వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -131

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
98001 What is Capitalism Alexander Buzuev Progress Publishers, Moscow 1987 278 100.00
98002 What is Communism Kharis Sabirov Progress Publishers, Moscow 1987 296 100.00
98003 What is Surplus Value Tatyana Volkova Progress Publishers, Moscow 1986 301 100.00
98004 What is Marxism Leninism Vladimir Buzuev Progress Publishers, Moscow 1987 310 100.00
98005 What is The World Socialist System G. Pirogov Progress Publishers, Moscow 1987 159 25.00
98006 What is Historical Materialism Zoya Berbeshkina Progress Publishers, Moscow 1985 294 100.00
98007 ABC of Dialectical and Historical Materialism Progress Publishers, Moscow 1976 398 150.00
98008 Conspiracy Against Delgado O. Lgnatyev Progress Publishers, Moscow 1989 371 100.00
98009 Capital Promotes Imperialist Expansion Andrei Gromyko Novosti Press Agency Publishing House 1984 229 55.00
98010 Manifesto of The Communist Party Karl Marx, Frederick Engels Progress Publishers, Moscow 1969 96 10.00
98011 The Way Society Develops E. Plimak, A. Volodin Progress Publishers, Moscow 1983 142 10.00
98012 The World Revolutionary Process A. Pavlenko Progress Publishers, Moscow 1983 173 10.00
98013 Peoples Democracy, A New Form of Political Organization of Society A.I. Sobolev Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 113 10.00
98014 What Soviet art Workers have to say Progress Publishers, Moscow 122 10.00
98015 Détente The Soviet Viewpoint East West Relations After Helsinki Novosti Press Agency Publishing House 1977 133 10.00
98016 Capitalism Today Fantasy & Fact Timur Timofeyev Novosti Press Agency Publishing House 1981 71 10.00
98017 Keep Space Weapon Free Gennadi Gerasimov Novosti Press Agency Publishing House 1984 71 10.00
98018 Thirty Years Since the Victory Over Militarist Japan N. Nikolaev Novosti Press Agency Publishing House 1975 68 15.00
98019 Europe Five Years After Helsinki Yuri Kashlev Novosti Press Agency Publishing House 1980 90 10.00
98020 Epoch of the Collapse of Capitalism and the Development of Socialism Y. Kashlev Progress Publishers, Moscow 140 10.00
98021 Cooperation Between CMEA and Developing Countries Vladimir Berezin Novosti Press Agency Publishing House 1979 76 15.00
98022 A Time for Crucial Decisions Georgi Arbatov Novosti Press Agency Publishing House 1978 31 10.00
98023 The 24th CPSU Congress and Prospects for Communist Construction in the USSR N. Kristosturian Novosti Press Agency Publishing House 1971 94 10.00
98024 Documents of the USSR USA Summit Talks Novosti Press Agency Publishing House 1974 61 10.00
98025 Fundamentals of Marxist Political Economy 1 Novosti Press Agency Publishing House 154 25.00
98026 Connivance with Imperialism Y. Guseu Novosti Press Agency Publishing House 63 10.00
98027 Organisation of Trade B. Gogol progress Publishers, Moscow 79 10.00
98028 Free Trade or Exclusive Blocs V. Arkhipov, A. Bykov Novosti Press Agency Publishing House 1971 142 15.00
98029 The Truth will Out O. Ivanov Novosti Press Agency Publishing House 1971 55 10.00
98030 The Soviet Union: Facts Problems Appraisals Novosti Press Agency Publishing House 1984 120 25.00
98031 The 38th Parallel Sergei Kudasov Novosti Press Agency Publishing House 1988 49 2.50
98032 American History of the Black Question Novosti Press Agency Publishing House 1976 166 25.00
98033 Land Reborn Novosti Press Agency Publishing House 1977 222 30.00
98034 World War Two and the Destinies of Asian and African Peoples Dmitri Efimov Novosti Press Agency Publishing House 1985 118 20.00
98035 The State and Revolution V.I. Lenin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 199 25.00
98036 How The Revolution Was Won Isaak Mints Novosti Press Agency Publishing House 1987 92 15.00
98037 International Terrorism: Facts and Fiction Novosti Press Agency Publishing House 1981 71 15.00
98038 J.V. Stalin on The Opposition J.V. Stalin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1975 921 250.00
98039 J.V. Stalin Works Volume 2 Gana Sahitya Prakash, Calcutta 1974 290 15.00
98040 R&D in Social Reproduction A. Nikolayev Progress Publishers, Moscow 1975 355 100.00
98041 Theories of Regulated Capitalism I.G. Blyumin Foreign Languages Publishing House, Moscow 199 100.00
98042 Karl Marx And His Teachings Frederick Engels People's Publishing House 1983 125 8.00
98043 F. Engels The Origin of the Family, Private Property and the State F. Engels Progress Publishers, Moscow 1972 180 100.00
98044 Karl Marx and Frederick Engels Selected Works Vol. 1 Foreign Languages Publishing House, Moscow 1958 679 150.00
98045 Karl Marx and Frederick Engels Selected Works Progress Publishers, Moscow 1970 790 250.00
98046 Marx Engels Selected Correspndence Progress Publishers, Moscow 1982 552 250.00
98047 Karl Marx And Frederick Engels Selected Correspondence Karl Marx Foreign Languages Publishing House, Moscow 623 55.00
98048 On Religion Marx Engels Progress Publishers, Moscow 1975 334 100.00
98049 Frederick Engels Dialectics of Nature Progress Publishers, Moscow 1974 403 120.00
98050 K. Marx F. Engels V. Lenin on Historical Materialism Progress Publishers, Moscow 1974 751 100.00
98051 Visit of Mikhail Gorbachev to France July 1989 Novosti Press Agency Publishing House 1989 78 20.00
98052 Visit of Mikhail Gorbachev to India November 1988 Novosti Press Agency Publishing House 1988 31 10.00
98053 Ivan Turgenev 20 1.00
98054 Economic Ties a Prerequisite of Lasting Peace Vladimir Kamentsev Novosti Press Agency Publishing House 1988 20 10.00
98055 Flowers of Friendship No. 1 1963 34 10.00
98056 A Book for All Time Novosti Press Agency Publishing House 197 20.00
98057 Capital Volume 1 A Critical Analysis of Capitalist Production Karl Marx Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 807 100.00
98058 Capital Volume 2 A Critique of Political Economy Karl Marx Foreign Languages Publishing House, Moscow 1957 544 100.00
98059 Capital Volume 3 A Critique of Political Economy Karl Marx Progress Publishers, Moscow 1971 948 250.00
98060 Theories of Surplus Value Part 1 Karl Marx Progress Publishers, Moscow 1978 506 200.00
98061 Theories of Surplus Value Part 2 Karl Marx Progress Publishers, Moscow 1978 661 200.00
98062 Theories of Surplus Value Part 3 Karl Marx Progress Publishers, Moscow 1978 637 200.00
98063 Against Revisionism V.I. Lenin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1959 632 120.00
98064 V.I. Lenin Selected Works Progress Publishers, Moscow 1971 798 120.00
98065 Lenin Selected Works Volume 1 Foreign Languages Publishing House, Moscow 1946 758 100.00
98066 Lenin Selected Works Volume 2 Foreign Languages Publishing House, Moscow 1947 585 100.00
98067 V.I. Lenin Collected Works Volume 1 Progress Publishers, Moscow 1977 543 200.00
98068 V.I. Lenin Collected Works Volume 2 Progress Publishers, Moscow 1977 572 200.00
98069 V.I. Lenin Collected Works Volume 3 Progress Publishers, Moscow 1977 658 200.00
98070 V.I. Lenin Collected Works Volume 4 Progress Publishers, Moscow 1977 466 200.00
98071 V.I. Lenin Collected Works Volume 5 Progress Publishers, Moscow 1977 574 200.00
98072 V.I. Lenin Collected Works Volume 6 Progress Publishers, Moscow 1977 574 200.00
98073 V.I. Lenin Collected Works Volume 7 Progress Publishers, Moscow 1977 582 200.00
98074 V.I. Lenin Collected Works Volume 8 Progress Publishers, Moscow 1977 609 200.00
98075 V.I. Lenin Collected Works Volume 9 Progress Publishers, Moscow 1977 500 200.00
98076 V.I. Lenin Collected Works Volume 10 Progress Publishers, Moscow 1972 569 200.00
98077 V.I. Lenin Collected Works Volume 11 Progress Publishers, Moscow 1978 519 200.00
98078 V.I. Lenin Collected Works Volume 12 Progress Publishers, Moscow 1977 565 200.00
98079 V.I. Lenin Collected Works Volume 13 Progress Publishers, Moscow 1978 541 200.00
98080 V.I. Lenin Collected Works Volume 14 Progress Publishers, Moscow 1977 405 200.00
98081 V.I. Lenin Collected Works Volume 15 Progress Publishers, Moscow 1977 521 200.00
98082 V.I. Lenin Collected Works Volume 16 Progress Publishers, Moscow 1977 485 200.00
98083 V.I. Lenin Collected Works Volume 17 Progress Publishers, Moscow 1977 631 200.00
98084 V.I. Lenin Collected Works Volume 18 Progress Publishers, Moscow 1978 653 200.00
98085 V.I. Lenin Collected Works Volume 19 Progress Publishers, Moscow 1980 602 200.00
98086 V.I. Lenin Collected Works Volume 20 Progress Publishers, Moscow 1977 625 200.00
98087 V.I. Lenin Collected Works Volume 21 Progress Publishers, Moscow 1980 493 200.00
98088 V.I. Lenin Collected Works Volume 22 Progress Publishers, Moscow 1977 388 200.00
98089 V.I. Lenin Collected Works Volume 23 Progress Publishers, Moscow 1981 627 200.00
98090 V.I. Lenin Collected Works Volume 24 Progress Publishers, Moscow 1980 620 200.00
98091 V.I. Lenin Collected Works Volume 25 Progress Publishers, Moscow 1980 550 200.00
98092 V.I. Lenin Collected Works Volume 26 Progress Publishers, Moscow 1977 597 200.00
98093 V.I. Lenin Collected Works Volume 27 Progress Publishers, Moscow 1977 637 200.00
98094 V.I. Lenin Collected Works Volume 28 Progress Publishers, Moscow 1981 553 200.00
98095 V.I. Lenin Collected Works Volume 29 Progress Publishers, Moscow 1977 599 200.00
98096 V.I. Lenin Collected Works Volume 30 Progress Publishers, Moscow 1977 590 200.00
98097 V.I. Lenin Collected Works Volume 31 Progress Publishers, Moscow 1977 603 200.00
98098 V.I. Lenin Collected Works Volume 32 Progress Publishers, Moscow 1977 581 200.00
98099 V.I. Lenin Collected Works Volume 33 Progress Publishers, Moscow 1976 558 200.00
98100 V.I. Lenin Collected Works Volume 34 Progress Publishers, Moscow 1977 520 200.00
98101 V.I. Lenin Collected Works Volume 35 Progress Publishers, Moscow 1980 623 200.00
98102 V.I. Lenin Collected Works Volume 36 Progress Publishers, Moscow 1977 725 200.00
98103 V.I. Lenin Collected Works Volume 37 Robert Daglish Progress Publishers, Moscow 1977 742 200.00
98104 V.I. Lenin Collected Works Volume 38 Stewart Smith Progress Publishers, Moscow 1980 637 200.00
98105 V.I. Lenin Collected Works Volume 39 M.S. Levin Progress Publishers, Moscow 1976 841 200.00
98106 V.I. Lenin Collected Works Volume 40 Yuri Sdobnikov Progress Publishers, Moscow 1980 542 200.00
98107 V.I. Lenin Collected Works Volume 41 Yuri Sdobnikov Progress Publishers, Moscow 1977 607 200.00
98108 V.I. Lenin Collected Works Volume 42 Bernard Isaacs Progress Publishers, Moscow 1977 627 200.00
98109 V.I. Lenin Collected Works Volume 43 Martin Parker Progress Publishers, Moscow 1977 781 200.00
98110 V.I. Lenin Collected Works Volume 44 Bernard Isaacs Progress Publishers, Moscow 1977 615 200.00
98111 V.I. Lenin Collected Works Volume 45 Yuri Sdobnikov Progress Publishers, Moscow 1976 810 200.00
98112 Reference Index to V.I. Lenin Collected Works Part 1 Progress Publishers, Moscow 1980 334 100.00
98113 Reference Index to V.I. Lenin Collected Works Part 2 Progress Publishers, Moscow 1980 664 150.00
98114 Lenin in Profile World Writers And Artists on Lenin Progress Publishers, Moscow 1975 442 100.00
98115 V.I. Lenin His Life and Work Documents and Photographs Y.A. Krasin Progress Publishers, Moscow 1985 487 500.00
98116 Stories About Lenin A. Kravchenko Malysh Publishers, Moscow 1978 76 55.00
98117 Lenin's Smile Nikolai Bogdanov Progress Publishers, Moscow 15 10.00
98118 The First Days of The October V. Bonch-Bruyevich Progress Publishers, Moscow 20 10.00
98119 Lenin's Boyhood and Adolescence A. Ulyanova Progress Publishers, Moscow 29 20.00
