వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -121

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
88001 Enlightened Citizenship And Our Democracy Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1991 106 10.00
88002 Democracy And Dissent Lalan Tiwari Mittal Publications, New Delhi 1987 260 160.00
88003 Revolutionary Democracy Volume V No. 2 1999 176 40.00
88004 Corruption in Public Life and Parliamentary Democracy G.S. Bhargava Dr.B.R. Ambedkar Open University 30 10.00
88005 Secular Values in a Liberal Democracy V.K. Sinha Project for Economic Education 1996 56 20.00
88006 Revolutionary Democracy Volume VI No. 2 2000 164 40.00
88007 Rescue Democracy From Money Power C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 84 8.50
88008 Democracy And Leadership Our Interdependent World James Challaghan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1982 57 8.00
88009 Democracy in India Rasheeduddin Khan National Council of Educational Research and Training 1995 250 27.50
88010 Foundations of Freedom United States Information Service 28 2.50
88011 Sources of Political Theory Volume 1 Edward E. Barry and Larry V. Bishop Mountain Press Publishing Company, Montana 1970 160 25.00
88012 The Constitution of India P.K. Majumdar, R.P. Kataria Orient Publishing company, New Delhi 2004 544 200.00
88013 V.D. Kulshreshtras Landmarks in Indian Legal and Constitutional History B.M. Gandhi Eastern Book Company 1994 518 75.00
88014 Constitutional History of India N.V. Paranjape Central Law Agency, Allahabad 1980 255 16.00
88015 Constituent Assembly of India Draft Constitution of India Government of India Press, New Delhi 1948 212 20.00
88016 The Constitution of India 250 25.00
88017 Introduction to the Constitution of India Justice Durga Das Basu Prentice Hall of India, New Delhi 1992 462 69.00
88018 An Introduction to the Constitution of India Emeritus Prof. Dr. M.V. Pylee Vikas Publishing House Pvt Ltd 1995 323 65.00
88019 Constitution of Indian Republic R.S. Chaurasia Forward Book Depot, New Delhi 1993 212 25.00
88020 Constitution of India 334 20.00
88021 Amendments to Constitutions D. Munikanniah Davaloor Law House, New Delhi 1964 319 27.00
88022 The Spirit of The Constitution J.M. Shelat Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 50 3.00
88023 Indian Constitution S. Ramachandra Rao Asia Law House 2014 99 100.00
88024 Social Justice And The Constitution P. Jaganmohan Reddy Andhra University Press, Waltair 1976 92 8.00
88025 Indias Constitution Rajendra Prasad The Publications Division 1957 95 1.00
88026 Indias Constitution Rajendra Prasad The Publications Division 1973 104 2.50
88027 Constitution of India 6 1.00
88028 Constitution of India Eastern Book Company 1980 240 8.00
88029 Constitution of India Eastern Book Company 1989 231 20.00
88030 Indias New Constitution J.P. Reddy Macmillan And Co., Limited 478 20.00
88031 The Constitution of India Government of India 1980 340 10.00
88032 Indias Constitution And Politics A.G. Noorani Jaico Publishing House 1970 588 25.00
88033 World Constitutions Sachdeva & Gupta Ajanta Prakashan, Delhi 1965 350 20.00
88034 Select Modern Governments V.D. Mahajan 1160 100.00
88035 Modern Foreign Governments Frederic A. Ogg The Macmillan Company 1953 1005 100.00
88036 The Constitutional Problem in India 541 55.00
88037 The Living U.S. Constitution Saul K. Padover The New American Library 1953 176 20.00
88038 Simple Study of World Constitutions I.L. Bhatia, R.P. Sehgal A Kiran Book 1973 351 6.75
88039 The British Constitution R.E.C. Jewell Teach Yourself Books, London 1970 206 20.00
88040 The British Constitution Ivor Jennings The English Language Book Society 1968 218 25.00
88041 The English Constitution Walter Bagehot Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1904 292 10.00
88042 The Constitutional Law of the British Dominions Arthur Berriedale Keith Macmillan And Co., Limited 1933 522 20.00
88043 Public Finance 350 10.00
88044 An Outline of Money Geoffrey Crowther Thomas Nelson And Sons Ltd 1951 417 25.00
88045 A History of Economic Thought K.P. Bhatnagar Kishore Publishing House 1959 418 10.00
88046 History of Economic Thought 540 25.00
88047 The Indian Economic Association There Parts Seventysecond Annual Conference, Trivandrum 1989 300 25.00
88048 Evolution of The Indian Economy K.S. Gill National Council of Educational Research and Training 1982 201 5.10
88049 Constitutional History of India and The Nationalist Movement Vidya Dhar Mahajan S. Chand & Company Ltd 756 70.00
88050 Quit India Call And The Role of Communists M. Basavapunnaiah National Book Centre 1984 93 10.00
88051 Introduction to Socialism Leo Huberman And Paul M. Sweezy Progressive Book Depot, Bhopal 1969 127 15.00
88052 Critique of The Gotha Programme Karl Marx Tirimela Nagireddy Memorial Trust 90 10.00
88053 Petty Bourgeois and Proletarian Socialism Petty Bourgeois and Proletarian Sociatism Tirimela Nagireddy Memorial Trust 12 5.00
88054 Left Wing Communism, An Infantile Disorder V.I. Lenin Tirimela Nagireddy Memorial Trust 121 25.00
88055 Socialism : Utopian and Scientific Engels Tirimela Nagireddy Memorial Trust 106 25.00
88056 Communist Manifesto Parimal Dasgupta Tirimela Nagireddy Memorial Trust 22 10.00
88057 Social Anthropology 304 100.00
88058 World Civilizations Their History and Their Culture Volume B Edward Mcnall Burns, Philip Lee Ralph Goyal Saab Publishers & Distributors 1991 946 500.00
88059 World Civilizations Their History and Their Culture Volume C Edward Mcnall Burns, Philip Lee Ralph Goyal Saab Publishers & Distributors 1991 1580 500.00
88060 World Civilization R.K. Phul Gagan Publishers, Ludhiana 1987 390 250.00
88061 The Destiny of Civilization Radhakamal Mukerjee Asia Publishing House, New Delhi 1964 233 55.00
88062 An Outline History of Civilization F.G. Pearce Oxford University Press 1969 224 25.00
88063 Civilization Through The Ages Mittal Publications, New Delhi 1990 339 65.00
88064 The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order Penguin Books 1997 367 100.00
88065 The Spring of the Indus Civilisation M. Ramachandran Prasanna Pathippagam, Cauviri 1991 98 15.00
88066 World Famous Civilizations Geeta Lal Sahai Family Books Pvt Ltd 1989 144 30.00
88067 Hindu Civilization Radha Kumud Mookerji Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 383 12.00
88068 Civilisations Deadlocks And The Keys Annie Besant The Theosophical Publishing House, Madras 1924 142 2.50
88069 The Story of Civilization C.E.M. Joad Macmillan And Co., Limited 1963 93 1.00
88070 The Birth of Indian Civilization 365 15.00
88071 The Story of Our Civilisation Philip Lee Ralph Comet Books 1957 285 25.00
88072 In The Beginning G. Elliot Smith Watts & Co., London 109 15.00
88073 Civilization An Essay Clive Bell Penguin Books 1938 216 2.50
88074 The Story of Our Civilisation Philip Lee Ralph Comet Books 1957 285 5.00
88075 Crusade For Civilization Esme Wingfield Stratford George Routledge & Sons Ltd 1940 243 6.00
88076 Lokayata A Study in Ancient Indian Materialism Debiprasad Chattopadhyaya Peoples Publishing House 1978 696 20.00
88077 Lokayan Bulletin Smitu Kothari, Harsh Sethi 159 40.00
88078 Studies in A Dying Culture Christopher Caudwell Peoples Publishing House 1990 148 32.00
88079 Understanding Society A Textbook on Sociology for Class XI Part I S.C. Dube National Council of Educational Research and Training 1983 104 3.65
88080 Man Unfolding Jonas Salk, Ruth Nanda Anshen Allied Publishers Limited 1972 118 7.50
88081 Pasts and Futures or What is history for Jean Chesneaux Thames and Hudson 1978 150 100.00
88082 The Materialist Conception of History A. Fineberg Foreign Languages Press 1946 46 2.50
88083 The Acquisitive Society R.H. Tawney G. Bell And Sons Ltd 1945 242 15.00
88084 The Idle Thoughts of An Idle Fellow Jerome K. Jerome Arrowsmith 1947 173 10.00
88085 Matthew Arnold Culture And Anarchy J. Dover Wilson Cambridge At The University Press 1966 241 15.00
88086 Prose Selections from Matthew Arnold E.T. Campagnac Macmillan And Co., Limited 1954 130 5.00
88087 European Convention on Human Rights European Treaty Series 1998 47 2.00
88088 International Covenants on Human Rights United Nations 35 2.00
88089 Indian Constitution & Human Rights V. Bhaskara Rao Prajahita Prachuranalu, Warangal 2009 87 50.00
88090 The Humanist Way N. Innaiah, G.R.R. Babu Hema Publications, Chirala 1994 197 75.00
88091 Indian Journal of Human Rights Volume 1 No. 1 Human Rights Programme 1997 163 55.00
88092 Indian Journal of Human Rights Volume 1 No. 2 Human Rights Programme 1997 228 55.00
88093 JP Memorial Lectures Peoples Union for Civil Liberties 2001 281 35.00
88094 Workplace Ethics Perspectives and Challenges Sumati Reddy The ICFAI University Press 2005 219 350.00
88095 Whistleblowers : Impact And Implication Anila V Menon The ICFAI University Press 2007 241 250.00
88096 International Humanist and Ethical Union 1952 - 2002 De Tijdstroom uitgeverji, Utrecht 2002 145 250.00
88097 Human Rights Year Book 2011 Pravin H. Parekh Universal Law Publishing Co. Pvt Ltd 2011 205 210.00
88098 State of Human Rights in India 1996 Legal Resources for Social Action 105 25.00
88099 Human Rights And Police S. Subramanian Association for Advancement of Police and Security Sciences 426 125.00
88100 The Law Relating to Human Rights B.L. Bansal Capital Law House, Delhi 2000 328 220.00
88101 Liberations New Essays on the Humanities in Revolution IHAB Hassan Wesleyan University Press 1971 216 100.00
88102 Our Rights And Duties Two Sides of the Same Coin 12 10.00
88103 World Center for Humanist Studies 1995 48 25.00
88104 Humanism : Fighting Against Superstition and Paranormal Practices Humanist Association of Nepal, Nepal 59 30.00
88105 Text Book Environmental Studies Erach Bharucha Universities Press 2006 276 125.00
88106 Nev 001 An Introduction to the Environment Indira Gandhi National Open University 202 100.00
