వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -120

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
87001 India Since Independence 131 10.00
87002 History of India 348 10.00
87003 An Eye to India The Unmasking of a Tyranny David Selbourne Penguin Books 1977 558 15.00
87004 Indias China War Neville Maxwell Jaico Publishing House 1971 500 10.00
87005 ??? New Light Publishers, New Delhi 214 20.00
87006 India Today Lala Lajpatrai Memorial Lectures Asoka Mehta S. Chand & Company Ltd 1977 112 30.00
87007 India Plunges into All Round Chaos Prathapa Ramasubbaiah మార్క్సిస్టు అధ్యయన వేదిక 1991 168 5.00
87008 A Short History of India 1857 to 1947 Nisith R. Ray Orient Longmans Ltd. Bombay 1997 123 20.00
87009 Constitutional History of India 1600-1950 M.V. Pylee Asia Publishing House, New Delhi 1972 173 25.00
87010 An Outline History of The Indian People H.R. Ghosal Publications Division 1980 144 12.00
87011 A Short History of The Indian People Tara Chand Macmillan And Co., Limited 1975 466 25.00
87012 Indian Statistics 920 10.00
87013 A History of The Indian Nationalist Movement Verney Lovett Vishal Publishers, Delhi 1972 303 75.00
87014 Indian National Movement In Retrospect N.G. Rajurkar R.K. Printing Press & Publications Centre 304 495.00
87015 The Indian National Movement Jyoti Prasad Suda K. Nath & Co., Meerut 414 35.00
87016 Their Finest Hour G.S. Bhargava Vikas Publishing House Pvt Ltd 1972 168 25.00
87017 Towards Understanding India Indian Council for Cultural Relations 1966 120 3.00
87018 A History of India for Children Roshen Dalal Puffin Books India Pvt Ltd 1997 397 295.00
87019 The Image of India G. Bongard Levin and A. Vigasin Progress Publishers, Moscow 1984 270 80.00
87020 Role of Revolutionaries in the Freedom Struggle Mallikarjuna Sharma Marxist Study Forum, Hyderabad 1987 344 48.00
87021 A Hundred Years of The Hindu Rangaswami Parthasarathy Kasturi & Sons Ltd, Madras 842 55.00
87022 The Quit India Movement Arun Chandra Bhuyan Manas Publications, New Delhi 1975 262 25.00
87023 Fight For Freedom N.G. Ranga S. Chand & Company Ltd 1968 558 30.00
87024 Ancient India An Introductory Outline D.N. Jha Peoples Publishing House 1977 134 55.00
87025 India Early History Publications Division 1981 107 10.50
87026 India Medieval History Publications Division 1981 134 12.00
87027 India Soceity, Religion and Literature In Ancient and Medieval Periods Publications Division 1981 188 15.00
87028 India Art and Architecture in Ancient and Medieval Periods Publications Division 1999 109 30.00
87029 An Outline History of The Indian People H.R. Ghosal Publications Division 1972 132 3.00
87030 India Social Structure Publications Division 1969 96 10.00
87031 India Government and Economic Life in Ancient and Medieval Periods Publications Division 1981 106 15.00
87032 Calcutta Geoffrey Moorhouse Penguin Books 1983 393 125.00
87033 Amritsar Mrs Gandhis Last Battle Mark Tully & Satish Jacob Rupa & Co., New Delhi 1985 238 30.00
87034 Amritsar Mrs Gandhis Last Battle Mark Tully & Satish Jacob Rupa & Co., New Delhi 1985 238 30.00
87035 Indias Freedom Movement 1857-1947 after A Journey Through Azadi Express Directorate of Advertising and Visual Publicity 80 35.00
87036 Freedom Struggle Bipan Chandra, Amales Tripathi National Book Trust, India 1997 219 42.00
87037 Imageabiuty in Indian Cities Bombay Scenario Pramod S. Shinde Jawaharlal Nehru Technological 284 25.00
87038 Amritsar The Massacre That Ended the Raj Alfred Draper Macmillan And Co., Limited 1981 301 20.00
87039 The Akal Takht and Other Seats of Sikh Polity K S Duggal UBS Publishers Distributors Ltd 1995 163 95.00
87040 Madras Discovered S Muthiah Affiliated East West Press Pvt Ltd 1992 363 150.00
87041 When Bombay Burned Dileep Padgaonkar UBS Publishers Distributors Ltd 1994 304 95.00
87042 The Mayor the Commissioner and the Metropolitan Administration David Anthony Pinto Vikas Publishing House Pvt Ltd 1984 270 100.00
87043 The Study of Indian History Damodar Dharmanand Kosambi Popular Prakashan, Bombay 1994 415 120.00
87044 The Colonization of India By Europeans 149 5.00
87045 Wheel of History Rammanohar Lohia Navahind Publications 1955 111 15.00
87046 Democracy in a Changing Society Henry W. Ehrmann Feffer And Simons Inc. 1963 236 20.00
87047 Years of Challenge 1870-1971 C.H.C. Blount Oxford University Press 1975 256 25.00
87048 Our Parliament Subhash C. Kashyap National Book Trust, India 2004 327 80.00
87049 Our Parliament Subhash C. Kashyap National Book Trust, India 1989 202 29.00
87050 Our Judiciary B R Agarwala National Book Trust, India 1993 214 55.00
87051 Heralds of Freedom Publications Division 1968 79 10.00
87052 India Pre Historic and Proto Historic Periods Publications Division 1981 52 7.00
87053 The Aryan Invasion : A Myth N.R. Waradpande Baba Saheb Apte Smarak Samiti Publication 1989 257 25.00
87054 India by Al Biruni Al Biruni, Qeyamuddin Ahmad National Book Trust, India 1995 306 55.00
87055 Asoka Radhakumud Mookerji Motilal Banarsidass, Delhi 1989 289 110.00
87056 Asoka And the Decline of The Mauryas Romila Thapar Oxford University Press 2001 344 225.00
87057 The Aryan Home Kopalle Sivakameswara Rao The Author, Kakinada 1957 148 5.00
87058 Rise of the Maratha Power M.G. Ranade Punalekar & Co., Publishers 1900 324 2.00
87059 India Through The Ages Jadunath Sarkar M.C. Sarkar & Sons Private Ltd 1960 96 2.50
87060 India Through The Ages Jadunath Sarkar Sangam Books 1979 126 5.00
87061 Prehistoric India to 1000 B.C. Stuart Piggott Penguin Books 1952 289 12.00
87062 An Advanced History of India R.C. Majumdar Macmillan And Co., Limited 1955 295 10.00
87063 Everyday Life in Ancient India Padmini Sengupta Oxford University Press 1951 202 2.50
87064 An Outline of Indian Prehistory D.K. Bhattacharya Palaka Prakashan, Delhi 1998 243 90.00
87065 Recent Perspectives of Early Indian History Romila Thapar Popular Prakashan, Bombay 1998 361 150.00
87066 The Vakataka Gupta Age Ramesh Chandra Majumdar Motilal Banarsidass, Delhi 1967 515 15.00
87067 The Administration of the Mughul Empire Ishtiaq Husain Qureshi N.V. Publications, India 325 5.00
87068 State And Government in Ancient India A.S. Altekar Motilal Banarsidass, Delhi 1958 404 25.00
87069 Independence And After Jawaharlal Nehru The Publications Division 1949 403 7.50
87070 Selected Works of Jawaharlal Nehru Volume One Jawaharlal Nehru Orient Longmans Ltd. Bombay 1972 410 8.00
87071 Selected Works of Jawaharlal Nehru Volume Two Jawaharlal Nehru Orient Longmans Ltd. Bombay 469 8.50
87072 Selected Works of Jawaharlal Nehru Volume Three Jawaharlal Nehru Orient Longmans Ltd. Bombay 1972 445 9.00
87073 Selected Speeches of Subhas Chandra Bose S.A. Ayer Publications Division 1974 261 15.00
87074 Speeches of President Rajendra Prasad Volume Three Publications Division 1977 397 20.00
87075 Speeches of Maulana Azad Publications Division 1956 331 6.00
87076 Nehru Discovered Satyameva Jayate Aiyar & Co., Madras 1961 182 2.50
87077 Jawaharlal Nehru Fellowships 1967-78 Jawaharlal Nehru Memorial Fund New Delhi 1979 230 20.00
87078 Jawaharlal Nehru Fellowships 1979-1983 Jawaharlal Nehru Memorial Fund New Delhi 1983 96 15.00
87079 Jawaharlal Nehru Memorial Lectures 1967-1972 P.M.S. Blackett, S. Chandrasekhar Jawaharlal Nehru Memorial Fund New Delhi 1973 220 20.00
87080 Jawaharlal Nehru Memorial Lectures 1973-1979 Margaret Mead, Karlfried Von Durckheim Jawaharlal Nehru Memorial Fund New Delhi 1980 163 25.00
87081 In Quest of Utopia Daggubati Purandeswari Nivedita Publications, Hyderabad 2008 330 250.00
87082 Financial Assistance to Voluntary Organisation for Social Development N.V. Lalitha National Institute of Public Cooperation 1984 148 10.00
87083 Financial Assistance to Voluntary Organisations Pradeep Ranade National Institute of Public Cooperation 1991 188 15.00
87084 Customs Tariff of India R.K. Jain, Excise Law Times Central Law Office, New Delhi 1979 484 45.00
87085 Seminar on Land Reforms Proceedings & Papers Socio Economic Research Division 1966 238 25.00
87086 Planning For Weaker Sections Madhukar V. Namjoshi, Madhusudan D. Sathe Shubhada Saraswat, Pune 1978 275 55.00
87087 Bulls Bears And BlueChips Ram K. Piparaiya Aridhi Investment Consultants Pvt Ltd 1987 229 60.00
87088 How To Compute Your Salary Income S.K. Joshi Directorate of Income tax, New Delhi 1998 181 85.00
87089 Indian National Trade Union Congress Report G. Ramanujam Twenty Second Session, Zawar 1980 115 10.00
87090 Businessmans Guide to Finance L.E. Rockley Orient Longmans Ltd. Bombay 1972 167 20.00
87091 Trade Unions in India The Next Decade V.B. Karnik Central Board for Workers Education 1969 58 15.00
87092 Elements of Civics And Indian Administration G.G. Warren and S. Sundaram Maruthi Book Depot, Guntur 1958 156 10.00
87093 Civics (Civics Question Papers) 222 15.00
87094 Guide For Pre University Civics and Elements of Indian Administration P. Rabindranath The Author 1961 212 20.00
87095 Civics For Beginners N.G. Damle Macmillan And Co., Limited 1948 215 25.00
87096 Organizational Society : Social Mechanisms and Ideology Novosti Press Agency Publishing House 199 10.50
87097 Balance Carried Forward R. Robert Coomber Penguin Books 1953 263 2.50
87098 The Andhra Pradesh Mutually Aided Co operative Societies Act, 1995 Padala Rama Reddi Aisa Law House, Hyderabad 1995 51 40.00
87099 Usury And Suicides J. Rama Rao Sprout House Publications, Guntur 2003 179 100.00
87100 Unending Struggle Vigil India Movement 44 3.00
87101 With Courage Vigil India Movement 55 5.00
87102 The Makings of a Just Society Chester Bowles The University of Delhi, Delhi 1963 120 15.00
87103 The Hungry Executive Anthony Barton Vikas Publishing House Pvt Ltd 1975 138 5.00
87104 The Gazetteer of India Indian Union Volume 1 Humayun Kabir Publications Division 1965 652 25.00
87105 The Gazetteer of India Indian Union Volume 2 P.N. Chopra Department of Culture 1990 807 136.00
87106 The Gazetteer of India Volume 3 1975 1275 100.00
87107 The Gazetteer of India Indian Union Volume 4 P.N. Chopra Department of Culture 1978 812 190.00
87108 A History of Agriculture in India Volume 1 M.S. Randhawa Indian Council of Agricultural Research New Delhi 1980 341 50.00
87109 A History of Agriculture in India Volume 2 M.S. Randhawa Indian Council of Agricultural Research New Delhi 1982 358 37.00
87110 A History of Agriculture in India Volume 3 M.S. Randhawa Indian Council of Agricultural Research New Delhi 1983 422 45.00
87111 A History of The Indian Council of Agricultural Research 1929-1979 M.S. Randhawa Indian Council of Agricultural Research New Delhi 1979 510 25.00
87112 Report of The Irrigation Commission 1972 Volume 1 Ministry of Irrigation and Power, New Delhi 1972 430 25.00
87113 The World Food Problem The United States Information Service, New Delhi 1966 71 15.00
87114 Report of the National Commission on Agriculture 1976 Part XIII Ministry of Agriculture And Irrigation New Delhi 1976 191 20.00
87115 Report of The National Commission on Agriculture 1976 Part V Ministry of Agriculture And Irrigation New Delhi 1976 344 20.00
87116 Report of The National Commission on Agriculture 1976 Part VIII Ministry of Agriculture And Irrigation New Delhi 1976 270 20.00
87117 Problems And Prospects of Agriculture in India Buta Singh, V.S. Bhatt Indian Council of Agricultural Research, New Delhi 1986 203 25.00
87118 Performance of Indian Agriculture G.S. Bhalla and Y.K. Alagh Sterling Publishers Private Limited 1979 239 25.00
87119 Marketing The Yearbook of Agriculture 1954 The United States Department of Agriculture 506 30.00
87120 The Farmer & His Debt Anwar Iqbal Qureshi The Indian Rural Reconstruction League 1934 106 2.50
87121 The Indian Rural Problem Manilal B. Nanavati Vora & Co., Publishers Ltd 1947 423 4.00
