వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -130

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
97001 Where Guest Book New Orleans 96 100.00
97002 The World of RCI Holidays 1995 Supplement 1995 99 25.00
97003 Jordan The Holy Land 10 1.00
97004 The Far East 2000 Sotc World Famous Tours 90 20.00
97005 Visit Armenia 20 10.00
97006 Hua Hin And The Near South 100 100.00
97007 Australia Now Bicentennial edition Vol. 12 No. 4 Phil Harrison A Promotion Australia Publication 1988 64 25.00
97008 Sydney New South Wales Australian Tourist Commission 1997 120 75.00
97009 Australia in Color 30 10.00
97010 Werner Noth Die Wartburg Koehler & Amelang 157 25.00
97011 The First Book of Brazil Sally Sheppard Franklin Watts, Inc. 1962 83 20.00
97012 Impressions Dubai 2012 250 300.00
97013 Danmark mellem sund og hav 1979 60 20.00
97014 The Streets of Penang 64 20.00
97015 China Arthur Cotterell Dorling Kindersley 1994 63 25.00
97016 China Pictorial 1985 1985 100 100.00
97017 China Pictorial 1984 1984 100 100.00
97018 This is the USSR Invitation to a Journey 20 10.00
97019 Moscow Yuri Balanenko, Alex Miller 185 200.00
97020 Singapore 43 20.00
97021 Czechoslovakia Travel Sales Guide 1983 95 100.00
97022 Hawaii : Fiftieth Star A. Grove Day Popular Library, Inc. 1963 128 2.50
97023 Auckland A - Z Free Official Guide 2012 2012 158 20.00
97024 The Wonders and Problems of Lake Novosti Press Agency Publishing House 1989 75 20.00
97025 Lazienki Marek Kwiatkowski Interpress Publishers, Warszawa 1971 44 10.00
97026 Acropolis of Athens John Decopoulos 100 20.00
97027 Singapore New Delhi World Book Fair 2015 2015 60 20.00
97028 Welcome The Bahai House of Worship 20 10.00
97029 To Malta and Gozo R.J.L. Wilkinson 122 25.00
97030 Nagasaki in Color III 35 20.00
97031 Gipuzkoa 20 10.00
97032 Torino 52 20.00
97033 The Netherlands in brief 47 10.00
97034 Swissair 64 20.00
97035 We'll show the world how good an airline can be 96 20.00
97036 Europe 232 2.00
97037 Sas World No. 27 Travel and Freight Magazine 31 10.00
97038 Surprising Amsterdam 50 10.00
97039 Red Funnel Holidays 2006 49 20.00
97040 Britain Sandra Harris Headway Publications 1991 83 20.00
97041 Discovery Magazine of the Air 71 20.00
97042 Going Places September 2011 2011 48 25.00
97043 Cosmos Tourama 1997 135 35.00
97044 Swissair Gazette 1992 90 10.00
97045 RCI Directory of Affiliated Resorts RCI India Private Limited 264 100.00
97046 The World of RCI Holidays 1994 1994 371 100.00
97047 The Ultimate Hiliday Experience Royal Caribbean International 105 100.00
97048 Worldwide Cruise Holidays 2000 85 55.00
97049 Spend Your Time in the New Millennium with Thomas Cook 2000 64 25.00
97050 Membership Rewards 32 10.00
97051 Guide to The Grand Place 10 1.00
97052 The National Pyongyang Circus Foreign Languages Publishing House 1977 48 10.00
97053 Erlangen Verlag Junge & Sohn Erlangen 1979 176 50.00
97054 Sri Lanka .. 30 10.00
97055 A Landmark Building Reflections on the Architecture of the Bibliotheca Alexandrina Ismail Serageldin Bibliotheca Alexandrina 2006 61 100.00
97056 Imperial War Museum 49 25.00
97057 Imperial War Museum Duxford 48 50.00
97058 Nasa Guided Tours 28 10.00
97059 Oxford in Colour Alexander Rutherford Jarrold and Sons Limited 20 10.00
97060 The Pictorial History of Westminster Abbey Canon Adam Fox D.D. 24 10.00
97061 Buckingham Palace 24 5.00
97062 The White House An Historic Guide 1987 159 100.00
97063 Guide to The Grand Palace 15 2.00
97064 Club Mahindra Live in the moment 100 20.00
97065 Cultural Show at the Rotary South Asia Conference 60 10.00
97066 Soviet Siberia A. Krasnovsky Progress Publishers, Moscow 100 20.00
97067 From Sea to Sea A Journey about the Northern Caucasus Progress Publishers, Moscow 1978 200 10.00
97068 Kiev Travel Guide Leonid Daen Novosti Press Agency Publishing House 224 10.00
97069 Erevan Jerewan Progress Publishers, Moscow 1975 60 10.00
97070 Facets of Ancient Kiev 30 10.00
97071 The Soviet Union Novosti Press Agency Publishing House 20 10.00
97072 India Travel Companion 275 55.00
97073 India on 5 and 10 A Day Jan Aaron Arthur Frommer, Inc. 1974 335 30.00
97074 Fodor's Exploring India Fiona Durnlop AA Publishing 2001 288 100.00
97075 Fodor's Guide to India Eugene Fodor, William Curtis Fodor's Modern Guides, Inc. 1963 650 25.00
97076 a Traveler's guide to India Betsy Ridge and Peter Eric Madsen Charles Scribner's Sons 1973 190 25.00
97077 India Bryn Thomas Lonely Planet Publications 1997 1169 250.00
97078 India The Rough Guide David Abram The Rough Guides 1397 300.00
97079 India a travel Survival kit Lonely Planet Publications 1981 696 100.00
97080 Tourist India S.N. Kaul 1977 496 28.00
97081 Pilgrim's Travel Guide Part 1 V.R. Ragam Sree Sitha Rama Nama Sankirthana Sangham, Guntur 343 5.00
97082 Pilgrim's Travel Guide Part 2 V.R. Ragam Sree Sitha Rama Nama Sankirthana Sangham, Guntur 1963 688 10.00
97083 India A Handbook of Travel P.B. Roy Saturday Mail Publication 1954 297 25.00
97084 India Centuries of Youth Tsuyoshi Nakagawa Allied Publishers, Bombay 1973 130 55.00
97085 India Walter Imber 59 10.00
97086 The Handbook of India 84 5.00
97087 India 232 20.00
97088 The Handbook of India Publications Division 1978 208 12.50
97089 Southern India Robertson McCarta 1990 256 55.00
97090 Uttarakhand Vinod Mehta Outlook Traveller 526 200.00
97091 Goa Vinod Mehta Outlook Traveller 2004 542 200.00
97092 Weekend Breaks from Bangalore Vinod Mehta Outlook Traveller 2003 510 225.00
97093 75 Holidays in the Hills and 100 Bonus dideways Vinod Mehta Outlook Traveller 2003 478 225.00
97094 Wildlife Holidays in India Vinod Mehta Outlook Traveller 2006 718 295.00
97095 100 Holidays in the Hills and 100 bonus hideaways Vinod Mehta Outlook Traveller 2004 542 225.00
97096 Kerala with Lakshadweep Vinod Mehta Outlook Traveller 2005 718 225.00
97097 Madura Welcome Tamilnadu 509 200.00
97098 Madura Welcome Tamilnadu Kalaimamani V.K.T. Balan 2005 431 200.00
97099 Tamilnadu Splendour of India Tamilnadu Tourism 1993 152 50.00
97100 Yatra Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board 2003 96 30.00
97101 Travel Guide to North India Paige Palmer Rupa & Co., New York 1982 112 12.00
97102 Latest Tourist Road Map of India Lal Chand & Sons, New Delhi 22 30.00
97103 India Political Roads Map Rishabh Kumar Jain N.C. Kansil & Sons, New Delhi 20 10.00
97104 South India Map Sura Sura, Madras 1988 20 10.00
97105 Latest Tamilnadu Map English Map 10 1.00
97106 Splashes of Splendour Tamil Nadu, India 20 10.00
97107 Bangalore Sura Sura, Madras 1990 50 10.00
97108 Bangalore Guid Book Srinidhi Publications, Bangalore 120 50.00
97109 aptdc Traveller 93 20.00
97110 Travelmate Tourism Department, Hyderabad 192 100.00
97111 Comprehensive Tourist Guide Tourism Department, Hyderabad 128 55.00
97112 Monuments of Kerala H. Sarkar Archaeological Survey of India, New Delhi 1992 76 15.00
97113 Monuments of Kerala H. Sarkar Archaeological Survey of India, New Delhi 1978 76 3.25
97114 The Kerala Companion Kerala Tourism Department 286 250.00
97115 Kerala Krishna Chaitanya National Book Trust, India 206 55.00
97116 Historical Places of Bihar 2001 20 10.00
97117 Nest & Wings Guide to Darjeeling Area A.P. Agarwala Nest & Wings, New Delhi 1998 123 65.00
97118 Visakhapatnam A Tourist Paradise G.S.N. Murty 2003 150 125.00
97119 Hyderabad Best .com 66 10.00
97120 Hyderabad's Heritage Monuments Surendrapuri 162 100.00
97121 Hyderabad & Secunderabad Indian Map Service, Jodhpur 16 1.00
97122 Guide Book to Mysore S. Nagarajan New Book Company, Bangalore 1976 30 2.00
97123 Chennai 100 10.00
97124 Guide ot Kodaikanal and its History E.M.M.L. 1909 127 10.00
97125 Pondicherry Tamilnad Printers & Traders pvt. Ltd 1985 57 12.00
97126 Hill Stations of Northern India The Tourist Division, New Delhi 1955 110 2.50
97127 Oberoi City Guide Tricom Media 54 10.00
97128 The Delhi City and Delhi Delights and Other Regular Tours Delhi Tourism & Transportation 184 100.00
97129 Delhi Tourist Guide & Travel Directory Services India, New Delhi 1990 180 120.00
97130 Delhi And Its Neighbourhood Y.D. Sharma Archaeological Survey of India, New Delhi 1990 161 20.00
97131 Illustrated Delhi Guide Lal Chand & Sons, New Delhi 80 5.00
97132 The Delhi City 118 25.00
97133 Delhi, Chandigarh, Punjab, Haryana & Himachal Pradesh Maps And Agencies, Madras 31 1.00
97134 Nagpur Guide Spectra Vision, Nagpur 1992 72 25.00
97135 Pune Darshak Narayan S. Potdar Sulekha Prakashan Pune 1988 97 10.00
97136 Bombay A Visitor's Companion Harish S. Booch The Lakhani Book Depot 1961 98 1.00
97137 Jaipur Tamilnad Printers & Traders pvt. Ltd 1985 71 15.00
97138 Jaipur & Amer Lal Chand & Sons, New Delhi 64 10.00
97139 Tourist Guide to Almora District The Regional Tourists Bureau 20 1.00
97140 Ahmadabad K.V. Soundara Rajan Archaeological Survey of India, New Delhi 1992 71 12.00
97141 A Guide to Sikkim Darjeeling Area & Bhutan Rajesh Verma Sunila Verma, Gangtok 1995 124 78.00
97142 Orissa Shreeram Chandra Dash Publications Division 1997 91 40.00
97143 Latest Orrissa Tourist Guide Tourist Publication, Delhi 62 25.00
97144 West Bengal And Orissa Department of Tourism, New Delhi 1964 131 4.50
97145 Goa (with Panaji) map 10 1.00
97146 Old Goa S. Rajagopalan Archaeological Survey of India, New Delhi 1994 48 10.00
97147 Old Goa S. Rajagopalan Archaeological Survey of India, New Delhi 2004 96 55.00
97148 Goa Nest & Wings, New Delhi 64 25.00
97149 100 Goan Experiences Pantaleao Fernandes The Word Publications 2006 100 55.00
97150 Rajasthan India Book Distributors Ltd 72 10.00
97151 Khushboo Gujarat Ki R.K. Vacations Pvt Ltd 22 10.00
97152 Destination West Bengal Department of Tourism, New Delhi 29 10.00
97153 Kashmir Kashmir 30 2.00
97154 Alampur Tourism & Culture Department 2004 156 300.00
97155 Temples of South India K.R. Srinivasan National Book Trust, India 1993 246 37.00
97156 Temples of Legends of Andhra Pradesh N Ramesan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 178 10.00
97157 Places of Interest in Andhra Pradesh 32 10.00
97158 Andhra Pradesh The Reader's Digest 1977 30 1.00
97159 Temples of Tadpatri N.S. Ramaswami The Government of Andhra Pradesh, Hyderabad 1976 29 2.00
97160 Srisailam 179 2.50
97161 Sanchi Debala Mitra Archaeological Survey of India, New Delhi 2001 67 30.00
97162 Fatehpur Sikri Saiyid Athar Abbas Rizvi Archaeological Survey of India, New Delhi 1992 97 15.00
97163 Tanjore & The Big Temple K.V.P. 1955 40 2.50
97164 Sri Meenakshi Temple T.G.S. Balaram Iyer Sri Karthik Agency, Madurai 1984 42 8.00
97165 Sringeri Arrayya IBH Prakashana, Bangalore 1991 59 2.50
97166 Madurai V. Meena Harikumari Arts 30 2.00