88107 Environmental Studies Part 1 We and Our Country National Council of Educational Research and Training 1981 138 5.00
88108 Environmental Studies Part 2 Learning Science Through Environment National Council of Educational Research and Training 1982 64 2.50
88109 Learning Science Through Environment National Council of Educational Research and Training 1983 75 3.00
88110 Planetary Overload A.J. McMichael Cambridge At The University Press 1993 352 250.00
88111 Environmental Jurisprudence : Country Perspectives A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 226 250.00
88112 Water Pollution Policies And Perspectives A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 2472 250.00
88113 Environment And Sustainable Development A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 200 195.00
88114 Ecotourism Focus on Wildlife And Local Communities Prabha Shastri Ranade The ICFAI University Press 2008 314 250.00
88115 Plant Varieties And Farmers Rights Policies And Legal Perspectives A Usha The ICFAI University Press 2007 246 225.00
88116 Bioterrorism And Combating Strategies Select Readings Anila V Menon The ICFAI University Press 2007 259 225.00
88117 Biotech Patent Law Veena The ICFAI University Press 2007 219 185.00
88118 Public Relations Concepts And Cases K Suresh The ICFAI University Press 2004 176 300.00
88119 GM Crops And Genetic Engineering : Impact On Agriculture And Ecology A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 200 280.00
88120 Environment And Air Pollution : Policies And Perspectives A. Usha The ICFAI University Press 2007 242 250.00
88121 Environmental Jurisprudence : Country Perspectives A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 226 260.00
88122 Environment And Sustainable Development A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 200 195.00
88123 Youth For Eco Development M.D. Narayana Naidu Sri Venkateswara University, Tirupathi 1982 68 25.00
88124 Environmental Law H.N. Tiwari Allahabad Law Agency, Faridabad 1999 306 100.00
88125 Pancavati Indian Approach to Environment Banwari Shri Vinayaka Publications, Delhi 1992 185 200.00
88126 Glimpses of Environment KVSG Murali Krishna Environmental Protection Society 2004 399 500.00
88127 Agriculture & Environment Kuppa Venkata Krishna Murthy Ecesco Books, Hyderabad 2011 96 50.00
88128 ప్రకృతి పర్యావరణం నాగసూరి వేణుగోపాల్ ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2007 96 50.00
88129 భూమిని కాపాడుకుందాం బిళ్ళా జవహర్ బాబు ప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2013 116 100.00
88130 Regreening Our Earth C.P. Singh Deo Publications Division 1996 98 40.00
88131 Mankind in Peril Allanki Prakash Rao 2003 117 81.00
88132 Our Polluted Planet Ambassador College Press 1970 76 20.00
88133 Ensuring a Safe Environment P.D. Mathew, P.M. Bakshi Indian Social Institute, New Delhi 27 2.50
88134 Everybody Loves A Good Drought P. Sainath Penguin Books 2012 470 250.00
88135 Food For Nought (The Decline in Nutrition) Ross Hume Hall Harper & Row Publishers, New York 1974 292 100.00
88136 Nani Palkhivala L.M. Singhvi, M.R. Pai Viking / Bhavan's Book University 1999 330 395.00
88137 India Under Strain T.H. Chowdary ACTMS Publication 2002 328 100.00
88138 Resources Values and Development Amartya Sen Oxford University Press 1999 547 325.00
88139 Hunger And Public Action Jean Dreze and Amartya Sen Oxford University Press 1999 373 195.00
88140 Indian Development Selected Regional Perspectives Jean Dreze and Amartya Sen Oxford University Press 2003 420 325.00
88141 India Economic Development and Social Opportunity Jean Dreze and Amartya Sen Oxford University Press 1997 292 100.00
88142 India Development and Participation Jean Dreze and Amartya Sen Oxford University Press 2002 512 395.00
88143 The Argumentative Indian Amartya Sen Penguin Books 2005 409 650.00
88144 Development as freedom Amartya Sen 301 25.00
88145 Advertising As Literary Art Seshu C. Prasad Poornodaya Graphics, Hyderabad 1989 125 40.00
88146 How to Advertise Kenneth Roman and Jane Maas Rupa & Co., New Delhi 2004 268 195.00
88147 Advertising As a Career Subrata Banerjee National Book Trust, India 1996 217 47.00
88148 Chaos, Fractals and Self Organisation Arvind Kumar National Book Trust, India 186 55.00
88149 Of Science And Scientists A.N. Kothare National Book Trust, India 1994 230 47.00
88150 How to Win Over Fear 155 25.00
88151 Maxalite Terrorism Social And Legal Issues K. Aravinda Rao East West Books Pvt Ltd 1996 142 150.00
88152 Fire Hazards of Specific Industries A. Sarkar Insurance Institute of India, Mumbai 2001 245 100.00
88153 General Fire Hazards A. Sarkar Insurance Institute of India, Mumbai 2001 263 100.00
88154 four faces of Subversion Trevor Drieberg 80 20.00
88155 An Anatomy of Terror Andrew Sinclair Pan Books 2003 399 55.00
88156 Feel The Fear And Beyond Susan Jeffers Rider, London 2000 230 6.99
88157 The New Meaning of Treason Rebecca West Time Reading Program Special edition 1947 410 25.00
88158 Disaster Planning in Industry National Safety Council 1982 129 5.00
88159 Executive Safety and International Terrorism A Guide for Travellers Anthony J. Scotti Prentice Hall of India, New Delhi 1986 220 55.00
88160 D&O And Terrorism Insurance A V Narsimha Rao The ICFAI University Press 2006 146 75.00
88161 Fight Against Terrorism : Legal Responses D Sujatha The ICFAI University Press 2008 281 250.00
88162 HR Trends in Service Sector Keka Lahiri The ICFAI University Press 2006 205 250.00
88163 Disaster Management Role of Corporate Sector Sridhar Krishna The ICFAI University Press 2008 229 300.00
88164 Social Background of Indias Administrators V. Subramaniam Publications Division 1971 181 9.00
88165 The Indian Journal of Public Administration Volume XXXI No.3 T.N. Chaturvedi 1985 1185 250.00
88166 The Indian Journal of Public Administration Volume XXXIV No.3 T.N. Chaturvedi 1988 906 150.00
88167 Administrative Thinkers D. Ravindra Prasad Sterling Publishers Private Limited 1991 314 25.00
88168 Eminent Administrative Thinkers Shum Sun Nisa Ali Associated Publishing House 1998 112 40.00
88169 Walk A Mile in My Shoes A.D. Singh Christian Medical College & Hospital, Vellore 119 25.00
88170 Administration in India A Historical Review H.V.R. Iengar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 47 3.00
88171 Lectures on Administrative Law C.K. Thakker, M.C. Thakker Eastern Book Company 1994 360 80.00
88172 Indian Administration Pasupuleti Koteswara Rao Tagore Book House, Tenali 1957 140 2.50
88173 The Right Way to Conduct Meetings Conferences And Discussions H.M. Taylore and A.G. Mears Paperfronts Elliot Right Way Books 127 5.00
88174 Indian Administration 506 20.00
88175 Strategic Human Resource Management Charles R. Greer Upper Saddle River, New Jersey 2001 348 250.00
88176 Principles of Management Harold Koontz, Cyril Odonnell McGraw Hill Book Company, Inc. 1955 664 200.00
88177 Managing The Supply Chain J.L. Gattorna and D.W. Walters Palgrave, New York 2004 360 250.00
88178 Management for the Smaller Company Elizabeth Marting D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 1970 399 7.20
88179 Management in Government B.C. Mathur, K. Diesh Publications Division 1979 433 50.00
88180 Management Today And Tomorrow S. Krishna Hemkunt Press, New Delhi 1973 366 30.00
88181 Indian Ethos for Modern Management G.R. Krishna UbS Publishers Distributors Ltd 1999 185 175.00
88182 Personal Investment & Tax Planning Yearbook N.J. Yasaswy Vision Books, New Delhi 2007 328 235.00
88183 Will India Become a Superpower? Ramachandra Guha Outlook exclusive 79 20.00
88184 Role of Mahatmas in National Integration Swami Chinmayanada Central Chinmaya Mission Trust 1988 20 10.00
88185 Un Primer 1991 Jiya Lal Jain The Council For Un Information 1991 64 5.00
88186 How The United Nations Began United Nations, New York 31 2.50
88187 Tanganyika its Present and Its Future United Nations Publications 1952 28 2.50
88188 Swami Vivekanandas Vision of Free India Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1989 88 7.50
88189 The World Around Us Y. Sundara Rao Y. Seetamma 1977 69 5.00
88190 Symposium on Teaching of Humanities Andhra University Press, Waltair 1971 109 25.00
88191 Nationalism In India M. Venkatarangaiya Andhra University Press, Waltair 1971 72 1.50
88192 India and the World K.P.S. Menon Prasaranga University of Mysore 1973 29 5.00
88193 Evolution of Genus Homo Jaivik Manav Sastra, Virender Kumar Ashtam Prakashan, Delhi 39 10.00
88194 Regional Conflicts Causes And Effects Allied Publishers Limited 1987 113 30.00
88195 The Intimate Enemy Ashis Nandy Oxford University Press 1990 121 60.00
88196 Documents of the Patna Conference All India Peace and Solidarity Organisation 76 25.00
88197 Warnings of History K.M. Munshi The Publications Division 1959 44 0.50
88198 Caste and Alternative Culture Katti Padma Rao, D. Anjaneyulu 1995 162 100.00
88199 Good Governance for a Better Tomorrow Ummareddy Venkateswarlu OTS Publications, Hyderabad 135 375.00
88200 Human Resource Management MSB Magnus School of Business 269 225.00
88201 Global Problems And The Culture of Capitalism Richard H. Robbins Pearson and AB, New York 2005 432 100.00
88202 An Introduction To Argument 703 250.00
88203 A Life In Our Times John Kenneth Galbraith Houghton Mifflin Company, Boston 1981 563 250.00
88204 A Dangerous Place Daniel Patrick Moynihan Allied Publishers Limited 1979 297 55.00
88205 The Voice of the Poor John Kenneth Galbraith Harvard University Press 1983 88 25.00
88206 A China Passage John Kenneth Galbraith Vikas Publishing House Pvt Ltd 1976 143 35.00
88207 Ambassadors Journal American View of India John Kenneth Galbraith Jaico Publishing House 1972 215 25.00
88208 Economics and The Art of Controversy John Kenneth Galbraith Oxford University Press 1969 105 25.00
88209 The Triumph John Kenneth Galbraith The New American Library 1968 224 30.00
