... 39 ....
138812 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస సమగ్ర సప్రామాణిక జీవిత గాథ-1 స్వామి శారదానంద/ స్వామి దయాత్మానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2017 668 150.00
138813 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస సమగ్ర సప్రామాణిక జీవిత గాథ-2 స్వామి శారదానంద/ స్వామి దయాత్మానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2017 614 150.00
138814 శ్రీ రామకృష్ణ కథామృతము మొదటి సంపుటం మహేంద్రనాథ్ గుప్త శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2010 686 120.00
138815 శ్రీ రామకృష్ణ కథామృతము రెండవ సంపుటం మహేంద్రనాథ్ గుప్త శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2010 707 120.00
138816 Sri Ramakrishna The Great Master Swami Saradananda/ Swami Jagadananda Sri Ramakrishna Math, Mylapore 2008 1376 95.00
138817 శ్రీ రామకృష్ణ కథామృతము ప్రశ్నోత్తరములు చిలుకూరు వెంకటేశ్వర్లు ఋషి ప్రచురణలు 2006 655 200.00
138818 The Condensed Gospel Of Sri Ramakrishna .... Sri Ramakrishna Math, Mylapore 1987 322 9.00
138819 శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతము శ్రీ చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1947 496 ....
138820 శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతము శ్రీ చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2001 409 45.00
138821 భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణ (జీవితం, ఉపదేశాలు) స్వామి తపస్యానంద/ బి.యస్.ఆర్.ఆంజనేయులు శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2016 160 10.00
138822 Tales And Parables of sri ramakrishna Sri Ramakrishna Math, Mylapore 1983 272 10.00
138823 Sayings Of Sri Ramakrishna ... Sri Ramakrishna Math, Mylapore 1971 402 6.00
138824 Sri Ramakrishna A Biography Swami Nikhilananda Sri Ramakrishna Math 1982 205 8.00
138825 The Visions Of Sri Ramakrishna Swami Yogeshananda Sri Ramakrishna Math, Mylapore 1980 142 5.25
138826 A Short Life Of Sri Ramakrishna Swami Telasananda Advaita Ashrama ,Calcutta 1981 114 3.75
138827 Sri Rmakrishna Paramahamsa D.S. Sarma Sri Ramakrishna Math, Mylapore 1976 99 2.00
138828 దివ్యజనని శ్రీ శారదాదేవి (జీవితం,ఉపదేశాలు) స్వామి తపస్యానంద/ బి.యస్.ఆర్.ఆంజనేయులు శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2017 122 10.00
138829 పారమాత్థిక సంభాషణలు (శ్రీ రామకృష్ణుని ప్రథమశిష్యవర్గమువారిని) శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1977 414 6.50
138830 శ్రీ శారదాదేవి చరేత్ర శ్రీ చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1966 245 2.75
138831 శ్రీ శారదాదేవి చరితామృతం (సమగ్రజీవితగాథ) స్వామి జ్ఞానదానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2003 389 80.00
138832 శ్రీ శారదాదేవి వచనామృతం స్వామి జ్ఞానదానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2003 504 100.00
138833 Instant Inspiration Swami Vivekananda The Ramakrishna Mission Ashrama, BELGAM .... 64 20.00
138834 Writes To You Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Mylapore 1998 47 6.00
138835 Chicago Addresses Swami Vivekananda Advaita Ashrama ,Calcutta 2011 72 10.00
138836 Swami Vivekananda D.Javare Gowda / H.R.Balakrishna Bharata- Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1983 49 2.00
138837 Swamiji Aad His Message Sister Nivedita Advaita Ashrama ,Calcutta 1999 69 8.00
138838 Powers Of The Mind Swami Vivekananda Advaita Ashrama ,Calcutta 2001 32 7.00
138839 Vivekananda Speaks To You ..... Sri Ramakrishna Math, Mylapore 1983 53 1.50
138840 Swami Vivekanand the Friend Of All .... The Ramakrishna Mission Institute Of Culture ,Calcutta 1991 56 1.00
138841 Swami Vivekananda R.Ramakrishnan Sri Ramakrishna Math, Mylapore ... 109 4.00
138842 To The Youth Of India Swami Vivekananda Advaita Ashrama ,Calcutta 1980 164 4.00
138843 Swami Vivekananda's Rousing Call To Hindu Nation Eknath Ranade Centenary Publication 1963 168 2.00
138844 Swami Vivekananda Life And Teachings Brahmachari Amal Sri Ramakrishna Math,Ramakrishna Mission ,Mylapore 2014 128 10.00
138845 Selections From The Complete Works Of Swami Vivekananda .... Advaita Ashrama ,Calcutta 2002 570 28.00
138846 వివేకానంద సంచారము ఎమ్.లక్ష్మీ కుమారి వివేకానంద కేంద్రము 1990 32 1.00