97167 Madurai V. Meena Harikumari Arts 16 1.00
97168 Madurai Tamilnad Printers & Traders pvt. Ltd 1985 71 15.00
97169 Sri Jambunatha Temple Thiruvanai Kovil N. Shanmugham Sri Jambukeswarar Akilandeswari 1992 19 3.00
97170 Thiruvannamalai V. Narayanaswamy Manivasagari Pathippakam 1999 90 10.00
97171 Pilgrimage to Sringeri M.S.M. Sharma Sri Sharada Peetham, Sringeri 40 10.00
97172 Udupi Sri Krishnapur Mutt 97 10.00
97173 Kanniyakumari 10 1.00
97174 Holy Jayrambati Matrimandira Swami Tejasananda Sri Sri Matrimandira 1995 38 5.00
97175 Guruvayur The Bhooloka Vaikundha A Devaswam Publication 89 2.50
97176 108 Vaishnavite Divya Desams Volume 1 Miss M.S. Ramesh T.T.D., Tirupathi 2000 166 35.00
97177 Lucknow's Imambaras Are Hindu Palaces P.N. Oak Jaico Publishing House, Bombay 1976 144 10.00
97178 The Taj Mahal is a Hindu Palace P.N. Oak Pearl Publications Private Limited 1969 264 4.50
97179 Indu Tourism News Vol. 2 Issue 11 .. 1993 95 20.00
97180 Bhagwan Shankar ke 12 Jyotirlingon ki Katha 46 10.00
97181 The Sthalpurana of Sri Krishnaranyam Singarkudi Koil Singarkudi Koil 25 1.00
97182 Cultural Heritage & Development 10 2.50
97183 Marketing Strategies for Promotion of Cultural Tourism and Folk Arts in Andhra Pradesh Arja Srikanth 2010 323 425.00
97184 Tourism Socio - Economic And Ecological Impact Keka Lahiri The ICFAI University Press 2006 211 100.00
97185 Perspectives on Tourism in India Som N Chib Publications Division 1983 61 7.00
97186 Yatra 72 10.00
97187 Sripuram Sri Narayani Peedam 100 25.00
97188 Holy Kamarpukur Swami Tejasananda Advaita Ashrama, Calcutta 1983 47 2.50
97189 అమర్ నాథ్ దర్శన్ శంకర్ లాల్ దావే తెనాలి కెమేరా క్లబ్, తెనాలి ... 20 2.50
97190 श्री प्रमरनाय जी ... ... ... 46 2.00
97191 The Temple of Sree Padmanabhan Swamy 10 2.00
97192 శ్రీ నారదగడ్డ క్షేత్ర దర్శన్ (కన్నడ) ... ... ... 44 1.00
97193 Thirumalai Nayak Palace R. Nagaswamy 1988 12 1.25
97194 Guide Map of Gulbarga Fort 10 1.00
97195 Prashaanthi Nilayam Information Booklet Sri Sathya Sai Books & Publications 1999 52 15.00
97196 Belur Math 8 3.00
97197 The Mysore Palace M.S. Nagaraja Rao 1989 38 6.00
97198 An Invitation to Veneto And Its Treasures Regione Veneto 2004 64 25.00
97199 Auroville 1979 60 10.00
97200 Taj News, The Program Taj etc., 50 20.00
97201 Srisailam Andhra Pradesh Tourism & Culture Department 40 50.00
97202 Sri Kalahasthi Temple P. Sitapati and P. Nagi Reddy 1967 63 7.00
97203 Kancheepuram and Its Temples A.K. Seshadri T.T.D., Tirupathi 2003 195 100.00
97204 Dasara Navarathrulu Mysore (Kannada) 60 10.00
97205 Dasara Souvenir 1984 (kannada Government of Karnataka 1984 64 5.00
97206 Dasara Cultural Festivities 1983 Souvenir (kannada) Government of Karnataka 106 5.00
97207 Guide to Somnath 20 2.00
97208 Guruvayur Temple a Profile A Guruvayur Devaswom Publication 18 1.00
97209 Chidambaram 15 1.00
97210 Temples of Madras City Swami Raghaveshananda Sri Ramakrishna Math, Madras 87 20.00
97211 Jaina Shrines in India O.P. Tandon Publications Division 1986 35 25.00
97212 Puri Government of Orissa 10 1.00
97213 Swaminarayan Akshardham New Delhi Swaminarayan Aksharpith, Gujarat 2014 80 50.00
97214 Akshardham 30 10.00
97215 Tirtha Subhadra Sen Gupta Rupa & Co., New York 2001 180 55.00
97216 Chaar Dhaam : A Guide to the Hindu Pilgrimages Subhadra Sen Gupta Rupa & Co., New York 2003 211 60.00
97217 Mukti Dham Nasik Road A Great Name in Temple 20 1.00
97218 The Kesava Temple At Somanathapur R. Narasimhachar Archaeology & Museums in Karnataka 1977 17 1.00
97219 Illustrated Vegetarian Boook Be Vegetarian & Enjoy Good Health 31 10.00
97220 Calcutta (Folder) 60 10.00
97221 Spectacular Surat, Rangilo Rajkot (Folder) 50 10.00
97222 Incredible India (Folder) 55 15.00
97223 Places of Interest on The Central Railway 60 10.00
97224 Art forms of Kerala 50 10.00
97225 Incredible India Vol. VI No. 10 Rupali Narasimhan 2007 72 25.00
97226 Incredible India 31 10.00
97227 Incredible India Tirupati Chittoor Andhra Pradesh Tourism 10 50.00
97228 Incredible India Sept 2003 2003 88 10.00
97229 India Government of India, New Delhi 1972 30 10.00
97230 India भारत ... ... ... 25 10.00
97231 India 10 1.00
97232 India Group And Independent Holidays 1996-97 Air India 1997 23 10.00
97233 Holiday Travel India 71 10.00
97234 B.B.& C.I Annual 1936 1936 30 10.00
97235 About India 82 10.00
97236 India A Pictorial Survey The Publications Division Ministry of Information 1960 100 15.00
97237 Simplifly Vol. 5 Issue 6 Deccan Aviation Ltd 2008 112 55.00
97238 Mosaique Issue 05 44 15.00
97239 Mid Year Special Wonders of India The Week June 26, 2005 2005 100 25.00
97240 Destination Andhra Pradesh April 2001 2001 32 10.00
97241 India Today Tourism Special December 2008 2008 64 25.00
97242 The Social Side of Enterprise L.T.C Limited 20 10.00
97243 India 20 10.00
97244 Andhra Pradesh Tourism Journal 34 10.00
97245 Andhra Pradesh Beckons 68 25.00
97246 Tales we tell… Andhra Pradesh Tourism & Culture Department, Andhra Pradesh 40 10.00
97247 Amaravati The World Class Emerging Capital The Hinsindia 2016 80 20.00
97248 Vijayawada Beckons Vivek Goenka 60 20.00
97249 Captivating Konaseema Explore The Scenic Godavari Back Waters 30 10.00
97250 Charming Chhattisgarh The Week Xtra Tourism 2006 34 10.00
97251 Incredible Forts and Monuments 10 2.00
97252 Churches in India P. Thomas Publications Division 1990 30 20.00
97253 The New Indian Express Dasara 2003 40 10.00
97254 Kerala God's Own Country Kerala Tourism Department, Thiruvanathapuram 1993 84 55.00
97255 Madhya Pradesh The Very Heart of India 20 10.00
97256 Rajasthan 118 55.00
97257 Tourist Maharashtra Government of Maharashtra, Bombay 94 10.00
97258 Religious Cultural and Historical Places of Punjab 36 20.00
97259 Sunrise State of Andhra Pradesh Tourism Policy 2015-2020 2015 39 55.00
97260 Pride of Tamil Nadu 97 25.00
97261 Culturama Vol. 1 Issue 4 June 2010 2010 77 25.00
97262 TravelPlus 1996 1996 198 60.00
97263 TravelPlus Contents March 2004 2004 150 50.00
97264 Our Capital Hyderabad Comprehensive Guide 150 20.00
97265 Jammu Kashmir & Ladakh 20 10.00
97266 Delhi-Agra-Jaipur The Golden Triangle 84 25.00
97267 Uttaranchal Uttaranchal Tourism, India 96 25.00
97268 The Week Tourism Guide (Folder) The Week Magazine 60 10.00
97269 Architecture (Folder) 100 20.00
97270 भारत India (Folder) 90 10.00
97271 Stone Observatories Jantar Mantars of India Director Archaeology & Museum 139 25.00
97272 Ranbanka Palace A Classic Heritage Hotel Jodhpur 30 10.00
97273 The Singing Rocks of Badami Sheelaknat Pattar Shilpa Publications, Badami 1979 119 25.00
97274 The Mysore Palace Mysore Palace Board, Mysore 2002 36 15.00
97275 Mahabalipuram Tamilnad Printers & Traders pvt. Ltd 1985 81 20.00
97276 India 60 10.00
97277 తాజ్‌మహలు తేజోమహాలయము శివాలయము పి.ఎన్. ఓక్ ... ... 47 20.00
97278 పిరమిడ్‌లు చరిత్ర విశేషాలు శ్రీవాసవ్య డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 96 30.00
97279 Story of the Taj Kamal Aurora Vikas Publishing House Pvt Ltd 20 10.00
97280 Water Sports, Shopping in Frankfurt 30 10.00
97281 Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport 20 10.00
97282 The Arya Vaidya Sala, Kottakkal Our Progress A bird's eye View 10 10.00
97283 Sree Travels Tour Booklet Sree Travels 2003 20 10.00
97284 Kashmir Hotel And Restaurant Owners Federation Hotel Directory & Travel Guide 2012 2012 67 55.00
97285 Members Directory & Travel Planner 2012 Travel Agents Association of Kashmir 2012 30 20.00
97286 आमरगंटक ... ... ... 123 55.00
97287 భారత ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్, విజయవాడ 2013 1008 153.00
97288 ఇండియా ట్రావెల్ గైడ్ దుర్గ మణిమేఖల ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 792 150.00
97289 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టూరిజం వనరులు అవకాశాలు ఈమని శివనాగిరెడ్డి బాటసారి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 250 100.00
97290 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చూడదగిన స్థలాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సమాచార, హైదరాబాద్ 1959 80 5.00
97291 యాత్రిక మిత్ర పులిగడ్డ వెంకట కుటుంబ వసంత కుమార్ వసంతలక్ష్మీ ప్రచురణ 2004 421 75.00
97292 ఉత్తరభారత యాత్రామార్గదర్శి ద్వితీయ భాగము రాగం వేంకటేశ్వర్లు ... 1990 447 55.00
97293 యాత్రామార్గదర్శి రాగం వేంకటేశ్వర్లు శ్రీ సీతారామ నామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1970 575 10.00
97294 భావిపౌరుల భారతదర్శిని ధర్మవరపు బుచ్చిపాపరాజు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1989 200 20.00
97295 మన ప్రసిద్ధ పుణ్య క్షేత్రాలు ఇలపావులూరి పాండురంగ రావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1997 77 10.00
97296 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రదర్శనం కలువకొలను కృష్ణకుమారి కలువకొలను సత్యనారాయణమూర్తి ... 40 10.00
97297 శ్రీ కనకదుర్గ క్షేత్రం జయంతి చక్రవర్తి ఇ. గోపాల క్రిష్ణారెడ్డి 2006 304 50.00
97298 శ్రీ వరాహనరసింహస్వామి అవతారము అరిశెట్టి సాయిప్రసాద్ అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం, గుంటూరు 2017 52 40.00
97299 చిలుకూరు పుణ్యధామము స్థల పురాణము శంకర్ సింగ్ ఠాకూర్ శ్రీ బాలాజి ఫోటో అండ్ బుక్స్ ... 32 9.00
97300 పెరుమాళ్ కోయిల్ (కంచి) వైభవములు కనగర్ల పూర్ణచంద్రరావు ... 2015 204 55.00
97301 శ్రీ శైవక్షేత్ర వైభవము ... శ్రీ శైవక్షేత్ర ధర్మ ప్రచార పరిషత్ 2008 48 20.00
97302 శాసనాల్లో ద్రాక్షరామ శ్రీ భీమేశ్వరాలయ చరిత్ర జాస్తి దుర్గాప్రసాద్, కాకాని చక్రపాణి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2015 272 150.00
97303 కొండవీడులో కొలువైన ఆంధ్రభోజుని ఆరాధ్య దైవము శ్రీ నవనీత బాలకృష్ణుడు పరుచూరు వెంకట నరసింహాచార్యులు ... 2010 52 20.00
97304 శ్రీ వ్యాసర సరస్వతీ క్షేత్ర మహత్యము వ్యాసర (బాసర) ఐ.విఎస్.ఎన్. మూర్తి ... 2000 69 25.00
97305 శ్రీ ధర్మపురి క్షేత్ర చరిత్ర సంగనభట్ల నరసయ్య నివేదిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 298 180.00
97306 పరమ శివ నందీశ్వరమూర్తి రూప విగ్రహ ప్రతిష్ఠ సంధర్భము ... ... ... 24 20.00
97307 ఒంటిమిట్ట రామయ్య చరిత్ర కట్టా నరసింహులు కట్టా నరసింహులు 2015 101 100.00
97308 శ్రీరాముడు జగదభిరాముడు ఒంటిమిట్ట రాముడు కోదండరాముడు అలపర్తి పిచ్చయ్య చౌదరి కవితా మెమోరియల్ పబ్లికేషన్స్ 2016 100 25.00
97309 భద్రాచలక్షేత్ర మహాత్మ్యము ... ... ... 60 10.00
97310 తిరుమల చరిత్ర రాజు భద్రావతి ... 2007 100 25.00
97311 తిరుమల చంద్రగిరి మైనాస్వామి Sree Charan & Sree Karan Publications 2002 83 25.00
97312 తిరుపతి తిరుమల యాత్రాదర్పణము ... శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో., చిత్తూరు 1955 79 2.50
97313 తిరుమల శ్రీవారి గైడ్ మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు సందీప్ బుక్ స్టాల్, తిరుమల ... 144 20.00
97314 శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణు దేవాలయము జి. వెంకట రామయ్య, యం. విజయలక్ష్మి కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం 2007 80 25.00