87122 Perspectives of Indian Agriculture, Industry And Infrastructure Talluru Sreenivas Discovery Publishing House, New Delhi 2006 346 925.00
87123 State Help For Agriculture Charles W. Tomkinson T. Fisher Unwin Ltd 1917 189 2.50
87124 A Large State Farm A.G. Weigall John Murray, Albemarle Street 1919 82 2.50
87125 Credo of World Peasantry N.G. Ranga Indian Peasants Institute, Nidubrolu 1957 503 7.50
87126 The Farmer His Welfare & Wealth M.G. Bhagat The Co operators Book Depot 1943 303 25.00
87127 A Critique of Agrarian Crisis B.D. Sharma Kisani Pratishtha Manch 60 20.00
87128 National Commission on Agriculture 1976 Ministry of Agriculture And Irrigation New Delhi 1977 748 20.00
87129 Agricultural Planning in India S.C. Jain Metropolitan Book Company Private Limited 1964 125 22.00
87130 Agriculture And The Unemployed William Wright The Labour Publishing Company Limited 1925 94 2.50
87131 Agricultural Problems of India C.B. Mamoria Kitab Mahal, Allahabad 1960 752 25.00
87132 The Plan for the World Food Congress Food and Agriculture Organization of The United Nations 1962 41 5.00
87133 World Crisis in Agriculture Dale Schurter and Eugene Walter Ambassador College 1971 61 15.00
87134 The Vedic Age Volume 1 R.C. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1988 572 150.00
87135 The Age of Imperial Unity Volume 2 K.M. Munshi, R.C. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1990 785 150.00
87136 The Classical Age Volume 3 K.M. Munshi, R.C. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1988 758 100.00
87137 The Struggle For Empire 5 K.M. Munshi, R.C. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1957 940 100.00
87138 The Delhi Sultanate Volume 6 K.M. Munshi, R.C. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 882 250.00
87139 The Maratha Supremacy Volume 8 R.C. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 860 250.00
87140 British Paramountcy And Indian Renaissance Volume 9 Part 1 R.C. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1988 1205 250.00
87141 Struggle for Freedom Volume 11 R.C. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1988 1144 250.00
87142 Indian History Modern Nonica Datta Encyclopaedia Britannica Pvt. Ltd, New Delhi 2003 382 390.00
87143 Indian History for Civil Services preliminary Examination K Krishna Reddy Tata McGraw Hill Publishing Company Limited 2000 450 250.00
87144 Studies in the Foreign Relations of India P.M. Joshi, M.A. Nayeem State Archives Government of Andhra Pradesh Hyderabad 1975 601 75.00
87145 Modern India and The Contemporary World S. Ahluwalia and M.M. Ahluwalia Arya Book Depot, New Delhi 1992 101 49.80
87146 India That is Sidd P.S.K. Pandian Allied Publishers Limited 1996 187 250.00
87147 Modernization of Indian Tradition Yogendra Singh Rawat Publications, Jaipur 1994 267 100.00
87148 Languages and Scripts K.S. Singh, S. Manoharan Oxford University Press 1993 431 450.00
87149 Indian Tales of The Raj Zareer Masani BBC Books 1987 165 100.00
87150 An Illustrated History of India Book 3 Tulsi Vatsal Oxford University Press 1977 121 25.00
87151 హిష్టారికల్ అట్లాసు ముప్పాళ్ళ హనుమంతరావు నవోదయా ఏజన్సీస్, రాజమండ్రి ... 102 5.00
87152 An Historical Atlas of The Indian Peninsula C. Collin Davies Oxford University Press 94 3.50
87153 Towards Understanding India Indian Council for Cultural Relations 1967 136 3.50
87154 The Cambridge History of India Volume 5 British India H.H. Dodwell S. Chand & Company Ltd 686 30.00
87155 Modern India Bipan Chandra National Council of Educational Research and Training 1977 307 5.15
87156 Learning History Book II for Class VII R.L. Kharabanda Frank Bros. & Co. 1991 115 19.90
87157 Essays on Indian History And Culture H.V. Sreenivasa Murthy Mittal Publications, New Delhi 1990 234 55.00
87158 Indian History And Culture Volume 1 B.S.L. Hanumantha Rao Sri Vignana Manjusha, Guntur 1973 530 12.50
87159 Indian History And Culture Volume 2 B.S.L. Hanumantha Rao Sri Vignana Manjusha, Guntur 1978 184 18.00
87160 Current History in Questions and Answers Pattabhi Sitaramayya Automatic Printers Ltd, Calcutta 392 25.00
87161 This India Sheila Dhar Publications Division 1973 191 100.00
87162 Childrens History of India Sheila Dhar Publications Division 1981 160 60.00
87163 A Pageant of India Kenneth Saunders Oxford University Press 1939 192 25.00
87164 The History of Aryan Rule In India E.B. Havell George G. Harrap & Company Ltd 582 20.00
87165 Gems From Pre Historic Past N. Mahalingam International Society for the Investigation of Ancient Civilization 1981 176 40.00
87166 Indian Ancestors of Vedic Aryans L.N. Renu Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1996 46 60.00
87167 Ancient India In Historical Outline D.N. Jha Manohar 2002 216 55.00
87168 Some Aspects of Education in Ancient India C. Kunhan Raja The Adyar Library 1950 111 20.00
87169 State And Government in Ancient India A.S. Altekar Motilal Banarsidass, Delhi 1984 405 75.00
87170 Ancient India An Introductory Outline D.N. Jha Peoples Publishing House 1977 134 8.00
87171 The Plot in Indian Chronology Kota Venkatachelam 1953 190 10.00
87172 Our Heritage E. Krishnamacharya Master E.K. Book Trust, Visakhapatnam 1996 130 30.00
87173 The Indian Heritage Humayun Kabir Asia Publishing House, New Delhi 1970 142 25.00
87174 Ancient India R.C. Majumdar Motilal Banarsidass, Delhi 1960 538 20.00
87175 An Advanced History of India Part 1 Ancient India R.C. Majumdar Macmillan And Co., Limited 1960 295 25.00
87176 An Advanced History of India Part 2 The Delhi Sultanate and The Mughul Empire R.C. Majumdar Macmillan And Co., Limited 1956 663 25.00
87177 An Advanced History of India Part 3 Modern India R.C. Majumdar Macmillan And Co., Limited 1956 1080 25.00
87178 Indians Why We Are What We Are A Contrarian View Ranjit B. Rai Manas Publications, New Delhi 2002 233 55.00
87179 Baroda Dynamite Conspiracy The Right To Rebel C.G.K. Reddy Vision Books 1977 176 30.00
87180 India And The Raj 1919-1947 Glory, Shame And Bondage Volume 2 Suniti Kumar Ghosh Research Unit For Political Economy, Bombay 1995 390 60.00
87181 India The Critical Years Kuldip Nayar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1971 280 100.00
87182 India : Degradation and Development Part 2 S.A. Shah M. Venkatarangaiya Foundation 1983 608 100.00
87183 Modernization of Indian Tradition Yogendra Singh Thomason Press (India) Limited 1974 267 100.00
87184 History of India Vidyadhar Mahajan S. Chand & Company Ltd 1993 456 150.00
87185 A History of South India K.A. Nilakanta Sastri Oxford University Press 1996 521 245.00
87186 Life and Culture of the Indian People K.A. Nilakanta Sastri Allied Publishers Limited 1974 284 60.00
87187 The Gupta Polity V.R. Ramachandra Dikshitar Mittal Publications, New Delhi 1993 427 250.00
87188 Advanced History of India K.A. Nilakanta Sastri Allied Publishers Limited 1970 874 20.00
87189 An Advanced History of India 1149 55.00
87190 History of India Part 3 Modern India K.A. Nilakanta Sastri S. Visvanathan 1952 459 25.00
87191 An Outline History of The Indian People H.R. Ghosal Publications Division 1980 144 25.00
87192 Studies in The Cultural History of India Guy S. Metraux, Francois Crouzet Shiva Lal Agarwala & Co. P. Ltd 1965 512 30.00
87193 A Political And Cultural History of India Volume 3 R. Sathianathaier S. Viswanathan Publishers Pvt Ltd 1982 549 35.00
87194 Studies in Modern Indian History Number One B.R. Nanda, V.C. Joshi Orient Longmans Ltd. Bombay 1972 214 55.00
87195 Modern Indian History Volume 1 S.C. Sarkar, K.K. Datta The Indian Press Private Ltd 1967 360 25.00
87196 Modern India Bipan Chandra National Council of Educational Research and Training 1905 307 8.35
87197 Retailing in Metropolitan India Ranjit Gupta Indian Cooperative Union New Delhi 1964 90 10.00
87198 Childrens History of India Sheila Dhar Publications Division 1981 160 17.00
87199 Historical Method in Relation to Indian History Nilakanta Sastri Ramanna 1956 181 15.00
87200 Improving Instruction in History Volume 1 Department of Field Services 1969 59 15.00
87201 India A General Survey George Kuriyan National Book Trust, India 1969 198 25.00
87202 Studies in Indian History Raus Bookhive, New Delhi 1973 268 10.00
87203 A Survey of Indian History K.M. Panikkar Asia Publishing House, New Delhi 1956 272 25.00
87204 The State In India 1000-1700 Hermann Kulke Oxford University Press 1997 367 185.00
87205 A Short History of India I.W. Mabbett Cassell Australia 1968 270 100.00
87206 Marx Notes on Indian History Progress Publishers, Moscow 1986 168 55.00
87207 An Introduction to the study of Indian History Damodar Dharmanand Kosambi Popular Prakashan, Bombay 1975 415 28.00
87208 The Men Who Ruled India Philip Mason Rupa & Co., New Delhi 1997 368 195.00
87209 Indias Development Experience Tarlok Singh Macmillan And Co., Limited 1974 458 55.00
87210 Indian Politics since The Mutiny C. Yajneswara Chintamani Kitab Mahal, Allahabad 1947 238 25.00
87211 Religious & Cultural History of India History Paper 1 Part 1 D.N. Kundra Goyal Brothers Prakashan, New Delhi 1983 152 9.75
87212 Religious And Cultural History of India R.P. Singh, J. Fuste Selina Publishers, New Delhi 1980 118 25.00
87213 Between The Lines Kuldip Nayar Allied Publishers Limited 1969 231 16.00
87214 The Degeneration of India T.N. Seshan Penguin Books 1995 305 299.00
87215 Indian Politics since Independence C.P. Bhambhri Shipra Publications, Delhi 1994 440 120.00
87216 India Discovered John Keay Rupa & Co., New Delhi 1989 221 50.00
87217 An Outline of Indian History And Culture Volume 2 Raghubir Dayal, A.E.T. Barrow Orient Longmans Ltd. Bombay 1975 368 15.00
87218 The Future of India R. Coupland Oxford University Press 1944 208 25.00
87219 Facts About India .. Publications Division 171 30.00
87220 India A Modern History Percival Spear Surjeet Publications, Delhi 1989 511 100.00
87221 A New History of India Stanley Wolpert Oxford University Press 1982 472 55.00
87222 A Matter of Equity Freedom of Faith in Secular India John Dayal Anamika Publishers & Distributors 2007 487 800.00
87223 Of Cricket, Guinness and Gandhi Essays on Indian History and Culture Vinay Lal Penguin Books 2005 228 299.00
87224 Gandhi To Gandhi Adiraju Venkateswer Rao See Sathya Publications, Hyderabad 640 456.00
87225 India Under Janata Arvind Bhandari Jaico Publishing House 1978 176 25.00
87226 The Guilty Men of 1962 D.R. Mankekar The Tulsi Shah Enterprises, Bombay 1968 184 35.00
87227 India after Nehru Kuldip Nayar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1975 290 25.00
87228 India Waits Jan Myrdal Sangam Books 1985 394 40.00
87229 The Case that Shook India Prashant Bhushan Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 294 35.00
87230 Baroda Dynamite Conspiracy The Right To Rebel C.G.K. Reddy Vision Books 1977 176 30.00
87231 Freedom at Midnight Larry Collins And Dominique Lapierre Vikas Publishing House Pvt Ltd 1976 500 45.00
87232 Montagu Chelmsford Reforms V.P. Menon Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 60 2.50
87233 Report of the Official Language Commission Government of India Press, New Delhi 490 15.00
87234 Round Table Conference 1930 488 25.00
87235 Report of The Commission of Inquiry New Delhi, 1964 1964 298 35.00
87236 India Since 1526 608 100.00
87237 Changing India Robert W. Stern Cambridge University Press 1998 257 150.00
87238 Amnesty International India Torture, Rape & Deaths In Custody 195 55.00
87239 A Political And Cultural History of India Volume 1 R. Sathianathaier S. Viswanathan Publishers Pvt Ltd 1988 375 30.00
87240 A Political And Cultural History of India Volume 2 R. Sathianathaier S. Viswanathan Publishers Pvt Ltd 1985 383 25.00