88210 Ambassadors Journal John Kenneth Galbraith The New American Library 1969 569 55.00
88211 The Liberal Hour John Kenneth Galbraith Penguin Books 1960 174 25.00
88212 Economic Development In Perspective John Kenneth Galbraith Student Edition Fawcett Publications 1962 94 20.00
88213 Money Whence It Came, Where It Went John Kenneth Galbraith Bantam Book 1976 389 55.00
88214 The New Industrial State John Kenneth Galbraith The New American Library 1967 430 40.00
88215 The New Dimensions of Peace Chester Bowles A Pennant Edition 1955 341 25.00
88216 The New Dimensions of Peace Chester Bowles A Pennant Edition 1955 341 25.00
88217 Ambassadors Report Chester Bowles Comet Books 1954 251 30.00
88218 At Home In India Cynthia Bowles Pyramid Books, New York 1959 158 5.00
88219 The Makings of A Just Society Chester Bowles Lancer Books 1964 96 20.00
88220 A View From New Delhi Chester Bowles New Haven And London, Yale University Press 1969 268 100.00
88221 A View From New Delhi Chester Bowles Allied Publishers Limited 1969 276 100.00
88222 Vat A Way Out of The Indian Tax Maddle G.K. Pillai Jaico Publishing House 2003 241 250.00
88223 Grit, Guts and Gumption Rajesh Chakrabarti Penguin Books 2010 234 100.00
88224 Selections From The Writings of Lord Morley Amaranatha Jha Macmillan And Co., Limited 1920 254 25.00
88225 World Disarmament Campaign 1983 86 20.00
88226 If the Arms Race Were Stopped M. Rubinstein 1958 30 2.50
88227 The Price of Peace The Department of Public Information 53 2.50
88228 Asian Perspectives Navyug Publishers 1987 81 25.00
88229 Gramsci Today Y.V. Krishna Rao Neelam Rajesekhara Reddy Research Centre 2006 83 30.00
88230 Bouquet of Thoughts Volume 2 Pon Paramaguru Asian Book Company 1985 210 14.90
88231 You Are Born To Blossom Take My Journey Beyond APJ Abdul Kalam, Arun K Tiwari Ocean Paperbacks 2008 175 125.00
88232 Agricultural Credit Societies Audit And Supervision K. Madhava Das Oxford University Press 1960 238 25.00
88233 The General Report of The Committee of Direction Reserve Bank of India, Bombay 1959 301 2.50
88234 Co Operation And Village Level Workers M. Paravasudev 166 12.00
88235 Learning To Live Together : Have We Failed The Forty Sixth Session of Unescos International 2001 120 100.00
88236 Report Joint Committee To Enquire Into Bofors Contract Lok Sabha Secretariat, New Delhi 1988 238 75.00
88237 Newsletter Volume IX October 1978 March 1979 Indian Council of Social Science Research 1979 72 20.00
88238 Report of the Congress Agrarian Reforms Committee The All India Congress Committee, New Delhi 1951 206 55.00
88239 Future is Ours Bal Bhavan Society, New Delhi 68 20.00
88240 The EIU guide to the new Gatt Phillip Evans and James Walsh The Economist Intelligennce Unit 1994 136 100.00
88241 The American Review Supplement April 1972 Jean Francois Revel 1972 152 55.00
88242 The American Review Supplement April 1972 Jean Francois Revel 1972 152 55.00
88243 The Great Awakening John Strachey Encounter 1940 35 10.00
88244 Our Rights And Duties Two Sides of the Same Coin 1991 12 10.00
88245 The Hunting Peoples Carleton S. Coon Jonathan Cape Thirty Bedford Square London 1972 413 100.00
88246 The Establishment is Alive and Well In Washington Art Buchwald G.P. Putrnams Sons, New York 1969 251 75.00
88247 I Think I Don’t Remember Art Buchwald G.P. Putrnams Sons, New York 1987 350 250.00
88248 Whose Rose Garden Is It Anyway ? Art Buchwald, Steve Mendelson G.P. Putrnams Sons, New York 1989 352 250.00
88249 The Mysteries of the Court of London Volume VI George W.M. Reynolds T.G. Iyer, Madras 1906 262 25.00
88250 Water The Power, Promise, And Turmoil of North Americas Fresh Water National Geographic Special Edition 120 100.00
88251 Sevartham St Alberts College, Ranchi 1977 138 25.00
88252 Man In Nature Marston Bates Prentice Hall of India, New Delhi 1963 116 15.00
88253 Modern Political Analysis Robert A. Dahl Prentice Hall of India, New Delhi 1965 118 15.00
88254 The Age of Ideology Political Thought 1750 to the Present Frederick M. Watkins Prentice Hall of India, New Delhi 1965 116 55.00
88255 Don’t Fire at the Rainbow Igor Afanasyev, Nadezhda Burova Planeta Publishers, Moscow 1985 100 100.00
88256 The Common Law of Mankind C. Wilfred Jenks Stevens & Sons Limited, London 1958 456 200.00
88257 Religious Freedom And Secularism Theory And Practice N. Sudarshan The ICFAI University Press 2007 193 250.00
88258 The Open Society and Its Enemies Karl Popper Routledge London and New York 2002 870 350.00
88259 Vishnus Crowded Temple Maria Misra Penguin Books 2007 535 610.00
88260 British Lions and the Indian Tigers Brigadier Kim Yadav Manas Publications, New Delhi 2004 240 495.00
88261 Romancing The Ordinary Sarah Ban Breathnach The Simple Abundance Press 2002 560 250.00
88262 The Past And Prejudice Romila Thapar National Book Trust, India 1975 63 20.00
88263 factor T Stefan Themerson Gaberbocchus Press Ltd 1972 58 15.00
88264 Inter Faith Dialogue for Peace and Communal Harmony A. Suresh The Commission for Ecumenism and Dialogue 1999 125 50.00
88265 Sri Sri Sri Viswayogi Viswamji Maharaj His Universal Concept of Science Venkata GKM Pisipat Sri Lakshmi Press, Guntur 1998 195 320.00
88266 Science And Spiritual Quest Subhash C. Mishra, Srikant Nagulapalli Bhaktivedanta Institute, Kolkata 2007 266 250.00
88267 The Perfection of Wisdom In Eight Thousand Lines & Its Verse Summary Edward Conze Four Seasons Foundation 1983 329 100.00
88268 Brave New World? Macdonald & Co, London 1982 174 125.00
88269 Disputed Mission Ines G. Zupanov Oxford University Press 2001 277 250.00
88270 Millenniums Tested Bharateeya Science of History Sriram Sathe Babasaheb Apte Smarak Samiti, Bangalore 131 40.00
88271 The Constitution of Aryavartha Vidyasankara Padamavesa Prakasita Vizia Nija Vaisakha Bahula 57 2.00
88272 Age of Bharata War G.C. Agarwala 343 100.00
88273 Between Heaven And Earth Franz Werfel Philosophical Library, New York 1944 252 55.00
88274 The Taj Mahal Is a Temple Palace P.N. Oak Arya Mission International Veda Trust 1993 362 250.00
88275 The Outline of Mans Knowledge 128 25.00
88276 Existentialism from within E.L. Allen Routledge London and New York 183 55.00
88277 How to Change the World David Bornstein Penguin Books 2005 320 250.00
88278 The Turning Point Fritjof Capra Harper Collins Publishers India, New Delhi 1983 516 250.00
88279 Culture and Self 321 150.00
88280 Collected Works of Nolini Kanta Gupta Volume Eight Vedic Hymns Sri Aurobindo International Centre 1979 282 125.00
88281 The Dust of Death Os Guinness Inter Varsity Press 1973 419 55.00
88282 Dew Drops Speaks About You Vemuri Balaram Pustak Mahal, Delhi 2006 311 96.00
88283 Awakening Indians To India Chinmaya Yuva Kendra Central Chinmaya Mission Trust 2003 496 350.00
88284 Food For Thought G. Ramalingam Avagahana Social and Cultural Vedika, Guntur 280 100.00
88285 The Book of Key Facts (Politics Wars Science etc) The Queensbury Group 1978 223 250.00
88286 Society Culture and Religion : An Assessment Volume 2 Vandana Sharma Vista International Publishing House 2006 429 800.00
88287 Society Culture and Religion : An Assessment Volume 2 Vandana Sharma Vista International Publishing House 2006 332 800.00
88288 Aesthetics Art Life A Collection of Articles Raduga Publishers, Moscow 1988 310 55.00
88289 Problems of Contemporary Aesthetics Raduga Publishers, Moscow 1984 332 100.00
88290 The Great Indian Dream Malay Chaudhuri, Arindam Chaudhuri Macmillan And Co., Limited 2003 251 295.00
88291 The Hero in History Sidney Hook Beacon Press, London 1957 273 100.00
88292 Video Night in Kathmandu and Other Reports from the Not So Far East Pico Iyer Black Swan 1989 429 150.00
88293 The Listening Self David Michael Levin Routledge London and New York 1989 333 250.00
88294 Country Matters Barbara Webster J.B. Lippincott Company, New York 1959 305 100.00
88295 The Isolationist Impulse Selig Adler The Free Press, New York 1967 507 250.00
88296 A Pioneering Attempt At Child Labour Elimination Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 2000 211 35.00
88297 The Memory Mystery Medha S. Rajadhyaksha National Book Trust, India 1996 89 37.00
88298 Sands Bloom H. Bhisham Pal Publications Division 1982 88 25.00
88299 Great Thoughts on Religion N.B. Sen New Book Society of India, New Delhi 1996 72 55.00
88300 Great Thoughts on Speech And Conversation & Dioscourse And Oratory N.B. Sen New Book Society of India, New Delhi 1996 92 55.00
88301 The Fall of The Idols William Ralph Inge Puntam London 1940 301 25.00
88302 Indian Society Today Muchkund Dubey Har Anand Publications Pvt Ltd 1995 385 100.00
88303 Human Relations And International Obligations N.A. Nikam Indian Philosphical Congress 1956 303 55.00
88304 Philosophy And Religion Swami Abhedananda Ramakrishna Vedanta Math 1951 209 25.00
88305 Father India C.S. Ranga Iyer Selwyn & Blount Ltd 207 35.00
88306 Mother India 440 15.00
88307 Theories of Knowledge : A Critical Introduction Robert Ackermann Tata McGraw Hill Publishing Company 1965 305 10.50
88308 Asian Drama Gunnar Myrdal Penguin Books 1968 705 100.00
88309 Man Unfolding Jonas Salk Allied Publishers Limited 1972 118 7.50
88310 The General Theory of Employment Interest And Money John Maynard Keynes Macmillan And Co., Limited 1970 403 75.00
88311 Capital The Communist Manifesto And Other Writings of Karl Marx Max Eastman Carlton House, New York 1932 355 55.00
88312 Capitalism : The Unknown Ideal Ayn Rand The New American Library 1967 349 25.00
88313 Basic Writings on Politics and Philosophy Karl Marx & Friedrich Engels, Lewis S. Feuer The Fontana Library 1969 556 55.00
88314 Capital Volume One Karl Marx & Friedrich Engels, Lewis S. Feuer J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1934 548 25.00
88315 Capital Volume Two Karl Marx & Friedrich Engels, Lewis S. Feuer J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1940 926 25.00
