వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -8

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ. రిమార్కులు
3501 భార.1 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ఆదిపర్వము మొదటి భాగము నన్నయభట్టారకుడు తి.తి.దే. 2008 418 200.0
3502 భార.2 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ఆదిపర్వము రెండవ భాగము నన్నయభట్టారకుడు తి.తి.దే. 2009 419 200.0
3503 భార.3 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము సభాపర్వము నన్నయభట్టారకుడు తి.తి.దే. 2009 266 175.0
3504 భార.4 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము అరణ్యపర్వము-1 నన్నయభట్టారకుడు తి.తి.దే. 2008 556 125.0
3505 భార.5 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము అరణ్యపర్వము-2 నన్నయభట్టారకుడు తి.తి.దే. 2008 557-1254 150.0
3506 భార.6 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము విరాటపర్వము నన్నయభట్టారకుడు తి.తి.దే. 2008 870 160.0
3507 భార.7 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ఉద్యోగపర్వము తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2008 652 125.0
3508 భార.8 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము భీష్మపర్వము తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2008 469 100.0
3509 భార.9 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ద్రోణపర్వము తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2008 766 130.0
3510 భార.10 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము కర్ణపర్వము తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2008 446 100.0
3511 భార.11 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము శల్య, సౌత్తిక, స్త్రీ పర్వములు తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2008 677 130.0
3512 భార.12 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము శాంతిపర్వము భా.1 తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2008 504 110.0
3513 భార.13 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము శాంతిపర్వము భా.2 తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2008 505-1115 115.0
3514 భార.14 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము అనుశాసనికపర్వము తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2006 800 160.0
3515 భార.15 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము అశ్వమేథ, ఆశ్రమవాస, మౌసుల, మహాప్రస్థావిక, స్వర్ణారోహణ పర్వములు తిక్కన సోమయాజి తి.తి.దే. 2006 746 160.0
3516 భార.16 294.592 3 చైతన్య మహాభారతము (ప్రథమ) సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2004 519 400.0
3517 భార.17 294.592 3 చైతన్య మహాభారతము (ద్వితీయ) సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2004 523 400.0
3518 భార.18 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -2 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2003 432 75.0
3519 భార.19 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -3 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2003 511 75.0
3520 భార.20 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -4 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2004 525 75.0
3521 భార.21 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -5 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2004 546 75.0
3522 భార.22 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -6 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2004 528 75.0
3523 భార.23 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -7 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2004 496 75.0
3524 భార.24 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -8 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2004 572 75.0
3525 భార.25 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -9 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2006 588 75.0
3526 భార.26 294.592 3 మహాభారతము వైజయంతి -9 జొన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ 2006 588 75.0
3527 భార.27 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, ఆదిపర్వము-1 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్ 2010 284 40.0
3528 భార.28 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, ఆదిపర్వము-2 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 284 40.0
3529 భార.29 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, సభాపర్వం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 236 40.0
3530 భార.30 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, వన పర్వం-1 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 364 40.0
3531 భార.31 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, వన పర్వం-2 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 364 40.0
3532 భార.32 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, విరాటపర్వం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 188 40.0
3533 భార.33 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, ఉద్యోగ పర్వం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 236 40.0
3534 భార.34 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, ఉద్యోగ పర్వం-2 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 252 40.0
3535 భార.35 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, భీష్మ పర్వం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 332 40.0
3536 భార.36 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, ద్రోణ పర్వం-1 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 268 40.0
3537 భార.37 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, ద్రోణ పర్వం-2 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 284 40.0
3538 భార.38 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, కర్ణ పర్వం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 332 40.0
3539 భార.39 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, శల్య సౌప్తిక స్త్రీ పర్వాలు తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 300 40.0
3540 భార.40 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, శాంతి పర్వం-1 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 316 40.0
3541 భార.41 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, శాంతి పర్వం-2 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 316 40.0
3542 భార.42 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, శాంతి పర్వం-3 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 364 40.0
3543 భార.43 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, అనుశాసన పర్వం-1 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 300 40.0
3544 భార.44 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, అనుశాసన పర్వం-2 తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 308 40.0
3545 భార.45 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, ఆశ్వమేధిక పర్వం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 272 40.0
3546 భార.46 294.592 3 వ్యాసమహాభారతం, ఆశ్రమ, మౌసల, మహాప్రస్థానిక, స్వర్గారోహణ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి,సూర్యం శ్రీనివాసులు శ్రీలలితా త్రిపురసుందరి ధార్మిక పరిషత్, 2010 162 40.0
3547 భార.47 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-విరాటపర్వం,ప్రధమాశ్వాసం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1988 249 30.0
3548 భార.48 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-విరాటపర్వం,ద్వితీయాశ్వాసం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1988 276 30.0
3549 భార.49 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-విరాటపర్వం,తృతీయాశ్వాసం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1988 177 30.0
3550 భార.50 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-విరాటపర్వం,చతుర్ధాశ్వాసం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1988 176 30.0
3551 భార.51 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-విరాటపర్వం,పంచమాశ్వాసం తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1988 274 30.0
3552 భార.52 294.592 3 మహాభారత కథలు- ఆది, సభా పర్వాలు కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు ఆధ్యాత్మ యోగాలయ బ్ర.వి.ప్ర.ట్రస్ట్ 1985 243 16.0
3553 భార.53 294.592 3 మహాభారత కథలు- అరణ్య పర్వం కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు ఆధ్యాత్మ యోగాలయ బ్ర.వి.ప్ర.ట్రస్ట్ 1986 178 16.0
3554 భార.54 294.592 3 మహాభారత కథలు- శాంతి పర్వం కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు ఆధ్యాత్మ యోగాలయ బ్ర.వి.ప్ర.ట్రస్ట్ 1986 156 16.0