97315 త్ర్యంబకేశ్వర దర్శనం నాసిక్ దర్శనం, మరియు శిర్డీ, శని శింగనాపుర్ మన్‌వేశ్ దత్త టూరిస్ట్ పబ్లికేషన్స్ ... 48 20.00
97316 శక్తి జ్యోతి కె.వి. మురుగానందం ... 2003 48 10.00
97317 శ్రీశైలం పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1989 47 3.00
97318 శ్రీశైలం పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1977 60 2.50
97319 శ్రీశైల దివ్యక్షేత్రం ... ... ... 30 6.50
97320 శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయ చరిత్ర ... ... ... 24 2.50
97321 శ్రీరామ శ్రీ అనంతపద్మనాభ స్వామి దేవాలయం తిరువనంతపురం ... ... ... 24 10.00
97322 కన్యాకుమారి ఎస్. పద్మనాభన్ కుమరన్ పదిప్పగమ్, నాగర్ కోయిల్ ... 15 1.00
97323 రామేశ్వరం కథా ... శ్రీరామ్ ఆర్ట్ పబ్లికేషన్స్ రామేశ్వరం ... 32 10.00
97324 మారికాపురి శ్రీలక్ష్మీ చెన్నకేశవస్వామివారి మహాత్మ్యము కామాక్షమ్మ శ్రీ తురగా పూర్ణచంద్రరావు 1955 82 0.50
97325 గయాక్షేత్ర మాహాత్మ్యము ... లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ ... 79 2.50
97326 శ్రీ కేదార క్షేత్ర మాహాత్మ్యము ... లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ ... 72 3.00
97327 శ్రీ బదరీ క్షేత్ర మాహాత్మ్యము ... లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ ... 80 2.00
97328 శ్రీ జగన్నాధ మహాత్మ్యము ... విష్ణు పుస్తకాలయం, గయ ... 48 15.00
97329 అలంపుర క్షేత్రము గడియారం రామకృష్ణశర్మ ... 1967 76 1.25
97330 సిద్ధక్షేత్ర అమరావతి మాచిరాజు వేణుగోపాల్ మాచిరాజు శ్రీరామమూర్తి, అమరావతి 1995 133 16.00
97331 కోటప్ప కొండ చరిత్ర ... ... ... 10 1.00
97332 80 ఫోటోలతో కోటప్పకొండ చరిత్ర అయినాల మల్లేశ్వరరావు తెనాలి రామకృష్ణ అకాడమీ, తెనాలి 2006 48 30.00
97333 శ్రీమదాంధ్ర శ్రీకాళహస్తి స్థలపురాణము కొట్రా వేంకటనృసింహశాస్త్రి శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానము 2000 491 75.00
97334 విశ్వసాయి దేవాలయ దర్శిని ... విశ్వసాయి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 188 100.00
97335 Salar Jung Museum Guide Book 75 25.00
97336 Amaravati H. Sarkar and S.P. Nainar Archaeological Survey of India, New Delhi 1992 49 10.00
97337 Illustrated Guide Aurangabad Daultabad Ellora & Ajanta Umendra Verma Jayna Publishing Co., Delhi 45 20.00
97338 Nagarjunakonda H. Sarkar and S.P. Nainar Archaeological Survey of India, New Delhi 1987 83 25.00
97339 నాగార్జునకొండ సంక్షిప్త చరిత్ర సుమేధ విమలాక్ష ... 1965 46 2.50
97340 నాగార్జునకొండ సముద్రాల ఆంజనేయులు కవికంఠీరవ కావ్యమాలా ప్రచురణలు ... 152 20.00
97341 Select Monuments of Hyderabad V.V. Krishna Sastry The Director of Archaeology & Museums 1990 44 1.00
97342 విశ్వనగర్ వైభవం జి.వి.యల్.యన్. విద్యాసాగరశర్మ విశ్వమందిరం, గుంటూరు 1997 91 30.00
97343 హైదరాబాద్ నగర దర్శిని ... ... ... 64 10.00
97344 హైదరాబాద్ సిటీ గైడ్ ... కమర్షియల్ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ ... 25 2.50
97345 గోల్కొండ కోట గైడ్ మ్యాపు మరియు చిత్రములు పర్వేజ్ ఖాన్ ... ... 16 2.00
97346 Nandha The Puducherry Travellers Guide 40 10.00
97347 The Monuments of Alampur G. Ramakrishna Sarma 88 1.50
97348 కడప జిల్లా పర్యాటక దర్శిని వైభవం మోతుకూరు మునిస్వామి స్వామి పబ్లిషర్స్, ప్రొద్దుటూరు 2006 208 65.00
97349 పర్యాటన ... ... ... 300 100.00
97350 ఆంధ్రప్రదేశ్ ... ... ... 10 2.50
97351 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చూడదగిన స్థలాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సమాచార, హైదరాబాద్ 1959 80 5.00
97352 శ్రీ వేంకటేశ్వర మ్యూజియం ఆలయకళ తిరుపతి ... ... ... 10 1.00
97353 ఆంధ్రప్రదేశ్ వారసత్వ సంపద ... ... ... 30 10.00
97354 పర్యాటకుల సుందర స్వప్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ ... ... ... 107 25.00
97355 ఆంధ్రప్రదేశ్ యాత్రికుల స్వర్గసీమ ... పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ... 30 3.00
97356 భువనైక సౌందర్యం భువనగిరి పర్యాటకం చరిత్ర శాసనాలు ద్యావనపల్లి సత్యనారాయణ శ్రీ భగవాన్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2016 92 300.00
97357 కడప జిల్లా విజ్ఞాన విహారదర్శిని జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విజయవాణి ప్రింటర్స్, చౌడేపల్లి 2002 52 25.00
97358 Star Atlas Winslow Upton Ginn & Company Publishers 1896 50 1.00
97359 The American Heritage Pictorial Atlas of United States History Hilde Heun Kagan American Heritage Publishing Co., Inc. 1966 424 100.00
97360 Colour Coded Fast Reference Guide Suburbs & Localities 775 100.00
97361 World atlas of Shipping W.D. Ewart , H. Fullard George Philip London 1979 200 100.00
97362 Contemporary World Atlas Rand McNally & Company 224 25.00
97363 Newsweek International Book of the Year 1984 India 300 20.00
97364 Motoring Guide of India Automobile Association of Eastern India 1993 504 100.00
97365 Delhi City Map 274 25.00
97366 World Map 10 1.00
97367 World Map 10 1.00
97368 World Atlas 20 1.00
97369 The New Taj Mahal Atlas of Comparative Geography Orient Longman 1982 64 10.00
97370 Allied School Atlas Allied Publishers, Bombay 62 20.00
97371 School Atlas Mudran Kala Mandir 54 1.00
97372 The Modern School Atlas P. Poovendran TT. Maps & Publications Limited 92 20.00
97373 School Atlas Oxford University Press 2000 96 20.00
97374 Jacaranda Junior World Atlas 1971 90 25.00
97375 The New Rashtriya Atlas 99 1.00
97376 Brijbasi World Atlas D.P. Singh Brijbasi Publications, Mathura 60 7.50
97377 World Atlas 30 1.00
97378 C.P. Map Master R.N. Aggarwal Convent Publications, Delhi 96 20.00
97379 విద్యార్థుల బైబిలు భూగోళ పటములు ఎచ్.ఎచ్. రౌలి తెలుగు క్రైస్తవ వేదాంత సాహితీ సమితి ప్రచురణము 1969 36 5.00
97380 The Atlas Geographies Preparatory Africa Thomas Franklin 112 2.50
97381 New Tourist India Road Atlas Tourist Publication, Delhi 64 20.00
97382 Road Atlas & State Distance Guide R.P. Arya 2001 64 40.00
97383 Philips Pictorial Atlas of the World George Philip George Philip & Son, Ltd 24 2.50
97384 The Map's Road Atlas of India S. Muthiah & R.P. Arya Tamilnad Printers & Traders pvt. Ltd 1985 64 2.50
97385 The Zonal Road Atlas of India P. Srinivasan TTK Healthcare Limited 2001 120 2.50
97386 The Map's Road Atlas of India S. Muthiah & R.P. Arya Tamilnad Printers & Traders pvt. Ltd 1984 64 12.00
97387 Glove Compartment Road Atlas & Vacation Guide The Reader's Digest 48 2.50
97388 Pocket Road Atlas of India TT. Maps & Publications Limited 48 2.50
97389 Map's Indian Distance Guide with Road, Rail & Air Map TT. Maps & Publications Limited 1988 172 2.50
97390 Maps for advocacy 2008 39 10.00
97391 Manual of Map Reading Air Photo Reading And Field Sketching Part 1 Map Reading 1955 Her Majesty's Stationery Office, London 1956 132 2.00
97392 The New Rand McNally Pocket World Atlas Pocket Books, Inc. New York 1961 295 2.00
97393 World Atlas Rand Mnally Pocket Books, Inc. New York 104 2.00
97394 The World Pocket Atlas and Gazetteer John Bartholomew John Bartholomew & Son Ltd 1955 32 2.00
97395 World Atlas (Erklarung Zur GPS Eignung) 352 100.00
97396 Rand McNally 1985 Road Atlas 128 20.00
97397 The North American Road Atlas 128 10.00
97398 World Atlas 126 10.00
97399 Hammond Road Atlas America 96 10.00
97400 The Hammond World Atlas Newsweek 176 5.00
97401 Brijbasi World Atlas D.P. Singh Brijbasi Publications, Mathura 60 2.50
97402 Allied School Atlas Allied Publishers Limited 1995 70 10.00
97403 Symbols And Abbreviations Used on Indian Charts 20 10.00
97404 School Atlas Oxford University Press 2000 96 10.00
97405 C.P. Map Master R.N. Aggarwal Convent Publications, Delhi 1992 96 10.00
97406 Indonesia Wall Map 10 1.00
97407 Railway Atlas & Time Table R.P. Arya 46 2.50
97408 హిష్టారికల్ అట్లాసు ముప్పాళ్ల హనుమంతరావు A.B.S. Publishers, Rajahmundry 102 2.50
97409 Road Atlas of India Indian Book Depot, Delhi 1998 63 2.50
97410 Atlas of European History Edward Whiting Fox Oxford University Press 1957 60 10.00
97411 Map Folders - 1 100 20.00
97412 Map Folders - 2 100 20.00
97413 Map Folders - 3 100 20.00
97414 Map Folders - 4 100 20.00
97415 Map Folders - 5 100 20.00
97416 Map Folders - 6 100 20.00
97417 Map Folders - 7 100 20.00
97418 Map Folders - 8 100 20.00
97419 Map Folders - 9 100 20.00
97420 Map Folders - 10 100 20.00
97421 Albert Likhanov The Maze A Story About Boys Progress Publishers, Moscow 1977 288 55.00
97422 The Forty First Foreign Languages Publishing House, Moscow 189 15.00
97423 A Story About A Real Man Boris Polevoi Progress Publishers, Moscow 1973 344 25.00
97424 The Iron Flood A. Serafimovich Foreign Languages Publishing House, Moscow 207 25.00
97425 The Cause You Serve Yuri German Progress Publishers, Moscow 1974 399 100.00
97426 The Misadventures of the New Satan Anton Tammsaare Progress Publishers, Moscow 1978 311 55.00
97427 Playing The Game Irina Strelkova Raduga Publishers, Moscow 1983 248 95.00
97428 The Last of the Departed Bagrat Shinkuba Raduga Publishers, Moscow 1986 324 55.00
97429 The Broken Sword Tolegen Kassymbekov Progress Publishers, Moscow 1980 517 150.00
97430 The Shore Yuri Bondarev Raduga Publishers, Moscow 1984 442 100.00
97431 Mikhail Lermontov Selected Works Progress Publishers, Moscow 1976 301 120.00
97432 Fortitude Vera Ketlinskaya Progress Publishers, Moscow 1975 558 150.00
97433 Spring on the Oder E. Kazakevich Foreign Languages Publishing House, Moscow 549 55.00
97434 The Same Old Story Ivan Goncharov Foreign Languages Publishing House, Moscow 438 25.00
97435 Jenghiz Khan Vassili Yan, Linda Noble Raduga Publishers, Moscow 1989 359 55.00
97436 Mikhail Lermontov Selected Works Progress Publishers, Moscow 1976 301 120.00
97437 Chapayev Dmitry Furmanov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1923 383 55.00
97438 The Young Guard Book 2 Alexander Fadeyev Progress Publishers, Moscow 1973 327 25.00
97439 Standard Bearers Alexander Gonchar Foreign Languages Publishing House, Moscow 1948 331 35.00
97440 The Living And the Dead Konstantin Simonov Progress Publishers, Moscow 1975 542 100.00
97441 Students Yuri Trifonov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1953 497 75.00
97442 How The Steel Was Tempered Nikolai Ostrovsky Progress Publishers, Moscow 1934 425 100.00
97443 Vassili Tyorkin Alexander Tvardovsky Progress Publishers, Moscow 1975 389 55.00
97444 And Quiet Flows The Don Book 1 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 1974 398 100.00
97445 And Quiet Flows The Don Book 2 & 3 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 1974 359 100.00
97446 And Quiet Flows The Don Book 4 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 1974 495 100.00
97447 Virgin Soil Upturned Book 1 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 421 45.00
97448 Virgin Soil Upturned Book 1 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 1979 394 100.00
97449 Virgin Soil Upturned Book 2 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 1979 413 100.00
97450 Plays Alexander Ostrovsky Progress Publishers, Moscow 1974 484 55.00
97451 Nine Modern Soviet Plays Progress Publishers, Moscow 1977 728 100.00
97452 Classic Soviet Plays Progress Publishers, Moscow 1979 829 100.00