88316 Utilitarianism Liberty Representative Government John Stuart Mill, A.D. Lindsay Everymnas Library, New York 1964 399 60.00
88317 On Liberty Representative Government The Subjection of Women John Stuart Mill Oxford University Press 1946 548 30.00
88318 A World Apart Gustav Herling, Joseph Marek The New American Library 1952 256 25.00
88319 The Wealth of Nations Books I-III Adam Smith Penguin Books 535 50.00
88320 One World Wendell L. Willkie Pocket Books Inc., New York 1943 176 2.50
88321 The Challenge of World Poverty Gunnar Myrdal Penguin Books 1970 464 30.00
88322 Tribal India Nadeem Hasnain Palaka Prakashan, Delhi 2002 575 230.00
88323 Indian Political Traditions H.H. Das, P.S.N. Patro Sterling Publishers Private Limited 1995 308 35.00
88324 Secularism versus Communalism Sitaram Yechury Prajasakti Book House, Hyderabad 2008 164 150.00
88325 End of A Scientific Utopia S.V. Seshagiri Rao Navabharathi Publications, Hyderabad 1986 185 80.00
88326 Utopia : The Quest And The Crisis D.V.K. Raghavacharyulu Andhra University Press, Waltair 1965 231 55.00
88327 Cosmos Carl Sagan Abacus Books 1995 413 25.00
88328 Six Thinking Hats Edward de Bono Penguin Books 1999 177 399.00
88329 Serious Creativity Edward de Bono Harper Collins Publishers India, New Delhi 1994 338 125.00
88330 Tactics Edward de Bono Profile Books 2005 256 250.00
88331 Philosophy And Religion C.E.M. Joad The English Universities Press Ltd 1960 223 10.00
88332 Liberty To Day C.E.M. Joad Watts & Co., London 1954 216 5.00
88333 Introdution to Modern Political Theory C.E.M. Joad Oxford University Press 1982 127 10.00
88334 Guide to Modern Thought C.E.M. Joad Pan Books 1948 347 2.50
88335 The Story of Civilization C.E.M. Joad A.&C. Black, Ltd 1953 94 10.00
88336 The Recovery of Belief C.E.M. Joad Faber and Faber Limited 1951 250 25.00
88337 God And Evil C.E.M. Joad Faber and Faber Limited 363 25.00
88338 An Introduction to Contemporary Knowledge C.E.M. Joad E.J. Arnold & Son Ltd 121 10.00
88339 Science Advances J.B.S. Haldane George Allen & Unwin Ltd, London 1948 253 15.00
88340 A Banned Broadcast J.B.S. Haldane Chatto and Windus, London 1946 258 10.00
88341 My Friend Mr Leakey J.B.S. Haldane Vigyan Prasar Publishers 145 40.00
88342 The Unity And Diversity of Life J.B.S. Haldane The Publications Division 1958 81 5.00
88343 A Bronowski Reader T. Sivasankaran and V. Uppili Oxford University Press 1980 122 2.50
88344 The Ascent of Man J. Bronowski Macdonald Futura Publishers 1973 287 25.00
88345 A Toynbee Anthology V. Sachithanandan Oxford University Press 1979 194 6.00
88346 Arnold Toynbee and Daisaku Ikeda Chosse Life A Dialogue Richard L. Gage Oxford University Press 1976 348 100.00
88347 Freedom And Culture John Devwey Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 136 5.00
88348 Free Culture Lawrence Lessing Penguin Books 2004 345 22.00
88349 The Meaning of Culture John Cowper Powys Jonathan Cape Thirty Bedford Square London 1938 319 15.00
88350 Newmans Idea of A University H.V. Hampton Orient Longmans Ltd. Bombay 1957 156 2.00
88351 The Message And Ministrations R. Venkata Ratnam 307 15.00
88352 A Short History of Nearly Everythings Bill Bryson Black Swan 2003 686 250.00
88353 The Pursuit of Knowledge Under Difficulties The Christian Literature Society for India 1902 132 2.50
88354 Ideas and Opinions Albert Einstein Rupa & Co., New Delhi 2003 377 55.00
88355 Small Is Beautiful E.F. Schumacher Abacus Books 1973 255 20.00
88356 Schumacher on Energy Geoffrey Kirk Abacus Books 1983 212 55.00
88357 Good Work E.F. Schumacher Abacus Books 1982 147 55.00
88358 The Nature of the Physcial World A.S. Eddington Cambridge At The University Press 1944 361 25.00
88359 Indias Destiny R. Narasimha Reddy R. Narasimha Reddy 151 15.00
88360 History & Destiny and Other Essays Owen Tucker Renaissance Publishers, Calcutta 1948 135 25.00
88361 Freedom Ernest Benn, J.L. Garvin George Allen & Unwin Ltd, London 1936 149 15.00
88362 Robert Morleys Book of Bricks Robert Morley Pan Books 1978 159 30.00
88363 Schotts Original Miscellany Ben Schott Bloomury Publishing 2002 158 55.00
88364 Poverty or Plenty? M.N. Roy Renaissance Publishers, Calcutta 156 6.00
88365 Games People Play Eric Berne 1964 173 25.00
88366 Science And The Progress of Mankind Oxford University Press 1977 112 15.00
88367 Religion V.I. Lenin International Publishers, New York 1933 48 2.50
88368 Social Sciences 270 25.00
88369 A Prophet of Modern Times Indra Prakash 1975 23 2.05
88370 Predicament of The Youth in Our Country Swami Balananda Balananda Bhakta Brundam, Kakinada 1972 50 10.00
88371 Policing Liberal Society Steve Uglow Oxford University Press 1988 165 55.00
88372 A Handbook of Tibetan Culture Graham Coleman Rupa & Co., New Delhi 1995 430 145.00
88373 Roman Society Donald Dudley Penguin Books 1983 330 45.00
88374 Myths and Legends of Ancient Rome John Gilbert Hamlyn, London 1970 110 5.00
88375 What is History E.H. Carr Penguin Books 1981 159 5.50
88376 What is History J. Hampden Jackson The Bureau of Current Affairs 1949 55 2.50
88377 Wheel of History Rammanohar Lohia Navahind Publications 1955 87 2.50
88378 Deciphering Our Glorious Past Directorate of Epigraphy 2004 54 20.00
88379 Reading The Past Leonard Cottrell J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1972 182 125.00
88380 Historiography N. Subrahmanian Koodal Publishers, Madurai 1978 434 25.00
88381 Historiography and Historical Methods N. Subrahmanian 1993 338 55.00
88382 Historiography R.K. Majumdar & A.N. Srivastva SBD Enterprises, Delhi 429 75.00
88383 Indian Council of Historical Research ICHR, New Delhi 2008 80 10.00
88384 Research & Development Funding Schemes of Central Government Agencies Ministry of Science & Technology 1986 53 15.00
88385 A History of God Karen Armstrong Vintage Publishers 1999 511 250.00
88386 116 Temples for the Triple Sects of Gaanapathyam, Souram and Koumaram K.K. Moorthy Message Publications, Tirupathi 1997 136 50.00
88387 Asura Tale of the Vanquished Anand Neelakantan Platinum Press, Mumbai 2012 504 299.00
88388 Hindu Myths Penguin Books 1994 357 399.00
88389 Myth = Mithya Devdutt Pattanaik Penguin Books 2006 227 250.00
88390 Brahmans of India J. Radha Krishna Chugh Publications, Allahabad 1987 252 120.00
88391 బ్రాహ్మణిజం జన్మరహస్యం కొత్త శివమూర్తి నాగ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 168 55.00
88392 Return to Nature Volume 1 Benedict Lust, Naturopath The Translator, B. Lust, New York 1904 303 10.00
88393 Technological Man The Myth And the Reality Victor C. Ferkiss Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1969 166 3.50
88394 Love Hate Relations Stephen Spender Allied Publishers Limited 1977 318 25.00
88395 Theories of Primitive Religion E.E. Evans Pritchard Oxford University Press 1965 132 25.00
88396 Bizarre Beliefs & Odd Traditions K.K. Moorthy Message Publications, Tirupathi 1999 88 50.00
88397 The Miracles of Gods For the Debacles of Humans K.K. Moorthy Message Publications, Tirupathi 1996 104 50.00
88398 The Directory of Possibilities Colin Wilson and John Grant The Rutledge Press 1981 255 25.00
88399 Hindutva Journal of The Vishwahindu Dharma Sammelan Volume VI No. 10 1976 41 10.00
88400 History of Hindu Imperialism Swami Dharma Theertha Dalit Educational Literature Centre 1992 280 100.00
88401 Hindu Superiority 374 25.00
88402 Asura India Anantaprasad Banerji Sastri 135 100.00
88403 Myths And Legends Anthony Horowitz, Francis Mosley Kingfisher Publications, London 1991 254 250.00
88404 Destroy this Brahmin Raj Sath Brahmana Ashram, Bezwada 1945 72 1.50
88405 Blame it on God L. Lacombe Sj, Lawrence Sundaram Sj Better Yourself Books 1995 159 40.00
88406 Man and Society in Indian Philosophy 94 20.00
88407 Cow Slaughter Horns of A Dilemma A.B. Shah Lalvani Publishing House, Madras 1967 82 8.50
88408 The Myth of the Holy Cow D.N. Jha Verso, London 2004 183 250.00
88409 Evolution of Mother Worship in India Sashi Bhusan Dasgupta Advaita Ashrama, Kolkata 2004 56 20.00
88410 Invitation To Asia G. Venkatachalam Chetana Prakashan Limited 167 55.00
88411 The Earth Mother Pupul Jayakar Penguin Books 1989 229 75.00
88412 Letters on God, Religion And Philosophy The Little Flower Co., Madras 144 1.50
88413 Hindu Gods And Goddesses Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1994 179 20.00
88414 India File Trevor Fishlock Rupa & Co., New Delhi 1986 189 10.00
88415 Myths and Legends of India Veronica Lons Sun Books, Melbourne 1970 158 25.00
88416 నదులు వాటి గాధలు కె.కె. మూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2009 120 30.00
88417 Legends of Indias Rivers Manojdas Neve Publishers 1999 57 40.00
88418 Strange Indian Customs R.N. Saletore Hind Pocket Books 1979 187 15.00
88419 Notes on Shad Darsanas Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 39 2.50
88420 An Essay on Population Volume 1 T.R. Malthus J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1933 315 15.00
88421 An Introduction To Demographic Behaviour in India M.M. Krishna Reddy Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi 1996 180 100.00
88422 Fundamentals of Demography Hans Raj Surjeet Publications, Delhi 1978 340 45.00
88423 Encounter with Population Crisis Five Abid Hussain Family Planning Foundation, New Delhi 20 10.00
88424 Society and Population David M. Heer Prentice Hall of India, New Delhi 1969 116 4.00
88425 Population in Indias Development 1947-2000 Ashish Bose, Asok Mitra Vikas Publishing House Pvt Ltd 1974 433 100.00
88426 Lecture Series on Population Education University Grants Commission, New Delhi 1982 103 25.00
88427 Malnourished People a Policy View Alan Berg Poverty and Basic Needs Series 1981 108 55.00
88428 The Population of The World Higginbothams Pvt Limited 1967 274 25.00
88429 Population, Poverty and the Future of India Karan Singh 142 45.00
