వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -125

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
92001 A Junior Companion to English Grammar K.V. Raghava Rao K.V. Raghava Rao., Guntur 1977 39 2.00
92002 Chandapur Fair R.B. Ratan Lal Paropkarini Sabha, Ajmer 1974 39 3.00
92003 Selections From Boswell's Life of Johnson E.A.J. Marsh Orient Longman Limited 1960 118 2.50
92004 The Great River Euphrates 20 1.00
92005 Notes on the English Character 20 2.05
92006 The Essential Nehru 180 2.50
92007 The Bottle IMP 208 2.50
92008 Vision And Aspiration 201 2.50
92009 English Prose Down The Ages H.M. Williams Blackie & Son Publishers Pvt Limited 258 3.00
92010 Bacon's Essays 309 10.00
92011 Conjugation of Verbs & Tenses T.S. Rao 79 15.00
92012 Teacher's Edition Spelling 4 for Word Mastery Gillian E. Cook Charles E. Merrill Publishing Co. 180 100.00
92013 The New British English Grammar And Vocabulary The New British Institute of English 218 120.00
92014 Spoken English Primer 1 H. Martin S. Chand & Company Ltd 39 2.50
92015 Spoken English Primer 2 H. Martin S. Chand & Company Ltd 30 2.00
92016 Students Talent Spoken English Gramar & Computer Operation Pujala Sreenath 2008 139 66.00
92017 Krishna University Department of English Souvenir Abstracts Krishna University, Machilipatnam 2013 39 55.00
92018 Communicative English ఇంగ్లీషు నేర్చుకుందాం P. Haripadma Rani 143 60.00
92019 How to Read Better and Faster Norman Lewis Binny Publishing House, Delhi 239 90.00
92020 Fun with Idioms 1 John and Ching Yee Smithback Federal Publications., Singapore 1990 136 20.00
92021 Fun with Idioms 2 John and Ching Yee Smithback Federal Publications., Singapore 1991 136 20.00
92022 Fun with Idioms 3 John and Ching Yee Smithback Federal Publications., Singapore 1991 136 20.00
92023 Fun with Idioms 4 John and Ching Yee Smithback Federal Publications., Singapore 1992 136 20.00
92024 Fun with Idioms 5 John and Ching Yee Smithback Federal Publications., Singapore 1991 140 20.00
92025 Fun with Idioms 6 John and Ching Yee Smithback Federal Publications., Singapore 1991 140 20.00
92026 The Standard Elocutionist English Universities Press 1951 304 2.50
92027 A Book of Enlgish Idioms V.H. Collins The English Language Book Society 1972 258 20.00
92028 Proverbs And Precis Writing ప్రొవెర్బ్స్ ప్రెస్సి రైటింగ్ వి. రామకృష్ణ శాస్త్రి, V. Ramakrishna Sastry Deepika Publications Pvt Ltd 48 3.90
92029 Ramulu's New Model Select Allusions Explained M.S. Ramulu & Co., 31 2.20
92030 English Through Proverbs 1980 91 2.50
92031 Figures of Speech J.K.C. College, Guntur 20 2.50
92032 Essays And Precis Writing R. Hanumat Sastri The Author 1965 31 2.00
92033 Exercises in Epitomisation and Substance Writing J.K.C. College, Guntur 24 2.50
92034 A Choice of English Verse C.T. Thomas Oxford University Press 1978 109 3.50
92035 The Poet's Eye K. Ayyappa Paniker S. Chand & Company Ltd 1982 142 3.00
92036 Larger Than Life R.C. Goffin Blackie & Son Publishers Pvt Limited 1963 181 2.50
92037 Galaxy of Poems M. Manuel Oxford University Press 1980 78 2.50
92038 Introduction To Poetry A. Ramaswami The National Publishing Co., Madras 1978 150 2.50
92039 Lays of Ancient Rome Lord Macaulay Macmillan And Co., Limited, London 1963 105 1.50
92040 A Garden of Poetry C. Ravindranath S. Chand & Company Ltd 211 5.00
92041 Winged Words An Anthology of English Poems Chandra Rajan Macmillan And Co., Limited, London 1964 126 2.50
92042 The Magic Flute C.A. Sheppard Macmillan And Co., Limited, London 1981 165 5.00
92043 Apollo's Lyre S.K. Kumar Macmillan And Co., Limited, London 1965 80 1.25
92044 The Grooves of Change Edward Arnold Publishers Ltd 1963 196 15.00
92045 Whispering Reeds D.K. Barua Oxford University Press 1977 173 5.50
92046 Intermediate Minor Poetry Volume 1 P. Ramachandra Rao Lalitha & Co., Tenali 1950 111 2.50
92047 Sixteen Fifty Nineteen Fifty L.G. Salingar Balaji Publications, Madras 1966 230 2.75
92048 Midnight on the Great Western 120 2.50
92049 English Verse Grave And Gay V.V. Yardi and K.R. Shirwadkar Orient Longmans Limited 1965 57 1.00
92050 A Pride of Poets K. Ayyappa Paniker Oxford University Press 1979 147 5.00
92051 Fragrance An Anthology of Poetry for Degree Classes K. Sreenivasan Oxford University Press 1981 125 2.50
92052 Birds of Paradise M.S. Samuel The Macmillan Company, Madras 1974 180 15.00
92053 A Pageant of Poems C.A. Sheppard Orient Longman Limited 1977 195 5.00
92054 English Poetry Selections Ramanath Jha The Indian Press Private Ltd 1964 99 1.00
92055 An Anthology of English Verse Oxford University Press 1977 120 5.00
92056 Storie in Verse for High Schools Henry Martin The Orient Publishing Co. 260 25.00
92057 An Oxford Book of Story Poems Oxford University Press 188 2.50
92058 A Book of Narrative Verse V.H. Collins Oxford University Press 1949 468 2.50
92059 The Singing Leaves Orient Longman Limited 1978 128 3.50
92060 The Great God Pan A. Bhattacharyya And Sarup Singh Oxford University Press 1979 146 6.00
92061 A Choice of Short Stories S. Saila Aravinda Publishing House, Guntur 1984 122 7.25
92062 A Pageant of Short Stories D.V.K. Raghavacharyulu Maruthi Book Depot, Hyderabad 1982 112 5.75
92063 Modern Short Stories A.J. Merson Macmillan And Co., Limited, London 1967 215 4.00
92064 Tales for Profit and Pleasure B. Ramachandra Rao Commonwealth Publishing House 1977 124 3.00
92065 Eight Short Stories A. Bagshaw The Macmillan Company, Madras 1975 119 3.65
92066 Echoes from Far And Near K.S. Ramamurthy Oxford University Press 1981 160 8.00
92067 Imprint A Collection of Short Stories G. Radhakrsihna Pillai Emerald Publishers 1987 126 2.50
92068 A Book of Modern Stories Hester Burton Oxford University Press 1963 157 3.00
92069 Short Stories of Yesterday And Today Shiv K. Kumar Oxford University Press 1978 146 5.00
92070 Stories From The East and The West R. Ganapathy Emerald Publishers 1983 114 2.50
92071 Short Stories for Colleges R. Sundara Raju Oxford University Press 1978 184 3.00
92072 A Book of Modern Short Stories G. Kumara Pillai Macmillan And Co., Limited, London 1977 95 2.50
92073 Pitman's Short Hand Instructor Sir Isaac Pitman & Sons Ltd 301 5.00
92074 Pitman Short Hand Instructor And Key A.H. Wheeler & Co. Limited 1975 250 2.50
92075 Good Hand Writing John C. Tarr Pan Books Limited 1957 123 2.00
92076 A Guide to Good English in the 1980s Godfrey Howard Pelham Books 1985 224 25.00
92077 Better English Norman Lewis W.R. Goyal Publishers & Distributors, Delhi 1987 415 75.00
92078 A Guide to Correct English L.A. Hill The English Language Book Society 1979 400 20.00
92079 An ABC of English Usage H.A. Treble, G.H. Vallins The English Language Book Society 1962 192 2.00
92080 The English Language C.L. Wrenn The English Language Book Society 1952 236 2.50
92081 How to Write English Hugh Jarrett Comet Books 1958 160 2.50
92082 Good English How to Write it G.H. Vallins The English Language Book Society 1974 255 2.50
92083 How to Write Stephen Leacock Jaico Publishing House, Mumbai 1961 213 2.50
92084 Basic Tips on the Scholastic Aptitude Test Sat Samuel C. Brownstein, Mitchel Weiner Barron's Educational Series 1981 329 2.50
92085 The Lifco's Good English How to Master It The Little Flower Co., Madras 1982 99 3.00
92086 30 Days to a More Powerful Vocabulary Wilfred Funk & Norman Lewis Binny Publishing House, Delhi 1980 244 2.00
92087 Six Weeks To Words of Power Wilfred Funk Binny Publishing House, Delhi 1986 278 15.00
92088 All About Words : An Adult Approach To Vocabulary Building Maxwell Nurnberg and Morris Rosenblum General Book Depot., New Delhi 1999 416 75.00
92089 Word Power Made Easy Norman Lewis Pocket Books, Inc. 1974 412 10.00
92090 Word Power Made Easy Norman Lewis Binny Publishing House, Delhi 1980 412 15.00
92091 Instant Vocabulary Ida L. Ehrilich Pocket Books, Inc. 1974 568 5.00
92092 30 Days to a More Powerful Vocabulary Wilfred Funk & Norman Lewis Pocket Books, Inc. 1970 244 5.00
92093 How to Build A Better Vocabulary Maxwell Nurnberg and Morris Rosenblum Goyl Saab Publishers 1988 382 25.00
92094 The Complete Plain Words The English Language Book Society 1973 332 5.00
92095 The Sunday Times Word Bank One Hour Word Power The Sunday Times 94 10.00
92096 Word Power The Week 34 2.00
92097 Towards More Picturesque Speech 60 2.50
92098 How to Increase Your Word Power Ajay Rai Orient Paperbacks, New Delhi 1985 192 25.00
92099 Famous Letters and Speeches L.F. Rushbrook Williams The Home Library Club 640 10.00
92100 The World's Great Speeches B.N. Ahuja Goodwill Publishing House, New Delhi 424 125.00
92101 Contemporary American Speeches Wil A. Linkugel, R.R. Allen, Richard L. Johannesen Wadsworth Publishing Company, Inc. 1966 299 120.00
92102 Great Women's Great Speeches Gagan Jain Maanu Graphics 256 110.00
92103 Immortal Speeches Abrar Mohsin Book Palace, Delhi 1992 239 50.00
92104 Eloquence The Dev Press Calcutta 318 2.00
92105 Twentieth Century Speeches Brian Macarthur Penguin Books 1993 490 65.00
92106 Twentieth Century Addresses 1933 252 2.50
92107 Speeches of Lord Hardinge Volume 2 (Baron Hardinge of Penshurst) H.H. Sir Bhavsinhji 1916 600 1.00
92108 Great War Speeches Winston Churchill Transworld Publishers, London 1963 287 2.50
92109 An Anthology of Modern Indian Eloquence R.K. Prabhu Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 258 20.00
92110 The World's Great Speeches B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 319 30.00
92111 The World's Great Speeches B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 1983 319 20.90
92112 Sri Haris Handy Letter Writer for All Occasions M.V. Rama Reddy Shr Hari's Publications 128 2.50
92113 Letter to a Student Swami Purusnottamananaa Ramakrishna Math, Bangalore 48 10.00
92114 Selected Letters General Passages Hints By Stories చింతల వెంకటేశ్వరరావు Rajesh Publications, Viajaywada ... 78 8.00
92115 Model School Essays Letters & Stories Ms. Pragati Saksena Shikha Publications, Delhi 204 35.00
92116 I Love You, घर का वैध Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust 72 2.50
92117 The Complete Letter Writer N.H. and S.K. Mager 1963 294 2.50
92118 Correct Letter Writing Bantam Books, New York 1958 331 3.00
92119 The Pan Book of Letter Writing K. Graham Thomson The English Language Book Society 1961 190 2.50
92120 1111 Letters for All Occasions K. Malik, Anand Sagar New Light Publishers, New Delhi 271 25.00
92121 Sixty Selected Letters S.K. Saha Indian Book Distributing Co 1968 58 1.00
92122 Letters of Great Men Sasree Adbhuta Books, Vijayawada 2002 90 30.00
92123 Letters of Great Writers Hedley V. Taylor Blackie & Son Publishers Pvt Limited 372 2.50
92124 జంటిల్‌మేన్ లెటర్ రైటింగ్ శ్రీవాసవ్య జె.ఎస్.ఎన్. పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 220 35.00
92125 The Lifco's Little Book of Letters The Little Flower Co., Madras 1959 208 5.00
92126 Selected Letters for all Occasions K. Malik A New Light Publications 1974 237 5.00
92127 Money's Model Letter Writer And Business Correspondence A.S. Money & Co., Madras 1953 224 2.50
92128 Everyboy's Book of Letters 326 2.50
92129 How to Write A Good Business Letter 269 5.00
92130 The Lifco's Big Letter Writer The Little Flower Co., Madras 1952 661 6.00
92131 Big Letter Writer 1276 25.00
92132 Better Business Correspondence K.D. Aga Pearl Publications Private Ltd, Bombay 1968 116 3.00
92133 Good Business Letters Max Crombie W. Foulsham & Co. Ltd 1958 158 25.00
92134 Model Business Letters L. Gartside The English Language Book Society 1979 404 100.00
