వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -3

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
1001 భాగ.121 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము బమ్మెర పోతన ... 1977 416 15.0
1002 భాగ.122 294.592 5 భాగవతసుధాలహరి ప్రథమ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 1988 214 6.0
1003 భాగ.123 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతప్రకాశము ద్వితీయ స్కంధము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1978 484 28.0
1004 భాగ.124 294.592 5 ఎమస్కో వచనమహాభాగవతము (మూడవ సం.) అయనంపూడి గురునాథరావు యం. శేషాచలం అండ్ కం.,మచీలిపట్టణం 1985 148 15.0
1005 భాగ.125 294.592 5 ఎమస్కో వచనమహాభాగవతము అష్టమ స్కం. అయనంపూడి గురునాథరావు యం. శేషాచలం అండ్ కం.,మచీలిపట్ట్యణం 1986 177 20.0
1006 భాగ.126 294.592 5 శ్రీ మహలక్ష్మీ భాగవతము ప్రథమ భాగం రావిగౌరీ నాగేశ్వరీదేవి, సీతాదేవి రచయితలు, హైదరాబాద్ 2006 311 200.0
1007 భాగ.127 294.592 5 శ్రీ మహలక్ష్మీ భాగవతము ద్వితీయ భాగం రావిగౌరీ నాగేశ్వరీదేవి, సీతాదేవి రచయితలు, హైదరాబాద్ 2006 314 100.0
1008 భాగ.128 294.592 5 శ్రీ మహలక్ష్మీ భాగవతము తృతీయ భాగం రావిగౌరీ నాగేశ్వరీదేవి, సీతాదేవి రచయితలు, హైదరాబాద్ 2007 214 100.0
1009 భాగ.129 294.592 5 శ్రీ మహలక్ష్మీ భాగవతము చతుర్ధ భాగం రావిగౌరీ నాగేశ్వరీదేవి, సీతాదేవి రచయితలు, హైదరాబాద్ 2007 191 100.0
1010 భాగ.130 294.592 5 శ్రీ మహలక్ష్మీ భాగవతము పంచమ భాగం రావిగౌరీ నాగేశ్వరీదేవి, సీతాదేవి రచయితలు, హైదరాబాద్ 2008 168 6.0
1011 భాగ.131 294.592 5 భాగవతసుధాలహరి. 1-1 పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 1988 214 6.0
1012 భాగ.132 294.592 5 భాగవతసుధాలహరి. 1 -2 పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 1989 397 20.0
1013 భాగ.133 294.592 5 భాగవతసుధాలహరి. 1-3 పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 1989 434 21.0
1014 భాగ.134 294.592 5 భాగవతసుధాలహరి. 1-4 పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 1990 373 23.5
1015 భాగ.135 294.592 5 భాగవతసుధాలహరి. 1-5 పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 1990 560 33.5
1016 భాగ.136 294.592 5 భాగవతసుధాలహరి 2-1 పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 1990 367 16.0
1017 భాగ.137 294.592 5 భాగవతసుధాలహరి 2-2 పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 1993 446 21.0
1018 భాగ.138 294.592 5 భాగవతదర్శనము, భాగవత కథ ఏకాదశ భాగం ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి శ్రీ రామచరణ మందిరము, బుద్దాం 1965 256 2.5
1019 భాగ.139 294.592 5 భాగవతదర్శనము, భాగవత కథ 13వ భాగం ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి శ్రీ రామచరణ మందిరము, బుద్దాం 1966 279 3.0
1020 భాగ.140 294.592 5 దక్షప్రజాపతి (హరినామ ప్రభావము) ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి భాగవత గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణము ... 192 3.0
1021 భాగ.141 294.592 5 భాగవత కథ (జగన్మోహిని) ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి భాగవత గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణము 1968 414 2.5
1022 భాగ.142 294.592 5 శ్రీభాగవత కథ-25 ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆర్షభారతీ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1969 446 5.0
1023 భాగ.143 294.592 5 భాగవత కథ-32 (ఉత్తర రామచరిత్ర) ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి భాగవత గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణము ... 309 2.5
1024 భాగ.144 294.592 5 భాగవత కథ-35 (భీష్ముడు-యదువంశం) ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి శ్రీ రామచరణ మందిరము, బుద్దాం ... 320 2.5
1025 భాగ.145 294.592 5 భాగవత కథ-36 (యదువంశం) ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి శ్రీ రామచరణ మందిరము, బుద్దాం 1998 200 10.0
1026 భాగ.146 294.592 5 భాగవత కథ-37 (కృష్ణచరిత్రం) ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి శ్రీ వేంకటేశ్వరార్ష భారతీధర్మసంస్థ, హైదరాబాద్ 1988 218 10.0
1027 భాగ.147 294.592 5 భాగవత కథ-58,59 (సారోపదేశము ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి భాగవత కథాగ్రంథమాల, మచిలీపట్టణం 1969 507 5.0
1028 భాగ.148 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత సారము వావిలాల వేంకటశివావధాని వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1918 406 2.0
1029 భాగ.149 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము మొదటి భాగం కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ కం., చెన్నై 1912 302 2.0
1030 భాగ.150 294.592 5 భారత భాగవతమములు దాన వైవిధ్యము రామినేని పద్మావతి రచయిత, గుంటూరు 2011 158 50.0
1031 భాగ.151 294.592 5 భాగవతామృతము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 80 10.0
1032 భాగ.152 294.592 5 భాగవతసుధ కల్లూరి చంద్రమౌలి రచయిత, గుంటూరు. 1975 244 10.0
1033 భాగ.153 294.592 5 భాగవతసుధ రామకృష్ణానంద స్వామి భూమానందాశ్రమము, గండి క్షేత్రము 1994 296 30.0
1034 భాగ.154 294.592 5 భాగవతవాహిని సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి సాధనా ట్రస్ట్, ప్రశాంతి నిలయం 2010 246 63.0
1035 భాగ.155 294.592 5 భాగవతవాహిని సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి సాధనా ట్రస్ట్, ప్రశాంతి నిలయు ... 256 10.0
1036 భాగ.156 294.592 5 సంగ్రహభాగవతము జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1960 132 1.3
1037 భాగ.157 294.592 5 మహాభాగవతము వచనం ధూళిపాళ్ళ రామమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2000 248 50.0
1038 భాగ.158 294.592 5 ఆంధ్రమహాభాగవతము బమ్మెర పోతన లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపొ. రాజమండ్రి 1986 304 25.0
1039 భాగ.159 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము మొదటి భాగం ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1979 132 1.0
1040 భాగ.160 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము రెండవ భాగం ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1979 95 1.5
1041 భాగ.161 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1992 227 20.0
1042 భాగ.162 294.592 5 ఉషశ్రీభాగవతము ఉషశ్రీ శ్రీ మహా లక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రై., విజయవాడ 1988 304 20.0
1043 భాగ.163 294.592 5 మహాభాగవతం దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1996 407 40.0
1044 భాగ.164 294.592 5 శ్రీ మహావిష్ణు వైభవమ్ ఎ. రాఘవరావు డా. వాసుదేవభక్తసంఘం , గుంటూరు 2002 72 15.0
1045 భాగ.165 294.592 5 శ్రీమహావిష్ణువు అవతార కథలు(22) కుర్నూతల పెదహనుమంతరావు రచయిత, గుంటూరు. 1964 48 1.0
1046 భాగ.166 294.592 5 దశావతారములు స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం,ధవళేశ్వరం 1989 79 6.0
1047 భాగ.167 294.592 5 అవతార వైభవము కోరిశపాటి వేంకటసుబ్బయ్య రచయత, గుంటూరు 1996 96 32.0
1048 భాగ.168 294.592 5 భాగవతరసం శ్రీహరిరామనాథ్ తి.తి.దే. 1982 269 27.0
1049 భాగ.169 294.592 5 భాగవతకథలు పులిచెర్ల సాంబశివరావు రచయత, గుంటూరు 2010 158 100.0
1050 భాగ.170 294.592 5 భాగవతకథలు చివుకుల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి వేంకట్రామా అండ్ కో, విజయవాడ 1951 92 0.8
1051 భాగ.171 294.592 5 శ్రీమద్బాగవతము(10 శ్లోకాలు) వేదవ్యాస మహర్షి రామానంద గౌడియమఠం, కొవ్వూరు 1981 48 2.0
1052 భాగ.172 294.592 5 శ్రీమద్బాగవతము(10 శ్లోకాలు) వేదవ్యాస మహర్షి రామానంద గౌడియమఠం, కొవ్వూరు 1981 48 2.0
1053 భాగ.173 294.592 5 చతుశ్లోకీ గీతాభాగవతము శ్రీ శేషి వాసుదేవగ్రంథమాల, ఆలపాడు ... 28 1.0
1054 భాగ.174 294.592 5 చతుశ్లోకీ గీతాభాగవతమ్ ... కృష్ణానంద మఠం, దిల్‌సుఖ్‌నగర్ ... 64 10.0
1055 భాగ.175 294.592 5 చతుశ్లోకీ గీతాభాగవతమ్ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, దిల్‌సుఖ్‌నగర్ ... 64 10.0
1056 భాగ.176 294.592 5 భాగవత చతుశ్స్లోకీ బెల్లంకొండ రామారాయ కవిః సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2003 64 20.0
1057 భాగ.177 294.592 5 భాగవతజ్యోతి ఏ.సి. భక్తి వేదాంత ప్రభుపాదులు భక్తివేదాంత బుక్‌ట్రస్ట్, ముంబై 2003 134 40.0
1058 భాగ.178 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 2001 71 17.0
1059 భాగ.179 294.592 5 బృందావన భాగవతము సిద్దేశ్వరానంద భారతీస్వామి స్వయం సిద్ద కాళీపీఠం, గుంటూరు. 2006 172 50.0
1060 భాగ.180 294.592 5 భాగవతామృతము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భాగవత మందిరం, రాజమండ్రి ... 80 21.0
1061 భాగ.181 294.592 5 భాగవతామృతము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భాగవత మందిరం, రాజమండ్రి .... 80 21.0
1062 భాగ.182 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమాహత్మ్యం శ్రీ విజయవిష్ణు మహరాజ్ పంచమర్తి శ్రీనివాస్, గుంటూరు 2006 28 15.0