3555 భార.55 294.592 3 మహాభారత కథలు- 5వ సంపుటం కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు ఆధ్యాత్మ యోగాలయ బ్ర.వి.ప్ర.ట్రస్ట్ 1991 150 24.0
3556 భార.56 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము ఆదిపర్వము విశ్వనాధ సత్యనారాయణ ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1970 409 4.0
3557 భార.57 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము సభా పర్వము దివాకర్ల వేంకటావదాని ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1970 93 2.0
3558 భార.58 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము అరణ్య పర్వము పాటిబండ్ల మాధవశర్మ ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 518 4.0
3559 భార.59 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము విరాట పర్వము జీరెడ్డి చెన్నారెడ్డి ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 270 3.0
3560 భార.60 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము ఉద్యోగ పర్వము గడియారం వేంకటశేషశాస్త్రి ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 276 3.0
3561 భార.61 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము భీష్మపర్వము కేతవరపు వేంకటరామకోటి శాస్త్రి ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 200 2.8
3562 భార.62 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము ద్రోణ పర్వము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 378 3.0
3563 భార.63 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము కర్ణ పర్వము మరువూరు కోదండరామిరెడ్డి ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1972 306 3.0
3564 భార.64 294.592 3 ఆంధ్రమహా భారతము శల్య , సౌప్తిక,స్త్రీ పర్వములు జి.యన్.రెడ్డి ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1976 278 5.0
3565 భార.65 294.592 3 వ్యాసమహాభారతము శాంతి పర్వము జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1977 574 7.5
3566 భార.66 294.592 3 వ్యాసమహాభారతము.అనుశాసనిక పర్వము తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1974 385 5.0
3567 భార.67 294.592 3 శ్రీమత్‌ ఆంధ్రమహాభారతము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1974 354 5.0
3568 భార.68 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము అశ్వమేథాదిక పర్వం మున్నంగి లక్ష్మీనరసింహ వెంకట్రామా అండ్ కో. ఏలూరు 1936 416 1.5
3569 భార.69 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఆదిపర్వము పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1972 210 5.0
3570 భార.70 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఆదిపర్వము పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1972 268 5.0
3571 భార.71 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము సభాపర్వము పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1972 133 5.0
3572 భార.72 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము అరణ్య పర్వము పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1972 172 5.0
3573 భార.73 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము అరణ్య పర్వము పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1972 171 5.0
3574 భార.74 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము అరణ్య పర్వము- 3 పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1973 287 5.0
3575 భార.75 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము విరాట పర్వము- 1 పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1972 150 5.0
3576 భార.76 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము విరాట పర్వము- 2 పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1972 150 5.0
3577 భార.77 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము విరాట పర్వము- 2 పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1972 188 5.0
3578 భార.78 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఉద్యోగ పర్వము కోగంటి సీతారామచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1973 144 5.0
3579 భార.79 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఉద్యోగ, భీష్మ పర్వములు కోగంటి సీతారామచార్య భారత గ్రంధమాల, గుంటూరు 1974 168 5.0
3580 భార.80 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ద్రోణ పర్వము-2 ... ... ... 224 1.0
3581 భార.81 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము కర్ణ పర్వము తిక్కన సోమయాజి ఆంధ్ర గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 256 1.0
3582 భార.82 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము శల్య పర్వము తిక్కన సోమయాజి ఆంధ్ర గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 200 1.0
3583 భార.83 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ద్రోణ పర్వము కోగంటి సీతారామచార్య ఆంధ్ర గ్రంధమండలి,తెనాలి 1975 187 1.0
3584 భార.84 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము శాంతి పర్వము-1 చివుకుల సుబ్బరాయశాస్త్రి ఆంధ్ర గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 211 1.0
3585 భార.85 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము శాంతి పర్వము-2 తూములూరి శివరామకృష్ణమూర్తి ఆంధ్ర గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 255 1.0
3586 భార.86 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము అనుశాసనిక పర్వము- 1 తూములూరి శివరామకృష్ణమూర్తి ఆంధ్ర గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 182 1.0
3587 భార.87 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము అనుశాసనిక పర్వము- 2 తూములూరి శివరామకృష్ణమూర్తి ఆంధ్ర గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 268 1.0
3588 భార.88 294.592 3 మహాభారతోపన్యాసములు నండూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1979 330 10.0
3589 భార.89 294.592 3 మహాభారతోపన్యాసములు,ఆది, సభా పర్వములు నండూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1980 330 18.0
3590 భార.90 294.592 3 మహాభారతోపన్యాసములు,అరణ్య , విరాట పర్వములు నండూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1979 378 22.0
3591 భార.91 294.592 3 మహాభారతోపన్యాసములు, ఉద్యోగ , భీష్మ పర్వములు నండూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1981 338 20.0
3592 భార.92 294.592 3 మహాభారతోపన్యాసములు, ద్రోణ, కర్ణ, శల్య,సౌప్తిక, స్త్రీ పర్వాలు నండూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1981 280 25.0
3593 భార.93 294.592 3 మహాభారతోపన్యాసములు,శాంతి- మహాప్రస్ధాన పర్వాలు నండూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1983 315 22.0
3594 భార.94 294.592 3 మహా భారతము, ఆది, సభా పర్వములు పిలకా గణపతి శాస్త్రి త్రివేణి బుక్ ట్రస్ట్, మచిలీపట్టణం 1986 584 65.0
3595 భార.95 294.592 3 మహా భారతము, అరణ్య పర్వము పిలకా గణపతి శాస్త్రి త్రివేణి బుక్ ట్రస్ట్, మచిలీపట్టణం 1986 496 45.0
3596 భార.96 294.592 3 మహా భారతము, కర్ణ, శల్య, సౌప్తిక, స్త్రీ పర్వములు పిలకా గణపతి శాస్త్రి త్రివేణి బుక్ ట్రస్ట్, మచిలీపట్టణం 1987 520 65.0
3597 భార.97 294.592 3 మహా భారతము, శాంతి పర్వము పిలకా గణపతి శాస్త్రి త్రివేణి బుక్ ట్రస్ట్, మచిలీపట్టణం 1988 355 55.0
3598 భార.98 294.592 3 మహా భారతము, అనుశాసనిక - స్వర్గారోహణ పర్వములు పిలకా గణపతి శాస్త్రి త్రివేణి బుక్ ట్రస్ట్, మచిలీపట్టణం 1988 516 65.0
3599 భార.99 294.592 3 భారతము ప్రథమ సంపుటము ఉషశ్రీ, పురాణపండ తి.తి.దే. 2012 416 40.0
3600 భార.100 294.592 3 భారతము ప్రథమ, ద్వితీయ సంపుటములు ఉషశ్రీ, పురాణపండ తి.తి.దే. 2012 503 25.0
3601 భార.101 294.592 3 భారతము, ప్రథమ సంపుటము ఉషశ్రీ, పురాణపండ యం.శేషాచలం అండ్ కో, సికిందరాబాద్ 1975 128 4.0
3602 భార.102 294.592 3 భారతము, ఉద్యోగ పర్వము ఉషశ్రీ, పురాణపండ యం.శేషాచలం అండ్ కో, సికిందరాబాద్ 1975 317 7.5
3603 భార.103 294.592 3 భారతము, ద్రోణ పర్వము ఉషశ్రీ, పురాణపండ యం.శేషాచలం అండ్ కో, సికిందరాబాద్ 132 15.0
3604 భార.104 294.592 3 కృష్ణరాయబారం ఉషశ్రీ భారత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1984 164 7.0
3605 భార.105 294.592 3 కురుక్షేత్రం ఉషశ్రీ, భారత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1982 95 12.0
3606 భార.106 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, విరాట పర్వము ఉషశ్రీ, పురాణపండ ఆధ్యాత్మ ప్రచార సంఘం, రాజమండ్రి 1977 188 8.0
3607 భార.107 294.592 3 రామాయణ , భారతాలు ఉషశ్రీ స్వాతి పత్రిక , విజయవాడ 1989 128 8.0
3608 భార.108 294.592 3 భారతం, ఉపాఖ్యాన సంపుటి ఉషశ్రీ, పురాణపండ భారత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1974 136 5.0
3609 భార.109 294.592 3 ఉషశ్రీ భారతం ఉషశ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1988 428 25.0
3610 భార.110 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము ఏలూరు సీతారామ్ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1984 380 12.0
3611 భార.111 294.592 3 మహాభారతము ... ... ... 388 12.0
3612 భార.112 294.592 3 గోండీ భారతం ముని పంతులు ఆం.ప్ర.ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంధాలయం, 2006 163 40.0
