వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -5

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ. రిమార్కులు
2001 రామ.135 294.592 2 సాకేతము(పద్యములు) బులుసు ఉదయ భాస్కరము రచయిత,రాజానగరం,తూ.గో. 1982 224 22.0
2002 రామ.136 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పతరువు(బాల, అయోధ్య, కిష్కింద కాండలు) పరాంకుశం వేంకటశేషాచార్యులు రచయిత,పేర్నమిట్ట, ప్రకాశం జి. ... 158 20.0
2003 రామ.137 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పతరువు(బాల, అయోధ్య, కిష్కింద కాండలు) పరాంకుశం వేంకటశేషాచార్యులు రచయిత,పేర్నమిట్ట, ప్రకాశం జి. ... 158 20.0
2004 రామ.138 294.592 2 కల్యాణ రాఘవము గడియారం శేషఫణి శర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2006 140 150.0
2005 రామ.139 294.592 2 నిర్వచన రామాయణము, బాలకాండ వేంకటపార్వతీశరకవులు తి.తి.దే. 1987 304 9.3
2006 రామ.140 294.592 2 సత్యదర్శనము(పద్యములు) కరుటూరి సత్యనారాయణ సుభద్ర పబ్లి. రాజమహేంద్రవరం 1981 185 20.0
2007 రామ.141 294.592 2 నిర్వచన రామాయణము, బాలకాండ వేంకటపార్వతీరశకవులు తి.తి.దే. 1987 305 9.3
2008 రామ.142 294.592 2 నిర్వచన రామాయణము, అయోధ్య కాండ వేంకటపార్వతీరశకవులు తి.తి.దే. 1988 621 18.0
2009 రామ.143 294.592 2 ఆశ్రమసందర్శనము(పద్యములు) కరుటూరి సత్యనారాయణ సుభద్ర పబ్లి. రాజమహేంద్రవరం 1983 257 30.0
2010 రామ.144 294.592 2 సుందరవిజయము, సుందరకాండ, భా.1(పద్యములు) కరుటూరి సత్యనారాయణ సుభద్ర పబ్లి. రాజమహేంద్రవరం ... 283 40.0
2011 రామ.145 294.592 2 సీతాన్వేషణ(పద్యములు) కరుటూరి సత్యనారాయణ సుభద్ర పబ్లి. రాజమహేంద్రవరం 1986 264 35.0
2012 రామ.146 294.592 2 పంచవటి కరుటూరి సత్యనారాయణ సుభద్ర పబ్లి. రాజమహేంద్రవరం 1984 232 30.0
2013 రామ.147 294.592 2 మైత్రీ బంధము కరుటూరి సత్యనారాయణ సుభద్ర పబ్లి. రాజమహేంద్రవరం 1985 321 40.0
2014 రామ.148 294.592 2 గణపతి రామాయణ సుధ, బాలకాండ చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1982 233 15.0
2015 రామ.149 294.592 2 గణపతి రామాయణ సుధ, బాలకాండ చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1982 233 15.0
2016 రామ.150 294.592 2 గణపతి రామాయణ సుధ, అయోధ్య కాండ చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1982 475 15.0
2017 రామ.151 294.592 2 గణపతి రామాయణ సుధ, అరణ్య కాండ చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1982 244 15.0
2018 రామ.152 294.592 2 గణపతి రామాయణ సుధ, సుందర కాండ చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1983 260 15.0
2019 రామ.153 294.592 2 గణపతి రామాయణ సుధ, యుద్ధ కాండ చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1983 276 15.0
2020 రామ.154 294.592 2 శ్రీమన్నవ వాల్మీకి రామాయణము,బాలకాండ, ఆంధ్రగద్యకావ్యము యం.వి.ఆర్.కృష్ణశర్మ ప్రాచీన గ్రంథమండలి, చెన్నై 1978 136 10.0
2021 రామ.155 294.592 2 శ్రీమన్నవ వాల్మీకి రామాయణము, అయోధ్య కాండ, వచన కావ్యము యం.వి.ఆర్.కృష్ణశర్మ ప్రాచీన గ్రంథమండలి, చెన్నై 1979 308 15.0
2022 రామ.156 294.592 2 శ్రీమన్నవ వాల్మీకి రామాయణము, అరణ్య ,కిష్కింద కాండలు, వచన కావ్యము యం.వి.ఆర్.కృష్ణశర్మ ప్రాచీన గ్రంథమండలి, చెన్నై 1980 336 25.0
2023 రామ.157 294.592 2 శ్రీమన్నవ వాల్మీకి రామాయణము, సుందరకాండము, వచన కావ్యము యం.వి.ఆర్.కృష్ణశర్మ జయలక్ష్మీ పుస్తక ప్రచురణాలయము 1981 227 30.0
2024 రామ.158 294.592 2 శ్రీమన్నవ వాల్మీకి రామాయణము, యుద్ధ కాండ, వచన కావ్యము యం.వి.ఆర్.కృష్ణశర్మ ... ... 436 20.0
2025 రామ.159 294.592 2 శ్రీమన్నవ వాల్మీకి రామాయణము, ఉత్తర కాండ, వచన కావ్యము యం.వి.ఆర్.కృష్ణశర్మ ప్రాచీన గ్రంథమండలి, గుంటూరు 1982 196 20.0
2026 రామ.160 294.592 2 రామాయణ మహావృక్షం, భా.1.బాల, అయోధ్య, అరణ్య కాండలు హరికిషన్ సర్వోదయ పబ్లి. విజయవాడ 1977 398 18.0
2027 రామ.161 294.592 2 రామాయణ మహావృక్షం, భా.2.కిష్కింద, సుందర కాండలు హరికిషన్ సర్వోదయ పబ్లి. విజయవాడ 1979 308 18.0
2028 రామ.162 294.592 2 రామాయణ మహావృక్షం, భా.3.యుద్ధ, ఉత్తర కాండలు హరికిషన్ సర్వోదయ పబ్లి. విజయవాడ 1979 254 25.0
2029 రామ.163 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. బాలకాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 371 10.0
2030 రామ.164 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. బాలకాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 371 10.0
2031 రామ.165 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. అయోధ్య కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 371 10.0
2032 రామ.166 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. అయోధ్య కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వానాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 248 80.0
2033 రామ.167 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. అరణ్య కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 334 10.0
2034 రామ.168 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. కిష్కింద కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 392 65.0
2035 రామ.169 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. సుందర కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 352 10.0
2036 రామ.170 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. యుద్ధ కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 352 10.0
2037 రామ.171 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము. యుద్ధ కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వానాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 226 80.0
2038 రామ.172 294.592 2 శ్రీరామరాజ్యము చెఱుకుపల్లి జమదగ్ని శర్మ రచయిత, శ్రీకాళహస్తి 1980 224 10.0
2039 రామ.173 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ బాలకాండము సూరంపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి భద్రగిరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1980 240 10.0
2040 రామ.174 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ బాలకాండము సూరంపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి భద్రగిరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1980 240 10.0
2041 రామ.175 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ అరణ్య కాండము సూరంపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి భద్రగిరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1982 243 15.0
2042 రామ.176 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కిష్కంద కాండము సూరంపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి భద్రగిరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1981 262 15.0
2043 రామ.177 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.భా.1 ముసునూరి శివరామకృష్ణారావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2006 191 75.0
2044 రామ.178 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.భా.2 ముసునూరి శివరామకృష్ణారావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2006 168 75.0
2045 రామ.179 294.592 2 ఉత్తర రామాయణం ముసునూరి శివరామకృష్ణారావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2006 62 25.0
2046 రామ.180 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.బాలకాండ శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1983 160 10.0
2047 రామ.181 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.అయోధ్య కాండ.1 శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1982 178 10.0
2048 రామ.182 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.అయోధ్య కాండ.2 శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1982 168 10.0
2049 రామ.183 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము,అరణ్యకాండ శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1981 194 10.0
2050 రామ.184 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము,కిష్కిందకాండ శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1982 220 10.0
2051 రామ.185 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము,సుందరకాండ శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్నం 1981 227 10.0
2052 రామ.186 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము,యుద్ధకాండ.1 శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1982 262 10.0
2053 రామ.187 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము,యుద్ధకాండ.2 శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1982 240 10.0
2054 రామ.188 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము,ఉత్తరకాండ శ్రీనివాస శిరోమణి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1989 195 20.0
2055 రామ.189 294.592 2 శ్రీగోవిందరామాయణము, సీతారామమ్,బాలకాండ.పద్యములు ఆత్మకూరి గోవిందాచార్యులు గ్రంధకర్త, హైదరాబాద్ 1960 137 4.0