138847 అపరోక్షానుభూతి స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2003 34 6.00
138848 స్వామి వివేకానంద జీవితం-మహత్కార్యం శ్రీతపస్యానంద స్వామి/ దయాత్మానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2000 187 5.00
138849 భారతజాతికి నా హితవు శ్రీ వివేకానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2000 92 12.00
138850 యువతా! మేల్కోండి! మీ శక్తిని తెలుసుకోండి! స్వామి శ్రీ కాంతానంద/ అమితపు నటరాజన్ శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2015 194 20.00
138851 నిజమైన వ్యక్తిత్వం అంటే.....? స్వామి శ్రీ కాంతానంద,పన్నాల శ్యామసుందర మూర్తి వివేకానంద ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్మూమన్ ఎక్సలెన్స్,హైదరాబాద్ 2008 58 6.00
138852 విజయానికి మార్గం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2016 94 5.00
138853 జగద్గురువులు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2008 26 6.00
138854 వ్యక్తత్వ వికాసం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2001 78 15.00
138855 మాయ - భ్రాంతి స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2008 31 6.00
138856 భారతజాతికి నా హితవు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2016 98 10.00
138857 మహిళలు మహోన్నత ఆదర్శాలు(స్వామి వివేకానంద దృక్పధం) స్వామి జ్ఞానదానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2018 104 20.00
138858 యువత నా ఆశాజ్యోతి స్వామి వివేకానంద నవభారతి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1985 32 1.50
138859 భారత జాతికి ఆశాజ్యోతి మన్నవ గిరిధరరావు రామకృష్ణ శారదా కుఠీర్,కొత్తగూడెం .. 49 2.50
138860 భక్తియోగము స్వామి వివేకానంద/ స్వామి చిరంతనానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2014 122 10.00
138861 రాజయోగము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2006 88 5.00
138862 ప్రాచ్యము,పాశ్చాత్యము శ్రీ వివేకానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1957 157 1.25
138863 భారతీయ మహిళ శ్రీ వివేకానంద స్వామి/ శ్రీ నే.భక్తవత్సలము శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1955 100 1.00
138864 వివేకవాణి కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు జయప్రద పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్నం 1979 206 5.00
138865 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర శ్రీ చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2003 311 30.00
138866 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర శ్రీ చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1977 248 4.50
138867 వివేకానంద జీవితం,సందేశం-ఒక అవలోకనం (150వ జయంతోత్సవ ప్రచురణ) శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2014 63 20.00
138868 సందేశ తరంగిణి- మొదటిభాగము(శ్రీ వివేకానందస్వామి కొలంబో-ఆల్మోరా ఉపన్యాసములు) శ్రీ తత్త్వానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1981 330 7.50
138869 పరతత్త్వ ప్రసందము (పరమగమ్యమును చేరుమార్గము) శ్రీ విరజానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1981 243 8.75
138870 ఆత్మ నివేదనము(దైవారాధన గురేంచిన స్తోత్రాలు) ... శ్రీ రామకృష్ణ మిషన్ ఆశ్రమము,మద్రాసు 1982 163 5.00
138871 భక్తియోగము (శ్రీ వివేకానంద ప్రవచనము) శ్రీ చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1958 121 1.50
138872 జ్ఞానయోగం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2014 295 40.00
138873 రాజయోగము శ్రీ వివేకానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 1975 811 6.25
138874 నా భారతం అమర భారతం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2006 232 25.00
138875 ధీర యువతకు.... స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2014 324 100.00
138876 వివేకానంద గుఱ్ఱం కనకదుర్గ ముద్రా బుక్స్,విజయవాడ 2011 96 30.00
138877 స్వామి వివేకానంద(1863-1902) మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు సరస్వతి పబ్లికేషన్, విజయవాడ 2008 64 40.00
138878 స్వామి వివేకానంద జీవితం-సందేశం (150వ జయంతోత్సవ ప్రచురణ) శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2016 143 10.00
138879 స్వామి వివేకానంద జీవితం-సందేశం (150వ జయంతోత్సవ ప్రచురణ) .... రామకృష్ణ మఠం,రామకృష్ణ మిషన్,ప.బెం 2011 143 5.00
138880 నా ఆత్మకథ స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2013 385 50.00
138881 వివేకానంద సంచారము ఎమ్.లక్ష్మీ కుమారి వివేకానంద కేంద్రము 1990 32 1.00
138882 వివేకభానుడు వివేకానందుడు జి.సుబ్బరామశాస్త్రి (జొసుశా) జి.సుబ్బరామశాస్త్రి 2019 20 ...