1063 భాగ.183 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమాహత్మ్యం దాసశేషుడు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1972 127 1.0
1064 భాగ.184 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమాహత్మ్యం దాసశేషుడు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1972 127 1.0
1065 భాగ.185 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమహిమ మిన్నికంటి గురునాధశర్మ రచయత, గుంటూరు 1952 154 2.0
1066 భాగ.186 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమహీమ మిన్నికంటి గురునాధశర్మ రచయత, గుంటూరు 1952 154 2.0
1067 భాగ.187 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమాహత్మ్యము బోయనపల్లి వేంకటాచార్య తి.తి.దే. 1982 91 12.0
1068 భాగ.188 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమాహత్మ్యము(పద్మపురాణం) జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి శ్రీ గౌడీయమఠం, గుంటూరు 1987 104 8.0
1069 భాగ.189 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమాహత్మ్యము(పద్మపురాణం) జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి శ్రీ గౌడీయమఠం, గుంటూరు 1987 104 8.0
1070 భాగ.190 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమాహత్మ్యము(పద్మపురాణం) పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2003 32 10.0
1071 భాగ.191 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రవచనాలు వేదుల సీతారామాచార్యులు వ్యాసవాణి ప్రచురణలు, పొన్నూరు ... 64 10.0
1072 భాగ.192 294.592 5 శ్రీకృష్ణభాగవతము (హరికథ) కొప్పరపు గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు. 1943 200 2.0
1073 భాగ.193 294.592 5 హరికథాసుధ పుట్టపర్తి కరుణాదేవి బి.ఎస్. రాఘవ, అథోని 2006 222 60.0
1074 భాగ.194 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత సమీక్ష ములుకుట్ల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ జయమహాదేవ భక్త బృందము, హైదరాబాద్ 2000 30 50.0
1075 భాగ.195 294.592 5 శ్రీమహాభాగవత ప్రశ్నోత్తరాలు మల్లవరపు సుబ్బయ్య శర్మ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1955 64 5.0
1076 భాగ.196 294.592 5 విశ్వకళ్యాణ భాగవతము వెల్లంకి ఉమాకాంతశాస్త్రి రచయిత, ఖరక్‌పూర్ 1994 107 30.0
1077 భాగ.197 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము-ప్రథమ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ సత్యనిధి ప్రకాశనము, కర్నూలు 1994 406 65.0
1078 భాగ.198 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము-ద్వితీయ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ సత్యనిధి ప్రకాశనము, కర్నూలు 1995 201 45.0
1079 భాగ.199 294.592 5 భాగవత కథాసుధ రాజన్న కవి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 1984 49 15.0
1080 భాగ.200 294.592 5 భాగవత నవనీతము శలాక రఘనాథ శర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, అనంతపురం 1996 108 40.0
1081 భాగ.201 294.592 5 భాగవత నవనీతము శలాక రఘనాథ శర్మ గోకుల్ పబ్లికేషన్స్, కాచిగూడ, హైదరాబాదు 1996 108 40.0
1082 భాగ.202 294.592 5 గర్గభాగవతము ధర్మవరపు సీతారామాంజనేయులు తి.తి.దే. 1995 240 25.0
1083 భాగ.203 294.592 5 భాగవత చంపూప్రబంధము గట్టి లక్ష్మీ నరసింహశాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 205 4.0
1084 భాగ.204 294.592 5 భాగవత చంపూప్రబంధము గట్టి లక్ష్మీ నరసింహశాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 205 4.0
1085 భాగ.205 294.592 5 బాలభాగవత దోనూరి కోనేరునాథ తి.తి.దే. 1954 463 27.0
1086 భాగ.206 294.592 5 ద్విపద భాగవతము మడికి సింగనార్య ఎస్. గోపాలన్, తంజావూర్ 1950 219 3.0
1087 భాగ.207 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత మణిహారము ప్రథమ సం. దర్భా వేంకటరమణ నటరాజ ప్రభాకర్ రచయిత, రాజమహేంద్రవరం 1981 475 75.0
1088 భాగ.208 294.592 5 శ్రీమద్బాగవతము(ద్విపద) కొండేపూడి సుబ్బారావు తి.తి.దే. 1981 311 12.0
1089 భాగ.209 294.592 5 శ్రీమద్బాగవతము(ద్విపద) కొండేపూడి సుబ్బారావు తి.తి.దే. 1981 311 12.0
1090 భాగ.210 294.592 5 ద్విపద భాగవతము(ప్రథమ, ద్వితీయ స్క. తరిగొండ వెంగమాంబ ఆ.ప్ర. ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంథాలయ,హైదరాబాద్ 2009 259 100.0
1091 భాగ.211 294.592 5 శ్రీప్రార్థనా భాగవతము (ద్విపదలు) భా.2 కనుమలూరి శివరామయ్య తి.తి.దే. 1983 441 30.0
1092 భాగ.212 294.592 5 శ్రీప్రార్థనా భాగవతము (ద్విపదలు) భా.2 కనుమలూరి శివరామయ్య తి.తి.దే. 1984 441 30.0
1093 భాగ.213 294.592 5 భాగవత భాగవత చంపూః(మంద్రవ్యాఖ్య) బెల్లంకొండ రామారాయ కవిః ఆంధ్ర గ్రంధాలయం, విజయవాడ 1949 502 150.0
1094 భాగ.214 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము బమ్మెర పోతన వాణీనికేతనము, తెనాలి 1938 322 2.0
1095 భాగ.215 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1973 563 100.0
1096 భాగ.216 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము రాయదుర్గము నరసయ్యశాస్త్రి ... ... 556 100.0
1097 భాగ.217 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము తేవప్పెరుమాళ్ళయ్య వేమూరు వేంకటకృష్ణమ సెట్టి, చెన్నై 1911 550 50.0
1098 భాగ.218 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము ... ... ... 558 50.0
1099 భాగ.219 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతము (ప్రథమ సం. బమ్మెర పోతన ఆ.ప్ర. సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 804 25.0
1100 భాగ.220 294.592 5 భాగవతావతరణము(పద్యనాటిక) నోరి నరసింహశాస్త్రి సాహితీ సమితి, గుం.తె.రేపల్లె 1933 39 2.0
1101 భాగ.221 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతావతరణము తంగిరాల నరసింహమూర్తి రచయిత, భోపాల్ 2005 58 20.0
1102 భాగ.222 294.592 5 భాగవత సుభాషితములు మహీధర జగన్మోహనరావు విశ్వసాహిత్యమాల , రాజమండ్రి 1969 75 1.5
1103 భాగ.223 294.592 5 కృష్ణాభిసారిక-మీరా కోడూరు పుల్లారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 152 150.0
1104 భాగ.224 294.592 5 కృష్ణాభిసారిక-మీరా కోడూరు పుల్లారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 115 70.0
1105 భాగ.225 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి అర్. వేంకటేశ్వర అన్డ్ కంపెనివారిచే 1915 1362-1632 2.0
1106 భాగ.226 294.592 5 భాగవత జ్యోతి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భాగవత మందిరం, రాజమండ్రి ... 32 9.0
1107 భాగ.227 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతీయ వేణుగీతం ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది, హైదరాబాద్ 2003 84 50.0
1108 భాగ.228 294.592 5 శ్రీమన్మహాభాగవతం వేలూరి కుప్పుస్వామి మొదలియారు ... 1168 100.0
1109 భాగ.229 294.592 5 శ్రీమద్బాగవత మహాపురాణం ద్వితీయ సంపుటము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1991 202 25.0
1110 భాగ.230 294.592 5 శ్రీమద్బాగవత మహాపురాణం చతుర్ధ సంపుటము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1993 172 25.0
1111 భాగ.231 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతంలోని ముఖ్యపాత్రలు యం.కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2005 35 15.0
1112 భాగ.232 294.592 5 భాగవత ప్రభ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1991 132 15.0
1113 భాగ.233 294.592 5 భాగవత వాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1992 84 10.0
1114 భాగ.234 294.592 5 భాగవత వాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1992 84 10.0
1115 భాగ.235 294.592 5 భాగవతమాహాత్మ్యము,ఫలశ్రుతులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1995 134 20.0
1116 భాగ.236 294.592 5 భాగవతమాహాత్మ్యము,ఫలశ్రుతులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1993 122 20.0
1117 భాగ.237 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతము(పోతన) భక్త పోతన శివజ్యోతి ప్రచురణ, గుంటూరు 1995 449 100.0
1118 భాగ.238 294.592 5 భాగవత సార ముక్తావళి కట్టమంచి సుబ్రహ్మణ్యరెడ్డి వెంకట్రామా అండ్ కో, విజయవాడ 1936 212 1.5
1119 భాగ.239 294.592 5 పోతన పద్యాలు వడ్లమాని వెంకటరమణ రచయిత, కాకినాడ ... 120 50.0
1120 భాగ.240 294.592 5 శ్రీకృష్ణరాసలీల యోగత్రయీహేల మేళ్లచేర్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తిమ్మసముద్రము 2001 189 50.0
1121 భాగ.241 294.592 5 బమ్మెరపోతన రత్నములు వావిలకొలను సుబ్బారావు కోదండరామసేవాసమాజం, అంగలకుదురు 1985 163 6.0
1122 భాగ.242 294.592 5 భాగవత నవనీతము శీమకుర్తి చినసుబ్బారావు రచయిత, ఏలూరు 1988 175 30.0
1123 భాగ.243 294.592 5 పోతన నాదసుధ పల్లెర్ల రామమోహనరావు మహతి ప్రచురణలు,మహబూబ్ నగర్ 2009 52 20.0
1124 భాగ.244 294.592 5 భాగవతరత్నములు ద్రో.సీతారామారావు కురుకూరి సుబ్బారావు, భీమడోలు 1928 110 1.0
1125 భాగ.245 294.592 5 భాగవత కథాసుధ యస్.రాజన్నకవి యువకవితా సమితి,ప్రొద్దుటూరు 1984 49 8.0
1126 భాగ.246 294.592 5 మందార మకరందాలు సి.నారాయణరెడ్డి, డా. తి.తి.దే. 1992 61 17.0