87241 Indian History And Culture Volume 3 B.S.L. Hanumantha Rao P.R.K. Murty & Sons, Guntur 1983 413 35.00
87242 A Religious And Cultural History of India A. Casale Macmillan And Co., Limited 1983 160 15.00
87243 Understanding India G.N.S. Raghavan Indian Council for Cultural Relations 1976 155 25.00
87244 India Forty Years of Independence Publications Division 1989 200 38.00
87245 A Religious And Cultural History of India Charles Farro Macferro Educational Publishers, Bombay 1989 156 22.00
87246 India Society Religion and Literature in Ancient and Medieval Periods Publications Division 1988 188 17.00
87247 An Advanced History of India 1149 25.00
87248 The Tale of Two Great Nations Naga Prasad Naga Prasad 2006 181 125.00
87249 Hidden Horizons 180 100.00
87250 Country Report : India Habitat 76 The United Nations Conference on Human Settlements 1976 91 25.00
87251 An Outline History of The Indian People H.R. Ghosal Publications Division 1996 200 47.00
87252 A Page of History A Publication of the Akashvani Group of Journals 1984 51 10.00
87253 The Politics of The British Annexation of India Michael H. Fisher Oxford University Press 1996 313 250.00
87254 The Rise of British Power in India Mountstuart Elphisnstone Anmol Publications 1986 552 55.00
87255 British Dominion in India And After V.B. Kulkarni Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 452 35.00
87256 The British Image of India Allen J. Greenbergr Oxford University Press 1969 234 37.50
87257 The King Emperor And His Empire Rochouse & Sons, Madras 134 5.00
87258 History of British India under the Company and the Crown P.E. Roberts Oxford University Press 1970 707 55.00
87259 India In Bondage Her Right To Freedom Jabez T. Sunderiland R. Chatterjee, Calcutta 1928 527 15.00
87260 A History of India Michael Edwardes The New English Library 1967 348 25.00
87261 Indian History Civil Services Chronicle 1999 152 25.00
87262 A History of India For High Schools E. Marsden, Henry Sharp Macmillan And Co., Limited 1930 284 5.00
87263 The Determining Periods of Indian History K.M. Panikkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 68 15.00
87264 A Study of Indian History B.N. Puri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 285 20.00
87265 Geographical Factors in Indian History K.M. Panikkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 128 2.50
87266 A Concise History of The Indian People H.G. Rawlinson Oxford University Press 1940 237 2.50
87267 The Birth of Indian Civilization Penguin Books 1968 365 10.00
87268 The Last Years of British India Michael Edwardes The New English Library 1967 255 20.00
87269 The Last Days of The British Raj Leonard Mosley Jaico Publishing House 1968 291 5.00
87270 The Discovery of India Jawaharlal Nehru Meridian Books Limited 1956 592 25.00
87271 Witness to an Era Frank Moraes Vikas Publishing House Pvt Ltd 1976 332 20.00
87272 Theories of Kingship in Ancient India K.B. Krishna 1932 108 10.00
87273 The Invasion That Never Was Song of Humanity Michel Danino, Sujata Nahar The Mothers Institute of Research, Delhi 1996 127 80.00
87274 Ministers Misconduct A.G. Noorani Vikas Publishing House Pvt Ltd 1974 236 8.00
87275 Ministers Misconduct A.G. Noorani Vikas Publishing House Pvt Ltd 1974 230 8.00
87276 Famous Trials For Love And Murder K.L. Gauba Orient Longmans Ltd. Bombay 1967 158 2.50
87277 Famous And Historical Trials K.L. Gauba Orient Paperbacks 1972 186 15.00
87278 Indian Political Trials A.G. Noorani A Sterling Paper back 1978 332 25.00
87279 Sensational Trials of Crime K.L. Gauba Orient Paperbacks 1969 158 10.00
87280 హిందూదేశ చరిత్రము నాయని సుబ్బారావు ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, మద్రాసు ... 251 2.00
87281 The Soul of Indian History S.R. Sharma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 241 2.50
87282 A Study of Indian History B.N. Puri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 285 10.00
87283 India And The Cold War K.P.S. Menon Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 67 10.00
87284 Road To Nationalism S. Ramamurthi S. Chand & Company Ltd 1978 168 4.50
87285 India The Critical Years Kuldip Nayar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1971 391 25.00
87286 Emergency in India Trevor Drieberg Sarala Jag Mohan Manas Publications, New Delhi 1975 154 10.00
87287 A Crisis of Conscience Rajinder Puri Orient Paperbacks 208 10.00
87288 Indianisation Balraj Madhok Orient Paperbacks 1970 162 10.00
87289 Between The Lines Kuldip Nayar Orient Paperbacks 1971 279 20.00
87290 Distant Neighbours Kuldip Nayar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1975 192 7.50
87291 India Rediscovered C.D. Narasimhaiah Oxford University Press 1955 241 15.00
87292 A Crisis of Conscience Rajinder Puri Orient Paperbacks 1971 208 5.00
87293 India For The Indians Dorothy Jane Ward Arthur Barker Ltd, London 1949 239 5.50
87294 The Penguin India Factfile Penguin Books 2006 168 99.00
87295 Little Known Facts About India Swarn Khandpur Eeshwar BPI India Pvt Ltd 1998 40 10.00
87296 Indian Nationalism Pattabhisitaramayya M. Krishna Rao 1913 105 2.50
87297 The Significance of Indian Nationalism H.M. Howsin Tagore & Co., Madras 111 2.00
87298 Sikh Problem and Its Solution Sardar Kukam Singh 49 2.50
87299 India Language Problem K. Appadurai Tamil India Publications, Madras 172 8.50
87300 Plain Tales from the Raj Charles Allen Futura Publications Limited 1975 287 20.00
87301 Raj The Story of British India Michael Edwardes Pan Books Ltd, London 1967 384 15.00
87302 Indian Polity Kalpana Rajaram Spectrum India, New Delhi 1994 416 90.00
87303 The Crisis of India Ronald Segal Jaico Publishing House 1968 320 10.00
87304 Freedom From Fear Jawaharlal Nehru Gandhi Smarak Nidhi, New Delhi 1960 74 1.00
87305 the challenge of nation building Jayaprakash Narayan An Orient Paperback 140 2.50
87306 Speeches and Documents on Indian Policy 386 2.00
87307 Muslim Politics in Secular India Hamid Dalwai Hind Pocket Books Pvt Ltd 1972 160 2.50
87308 Pakistan Cut To Size D.R. Mankekar Orient Paperbacks 1972 169 3.00
87309 The Five Gifts R.P. Masani Comet Books 1957 192 2.00
87310 The Mystery of Sir Stafford Cripps Ram Manohar Lohia Padma Publications Ltd 1942 71 2.50
87311 Twentytwo Fateful Days 1941 255 3.00
87312 The Case that Shook India Prashant Bhushan Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 294 25.00
87313 Their Finest Hour G.S. Bhargava Vikas Publishing House Pvt Ltd 1972 168 10.00
87314 Historical Interpretation J.J. Bagley Penguin Books 1965 285 5.00
87315 Political Diary Pandit Deendayal Upadhyaya Jaico Publishing House 1968 157 4.00
87316 Civics For Beginners N.G. Damle Macmillan And Co., Limited 1951 184 2.50
87317 Call to the Nation 102 0.65
87318 Swatantra Bharat K. Srinivasa Sastry Yugadi Publishers, Hyderabad 2010 103 30.00
87319 Our Patriots of Wax, Iron and Clay T.N. Lahiri 285 3.00
87320 Political Outlook In India Today S.P. Appasamy, J.R. Chandran The Committee for Literature on Social Concerns 1956 176 3.50
87321 United we Fall Douglas Hyde National Academy, Delhi 1964 118 2.00
87322 The Future of Indian Politics Annie Besant Theosophical Publishing House 1922 351 5.00
87323 India Rediscovered Jawaharlal Nehru Oxford University Press 1960 240 10.00
87324 India World And Empire Herbert Pickles Oxford University Press 1935 400 10.00
87325 Rebuild India Swami Vivekananda Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission 1993 54 2.00
87326 Hinduism At A Glance Swami Nirvedananda Ramakrishna Mission, Calcutta 1969 271 15.00
87327 Our Human Heritage S.R. Sharma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 232 2.50
87328 Hindu Civilization Part II Radha Kumud Mookerji Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1957 411 3.00
87329 The Hindu Religious Year M.M. Underhill Asian Educational Services, New Delhi 1991 192 25.00
87330 Cultural Freedom and Other essays C.P. Ramaswami Aiyar S. Viswanathan Publishers Pvt Ltd 1950 153 15.00
87331 Cultural Unity of India Gertrude Emerson Sen Publications Division 81 2.50
87332 India in the 20th Century 2000 108 25.00
87333 The Untold Story LT General B.M. Kaul Jaico Publishing House 1973 504 2.50
87334 Delhi Under Emergency John Dayal, Ajoy Bose Orient Paperbacks 1977 217 5.00
87335 Journal of Indian History Vol. XL, Part I April 1962 P.S. Raghavan The University of Kerala, Trivandrum 1962 213 25.00
87336 Journal of Indian History Vol. XLIII, Part III December 1965 P.K.K. Menon The University of Kerala, Trivandrum 1965 984 25.00
87337 Journal of Indian History Vol. XLIV, Part I April 1966 P.K.K. Menon The University of Kerala, Trivandrum 1966 335 25.00
87338 Journal of Indian History Vol. XXXIX, Part III December 1961 P.S. Raghavan The University of Kerala, Trivandrum 1961 545 25.00
87339 Studies in History Volume VII Number 1 January June 1991 S. Gopal Sage Publications India Pvt Ltd 1991 179 20.00
87340 Studies in History Volume VII Number 2 July December 1991 S. Gopal Sage Publications India Pvt Ltd 1991 357 20.00
87341 Indian History Congress Jadavpur University 1974 120 20.00
87342 Indian History Congress Volume 1 Forty Seventh Session, Srinagar 1986 742 55.00
87343 Indian History Congress 39th Annual Session Hyderabad Dec. 1978 List of Papers Aligarh Muslim University 1978 19 1.00
87344 Indian History Congress Thirtyseventh Session Summaries of papers Calicut University 1976 60 10.00
87345 Indian History Congress The Millennium Session List of Papers Manohar Publishers & Distributors 2001 45 2.50
87346 Indian History Congress 61st Session University of Calcutta 2001 60 10.00
87347 Proceedings of the Indian History Congress Part 1 Indian History Congress, Kolkata 2001 1042 250.00
87348 Proceedings of the Indian History Congress Part 2 Indian History Congress, Kolkata 2001 1428 250.00
87349 Proceedings of the Indian History Congress 62 Session Bhopal 2001 Indian History Congress, Kolkata 2002 1232 250.00
87350 Indian History Congress 67th Session J.V. Naik Farook College, Kozhikode, Kerala 2007 52 20.00
87351 The Indian Historical Review Volume 1 Number 1 R.S. Sharma Vikas Publishing House Pvt Ltd 1974 201 50.00
87352 The Indian Historical Review Volume XX Numbers 1-2 Vivekanand Jha Motilal Banarsidass, Delhi 1996 244 100.00
87353 The Indian Historical Review Volume XXI Numbers 1-2 Anup Taneja Motilal Banarsidass, Delhi 1997 211 100.00
87354 The Indian Historical Review Volume XXIII Numbers 1-2 Bindeshwar Ram Motilal Banarsidass, Delhi 1998 205 100.00
87355 The Indian Historical Review Volume XXV Number 1 Monika Horstmann Motilal Banarsidass, Delhi 1998 163 100.00
87356 The Indian Historical Review Volume XXV Number 2 Anup Taneja Motilal Banarsidass, Delhi 1998 185 100.00
87357 The Indian Historical Review Volume XXVII Number 1 Bindeshwar Ram Motilal Banarsidass, Delhi 2000 129 100.00
87358 The Indian Historical Review Volume XXVII Number 2 Kalyani Subramanyan Motilal Banarsidass, Delhi 2000 253 100.00
87359 The Indian Historical Review Volume XXVIII Number 1-2 Indira Baptista Gupta Motilal Banarsidass, Delhi 2003 273 200.00
87360 The Indian Historical Review Volume XXX Number 1-2 Anup Taneja Motilal Banarsidass, Delhi 2004 270 200.00
87361 Rural India Volume 42 No. 1 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1979 306 25.00
87362 Rural India Volume 43 No. 1 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1980 277 25.00
87363 Rural India Volume 44 No. 1 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1981 294 25.00
87364 Rural India Volume 45 No. 1 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1982 217 25.00
87365 Rural India Volume 46 No. 1 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1983 228 25.00
87366 Rural India Volume 47 No. 1 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1984 192 25.00