92135 Rapidex Self Letter Drafting Course Pustak Mahal, Delhi 1989 352 60.00
92136 Business Correspondence and Report Writing V. Balamohandas Kalyani Publishers, New Delhi 2006 301 125.00
92137 The Dartnell Business Letter Deskbook Leslie Llewellyn Lewis Taraporevala Publishing Industries 1973 28 100.00
92138 బిజినెస్ కరస్పాండెన్స్ మరియు రిపోర్టు రైటింగ్ వి. బాలమోహన్ దాస్, రావుల వాసుదేవరెడ్డి కళ్యాణి పబ్లికేషన్స్, న్యూఢిల్లీ 2006 329 110.00
92139 Higher Education in the United States American Council on Education Washington 1956 186 2.50
92140 Educational & Career Information Universal Foundation for Training 1995 130 25.00
92141 Inclusive And Qualitative Expansion of Higher Education University Grants Commission 2012 129 25.00
92142 Improving Education Through ESEA: 12 Stories U.S. Department of Health Education 1965 72 25.00
92143 విద్యారంగం నాడు నేడు మామిడిపూడి వెంకట రంగయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్నం 1982 212 25.00
92144 వయోజన విద్య రెండవ వాచకము నర్రావుల వెంకట సుబ్బారావు వేంకట్రామ అండ్ కో., మద్రాసు ... 200 10.00
92145 విలువలతో కూడిన విద్య పొదిల శంకర పిచ్చయ్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2007 48 5.00
92146 అంతర్జాతీయ అక్షరాస్యతా దినోత్సవము 1978 ... ... 1978 8 1.00
92147 విద్యాసంస్థలలో నైతిక విద్య ఆవశ్యకత కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు నైతిక మానవతా విలువల అధ్యయన కేంద్రము ... 32 1.00
92148 కార్పొరేట్ కబంధ హస్తాల్లో విద్యారంగం ... పిడిఎస్‌ఒ ప్రచురణ 2015 80 15.00
92149 విజేత పొదిల శంకర పిచ్చయ్య విద్య, వ్యక్తిత్వ వికాస కార్యక్రమం 2013 103 55.00
92150 గాడితప్పిన చదువులు తూమాటి సంజీవరావు సునంద పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 2010 180 100.00
92151 Education and Liberty James Bryant Conant Atma Ram & Sons 1953 103 2.00
92152 Principles of Education and General Methods of Teaching I.B. Verma Sri Ram Mehra & Co. 138 2.50
92153 Education A Dream George S. Arundale 29 2.50
92154 Teachers' Status in India I. Satya Sundaram 1976 102 2.50
92155 Elt in India Problems & Prospects S. Venkitachalam Iyer Macmillan And Co., Limited, London 1981 50 2.00
92156 Your Pathway to Global Education The Week 2003 30 2.00
92157 Vinayaka Research Methodology Mukesh Jindal Vinayaka Educational Prakashan Pvt Ltd 2009 236 185.00
92158 North South Foundation Annual Review 2015 2015 47 25.00
92159 Two Studies Humayun Kabir Andhra University Waltair 65 2.00
92160 Basic Education B. Pattabhi Sitaramayya Hindustani Talimi Singh 22 1.00
92161 Turmoil and Transition : Higher Education and Student Politics in India Philip G. Altbach Lalvani Publishing House 1968 287 24.00
92162 An Outline of American Education 16 1.00
92163 Examination System Modugula Ravi Krishna Discovery Publishing House, New Delhi 2004 403 215.00
92164 National Ayurveda Conference & Advanced Training Programme in Ayurvedic General Practice Vemula Bhanu Prakash N.T.R. University of Helath Sciences 2008 93 25.00
92165 గుప్త వైద్య ప్రకాశిక ... ... ... 468 20.00
92166 Imis Since 1929 The Rapeutic Index Imis Pharmaceuticals (p) Ltd 94 20.00
92167 Madhava Nidanam of Madhavakara K.R. Srikanta Murthy Chaukhambha Orientalia, Varanasi 1987 329 150.00
92168 మాధవనిదానము డి. గోపాలాచార్యులు ఆయుర్వేదాశ్రమ గ్రంథమాలయందు 1940 491 5.00
92169 మాధవ నిదానము డి. గోపాలాచార్యులు ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 491 200.00
92170 సిద్ధనాగార్జునుని రసేంద్రమంగళం కుర్రా జితేంద్రబాబు దక్కన్ ఆర్కియాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ రిసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ 2010 178 125.00
92171 రసేంద్రచింతామణౌ ... ... ... 216 1.00
92172 రాయసం పేరయ నవనాథ సిద్ధ సారము రాయసం పేరయ, కుర్రా జితేంద్రబాబు దక్కన్ ఆర్కియాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ రిసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ 2012 289 200.00
92173 అష్టాంగసంగ్రహము సూత్రస్థానము (1 నుంచి 11 అధ్యాయములు) వాగ్భటుడు, పాణ్యం పార్థసారధిశర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 527 44.00
92174 అష్టాంగసంగ్రహము సూత్రస్థానము (12 నుంచి 21 అధ్యాయములు) వాగ్భటుడు, జి. రంగాచార్యులు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 308 25.00
92175 అష్టాంగసంగ్రహము సూత్రస్థానము (22 నుంచి 33 అధ్యాయములు) వాగ్భటుడు, వి. రంగాచార్యులు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 455 38.00
92176 అష్టాంగసంగ్రహము సూత్రస్థానము (34 నుంచి 40 అధ్యాయములు) వాగ్భటుడు, ఎమ్. శరభయ్య శర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 152 13.00
92177 భావప్రకాశ ప్రథమ భాగము పూర్వఖండము ముక్కామల వేంకటశాస్త్రి విజయవాడ శ్రీ పాండురంగ ప్రింటింగ్ వర్క్స్ 1959 949 15.00
92178 భావప్రకాశ ద్వితీయ భాగము మధ్యమోత్తర ఖండములు ముక్కామల వేంకటశాస్త్రి విజయవాడ శ్రీ పాండురంగ ప్రింటింగ్ వర్క్స్ 1959 1231 20.00
92179 సకల వస్తుగుణ ప్రకాశిక చక్రవర్తుల పద్మనాభశాస్త్రి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 786 280.00
92180 వస్తుగుణమహోదధి ... ... ... 92 10.00
92181 వస్తుగుణ దీపిక యర్రా వెంకటస్వామి, యర్రా సుబ్బారాయుడు ఎ.బి.ఎస్. పబ్లిషర్సు, రాజమండ్రి 1989 1143 145.00
92182 వస్తుగుణ చంద్రిక వైద్య గ్రంధము చెరుకుపల్లి వెంకటరామయ్య కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1970 1036 25.00
92183 చరకసంహిత అగ్ని వేశమహర్షికృతము చరకప్రతిసంస్కృతము నుదురుపాటి విశ్వనాథశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1935 832 5.00
92184 చరకసంహిత అగ్ని వేశమహర్షికృతము చరకప్రతిసంస్కృతము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1937 736 10.00
92185 చరకసంహిత అగ్ని వేశమహర్షికృతము చరకప్రతిసంస్కృతము దృఢబలసంపూరిత కల్ప సిద్ధిస్థానములు నుదురుపాటి విశ్వనాథశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1941 412 15.00
92186 ఆంధ్రతాత్పర్యసహిత చరకసూత్రస్థానము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి ... 1989 352 100.00
92187 ఆంధ్రతాత్పర్యసహిత చరకస్థానషట్కము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి ... 1978 578 18.00
92188 సుశ్రుతసంహిత చికిత్సాస్థానము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1958 576 20.00
92189 సుశ్రుతసంహిత సూత్రస్థానము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1952 596 20.00
92190 సుశ్రుతసంహిత నిదానస్థానము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1953 170 20.00
92191 సుశ్రుతసంహిత కల్పస్థానము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1954 112 10.00
92192 సుశ్రుతము శారీరస్థానము ... హిందూరత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి 1925 204 2.00
92193 సుశ్రుతశారీరస్థానము సాంధ్రతాత్పర్యము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1969 176 10.00
92194 సుశ్రుతశారీరస్థానము సాంధ్రతాత్పర్యము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1969 176 10.00
92195 సుశ్రుతసంహిత ఉత్తర స్థానము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1954 538 15.00
92196 సుశ్రుతసంహిత ఉత్తర స్థానము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1954 588 10.00
92197 సుశ్రుతము శారీరస్థానము ... ఎ.బి.ఎస్. పబ్లిషర్సు, రాజమండ్రి 1989 328 10.00
92198 పులిప్పాణి వైద్యశాస్త్రము పురాణం పిచ్చయ్యశాస్త్రి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 188 35.00
92199 వసిష్ఠ ప్రోకమగు పులిప్పాణి వైద్యము ఎస్. కృష్ణస్వామి సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు 1967 244 6.00
92200 పులిప్పాణి వైద్యశాస్త్రము పురాణం పిచ్చయ్యశాస్త్రి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1958 236 5.00
92201 వైద్యచింతామణౌ ఒకటి రెండు సంపుటములు పిడుగు వేంకటరావుపంతులు హిందూరత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి 1911 1564 25.00
92202 వైద్య చింతామణి మొదటి సంపుటము ... దాచేపల్లి కిష్టయ్య అండ్ సన్సు, సికింద్రాబాద్ 1955 845 14.00
92203 స్వరచింతామణి పి. జయమ్మ ... 1997 110 73.00
92204 యకృత్ల్పీహ చికిత్సాతంత్రము రాధాకృష్ణ హోతా సుజనరంజనీ ముద్రాశాల, రాజమండ్రి 1941 633 25.00
92205 రసాయన వాజీకరణ తంత్రములు పండిత మల్లంపల్లి భైరవమూర్తిపంతులు ఆర్.కె. హోతా, రాజమండ్రి ... 250 10.00
92206 చికిత్సాసారము ... ... ... 369 2.50
92207 వస్తుగుణ ప్రదర్శిని ధవళేశ్వరపు సోమలింగాచార్యులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1969 340 6.00
92208 ఆయుర్వేదౌషధరత్నాకరము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి ఆంధ్రగ్రంథాలయముద్రాక్షరశాల 1934 332 3.00
92209 ద్రవ్యరత్నావళి భాగవతము రామారావు ఆర్యదత్త ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 443 158.00
92210 రసరత్న సముచ్చయము చివుకుల సత్యనారాయణశాస్త్రి పమ్మి సత్యనారాయణ శాస్త్రి 2006 548 157.00
92211 ఆంధ్రభైష్యజ్య రత్నావళి ... ... ... 163 2.50
92212 పంచకర్మ విజ్ఞానము ... ... ... 96 2.50
92213 పథ్యాపథ్యము, అర్కప్రకాశము డి. గోపాలాచార్యులు ... 1914 500 2.00
92214 The Yogaratnakara (योगरत्नाकरः) Pt. Sadasiva Sastri Joshi Jaya Krishna Das Haridas Gupta 1939 836 25.00
92215 Susruta Samhita of Susruta (सुक्षुतसंहिता) Vaidya Jadavji Trikamji Acarya Krishnadas Academy, Varanasi 1995 10008 250.00
92216 Carakasamhita of Agnivesa (चारक संहिता) Pandit Taradatta Panta Shastri Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 929 150.00
92217 Rajanighantu of Pandita Narahari (राज निघण्टु ) Indradeva Tripathi Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 701 300.00
92218 హరమేఖలా (ప్రయోగమాలా) తిరుమల రామచంద్ర, వేటూరి శంకరశాస్త్రి గోపాలాచార్లు, లక్ష్మీపతి మెమోరియల్ ఆయుర్వేద శాస్త్ర పరిశోధక మండలి 1986 400 50.00
92219 ఆయుర్వేద ఇతిహాసం వేటూరి శంకరశాస్త్రి, ఐ. సంజీవరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 259 10.00
92220 ఆయుర్వేద ప్రశస్తి చివుకుల వేంకట సుబ్బావధానులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 344 40.00
92221 నిత్యజీవితంలో ఆయుర్వేదము పి.బి.ఎ. వేంకటాచార్య శ్రీ శివాజీ మెమోరియల్ కమిటీ, శ్రీశైలం ... 62 2.50
92222 ఆయుర్వేద సుభాషిత సాహిత్యము గొట్టుముక్కల అంకమరాజు భారీత ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు ... 540 70.00
92223 వేద విజ్ఞానము ఆయుర్వేద విజ్ఞానము ... ... ... 48 2.50
92224 తెలుగు సాహిత్యంలో దేశీయ వైద్యము ... చిట్టిమల్లె శంకరయ్య 1987 106 25.00
92225 మన్కిమిన్కు (ఆయుర్వేదము) కుదురు మదజ్జాడ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసు ... 1961 94 3.00
92226 ఆయుర్వేద గురు కె. మాణిక్యేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 127 45.00
92227 ఆయుర్వేదమ్ జీవన వేదమ్ మల్లాది రామమూర్తి శాస్త్రి పరమేశ్వర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 360 125.00
92228 Veda And Ayur Veda E. Anantacharya United Social Cutlrual And Educational 1979 88 2.50
92229 ఆయుర్వేద విజ్ఞాన సర్వస్వము ... ... ... 106 5.00
92230 ఆరోగ్య సామ్రాజ్యము అన్నంగి వేంకట శేషలక్ష్మి ... 2011 176 80.00
92231 ఆయుర్వేదంలో చమత్కారాలు జి.వి. పూర్ణచంద్ విఎల్ఎన్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 112 30.00
92232 ఆయుర్వేద హృదయం వేదవ్యాస వేదిక్ యునివర్సిటీ 1998 130 25.00
92233 ఆయుర్వేద నిపుణుల సంఘ నివేదిక 2వ భాగము ... ... ... 96 10.00
92234 పుష్పాయుర్వేదము కె. ప్రభాకరవర్ధన్ శ్రీ రామకృష్ణ ఆయుర్వేద ఆశ్రమ ట్రస్టు, గద్వాల 1995 488 200.00
92235 ఆడవారి కోసం ఆయుర్వేదం జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 96 40.00
92236 పోషక ఔషధాలు రేడి. స్టేండ్, ఆర్. శాంత సుందరి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2012 269 175.00
92237 ఆయుర్వేదంలో వేగ చికిత్సలు జి.వి. పూర్ణచందు ... 2010 64 10.00
92238 స్వస్థవృత్తము ద్వితీయ భాగము ... ... ... 223 15.00
92239 ద్రవ్య విజ్ఞానము ఆచంట లక్ష్మీపతి ఆచంట లక్ష్మీపతి, మద్రాస్ 1962 98 10.00
92240 బ్రహ్మరహస్యము అనుభవవైద్య నాల్గవ భాగము వేలూరు కన్నయ్యదాసు కనగరాయ మొదలారి, మద్రాసు 1903 80 2.50
92241 ధన్వంతరి నిఘంటువు సింగరాజు కామశాస్త్రులు ఎ.బి.ఎస్. పబ్లిషర్సు, రాజమండ్రి 1989 280 45.00
92242 శ్రీ ధన్వంతర విజయము ... ... ... 108 2.00
92243 ధన్వంతర విజయము ... ... ... 72 1.00
92244 జీవానందన నాటకము ఈశ్వర సత్యనారాయణ శర్మ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1967 152 2.00
92245 ఓషధి నిఘంటువు పి. లక్ష్మీనారాయణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 58 15.00
92246 రస నిఘంటువు జయధీర్ తిరుమలరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం 2007 26 30.00
92247 వైద్యక పరిభాష శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 100 60.00