138883 సోదర సోదరీమణులారా....(శ్రీ వివేకానంద సాహిత్యం పది సంపుటాల సంకలనం) స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2003 655 55.00
138884 స్వామి వివేకానంద-1(సమగ్ర,సప్రామాణిక జీవితగాథ) శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2009 559 60.00
138885 స్వామి వివేకానంద-2(సమగ్ర,సప్రామాణిక జీవితగాథ) శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2009 470 60.00
138886 The Awakening (inspirational quotes of Swami Vivekananda) స్వామి జ్ఞానదానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2009 127 80.00
138887 Vivekananda his call to the nation (A Compilation) Advaita Ashrama ,Calcutta .... 112 3.00
138888 Life after D4ath Swami Vivekananda Advaita Ashrama ,Calcutta 2000 53 7.00
138889 మన వివేకానందుడు శ్రీ మాతాజీ త్యాగీశానందపురీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 1960 97 1.00
138890 The Message Of Holy Mother, My Master Swami Vivekananda Advaita Ashrama ,Calcutta 1962 42, 76 1.00
138891 Prayer Book Education For Character ... Vivekananda Institute Of Languages Ramakrishna Math,Hyderabad ... 128 12.00
138892 Thus Spake Sri Ramakrishna,శ్రీ వివేకానంద శంఖారావము,Thus S0ake Vivekananda Swamy Suddhatatwananada Sri Ramakrishna Math,Mylapore ... 112, 96 1.00
138893 Women Of India , విద్యార్ధి లోకానికి చుక్కాని Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math,Mylapore ..... 40, 18 2.00
138894 పవహారి బాబా వివేకానంద/ కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, మైలాపూరు 1955 30 4.00
138895 విప్లవజ్యోతి అల్లూరి సీతారామరాజు డి.కె. ప్రభాకర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1984 136 7.50
138896 ..... ..... ..... 1933 152 .....
138897 నేతాజీ బోసుబాబు చరిత్ర .... .... .... 325 ....
138898 Abe Lincoln Frontier Boy (Stories For Boys And Girls) Augusta Stevenson The P.T.I. Book Depot, Bangalore ... 127 1.25
138899 Dr Schweitzer, O.M : the story of his life and work, for the new generation Nina Langley George G,Harrap &Co.Ltd. 1958 108 2.00
138900 Divine Reminiscence Sri Ganapathi Sachchidananda Swamiji Avadhoota Datta Peetham, Mysore 1997 119 ....
138901 Lives Of Great Men (Supplementary Reader For Class 10th) L.V. Chalapati Rao The Government Of Andhra Pradesh 1970 78 0.85
138902 India's Freedom Fighters Udham Singh K.K.Khullar Directarate Of Advertising And Virtual Publicity,Ministry Of I&B,Govt.of India 1983 12 ....
138903 విన్నవి - కన్నవి (బుద్దిజీవుల వాక్కులు) కొండా వెంకటరెడ్డి 2011 64 ...
138904 60 లో 20 గురజాడ శోభా పేరిందేవి గురజాడ శోభా పేరిందేవి 2008 423 100.00
138905 తెలుగు వెలుగులు .... ..... .... 36 ....