2056 రామ.190 294.592 2 శ్రీగోవిందరామాయణము, రక్షకరాముడు.పద్య ఆత్మకూరి గోవిందాచార్యులు గ్రంధకర్త, హైదరాబాద్ 1968 235 6.0
2057 రామ.191 294.592 2 శ్రీగోవిందరామాయణము, ధార్మికరాముడు.పద్య ఆత్మకూరి గోవిందాచార్యులు గ్రంధకర్త, హైదరాబాద్ 1968 160 4.0
2058 రామ.192 294.592 2 శ్రీగోవిందరామాయణము, సుందరరాముడు,పద్య ఆత్మకూరి గోవిందాచార్యులు గ్రంధకర్త, హైదరాబాద్ 1971 223 4.0
2059 రామ.193 294.592 2 శ్రీగోవిందరామాయణము, పట్టాభిరాముడు.పద్య ఆత్మకూరి గోవిందాచార్యులు గ్రంధకర్త, హైదరాబాద్ 1971 147 3.0
2060 రామ.194 294.592 2 శ్రీగోవిందరామాయణము, పట్టాభిరాముడు.పద్య ఆత్మకూరి గోవిందాచార్యులు గ్రంధకర్త, హైదరాబాద్ 1971 208 2.0
2061 రామ.195 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.1 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1980 132 5.0
2062 రామ.196 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.2 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1983 136 6.0
2063 రామ.197 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.3 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1984 143 6.0
2064 రామ.198 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.4 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1980 128 5.0
2065 రామ.199 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.5 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1988 153 8.0
2066 రామ.200 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.6 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1980 160 5.0
2067 రామ.201 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.7 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1981 144 5.0
2068 రామ.202 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.8 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1981 143 5.0
2069 రామ.203 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.9 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1981 132 5.0
2070 రామ.204 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.10 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణంట్నం 1981 136 5.0
2071 రామ.205 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.11 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1981 136 5.0
2072 రామ.206 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.12 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1981 144 5.0
2073 రామ.207 294.592 2 ఎమెస్కో వచనరామాయణము.13 కోట వీరాంజనేయశర్మ శేషాచలం అండ్ కో.మచిలీపట్టణం 1982 160 5.0
2074 రామ.208 294.592 2 ఆత్మరామాయణం టి.గురుమూర్తి రచయిత,హిందూపురం 1965 307 5.0
2075 రామ.209 294.592 2 ఆత్మరామాయణం టి.గురుమూర్తి రచయిత,హిందూపురం 1965 307 5.0
2076 రామ.210 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర ఆనందరామాయణము సోమరాజు వెంకటసుబ్బరాయ రచయిత, విజయవాడ ... 392 50.0
2077 రామ.211 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర ఆనందరామాయణము సోమరాజు వెంకటసుబ్బరాయ రచయిత, విజయవాడ ... 392 50.0
2078 రామ.212 294.592 2 శ్రీమత్ ఆనందరామాయణము మండలీక అన్నాజీరావుశర్మ రచయిత, నేదునూరు 1996 243 20.0
2079 రామ.213 294.592 2 శ్రీమదానంద రామాయణము.సంపుటి.1 జి.సుబ్బరాయశాస్త్రి సర్వారాయ ధార్మిక ట్రస్ట్,కాకినాడ 2005 510 150.0
2080 రామ.214 294.592 2 శ్రీమదానంద రామాయణము.సంపుటి.2 జి.సుబ్బరాయశాస్త్రి సర్వారాయ ధార్మిక ట్రస్ట్,కాకినాడ 2005 509-696 50.0
2081 రామ.215 294.592 2 శ్రీమదానంద రామాయణము.సంపుటి.3 జి.సుబ్బరాయశాస్త్రి సర్వారాయ ధార్మిక ట్రస్ట్,కాకినాడ 2005 689-1206 50.0
2082 రామ.216 294.592 2 ఆనందరామాయణము బులుసు ఉదయ భాస్కరము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 1998 26 10.0
2083 రామ.217 294.592 2 ఆదర్శ రామాయణము పోలవరపు జగదీశ్వరరావు, వెల్లంపల్లి దాశరథి రచయిత, ప్రకాశం 2012 219 120.0
2084 రామ.218 294.592 2 త్రిపురనేని రామాయణం త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు రచయిత,విజయవాడ 2001 189 80.0
2085 రామ.219 294.592 2 త్రిపురనేని రామాయణం త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు రచయిత,విజయవాడ 2001 189 80.0
2086 రామ.220 294.592 2 రామకథాసుథ శివానంద,అనువాదం.మునుగోటి సుబ్బరామయ్య నాయుడు ... ... 198 12.0
2087 రామ.221 294.592 2 తప్రాస కందరామాయణము బాలకాండము కొచ్చర్లకోట వెంకటరామయ్య రామప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1931 50 1.5
2088 రామ.222 294.592 2 శ్రీ సింహాచల రామాయణం అములోజు సింహాచలం జయశ్రీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 324 20.0
2089 రామ.223 294.592 2 శ్రీ సింహాచల రామాయణం అములోజు సింహాచలం జయశ్రీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 324 20.0
2090 రామ.224 294.592 2 అంతరార్ధ రామాయణము వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ గంగాధర్ పబ్లి. విజయవాడ 1991 299 45.0
2091 రామ.225 294.592 2 ఆత్మ ప్రబోధ రామాయణము బి.నాగలక్ష్మి భరతాశ్రమం, గుంటూరు 1996 206 30.0
2092 రామ.226 294.592 2 ఆత్మ ప్రబోధ రామాయణము బి.నాగలక్ష్మి భరతాశ్రమం, గుంటూరు 1996 206 30.0
2093 రామ.227 294.592 2 శ్రీరామ లీలాయనము పాతూరి మధుసూదనశాస్త్రి రచయిత, భట్టిప్రోలు 1973 388 13.0
2094 రామ.228 294.592 2 శ్రీసంపూర్ణ రామాయణం వి.వెంకటసుబ్బాశాస్త్రి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో,చెన్నై ... 260 30.0
2095 రామ.229 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము.బాలకాండ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి రచయిత,చందవోలు 1974 481 50.0
2096 రామ.230 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము.అయోధ్యకాండ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి రచయిత,చందవోలు 1974 416 50.0
2097 రామ.231 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము.అరణ్య,కిష్కింద,సుందర కాండములు తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి రచయిత,చందవోలు 1974 176 50.0
2098 రామ.232 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము.యుద్ధకాండ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి రచయిత,చందవోలు 1975 548 50.0
2099 రామ.233 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము.ఉత్తరకాండ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి రచయిత,చందవోలు 1975 538 50.0
2100 రామ.234 294.592 2 గోపీనాధ రామాయణము,సంపుటి.1 గోపీనాధము వెంకటకవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం.హైదరాబాదు 1987 637 46.0
2101 రామ.235 294.592 2 గోపీనాధ రామాయణము,సంపుటి.2 గోపీనాధము వెంకటకవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం.హైదరాబాదు 1987 869 54.0
2102 రామ.236 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర రామాయణ మహాకావ్యము గోపీనాధ వెంకటకవి శ్రీ కాశీవిశ్వనాథ ముద్రాక్షరశాల 1894 733 20.0
2103 రామ.237 294.592 2 సీతారామాంజనేయ సంవాదము యస్.శేషాచలశాస్త్రి, ఉప్పల వీరన్నశెట్టి,మద్రాసు 1923 563 3.5
2104 రామ.238 294.592 2 సీతారామాంజనేయ సంవాదము పరశురామపంతుల లింగమూర్తి, గురుమూర్తి శ్రీ అరుణా బుక్ హౌస్,మద్రాసు 1982 752 50.0
2105 రామ.239 294.592 2 కల్పతరువు(రామాయణం)పద్య. జగజ్జనని వేదాంత కవి రచయిత, గుంటూరు 1957 169 12.0
2106 రామ.240 294.592 2 చైతన్య రామాయణం.భా.1 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 524 100.0
2107 రామ.241 294.592 2 చైతన్య రామాయణం.భా,2 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 500 100.0
2108 రామ.242 294.592 2 మొల్ల రామాయణం ఆతుకూరి మొల్ల యస్.అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్,రాజమండ్రి 1948 100 1.0
2109 రామ.243 294.592 2 మొల్ల రామాయణం ఆతుకూరి మొల్ల వావిళ్ళ,చెన్నై 1968 191 1.0
2110 రామ.244 294.592 2 మొల్ల రామాయణం ఆతుకూరి మొల్ల యన్.సంజీవరావు అండ్ సన్స్,విజయనగరం ... 182 1.0
2111 రామ.245 294.592 2 మొల్ల రామాయణం ఆతుకూరి మొల్ల యం.యస్.శర్మ అండ్ కో,తెనాలి 1929 206 1.0
2112 రామ.246 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము, బేతవోలు రామబ్రహ్మం కొండపల్లి విజయకుమార్, రాజమండ్రి 1993 4187 55.0
2113 రామ.247 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము, బేతవోలు రామబ్రహ్మం కొండపల్లి విజయకుమార్, రాజమండ్రి 1993 358 50.0
2114 రామ.248 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము,తెలుగు వచనం.యథాతథం బేతవోలు రామబ్రహ్మం వి.జి.యస్.పబ్లిషర్స్,విజయవాడ ... 476 200.0
2115 రామ.249 294.592 2 వాల్మీకిరామాయణం, బాలకాండ నుంచి ఉత్తరకాండ వరకు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 696 450.0
2116 రామ.250 294.592 2 శ్రీ వాల్మీకిరామాయణం, బాలకాండ, అయోధ్యకాండలు బులుసు వెంకటేశ్వర్లు రచయిత,కాకినాడ 1979 415 30.0