97453 Fifty Soviet Poets Vladimir Ognev Progress Publishers, Moscow 1974 533 150.00
97454 Poems Vladimir Mayakovsky Progress Publishers, Moscow 1976 302 100.00
97455 Let The Living Remember Soviet War Poetry L. Lazarev Progress Publishers, Moscow 1976 399 100.00
97456 Soviet Russian Literature Progress Publishers, Moscow 1977 878 25.00
97457 Voices Of Friends Soviet Poets Progress Publishers, Moscow 1973 187 55.00
97458 Three Centuries of Russian Poetry Progress Publishers, Moscow 1980 743 100.00
97459 Rasul Gamzatov Selected Poems Peter Tempest Progress Publishers, Moscow 1974 351 25.00
97460 The City of the Yellow Devil Maxim Gorky Progress Publishers, Moscow 1972 138 27.00
97461 The Soviet Character Short Stories Raduga Publishers, Moscow 1987 252 25.00
97462 Selected Stories of Lu Hsun Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 251 35.00
97463 Contemporary Rumanian Writers Short Stories Volume 2 Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 471 20.00
97464 Soviet Russian Stories of the 1900s and 1970s Progress Publishers, Moscow 1977 418 25.00
97465 Registration And Other Stories Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 226 60.00
97466 Anthology of Soviet Short Stories Volume 1 Progress Publishers, Moscow 1976 425 100.00
97467 The Seeker of Adventure Selected Stories Alexander Grin Progress Publishers, Moscow 1978 484 55.00
97468 Tales of The Amber Sea Irina Zheleznova Raduga Publishers, Moscow 1987 259 60.00
97469 Anthology of Russian Short Stories Volume 1 Raduga Publishers, Moscow 1985 539 150.00
97470 Anthology of Russian Short Stories Volume 2 Raduga Publishers, Moscow 1985 511 150.00
97471 Lev Tolstoy Tales of Sevastopol The Cossacks lev Tolstoy Progress Publishers, Moscow 367 150.00
97472 Lev Tolstoi Short Stories Foreign Languages Publishing House, Moscow 1911 412 55.00
97473 A Prisoner in the Caucasus and Other Stories lev Tolstoy Raduga Publishers, Moscow 1983 172 25.00
97474 Tales of Sevastopol Leo Tolstoy Foreign Languages Publishing House, Moscow 1946 165 20.00
97475 Ordeal Vol. 1 The Sisters Alexei Tolstoy Foreign Languages Publishing House, Moscow 1953 381 55.00
97476 Ordeal Vol. 2 1918 Alexei Tolstoy Foreign Languages Publishing House, Moscow 1953 413 60.00
97477 Ordeal Vol. 3 Bleak Morning Alexei Tolstoy Foreign Languages Publishing House, Moscow 1953 513 65.00
97478 Anna Karenina Book 1 lev Tolstoy Progress Publishers, Moscow 1978 584 100.00
97479 Anna Karenina Book 2 lev Tolstoy Progress Publishers, Moscow 1978 495 100.00
97480 Lev Tolstoy Short Stories Progress Publishers, Moscow 1975 359 100.00
97481 Childhood Adolescence Youth lev Tolstoy Progress Publishers, Moscow 1981 456 100.00
97482 Lev Tolstoy Resurrection Progress Publishers, Moscow 1977 584 75.00
97483 Alexei Tolstoy Stalin Prize Winner Selected Works Alexei Tolstoy Foreign Languages Publishing House, Moscow 639 50.00
97484 Fyodor Dostoyevsky The Idiot Book 1 Progress Publishers, Moscow 1977 381 100.00
97485 Fyodor Dostoyevsky The Idiot Book 2 Fyodor Dostoyevsky Progress Publishers, Moscow 1977 356 100.00
97486 Notes From A Dead House Fyodor Dostoyevsky Foreign Languages Publishing House, Moscow 340 25.00
97487 Fyodor Dostoyevsky The Karamazov Brothers Vol. 1&2 Fyodor Dostoyevsky, Julius Katzer Progress Publishers, Moscow 1980 680 250.00
97488 Crime and Punishment Fyodor Dostoyevsky, Julius Katzer Raduga Publishers, Moscow 1985 575 100.00
97489 Fyodor Dostoyevsky The Insulted and Humiliated Fyodor Dostoyevsky Progress Publishers, Moscow 1976 406 100.00
97490 A Funny Man's Dream Fyodor Dostoyevsky Foreign Languages Publishing House, Moscow 333 20.00
97491 Ivan Turgenev A Hunter's Sketches Ivan Turgenev Progress Publishers, Moscow 1979 372 100.00
97492 Ivan Turgenev Stories and Poems in Prose Ivan Turgenev Progress Publishers, Moscow 1982 422 250.00
97493 Anton Chekhov Selected Works Volume 2 Plays Anton Chekhov Progress Publishers, Moscow 1973 254 100.00
97494 Anton Chekhov Selected Works Volume 1 Stories Anton Chekhov Raduga Publishers, Moscow 1984 231 100.00
97495 Short Novels and Stories Anton Chekhov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1903 382 25.00
97496 Anton Chekhov Selected Works Volume 2 Plays Anton Chekhov Progress Publishers, Moscow 1973 254 55.00
97497 Taras Bulba N. Gogol Foreign Languages Publishing House, Moscow 143 25.00
97498 Nikolai Gogol A Selection Nikolai Gogol Progress Publishers, Moscow 1980 396 100.00
97499 Evenings Near The Village of Dikanka Nikolai Gogol Foreign Languages Publishing House, Moscow 276 75.00
97500 Alexander Pushkin Selected Works Volume 2 Prose Works Alexander Pushkin Progress Publishers, Moscow 1974 234 100.00
97501 The Captain's Daughter Alexander Pushkin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 162 20.00
97502 The Garnet Bracelet And Other Stories Alexander Kuprin Foreign Languages Publishing House, Moscow 381 10.00
97503 Death Can Wait G. Fedoseyev Progress Publishers, Moscow 467 25.00
97504 Heart and Soul Elizar Maltsev Foreign Languages Publishing House, Moscow 1953 510 50.00
97505 Andromeda A Space Age Tale Ivan Yefremov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1959 372 50.00
97506 Maxim Gorky Centenary Issue Soviet Review Vol. 5 No. 21 March 1968 1968 98 5.00
97507 Mother Maxim Gorky Progress Publishers, Moscow 1976 384 10.00
97508 My Apprenticeship My Universities Maxim Gorky Progress Publishers, Moscow 485 15.00
97509 Childhood Maxim Gorky Progress Publishers, Moscow 1976 232 55.00
97510 Karl Marx A Biography Progress Publishers, Moscow 1984 638 100.00
97511 Anton Pavlovich Chekhov Vladimir Yermilov Foreign Languages Publishing House, Moscow 414 20.00
97512 Catherine The Great Henri Troyat, Joan Pinkham E.P. Dutton, New York 1980 430 100.00
97513 Impressions of Two Journeys Peter Schutt Progress Publishers, Moscow 1984 158 50.00
97514 His Nameless Love Portraits of Russian Writers Progress Publishers, Moscow 1974 357 100.00
97515 Evgeny Vakhtangov Progress Publishers, Moscow 1982 271 150.00
97516 V.I. Lenin The Story of His Life Maria Prilezhayeva Progress Publishers, Moscow 1973 175 25.00
97517 Mao Tsetung A Political Portrait O. Vladimirov and V. Ryazantsev Progress Publishers, Moscow 1976 150 2.50
97518 Alexander Pushkin Selected Works Volume 1 Poetry Alexander Pushkin Progress Publishers, Moscow 1976 208 20.00
97519 Alexander Pushkin Selected Works Volume 2 Prose Works Alexander Pushkin Progress Publishers, Moscow 1974 234 35.00
97520 Articles And Pamphlets Maxim Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 407 15.00
97521 Plays Maxim Gorky Progress Publishers, Moscow 1975 372 55.00
97522 Foma Gordeyev Maxim Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 359 35.00
97523 On The Eve Ivan Turgenev Foreign Languages Publishing House, Moscow 179 25.00
97524 Ivan Turgenev Stories and Poems in Prose Ivan Turgenev Progress Publishers, Moscow 1982 422 100.00
97525 Rudin A Nest of the Gentry Ivan Turgenev Raduga Publishers, Moscow 1985 319 100.00
97526 Poems Vladimir Mayakovsky Progress Publishers, Moscow 1976 302 100.00
97527 Ivan Goncharov The Same Old Story Ivan Goncharov Progress Publishers, Moscow 1975 390 55.00
97528 A Story About A Real Man B. Polevoi Progress Publishers, Moscow 1967 333 100.00
97529 Dead Souls Nikolay Gogol Heron Books, London 1967 335 55.00
97530 First Snow Selected Stories Yanka Bryl Progress Publishers, Moscow 288 85.00
97531 The Impatient Ones Yuri Trifonov Progress Publishers, Moscow 1978 487 100.00
97532 Russian 19th Century Gothic Tales Raduga Publishers, Moscow 1984 606 350.00
97533 Fyodor Dostoyevsky Stories 300 100.00
97534 I.P. Pavlov Selected Works Kh.S. Koshtoyants Foreign Languages Publishing House, Moscow 1955 653 125.00
97535 Anna Karenina Book 1 lev Tolstoy Raduga Publishers, Moscow 1986 518 250.00
97536 A Hunter's Sketches Ivan Turgenev Foreign Languages Publishing House, Moscow 454 55.00
97537 Three Short Novels Asya, First Love, Spring Torrents I.S. Turgenev Foreign Languages Publishing House, Moscow 303 25.00
97538 Enn Vetemaa Three Small Novels Enn Vetemaa Progress Publishers, Moscow 1977 247 60.00
97539 The Light of a distant Star A. Chakovsky Progress Publishers, Moscow 1965 280 100.00
97540 Alitet Goes to The Hills Tikhon Syomushkin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1952 594 100.00
97541 A Brush With Hate Lev Korneshov Progress Publishers, Moscow 1979 309 60.00
97542 A Prisoner in the Causasus and Other Stories lev Tolstoy Raduga Publishers, Moscow 1983 172 50.00
97543 Mirgorod Nikolai Gogol Foreign Languages Publishing House, Moscow 294 150.00
97544 The Government Inspector Comedy in Five Acts Nikolai Gogol, Christopher English Raduga Publishers, Moscow 1989 318 100.00
97545 Nikolai Gogol and the West European Novel Anna Yelistratova Raduga Publishers, Moscow 1984 261 60.00
97546 Let The Living Remember Soviet War Poetry L. Lazarev Progress Publishers, Moscow 1976 399 55.00
97547 Art And Social Life G.V. Plekhanov Progress Publishers, Moscow 1974 79 20.00
97548 Georgi Plekhanov Selected Philosophical Works Vol. 1 Georgi Plekhanov Progress Publishers, Moscow 1974 808 250.00
97549 Georgi Plekhanov Selected Philosophical Works Vol. 2 Georgi Plekhanov Progress Publishers, Moscow 1976 736 250.00
97550 Georgi Plekhanov Selected Philosophical Works Vol. 3 Georgi Plekhanov Progress Publishers, Moscow 1976 696 250.00
97551 The Hot Snow Yuri Bondarev Progress Publishers, Moscow 1976 399 55.00
97552 The Curtain Rises Yuri Kolesnikov Progress Publishers, Moscow 1984 494 150.00
97553 Kuznetsk Land Alexander Voloshin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1953 438 160.00
97554 Fair Land of Byelorussia Walter May Progress Publishers, Moscow 1976 367 100.00
97555 Voices Of Friends Soviet Poets Progress Publishers, Moscow 1973 187 55.00
97556 Light of the Hearth Ivan Savelyev, Walter May Raduga Publishers, Moscow 1987 166 25.00
97557 H. Munro Stories 1977 101 10.00
97558 Spring of Light Progress Publishers, Moscow 1974 180 55.00
97559 Classic Soviet Plays Progress Publishers, Moscow 1979 829 250.00
97560 People's Theater : From The Box Office To The Stage Mike Davidow Progress Publishers, Moscow 1977 248 60.00
97561 The Soviet Theatre Yuri Rybakov Novosti Press Agency Publishing House 61 2.50
97562 The Cherry Orchard A. Chekhov Foreign Languages Publishing House, Moscow 129 10.00
97563 Theatrical Art of Soviet Ukraine Yuri Stanishevsky Kiev Mistetstvo Publishers 1979 81 25.00
97564 Plays Alexander Ostrovsky Progress Publishers, Moscow 1974 484 150.00
97565 Eduardas Miezelaitis Cardiogram Progress Publishers, Moscow 1978 226 100.00