87367 Rural India Volume 48 No. 1-2 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1985 218 25.00
87368 Rural India Volume 49 No. 1-2 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1986 212 25.00
87369 Rural India Volume 50 No. 1 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1987 232 25.00
87370 Rural India Volume 51 No. 1-2 H.S. Dwivedi Ishwardas Mansions, Nana Chowk, Bombay 1988 244 25.00
87371 India Quarterly Volume 5 No. 4 Oct-Dec 1949 Indian Council of World Affairs, New Delhi 1949 393 20.00
87372 Vision 2020 Swarna Andhra Pradesh Government of Andhra Pradesh 1999 352 300.00
87373 Programmes of Industrial Development 1951-56 government of Planning Commission 1956 275 4.50
87374 The Second Five Year Plan 1955 government of Planning Commission 1955 650 4.50
87375 The Second Five Year Plan 1956 government of Planning Commission 1956 653 4.50
87376 The Third Five Year Plan 1960 government of Planning Commission 1960 265 1.50
87377 Report of The Finance Commission 1957 Government of India Press, New Delhi 1957 215 2.00
87378 Report of The Finance Commission 1961 Government of India Press, New Delhi 1961 115 1.50
87379 Area Planning And Rural Development D.M. Nanjundappa Nagarjuna University 1981 47 3.00
87380 Plan or No Plan Barbara Wootton Victor Gollancz Ltd 1934 360 2.50
87381 Planning In India H.V.R. Iengar Macmillan And Co., Limited 1974 84 5.00
87382 A History of the Freedom Movement in India Volume 2 Government Central Press, Bombay 1958 1015 10.63
87383 History of The Freedom Movement in India Volume 1 Tara Chand Publications Division 1983 344 30.00
87384 History of The Freedom Movement in India Volume 2 Tara Chand Publications Division 1967 629 13.50
87385 History of The Freedom Movement in India Volume 3 Tara Chand Publications Division 1983 527 55.00
87386 History of The Freedom Movement in India Volume 4 Tara Chand Publications Division 1983 593 55.00
87387 Eighteen Fifty Seven 1857 Surendra Nath Sen Publications Division 1977 468 22.00
87388 Saga of Struggle And Sacrifice Pranab Mukherjee Vikas Publishing House Pvt Ltd 1993 350 250.00
87389 1857 : The Great March Meerut to Delhi Madhukar Upadhyay Government of India, New Delhi 30 30.00
87390 Representations of 1857 Recovering the Indian Voice Indian Council of Historical Research 2008 20 10.00
87391 Our Freedom Movement S.D. Sawant Publications Division 1973 45 3.50
87392 The Story of Jallianwala Bagh Publications Division 1981 17 3.50
87393 Jallianwala Bagh Publications Division 1969 34 2.00
87394 Tilak And The Struggle For Indian Freedom Peoples Publishing House 1966 682 25.00
87395 Freedom Struggle Bipan Chandra National Book Trust, India 1972 219 38.00
87396 Indias Struggle For Independence 1857-1947 Bipan Chandra Penguin Books 1997 600 200.00
87397 Trial of Tilak Publications Division 446 100.00
87398 The Epic Struggle Bipan Chandra Orient Longmans Ltd. Bombay 1992 93 50.00
87399 How India Won Freedom Oroon K. Ghosh Ajanta Publications, Delhi 1988 115 25.00
87400 Trials of Independence B.R. Agarwala National Book Trust, India 2004 207 50.00
87401 American Diplomacy and Independence for India R.C. Jauhri Vora & Co., Publishers Ltd 1970 160 10.00
87402 Hindus Betrayed Suruchi Prakashan, New Delhi 1993 62 10.00
87403 Indias Struggle For Freedom P.N. Chopra Publications Division 1984 69 3.00
87404 The March To Freedom 224 20.00
87405 March To Freedom P.R. Srinivasan Maruthi Book Depot, Guntur 1949 247 10.00
87406 Indian War of Independence Bejoy Banerjee Oriental Agency, Calcutta 168 2.50
87407 Mountbatten and the Partition of India Larry Collins & Dominique Lapierre Vikas Publishing House Pvt Ltd 1983 294 25.00
87408 The Indian Mutiny of 1857 G.B. Malleson Rupa & Co., New Delhi 2005 278 195.00
87409 Indias Freedom Movement April 1998 1998 88 10.00
87410 Quit India Movement P.N. Chopra Publications Division 1997 92 10.00
87411 K. Marx and F. Engels Foreign Languages Publishing House 252 20.00
87412 Lenin And Indian Freedom Fighters Leonid Imtrokhin Panchsheel Publishers, New Delhi 1988 88 70.00
87413 The Great Mutiny India 1857 Penguin Books 472 55.00
87414 The Revolt of 1857 In Haryana K.C. Yadav Manohar Publishers & Distributors 1977 192 25.00
87415 Rebellion 1857 P.C. Joshi National Book Trust, India 2007 382 100.00
87416 The Saga of Our Freedom Surekha Panandiker Childrens Book Trust, New Delhi 1997 247 55.00
87417 Gandhi Muslim Conspiracy Jamnadas M. Mehta R.D. Ghanekar, Poona 1941 219 20.00
87418 Election Manifesto General Election 1991 Indian National Congress 64 2.50
87419 Historical Analogies to the National Congress 144 2.00
87420 A Brief History of Congress Congress Centenary Celebration Committee, New Delhi 1985 10 1.00
87421 The History of The Congress / Presidential Addresses P. Pattabhi Sitaramayya 1935 1038 100.00
87422 Glimpses of Indian National Movement M Abel The ICFAI University Press 2005 327 400.00
87423 100 Glorious Years Rajiv Gandhi Indian National Congress 1985 351 80.00
87424 100 Years of The Indian National Congress Jitendra Prasada Jitendra Prasada 1985 428 100.00
87425 Story of The I.N.A. Colonel Naranjan Singh Publications Division 1985 85 3.00
87426 Democracy in India Rasheeduddin Khan National Council of Educational Research and Training 1995 250 25.00
87427 Historical And Polemical Documents of The Communist Movement of India Volume 1 Tarimela Nagi Reddy, Vijayawada 2007 592 300.00
87428 Historical And Polemical Documents of The Communist Movement of India Volume 2 Tarimela Nagi Reddy, Vijayawada 2008 879 500.00
87429 National Convention of Socialists Souvenir Suramouli Ravela Somayya Reception Committee, Hyderabad 60 20.00
87430 The Literate Communist Donald Clark Hodges Peter Lang, New York 1999 217 55.00
87431 Communists in Congress Satindra Singh D.K. Publishing House, New Delhi 1973 92 16.00
87432 Politics and Policies Prakash Karat Prajasakti Book House, Andhra Pradesh 2008 388 200.00
87433 Capitalism Socialism or Villagism Bharatan Kumarappa Sarva Seva Sangh Prakashan, Varanasi 1965 236 4.00
87434 Communism is Humanism E.N. Purushothaman Andhra Pradesh Police Academy, Hyderabad 1995 243 100.00
87435 Full Employment in a Free Society William H. Beveridge George Allen & Unwin Ltd, London 1945 429 25.00
87436 Socialism and The Nuclear Space Age Sadhan Mukherjee Sterling Publishers Private Limited 1988 177 5.00
87437 Maoists A Threat to Internal Security Piratla Venkateswarlu Krishna Kishore Publications, Hyderabad 2005 335 390.00
87438 A World to win Essays on the Communist Manifesto Prakash Karat Left Word Books 2001 149 75.00
87439 India Mortgaged T. Nagi Reddy Tarimela Nagi Reddy, Vijayawada 2002 567 150.00
87440 Kshaathra Samagra in Flying Colours 48 2.00
87441 India Going Red A. Nevett 318 20.00
87442 Russian Revolution And India Tilak Raj Sareen Sterling Publishers Private Limited 1978 164 25.00
87443 State And Socialism D. PapaRao Chaitanya Publications, Hyderabad 2007 24 20.00
87444 Socialism in India L.P. Sinha Indian Political Science Association 1969 24 2.00
87445 The Communist Party of India M.R. Masani Derek Verschoyle, London 1954 302 10.00
87446 Identities Indian Society at Cross Roads K.G. Kannabiran Andhra Pradesh History Congress 2001 60 20.00
87447 Subhas Chandra Bose and Indian Communist Movement Gautam Chattopadhyay Peoples Publishing House 1978 35 2.00
87448 Socialism and Society Part 1 Kamaladevi Chattopadhyaya 170 2.50
87449 An Outline History of The Communist Movement in India Harkishan Singh Surjeet National Book Centre, New Delhi 1993 157 50.00
87450 Socialism in India Trends and Movements C. Narasimha Rao Centre for Scientific Socialism 181 20.00
87451 Indian Public Figures on XXVI CPSU Congress N. Damodaran Nair Kalamkar Prakashan Private Ltd, New Delhi 1991 95 10.00
87452 End of A Scientific Utopia S.V. Seshagiri Rao Navabharathi Publications, Hyderabad 1986 185 80.00
87453 Theory And Practice Makineni Basavapunnaiah Prajasakti Book House, Andhra Pradesh 2010 214 200.00
87454 A Marxian Glimpse of History Susobhan Sarkar Peoples Publishing House 1975 153 5.00
87455 Moscows Hand In India Peter Sager Swiss Eastern Institute, Berne 1966 224 25.00
87456 Creative Alternatives To Communism Donald Wilhelm Macmillan And Co., Limited 1977 173 5.00
87457 Rejuvenation of Agrarian Society in Capitalist And Socialist Countries School of Social Scientists, Chitturpu 1998 62 20.00
87458 XXVII CPSU Congress Allied Publishers Limited 1986 447 80.00
87459 From Marxism To Democratic Socialism Vandita Verma Books India International 2010 373 500.00
87460 Marxism Leninism on Proletarian Internationalism Progress Publishers, Moscow 1972 572 100.00
87461 For the Completion of National Democratic Revolution in India P. Pattabhi Rama Rao 2008 126 20.00
87462 International Working Class and Communist Movement Historical Record Vadim Zagladin Progress Publishers, Moscow 1988 276 100.00
87463 The New Class Milovan Djilas Frederick A. Praeger Publishers, New York 1957 214 25.00
87464 Spring Thunder December 1990 1990 88 2.50
87465 The State V.I. Lenin Tarimela Nagi Reddy, Vijayawada 28 2.50
87466 Value Price And Profit : Addressed to Working Men Karl Marx George Allen & Unwin Ltd, London 1943 94 2.50
87467 Peoples Movement Vigil India Movement 1990 46 2.00
87468 Proletariat Win Equal Rights Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1984 68 2.00
87469 Communist Reply to Congress Working Committees Charges P.C. Joshi Peoples Publishing House 1945 211 5.00
87470 Communism is Humanism Harold J. Laski Thornton Butterworth Ltd 1935 254 2.50
87471 Total Empire Edmund A. Walsh Pyramid Books 317 3.50
87472 Twentieth Century Socialism Penguin Books 1956 152 2.00
87473 Socialism In Evolution G.D.H. Cole Penguin Books 1938 248 2.50
87474 You Can Trust The Communists Fred Schwarz Christian Anti Communism Crusade 1965 186 2.50
87475 Socialism Democracy Ideology D. Kerimov, Y. Chekharin Novosti Press Agency Publishing House 1973 237 5.00
87476 Policy For the West Barbara Ward Penguin Books 1951 253 6.00
87477 Essential Works of Marxism Arthur P. Mendel Bantam Books 1965 592 5.00
87478 The Theory And Practice of Communism R.N. Carew Hunt Penguin Books 1963 315 2.50
87479 Ancient India Number 4 July 1947 January 1948 320 100.00
87480 India Under The British Crown B.D. Basu R. Chatterjee, Calcutta 1933 570 50.00
87481 From Empire To Nation Rupert Emerson Scientific Book Agency 1970 466 55.00
87482 Mountbatten and the Partition of India Volume 1 Larry Collins & Dominique Lapierre Vikas Publishing House Pvt Ltd 1982 191 60.00
87483 India Introduced by John Kenneth Galbraith Frank Moraes, Edward Howe McGraw Hill Book Company, Inc. 1974 232 100.00
87484 Peasants and Monks in British India William R. Pinch University of California Press 1996 242 250.00
87485 Government of India Historical Introduction 406 20.00
87486 Freedom at Midnight Larry Collins And Dominique Lapierre Vikas Publishing House Pvt Ltd 1976 500 60.00
87487 Development : Perspectives and Problems M.A. Oommen Ecumenical Christian Centre 1973 120 15.00
87488 The Development of Indian Polity H.N. Sinha Asia Publishing House, New Delhi 1963 589 20.00
87489 Brand India An Evaluation Kanugovi Sreenath The ICFAI University Press 2004 202 300.00
87490 The Early History of India Vincent A. Smith Oxford University Press 1914 504 20.00
87491 Ancient Indian Social History Some Interpretations Romila Thapar Orient Longmans Ltd. Bombay 1987 396 25.00
87492 Taxation in Ancient India Kunwar Deo Prasad Mittal Publications, New Delhi 1987 179 120.00
87493 The Birth of Indian Civilization Penguin Books 1993 338 25.00
87494 Ancient Indian History And Civilization G.M. Bongard Levin Ajanta Publications, Delhi 1998 176 95.00