138906 మహాపురుషుడు (10వ తరగతి ఉపవాచకము) గొడవర్తి సూర్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, హైదరాబాదు 1977 72 0.75
138907 భక్త సప్త రత్నాలు శ్రీ హనుమాన్ ప్రసాద్ పొద్దార్/ బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2004 92 8.00
138908 వీర తెలంగాణా నా అనుభవాలు- జ్ఞాపకాలు.... రావి నారాయణరెడ్డి కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రచురణ 1976 155 3.00
138909 మన హీరోలు సుబ్బు ఆర్వీ Chaaya Resources Centre,Hyd. 2023 163 175.00
138910 నేను సాంబశివుడు మాట్లాడుతున్నా....(ఒక దివ్యాంగుడి జీవన పోరాటం) సడ్లపల్లె చిదంబర రెడ్డి తపన సాహిత్య వేదిక ప్రచురణలు,హిందూపురం 2019 36 50.00
138911 షహీద్ భగత్ సింగ్ పోలవరపు శ్రీహరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1982 155 7.50
138912 సూర్యగమనం పులిచెర్ల సూర్యనారాయణరెడ్డి శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2016 96 ....
138913 కర్మయోగి కోలా కోటేశ్వరరావు రాజా కరణం 2005 108 50.00
138914 శ్రీ దయానంద హృదయము( సరళ వస్తృత వ్యాఖ్యా సహిత ఆర్యసమాజ నియమములు) జాస్తి వేంకట నరసింహారావు వైదిక గ్రంథమాల, తెనాలి 1977 172 3.50
138915 ఆధ్యాత్మికజగత్తు సందేశాన్ని కొనివచ్చిన శ్రీల ప్రభుపాద సత్స్వరూపదాస గోస్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2016 522 .....
138916 భక్త ధ్రువ శాంతనువిహారీ ద్వివేదీ/ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2003 32 3.00
138917 భక్త ఉద్ధవ శ్రీ అఖండానంద సరస్వతి/ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2003 48 4.00
138918 పరమగురువు పైథాగొరస్ ఏ.ఎల్.యన్.రావు ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ 1999 160 30.00
138919 బంగారుబాట శాస్త్రవేత్తలు బి.వి.పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 88 35.00
138920 బంగారుబాట కళాకారులు బి.వి.పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 88 35.00
138921 బంగారుబాట బి.వి.పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 87 35.00
138922 బంగారుబాట బి.వి.పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 87 35.00
138923 స్వాప్నికుడు,ఆదర్శవాది ప్లేటో జీవితం- తాత్త్వికత శ్రీవిరించి జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2002 88 20.00
138924 తెలుగు వెలుగు వెంగళరావు నాయకత్వామ రాష్ట్రప్రగతి ..... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పంచాయితీ రాజ్య పరిషత్తు,హైదరాబాదు 1976 251 15.00
138925 సర్ ఆర్థర్ కాటన్ మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2018 152 100.00
138926 దేశయాత్రల కథలు పారనంది జగన్నాథ స్వామి .... 1937 159 ....
138927 మా కాశ్మీర యాత్ర,(మా పాపికొండలు యాత్ర) ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విజ్ఞానవేదిక, తెనాలి 2016 192 250.00
138928 యాత్రిక్ వాసిరెడ్డి శివరామకృష్ణ చైతన్య పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2017 101 50.00
138929 కైలాస మానస సరోవర తీర్థయాత్ర స్వామి ఆత్మేశానంద / రెంటాల జయదేవ శ్రీరామకృష్ణమఠం, హైద్రాబాద్ 2007 138 40.00
138930 మా యాత్ర దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2012 112 60.00
138931 ఒక మహాత్ముని జీవనయానం స్వామి చిన్మయానంద నాన్సీ పాచెన్ / పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు , భీమవరం చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2013 492 140.00
138932 క్రీడాస్థలి మైదానం లోపల - బయట కారంగుల మనోహర్ (అథ్లెటిక్ కోచ్) సాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2023 128 150.00
138933 సాహస నావికుడు ఫసిఫిక్ యద్ధంలో జాన్ ఎఫ్.కెన్నెడీ అద్ఫుత సాహసగాథ రాబర్ట్ జె.డోనోవన్ /రమణ బంధకవి పేపర్ బ్యాక్ ,ఇండియా 2020 232 250.00
138934 గ్రాడ్యుయేట్ ఆటో సర్వీస్ గోవిందరాజు చక్రధర్ Media House Publications 2022 120 120.00
138935 రాణప్రతాప్ పులిచెర్ల సాంబశివరావు పులిచెర్ల సాంబశివరావు 2002 218 50.00
138936 అమరజీవి పొట్టిశ్రీరాములు తాళ్ళూరి సత్యనారాయణ తాళ్ళూరి సత్యనారాయణ 2002 102 30.00
138937 అమ్మ కోరిక (కథలు-జ్ఞాపకాలు) తడకమళ్ళ మరళీధర్ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2021 123 100.00
138938 అమ్మసన్నిధిలో నా అనుభవాలు- జ్ఞాపకాలు కొండముది బాలగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీవిశ్వజననీపరిషత్,జిల్లెలమూడి 2010 172 100.00
138939 నా జీవన సాహితీ పథం రామినేని రంగారావు పమిడివారిపాలెం గ్రామస్థులు ... 160 ....