88430 The Population Explosion Headline Series Number 120 Novemebr December 1956 Karl Sax 1956 61 10.00
88431 An Essay on The Principle of Population And A Summary View of The Principle of Population Thomas Robert Malthus, Antony Flew Penguin Books 1976 289 2.50
88432 Indian Population Growth S.P. Jain Macmillan And Co., Limited 1978 149 11.00
88433 Human Types Raymond Firth The New American Library 1958 176 20.00
88434 The French Revolution Archibald Robertson Watts & Co., London 1949 182 10.00
88435 Logic For All Richard Bodkin Better Yourself Books 1963 91 4.00
88436 The Intelligent Womans Guide To Socialism Capitalism, Sovietism And Fascism Bernard Shaw Penguin Books 1937 254 3.50
88437 The Next Development in Man Lancelot Law Whyte The New American Library 1961 255 5.00
88438 Marx on Economics Robert Freedman Penguin Books 1963 251 10.00
88439 Kant S. Korner Penguin Books 1960 230 5.00
88440 The Origins of Modern Leftism Michael K. Perl Penguin Books 1975 144 4.50
88441 The New Asia S. Metraux and Francois Crouzet The New American Library 1965 446 25.00
88442 The Meaning of Evolution George Gaylord Simpson The New American Library 1954 192 10.00
88443 Religion And the Rise of Capitalism R.H. Tawney Penguin Books 1961 334 5.50
88444 Beyond Games and Scripts Eric Berne Ballantine Books, New York 1978 402 20.00
88445 Selected Pages Anthropology Among The Sciences 260 2.50
88446 What is Creative Thinking Catharine Patrick Jaico Publishing House 1964 173 1.00
88447 Alcoholics Anonymous Alcoholics Anonymous World Services 1976 575 75.00
88448 Jonathan Livingston Seagull a story Richard Bach Avon Books, New York 1973 127 15.00
88449 The Writing of One Novel Irving Wallace Pocket Books Inc., New York 1971 245 25.00
88450 Nineteenth Century Opinion Michael Goodwin Penguin Books 1951 282 10.00
88451 Body Found 169 2.50
88452 Religion And the Rise of Capitalism R.H. Tawney Penguin Books 1948 334 5.00
88453 Hindu America Chaman Lal V.V. Research Institute, Hoshiarpur 1956 360 10.00
88454 As I See It N. Balakrishnan Institute of English Studies, Madras 1956 184 2.50
88455 The Philosophy of Beauty T.M.P. Mahadevan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 57 5.00
88456 The Art of Loving Erich Fromm Bantam Book 1972 118 6.00
88457 Yuganta Irawati Karve Sangam Books 1974 194 3.00
88458 Grains of Gold Part 1 R.S. Desikan, B.L. Ranganathan S.R. Chari, Madras 1934 132 5.00
88459 Human Destiny Lecomte du Nouy The New American Library 1949 189 3.50
88460 A Year of Grace Victor Gollancz Penguin Books 1955 576 5.00
88461 Best Books on Emergency (General Knowledge Today) 270 25.00
88462 On The Origin of Species Charles Darwin Cassell And Company, Ltd 430 2.50
88463 The Young Mans Companion or Friendly Adviser Moral Guide Milner And Company 376 2.50
88464 Morals, Manners, And Men Havelock Ellis Watts & Co., London 1942 148 5.50
88465 The Memory Book Harry Lorayne, Jerry Lucas Ballantine Books, New York 1983 206 15.00
88466 The Discreet Gentlemans Guide to the Pleasures of Europe Simplified Travel Bantam Book 1975 118 10.00
88467 Deluxe Official Bartenders Guide Boston Mr. Boston Distiller Corporation 1979 216 60.00
88468 A Book of Good Thoughts The Times of India Press, Bombay 1943 103 2.50
88469 The Penguin India Career Guide Volume One Usha Albuquerque Penguin Books 1995 484 125.00
88470 The Framework of Our Language 639 25.00
88471 Career Opportunities in India O.P. Varma Varma Brothers, New Delhi 1980 480 25.00
88472 The United Nations Flag Code and Regulations United Nations 1950 10 1.00
88473 European Metals In Native Hands Kathleen L. Ehrhardt The University of Alabama Press 2005 253 250.00
88474 Engineering And Technological Achievements During The Kakatiya Period M. Pandu Ranga Rao Intach, Warangal 1996 112 150.00
88475 Our National Flag Cdr. K.V. Singh Publications Division 1991 114 40.00
88476 Tiranga 20 10.00
88477 Mother Pious Lady Santosh Desai Harper Collins Publishers India, New Delhi 2010 380 399.00
88478 Myths of The Hindus & Buddhists Ananda K. Coomaraswamy Dover Publications, Inc., New York 1967 399 295.00
88479 Moral Fables from Hindu Mythology Kolar Krishna Iyer T.T.D., Tirupati 2009 79 15.00
88480 Science, Technology And Education For Development Yalavarthy Nayudamma, K.A. Ramasamy Nayudamma Memorial Science Foundation 1999 488 500.00
88481 A Great Liberal K.A. Nilakanta Sastri Allied Publishers Private Limited 1965 827 100.00
88482 The Joy of Twins And Other Multiple Births Pamela Patrick Novotny Three Rivers Press, New York 1994 325 250.00
88483 Same Sex Love in India Ruth Vanita and Saleem Kidwai Macmillan And Co., Limited 2001 370 295.00
88484 Culture, Society And Leadership : Spiritual Perspectives S.K. Chakraborty, Debangshu Chakraborty The ICFAI University Press 2006 409 500.00
88485 Understanding Culture John J. Honigmann Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1967 468 10.00
88486 Culture in Process Alan R. Beals Holt, Rinehart And Winston, London 1962 284 150.00
88487 The Civil War in Popular Culture Jim Cullen Washington and London 1995 253 250.00
88488 Understanding Multiculturalism Nirmala Rao Khadpekar The ICFAI University Press 2008 205 200.00
88489 The Kautiliy Arthasastra Part III R.P. Kangle Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 2006 302 550.00
88490 Kautilyas Arthashastra B.K. Chaturvedi Diamond Books 2006 147 95.00
88491 Kautilya The Arthashastra L.N. Rangarajan Penguin Books 1992 868 250.00
88492 కౌటిలీయార్థ శాస్త్రము మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాలయమున ముద్రితము, విజయనగరము 1923 450 25.00
88493 కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రము నెల్లూరి సత్యనారాయణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 152 10.50
88494 Essays And Reflections R.D. Ranade, B.R. Kulkarni Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 194 5.00
88495 శతమానం భవతి పాటీల్ నారాయణ రెడ్డి పాటీల్ నారాయణ రెడ్డి, అనంతపూర్ 1993 176 25.00
88496 Ethics of Chanakya Tantrik Yogi Ramesh Sahni Publications, Delhi 1994 176 35.00
88497 Same Soul, Many Bodies Brian L. Weiss Free Press, New York 2004 226 250.00
88498 The Death Lobby Kenneth R. Timmerman Fourth Estate, London 1992 443 395.00
88499 A Basket of Fallen Leaves P.N. Haksar D.L. Shah Trust 146 85.00
88500 Four Seasons Isadore Sharp Penguin Books 2010 302 295.00
88501 Guns, Crime And Freedom Wayne R. Lapierre Regnery Publishing, Inc. 1994 263 225.00
88502 Temples Tombs and Hieroglyphs Barbara Mertz Brockhampton Press 1999 335 295.00
88503 Housing A Nation 25 Years of Public Housing in Singapore Aline K. Wong and Stephen H.K. Yeh Maruzen Asia for Housing & Development Board 1985 538 395.00
88504 The Discovery of India Jawaharlal Nehru The Signet Press, Calcutta 1946 514 195.00
88505 Jawaharlal Nehru An Autobiography Jawaharlal Nehru Memorial Fund 1989 623 45.00
88506 The Wonder That Was India A.L. Basham Rupa & Co., New Delhi 1999 568 295.00
88507 The Wonder That Was India Volume 2 S.A.A. Rizvi Rupa & Co., New Delhi 1998 416 295.00
88508 Return to the Aryans Bhagwan S. Gidwani Penguin Books 1994 944 250.00
88509 The British The Bandits and The Bordermen K.F. Rustamji, P.V. Rajgopal Wisdom tree, New Delhi 2009 385 500.00
88510 Worshipping False Gods Arun Shourie ASA Publications, New Delhi 1997 663 450.00
88511 This India Sheila Dhar 191 55.00
88512 The Story of Civilization Volume 1 Arjun Dev National Council of Educational Research and Training 1997 253 32.00
88513 The Story of Civilization Volume 2 Arjun Dev National Council of Educational Research and Training 1998 468 28.00
88514 Inquilab Zindabad Down Down with Imperialism Rupa & Co., New Delhi 2007 86 25.00
88515 Ideas For a Cause Lt Col Kul Bhushan Lt Col Kul Bhushan 118 15.00
88516 Down The Ages Book Three Monica Felton Macmillan And Co., Limited 1975 66 5.00
88517 Illustrated History of India Book One Geeti Sen Oxford University Press 1978 63 7.00
88518 Letters to Gauri M.V. Kamath UbS Publishers Distributors Ltd 1996 260 120.00
88519 Somanatha The Many Voices of a History Romila Thapar Penguin Books 2004 260 375.00
88520 When the Penny Drops R. Gopalakrishnan Penguin Books 2010 181 399.00
88521 The Politics of Science 495 75.00
88522 International Politics Frederick L. Schuman McGraw Hill Book Company, Inc. 1953 745 100.00
88523 Reason Revolution and Political Theory Randhir Singh Peoples Publishing House 1976 261 25.00
88524 Select Papers Angla Nibandha Chayana Volume 1 Suniti Kumar Chatterji Peoples Publishing House 1972 324 40.00
88525 Select Papers Angla Nibandha Chayana Volume 2 Suniti Kumar Chatterji Peoples Publishing House 1979 327 70.00
88526 Collected Works of Nolini Kanta Gupta Volume One Sri Aurobindo International Centre 1970 406 55.00
88527 Philosophical Consequences of Modern Science N. Innaiah Research Publishers, Hyderabad 1982 215 50.00
88528 Dr. K.B. Krishna Selected Writings Volume 1 Edpuganti Nageswara Rao, C. Narasimha Rao Dr. K.B. Krishna 2006 157 200.00
88529 Dr. K.B. Krishna Selected Writings Volume 2 The Problem of Minorities K.B. Krishna, Edpuganti Nageswara Rao, C. Narasimha Rao Dr. K.B. Krishna 2006 340 250.00
88530 Dr. K.B. Krishna Selected Writings Volume 3 K.B. Krishna, Edpuganti Nageswara Rao, C. Narasimha Rao Dr. K.B. Krishna 2007 215 300.00
88531 Dr. K.B. Krishna Selected Writings Volume 4 Essays on Contemporary Politicl Issues K.B. Krishna, Edpuganti Nageswara Rao, C. Narasimha Rao Dr. K.B. Krishna 2007 153 125.00
88532 Dr. K.B. Krishna Selected Writings Volume 5 K.B. Krishna, Edpuganti Nageswara Rao, C. Narasimha Rao Dr. K.B. Krishna 2007 128 100.00
88533 Surely Youre Joking Mr Feynman Richard P. Feynman, Edward Hutchings Vintage Publishers 2007 350 55.00
88534 The Spirit in Man, Art and Literature C.G. Jung, R.E.C. Hull ARK Paperbacks, London 1966 160 20.00
88535 The Weekly NewsMagazine Outlook (Stree A Tribute to the indian Woman) Vinod Mehta 142 25.00
88536 Modern Indian Women Vinod Mehta The Weekly NewsMagazine Outlook 112 25.00