2117 రామ.251 294.592 2 శ్రీ వాల్మీకిరామాయణం, సుందరకాండం బులుసు వెంకటేశ్వర్లు రచయిత,కాకినాడ 1981 190 10.0
2118 రామ.252 294.592 2 శ్రీరామ వాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1995 347 60.0
2119 రామ.253 294.592 2 శ్రీరామ వాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1995 347 60.0
2120 రామ.254 294.592 2 శ్రీరామ వాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1990 146 25.0
2121 రామ.255 294.592 2 నిర్వచనోత్తర రామాయణము పాటిబండ్ల మాధవశర్మ ఆం,ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ 1968 222 1.5
2122 రామ.256 294.592 2 శ్రీమద్వాసుదేవ రామాయణము పశర్లపాటి వాసుదేవశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1987 423 50.0
2123 రామ.257 294.592 2 ఆంధ్ర దూర్వాస రామాయణం శిష్టా వేంకట సుబ్బయ్య రచయిత, రాజమండ్రి 1962 100 2.0
2124 రామ.258 294.592 2 ఆంధ్ర దూర్వాస రామాయణం శిష్టా వేంకట సుబ్బయ్య రచయిత, రాజమండ్రి 1962 100 2.0
2125 రామ.259 294.592 2 శ్రీ పట్టాభి రామాయణము 206 1.5
2126 రామ.260 294.592 2 శ్రీ శబరీసంక్షిప్త బాలరామాయణము (పద్యకావ్యము) భావకవనము వి. బాలయ్య రచయిత, శంకరంపేట ... 124 15.0
2127 రామ.261 294.592 2 శ్రీ రామకథా సుధ వారణాశి సూర్యకుమారి సాహితీ మిత్రులు, మచీలిపట్టణం 2004 112 40.0
2128 రామ.262 294.592 2 శ్రీరామసుధాతరంగిణి అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు రచయిత, అద్దంకి 1986 96 10.0
2129 రామ.263 294.592 2 సంగ్రహ వాల్మీకిసుందర రామాయణము శంకరంబాడి సుందరాచార్య తి.తి.దే. 1998 217 15.0
2130 రామ.264 294.592 2 రామాయణ సారము దావులూరి వేంకమాంబ రచయిత, ఫిరంగిపురం ... 236 4.0
2131 రామ.265 294.592 2 రఘురామ చరిత్రము కఱ్ఱి వెంకటసుబ్బారావు రచయిత, నరసన్నపేట 1953 295 40.0
2132 రామ.266 294.592 2 రఘురామ చరిత్రము కఱ్ఱి వెంకటసుబ్బారావు రచయిత, నరసన్నపేట 1953 295 40.0
2133 రామ.267 294.592 2 ఏకోజి రామాయణము (ద్విపద) ఎం. బాగయ్య ఎం. శ్రీనాథ్‌కుమార్ 1993 163 55.0
2134 రామ.268 294.592 2 శ్రీ మోక్షగుండ రామాయణము (యక్షగానము (హరికథ)) తాళ్లూరి నారాయణ తి.తి.దే. 1979 443 47.0
2135 రామ.269 294.592 2 శ్రీ మాలికా రామాయణము షట్కవి ప్రణీతము కౌముది పరిషత్ర్పచురణము 1953 159 2.0
2136 రామ.270 294.592 2 శ్రీహనుమద్రామాయణము(పద్యకావ్యము) సరికొండ హనుమంతరావు రచయిత, ఉప్పలపాడు 1936 244 5.0
2137 రామ.271 294.592 2 శ్రీ సత్యపురి రామాయణము రగడ కావ్యము ( బాలకాండము) ముప్పాళ్ల ప్రభాకరరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1949 66 3.0
2138 రామ.272 294.592 2 శ్రీ సత్యపురి రామాయణము రగడ కావ్యము ( బాలకాండము) ముప్పాళ్ల ప్రభాకరరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1949 66 3.0
2139 రామ.273 294.592 2 శ్రీ సత్యపురి రామాయణము రగడ కావ్యము ( ఉత్తరకాండ సహిత సంపూర్ణ రామాయణము) ముప్పాళ్ల ప్రభాకరరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1949 145 6.0
2140 రామ.274 294.592 2 శ్రీ సత్యపురి రామాయణము రగడ కావ్యము ( ఉత్తరకాండ సహిత సంపూర్ణ రామాయణము) ముప్పాళ్ల ప్రభాకరరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1949 118 6.0
2141 రామ.275 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము పి.వి.గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 1997 60 10.0
2142 రామ.276 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము పి.వి.గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 1997 60 10.0
2143 రామ.277 294.592 2 శ్రీరామజయగాధ కరుటూరి వియయ్‌చౌదరి రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 72 30.0
2144 రామ.278 294.592 2 శ్రీరామజయగాధ కరుటూరి వియయ్‌చౌదరి రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 72 30.0
2145 రామ.279 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము (అరణ్యకాండము) పి.వి.గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 2003 46 10.0
2146 రామ.280 294.592 2 శ్రీ రామ స్తవరాజము ... శ్రీ సర్వారాయ ధార్మిక విద్యా ట్రస్టు, కాకినాడ 2010 15 0.3
2147 రామ.281 294.592 2 రామకథాసుథ భావరాజ వరలక్ష్మి రచయిత్రి, రాజమండ్రి 2005 327-733 300.0
2148 రామ.282 294.592 2 ఆదర్శరామాయణము పోలవరపు జగదీశ్వరరావు, వెలంపల్లి దాశరధి రచయితలు,చీరాల 2005 213 60.0
2149 రామ.283 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము ఓరుగంటి సుబ్బలక్ష్మి రచయిత్రి, ఖమ్మం 1998 336 120.0
2150 రామ.284 294.592 2 ఆత్మప్రబోధరామాయణము బి.నాగలక్ష్మి భరతాశ్రమం, గుంటూరు 1996 206 50.0
2151 రామ.285 294.592 2 దశరధరాజ నందన చరిత్ర,నిరోష్ట్య రామాయణము శ్రీ రంగాచార్య ఆం,ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ 1970 203 30.0
2152 రామ.286 294.592 2 శ్రీరామయణము ఏకోజీ మహారాజ సరస్వతీ మహల్, తంజావూర్ 1991 304 50.0
2153 రామ.287 294.592 2 మైరావణ చరిత్ర కాంచన సరస్వతీ మహల్, తంజావూర్ 2007 76 50.0
2154 రామ.288 294.592 2 నిరోష్ఠ్య సీతా కళ్యాణము పిడపర్తి బసవప్ప సరస్వతీ మహల్, తంజావూర్ 1989 65 15.0
2155 రామ.289 294.592 2 నిరోష్ఠ్య సీతా కళ్యాణము పిడపర్తి బసవప్ప సరస్వతీ మహల్, తంజావూర్ 1989 65 15.0
2156 రామ.290 294.592 2 అచ్చ తెలుగు రామాయణం కూచిమంచి తిమ్మకవి వావిళ్ళ,చెన్నై 1930 124 4.5
2157 రామ.291 294.592 2 అచ్చ తెలుగు రామాయణం కూచిమంచి తిమ్మకవి వావిళ్ళ,చెన్నై 1912 124 4.5
2158 రామ.292 294.592 2 అచ్చ తెలుగు రామాయణం కూచిమంచి తిమ్మకవి వావిళ్ళ,చెన్నై 1930 124 4.5
2159 రామ.293 294.592 2 రామాయణ శ్లోక రత్నావళి చిలకపాటి వేంకట రామానుజా శర్మ శ్రీ గోదా గ్రంధమాల 1979 91 8.0
2160 రామ.294 294.592 2 రామాయణ శ్లోక రత్నావళి చిలకపాటి వేంకట రామానుజా శర్మ శ్రీ గోదా గ్రంధమాల 1979 93 8.0
2161 రామ.295 294.592 2 శ్రీరామభక్తి రోహిణి వెంకటసుందరవరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1997 316 125.0
2162 రామ.296 294.592 2 సంక్షేప రామాయణము ... వాసుదాసాశ్రమం , నడిగడ్డపాలెం 1988 131 8.0
2163 రామ.297 294.592 2 సంక్షేప రామాయణము ... జీయరు ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు ... 123 30.0
2164 రామ.298 294.592 2 రామాయణ రామణీయకము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు రచయిత.హైదరాబాద్ 1997 420 80.0
2165 రామ.299 294.592 2 శ్రీరామాయణతరంగిణి పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీరామకృష్ణ సేవాసమాజం.నెల్లూరు 1983 182 24.0
2166 రామ.300 294.592 2 ఉత్తర రామాయణం బి.నాగలక్ష్మి భరతాశ్రమం, గుంటూరు 2011 148 30.0
2167 రామ.301 294.592 2 సీతాన్వేషణ మేకా వెంకటరత్నం వాడేల వెంకటశేషగిరిరావు, రావిపాడు.ప్ర.జి. ... 109 10.0
2168 రామ.302 294.592 2 జానకి కావ్యము ఉప్పల వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ వాకిచర్ల వేంకటసుబ్బయ్య ... 88 8.0
2169 రామ.303 294.592 2 శ్రీరామ జయగాథ కరుటూరి విజయచౌదరి రచయిత,హైదరాబాద్ 2011 72 40.0
2170 రామ.304 294.592 2 శ్రీరామచరితామృతము బట్టేపాటి చంద్రగుప్త రచయిత, బెంగుళూరు ... 120 30.0
2171 రామ.305 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము పి.వి.గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 1997 60 12.0
2172 రామ.306 294.592 2 వాల్మీకి వాక్సుధ గుఱ్ఱం వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం రచయిత,నెల్లూరు 1983 48 4.0
2173 రామ.307 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము పి.వి.గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 1997 60 12.0
2174 రామ.308 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము,అరణ్యకాండ పి.వి.గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 2003 46 12.0
2175 రామ.309 294.592 2 శ్రీమత్సంగ్రహ రామాయణమ్ మణూరు జయతీర్ధాచార్యులు శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశం,నందివెలుగు 1991 108 10.0
2176 రామ.310 294.592 2 సప్తర్షి రామాయణం గణపతి సచ్చిదానందస్వామి సంస్కృత సాహిత్య సదనము, మైసూర్ 1977 19 2.0
2177 రామ.311 294.592 2 సప్తర్షి రామాయణం గణపతి సచ్చిదానందస్వామి రచయిత,మైసూరు 1977 40 2.0
2178 రామ.312 294.592 2 శ్రీరామాయణ కథాసుధ అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత,గుంటూరు 1980 216 12.5
2179 రామ.313 294.592 2 చంపూ రామాయణము జయంతి రామయ్య వాణీ ముద్రాక్షర శాల,విజయవాడ 1935 124 1.5
2180 రామ.314 294.592 2 చంపూ రామాయణము,బాల, అయోధ్య కాండలు,టీకా,తాత్పర్యం తట్టా నరసింహాచార్యులు కల్పవల్లి పభ్లి. గూడూరు ... 222 20.0
2181 రామ.315 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర చంపూరామాయణం పొన్నాడ కృష్ణమూర్తి రాజు ముద్రాక్షర శాల, రాజోలు 1930 220 1.3
2182 రామ.316 294.592 2 అచ్చ తెలుగు రామాయణం కుచిమంచి తిమ్మ కవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1912 124 1.3
2183 రామ.317 294.592 2 రామకథామంజరి మల్లాది వేంకట సోమయాజి రచయిత, గుంటూరు ... 230 1.3
2184 రామ.318 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము (ద్వితీయ సంపుటము) భమిడిపాటి కామేశ్వరశాస్త్రి రచయిత, రాజమహేంద్రవరము 1923 151 1.3