97566 Ivan Vazov Selected Poems Ivan Vazov, Peter Tempest Sofia Press 1976 161 120.00
97567 Konstantin Paustovsky Selected Stories Konstantin Paustovsky Progress Publishers, Moscow 1974 335 55.00
97568 Rasul Gamzatov Selected Poems Rasul Gamzatov Progress Publishers, Moscow 1974 347 65.00
97569 Love's Bittersweet Melody Stories Robert Saifulin Raduga Publishers, Moscow 1989 223 55.00
97570 Konstantin Paustovsky Selected Stories Konstantin Paustovsky Progress Publishers, Moscow 1974 335 65.00
97571 The Sun's Storehouse Mikhail Prishvin Foreign Languages Publishing House, Moscow 156 2.50
97572 Early Stories Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 1966 190 55.00
97573 Tales of The Mountains And Steppes Chinghiz Aitmatov Progress Publishers, Moscow 1973 280 25.00
97574 The Tales of Ivan Belkin A. Pushkin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 109 25.00
97575 Mikhail Dudin Nightin Gales Selected Poems Walter May Progress Publishers, Moscow 1981 263 125.00
97576 Always a Woman Soviet Women Writers Raduga Publishers, Moscow 1987 406 150.00
97577 Soviet Russian Poetry of the 1950s - 1970s Ariadna Ivanovskaya Progress Publishers, Moscow 1981 253 60.00
97578 The Cossacks A Story of the Caucasus L. Tolstoi Foreign Languages Publishing House, Moscow 205 10.00
97579 Lev Tolstoi Short Stories Foreign Languages Publishing House, Moscow 412 55.00
97580 The Darkness of The Morning Gordon Parker Progress Publishers, Moscow 1978 238 150.00
97581 Evenings Near The Village of Dikanka Nikolai Gogol Foreign Languages Publishing House, Moscow 276 55.00
97582 A Nest of The Gentry Ivan Turgenev Foreign Languages Publishing House, Moscow 1947 178 25.00
97583 Azerbaijanian Prose An Anthology Mirza Ibragimov Progress Publishers, Moscow 1977 370 100.00
97584 Alexander Yashin Selected Poems Sergei Barabash Raduga Publishers, Moscow 1984 181 20.00
97585 Gorky and his Contemporaries Memoirs and Letters Cynthia Carlile Progress Publishers, Moscow 1989 317 250.00
97586 The Life of Matvei Kozhemyakin M. Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 601 100.00
97587 Marx and Engels Through the Eyes of Their Contemporaries Marx Engels Progress Publishers, Moscow 1978 262 55.00
97588 Alexei Tolstoy Nikita's Childhood Alexei Tolstoy Progress Publishers, Moscow 1977 197 15.00
97589 The Living Thoughts of Karl Marx Leon Trotsky Jaico Publishing House, Bombay 1957 182 2.50
97590 Karl Marx Short Biography E. Stepanova Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 140 10.00
97591 Vladimir Orlov Hamayun The Life of Alexander Blok Olga Shartse Progress Publishers, Moscow 1980 477 25.00
97592 Genrikh Volkov Birth of A Genius Genrikh Volkov Progress Publishers, Moscow 1978 242 20.00
97593 The Story of The Great Pomor Nikolai Ravich Raduga Publishers, Moscow 1987 260 25.00
97594 Stalin on Lenin Foreign Languages Publishing House, Moscow 95 10.00
97595 Hristo Botev Poems Marco Mincoff Narodna Kultura 1955 53 10.00
97596 Chkalov Nikolai Bobrov, Cynthia Rosenberger Raduga Publishers, Moscow 1987 198 250.00
97597 Lenin A Biography Russian Progress Publishers, Moscow 1983 525 100.00
97598 Lenin Against Revisionism Progress Publishers, Moscow 1987 572 150.00
97599 Lenin and Gorky Letters Reminiscences Articles Bernard Isaacs Progress Publishers, Moscow 1973 428 250.00
97600 Lenin in India L.V. Mitrokhin Allied Publishers Private Limited 1981 148 40.00
97601 Lenin on Literature and Art Progress Publishers, Moscow 1978 334 55.00
97602 Lenin and Gorky Letters Reminiscences Articles Bernard Isaacs Progress Publishers, Moscow 1973 428 250.00
97603 V.I. Lenin Materialism and Empirio Criticism Progress Publishers, Moscow 1970 397 100.00
97604 Lenin in Siberian Exile Anatoly Ivansky Progress Publishers, Moscow 1983 327 35.00
97605 V.I. Lenin on Religion Progress Publishers, Moscow 1981 82 10.00
97606 Recollections of Lenin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 109 15.00
97607 Lenin Through the Eyes of Lunacharsky Novosti Press Agency Publishing House 1981 194 55.00
97608 Lenin Comrade and Man Progress Publishers, Moscow 192 20.00
97609 V.I. Lenin What is To Be Done? Progress Publishers, Moscow 1973 206 25.00
97610 Stories About Lenin and the Revolution Progress Publishers, Moscow 174 35.00
97611 V.I. Lenin A Short Biography Progress Publishers, Moscow 1969 215 15.00
97612 Vladimir Ilyich Lenin Vladmir Mayakovsky Progress Publishers, Moscow 208 35.00
97613 Vladimir Ilyich Lenin V. Zevin and G. Golikov Novosti Press Agency Publishing House 48 2.25
97614 V.I. Lenin Maxim Gorky Novosti Press Agency Publishing House 1973 61 2.50
97615 J. Stalin on Lenin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 87 2.50
97616 Joseph Stalin A Short Biography G.F. Alexandrov, M.R. Galaktionov Foreign Languages Publishing House, Moscow 206 10.00
97617 Boris Filippov Actors Without Make-up Progress Publishers, Moscow 1977 277 25.00
97618 Leonid Iiyich Brezhnev Novosti Press Agency Publishing House 1976 30 2.00
97619 Ilya Mechnikov his Life and Work Foreign Languages Publishing House, Moscow 1959 205 25.00
97620 Frederick Engels A Biography Victor Schneierson Progress Publishers, Moscow 1982 510 55.00
97621 Winston Churchill V.G. Trukhanovsky Progress Publishers, Moscow 1978 390 65.00
97622 Jawaharlal Nehru A. Gorev, V. Zimyanin Progress Publishers, Moscow 1982 340 100.00
97623 Jawaharlal Nehru and His Political Views Orest Martyshin Progress Publishers, Moscow 1989 374 125.00
97624 Ernesto Che Guevara I. Lavretsky Progress Publishers, Moscow 1976 310 100.00
97625 Evgeny Paton and Reminiscences D. Myshne Foreign Languages Publishing House, Moscow 338 25.00
97626 Lev Tolstoy Victor Shklovsky Raduga Publishers, Moscow 1988 668 250.00
97627 Einstein B. Kuznetsov Progress Publishers, Moscow 1965 377 150.00
97628 Anton Pavlovich Chekhov Vladimir Yermilov Foreign Languages Publishing House, Moscow 414 45.00
97629 Marshal of the Soviet Union G. Zhukov Reminiscences and Reflections Vol. 2 Progress Publishers, Moscow 1985 472 300.00
97630 General De Gaulle his Life and Work Nikolai Molchanov Progress Publishers, Moscow 1985 399 250.00
97631 Stanislavsky Elena Polyakova Progress Publishers, Moscow 1982 361 200.00
97632 Winston Churchill V.G. Trukhanovsky Progress Publishers, Moscow 1978 390 55.00
97633 Aesthetics Art Life Raduga Publishers, Moscow 1988 310 60.00
97634 Marxist Leninist Aesthetics And The Arts Raduga Publishers, Moscow 1980 343 55.00
97635 The Aesthetics of Dostoyevsky Julius Katser Raduga Publishers, Moscow 1987 220 25.00
97636 A History of Psychology Mikhail Yaroshevsky Progress Publishers, Moscow 1990 415 55.00
97637 Studies in Psychology A.V. Petrovsky Progress Publishers, Moscow 1985 253 55.00
97638 Studies in Psychology A.V. Petrovsky Progress Publishers, Moscow 1985 253 55.00
97639 A History of India Book 1 K. Antonova, G. Bongard-Levin Progress Publishers, Moscow 1979 264 100.00
97640 The Image of India G. Bongard-Levin and A. Vigasin Progress Publishers, Moscow 1984 270 75.00
97641 Historical Premises Transition To Capitalism V.I. Pavlov Nauka Publishing House 1979 389 100.00
97642 India Spotlight on Population Victor Petrov Progress Publishers, Moscow 1985 276 55.00
97643 India : Problems of Development USSR Academy of Sciences 1984 189 25.00
97644 Marx Engels The First Indian War of Independence Marx Engels Progress Publishers, Moscow 1978 210 25.00
97645 Marx Notes on Indian History Progress Publishers, Moscow 1986 168 30.00
97646 Traditional History of India Govinda Krishna Pillai Kitab Mahal, Bombay 309 25.00
97647 Indian Philosophy in Modern Times V. Brodov Progress Publishers, Moscow 1984 365 30.00
97648 The Indian Economy A.I. Medovoy Progress Publishers, Moscow 1984 204 15.00
97649 Selected Philosophical Works V.G. Belinsky Foreign Languages Publishing House, Moscow 1948 552 100.00
97650 Selected Philosophical Essays N.A. Dobrolyubov, J. Fineberg Foreign Languages Publishing House, Moscow 1948 650 100.00
97651 Anton Makarenko Selected Pedagogical Works Anton Makarenko Progress Publishers, Moscow 1990 462 250.00
97652 Selected Philosophical Essays N.A. Dobrolyubov, J. Fineberg Foreign Languages Publishing House, Moscow 1948 650 100.00
97653 Einstein and the Philosophical problems of 20th century phisics Progress Publishers, Moscow 1983 507 55.00
97654 Aleksandr Reformatskij Selected Writings : Philology Linguistics Semiotics Victor Vinogradov Progress Publishers, Moscow 1988 405 100.00
97655 The Philosophical Conception of Man H. Campbell Creighton Progress Publishers, Moscow 1988 359 65.00
97656 Principles of the Theory of the Historical Process in Philosophy H. Campbell Creighton Progress Publishers, Moscow 1986 347 55.00
97657 The Poverty of Philosophy Marx Engels Progress Publishers, Moscow 1978 221 50.00
97658 Philosophical Traditions Today M. Iovchuk Progress Publishers, Moscow 1973 318 55.00
97659 The Principles of Philosophy Anatoly Rakitov, H. Campbell Creighton Progress Publishers, Moscow 1989 365 100.00
97660 History of Ancient Philosophy A.S. Bogomolov, Greece and Rome Progress Publishers, Moscow 1985 349 250.00
97661 Economic And Philosophic Manuscripts of 1844 Karl Marx Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 208 25.00
97662 The Main Trends in Philosophy T.I. Oizerman Progress Publishers, Moscow 1988 323 60.00
97663 Problems of the History of Philosophy Theodor Oizerman Progress Publishers, Moscow 1973 462 20.00
97664 What is Philosophy Galina Kirilenko Lydia Korshunova Progress Publishers, Moscow 1985 239 55.00
97665 The Psychology of Learning Nina Talyzina Progress Publishers, Moscow 1981 341 25.00
97666 Life And Work of Walt Whitman Maurice Mendelson Progress Publishers, Moscow 1976 347 150.00
97667 The Adventures of Tom Sawyer, Huckleberry Finn Mark Twain Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 574 25.00
97668 Jack London Short Stories Foreign Languages Publishing House, Moscow 329 15.00
97669 Konstantin Stanislavsky Selected Works Oksana Korneva Raduga Publishers, Moscow 1984 309 250.00
97670 A Modern Comedy The White Monkey Vol. 1 John Galsworthy Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 327 15.00
97671 The Forsyte Saga in Chancery Vol. 2 John Galsworthy Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 334 25.00
97672 The Forsyte Saga To Let John Galsworthy Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 289 25.00
97673 Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll 1979 234 20.00
97674 Rosemary's Baby Ira Levin Random House, New York 1967 245 55.00
97675 Ben Jonson Two Comedies Higher School, Moscow 1978 301 15.00