92248 శ్రీ ధన్వంతరి ఆయుర్వేద ప్రచారమునకు సాధనమైన మాస పత్రిక సంపుటము 21 సంచిక 5 వేటూరి శంకరశాస్త్రి ... 1958 300 15.00
92249 ధన్వంతరి ప్రథమ భాగము ... ... ... 721 15.00
92250 దివ్యమూలికా విజ్ఞాన దీపిక వరదా సూర్యారావు ప్రాచీన గ్రంథావళి, రాజమండ్రి 1966 210 5.00
92251 ప్రకృతివరాలు 2 గాయత్రీదేవి ఆరోగ్యపీఠం, ముంబయి 2009 232 125.00
92252 మూలికా యోగమాలిక మత్తేవి అనంత పద్మనాభాచార్యులు సత్యవతీ పవర్ ప్రెస్, విజయవాడ ... 80 2.50
92253 చికిత్సాసార తంత్రము రాణీ శ్రీనివాసశాస్త్రి రాణీ శ్రీనివాసశాస్త్రి, విజయవాడ 1962 210 5.00
92254 ఖనిజభస్మరాజము ... ... ... 160 2.00
92255 భోజన భోగం జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 188 50.00
92256 ఆయుర్వేదం వంటింట్లో ఆరోగ్యం చావా రవికుమార్ ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2009 48 10.00
92257 ఆయుర్విజ్ఞానమ్ పరిపూర్ణ ప్రకాశానంద భారతీ మహాస్వామి సీతమ్మ, సూర్యనారాయణ, యుగంధర లక్ష్మీ, గుంటూరు 1980 18 2.00
92258 ఆయుర్వేద గృహవైద్య దీపిక అరవింద్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 104 20.00
92259 ఆయుర్వేద వైద్య రహస్య చిట్కాలు అడుగుల రామయాచారి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2009 88 25.00
92260 ఆయుర్వేదం ఆహార ఔషధ చికిత్సలు కె. నిష్ఠేశ్వర్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 135 30.00
92261 సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఆయుర్వేద వైద్య చిట్కాలు గుణవర్ధన్ శ్రీ గణేష్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 80 25.00
92262 Superlative Medicines for Business Executives Book 1 47 2.00
92263 మనిషి కోసం మందులా మందుల కోసం మనిషి ముక్కామల వెంకటేశ్వరరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 43 2.00
92264 మూర్తిపూజ ఆహారశుద్ధి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1997 32 3.00
92265 డాక్టరుగారి డైరీ పి. దక్షిణామూర్తి చైతన్య వేదిక, తెనాలి 1975 129 7.00
92266 జబ్బులు జాగ్రత్తలు జి. సమరం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 112 30.00
92267 చిట్కా వైద్యం దోగిపర్తి ఆదినారాయణరావు మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 200 25.00
92268 ఆయుర్వేదంలో సులభ చికిత్సలు జి.వి. పూర్ణచంద్ పాపులర్ షుమార్ట్, విజయవాడ 2006 106 35.00
92269 నిత్యజీవితంలో ఆయుర్వేద చికిత్స టి. బిక్షపతి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 120 30.00
92270 కరదీపిక వేజళ్ళ నాగేశ్వరరావు ... ... 100 100.00
92271 హెర్బల్ మెడిసిన్ కె. మాణిక్యేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 40 10.00
92272 ఆహారంతోనే ఆరోగ్యం సంఘమిత్ర శ్రీ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 72 20.00
92273 ఔషధ గుణమాల ... మన్‌ఫార్ ఆయుర్వేదిక్ డ్రగ్స్ 2003 48 10.00
92274 మీరూ వైద్యం చేసుకోవచ్చు వి. బ్రహ్మారెడ్డి పీపుల్స్ హెల్త్ సొసైటీ, కర్నూలు 1991 204 20.00
92275 ఆయుర్వేద వైద్య దీపిక వెంపటి సుబ్బరాయ శర్మ శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1991 180 20.00
92276 అనుపానమంజరి వైద్యశాస్త్రము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1954 78 2.50
92277 అనుపాన పథ్యమంజరి రెంటచింతల కృష్ణమూర్తి ... 1950 294 2.50
92278 ఆయుర్వేద జీవన వేదం పండిత ఏల్చూరి సిద్ధనాగార్జున పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 94 50.00
92279 అలోవిరా మూలికల అనుబంధాలు మండగొండి చంద్రకుమారి కె.కె. జయశంకర్, సికింద్రాబాద్ 2005 214 60.00
92280 పెరటి మొక్కలే ప్రాణాధారం ఆహారంలో ఆయుర్వేదం టి. బిక్షపతి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 208 200.00
92281 అగస్త్యవనమూలికామర్శ శాస్త్రమును సిద్ధమూలికారహస్యము యంత్రమంత్రసహితము బాలాజిగోషాయిస్వామి, యస్.టి.యస్. గోపాలయ్య వెస్టువార్డు అండు కంపెని, చెన్నపురి 1949 88 2.50
92282 అగస్త్యవనమూలికామర్శ శాస్త్రమును సిద్ధమూలికారహస్యము యంత్రమంత్రసహితము బాలాజిగోషాయిస్వామి, యస్.టి.యస్. గోపాలయ్య సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు ... 88 3.00
92283 త్రిదోష విజ్ఞానము పిల్లలమర్రి వెంకటరామయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశీయ వైద్యసంఘము, రాజమండ్రి ... 22 2.00
92284 History of Ayurveda in Andhradesa Polavarapu Hymavathi Bhargava Publishers, Warangal 1993 373 195.00
92285 A History of Medicine, surgery and alchemy in India Kodali Lakshminarayana 1970 56 2.00
92286 Ayurveda Unravelled Sharadini Dahanukar National Book Trust, India 1996 138 25.00
92287 Why I Left Orthodox Medicine Derrick Lonsdale Hampton Roads Publishing Company 1994 255 100.00
92288 Jivanandanam of Anandaraya Makhin M. Duraiswami Aiyangar The Adyar Librry, Madras 1947 496 25.00
92289 Herbal And Ayurvedic Treatment Shahnaz Husain 40 2.50
92290 Exploring Hidden Aspects of Ayurveda Kuppa Venkata Krishna Murthy Emesco Books, Vijayawada 2011 118 60.00
92291 Aushadh Darshan Swami Ramdev, Vaidyaraj Acharya Balakrishan Divya Pharmacy 2005 110 50.00
92292 आयुर्वेदिक विज्ञान ओर कैन्सर वैघश्री रामसंहिजी गोहिल ... ... 200 20.00
92293 Ayurveda And Modern Medicine R.D. Lele Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1986 539 150.00
92294 Aloe Vera herbs and Supplements S. Anand Kasula 2005 177 60.00
92295 Chikitsa Samgraham P.S. Varier Arya Vaidya Sala, Kottakkal 1996 235 40.00
92296 Vaidya Yoga Ratnavali The Indian Medical Practitioners 1968 592 15.00
92297 Ayurvedic Cure for Common Diseases N.A. Murthy, D.P. Pandey Orient Paperbacks, New Delhi 1995 224 25.00
92298 Ayurvedic Medicine J.F. Dastur D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1960 293 15.00
92299 Ayurveda for healthy Living Bhagwan Dash Hind Pocket Book 1977 160 2.50
92300 Ayurveda E. Krishnamacharya The World Teacher Trust 1983 77 2.50
92301 A Handbook of Ayurveda Bhagwan Dash Hind Pocket Book 1977 160 2.50
92302 మన ఆహారము శాకాహారమా లేక మాంసాహారమా పండిత గంగాప్రసాద్ వైదిక ధర్మ గ్రంథమండలి ... 156 3.00
92303 ఆరోగ్యతత్వము ... ... ... 315 2.00
92304 రోగాలు పరీక్షలు ... ... ... 296 5.00
92305 సమ్మర్ స్పెషల్ బి.సి. రంగా ... ... 54 2.00
92306 రోగ మేల కలుగును పుచ్చా వేంకట్రామయ్య ప్రకృతి కార్యాలయ ట్రస్టు ... 62 0.75
92307 కుమార తంత్రము శ్రీరావణ వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1917 72 2.00
92308 శారీరిక శిక్షా క్రమ ప్రాథమిక, ద్వితీయ వర్ష ... సాహిత్యనికేతన్, హైదరాబాద్ 1995 110 10.00
92309 ధాతురత్నాకరశేషః పుష్పగిరి వేంకటకృష్ణశాస్త్రి ఆంధ్రరంజని ముద్రాక్షరశాల 1936 45 2.00
92310 అనుభవ అగస్త్య వనమూలికా మర్మశాస్త్రము ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 104 25.00
92311 అనుభవ వైద్య రహస్య చింతామణి వైద్యోపదేశం రెడ్డి చిన్న వీరభద్రుడు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు ... 111 1.00
92312 అనుభవ వైద్యము సందెపూడి శేషాచలపతిరావు సందెపూడి శ్రీలక్ష్మి, పిడుగురాళ్ళ ... 96 25.00
92313 రోగనామావళి కొర్లపాటి వేణుగోపాలరావు శ్రీ మారుతి ముద్రానిలయం, అమలాపురం 1935 56 0.25
92314 ద్వాదశ లవణ చికిత్స యనమండ్ర గణపతిరావు తాడేపల్లి బ్రదర్స్, ఏలూరు 1968 230 2.50
92315 రసప్రదీపిక ముడుంబ వేంకటాచార్యకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1954 126 2.50
92316 కుంభయుగములో స్వర్ణరసాయన విద్య మాస్టర్ ఇ.కె., ఏ.యల్.యన్. రావు ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1997 65 15.00
92317 ఆయుర్వేద విజ్ఞానము వై. సూర్యనారాయణరావు ... 1961 335 5.00
92318 ఆయుర్వేద చరిత్ర ప్రథమ భాగము దేశిరాజు నారాయణరావు వేటూరి శంకరశాస్త్రి 1949 188 1.00
92319 విరేచనబద్ధములు ... ... ... 104 2.50
92320 మూలికా చిత్రగుణప్రకాశిక ముత్తేవి అనన్నపద్మనాభాచార్యులు ... 1962 142 4.00
92321 సర్వరోగ సులభ చికిత్సా సంగ్రహము ... ... ... 468 5.00
92322 ఆయుర్వేద చికిత్స చిన్మయ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 208 18.00
92323 ఆపోవైభేషజం పుచ్చా వేంకట్రామయ్య పకృతి ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 1971 114 2.50
92324 మీకు అవసరమైన వైద్య వివేకం కె.ఎస్ సంజీవి గుండి మెడాస్, ఏలూరు 1960 120 2.50
92325 ఆరోగ్యానికి ఆయుర్వేద వైద్య చిట్కాలు ఎన్. శ్రీవాణి విశ్వనాథ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 80 18.00
92326 అన్నవిజ్ఞానము ఎస్.టి.వి. రాజగోపాలాచార్యులు ... ... 120 6.00
92327 అన్నవిజ్ఞానము ... ... ... 118 2.00
92328 Agadatantram V. Koteaswara Sastry 1932 301 2.00
92329 ఆయుర్వేద ఔషధ సేవన విధానము బైద్యనాథ్ శ్రీ బైద్యనాథ్ ఆయుర్వేద భవన్ లిమిటెడ్, నాగపూర్ 1988 170 2.60
92330 ఆరోగ్య రక్షక పంచతంత్రములు బి. వెంకటరావు పకృతి ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 1982 56 2.00
92331 వంటింటి వైద్యం మొదటి భాగం కందమూరి జయమణి ఆయుర్విజ్ఞాన పరిషత్, జిన్నూరు 1992 104 15.00
92332 ఆయుర్వేద స్వస్థవృత్తము గంటేల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి గంటేల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి అండ్ సన్స్ 1971 136 4.00
92333 ఆయుర్వేద దౌషధ గుణరత్నాకరం డి.యల్. నారాయణ ఇండియన్ మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీస్ ... 196 5.00
92334 ఆరోగ్యనిధి ... శ్రీ యోగ వేదాంత సేవా సమితి, అహ్మదాబాద్ ... 184 2.50
92335 Hand Book on Leprosy 44 2.50
92336 A Guide to Eliminating Leprosy As a Public Health Problem 1997 106 10.00
92337 కుష్ఠువ్యాధి పూర్తిగా నయమగును ... ... ... 10 1.00
92338 Learning Material on Leprosy for Capacity Building of Medical Officers 83 2.50
92339 మెడికల్ బుక్ ఎ. ప్రభాకరబాబు జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1994 130 10.00
92340 ప్రాణంతీసే రోగాలు శ్రీనివాస్ బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 32 2.00
92341 మందుల వాడకము ప్రమాదాలు తప్పించుకునే మార్గాలు వి.వి. బాలకృష్ణ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1990 40 6.00
92342 జబ్బులు జాగ్రత్తలు శ్రీనివాస్ శ్రీ ధనలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 32 4.90
92343 అనుభవ దంతవైద్యసారము టి. కృష్ణారావు ... ... 60 2.50
92344 Know Your Thyroid 10 2.00
92345 Hand Book on Vitiligo B. Narasimha Rao Vitiligo Research Centre 1991 22 2.00
92346 Some Common Skin Diseases and Their Treatment The Director General, Armed Forces Medical Services 53 2.50
92347 దైనందిన రోగములు బి. వెంకటరావు ప్రకృతి చికిత్సాలయం, హైదరాబాద్ 1983 63 2.00
92348 ఆరోగ్య దీపిక ఎ. ప్రభాకరబాబు జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2001 100 18.00
92349 Peptic Ulcers Pustak Mahal, Delhi 1981 48 5.00
92350 తొలి ఉపాధ్యాయుడు చింగీజ్ ఐత్‌మాతొవ్, వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 106 5.00
92351 Understanding Rheumatism Jaico Publishing House, Mumbai 1987 32 2.50
92352 Know Your Body What to do About Headaches 304 2.00
92353 కనీనికానిదానము డా. హెన్రీ లిండ్లహారు, మృత్తింటి ఆంజనేయులు ... 1946 376 15.00
92354 కంటి జబ్బులు అంబడి పూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 8 2.50
92355 కళ్ళను కాపాడుకుందాం పులికొండ వెంకట సుమన్ కుమార్, వెలగా వెంకటప్పయ్య గాయత్రి విద్యా గ్రంథమాల 2001 40 15.00
92356 గ్యాస్ ట్రబుల్ జీర్ణకోశ వ్యాధులు వివరములతో కంతేటి రామ్మోహన్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 80 20.00
92357 యోగ ద్వారా నడుం నొప్పులు మాటుమాయం మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2002 99 25.00
92358 కీళ్ళనొప్పులు మీ సమస్య అయితే కె. మాణిక్యేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 128 30.00
92359 న్యూరోకేర్ ముదిరెడ్డి చంద్రశేఖర రెడ్డి నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 128 90.00
92360 లావు తగ్గాలంటే, గర్భసంచిలో పుండు ... ... ... 20 1.00
92361 ఒబెసిటి అధిక బరువు మీ సమస్య అయితే కె. మాణిక్యేశ్వరరావు, కె. పూర్ణరాజేశ్వరి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 184 50.00
92362 How to Lose Weight Safely & Quickly Vijaya Kumar Sterling Publishers 2006 104 25.00
92363 Chronic Renal Failure The Director General, Armed Forces Medical Services 1971 10 1.00
92364 మూత్రపిండాలు వ్యాధులు నివారణ ఎస్.వి.ఎమ్. నాగేశ్వరరావు శ్రీ కళ్యాణ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 100 20.00
92365 కిడ్నీ కేర్ సి.యల్. వెంకటరావు ... 2008 223 25.00
92366 శరీర ముఖ్యవిషయములు, వ్యాధులు వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ విజ్ఞాన ప్రచార నిలయము ... 209 20.00
92367 బ్లడ్ ప్రెజర్ కంతేటి రామ్మోహన్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 87 20.00
92368 బి.పి. బ్లడ్ ప్రెషర్ వ్యాధి నివారణ మార్గాలు కేశవరావు బాబు, సూర్యదేవర జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 96 25.00
92369 చిన్నచిన్న వ్యాధులు చిట్కా వైద్యాలు ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు దేవసేన ప్రియ Elen Publications 2008 150 50.00