88537 Man & development Volume IV, No. 4 December 1982 P.N. Haksar Centre For Research in Rural And Industrial Development 1982 179 20.00
88538 Ambedkar Memorial Lecture on Women and Law E.S. Venkataramaiah 1985 81 10.00
88539 Seminar on Human Rights Are Womens Right July 30 1995 Guntur Souvenir Amnesty International, India 20 5.00
88540 Womens Studies in India A Directory of Research Institutions S.V. Ramani Rao Ashish Publishing House, New Delhi 1993 123 25.00
88541 Women in the Vedic Age Shakuntala Rao Shastri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 190 15.00
88542 Feminism and Institutions Linda Kauffman Basil Blackwell Ltd 1989 304 100.00
88543 Women At Work in India A Bibliography Suchitra Anant, S.V. Ramani Rao Sage Publications, New Delhi 238 225.00
88544 Women at Work in India Volume 2 S.V. Ramani Rao Sage Publications, New Delhi 1994 418 225.00
88545 Disciplines of the Beautiful Woman Anne Ortlund Word Books Publisher 1984 144 55.00
88546 Recasting Women Kumkum Sangari, Sudesh Vaid Kali for Women 1989 372 200.00
88547 Sati Arvind Sharma Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 1988 129 55.00
88548 The Womanly Art of Breastfeeding / Mixed Messages Herbert Ratner, Brigid McConville 1980 166 35.00
88549 Ready Referencer on Cruelty By Wife A. Vijay Saradhi Pooja Law House, Hyderabad 2009 269 250.00
88550 Protection of Women From Domestic Violence Act 2005 UN Trust Fund 2005 48 25.00
88551 Violence Against Women and Women Empowerment All India Criminology Conference 2006 30 15.00
88552 Vyavahara Cintamani of Vacaspati Misra K. Jithendra Babu Sree Bhagavan Publications 2006 435 800.00
88553 Dandaviveka of Vardhamana K. Jithendra Babu Sanskrit Academy, Hyderabad 2013 258 450.00
88554 Landmark Judgments of Supreme Court 1950-2006 N.K. Acharya Asia Law House, Hyderabad 2007 477 495.00
88555 Landmark Judgments of Supreme Court 1954-2004 N.K. Acharya Asia Law House, Hyderabad 2004 399 300.00
88556 How Judges Decide Cases : Reading, Writing And Analysing Judgments Andrew Goodman Universal Law Publishing Co. Pvt Ltd 2009 222 350.00
88557 Law & Life V.R. Krishna Iyer Universal Law Publishing Co. Pvt Ltd 2008 228 295.00
88558 Aequabilis fairness, equity & justice Jai Anant Dehadrai Air Law Academy & Research Centre, Nagpur 2014 186 350.00
88559 Human Trafficking : A Socio Legal Study G. Chandana The ICFAI University Press 2008 253 295.00
88560 Right to Information Indian And International Perspectives Sudarshan Nimma The ICFAI University Press 2007 252 295.00
88561 The Law of Divorce : Global Perspectives K. Padmaja The ICFAI University Press 2007 273 295.00
88562 Death Penalty : New Dimensions A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 256 295.00
88563 Competition Law And Cartels P Satyanarayana Prasad The ICFAI University Press 2007 202 195.00
88564 Right To Privacy Changing Perceptions N. Sudarshan The ICFAI University Press 2007 267 250.00
88565 Juvenile Delinquency K. Padmaja The ICFAI University Press 2007 246 225.00
88566 Police Reforms : Global Perspectives V.B. Malleswari The ICFAI University Press 2007 177 195.00
88567 Animal Rights And Law L. Lakshmi The ICFAI University Press 2008 285 250.00
88568 Judicial Activism : Need For Reforms A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 233 225.00
88569 Assisted Reproductive Technologies A Legal Dilemma Anila V Menon The ICFAI University Press 2007 220 195.00
88570 Environmental Jurisprudence : Country Perspectives A Krishna Kumari The ICFAI University Press 2007 226 225.00
88571 Criminal Justice And Sentencing A Critical Study V.B. Malleswari The ICFAI University Press 2007 275 295.00
88572 Juvenile Delinquency K. Padmaja The ICFAI University Press 2007 246 195.00
88573 Law of Patents Concepts And Cases A V Narsimha Rao The ICFAI University Press 2005 199 225.00
88574 Plaints, Petitions & Court Procedure Yangalasetty Venkateswara Rao Supreme Law House, Vijayawada 2011 344 270.00
88575 Fire Insurance Claims Insurance Institute of India, Mumbai 2001 196 100.00
88576 Ready Reference on Civil Procedure & Practice Valluri Hanumantha Rao 2015 353 350.00
88577 Sensational Trials of the 20th Century Betsy Harvey Kraft 1998 216 55.00
88578 Culpable Homicide & Murder V.B. Raju Chandrakant Chimanlal Vora 1949 194 7.00
88579 Lectures on Administrative Law C.K. Takwani Eastern Book Company 1980 328 25.00
88580 The Discipline of Law Aditya Books Private Limited 1993 331 175.00
88581 The Ok Boss Muriel James Addison Wesley Publishing Company 1976 163 55.00
88582 Legal Garlics for Lay Man G. Radhakrishna Rao St. Hicks Publications, Hyderabad 1995 390 150.00
88583 Tactics The Art And Science of Success Edward de Bono Harper Collins Publishers India, New Delhi 1985 256 95.00
88584 The Mind And Faith of Justice Holmes Max Lerner Higginbothams Pvt Limited 1943 474 15.00
88585 Law Relating To Human Rights Asia Law House, Hyderabad 2000 320 200.00
88586 Hand Book of International Humanitarian Law and Human Rights Law David L. Roberts, S. Subramanian 432 150.00
88587 Centre for Human Rights Geneva United Nations, New York 1996 96 55.00
88588 European Convention on Human Rights 1998 47 15.00
88589 Short Guide to the European Convention on Human Rights Donna Gomien Council of Europe Publishing 1998 158 55.00
88590 Human rights in international Law Council of Europe Publishing 1998 465 255.00
88591 Landmark Judgments on Violence Against Women and Children from South Asia South Asia Regional Initiative 681 500.00
88592 Varieties of Police Behavior James Q. Wilson Atheneum, New York 1974 309 100.00
88593 Logic (Inductive And Deductive) Bisheshwar Nath Roy Prakashan Kendra, Lucknow 1991 565 52.50
88594 Logic Vatsyayan Kedar Nath Ram Nath, Meerut 1981 186 55.00
88595 Textbook of Logic A. Wolf Surjeet Publications, Delhi 1976 455 60.00
88596 John Citizen And The Law Ronald Rubinstein, Joan Rubinstein Penguin Books 1955 379 25.00
88597 The Laymans Law Guide A.C. Sequeira, B.J. Wadia D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 1932 287 15.00
88598 Law for the Layman M.J. Antony Hind Pocket Books 1983 207 25.00
88599 A Handbook on Legal Language & Legal Writing A Krishna Kumari Deccan Law House, Vijayawada 1999 40 30.00
88600 Safety in Household Electrical Appliances Sakuntala Narasimhan Consumer Education And Research Centre 50 25.00
88601 Potability of Water And Water Borne Diseases T.N.C. Ramaprasad Consumer Education And Research Centre 1994 75 25.00
88602 Warranties And Guarantees Reading The Small Print Rani Advani Consumer Education And Research Centre 63 20.00
88603 Consumer Questions And Judicial Answes Neelam Alwin George Consumer Education And Research Centre 92 25.00
88604 Mutual Funds The Myth And The Reality Debashis Basu Consumer Education And Research Centre 1992 77 25.00
88605 Children As Consumers Sakuntala Narasimhan Consumer Education And Research Centre 1991 70 25.00
88606 Effective Uses of Law Rani Advani Consumer Education And Research Centre 47 25.00
88607 Advertisements : The Hidden Persuaders Sakuntala Narasimhan Consumer Education And Research Centre 72 25.00
88608 A Guide to Sources of Consumer Information Pritee Shah Consumer Education And Research Centre 1991 161 25.00
88609 Societal Response To Consumer Movement : Business Audrey Rebello Consumer Education And Research Centre 77 25.00
88610 Societal Response to Consumer Movement : Government Audrey Rebello Consumer Education And Research Centre 42 25.00
88611 Patients Know Your Rights Rani Advani Consumer Education And Research Centre 66 25.00
88612 Emergence And Formation of Consumer Groups A Persective Pritee Shah Consumer Education And Research Centre 1992 42 25.00
88613 Life Insurance : A Consumers Handbook Appa Rao Machiraju Consumer Education And Research Centre 1993 44 25.00
88614 Capital Market : A Consumers Handbook D.G. Kodwani Consumer Education And Research Centre 1993 82 25.00
88615 Complaints Handling G. Padma, Suniti Karnik Consumer Education And Research Centre 32 15.00
88616 Effective Uses of Law Rani Advani Consumer Education And Research Centre 47 25.00
88617 Consumer Protection Act And Its Implications Rani Advani Consumer Education And Research Centre 62 25.00
88618 Complaints Handling G. Padma, Suniti Karnik Consumer Education And Research Centre 32 20.00
88619 Depositor Rights and Customer Service in Banks M.R. Pai All India Bank Depositors Association 1989 36 10.00
88620 Guide To Consumer Rights The Week Magazine 1997 32 1.50
88621 All India Criminology Conference 50 20.00
88622 Research and development criminological issues 30 10.00
88623 The Identification of Handwriting and The Cross Examination of Experts M.K. Mehta N.M. Tripathi Private Ltd 1961 287 25.00
88624 Death & Post Mortem Changes 390 2.50
88625 Classification and Uses of Finger Prints E.R. Henry Majestys Stationery Office 1934 142 10.00
88626 Practical Fingerprinting B.C. Bridges 374 25.00
88627 Lectures on Criminal Procedure R.V. Kelkar Eastern Book Company 371 25.00
88628 The Police And Crime Detection Today Reginald Morrish Oxford University Press 1955 165 10.00
88629 Criminalistics An Introduction to Forensic Science Richard Saferstein Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1978 439 32.00
88630 Social Legislation And Crime Prafullah Padhy Isha Books, Delhi 2006 240 600.00
88631 Criminology Problems & Perspectives Ahmad Siddique Eastern Book Company 1983 467 50.00
88632 Modis Textbook of Medical Jurisprudence And Toxicology N.J. Modi N.M. Tripathi Private Ltd 1959 808 25.00
88633 Criminal Law P. Ramareddi Panchayat Publications, Hyderabad 1966 449 27.00
88634 Criminology And Penology N.V. Paranjape Central Law Agency, Allahabad 1983 312 32.50
88635 బ్రహ్మజోస్యుల సుబ్రహ్మణ్యంగారిపై పోలీసు డిప్యూటీ సూపర్నెంటు ముస్తఫాళీఖాను దాఖలు చేసిన క్రిమినలు కేసు మొసలికంటి తిరుమలరావు తూర్పుగోదావరిజిల్లా కాంగ్రెసు సంఘము 1936 175 5.50