2185 రామ.319 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము బాలకాండము భమిడిపాటి కామేశ్వరశాస్త్రి అద్దేపల్లి అండ్ కో, రాజమహేంద్రవరం 1924 170 1.3
2186 రామ.320 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - బాలకాండ (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 1929 178 2.0
2187 రామ.321 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - బాలకాండ (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 1936 184 2.0
2188 రామ.322 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - అయోధ్యకాండ-1 (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 1910 204 1.0
2189 రామ.323 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - అయోధ్యకాండ-2 (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 1910 180 1.0
2190 రామ.324 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - అయోధ్యకాండ-2 (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై ... 186 1.0
2191 రామ.325 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - అరణ్య కాండ (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 1911 220 2.0
2192 రామ.326 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - కిష్కింద కాండ (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 1911 210 2.0
2193 రామ.327 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - సుందర కాండ (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 1930 256 2.0
2194 రామ.328 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - యుద్ధకాండ (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 530 2.0
2195 రామ.329 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము - యుద్ధకాండ (వచనము) దేవరాజ సుధీమణి ఆర్. వేంకటేశ్వర అండ్ కం. చెన్నై 632 4.0
2196 రామ.330 294.592 2 భాస్కర రామాయణము మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1961 671 10.0
2197 రామ.331 294.592 2 భాస్కర రామాయణము మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1961 628 10.0
2198 రామ.332 294.592 2 రంగనాథరామాయణము గోనబుద్ధబూపతి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం.హైదరా 1989 691 63.0
2199 రామ.333 294.592 2 రంగనాథరామాయణము(ద్విపద) ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం.హైదరా / వావిళ్ల 1949 499 6.0
2200 రామ.334 294.592 2 రంగనాథరామాయణము(ద్విపద) ... ... ... 564 8.0
2201 రామ.335 294.592 2 ధర్మసార రామాయణము జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1937 496 3.0
2202 రామ.336 294.592 2 నిర్వచనోత్తర రామాయణము తిక్కన వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1952 130 1.5
2203 రామ.337 294.592 2 శ్రీమదుత్తరామాయణము కంకంటి పాపరాజు ... ... 504 3.0
2204 రామ.338 294.592 2 శ్రీమదుత్తరామాయణము కంకంటి పాపరాజు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1939 382 4.0
2205 రామ.339 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము దాశరథి రంగాచార్య రామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1963 848 300.0
2206 రామ.340 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము(వచనము) దాశరథి రంగాచార్య రామా బుక్ డిపో. సికింద్రాబాద్ 1985 848 105.0
2207 రామ.341 294.592 2 సీతాచరితము దాశరథి రంగాచార్య ఎమెస్కో ఆర్షభారతి, విజయవాడ ... 398 150.0
2208 రామ.342 294.592 2 సీతాచరితము దాశరథి రంగాచార్య నవయగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 524 20.0
2209 రామ.343 294.592 2 రామరసవాహిని టి.పి.కులశేఖర్ శ్రీ రామానుజవాణి జీయరు ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1997 63 12.0
2210 రామ.344 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత,గుంటూరు 2010 137 40.0
2211 రామ.345 294.592 2 తేటగీతి రామాయణం మామిడాల శేషయ్య రచయిత,యాజలి.గుంటూరు జిల్లా 1996 172 35.0
2212 రామ.346 294.592 2 తేటగీతి రామాయణం మామిడాల శేషయ్య రచయిత,యాజలి.గుంటూరు జిల్లా 1996 172 35.0
2213 రామ.347 294.592 2 శ్రీనివాస రామాయణము,బాలకాండ శేషభట్టరు వేంకటశ్రీనివాసాచార్యులు షిర్డి పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1983 164 50.0
2214 రామ.348 294.592 2 శ్రీనివాస రామాయణము, అయోధ్యకాండ శేషభట్టరు వేంకటశ్రీనివాసాచార్యులు షిర్డి పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ ... 234 50.0
2215 రామ.349 294.592 2 శ్రీనివాస రామాయణము, సుందర కాండ శేషభట్టరు వేంకటశ్రీనివాసాచార్యులు షిర్డి పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ ... 165-272 25.0
2216 రామ.350 294.592 2 శ్రీగీతరామాయణము గ.ది.మాడ్గూళ్ కర్,(ఆంధ్రానువాదం.వానమామలై వరదాచార్యులు) వానమలై వరదా చార్యులు, మంచిర్యాల 1975 131 5.0
2217 రామ.351 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము,గేయకావ్యం ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి తి.తి.దే. ... 192 27.0
2218 రామ.352 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము,గేయకావ్యం ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి తి.తి.దే. ... 192 27.0
2219 రామ.353 294.592 2 గేయరామాయణము చెరుకూరి రమాదేవి వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా, సికింద్రాబాద్ 2002 130 50.0
2220 రామ.354 294.592 2 గేయరామాయణము చెరుకూరి రమాదేవి వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా, సికింద్రాబాద్ 2002 131 50.0
2221 రామ.355 294.592 2 రామాయణ గాన కథామృతము,గేయ,వచన,కావ్యము అనుముకొండ తులసీరావు సూర్యకృష్ణ్ పబ్లికేషన్స్,మచిలీపట్నం 1984 319 25.0
2222 రామ.356 294.592 2 శ్రీవిజయ రామ చరితము మడుపు శేషారావు తి.తి.దే. 381 50.0
2223 రామ.357 294.592 2 అద్భుత రామాయణము తమ్మవరపు రామచంద్రరావు గౌతమి నవ్య సాహితి,చెర్ల 2006 76 40.0
2224 రామ.358 294.592 2 శ్రీమత్సీతారామాయణము,భా.2 రావి సీతాదేవి,గౌరీనాగేశ్వరీదేవి రచయిత్రి,హైదరాబాద్ 2004 420 200.0
2225 రామ.359 294.592 2 చంపూ రామాయణము తట్టా నరసింహాచార్యులు కల్పవల్లి పభ్లి. గూడూరు 222 28.0
2226 రామ.360 294.592 2 భాస్కర రామాయణము,సుందరకాండ నుంచి యుద్ధకాండ వరకు,పద్యాలు భారతుల మార్కండేయశర్మ ఆం,ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ 1969 344 2.5
2227 రామ.361 294.592 2 భాస్కర రామాయణము,బాలకాండ నుంచి కిష్కింద కాండ వరకు,పద్యాలు భారతుల మార్కండేయశర్మ ఆం,ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ 1969 332 2.5
2228 రామ.362 294.592 2 భాస్కర రామాయణము,సుందరకాండ నుంచి యుద్ధకాండ వరకు,పద్యాలు భారతుల మార్కండేయశర్మ ఆం,ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ 1969 344 2.5
2229 రామ.363 294.592 2 పట్టాభిరామాయణము 170 1.0
2230 రామ.364 294.592 2 శ్రీసీతారామాంజనేయ సంవాదము పాటీలు తిమ్మారెడ్డి పూర్ణానంద సమాజము, విశాఖపట్నం 2006 32 15.0
2231 రామ.365 294.592 2 శ్రీసీతారామాంజనేయ సంవాదము పరశురామపంతుల లింగమూర్తి, గురుమూర్తి యస్.సుబ్రహ్మణ్యం, కడప 1992 670 80.0
2232 రామ.366 294.592 2 శ్రీగురు రామాయణ సుధ, బాలకాండ, రగడ ఛందోమాలిక తమ్మిన పరమాత్మ తి.తి.దే. 2010 440 150.0
2233 రామ.367 294.592 2 రామలహరి.1 ధారా రామనాధశాస్త్రి మధువతి పబ్లికే.ఒంగోలు ... 156 100.0
2234 రామ.368 294.592 2 రామలహరి.2 ధారా రామనాధశాస్త్రి మధువతి పబ్లికే.ఒంగోలు ... 195 100.0
2235 రామ.369 294.592 2 శ్రీరామలీల,గేయరామాయణము రుక్మాభట్ల నర్సిహ్మస్వామి రచయిత,,కరీంనగర్ 1986 251 30.0
2236 రామ.370 294.592 2 శ్రీరామలీల,గేయరామాయణము రుక్మాభట్ల నర్సిహ్మస్వామి రచయిత,రామాజీపేట,కరీంనగర్ 1986 251 30.0
2237 రామ.371 294.592 2 రామాయణము,గేయకావ్యము శ్రీరామ్ చరణ్ రమేష్ పబ్లిషర్స్,హైదరాబాద్ 1986 454 80.0
2238 రామ.372 294.592 2 రామాయణము,గేయకావ్యము శ్రీరామ్ చరణ్ రమేష్ పబ్లిషర్స్,హైదరాబాద్ 1986 454 80.0
2239 రామ.373 294.592 2 రామకథా రసవాహిని,భా.1 సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి బుక్స్,పుట్టపర్తి ... 365 16.0
2240 రామ.374 294.592 2 రామకథా రసవాహిని, భా.2 సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి బుక్స్,పుట్టపర్తి ... 256 14.0
2241 రామ.375 294.592 2 రామకథా రసవాహిని,భా.1 సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి బుక్స్,పుట్టపర్తి ... 365 16.0
2242 రామ.376 294.592 2 రామకథా రసవాహిని,భా.2 సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి బుక్స్,పుట్టపర్తి ... 257 14.0
2243 రామ.377 294.592 2 రామకథా రసవాహిని సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి బుక్స్,పుట్టపర్తి ... 456 18.0
2244 రామ.378 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము,సరళసుందర వచనము కొంపెల్ల వేంకటరామశాస్త్రి రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2009 644 180.0
2245 రామ.379 294.592 2 రామకథ- సాయి సుథ జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత,హైదరాబాద్ 1982 292 30.0
2246 రామ.380 294.592 2 రామకథ ప్రయాగ రామకృష్ణ శ్రీరామానుజ వాణి,విజయవాడ 1993 44 10.0