1127 భాగ.247 294.592 5 శ్రీమహాభాగవత మకరందాలు బమ్మెర పోతన గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ ... 208 60.0
1128 భాగ.248 294.592 5 గజేంద్రమోక్షము బమ్మెర పోతన శ్రీశైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 104 8.0
1129 భాగ.249 294.592 5 గజేంద్రమోక్షము బమ్మెర పోతన గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్ 1995 32 20.0
1130 భాగ.250 294.592 5 గజేంద్రమోక్షము నేదునూరి గోపాలకృష్ణ భాగవతమందిరం,రాజమండ్రి 1992 38 8.0
1131 భాగ.251 294.592 5 భాగవత రత్నాకరము శ్రీవిద్యాప్రకాశనందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1988 1008 35.0
1132 భాగ.252 294.592 5 గజేంద్రమోక్షము బూరెల సత్యనారాయణ మూర్తి లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపొ. రాజమండ్రి 1987 84 5.0
1133 భాగ.253 294.592 5 గజేంద్రమోక్షము చెన్నభట్ల వేంకటకృష్ణ శర్మ బాలసరస్వతి,చెన్నై 1983 96 3.0
1134 భాగ.254 294.592 5 గజేంద్రమోక్షము(టీకా తాత్పర్యం) పండిత పరిష్కృతము రోహిణి ప్రచురణ, రాజమండ్రి 2001 104 15.0
1135 భాగ.255 294.592 5 గజేంద్రమోక్షణము ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంతసాహితి, హైదరాబాద్ 1997 34 8.0
1136 భాగ.256 294.592 5 గజేంద్రమోక్షము(బమ్మెర పోతన) బమ్మెర పోతన శ్రీపావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 1999 217 100.0
1137 భాగ.257 294.592 5 శ్రీకూర్మావతార కథ పాలావజ్ఝల రామారావు శ్రీకవితా పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1978 47 2.0
1138 భాగ.258 294.592 5 శ్రీవామన కథామంజరి శాకునూరు అనంతపద్మనాభప్రసాద్ తి.తి.దే. 1991 55 7.0
1139 భాగ.259 294.592 5 వామనచరిత్రము నేదునూరి గంగాధరం కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 203 40.0
1140 భాగ.260 294.592 5 గజేంద్రమోక్షము బమ్మెర పోతన రోహిణి ప్రచురణ, రాజమండ్రి 2008 104 18.0
1141 భాగ.261 294.592 5 భక్తకుచేల అన్నవరపు రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు. 2007 72 15.0
1142 భాగ.262 294.592 5 భక్తకుచేల అన్నవరపు రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు. 2007 72 15.0
1143 భాగ.263 294.592 5 యుగపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు సంధ్యావందనం శ్రీనివాసరావు గాయత్రీ ఆశ్రమము, సికింద్రాబాద్ 1990 59 6.0
1144 భాగ.264 294.592 5 రుక్మిణీ కల్యాణము మల్లాది సత్యనారాయణ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్ 1984 88 3.5
1145 భాగ.265 294.592 5 రుక్మిణీ కల్యాణము(తాత్పర్యం) కొంపెళ్ల వేంకటరామశాస్త్ర్త్రి రోహిణి ప్రచురణ, రాజమండ్రి 2000 80 12.0
1146 భాగ.266 294.592 5 రుక్మిణీ కల్యాణము కొంపెళ్ల వేంకటరామశాస్త్ర్త్రి రోహిణి ప్రచురణ, రాజమండ్రి 2010 80 15.0
1147 భాగ.267 294.592 5 రుక్మిణీ కల్యాణము(తాత్పర్యం) ఆత్మకూరు బాలభాస్కర్ వసుంధర పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2010 80 15.0
1148 భాగ.268 294.592 5 రుక్మిణీ కల్యాణము పురాణపండరాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి ... 24 5.0
1149 భాగ.269 294.592 5 శ్రీరుక్మిణీ కల్యాణము బమ్మెర పోతన శ్రీపావని సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2006 156 100.0
1150 భాగ.270 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము బమ్మెర పోతన వాణీనికేతనము, తెనాలి 1939 112 0.8
1151 భాగ.271 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతము బమ్మెర పోతన 1954 110 1.0
1152 భాగ.272 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయమఠం, గుంటూరు 2007 304 75.0
1153 భాగ.273 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము సప్తమ స్కంధము బమ్మెర పోతన రామకృష్ణా ప్రింటింగ్ వర్క్సు, తెనాలి 1929 138 1.0
1154 భాగ.274 294.592 5 గజేంద్రమోక్షణం ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంతసాహితీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1997 34 8.0
1155 భాగ.275 294.592 5 శ్రీమాదాంధ్రభాగవతము బమ్మెర పోతన ఆర్.వెంకటేశ్వర అండ్ కం.మద్రాసు 1940 424 1.5
1156 భాగ.276 294.592 5 ప్రహ్లాద చరిత్రము బమ్మెర పోతన కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1964 130 1.5
1157 భాగ.277 294.592 5 పోతన భాగవతము బమ్మెర పోతన తి.తి.దే. 1988 235 35.0
1158 భాగ.278 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము బమ్మెర పోతన వాణీనికేతనము, తెనాలి 1940 115 2.0
1159 భాగ.279 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంతసాహితి, గుంటూరు 1992 164 20.0
1160 భాగ.280 294.592 5 శ్రీమాదాంధ్రభాగవతము సప్తమ స్కంధము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1937 336 1.5
1161 భాగ.281 294.592 5 శ్రీమాదాంధ్రభాగవతము సప్తమ స్కంధము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1965 188 12.0
1162 భాగ.282 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము పూర్వభాగము బమ్మెర పోతన శ్రీ సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 1992 660 100.0
1163 భాగ.283 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము ఉత్తర భాగము బమ్మెర పోతన శ్రీ సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 1992 440 100.0
1164 భాగ.284 294.592 5 యశోదానందగేహిని ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2005 98 75.0
1165 భాగ.285 294.592 5 యశోదానందగేహిని ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2005 98 75.0
1166 భాగ.286 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత సారామృతము ప్రథమ బిందువు టంకాల సత్యనారాయణ భారతై ప్రెస్, తెనాలి 1978 123 8.0
1167 భాగ.287 294.592 5 భాగవతము దశమస్కంధము యామిజాల పద్మనాభస్వామి రచయిత,చెన్నై 1961 244 12.0
1168 భాగ.288 294.592 5 శ్రీభాగవతమహాపురాణము దశమ స్కంధము రాయసం వీరేశ్వరశర్మ శ్రీకృష్ణ సాహిత్యసేవా సం.విజయవాడ 1994 507 100.0
1169 భాగ.289 294.592 5 శ్రీభాగవతమహాపురాణము దశమ స్కంధము రాయసం వీరేశ్వరశర్మ శ్రీకృష్ణ సాహిత్యసేవా సం.విజయవాడ 1994 507 100.0
1170 భాగ.290 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము చతుర్థ సంపుటము శ్రీరామనృసింహమూర్తి కవులు శ్రీరామనృసింహ గ్రంథరత్నమాల, ఉప్పులూరు 1956 354 6.0
1171 భాగ.291 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము.దశమ స్కం.పూర్వ భా. బమ్మెర పోతన శ్రీవాణీ నికేతనం,తెనాలి ... 324 10.0
1172 భాగ.292 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము దశమ స్కంధము దేవరాజ సుధీమణి ఆర్.వెంకటేశ్వర అండ్ కం.చెన్నై 1949 368 2.5
1173 భాగ.293 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము.దశమ.పూర్వాభాగం ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంతసాహితి,హైదరాబాద్ 1995 451 50.0
1174 భాగ.294 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము.దశమ.పూర్వా ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంతసాహితి,హైదరాబాద్ 1995 451 50.0
1175 భాగ.295 294.592 5 సూరసాగరము.దశమస్కంధ సంగ్రహం మైలవరపు సూర్యనారాయణ మూర్తి రచయిత,కృష్ణం పాలెం 1992 208 15.0
1176 భాగ.296 294.592 5 సూరసాగరము.దశమస్కంధ సంగ్రహం మైలవరపు సూర్యనారాయణ మూర్తి రచయిత,కృష్ణం పాలెం 1992 208 15.0
1177 భాగ.297 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత సారామృతము.స్కం.10.పూర్వ టంకాల సత్యనారాయణ భారతై ప్రెస్, తెనాలి 1978 736 6.0
1178 భాగ.298 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము.స్కం.10.పూర్వ పాలపర్తి నాగలింగశాస్త్రి శ్రీవాణీ నికేతనం,తెనాలి 1948 322 4.0
1179 భాగ.299 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము ఏకాదశ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయమఠం, గుంటూరు 1983 480 15.0
1180 భాగ.300 294.592 5 శ్రీమద్గురు భాగవతము ఏకాదశ స్కంధములు మిన్నికంటి గురునాధశర్మ ఓరియంట్ పవర్ ప్రెస్,తెనాలి 1952 336 5.0
1181 భాగ.301 294.592 5 శ్రీ గర్గ భాగవతము ... ... ... 532 7.0
1182 భాగ.302 294.592 5 శ్రీ గర్గ సంహిత.భా.1 రోహిణీ వెంకట సుందరవరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1992 234 100.0
1183 భాగ.303 294.592 5 శ్రీ గర్గ సంహిత.భా.2 రోహిణీ వెంకట సుందరవరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1995 150 100.0
1184 భాగ.304 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతము. ... ... ... 486 100.0
1185 భాగ.305 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతము. ... ... ... 460 100.0
1186 భాగ.306 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము. శ్రీవీరరాఘవీయవ్యాఖ్య బ్రహ్మవిద్యావిలాస ప్రెస్ 1885 534 100.0
1187 భాగ.307 294.592 5 శ్రీబృహత్ భాగవతామృతమ్.ప్ర.ఖండం శ్రీల సనాతన గోస్వామి రామానంద గౌడియమఠం, కొవ్వూరు 1983 208 8.0
1188 భాగ.308 294.592 5 శ్రీకృష్ణచరితము దొడ్ల వెంకటరామరెడ్డి గ్రంధకర్త, కావలి 1947 618 12.0
1189 భాగ.309 294.592 5 శ్రీకృష్ణచరితము దొడ్ల వెంకటరామరెడ్డి గ్రంధకర్త, కావలి 1947 618 12.0
1190 భాగ.310 294.592 5 శ్రీ భాగవత మాహాత్మ్యము ... శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1972 127 1.8