98120 In the Lenin Museum Sergei Mikhalkov Progress Publishers, Moscow 20 15.00
98121 Lenin And the Stove Mender and Other Stories Mikhail Zoshchenko Raduga Publishers, Moscow 38 20.00
98122 In the Lenin Museum Sergei Mikhalkov Progress Publishers, Moscow 28 20.00
98123 Lenin's Portrait Progress Publishers, Moscow 1987 300 100.00
98124 Frederick Engels His Life And Work VIC Schneierson, Victor Chistyakov Progress Publishers, Moscow 1987 466 250.00
98125 Folk Tales From The Soviet Union Raduga Publishers, Moscow 1986 141 100.00
98126 Ukrainian Folk Tales Irina Zheleznova Dnipro Publishers 1981 388 100.00
98127 Early Russia the USSR Historical Sketches T. Golubeva and L. Gellerstein Novosti Press Agency Publishing House 1976 158 25.00
98128 Discovering The Soviet Union N. Mikhailov Progress Publishers, Moscow 1970 385 100.00
98129 1941-1945 Our Victory 1985 50 20.00
98130 From Opium War To Liberation Israel Epstein New World Press, Peking 196 145 15.00
98131 An Illustrated History of the Great October Socialist Revolution 1917 Month by Month Albert Nenarokov Progress Publishers, Moscow 1987 396 200.00
98132 V/oMezhdunarodnaya Kniga 100 20.00
98133 Russian History in Tales S. Alexeyev Progress Publishers, Moscow 1975 340 100.00
98134 Impressions of the Birth and Growth of the GDR Voices from all over the world 220 100.00
98135 Stories for Children Lev Tolstoi Progress Publishers, Moscow 39 20.00
98136 A Hero of Our Time M. Lermontov 173 55.00
98137 Fathers and Sons Ivan Turgenev Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 213 100.00
98138 A Nest of The Gentry Ivan Turgenev Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 177 100.00
98139 Tales of Sevastopol Leo Tolstoy Foreign Languages Publishing House, Moscow 1950 153 100.00
98140 Vasilisa the Beautiful Russian Fairy Tales Progress Publishers, Moscow 1966 212 55.00
98141 Seven Days Leonid Volynsky Progress Publishers, Moscow 1979 111 60.00
98142 History of USSR 329 25.00
98143 Illustrated History of the USSR Konstantin Tarnovsky Novosti Press Agency Publishing House 1982 175 55.00
98144 A Nation of Readers 20 10.00
98145 The Architecture And Planning of Moscow Michael Fowler Novosti Press Agency Publishing House 1980 39 10.00
98146 N.A. Bulganin and N.S. Khrushchov in India State Fine Arts Publishing House 1956 100 20.00
98147 A Remarkable Year, The Blue Notebook, Retracing Lenin's Steps M. Prilezhayeva, E. Kazakevich, M. Shaginyan Progress Publishers, Moscow 1980 265 100.00
98148 Leningrad Art and Architecture V. Schwarz Progress Publishers, Moscow 1982 311 300.00
98149 Leningrad A Short Guide P. Kann Foreign Languages Publishing House, Moscow 1959 199 10.00
98150 Yasnaya Polyana A Photoguide Lev Tolstoi Planeta Publishers, Moscow 1982 143 100.00
98151 Yasnaya Polyana A Guide to Tolstoi's Home N. Puzin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 76 10.00
98152 The Lenin Museum At Gorki Raduga Publishers, Moscow 1984 101 100.00
98153 From Moscow To Yalta Alexander Avdeenko Novosti Press Agency Publishing House 201 10.00
98154 Moscow and Its Environs A Guide Emmanuil Dvinsky Progress Publishers, Moscow 1981 429 100.00
98155 Moscow A Guide Yakov Belitsky Novosti Press Agency Publishing House 1988 314 200.00
98156 Novgorod A Guide M. Dunaev, F. Razumovsky Raduga Publishers, Moscow 1984 182 100.00
98157 Pskov A Guide Yelena Morozkina Raduga Publishers, Moscow 1984 192 100.00
98158 Yaroslavl A Guide Felix Rezumovsky Raduga Publishers, Moscow 1987 256 100.00
98159 A Guide Lvov Linda Alexeyeva Raduga Publishers, Moscow 1987 178 100.00
98160 At The Kremlin Wall Y. Amiantov and Z. Tikhonova Progress Publishers, Moscow 60 10.00
98161 Jiehnhckne Mecta B. Jiehnhlpaue 30 10.00
98162 Cathedral Square in the Moscow Kremlin Y. Kozlova, I. Kostina Progress Publishers, Moscow 1977 134 20.00
98163 The Privileged Class Irina Ovchinnikova Novosti Press Agency Publishing House 1979 49 10.00
98164 They Led the Armies to Victory Teodor Gladkov Novosti Press Agency Publishing House 1981 87 10.00
98165 Lessons of World War Two Oleg Rzheshevsky Novosti Press Agency Publishing House 1979 94 10.00
98166 People's Well Being Novosti Press Agency Publishing House 1976 30 10.00
98167 The Battle of Stalingrad 1942 Yuri Plotnikov Novosti Press Agency Publishing House 1987 83 10.00
98168 Across The Map of the USSR Nikolai Mikhailov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1949 344 100.00
98169 For the Treasury of World Progress List of Books V/o Mexhdunarodnaya Kniga 80 20.00
98170 Made in USSR V.A. Ilyin Progress Publishers, Moscow 1978 114 100.00
98171 Miracles on Wheels Anatoly Markusha Raduga Publishers, Moscow 1987 206 100.00
98172 Tales About Metals S.I. Venetsky, N.G. Kittell Mir Publishers, Moscow 1981 210 100.00
98173 This Amazingly Symmetrical World L. Tarasov Mir Publishers, Moscow 1986 164 100.00
98174 An AZ of Cosmonautics V. Gor'kov and Yu. Avdeev Mir Publishers, Moscow 1989 192 100.00
98175 Physics Can Be Fun Y. Perelman Mir Publishers, Moscow 1982 430 250.00
98176 Physics For Entertainment Book 1 Y. Perelman Foreign Languages Publishing House, Moscow 210 25.00
98177 Colour tale Vision S.V. Novakovsky, Boris Kuznetsov Mir Publishers, Moscow 1979 399 100.00
98178 The Nine Colours of The Rainbow A. Steinhaus Mir Publishers, Moscow 1966 355 55.00
98179 Entertaining Electronics E. Sedov, Eugene Felgenhauer Mir Publishers, Moscow 1984 351 60.00
98180 Industrial Robots Handbook Yu. Kozyrev Mir Publishers, Moscow 1985 351 100.00
98181 Physics Problems for the Technician R.A. Gladkova Mir Publishers, Moscow 1982 404 100.00
98182 On Rare And Scattered Metals S.I. Venetsky, N.G. Kittell Mir Publishers, Moscow 1983 151 100.00
98183 Sounds We Cannot Hear B. Kudryavtsev Foreign Languages Publishing House, Moscow 1958 154 25.00
98184 Problems of Wave Optics S.E. Frish Mir Publishers, Moscow 1976 68 10.00
98185 Solar Physics A. Severny Foreign Languages Publishing House, Moscow 1959 173 25.00
98186 Man Science Humanism : a New Synthesis Ivan Frolov Progress Publishers, Moscow 1986 341 125.00
98187 Next Century : What Will it Bring Dmitri Likhachev Novosti Press Agency Publishing House 1990 74 25.00
98188 On the Threshold of the Twenty First Century Valentina Ivasheva Progress Publishers, Moscow 1978 210 55.00
98189 Science for the benefit of all Panorama DDR 1984 62 10.00
98190 Machines of the 20th century E. Muslin, V. Vopyan Mir Publishers, Moscow 1971 268 60.00
98191 The Portrait of a Crack V. Finkel Mir Publishers, Moscow 1985 165 20.00
98192 Yes, No or Maybe Ya. I. Khurgin Mir Publishers, Moscow 1985 219 25.00
98193 This Chancy, Chancy, Chancy World L. Rastrigin Mir Publishers, Moscow 1973 286 55.00
98194 The Code of Life A. Shivarts, George Yankovsky Peace Publishers, Moscow 267 100.00
98195 In the Search for Beauty V. Smilga Mir Publishers, Moscow 1968 343 100.00
98196 The Price of Truth D.N. Trifonov Mir Publishers, Moscow 1984 131 35.00
98197 The Sky will be blue G. Gordon and L. Gordon, Y. Nadler Mir Publishers, Moscow 1984 159 100.00
98198 Physics For Entertainment Book 1 Ya. Perelman Mir Publishers, Moscow 1977 264 100.00
98199 Physics For Entertainment Book 2 Ya. Perelman Mir Publishers, Moscow 1975 330 100.00
98200 Physics for Everyone Motion Heat L. Landau and A. Kitaigorodsky Mir Publishers, Moscow 1978 478 100.00
98201 Physical Bodies L.D. Landau, A.I. Kitaigorodsky Mir Publishers, Moscow 1980 247 100.00
98202 Straight Lines and Curves N.B. Vasilyev, V.L. Gutenmacher Mir Publishers, Moscow 1985 195 25.00
98203 All Over The Globe D. Sharle Mir Publishers, Moscow 1989 367 100.00
98204 The Nature of Magnetism M.I. Kaganov, V.M. Tsukernik Mir Publishers, Moscow 1985 286 55.00
98205 How We See What We See V. Demidov, Alexander Repyev Mir Publishers, Moscow 1986 238 100.00
98206 Temperature Ya. A. Smorodinsky Mir Publishers, Moscow 1984 263 55.00
98207 Electrons and Crystals Th. Wolkenstein Mir Publishers, Moscow 1985 174 20.00
98208 Diamonds Wrought by man B.V. Dergaguin, D.V. Fedoseev Mir Publishers, Moscow 1985 140 20.00
98209 Elementary Order I.V. Petryanov, D.N. Trifonov Mir Publishers, Moscow 1984 154 25.00
98210 Physcis of the Microworld K.I. Shcholkin 1974 289 25.00
98211 On the Way to Super Elements G.N. Flerov, A.S. Ilyinov Mir Publishers, Moscow 1986 140 25.00
98212 Radar Made Easy M. Razmakhnin Mir Publishers, Moscow 1977 134 30.00
98213 Fundamentals of Holography Yu.N. Denisyuk Mir Publishers, Moscow 1984 136 20.00
98214 I am a Physicist Alexander Kitaigorodsky Mir Publishers, Moscow 197 213 20.00
98215 The Atomic Nucleus M. Korsunsky Foreign Languages Publishing House, Moscow 1958 412 100.00
98216 Relativity And Man V. Smilga Progress Publishers, Moscow 345 100.00
98217 What is the Theory of Relativity L. Landau, Y. Rumer Foreign Languages Publishing House, Moscow 63 20.00
98218 Albert Einstein's Philosophical Views and the Theory of Relativity D.P. Gribanov Progress Publishers, Moscow 1987 260 100.00
98219 Special Theory of Relativity V.A. Ugarov Mir Publishers, Moscow 1979 406 100.00
98220 Stories About Magnitka Sergei Alexeyev Raduga Publishers, Moscow 1983 100 55.00
98221 From th Camp Fire to the Plasma S. Venetsky Mir Publishers, Moscow 1989 165 100.00
98222 Einstein and the Philosophical problems of 20th century phisics Progress Publishers, Moscow 1983 507 100.00
98223 What is the Theory of Relativity L. Landau, Yu. Rumer Mir Publishers, Moscow 1976 60 10.00
98224 What is the Theory of Relativity L. Landau, Yu. Rumer Mir Publishers, Moscow 1979 60 20.00
98225 What is the Theory of Relativity L. Landau, Yu. Rumer Mir Publishers, Moscow 1987 60 25.00
98226 Probabilities of the Quantum World Oleg Glebov and Vitaly Kisin Mir Publishers, Moscow 1983 268 55.00
98227 ABC's of Quantum Mechanics V. Rydnik Mir Publishers, Moscow 1965 362 100.00
98228 Why I'm Like Dad N. Luchnik, Yuri Shirokov Mir Publishers, Moscow 1978 263 150.00
98229 Essays on the Patho Physiology of the Higher Nervous Activity A.G. Ivanov - Smolensky Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954 348 100.00
98230 Pluto's Chain Y. Markhinin Progress Publishers, Moscow 1971 213 100.00
98231 An Outline Theory of Population D.I. Valentey Progress Publishers, Moscow 1980 307 100.00
98232 Cybernetics of Living Matter : Nature, Man, Information I.M. Makarov Mir Publishers, Moscow 1987 364 100.00
98233 The World's Water Today and Tomorrow Mark Lvovich Mir Publishers, Moscow 1973 213 55.00
98234 Operations Research E.S. Wantzel Mir Publishers, Moscow 1983 256 100.00
98235 Nature and Health P.G. Tsarfis Mir Publishers, Moscow 1985 383 150.00
98236 Work and the Brain Yuri Frolov Foreign Languages Publishing House, Moscow 229 25.00
98237 Sleep Hypnosis Dreams L. Rokhlin Foreign Languages Publishing House, Moscow 91 20.00
98238 Strengthen Your Heart V. Zelenin Mir Publishers, Moscow 1979 109 10.00
98239 Life, With Diabetes 10 10.00
98240 Headache V.E. Grechko Mir Publishers, Moscow 1989 119 25.00
98241 How Reliable is The Brain E. Asratyan and p. Simonov Mir Publishers, Moscow 179 15.00
98242 Prevention of Tropical Diseases L.S. Yarotsky Mir Publishers, Moscow 1985 104 10.00
98243 First Aid V.M. Buyanov Mir Publishers, Moscow 1985 229 30.00
98244 The Fundamentals of Michurin Biology V.N. Stoletov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1953 131 20.00
98245 Physiology for Everyone Boris Sergeev Mir Publishers, Moscow 1973 342 100.00
98246 Animals on a Pedestal Man Monours his Friends and helpers Yuri Dmitriyev Raduga Publishers, Moscow 1989 314 100.00