92370 ఉష్ణమండల వ్యాధులు నివారణ యల్.యస్. యారోట్స్కి, జి. సమరం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 71 25.00
92371 అంతరంలో ఆరోగ్యం బి. అనంతరెడ్డి యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ 2013 92 125.00
92372 ఉబ్బసానికి గుడ్ బై కామెర్లకు ఆధునిక వైద్యం జి. సమరం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 80 20.00
92373 క్షయ రాఘవేంద్ర యోగీశ్వరులు శ్రీ యోగాశ్రమము, విశాఖపట్నం ... 20 2.50
92374 మనిషిలో శ్వాసక్రియ శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఎస్.వి.ఎమ్. నాగేశ్వరరావు శ్రీ కళ్యాణ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 80 25.00
92375 ఆయిల్ పుల్లింగ్ థెరపీ సర్వ వ్యాధి నివారిణి నూనె పుక్కిలింత చికిత్స ఐ.వి. శంకర రావు ... ... 40 10.00
92376 ఆయుర్వేదంలో ఆయిల్ పుల్లింగ్ అందరికీ ఆరోగ్యం ఎ. మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 71 20.00
92377 ఆయిల్ పుల్లింగ్ బి.వి.ఎస్. శాస్త్రి, బి. అమోల్ పాశా గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 50 10.00
92378 అద్భుత చికిత్స ఆయిల్ పుల్లింగ్ తుమ్మల కోటేశ్వరరావు త్రిపురనేని శ్రీనివాస 1995 68 25.00
92379 గుండెపోటు వ్యాధి నివారణ మార్గదర్శక సలహాలు ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు డి. దత్తాత్రేయరావు గుమ్మడి రాధాకృష్ణమూర్తి ... 300 20.00
92380 హెచ్ఐవి / ఎయిడ్స్ పెన్మెత్స సుబ్బరాజు ... ... 100 20.00
92381 Learning to live with Diabetes M.M.S. Ahuja 400 100.00
92382 మీరు మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ వి. బ్రహ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 254 15.00
92383 డాక్టర్ లేని చోట జి.టి. ప్రభాకర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2000 80 20.00
92384 గోసాయి చిటికలు వరదా సూర్యనారాయణ ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1975 58 2.50
92385 గోసాయి చిటికలు ధవళేశ్వరపు సోమలింగాచార్యులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 60 0.50
92386 బైరాగి చిటికలు ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1981 71 4.00
92387 గృహవైద్యము 1,2,3,4 భాగములు బాలరాజు మహర్షి తి.తి.దే., తిరుపతి 2005 200 15.00
92388 వంటఇల్లే వైద్యశాల జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 226 50.00
92389 చిట్కాలు ... ... ... 20 10.00
92390 శతరోగ నివారిణి ఆర్.కె. బిజ్జల పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 286 25.00
92391 సర్వరోగ నివారిణి రెవ. సిష్టర్. బెనింగ్నా ... ... 16 1.00
92392 గృహవైద్యము ఎ.యస్. మూర్తి దేశసేవ ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 63 2.00
92393 గృహ వైద్యం వై. సూర్యనారాయణరావు ఇండియన్ రెమిడీస్, విజయవాడ 1968 172 3.00
92394 గృహవైద్య దీపిక ఆర్. బంగారయ్య ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 126 15.00
92395 గృహ వైద్య దీపిక నోరి వెంకటేశ్వరశర్మ త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1987 68 5.00
92396 గృహవైద్య దీపిక ... ... ... 124 2.50
92397 సరళ గృహవైద్యము ఆర్. సుబ్బారావు సత్యవతి పబ్లిషింగ్ హౌస్, పోలవరం 1978 208 5.00
92398 గృహవైద్య ప్రకరణములు ... ... ... 75 2.00
92399 గృహ వైద్యం మైలవరపు సత్యనారాయణ వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1985 96 6.00
92400 గృహ వైద్యం ... ... ... 172 2.00
92401 నిమ్మకాయ చికిత్స ... ... ... 16 1.00
92402 ఆరోగ్య రక్షణ గృహ ఔషధాలు కె.యస్.ఆర్. గోపాలన్ స్నిగ్ధ ఆయుర్వేద వైద్య శాల ... 32 15.00
92403 గృహవైద్యము బాలరాజు మహర్షి తి.తి.దే., తిరుపతి 1993 50 2.50
92404 మూలికా చికిత్సా శాస్త్రము ప్రణవ్ పండ్యా, డి.వి.బి.యస్. విశ్వనాథ్ యుగశక్తి గాయత్రీ కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 34 2.50
92405 Home Remidies in Indian Medicine Rao Sahib 24 2.00
92406 Guide Herbo Mineral Medicines J & J Dechane Laboratories Pvt Ltd 140 10.00
92407 1001 Household Hints Kusum Burman IBH Publishers Pvt Ltd 1992 183 50.00
92408 Habits, Healthful and Safe The Macmillan Company, Madras 1952 277 25.00
92409 Stress, World Cultures & Peace J.K. Burns Stress Books 1994 160 55.00
92410 Stress, Causes Treatment and Research J.K. Burns Stress Books 1994 181 100.00
92411 Depression and Anxiety Arthur Graham Pustak Mahal, Delhi 1981 48 5.00
92412 Stress Sans Distress Atluri Venkateswara Rao The Andhra pradesh State Electricity Board 1982 176 25.00
92413 Body, Mind & Sugar E.M. Abrahamson Avon Publishers 1977 206 25.00
92414 You and Your Body David Keable Elliott Beaver Books 1983 188 25.00
92415 Restful Sleep Deepak Chopra Three Rivers Press 1994 136 25.00
92416 Tips on Mental And Physcial Health G.S. Bhalla Inderjit Kaur Publishers 108 20.00
92417 మానసిక వ్యాధులు కె. సురేష్ కుమార్ శ్రావణి మెంటల్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ... 12 2.00
92418 స్పీచ్ డిజార్డర్స్ హిప్నో కమాలాకర్ హిమకర్ పబ్లికేషన్స్ 2012 72 80.00
92419 స్కైజో ఫ్రేనియా గురించి సంపూర్ణ గైడ్ ... ... ... 11 1.00
92420 బాడీ సైకాలజీ కంఠంనేని రాధాకృష్ణమూర్తి ... 2000 239 25.00
92421 మానస వై. హరిప్రసాద్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1992 250 30.00
92422 మనసు మర్మం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి ఫ్రాయిడియన్ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1985 146 20.00
92423 Health Series : Yoga 6 Yogic Cure for Height Surinder Kumar Books For All, Delhi 64 10.00
92424 ప్రసూతి తంత్రము ముడుంబ దొడ్డయాచార్యులు ... 1950 118 1.00
92425 Kaya Kalap Sun Mukh S. Yogi Popular Book Depot, Bombay 103 5.50
92426 కాయకల్ప యోగము యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి వేదాద్రి పబ్లికేషన్స్, తమిళనాడు 2007 22 10.00
92427 జీవన తత్త్వము ఎస్.కె. పద్మావతి, సద్గురుదేవ యోగిరాజ్ స్వామి దేవీదయాల్ జీ మహరాజ్ యోగ దివ్యమందిరం, ఢిల్లీ 1985 57 10.00
92428 స్వరయోగము యోగారోగ్య ప్రదీపిక రెండు, మూడవ భాగము సూరి రాఘవ దీక్షితులు ... ... 87 10.00
92429 ఋషి సంస్కృతి విద్యాకేంద్ర గుంటూరు శాఖ ... ... ... 16 1.00
92430 Taoist Yoga & Chi kung for Better Health Good Sex & Long Life Eric Steven Yudelove Pustak Mahal, Delhi 1998 304 80.00
92431 Introduction to Kayachikitsa C. Dwarakanatha Chaukhambha Orientalia, Varanasi 1986 399 55.00
92432 విటమిన్లు ఆరోగ్యం ఆర్. చంద్రమోహన్ నాయుడు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 207 55.00
92433 స్వదేశీ వనమూలికావేదం పండిత ఏల్చూరి ... 2008 284 300.00
92434 కూరగాథలు ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విజ్ఞాన వేదిక, తెనాలి 2014 270 250.00
92435 The Future Fruit Noni Indian Noni Research Foundation 2005 68 20.00
92436 ఆకు కూరలు కందాళ వెంకటాచార్యులు ... ... 32 1.00
92437 అల్లం ఉల్లి వెల్లుల్లి ఇందిరా కామేశ్వరి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 46 15.00
92438 ఆహారపు అలవాట్లు ఆరోగ్య సమస్యలు అవుతు శ్రీనివాసరెడ్డి అవుతు శ్రీనివాసరెడ్డి, తెనాలి ... 72 2.00
92439 ఆహారం, ఆరోగ్యం, వైద్యం ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విజ్ఞాన వేదిక, తెనాలి 2011 47 25.00
92440 అమృతాహార రాఫుడ్ వరల్డ్ ... అమృతాహార, గుంటూరు ... 48 50.00
92441 పోషకాహార నిక్షిప్తం అమృతాహారం షెహనాజ్ ఎ. ధానావాలా, బి.వి. బంగార్రాజు రిషి వచన్ ట్రస్ట్ పబ్లికేషన్ ... 60 20.00
92442 శక్తిని, ఆరోగ్యాన్ని, జీవ చైతన్యాన్ని కలిగించే అమృతాహారం గురుసేవానంద గురు మాధవ్‌జీ సత్యం దర్శి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 84 25.00
92443 ఋషి సంస్కృతి విద్యాకేంద్ర గుంటూరు శాఖ ... ... ... 16 1.00
92444 తులసి 40 వ్యాధులకు చికిత్సా విధానాలతో పరమేశ్వర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 70 15.00
92445 తులసి 40 వ్యాధులకు చికిత్సా విధానాలతో పరమేశ్వర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 70 15.00
92446 తేనె గుడిపాటి ఇందిరా కామేశ్వరి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 46 15.00
92447 ధాన్యాలు బి. రాజేష్ ఆర్.ఎస్. పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2001 24 15.00
92448 ఆహారపు పంటలు మానవేంద్ర వయోజన గ్రంథమాల, ఏలూరు ... 15 5.00
92449 వివిధ రోగాలకు ఆయుర్వేద చికిత్స టి. బిక్షపతి వనితా జ్యోతి ... 30 1.00
92450 తుంబుర్లు, భవబీజం, వయస్థా, చపలా, వజ్రకందం, కుంభపుటం వైద్యశ్రీ ప్రకాశచంద్ర శతపథి ... ... 60 10.00
92451 ఆయుర్వేదం ... ... ... 300 10.00
92452 Ayurvedam 250 10.00
92453 ఔషధముల కేటలాగు దూబగుంట సుబ్రహ్మణ్యం ఇండియన్ మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీస్ ... 68 2.50
92454 డీషేన్ హెర్బో మినరల్ గైడు ... జే. అండ్ జే. డీషేన్ లాబొరేటరీస్ ప్రై లిమిటెడ్ 1980 148 5.00
92455 అనుభవ దంతవైద్యసారము ఆలపాటి వెంకట్రామయ్య ... .... 60 2.50
92456 ఆర్షరసాయనశాల ... ... ... 160 2.50
92457 సాధన ఔషధాలయము ఢక్కా ... శ్రీనివాస మెడికల్ & ఫ్యాన్సీ మార్టు, రేపల్లె ... 105 5.50
92458 సాధన ఔషధాలయము ఢక్కా ... ... ... 116 5.00
92459 Ayur Sukha 30 15.00
92460 ఆయుర్వేద విజ్ఞానము ... బైద్యనాథ్ వ్యాపర విభాగము 1990 41 25.00
92461 Rajah Ayurvedic Hospitals 10 2.00
92462 ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ పాఠ్య పుస్తకం 1 నడమల గంగాధర రెడ్డి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 212 60.00
92463 మనమూ మనదేహస్థితి శరీర ధర్మ కాండ గాలి బాలసుందరరావు దీప్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1997 324 80.00
92464 మనమూ మనదేహస్థితి శరీర ధర్మ కాండ ప్రథమ భాగము గాలి బాలసుందరరావు మధురా పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1964 392 10.00
92465 మనమూ మనదేహస్థితి శరీర ధర్మ కాండ ద్వితీయ భాగము గాలి బాలసుందరరావు మధురా పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1964 388 10.00
92466 మనమూ మనదేహస్థితి శరీర ధర్మ కాండ తృతీయ భాగము గాలి బాలసుందరరావు మధురా పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1966 247 10.00
92467 యునాని వైద్యయౌగ మంజరి ... ది ఇండియన్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనక్స్ కో ఆపరేటివ్ 1964 166 10.00
92468 అనుభవ పశువైద్య చింతామణి యేజెళ్ళ శ్రీరాములు చౌదరి పశువైద్య గ్రంథమాల, తెనాలి 1996 545 250.00
92469 అనుభవ పశువైద్య చింతామణి యేజెళ్ళ శ్రీరాములు చౌదరి ప్రభాత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1965 590 12.00
92470 శుష్కపశువైద్య తమోభాస్కరము వెనిగళ్ల వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రగ్రంథాలయముద్రాక్షరశాల ... 234 2.50
92471 పశువుల వైద్యశాస్త్రము గాడేపల్లి సూర్యనారాయణశర్మ సన్‌లైట్ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1928 42 0.50
92472 ప్రాచీన భారతీయ పశు విజ్ఞానము సూర్యదేవర రవికుమార్ గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ, గుంటూరు 2016 98 100.00
92473 సహదేవ పశువైద్యము సహదేవుడు, నారనార్యుడు, సోమరాజు రామానుజరావు కురుకూరి సుబ్బారావు, బెజవాడ 1928 58 2.50
92474 సహదేవ పశువైద్యశాస్త్రము నారనార్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1939 62 2.00
92475 సహదేవ పశువైద్యశాస్త్రము ... ... ... 46 1.00
92476 కర్షకకామధేనువు గట్టినేని రామస్వామిచౌదరి శ్రీ వెంకటేశ్వర గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 88 2.50
92477 మంచినీటి రొయ్యల వ్యాధులు నిర్ధారణ నివారణ ఆర్. రామకృష్ణ, పి. హరిబాబు ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2000 38 2.50
92478 ??? 316 2.50
92479 Your amazing Body Elspeth Renshaw The Readers Digest Association Limited 1990 64 20.00
92480 Ridding Yourself of Psychosomatic Health Wreckers Alfred J. Cantor Jaico Publishing House, Mumbai 1967 297 3.50
92481 Home Medical Encyclopedia Paul Kuhne Fawcett Publication 1960 416 10.00
92482 Stay Young All Your Life Maisie Paxton Kalyani Publishers, New Delhi 1972 120 4.50
92483 Look Younger, Live Longer Gayelord Hauser A Fawcett Crest Book 288 10.00
92484 The Magic of Honey Barbara Cartland Pyramid Books, New York 1974 152 2.50
92485 Edgar Cayce's Secrets of Beauty Through Health Laurence M. Steinhart Berkley Publishing Corporation 1975 216 20.00
92486 నూరేండ్ల జీవితము సాధనోపాయము నడాదూరి విజయరాఘవాచార్యులు చుక్కల సింగయ్య శెట్టి ... 108 15.00
92487 మీరూ మీ ఆరోగ్యం యలమంచిలి శివాజీ Kammendo Weekly, Hyderabad 1976 248 10.00
92488 Herbs for Health And Cookery Philippa Back Pan Books Ltd, London 1965 336 2.50
92489 All About Dental Care M.K. James Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 121 5.00
92490 Universal Uncooked Food B.S. Gopala Rao 221 5.00
92491 Secrets of Indian Medicine R.S. Agarwal School For Perfect Eyesight 1971 240 25.00
92492 Ancient Healing Secrets Dian Dincin Buchman Ottenheimer Publishers 1998 281 55.00