87495 Medieval India Part Two Satish Chandra Har Anand Publications Pvt Ltd 1999 548 250.00
87496 India Since 1526 Vidyadhar Mahajan S. Chand & Company Ltd 1986 668 47.80
87497 History of India Part 3 Modern India K.A. Nilakanta Sastri S. Viswanathan Publishers Pvt Ltd 1964 494 8.00
87498 Main Currents of Indian History R.C. Majumdar, P.N. Chopra A Sterling Paper back 1998 251 95.00
87499 A Hand Book of Indian History 758 25.00
87500 The Indian Empire 558 30.00
87501 Constitutional History of India R.R. Sethi S. Chand & Company Ltd 531 8.12
87502 Glimpses of Indian History Bhabani Bhattacharya Sterling Publishers Private Limited 1976 280 50.00
87503 The Glimpses of Indological Heritage Uma Deshpande Good Companions, Baroda 1989 199 60.00
87504 Traditional Indian Cultural & Other Essays V.R. Narla Vijaya Books, Viajayawada 1969 168 30.00
87505 Readings in Indian Heritage And Culture B.V. Kishan, Y. Sriramamurthy Andhra University Press, Waltair 1987 224 20.00
87506 Indian Heritage and Culture P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 2002 96 40.00
87507 The Commonwealth we Live In Central Office of Information 1964 77 5.00
87508 Modern Indian Political Tradition K.P. Karunakaran Allied Publishers Limited 1962 452 30.00
87509 Indias Needs John Murdoch The Tractdepot Memorial Hall Compound 1886 146 0.10
87510 Modern India 1885-1947 Sumit Sarkar Macmillan And Co., Limited 2002 486 185.00
87511 The New Cambridge History Of India III-3 B.R. Tomlinson Cambridge University Press 1998 235 150.00
87512 The Second Partition Patwant Singh Hay House India, Australia 2007 318 395.00
87513 The New Cambridge History of India IV-1 Paul R. Brass Cambridge University Press 1994 403 150.00
87514 Indian History And Culture M. Chakrapani Technical Publishers 2002 320 90.00
87515 Administration in India A Historical Review H.V.R. Iengar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 47 3.00
87516 Educational and Cultural Rights of Minorities 1982 64 2.50
87517 An Advanced History of India R.C. Majumdar Macmillan And Co., Limited 1974 1126 5.00
87518 The Problems of Linguistic States in India Krishna Kodesia Sterling Publishers Private Limited 1969 132 15.00
87519 Politics in India Rajni Kothari Orient Longmans Ltd. Bombay 1994 470 155.00
87520 The Most Dangerous Decades Selig S. Harrison Oxford University Press 1968 350 25.00
87521 The New Cambridge History Of India III-3 B.R. Tomlinson Cambridge University Press 1987 234 150.00
87522 Readings in Indian History Politics And Philosophy K. Satchidananda Murty George Allen & Unwin Ltd, London 1967 392 75.00
87523 Defenders of India S.S. Shashi An ISSD Publications 1972 317 35.00
87524 India On Threshold of the 21st Century Brojendra Nath Banerjee Paribus Publishers And Distributors 1986 388 200.00
87525 India The Perpetual Paradox Sasthi Brata Rupa & Co., New Delhi 1986 336 40.00
87526 Indian National Number Three K. Maheswar Rao Bhavani Publications, Visakhapatnam 256 100.00
87527 History And Contemporary India John C.B. Webster Asia Publishing House, New Delhi 1971 123 25.00
87528 India Through The Ages K.C. Vyas Allied Publishers Limited 1962 327 30.00
87529 The Indian Jail A Contemporary Document Kumkum Chadha Vikas Publishing House Pvt Ltd 1983 251 125.00
87530 Cellular Jail Cells Beyond Cells Swapnesh Choudhury Farsight Publishers & Distributors, Delhi 2000 144 125.00
87531 Fifty Years After S.V. Raju 1997 68 20.00
87532 Communal Riots in Post Independence India Asghar Ali Engineer Sangam Books 1991 366 135.00
87533 An Unfinished War : Saddam Under Siege Nemi Sharan Mittal Pustak Mahal, Delhi 1991 200 80.00
87534 India Under Siege Praful Bidwai, Anuradha Chenoy Wiley Eastern Limited 1995 79 25.00
87535 Traditions of The Indian Army Dharm Pal National Book Trust, India 1961 181 20.00
87536 Indian Community Reference Guide Ravindranath Guthikonda Orient Book Distributors, New Jersey 1979 198 80.00
87537 Think India Vinay Rai and William L. Simon Dutton Penguin Group 2007 284 250.00
87538 Reflections Events, People, Policies and Practices Surinder P S Pruthi Pitambar Publishing Company Pvt Ltd 2008 260 250.00
87539 A History of India Part I. Hindu India Dewan Bahadur C.S. Srinivasachari, M.S. Ramaswamy Aiyangar Srinivasa Varadachari & Co., Madras 1952 284 2.50
87540 The Past And Prejudice Romila Thapar National Book Trust, India 1975 63 12.50
87541 The Discovery of India Jawaharlal Nehru Meridian Books Limited 1947 498 60.00
87542 India Government and Economic Life in Ancient and Medieval Periods Publications Division 1990 106 25.00
87543 The Groundwork of Indian History Book 1 454 20.00
87544 The Oxford History of India Oxford University Press 1958 898 25.00
87545 Historical Geography of India 707 30.00
87546 The Age of Revolution Europe 1789-1848 E.J. Hobsbawm Rupa & Co., New Delhi 1992 413 95.00
87547 The Age of Empire 1875-1914 E.J. Hobsbawm Rupa & Co., New Delhi 1992 404 95.00
87548 All the Prime Ministers Men Janardan Thakur Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 182 8.50
87549 Glimpses of Dakkan History M. Rama Rao Orient Longmans Ltd. Bombay 1951 159 5.00
87550 Cultural Unity of India Gertrude Emerson Sen Publications Division 1988 81 5.00
87551 A Short History of The Indian People Tara Chand Macmillan And Co., Limited 1950 414 25.00
87552 East India Adventure Wilson MacArthur Collins London And Glasgow 1945 352 20.00
87553 Climate And Rainfall of India 202 2.50
87554 The Political History of The Pandyan Kingdom 152 2.50
87555 Annals of Mewar 358 2.50
87556 New History of The Marathas Volume 2 Govind Sakharam Sardesai 1948 565 10.00
87557 ??? 161 2.50
87558 Asoka The Beloved of The Gods Sumedha Vimalaksha The Buddha Vihar And The Study Circle 1967 45 2.50
87559 Asoka And The Decline of The Mauryas Romila Thapar Oxford University Press 1996 285 95.00
87560 Asoka The Buddhist Emperor of India Vincent A. Smith S. Chand & Company Ltd 1970 278 25.00
87561 The Ranee of Jhansi D.V. Tahmankar Jaico Publishing House 1960 166 10.00
87562 Chhatrapathi Shivaji Suman Prem Kumar Vasan Book Depot 1997 48 12.00
87563 Shivaji / The Grand Rebel C.A. Kincaid / Dennis Kincaid Macmillan And Co., Limited 1946 284 10.00
87564 Shivachhatrapati Standard IV Maharashtra State Burean of Textbook 1988 91 15.00
87565 Shivaji and the Indian National Movement Anil Samarth Somaiya Publications Pvt Ltd 1975 160 40.00
87566 Indian Inheritance Volume 1 Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1955 288 5.00
87567 Yonder One World Frank Moraes The Macmillan Company 1958 209 55.00
87568 Fragments of a World Mind Rammanohar Lohia Book Land Limited 262 40.00
87569 Note And Comments Volume 1 Rammanohar Lohia Rammanohar Lohia Samata Vidyalaya Nyas 1972 375 13.50
87570 Indian Democracy Its Major Imperatives P.B. Gajendragadkar B.I. Publications, Bombay 1975 112 10.00
87571 Testing Times T. Hanuman Chowdary CTMS Publications 2008 304 100.00
87572 The Indian Fiscal Policy Bhalchandra P. Adarkar Kitabistan, Allahabad 1941 619 100.00
87573 Local Finance in a Developing Economy R.N. Tripathy Planning Commission, Government of India 1967 496 40.00
87574 International Monetary Fund Staff Papers Volume 27, 1980 Washington, D.C. 868 25.00
87575 Economic Annals of The Nineteenth Century Volume 2 William Smart Reprints of Economic Classics 1964 584 100.00
87576 Benhams Economics A General Introduction F.W. Paish The English Language Book Society 1970 575 55.00
87577 The Principles of Economic Planning W. Arthur Lewis George Allen & Unwin Ltd, London 1959 128 20.00
87578 An Introduction to Economic Theory Satyendra Nath Sen, Sisir Kumar Das Book Sellers & Publishers 1955 657 10.00
87579 Economics A General Textbook for Students Frederic Benham Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd 1948 542 30.00
87580 Economics An Introductory Analysis Paul A. Samuelson McGraw Hill Book Company, Inc. 1951 810 100.00
87581 Cost Benefit Analysis E.J. Mishan Blackie & Son Publishers Pvt Ltd 1975 454 55.00
87582 Monetary Policy And Economic Growth H.V.R. Iengar Vora & Co., Publishers Ltd 1962 295 17.50
87583 Progress & Prosperity C.Y.C. Dawbarn Longmans Green And Co., London 302 30.00
87584 Welfare State And Bank Nationalisation in India K. Shanker Shetty Macmillan And Co., Limited 1982 345 105.00
87585 The Globalisation of Poverty Michel Chossudovasky The Other India Press 1997 280 175.00
87586 Banking Sector And Human Resources Changing Scenario Talluru Sreenivas Discovery Publishing House, New Delhi 2006 345 100.00
87587 Service Sector in Indian Economy Talluru Sreenivas Discovery Publishing House, New Delhi 2006 360 950.00
87588 Globalisation And Emerging India Talluru Sreenivas Discovery Publishing House, New Delhi 2006 352 950.00
87589 Economic Reforms in India An Appraisal R Sthanumoorthy The ICFAI University Press 2006 437 500.00
87590 The Political Economy of Development in India Pranab Bardhan Oxford University Press 1984 118 35.00
87591 An Indian Economic Miracle And Other Essays M.R. Pai M.R. Pai 1970 180 5.00
87592 Economic Causes of Famines in India Satischandra Ray Calcutta University 1909 82 2.50
87593 Studies in Indian Economic Problems R. Balakrishna The Bangalore Press, Mysore 1954 463 55.00
87594 Economic Nightmare of India Its Cause And Cure Charan Singh National Publishing House, New Delhi 1981 564 250.00
87595 Economic Dimenstions of Rural Development Rahul Mudgal Sarup & Sons, New Delhi 1996 327 500.00
87596 Indias Economic Policy Charan Singh All India Kisan Sammelan 1979 127 2.00
87597 Economic Situatun in India 228 20.00
87598 India And The West Barbara Ward Publications Division 1961 247 2.00
87599 The Money Bazaar Andrew J. Krieger Times Books 1992 228 25.00
87600 An Outline of Money Geoffrey Crowther Thomas Nelson And Sons Ltd 1955 417 30.00
87601 A Study in The Theory of Inflation Bent Hansen George Allen & Unwin Ltd, London 1953 262 2.50
87602 National Income And Social Accounting Harold C. Edey Hutchinson University Library 1967 207 55.00
87603 New Ideas From Dead Economists Todd G. Buchholz A Plume Book 1990 321 13.95
87604 Economic And Social Geography Made Simple R. Knowled, J. Wareing Rupa & Co., New Delhi 1996 336 100.00
87605 Elementary Principles of Economics G.B. Jathar Oxford University Press 1951 416 25.00
87606 Economic Reforms and Development in Andhra Pradesh : An Assessment Nagarjuna University 2003 32 10.00
87607 Modern Economic Growth Simon Kuznets Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1979 529 25.00
87608 Economic Growth and Structure Simon Kuznets Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1969 378 6.50
87609 National Income And Expenditure Richard and Giovanna Stone The English Language Book Society 1977 174 55.00
87610 Economic Basis of Higher Standards of Living B.T. Thakur The United Commercial Bank Review 1952 54 15.00
87611 The State of the Nation Achyut Vaze Tata Economic Consultancy Services 1984 159 25.00
87612 Role of Economic Policy on the Development of Science & Technology in India Subrata Lahiry 27 2.50
87613 History of Economic Thought Lewis H. Haney The Macmillan Company 1936 827 3.00
87614 Outline of Monetary Economics A.C.L. Day Oxford University Press 1960 559 15.00
87615 The Economics of The Developing Countries H. Myint Hutchinson University Library 1969 190 25.00
87616 The Principles of Political Economy And Taxation David Ricardo J.M. Dent And Sons Ltd 1949 300 10.00
87617 Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries Ragnar Nurkse Oxford University Press 1980 163 20.00
87618 On Political Economy V.B. Singh Allied Publishers Limited 1964 143 5.00