3613 భార.113 294.592 3 ధర్మవిజయము, మహాభారత కథ సింధు నావలేకర్ సేవికా ప్రకాశన్, ఆంధ్ర ప్రాంతం 2008 364 200.0
3614 భార.114 294.592 3 మహాభారతతత్త్వకథనము,షష్ఠ భాగము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, పిఠాపురం 1954 1105-1482 3.0
3615 భార.115 294.592 3 మహాభారత తత్త్వ కథనము, పంచమ భాగము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, పిఠాపురం 1952 851 -1104 3.0
3616 భార.116 294.592 3 మహాభారత తత్త్వ కథనము,చతుర్ధ భాగము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, పిఠాపురం 1951 535- 850 3.0
3617 భార.117 294.592 3 మహాభారత తత్త్వ కథనము, 3,4 భాగములు వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, పిఠాపురం 1963 275-820 4.3
3618 భార.118 294.592 3 మహాభారత తత్త్వ కథనము,ద్వితీయ భాగము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, పిఠాపురం 1948 134-274 4.3
3619 భార.119 294.592 3 మహాభారత మీమాంస,భాగం.5 చర్ల నారాయణ శాస్త్రి చర్ల గణపతి శాస్త్రి, విశాఖపట్నం 1985 82 6.0
3620 భార.120 294.592 3 మహాభారత మీమాంస,భాగం.4 చర్ల నారాయణ శాస్త్రి చర్ల గణపతి శాస్త్రి, విశాఖపట్నం 1985 251 15.0
3621 భార.121 294.592 3 మహాభారత మీమాంస,భాగం.4 చర్ల నారాయణ శాస్త్రి చర్ల గణపతి శాస్త్రి, విశాఖపట్నం 1985 251 15.0
3622 భార.122 294.592 3 మహాభారత మీమాంస,భాగం.3 చర్ల నారాయణ శాస్త్రి చర్ల గణపతి శాస్త్రి,విశాఖపట్నం 1984 270 10.0
3623 భార.123 294.592 3 మహాభారత మీమాంస,భాగం.2 చర్ల నారాయణ శాస్త్రి చర్ల గణపతి శాస్త్రి, విశాఖపట్నం 1984 299 15.0
3624 భార.124 294.592 3 మహాభారత మీమాంస,భాగం.1 చర్ల నారాయణ శాస్త్రి చర్ల గణపతి శాస్త్రి, విశాఖపట్నం 1977 240 4.0
3625 భార.125 294.592 3 అంతరార్ధ మహాభారతం వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ గంగాధర్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 391 90.0
3626 భార.126 294.592 3 భారతము, విరాట, ఉద్యోగ పర్వములు పురిపండా అప్పలస్వామి ... ... 908-1298 10.0
3627 భార.127 294.592 3 వ్యావహారికాంధ్ర మహాభారతము,ఆది, సభాపర్వాలు,సం.1 పురిపండా అప్పలస్వామి ప్రాచీన గ్రంధావళి, రాజమహేంద్రవరం 1966 402 6.5
3628 భార.128 294.592 3 వ్యావహారికాంధ్ర మహాభారతము,శాంతి పర్వం,సం.6 పురిపండా అప్పలస్వామి ప్రాచీన గ్రంధావళి, రాజమహేంద్రవరం 1963 2344-2730 12.5
3629 భార.129 294.592 3 పురిపండా భారతము పురిపండా అప్పలస్వామి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 326 16.0
3630 భార.130 294.592 3 మహాభారతము, వ్యాసప్రోక్తము, ఉద్యోగపర్వము, సం.6 పురిపండా అప్పలస్వామి,శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అద్దేపల్లి అండ్ కో,రాజమండ్రి 1958 598 12.0
3631 భార.131 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రవచన మహాభారతము ... ... ... 636 8.0
3632 భార.132 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము, భీష్మ, ద్రోణ పర్వములు అమ్మిశెట్టి లక్ష్మయ్య,ధూళిపాళ్ల రామమూర్తి కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1973 584 100.0
3633 భార.133 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, కర్ణ, శల్య, సౌప్తిక, స్త్రీ పర్వాలు అమ్మిశెట్టి లక్ష్మయ్య,ధూళిపాళ్ల రామమూర్తి కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1973 435 80.0
3634 భార.134 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర వచన మహాభారతము, కర్ణ, శల్య, సౌప్తిక, స్త్రీ పర్వాలు వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1966 640 60.0
3635 భార.135 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర వచన మహాభారతము, శాంతి పర్వం వావిళ్ల రామస్వామి,మద్రాసు 811 60.0
3636 భార.136 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, వ్యవహారికాంధ్ర వచనము అమ్మిశెట్టి లక్ష్మయ్య,ధూళిపాళ్ల రామమూర్తి కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1973 454 80.0
3637 భార.137 294.592 3 వచన మహాభారతము రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 224 22.0
3638 భార.138 294.592 3 మహాభారతము, ఆది పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1968 455 24.0
3639 భార.139 294.592 3 మహాభారతము, ఆది పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1956 452 24.0
3640 భార.140 294.592 3 మహాభారతము, సభా పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1951 122 1.0
3641 భార.141 294.592 3 మహాభారతము, అరణ్య పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 233 3.0
3642 భార.142 294.592 3 మహాభారతము, అరణ్య పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1951 281 3.0
3643 భార.143 294.592 3 మహాభారతము, విరాట పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1951 276 2.5
3644 భార.144 294.592 3 మహాభారతము, ఉద్యోగ పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1952 358 3.0
3645 భార.145 294.592 3 మహాభారతము, భీష్మ పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1959 390 4.0
3646 భార.146 294.592 3 మహాభారతము, ద్రోణ పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1952 408 6.0
3647 భార.147 294.592 3 మహాభారతము, కర్ణ పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1952 248 2.0
3648 భార.148 294.592 3 వ్యావహారికాంద్ర మహాభారతం కర్ణ పర్వం ... ... ... 1916-2342 6.0
3649 భార.149 294.592 3 మహాభారతము, సౌప్తిక పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1952 90 0.8
3650 భార.150 294.592 3 మహాభారతము స్త్రీ పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1960 70 0.8
3651 భార.151 294.592 3 మహాభారతము స్త్రీ పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1952 70 0.5
3652 భార.152 294.592 3 మహాభారతము శాంతి పర్వం మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1952 544 1.5
3653 భార.153 294.592 3 శ్రీ మహాభారతము అనుశాసనిక పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1955 384 1.5
3654 భార.154 294.592 3 మహాభారతము అశ్వమేధ పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి ... 194 1.5
3655 భార.155 294.592 3 మహాభారతము ఆశ్రమవాస - స్వర్గారోహణ పర్వాలు మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1975 176 6.0
3656 భార.156 294.592 3 పంచపాండవుల అజ్ఞాతవాసము, విరాటపర్వము పురాణం పిచ్చయ్య శాస్త్రి యన్.వి.గోపాల్, అండ్ కో, చెన్నై 1951 239 2.0
3657 భార.157 294.592 3 పంచపాండవుల అజ్ఞాతవాసము, విరాటపర్వము పురాణం పిచ్చయ్య శాస్త్రి యన్.వి.గోపాల్, అండ్ కో, చెన్నై 1978 236 15.0
3658 భార.158 294.592 3 పంచపాండవుల వనవాసము ... ... ... 235 0.5
3659 భార.159 294.592 3 జనప్రియ విరాటపర్వము ఆశావాది సుధామవంశీ ఆశావాది సాహితీ కుటుంబము ... 138 116.0
3660 భార.160 294.592 3 మహాప్రస్ధానము హెచ్.యస్.యమ్,కామేశ్వరరావు రచయిత, రాజమండ్రి 1999 50 20.0
3661 భార.161 294.592 3 శ్రీమహాభారతము- ఉపాఖ్యానములు, ఆది, సభా పర్వాలు జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1992 167 25.0
3662 భార.162 294.592 3 శ్రీమహాభారతము- ఉపాఖ్యానములు, వన, అరణ్య పర్వాలు జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1995 176 25.0
3663 భార.163 294.592 3 శ్రీమహాభారతము- ఉపాఖ్యానములు,భా.3.విరాట- సౌప్తిక పర్వాలు జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1996 142 15.0
3664 భార.164 294.592 3 శ్రీమహాభారతము- ఉపాఖ్యానములు,భా.3.విరాట- సౌప్తిక పర్వాలు జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1996 142 15.0
3665 భార.165 294.592 3 శ్రీమహాభారతము- ఉపాఖ్యానములు,భా.4. శాంతి పర్వం జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1997 226 25.0
3666 భార.166 294.592 3 శ్రీమహాభారతము- ఉపాఖ్యానములు,భా.5. అనుశాసన పర్వం జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1998 172 15.0
3667 భార.167 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, వచనము, ఆది , సభా పర్వాలు మహావాది వేంకటరత్నము రామా అండ్ కో, ఏలూరు 1935 286 1.5
3668 భార.168 294.592 3 మహాభారతము ఆశ్రమవాస - స్వర్గారోహణ పర్వాలు మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1952 176 1.3
3669 భార.169 294.592 3 విరాటపర్వము సుందర చైతన్యానంద స్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 138 30.0
3670 భార.170 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర వచన మహాభారతము, విరాట,ఉద్యోగ పర్వములు కఱ్ఱి సాంబమూర్తి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1961 144 20.0
3671 భార.171 294.592 3 భారత సారము, ఆది పర్వము నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్య 310 12.0
3672 భార.172 294.592 3 బాలభారతము . భా.1 టి.వి.రామానుజయ్య పంతులు శ్రీబాలాజీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 56 2.5
3673 భార.173 294.592 3 బాలభారతము క్రొత్తపల్లి సూర్యారావు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1963 197 2.0
3674 భార.174 294.592 3 బాలభారతము క్రొత్తపల్లి సూర్యారావు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1955 188 1.5
3675 భార.175 294.592 3 శ్రీమహాభారత కౌముది విద్యాశంకర భారతీ స్వామి శ్రీగాయత్రీ పీఠం, మచిలీపట్టణం 1970 292 4.0