92493 Health Secrets from the Orient Carlson Wade Allied Publishers Private Limited 252 9.00
92494 All About Allopathy Homoeopathy Ayurveda unani & nature Cure O.P. Jaggi An Orient Paperback 1976 167 25.00
92495 365 Good Health Hints David J. Pine Excel Books 1996 365 25.00
92496 Better Eyesight without Glasses William H. Bates Orient Paperbacks, New Delhi 2002 198 25.00
92497 Better Sight Without Glasses Harry Benjamin Wilco Publishing House, Bombay 1960 104 2.50
92498 Better Sight Without Glasses Harold M. Peppard Jaime Publications, Bombay 1973 152 4.50
92499 The Natural Way To Better Eyesight J.I. Rodale N.V. Publications, New Delhi 1968 127 5.95
92500 The Natural Way of Healing J.M. Jussawala Vikas Publishing House Pvt Ltd 1974 138 15.00
92501 How to Live Long And Regain Youth Ram Prakash and A.R. Sharma A Kumar Publication 143 2.50
92502 Birth Control L.N. Sharma Orient Paperbacks, New Delhi 1967 126 2.50
92503 The Reproduction of Life Robert L.Lehrman Bantam Books, New York 1967 190 25.00
92504 You Are Younger Than You Think Martin Gumpert Jaico Publishing House, Mumbai 1957 229 2.50
92505 Eat Your Way to Happiness Lelord Kordel Wilco Publishing House, Bombay 132 2.00
92506 First Aid The St. John Ambulance Association 1960 237 20.00
92507 First Aid Hand Book Dr Susan Lipscombe, Anita Kerwin Nye Parragon Book 2004 256 250.00
92508 Home Nursing and Family Health A Mini Book By Corgi 45 2.00
92509 The Doctors Book of Home Remedies Debora Tkac Parsons Walton Press, Hong Kong 2002 676 500.00
92510 Normal And Therapeutic Nutrition Corinne H. Robinson Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1970 891 12.00
92511 Product Reference Book For the Medical Profession Sarabhai Chemicals 192 25.00
92512 Accounts, Investments & Taxation Planning for Medical Practitioners V.M. Govilkar Alembic Chemical Works Co. Ltd 1990 127 25.00
92513 Good bye and Goodluck The General In India 52 2.50
92514 An Introduction To Natural Hygiene Herbert M. Shelton 114 10.00
92515 Manual of Hygiene For Regimental Officers 1980 194 20.00
92516 సంక్రమణవ్యాధులు కె. రాఘవ ప్రసాద్, వై. శ్రీహరిరావు, బి. స్వరాజ్య లక్ష్మి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 199 5.50
92517 మెడికల్ లేబరేటరి గైడ్ డి. కిషన్ రెడ్డి Priyadarshini Publications, Karimnagar 1989 155 25.00
92518 Notes on Preventive And Social Medicine Current Publishers, Calcutta 1963 340 12.00
92519 Health Education And Community Pharmacy N.S. Parmar CBS Publishers & Distributors 2007 308 130.00
92520 ఆరోగ్య సేవకుల పాఠ్య పుస్తకము సంపుటము 1 ఎ.ఎం. చాక్లే బి.ఐ. పబ్లికేషన్స్ ప్రై. లిమిటెడ్ 1997 599 100.00
92521 Health and Hygiene Swami Sivananda The Divine Life Society 1984 412 20.00
92522 Nutrition for Mother and Child L.M. Rebello National Institute of Nutrition 2004 77 25.00
92523 Mother And Child Welfare A. Lakshmi Pathi, V. Subba Rao 378 20.00
92524 The Apollo Life Wellness Guide 60 10.00
92525 Nine Things to know in Nine Months of Pregnancy Richa Saxena Jaypee Brothers Medical Publishers P Ltd 2010 52 10.00
92526 All You Need to know about Baby and Child Care Rajesh N. Kumar UBS Publishers Distributors Ltd 1998 184 60.00
92527 What To Expect When You'reExpecting Heidi Murkoff Charles J. Lockwood 2008 614 60.00
92528 How to Understand Your Child 32 2.50
92529 Queen of Hearts : The Role of Today's Mom Jill Briscoe 22 1.00
92530 Better Homes & Gardens Baby Book 350 10.00
92531 Your Baby's First Year / Bringing Up Baby Steven P. Shelov, Nandini Bantam Books, New York 1998 618 55.00
92532 Toddlers and Parents / New Baby Book T. Berry Brazelton/ Edwin Kiester Penguin Books 1979 240 5.00
92533 స్త్రీ రోగి వైద్యునకు తెలుపవలసిన విషయములు వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ ... 65 0.75
92534 ప్రసవశాస్త్రము Henry Russell Andrews The Christian Literature Society for India 1950 269 3.00
92535 శిశుపాలన కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి ... 2012 72 150.00
92536 గర్భపాతం ఉచితమా అనుచితమా తీర్పుమీదే, కుటుంబ నియంత్రణ ప్రశ్నోత్తరాలు ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ ... 32 10.00
92537 స్త్రీ శిశు సంరక్షణ మూలికా వైద్యము బాలరాజు మహర్షి ... ... 52 10.00
92538 ప్రసూతి శిశుపోషణ కుటుంబనియంత్రణ కొమఱ్ఱాజు అచ్చమాంబ ప్రేమ్‌చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 212 6.00
92539 సర్వరోగ సులభ చికిత్సా సంగ్రహము ... ... ... 468 2.00
92540 పిల్లలు ఆరోగ్యం ... ... ... 249 5.00
92541 యువతి ఎ.యస్. మూర్తి దేశసేవ ప్రచురణలు, ఏలూరు 1971 156 7.50
92542 మీరూ మీ ఆరోగ్యము వి.ఎస్. భావె, ఎన్.ఎస్. దేవధర్, గాలిబాలసుందరరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1991 472 53.00
92543 ఆరోగ్యసుధాకరము వి.వి. రామరాజు వి.వి. రామరాజు 1994 425 65.00
92544 నూతన ఆరోగ్యము దీర్ఘాయువు ఫిలిప్ ఎస్. నెల్సన్ ఓరియంటల్ వాచ్‌మన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, ఇండియా 1970 426 50.00
92545 శతమానం భవతి నారాయణరావు వట్లూరి ... ... 108 2.00
92546 ఆనందజీవనం 1 ... ... ... 48 2.00
92547 దీర్ఘాయుష్మాన్‌భవ జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 106 35.00
92548 జీవన సంధ్య వృద్ధాప్యం శాపం కాదు బి.ఎన్. రావ్ ... 2013 84 60.00
92549 ఆరోగ్యం స్వామి సత్యానంద సరస్వతి, పోరంకి దక్షిణామూర్తి Association for Promoting 1992 82 15.00
92550 ఆహారం ఆరోగ్యం పరుచూరి రాజారామ్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2002 102 25.00
92551 ఆరోగ్యము ఆచరణలు ఆయుర్వృద్ధి తిరువూరు మధుసూదనరావు ... 1996 110 18.00
92552 ఆరోగ్యనిధి ... శ్రీ యోగ వేదాంత సేవా సమితి, అహ్మదాబాద్ ... 184 12.00
92553 నిండుగా నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా వుండడ మెలా ఆర్. వెంకట మురళీకృష్ణ గౌతమ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 184 16.00
92554 నూరేండ్ల జీవితము సాధనోపాయము నడాదూరి విజయరాఘవాచార్యులు చుక్కల సింగయ్య శెట్టి ... 108 15.00
92555 సంపూర్ణ ఆరోగ్య దీపిక స్వామి భజదానంద, స్వామి జ్ఞానదానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2005 41 2.00
92556 Men's Health Staying Young Looking Great Michael Lafavore Magna Publishing Co., Ltd 1997 342 175.00
92557 Pancha Tantra B. Venkat Rao Prakriti Prakashan, Hyderabad 28 2.00
92558 The Art of Living Foundation International Presents Health Hygiene Harmony 18 5.00
92559 A Text Book of The Practice of Medicine Various Authors Oxford University Press 1947 2022 100.00
92560 సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి అల్లోపతి వైద్య చిట్కాలు గుణవర్ధన్ శ్రీ గణేష్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 180 50.00
92561 హెల్త్ గైడ్ అల్లోపతి వైద్య సర్వస్వము జి.టి. ప్రభాకర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 216 50.00
92562 The Wonderful Art of Healing Reiki Dr. Sunil Sahni Publications, Delhi 2004 148 75.00
92563 Empowerment through Reiki Paula Horan 157 25.00
92564 The Healing Touch of Reike P.B.V. Lakshmi & P.V.S. Sastry Pustak Mahal, Delhi 112 20.00
92565 Natural Healing With Reiki for A Stress Free, Happy & Healthy Life Sukhdeepak Malvai Fusion Books, New Delhi 1999 120 100.00
92566 Healing Through Reiki M.K. Gupta Pustak Mahal, Delhi 2000 112 25.00
92567 Healing by Reiki Rajeev Sharma Manoj Publications 2004 159 80.00
92568 Unveiling The Secrets of Reiki Madabusi Subramanium Fusion Books, New Delhi 1998 146 195.00
92569 Gala's Be Your Own Doctor Using Reiki Dhiren Gala Navneet Publications Limited 96 20.00
92570 Soul Healing Bruce Goldberg Pustak Mahal, Delhi 1998 280 75.00
92571 Reike Hawayo Takata's Story 78 10.00
92572 Reiki News Reiki Shiksha Kendra Volume 8 Issue 14 Reiki Shiksha Kendra 24 2.00
92573 21 Power Tools of Reiki Abhishek Thakore Pustak Mahal, Delhi 2003 131 25.00
92574 రేకి శైలేష్ కుమార్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 79 20.00
92575 రైకీ ఐ.వి. రెడ్డి ది కర్నూలు స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీ, కర్నూలు 1997 120 30.00
92576 రేకీ ఉమా రామన్ ... ... 33 2.00
92577 అద్భుత ప్రాణచికిత్స చోవా కోక్ సుయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాణచికిత్సా పీఠం, హైదరాబాద్ 1998 419 150.00
92578 ప్రాణ చికిత్స చోవా కోక్ సుయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాణచికిత్సా పీఠం, హైదరాబాద్ 1997 336 250.00
92579 ప్రాణ చికిత్స చోవా కోక్ సుయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాణచికిత్సా పీఠం, హైదరాబాద్ 1997 815 300.00
92580 ప్రాణిక్ హీలింగ్ దివ్యప్రాణ చికిత్స శ్యాంప్రసాద్ పులపర్తి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 120 30.00
92581 The Ancient Science & Art of Pranic Healing Choa Kok Sui Health Accessories for All 1994 270 100.00
92582 The Ancient Science & Art of Pranic Healing Choa Kok Sui Health Accessories for All 1994 270 100.00
92583 Miracles Through Pranic Healing Choa Kok Sui Institute For Inner Studies, Inc. 1998 310 125.00
92584 Magneto Therapy H.L. Bansal B. Jain Publishers, New Delhi 284 25.00
92585 Healing Magnets for a Better Health 31 2.50
92586 Magneto Therapy Self Help Book H.L. Bansal, R.S. Bansal B. Jain Publishers, New Delhi 1998 282 45.00
92587 Water : A Miracle Therapy A.R. Hari Pustak Mahal, Delhi 2002 112 60.00
92588 Magnet Therapy Theory & Practice Neville S. Bengali, Rita N. Bengali B. Jain Publishers, New Delhi 1991 248 30.00
92589 ఆంధ్రులకు అయస్కాంత చికిత్స కె. రామానాయుడు ... ... 16 20.00
92590 అయస్కాంత చికిత్స శైలేష్ కుమార్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2000 111 30.00
92591 అద్భుత అయస్కాంత చికిత్స సిహెచ్. రాములు శ్రీ వేంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, వరంగల్ 1985 112 30.00
92592 అయస్కాంత చికిత్స కె.వి.ఎన్.డి. ప్రసాద్ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2004 96 19.00
92593 వేదాలలో జల చికిత్సా విజ్ఞానము మేధార్థి గాయత్రీ ఆశ్రమము 2000 94 20.00
92594 నీటితో చికిత్స అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 112 8.00
92595 పళ్లు, కాయలతో చికిత్స అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 87 6.00
92596 అనామయ కల్పము ఆహార చికిత్స వి.యన్. శాస్త్రి ... 1965 227 6.50
92597 ఆహారం వైద్యం 2 ఎ. ప్రభాకరబాబు జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1989 172 15.00
92598 ఆహార చికిత్సా శాస్త్రము ప్రథమ భాగము పుచ్చా వెంకట్రామయ్య ప్రకృతి కార్యాలయ ట్రస్టు 1946 260 4.00
92599 ఆహార చికిత్సా శాస్త్రము రెండవ భాగము పుచ్చా వెంకట్రామయ్య ప్రకృతి కార్యాలయ ట్రస్టు 1955 492 3.00
92600 ఆధునిక ఆహార చికిత్సా శాస్త్రము పుచ్చా వెంకట్రామయ్య పకృతి ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ ... 104 2.75
92601 సంస్కృతి వైద్య భాస్కరము నిర్విషయానందస్వామి శ్రీ నిర్విషయానంద స్వామి ... 71 2.50
92602 Spiritual Healing / Fruits Therapy Swami Paramananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1997 86 2.50
92603 The Science of Healing Master E.K. Kulapthi Book Trust, Visakhapatnam 2001 132 25.00
92604 New Era Healing E. Krishnamacharya The World Teacher Trust 1986 42 2.50
92605 Magical Medicine Una Maclean Penguin Books 1971 166 5.00
92606 Handbook of Unusual and Unorthodox Healing Methods J.V. Cerney Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 217 5.00
92607 Colour Therapy Rashmi Sharma & Maharaj Krishan Sharma Pustak Mahal, Delhi 1999 78 30.00
92608 Surya Chikitsa Colour Therapy for Common Diseases Mohan Lal Kathotia Hind Pocket Book 1996 119 50.00
92609 వేదాలలో సూర్యకిరణ చికిత్స కోడూరి సుబ్బారావు గాయత్రీ ఆశ్రమము 2001 149 40.00
92610 Science of Cosmic Ray Therapy 182 20.00
92611 One Minute Cosmo Cells Prescriber for Home And Clinic BabuRao Patel Girnar Publications, Bombay 1964 112 2.50
92612 పిరమిడ్‌తో చికిత్స సుంకర భాస్కరరావు ... 2001 26 10.00
92613 Crystal Energy Monnica Hackl 1994 90 20.00
92614 Healing Through Gems N.N. Saha Sterling Publishers Pvt Ltd 1988 136 30.00
92615 Healing Gems Crystals Daya Sarai Chocron Orient Paperbacks, New Delhi 1998 131 50.00
92616 Miracles of Urine Therapy / Auto Urine Therapy C.P. Mithal / Acharya Jagdish Pankaj Publications, New Delhi 1979 82 6.75