87619 Controls in A Planned Economy, The Menace of Inflation, Resources for the Third Plan, Inflation Endangers Economic Progress, Two Essays on Free Enterprise, The Position of Directors Under the Companies Act A.D. Shroff Forum of Free Enterprise 150 10.00
87620 Economics of Khaddar 230 2.50
87621 Steering The Economy Samuel Brittan Penguin Books 1970 504 2.50
87622 Introduction to Economic Science George Soule A Mentor Book 1952 138 2.50
87623 The Age of The Economist Daniel R. Fusfeld Pyramid Books 1970 125 5.00
87624 Introduction To Economics Walter Birmingham Penguin Books 1955 123 3.00
87625 Economics in One Lesson Henry Hazlitt Jaico Publishing House 1959 179 5.00
87626 A New International Economic Order Its Advocates And Opponents Berling Budapest, Havana 1983 110 15.00
87627 Perils of Wealth And Poverty Canon Barnett, V.A. Boyle George Allen & Unwin Ltd, London 1920 93 3.00
87628 The New Inflation The Politics of Prices and Incomes Aubrey Jones Penguin Books 1973 228 5.00
87629 Economics for Students J.L. Hanson Macdonald & Evans Ltd, London 1963 226 6.00
87630 Economics of Agricultural Progress B.G. Sapre 1926 207 5.00
87631 English Economic History George W. Southgate J.M. Dent And Sons Ltd 1960 460 15.00
87632 Towards A Self Reliant Economy : Lessons of The Past Murarji J. Vaidya Forum of Free Enterprise 20 2.50
87633 Alternative Survey Group Delhi Science Forum 1996 169 50.00
87634 Modern Economic Theory Micro and Macro Analysis Kewal Krishan Dewett, Adarsh Chand Shyam Lal Charitable Trust, New Delhi 1978 706 25.00
87635 Indian Economy 176 25.00
87636 An Introduction to Economic Theory Sanjay Kaul National Council of Educational Research and Training 1983 102 3.05
87637 The Story of Man Shivatosh Das Hemkunt Press, New Delhi 1980 126 16.00
87638 A Geography of Mankind Jan O.M. Broek, John W. Webb McGraw Hill Book Company, Inc. 1968 494 25.00
87639 Man The Thinker Philip A. Sauvain Hulton Educational Publications 64 20.00
87640 World Geography with Geography of India D.S. Phull Bright Careers Institute 112 90.00
87641 Fabulous Geographies Catastrophic Histories Sumathi Ramaswamy Permanent Black 2005 334 695.00
87642 Evolution of Geographical Thought Majid Husain Rawat Publications, New Delhi 1995 432 100.00
87643 Mans Worldly Goods Leo Huberman Peoples Publishing House 1981 357 35.00
87644 The Universality of Man Sibnarayan Ray Sahitya Akademi, New Delhi 2009 184 80.00
87645 The Future Evolution of Man P.B.Saint Hilaire Sri Aurobindo Ashram Trust 2001 148 55.00
87646 Ode To Humanity Satish D. Mohile Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1997 26 20.00
87647 The Human Evasion C.E. Green Oxford Academic Press 1967 126 25.00
87648 A Short Political Geography of the Indian Ocean Sunil Munsi Communist Party Publication 1976 63 1.50
87649 Commercial Geography S. Balachandran, S.P. Gupta Insurance Institute of India, Mumbai 1999 183 55.00
87650 Geography of The Himalaya S.C. Bose National Book Trust, India 1979 211 9.50
87651 From Tree Dwellings To New Towns Philip Maguire Orient Longmans Ltd. Bombay 177 20.00
87652 A Rational Geography Ernest Young George Philip & Son Ltd 1914 208 10.00
87653 The Seventh Reader for Standard VII Longmans Green And Co., London 1887 256 1.00
87654 The Round World J. Fairgrieve Adam And Charles Black, London 1912 114 2.50
87655 Geography of India George Duncan Higginbotham And Co., Madras 1880 182 0.25
87656 The Human Family And India Gualtherus H. Mees D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 1938 171 2.50
87657 Human Order H.G. Mudgal Padma Publications Ltd 126 3.00
87658 Men in Groups Lionel Tiger Granada Publishing Limited 1972 254 2.50
87659 Human Groups W.J.H. Sprott Penguin Books 1964 219 3.00
87660 Human Destiny Lecomte du Nouy The New American Library 1947 189 2.50
87661 What Happened in History Gordon Childe Penguin Books 1976 303 5.00
87662 The Renaissance Edith Sichel Williams & Norgate, New York 1914 256 2.50
87663 The Renaissance Studies in Art and Poetry Walter Pater The New American Library 1959 159 2.00
87664 Human Types Raymond Firth The New American Library 1963 176 15.00
87665 The Organization Man William H. Whyte Penguin Books 1961 300 1.00
87666 The Adventure of Man F. Crossfield Happold Oxford University Press 242 2.50
87667 Culture And Society 1780-1950 Raymond Williams Penguin Books 1961 347 5.00
87668 The Human Essence George Thomson China Policy Study Group, London 1977 116 2.00
87669 Man The Unknown Alexis Carrel Wilco Publishing House, Bombay 1959 234 3.75
87670 The Treasures of Time Leo Deuel Pan Books Ltd., London 1961 320 3.00
87671 The Legacy of the Ancient World Volume Two W.G. De Burgh Penguin Books 1953 612 5.00
87672 The Ancient World A Beginning T.R. Glover Penguin Books 1948 350 2.50
87673 History of May Day 24 1.00
87674 Nationalism And After Edward Hallett Carr Macmillan And Co., Limited 1968 73 2.50
87675 Political Terms And Familiar And Familiar Political Allusions E. Conrad Baker The Falcon Press Ltd, London 1949 78 2.50
87676 The Reform Movement of 1898 Foreign Languages Press 1976 136 2.50
87677 The Reform Movement of 1911 Foreign Languages Press 1976 174 5.00
87678 A Contribution to the Theory of the Trade Cycle J.R. Hicks Oxford At the Clarendon Press 1951 199 2.50
87679 The Eastern Federation General Regulations 1948 1948 81 1.00
87680 Policy For the West Barbara Ward Penguin Books 1951 253 2.00
87681 Supply And Demand Hubert D. Henderson Nisbet & Co., Ltd London 1945 177 5.00
87682 Democratic Manifesto Ferdinand eroutka Voyages Press 1959 181 55.00
87683 The past At Our Doors Walter W. Skeat Macmillan And Co., Limited 1912 198 6.00
87684 Peaceful Coexistence Andrew Rothstein Penguin Books 1955 191 2.50
87685 Military Bases : A Threat To Peace I. Devin Allied Publishers Limited 1989 49 6.00
87686 The Principal Divisions of The Earth 272 2.50
87687 Celebration of Awareness Ivan D. Illich 1970 156 2.50
87688 The Great Illusion Now Norman Angell Penguin Books 1938 282 1.00
87689 The Philby Conspiracy Bruce Page, David Leitch The New American Library 1969 278 2.00
87690 Encounter Groups Carl R. Rogers Penguin Books 1975 174 2.50
87691 Diplomacy Harlod Nicoloson Oxford University Press 1950 247 5.00
87692 Facts From Figures M.J. Moroney Penguin Books 1962 472 15.00
87693 The World in Numbers Thomas P Abraham Outlook Publishing 80 20.00
87694 The Transcaucasus : 1918-1921 Yuri Tiunkov Allied Publishers Limited 1988 58 2.50
87695 Peaceful Coexistence Andrew Rothstein Penguin Books 1955 191 3.00
87696 The Seven Fat Years : Chronicles of Wall Street John Brooks Dolphin Books 1958 238 20.00
87697 Why We Need Disarmament Igor Glagolev Novosti Press Agency Publishing House 1973 55 2.50
87698 The World of To Day Volume 1 A.R. Hope Moncrieff The Gresham Publishing Company 1908 277 50.00
87699 The World of To Day Volume 5 265 50.00
87700 Political Perspective of Communalism Zenab Banee Bombay Popular Prakashan 1989 209 25.00
87701 Communal Riots in India, Politics of Eommunalism S.K. Ghosh, Zenab Banu 1989 125 20.00
87702 Politics : Who Gets What 1976 200 15.00
87703 The Starkness of it Ashok Mitra Roli Books 2008 350 295.00
87704 Peleh Hidden Knowledge The History of the Worlds John Ackerman 2006 241 150.00
87705 Development and the Next Generation The World Bank, Washington 2006 317 300.00
87706 India What Can It Teach Us? F Max Muller Vishv Books 172 25.00
87707 Whither Independent India 71 20.00
87708 Glorious History of Koh I Noor N.B. Sen New Book Society of India, New Delhi 1970 127 15.00
87709 A History of Civilisation in Ancient India Volume 1 Romesh Chunder Dutt Vishal Publishers, Delhi 1972 334 40.00
87710 The Prehistory And Protohistory of India And Pakistan H.D. Sankalia Deccan College, Poona 1974 592 120.00
87711 A Short History of Muslim Rule in India Ishwari Prasad The Indian Press 1939 567 15.00
87712 Society & Culture during The Mughalage Pran Nath Chopra Shiva Lal Agarwala & Co. P. Ltd 1963 207 10.00
87713 The Mughul Empire Ashirbadi Lal Srivastava Shiva Lal Agarwala & Co. P. Ltd 1990 576 30.00
87714 Fall of the Mughal Empire Jadunath Sarkar Orient Longmans Ltd. Bombay 1999 294 295.00
87715 History of Jahangir Beni Prasad 466 25.00
87716 History of Tipu Sultan Mohibbul Hasan The World Press Private Ltd 1971 442 55.00
87717 The Muslims of British India P. Hardy Cambridge University Press 1998 306 180.00
87718 The Bliss of Integration Tahseen Bilgrami National Publishers, Secunderabad 2011 218 500.00
87719 The Delhi Sultanate Peter Jackson Cambridge University Press 1999 367 500.00
87720 White Mughals William Dalrymple Viking Penguin Books 2002 580 650.00
87721 Muhammadan Period 343 5.00
87722 Abul Fazl And Akbar C. Jinarajadasa Theosophical Publishing House 1934 57 2.50
87723 Akbar Laurence Binyon Thomas Nelson And Sons Ltd 1944 165 3.00
87724 Akbar Van Limburg Brouwer Rao Brothers 1949 105 2.50
87725 Akbar Volume II J.M. Shelat Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 396 5.00
87726 Akbar The Great Volume III Ashirbadi Lal Srivastava Shiva Lal Agarwala & Co. P. Ltd 1973 375 55.00
87727 The Akbar Nama of Abu L Fazl Volume 1 H. Beveridge Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi 1989 667 100.00
87728 The Akbar Nama of Abu L Fazl Volume 2 H. Beveridge Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi 1989 577 100.00
87729 Episodes in the Life of Akbar Shireen Moosvi National Book Trust, India 1994 133 50.00
87730 Medieval India Part One Delhi Sultanat Satish Chandra Har Anand Publications Pvt Ltd 1999 288 195.00
87731 The Agrarian System of Mughal India 1556-1707 Irfan Habib Oxford University Press 1999 547 545.00
87732 Sufis of Sindh Motilal Jotwani Publications Division 1986 166 17.00
87733 India Al Biruni Qeyamuddin Ahmad National Book Trust, India 1983 300 17.50
87734 The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline D.D. Kosambi Vikas Publishing House Pvt Ltd 2001 243 125.00
87735 Nagas The Ancient Rulers of India Volume 2 Naval Viyogi Originals, Delhi 2002 463 350.00
87736 The Gupta Empire Radha Kumud Mookerji Motilal Banarsidass, Delhi 1973 174 25.00
87737 Selected Documents of Shah Jahans Reign Daftar I diwani, Hyderabad 1950 260 100.00
87738 Rise of The Maratha Power Mahadeo Govind Ranade Publications Division 1974 152 10.00
87739 Gulabnama of Diwan Kirpa Ram a history of Maharaja Gulabsingh Karan Singh Light & Life Publishers, New Delhi 1977 462 150.00
87740 Nizam British Relations 1724-1857 Sarojini Regani Booklovers Private Limited, Hyderabad 1963 323 25.00
87741 Eighteenth Century Deccan P. Setu Madhava Rao Bombay Popular Prakashan 1963 317 10.50
87742 As They Saw India K.C. Khanna National Book Trust, India 1971 62 8.50
87743 Oriens E.J. Brill, Leiden 115 2.50
87744 On Alexanders Track To The Indus Sir Aurel Stein Asian Publications, Lucknow 1985 173 10.00
87745 A India Portugueza Volume II Asian Educational Services, New Delhi 1989 313 695.00
87746 India And The World Bhavana Nair, Subir Roy Childrens Book Trust, New Delhi 1990 128 25.00
87747 How Others See Us R.K. Karanjia 60 3.00
87748 Foundations of Nationalism in India M.K. Haldar Ajanta Publications, Delhi 1989 202 175.00
87749 Nationalism in India M. Venkatarangaiya Andhra University Press, Waltair 1971 72 1.50
87750 Nationalism in India Velamakanni Sundararama Sastry Velamakanni Sundararama Sastri 2014 151 75.00
87751 Liberalisation And Globalisation When And Where Subrata Lahiry Jawahar Publishers & Distributors, New Delhi 1996 147 55.00
87752 Attacking Rural Poverty How Nonformal Education Can Help Philip H. Coombs, Barbara Baird Israel The Johns Hopkins University Press 1974 292 60.00
87753 Poverty in India V M Dandekar Indian School of Political Economy 1971 145 15.00
87754 Indian Labour Movement G. Ramanujam Sterling Publishers Private Limited 1986 423 100.00