88636 Hindu Law 240 2.50
88637 Rulings Pertaining To Muslim Women Saleh Bin Fauzan Al Fauzan, Burhan Loqueman The Deputyship for Printing and Publishing 2000 149 25.00
88638 Hand Book of Mahomedan Law Mohanlal Dayalji Nanek N.M. Tripathi Private Ltd 1956 228 55.00
88639 American Law American Center Library 1994 20 10.00
88640 Contemporary International Law Grigory Tunkin Progress Publishers, Moscow 1969 290 35.00
88641 Income Tax Act As Amended By Finance Act 2006 Taxmann Publications (P) Ltd 2006 845 245.00
88642 Criminal Procedure Code 1973 Durga Das Basu Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1979 1034 80.00
88643 Khadi and Village Industries Commission Act And Rules Khadi And Village Industries Commission, Bombay 1982 49 25.00
88644 Andhra Pradesh Lokayukta & Upa Lokayukta Act 1983 Asia Law House, Hyderabad 1986 40 1.00
88645 Law Relating To Human Rights Asia Law House, Hyderabad 1995 118 75.00
88646 Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Act, 1987 Padala Rama Reddi and Deevi Vaighanasa Charyulu Asia Law House, Hyderabad 1987 288 75.00
88647 The A.P. Apartments (Promotion of Construction And Ownership) Act & Rules, 1987 M.V. Durga Prasad Asia Law House, Hyderabad 2007 111 75.00
88648 The Urban Land (Ceiling & Regulation) Act 1976 Allahabad Law Agency, Faridabad 1976 82 12.00
88649 The Right To Information Act 2005 Allahabad Law Agency, Faridabad 2005 56 50.00
88650 ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 2014 ... ఏషియా లా హౌస్, హైదరాబాద్ 2014 138 95.00
88651 ఆంధ్రప్రదేశ్ పరస్పర సహాయక సహకార సంఘముల చట్టము 1995 (30వ చట్టము) దాసరి వెంకటసుబ్బారావు సహకారి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1995 103 75.00
88652 షెడ్యూల్డు కూలాలు మరియు షెడ్యూల్డు తెగల చట్టం 1989 ... దళిత స్త్రీ సాహిత్య పరిషత్ 1999 33 10.00
88653 కనీస వేతనాల చట్టం, వెట్టిచాకిరీ విధానం చట్టం, కార్మిక సంఘాల నమోదు చట్టం ... ... 1984 59 2.50
88654 సమాచారం మన జన్మహక్కు మాడభూషి శ్రీధర్ ఏషియా లా హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 76 50.00
88655 పాలనా సమాచారం అడగండి పొందండి వినియోగించుకోండి ప్రజాకరదీపిక ... సమాచార హక్కు చట్టం 2005 2005 20 10.00
88656 సమాచార హక్కు చట్టం 2005 ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాచార కమీషన్, హైదరాబాద్ 2005 80 10.00
88657 సమాచార హక్కు బిల్లు 2005 ... ... ... 40 10.00
88658 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయితీ చట్టం 1994 కె. సూర్యనారాయణ ... ... 48 20.00
88659 హిందూ వారసత్వ చట్టము పిశిపాటి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం రామా ముద్రాక్షరశాల, బాపట్ల 1966 190 5.00
88660 Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Eastern Book Company 1971 32 10.00
88661 The Press and Registration of Books Act, 1867 Eastern Book Company 16 1.00
88662 The Copyright Act 1978 32 2.00
88663 The Indian Stamp Act, 1899 Central Law Agency, Allahabad 54 15.00
88664 The Dowry Prohibition Act, 1961 Eastern Book Company 37 2.50
88665 Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 Eastern Book Company 1991 23 2.50
88666 New Legislation on Hindu Law Eastern Book Company 40 10.00
88667 The Bureau of Indian Standards Act, 1986 Eastern Book Company 33 5.00
88668 Commentaries on Land Grabbing Laws in Andhra Pradesh P.V. Srinivasa Devar Asia Law House, Hyderabad 1991 147 45.00
88669 University Act in Andhra Pradesh Padala Rama Reddi Asia Law House, Hyderabad 1992 240 80.00
88670 The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 Eastern Book Company 35 2.50
88671 The Andhra Pradesh Shops & Establishments Act, 1988 Asia Law House, Hyderabad 1992 31 10.00
88672 The Prevention of Insults To National Honour Act, 1971 1991 10 10.00
88673 The A.P. Shops & Establishments Act, 1966 Vedula Jagannadha Rao Asia Law House, Hyderabad 1987 276 45.00
88674 भारत का राजपत्र ... ... 2012 10 10.00
88675 The Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 Eastern Book Company 1986 71 8.00
88676 The Andhra Pradesh Prohibition of Raging Act, 1997 Asara, Guntur 2002 10 10.00
88677 Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 Asia Law House, Hyderabad 1992 48 15.00
88678 The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 Eastern Book Company 24 10.00
88679 The Dowry Prohibition Act, 1961 Allahabad Law Agency, Faridabad 1961 12 1.00
88680 The Passports Act, 1967 Eastern Book Company 1967 34 5.00
88681 The Indian Contract Act Central Law Agency, Allahabad 48 2.50
88682 The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 Eastern Book Company 1980 27 2.50
88683 The essential Commodities Act, 1955 Central Law Agency, Allahabad 1955 14 1.00
88684 The Negotiable Instruments Act Allahabad Law Agency, Faridabad 31 2.50
88685 The Negotiable Instruments Act, 1881 Central Law Agency, Allahabad 25 2.50
88686 The Copyright Act, 1957 Central Law Agency, Allahabad 1958 60 10.00
88687 The Consumer Protection Act, 1986 Asia Law House, Hyderabad 1992 35 15.00
88688 The Indian Arbitration Act Central Law Agency, Allahabad 1992 12 2.00
88689 The Company Secretaries Act, 1980 Eastern Book Company 1980 23 2.50
88690 The Representation of the People Act, 1950 Central Law Agency, Allahabad 80 10.00
88691 Divorce Law Kasibhatta Subrahmanyam Asia Law House, Hyderabad 1992 84 35.00
88692 The Protection of Civil Rights Act 1955 Ram Narain Lal Beni Prasad 1976 10 5.00
88693 The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 Eastern Book Company 1990 32 8.00
88694 The Motor Transport Workers Act, 1961 Asia Law House, Hyderabad 1991 14 1.00
88695 The National Highways Authority of India Act, 1988 Eastern Book Company 1989 12 4.00
88696 The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 Ram Narain Lal Beni Prasad 1975 8 1.00
88697 1986 Supplement To Mullas Principles of Hindu Law Sunderlal T. Desai 1986 50 10.00
88698 The Parsi Marriage & Divorce Act Central Law Agency, Allahabad 1979 14 1.00
88699 The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention Act, 1985) Asia Law House, Hyderabad 1985 16 3.00
88700 The Indian Divorce Act Allahabad Law Agency, Faridabad 24 6.00
88701 The Hire Purchase Act, 1972 Virendra Singh Ram Narain Lal Beni Prasad 15 1.50
88702 The Indian Lunacy Act 1912 Ram Narain Lal Beni Prasad 32 4.00
88703 The essential Commodities Act, 1955 Central Law Agency, Allahabad 1992 26 8.00
88704 The essential Commodities Act, 1955 Central Law Agency, Allahabad 1992 26 8.00
88705 Medical Jurisprudence And Toxicology Rai Bahadur Jaising P. Modi N.M. Tripathi Private Ltd 1947 788 100.00
88706 Office Manual for Zilla Parishads and Panchayat Samithis in Andhra Pradesh 1961 103 2.50
88707 Law Relating To Cheque And Its Dishonour M. Arulselvam, A.L. Namasivayam Malathi Publications, Madras 1990 90 30.00
88708 Hand Book on The Law of Court Fees T. Suryanarayana Murthy Asia Law House, Hyderabad 1983 313 35.00
88709 Compensation Claims G.S. Gupta South India Book House, Ongole 1980 349 25.00
88710 Hand Book on Mercantile Law E. Venkatesam The Madras Law Journal Office 1969 655 18.00
88711 A Report on the Functioning of Child Welfare Committees in Andhra Pradesh 2012 98 2.50
88712 Report of Commission of Inquiry to Inquire Into The Incidents That Occurred Before And Inside Secretariat A. Gangadhara Rao General Administration Department, Hyderabad 1987 172 25.00
88713 జస్టిస్ రాజీందర్ సచార్ కమిటీ నివేదిక ఒక పరిశీలన షంషీర్ అహ్మద్ ... ... 35 20.00
88714 Rules of Procedure & Conduct of Business in The Andhra Pradesh Legislative Assembly Andhra Pradesh Legislature, Hyderabad 1985 160 25.00
88715 తెలుగు షార్టు హాండ్ అండ్ టైపురైటింగ్ కమిటీ రిపోర్టు ... తెలుగు షార్టు హాండ్ అండ్ టైపురైటింగ్ కమిటీ రిపోర్టు 1955 57 1.00
88716 A Handbook on Legal Language & Legal Writing A. Krishna Kumari Deccan Law House, Vijayawada 1999 40 30.00
88717 Maintenance G. Radhakrishna Rao C. Satyavathi Devi Memorial Endowment 1993 28 2.50
88718 Questions And Answers on Pleadings R.K. Agarwal Central Law Agency, Allahabad 103 15.00
88719 Questions And Answers on Pleadings And Conveyancing R.K. Agarwal Central Law Agency, Allahabad 103 15.00
88720 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము నెం. 12 జూన్ 8, 1989 ... ... 1989 300 10.00
88721 సోవియట్ భూమిలో న్యాయ శాసనం ఎన్.టి. వానమామలై విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 223 10.00
88722 భూమికోసం భూమి హక్కులు 150 చిక్కులు మాడభూషి శ్రీధర్ ల్యాండెస్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ ఇన్సిట్యూట్ 2014 100 100.00
88723 వినియోగదారుల రక్షణలో తూనికలు కొలతలు గాలి ఉదయ కుమార్ కన్స్యూమర్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ ... 98 20.00
88724 నిర్భయ చట్టం ఎమ్.వి. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2014 40 25.00
88725 నేరాలు నిరోధం పరిశోధన ఎన్. కృష్ణస్వామి, బి. రాధాకృష్ణమూర్తి శివాజి ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ 1962 86 1.25
88726 సంయమనీపురం హైకోర్టు వేదాంతవిచారణ సివిల్ కేసు మత్సత్యధ్యానతీర్థ శ్రీపాదులు ... ... 144 10.00
88727 సామాన్యుడికి చట్టపరిజ్ఞానం కోర్టు లావాదేవీలు యరబర్ల శ్రీరామమూర్తి ఉషా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 103 7.00
88728 లాయరు సలహాలు పోతుకూచి సాంబశివరావు ... 1993 32 3.00
88729 పోలీసులు అరెస్టుచేస్తే బొజ్జా తారకం కమెండో ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 96 2.50
88730 పోలీసులు అరెస్టుచేస్తే బొజ్జా తారకం, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1987 104 5.00
88731 పోలీసులు అరెస్టుచేస్తే బొజ్జా తారకం, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1997 104 5.00
88732 మానవ హక్కులు 2001 బులెటిన్ 4 ... మానవ హక్కుల వేదిక ప్రచురణ 2001 88 10.00
88733 పాలనా సమాచారం అడగండి పొందండి వినియోగించుకోండి ప్రజాకరదీపిక ... సమాచార హక్కు చట్టం 2005 2005 20 10.00
88734 హిందూ న్యాయశాస్త్ర సంస్కరణ సంగ్రహ సమీక్ష ... రేడియో, సమాచార మంత్రిత్వశాఖ, భారత ప్రభుత్వం 1969 64 0.90
88735 వారసత్వ చట్టములు పెండ్యాల సత్యనారాయణ సుప్రీం లా హౌస్ ... 120 20.00
88736 న్యాయ సేవా సహాయకుల కరదీపిక వాల్యూమ్ 2 ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ 2010 68 20.00