2247 రామ.381 294.592 2 శ్రీరామకథాసుధ కొమ్మినేని వెంకటరామయ్య రచయిత, గుంటూరు ... 209 10.0
2248 రామ.382 294.592 2 రామాయణ రమ్య చరితము భోగరాజు జగన్నాథరావు రచయిత, గుంటూరు 2005 174 60.0
2249 రామ.383 294.592 2 శ్రీరామకథా తరంగిణి చక్రాల లక్ష్మీకాంతరాజారావు శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థలు ... 116 60.0
2250 రామ.384 294.592 2 శ్రీరామాయణ తరంగిణి, భా.1. వాల్మీకి తీర్థ ము పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ రామకృష్ణ సేవాసమితి,నెల్లూరు 1989 213 20.0
2251 రామ.385 294.592 2 శ్రీరామాయణ తరంగిణి, భా.3.ధర్మ తీర్ధాది చతుష్టయము పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ రామకృష్ణ సేవాసమితి,నెల్లూరు 1985 236 18.0
2252 రామ.386 294.592 2 శ్రీరామాయణ తరంగిణి, భా.3.ధర్మ తీర్ధాది చతుష్టయము పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ రామకృష్ణ సేవాసమితి,నెల్లూరు 1985 236 18.0
2253 రామ.387 294.592 2 రామాయణము ... ... ... 338 4.0
2254 రామ.388 294.592 2 రామదర్శనం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1996 120 15.0
2255 రామ.389 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణం.అయోధ్య కాండ. భా.2 ఉత్పల వేంకటరంగాచార్యులు బాలసరస్వతి బుక్ డిపో, చెన్నై 1984 160 15.0
2256 రామ.390 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణం.కిష్కింద కాండ. భా.3 ఉత్పల వేంకటరంగాచార్యులు బాలసరస్వతి బుక్ డిపో, చెన్నై 1983 132 15.0
2257 రామ.391 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణం.యుద్ధ కాండ. భా.1,2 ఉత్పలవేంకట రంగాచార్యులు బాలసరస్వతి బుక్ డిపో, చెన్నై 1984 474 40.0
2258 రామ.392 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వచన రామాయణము.అయోధ్యకాండ సరస్వతుల సుబ్బరామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1951 386 5.0
2259 రామ.393 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వచన రామాయణము.అరణ్యకాండ సరస్వతుల సుబ్బరామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1959 196 2.0
2260 రామ.394 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వచన రామాయణము.కిష్కిందకాండ సరస్వతుల సుబ్బరామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1959 206 2.5
2261 రామ.395 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వచన రామాయణము.కిష్కిందకాండ.సం.4 సరస్వతుల సుబ్బరామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1951 206 2.5
2262 రామ.396 294.592 2 ఆంధ్ర వచన రామాయణము.యుద్ధకాండ.1 దాసరి లక్ష్మణకవి గ్రంధకర్త, పిఠాపురం 1957 90 1.3
2263 రామ.397 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వచన రామాయణము.ఉత్తర కాండ.సం.7 సరస్వతుల సుబ్బరామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1954 276 2.5
2264 రామ.398 294.592 2 శ్రీ రామాయణ రామణీయకము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1997 420 80.0
2265 రామ.399 294.592 2 శ్రీ అనన్త శాన్తానందామృత తత్వదర్శ రామాయణము కందుకూరి దేవకీ నందనాచార్యులు రచయిత, కరీంనగర్ 2004 68 30.0
2266 రామ.400 294.592 2 రామాయణగానా కథామృతము (వచనము) అనుముకొండ తులసీరావు సుర్యకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, మచీలిపట్టణం 1984 319 25.0
2267 రామ.401 294.592 2 ఆత్మప్రబోధరామాయణము బి.నాగలక్ష్మి భరతాశ్రమం, గుంటూరు 1996 206 60.0
2268 రామ.402 294.592 2 శ్రీ రామాశ్వమేధ ఘట్టము కింకర కృష్ణానంద దాసుడు రచయిత, తెనాలి 1981 231 8.0
2269 రామ.403 294.592 2 శ్రీ రామాశ్వమేధ ఘట్టము కింకర కృష్ణానంద దాసుడు రచయిత, తెనాలి 1981 231 8.0
2270 రామ.404 294.592 2 శ్రీరామాయణనిధి (అయోధ్య కాండ తలమర్ల కళానిధి రచయిత, అనంతపురం 1983 197 20.0
2271 రామ.405 294.592 2 శ్రీపదచిత్ర రామాయణము బాలకాండము (పద్యకావ్యము) జె.ఎస్. మూర్తి(విహారి) జె.ఎస్.మూర్తి, హైదరాబాద్ 2009 182 100.0
2272 రామ.406 294.592 2 శ్రీపదచిత్ర రామాయణము బాలకాండము (పద్యకావ్యము) జె.ఎస్. మూర్తి(విహారి) జె.ఎస్.మూర్తి, హైదరాబాద్ 2009 182 100.0
2273 రామ.407 294.592 2 సీతారామా కథామృతము వెన్నా శ్రీరామకృష్ణభాగవతార్ రచయిత, గుంటూరు 1985 248 35.0
2274 రామ.408 294.592 2 శ్రీ రామకథాసుధ (బాల, అయోధ్యకాండ) పాలపర్తి చంద్రశేఖరం రచయిత, ఖమ్మం 2001 200 30.0
2275 రామ.409 294.592 2 శ్రీరామ కళ్యాణము పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1922 82 0.1
2276 రామ.410 294.592 2 శ్రీరామ కళ్యాణము పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1932 82 0.1
2277 రామ.411 294.592 2 రామాయణము (అరణ్య, కిష్కంద, సుందరకాండలు) మైనంపాటి నరసింగరావు రచయిత, టంగుటూరు 1961 216 3.0
2278 రామ.412 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర రామాయణము (ద్వితీయ) మోడేకుర్తి గున్నయ్య పంతులు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరం 1967 598-1202 10.0
2279 రామ.413 294.592 2 గోవింద రామాయణము పాదుకా పట్టాభిషేకము అయోద్యకాండము ఆత్మకూరి గోవిందాచార్య ఆత్మకూరి గాంధీ,సికిందరాబాద్ 1984 278 20.0
2280 రామ.414 294.592 2 శ్రీ రామాయణ సర్వస్వము నడాధూరు శఠకోపాచార్యులు రచయిత,నూజివీడు 1973 201 20.0
2281 రామ.415 294.592 2 శ్రీ రామాయణ సర్వస్వము నడాధూరు శఠకోపాచార్యులు రచయిత,నూజివీడు 1976 54 5.0
2282 రామ.416 294.592 2 సూర్య రామాయణము,బాల,అయోధ్య కాండలు వీరుభొట్ల సూర్యనారాయణ శ్రీ సత్యసాయి కవితానిలయం,తాడేపల్లిగూడెం 1997 96 25.0
2283 రామ.417 294.592 2 శ్రీ చిన్న లక్ష్మీ కంద రామాయణము చిన్నలక్ష్మీసుబ్బన్న రచయిత,కడప 1996 406 100.0
2284 రామ.418 294.592 2 చిన్న లక్ష్మీ కంద రామాయణము చిన్నలక్ష్మీసుబ్బన్న రచయిత,కడప 1996 406 100.0
2285 రామ.419 294.592 2 చతుర్ముఖ రామాయణము గాదె పాపరాజు రచయిత,అమరావతి 1977 204 10.0
2286 రామ.420 294.592 2 చతుర్ముఖ రామాయణము గాదె పాపరాజు రచయిత,అమరావతి 1977 204 10.0
2287 రామ.421 294.592 2 శ్రీ కందరామాయణము పాత్రుని వెంకటసూర్యనారాయణ పాత్రో రచయిత ... 186 10.0
2288 రామ.422 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర కందరామాయణము ఘోరకవి రాజేశ్వరరావు దివ్యజీవన సంఘము, హైదరాబాద్ 1977 728 15.0
2289 రామ.423 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర కందరామాయణము ఘోరకవి రాజేశ్వరరావు దివ్యజీవన సంఘము, హైదరాబాద్ 1977 728 15.0
2290 రామ.424 294.592 2 దశరధరామాయణము సామంతపూడి దశరధరామరాజు రచయిత, విజయవాడ 2005 350 80.0
2291 రామ.425 294.592 2 దశరధరామాయణము సామంతపూడి దశరధరామరాజు రచయిత, విజయవాడ 2005 350 80.0
2292 రామ.426 294.592 2 శ్రీరామజననం ... ... ... 75 5.0
2293 రామ.427 294.592 2 పాదుకా పట్టాభిషేకము జి.యల్.యన్ .శాస్త్రి జగద్గురు పీఠం,గుంటూరు 1992 61 20.0
2294 రామ.428 294.592 2 పాదుకా పట్టాభిషేకము జి.యల్.యన్ .శాస్త్రి జగద్గురు పీఠం,గుంటూరు 1992 61 20.0
2295 రామ.429 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము,అరణ్యకాండ పి.వి.గోవిందరావు రచయిత,గుంటూరు 2003 46 20.0
2296 రామ.430 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము,అరణ్యకాండ పి.వి.గోవిందరావు రచయిత,గుంటూరు 2003 46 20.0
2297 రామ.431 294.592 2 పర్ణశాల, గేయకావ్యము ఫోతేదార్ కేశవాచార్య రచయిత ఖమ్మం 2004 110 60.0
2298 రామ.432 294.592 2 రామరావణ యుద్ధము మంగళగిరి యాదగిరిస్వామి రచన ఆఫ్‌సెట్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 1996 160 30.0
2299 రామ.433 294.592 2 సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకము రామభట్ల పేరయ్యశాస్త్రి రచయిత, వరంగల్లు ... 51 5.0
2300 రామ.434 294.592 2 ప్రత్యక్ష రాఘవము భోగరాజు నారాయణమూర్తి రచయిత, విజయనగరం 1949 92 1.3
2301 రామ.435 294.592 2 రాఘవాన్వయము కామరాజు వెంకటకృష్ణయ్య రచయిత, తెనాలి 1980 424 25.0
2302 రామ.436 294.592 2 శ్రీ ఆంధ్ర రఘువంశము (ఉత్తర భాగము) అలమూరి వెంకటాచలము రచయిత, విజయవాడ 1981 166 10.0
2303 రామ.437 294.592 2 శ్రీ ఆంధ్ర రఘువంశము అలమూరి వెంకటాచలము రచయిత, విజయవాడ 1981 135 10.0
2304 రామ.438 294.592 2 రఘువంశము (కాళిదాస విరచితము) అద్దంకి సీతారామయ్య రచయిత, ఒంగోలు 1971 144 2.5
2305 రామ.439 294.592 2 రఘువంశము 1,2 భాగాలు అక్కిరాజు వేంకటేశ్వర శర్మ రచయిత ... 117 10.0
2306 రామ.440 294.592 2 రఘువంశ కథనము.ప్రధమకాండము బండారు తమ్మయ్య శ్రీ మారుతీ ముద్రణాలయము, అమాలాపురం 1936 132 1.5
2307 రామ.441 294.592 2 రఘువంశ లహరి(కాళిదాసు) చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 267 80.0
2308 రామ.442 294.592 2 రఘువంశము గుఱ్ఱం వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం రచయిత,నెల్లూరు 1970 262 10.0
2309 రామ.443 294.592 2 రఘువంశతిలక చరితము వింజమూరి శేషఫణి శర్మ రచయిత, విజయవాడ 1986 215 20.0
2310 రామ.444 294.592 2 రఘువంశతిలక చరితము వింజమూరి శేషఫణి శర్మ రచయిత, విజయవాడ 1986 215 20.0
2311 రామ.445 294.592 2 శ్రీమదాంధ్రానర్ఘ రాఘవము భువనగిరి విజయరామయ్య చంద్రికా పబ్లిషింగ్ కం. గుంటూరు ... 148 10.0
2312 రామ.446 294.592 2 శ్రీమదాంధ్రానర్ఘ రాఘవము భువనగిరి విజయరామయ్య చంద్రికా పబ్లిషింగ్ కం. గుంటూరు ... 160 10.0