1191 భాగ.311 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం స్వామి కృష్ణదాస్‌జి తి.తి.దే. 1984 384 11.5
1192 భాగ.312 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం.చుళుకం.1 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1954 251 4.0
1193 భాగ.313 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం.చుళుకం.2 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1966 253-718 4.0
1194 భాగ.314 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం.చుళుకం.3 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1974 263 5.0
1195 భాగ.315 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం.చుళుకం.3 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1967 263 4.5
1196 భాగ.316 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం.చుళుకం.3 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1967 263 4.5
1197 భాగ.317 294.592 5 శ్రీకృష్ణావతార తత్త్వము.చుళుకం.4 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1968 270 6.0
1198 భాగ.318 294.592 5 శ్రీకృష్ణావతార తత్త్వము.చుళుకం.4 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1968 273 8.0
1199 భాగ.319 294.592 5 శ్రీకృష్ణ రాసలీల - యోగత్రయీ హేల మేళ్లచేర్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తిమ్మసముద్రము 2001 189 25.0
1200 భాగ.320 294.592 5 శ్రీకృష్ణ కథామృతం.స్కం.10 స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం, దవళేశ్వరం 1990 299 25.0
1201 భాగ.321 294.592 5 శ్రీకృష్ణ కథామృతం,స్కం.10 స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం, దవళేశ్వరం 1990 299 25.0
1202 భాగ.322 294.592 5 శ్రీకృష్ణ కథామృతం.స్కం.10,భా.2 స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం, దవళేశ్వరం 1989 196 20.0
1203 భాగ.323 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం.మధురలీల.చుళుకం.1 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1954 251 3.0
1204 భాగ.324 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలామృతం.మధురలీల.చుళుకం.1 వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం,అంగలకుదురు 1920 260 1.1
1205 భాగ.325 294.592 5 శ్రీగిరిరాజు గోవర్ధనం బి.యస్.ఆచార్య శ్రీకృష్ణ చైతన్య ధామం,గుంటూరు 1999 38 12.0
1206 భాగ.326 294.592 5 శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతము రఘునాధ దాసగోస్వామి బాదం సుబ్బహ్మణ్యం,కాకినాడ 1991 131 7.5
1207 భాగ.327 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 2012 227 30.0
1208 భాగ.328 294.592 5 శ్రీకృష్ణాన్వేషణ స్వామిని శీలానంద చిన్మయా ట్రస్ట్, భీమవరం 2009 137 60.0
1209 భాగ.329 294.592 5 శ్రీకృష్ణ చిత్ర కథావళీ చెరువు లక్ష్మీపతి శాస్త్ర్రి సీతారామ అండ్ కో, విజయవాడ 1948 343 6.0
1210 భాగ.330 294.592 5 శ్రీకృష్ణ గీత పోలిశెట్టి బ్బదర్స్ గ్రంధకర్త, పెద్దాపురం 2006 109 30.0
1211 భాగ.331 294.592 5 శ్రీకృష్ణచరితము గాలి గుణశేఖర్ రావి కృష్ణకుమారి,చీరాల 2011 185 60.0
1212 భాగ.332 294.592 5 శ్రీకృష్ణచరితము గాలి గుణశేఖర్ రావి కృష్ణకుమారి,చీరాల 2011 185 60.0
1213 భాగ.333 294.592 5 గోకుల బృందావనం గుంటుబోయిన వెంకటరమణమ్మ రచయిత్రి,విశాఖపట్నం 2005 200 50.0
1214 భాగ.334 294.592 5 శ్రీ బాలకృష్ణ దివ్యలీలలు మురుకుట్ల కామేశ్వరి రచయిత్రి,నరసాపురం ... 46 10.0
1215 భాగ.335 294.592 5 శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానసారధి అడివి సూర్యకుమారి యువభారతి, హైదరాబాద్ 1995 148 35.0
1216 భాగ.336 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీల ఆకొండి విశ్వనాధం రచయిత్రి,ఒంగోలు 1997 40 25.0
1217 భాగ.337 294.592 5 చిన్ని కృష్ణుడు ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య శ్రీనివాస భాస్కర ప్రచురణ.హైదరాబాద్ 1979 104 8.0
1218 భాగ.338 294.592 5 శ్రీకృష్ణుడు అప్పజోడు వెంకటసుబ్బయ్య.డా ఏ.సరోజనీదేవి, తిరుపతి 1993 70 18.0
1219 భాగ.339 294.592 5 శ్రీకృష్ణుడు అప్పజోడు వెంకటసుబ్బయ్య.డా ఏ.సరోజనీదేవి, తిరుపతి 1993 70 18.0
1220 భాగ.340 294.592 5 శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జయదయాళ్ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 1997 80 4.0
1221 భాగ.341 294.592 5 శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జయదయాళ్ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2000 80 5.0
1222 భాగ.342 294.592 5 క్రీడామయుడు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1985 214 20.0
1223 భాగ.343 294.592 5 శ్రీ కృష్ణలీలామృతం ... తి.తి.దే. 1984 384 11.5
1224 భాగ.344 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీలలు మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత,గుంటూరు 2008 22 5.0
1225 భాగ.345 294.592 5 కృష్ణభగవానుడు డి.యం.కె.గాంధి తి.తి.దే. 1981 79 5.0
1226 భాగ.346 294.592 5 శ్రీకృష్ణుఁడు ... భువనవిజయం పబ్లి., విజయవాడ 2001 26 10.0
1227 భాగ.347 294.592 5 శ్రీకృష్ణచరితము చింతలపాటి నరసింహదీక్షితులు చేవ లక్ష్మమ్మ, అందుకూరు(సత్తెనపల్లి) 1987 58 2.0
1228 భాగ.348 294.592 5 శ్రీకృష్ణుని చరిత్రము ... ... ... 280 6.0
1229 భాగ.349 294.592 5 శ్రీకృష్ణభక్తి రసామృతము దేవన ఆనందస్వామి శ్రీకృష్ణగీతాభక్తి ప్ర.స.,హైదరాబాద్ ... 80 20.0
1230 భాగ.350 294.592 5 కృష్ణ కథ అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గ్రంధకర్త,చండూరు ... 109 4.0
1231 భాగ.351 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత పురాణపరిశీలనం డి. నాగసిద్దారెడ్డి తి.తి.దే. 1995 56 6.0
1232 భాగ.352 294.592 5 కృష్ణభజనం యల్లాపంతుల జగన్నాధం వెంకట్రామా అండ్ కో, విజయవాడ 1944 36 0.5
1233 భాగ.353 294.592 5 నల్లనయ్య కథలు ప్రయాగ రామకృష్ణ శ్రీమహాలక్ష్మి బుక్స్,విజయవాడ 1989 151 27.0
1234 భాగ.354 294.592 5 నల్లనయ్య కథలు ప్రయాగ రామకృష్ణ శ్రీమహాలక్ష్మి బుక్స్,విజయవాడ 1988 151 20.0
1235 భాగ.355 294.592 5 కృష్ణ లహరి ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లి.ఒంగోలు 1989 94 10.0
1236 భాగ.356 294.592 5 భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కె.కృష్ణాజీ రచయిత, ప్రొద్దుటూరు ... 100 6.0
1237 భాగ.357 294.592 5 బాలముకుందం సుందర చైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం, దవళేశ్వరం 1990 134 10.0
1238 భాగ.358 294.592 5 బాలముకుందం సుందర చైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం, దవళేశ్వరం 1990 134 10.0
1239 భాగ.359 294.592 5 కృష్ణ ప్రాప్తి మార్గము తిరుమల రామచంద్ర,పెయ్యేటి గోపాలకృష్ణ భక్తివేదాంత బుక్‌ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 79 10.0
1240 భాగ.360 294.592 5 కృష్ణుని చేరే మార్గము తిరుమల రామచంద్ర,సం.బి.శ్రీనివాసాచార్యులు భక్తివేదాంత బుక్‌ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2007 74 10.0
1241 భాగ.361 294.592 5 పురాణ పురుషుడు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1980 298 15.0
1242 భాగ.362 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీలలు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ యం.శేషాచలం అండ్ కో,మచిలీపట్టణం 1984 190 12.0
1243 భాగ.363 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీలలు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ యం.శేషాచలం అండ్ కో,మచిలీపట్నం 1984 190 12.0
1244 భాగ.364 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత పురాణ పరిశీలనము డి. నాగసిద్దారెడ్డి తి.తి.దే. 1980 64 1.5
1245 భాగ.365 294.592 5 శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రత్రయము ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 49 30.0
1246 భాగ.366 294.592 5 కృష్ణ ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లి.ఒంగోలు 2004 320 100.0
1247 భాగ.367 294.592 5 కృష్ణ కథ ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లి.ఒంగోలు 1981 204 15.0
1248 భాగ.368 294.592 5 శ్రీకృష్ణాలహరి మల్లాది చంద్రశేఖరశాస్త్రి తి.తి.దే. 1992 56 3.0
1249 భాగ.369 294.592 5 శ్రీకృష్ణాలహరి మల్లాది చంద్రశేఖరశాస్త్రి తి.తి.దే. 1992 56 3.0
1250 భాగ.370 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీలలు మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత,గుంటూరు 2008 22 8.0
1251 భాగ.371 294.592 5 క్రీడ యం.రామనరసింహమూర్తి పారుపూడి వీరేశ్వరశాస్త్రి,నేదునూరు 1993 68 12.0
1252 భాగ.372 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీల ఆకొండి విశ్వనాధం రచయిత్రి,ఒంగోలు 1997 36 25.0
1253 భాగ.373 294.592 5 శ్రీకృష్ణావతారం శార్వరి తి.తి.దే. 1992 184 40.0
1254 భాగ.374 294.592 5 శ్రీకృష్ణావతార వైభవం పి. జగదీశ్వరరావు, యం.బాలకేశ్వరరావు రచయితలు,చీరాల 1989 400 35.0
1255 భాగ.375 294.592 5 శ్రీకృష్ణావతార వైభవం పి. జగదీశ్వరరావు, యం.బాలకేశ్వరరావు రచయితలు,చీరాల 1989 400 35.0