138940 మల్లవరపు రాయన్న ఆత్మకథ ... ... 2010 129 .....
138941 మఱుగుపడిన మహాకవి తురగా వెంకమరాజు కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ ప్రచురణలు,గుంటూరు 2019 95 50.00
138942 ఉపాధ్యాయ ఉద్యమ నిర్మాత చెన్నుపాటి లక్ష్మయ్య కు శతజయంతి నివాళి ... .... 2012 40 20.00
138943 జ్ఞాపకాలు (మీరా కుమార్ ముందుమాటతో) ఇంద్రాణీ జగజ్జీవన్రామ్/ డి.చంద్రశేఖర రెడ్డి ఎమస్కో 2023 368 300.00
138944 ఔరంగజేబ్ యస్.డి.వి.అజీజ్ యస్.డి.వి.అజీజ్ 2020 135 150.00
138945 మహాత్మాగాంధీ ముస్లిం సహచరులు - అనుచరులు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్, ఉండవల్లి 2019 32 25.00
138946 ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్(భారత్ జాతీయ సైన్యం)ముస్లిం పోరాటయోధులు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్, ఉండవల్లి 2019 484 400.00
138947 సామాన్య కుటుంబాల త్యాగధనులు- మేధావులు(సనాతన ఆధ్యాత్మిక విప్లవజ్యోతులు) కుంటిమద్ది బెల్లంకౌండ వెంకటసుబ్బయ్య .... ... 166 ....
138948 బ్రౌన్ శాస్త్ర (జానుమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి జీవితం-రచనలు-సమీక్ష) శిరీష ఈడ్పుగంటి మౌన్య శౌరి ప్రచురణలు, కడప 2014 148 36.00
138949 ఆత్మకథ మొదటి భాగం సి.వి.కె.రావు ప్రజా పురోగామి ఉద్యమ ప్రచురణ 1994 244 250.00
138950 ఆత్మకథ రెండవ భాగం సి.వి.కె.రావు ప్రజా పురోగామి ఉద్యమ ప్రచురణ 1994 208 250.00
138951 బ్రిటీష్ నిజాములతో పోరాడిన స్వాతంత్ర సమర యోధుడు కానా గురజాడ శోభా పేరిందేవి కానా కె.సంతోష్ 2007 146 30.00
138952 ధన్యజీవులు గరిమెళ్ళ కృష్ణమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు,పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2011 223 40.00
138953 హిమాలయ యోగులు (స్వామీ రామా అనుభవాలు) వి.వి.బాలకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 150 50.00
138954 అవధూత భగవాన్ శ్రీశ్రీశ్రీ వెంకయ్య స్వామి చరిత్ర వెంకయ్య స్వామి పూజావిధానము కురిచేటి శివకుమార్ ఆచార్యులు ... ... 40 25.00
138955 "ఆశపోతే అంతా పోతుండ్లాయ్యా" సకలశాస్త్రసారభూతమైన ఈ సద్గురు సూక్తికి ఒక వివరణ శారదా కుమార్ భగవాన్ శ్రీ వెంకయ్యస్వామి ఆశ్రమం,గొలగమూడి 2015 40 20.00
138956 గురుదేవులు భగవాన్ శ్రీశ్రీశ్రీ వెంకయ్యస్వామి గీతామృతము మాకాని వెంకట్రావు భగవాన్ శ్రీ వెంకయ్యస్వామి ఆశ్రమం,గొలగమూడి 2011 262 .....