2313 రామ.447 294.592 2 అనర్ఘ రాఘవము ... వాసవి ముద్రాక్షర శాల, కర్నూలు ... 345 10.0
2314 రామ.448 294.592 2 శ్రీమదాంధ్రానర్ఘ రాఘవము భువనగిరి విజయరామయ్య చంద్రికా పబ్లిషింగ్ కం. గుంటూరు ... 160 3.0
2315 రామ.449 294.592 2 శ్రీమదాంధ్రానర్ఘ రాఘవము భువనగిరి విజయరామయ్య చంద్రికా పబ్లిషింగ్ కం. గుంటూరు ... 160 5.0
2316 రామ.450 294.592 2 శ్రీరామభక్తి రోహిణి వెంకటసుందరవరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1997 316 125.0
2317 రామ.451 294.592 2 శ్రీరామభక్తి రోహిణి వెంకటసుందరవరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1997 316 125.0
2318 రామ.452 294.592 2 శ్రీరామస్తవరాజము మంగు వెంకటరంగనాధారావు శ్రీ వేంకటేశ్వర విద్యాసాగర, కాకినాడ 1914 67 5.0
2319 రామ.453 294.592 2 శ్రీరామాయణ సర్వస్వము.భా.1 నడాధూరు శఠకోపాచార్యులు రచయిత, చిత్తూరు 1981 108 10.0
2320 రామ.454 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణం పి.వి.గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 1997 60 4.0
2321 రామ.455 294.592 2 శ్రీరామనామ మహిమ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2004 64 15.0
2322 రామ.456 294.592 2 శ్రీరామనామ మహిమ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1987 80 8.0
2323 రామ.457 294.592 2 శ్రీరామచంద్రుని కల్యాణగుణములు కె.యస్.రామానుజాచార్యస్వామి భాష్యకార సిద్ధాంతపీఠము, భీమవరము 2004 79 30.0
2324 రామ.458 294.592 2 రామరాజ్యం- ధర్మరాజ్యం తలముడిపి బాలసుబ్బయ్య రచయిత,మహబూబ్ నగర్ 2009 100 50.0
2325 రామ.459 294.592 2 శ్రీరామ అష్టోత్తర శతనామములు, విశేషార్ధములు ఏ.వి.కె.సూర్యనారాయణ ... 1994 54 10.0
2326 రామ.460 294.592 2 రామాయణం పర్వతనేని బుద్ధభగవాన్ ... ... 46 5.0
2327 రామ.461 294.592 2 రామాయణం పర్వతనేని బుద్ధభగవాన్ ... ... 46 5.0
2328 రామ.462 294.592 2 శ్రీరామభక్తి- శ్రీనామ శక్తి వి.శ్రీరామకృష్ణభాగవతార్ రచయిత, గుంటూరు 1989 68 10.0
2329 రామ.463 294.592 2 శ్రీరామభక్తి- శ్రీనామ శక్తి వి.శ్రీరామకృష్ణభాగవతార్ రచయిత, గుంటూరు 1989 68 10.0
2330 రామ.464 294.592 2 రామచన్ద్ర ప్రభూ సామవేదం షణ్ముఖశర్మ ఋషి పీఠం కమ్యునికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 103 50.0
2331 రామ.465 294.592 2 సీతారామాంజనేయం గుమ్మలూరు సత్యనారాయణ కామేశ్వరి ప్రచురణలు 1990 16 5.0
2332 రామ.466 294.592 2 శ్రీరామాయణ వైభవం టి.శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్ 2011 119 80.0
2333 రామ.467 294.592 2 శ్రీరామాయణ వైభవం టి.శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్ 2011 119 80.0
2334 రామ.468 294.592 2 శ్రీరామ వైభవమ్ మద్ది ప్రభాత రాజేశ్వరి రచయిత, గుంటూరు 2009 84 35.0
2335 రామ.469 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ గోవింద వ్యాసమాల పి.వి.గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 2006 160 30.0
2336 రామ.470 294.592 2 సీతపాట,(సరస సీతారామ సంవాదము పరశురామ పంతుల లింగమూర్తి,గురుమూర్తి తి.తి.దే. 2001 43 15.0
2337 రామ.471 294.592 2 రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః యర్రగుంట సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2009 91 15.0
2338 రామ.472 294.592 2 రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః జి.యల్.యన్ .శాస్త్రి వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, గుంటూరు ... 20 5.0
2339 రామ.473 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణ గూఢార్ధ దీపిక, భా.1. బాలకాండ లింగం వీరభద్రకవి నవరత్న పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 68 12.0
2340 రామ.474 294.592 2 శ్రీరామగీతం స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయా మిషన్ ట్రస్టు, ప్రొద్దుటూరు 1986 112 12.0
2341 రామ.475 294.592 2 కళ్యాణ వాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 99 15.0
2342 రామ.476 294.592 2 శ్రీగుణరత్నకోశము ... సారథి పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ ... 27 4.0
2343 రామ.477 294.592 2 శ్రీరామ స్తుతి కదంబము మాడుగుల నాగఫణి శర్మ తి.తి.దే. 1991 25 4.0
2344 రామ.478 294.592 2 శ్రీరామరక్షా స్తోత్రము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 15 2.0
2345 రామ.479 294.592 2 శ్రీరామరక్షా స్తోత్రమ్ ... ఆధ్యాత్మ ప్రచార సంఘం, రాజమండ్రి ... 17 0.4
2346 రామ.480 294.592 2 శ్రీరామరక్షా స్తోత్రము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 28 2.0
2347 రామ.481 294.592 2 శ్రీరామరక్షా స్తోత్రము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 15 2.0
2348 రామ.482 294.592 2 శ్రీరామరక్షా స్తోత్రము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 28 6.0
2349 రామ.483 294.592 2 సంక్షేప రామాయణము,విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము చినజియ్యర్ స్వామి జియ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్, గుంటూరు ... 123 30.0
2350 రామ.484 294.592 2 శ్రీరామకర్ణామృతము రత్ననాయకర్ రచయిత, చెన్నై 1911 114 0.5
2351 రామ.485 294.592 2 శ్రీరామకర్ణామృతము ... వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1910 192 1.5
2352 రామ.486 294.592 2 శ్రీరామకర్ణామృతము మంచాళ్ల వరలక్షమ్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1924 192 1.5
2353 రామ.487 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణోపన్యాసములు.బాల కాండ నండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1985 288 30.0
2354 రామ.488 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణోపన్యాసములు,అయోధ్య,అరణ్య,కిష్కింద కాం. నండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1988 254 30.0
2355 రామ.489 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణోపన్యాసములు,సుందర, యుద్ధ కాం. నండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంధమాల, విజయవాడ 1988 312 40.0
2356 రామ.490 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము.భా.1 చందూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం కాశ్యప స్వాధ్యాయ కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1992 403 80.0
2357 రామ.491 294.592 2 రామాయణము ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1982 359 12.0
2358 రామ.492 294.592 2 రామాయణము ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1979 358 5.0
2359 రామ.493 294.592 2 రామాయణము ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1979 359 5.0
2360 రామ.494 294.592 2 రామాయణము ఉషశ్రీ తి.తి.దే. ... 489 15.0
2361 రామ.495 294.592 2 రామాయణ, భారతాలు ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1982 96 10.0
2362 రామ.496 294.592 2 రామాయణ, భారతాలు,రామాయణ రహస్యాలు ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1982 92 10.0
2363 రామ.497 294.592 2 శ్రీమత్ రామాయణం - సుందరకాండ ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1979 156 2.5
2364 రామ.498 294.592 2 పురిపండా రామాయణం పురిపండా అప్పలస్వామి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 311 16.0
2365 రామ.499 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.రెండవ సం. అయోధ్య కాం పురిపండా అప్పలస్వామి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య,సన్స్,రాజమండ్రి 1961 440 10.0
2366 రామ.500 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.రెండవ సం. అయోధ్య కాం పురిపండా అప్పలస్వామి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య,సన్స్,రాజమండ్రి 1961 440 10.0
2367 రామ.501 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.ఏడవ సం. ఉత్తర కాం పురిపండా అప్పలస్వామి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య,సన్స్,రాజమండ్రి 1976 368 10.0
2368 రామ.502 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.సుందర కాం పురిపండా అప్పలస్వామి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య,సన్స్,రాజమండ్రి 1961 272 10.0
2369 రామ.503 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము.యుద్ధ కాం పురిపండా అప్పలస్వామి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య,సన్స్,రాజమండ్రి ... 480 10.0
2370 రామ.504 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణ గూఢార్ధ దీపిక . బాల కాం. లింగం వీరభద్రకవి నవరత్న పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 68 25.0
2371 రామ.505 294.592 2 శ్రీ రామావతార రహస్యము యఱ్ఱగుంట సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2012 95 60.0
2372 రామ.506 294.592 2 శ్రీవిశ్వనాధరామకథ,యుద్ధకాండము -సంశయ ఖండము.వచనం జె.వెంకటేశ్వరరావు రచయిత,గుంటూరు 2003 60 20.0
2373 రామ.507 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణాంతరార్ధము పాతకోటి రంగనాయకులు ... 1973 380 8.0
2374 రామ.508 294.592 2 రామాయణ పరమార్ధము ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 2006 56 5.0