1256 భాగ.376 294.592 5 శ్రీకృష్ణావతార తత్త్వము జనమంచి శేషాద్రి శర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1927 412 4.0
1257 భాగ.377 294.592 5 శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జాతకము టంకాల సత్యనారాయణ భారతై ప్రెస్, తెనాలి 1978 61 2.5
1258 భాగ.378 294.592 5 శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జాతకము టంకాల సత్యనారాయణ భారతై ప్రెస్, తెనాలి 1978 61 2.5
1259 భాగ.379 294.592 5 శ్రీకృష్ణ సహస్రనామావళి వివరణ రోహిణీ వెంకట సుందరవరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1985 259 15.0
1260 భాగ.380 294.592 5 కృష్ణచేతన ధారా రాధాకృష్ణమూర్తి 2002 20 8.0
1261 భాగ.381 294.592 5 శ్రీకృష్ణస్తుతులు చింతపల్లి వరలక్ష్మి 128 20.0
1262 భాగ.382 294.592 5 శ్రీకృష్ణస్తుతులు చింతపల్లి వరలక్ష్మి 128 20.0
1263 భాగ.383 294.592 5 శ్రీకృష్ణ నిత్యపూజ ఆదిపూడి వెంకటశివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 32 5.5
1264 భాగ.384 294.592 5 శ్రీహరిస్తోత్రములు అట్లూరి కాశీఅన్నపూర్ణాబాయి,ఉంగుటూరు 2000 80 10.0
1265 భాగ.385 294.592 5 శ్రీకృష్ణనామామృతము పార్వతీకుమార్ వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2006 176 25.0
1266 భాగ.386 294.592 5 శ్రీకృష్ణనామామృతము పార్వతీకుమార్ వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2006 176 25.0
1267 భాగ.387 294.592 5 గీతామృతసారము జి. జనార్దనరావు రచయిత, గుంటూరు 60 12.0
1268 భాగ.388 294.592 5 శ్రీ కృష్ణరాసలీల యోగత్రయీహేల మేళ్లచెర్వు వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం శాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 2014 215 65.0
1269 భాగ.389 294.592 5 శ్రీ రాసలీలా రహస్యము అను. సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1975 62 3.0
1270 భాగ.390 294.592 5 రాసపంచాధ్యాయి రాయప్రోలు సుబ్బారావు 1975 66 10.0
1271 భాగ.391 294.592 5 రాసక్రీడా విశ్వరూపం గరిమెళ్ళ వీరరాఘవులు ఉపాసనతత్త్వ గ్రంథమాల 1981 60 6.0
1272 భాగ.392 294.592 5 శ్రీ రాసలీలా రహస్యము సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1975 62 2.0
1273 భాగ.393 294.592 5 శ్రీ రాసలీలా రహస్యము సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1975 62 3.0
1274 భాగ.394 294.592 5 శ్రీ రాసలీలా రహస్యము.2 సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1976 63-134 3.0
1275 భాగ.395 294.592 5 శ్రీ రాసలీలా రహస్యము.3 సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1976 133-192 3.0
1276 భాగ.396 294.592 5 శ్రీ రాసలీలా రహస్యము.4 సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1976 193-256 3.0
1277 భాగ.397 294.592 5 శ్రీ రాసలీలా రహస్యము.5 సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1977 257-328 3.0
1278 భాగ.398 294.592 5 శ్రీ రాసలీలా రహస్యము.5 సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1977 257-328 3.0
1279 భాగ.399 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతీయ వేణుగీతం ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2003 84 50.0
1280 భాగ.400 294.592 5 శ్రీకృష్ణరాసలీల యోగత్రయీహేల మేళ్లచెర్వు వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం శాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 2014 215 65.0
1281 భాగ.401 294.592 5 భద్రా కళ్యాణం కె.వి. కృష్ణకుమారి కాజా వెంకట జగన్నాథరావు, హైదరాబాద్ 2004 259 135.0
1282 భాగ.402 294.592 5 లీలాకృష్ణుడు.దశమస్కంధము ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ ఖరిడేహాల్ వేంకటరావు, సింగపూర్ 1987 126 10.0
1283 భాగ.403 294.592 5 శ్రీ రాధగోవింద చంద్రిక సుధీర దామోదర మహరాజ్ శ్రీరామానంద గౌడీయమఠం, కొవ్వూరు 1982 262 18.0
1284 భాగ.404 294.592 5 శ్రీ రాధాపరతత్త్వము ఆర్. వీరభద్రరావు శ్రీ బృందావన కృష్ణసమాజము, గుంటూరు. 1965 142 6.0
1285 భాగ.405 294.592 5 శ్రీ రాధాపరతత్త్వము ఆర్. వీరభద్రరావు శ్రీ బృందావన కృష్ణసమాజము, గుంటూరు. 1965 148 6.0
1286 భాగ.406 294.592 5 రాసలీలా మహాకావ్యము ఆకొండి విశ్వనాథం విశ్వభారతి, ఒంగోలు 2006 126 126.0
1287 భాగ.407 294.592 5 రాధాలహరి సిద్దేశ్వరానంద భారతీస్వామి స్వయం సిద్ద కాళీపీఠం, గుంటూరు. 2003 40 12.0
1288 భాగ.408 294.592 5 యశోదానందగేహిని ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2005 98 75.0
1289 భాగ.409 294.592 5 బృందావన భాగవతము సిద్దేశ్వరానంద భారతీస్వామి స్వయం సిద్ద కాళీపీఠం, గుంటూరు. 2006 172 50.0
1290 భాగ.410 294.592 5 శ్రీ వ్రజ మాధురి సుధీర దామోదర మహరాజ్ శ్రీరామానంద గౌడీయమఠం, కొవ్వూరు 2001 99 30.0
1291 భాగ.411 294.592 5 శ్రీ వ్రజ మాధురి సుధీర దామోదర మహరాజ్ శ్రీరామానంద గౌడీయమఠం, కొవ్వూరు 2001 99 30.0
1292 భాగ.412 294.592 5 యశోదకృష్ణ మహాకవి సూరదాసు మాధురి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2008 288 150.0
1293 భాగ.413 294.592 5 యశోదకృష్ణ మహాకవి సూరదాసు మాధురి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2008 288 150.0
1294 భాగ.414 294.592 5 మాధవ మాధుర్యం పల్లె సీను శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 1997 96 26.0
1295 భాగ.415 294.592 5 మాధవ మాధుర్యం పల్లె సీను శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 1997 96 26.0
1296 భాగ.416 294.592 5 శ్రీ గోపికా గీతములు ... శ్రీ కృష్ణచైతన్య ధామము, గుంటూరు 2007 22 8.0
1297 భాగ.417 294.592 5 గోపికా హృదయోల్లాసం ఆచార్య బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం ... 1996 168 24.0
1298 భాగ.418 294.592 5 గోపీ హృదయం స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం,హైదరాబాద్ 2000 40 12.0
1299 భాగ.419 294.592 5 గోపీ హృదయం బొమ్మకంటి వేంకట సింగరాచార్య కల్యాణీ ప్రచురణలు, చెన్నై 1984 104 5.0
1300 భాగ.420 294.592 5 గోపికాగీతమ్ సుందర రాజన్ సంకా శ్రీధర్, తెనాలి 1982 148 4.0
1301 భాగ.421 294.592 5 గోపికాస్వాంతము కన్నెగంటి ప్రభాకరశాస్త్రి హిపాకోస్ పబ్లికేషన్స్, కందుకూరు 1977 63 5.0
1302 భాగ.422 294.592 5 శ్రీ గోపికా గీతములు రాధికా ప్రసాద్ రాధా మహలక్ష్మీ సేవా సమితి, గుంటూరు. ... 106 12.0
1303 భాగ.423 294.592 5 శ్రీ గోపికా గీతములు రాధికా ప్రసాద్ రాధా మహలక్ష్మీ సేవా సమితి, గుంటూరు. ... 106 12.0
1304 భాగ.424 294.592 5 గోపికా గీతము శంకారానందగిరి స్వామి రచయత, పెనమలూరు 2001 240 35.0
1305 భాగ.425 294.592 5 గోపికా గీతము శంకారానందగిరి స్వామి రచయత, పెనమలూరు 2001 240 35.0
1306 భాగ.426 294.592 5 గోపికా గీతములు శ్రీరామచంద్రకేశవ డోంగరే మహారాజ కే. శివసత్యనారాయణ, నర్సాపురం 1986 228 15.0
1307 భాగ.427 294.592 5 గోపికా గీతమ్ సుందరరాజన్ సంకా శ్రీధర్, తెనాలి 1982 148 4.0
1308 భాగ.428 294.592 5 దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణభగవానుడు శ్రీల వ్యాసదేవ భక్తివేదాంత బుక్‌ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2006 886 100.0
1309 భాగ.429 294.592 5 భ్రమర గీత సార్ (భా.1) మహాత్మా సూరదాసు సుశీలమ్మ, కర్నూలు 2004 176 50.0
1310 భాగ.430 294.592 5 భ్రమర గీత సార్ (భా.2) మహాత్మా సూరదాసు సుశీలమ్మ, కర్నూలు 2004 168 50.0
1311 భాగ.431 294.592 5 భ్రమర గీతము మహాకవి సూరదాసు మాధురీ ప్రచురణలు, విజయవడ 2006 183 85.0
1312 భాగ.432 294.592 5 భ్రమర గీతము ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది, హైదరాబాద్ 2005 108 75.0
1313 భాగ.433 294.592 5 భ్రమర గీతము ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది, హైదరాబాద్ 2005 108 75.0
1314 భాగ.434 294.592 5 హరివంశము హరీత శివశర్మ ఆంధ్ర సచిత్ర వార పత్రిక 1961-62 900 100.0
1315 భాగ.435 294.592 5 హరివంశము హరీత శివశర్మ ఆంధ్ర సచిత్ర వార పత్రిక 1959-63 400 50.0
1316 భాగ.436 294.592 5 శ్రీకృష్ణ లీలలు(బాలానందం) రెంటాల గోపాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2007 80 25.0
1317 భాగ.437 294.592 5 చిట్టి కృష్ణుడు ... గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2007 20 10.0
1318 భాగ.438 294.592 5 గోపాలుడు, మోహనుడు ... గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2005 22 10.0
1319 భాగ.439 294.592 5 శ్రీకృష్ణుడు ... గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2005 22 10.0
1320 భాగ.440 294.592 5 కృష్ణ-క్రీస్తు తారతమ్యము సి.హెచ్. ఫ్రాన్సిస్ జీవన్ జ్యోతి పబ్నిషర్స్, నరసాపూర్ 1989 106 7.0
1321 భాగ.441 294.592 5 గీతగోవిందకావ్యము జయదోవకృక వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1993 266 2.00
1322 భాగ.442 294.592 5 శ్రీకృష్ణుడు అప్పజోడు వెంకటసుబ్బయ్య.డా రచయిత, తిరుపతి 1993 70 18.0
1323 భాగ.443 294.592 5 గజేంద్ర మోక్షం- ఋషి ఋణం మేళ్ల చెర్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2008 52 20.0
1324 భాగ.444 294.592 5 భాగవత గాధలు - వివరణలు కొండేపూడి సూర్యనారాయణ రచయిత, తణుకు 1982 126 15.0
1325 భాగ.445 294.592 5 శ్రీకృష్ణావతారతత్త్వము ... ... ... 398 40.0