3676 భార.176 294.592 3 వ్యాసముని లక్ష్యములు ద్వారకా కృష్ణమూర్తి వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1991 147 15.0
3677 భార.177 294.592 3 శ్రీఆంధ్రమహాభారతము, ఆదిపర్వము,సర్పయాగం ... ... ... 338 10.0
3678 భార.178 294.592 3 రాజాజీ మహాభాగవతము శ్రీవాత్సవ వ్యాస ప్రచురణాలయము, మద్రాసు 1968 491 6.0
3679 భార.179 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము , అరణ్య పర్వము ఏలూరు సీతారామ్ ... ... 382 6.0
3680 భార.180 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము ఏలూరు సీతారామ్ ... ... 382 6.0
3681 భార.181 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము వచనకావ్యము బొమ్మకంటి వెంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1976 338 8.0
3682 భార.182 294.592 3 మహాభారత కథ మొదలి వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శర్మ రాజగోపాల్ పబ్లికేషన్స్, ధూళిపూడి 1962 64 1.0
3683 భార.183 294.592 3 బాలల వచన భారతము, స్త్రీ పర్వము దేవరకొండ చిన్ని కృష్ణశర్మ కల్యాణి పబ్లిషింగ్, విజయవాడ 1982 83 5.0
3684 భార.184 294.592 3 శ్రీమహాభారతము, వచనము ... ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కో., ... 1437-1752 2.0
3685 భార.185 294.592 3 శ్రీమహాభారతము, వచనము స్త్రీ పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి ... 70 2.0
3686 భార.186 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర వచన మహాభారతము ... ... ... 594 14.0
3687 భార.187 294.592 3 కీచక వధ ... ... 1955 282 50.0
3688 భార.188 294.592 3 శ్రీమద్భారత వీర చరిత్రము నల్లమిల్లి బసివిరెడ్డికవి రచయిత, రామవరము 1976 397 5.0
3689 భార.189 294.592 3 ద్రౌపదీ సత్యభామా సంవాద పర్వము సచ్చిదానంద్రేంద్ర సరస్వతీ స్వామి మధుపంతుల సత్యనారాయణ, రాజమండ్రి 1976 75 12.0
3690 భార.190 294.592 3 భారత భారతి కలుగొట్ల విజయాత్రేయ రచయిత, కర్నూలు 1982 47 15.0
3691 భార.191 294.592 3 భారతావతరణము దివాకర్ల వేంకటావదాని తి.తి.దే. 1983 32 1.3
3692 భార.192 294.592 3 కర్ణకథార్ణవము మోటూరు వెంకట్రావు మోటూరివారి ప్రచురణలు, విజయనగరము ... 244 25.0
3693 భార.193 294.592 3 సనత్యు జాతీయ దీపిక శలాక రఘునాధశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2002 211 100.0
3694 భార.194 294.592 3 సనత్యు జాతీయ దీపిక శలాక రఘునాధశర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంధమాల , రాజమండ్రి 2002 48 20.0
3695 భార.195 294.592 3 బంగారు ముంగిస జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 47 1.5
3696 భార.196 294.592 3 బ్రాహ్మణ నక్క పర్వము వేద వ్యాస మహర్షి సద్భ్రాహ్మణాశ్రమము,విజయవాడ 1947 58 0.6
3697 భార.197 294.592 3 నలదమయంతుల కథ సన్ని ధానం నరసింహశర్మ 2007 73 5.0
3698 భార.198 294.592 3 భీక్ష్మ స్తవరాజము చదలవాడ జయరామశాస్త్రి తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 76 45.0
3699 భార.199 294.592 3 భీష్మ స్తవరాజము చదలవాడ జయరామశాస్త్రి సరస్వతీ గ్రంధాలయము, నెల్లూరు 1957 121 1.5
3700 భార.200 294.592 3 సుందర భారతము శంకరంబాడి సుందరాచారి సాహితీ ప్రింటర్స్, చెన్నై 1996 174 20.0
3701 భార.201 294.592 3 శ్రీ మహాభారతము కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1981 142 5.0
3702 భార.202 294.592 3 విరాట పర్వము స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 138 15.0
3703 భార.203 294.592 3 శ్రీ కృష్ణ క్రీస్తు తారతమ్యము సిహెచ్. ఫ్రాన్సిస్ జీవనజ్యోతి బుక్ డిపో, నరసాపురం 1980 116 3.5
3704 భార.204 294.592 3 దేవ రాజ్యము ప్రభాకర ఉమామహేశ్వర పండిట్ గ్రంధకర్త, విజయవాడ 1951 65 0.5
3705 భార.205 294.592 3 మహాభారతము , ఆది పర్వము నాయుని కృష్ణమూర్తి విజయవాణి పబ్లిషర్స్, 1978 128 5.0
3706 భార.206 294.592 3 భువన్నాల విజయం జనమంచి శేషాద్రి శర్మ రామా అండ్ కో,గుంటూరు 1946 160 0.6
3707 భార.207 294.592 3 రాజసూయ రహస్యము పెండ్యాల వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి విశాలాంధ్ర, హైదరాబాద్ 1994 77 20.0
3708 భార.208 294.592 3 రాజసూయ రహస్యము పెండ్యాల వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి విశాలాంధ్ర, హైదరాబాద్ 1992 77 15.0
3709 భార.209 294.592 3 రాజసూయము జనమంచి సీతారామస్వామి పద్మావతి అండ్ కో, ఏలూరు 1992 116 0.4
3710 భార.210 294.592 3 మహాభారతము ... ... ... 312 8.0
3711 భార.211 294.592 3 మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయం యం.కాశీరావు శ్రీ వేంకటేశ్వర ముద్రాక్షర శాల 1939 174 1.5
3712 భార.212 294.592 3 మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయం యం.కాశీరావు శ్రీ వేంకటేశ్వర ముద్రాక్షర శాల 1939 160 1.5
3713 భార.213 294.592 3 మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయ భావసంగ్రహ దీపిక ప్రొద్దుటూరు నరసింహారావు పింగళి వీరయ్య,మచిలీపట్టణం 1927 91 1.0
3714 భార.214 294.592 3 భారత క్విజ్ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణ మూర్తి వ్యాస సదనం, పోలకంపాడు 2001 85 30.0
3715 భార.215 294.592 3 భారత క్విజ్ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణ మూర్తి వ్యాస సదనం, పోలకంపాడు 2001 85 30.0
3716 భార.216 294.592 3 సాహితి వ్యాసాలు కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి శ్రీసూర్యనారాయణ గ్రంధమాల, రాజమండ్రి 1977 195 2.0
3717 భార.217 294.592 3 అపశ్రుతులకు - సుశ్రుతులు కొండేపూడి సూర్యనారాయణ నన్నయభట్టారక పీఠం, తణుకు 1981 107 8.0
3718 భార.218 294.592 3 యుగపురుషుడు ఏ.వేదవ్యాస AUSCEFI పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 138 7.0
3719 భార.219 294.592 3 పురాణ పురుషుడు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1980 301 30.0
3720 భార.220 294.592 3 గౌధేరము దేవికారాణి పురుషోత్తమ్ ఎమెస్కో 2007 200 50.0
3721 భార.221 294.592 3 భారతోపన్యాసాలు అనుమల వెంకటశేషకవి ఆంధ్రజాతీయ గ్రంధమాల, నంధ్యాల 1968 94 2.0
3722 భార.222 294.592 3 నన్నయ భారతం ఆర్.వి.యస్. సుందరం చింతల పద్మావతి హోమ్ లైబ్రరి, రాజమండ్రి 1993 252 46.0
3723 భార.223 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహావైభవము మాధవపెద్ది నాగేశ్వరరావు శ్రీరామనామ క్షేత్రము, గుంటూరు 1983 184 6.0
3724 భార.224 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహావైభవము మాధవపెద్ది నాగేశ్వరరావు శ్రీరామనామ క్షేత్రము, గుంటూరు 1983 184 6.0
3725 భార.225 294.592 3 మహాభారతము, విజ్ఞాన దీపిక ఏ.యస్.వి.మహలక్ష్మమ్మ రచయిత్రి, రాజమండ్రి 1995 59 25.0
3726 భార.226 294.592 3 ఉదార పాండవము రావూరి వేంకటసుబ్బమ్మ రామమోహన్ ముద్రాక్షర శాల, రాజమండ్రి 1935 133 0.8
3727 భార.227 294.592 3 ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానము జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి శ్రీరామనామ క్షేత్రము, గుంటూరు ... 112 15.0
3728 భార.228 294.592 3 భారతామృతరసము గోహరణము కాళూరి వ్యాసమూర్తి గ్రంధకర్త, విజయనగరం 1969 245 3.0
3729 భార.229 294.592 3 నాకు తోచిన మాట తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి(సం.నెమ్మాని సీతారామయ్య) రామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1993 279 20.0
3730 భార.230 294.592 3 కవిత్రయ కవితా వైజయంతి పి.గోపాలకృష్ణ,మున్నగువారు వర్ధమాన సమాజం, నెల్లూరు 1974 367 18.0
3731 భార.231 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతోపన్యాసములు ... ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1962 283 5.0
3732 భార.232 294.592 3 సాహిత్యోపన్యాసములు ... ఆంధ్రసాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1962 93 2.0
3733 భార.233 294.592 3 జైమినీ భారతము,అశ్వమేధ పర్వము ... శారద ప్రచురణలు , గుంటూరు 1975 512 25.0
3734 భార.234 294.592 3 జైమినీ భారతము,అశ్వమేధ పర్వము ... శారద ప్రచురణలు , గుంటూరు 1975 512 25.0
3735 భార.235 294.592 3 జైమినీ భారతము,అశ్వమేధ పర్వము సముఖం వెంకటకృష్ణప్ప నాయక శ్రీ సుజనరంజనీముద్రాభరశాల ... 328 20.0
3736 భార.236 294.592 3 భారత నీతి రత్నాకరము జొన్నలగడ్డ జానకిరామయ్య రచయిత, పొన్నూరు 2005 65 20.0
3737 భార.237 294.592 3 భారత నీతి రత్నాకరము జొన్నలగడ్డ జానకిరామయ్య రచయిత, పొన్నూరు 2005 65 20.0
3738 భార.238 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత వేద నీతి దర్పణము కనుములూరి శివరామయ్య రచయిత, తిరుపతి 1973 522 20.0
3739 భార.239 294.592 3 భారతంలో నీతి కథలు ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1996 112 10.0
3740 భార.240 294.592 3 భారతంలో నీతి కథలు ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1996 112 10.0
3741 భార.241 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత పద్య రత్నములు ఎస్. నాగయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 78 10.0
3742 భార.242 294.592 3 శ్రీభారత రత్నావళి కట్టమంచి సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి వెంకటరామ అండ్ కో., విజయవాడ 1929 216 1.5
3743 భార.243 294.592 3 ఆర్ష భావనా వీచికలు శలాక రఘునాధశర్మ జ్ఞానపూర్ణిమ , రాజమండ్రి 2008 86 60.0
3744 భార.244 294.592 3 భట్టారక భారత భారతి శలాక రఘునాధశర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంధమాల , అనంతపురం 1982 89 10.0
3745 భార.245 294.592 3 మహా భారత నీతి కథలు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీశైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 52 5.0