87755 Labour Landscape A Study of Industrial and Agririan Relations In India V. Chandra Mowli Sterling Publishers Private Limited 1990 369 300.00
87756 Labour Land January 1984 Special Issue Volume 9 Issue No. 6 M.S. Naidu M.S. Naidu, Machilipatnam 1984 60 10.00
87757 Labour of Love Essays on Work Paul Marshall, Edward Vanderkloet Wedge Publishing Foundation, Toronto 1980 123 5.95
87758 The Dam And The Nation Jean Dreze, Meera Samson Oxford University Press 1997 339 125.00
87759 The Transnationals Profulla Roychoudhury Firma KLM Private Limited, Calcutta 1981 278 45.00
87760 Cow Slaughter Horns of A Dilemma A.B. Shah Lalvani Publishing House, Madras 1967 82 9.75
87761 Rape of the Mountains Virendra Kumar Diamond Pocket Books 119 95.00
87762 India Speaks To America B.N. Chakravarty Orient Longmans Ltd. Bombay 1966 196 25.00
87763 Rattlin The Reefer Edward Howard, Arthur Howse Oxford University Press 1971 414 100.00
87764 Christianity in India Through The Centuries K.M. George Authentic, Hyderabad 2007 381 250.00
87765 Reservation for Christians What Next Seshadri Chari Suruchi Prakashan, New Delhi 1996 57 10.00
87766 Indias Second Explosion S.K. Varma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 168 50.00
87767 RSS: Spearheading National Renaissance Rashtreeya Swayamsevak Sangh, Karnatak 1985 62 4.00
87768 Muslim Separatism Causes and Consequences Sita Ram Goel Voice of India, New Delhi 1995 128 25.00
87769 Migration Francis Cherunilam Himalaya Publishing House, Bombay 1987 158 125.00
87770 Hindustan Gadar Party A Short History Sohan Singh Josh Peoples Publishing House 1977 310 32.00
87771 The 5 Hours And After Vigil Publications 1993 312 100.00
87772 India History and Culture B.A. 2nd Year Common Core School of Distance Education, Andhra University 2000 141 25.00
87773 Ancient India In Historical Outline D.N. Jha Manohar Publishers & Distributors 1998 216 40.00
87774 Sands Bloom H. Bhisham Pal Publications Division 1982 88 10.00
87775 Bharatiya Samajik Chintan Special Issue Volume XI Number 1-4 N.P. Chaubey Bharatiya Samajik Chintan 1988 137 20.00
87776 A Seminar Cum Workshop on Ramasethu Pulicherla Sambasiva Rao Visthruthi, J.K.C. College, Guntur 2007 15 10.00
87777 Sree Rama Sethu B.V. Audinarayana 2007 36 10.00
87778 Integrated Rural Development A Roadmap Prabha Shastri Ranade The ICFAI University Press 2007 274 100.00
87779 Super Session of Judges Kuldip nayar Indian Book Company, New Delhi 1973 156 10.00
87780 India Demands English Language Isaac Mathai Mathais Publications, Bombay 1960 95 10.00
87781 Industrialization Problems of Developing Countries Novosti Press Agency Publishing House 183 2.50
87782 For Reasons of State Delhi Under Emergency John Dayal, Ajoy Bose Orient Paperbacks 1977 217 2.50
87783 Super Session of Judges Kuldip nayar Hind Pocket Books 1973 156 3.00
87784 Three Judgments Three Amendments Three Supersessions H.M. Seervai, R.K. Garg, Mohan Kumaramangalam Society for Democracy, New Delhi 1973 68 2.50
87785 Operation Emergency B.M. Sinha Hind Pocket Books 1977 191 5.00
87786 Crisis into Chaos E.M.S. Namboodiripad Sangam Books 1981 162 10.00
87787 Our Judiciary B.R. Agarwala National Book Trust, India 2000 214 45.00
87788 Emergency Powers of Indias President : Applications of Article 356 From 1950 To 1982 Chiranjeevi Nuthalapaty University of Wisconsin Madison 1988 322 100.00
87789 Struggle for Rashtrapati Bhawan Zaheer Masood Quraishi Vikas Publishing House Pvt Ltd 1973 190 35.00
87790 Videshi or Swadeshi L. Aseervadam 30 2.50
87791 The Assassination & After Arun Shourie, Prannoy Roy Roli Books International, New Delhi 1985 160 25.00
87792 Cabinet Government in India R.J. Venkateswaran George Allen & Unwin Ltd, London 1967 199 20.00
87793 Parliamentary Government in India N. Gopala Menon S. Viswanathan Publishers Pvt Ltd 1958 174 5.00
87794 Battle for Bittora Anuja Chauhan Harper Collins Publishers India, New Delhi 2010 426 299.00
87795 The Judgement Kuldip nayar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 228 30.00
87796 The Case that Shook India Prashant Bhushan Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 294 55.00
87797 Baroda Dynamte Conspiracy The Right To Rebel C.G.K. Reddy Vision Books1977 176 30.00
87798 The Journal of Parliamentary Information Volume XXXII No. 2 June 1986 Lok Sabha Secretariat, New Delhi 1986 366 25.00
87799 Indian Parliament Powers, Privileges, Immunities M.A. Qureshi Deep & Deep Publications, New Delhi 1996 123 100.00
87800 Parliament of India Myths and Realities Subhash C. Kashyap National Publishing House, New Delhi 1988 243 200.00
87801 Parliament in The Indian Polity Subhash C. Kashyap Lok Sabha Secretariat, New Delhi 1987 44 15.00
87802 Office of The Speaker In India N.S. Gehlot Deep & Deep Publications, New Delhi 1985 211 125.00
87803 Tenth Lok Sabha Whos Who .. Lok Sabha Secretariat, New Delhi 1992 928 250.00
87804 Against Odds Y. Sivaji Harisha Publications, Guntur 1994 384 575.00
87805 Dynamics of Indian Government and Politics (375 to 856 Pages) 856 25.00
87806 Chains fo Servitude bondage and Slavery in India Utsa Patnaik Sangam Books 1990 377 200.00
87807 The Second Partition Patwant Singh Hay House India, Australia 2007 318 395.00
87808 Changing Patterns of Diplomacy K.P.S. Menon Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 37 5.00
87809 On Developments in the Near East Volume IV, No. 46 Soviet Review 1967 47 2.50
87810 Foreign Aid And Foreign Policy Edward S. Mason S.R. Suneja Publications, New Delhi 1964 117 2.00
87811 Tashkent Dev Sharma Gandhian Institute of Studies, Varanasi 1966 247 5.00
87812 Outside The Contest K.P. Karunakaran Peoples Publishing House 1963 226 25.00
87813 Quintessence of Non Aligned Movement N.G. Ranga Milind Publications Private Limited, New Delhi 1983 67 20.00
87814 Rethinking Third World Politics James Manor Longman Group UK Limited 1991 283 55.00
87815 Third World Encounters Dreams of Development Kristofer Hagen The Santal Mission 1984 308 95.00
87816 The Sino Indian Dispute Publications Division 1963 64 20.00
87817 Nuclear Weapons and Foreign Policy Henry A. Kissinger, Gordon Dean Harper & Brothers New York 1957 463 25.00
87818 Confrontation with Pakistan Lt Gen B.M. Kaul Vikas Publishing House Pvt Ltd 1971 338 55.00
87819 Indias Foreign Policy Jawaharlal Nehru Publications Division 1961 612 60.00
87820 Continuity and Change : Indias Foreign Policy IK Gujral Macmillan And Co., Limited 2003 264 250.00
87821 The Non Aligned Countries Harney and Jones Limited 1982 800 40.00
87822 25 Years of Indias Foreign Policy 1972 122 22.00
87823 Disarmament Indias Initiatives External Publicity Division 1988 135 100.00
87824 India Divided Rajendra Prasad Hind Kitabs Ltd Publishers, Bombay 1947 427 10.50
87825 The Emergence of Pakistan Chaudhri Muhammad Ali Research Society of Pakistan, Lahore 2003 418 250.00
87826 Twentytwo Fateful Days D.R. Mankekar Manaktalas And Sons Private Lte, Bombay 1966 228 25.00
87827 Crush India or Pakistans Death Wish Yahya Khan, G.S. Bhargava 207 20.00
87828 Pakistan Cut to Size D.R. Mankekar Indian Book Company, New Delhi 1972 175 25.00
87829 Tyranny of Partition Kathinka Sinha Kerkhoff Gyan Publishing House, New Delhi 2006 286 540.00
87830 The Tragic Story of Partition H.V. Seshadri Jagarana Prakashana, Bangalore 1982 278 40.00
87831 Pakistan The Problem of India Shaukatullah Ansari Minerva Book Shop, Lahore 1944 130 3.50
87832 The Partition of India G.V. Subba Rau Goshthi Book Trust, Amalapuram 1958 252 7.50
87833 The Partition of India Anita Inder Singh National Book Trust, India 2006 91 35.00
87834 Can Pakistan Survive ? The Death of a State Tariq Ali Penguin Books 1983 238 25.00
87835 The Rape of Bangla Desh Anthony Mascarenhas Vikas Publishing House Pvt Ltd 168 2.50
87836 The Discourse Inaugural Issue 1972 Society of Servants of God 1972 27 2.50
87837 Military Geography 302 25.00
87838 Travails of Democracy Emergence of Jantantrik Bangla Desh R.N. Tripathi Pustak Bhawan, Kanpur 150 25.00
87839 The Secrets of Kashmir, Goa & Tibet And A New Thesis for World Peace K.L. Narayana 1965 32 2.00
87840 Bungling in Kashmir Balraj Madhok 1974 177 1.00
87841 Kashmir M.C. Chagla Publications Division 1964 68 20.00
87842 This is Kashmir Pearce Gervis A Universal Publication, Delhi 1974 330 35.00
87843 V.K. Krishna Menons Marathon Speech on Kashmir Mulk Raj Anand Wheeler Publishing, Allahabad 1992 230 55.00
87844 Chronology of Kashmir History Reconstructed Kota Venkatachalam 255 20.00
87845 Defending Kashmir The Publications Division 1949 193 5.50
87846 The Year of The Vulture Amita Malik Orient Longmans Ltd. Bombay 1972 159 25.00
87847 Nuclear Energy & India - U.S. 123 Nuclear Agreement V.V. Krishna Rao 2007 79 5.00
87848 India on the Move 14 1.00
87849 UPS And Downs of Indo US Relations P.K. Goswami Firma KLM Private Limited, Calcutta 1983 130 15.00
87850 Narendra Deva A Selection of His Writings Narendra Deva Acharya Narendra Deva Samajwadi Sansthan 1989 191 25.00
87851 Bharatiya Janata Party Working Group Report 1985 47 2.50
87852 The Case for Reservation Bharatiya Janata Party Publication 21 2.00
87853 New Goals New Initiatives 2000 58 20.00
87854 Rs. 25,000/- A Day Rammanohar Lohia Navahind Prakashan 1963 127 5.00
87855 The Coming Struggle for Trusteeship Kamala Gadre Trusteeship Forum, New Delhi 1971 120 10.00
87856 Modinama Madhu Kishwar 72 20.00
87857 Coalition At the Centre Ramakrishna Hegde The Government of Karnataka 1988 12 10.00
87858 Our India Minoo Masant Oxford University Press 1945 165 1.00
87859 Our India Minoo Masant Oxford University Press 1945 165 1.00
87860 Our India 1953 Minoo Masant Oxford University Press 1960 172 5.00
87861 We Indians Minoo Masant Oxford University Press 1989 110 35.00
87862 We Indians Minoo Masant Indian Liberal Group 2001 106 50.00
87863 Is J.P. the Answer Minoo Masant Macmillan And Co., Limited 1975 133 12.50
87864 East India Company From Traders to Rulers N Janardhan Rao ICFAI University 2004 160 300.00
87865 Diplomatic Correspondence between Mir Nizam Ali Khan and The East India Company Yusuf Husain The Central Records Office, Hyderabad 1958 120 60.00
87866 Political Philosphy Vishwanath Prasad Varma Lakshmi Narain Agarwal, Agra 1970 544 30.00
87867 Political Analysis & Public Policy An Introduction to Political Science Joyce M. Mitchell, William C. Mitchell Thomson Press Limited, New Delhi 1972 685 9.95
87868 The Substance of Politics A. Appadorai Oxford University Press 1952 524 25.00
87869 The Substance of Politics A. Appadorai Oxford University Press 1954 546 9.00
87870 Political Theory Ideas and Institutions Amal Ray, Mohit Bhattacharya The World Press Private Ltd 1969 527 25.00
87871 Liberty Milton Paine Mill Marx Orwell A. Gandhi Peacock Classics, Hyderabad 2005 141 100.00
87872 Masters of Political Thought Volume 1 Plato to Machiavelli Michael B. Foster, Edward McChesney George G. Harrap & Company Ltd 1949 294 55.00
87873 Great Political Thinkers Plato to The Present William Ebenstein Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1977 978 25.00
87874 A History of Political Theory George H. Sabine George G. Harrap & Company Ltd 797 100.00
87875 A History of Political Theories Recent Times William Archibald Dunning, Charles Edward Merriam Central Book Depot, Allahabad 1973 597 50.00
87876 Lectures on the Principles of Political Obligation Thomas Hill Green Longmans Green And Co., London 1921 252 25.00
87877 The Philosophy of A.N. Whitehead B.V. Kishan Andhra University Press, Waltair 1964 139 7.50
87878 State And Society A Reader in Comparative Political Sociology Reinhard Bendix Little, Brown and Company, Boston 1968 648 100.00