97676 The Red Pony The Pearl John Steinbeck Progress Publishers, Moscow 1965 157 20.00
97677 Short Stories O. Henry Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 238 10.00
97678 His Nameless Love Portraits of Russian Writers Alexander Pushkin Progress Publishers, Moscow 1974 357 150.00
97679 Straight From The Heart Progress Publishers, Moscow 1977 276 55.00
97680 On Literature and Art Anatoly Lunacharsky Progress Publishers, Moscow 1965 378 25.00
97681 Maxim Gorky Centenary Issue Soviet Review Vol. 5 No. 21 March 1968 1968 98 10.00
97682 On Literature Selected Articles Maxim Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 396 25.00
97683 Articles And Pamphlets Maxim Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 407 30.00
97684 Maxim Gorky and the Literary Quests of the Twentieth Century Alexander Ovcharenko Raduga Publishers, Moscow 1985 318 60.00
97685 Marx Engels on Literature and Art Marx Engels Progress Publishers, Moscow 1984 520 100.00
97686 Socialist Realism and the Modern Literary Process A. Ovcharenko Progress Publishers, Moscow 1978 332 30.00
97687 Socialist Realism in Literature and Art Progress Publishers, Moscow 1971 249 55.00
97688 Morozov Makes a Choice Svyatoslav Rybas, Alex Miller Raduga Publishers, Moscow 1987 376 65.00
97689 A History of Old Russian Literature Vladimir Kuskov Progress Publishers, Moscow 1980 354 50.00
97690 The Novel and The People Ralph Fox Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 182 20.00
97691 The Ideological Struggle and Literature Albert Belyaev Progress Publishers, Moscow 1978 307 25.00
97692 Sholokhov A Critical Appreciation Lyakimenko Progress Publishers, Moscow 1973 370 55.00
97693 India Through The Eyes of Soviet Poets Allied Publishers Private Limited 1987 62 15.00
97694 Yiddish Writers Almanac 1 Aron Vergelis, Alexander Tverskoy Raduga Publishers, Moscow 1987 227 55.00
97695 The Great Mission of Literature And Art N.S. Khrushchov Progress Publishers, Moscow 248 15.00
97696 The English Revolution of the 17th Century Through Portraits of Its Leading Figures M.A. Barg Progress Publishers, Moscow 1990 366 20.00
97697 Mao Tse-Tung on Literature And Art Foreign Languages Publishing House, Moscow 1967 161 25.00
97698 Discussing Soviet Literature Novosti Press Agency Publishing House 1978 94 10.00
97699 The Writer's Creative Individuality and the Development of Literature M. Khrapchenko Progress Publishers, Moscow 1977 419 25.00
97700 Georgi Markov on Craftsmanship S. Smolyanitsky Raduga Publishers, Moscow 1983 167 10.00
97701 Spring of Light K.M. Cook Progress Publishers, Moscow 1974 180 15.00
97702 A Traveller's Encounters Aron Vergelis Novosti Press Agency Publishing House 1988 134 10.00
97703 Soviet Literature and Art Vladimir Polyakov Novosti Press Agency Publishing House 1990 189 25.00
97704 Against Trotskyism Progress Publishers, Moscow 1972 405 55.00
97705 The Origin of Man Mikhail Nesturkh Progress Publishers, Moscow 1967 390 100.00
97706 The Origin of Man Mikhail Nesturkh Foreign Languages Publishing House, Moscow 1958 348 100.00
97707 The Origin of The Human Race V.P. Alexeev Progress Publishers, Moscow 1986 355 120.00
97708 The Riddle of the Self F.T. Mikhailov Progress Publishers, Moscow 1980 265 75.00
97709 Man and Man's World Naukova Dumra Publishers 1984 285 15.60
97710 Man At The Limit Valeri Povolayev Progress Publishers, Moscow 1984 271 25.00
97711 Eternal Man Reflections Dialogues Portraits Evgeny Bogat Progress Publishers, Moscow 1976 292 15.00
97712 Man and Culture Pavel Gurevich Novosti Press Agency Publishing House 1989 78 15.00
97713 Man : His Behaviour and Social Relations L.P. Bueva Progress Publishers, Moscow 1981 253 20.00
97714 Man's Potential Progress Publishers, Moscow 1986 149 15.00
97715 Man and the Challenge of Technology G. Volkov Novosti Press Agency Publishing House 1972 215 10.00
97716 Grounds for Optimism Leo Bobrov Mir Publishers, Moscow 1974 277 25.00
97717 Society and Nature Ilay Novik Progress Publishers, Moscow 1981 300 55.00
97718 Man And Sea Warfare Progress Publishers, Moscow 1978 225 20.00
97719 Historical Knowledge Anatoly Rakitov, H. Campbell Creighton Progress Publishers, Moscow 1987 308 60.00
97720 The Role of The Individual In History J. Fineberg Foreign Languages Publishing House, Moscow 1944 56 2.50
97721 Falsifiers of History Foreign Languages Publishing House, Moscow 1948 58 3.00
97722 The Materialist Conception of History A. Fineberg Foreign Languages Publishing House, Moscow 1944 46 2.00
97723 From Socialism To Communism P. Yudin Progress Publishers, Moscow 109 20.00
97724 F. Engels (Ludwig Feuerbach, and the End of Classical German Philosophy) K. Marx Progress Publishers, Moscow 1973 67 2.50
97725 A History of Classical Sociology I.S. Kon, H. Campbell Creighton Progress Publishers, Moscow 1989 375 100.00
97726 History of Religion Sergei Tokarev Progress Publishers, Moscow 1989 412 150.00
97727 The Passing Age A. Kukarkin Progress Publishers, Moscow 1979 365 100.00
97728 Soviet State Law A. Denisov, M. Kirichenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 1960 458 30.00
97729 Logic Alexandra Getmanova Progress Publishers, Moscow 1989 357 100.00
97730 History of The Middle Ages E.V. Agibalova and G.M. Donskoi Publishing House Prosveshcheniye 1965 220 10.00
97731 Essays in Contemporary History 1917-1945 Vladimir Alexandrov Progress Publishers, Moscow 1989 382 100.00
97732 The Development of the Monist View of History G. Plekhanov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 410 20.00
97733 A Contemporary World History V. Alexandrov Progress Publishers, Moscow 1986 717 100.00
97734 The Requirements of Common Sense Stanislav Kondrashov Novosti Press Agency Publishing House 1990 136 20.00
97735 The Logic of History Viktor Neznanov Novosti Press Agency Publishing House 1978 106 10.00
97736 History of the USSR Part 1 Progress Publishers, Moscow 1977 376 250.00
97737 History of The USSR Part 2 Progress Publishers, Moscow 1977 326 250.00
97738 History of The USSR Part 3 Progress Publishers, Moscow 1977 314 250.00
97739 Geography of The Soviet Union V. Pokshishevsky Progress Publishers, Moscow 1974 278 100.00
97740 The Development of the Monist View of History G. Plekhanov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 410 20.00
97741 A Short History of Soviet Society Y. Polyakov Progress Publishers, Moscow 1977 661 250.00
97742 Fundamental Law of the Socialist State of the Whole People USSR Academy of Sciences 1978 133 20.00
97743 History of The USSR S. Alexeyev and V. Kartsov Progress Publishers, Moscow 1968 149 20.00
97744 USSR A Concise History Basil Dmytryshyn Charles Scribner's Sons, New York 1971 584 100.00
97745 The Soviet Union Through the Eyes of an American Mike Davidow Novosti Press Agency Publishing House 1976 206 100.00
97746 The Soviet Union as Americans See it I.M. Krasnov Progress Publishers, Moscow 1982 261 55.00
97747 Traditions of Great Friendship Yevgeni Chelyshev, Alexei Litman 228 65.00
97748 Visit of Friendship To India, Burma And Afghanistan N.A. Bulganin, N.S. Khrushchov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 327 100.00
97749 Chile Corvalan Struggle Victor Shragin Progress Publishers, Moscow 1977 201 22.00
97750 Political Thought of Ancient Greece V.S. Nersesyants Progress Publishers, Moscow 1986 210 100.00
97751 Present Day Problems in Asia And Africa Rostislav Ulyanovsky Progress Publishers, Moscow 1980 239 120.00
97752 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland V.V. Burlakova 1977 147 15.00
97753 Maoism The Curse of China V.S. Glebov Progress Publishers, Moscow 1981 101 55.00
97754 Do the Russians Want War Chinghiz Aitmatov Progress Publishers, Moscow 1985 323 85.00
97755 Through The Russian Revolution Albert R. Williams Progress Publishers, Moscow 1973 253 55.00
97756 Anatomy of the Middle East Conflict Y.M. Primakov Nauka Publishing House 1978 329 150.00
97757 The End of the Third Reich V.I. Chuikov Progress Publishers, Moscow 1985 263 250.00
97758 Revolutionaries of India in Soviet Russia M.A. Persits Progress Publishers, Moscow 1973 293 150.00
97759 A Reader on Social Sciences E.F. Borisov and G.I. Libman Progress Publishers, Moscow 1985 463 100.00
97760 Fundamentals of Marxist Political Economy L. Leontyev Novosti Press Agency Publishing House 1970 190 10.00
97761 A Soldier's Duty K. Rokossovsky Progress Publishers, Moscow 1970 340 100.00
97762 The Arduous Beginning A. Eremenko Progress Publishers, Moscow 1966 328 150.00
97763 From Tsarist General To Red Army Commander M. Bonch-Bruyevich Progress Publishers, Moscow 1966 350 100.00
97764 The Soviet General Staff at War S.M. Shtemenko Progress Publishers, Moscow 1970 398 100.00
97765 The Battle of Kursk Progress Publishers, Moscow 350 100.00
97766 Problems of War And Peace Progress Publishers, Moscow 1972 389 100.00
97767 Secret Weapon in Africa Oleg Ignatyev Progress Publishers, Moscow 1977 187 100.00
97768 An ABC of Planning E. Cherevik, Y. Shvyrkov Progress Publishers, Moscow 1982 246 100.00
97769 Soviet Policy for Asian Peace and Security Ivan Kovalenko Progress Publishers, Moscow 1979 292 150.00
97770 Secrets From Whitehall and Downing Street Fyodor Volkov Progress Publishers, Moscow 1986 334 100.00
97771 A Short Course of Political Economy L. Leontyev Progress Publishers, Moscow 1968 414 150.00
97772 The Political Economy of Revolution K. Zarodov Progress Publishers, Moscow 1981 231 60.00
97773 The Yellow Devil A. Anikin Progress Publishers, Moscow 1983 244 100.00
97774 Social Sciences Vol. XIV No. 2, 1983 USSR Academy of Sciences 1983 301 150.00
97775 Socialism Theory And Practice 10 October 1975 V. Trubnikov 1975 160 55.00
97776 STP Socialism : Theory And Practice November 1981 (11) Vadim Trubnikov Novosti Press Agency Publishing House 1981 137 50.00
97777 STP Socialism : Theory And Practice June 1983 (6) Vadim Trubnikov Novosti Press Agency Publishing House 1983 137 50.00
97778 STP Socialism : Theory And Practice August 1987 (8) Vadim Trubnikov Novosti Press Agency Publishing House 1987 116 50.00
97779 STP Socialism : Theory And Practice July 1988 (7) Vadim Trubnikov Novosti Press Agency Publishing House 1988 124 50.00
97780 STP Socialism : Theory And Practice August 1989 (8) Vadim Trubnikov Novosti Press Agency Publishing House 1989 126 50.00
97781 The End of Ideology Theory : Illusions and Reality L.N. Moskvichov Progress Publishers, Moscow 1974 191 100.00
97782 ప్రాచ్య ప్రపంచంలో జాతీయ విమోచనోద్యమం వ్యాసాలూ, ఉపన్యాసాలూ వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 364 150.00