98247 Man and Animals Yuri Dmitriyev Raduga Publishers, Moscow 1988 335 250.00
98248 Bees and People Naum Loyrish Mir Publishers, Moscow 1974 212 100.00
98249 Bees I. Khalifman Foreign Languages Publishing House, Moscow 1951 365 55.00
98250 The Fascinating World of Bees V.V. Rodionov and I.A. Shabarshov, Maya Victorova Mir Publishers, Moscow 1986 308 100.00
98251 The Living Sonars of the Ocean B.F. Sergeev Mir Publishers, Moscow 1985 214 100.00
98252 Animal Travellers Igor Akimushkin Mir Publishers, Moscow 1973 375 55.00
98253 The World of The Amphibians B.F. Sergeev Mir Publishers, Moscow 1986 188 100.00
98254 Qualitative Analysis V.N. Alexeyev, E.B. Uvarov Mir Publishers, Moscow 1967 563 100.00
98255 Science for Every one Silhouettes of Chemistry D.N. Trifonov Mir Publishers, Moscow 1987 296 100.00
98256 107 Stories about Chemistry L. Ulasov and D. Trifonov Mir Publishers, Moscow 1977 327 55.00
98257 Fun with Maths and Physics Y.I. Perelman Mir Publishers, Moscow 1984 373 150.00
98258 Mathematics for Pre-college Students I. Baranov, G. Bogatyrev Mir Publishers, Moscow 1990 376 150.00
98259 Combinatorial Mathematics for Recreation N. Vilenkin Mir Publishers, Moscow 1972 205 55.00
98260 Problem Book in High School Mathematics A.I. Prilepko Mir Publishers, Moscow 1985 279 60.00
98261 Recursion Sequences A.I. Markushevich, V. Zhitomirsky Mir Publishers, Moscow 1975 48 20.00
98262 Pascal's Triangle Certain Applications of Mechanics to Mathematics V.A. Uspensky Mir Publishers, Moscow 1976 86 50.00
98263 Did you Say Mathematics Ya. Khurgin Mir Publishers, Moscow 1974 359 100.00
98264 Probability Theory E.S. Wantzel Mir Publishers, Moscow 1986 86 25.00
98265 Figures for Fun Ya. Perelman Mir Publishers, Moscow 1979 182 25.00
98266 Algebra Can be Fun Ya.I. Perelman Mir Publishers, Moscow 1982 227 55.00
98267 How People Discovered the Shape of the Earth Anatoly Tomilin Raduga Publishers, Moscow 79 55.00
98268 Global Ecology M.I. Budyko Progress Publishers, Moscow 1980 322 100.00
98269 Can man Change the climate P. Borisov Progress Publishers, Moscow 1973 174 55.00
98270 Matter and Man M. Vasilyev and K. Stanyukovich, V. Talmy Peace Publishers, Moscow 178 100.00
98271 Man and Environment B. Lyapunov Progress Publishers, Moscow 1966 117 25.00
98272 The Forces of Nature V. Grigoryev, G. Myakishev Mir Publishers, Moscow 1964 343 55.00
98273 Save our Earth Mikhail Rebrov Mir Publishers, Moscow 1989 173 60.00
98274 A Theory of Earth's Origin Otto Schmidt Foreign Languages Publishing House, Moscow 1958 138 25.00
98275 The World of Man in the World of Nature I. Laptev Progress Publishers, Moscow 1979 241 25.00
98276 Space Time Gravitation Yu. Vladimirov, N. Mitskievich, A.G. Zilberman Mir Publishers, Moscow 1987 215 20.00
98277 Meteors V. Fedynsky Foreign Languages Publishing House, Moscow 1959 125 25.00
98278 The nearest neighbour is 170 km away Dick Walda Progress Publishers, Moscow 1979 222 55.00
98279 700,000 Kilometres Through Space Herman Titov Foreign Languages Publishing House, Moscow 133 25.00
98280 Soviet Man in Space Foreign Languages Publishing House, Moscow 93 10.00
98281 Celestial Mechanics Y. Ryabov Foreign Languages Publishing House, Moscow 1959 164 20.00
98282 Wonders of The Night Sky F. Zigel Mir Publishers, Moscow 1968 208 25.00
98283 USSR: the first 20 years of the space age 1977 31 10.00
98284 Origin of the Earth And Planets B.Y. Levin Foreign Languages Publishing House, Moscow 1958 87 20.00
98285 Reaching For the Stars G. Tikhov Foreign Languages Publishing House, Moscow 151 25.00
98286 The Sky will be blue G. Gordon and L. Gordon, Y. Nadler Mir Publishers, Moscow 1984 159 55.00
98287 Sergei Korolev The Apprenticeship of a space Pioneer Yaroslav Golovanov Mir Publishers, Moscow 1975 295 100.00
98288 A Spaceship in Orbit Yu. Kolesnikov Yu.N. Glazkov Mir Publishers, Moscow 1984 195 60.00
98289 The Quiet Sun N.V. Pushkov, B.I. Silkin, George Yankovsky Mir Publishers, Moscow 1963 242 30.00
98290 A Planet of Riddles E. Novikov, David Sobolev Mir Publishers, Moscow 1974 255 20.00
98291 This Fascinating Astronomy V. Komarov, N. Kittell Mir Publishers, Moscow 1972 345 100.00
98292 This Amazing, Amazing, Amazing, But Knowable Universe V. Gott Progress Publishers, Moscow 1977 252 25.00
98293 The Riddles of three Oceans Alexander Kondratov Progress Publishers, Moscow 1974 267 100.00
98294 Space Adventures in Your Home F. Rabiza Mir Publishers, Moscow 1983 191 55.00
98295 Polar Diagies Yevgeny Fedorov Progress Publishers, Moscow 1983 343 100.00
98296 Harnessing The Sun Y. Borisov, I. Pyatnova Foreign Languages Publishing House, Moscow 229 25.00
98297 Soviet Writers 100 20.00
98298 Where is The North Boris Vassilevsky Progress Publishers, Moscow 1977 285 55.00
98299 From Utopia to A Science Novosti Press Agency Publishing House 1985 36 37.00
98300 Invincibility of The Liberation Movement Boris Ponomarev Novosti Press Agency Publishing House 1980 37 2.50
98301 Terrorism And International Law I. Blishchenko, N. Zhdanov Progress Publishers, Moscow 1984 286 55.00
98302 Behind the Doors of the White House Ernst Henry Novosti Press Agency Publishing House 1983 117 20.00
98303 200 Years of the US Constitution : Ideals and Reality Novosti Press Agency Publishing House 1987 96 10.00
98304 The German Democratic Republic Verlag Zeit im Bild 1989 192 55.00
98305 Bases for Settlement of the Viet Nam Problem Foreign Languages Publishing House, Moscow 1971 47 10.00
98306 Handbook for Lathe Operators and Foremen O. Leizerson Mir Publishers, Moscow 1985 325 55.00
98307 Handbook of Physics B. Yavorsky and A. Detlaf Mir Publishers, Moscow 1980 1131 100.00
98308 Istanbul Yucel Akat Keskin Color Kartpostalcilik Ltd 2004 128 100.00
98309 Beijing Liu Junwen Foreign Languages Publishing House, Moscow 1982 254 55.00
98310 Apple's America R.W. Apple Jr. North Point Press 2005 430 100.00
98311 Korea Kyongju & Pusan Korea National Toursim Corporation 48 20.00
98312 Seoul Korea Korea National Toursim Corporation 1985 45 20.00
98313 Soviet armenia A.A. Aslanyan Progress Publishers, Moscow 1971 255 100.00
98314 The Soviet Latvia Liesma Publishing House Riga 1977 20 10.00
98315 Soviet Ukraine Ukraini Publishers 1984 70 10.00
98316 Ukraine : Questions and answers Politvidav Ukraini Publishers 1984 46 10.00
98317 Potsdam And Sans Souci Hans Joachim Giersberg Verlag Zeit im Bild 1975 93 20.00
98318 Fraternal Alliance Alexander Proskurin Novosti Press Agency Publishing House 1986 50 20.00
98319 Armenia Gevorg Oganesyan Novosti Press Agency Publishing House 1987 95 20.00
98320 Moldavia Georgi Stoylik Novosti Press Agency Publishing House 1987 99 55.00
98321 Azerbaijan Afrand Dashdamirov Novosti Press Agency Publishing House 1987 79 50.00
98322 Russian Federation Georgi Kublitsky Novosti Press Agency Publishing House 1982 129 25.00
98323 Armenia Gavrill Petrosyan Novosti Press Agency Publishing House 1981 62 20.00
98324 Byelorussia Anatoly Stuk, Yuri Sapozhkov Novosti Press Agency Publishing House 1982 79 55.00
98325 Estonia Nikolai Khitailenko Novosti Press Agency Publishing House 1982 70 20.00
98326 Latvia Valdis Melderis Novosti Press Agency Publishing House 1982 69 25.00
98327 Ukraine Vladlmir Serobaba Novosti Press Agency Publishing House 1981 83 20.00
98328 Lithuania Petras Griskevicius Novosti Press Agency Publishing House 1982 75 20.00
98329 Georgia Teymuraz Maamaladze Novosti Press Agency Publishing House 1981 63 20.00
98330 Kirghizia Tendlk Askarov Novosti Press Agency Publishing House 1982 49 20.00
98331 Azerbaijan Rasim Agayev Novosti Press Agency Publishing House 1981 69 25.00
98332 Tajikistan Pavel Niyazov Novosti Press Agency Publishing House 1982 70 20.00
98333 Uzbekistan Yuri Rybkin Novosti Press Agency Publishing House 1982 80 20.00
98334 Georgia Teymuraz Mamaladze Novosti Press Agency Publishing House 1981 63 20.00
98335 Kirghizia Tendlk Askarov Novosti Press Agency Publishing House 1982 49 25.00
98336 Lithuania Petras Griskevicius Novosti Press Agency Publishing House 1982 75 20.00
98337 Ukraine Vladimir Serobaba Novosti Press Agency Publishing House 1981 83 25.00
98338 Latvia Valdis Melderis Novosti Press Agency Publishing House 1982 69 20.00
98339 Estonia Nikolai Khitailenko Novosti Press Agency Publishing House 1982 70 20.00
98340 Byelorussia Anatoly Stuk, Yuri Sapozhkov Novosti Press Agency Publishing House 1985 79 20.00
98341 Moldavia Fyodor Angeli Novosti Press Agency Publishing House 1982 90 10.00
98342 Moldavia Georgi Stoylik Novosti Press Agency Publishing House 1987 99 20.00
98343 Moldavian Soviet Socialist Republic Novosti Press Agency Publishing House 1972 49 20.00
98344 Kazakh Soviet Socialist Republic Novosti Press Agency Publishing House 1972 56 20.00
98345 Byelorussian Soviet Socialist Republic Novosti Press Agency Publishing House 1972 41 20.00
98346 Kirghiz Soviet Socialist Republic Novosti Press Agency Publishing House 1972 49 20.00
98347 The Union of Soviet Socialist Republics Novosti Press Agency Publishing House 1972 57 20.00
98348 Tourist Guide 1 100 10.00
98349 Tourist Guide 2 150 10.00
98350 Tourist Guide 3 100 10.00
98351 Tourist Guide 4 120 10.00
98352 ప్రాచీన ప్రపంచ చరిత్ర ఎఫ్. కొరోవ్కిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 283 100.00
98353 రష్యన్ చరిత్ర కథలూ, గాథలూ ఎస్. అలెక్సేయెవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం 1984 430 100.00
98354 కమ్యూనిస్టు ఇంటర్నేషనల్ స్థూల చరిత్ర ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1976 600 100.00
98355 సోవియట్ యూనియన్ కమ్యూనిస్టు పార్టీ సంక్షిప్త చరిత్ర ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1976 436 100.00
98356 రష్యాలో విప్లవ దినాలు ఆల్బర్ట్ రీస్ విలియమ్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 310 100.00
98357 రష్యన్ విప్లవం అదెలా జరిగింది ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 160 100.00
98358 పారిస్ కమ్యూన్ గురించి మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 419 100.00
98359 మన కాలం వీరుడు ఎమ్. లేర్మొంతొవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం 1986 193 100.00
98360 సమకాలికుల స్మృతులు మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1980 250 60.00
98361 ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1959 292 100.00
98362 భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎ.ఐ. మెదొవోయ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 238 60.00
98363 అవకాశవాదం, రెండవ ఇంటర్నేషనల్ పతనం వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1984 29 20.00
98364 గ్రామీణ పేదలకు వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 90 20.00
98365 లెనిన్ అక్టోబరు సోషలిస్టు విప్లవం గురించి ... సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు, మద్రాసు 1977 107 20.00
98366 ప్రాచ్య ప్రపంచంలో జాతీయ విమోచనోద్యమం వ్యాసాలూ, ఉపన్యాసాలూ వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 364 100.00
98367 భూమి సమస్యా, స్వేచ్ఛా పోరాటమూ వ్యాసాలూ, ఉపన్యాసాలు వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 150 20.00
98368 రాజ్యాంగయంత్రం వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 24 10.00
98369 లెనిన్ గురించి ఆత్మబంధువుల స్మృతులు ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1981 216 25.00
98370 లెనిన్ గురించిన సంస్కృతులు ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 89 25.00
98371 వ్లదీమిర్ ఇల్యీచ్ లెనిన్ వ్లదీమిర్ మయకోవ్‌స్కియ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 121 20.00
98372 వి.ఐ. లెనిన్ సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 234 60.00