2375 రామ.509 294.592 2 రామాయణ పరమార్ధము ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1985 56 3.0
2376 రామ.510 294.592 2 రామాయణ పరమార్ధము ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1962 70 5.0
2377 రామ.511 294.592 2 రామ తత్త్వం ... శ్రీకృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ ... 159 25.0
2378 రామ.512 294.592 2 రామ తత్త్వం ... శ్రీకృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ ... 159 25.0
2379 రామ.513 294.592 2 శ్రీరామతత్త్వము షేక్ మౌలా ఆలీ రచయిత, గుంటూరు 2007 138 80.0
2380 రామ.514 294.592 2 శ్రీ సీతారామ కథ - అయోధ్య కాండ సుందర దాసు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 142 10.0
2381 రామ.515 294.592 2 రామాయణ రహస్య రత్నావళి వంగీపురం రంగస్వామి అయ్యంగారు రచయిత, తిరుచానూరు 1984 303 25.0
2382 రామ.516 294.592 2 రామాయణ రహస్యము ఇంద్రకంటి సూర్యనారాయణమూర్తి రచయిత, ఏలూరు 1992 122 12.0
2383 రామ.517 294.592 2 శ్రీ రామాయణ రహస్యాలు కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య రచయిత, బుద్దాం 1992 20 4.0
2384 రామ.518 294.592 2 శ్రీ రామాయణ రహస్యం రామచంద్ర డోంగరే శాస్త్రి తి.తి.దే. 1992 235 18.0
2385 రామ.519 294.592 2 శ్రీ రామాయణ రహస్య దర్శిని మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 459 250.0
2386 రామ.520 294.592 2 రామాయణ రత్నాకరము విద్యాప్రకాశానంద గిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1987 832 60.0
2387 రామ.521 294.592 2 రాఘవ గుణ రత్నకోశము ఆకెళ్ల అచ్చన్నశాస్త్రి రచయిత, తిరుపతి 1983 184 25.0
2388 రామ.522 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణ శ్లోక రత్నాలు యస్. నాగయ్య తి.తి.దే. 1985 103 3.0
2389 రామ.523 294.592 2 రామాయణంలోని రత్నాలు వడలి అనసూయాదేవి సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ ... 124 6.5
2390 రామ.524 294.592 2 రామాయణ రత్నమాల శీలానంద స్వామిని చిన్మయారణ్య పబ్లి.ట్రస్ట్, భీమవరం 2001 100 25.0
2391 రామ.525 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ రత్నమాలిక న.చ.రఘునాధాచార్యులు ఆర్ష వాజ్ఞ్మయ ప్రచార సమితి ... 118 4.0
2392 రామ.526 294.592 2 రామాయణ రత్నమాల ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి తి.తి.దే. 1982 240 18.0
2393 రామ.527 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి,నారాయణశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1942 537 80.0
2394 రామ.528 294.592 2 ఉత్తర రామాయణం బి.నాగలక్ష్మి భరతాశ్రమం, గుంటూరు 2011 148 40.0
2395 రామ.529 294.592 2 ఉత్తర రామాయణం యామన బసవయ్య రచయిత, సిగడాం. శ్రీకాకుళం జి. 1995 172 40.0
2396 రామ.530 294.592 2 అద్భుతోత్తర రామాయణము జనమంచి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ వల్లూరు పోలేపల్లి వెంగన్నశ్రేష్ఠి 1969 127 3.5
2397 రామ.531 294.592 2 అద్భుతోత్తర రామాయణము జనమంచి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ వల్లూరు పోలేపల్లి వెంగన్నశ్రేష్ఠి 1969 127 3.5
2398 రామ.532 294.592 2 ఆశ్చర్య రామాయణం. ఉత్తర కాండ లక్కావఝ్ఝల వేంకటకృష్ణశాస్త్రి వెంకట్రామా అండ్ కో. 1945 192 3.0
2399 రామ.533 294.592 2 శ్రీరామచంద్ర దివ్యకథ.ఉత్తరకాండ,ఉత్తర భాగం ఆలపాటి రాధాగోపాలకృష్ణమూర్తి విజయభాస్కర ప్రింటర్స్, గుంటూరు 1991 85 5.0
2400 రామ.534 294.592 2 కుశలవుల కథ, గేయకావ్యము నృసింహానంద భారతీస్వామి ప్రఖ్య సమీర కుమార దేవ్, సికింద్రబాద్ 1981 89 4.0
2401 రామ.535 294.592 2 కుశలవ రామాయణం రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి రాయల కళాగోష్టి, అనంతపురం ... 33 1.5
2402 రామ.536 294.592 2 రామరాజ్యము- కుశలవులు కాళూరి వ్యాసమూర్తి ఆంధ్ర గీర్వాణ విద్యాపీఠము 1967 226 2.5
2403 రామ.537 294.592 2 శ్రీ ఉత్తర రామాయణము.సం.2 కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1981 126 5.0
2404 రామ.538 294.592 2 శ్రీ ఉత్తర రామాయణము.సం.2 కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1981 126 5.0
2405 రామ.539 294.592 2 శ్రీగాయత్రీ రామాయణములు పి.టి.జి.వి.రంగాచార్యులు యాజీ ఎడ్యుకేషనల్ సోసైటీ, విజయనగరం 2009 140 30.0
2406 రామ.540 294.592 2 గాయత్రీ రామాయణము యం.శ్రీరామకృష్ణ రుతుంభర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 165 60.0
2407 రామ.541 294.592 2 శ్రీరామ గాయత్రీ తత్వము పి.వి.గోవిందరావు ... ... 32 2.0
2408 రామ.542 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణం ఆదిపూడి వేంకటసుబ్బారావు రచయిత ... 68 10.0
2409 రామ.543 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణంలో గాయత్రి చింతగుంట సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2009 16 10.0
2410 రామ.544 294.592 2 శ్రీగాయత్రీ రామాయణము కల్లూరి సూర్యనారాయణ సాంఖ్యాయన పబ్లి. హైదరాబాద్ ... 58 8.0
2411 రామ.545 294.592 2 గాయత్రీ రామయణము కోట సత్యనారాయణ ఆధ్యాత్మ ప్రచార సంఘం, రాజమండ్రి 1978 44 6.0
2412 రామ.546 294.592 2 శ్రీ గాయత్త్రీ రామాయణము చదలువాడ జయరామశాస్త్రి చదలవాడ జయరామశాస్త్రి అండ్ సన్స్, నెల్లూరు 1968 40 1.0
2413 రామ.547 294.592 2 గాయత్రీ రామాయణము కోట సత్యనారాయణ ఆధ్యాత్మ ప్రచార సంఘం, రాజమండ్రి 1978 38 2.0
2414 రామ.548 294.592 2 శ్రీ గాయత్త్రీ రామాయణము బహుజనపల్లి రాఘవాచార్యులు ఆనంద ముద్రణాలయం, చెన్నై 1921 72 1.5
2415 రామ.549 294.592 2 గాయత్రీ రామాయణము ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య ములకలూరి రాధాకృష్ణమూర్తి, గుంటూరు 1993 30 2.0
2416 రామ.550 294.592 2 గాయత్రీ రామాయణము తంగిరాల నాగేశ్వర శర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 19 1.0
2417 రామ.551 294.592 2 తెలుగు బాల రామాయణము నందిరాజు సూర్యనారాయణ శర్మ జ్ఞానోదయ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 67 35.0
2418 రామ.552 294.592 2 శ్రీ బాలరామాయణము ... ఆర్ష ధర్మ గ్రంధ ప్రచార మండలి,నెల్లూరు 2002 90 20.0
2419 రామ.553 294.592 2 బాల రామాయణము,టీకా , తాత్పర్యం వడ్డాది వీర్రాజు గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 1986 57 3.0
2420 రామ.554 294.592 2 బాల రామాయణము,టీకా , తాత్పర్యం శ్రీరంగం దేశికాచార్యులు రాయలు అండ్ కో,కడప 1949 48 0.3
2421 రామ.555 294.592 2 బాల రామాయణము,టీకా , తాత్పర్యం యం.కే.రామానుజాచార్యులు శ్రీ అరుణా బుక్ హౌస్, చెన్నై 1985 51 2.5
2422 రామ.556 294.592 2 బాల రామాయణము,టీకా , తాత్పర్యం శ్రీరంగం దేశికాచార్యులు రాయలు అండ్ కో,కడప 1962 48 0.3
2423 రామ.557 294.592 2 బాల రామాయణము,టీకా , తాత్పర్యం చలమచర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1993 48 7.5
2424 రామ.558 294.592 2 బాల రామాయణము,టీకా , తాత్పర్యం ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1976 56 1.0
2425 రామ.559 294.592 2 బాల రామాయణము,టీకా , తాత్పర్యం చలమర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1993 48 7.5
2426 రామ.560 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము,ప్రధమ ప్రకరణం జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1931 424 10.0
2427 రామ.561 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము,ద్వితీయ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1932 479 10.0
2428 రామ.562 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, మూడవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1932 416 10.0
2429 రామ.563 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, నాలుగవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1933 472 10.0
2430 రామ.564 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, ఐదవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1933 432 10.0
2431 రామ.565 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, ఆరవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చ్వెన్నై 1934 408 10.0
2432 రామ.566 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, ఏడవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1934 452 10.0
2433 రామ.567 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, ఎనిమదవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1935 431 10.0
2434 రామ.568 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, తొమ్మిదవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1936 440 10.0
2435 రామ.569 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, పదవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1938 328 10.0
2436 రామ.570 294.592 2 శ్రీరామావతార తత్త్వము, పదునొకండవ ప్రకరణం. జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1939 476 10.0
2437 రామ.571 294.592 2 నా పరిశీలనలో రామాయణం పి. హెచ్. గుప్త నాస్తిక యుగం ప్రచురణలు, గుంటూరు 1986 216 10.0
2438 రామ.572 294.592 2 రామాయణ ప్రసంగములు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణము 1983 106 6.5
2439 రామ.573 294.592 2 రామాయణ ప్రసంగములు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1983 106 6.5