3746 భార.246 294.592 3 శ్వేత చ్ఛత్రము తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు రచయిత, అనంతపురం 1994 197 50.0
3747 భార.247 294.592 3 వ్యాస సూత్రము నందుల గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 54 50.0
3748 భార.248 294.592 3 యక్ష ప్రశ్నలు శలాక రఘునాధశర్మ ఆనందశ్రీ గ్రంథమాల, అనంతపురం 1997 69 24.0
3749 భార.249 294.592 3 విదుర నీతిః శలాక రఘునాధశర్మ ... 1985 216 40.0
3750 భార.250 294.592 3 విదుర నీతి పి.రాజేశ్వరమ్మ రచయిత, నరసరావుపేట 1991 176 20.0
3751 భార.251 294.592 3 విదుర నీతి పి.రాజేశ్వరమ్మ స్టూడెంట్స్, ఫ్రెండ్స్, నరసరావుపేట 1991 176 20.0
3752 భార.252 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, భీష్మ, అరణ్య పర్వములు ... రామా అండ్ కో, ఏలూరు 1946 315 2.5
3753 భార.253 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, కర్ణ, స్త్రీ పర్వములు ... రామా అండ్ కో, ఏలూరు 1946 311 2.5
3754 భార.254 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, శాంతి పర్వము రామానుజయ్య ఆనంద ముద్రాణాలయము 1925 284 2.5
3755 భార.255 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, అనుశాసనిక .........పర్వాలు పురాణం సూర్యనారాయణ తీర్ధులు.పరిష్కర్త రామా అండ్ కో, ఏలూరు 1955 401 4.0
3756 భార.256 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, స్వర్గారోహణ పర్వము ... రామా అండ్ కో, ఏలూరు ... 614 6.0
3757 భార.257 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ... .... ... 304 12.0
3758 భార.258 294.592 3 శ్రీ కృష్ణ భారతము, అనుశాసనిక, స్వర్గారోహణ పర్వాలు ... వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1936 558 12.0
3759 భార.259 294.592 3 శ్రీ కృష్ణ భారతము, శాంతి పర్వము ... వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1934 648 14.0
3760 భార.260 294.592 3 ప్రసన్న భారతము రామసుబ్బరాయలు ... ... 478 4.0
3761 భార.261 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర భారతము ఆదిసభా పర్వములు ... వావిళ్ల రామస్వామి,మద్రాసు ... 938 10.0
3762 భార.262 294.592 3 శ్రీ మహాభారతము, పరాయితం కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, సికిందరాబాద్ 1993 648 250.0
3763 భార.263 294.592 3 శ్రీ మదాంధ్ర మహాభారతము, ఉప్పల వెంకట రంగాచార్యులు రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1968 462 6.5
3764 భార.264 294.592 3 ద్విపద భారతము, పింగళి లక్ష్మీకాంతం ఆంధ్ర విశ్వ కళా పరిషత్ 1943 627 10.0
3765 భార.265 294.592 3 భారతకథామృతము ... ... ... 324 10.0
3766 భార.266 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, సూక్తి రత్నాకరము గుత్తా సురేష్ బాబు తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 374 80.0
3767 భార.267 294.592 3 శాంతి పర్వంలోని సూక్తులు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతి సాంస్కృతిక గ్రంధమాల, 1981 106 2.5
3768 భార.268 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము పురాణం సూర్యనారాయణ రామ అండ్ కో., ఏలూరు 1954 316 2.5
3769 భార.269 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము పురాణం సూర్యనారయణ రామ అండ్ కో., ఏలూరు 1955 322 2.5
3770 భార.270 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ... రామ అండ్ కో., ఏలూరు 1949 311 2.5
3771 భార.271 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ ... 286 2.5
3772 భార.272 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1917 400 2.5
3773 భార.273 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1968 311 2.5
3774 భార.274 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1952 315 2.5
3775 భార.275 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, అరణ్య పర్వము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1967 336 2.5
3776 భార.276 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, విరాటోద్యోగ పర్వములు ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1964 328 2.5
3777 భార.277 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, భీష్మ, ద్రోణ పర్వములు ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1950 328 2.5
3778 భార.278 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, కర్ణ, శల్య, సౌప్తిక, స్త్రీ ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1968 311 2.5
3779 భార.279 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, శాంతి పర్వము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1969 286 2.5
3780 భార.280 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, భీష్మ , ద్రోణ పర్వములు ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1952 304 2.5
3781 భార.281 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము విరాటోద్యోగ పర్వాలు ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ ... 328 2.5
3782 భార.282 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఆరణ్య పర్వము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1967 336 2.5
3783 భార.283 294.592 3 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఆదిసభాపర్వము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1964 328 2.5
3784 భార.284 294.592 3 శ్రీమహాభారతము(ఆది పంచకము) నోరి గురులింగశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్, కాకినాడ 2007 388 200.0
3785 భార.285 294.592 3 శ్రీమహాభారతము(యుద్ధ పంచకము) నోరి గురులింగశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్, కాకినాడ 2007 349 200.0
3786 భార.286 294.592 3 శ్రీమహాభారతము(స్త్రీ పర్వము, శాంతి సప్తకము) నోరి గురులింగశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్, కాకినాడ 2007 426 200.0
3787 భార.287 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత ముద్రణ) ఆది,సభా పర్వాలు నన్నయ భట్టాచార్య తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1968 788 15.0
3788 భార.288 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత ముద్రణ) ఆది,సభా పర్వాలు నన్నయ భట్టాచార్య తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1968 780 15.0
3789 భార.289 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత ముద్రణ)అరణ్య పర్వము నన్నయ, ఎర్రన తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1969 723 15.0
3790 భార.290 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత ముద్రణ) విరాట,ఉద్యోగ పర్వములు తిక్కన సోమయాజి తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1970 712 15.0
3791 భార.291 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత ముద్రణ) భీష్మ,ద్రోణ పర్వములు తిక్కన సోమయాజి తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1970 703 15.0
3792 భార.292 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత ముద్రణ) కర్ణ,శల్య,సౌప్తిక, స్త్రీ పర్వములు తిక్కన సోమయాజి తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1972 681 15.0
3793 భార.293 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత ముద్రణ)శాంతి పర్వము తిక్కన సోమయాజి తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1972 666 15.0
3794 భార.294 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత)సంపుటి.7. అనుశాసనిక పర్వము తిక్కన సోమయాజి తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1972 453 15.0
3795 భార.295 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము(సంశోధిత)సంపుటి.8. అశ్వమేధ-స్వర్గారోహణ తిక్కన సోమయాజి తెలుగు శాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం 1973 486 15.0
3796 భార.296 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము. ప్రథమ సంపుటము తిక్కన, నన్నయ, ఎర్రన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు వి.వి. 2000 634 80.0
3797 భార.297 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము.ద్వితీయ సంపుటము తిక్కన, నన్నయ, ఎర్రన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు వి.వి. 2000 316 80.0
3798 భార.298 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, తృతీయ, యుద్ధ షట్కము తిక్కన, నన్నయ, ఎర్రన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు వి.వి. 2000 627 80.0
3799 భార.299 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతముచతుర్థ, శాంతి సప్తకము తిక్కన, నన్నయ, ఎర్రన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు వి.వి. 2000 687 80.0
3800 భార.300 294.592 3 శ్రీమన్మహాభారతమ్, విరాటపర్వము శలాక రఘునాధశర్మ ఆనందవల్లి గ్రంధమాల, అనంతపురం 1985 578 25.0
3801 భార.301 294.592 3 శ్రీమన్మహాభారతమ్, విరాటపర్వము శలాక రఘునాధశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2006 450 100.0
3802 భార.302 294.592 3 శ్రీమన్మహాభారతమ్, ఉద్యోగ పర్వము.భా,1 శలాక రఘునాధశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2002 802 150.0
3803 భార.303 294.592 3 శ్రీమన్మహాభారతమ్, ఉద్యోగ పర్వము.భా,2 శలాక రఘునాధశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1990 888 100.0