87879 Outlines of Political Science H.N. Sinha Asia Publishing House, New Delhi 1959 247 20.00
87880 A History of Political Theory George H. Sabine George G. Harrap & Company Ltd 1944 797 10.00
87881 Contemporary Capitalism John Strachey Victor Gollancz Ltd 1956 302 5.00
87882 Political Thought Ernest Barker Printwell Publishers, Jaipur 1989 256 225.00
87883 Recent Political Thought 672 25.00
87884 A Simple History of Political Thought H.R. Mukhi Surjeet Book Depot, Delhi 1973 489 55.00
87885 Gettells History of Political Thought Lawrence C. Wanlass Surjeet Book Depot, Delhi 418 35.00
87886 History of Western Political Thought From Plato to Present Day Suresh Chandra Pant 545 25.00
87887 The Theme, Suicide and Anomie, Peasanto and Workers, The Chicago School Town, Pioneers in Industrial Sociology, Reace and Color 600 20.00
87888 Politicla Science Theory Archana Publications, New Delhi 513 55.00
87889 Modern Political Philosophies and What They Mean Louis Wasserman Halcyon House, Garden City, New York 1944 277 25.00
87890 A History of Political Theories Ancient And Mediaeval William Archibald Dunning Central Book Depot, Allahabad 1970 360 6.00
87891 A History of Political Theories From Luther to Montesquieu William Archibald Dunning Central Book Depot, Allahabad 1970 459 6.00
87892 A History of Political Theories From Rousseau To Spencer William Archibald Dunning Central Book Depot, Allahabad 1970 446 6.00
87893 A Grammar of Politics Harold J. Laski George Allen & Unwin Ltd, London 1960 672 25.00
87894 The Rise of European Liberalism Harold J. Laski George Allen & Unwin Ltd, London 1947 287 30.00
87895 An Introduction to Politics Harold J. Laski London Unwin Books 1961 64 5.00
87896 Introduction to Modern Political Theory C.E.M. Joad Oxford At the Clarendon Press 1964 127 25.00
87897 Modern Political Theory Madan G. Gandhi Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1988 276 55.00
87898 Society in India Volume One & Two David G. Mandelbaum Popular Prakashan, Bombay 1990 665 175.00
87899 Indian Society : Historical Probings in Memory of D.D. Kosambi R.S. Sharma Peoples Publishing House 1974 447 55.00
87900 Society and Change K.S. Krishnaswamy, Ashok Mitra Oxford University Press 1977 327 25.00
87901 A New Progressive Social Studies and Indian Culture K.S. Sandhu Pitambar Book Depot, New Delhi 1973 270 7.50
87902 Methods in Social Research William J. Goode, Paul K. Hatt McGraw Hill Book Company, Inc. 1952 386 55.00
87903 The Political Quarterly Volume XXIV Number 3 Turnstile Press Limited 1953 330 10.00
87904 Youth For Peace Development and Social Justice Gandhi Peace Centre, Hyderabad 66 10.00
87905 As;ects of Political Development Lucian W. Pye Amerind Publishing Co. Pvt Ltd 1966 205 13.00
87906 Political Thought in Medieval Times John B. Morrall Hutchinson University Library 1971 154 65.00
87907 Political Science George B. De Huszar Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1970 226 55.00
87908 Political Science (Theory) Prem Arora Cosmos Bookhive P Ltd, New Delhi 464 25.00
87909 A Simple Study of Political Science Theory Sachdeva & Gupta Ajanta Prakashan, Delhi 376 11.50
87910 Modern Politics And Government Alan R. Ball English Language Book Society 1982 275 65.00
87911 Social Stratification and Mobility K.L. Sharma Rawat Publications, New Delhi 1997 281 100.00
87912 Sociology A Guide to Problems and Literature T.B. Bottomore Blackie & Son Publishers Pvt Ltd 1972 354 120.00
87913 Sociology of Development and Change Chandrashekhar Bhat, Laxmi Narayan Kadekar Orient Longmans Ltd. Bombay 1993 393 225.00
87914 India : Degradation and Development Part 1 S.A. Shah M. Venkataragaiya Foundation 1982 192 55.00
87915 Contributions To Indian Sociology New Series T.N. Madan Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 356 40.00
87916 Citizen and Government Sudipto Kaviraj National Council of Educational Research and Training 1986 168 25.00
87917 Citizenship Development : Why, What and How R.S. Srivastava National Council of Educational Research and Training 1985 64 5.80
87918 The Human Idiom Three Lectures on Jawaharlal Nehru C.D. Narasimhaiah Blackie & Son Publishers Pvt Ltd 1967 75 5.00
87919 Reconsidring Socialist Man B.P.R. Vithal Visalaandhra Publishing House 1990 59 10.00
87920 Political Man Seymour Martin Lipset Feffer & Simons Inc., New York 1960 207 25.00
87921 Public Opinion Robert E. Lane, David O. Sears Foundations of Modern Political Science 1965 120 30.00
87922 What is Sociology Alex Inkeles Prentice Hall of India, New Delhi 1977 120 29.75
87923 Modern Organization Amitai Etzioni Prentice Hall of India, New Delhi 1981 120 62.55
87924 Social Stratification Melvin M. Tumin Prentice Hall of India, New Delhi 1978 118 31.50
87925 The Age of Ideology Political Thought 1750 to the Present Frederick M. Watkins Prentice Hall of India, New Delhi 1964 116 25.00
87926 The Impact of the Social Sciences Kenneth E. Boulding Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1966 88 3.50
87927 Economic Development : Past And Present Richard T. Gill Prentice Hall of India, New Delhi 1965 120 25.00
87928 Modern Organization Amitai Etzioni Prentice Hall of India, New Delhi 1964 120 18.37
87929 The Sociology of small groups Theodore M. Mills Prentice Hall of India, New Delhi 1967 136 4.00
87930 Social Stratification the forms and functions of inequality Melvin M. Tumin Prentice Hall of India, New Delhi 1967 116 14.63
87931 The Indian Peasant Uprooted Margaret Read Longmans Green And Co., London 1931 256 5.00
87932 Congress Agrarian Policy 461 15.00
87933 Up From Poverty in Rural India D. Spencer Hatch Oxford University Press 1938 208 25.00
87934 Poverty & Development in Indian Villages M.D. Narayana Naidu Sri Venkateswara University, Tirupathi 1990 152 75.00
87935 The Critical Villager Eric Dudley Routledge London and New York 1993 173 55.00
87936 The Tinctured Canvas Mohan Kanda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1981 155 30.00
87937 Rural Society And Social Change K.N. Venkatarayappa Popular Prakashan, Bombay 1973 264 36.00
87938 Rural Development : Putting the Last First Robert Chambers Longman Scientific & Technical 1988 246 55.00
87939 Integrated Rural Development S.K. Sharma Abhinav Publications New Delhi 1977 104 25.00
87940 Rural Reconstruction F.L. Brayne Printed at the Mufid I Am Press 1934 39 0.40
87941 Rural Problems Vavilala Samstha, Guntur 30 2.00
87942 Federal Government K.C. Wheare Oxford University Press 1968 266 25.00
87943 India by Sir Valentine Chirol Sir Valentine Chirol Ernest Benn Limited, London 1926 352 10.00
87944 Power To The People Diptendu Mukherji Vigil India Movement 1988 127 25.00
87945 Where We Failed C. Narasimham Sri Kanaka Durga Press, Hyderabad 1988 172 50.00
87946 Challenges Before The Nation Pranab Mukherjee Vikas Publishing House Pvt Ltd 1993 255 250.00
87947 From Feudalism To Democracy R.S. Darda S. Chand & Company Ltd 1971 358 40.00
87948 Main Currents in Sociological Thought 2 Raymond Aron Penguin Books 1990 283 25.00
87949 Indian Society S.C. Dube National Book Trust, India 1990 147 27.00
87950 From Varna to Jati B. Ramesh Babu Daanish Books 2008 141 55.00
87951 Social Change in Modern India M.N. Srinivas Orient Longmans Ltd. Bombay 1972 194 12.50
87952 India : Social Structure M.N. Srinivas Hindustan Publishing Corporation, Delhi 1991 97 100.00
87953 Social Change in Modern India M.N. Srinivas Orient Longmans Ltd. Bombay 2006 200 160.00
87954 India : Social Structure M.N. Srinivas Hindustan Publishing Corporation, Delhi 1991 96 40.00
87955 Hindu Social Organization Pandharinath H. Prabhu Popular Prakashan, Bombay 1991 389 75.00
87956 Caste System in Indian : Myth and Reality R. Sangeetha Rao India Publishers and Distributors, New Delhi 1989 175 140.00
87957 The New Imperative Walter Lippmann The Macmillan Company 1935 52 10.00
87958 Essays in The Public Philosphy Walter Lippmann The New American Library 1964 144 5.00
87959 In Defence of Liberalism M. Panikkar Asia Publishing House, New Delhi 1962 135 2.50
87960 Introduction to Modern Political Theory C.E.M. Joad Oxford University Press 1947 127 5.00
87961 Teach Yourself Books Political Thought C.L. Wayper B.I. Publications, Bombay 1974 260 25.00
87962 The Philosophy of Freedom Robert K. Woetzel Popular Library, New York 1966 176 2.50
87963 The ABC of Socialism Leo Huberman & Sybil H. May National Book Agency Private Ltd 1966 88 2.50
87964 Twentieth Century Socialism Nachiketa Publications Limited 1970 155 4.00
87965 Modern Governments : Theory and Practice 701 25.00
87966 Burke 146 10.00
87967 An Outline of Social Development Part 1 Progress Publishers, Moscow 206 25.00
87968 An Outline of Social Development Part 2 Progress Publishers, Moscow 158 25.00
87969 John Stuart Mill Utilitarianism Liberty Representative Government John Stuart Mill J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1954 393 10.00
87970 Man and the State : The Political Philosophers Saxe Commins & Robert N. Linscott Random House New York 1947 523 20.00
87971 Introduction to Modern Political Theory C.E.M. Joad Oxford University Press 1953 127 2.50
87972 Essays on Political Science K.K. Kulshrestha S. Chand & Company Ltd 1966 283 5.00
87973 The Great Political Theories Volume 2 Michael Curtis Harper Collins Publishers India, New Delhi 1981 492 100.00
87974 Of Civil Government John Locke J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1940 242 5.00
87975 The Vocabulary of Politics T.D. Weldon Penguin Books 1953 199 2.50
87976 Teach Yourself Political Thought C.L. Wayper The English Universities Press Ltd 1964 260 15.00
87977 Thomas Hobbes of Commonwealth Thomas Hobbes 532 5.00
87978 The Worlds Wealth W.G. Moore Penguin Books 1947 255 4.00
87979 The Future That Was 268 5.00
87980 Man and the State : The Political Philosophers Saxe Commins & Robert N. Linscott Modern Pocket Library, New York 1953 532 6.00
87981 An Essay on Liberation Herbert Marcuse Penguin Books 1972 93 2.00
87982 The Anatomy of Liberty The Rights of Man Without Force William O. Douglas Washington Square Press 1965 194 2.50
87983 The Roots of Freedom C.J. Friedrich and Robert G. McCloskey Pyramid Books, New York 1966 120 2.50
87984 Dialogues of Alfred North Whitehead Lucien Price The New American Library 1956 320 15.00
87985 The Six Great Humanistic Essays of John Stuart Mill John Stuart Mill Washington Square Press 1969 362 10.00
87986 A Modern Miscellany A.G.G., G.D.H. Cole J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1928 225 2.50
87987 The City of God Volume 1 Saint Augustine J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1945 371 5.00
87988 The City of God Volume 2 Saint Augustine J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1945 444 6.00
87989 Critical Sociology Paul Connerton Penguin Books 1976 519 20.00
87990 John Locke D.J. O'Connor Penguin Books 1952 223 3.00
87991 Empire Louis Fischer Rajkamal Publications Ltd 1947 80 1.50
87992 The Right of the People William O. Douglas Pyramid Books, New York 1961 160 2.50
87993 Utilitarianism Liberty & Representative Government John Stuart Mill J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1914 393 3.00
87994 Bureaucracy Martin Albrow Macmillan And Co., Limited 157 20.00
87995 Alexander Hamilton Bower Aly The Liberal Arts Press, New York 1957 261 25.00
87996 The Science of Social Organisation or The Laws of Manu in the Light of Theosophy Bhagavan Das Theosophical Publishing House 1910 358 5.00
87997 Why Inner Party Democracy? Chimanbhai Mehta Social Science Study Centre 58 2.50
87998 The Other Side of Democracy Kollipara Solomon Gamaliel Publishing House, Hyderabad 1991 75 35.00
87999 Freedom in a Democracy Modern World Series 62 2.50
88000 Immortal Words on Democracy 30 10.00