1326 భాగ.446 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవత వైభవము మాధవపెద్ది నాగేశ్వరరావు రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1984 198 5.0
1327 భాగ.447 294.592 5 వీరభద్ర విజయము సవిమర్షక పరిశీలనము కొల్లి బాబూ రాజేంద్రప్రసాద్ గ్రంథకర్త, పెనుమూరు 1991 249 75.0
1328 భాగ.448 294.592 5 పోతన- వీరభద్ర విజయము ఒక పరిశీలనము ఎ. పద్మ బాల రచయిత, రాజమండ్రి 1988 62 12.0
1329 భాగ.449 294.592 5 ప్రహ్లాదుని భక్తితత్త్వము-పోతన ఎర్రనల తులనాత్మక పరిశీలన మరింగంటి లక్ష్మణాచార్యులు రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 104 28.0
1330 భాగ.450 294.592 5 ప్రహ్లాద చరిత్ర-ఎర్రన పోతనల కవితా తులనాత్మక పరిశీలన నందుల గోపాలకృష్ణమూర్తి గ్రంథకర్త, రాజమండ్రి 1988 99 20.0
1331 భాగ.451 294.592 5 సాహిత్యంలో సత్యభామ పచ్చిపులుసు వేంకటేశ్వర్లు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 69 25.0
1332 భాగ.452 294.592 5 పోతన సాహిత్య గోష్ఠి కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, విశాఖపట్నం 1984 172 24.5
1333 భాగ.453 294.592 5 పోతన భాగవతం- శృంగారం మేళ్ల చెర్వు భానుప్రసాదరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1995 200 80.0
1334 భాగ.454 294.592 5 పోతన భాగవతం- శృంగారం మేళ్ల చెర్వు భానుప్రసాదరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1995 200 80.0
1335 భాగ.455 294.592 5 శ్రీకృష్ణభారతి ధూళిపాళ్ల ప్రభాకర కృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1989 384 60.0
1336 భాగ.456 294.592 5 శ్రీకృష్ణభారతి ధూళిపాళ్ల ప్రభాకర కృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1989 384 60.0
1337 భాగ.457 294.592 5 భక్తపోతన-మహాభాగవత రచన ఖండవిల్లి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ విజయలక్ష్మీ పవర్ ప్రెస్, అమలాపురం 1977 186 10.0
1338 భాగ.458 294.592 5 భక్తపోతన-మహాభాగవత రచన ఖండవిల్లి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ విజయలక్ష్మీ పవర్ ప్రెస్, అమలాపురం 1977 186 10.0
1339 భాగ.459 294.592 5 ఆంధ్రభాగవత విమర్శ ప్రసాదరాయకులపతి రచయిత, గుంటూరు 403 50.0
1340 భాగ.460 294.592 5 ఆంధ్రభాగవత విమర్శ ప్రసాదరాయకులపతి రచయిత, గుంటూరు 403 50.0
1341 భాగ.461 294.592 5 భాగవత పాఠపరిశోధనము దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్,హైదరాబాద్ 1968 316 6.5
1342 భాగ.462 294.592 5 భాగవత పాఠపరిశోధనము దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1968 316 6.5
1343 భాగ.463 294.592 5 ఆంధ్రవాజ్ఞ్మయము-కృష్ణకథ.1 ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1982 391 35.0
1344 భాగ.464 294.592 5 ఆంధ్రవాజ్ఞ్మయము-కృష్ణకథ.2 ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1982 312 35.0
1345 భాగ.465 294.592 5 భాగవతముపై భగవద్గీత ప్రభావము పులిజాల వేంకటసూర్యప్రకాశరావు విజయసారధి పబ్లికేషన్స్, నల్గొండ 1989 313 55.0
1346 భాగ.466 294.592 5 ఆంధ్రభాగవతము- విశిష్టాద్వైతపాలనము తట్టా లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు శ్రీమతి టి.వి. రాఘవమ్మ, జగ్గయ్యపేట 1996 412 150.0
1347 భాగ.467 294.592 5 సంస్కృతాంధ్ర భారతభాగవతములు సదృశవిషయ పరిష్కార వివేచన పి.వేణుగోపాలరావు తి.తి.దే. 1983 296 35.0
1348 భాగ.468 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం- దివ్యజీవనమార్గం మోపిదేవి కృష్ణస్వామి యూనివర్సల్ హ్యుమానిటేరియన్ ఎడ్. సొసైటీ, విశాఖ 1992 255 77.0
1349 భాగ.469 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం- దివ్యజీవనమార్గం మోపిదేవి కృష్ణస్వామి యూనివర్సల్ హ్యుమానిటేరియన్ ఎడ్. సొసైటీ, విశాఖ 1992 255 77.0
1350 భాగ.470 294.592 5 భాగవతదర్శన భూమిక జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి స్వామి అయ్యప్ప సంస్కృత గ్రం, గుంటూరు 2000 239 60.0
1351 భాగ.471 294.592 5 భాగవతదర్శన భూమిక జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి స్వామి అయ్యప్ప సంస్కృత గ్రం, గుంటూరు 2000 239 60.0
1352 భాగ.472 294.592 5 పోతన్నగారి వైచిత్రి కే.వి. రామకోటిశాస్త్రి గంగాధర్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 175 25.0
1353 భాగ.473 294.592 5 పోతన్నగారి వైచిత్రి కే.వి. రామకోటిశాస్త్రి గంగాధర్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 176 25.0
1354 భాగ.474 294.592 5 మహ భాగవతోపాఖ్యానములు సామ్రాజ్యలక్ష్మీరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1986 229 35.0
1355 భాగ.475 294.592 5 బాగవతంలో కృష్ణతత్వం సూరంపూడి సుధ నవోదయ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 399 150.0
1356 భాగ.476 294.592 5 శ్రీమద్ భాగవతం- అంతరార్ధసౌందర్యం మైలవరపు శ్రీనివాసరావు గుండా వెంకటసుబ్బరత్నమ్మ,సత్యనారాయణ, బేతంచర్ల 1995 192 45.0
1357 భాగ.477 294.592 5 శ్రీమద్ భాగవతం- అంతరార్ధసౌందర్యం మైలవరపు శ్రీనివాసరావు గుండా వెంకటసుబ్బరత్నమ్మ,సత్యనారాయణ, బేతంచర్ల 1995 192 45.0
1358 భాగ.478 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీలామృతము సంపూర్ణ దశమ స్కందము శ్రీమద్భక్తివిలాస తీర్థగోస్వామి శ్రీరామానంద గౌడీయమఠం, కొవ్వూరు ... 51 25.0
1359 భాగ.479 294.592 5 భోగినీ దండకం బమ్మెర పోతన శ్రీ గాయత్రీ ప్రెస్, విజయవాడ 1994 34 5.0
1360 భాగ.480 294.592 5 వ్రజభాగవతము సిద్దేశ్వరానంద భారతీస్వామి స్వయం సిద్ద కాళీపీఠం, గుంటూరు. 2002 443 200.0
1361 భాగ.481 294.592 5 శ్రీకృష్ణ చంద్రోదయము ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది, హైదరాబాద్ 2003 81 3.0
1362 భాగ.482 294.592 5 కృష్ణగీత మఱ్ఱిపూడి వీరయ్య మాస్టర్ ఇ.కె. పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్టణం 2011 174 100.0
1363 భాగ.483 294.592 5 యుగళ గీతము ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య పోతన కీర్తి కౌముది, హైదరాబాద్ 2006 100 75.0
1364 భాగ.484 294.592 5 భాగవత ప్రసంగములు రాగం వేంకటేశ్వర్లు శ్రీరామనామ క్షేత్రం,గుంటూరు 1975 98 1.0
1365 భాగ.485 294.592 5 భాగవతోపన్యాసములు ఆకొండి వ్యాసమూర్తి శాస్త్రి శ్రీ పద్మా హిందీ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 91 2.0
1366 భాగ.486 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత పురాణపరిశీలనము డి. నాగసిద్దారెడ్డి తి.తి.దే. 1980 64 1.5
1367 భాగ.487 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత పురాణపరిశీలనము డి. నాగసిద్దారెడ్డి తి.తి.దే. 1995 56 6.0
1368 భాగ.488 294.592 5 శ్రీ మహాభాగవత హృదయము మామిళ్లపల్లి నరసింహం గ్రంథకర్త, ప్రొద్దుటూరు 1981 93 10.0
1369 భాగ.489 294.592 5 ఆంధ్రమహాభాగవతోపన్యాసములు మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్,హైదరాబాద్ 1955 374 6.0
1370 భాగ.490 294.592 5 ఆంధ్రమహాభాగవతోపన్యాసములు మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్,హైదరాబాద్ 1968 374 6.0
1371 భాగ.491 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత పంచరత్నములు బాలగంగాధర్ పట్నాయక్ గీతా ప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2008 240 20.0
1372 భాగ.492 294.592 5 సత్యం-శివం - సుందరం శ్రీమద్భాగవతం కాకుమాను భూలక్ష్మి తి.తి.దే. 2012 240 120.0
1373 భాగ.493 294.592 5 సత్యం-శివం - సుందరం శ్రీమద్భాగవతం కాకుమాను భూలక్ష్మి తి.తి.దే. 2012 240 120.0
1374 భాగ.494 294.592 5 పోతన భాగవత నీరాజనం అమరేశం రాజేశ్వరశర్మ తి.తి.దే. 1982 382 10.0
1375 భాగ.495 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ... 1979 464 10.0
1376 భాగ.496 294.592 5 పోతన భక్తి భావములు నందనవనం పేంకట కోటేశ్వరరావు ... ... 20 1.0
1377 భాగ.497 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత రహస్యము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత,రాజమండ్రి 1988 66 10.0
1378 భాగ.498 294.592 5 చెంగల్వపూదండ ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ రమ్షా శిరీషా పబ్లికేషన్స్, సామర్లకోట 2004 214 70.0
1379 భాగ.499 294.592 5 భాగవత వైజయంతిక కరుణశ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 300 25.0
1380 భాగ.500 294.592 5 వంశీమోహనము శ్రీకృష్ణసర్వస్వం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2013 339 250.0
1381 భాగ.501 294.592 5 భాగవతదర్శనము టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2008 272 200.0
1382 భాగ.502 294.592 5 భాగవత హృదయము ధారా రాధాకృష్ణమూర్తి మాస్టర్ ఇ.కె.బుక్ ట్రస్ట్,విశాఖ 2003 243 80.0
1383 భాగ.503 294.592 5 భాగవత జీవనం సి.వి.శివరామకృష్ణశర్మ రచయిత, హోసూరు 2000 79 15.0
1384 భాగ.504 294.592 5 భాగవతసౌరభము ఆశావాది ప్రకాశరావు భక్తలహరి ప్రచురణ, అనంతపురము 2008 87 10.0
1385 భాగ.505 294.592 5 భాగవతయోగం భాగవతము మల్లాది పద్మావతి రచయిత్రి, సికింద్రాబాద్ 2006 187 50.0
1386 భాగ.506 294.592 5 భాగవతసుధా స్రవంతి కరి తిరువెంగళమ్మ రామానుజవాణి,విజయవాడ 1995 48 8.0
1387 భాగ.507 294.592 5 భక్తపోతన-మహాభాగవత రచన ఖండవిల్లి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ విజయలక్ష్మీ పవర్ ప్రెస్, అమలాపురం 1971 186 5.0