98373 యేరిన రచనలు మొదటి భాగం వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1974 250 50.00
98374 యేరిన రచనలు రెండవ భాగం వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1974 298 50.00
98375 యేరిన రచనలు మూడవ భాగం వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1974 261 50.00
98376 యేరిన రచనలు నాల్గవ భాగం వి.ఐ. లెనిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1975 314 55.00
98377 వి.ఐ. లెనిన్ సంకలిత రచనలు తొమ్మిది సంపుటాల్లో 1 ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 373 60.00
98378 రాజకీయ విజ్ఞాన మూలసూత్రాలు ... సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు, మద్రాసు 1983 116 2.00
98379 రాజకీయాలు, అధికారం దనీల్ ప్రొయిక్తర్ సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు, మద్రాసు 1989 48 5.00
98380 మక్సీమ్ గోర్కీ సాహిత్య వ్యాసాలు ... రాదుగ ప్రచురణాలయం 1985 303 100.00
98381 చారిత్రక భౌతికవాదం వి.కెల్లె, యం. కొవల్జోన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 330 60.00
98382 చారిత్రక భౌతికవాదం వి.కెల్లె, యం. కొవల్జోన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 330 60.00
98383 మార్క్సిస్టు లెనినిస్టు సిద్ధాంతం గతితార్కిక భౌతికవాదం చారిత్రక భౌతికవాదం ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1980 333 55.00
98384 అర్థశాస్త్ర క్రమపరిణామం మార్క్స్ పూర్వపు అర్థశాస్త్రం ఎ.వి. అనీకిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 467 100.00
98385 పెట్టుబడిదారీ అర్థశాస్త్రం రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 412 100.00
98386 ప్రపంచ ఆర్థిక, రాజకీయ భూగోళశాస్త్రం కె. స్పీద్‌చెంకొ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1980 222 100.00
98387 అర్థశాస్త్రం సంక్షిప్త పాఠం ఎల్. లియోన్‌త్వెవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 328 60.00
98388 కార్ల్ మార్క్స్ ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ సంకలిత రచనలు భాగం 1 ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1980 275 75.00
98389 కార్ల్ మార్క్స్ ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ సంకలిత రచనలు భాగం 2 ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1981 306 75.00
98390 కార్ల్ మార్క్స్ ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ సంకలిత రచనలు భాగం 3 ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 378 75.00
98391 కార్ల్ మార్క్స్ ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ సంకలిత రచనలు భాగం 4 ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 189 60.00
98392 వానరుడు మానవుడుగా మారే క్రమంలో శ్రమ నిర్వహించిన పాత్ర ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 13 10.00
98393 మార్క్స్, ఎంగెల్స్, లెనిన్ కమ్యూనిస్టు సమాజం గురించి సంకలనం ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1984 181 60.00
98394 ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ మార్క్స్ పెట్టుబడి గురించి ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 151 50.00
98395 కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రణాళిక కార్ల్ మార్క్స్, ఫెడరిక్ ఎంగెల్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 87 20.00
98396 కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రణాళిక కార్ల్ మార్క్స్, ఫెడరిక్ ఎంగెల్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1976 87 20.00
98397 కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రణాళిక కార్ల్ మార్క్స్, ఫెడరిక్ ఎంగెల్స్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 93 20.00
98398 లుడ్విగ్ ఫ్యూర్ బా సాంప్రదాయ జర్మన్ తత్వశాస్త్రం ముగింపు యఫ్. ఎంగెల్స్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 68 10.00
98399 మార్క్స్ పెట్టుబడి బెన్ ఫైన్, ఆల్ ఫ్రెడో సాద్ ఫిలో ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 207 90.00
98400 శాస్త్రీయ కమ్యూనిజం విజ్ఞాన దీపిక ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 440 60.00
98401 మార్క్సిజం మౌలిక సమస్యలు జి.వి. ప్లెహానొవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 122 1.50
98402 సోషలిజం అంటే ఏమిటి డి. క్లెమేంత్యెవ్, టి. వసీల్యెవా ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 189 20.00
98403 అదనపు విలువ అంటే ఏమిటి ఎఫ్. వోల్కొవ్, టి. వోల్కొవా ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 298 60.00
98404 పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి ఎ. బుజూయెవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1989 279 100.00
98405 సత్యానికి వెచ్చించిన వెల డి.ఎన్. త్రిఫొనొవ్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1981 154 20.00
98406 నొప్పిడాక్టరు కొర్నేయ్ చుకోవ్‌స్కీ, ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం ... 175 100.00
98407 మక్సీమ్ గోర్కీ అమ్మ ... రాదుగ ప్రచురణాలయం 1981 388 100.00
98408 గొప్పవారి గూడు ఇ. తుర్గేనెవ్ రా1984 1984 181 75.00
98409 ద్మీత్రియ్ మెద్వేదెవ్ దిటవు గుండెలు ద్మీత్రియ్ మెద్వేదెవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 271 100.00
98410 మిత్రుని హృదయం కథ ఇ. కజకేవిచ్ విదేశభాషా ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 270 100.00
98411 మక్సీమ్ గోర్కీ స్వర్ణపిశాచి నగరం ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 177 100.00
98412 కొండగాలీ కొత్తజీవితం ఆర్మీనియన్ కథలు నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 128 60.00
98413 అపరాధ పరిశోధకుడి నోట్సు ఎల్. షేయినిన్ రాదుగ ప్రచురణాలయం 1987 110 20.00
98414 సమరంలో కలిసిన గీతలు వి. పనోవ రాదుగ ప్రచురణాలయం 1989 315 100.00
98415 విషాధ సంగీతం కథా సంకలనం లియో టాల్‌స్టాయ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం 1985 595 100.00
98416 రష్యన్ రచయితల కథానికా సంకలనములు వుప్పల లక్ష్మణరావు విదేశభాషా ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 381 25.00
98417 గులాబి మేఘాలు ఎ. అబ్రామొవ్, ఎస్. అబ్రామొవ్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 339 100.00
98418 మిహయీల్ షోలోహొవ్ కథలు వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 199 25.00
98419 తండ్రులూ కొడుకులూ ఇ. తుర్గేనెవ్, కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 323 30.00
98420 మానవ శరీరనిర్మాణశాస్త్రం శరీరధర్మశాస్త్రం వి. తతారినొవ్, పరుచూరి రాజారాం మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 348 100.00
98421 జంతుశాస్త్రము వి. షలాయెవ్, ఎన్. రీకొవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 324 100.00
98422 సోవియట్ యూనియన్‌లో అంటువ్యాధులను అదుపులోకి తెచ్చుట ... విదేశభాషా ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 108 20.00
98423 నిత్యజీవితంలో భౌతికశాస్త్రం మొదటి భాగం యాకొవ్ పెరెల్మాన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 232 25.00
98424 నిత్యజీవితంలో భౌతికశాస్త్రం రెండవ భాగం యాకొవ్ పెరెల్మాన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 290 30.00
98425 రసాయన మూలకాల రహస్యాలు యెల్. వ్లాసొవ్, డి. త్రీఫొనొవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 261 55.00
98426 మనకు వినబడని ధ్వనులు బి. కుద్ర్యావ్‌త్సెవ్ విదేశభాషా ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 156 25.00
98427 మనిషి జీవితంలో తేనె, తేనెటీగలు ఎన్.పి. ఇయోరిష్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 175 25.00
98428 సాపేక్షసిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి ఎల్. లాండౌ, వై. రూమెర్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 63 20.00
98429 సజీవగణితం యాకొవ్ పెరెల్మాన్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 173 100.00
98430 భౌతికశాస్త్రం సరదా సమస్యలు సరళ సమాధానాలు వి. లాంగె మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 208 55.00
98431 విద్యుత్తు మానవుడు వి. మనొయిలోవ్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1989 234 35.00
98432 ఖగోళశాస్త్రం వినోదం విజ్ఞానం వి. కొమరొవ్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1989 347 55.00
98433 నాణాలు చెప్పే కథ గె.అ. ఫ్యోదొరవ్ దవీదొవ్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 141 10.00
98434 నీకు కథ ఐ.వి. పెత్ర్యానొవ్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 102 10.00
98435 గుండె 20వ శతాబ్దం ఎ.ఇ. చాజొవ్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 141 10.00
98436 శక్తి శాస్త్రం నేడు రేపు వ్ల.అ. కిరీల్లిన్, నిడమర్తి మల్లికార్జునరావు మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 128 10.00
98437 పిల్లలకే నా హృదయం అంకితం వి. సుహొమ్లీన్‌స్కీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 416 100.00
98438 Indian Voices Volume 1 Jasmine D'costa The Knowledge Company, Mubai 2011 360 395.00
98439 Best of Indian Literature Volume 1, Book 1 Nirmal Kanti Bhattacharjee Sahitya Akademi 2012 328 450.00
98440 Best of Indian Literature Volume 1, Book 2 Nirmal Kanti Bhattacharjee Sahitya Akademi 2012 387 450.00
98441 Best of Indian Literature Volume 2, Book 2 Nirmal Kanti Bhattacharjee Sahitya Akademi 2012 460 450.00
98442 Best of Indian Literature Volume 2, Book 1 Nirmal Kanti Bhattacharjee Sahitya Akademi 2012 450 450.00
98443 The Simon & Schuster Guide to Writing Jeanette G. Harris Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1994 710 1,000.00
98444 Scott Foresman Literature And Intergrated Studies Grade 9 Scott Foresman 150 100.00
98445 Five Decades The National Academy of Letters, India D.S. Rao Sahitya Akademi 346 1,100.00
98446 Literary History of The United States : History Robert E. Spiller, Willard Thorp Amerind Publishing Co. Pvt Ltd 1963 1511 26.25
98447 Angles of Vision Edward Huberman, Robert R. Raymo Houghton Mifflin Company 1962 679 100.00
98448 Sahitya Akademi Awards : Books And Writers Sahitya Akademi 1990 546 160.00
98449 Three Decades A Short History of Sahitya Akademi 1954-84 D.S. Rao Sahitya Akademi 1985 220 30.00
98450 Directory 6th New Delhi World Book Fair Pragati Maidan National Book Trust, India 1984 289 5.00
98451 Contemporary Indian Literature 336 100.00
98452 Indian Literature since Independence K.R. Srinivasa Iyengar Sahitya Akademi 1973 372 55.00
98453 Literatures in Modern Indian Languages V.K. Gokak The Publications Division, Delhi 1957 332 2.50
98454 The Cambridge Introduction to Modern British Fiction 1950-2000 Dominic Head Cambridge University Press 2002 307 250.00
98455 Prose as Experience C. Altshuler, Martha M. McDonough Houghton Mifflin Company 1966 522 100.00
98456 Intellectual Skywrting Philip Nobile Charterhouse, New York 1974 312 25.00
98457 Towards a Literary History of India Sujit Mukherjee Indian Institute of Advanced Study Simla 1975 103 15.00
98458 Tennyson in Memoriam Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir, Meerut 1974 237 8.00
98459 Selected Short Stories I.C.S.E. D.E.W. Shaw, S.D'Costa Selina Publishers, New Delhi 1994 124 20.00
98460 The Mirage C. Madhusudhana Rao Vasireddy Seethadevi Memorial Foundation 2015 240 200.00
98461 Sri Sri New Frontiers Chalasani Prasad Revolutionary Writers Association Andhra Pradesh Publication 1983 66 25.00
98462 Advertising As Literary Art Seshu C. Prasad 1989 125 25.00
98463 English Language in Advertising Indubala H. Pandya Ajanta Publications, Delhi 1977 192 45.00
98464 A Thousand and one Gems 630 20.00
98465 Petals of Poetry and Prose Board of Intermediate Education 2003 163 20.00
98466 Eight Famous Elizabethan Plays Esther Cloudman Dunn The Modern Library, New York 1950 721 25.00
98467 Three Metaphysical Poets Margaret Willy The British Council and the National Book League 1961 48 20.00
98468 Under The Eye of the Clock John Carey Pan Books 1987 207 20.00
98469 The Working Principles of Rhetoric 676 100.00
98470 Select Convocation Addresses, Delivered to the Graduates of the Madras University The Christian Literature Society 1892 220 1.00
98471 Thomas Carlyle on Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History George Wherry Cambridge University Press 1911 277 10.00
98472 In Praise of Palgrave's Golden Treasury C. Jacob 2003 38 10.00
98473 Justice A Tragedy in four Acts John Galsworthy Gerald Duckworth & Co. Ltd 1959 86 10.00
98474 The Gutenberg Galaxy Marshall McLuhan The New American Library 1969 291 20.00
98475 The Battle of the Books Jonathan Swift Rama Brothers Educational Publishers, New Delhi 1984 274 24.00
98476 The Romance Gillian Beer Methuen & Co Ltd 1970 88 20.00