92617 Weight Loss The Natural Way Rajeshwari Pustak Mahal, Delhi 2001 127 60.00
92618 ఆక్యుప్రెషర్ చేతి వేళ్ళతోనే చికిత్స శ్యామ్ ప్రసాద్ పులవర్తి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 96 25.00
92619 Foot Reflexology Era Enterprises 107 5.00
92620 Accupressure 10 1.00
92621 Acupressure Cure for Common Diseases Keith Kenyon Orient Paperbacks, New Delhi 143 20.00
92622 The Complete Guide to Acupressure Dr. Ratan Singh Acupressure Health Care system, Jodhpur 1997 207 70.00
92623 A Beginner's Guide to Acupressure Pustak Mahal, Delhi 1997 64 24.00
92624 Health in Your Hands Devendra Vora Navaneet Publications Limited 280 45.00
92625 Acupressure Do it Yourself Therapy 246 100.00
92626 Repertory of Bach Flower Remedies D.S. Vohra B. Jain Publishers, New Delhi 1993 68 25.00
92627 Bach Flower Therapy Theory and Practice Mechthild Scheffer B. Jain Publishers, New Delhi 1989 240 50.00
92628 Bach Flower Remedies A Comprehensive Study D.S. Vohra B. Jain Publishers, New Delhi 1993 240 65.00
92629 Aromatherapy Julie Sadler Orient Paperbacks, New Delhi 1993 124 35.00
92630 Aromatherapy Prakash Shivdasani R.K. Aroma Shop, Mumbai 1997 107 55.00
92631 The Magic of Aromatherapy Gwydion O'Hara Pustak Mahal, Delhi 1998 264 80.00
92632 Complete Aromatherapy Handbook Susanne Fischer Rizzi Health Harmony 1998 250 110.00
92633 Essential Aromatherapy Carole McGilvery & Jimi Reed Ultimate Edition 1995 96 50.00
92634 The Fragrant Mind Valerie Ann Worwood New World Library 1996 429 250.00
92635 శాస్త్రవేత్తలను ఆకర్షిస్తున్న గిరిజన వైద్యం Koppula Hemadir 1994 122 95.00
92636 The Little Red Book of Acupuncture J.P. Leger Thorsons Publishers Limited 1978 64 2.50
92637 Acupuncture : Cure of Many Diseases Felix Mann Pan Books London 1978 124 25.00
92638 Do it Yourself Shiatsu Wataru Ohashi A Mandala Book 1977 143 55.00
92639 The Complete Book of Shiatsu Therapy Toru Namikoshi B. Jain Publishers, New Delhi 2007 256 175.00
92640 కాంతి పుంజములు పున్నావఝ్ఝల వెంకటేశ్వరరావు ... ... 17 10.00
92641 Hands of Light Barbara Ann Brennan Bantam Books, New York 1988 294 250.00
92642 Repertory of The Homoeopathic Materia Medica J.T. Kent Roy Publishing House, Calcutta 1966 1423 100.00
92643 Homoeopathic Family Practice in Daily Life Nimmagadda Ramalingeswara Rao Upendra Publishers, Guntur 2005 468 250.00
92644 Organon of Medicine Sameul Hahnemann Roy Publishing House, Calcutta 1961 224 25.00
92645 Lectures on Homoeopathic Philosophy James Tyler Kent B. Jain Publishers, New Delhi 276 10.00
92646 The Genius of Homoeopathy Stuart Close Haren & Brother, Calcutta 1967 280 25.00
92647 Homoeopathy for Total And Safe Cure 89 25.00
92648 The Problem Child and Homoeopathy A.K. Gupta B. Jain Publishers, New Delhi 1995 137 25.00
92649 Homoeo First Aider T.N. Rajagopala Rao 1995 36 10.00
92650 Pocket Manual of Homoeopathic Materia Medica William Boericke B. Jain Publishers, New Delhi 1985 1042 30.00
92651 Beginner's Guide to Homoeopathy T.S. Iyer B. Jain Publishers, New Delhi 1993 518 40.00
92652 The Homoeopathic Domestic Physician Constantine Hering B. Jain Publishers, New Delhi 1984 458 15.00
92653 Homoeopathic Cure for Common Diseases Yudhvir Singh Orient Paperbacks, New Delhi 1989 189 15.00
92654 Organon of Medicine Samuel Hahnemann B. Jain Publishers, New Delhi 1976 314 8.00
92655 The Homoeopathic Treatment of Syphilis, Gonorrhoea, Spermatorrhoea and Urinary Diseases J.Ph. Berjeau B. Jain Publishers, New Delhi 1983 256 8.00
92656 The Homoeopathic Family Practice M. Bhattacharyya & Co. (p) Ltd 1981 594 25.00
92657 Miracles of Mother Tinctures Yadubir Sinha B. Jain Publishers, New Delhi 1995 126 18.00
92658 Miracles of Mother Tinctures Yadubir Sinha B. Jain Publishers, New Delhi 1995 126 18.00
92659 The Tissue Remedies of Dr. Schuessler M. Bhattacharyya & Co. (p) Ltd 1977 168 3.25
92660 Tissue Remedies of Dr. Schussler Dr. Willmar Schwabe Gmbh. Karlsruhe 34 2.50
92661 The Science of Homoeopathy E. Krishnamacharya The World Teacher Trust 1983 146 2.50
92662 The Prescriber of the New Therapeutics John H. Clarke The Homoeopathic Publishing Company Ltd 352 2.00
92663 The Prescriber of the New Therapeutics John H. Clarke B. Jain Publishers, New Delhi 1985 352 12.00
92664 The Prescriber of the New Therapeutics John H. Clarke Jolly Friends Homoeopathic Study Circle, Delhi 1975 352 2.00
92665 Diseases of The Skin J. Compton Burnett B. Jain Publishers, New Delhi 1983 270 8.00
92666 Homoeopathic Medicines And First Aid M. Bhattacharyya & Co. (p) Ltd 1940 141 2.00
92667 The Pocket Prescriber and Guide to Prescription Writing Alistair G. Cruikshank E. & S. Livingstone Ltd 1969 303 5.00
92668 Homoeopathic Minims 54 2.00
92669 Homoeopathy and Health E.H. Ruddock 366 2.00
92670 ప్రాథమిక హోమియో వైద్యం ముదపాక శేఖర్‌బాబు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 214 50.00
92671 సంపూర్ణ హోమియోవైద్యం కె.వి.ఎన్.డి. ప్రసాద్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 576 100.00
92672 హోమియోపతి తత్వ శాస్త్రము వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ ... ... 227 100.00
92673 హేతుబుద్ధి కలవారు హోమియోపతిని కాదనగలరా ఎన్.వి. బ్రహ్మం కాలజ్ఞాని ప్రచురణలు, చీరాల 2004 50 20.00
92674 ఇంటింటి దీపం హోమియోవైద్యం కె. సుబ్బరాయుడు, యస్. నారాయణసెట్టి ... 1999 90 20.00
92675 ఈనాడు ఇంటింటా హోమియో వైద్యం పావులూరి కృష్ణచౌదరి ఉషోదయా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 170 25.00
92676 భారతదేశ ఔషధాలు హోమియో వైద్య విధానం ఎన్. అశ్వర్థరెడ్డి సర్వోదయ హోమియో వైద్యశాల, అనంతపురం 1995 116 35.00
92677 మానసిక వ్యాధులు హోమియో చికిత్సలు వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ విజ్ఞాన ప్రచార నిలయము 1976 181 5.00
92678 పశు పక్షి వ్యాధులు హోమియోపతి మరియు టిస్యూఔషధ చికిత్సలు వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ విజ్ఞాన ప్రచార నిలయము ... 160 35.00
92679 అందరికి హోమియోపతి వేపకొమ్మ రాధాకృష్ణమూర్తి ... 1999 275 75.00
92680 తల్లీబిడ్డల సంరక్షణలో హోమియోపతి ... దేవుస్ హోమియోపతిక్ వైద్య కళాశాల మరియు వైద్యశాల ... 56 10.00
92681 సారూప్యౌషధశాస్త్ర సారము ప్రథమ భాగము హోమియోపతి మెటీరియా మెడికా అనబడు వస్తుగుణదీపిక యనమండ్ర గణపతిరావు తాడేపల్లి బ్రదర్స్, ఏలూరు 1969 638 6.50
92682 ఆర్గనాన్ అను హోమోపతీ సిద్ధాంత శాస్త్రము నరసింహదేవర కామేశ్వరరావు కామేశ్వర హోమోపతిక్ పబ్లికేషన్సు, ఆలమూరు 1953 308 4.00
92683 ఆర్గనాన్ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1985 360 15.00
92684 సారూప్యౌషధశాస్త్ర సారము ద్వితీయ భాగము హోమియోపతి వైద్యము యనమండ్ర గణపతిరావు జెమిని ప్రింటర్స్, ఏలూరు 1952 391 4.50
92685 హోమియోగృహవైద్యము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1984 34 2.50
92686 హోమియోపతి సంపూర్ణ పాఠ్యపుస్తకము పెద్దిభొట్ల రాజగోపాలరావు వివేకానంద పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 395 15.00
92687 హోమియోపతి వైద్యము ... ... ... 300 10.00
92688 హోమియో గృహ వైద్యబోధిని ... సరస్వతి పబ్లికేషన్స్, ఏలూరు ... 96 10.00
92689 హోమియోపతి గృహవైద్యం నారపరాజు కోదండరామయ్య ఉపేంద్ర పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 156 8.00
92690 హోమియో వైద్యం నేర్చుకొనండి యం. వెంకటపతి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 136 20.00
92691 హోమియోవైద్యం కె.వి.యన్.డి. ప్రసాద్ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1991 129 12.00
92692 మలదోష చికిత్సా దర్శిని విరేచనబద్ధము విరేచనములు పి.వేం. గోపాలరావు హోమియో పరిషత్, పొన్నూరు 1963 139 15.00
92693 హోమియో విశేష వైద్యము పిడూరు జగన్మోహన్‌రావు ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1985 83 2.00
92694 హోమియో అనుభవ వైద్యము పిడూరు జగన్మోహన్‌రావు ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1986 43 3.00
92695 హోమియో వైద్య విధానము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1983 174 7.00
92696 Food and Thought Mantena Satyanarayana Raju, M. Rajya Sri 1999 221 75.00
92697 Health is Happiness Mantena Satyanarayana Raju, M. Rajya Sri 2002 183 75.00
92698 Naturopathy G. Rameshwaram Bhageerath Publications, Warangal 1995 188 275.00
92699 A Complete Handbook of Nature Cure H.K. Bakhru Jaico Publishing House, Mumbai 1996 475 150.00
92700 Nature Cure for Everyday Diseases Dhanlal Gala, Dhiren Gala, Sanjay Gala Gala Publishers 1991 164 10.00
92701 Nature Cure for Common Diseases Dhiren Gala Navneet Publications Limited 183 25.00
92702 Nature Cure at Home Rajeshwari Pustak Mahal, Delhi 1994 200 60.00
92703 Some Proved Methods of Nature Cure on Prevention Cure on Prevention of Diseases Ministry of Health 20 2.00
92704 Health Diary 152 25.00
92705 Philosophy And Practice of Nature Cure Henry Lindlahr Sat Sahitya Sahayogi Sangh, Hyderabad 1998 519 110.00
92706 Nature Cure for Common Diseases Vithaldas Modi Orient Paperbacks, New Delhi 1982 197 20.00
92707 Nature Cure A Way of Life S.R. Jindal Institute of Naturopathy & Yogic Sciences 1994 161 20.00
92708 Nature Cure M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1994 73 5.00
92709 Thoughts on Diet V. Ramesam The Indian Naturopathic Association, Vijayawada 1929 48 0.50
92710 నిమ్మకాయ చికిత్స ... ... ... 24 2.00
92711 Fasting Can Save Your Life Herbert M. Shelton Natural Hygiene Press 1964 191 2.50
92712 ఉపవాస ధర్మం మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 1998 420 150.00
92713 అనుభవ ప్రకృతి వైద్య శాస్త్రము చిలువేరు గోవిందరాజులు చిలువేరు పబ్లికేషన్స్ 1995 207 75.00
92714 ప్రకృతి వైద్యరంగంలో తెలుగువారి కృషి గజ్జల రామేశ్వరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 90 25.00
92715 ప్రకృతి వైద్యము, యోగ జాతీయ ప్రకృతివైద్య సంస్థ ... ... ... 26 2.00
92716 ప్రకృతి వైద్యము, యోగ జాతీయ ప్రకృతివైద్య సంస్థ ... ... ... 26 2.00
92717 ప్రకృతి జీవన విధానము మహర్షి వాగ్భటాచార్యులు ప్రకృతి జీవన విధానము ఫాలోయర్స్ అసోసియేషన్ 2014 88 40.00
92718 పోషకాహార నిక్షిప్తం అమృతాహారం షెహనాజ్ ఎ. ధానావాలా, బి.వి. బంగార్రాజు రిషి వచన్ ట్రస్ట్ పబ్లికేషన్ ... 60 50.00
92719 తొట్టి వైద్యము పుచ్చా వెంకట్రామయ్య ప్రకృతి కార్యాలయ ట్రస్టు 1936 368 3.00
92720 ఆరోగ్య చంద్రిక ఆర్.కె. బిజ్జల పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 252 20.00
92721 ప్రకృతి యోగ చికిత్స గంధం శ్రీనివాసరావు శ్రీ గంధం శ్రీనివాసరావు 1985 121 10.00
92722 ప్రకృతి యోగ చికిత్స శ్రీనివాస ఆనంద్ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1989 96 10.00
92723 నిత్యప్రకృతి జీవన విధానము దొడ్డపనేని రంగారావు ... ... 32 10.00
92724 ప్రకృతివైద్య విజ్ఞానము పాలపర్తి నరసింహారావు ... 1963 39 2.00
92725 ప్రకృతివైద్య విజ్ఞానము (మొదటి, రెండవ శిబిరములు) ... ఆంధ్రప్రకృతి ధర్మపరిషత్, బెజవాడ ... 45 1.00
92726 శ్రీరామకృష్ణ ప్రకృతి చికిత్సాలయము ... శ్రీ యోగాశ్రమము, మునులతోట, రేపల్లె ... 186 2.00
92727 ప్రకృతి జీవన్ సంపుటి 2 సంచిక 2 ఫిబ్రవరి 1976 ... ... ... 60 2.00
92728 ప్రకృతి పత్రిక సుఖము అంతరంగికము ... ... ... 46 1.00
92729 మంతెన సత్యనారాయణరాజు ఆరోగ్యాలయం ... ... ... 10 1.00
92730 పరిపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ప్రకృతి జీవన విధానము మంతెన సత్యనారాయణరాజు ... ... 60 10.00
92731 సుఖజీవన సోపానాలు మొదటి భాగము మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 1999 136 35.00
92732 ఆహారం ఆలోచన సుఖజీవన సోపానాలు రెండవ భాగము మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 1998 274 65.00
92733 రోగాలు రాని రుచులు సుఖజీవన సోపానాలు రెండవ భాగము మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 2004 232 75.00
92734 ఆరోగ్యమే ఆనందం సుఖజీవన సోపానాలు నాల్గవ భాగము మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 1999 224 50.00
92735 అధిక బరువును ఆరోగ్యకరంగా తగ్గించడం ఎలా సుఖజీవన సోపానాలు నాల్గవ భాగము మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 2005 159 50.00
92736 ప్రాణాయామం సుఖజీవనయానం సుఖజీవన సోపానాలు ఐదవ భాగం మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 2001 172 40.00
92737 సుఖవిరేచనం సుఖమయజీవనం సుఖజీవన సోపానాలు 7వ భాగము మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 2001 204 50.00