97783 Lenin's Teaching on the World Economy and Its Relevance to Our Times K. Mikulsky Progress Publishers, Moscow 1975 332 60.00
97784 The Soviet People A New Historical Community Maxim Kim Progress Publishers, Moscow 1974 212 75.00
97785 The Noncapitalist Way Soviet Experience and the Liberated Countries I. Andreyev Progress Publishers, Moscow 1977 195 50.00
97786 The Soviet Union and European Security Y. Nalin and A. Nikolayev Progress Publishers, Moscow 1973 141 100.00
97787 Soviet Man The Making of a Socialist Type of Personality Georgi Smirnov Progress Publishers, Moscow 1973 311 150.00
97788 The Future of Society Progress Publishers, Moscow 1973 375 200.00
97789 Non Capitalist Development An Historical Outline V. Solodovnikov, V. Bogoslovsky Progress Publishers, Moscow 1975 252 100.00
97790 The Experience of Industrial Management in the Soviet Union S. Kamenitser Progress Publishers, Moscow 1975 143 100.00
97791 A Short History of Soviet Society Y. Polyakov Progress Publishers, Moscow 1977 661 250.00
97792 A Short History of the Communist Party of the Soviet Union Progress Publishers, Moscow 1974 374 200.00
97793 The October Revolution And the Working Class, National Liberation And General Democratic Movements N.N. Inozemtsev Progress Publishers, Moscow 1979 486 250.00
97794 Through The Russian Revolution Albert R. Williams Progress Publishers, Moscow 1973 253 250.00
97795 The Great October Socialist Revolution David Skvirsky Progress Publishers, Moscow 1977 559 300.00
97796 The General Council of The First International 1870-1871 Minutes Progress Publishers, Moscow 617 150.00
97797 The Hague Congress of The First International Progress Publishers, Moscow 1978 701 150.00
97798 History of the Communist Party of the Soviet Union Foreign Languages Publishing House, Moscow 1952 551 200.00
97799 History of the Communist Party of the Soviet Union Foreign Languages Publishing House, Moscow 1945 362 100.00
97800 A History of Us Armed Interventions Vol. 1 .. USSR Academy of Sciences 1980 214 55.00
97801 A History of Us Armed Interventions Vol. 2 .. USSR Academy of Sciences 1981 205 55.00
97802 Marx Engels manifesto of the Communist Party Marx Engels Visalaandhra Publishing House, Hyderabad 1997 106 20.00
97803 Fundamentals of Marxist Leninist Philosophy Progress Publishers, Moscow 1985 634 300.00
97804 Philosohical Foundations of Scientific Socialism Progress Publishers, Moscow 1985 383 250.00
97805 Political Economy of Socialism Progress Publishers, Moscow 1985 219 150.00
97806 What is Communism Chinmohan Sehanavis Communist Party Publication 1972 41 2.00
97807 Scientific Communism P.N. Fedoseyev Progress Publishers, Moscow 1986 422 200.00
97808 Marxist Philosophy V.G. Afanasyev Progress Publishers, Moscow 1980 399 150.00
97809 Socialism and the Newly Independent Nations R. Ulyanovsky Progress Publishers, Moscow 1974 562 100.00
97810 The Making of the Marxist Philosophy Part 1&2 T.I. Oizerman Progress Publishers, Moscow 1981 495 150.00
97811 Marxism on Hundred Years in the Life of a Doctrine Bertram D. Wolfe Higginbothams (P) Limited 1968 481 100.00
97812 A History of Classical Sociology I.S. Kon, H. Campbell Creighton Progress Publishers, Moscow 1989 376 100.00
97813 Philosophy and Sociology G.P. Frantsov Progress Publishers, Moscow 1975 429 100.00
97814 What is Marxism Emile Burns People's Publishing House 1964 95 10.00
97815 Karl Marx Frederick Engels Manifesto of the Communist Party Karl Marx, Frederick Engels Progress Publishers, Moscow 1986 70 20.00
97816 Manifesto of The Communist Party Karl Marx, Frederick Engels Progress Publishers, Moscow 1973 96 10.00
97817 Marxist Leninist Philosophy A.P. Sheptulin Progress Publishers, Moscow 1980 494 100.00
97818 Marxist Leninist Philosophy Progress Publishers, Moscow 1987 179 200.00
97819 History of The Ancient World F. Korovkin Progress Publishers, Moscow 1981 245 150.00
97820 History of The Ancient World F. Korovkin Progress Publishers, Moscow 1985 243 200.00
97821 History of The Middle Ages Ye. Agibalova, G. Donskoy Progress Publishers, Moscow 1988 279 150.00
97822 The Origin of Continents And Ocean Basins M.V. Muratov Mir Publishers, Moscow 1977 191 100.00
97823 Rolling Along Scott, Foresman and Company 1967 112 100.00
97824 Tick Tock I. Stepnova, B. Rytman Prosveshcheniye Publishers, Moscow 46 10.00
97825 The Cranes Fly Early Chinghiz Aitmatov Raduga Publishers, Moscow 1983 90 20.00
97826 School Arkadi Gaidar Progress Publishers, Moscow 1982 159 25.00
97827 Kids and Cubs O. Perovskaya Progress Publishers, Moscow 1981 261 150.00
97828 Moscow Awaits The Olympics Russian Ianguage Publishers, Moscow 1979 153 200.00
97829 The Bountiful North Pyotr Korop Novosti Press Agency Publishing House 1980 142 100.00
97830 Don't Fire at the Rainbow Planeta Publishers, Moscow 1985 80 50.00
97831 Levan Tediashvili G. Khach Kovanyan Progress Publishers, Moscow 1979 30 10.00
97832 A Century in The Service of Man 40 10.00
97833 Birth at home Sheila Kitzinger Oxford University Press 1979 154 100.00
97834 Nurse's Hand Book M.V. Milich, S.N. Lapchenko Mir Publishers, Moscow 1984 376 150.00
97835 A Book for Parents A.S. Makarenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 409 100.00
97836 Know Your Child A. Tur Peace Publishers, Moscow 263 55.00
97837 Realize Your Potential Viktor Pekelis Mir Publishers, Moscow 1987 311 100.00
97838 The One True Luxury Anatoly Mudrik Progress Publishers, Moscow 1987 238 100.00
97839 Child Labour Foregn Languages Press, Peking 1954 95 10.00
97840 Vasily Sukhomlinsky To Children I Give My Heart Vasily Sukhomlinsky Progress Publishers, Moscow 1981 436 60.00
97841 Mother And Child Care in the USSR O.P. Nogina Foreign Languages Publishing House, Moscow 1952 83 10.00
97842 First Aid V.M. Buyanov Mir Publishers, Moscow 1985 229 25.00
97843 Your First Move / Sahovski Informator 49 Alexei Sokolsky Raduga Publishers, Moscow 1987 796 60.00
97844 National Folk Sports in the USSR Progress Publishers, Moscow 1980 123 100.00
97845 The ABC of Chess V. Grishin and E. Ilyin Raduga Publishers, Moscow 1968 87 25.00
97846 The World Chess Championship Karpov Kasparov Moscow 85 Yuri Averbakh, Mark Taimanov Raduga Publishers, Moscow 1986 254 250.00
97847 The World Chess Championship Karpov Kasparov Moscow 85 Yuri Averbakh, Mark Taimanov Raduga Publishers, Moscow 1986 254 250.00
97848 The Soviet Chess School A. Kotov, M. Yudovich Raduga Publishers, Moscow 1983 191 100.00
97849 Domination in 2,545 Endgame Studies Ghenrikh M. Kasparyan Progress Publishers, Moscow 1980 541 250.00
97850 Selections From Oscar Wilde Volume 1 Progress Publishers, Moscow 1979 390 100.00
97851 Selections From Oscar Wilde Volume 2 Progress Publishers, Moscow 1979 443 100.00
97852 Mikhail Sholokhov And Quiet Flows The Don Book 1 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 646 150.00
97853 Mikhail Sholokhov And Quiet Flows The Don Book 2 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 618 150.00
97854 Mikhail Sholokhov And Quiet Flows The Don Book 3 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 685 150.00
97855 Mikhail Sholokhov And Quiet Flows The Don Book 4 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 860 150.00
97856 Mikhail Sholokhov And Quiet Flows The Don Book 1 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 566 100.00
97857 Mikhail Sholokhov And Quiet Flows The Don Book 2 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 536 100.00
97858 Mikhail Sholokhov And Quiet Flows The Don Book 3 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 592 100.00
97859 Mikhail Sholokhov And Quiet Flows The Don Book 4 Mikhail Sholokhov Progress Publishers, Moscow 750 100.00
97860 Far From Moscow Book 1 Vasili Azhayev Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 501 55.00
97861 Far From Moscow Book 2 Vasili Azhayev Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 461 55.00
97862 No Ordinary Summer Book 1 Part 1 Konstantin Fedin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 526 55.00
97863 No Ordinary Summer Book 1 Part 2 Konstantin Fedin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 729 55.00
97864 Early Joys Konstantin Fedin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 658 55.00
97865 The Road To Life Part 1 A.S. Makarenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 415 100.00
97866 The Road To Life Part 2 A.S. Makarenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 341 100.00
97867 The Road To Life Part 2 A.S. Makarenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 341 100.00
97868 The Road To Life Part 3 A.S. Makarenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 423 100.00
97869 The Road To Life Part 3 A.S. Makarenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 423 100.00
97870 Maxim Gorky Collected Works Volume 1 Progress Publishers, Moscow 1978 516 120.00
97871 Maxim Gorky Collected Works Volume 2 Progress Publishers, Moscow 1978 310 120.00
97872 Maxim Gorky Collected Works Volume 3 Progress Publishers, Moscow 1979 384 120.00
97873 Maxim Gorky Collected Works Volume 4 Progress Publishers, Moscow 1979 860 150.00
97874 Maxim Gorky Collected Works Volume 5 Progress Publishers, Moscow 1980 594 150.00
97875 Maxim Gorky Collected Works Volume 6 Progress Publishers, Moscow 1980 429 150.00
97876 Maxim Gorky Collected Works Volume 7 Progress Publishers, Moscow 1981 548 150.00
97877 Maxim Gorky Collected Works Volume 8 Progress Publishers, Moscow 1981 335 150.00
97878 Maxim Gorky Collected Works Volume 9 Progress Publishers, Moscow 1982 389 150.00
97879 Maxim Gorky Collected Works Volume 10 Progress Publishers, Moscow 1982 455 150.00
97880 M. Gorky Selected Stories Progress Publishers, Moscow 1981 503 100.00
97881 M. Gorky Selected Stories Foreign Languages Publishing House, Moscow 626 120.00
97882 M. Gorky Literary Portraits Foreign Languages Publishing House, Moscow 309 75.00
97883 The Three M. Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 470 100.00
97884 The Artamonovs M. Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 1952 613 100.00
97885 My Universities M. Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 1952 301 100.00
97886 Foma Gordeyev M. Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 358 100.00
97887 The Life of Matvei Kozhemyakin M. Gorky Foreign Languages Publishing House, Moscow 601 250.00
97888 A Sky Blue Life and Selected Stories M. Gorky The New American Library 1964 254 25.00
97889 My Apprenticeship M. Gorky Progress Publishers, Moscow 1968 420 55.00
97890 Mother M. Gorky Progress Publishers, Moscow 448 100.00