98477 Studies in Dramatists Aspects of Shakespeare T.K. Dutt 264 20.00
98478 The Student's Guide Sir John Adams, Rodney Bennett The English Language Book Society 1962 254 10.00
98479 Essays in Literary Criticism: Particular Studies Herbert Read Faber and Faber Ltd 1969 244 100.00
98480 ??? 319 2.00
98481 Stories, Essays, & Poems G.K. Chesterton J.M. Dent & Sons Ltd 1948 345 15.00
98482 How to Study Harry Maddox The English Language Book Society 1965 238 20.00
98483 How to Study Harry Maddox The English Language Book Society 1965 238 20.00
98484 Study to Succeed P.J. Hills Pan Books Ltd London 1973 136 15.00
98485 Dead and Living Cities Manohar Malgonkar Hind Pocket Books 1977 137 15.00
98486 Highlights of Modern Literature Francis Brown The New American Library 1954 240 15.00
98487 Ignited Minds A.P.J. Abdul Kalam Penguin Books 2003 205 125.00
98488 Hutchinson's Pocket Library 252 10.00
98489 I Ching A New Interpretation for Modern Times Sam Reifler Bantam Books 1981 279 20.00
98490 A Clowder of Cats : an anthology in prose and poetry for all cat lovers W.S. Scott John Westhouse 1946 175 20.00
98491 The Citizen of the World W.A. Brockington Blackie & Son Limited 192 10.00
98492 Sartor Resartus on Heroes Hero Worship Thomas Carlyle J.M. Dent & Sons Ltd 1948 474 20.00
98493 Laugh with Leacock 314 20.00
98494 The Literature of the United States Marcus Cunliffe Penguin Books 1967 409 15.00
98495 Short Stories O. Henry Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956 238 20.00
98496 Jack London Short Stories Jack London Foreign Languages Publishing House, Moscow 1963 295 25.00
98497 How to Study Hedwig Lewis Gujarat Sahitya Prakash, Anand 1996 252 52.00
98498 The Art of Study 23 10.00
98499 Speed Reading Course Ross Deas, K. Jehangir Conway Printers Pvt Ltd 1973 24 10.00
98500 Readings on Defining the Canon Anand Prakash, Pema Eden Samdup Indira Gandhi National Open University, New Delhi 78 20.00
98501 Writing in America John Fischer and Robert B. Silvers Pyramid Books 1962 160 10.00
98502 Arnold's Thyrsis J. Lahiri Lakshmi Narain Agarwal Educational Publishers 87 10.00
98503 Studies in Prose Writers Vol. 6 Charles Lamb S. Chand & Co. Delhi 1963 74 15.00
98504 Golden Lotus Selected Poems Sathyanarayana Deepti Publishers, Nellore 2009 64 25.00
98505 Philosophic Musings and Other Poems C. Jacob 1990 46 10.00
98506 Sense and Verse I.V. Rama Raju 46 20.00
98507 The Literary Bouquet Eminent Artists W.P. Nimmo, Hay, & Mitchell 100 10.00
98508 Lalitha Madhavam Gareth and Lynette Alfred Lord Tennyson 1988 43 25.00
98509 Forebolight Flowery / The Wasteland and Other Poems T.S. Eliots Lakshmi Narain Agarwal Educational Publishers 410 10.00
98510 English Essays Diwan Chand Sharma Blackie & Son Limited 1959 196 20.00
98511 Gateways to Prose R.S. Macnicol Oxford University Press 1959 152 20.00
98512 The 19th & the 20th Centuries Prose Board of Intermediate Education 143 5.00
98513 Prose 59 10.00
98514 Prose 40 2.00
98515 The Pocket Book of Verse M.E. Speare Pocket Books, Inc., New York 1952 393 15.00
98516 Love Legacy Carole Halston Silhouette Romance Books 1982 189 20.00
98517 Finishing Touch Jane Bierce Silhouette Romance Books 1988 187 20.00
98518 A Woman's Touch Brenda Trent Silhouette Romance Books 1990 189 20.00
98519 Behind Closed Doors Diana Morgan Silhouette Romance Books 1984 186 20.00
98520 Ann Major Meant To be Ann Major Silhouette Romance Books 1983 187 20.00
98521 Eden's Baby Adrianne Lee Silhouette Books 1997 248 20.00
98522 Reflections Nora Roberts Silhouette Books 1983 250 20.00
98523 The Paternity Question Andrea Edwards Silhouette Books 1998 248 25.00
98524 Jennifer's Outlaw Karen Anders Silhouette Books 1997 250 20.00
98525 Edge of the World Kathleen Korbel Silhouette Books 1988 251 20.00
98526 The One Worth Waiting for Alicia Scott Silhouette Books 1997 248 20.00
98527 Happy Father's Day Barbara Faith Barbara Faith Silhouette Books 1996 251 20.00
98528 Myrna Temte A Father's Vow Myrna Temte Silhouette Books 1998 251 25.00
98529 The Sheriff's Proposal Karen Rose Smith Silhouette Books 1997 248 20.00
98530 Robyn Donald Pagan Surrender Robyn Donald Harlequin Books 1993 216 20.00
98531 Echoes in the Dark Gayle Wilson Harlequin Books 1995 249 25.00
98532 Traditions Barbara Kaye Harlequin Books 1990 301 25.00
98533 The C.E.O.'S Unplanned Proposal Karen Toller Whittenburg Harlequin Books 2002 251 20.00
98534 Whirlpool of Passion Emma Darcy Harlequin Books 1988 187 25.00
98535 Stormy Affair Margaret Mayo Harlequin Books 1980 192 10.00
98536 The Seduction Game Sara Craven Harlequin Books 1999 186 30.00
98537 Hot Pursuit Fran Earley Harlequin Books 1988 251 25.00
98538 Prodigal Sister Catherine George Harlequin Books 1984 189 30.00
98539 The Bedroom Barter Sara Craven Harlequin Books 2003 184 25.00
98540 Heat Wave Barbara Delinsky Harlequin Books 1988 224 25.00
98541 Prelude to a song Margaret Pargeter Harlequin Books 1982 186 20.00
98542 Innocent in the Italian's Possession Janette Kenny Harlequin Books 2010 186 25.00
98543 A Rose for Danger Marguerite Bell Mills & Boon Limited 1977 186 25.00
98544 Raffaele : Taming His Tempestuous Virgin Sandra Marton Mills & Boon Limited 2009 185 99.00
98545 Bound for Marandoo Kerry Allyne 188 20.00
98546 Bride of Zarco Margaret Rome Mills & Boon Limited 1976 187 25.00
98547 Desperation Charlotte Lamb Mills & Boon Limited 1989 189 25.00
98548 Imprudent Challenge Jessica Steele Mills & Boon Limited 1984 188 25.00
98549 High Powered, Hot Blooded Susan Mallery Mills & Boon Limited 2009 184 99.00
98550 If Love Be Love Flora Kidd Mills & Boon Limited 1973 164 15.00
98551 A Doctor Beyond Compare Melanie Milburne Mills & Boon Limited 2006 184 25.00
98552 Tequila Sunrise Anne Weale Mills & Boon Limited 1994 187 35.00
98553 Love in A Stranger's Arms Violet Winspear Mills & Boon Limited 1977 188 15.00
98554 An Easter Egg Hunt Gillian Freeman Pavanne Pan Books 1981 140 20.00
98555 The Mystery of the Strange Messages Enid Blyton Granada Publishing Limited 1980 141 25.00
98556 The Children at Green Meadows Enid Blyton 1989 173 20.00
98557 The Mystery of the Invisible Thief Enid Blyton Egmont 2003 227 85.00
98558 Lady John Madeleine Robins Fawcett Coventry, New York 1982 221 25.00
98559 The Shadow and the Star Beatrice Taylor Bantam Books 1982 190 25.00
98560 The Pride of the Peacock Victoria Holt Fawcett Publications, Inc., 1976 302 25.00
98561 Behold The Dream Mary Pershall Berkley Books, New York 1988 370 25.00
98562 The Hadleigh Inheritance Alethia Hunt Bantam Books 1982 184 25.00
98563 Lotsa Luck Diana G. Gallagher Pocket Books, Inc., New York 2000 162 25.00
98564 A Pride of MacDonalds Valentina Luellen Mills & Boon Limited 1979 188 20.00
98565 Angel of the Battlefield Ishbel Rose Pyramid Books 1963 127 25.00
98566 Boy with Sword and Other Stories Mark Van Doren Pyramid Books 1970 128 20.00
98567 Split Second David Baldacci Pan Books 2003 438 60.00
98568 Tamarisk Claire Lorrimer Corgi Books 1986 468 50.00
98569 Swift Horse Cassie Edwards A Signet Books 2005 323 45.00
98570 Murder, They Wrote Martin H. Greenberg Boulevard Books, New York 1997 356 25.00
98571 The Pearls of Sharah III : Leash's Story Fayrene Preston Bantam Books 1995 183 25.00
98572 The Millen Girl Catherine Cookson Bantam Books 1974 279 25.00
98573 The Luckless Elopement Dorothy Mack A Signet Books 1984 222 20.00
98574 A Gift for Pamela Judy Turner Mills & Boon Limited 1981 188 25.00
98575 The Third World War : The Untold Story John Hackett Bantam Books 1983 479 55.00
98576 The Eskimo's Secret Carolyn Keene 1985 174 20.00
98577 Vietnam Doctor James W. Turpin The New American Library 1967 175 10.00
98578 Daughters of Arabia Jean Sasson Bantam Books 1994 255 55.00
98579 Comfort And Joy Sandra Madden Zebra Books 2001 320 60.00
98580 Home Song Lavyrle Spencer Jove Books, New York 1996 382 50.00
98581 The Mastership Game Scott McBain Harper Collins Publishers 2000 454 40.00
98582 Tom Clancy Red Rabbit Berkley Books, New York 2003 635 55.00
98583 The Deep Blue Alibi Paul Levine Bantam Books 2006 467 60.00
98584 Bag of Bones Stephen King New English Library 1999 660 100.00
98585 The Notebook Nicholas Sparks Sphere, London 2007 256 55.00
98586 The Partner John Grisham Century Books 1997 366 60.00
98587 The Runaway Jury John Grisham Century Books 1996 401 40.00
98588 The Summons John Grisham Century Books 2002 341 50.00
98589 Chain Letter Christopher Pike Hodder & Stoughton London 1989 350 35.00
98590 In High Places Arthur Hailey Bantam Books 1971 376 25.00
98591 The Woman of Rome Alberto Moravia Penguin Books 1961 380 25.00
98592 In a Far Country Adam Kennedy A Star Book 1983 375 55.00
98593 Scaramouche Rafael Sabatini Pan Books Ltd London 1961 348 20.00
98594 Shall We Tell the President Jeffrey Archer Coronet Books 1979 207 20.00
98595 Windfall Desmond Bagley Rupa & Co. 1982 320 15.00
98596 The Secret Ways Alistair Maclean Fawcett Gold Medal, New York 1959 256 20.00
98597 San Andreas Alistair Maclean Rupa & Co. 1984 285 25.00
98598 The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien Harper Collins Publishers 1968 1137 100.00
98599 Last Train West Gunhild Francke Hodder & Stoughton London 1977 100 50.00
98600 Emergency 10-33 on Channel 11 Hilary Milton Franklin Watts New York 1977 135 25.00
98601 Case Histories Kate Atkinson Back Bay Books 2005 310 199.00
98602 The World Unseen Shamim Sarif Enlightenment Press 2009 344 200.00
98603 Shadows of The Mind Roger Penrose Vintage 1994 457 55.00
98604 Between Time and Timbuktu Kurt Vonnegut Grafton Books 1986 276 25.00
98605 Frankie's Run Mary C. Ryan Macmillan Children's Books 1988 127 55.00
98606 Love Songs Lawrence Sanders Sphere Books Limited 1988 320 10.00
98607 Timothy's Game Lawrence Sanders New English Library 1988 375 55.00
98608 Stolen Blessings Lawrence Sanders New English Library 1989 250 25.00
98609 A Roman Tale Carroll Baker Headline Book Publishing Plc 1986 316 25.00
98610 Love's Bittersweet Melody Robert Saifulin Raduga Publishers, Moscow 1989 223 55.00
98611 Intermediate Course Part 1 English Second Year Non Detailed Text R.L. Stevenson's Board of Intermediate Education 2004 101 15.00
98612 Christmas Holiday W. Somerset Maugham Vintage 2001 250 55.00
98613 Rain, The Fall of Edward Barnard 440 10.00
98614 The Adventures of Tom Sawyer Mark Twain Little Scholarz 2012 248 99.00
98615 The Complete Short Stories of Mark Twain Charles Neider Bantam Books 1990 679 55.00
98616 A Farewell To Arms Ernest Hemingway Penguin Books 1976 255 25.00
98617 Moby Dick or, The White Whale Herman Melville Washington Square Press 1965 402 20.00
98618 Ivanhoe Walter Scott Washington Square Press 1966 497 20.00
98619 Yama (The Pit) Alexander Kuprin Jaico Publishing House 1960 326 10.00
98620 Forward The Foundation Isaac Asimov Bantam Books 1994 480 50.00
98621 To Sir, With Love E.R. Braithwaite Arnold Heinemann 1985 184 20.00
98622 My Name is Aram William Saroyan Penguin Books 1944 153 2.50
98623 The World's Fifty Best Short Novels Volume 1 Grant Overton Funk & Wagnalls Company 1929 190 8.00
98624 The Lost Symbol Dan Brown Corgi Books 2010 669 100.00
98625 Angels And Demons Dan Brown Corgi Books 2001 619 75.00
98626 Angels And Demons Dan Brown Corgi Books 2009 619 199.00
98627 Harry Potter and the Order of the Phoenix J.K. Rowling Bloomsbury Publishing, London 2003 799 150.00
98628 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban J.K. Rowling Bloomsbury Publishing, London 2004 317 99.00
98629 The Hardy Boys No 49 Dirty Deeds, Franklin W. Dixon Pocket Books, Inc., New York 1991 155 20.00