92738 నీరు మీరు సుఖజీవన సోపానాలు 8వ భాగం మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 2001 176 50.00
92739 ప్రకృతి విధానం మధుమేహ నిదానం సుఖజీవన సోపానాలు 9 మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 2002 236 75.00
92740 పరిపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సంపూర్ణ ఆహారం సుఖజీవన సోపానాలు 11 మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, హైదరాబాద్ 2003 18 50.00
92741 పంచభూతములు ప్రకృతి చికిత్సలు చిలువేరు సుదర్శన్ చిలువేరు పబ్లికేషన్స్ 1996 79 40.00
92742 Naturopathy 40 2.00
92743 ఆవిష్కరణ ఆల్కహాలిక్‌ల పిల్లలు ఒక అవగాహన V.B. Raju Social Health Foundation 2010 67 20.00
92744 The Human Body 16 1.00
92745 Amazing Fact Finder Human Body Tiny Tot Publications 2005 80 125.00
92746 The Week Health June 5 2011 2011 50 2.00
92747 The Week Ayurveda Goes Global July 2002 2002 74 5.00
92748 A Closer Look At Ayurveda 18 10.00
92749 Nutrition 300 100.00
92750 4th D Volume 2 No. 2 2003 63 10.00
92751 Medicare A Space Marketing Feature February 10, 2003 2003 20 10.00
92752 Tibetan Health 30 10.00
92753 మన ఆరోగ్యం మనకు భాగ్యం ... ఆరోగ్య భారతి, పశ్చిమాంధ్రప్రదేశ్ 2005 100 45.00
92754 ప్రాథమిక పాఠశాల పిల్లల ప్రత్యేక ఆరోగ్య పరీక్షా కార్యక్రమం ... కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, భారత ప్రభుత్వం ... 30 10.00
92755 The Indian Journal of Cancer Volume 47 Supplement 1, 2010 Purvish M Parikh Indian Cancer Society 2010 109 25.00
92756 Aids Bridge 38 10.00
92757 Birth Control Ernest Havemann Life International 1967 118 25.00
92758 అమరావతి ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ట్రామా అండ్ కేర్ సెంటర్ ... ... 2008 140 100.00
92759 Psychic Healers David St. Clair Bantam Books, New York 1979 335 10.00
92760 Man's Search for Meaning Viktor E. Frankl Better Yourself Books 1964 144 2.00
92761 Transactional Analysis in Psychotherapy Eric Berne Ballantine Books, New York 1961 296 25.00
92762 The Essential Psychotherapies Daniel Goleman New American Library 1975 308 10.00
92763 Better Health Through Natural Healing Ross Trattler Thorsons Publishers Limited 1985 625 20.00
92764 Son or Daughter by Choice August J. von Borosini E.F. Steinmetz 1958 120 10.00
92765 Aging Kalluri Subba Rao National Book Trust, India 1994 69 23.00
92766 ఇవి మనకు అవసరం బి.వి. పట్టాభిరామ్ యువ చైతన్య పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1995 20 8.00
92767 Care in Mixing Drugs With Intraven Ous Infusions The Manager of Publications, Delhi 1987 4 1.00
92768 మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ రీటా పెషావరియా, డి.కె. మెనన్, రాహుల్ గంగులె జాతీయ మానసిక వికలాంగుల సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1996 272 55.00
92769 ప్రకృతి గృహ వైద్య పాఠములు పుచ్చా వెంకట్రామయ్య ప్రకృతి చికిత్సాలయం, హైదరాబాద్ 1977 280 6.00
92770 ఆరోగ్యము దీర్ఘాయువు ఏ.సి. సెల్మన్ ఓరియంటల్ వాచ్‌మన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, ఇండియా 1954 312 2.00
92771 Health And Longevity A.C. Selmon The Oriental Watchman Publishing House, India 376 20.00
92772 Cikitsasara Sangrahamu S. Janakirama Sastry Government Oriental Manuscripts Library 1953 518 15.00
92773 సవాలక్ష సందేహాలు స్త్రీలు ఆరోగ్య సమస్యలు ... స్త్రీ శక్తి సంఘటన 1991 320 25.00
92774 తల్లీపిల్లల ఆరోగ్యం ... ... ... 31 10.00
92775 న్యూ హైట్ మరియు శరీరస్థితిని క్రమపరచు కార్యక్రమము ... ... ... 28 5.00
92776 Health Line The Family Health Care Guide ... ఈనాడు పాఠకులకు ప్రత్యేకం ... 37 2.00
92777 Your Baby ... Femina Volume Two 1997 66 10.00
92778 నీవు నీ కుటుంబము త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు అన్నపూర్ణ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1966 103 2.50
92779 నీవు నీ శరీరము మొదటి భాగము త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు పూర్ణిమా బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 66 9.00
92780 ఆసుపత్రికి వెళ్ళకుండా ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి పోతుకూచి సాంబశివరావు ... ... 82 2.00
92781 వైద్య రత్నాలు కె.వి.యన్.డి. ప్రసాద్ ఫ్రెండ్స్ అకాడమీ ఆఫ్ హోమియోపత్స్, చెరుకుపల్లి 1986 99 2.50
92782 ఆరోగ్యదీపిక 3 కె.ఆర్.కె. మూర్తి ఉషా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 48 4.50
92783 జీవక ఔషధములు పరిచయ గ్రంథము ... జీవిక ఫార్మ, తెనాలి ... 30 1.00
92784 దోమ మలేరియా ... గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 76 7.50
92785 గ్రామ వైద్యుడు ఆర్థర్ ఇ. హెర్ట్ జలర్, ఎన్.ఆర్. చందూర్ కుబేర ప్రింటర్స్ లిమిటెడ్ ... 106 2.00
92786 ఇల్లాలికి చిట్కాలు విజయలక్ష్మీ రామకృష్ణ దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 76 18.00
92787 ఆహారపు అలవాట్లు ఆరోగ్య సమస్యలు అవుతు శ్రీనివాస రెడ్డి ... ... 72 2.00
92788 గృహవైద్యము రెండవ భాగము సామవేదం శ్రీరామమూర్తి శ్రీ కృష్ణా హోమియో స్టోర్స్, కొవ్వూరు 1968 87 2.00
92789 60 సంవత్సరాలు నిండిన వృద్ధులకు విజ్ఞప్తి తుమ్మల గోపాలకృష్ణయ్య తుమ్మల గోపాలకృష్ణయ్య, విజయవాడ ... 20 2.00
92790 ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే ఎన్నిమందులవసరం ... జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1990 23 2.00
92791 ఆరోగ్యం, శుభ్రత వి. ఈశ్వరరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1988 33 2.00
92792 మనం మన ఆరోగ్యం కె. నారాయణన్, కె.బి. గోపాలం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 151 30.00
92793 శరీర ముఖ్యవిషయములు, వ్యాధులు వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ ... 1953 214 20.00
92794 కష్టమైన శ్వాసతో జీవన మార్గం ... ... ... 21 2.00
92795 ఆధునిక ద్వాదశ లవణ వైద్యము పెద్దిభొట్ల రాజగోపాలరావు వివేకానంద పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 130 5.00
92796 వైద్యకల్ప తరువు తిరుమలశెట్టి రామకృష్ణదాసు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1952 138 5.00
92797 అనుభవ వైద్యం సిద్ధక్రియారత్నాకరము వంకాయల నరసింహం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం 2006 180 40.00
92798 నిత్యజీవితంలో ఆయుర్వేదము పి.బి.ఎ. వేంకటాచార్య శ్రీ శివాజీ మెమోరియల్ కమిటీ, శ్రీశైలం ... 62 2.00
92799 Universal Uncooked Food B.S. Gopala Rao 1939 221 2.00
92800 నూరు ఉపయోగకరమైన ఔషధములు ఆచంట లక్ష్మీపతి ఆరోగ్య ఆశ్రమమ్ సమితి, మద్రాసు ... 196 10.00
92801 ఉపవాస చికిత్సా శాస్త్రం పుచ్చా వెంకట్రామయ్య సత్యాహిత్య సహయోగీ సంఘ్, హైదరాబాద్ 1983 40 2.50
92802 ప్రాకృత జీవన విధానము సీరిపి ఆంజనేయులు ... ... 90 10.00
92803 కొన్ని ప్రాణాపాయకర వ్యాధులకు హోమియోపతి చికిత్సలు వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ ... ... 60 2.50
92804 ఆయుర్వేదము కేరళీయ పంచకర్మ చికిత్సలు జి. రవికుమార్ ఆదిత్య ఆయుర్వేద వైద్యశాల, కర్నూలు 2010 120 100.00
92805 గోధమ నారతో చికిత్స విజయప్రియ ... ... 48 1.00
92806 ఆరోగ్యానికి అద్భుత వైద్యాలు పెంటపాటి వీరవెంకట సత్యనారాయణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1995 74 14.00
92807 కర్షకకామధేనువు గట్టినేని రామస్వామిచౌదరి శ్రీ వెంకటేశ్వర గ్రంథమాల, గుంటూరు 1956 88 1.00
92808 సహదేవకృత పశువుల వైద్యశాస్త్రం ... చందా నారాయణ శ్రేష్టి పబ్లిషర్, సికింద్రాబాద్ 1951 44 2.00
92809 చేతి పంపు మంచినీరు ఆరోగ్యము ... ... ... 92 10.00
92810 Nutrition and training guide 24 2.00
92811 Guidelines on Depression in Older People Practising the Evidence Robert C Baldwin Martin Dunitz 2003 162 100.00
92812 Talk For Food S. Gopal & V. Abdulla Shakti Karyalayam, Madura 1944 47 1.00
92813 హోమియో ఎందుకు ఎలా ముక్తినూతలపాటి ప్రభాకరరావు ... ... 26 1.00
92814 హిందూదేశ మూలికల హోమియోపతి ఉపయోగము వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ విజ్ఞాన ప్రచార నిలయము ... 54 10.00
92815 ఆహారంతో ఆరోగ్యం టి.వి. నరసింహమూర్తి ... 2007 207 80.00
92816 మరణశయ్యపైన మన ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ ఘంటా వెంకట్రావ్ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 2010 70 20.00
92817 ఆహారం ఆరోగ్యం బి.వి. రామశాస్త్రి జాతీయ పోషకాహార సంస్థ, హైదరాబాద్ 1973 100 10.00
92818 ??? 144 10.00
92819 Diet in Diseases Sunita Pant Bansal Pustak Mahal, Delhi 2005 113 69.00
92820 Food And Nutrition Kusum Gupta Jaypee Brothers Medical Publishers P Ltd 1989 249 30.00
92821 ఆహారము ఆరోగ్యము ... ఆచార్య యన్.జి.రంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రము 1997 20 1.00
92822 Care of The Teeth And Gums 10 1.00
92823 కీళ్ళనొప్పులు డా. జి. సమరం నవభారత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 92 15.00
92824 ఉబ్బసం డా. జి. సమరం నవభారత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 76 12.00
92825 రక్తపోటు డా. జి. సమరం నవభారత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 76 12.00
92826 అధిక రక్తపోటు / Blood Pressure యరబర్ల శ్రీ రామమూర్తి ఉషా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 44 5.00
92827 Skin Troubles / Sexually Transmitted Diseases Morag Perrott Pustak Mahal, Delhi 1981 48 5.00
92828 మన కవచం యన్. వేణుగోపాల్ నాయుడు The Vanguard Ventures, Hyderabad 1983 32 2.00
92829 చర్మవ్యాధులు నివారణ పరుచూరి రాజారామ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 100 20.00
92830 మలేరియా నియంత్రణకు ప్రయత్నం ... జాతీయ మలేరియా నిర్మూలన కార్యక్రమము ... 20 1.00
92831 వ్యాధులు వైద్యం పి. రాజారామ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 52 6.00
92832 పాముకాటుకు నాటువైద్యమా నేటి వైద్యమా డి.ఆర్.కె. ప్రసాద్ జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2006 28 15.00
92833 B.C.G. Vaccination why I Oppose It 41 1.00
92834 Home Nursing and Family Health 34 1.00
92835 చిన్న పిల్లలకు నీళ్ళ విరోచనాలు ... ... ... 10 1.00
92836 నీళ్ళ విరోచనాలు రోగ లక్షణాలు, చికిత్స నియంత్రణ ... ... ... 15 1.00
92837 పిల్లల శిక్షణా సమస్యలు కే. వేదాంతాచారి శాస్త్రవిజ్ఞానము, చరిత్ర తెలుగు ఉర్దూ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1960 212 5.00
92838 స్త్రీ శిశు సంరక్షణ మూలికా వైద్యము బాలరాజు మహర్షి M.K.R. Vinayak, Tirupati 51 10.00
92839 Give Your Baby The Best Start in Life 46 1.00
92840 ఆహారం ఆరోగ్యం వి. రామదాస్ మూర్తి, బి.వి రామశాస్త్రి జాతీయ పోషకాహార సంస్థ, హైదరాబాద్ 1979 145 10.00
92841 సెమినార్ డాక్యుమెంట్లు ... గుంటూరు లేడీస్ రిక్రియేషన్ క్లబ్ 1979 47 2.00
92842 మాతా శిశు సంరక్షణ ... వాణీ నికేతన్, విజయనగరం 1977 60 3.00
92843 Science Men, Machines, and Modern Times Elting E. Morison The M.I.T. Press 1968 235 5.00
92844 How Engines Work Michael Gibson Comet Books 1957 157 1.00
92845 The Book of the Morris Ten R.A. Bishop Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd 1954 80 2.00
92846 Men and Motors Walter P. Chrysler, Ruth B. Murray The New American Library 1965 94 2.00
92847 Made in America John Kouwenhoven Ballantine Books, New York 1948 109 2.00
92848 Yankee Science in the Making Dirk J. Struik Collier Books 1962 544 25.00
92849 Golden Nature Guide 160 2.00
92850 Water 51 1.00
92851 The Telescope & Microscope Roy Worvill 50 1.00
92852 The Story of Medicine Edmund Hunter Ladybird Books Ltd 50 2.00
92853 Tokamak : Towards Thermonuclear Energy Novosti Press Agency Publishing House 1982 66 1.00
92854 Yankee Inventors Edmund Fuller Popular Library, New York 1963 125 2.00
92855 Women of Modern Science Edna Yost Pyramid Books, New York 1963 96 2.00
92856 Newnes Electrical Pocket Book E.A. Reeves 512 20.00
92857 Tata's Formulae Pocket Series Science C.K. Khosla 94 2.00
92858 Atompower Joseph M. Dukert Pyramid Books, New York 1965 127 10.00
92859 Atomic Energy Matthew J. Gaines Paul Hamlyn, London 1969 159 5.00
92860 Nuclear Disaster Tom Stonier Penguin Books 1964 240 6.00
92861 The Atoms Within Us Ernest Borek A Berkley Medallion Book 1963 212 2.00
92862 The Story of Atomic Energy Laura Fermi A Macfaden Bartell Book 1965 127 2.00
92863 Why Smash Atoms Arthur K. Solomon Penguin Books 1945 160 2.00
92864 Electronics for Young People Jeanne Bendick Fawcett Publications, New York 1960 176 5.00
92865 The Neutron Story Donald J. Hughes Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1965 158 2.25
92866 The Walt Disney Story of Our Friend The Atom Heinz Haber Dell Publishing Co., Inc. 1956 128 2.00
92867 Explaining The Atom Selig Hecht Comet Books 1955 190 2.00