3804 భార.304 294.592 3 మహాభారతము, భీష్మ పర్వము కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1999 974 120.0
3805 భార.305 294.592 3 శ్రీమహా భారతము, కర్ణ,శల్య,సౌప్తిక ,స్త్రీ పర్వాలు శలాక రఘునాధశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2004 706 160.0
3806 భార.306 294.592 3 శ్రీమహా భారతమ్, శాంతి పర్వం ప్రథమ భాగం శలాక రఘునాధశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2001 947 160.0
3807 భార.307 294.592 3 శ్రీమహా భారతము, శాంతి పర్వం, భా.2 శలాక రఘునాధశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2002 970-1946 160.0
3808 భార.308 294.592 3 శ్రీమహా భారతము, శాంతి పర్వం,భాగం.2 శలాక రఘునాధశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2006 1326 180.0
3809 భార.309 294.592 3 మహాభారతము ఖరిడేహాల్ వెంకట్రావు జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం, గుంటూరు 1999 719 250.0
3810 భార.310 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం, విరాట పర్వము తిక్కన సోమయాజి ... 1989 1518 150.0
3811 భార.311 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం, ఉద్యోగ పర్వము తిక్కన సోమయాజి ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2000 718 200.0
3812 భార.312 294.592 3 మదుత్తర మహాభారత సారోద్ధారము ములుకుట్ల నరసింహావధాన సోమయాజి మారుతీ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ ... 631 25.0
3813 భార.313 294.592 3 మహాభారత సారోద్ధారము ములుకుట్ల నరసింహావధాన సోమయాజి మారుతీ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ ... 637 25.0
3814 భార.314 294.592 3 శ్రీమహా భారతము, ఆది, సభా పర్వములు యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మల పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2006 821 300.0
3815 భార.315 294.592 3 శ్రీమహా భారతము, ఆది, సభా పర్వములు యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మల పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2006 821 300.0
3816 భార.316 294.592 3 కవిత్రయ భారతంలో కమనీయ ఘట్టాలు జంధ్యాల మహతీ శంకర్ రచయిత,విజయవాడ 1992 160 20.0
3817 భార.317 294.592 3 ద్వాదశాదిత్యులు.భా.1 నన్నయ, తిక్కన, సోమన, పోతనలు యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు 2008 288 100.0
3818 భార.318 294.592 3 భారతంలో స్త్రీ పి.యశోదా రెడ్డి ... ... 268 10.0
3819 భార.319 294.592 3 కవిత్రయ భారత జ్యోత్స్న శలాక రఘునాధశర్మ ఆనందవల్లి గ్రంధమాల, రాజమండ్రి 2005 304 116.0
3820 భార.320 294.592 3 జైమినీ భారతము-సంశోధనాత్మక పరిశీలనము పిల్లలమర్రి పినవీరభద్ర శ్రీ చింతామణీ ముద్రాక్షర శాల, చెన్నై 1900 374 0.1
3821 భార.321 294.592 3 కవిత్రయ భారతం- రాజనీతి నేతి అనంతరామశాస్త్రి అరుణా పబ్లికేషన్స్ , గుంటూరు ... 288 50.0
3822 భార.322 294.592 3 శ్రీమహాభారత వైజ్ఞానిక సమీక్ష. ఆది పర్వము తిరుమల వెంకటశ్రీనివాసాచార్యులు శ్రీనివాస భారతి, భీమవరము 1986 183 30.0
3823 భార.323 294.592 3 ఆంధ్రభారత కవితా విమర్శనము కోరాడ రామకృష్ణయ్య ఆంధ్ర పత్రికా ప్రెస్, చెన్నై 1929 459 2.0
3824 భార.324 294.592 3 ద్విపద భారత కావ్య పరిశీలనము కె.వి.ఆర్ . నరసింహారావు దుగ్గిరాల వేంకట రమణమ్మ, విశాఖపట్నం 1989 166 60.0
3825 భార.325 294.592 3 మహాభారత విమర్శనము, సం. 1 బలభద్రపాత్రుని హనుమంతరాయ శర్మ భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1996 496 60.0
3826 భార.326 294.592 3 మహాభారత విమర్శనము, సం. 2 బలభద్రపాత్రుని హనుమంతరాయ శర్మ భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1996 534 60.0
3827 భార.327 294.592 3 భారతం - ధర్మాద్వైతము మోపిదేవి కృష్ణస్వామి వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, అమలాపురం 1984 407 50.0
3828 భార.328 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, సూక్తి రత్నాకరము గుత్తా సురేష్ బాబు రచయిత, విజయవాడ 1992 374 80.0
3829 భార.329 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత శిల్పకళాదర్శనము, భా.1 శోభిరాల సత్యనారాయణ విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం, శ్రీకాకుళం 1987 363 50.0
3830 భార.330 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత శిల్పకళాదర్శనము, భా.2 శోభిరాల సత్యనారాయణ విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం, శ్రీకాకుళం 1990 220 50.0
3831 భార.331 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత శిల్పకళాదర్శనము, భా.2 శోభిరాల సత్యనారాయణ విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం, శ్రీకాకుళం 1990 220 50.0
3832 భార.332 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత శిల్పకళాదర్శనము, భా.4 శోభిరాల సత్యనారాయణ విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం, శ్రీకాకుళం 1997 175 60.0
3833 భార.333 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత శిల్పకళాదర్శనము, భా.4 శోభిరాల సత్యనారాయణ విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం, శ్రీకాకుళం 1997 175 60.0
3834 భార.334 294.592 3 భారత పద్య శైలి చేరెడ్డి మస్తాన్ రెడ్డి ఆశాలతా ప్రచురణలు, నరసరావుపేట 1989 638 100.0
3835 భార.335 294.592 3 భారత పద్య శైలి చేరెడ్డి మస్తాన్ రెడ్డి ఆశాలతా ప్రచురణలు, నరసరావుపేట 1989 638 100.0
3836 భార.336 294.592 3 తమిళాంధ్ర భారతముల తులనాత్మక పరిశీలనము వి.యస్.రాఘవన్ ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1982 360 7.3
3837 భార.337 294.592 3 తెలుగు, కన్నడ భారతముల తులనాత్మక పరిశీలనము బి.వి.యస్. మూర్తి బులుసు హేమలత,రాజమండ్రి 1991 344 95.0
3838 భార.338 294.592 3 మహాభారత విమర్శనము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు వెంకట్రామా అండ్ కో, చెన్నై 1965 398 7.5
3839 భార.339 294.592 3 మహాభారత విమర్శనము కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1957 189 3.0
3840 భార.340 294.592 3 ప్రహ్లాద చరిత్రము,ఎఱ్ఱన, పోతన తులనాత్మక పరిశీలన జి.చెన్నయ్య, ఆశావాది ప్రకాశరావు దోమా వేంకటస్వామి గుప్త సాహిత్య పీఠం, కడప 2002 172 72.0
3841 భార.341 294.592 3 ద్విపద భారతము ... .... ... 166 10.0
3842 భార.342 294.592 3 పర్వ గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూ ఢిల్లీ 2002 730 250.0
3843 భార.343 294.592 3 తిక్కన చేసిన మార్పులు ఔచిత్యపు తీర్పులు పి. సుమతీ నరేంద్ర బాలకృష్ణ భారతి, హైదరాబాద్ 1982 536 60.0
3844 భార.344 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతంలో కృత్-తద్ధిత ప్రయోగముల విశ్లేషణము కండ్లకుండ అళహసింగరాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1989 222 48.0
3845 భార.345 294.592 3 అక్షర రమ్యత పాతకోట రాధాకృష్ణ మూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 60 3.0
3846 భార.346 294.592 3 వ్యాస భారతి జంధ్యాల గిరిజా కుమారి రచయిత్రి, విజయవాడ 2003 68 30.0
3847 భార.347 294.592 3 వ్యాస భారతి జంధ్యాల గిరిజా కుమారి రచయిత, విజయవాడ 2003 68 30.0
3848 భార.348 294.592 3 వ్యాస భారతం ఒక పరిశీలన తాటిచర్ల గురుప్రసాద్ శ్రీ వ్యాసపీఠం, కర్నూలు 1989 80 10.0
3849 భార.349 294.592 3 భారత భాగవతములు, దాన వైవిధ్యము రామినేని పద్మావతి రచయిత్రి, గుంటూరు 2011 158 100.0
3850 భార.350 294.592 3 నవరసభరిత నైతిక సుధ కె.యస్.రామా ... ... 242 50.0
3851 భార.351 294.592 3 రామాయణ, భారతములు కల్పితములా రాణి శ్రీనివాసశాస్త్రి భారతీయ రసాయనశాల , విజయవాడ 1989 164 40.0
3852 భార.352 294.592 3 శ్రీమహాభారత , శ్రీమద్రామాయణ కథా సంగ్రహ శ్రీభగవద్గీతా బోధామృతం ర్యాలి వెంకట్రావు శర్మ రచయిత, అమలాపురం 1988 212 35.0
3853 భార.353 294.592 3 నవరసభరిత నైతిక సుధ కె.యస్.రామా ... ... 242 50.0
3854 భార.354 294.592 3 వ్యాస భారత వరివస్య శలాక రఘునాధశర్మ వ్యాసపీఠం, నరసరావుపేట 2009 124 100.0
3855 భార.355 294.592 3 భారత భాగవతములు, దాన వైవిధ్యము రామినేని పద్మావతి రచయిత్రి, గుంటూరు 2011 158 100.0
3856 భార.356 294.592 3 కవిత్రయము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య ఎన్. రామకృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠము, సికిందరాబాద్ 2002 186 60.0
3857 భార.357 294.592 3 కవిత్రయము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య ఎన్. రామకృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠము, సికిందరాబాద్ 2002 186 60.0
3858 భార.358 294.592 3 కవిత్రయము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య విజ్ఞాన ప్రభాస, భీమవరం ... 112 2.5
3859 భార.359 294.592 3 కవిత్రయము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య విజ్ఞాన ప్రభాస, భీమవరం 1958 156 2.5
3860 భార.360 294.592 3 కవిత్రయము జోశ్యుల సూర్యనారాయణ మూర్తి విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్, విజయవాడ 1968 92 4.0
3861 భార.361 294.592 3 మహాభారతంలో విద్యా విధానము ఆర్ .మల్లేశుడు ఆర్. లక్ష్మీ దేవి, ప్రొద్దుటూరు 1989 183 40.0
3862 భార.362 294.592 3 మహాభారతము, ధర్మసూక్ష్మ దర్శనము మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1990 179 30.0
3863 భార.363 294.592 3 మహాభారతము, ధర్మసూక్ష్మ దర్శనము మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1993 180 30.0
3864 భార.364 294.592 3 మహాభారతము,కరుణరస పోషణము గంగాపురం హరిహరనాధ్ రచయిత, మహబూబ్ నగర్ 1987 439 80.0