98630 Five Go Adventuring Again Enid Blyton A Division of Hodder Headline Plc 1991 156 15.00
98631 Code Name : Gentkill Paul Lindsay Villard New York 1995 287 100.00
98632 The Golden Age of Promiscuity Brad Gooch Alfred A. Knopf New York 1996 301 150.00
98633 The Chronicles of Narnia C.S. Lewis Harper Collins Publishers 1956 766 1,000.00
98634 Vanity Bagh Anees Salim Picador India 2013 238 499.00
98635 The Affair C.P. Snow Charles Scribner's Sons 1960 374 250.00
98636 Today's Best Nonfiction (Long Walk To Freedom, The Kennedy Women etc., ) Nelson Mandela, Laurence Leamer The Reader's Digest Association, Inc. 1995 573 450.00
98637 Jacquot And the Angel, The Hard Way, The Undomestic Goddess, Fales Impression Martin O'Brien, Lee Child, Sophie Kinsella, Jeffrey Archer The Reader's Digest Association, Inc. 2007 598 150.00
98638 A Prisoner of Birth, Child 44, The Choice, The Crystal Skull Jeffrey Rob Smith, Manda Scott The Reader's Digest Association, Inc. 2007 589 195.00
98639 Dead Simple, The Double Eagle, Diving Through Glouds, The Closers Peter James, James Twining, Nicola Lindsay The Reader's Digest Association, Inc. 2007 574 250.00
98640 Jacquot And the Angel, The Hard Way, The Undomestic Goddess, Fales Impression Martin O'Brien, Lee Child, Sophie Kinsella, Jeffrey Archer The Reader's Digest Association, Inc. 2007 598 250.00
98641 A Sense of Values, A Christmas Carol, The Colonel's Son, Two Hours to Darkness The Reader's Digest Association, Inc. 462 100.00
98642 Malory Works Eugene Vinaver Oxford University Press 1977 811 250.00
98643 The Coloured Bangles and Other Stories Saloni Narang Three Continents Press 1984 78 25.00
98644 Untouchable Mulk Raj Anand An Orient Paperbacks, New Delhi 1970 181 20.00
98645 The Aerial And Other Stories Amrita Pritam Rupa & Co., Calcutta 1978 150 8.00
98646 Subbanna Masti Venkatesa Iyengar Triveni Publishers Pvt Ltd 1982 122 8.00
98647 Few Things left unsaid Sudeep Nagarkar Srishti Publishers & Distributors 2011 231 195.00
98648 Modiocre But Arrogant Abhijit Bhaduri Indialog Publications Pvt Ltd 2005 264 150.00
98649 The Inheritance of Loss Kiran Desai Penguin Books 2006 324 399.00
98650 I too had a love story Ravinder Singh Srishti Publishers & Distributors 2009 213 195.00
98651 Caught By Computer Ira Sexena Children's Book Trust, New Delhi 1989 104 20.00
98652 It Happened That Night Akash Verma Srishti Publishers & Distributors 2011 192 195.00
98653 On All Fronts Gayatri Rao WQ Judge Press 2010 208 225.00
98654 Mistress to The Yuvraj Sanyogita Rathore Random Huse India 2009 199 150.00
98655 A Surprise For Allison R.P. Chanda Varkar Arthur H. Stockwell Limited 62 25.00
98656 Lady Youre Not a Man (The Adventures of A Woman At Work) Apurva Purohit Rupa Publications India Pvt Ltd 2013 184 195.00
98657 The Room on the Roof Vagrants in the Valley Ruskin Bond Penguin Books 1993 223 225.00
98658 The Comic Capers of Sheikh Chilli Anupa Lal Scholastic New York 2007 97 100.00
98659 Stories from Premchand Premchand Madhuban Educational Boks 1990 112 15.00
98660 Apology for Heroism Mulk Raj Anand Arnold Heinemann 1975 203 25.00
98661 The Thirteenth Sun Teharwan Suraj Amrita Pritam A Vikrant Press Publication 145 15.00
98662 The Village by the Sea Anita Desai Allied Publishers Private Limited 1987 156 15.00
98663 Pastures New M.V. Rama Sarma Emerald, Madras 1985 166 25.00
98664 Scientist And Humanist M.S. Swaminathan, R.D. Iyer Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 2002 245 300.00
98665 The George Eliot Letters Gordon S. Haight Yale University Press 1954 378 200.00
98666 Winterdance The Fine Madness of Running the Iditarod Gary Paulsen A Harvest Book 1994 256 250.00
98667 Bouncing Back Joan Rivers Harper Collins Publishers 1997 231 225.00
98668 Mein Kampf Adolf Hitler Jaico Publishing House 2004 620 135.00
98669 Adolf Hitler James Bunting Jaico Publishing House 2002 170 80.00
98670 Fatherhood Bill Cosby Berkley Books, New York 1987 178 150.00
98671 Personal History Katharine Graham Vintage Books 1998 642 250.00
98672 Beyond The Last Blue Mountain A Life of J.R.D. Tata R.M. Lala Penguin Books 1992 402 295.00
98673 The Possible Dream Marthe Gross Allied Publishers Private Limited 1972 204 15.00
98674 Down Memory Lane Volume 2 Parthasarathi Rajagopalachari Shri Ram Chandra Mission 2000 258 100.00
98675 Every Street is Paved with Gold Kim Woo-Choong Times Books International 1996 199 55.00
98676 An Early Chapter in the Mother's Life M.P. Pandit Dipti Publications 1995 284 195.00
98677 Bhagwan Swaminarayan Sadhu Mukundcharandas Swaminarayan Aksharpith, Amdavad 2005 104 50.00
98678 Maniben Kara A Tale of Struggles & Service 16 10.00
98679 Play of Consciousness Swami Muktananda Syda Foundation 2000 338 399.00
98680 Spike an intimate memoir Norma Farnes Harper Perennial 2004 366 195.00
98681 Many Worlds an Autobigraphy K.P.S. Menon Oxford University Press 1966 324 150.00
98682 My Days With Nehru Momathai Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 270 35.00
98683 Madras Library Association Memoirs K.V. Krishnaswami Aiyar Madras Library Association, Madras 1941 144 5.00
98684 A Passage To England Nirad C. Chaudhuri Macmillan and Company Limited 1966 229 25.00
98685 Views And Vistas K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1965 282 7.50
98686 Periyar E.V. Ramaswami Anita Diehl B.I. Publications, Bombay 1978 146 25.00
98687 Jawaharlal Nehru N.L. Gupta & Vinod Bhatia Panchsheel Publishers, New Delhi 1989 223 150.00
98688 Indira Gandhi Inder Malhotra National Book Trust, India 2006 197 65.00
98689 Govind Ballabh Pant Himanshu Joshi National Book Trust, India 2004 70 14.00
98690 The Sign of the Tiger Rudolf Hartog Rupa & Co., New Delhi 2003 206 195.00
98691 Netaji Subhas Chandra Bose Sisir Kumar Bose National Book Trust, India 2004 155 50.00
98692 Eknathji Nivedita Raghunath Bhide Vivekananda Kendra Prakashan 2015 237 100.00
98693 Bhagat Singh Col. Raghvinder Singh Vijay Goel Publisher 2010 152 75.00
98694 Peasant The President A biographical Sketch of Neelam Sanjiva Reddy Kuchi Suryanarayana Lok Nayak Jaya Prakash Narayan Seva Samithi 2006 190 300.00
98695 The Story of A Story Teller Yimadabattuni Venkateswara Rao Golden offset Printers, Guntur 262 100.00
98696 Autobigoraphy of Charles Darwin Francis Brown Rupa & Co., New Delhi 2003 146 150.00
98697 Einstein B. Kuznetsov Progress Publishers, Moscow 1965 377 25.00
98698 Sai Baba Avatar Howard Murphet The Macmillan Company of India Limited 1978 286 12.00
98699 The Life of Ramakrishna Romain Rolland Advaita Ashrama, Culcutta 1974 302 25.00
98700 The Date of Birth of Sri Sankaracharya The Great Philospher Uppuluri Venkata Raman Rao Uppuluri Publications 1993 92 30.00
98701 Sri Sankaracharya 192 20.00
98702 Sankara the Missionary Central Chinmaya Mission Trust, Bombay 1978 217 55.00
98703 Glimpses of Traditional Indian Life Bhakti Vikasa Swami Bhaktivedanta Book Trust International 1998 204 100.00
98704 Gulam Rasool Khan S.D.V. Azeez Gulam Rasool Khan Trust, Kurnool 2014 83 200.00
98705 Narrative of the Life of Frederick Douglass Frederic Douglass Dover Publications, Inc. 1995 76 20.00
98706 The Story of Persephone 14 10.00
98707 Dhirubhai Ambani Kondaveeti Murali J.P. Publications, Vijayawada 2013 64 22.00
98708 My Journey A.P.J. Abdul Kalam Rupa Publications India Pvt Ltd 2013 147 195.00
98709 Mother of All Richard Schiffman Sree Viswa Jananee Parishat 1983 364 25.00
98710 Christopher Columbus Wills & Hepworth Ltd 1961 50 10.00
98711 District Duties During the Revolt H. Dundas Robertson Smith, Elder And Co., London 238 2.50
98712 The Story of Dr. Duff A.L.O.E. The Christian Vernacular Education Society 1882 82 2.50
98713 The Divine Light of Nagore S.A. Shaik Hasan Sahib Qadhiri The Christian Vernacular Education Society 1998 64 25.00
98714 Edgar Cayce - The Sleeping Prophe Jess Stearn Bantam Books 1967 287 15.00
98715 Letter From Peking Pearl S. Buck Pan Books Ltd London 1967 158 20.00
98716 William James Margaret Knight Penguin Books 1950 248 10.00
98717 The Road to the White House Harold Faber Berkley Books, New York 1965 313 20.00
98718 The Last Days of Pompeii Carmen Culver A Dell Book 1984 301 10.00
98719 Elizabeth Takes off Elizabeth Taylor Pen Books 1987 240 25.00
98720 Washington Irving Anya Senton Ballantine Books, New York 1960 128 10.00
98721 Joseph Pulitzer Front Page Pioneer Joseph Pulitzer 1962 128 10.00
98722 The Walk to Land's End Henry David Thoreau The New American Library 1965 126 15.00
98723 Lafayette in America Andre Maurois The New American Library 1965 96 15.00
98724 My Nine Lives in the Red Army Mikhail Soloviev Pocket Books, Inc., New York 1957 181 15.00
98725 Ruggles of Red Gap Harry Leon Wilson Washington Square Press 1961 153 15.00
98726 Cowboy Artist : The Life of Charles Marion Russell Lola Shelton Ballantine Books, New York 1962 230 20.00
98727 The Saga of Andy Burnett Stewart Edward White Dell Publishing Co., Inc. 1963 128 10.00
98728 11 Years in Soviet Prison Camps Elinor Lipper Avon Books 1959 175 10.00
98729 Life with Father Clarence Day Washington Square Press 1963 152 10.00
98730 Schwarzkopf The Man, The Mission, The Triumph Richard Pyle Mandarin Paperback 1991 269 55.00
98731 Scoundrels & Scalawags The Reader's Digest Association, Inc. 1969 640 50.00
98732 Business Maharajas Gita Piramal Penguin Books 1996 474 295.00
98733 Inspiring People : Fifty Who Made a Difference RDI Print And Publishing Pvt Ltd 1993 302 100.00
98734 Uncommon Wisdom Fritjof Capra Harper Collins Publishers 1989 352 195.00
98735 The Assassin's Cloak Irene & Alan Taylor Canongate 2008 698 500.00
98736 Who's Who of Indian Children's Writers Hari Krishna Devsare Communication Publication, New Delhi 1980 103 30.00
98737 Plutarch The Lives of the Noble Grecians And Romans John Dryden The Modern Library, New York 1309 100.00
98738 Makers and Finders Book 1 K.V. Devidas Central Institute of English & Foreign Languages 1984 113 6.00
98739 Makers and Finders Book 2 K.V. Devidas Central Institute of English & Foreign Languages 1984 85 6.00
98740 Makers and Finders Book 3 K.V. Devidas Central Institute of English & Foreign Languages 1989 76 6.00
98741 Makers & Finders G.S. Sarma Sree Rama Publishers, Hyderabad 1991 30 10.00
98742 Speakers Profile 32nd National Manament Convention 2005 30 20.00
98743 Eminent Women Scientists in India A Hand Book 6th Women Scienece Congress 2017 25 20.00
98744 Profiles of Principals 1885-1985 Kola Isaiah Andhra Christian College, Guntur 1985 158 25.00
98745 Divasvapna An Educator's Reverie Gijubhai Badheka National Book Trust, India 1990 104 21.00
98746 Nanalal U.M. Maniar Sahitya Akademi, New Delhi 1977 8 15.00
98747 Govardhanram Ramanlal Joshi Sahitya Akademi, New Delhi 1979 54 2.50
98748 Surya Mall Misheran Vishnu Dutt Sharma Sahitya Akademi, New Delhi 1976 37 2.50
98749 Vrindavanlal Verma Rajeev Saxena Sahitya Akademi, New Delhi 1982 79 4.00
98750 Mirza Ghalib Malik Ram National Book Trust, India 1968 93 2.00
98751 Dinakrushna Das Surendra Mohanty Sahitya Akademi, New Delhi 1985 58 4.00
98752 Jnanadeva P.Y. Deshpande Sahitya Akademi, New Delhi 1982 84 4.00
98753 Tiruvalluvar S. Maharajan Sahitya Akademi, New Delhi 1979 89 5.00
98754 Nazir Akbarabadi Mohammad Hasan Sahitya Akademi, New Delhi 1973 72 2.50
98755 Medieval People Eileen Power Penguin Books 1937 212 10.00
98756 Faith and Frivolity Krishna Kripalani Malancha, New Delhi 218 25.00
98757 Ranganathan - Kaula Awardee Kanaga Ariharavelan Gomathy Pathippagam 1995 20 10.00