92868 Robot World Mike Sharp Piccolo A Piper Book 96 20.00
92869 Basic Concepts of Nuclear Chemistry Ralph T. Overman Chapman & Hall Ltd 1965 116 10.00
92870 The Coil of Life Ruth Moore Dell Publishing Co., Inc. 1961 368 25.00
92871 A Basis for a new Biology A. Ernest Wilder Smith Telos International 1976 290 30.00
92872 Conquest of Disease Lealon E. Martin The New American Library 1961 121 2.00
92873 Dr. Dean Ornish's Program For Reversing Heart Disease Dean Ornish IVY Books, New York 1996 638 25.00
92874 Anxiety A Condition of Modern Man Volume 2 Heiri Steiner and Jean Gebser 1962 118 1.00
92875 How to Help Your Doctor Help You Walter C. Alvarez 283 2.00
92876 The Puzzle of Pain Ronald Melzack Penguin Books 1973 232 5.00
92877 The Painfighter Grace Steele Woodward Fawcett Publications, New York 1964 127 2.00
92878 The Science Book of The Human Body E. Sproul Pocket Books, Inc. 1963 232 2.00
92879 Nerves And Muscles Robert Galambos Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1967 158 1.25
92880 Being Your Own Wilderness Doctor E. Russel Kodet and Brandford Angier Pocket Books, Inc. 1974 173 5.00
92881 Pasteur And Modern Science Rene Dubos Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1965 159 2.00
92882 Scientists Behind The Inventors Roger Burlingame Avon Book Division 1957 128 2.00
92883 Discoveries in Science How They Are Made William Lotspeich Fawcett Publications, New York 1968 124 5.00
92884 The Conscious Brain Steven Rose Penguin Books 1976 446 15.00
92885 One Two Three… Infinity George Gamow The New American Library 1953 318 5.00
92886 Lucretius on the Nature of The Universe Ronald Latham Penguin Books 1951 256 5.00
92887 Adventures in Nature Edwin way Teale Dodd, Mead & Company, New York 1965 255 10.00
92888 Supernature A Natural History of the Supernatural Lyall Watson Coronet Books 1982 351 10.00
92889 David St. Clair's Lessons in Instant ESP David St. Clair The New American Library 1978 201 5.00
92890 The Origin of Species by Means of Natural Selection Charles Darwin Watts & Co., London 1929 434 4.00
92891 Great Essays in Science Martin Gardner Washington Square Press, New York 1970 408 6.00
92892 Great Essays in Science Martin Gardner Pocket Books, Inc. 1957 408 5.00
92893 Biography of the Earth George Gamow The New American Library 1953 194 6.00
92894 Living Earth Peter Farb Pyramid Books, New York 1962 160 5.00
92895 The Earth I.O. Evans Frgs Hamlyn London 1970 159 10.00
92896 Radar Observes The Weather Louis J. Battan Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1965 158 2.00
92897 The Weather Guide A.G. Forsdyke Hamlyn London 1980 159 15.00
92898 Water for the World Elizabeth S. Helfman Pyramid Books, New York 1963 158 2.50
92899 The Story of Weather Captain David C. Holmes Pyramid Books, New York 1963 190 3.00
92900 Weather Rafael Candel Vila, S. Gopinathan Federal Publications 1977 94 15.00
92901 Gravity George Gamow Doubleday And Company Inc., New York 157 5.00
92902 Origins Richard E. Leakey and Roger Lewin Macdonald & Co., London 1982 255 5.00
92903 A Star Called the sun George Gamow 180 2.00
92904 Exploring Earth And Space Margaret O. Hyde S. Chand & Co., Delhi 1959 123 1.00
92905 Echoes of Bats And Men Donald R. Griffin Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1965 155 2.00
92906 The Naked Earth Eileen Chang A Berkley Publishing 1962 127 5.00
92907 The ABC of Physics Jerome S. Meyer Pyramid Books, New York 1963 254 5.00
92908 Physics Samuel Rapport and Helen Wright Washington Square Press, New York 1965 352 5.00
92909 The Birth of a New Physics I. Bernard Cohen Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1965 200 1.25
92910 The Dancing Wu Li Masters Gary Zukav Bantam Books, New York 1984 337 10.00
92911 Understanding Physics Volume 1 Isaac Asimov The New American Library 1966 248 5.00
92912 Physics Alan Isaacs and Valerie Pitt Hamlyn London 1982 159 25.00
92913 Chemistry John O.E. Clark Hamlyn London 1971 159 10.00
92914 Breakthroughs in Chemistry Peter Wolff The New American Library 1967 336 15.00
92915 Crucibles : The Story of Chemistry Bernard Jaffe Fawcett Publications, New York 1960 240 5.00
92916 Understanding Chemistry Lawrence P. Lessing The New American Library 1963 192 6.00
92917 Chemistry Creates a New World Bernard Jaffe Pyramid Books, New York 1963 256 10.00
92918 Science Dates The Past Lynn And Gray Poole Pyramid Books, New York 1964 126 5.00
92919 Science and the New Nations Ruth Gruber Pyramid Books, New York 1965 381 5.00
92920 Waves And the Ear Willem A. Van Bergeijk and Edward E. David Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1968 235 6.00
92921 Accelerators Machines of Nuclear Physics Robert R. Wilson and Raphael Littauer Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1965 196 1.25
92922 Understanding Light Beulah Tannenbaum and Myra Stillman Fawcett Publications, New York 1960 117 2.00
92923 Build The Unknown Irwin Stambler Berkley Publishing Corporation 1964 191 5.00
92924 Inventive Man Robert E. Mueller Lancer Books, New York 1964 192 2.00
92925 Science for Tomorrow Fred Reinfeld Dell Publishing Co., Inc. 1964 127 5.00
92926 The Purchase of The North Pole Jules Verne ACE Books, Inc. 159 6.00
92927 Adventures in Nature Edwin way Teale Lancer Books, New York 1959 255 10.00
92928 The Ocean Adventure Gardner Soule Jaico Publishing House, Mumbai 1969 289 15.00
92929 Science For All J.T. Hogg Collier Books 1963 286 5.00
92930 Scientific Knowledge J.N. Saxena Varma Brothers, New Delhi 212 4.00
92931 Something You Always Wanted To Know About Almost Everything Karen Tyler Popular Library, New York 1971 141 2.50
92932 Frontiers of Science Lynn Poole The New American Library 1965 126 3.00
92933 Hello New World Hugh Willoughby Fawcett Publications, New York 1963 95 2.00
92934 This Crowded Planet Margaret O. Hyde The New American Library 1961 127 5.00
92935 The Theory of Evolution J. Maynard Smith Penguin Books 1958 319 4.00
92936 Beyond the Microscope Kenneth M. Smith Penguin Books 1952 152 2.50
92937 Atomic Energy J.L. Crammer and R.E. Peierls Penguin Books 1950 199 5.00
92938 The Science of Seeing Ida Mann and Antoinette Pirie Penguin Books 1950 225 5.00
92939 Instinct and Intelligence S.A. Barnett Penguin Books 1970 327 10.00
92940 Animals And Men David Katz F.R.S.A. Penguin Books 1953 191 5.00
92941 Animals Without Backbones Volume 1 Ralph Buchsbaum Penguin Books 1953 204 2.50
92942 Animals Without Backbones Volume 2 Ralph Buchsbaum Penguin Books 1953 401 3.00
92943 The Personality of Animals H. Munro Fox Penguin Books 1952 154 5.00
92944 Human Physiology Kenneth Walker Penguin Books 1953 169 4.00
92945 Geology in The Service of Man W.G. Fearnsides and O.M.B. Bulman Penguin Books 1950 217 5.00
92946 Metals in the Service of Man Arthur Street and William Alexander Penguin Books 1944 192 2.00
92947 Life On Other Worlds Harold Spencer Jones The English Language Book Society 1959 251 5.00
92948 Astronomy David S. Evans Teach Yourself Books 1975 290 10.00
92949 New Handbook of The Heavens Hubert J. Bernhard The New American Library 1959 220 2.50
92950 Nine Planets Alan E. Nourse Pyramid Books, New York 1960 288 5.00
92951 The Space Guidebook 256 4.00
92952 The Third Galaxy Reader H.L. Gold Pyramid Books, New York 1960 235 2.00
92953 The World of Copernicus Angus Armitage The New American Library 1953 165 2.00
92954 The World Above Guy Murchie Dell Publishing Co., Inc. 1968 127 2.00
92955 Stars Herbert S. Zim Golden Press, New York 1951 160 10.00
92956 Space Flight Stewart Cowley A Piccolo Factbook 1957 91 10.00
92957 The Invasion of the Moon 1969 the Story of Apollo 11 Peter Ryan 187 5.00
92958 Metals in the Service of Man Arthur Street and William Alexander Penguin Books 1964 320 5.00
92959 Nine Planets Alan E. Nourse Pyramid Books, New York 1963 288 1.00
92960 Weather on The Planets George Ohring Doubleday And Company Inc., New York 1966 114 10.00
92961 The Space Guidebook William J. Weiser Popular Library, New York 1960 256 5.00
92962 Guide to The Planets Patrick Moore Comet Books 1957 188 10.00
92963 Science and the New Nations 365 2.00
92964 Scientists Who work with Astronauts Lynn And Gray Poole Popular Library, New York 1964 128 2.00
92965 Science Snippets Jagjit Singh Publications Division 1993 124 10.00
92966 Experiments with Everyday Objects Kevin Goldstein Jackson Granada Publishing, New York 1978 128 2.00
92967 The Origin of Things Julius E. Lips Fawcett Publications, New York 1956 240 5.00
92968 Your Baby Comet Books 1956 190 2.00
92969 Horizon At the Frontiers of Medicine Simon Compbell Jones Ariel Books British Broadcasting Corporation 1983 172 25.00
92970 Science Today Magazine Cuttings 300 10.00
92971 Science And Technology Year By Year Marshall Publishing, London 2001 240 100.00
92972 The Blind Watchmaker / The Selfish Gene Richard Dawkins Oxford University Press 2006 360 250.00
92973 The Human Body What it is And How It Works Mitchell Wilson Golden Pleasure Books, London 122 100.00
92974 I Want to Know About World Around Me Shyama Dutta Unicate Publications, India 2003 72 25.00
92975 Still More Tell Me Why Arkady Leokum Hamlyn London 1979 398 100.00
92976 Glimpses of Indian Technology A Survey of Four Decades Bal Krishna & C.P. Thakur Publications Division 1988 448 110.00
92977 Age of Discovery P.J. Larkin Hulton Educational Publications 1976 63 25.00
92978 Story of Zero Dilip M. Salwi Children's Book Trust, New Delhi 1990 20 6.00
92979 Philosophy of Medicine K.N. Rao Current Technical Literature Co. Pvt. Ltd 1967 67 2.50
92980 Arthritis What Works Dava Sobel and Arthur C. Klein St. Martin's Press, New York 1989 475 250.00
92981 Human Anatomy And Physiology V. Tatarinov, David A. Myshne Mir Publishers, Moscow 318 25.00
92982 A Short History of Anatomy from the greeks to harvey Charles Singer 208 20.00
92983 Furneaux's Human Physiology William A.M. Smart Longmans, Green And Co Ltd 1960 392 60.00
92984 Micro Man Living and growing with computers Gordon Pask & Susan Curran Century Publishing Co. London 1982 222 100.00
92985 Almanac of the Gross, Disgusting & Totally Repulsive Eric Elfman Random House New York 1994 80 55.00
92986 Your Guide To Health Clifford R. Anderson Oriental Watchman Publishing House 1993 712 250.00
92987 The Medical Annual 1947 500 20.00
92988 Health Education And Hygiene B.C. Rai Prakashan Kendra, Lucknow 1972 246 20.00
92989 Insult or Injury? Charles Medawar Indian Social Institute 1981 146 25.00
92990 The U.S. Armed Forces Survival Manual John Boswell Rawson, Wade Publishers, Inc. 1980 312 55.00
92991 Today's Science and You Lynn Poole McGraw Hill Book Company, Inc. 1952 208 20.00
92992 We Have A Donor Mark Dowie St. Martin's Press, New York 1988 242 100.00
92993 Nano The Next Revolution Mohan Sundara Rajan National Book Trust, India 2005 179 75.00
92994 Indian Health Care System Its Challenges Prajaarogyam Publications 2015 144 75.00
92995 The Meaning of Evolution George Gaylord Simpson Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1960 364 10.00
92996 In Quest of Health George Sava The Little Flower Co. 1968 312 5.00
92997 Menus For Low Cost Balanced Diets & School Lunch Programmes Central Health Education Bureau, New Delhi 1958 37 2.50
92998 The Blending Book Ann Wigmore Lee Pattinson Avery Publishing Group 1997 146 100.00
92999 Balanced Diets and Nutritive Value of Common Recipes Central Food Technological Research, Mystore 1976 102 5.00
93000 Food & Nutritional Value of Greens 200 10.00