3865 భార.365 294.592 3 మహాభారత తత్త్వ కథనము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, పిఠాపురం 1955 276 2.5
3866 భార.366 294.592 3 మహాభారతము. విశ్వవిజ్ఞాన కోశము మూలంపల్లి చంద్రశేఖర శర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 484 60.0
3867 భార.367 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారత పీఠికలు అనుమాండ్ల భూమయ్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు వి.వి. 2010 574 125.0
3868 భార.368 294.592 3 మహాభారత చరిత్రము పెండ్యాల వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 253 75.0
3869 భార.369 294.592 3 మహాభారత చరిత్రము పెండ్యాల వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 253 75.0
3870 భార.370 294.592 3 శ్రీమహాభారత దర్శిని శాతవాహన శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 244 50.0
3871 భార.371 294.592 3 మహాభారత కాలనిర్ణయం వేదవ్యాస వేదవ్యాస ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 190 60.0
3872 భార.372 294.592 3 భారతీయుడా, మహాభారతం చదివావా అప్పజోడు వెంకటసుబ్బయ్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2006 304 100.0
3873 భార.373 294.592 3 భారతీయుడా, మహాభారతం చదివావా అప్పజోడు వెంకటసుబ్బయ్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2006 304 100.0
3874 భార.374 294.592 3 భారత సూక్తి సుధా బిందువులు పి.శశిరేఖ రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 2010 184 150.0
3875 భార.375 294.592 3 భారత సూక్తి సుధా బిందువులు పి.శశిరేఖ రచయిత, హైదరాబాద్ 2010 184 150.0
3876 భార.376 294.592 3 శ్రీమహాభారత సూక్తి సుధార్ణవము చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి జి.యం.ఎస్. ప్రచురణ 2011 149 75.0
3877 భార.377 294.592 3 శ్రీమహాభారత సూక్తి సుధార్ణవము చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి జి.యం.ఎస్. ప్రచురణ 2011 149 75.0
3878 భార.378 294.592 3 శ్రీమహాభారత వైజ్ఞానిక సమీక్ష తిరుమల వెంకటశ్రీనివాసాచార్యులు శ్రీనివాస భారతి, భీమవరము 1986 183 30.0
3879 భార.379 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము- అలంకార సమీక్ష సఱ్ఱాజు లక్ష్మీనరసింహారావు యస్.పాండురంగారావు, హిందూపురం 1981 449 40.0
3880 భార.380 294.592 3 కవిత్రయ భారతము- రాజనీతి నేతి అనంతరామశాస్త్రి అరుణా పబ్లికేషన్స్ , గుంటూరు 1988 288 50.0
3881 భార.381 294.592 3 వ్యాస భారత వరివస్య శలాక రఘునాధశర్మ వ్యాస పీఠము, నరసరావుపేట 2009 124 100.0
3882 భార.382 294.592 3 మహాభారత పారిజాతము తూములూరి శ్రీదక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1992 102 15.0
3883 భార.383 294.592 3 మహాభారత పారిజాతము తూములూరి శ్రీదక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1992 102 15.0
3884 భార.384 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము- ధర్మతత్త్వము డి.విద్వేశ్వరి రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 1998 121 60.0
3885 భార.385 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము- ధర్మతత్త్వము డి.విద్వేశ్వరి రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 1998 121 60.0
3886 భార.386 294.592 3 మహాభారతము - మహిళ జక్కా వేంకట రమణప్ప రచయిత,అనంతపురం 1979 94 6.0
3887 భార.387 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతంలో ప్రకృతి వర్ణనలు మాడభూషి రంగాచార్యులు రచయిత, నల్గొండ 1991 110 40.0
3888 భార.388 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతంలో ప్రకృతి వర్ణనలు మాడభూషి రంగాచార్యులు రచయిత, నల్గొండ 1991 110 40.0
3889 భార.389 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ... టి.జె.పి.యస్.కాలేజి, గుంటూరు 1988 49 30.0
3890 భార.390 294.592 3 మహాభారత ధర్మశాస్త్రము కొండేపూడి సుబ్బారావు ప్రసన్న భారతీ గ్రంథమాల, విశాఖపట్నం 2001 282 100.0
3891 భార.391 294.592 3 భారతావతరణము దివాకర్ల వేంకటావదాని తి.తి.దే. 1983 32 1.5
3892 భార.392 294.592 3 భారత కథాలహరి ధారా రామనాధశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1993 88 15.0
3893 భార.393 294.592 3 భారత కథామంజరి చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం తి.తి.దే. 2010 74 35.0
3894 భార.394 294.592 3 భారత కథ, జీవుని వ్యవస్థ ... కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2001 93 25.0
3895 భార.395 294.592 3 మహాభారత మహిళా దర్శనం యన్.శాంతమ్మ రచయిత్రి, కర్నూలు 2010 359 200.0
3896 భార.396 294.592 3 మహాభారత మహిళా దర్శనం యన్.శాంతమ్మ రచయిత్రి, కర్నూలు 2000 348 150.0
3897 భార.397 294.592 3 వ్యాసముని లక్ష్యములు ద్వారకా కృష్ణమూర్తి రచయిత, చిత్తూరు 1991 147 15.0
3898 భార.398 294.592 3 ప్రామాణిక మహాభారత వివేచనము రఘుమన్న పరిశోధన ప్రకల్పం, తెలుగు విభాగం 2000 228 30.0
3899 భార.399 294.592 3 భారతంలో చిన్న కథలు ప్రయాగ రామకృష్ణ డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 255 60.0
3900 భార.400 294.592 3 మహాభారతం ప్రేమ్ సిద్ధార్ధ్ ఆర్ష విద్యా వాహిని ... 27 5.0
3901 భార.401 294.592 3 మహాభారతం ప్రేమ్ సిద్ధార్ధ్ ఆర్ష విజ్ఞాన వాహిని ... 27 5.0
3902 భార.402 294.592 3 భారతాంధ్రీకరణము వెలవర్తి పాటి వెంకటసుబ్బయ్య మురళీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1979 48 2.8
3903 భార.403 294.592 3 కవిత్రయ భారతంలో కమనీయ ఘట్టాలు జంధ్యాల మహతీ శంకర్ రచయిత, విజయవాడ 1992 160 20.0
3904 భార.404 294.592 3 కవిత్రయ భారతమందలి రాజనీతి ఉమ్మడి నరసింహారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1990 279 35.0
3905 భార.405 294.592 3 మహాభారతము- ఉపాఖ్యాన తత్త్వము పెన్మత్స వెంకటరాజు రచయిత, భీమవరం 1982 242 40.0
3906 భార.406 294.592 3 భారత నాటకములు కాళ్లకూరి అన్నపూర్ణ రచయిత్రి, గుడివాడ 2000 480 200.0
3907 భార.407 294.592 3 సజీవశిల్పాలు (భారత పాత్రలు) అప్పజోడు వెంకటసుబ్బయ్య రచయిత, కర్నూలు 1984 257 36.0
3908 భార.408 294.592 3 మహాభారతంలోని కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2012 128 8.0
3909 భార.409 294.592 3 మహాభారతంలోని కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2000 124 5.0
3910 భార.410 294.592 3 మహాభారతంలోని పాత్రలు బిట్రా ఆంజనేయులు మంగళగిరి, విజయవాడ, గుంటూరు బహుత్తమ ప్రముఖులు 1965 262 4.0
3911 భార.411 294.592 3 తెలుగులో సావిత్రి చరిత్ర డి.మునిరత్నం నాయుడు లక్ష్మీ ప్రచురణలు, చిత్తూరు 1985 108 12.0
3912 భార.412 294.592 3 సావిత్రి చరిత్ర కపిలవాయి లింగమూర్తి వాణీ ప్రచురణలు, కర్నూల్ 1988 82 15.0
3913 భార.413 294.592 3 కవిత్రయ భారతంలో కుంతి గుజ్జుల సంజీవరెడ్డి రచయిత, గుంటూరు 1988 267 45.0
3914 భార.414 294.592 3 భీష్మ ప్రశస్తి శివలెంక ప్రకాశరావు సరస్వతి పబ్లికేషన్స్,కాకినాడ ... 202 25.0
3915 భార.415 294.592 3 భీష్మ పితామహుడు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1996 144 8.0
3916 భార.416 294.592 3 భీష్మ పితామహుడు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి ఆధ్యాత్మ ప్రచార సంఘం, రాజమండ్రి 1973 219 5.0
3917 భార.417 294.592 3 భీష్మ పితామహుడు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి ఆధ్యాత్మ ప్రచార సంఘం, రాజమండ్రి 1976 279 6.0
3918 భార.418 294.592 3 భారతము-తిక్కన రచన భూపతి లక్ష్మీనారాయణరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో,రాజమండ్రి 1962 212 3.5
3919 భార.419 294.592 3 కవిత్రయ భారతంలో కృష్ణ పాత్ర ... విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 312 50.0
3920 భార.420 294.592 3 మహాభారతేతిహాసము- కర్ణుని పాత్ర, వ్యక్తిత్వము అల్లాడ నారాయణరావు తి.తి.దే. 2003 114 35.0
3921 భార.421 294.592 3 కవిత్రయ భారతంలో కృష్ణుడు చేబ్రోలు బసవయ్య విజ్ఞాన పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1991 312 50.0
3922 భార.422 294.592 3 మహాదాత కర్ణ పురాణపండ రాదాకృష్ణమూర్తి భాగవత మందిరం, రాజమండ్రి ... 190 10.0
3923 భార.423 294.592 3 మహాదాత కర్ణ పురాణపండ రాదాకృష్ణమూర్తి అధ్యాత్మ ప్రచారక సంఘం, రాజమహేంద్ర వరము ... 260 10.0
3924 భార.424 294.592 3 కర్ణుడు మరుపూరి కోదండరామిరెడ్డి మందాకినీ హంసమాల 1968 224 12.0
3925 భార.425 294.592 3 కవిత్రయ మహాభారతం - దృతరాష్ట్రుడు గుంటుపల్లి రామారావు విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1987 328 45.0
3926 భార.426 294.592 3 మహాభారత సర్వస్వము ... రాంషా శిరీషా పబ్లికేషన్స్, సామర్లకోట 1995 216 18.0
3927 భార.427 294.592 3 ధర్మకాయుడు (1,2 భాగాలు) ఎక్కిరాల అనంతకృష్ణ మాస్టర్ ఇ.కే. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణము 2005 268 70.0
3928 భార.428 294.592 3 ద్రోణ ప్రశస్తి దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి రచయిత, నెల్లూరు 1960 182 2.5
3929 భార.429 294.592 3 కీచక వథ చింతలపూడి వేంకటేశ్వర్లు ఆశావాది సాహితీ కుటుంబము ... 80 50.0
3930 భార.430 294.592 3 యయాతి యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూ ఢిల్లీ 2000 464 200.0
3931 భార.431 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతంలో సూర్యుడు ప్రాతూరి అరుణకుమారి శ్రీలక్ష్మీ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2006 188 120.0
3932 భార.432 294.592 3 మహావీరుడు(భీమసేనుడు) జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 51 12.0