1388 భాగ.508 294.592 5 పోతనామాత్యుడు గంగవరపు శేషాద్రి చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1973 43 2.5
1389 భాగ.509 294.592 5 పోతనామాత్యుడు గంగవరపు శేషాద్రి చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1973 43 2.5
1390 భాగ.510 294.592 5 పోతనభాగవతం మానవీయ విలువలు అన్నావఝ్జల రామమోహన్ శర్మ ఎ. శ్రీదేవి, నంద్యాల 2014 172 100.00
1391 భాగ.511 294.592 5 పోతన మహాకవి సర్వతోముఖ పాండిత్యము గరిమెళ్ళ అచ్యుత సత్య శేషగిరి సోమయాజి గరిమెళ్ళ నాగలక్ష్మి, విజయవాడ 2016 220 50.00
1392 భాగ.512 294.592 5 పోతన్న గారి సహజ పాండిత్యము తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1969 92 2.00
1393 భాగ.513 294.592 5 పోతన్న కవితాసుధ పి.యశోదా రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 174 5.0
1394 భాగ.514 294.592 5 పోతనగారి భాగవత తత్త్వము-మానవత్వము పప్పు వేణుగోపాలరావు భాగవత తత్వ ప్రచారసమితి,కడప 1995 104 10.0
1395 భాగ.515 294.592 5 పోతనగారి భాగవత తత్త్వము-మానవత్వము పప్పు వేణుగోపాలరావు భాగవత తత్వ ప్రచారసమితి,కడప 1995 105 10.0
1396 భాగ.516 294.592 5 భక్తకవిరాజు- బమ్మెర పోతరాజు బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1983 60 4.0
1397 భాగ.517 294.592 5 పోతన వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 65 6.0
1398 భాగ.518 294.592 5 బమ్మెరపోతరాజ చరిత్రము మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 1944 78 0.5
1399 భాగ.519 294.592 5 మహాకవి పోతన అమరేశం రాజేశ్వరశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సమాచార శాఖ, హైదరాబాద్ 1982 81 10.00
1400 భాగ.520 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము దశమస్కంధము తాత్పర్యసహితము ... ... ... 572 100.00
1401 భాగ.521 294.592 5 పోతన నిడుదవోలు వేంకటరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ 1962 229 2.8
1402 భాగ.522 294.592 5 పోతన దివాకర్ల వేంకటావధాని సాహిత్య అకాడమి, న్యూఢిల్లీ 1985 78 4.0
1403 భాగ.523 294.592 5 బొమ్మల బాల దశావతారములు రేవళ్ల సూర్యనారాయణమూర్తి శ్రీ మల్లికార్జున పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 190 15.0
1404 భాగ.524 294.592 5 బాలానంద బొమ్మల భాగవతం పురాణపండ రంగనాధ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 120 10.0
1405 భాగ.525 294.592 5 శ్రీకృష్ణ వాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భాగవత మందిరం, రాజమండ్రి 2002 53 9.0
1406 భాగ.526 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (ప్రథమ స్కంధము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2000 1026 250.0
1407 భాగ.527 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (ద్వితీయ స్కంధము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2001 624 150.0
1408 భాగ.528 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (తృతీయ స్కంధము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2001 680 150.0
1409 భాగ.529 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (చతుర్ధ స్కంధము)-1 ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2002 726 160.0
1410 భాగ.530 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (చతుర్ధ స్కంధము)-2 ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2003 824 200.0
1411 భాగ.531 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (పంచమ స్కంధము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2004 833 200.0
1412 భాగ.532 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (షష్ఠ స్కంధము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2005 728 200.0
1413 భాగ.533 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (సప్తమ స్కంధము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2006 770 200.0
1414 భాగ.534 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (అష్టమ స్కంధము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2006 674 250.0
1415 భాగ.535 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (నవమ స్కంధము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2007 622 240.0
1416 భాగ.536 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము ప్రథమ-ద్వితీయ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1990 117 20.0
1417 భాగ.537 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము ద్వితీయ స్కంధము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1991 225 25.0
1418 భాగ.538 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము తృతీయ-ప్రథమ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1981 317 28.0
1419 భాగ.539 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము తృతీయ-ద్వితీయ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1992 211 45.0
1420 భాగ.540 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము తృతీయ-తృతీయ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1992 200 30.0
1421 భాగ.541 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము తృతీయ-చతుర్థ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1988 168 45.0
1422 భాగ.542 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ -ప్రథమ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1981 304 22.0
1423 భాగ.543 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ -ద్వితీయ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1988 284 35.0
1424 భాగ.544 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ స్కంధము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1981 300 28.0
1425 భాగ.545 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ-చతుర్ధ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1988 256 36.0
1426 భాగ.546 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ , పంచమ స్కంధాలు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1982 392 32.0
1427 భాగ.547 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము పంచమ-ద్వితీయ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1988 352 45.0
1428 భాగ.548 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము షష్ఠ- ప్రథమ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1989 272 35.0
1429 భాగ.549 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము షష్ఠ- ద్వితీయ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1988 230 36.0
1430 భాగ.550 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము షష్ఠ- తృతీయ, సప్తమ-ప్రథమ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1985 335 32.0
1431 భాగ.551 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము సప్తమ స్కంధము ప్రథమ, ద్వితీయ భాగాలు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1994 224 30.0
1432 భాగ.552 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము అష్టమ స్కంధము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1994 196 30.0
1433 భాగ.553 294.592 5 శ్రీకృష్ణభగవానుడు (ప్రథమ భాగము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 446 100.0
1434 భాగ.554 294.592 5 శ్రీకృష్ణభగవానుడు (ద్వితీయ భాగము) ఏ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 396 80.0
1435 భాగ.555 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (ప్రథమ, ద్వితీయ స్కందములు) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2002 603 100.0
1436 భాగ.556 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (తృతీయ స్కందము) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2003 700 100.0
1437 భాగ.557 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (చతుర్థ స్కందము) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2004 722 55.0
1438 భాగ.558 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (పంచమ, షష్ఠ స్కందములు) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2005 860 100.0
1439 భాగ.559 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (సప్తమ, అష్టమ స్కందములు) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2007 812 110.0
1440 భాగ.560 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (నవమ స్కందము) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2007 423 100.0
1441 భాగ.561 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (దశమస్కంద పూర్వార్ధము మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2009 917 115.0
1442 భాగ.562 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (దశమస్కంద ఉత్తరార్ధము) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2009 829 95.0