97891 Snowtime Ivan Shamyakin Progress Publishers, Moscow 1973 485 120.00
97892 Ordeal Alexei Tolstoy Progress Publishers, Moscow 1967 461 100.00
97893 Fyodor Dostoyevsky Selected Works Volume 1 Julius Katser Raduga Publishers, Moscow 1990 420 250.00
97894 Fyodor Dostoyevsky Selected Works Volume 2 Julius Katser Raduga Publishers, Moscow 1990 574 250.00
97895 Fyodor Dostoyevsky Poor People a novel and Stories of the 1840s Olga Shartse Raduga Publishers, Moscow 1988 383 250.00
97896 Fyodor Dostoyevsky Poor Folk Foreign Languages Publishing House, Moscow 216 55.00
97897 White Nights Fyodor Dostoyevsky Foreign Languages Publishing House, Moscow 294 55.00
97898 Anton Chekhov Collected Works Volume 1 Alex Miller and Ivy Litvinov Raduga Publishers, Moscow 1987 525 100.00
97899 Anton Chekhov Collected Works Volume 2 Alex Miller and Ivy Litvinov Raduga Publishers, Moscow 1988 445 100.00
97900 The Virgin Lands Leonid Brezhnev Progress Publishers, Moscow 1978 183 55.00
97901 Guarantee of Peace Vadim Sobka Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 542 60.00
97902 The Garnet Bracelet Stories A. Kuprin Progress Publishers, Moscow 1982 379 55.00
97903 F. Dostoyevsky Stories F. Dostoyevsky Progress Publishers, Moscow 1981 374 55.00
97904 L. Tolstoy Father Sergius and Other Stories L. Tolstoy Raduga Publishers, Moscow 1988 591 100.00
97905 An Unwritten Story By Somerset Maugham Novellas Yu. Nagibin Raduga Publishers, Moscow 1988 486 150.00
97906 Making it All Right Progress Publishers, Moscow 1978 457 100.00
97907 The Steep Paths Vakhtang Ananyan Foreign Languages Publishing House, Moscow 165 25.00
97908 The Fate of a Man Mikhail Sholokhov Foreign Languages Publishing House, Moscow 70 103.00
97909 Shores of a New Sea Boris Polevoi Foreign Languages Publishing House, Moscow 1955 141 10.00
97910 The Flight of Time Konstantin Paustovsky Foreign Languages Publishing House, Moscow 98 10.00
97911 Dialogue at Sea Progress Publishers, Moscow 1969 285 100.00
97912 Professor Orochev's Delusion Genady Gohr Foreign Languages Publishing House, Moscow 245 55.00
97913 By The Light of Day Progress Publishers, Moscow 1968 382 100.00
97914 Dubrovsky Volume 1 A.S. Pushkin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1955 135 25.00
97915 Dubrovsky Volume 1 A.S. Pushkin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1955 135 25.00
97916 Do You Know How The Sun Laughs? Modern Moldavian Short Stories Eve Manning Progress Publishers, Moscow 1976 262 100.00
97917 Living Hell Chen Teng-ke Foreign Languages Publishing House, Moscow 1955 147 15.00
97918 Spring Short Stories Sergei Antonov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 362 35.00
97919 Star E. Kazakevich Foreign Languages Publishing House, Moscow 1952 157 15.00
97920 The Pipe Y. Nagibin Foreign Languages Publishing House, Moscow 110 10.00
97921 The Qeen of Spades Alexander Pushkin Foreign Languages Publishing House, Moscow 80 10.00
97922 They Found Their Voice Progress Publishers, Moscow 1977 255 25.00
97923 Springtime in Saken Georgi Gulia Foreign Languages Publishing House, Moscow 1952 239 35.00
97924 Exit Lorentz Teodor Gladkov Progress Publishers, Moscow 1985 213 100.00
97925 Elchin Tight Shoes Elchin 151 10.00
97926 The New Proof Reader Victor Avdeyev Foreign Languages Publishing House, Moscow 140 15.00
97927 Light in Koordi Hans Leberecht Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 399 100.00
97928 The Crew of The Mekong E. Voiskunsky and I. Lukodyanov Mir Publishers, Moscow 1974 421 100.00
97929 A Story About A Real Man Boris Polevoi Foreign Languages Publishing House, Moscow 1949 559 100.00
97930 Friends and Foes Konstantin Simonov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 78 15.00
97931 Cement Fyodor Gladkov Progress Publishers, Moscow 1981 405 100.00
97932 Journey Across Three Worlds Gladys Evans Mir Publishers, Moscow 1973 395 55.00
97933 Journey Across Three Worlds Gladys Evans Mir Publishers, Moscow 1973 395 60.00
97934 The Mercury Heart Evgeny Voiskunsky Mir Publishers, Moscow 421 55.00
97935 The Conflagration Part 1 Konstantin Fedin Progress Publishers, Moscow 1968 566 150.00
97936 A Soldier's Life David Dragunsky Progress Publishers, Moscow 1977 278 100.00
97937 Birth of A Genius Genrikh Volkov Progress Publishers, Moscow 1978 242 100.00
97938 Names on An Obelisk D. Valovoi, H. Lapshina Progress Publishers, Moscow 1983 365 120.00
97939 My Life And My Dressage Horses Elena Petushkova Raduga Publishers, Moscow 1983 135 20.00
97940 Socialist Life Style And the Family, New Soviet Legislation on Marriage and the Family V. Yazykova Progress Publishers, Moscow 1984 211 100.00
97941 Women in the Land of Socialism Nina Popova Foreign Languages Publishing House, Moscow 1949 262 100.00
97942 Living Amongst Heroes Pa Chin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 132 25.00
97943 USSR Culture Novosti Press Agency Publishing House 1973 100 10.00
97944 Cultural Contacts Promote Peaceful Coexistence Y. Kashlev Novosti Press Agency Publishing House 1974 77 10.00
97945 Engels Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Pilosophy V.N. Kuznetsov Progress Publishers, Moscow 1987 78 15.00
97946 Thoughtful Readers Yevgeni Bogat Novosti Press Agency Publishing House 1979 93 15.00
97947 For All Time And All Men A. Uroyeva Progress Publishers, Moscow 1969 252 25.00
97948 Denis Diderot Tamara Dlugach Progress Publishers, Moscow 1988 236 25.00
97949 Gavriil Petrosian Cultural Life Gavriil Petrosian Novosti Press Agency Publishing House 1989 80 15.00
97950 Human Rights and International Relations Anatoly Movchan Progress Publishers, Moscow 1988 244 100.00
97951 Grounds for Optimism Leo Bobrov Mir Publishers, Moscow 1977 277 100.00
97952 The Undaunted Heroes A Vietnam Diary Progress Publishers, Moscow 177 20.00
97953 Soviet Ukrainian Short Stories Kiev Dnipro Publishers 1985 214 25.00
97954 Anthology of Soviet Short Stories Volume 1 Nikolai Atarov Progress Publishers, Moscow 1976 425 100.00
97955 The City of the Yellow Devil Maxim Gorky Progress Publishers, Moscow 1972 138 55.00
97956 With Deep Respect Agnia Kuznetsova Raduga Publishers, Moscow 1983 196 100.00
97957 A Visitor From Outer Space Violet L. Dutt Foreign Languages Publishing House, Moscow 201 25.00
97958 Grant Matevosian The Orange Herd Grant Matevosian Progress Publishers, Moscow 1976 307 100.00
97959 Happiness Pyotr Pavlenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 594 100.00
97960 The Blind Musician An Etude Vladimir Korolenko Foreign Languages Publishing House, Moscow 226 20.00
97961 The Cherry Orchard A. Chekhov Foreign Languages Publishing House, Moscow 138 25.00
97962 Four Lives Short Stories Nora Adamyan Foreign Languages Publishing House, Moscow 161 20.00
97963 The Tender Muse Progress Publishers, Moscow 1976 160 100.00
97964 Immortality Verse By Soviet Poets Who Laid Down Progress Publishers, Moscow 1978 732 250.00
97965 Letters of the Young Engels Progress Publishers, Moscow 1976 278 25.00
97966 Avetik Issahakian Selected Works Poetry and Prose Avetik Issahakian Progress Publishers, Moscow 1976 132 20.00
97967 Imants Ziedonis Thoughtfully I Read The Smoke Selected Poems Imants Ziedonis Progress Publishers, Moscow 1980 275 55.00
97968 Yakub Kolas On Life's Expanses Poems and Prose Yakub Kolas Progress Publishers, Moscow 1982 231 65.00
97969 The Verdict of Memory Yegor Isayev Progress Publishers, Moscow 1981 145 100.00
97970 My Life Work Andrei Bochkin Novosti Press Agency Publishing House 1978 70 25.00
97971 Reminiscences of Marx and Engels Foreign Languages Publishing House, Moscow 402 100.00
97972 They Knew Lenin David Myshne Progress Publishers, Moscow 1968 286 250.00
97973 A. Stepanov Port Arthur A. Stepanov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1947 784 100.00
97974 The Unsheathed Saber Alexander Vinogradov Raduga Publishers, Moscow 1985 127 100.00
97975 A Dictionary of Scientific Communism Progress Publishers, Moscow 1984 288 250.00
97976 A Dictionary of Political Economy M.I. Volkov Progress Publishers, Moscow 1985 397 250.00
97977 What is What? A Concise Dictionary of Social and Political Terms Progress Publishers, Moscow 1988 159 15.00
97978 A Concise Psychological Dictionary A.V. Petrovsky Progress Publishers, Moscow 1987 358 100.00
97979 How to Use This Book Laurence Urdang Bhavan's Journal Vol. 29 No. 13 Feb 1983 1983 397 100.00
97980 V.I. Lenin on Culture and Cultural Revolution V.I. Lenin Progress Publishers, Moscow 1970 293 50.00
97981 Lenin Versus Trotsky and His Followers Novosti Press Agency Publishing House 1981 126 20.00
97982 Stories About Lenin and the Revolution Progress Publishers, Moscow 1982 174 100.00
97983 Formation of USSR And Its Impact on Asia G. Bondarevsky Soviet Land Booklets 1982 40 10.00
97984 Documents of the Meeting of the Political Consultative Committee of the Warsaw Treaty Member States Novosti Press Agency Publishing House 1988 28 10.00
97985 Creating a Climate of Confidence O. Bykov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1986 79 25.00
97986 The Right Wing Social Democrats Today O. Kuusinen Foreign Languages Publishing House, Moscow 1948 34 2.50
97987 Dialectical Materialism And Modern Science Peace And Socialism International Publishers 1978 167 100.00
97988 Perestroika as Seen by an Economist Ruslan Hasbulatov Novosti Press Agency Publishing House 1989 43 10.00
97989 Documents And Materials Novosti Press Agency Publishing House 1989 111 10.00
97990 USSR - US Summit Documents And Materials Novosti Press Agency Publishing House 1987 143 55.00
97991 Documents And Materials Novosti Press Agency Publishing House 1988 159 100.00
97992 Political Report of the CPSU Central Committee to the 27th Party Congress Mikhail Gorbachev Novosti Press Agency Publishing House 1986 159 100.00
97993 Fundamentals of Dialectical Materialism G. Kursanov Progress Publishers, Moscow 1967 322 100.00
97994 Wage Labour and Capital K. Marx Foreign Languages Publishing House, Moscow 77 2.00
97995 Wages, Price and Profit K. Marx Foreign Languages Publishing House, Moscow 94 5.00
97996 Dialectical And Historical Materialism J. Stalin Foreign Languages Publishing House, Moscow 63 2.00
97997 Present Day Non-Marxist Political Economy A Critical Analysis Progress Publishers, Moscow 1975 574 100.00
97998 What is The Scientific And Technological Revolution? G. Marinko Progress Publishers, Moscow 1989 318 55.00
97999 What is Personality G. Kirilenko, L. Korshunova Progress Publishers, Moscow 1989 285 60.00
98000 What is Philosophy Galina Kirilenko Lydia Korshunova Progress Publishers, Moscow 1985 239 100.00