2440 రామ.574 294.592 2 అనర్ఘ రాఘవము ... ... 1905 984 2.0
2441 రామ.575 294.592 2 అనర్ఘ రాఘవమ్ బేతవోలు రామబ్రహ్మం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం.హైదరా 1992 840 80.0
2442 రామ.576 294.592 2 శ్రీరామాయణం శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్య స్వామి రచయిత 2005 30 8.0
2443 రామ.577 294.592 2 చంపూరామాయణము,1 భాగం కందుకూరి రామకృష్ణ, సూర్యనారాయణ రచయిత,రాజమండ్రి 2009 351 90.0
2444 రామ.578 294.592 2 చంపూరామాయణము,2 భాగం కందుకూరి రామకృష్ణ, సూర్యనారాయణ రచయిత,రాజమండ్రి 2009 352-686 90.0
2445 రామ.579 294.592 2 వేదమన్త్ర రామాయణమ్,బాలకాణ్డ నీలకణ్ఠాచార్య సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 2001 209 40.0
2446 రామ.580 294.592 2 వేదమంత్ర రామాయణమ్, అయోధ్య,అరణ్య, కిష్కింద కాండలు నీలకణ్ఠాచార్య సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 2002 160 60.0
2447 రామ.581 294.592 2 వేదమంత్ర రామాయణమ్, అయోధ్య,అరణ్య, కిష్కింద కాండలు నీలకణ్ఠాచార్య సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 2002 160 60.0
2448 రామ.582 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము భా.1 (బాల, అయోధ్య కాండలు) యం. కృష్ణామాచార్యులు, గోలి వేంకటరామయ్య గీతాప్రెస్, గోరక్‌పూర్ 2006 704 110.0
2449 రామ.583 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము భా.2 (అరణ్య, కిష్కింద, సుందర కాండలు) యం. కృష్ణామాచార్యులు, గోలి వేంకటరామయ్య గీతాప్రెస్, గోరక్‌పూర్ 2007 772 130.0
2450 రామ.584 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము భా.3 (యుద్ధ, ఉత్తర కాండలు) యం. కృష్ణామాచార్యులు, గోలి వేంకటరామయ్య గీతాప్రెస్, గోరక్‌పూర్ 2007 866 145.0
2451 రామ.585 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము భా.3 (బాల, అయోద్య కాండలు) బరూరు త్యాగరాయ శాస్త్రులు గీర్వాణభాషా రత్నాకరము, చెన్నై 2005 322 110.0
2452 రామ.586 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము భా.3 (అరణ్య, కిష్కంద, సుందర కాండలు) బరూరు త్యాగరాయ శాస్త్రులు గీర్వాణభాషా రత్నాకరము,చెన్నై 2005 375 110.0
2453 రామ.587 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము భా.3 (ఉత్తర కాండము) బరూరు త్యాగరాయ శాస్త్రులు గీర్వాణభాషా రత్నాకరము, చ్వెన్నై 2005 126 100.0
2454 రామ.588 294.592 2 శ్రీమద్రామయణము భా.3 (యుద్ధకాండలు) బరూరు త్యాగరాయ శాస్త్రులు గీర్వాణభాషా రత్నాకరము,చెన్నై 2005 252 110.0
2455 రామ.589 294.592 2 శ్రీ రంగనాథ రామాయణము ... ... ... 114 10.0
2456 రామ.590 294.592 2 శ్రీ రంగనాథ రామాయణము ... ... ... 390 10.0
2457 రామ.591 294.592 2 భాస్కరరామాయణము వంకాయల కృష్ణస్వామి శెట్టి శ్రీ రంగ విలాసము, చెన్నపట్టణము 1906 124 10.0
2458 రామ.592 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము గండి కోట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి మద్రాసు లాజర్నల్ ప్రెస్, చెన్నై 1924 160 1.5
2459 రామ.593 294.592 2 బాల కాండము శ్రీ చదలవాడ సుందరరామాశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1963 533 2.0
2460 రామ.594 294.592 2 శ్రీ రామాయణ సారోద్దారము అయోద్య కాండము ములుకుట్ల నరసింహావధానులు ఆంద్ర గ్రంథాలయము 1933 196 1.5
2461 రామ.595 294.592 2 శ్రీ రామాయణ సారోద్దారము అరణ్య కాండము ములుకుట్ల నరసింహావధానులు ఆంద్ర గ్రంథాలయము 1933 518 2.0
2462 రామ.596 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణాంతర్గత అయోద్య కాండము చదలువాడ జయరామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1954 1113 100.0
2463 రామ.597 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము అరణ్యకాండ చలమచర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 576 50.0
2464 రామ.598 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము కిష్కిందకాండ ... ... ... 610 4.0
2465 రామ.599 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణాంతర్గత సుందర కాండము శ్రీ చదలవాడ సుందరరామాశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1972 735 60.0
2466 రామ.600 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము సుందరకాండము(పారాయణ ప్రతి) చలమచర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 537 20.0
2467 రామ.601 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము సుందరకాండము చలమచర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1992 728 75.0
2468 రామ.602 294.592 2 శ్రీసుందర కాండము ... ... ... 734 40.0
2469 రామ.603 294.592 2 శ్రీసుందర కాండము ... ... ... 734 40.0
2470 రామ.604 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము యుద్ధకాండము-1 (ఆంధ్ర తాత్పర్య సహితము) చలమచర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 503 75.0
2471 రామ.605 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము యుద్ధకాండము- పూర్వభాగము (ఆంధ్ర తాత్పర్య సహితము) చలమచర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 503 75.0
2472 రామ.606 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము యుద్ధకాండము- ఉత్తరభాగము (ఆంధ్ర తాత్పర్య సహితము) చలమచర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 595 75.0
2473 రామ.607 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణాంతర్గత ఉత్తరకాండము (ఆంధ్ర తాత్పర్య సహితము) వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1925 857 2.5
2474 రామ.608 294.592 2 రామాయణ సారోద్ధారము ఉత్తరకాండము ద్వితీయ ములుకుట్ల నరసింహావధానులు దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 411 30.0
2475 రామ.609 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము ఉత్తరకాండము ... ... ... 260 0.5
2476 రామ.610 294.592 2 శ్రీరామ చరితము నరపరాజు శ్రీధరరావు రచయిత, చీరాల 1986 56 9.0
2477 రామ.611 294.592 2 వేదరామాయణోపోద్ఘాతము ములుకుట్ల నరసింహావధానులు ... ... 427 2.0
2478 రామ.612 294.592 2 వన్దే వాల్మీకి కోకిలమ్ భా.1 హరి లక్ష్మీ నరసింహశర్మ వేదశాస్త్ర రక్షణ పరిషత్, విజయవాడ 1986 428 45.0
2479 రామ.613 294.592 2 వన్దే వాల్మీకి కోకిలమ్ భా.1 హరి లక్ష్మీ నరసింహశర్మ వేదశాస్త్ర రక్షణ పరిషత్, విజయవాడ 1986 428 45.0
2480 రామ.614 294.592 2 చంపూ రామాయణము లక్ష్మణసూరి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1915 616 2.0
2481 రామ.615 294.592 2 రామకథ నారు నాగనార్య రచయిత, కడప 1972 248 4.0
2482 రామ.616 294.592 2 నిర్వచన భారత గర్భరామాయణము రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ రామకృష్ణ , నరసరావుపేట 1954 82 1.0
2483 రామ.617 294.592 2 రామాయణము వావిళ్ల వెంకటేశ్వర్లు ... 1914 191 1.0
2484 రామ.618 294.592 2 ఆంధ్ర చంపూరామాయణము రొంపిచర్ల కృష్ణశాస్త్రి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1976 230 10.0
2485 రామ.619 294.592 2 ఆంజనేయ రామాయణము (బాల, అయోద్య కాండలు) ధర్మవరపు సీతారామాంజనేయులు సాహితీ సమితి 1969 300 3.0
2486 రామ.620 294.592 2 ఆంజనేయ రామాయణము (అరణ్య , కిష్కంద, సుందర0 ధర్మవరపు సీతారామాంజనేయులు సాహితీ సమితి 1969 300 3.0
2487 రామ.621 294.592 2 ఆంజనేయ రామాయణము (అరణ్య , కిష్కింద, సుందర ధర్మవరపు సీతారామాంజనేయులు సాహితీ సమితి 1969 344 3.0
2488 రామ.622 294.592 2 ఆంజనేయ రామాయణము (యుద్ధ కాండ) ధర్మవరపు సీతారామాంజనేయులు సాహితీ సమితి 1969 278 3.0
2489 రామ.623 294.592 2 హనుమద్రామాయణము, బాల నుంచి యుద్ధ కాండల వరకు1,2 భా కొండేపూడి సూర్యనారాయణ రచయిత , తణుకు 1985 202 25.0
2490 రామ.624 294.592 2 శ్రీ హనమద్రామాయణము నాదెళ్ల మేధా దక్షిణామూర్తి రచయిత, మచిలీపట్టణము 1970 571 10.0
2491 రామ.625 294.592 2 శ్రీ దాశరధీ విలాసము.ప్రధమ భాగం, క్రొత్తపల్లి లక్ష్మయ్య మంజూవాణి ముద్రాక్షర శాల, ఏలూరు 1911 373 0.8
2492 రామ.626 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి, బాలకాండ కల్లూరి చంద్రమౌళి మోడరన్ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 1950 191 2.0
2493 రామ.627 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి, అరణ్య కాండ కల్లూరి చంద్రమౌళి సందేశమాల, తెనాలి 1950 223 2.0
2494 రామ.628 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి, కిష్కింద కాండ కల్లూరి చంద్రమౌళి సందేశమాల, తెనాలి 1951 196 2.0
2495 రామ.629 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి, సుందర కాండ కల్లూరి చంద్రమౌళి సందేశమాల, తెనాలి 1951 202 2.0
2496 రామ.630 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి, ఉత్తర కాండ కల్లూరి చంద్రమౌళి సందేశమాల, తెనాలి 1952 198 2.0
2497 రామ.631 294.592 2 శ్రీరామాయణ శతకము ... ... ... 84 2.0
2498 రామ.632 294.592 2 కంద రామాయణము గూడూరు చిన పెంచలరాజు ... ... 131 2.0
2499 రామ.633 294.592 2 మొల్ల రామాయణం బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు ఎమెస్కో, మచిలీపట్టణం 1971 192 4.3
2500 రామ.634 294.592 2 మొల్ల రామాయణం ... బాలసరస్వతి బుక్ డిపో, కర్నూలు ... 178 4.3