138957 శ్రీశ్రీశ్రీ గొల్లపూడి వెంకయ్య స్వామి భజనపాటలు శ్రీశ్రీశ్రీ వెంకయ్యస్వామి శ్రీశ్రీశ్రీ వీరాంజనేయ సహిత శ్రీ వెంకయ్య స్వామి ఆలయ సత్సంగ మండలి,గొల్లపూడి ... 32 ...
138958 Bhagavan Sri Venkaiah Swamy P.Subbaramaiah P.Subbaramaiah 2015 28 5.00
138959 The Sojourn (Aspiritual Odyssey) Marakani Dinakar Sri Viswajanani Parishat ,Jillellamudi 2011 176 100.00
138960 Annapurnalayam Marvel Of Matrusri Anasuya Devi ... .... .... 33 ....
138961 Jotirao Phule Tarkateertha Laxmanshastri Joshi/ Daya Agarwal National Book Trust, India 2015 94 75.00
138962 Reflections The Mind And The Mission Nalini Bikkina,,Rositta Joseph Valiyamattam Dk Printworld 2017 360 1250.00
138963 ప్రతి శ్వాసా ఉపదేశమే: ఆదుర్తి విజయామూర్తి చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2013 324 145.00
138964 చరితార్థులు-2 The Immortals-2 సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ Azad House of Publications, Undavalli 2022 366 1000.00
138965 శ్రీ మౌనస్వామి బి.రామరాజు శ్రీ సిద్ధేశ్వరీపీఠము,కుర్తాళం ..... 24 ...
138966 భారతీయ విజ్ఞాన సంగ్రహము (ప్రాజ్ఞ వచనాలు) నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య 2013 40 ...
138967 సైన్స్-సమాజం-సాహిత్యం నాగసూరి వేణుగోపాల్ విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2019 112 80.00
138968 విజ్ఞాన వీచికలు ఎక్కిరాల భరద్వాజ క్షీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1996 212 36.00
138969 విశ్వజనని జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మ మాతృశ్రీ అనసూయాదేవి సంక్షిప్త చరిత్ర పి.యస్.ఆర్.ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీ విశ్వజనని పరిషత్ ట్రస్ట్ 2022 48 ....
138970 నా జీవనయానం మునుగంటి శ్రీరామమూర్తి .... 2015 131 ....
138971 కర్మయోగి శ్రీ బొల్లేపల్లి సత్యనారాయణ, శ్రీమతి లలితాంబ పుణ్యదంపతుల జీవనప్రస్థానం వసుధ శ్రీ పావులూరి ట్రస్టు 2023 88 ....
138972 Navyandhra My Journey (Early Days In The Making Of Sunrise State) I.Y.R.Krishna Rao Foundation For Social Awareness 2018 124 75.00
138973 శ్రీమతి ఆర్.మనోరంజితమ్మ గారి జీవన చరిత్ర ఆర్.మనోరంజితం ఆర్.మనోరంజితం 1997 217 10.00
138974 కారల్ మార్క్స్ సంక్షిప్త జీవితచరిత్ర ఇ.స్తెపనో/ తుమ్మల వెంకట్రామయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1977 123 3.00
138975 ప్రతిభామూర్తులు .... గుంటూరు జిల్లా సీనియర్ సిటిజన్స్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్,గుంటూరు .... ....
138976 దక్షిణాంధ్ర దారిదీపాలు (తెలుగు మహనీయుల వెలుగుజాడలు) నాగసూరి వేణుగోపాల్ శ్రీ చాముంబేశ్వరి ఎడ్యుకేషనల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు, పొదిరివేడు 2018 166 200.00
138977 పెరియార్ రీడర్ పెరియార్ ఇ.వి.రామసామి/ గురుకుల మిత్ర హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు,డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్-జాషువా-పెరియార్-పూలే లిటరేచర్ ఫౌండేషన్,గుంటూరు 2023 183 200.00
138978 కీర్తిశేషులు శ్రీ దిగవల్లి వెంకట శివరావు గారి జ్ఞాపకాలు విన్నంత, కన్నంత,తెలిసినంత ప్రథమ భాగము దిగవల్లి రామచంద్ర .... .... 188 ....