98758 Prof Kaula Endowment for Library and Information Science Silver Jubilee Report Velaga Venkatappaiah 2001 58 10.00
98759 Three Presidents And Their Books University of Illinois Press 1955 128 25.00
98760 National Register of Writers for Children Research on Children's Literature, Calcutta 1979 46 1.00
98761 Biodata of V.L. Kalyane 14 10.00
98762 Who is Who The Andhra Pradesh Akademi of Sciences 55 10.00
98763 People Weekly Yearbook Eric Levin People Books 1998 144 100.00
98764 Norman Bethune in China Foreign Languages Press 1975 60 10.00
98765 Chu Yuan Kuo Mo-jo Foreign Languages Press 1953 123 25.00
98766 The White Haired Girl Ho Ching Chich and Ting Yi Foreign Languages Press 1954 97 20.00
98767 Liu Hu-Lan Story of a Girl Revolutionary Liang Hsing Foreign Languages Press 1953 85 20.00
98768 The Chus Reach Haven Pai Wei Foreign Languages Press 1954 106 10.00
98769 The True Story of AH Q Lu Hsun Foreign Languages Press 1953 111 10.00
98770 Dr. Sun Yat-Sen Foreign Languages Press 1957 86 10.00
98771 The Plains Are Ablaze Hsu Kuang-Yao Foreign Languages Press 1955 277 55.00
98772 State Level Andhra Pradesh Art Exhibition 1993 Chitra Kala Samsad, Machilipatnam 1993 294 10.00
98773 A Festival of Holy Dip Government of Tamilnadu 2004 10 1.00
98774 The Contents of Littlecote House, Wiltshire Volume 2 Sotheby's Funded 1985 85 20.00
98775 Exhibition Drawings & Graphics Kaethe Koll Witz 10 1.00
98776 Silver Jubilee Art Exhibition August 1995 Souvenir Navarang Chitrakala Niketan, guntur 1995 44 10.00
98777 భారతదేశం రంగులు వేద్దాం 1 శివరామకృష్ణ జాస్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2015 100 100.00
98778 భారతదేశం రంగులు వేద్దాం 2 శివరామకృష్ణ జాస్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు 2015 100 100.00
98779 Art Folder 20 10.00
98780 City 1968-I equals one 1968 30 10.00
98781 Russian Folk Style Figurines A Collector's Notes Gennadi Blinov Raduga Publishers, Moscow 1983 162 250.00
98782 India Cultural Center and Temple Kumbhabhishekam 2005 Alaya Dhwani 2005 100 250.00
98783 ArtReview July/August 2003 Volume LIV 2003 114 55.00
98784 చేతిపనులు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ 1976 14 2.00
98785 Indian Handicrafts All India Handicrafts Board 36 10.00
98786 ఆంధ్రప్రదేశ్ చేతిపరిశ్రమలు ... ఆల్ ఇండియా చేతిపరిశ్రమల వారోత్సవం సందర్భము ... 33 2.50
98787 Handloomed Textiles of Andhra Pradesh Jasleen Dhamija Lavanya Publishers 44 10.00
98788 1969 Calendar Flowers Arts 20 10.00
98789 Mahatma Gandhi 1992 10 1.00
98790 Preliminary bibliography of books on Gandhiji 189 10.00
98791 The Mahatma And After India Today Magazine 2007 88 20.00
98792 Globalization of the Gandhian Way 2006 141 100.00
98793 In Words And in Deeds National Book Trust, India 2008 152 200.00
98794 Mahatma Gandhi His Life in Pictures Publications Division 1994 100 175.00
98795 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గాంధీజీ కొడాలి ఆంజనేయులు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 983 100.00
98796 Epigrams From Gandhiji S.R. Tikekar Publications Division 1971 181 25.00
98797 Mahatma Gandhi The Journalist S.N. Bhattacharyya Asia Publishing House, Bombay 1965 195 20.00
98798 महात्म गंधी के अमर विचार मुल्कराज आनन्द National Council of Educational Research And Training 1989 50 10.00
98799 All Men Are Brothers (Life and Thoughts of Mahatma Gandhi) Krishna Kripalani Unesco 1960 196 25.00
98800 Gandhiji's Autobiography Bharatan Kumarappa Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1990 231 30.00
98801 A Gandhi Anthology Book 1 Valji Govindji Desai Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1958 59 2.50
98802 Selected Letters First Series M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1949 56 2.00
98803 The Life of Mahatma Gandhi Louis Fischer Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1983 649 60.00
98804 Nature Cure M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1999 73 5.00
98805 Ashram Observances in Action M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1955 151 10.00
98806 The Assassination of Mahatma Gandhi K.L. Gauba Jaico Publishing House 1969 424 25.00
98807 బుద్ధుని అడుగు జాడలలో ఎస్.ఏ. రహీం గాంధీ స్మారక సమితి, నరసరావుపేట ... 48 10.00
98808 జాతిపిత గాంధి ఎస్.ఏ. రహీం గాంధీ స్మారక సమితి, నరసరావుపేట ... 100 10.00
98809 సత్యమే దైవము మహాత్మా గాంధీజీ, ఎ. సుబ్బరాయగుప్త గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, కాకినాడ 1961 240 20.00
98810 మహాత్మాగాంధీ జీవితం సందేశం ఈదర గోపీచంద్ గాంధీ స్మారక సమితి, నరసరావుపేట 2012 28 10.00
98811 జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ వారణాసి అభితు కుచలాంబ గరుడ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2015 160 60.00
98812 మహాత్మా గాంధీ జీవిత కథ ఎస్.డి. సావంత్, ఎస్.డి. బాదల్కర్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1981 47 10.00
98813 Gandhi The Screenplay John Briley Grove Press, Inc./ New York 1982 181 55.00
98814 స్వచ్ఛభారత్ పితామహుడు గుంటూరు గాంధి గుమ్మడి రాధాకృష్ణమూర్తి మహాప్రస్థాన సేవా సమితి, గుంటూరు 2016 64 20.00
98815 A Vegetarian Lifestyle Beauty Without Cruelty 49 25.00
98816 Recipes Booklet American Soybean Association 30 50.00
98817 సైన్స్ దృష్టి సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 126 30.00
98818 Drawing Gali Arts, Nellore 20 2.50
98819 Correct Etiquettes & Manners For All Occasions Seema Gupta Pustak Mahal, Delhi 1994 151 56.00
98820 The Higher Taste A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1994 156 20.00
98821 Whisky Carol P. Shaw Harper Collins Publishers 2004 239 25.00
98822 Dietary Guidelines For Indians National Institute of Nutrition, Hyderabad 1999 33 10.00
98823 సస్యాహారమా (శాకాహారం) లేక మాంసాహారమా మీరే నిర్ణయించుకోండి గోపీనాథ్ అగర్‌వాల్, కె. లింగమూర్తి ... 2001 61 25.00
98824 అహింస మరియు శాకాహారం తటవర్తి వీర రాఘవరావు ... 2010 32 5.00
98825 అహింసా శాకాహార మహాయజ్ఞం ... పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీస్ మూవ్ మెంట్ 2016 52 10.00
98826 A Vintage Tale 36 20.00
98827 Meat Eating 100 Facts Nemi Chand J.K. Sanghvi, Thane 30 10.00
98828 The Complete Book of Curtains, Slipcovers & Upholstery Pocket Books, Inc., New York 1962 257 10.00
98829 Cuisine Festival of India 24 10.00
98830 The Gourmet Egg Recipe Booklet 2 16 2.00
98831 Fashion designing Folder 100 50.00
98832 How to Know the Minerals and Rocks Richard M. Pearl The New American Library 1955 191 60.00
98833 Aircraft John W.R. Taylor Hamlyn, London 1978 159 25.00
98834 Victoriana Juri Gabriel Hamlyn, London 1972 160 20.00
98835 Silver for Collectors Eleanor Hughes Hamlyn, London 1974 159 25.00
98836 Collecting Inexpensive Antiques Plantagenet Somerset Fry Hamlyn, London 1973 159 25.00
98837 Archaeology Francis Celoria Hamlyn, London 1970 159 25.00
98838 Guide Through The Govinda Hall of The Allahabad Municipal Museum The Roerich Centre of Art and Culture 1940 72 10.00
98839 All About Hindu Temples Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2005 59 15.00
98840 భారతీయ కళలు దోరవేటి యస్.ఆర్. బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 2016 123 63.00
98841 శ్రీ ప్రతిష్ఠాకల్పః సాగి నరసింహమూర్తి ... 2006 432 400.00
98842 A Monograph on Temples of Srikalahasti G. Chandraiah The Government of Andhra Pradesh, Hyderabad 1998 47 20.00
98843 Chitradurga in The Early 1800s: Barry Lewis Indian Council of Historical Research 2006 47 22.00
98844 Folk Traditions And Archaeology of Andhra Pradesh M.L.K. Murty Indian Council of Historical Research 2006 13 12.00
98845 Indian Inscriptions : A Study in Comparison and Contrast K.V. Ramesh Indian Council of Historical Research 2006 19 16.00
98846 Introduction to the State Archives of Andhra Pradesh, Hyderabad M.V.S. Prasada Rau International Archives Week Andhra Pradesh Celebrations 1984 26 10.00
98847 The Inscription Gallery Companion Guide Book 16 10.00
98848 నాణాలూ దేవుళ్ళూ పేరిచర్ల సూర్యనారాయణ రాజు కృష్ణవేణీ ప్రచురణలు, రాజమహేంద్రి 1996 114 80.00
98849 గుంటూరు జిల్లా దేవాలయాలు చరిత్ర నాగార్జునకొండ పిచ్చయ్య ... 2016 126 75.00
98850 పురావస్తు ప్రదర్శనశాలలు దిగుమర్తి భాస్కరరావు, మోదుగుల రవికృష్ణ రాయపాటి వెంకటరంగారావు విద్యాకళాశాల, గుంటూరు 2012 86 50.00
98851 Land of Gold And Spices Exhibition Guiide 2015 2015 18 10.00
98852 Handbook on Conservation in Museums V. Jeyaraj Government Museum, Chennai 2002 155 40.00
98853 Care of Paintings V. Jeyaraj Government Museum, Chennai 2002 118 45.00
98854 ఆలయవాస్తు దీపిక వేదాన్తం శ్రీవిష్ణుభట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 88 10.00
98855 Administration of Temples C. Anna Rao T.T.D., Tirupati 1998 150 25.00
98856 Dream Frames of India Sree Krusshi Digital Graphics Pvt Ltd 30 20.00
98857 Third Picture Quiz Book Boswell Talor Knight Books 1975 60 20.00
98858 Joy of Making Indian Toys Sudarshan Khanna National Book Trust, India 2000 125 40.00
98859 ఆంధ్రకళాదర్శిని కళాసాగర్ AASCA 2001 185 85.00
98860 గోదావరి మహా పుష్కరం 2015 చిత్రకళామహోత్సవం ... ... 2015 29 30.00
98861 బాలి కార్టూన్లు ... వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 2007 237 150.00
98862 టి. వెంకట్రావ్ (టీ.వీ) డి. నటరాజ్ ... ... 100 50.00
98863 తొలి తెలుగు వ్యంగ్య చిత్రాలు తలిశెట్టి రామారావు ముల్లంగి వెంకట రమణారెడ్డి ముల్లంగి వెంకట రమణారెడ్డి 2017 231 150.00
98864 World Famous Artists Joice P. Jose Sharon Books, Cherthala 2008 66 10.00
98865 Sri Krishna Deva Raya Amuktamalyada Srinivas Sistal Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2010 473 495.00
98866 The Body as Temple Erotica from Telugu Srinivas Sistal Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2007 215 495.00
98867 Art in Education Work Shop on Kondapalli Toys Navodaya Vidyalaya Samiti 2010 10 25.00
98868 How Children Fail John Holt Penguin Books 1983 175 10.00
98869 501 Fascinating Facts Pustak Mahal, Delhi 104 30.00
98870 World Famous Crazy Despots Nemisharan Mital Family Books Pvt Ltd 1989 120 30.00
98871 Become a Complete Champion Michael J. Herman 131 20.00
98872 The 48 Laws of Power Concise Edition Robert Greene Viva Books 2010 195 150.00
98873 Ego is the Enemy Ryan Holiday Profile Books 2016 226 499.00
98874 The Secret Ways Rhonda Byrne Beyond Words Publishing 2006 198 550.00
98875 You Can Sell Shiv Khera Rupa & Co., New Delhi 2010 300 195.00
98876 7 Secrets of Great Entrepreneurial Masters Allen E. Fishman Tata McGraw Hill Publishing Company Limited 2006 231 200.00
98877 The 10-Day MBA Steven Silbiger William Morrow and Co. 2005 420 250.00
98878 The Power of Co-Creation Venkat Ramaswamy, Francis Gouillart Free Press New York 2010 276 250.00
98879 Crucial Conversations Kerry Patterson, Joseph Grenny McGraw Hill New York 2002 240 295.00
98880 The Amazing Power of Deliberate Intent Living the Art of Allowing Esther and Jerry Hicks Hay House India 2009 304 350.00
98881 Best Answers to the 201 Most Frequently Asked Interview Questions Matthew J. Deluca McGraw Hill New York 1997 182 195.00
98882 Don't Sweat the Small Stuff… and It's All Small Stuff Richard Carlson Simple Ways to Keep the Little 1997 248 100.00
98883 How to Get Things Done Without Trying Too Hard Richard Templar Pearson Prentice Hall 2009 201 350.00
98884 Leadership Power Plays McGraw Hill New York 2007 195 195.00
98885 Your Brain at Work David Rock Thomson Press India Ltd 2009 288 399.00
98886 You Can Win Shiv Khera Macmillan and Company Limited 2009 290 195.00
98887 Life is Short Wear Your Party Pants Loretta LaRoche Hay House India 2003 189 195.00
98888 What Got You Here Won't Get You There Marshall Goldsmith Prfile Books Ltd 2010 235 225.00
98889 365 Recipes That Will make you Think Positive Alan Cohen Pustak Mahal, Delhi 2003 366 195.00