3933 భార.433 294.592 3 సత్యభామ యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ ఎమెస్కో,హైదరాబదు 2010 144 50.0
3934 భార.434 294.592 3 రాజమాత ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య నవసాహితిబుక్ హౌస్,విజయవాడ 2004 408 170.0
3935 భార.435 294.592 3 కవిత్రయ భారతంలో గాంధారి సి.హెచ్. కళావతి రచయిత్రి, గుంటూరు 2007 108 60.0
3936 భార.436 294.592 3 ద్రౌపది కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2011 90 100.0
3937 భార.437 294.592 3 ద్రౌపది కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 1996 65 50.0
3938 భార.438 294.592 3 సౌశీల్య ద్రౌపది కస్తూరి మురళీకృష్ణ కస్తూరి ప్రచురణలు 2010 96 50.0
3939 భార.439 294.592 3 ద్రౌపది వేంకట బాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, నెల్లూరు 2010 83 60.0
3940 భార.440 294.592 3 ద్రౌపది యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ లోకనాయక్ ఫౌండేషన్, విశాఖపట్టణము 2005 270 100.0
3941 భార.441 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతంలో ద్రౌపది పాత్ర చిత్రణము కె.యస్ .ఇందిరాదేవి తి.తి.దే. 1986 346 60.0
3942 భార.442 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతంలో ద్రౌపది పాత్ర చిత్రణము కె.యస్ .ఇందిరాదేవి తి.తి.దే. 1986 346 60.0
3943 భార.443 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతమూ - ద్రౌపది వాడవల్లి చక్రపాణిరావు ది వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణము 1990 380 75.0
3944 భార.444 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతమూ - ద్రౌపది వాడవల్లి చక్రపాణిరావు ది వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణము 1990 380 75.0
3945 భార.445 294.592 3 ద్రౌపది ప్రయాగ రామకృష్ణ నాగేశ్వరి పబ్లికేషన్స్ , విజయవాడ 1990 279 25.0
3946 భార.446 294.592 3 పాంచాలి లత నాగేశ్వరి పబ్లికేషన్స్ , విజయవాడ 1980 219 10.0
3947 భార.447 294.592 3 సైరంధ్రి కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1966 206 2.5
3948 భార.448 294.592 3 ఆంధ్ర కవితరంగిణి చాగంటి శేషయ్య హిందూధర్మశాస్త్ర గ్రంధనిలయం,కపిలేశ్వరపురం 1955 265 3.0
3949 భార.449 294.592 3 భారత కథాంశ సంగ్రహము వట్టిపల్లి మల్లి నాధశర్మ రచయిత 1983 151 15.0
3950 భార.450 294.592 3 తిక్కన కవితా శిల్పము వి.రామచంద్ర విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1989 204 40.0
3951 భార.451 294.592 3 భారత నిరుక్తి - విరాటోద్యోగ పర్వాల కథా సూత్రంతో తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1985 188 16.0
3952 భార.452 294.592 3 కవిత్రయము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య నండూరి సుభద్ర, సికింద్రాబాద్ 1989 114 12.0
3953 భార.453 294.592 3 భారత ఆంధ్రీకరణము ... ... ... 280 30.0
3954 భార.454 294.592 3 తిక్కన కావ్య శిల్పము కేతవరపు వెంకటరామకోటి శాస్త్రి వైఖరీ ప్రకాశనం, వరంగల్ 1973 539 50.0
3955 భార.455 294.592 3 తిక్కన కవితా శిల్పము వి.రామచంద్ర విజ్ఞాన్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1989 204 40.0
3956 భార.456 294.592 3 తిక్కన సారస్వత మూర్తి మరుపూరి కోదండరామిరెడ్డి గ్రంధకర్త, నెల్లూరు ... 490 30.0
3957 భార.457 294.592 3 తిక్కన నండూరి రామకృష్ణమాచార్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు వి.వి. 1998 66 5.0
3958 భార.458 294.592 3 తిక్కన నాటకీయ శిల్పము బి.మంగమ్మ రచయిత్రి, కర్నూలు 1985 460 50.0
3959 భార.459 294.592 3 తిక్కన కవిత- నాట్య శాస్త్ర మర్యాదలు నందవరము మృదుల మైత్రీ బుక్స్, హైదరాబాద్ 2006 108 60.0
3960 భార.460 294.592 3 తిక్కన కళాసామ్రాజ్యము కాళ్లూరి వ్యాసమూర్తి రచయిత, విజయనగరం 1952 225 2.5
3961 భార.461 294.592 3 తిక్కన కళాసామ్రాజ్యము కాళ్లూరి వ్యాసమూర్తి రచయిత, విజయనగరం 1952 225 2.5
3962 భార.462 294.592 3 తిక్కన- హరిహరనాథ తత్త్వము ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్త్రి కౌండిన్యాశ్రమము, గుంటూరు 1977 435 20.0
3963 భార.463 294.592 3 తిక్కన- హరిహరనాధ తత్త్వము ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్త్రి కౌండిన్యాశ్రమము, గుంటూరు 1977 430 20.0
3964 భార.464 294.592 3 భారత కథాంశ సంగ్రహము వట్టిపల్లి మల్లి నాథశర్మ బాలకృష్ణ భారతి, హైదరాబాద్ 1983 151 15.0
3965 భార.465 294.592 3 భారత కథాంశ సంగ్రహము వట్టిపల్లి మల్లి నాధశర్మ బాలకృష్ణ భారతి, హైదరాబాద్ 1983 151 15.0
3966 భార.466 294.592 3 తిక్కన- హరిహరనాధ తత్త్వము కేతవరపు వెంకటరామకోటి శాస్త్రి గంగాధర్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 149 7.5
3967 భార.467 294.592 3 మహాకవి మార్గం - విరాట పర్వ విమర్శ యస్.వి.జోగారావు యం.యన్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కం. విశాఖపట్నం 1985 132 6.0
3968 భార.468 294.592 3 భారతము - తిక్కన రచన ... సరస్వతి పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి ... 212 20.0
3969 భార.469 294.592 3 భారత నిరుక్తి - తిక్కన సరసోక్తి టి.రామకృష్ణమూర్తి సూరం శ్రీనివాసులు , తాడికొండ 1985 188 16.0
3970 భార.470 294.592 3 కవిత్రయము - తిక్కన నండూరి రామకృష్ణమాచార్య యన్.వి. స్వామి, సికిందరాబాద్ ... 104 3.5
3971 భార.471 294.592 3 తిక్కన కళాసామ్రాజ్యము కాళూరి వ్యాసమూర్తి రచయిత, విజయనగరం 1967 166 4.0
3972 భార.472 294.592 3 కవిత్రయ భారతము - ఉద్యోగపర్వము జి.వి.బి.శర్మ రచయిత, తెనాలి 2008 252 200.0
3973 భార.473 294.592 3 నన్నయ జయంతి జి.అప్పారావు యూనివర్శిటీ ఆఫ్ చెన్నై 1986 148 30.0
3974 భార.474 294.592 3 నన్నయ జయంతి జి.అప్పారావు యూనివర్శిటీ ఆఫ్ చెన్నై 1986 148 30.0
3975 భార.475 294.592 3 తిక్కన భారత దర్శనము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య వేదవ్యాస చక్రవర్తి, సికిందరాబాద్ ... 302 15.0
3976 భార.476 294.592 3 తిక్కన భారత దర్శనము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య వేదవ్యాస చక్రవర్తి, సికిందరాబాద్ ... 302 15.0
3977 భార.477 294.592 3 మార్గదర్శి నన్నయభట్టు దేవులపల్లి రామానుజరావు అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్ధ, 1982 53 2.5
3978 భార.478 294.592 3 భారత నిరుక్తి -నన్నయ రుచిరార్ధ సూక్తి తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, విజయవాడ 2000 112 45.0
3979 భార.479 294.592 3 తెలుగు కవిత్వం - నన్నయ ఒరవడి రాజుపాలెం చంద్రశేఖరరెడ్డి రచయిత, అనంతపురం 1987 90 12.0
3980 భార.480 294.592 3 శ్రీనన్నయ భట్టారకుడు దివాకర్ల వేంకటావదాని యూనివర్శిటీ గ్రాంట్స్ కమీషన్ 1972 125 2.0
3981 భార.481 294.592 3 శ్రీనన్నయ భట్టారకుడు దివాకర్ల వేంకటావదాని తి.తి.దే. 1984 118 2.5
3982 భార.482 294.592 3 సాహిత్యోపన్యాసములు ... ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 93 1.5
3983 భార.483 294.592 3 సారమతి నన్నయ ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 176 10.0
3984 భార.484 294.592 3 నన్నయ భట్టు - విజ్ఞాన నిరతి గొబ్బూరి వెంకటానంద రాఘవరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో,రాజమండ్రి 1960 184 2.0
3985 భార.485 294.592 3 నన్నయ భారతం - వివాహ ధర్మ నిరూపణం దిట్టకవి గోపాలాచార్యులు కౌశిక గ్రంధమాల, గుంటూరు 2008 110 116.0
3986 భార.486 294.592 3 నన్నయ భారతం - వివాహ ధర్మ నిరూపణం దిట్టకవి గోపాలాచార్యులు కౌశిక గ్రంధమాల, గుంటూరు 2008 110 116.0
3987 భార.487 294.592 3 నన్నయ వ్యాస పీఠం మథునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి తి.తి.దే. 1987 343 11.7
3988 భార.488 294.592 3 నన్నయ భారత రచన - రాజరాజ ప్రోత్సాహము ఏరూరు సీతారామ శర్మ రచయిత, ఆదోని 1984 258 25.0
3989 భార.489 294.592 3 వ్యాస భారతము - నన్నయ పరిష్కారము జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు రచయిత 1979 790 120.0
3990 భార.490 294.592 3 నన్నయ భట్టారకుఁడు దివాకర్ల వేంకటావదాని తి.తి.దే. 1984 118 15.0
3991 భార.491 294.592 3 భారత నిరుక్తి - నన్నయ రుచిరార్ధ సూక్తి తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, విజయవాడ 2000 112 45.0
3992 భార.492 294.592 3 మార్గదర్శి నన్నయభట్టు దేవులపల్లి రామానుజరావు అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్ధ,హైదరాబాద్ 1982 55 18.0
3993 భార.493 294.592 3 నన్నయ భారతములో ఉపమ బి.రుక్మిణి రచయిత్రి, వరంగల్ 1984 158 15.0
3994 భార.494 294.592 3 అక్షర రమ్యత పాతకోట రాధాకృష్ణ మూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 60 8.0
3995 భార.495 294.592 3 అక్షర నీరాజనం వేదుల లక్ష్మీగణపతి శాస్త్రి యుగతరంగిణి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1982 104 10.0
3996 భార.496 294.592 3 అక్షర నీరాజనం వేదుల లక్ష్మీగణపతి శాస్త్రి యుగతరంగిణి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1982 104 10.0
3997 భార.497 294.592 3 భారత ప్రశస్తి యం.జీ.పి. శ్రీరామచంద్రమూర్తి రచయిత, ఖమ్మం ... 88 4.0
3998 భార.498 294.592 3 నన్నయ వ్యాస పీఠం మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి తి.తి.దే. 1987 343 11.5
3999 భార.499 294.592 3 నన్నయ మహిళ (పరిశీలన గ్రంథము) కొలకలూరి స్వరూపరాణి రచయిత్రి, అనంతపురం 1985 111 20.0
4000 భార.500 294.592 3 నన్నయ మహిళ కొలకలూరి స్వరూపరాణి రచయిత్రి, అనంతపురం 1985 111 20.0