138979 స్వాతంత్ర్యం కోసం (రంగా ఆత్మకథ) జక్కంపూడి సీతారామారావు జక్కంపూడి సీతారామారావు 2017 430 300.00
138980 దక్షిణాంధ్రవీరులు తిరుమల రామచంద్ర నవభారతత్ పబ్లిషర్స్, కర్నూలు 1963 92 1.00
138981 కవుల కథలు సత్యనారాయణ చౌదరి ది ఓరయంటల్ పబ్లిష్గ్ కంపెనీ 1950 52 1.00
138982 మధుర కవులు పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి చిదంబర గ్రంథమాల , కాకినాడ 1954 90 1.00
138983 Wandering In The Himalayas Sri Swami Tapovanji Maharaj Central Chinmaya Mission Trust,Mumbai 1990 299 ....
138984 సోక్రటీస్ బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ ధ్యానలహరి ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2009 74 30.00
138985 స్వర్ణహంస (హర్షనైషధ కావ్య పరిశీలన) గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ ఆం.ప్ర ప్రభుత్వ ప్రచురణ 1968 136 15.00
138986 మధు బిందువులు బూరగల గోపాలకృష్ణమూర్తి వసంత పబ్లికేషన్స్,తెనాలి 1959 92 1.00
138987 వ్యాస త్రివేణి చింతలపాటి యజ్ఞనారాయణ చింతలపాటి యజ్ఞనారాయణ 2007 96 30.00
138988 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి జీవితం త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి శత జయంతి వేడుకల సంఘం, తెనాలి 1987 99 15.00
138989 బ్రహ్మనాయుడు చారిత్రత్మక నవల కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2017 99 50.00
138990 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం మార్చి 8 వాస్తవ చరిత్ర ఆర్.జవహర్/ సింహాద్రి సరోజిని ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్,విజయవాడ 2018 77 60.00
138991 Explorations Of Excellence (Articles On The works Of J.Bapu Reddy I.V.Chalapathi Rao Jublee Publications, Hyderabad 2007 146 150.00
138992 తెలుగులో క్రైస్తవ సాహిత్యం (నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రచురణ) గుజ్జర్లమూడి కృపాచారి రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ,ఆం.ప్ర,తెలుగు అకాడమీ 2012 96 25.00
138993 ప్రసన్న కథా కలితార్థయుక్తి (కీ.శే.డా.భట్టిప్రోలు దుర్గాలక్ష్మీ ప్రసన్న జీవనప్రస్థాగత రచనలు) బి.ఎస్.ఆర్.ఆంజనేయశర్మ, మనస్విని గంథకుటి, హైదరాబాద్ 2022 202 ....
138994 వినుకొండ నుండి విశ్వనరుడు(విద్యార్ధుల కొరకు) కె.జె.రమేష్ కె.జె.రమేష్ 2022 56 50.00
138995 జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత డా.రావూరి భరద్వాజ సాహిత్యం - ఒక పరీశీలన రావూరి లక్ష్మీకుమారి గొర్తి సత్యవతి ఛారిటబుల్ ట్రస్టు ... 132 ....
138996 సిగ్నేచర్ ట్యూన్ సి.మృణాళిని సాహితీ మిత్రులు, కృష్ణాజిల్లా 2013 24 30.00
138997 గోండ్వానా లాండ్ ఎంత ప్రాచీనమైనదో తెలుగు కూడా అంతే ప్రాచీనమైనది సగిలి సుధారాణి తెలంగాణా సాహిత్య అకాడమీ, తెలంగాణ 2017 89 50.00
138998 Urdu Influence Onn Telugu And Vice-Versa Shaik Mastan Department Of Modern Languages , Aligarh Muslim University 2013 26 ...
138999 తెలుగు సాహిత్యం: ముస్లిల సేవ షేక్ మస్తాన్ కరీమా పబ్లికేషన్స్ 1991 350 100.00
139000 దివిసీమ సాంస్కృతిక వైభవం ఎస్.గంగప్ప దివి ఐతిహాసిక పరిశోధక మండలి,గాంధీక్షేత్రం 2005 61 25.00