98890 The Upside of Irrationality Dan Ariely Harper Collins Publishers 2010 334 399.00
98891 The Magic of Thinking Big David Joseph Schwartz Pocket Books, Inc., New York 1995 348 100.00
98892 How to Interview And Be Interviewed Michele Brown Sudha Publications Pvt Ltd 1992 140 100.00
98893 Job Enrichment Taraporevala Publishing Industries Private Limited 1982 78 10.00
98894 Manage Yourself Tips D. Saraoja Vision Publications, Guntur 2011 64 50.00
98895 Today I am A Ham Ethelyn M. Parkinson Pocket Books, Inc., New York 1973 211 10.00
98896 The Peter Prescription Laurence J. Peter Bantam Books 1973 238 10.00
98897 Children How to Manage Them Now That You’ve Got Them C. Northcote Parkinson IBH Publishing Company 1982 119 25.00
98898 Drama in Real Life RDI Print And Publishing Pvt Ltd 1987 272 100.00
98899 Do-it- Yourself Conservation Guide The Reader's Digest Association, Inc. 1972 32 2.00
98900 The Art of Intimacy RDI Print And Publishing Pvt Ltd 1991 192 20.00
98901 Live Better, Feel Better Volume 2 RDI Print And Publishing Pvt Ltd 1998 224 25.00
98902 Making The Most of Your Life RDI Print And Publishing Pvt Ltd 1994 205 50.00
98903 The Reader's Digest Keepsake The Reader's Digest Association, Inc. 119 2.00
98904 60 Golden Years : A Reader's Digest Selection The Reader's Digest Association, Inc. 1982 141 50.00
98905 Inspiring People : Fifty Who Made a Difference RDI Print And Publishing Pvt Ltd 1993 302 25.00
98906 Challenge & Response C.A. Sheppard Orient Longman, New Delhi 1974 131 10.00
98907 వృద్ధ ప్రపంచం ఎం.ఆర్.కె. మూర్తి హారిక పబ్లికేషన్స్, నరసరావుపేట 2016 200 200.00
98908 మానసిక వ్యాధులు ఆధునిక చికిత్స పర్వతనేని కృష్ణమోహన్ ... ... 60 10.00
98909 కోపం కొంపముంచుతుంది అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు రమేష్ కృష్ణ మీడియా క్రియేషన్స్ ... 67 5.00
98910 పిల్లలూ మీరు మంచి విద్యార్థులు కావాలంటే టి. వేదాంత సూరి సరోజారాయ్ కమ్యూనికేషన్స్ 2004 80 20.00
98911 సంస్కార పరివర్తన మరియు వ్యవహార శుద్ధి ... ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం 2005 64 10.00
98912 విద్యార్థి విజయమార్గం జాగర్లమూడి వెంకట రమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 48 20.00
98913 పైసా పెట్టుబడి లేకుండా కోటి రూపాయలు సంపాదించటం ఎలా గ్రంథి సుబ్బారావు ... 2004 306 150.00
98914 స్నేహితులను సంపాదించటం ఎలా ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 79 20.00
98915 పిల్లల మనస్తత్వ శాస్త్రము ధూర్జటి సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 163 10.00
98916 పిల్లల మనస్తత్వ శాస్త్రము ధూర్జటి సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 171 5.00
98917 పిల్లలు మంచీ చెడూ వి. కోటీశ్వరమ్మ ... 1980 137 6.00
98918 Every One's Physiognomy B.J. Rao Occult Publishing House 1983 60 10.00
98919 The Individual And the World Good Thoughts for World's Welfare Narayan Prakashan Mandir 1956 181 5.00
98920 Health Medicine and Religion Swami Brahmeshananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2012 272 40.00
98921 Philosophy C.E.M. Joad The English Universities Press Ltd 1968 223 50.00
98922 Psychology W.E. Sargent The English Universities Press Ltd 1965 159 25.00
98923 Elements of Psychology Normal And Abnormal V.K. Kothurkar Orient Longmans Limited, Bombay 1961 215 25.00
98924 Science, Technology And Social Change A.N. Kothare Wiley Eastern Limited, New Delhi 1986 175 22.00
98925 Piaget's Conception of Evolution Beyond Darwin and Lamarck Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1996 166 195.00
98926 One Long Argument Ernst Mayr Harvard University Press 1991 195 250.00
98927 Building World order Rishi Prabhakar Rishi Vachan Trust Publication 2000 39 30.00
98928 The State of The World's Children James P. Grant Oxford University Press 1982 128 60.00
98929 What is Sikhism 2007 7 1.00
98930 Modern Science And Vedic Science Volume 1 No. 2 April 1987 A Pubication of Maharishi International University 1987 254 25.00
98931 Narcotics Anonymous Narcotics Anonymous World Services, Inc. 1988 286 250.00
98932 The Greatest Show on Harth Richard Dawkins Transworld Publishers, London 2010 470 399.00
98933 How To Know God Deepak Chopra Three Rivers Perss, New York 2000 319 250.00
98934 The Path to Love Deepak Chopra Harmony Books New York 1997 338 350.00
98935 Apna Street Julian Crandall Hollick Ameya Prakashan 2011 354 300.00
98936 Philosophical Consequences of Modern Science N. Innaiah Research Publishers, Hyderabad 1982 215 50.00
98937 Selected Essays 202 20.00
98938 Educational Psychology V.S. Venkata Raghavacharya Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupathi 1982 366 100.00
98939 Kroeber Anthropology A.L. Kroeber Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi 1976 856 24.00
98940 Useful Information for Quartermasters 1984 237 25.00
98941 Indian Standard Code of Practice for General Construction in Steel 1985 137 25.00
98942 పింగళి వెంకయ్య నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2006 43 2.50
98943 విశ్వనరుడు గుర్రం జాషువా బోయ జంగయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2007 26 10.00
98944 మైసూరు పులి టిపూ సుల్తాన్ సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తెలుగు ఇస్లామిక్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 66 25.00
98945 షహీద్ యే ఆజమ్ అష్ఫాఘుల్లా ఖాన్ సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తెలుగు ఇస్లామిక్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 72 25.00
98946 చిరస్మరణీయులు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్, వినుకొండ 2009 226 100.00
98947 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లింలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తక్షశిల ప్రచురణలు, మంగళగిరి 2003 35 10.00
98948 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముస్లింలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్, వినుకొండ 2011 394 250.00
98949 భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం ముస్లిం యోధులు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్, వినుకొండ 2005 318 100.00
98950 స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు గుంటూరు కేసరి మన నడింపల్లి ... ... ... 25 10.00
98951 స్వతంత్ర సమరయోధుని జీవిత సంఘర్షణలు నడింపల్లి ఆత్మకథ ... ప్రజావాణి, గుంటూరు 1979 284 15.00
98952 గుంటూరు కేసరి నడింపల్లి లక్ష్మీనరసింహారావు (ఎన్వీయల్) ఆత్మకథ బులుసు వెంకట కామేశ్వరరావు గుంటూరు కేసరి సేవా సమితి, గుంటూరు 2016 176 250.00
98953 గుంటూరు గాంధి గుమ్మడి రాధాకృష్ణమూర్తి మహాప్రస్థాన సేవా సమితి, గుంటూరు 2016 64 20.00
98954 స్వామి రంగనాథానంద ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 30 10.00
98955 తెలుగు భాషను బ్రతికించిన మన తెలుగుదొర వేదవ్యాస అమెరికా వేదిక్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ ప్రచురణ 1993 34 10.00
98956 ప్రఖ్యాత ఇంజనీరు శ్రీరామకృష్ణయ్య జీవితం సాఫల్యాలు సేవ కంభంపాటి పాపారావు, అంగత వరప్రసాదరావు ... 2016 52 20.00
98957 అడిదముసూరకవి జీవితము అడిదము రామారావు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1955 143 20.00
98958 మన ఆంధ్రజాతి దిట్టకవి లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు దిట్టకవి లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు, గుంటూరు 2008 71 75.00
98959 బంగారుబాట సమాజ సేవకులు బి.వి. పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్, ఎమెస్కో బుక్స్ 2013 80 35.00
98960 శ్రీ వేటూరి సుందరరామమూర్తి గారికి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ... ... ... 8 10.00
98961 శ్రీ కత్తి పద్మారావు గారికి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ... ... ... 5 10.00
98962 ఓ కవి స్వీయకథ ఎన్. గోపి అభవ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2016 47 50.00
98963 ఆకాశజ్యోతి కొత్త రామకోటయ్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2008 222 90.00
98964 జీవనజ్యోతి కొత్త రామకోటయ్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్టు ప్రచురణ 1979 187 10.00
98965 సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్థ సంక్షిప్త చరిత్ర పుచ్చా సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్థ ట్రస్ట్ 2008 36 10.00
98966 జీవితం నేర్పిన పాఠాలు గోరా నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1976 119 10.00
98967 నేను నాస్తికుణ్ణి గోరా నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1976 92 2.50
98968 A Panorama of Good Life P.V. Kanal Dev Samaj Prakashan, New Delhi 56 20.00
98969 Education of Man accrding to Sikh Teachings Inderjit Kaur 51 20.00
98970 Frontiers of Life Science Jagjit Singh Sangam Books 1984 139 16.00
98971 హేమలతా లవణం వకుళాభరణం లలిత, కొంపల్లి సుందర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2014 120 135.00
98972 ఇది నా జీవితం హేమలతా లవణం ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2016 216 140.00
98973 నా స్మృతిపథంలో హేమలతా లవణం ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2016 471 350.00
98974 మహాత్మా జోతిరావు పులే బి. విజయభారతి ... ... 22 10.00
98975 డా. బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ సంక్షిప్త చరిత్ర సరెళ్ళ వేంకట రత్నం ... ... 16 10.00
98976 డా. అంబేడ్కర్ జీవిత చరిత్ర యెండ్లూరి డా. అంబేడ్కర్ పబ్లికేషన్స్ సొసైటీ, నెల్లూరు 1995 428 150.00
98977 దళితజాతుల వైతాళికుడు అంబేడ్కర్ మండవ శ్రీరామమూర్తి, పోలు సత్యనారాయణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 102 10.00
98978 డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ శత జయంతి ఉత్సవ కమిటి, హైదరాబాద్ 1992 59 12.00
98979 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బి. విజయభారతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1990 254 50.00
98980 సాంఘిక విప్లవమూర్తి డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1994 112 40.00
98981 రాధేయ జీవితం కవిత్వం పి. రమేష్ నారాయణ ఉమ్మడిశెట్టి సాహితీ ప్రచురణలు 2015 142 120.00
98982 శరత్ చంద్ర చటర్జీ వ్యక్తి, రచయిత సుబోధచంద్ర సెన్‌గుప్త, డి. రామలింగం సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1977 145 15.00
98983 విశ్వదాత కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు దేవులపల్లి రామానుజరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 86 15.00
98984 కళాప్రపూర్ణ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం ముక్తేవి భారతి సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 139 95.00
98985 చక్రపాణి వెలగా వెంకటప్పయ్య సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 100 25.00
98986 వడ్డాది పాపయ్య సుంకర చలపతిరావు సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 94 95.00
98987 నవ్యాంధ్ర చిత్రకళా వైతాళికుడు దామెర్ల రామారావు వి. కలికావతారం సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 97 95.00
98988 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కె. రాఘవేంద్రరావు, కె.ఆర్.కె. మోహన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1999 128 25.00
98989 ఓ ప్రధాన మంత్రి హత్య యధాతథం ఎస్. ఆనందరాం సురక్ష పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 232 60.00
98990 ఒక చరిత్ర కొన్ని నిజాలు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు నివేదిత పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 158 150.00
98991 విభజన కథ నా డైరీలో కొన్ని పేజీలు ఉండవల్లి అరుణకుమార్ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2016 336 175.00
98992 గడచిన చరిత్ర తెరచిన అధ్యాయం విభజన పర్వంలో అపూర్వ ఘట్టాలు జైరాం రమేష్, ఎ. కృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2016 254 150.00
98993 మహామంత్రి మాదన్న కె.వి. భూపాలరావు సావిత్రీ సదనము, హైదరాబాద్ 1982 264 30.00
98994 కలం యోధుడు చెరబండరాజు వి. చెంచయ్య విప్లవ రచయితల సంఘం, నెల్లూరు 2015 52 25.00
98995 షహీద్ భగత్ సింగ్ సబ్బని లక్ష్మీనారాయణ సబ్బని పబ్లికేషన్స్, కరీంనగర్ 2016 22 12.00
98996 మాధవ స్మృతులు జమ్ములమడక భవభూతి శర్మ ... 2015 115 50.00
98997 చరిత్రకారుని చరిత్ర గోపీకృష్ణ దేశీ ప్రచురణ, విజయవాడ 1972 251 6.00
98998 స్వర్ణముఖి దూడం నాంపల్లి శ్రీనిలయం ప్రచురణలు, సిరిసిల్ల 2011 111 20.00
98999 బుద్ధుడు జీవితం అవగాహన తిరుమల రామచంద్ర జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 104 20.00
99000 పండిత పాత్రికేయులు బహుభాషాకోవిదులు తిరుమల రామచంద్ర వయోధిక పాత్రికేయ సంఘం 2013 44 20.00