1443 భాగ.563 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (తొమ్మిదవ సంపుటము)ఏకాదశ, ద్వాదశ స్కంధములు మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2010 841 200.0
1444 భాగ.564 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (తృతీయ స్కందము) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2003 700 100.0
1445 భాగ.565 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (చతుర్థ స్కందము) మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2004 722 55.0
1446 భాగ.566 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (పంచమ, షష్ఠ స్కందములు)సంపుటము-4 మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2005 860 100.0
1447 భాగ.567 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (సప్తమ, అష్టమ స్కందములు) 5వ సంపుటిలు మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2007 812 110.0
1448 భాగ.568 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (నవమ స్కందము) 6వ సంపుటిలు మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2007 423 55.0
1449 భాగ.569 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (దశమస్కంధ పూర్వార్ధము) 7వ సంపుటము మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2009 917 115.0
1450 భాగ.570 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (దశమస్కంధ ఉత్తరార్ధము) 8వ సంపుటము మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2009 829 95.0
1451 భాగ.571 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (తొమ్మిదవ సంపుటము) ఏకాదశ ద్వాదశ స్కంధములు మహర్షి వేదవ్యాస తి.తి.దే. 2010 841 200.0
1452 భాగ.572 294.592 5 భాగవత సుధాలహరి (తృతీయ స్కంధము - ప్రథమ సంపుటము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే. 2007 611 95.0
1453 భాగ.573 294.592 5 శ్రీ బాలకృష్ణ లీలావిలాసం మొవ్వ వృషాద్రిపతి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి, గుంటూరు ... 363 200.0
1454 భాగ.574 294.592 5 శ్రీ కృష్ణభగవానుడు శ్రీవ్యాసమహర్షి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబాయి 2006 838 200.0
1455 భాగ.575 294.592 5 భాగవత రత్నాకరము శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 2011 873 150.0
1456 భాగ.576 294.592 5 శ్రీకృష్ణభాగవతము ప్రథమ భాగము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1997 599 95.0
1457 భాగ.577 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీలామృతము సంపూర్ణ దశమ స్కందము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1991 520 50.0
1458 భాగ.578 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతము (రెండవ భాగము) బులుసు వేంకటరమణయ్య రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1962 785-1496 10.0
1459 భాగ.579 294.592 5 శ్రీ మహాభాగవతము (మొదటి సంపుటము బమ్మెర పోతన పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 2006 652 480.0
1460 భాగ.580 294.592 5 శ్రీ మహాభాగవతము (రెండవ సంపుటము) బమ్మెర పోతన పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 2006 788 480.0
1461 భాగ.581 294.592 5 ఆబాలగోపాలానికీ భాగవతం జగన్నాథశర్మ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2014 253 175.0
1462 భాగ.582 294.592 5 పోతన మహాభాగవతం పడాల ఆంధ్రశ్రీ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1983 304 25.0
1463 భాగ.583 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతము ప్రసిద్ధఘట్టములు భక్త పోతన శివజ్యోతి ప్రచురణ, గుంటూరు 1995 449 100.0
1464 భాగ.584 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 2012 227 30.0
1465 భాగ.585 294.592 5 భాగవత నవనీతము మొదటి భాగం శలకా రఘునాథశర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, అనంతపురం 1996 108 40.0
1466 భాగ.586 294.592 5 హరివంశము ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు సిద్ధార్థ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 148 15.0
1467 భాగ.587 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము (ప్రథమ స్కంధము, ప్రథమ భాగము) ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1978 416 20.0
1468 భాగ.588 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (మొదటి భాగం) ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 2001 71 25.0
1469 భాగ.589 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (రెండవ భాగం) ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 2001 120 25.0
1470 భాగ.590 294.592 5 శ్రీ కృష్ణ వైభవము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ రచయిత, గుంటూరు 2007 64 20.0
1471 భాగ.591 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత సారామృతము దశమ (ప్రథమ బిందువు) టంకాల సత్యనారాయణ భారతీ ప్రెస్, తెనాలి 1978 123 6.0
1472 భాగ.592 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత సారామృతము దశమ (ద్వితీయ బిందువు) టంకాల సత్యనారాయణ భారతీ ప్రెస్, తెనాలి 1978 106 4.0
1473 భాగ.593 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత సారామృతము దశమ (తృతీయ బిందువు) టంకాల సత్యనారాయణ భారతీ ప్రెస్, తెనాలి 1978 124 4.5
1474 భాగ.594 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత సారామృతము దశమ (చతుర్థ బిందువు) టంకాల సత్యనారాయణ భారతీ ప్రెస్, తెనాలి 1978 103 4.0
1475 భాగ.595 294.592 5 శ్రీ భాగవత కథ (శ్రీమద్భాగవత దర్శనము) 1 ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి మహారాజు శ్రీ వేంకటేశ్వరార్ష భారతీధర్మసంస్థ, హైదరాబాద్ 1985 254 125.0
1476 భాగ.596 294.592 5 శ్రీ మహాభాగవత మకరందాలు బమ్మెర పోతన గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2006 208 15.0
1477 భాగ.597 294.592 5 భాగవతప్రభ నరసింహ కిరణము కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ 1989 152 25.0
1478 భాగ.598 294.592 5 భాగవత ఆహ్లాద కిరణము కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ 1989 207 50.0
1479 భాగ.599 294.592 5 గోపికా స్వాంతము కన్నెకంటి ప్రభాకరశాస్త్రి హిపాకోస్ పబ్లికేషన్స్, కందుకూరు 1977 63 2.00
1480 భాగ.600 294.592 5 గోపీ హృదయం ముత్తీవి లక్ష్మణదాసు సురుచి ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 119 3.5
1481 భాగ.601 294.592 5 కృష్ణావతారము శార్వరి Crescent Books, Madras ... 175 3.0
1482 భాగ.602 294.592 5 శ్రీ కృష్ణ దత్తకృత శ్రీ కృష్ణ భాగవతము జన్నాభట్ల వేణుగోపాల కృష్ణమూర్తి రచయిత, నరసరావుపేట 2000 100 30.0
1483 భాగ.603 294.592 5 శ్రీకృష్ణలీలామృతం అ. రాఘవరావు శ్రీ వాసుదేవ భక్త సంఘము, గుంటూరు 1993 112 20.0
1484 భాగ.604 294.592 5 గోపికా గీతానుబంధము లక్ష్మిసుందరి జ్ఞాన ప్రసూనాంబ, జ్ఞాన లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, నర్సాపురం 1941 18 1.5
1485 భాగ.605 294.592 5 ప్రకృతి నియమాలు దోషరహిత న్యాయము కె.ఆర్.కె. మోహన్ భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబై 2006 92 10.0
1486 భాగ.606 294.592 5 శ్రీ దామోదరలీల శ్రీ శంకరానందగిరిస్వామి రచయిత, కృష్ణాజిల్లా 2005 131 25.0
1487 భాగ.607 294.592 5 భాగవతసారము టి. లక్ష్మణాచార్యులు యం. కొండమాచార్యులు, తిరుపతి 1995 194 40.0
1488 భాగ.608 294.592 5 శ్రీకృష్ణరాసలీల - యోగత్రయీహేల మేళ్లచేర్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తిమ్మసముద్రము 2001 189 20.0
1489 భాగ.609 294.592 5 వ్యాస భాగవతాంతర్గత శ్రీకృష్ణస్తుతులు చింతపల్లి వరలక్ష్మి ... ... 128 30.0
1490 భాగ.610 294.592 5 మంద్రజాలము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మంద్ర ప్రచురణలు 1973 214 30.0
1491 భాగ.611 294.592 5 శ్రీ కృష్ణ లీలామృతము దామోదర మహారాజు శ్రీ రామానంద గౌడియ మఠము, కొవ్వూరు 2004 51 15.0
1492 భాగ.612 294.592 5 శ్రీ కృష్ణ లీలామృతము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 2001 450 150.00
1493 భాగ.613 294.592 5 శ్రీ కృష్ణ కథామృతము ద్వితీయ భాగము స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం,హైదరాబాద్ 1989 196 20.0
1494 భాగ.614 294.592 5 భక్తి మార్గము సర్వాత్మ దాసు భాగవత ధర్మ సమాజము, నంబూరు ... 48 12.0
1495 భాగ.615 294.592 5 శ్రీకృష్ణ చరితామృతము అవ్వారి గోపాల కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు. 1992 236 35.0
1496 భాగ.616 294.592 5 శ్రీకృష్ణ చరితామృతము అవ్వారి గోపాల కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు. 1992 236 35.0
1497 భాగ.617 294.592 5 శ్రీకృష్ణ జయంతి - కవితా వైజయంతి మల్లేల గురవయ్య రచయిత, మదనపల్లె 2004 66 40.0
1498 భాగ.618 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతీయ గోపీ గీతం ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య సుపథ ప్రచురణలు 2003 112 50.0
1499 భాగ.619 294.592 5 వంశీమోహనము.శ్రీకృష్ణసర్వస్వం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2013 339 250.0
1500 భాగ.620 294.592 5 పోతన భాగవతము-1 ముసునూరు శివరామకృష్ణారావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ ... 169 75.0