88737 న్యాయ సేవా సహాయకుల కరదీపిక వాల్యూమ్ 4 ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ 2009 63 20.00
88738 గృహహింస చట్టం మహిళకు రక్షణ కవచం ... సచివాలయ సారస్వత వేదిక ... 49 20.00
88739 వినియోగదర్శిని చదలవాడ హరిబాబు ... ... 83 10.00
88740 మోటారు వాహన ప్రమాదాలు నష్ట పరిహారాలు మంగారి రాజేందర్ లా బుక్ ఏజన్సీ, హైదరాబాద్ 1993 75 20.00
88741 సాంఘిక సంక్షేమ చట్టములు G. Lazarus Churchs Auxiliary For Social Action, Madras 111 10.00
88742 అర్బన్ లాండ్ సీలింగ్ చట్టం పై సెమినార్ పూర్వపరాలు ... ... 1988 77 10.00
88743 కార్మిక సంక్షేమ చట్టాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ 2005 13 10.00
88744 సమాచార హక్కు చట్టం 2005 ... ... ... 15 10.00
88745 న్యాయశాస్త్ర కృషి సామాజిక పరివర్తన ... ప్రోగ్రెసివ్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు ... 14 1.00
88746 రిజిష్టరీ నోటీసులు వై. వెంకటేశ్వరరావు ... 2002 84 20.00
88747 రోడ్డు ప్రమాదాలపై అవగాహన కలిగించడానికి వెలువడిన మొట్టమొదటి పుస్తకం చిగురుపాటి విమల ... 2007 116 30.00
88748 పోలీసులు మీరు ... జిల్లా పోలీసు శాఖ, గుంటూరు ... 71 25.00
88749 మరణ వాంగ్మూలం మంగారి రాజేందర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1996 57 15.00
88750 ప్రాథమిక ఫీల్డ్ క్రాఫ్ట్ ట్రయినింగ్ పుస్తకము బి. దుర్గ రాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1997 72 15.00
88751 ఇంటెరాగేషన్ ఇ.ఎన్. పురుషోత్తమన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1997 97 15.00
88752 పోలీసు వాచకము మొదటి భాగము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు పరిషత్, హైదరాబాద్ 1990 341 25.00
88753 పోలీసు వాచకము రెండవ భాగము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు పరిషత్, హైదరాబాద్ 1990 283 25.00
88754 మనం మన పోలీసులు రామిరెడ్డి ఈశ్వరరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2009 212 55.00
88755 Critical Defects of Indian Constitution And Corruption Anand Garikepati 37 25.00
88756 The Child And The Law Gita Ramaswamy Andhra Pradesh Judicial Academy 1996 74 20.00
88757 Ministry of Women And Child Development 2013 75 25.00
88758 Andhra Pradesh Judicial Academy Secunderabad 44 20.00
88759 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వికలాంగుల వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ... ... 2011 49 10.00
88760 బాలకార్మిక చట్టాలు అమలు పరిచే అధికారుల కరదీపిక ... మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరు అభివృద్ధి సంస్థ, హైదరాబాద్ ... 66 25.00
88761 మానవ హక్కులు చారిత్రక దృక్పథాలు ... బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ ... 169 35.00
88762 Legal Compliance Management 15 20.00
88763 మన చట్టాలు కాంట్రాక్టు కార్మికులు అంతర రాష్ట్ర వలస పనివారు సురభ్ ఆనంద ప్రకాష్, నందివాడ కృష్ణమూర్తి ... 1992 26 15.00
88764 Promoting Clinical Legal Education in India 50 25.00
88765 National Judicial Academy National Conference of High Court Judges on The Problems Relating To Pendency And Arrears 2014 170 55.00
88766 269 Violations of General Assembly Proposals by Veto Powers National Conferences of Chief Justices of The World 17 2.50
88767 International Conferences of Chief Justices of the World 2014 300 100.00
88768 Legal Education in India in 21st Century : Problems and Prospects All India Law Teachers Congress 1999 405 100.00
88769 First Refresher Course in Law Reading Meterial Academic Staff College 1993 300 100.00
88770 The Game Birds of India, Burma And Ceylon Volume 3 E.C. Stuart Baker The Bombay Natural History Society 1930 341 55.00
88771 Birds of Rishi Valley And Renewal of Their Habitats S. Rangaswami, S. Sridhar Rishi Vishi Valley Education Centre 1993 235 100.00
88772 Birds and their families M. Choksi and S.L. Kudchedkar Childrens Book Trust New Delhi 1979 142 12.50
88773 The Color Nature Library Birds Bruce Coleman Crescent Books 100 20.00
88774 The World of Birds Malcolm Ellis Hamlyn, London 1971 140 25.00
88775 The Birds Rogr Tory Peterson Time Life Books, New York 1970 128 35.00
88776 The Birds Rogr Tory Peterson Time Life Books, New York 1964 192 55.00
88777 Meet The Monarch of The Sky 59 25.00
88778 A Theory for the Birds 1968 32 20.00
88779 Birds of the Russian Woods Malysh Publishers 20 10.00
88780 Journal of the Bombay Natural History Society J.C. Daniel, A.N.D. Nanavati 1986 238 55.00
88781 Our Birds Rajeshvar Prasada Narain Sinha Publications Division 1977 63 6.00
88782 Fruit Bubble Gum Birds Album 30 10.00
88783 Hornbill Volume 1995 No. 3 Bombay Natural History Society 1995 32 10.00
88784 Hornbill Ajay Varadachary Bombay Natural History Society 1991 32 10.00
88785 Hornbill Ajay Varadachary Bombay Natural History Society 1992 32 10.00
88786 Lokrajya Volume 34 No. 14 & 18 G.B. Gujar 1978 36 10.00
88787 Guide to The Bird Gallery S.T. Satyamurti Madras Government Museum 1970 198 11.50
88788 Bird Behaviour Philip S. Callahan Four Winds Press, New York 188 55.00
88789 The Mystery of the Flamingos Leslie Brown Country Life Limited, London 1959 116 60.00
88790 The Amazing World of Birds Jurong Birdpark Kim Lee 1995 43 50.00
88791 Our Feathered Friends U.C. Chopra Childrens Book Trust New Delhi 1984 100 15.00
88792 Common Birds Salim Ali and Laeeq Futehally National Book Trust, India 1994 126 55.00
88793 Common Birds Salim Ali and Laeeq Futehally National Book Trust, India 1967 116 19.50
88794 Birds As Individuals Len Howard St Jameses Place, London 1952 224 25.00
88795 Estonian Birds and Animals Fred Jussi Tallinn Perioodika 1984 20 10.00
88796 Estonian Birds and Animals Fred Jussi Tallinn Perioodika 1981 20 10.00
88797 The Book of Birds A.M. Lysaght Chancellor, Press 1984 208 100.00
88798 పక్షుల కథలు మద్దులూరి రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1990 31 4.00
88799 Joy of Bird Watching Vishwa Mohan Tiwari National Book Trust, India 2005 291 105.00
88800 Through My Binoculars Oren C. Durham Review And Herald Publishing Association 1949 191 10.00
88801 Cockatiels Thomas Haupt 64 25.00
88802 How Birds Fly Satish Dhawan National Book Trust, India 2002 81 40.00
88803 Watching Birds Jamal Ara National Book Trust, India 2009 62 20.00
88804 Bird Study Boy Scouts of America 1967 64 20.00
88805 Bird Watching 1998 64 100.00
88806 Bird Watching As A Hobby W.D. Campbell Stanley Paul, London 1961 144 2.00
88807 Ladybird Birds David Alderton 1996 38 25.00
88808 Birds of India Jagjit Singh 196 55.00
88809 Harmful Birds And Their Control H.S. Toor, H.S. Sandhu Punjab Agricultural University 1981 31 5.00
88810 పక్షులు సాలీమ్ అలీ, లయీక్ ఫతే అలీ, యస్.యల్. నసింహారావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1977 171 17.00
88811 The Birds R.L. Kotpal Rastogi Publications, Meerut 1976 259 7.50
88812 Avians 24 10.00
88813 Bird Behaviour Global Environmental Study Centre 76 2.00
88814 Bird Behaviour John Sparks Hamlyn, London 1972 159 10.00
88815 Birds David Lambert, Jacqui Bailey A Piccolo Factbook 93 25.00
88816 Birds of Prey Glenys and Derek Lloyd Hamlyn, London 1971 159 10.00
88817 The Book of Indian Birds Salim Ali The Bombay Natural History Society 1945 438 5.00
88818 Field Guide To the Birds of The Eastern Himalayas Salim Ali Oxford University Press 1979 265 100.00
88819 Indian Hill Birds Salim Ali Oxford University Press 1984 18 150.00
88820 Birds Animals Volume 1 150 25.00
88821 Birds Animals Volume 2 101 10.00
88822 Birds Animals Volume 3 180 10.00
88823 Birds 2003 Calendar, Birds 2012 Calendar, Birds of India By John Gould, Seasons Greetings 2015 Birds Calendar John Gould Imaging Products Pvt Ltd, Spotted at the Tree House, Tamilnad Mercantile Bank Ltd 2005 200 50.00
88824 The Book of Indian Reptiles J.C. Daniel Bombay Natural History Society 1989 141 55.00
88825 Poisonous Snakes Tony Phelps Blandford Press, Poole 1981 237 60.00
88826 The Snakes of Australia J.R. Kinghorn Angus And Robertson 1961 197 25.00
88827 Snakes of India P.J. Deoras National Book Trust, India 1981 151 13.25
88828 Common Indian Snakes Romulus Whitaker Macmillan And Co., Limited 1978 154 25.00
88829 విషజంతువులు గొట్టిపోలు రాజారామిరెడ్డి అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1991 52 12.00
88830 పాముల ప్రపంచం మైనేని కేశవదుర్గాప్రసాద్ భాను పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 52 7.50
88831 వామన వృక్షాలు ఎన్. మంగాదేవి న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1991 240 100.00
88832 Bonsai Harry Tomlinson Dorling Kindersley, London 1996 72 20.00
88833 బోన్సాయ్ (మరుగుజ్జు వృక్షాలు) సుజాత ప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 88 10.00
88834 Saving Our Ancient Forests Seth Zuckerman Living Planet Press 1991 116 55.00
88835 The Drunken Forest Gerald Durrell Granada, London 1980 239 25.00
88836 The Antiquity of Some Field And Forest Flora of India A.K. Yegna Narayan Aiyer The Bangalore Printing & Publishing Co., Ltd 1956 74 0.50
88837 Jungle And Backyard M. Krishnan The Publications Division 1961 142 15.00
88838 Forests and Forestry K.P. Sagreiya, S.S. Negi National Book Trust, India 2000 319 65.00
88839 అడవులు అటవీశాస్త్రము కె.పి. సాగరీయ, టి. రామచంద్రరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1972 288 6.00
88840 Glimpses of Nature in India Madhav R. Raut Bombay Natural History Society 1970 104 2.50
88841 That Curious World of Nature Vladimir Mezentsev Progress Publishers, Moscow 1987 221 25.00
88842 Forestry For People S.A. Shah Indian Council of Agricultural Research 1996 147 30.00
88843 Our Tree Neighbours Chakravarti S. Venkatesh National Council of Educational Research and Training 1976 362 7.15
88844 Common Trees Around us Pushp Kumar Ministry of Environment & Forests 2002 75 100.00
88845 Common Trees H. Santapau National Book Trust, India 1966 118 25.00
88846 సామాన్య వృక్షాలు హెచ్. సాంతపౌ, వాకాటి పాండురంగారావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1991 124 21.00
88847 పండ్లు మొదటి భాగము సామాన్య విషయములు గోటేటి జోగిరాజు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు, విజయవాడ 1972 266 6.00
88848 పళ్లు రంజిత్ సింగ్, ఆర్.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1969 178 25.00
88849 Fruits Ranjit Singh National Book Trust, India 1988 215 18.00
88850 Fruits Ranjit Singh National Book Trust, India 1992 221 25.00
88851 పుష్పఫల వృక్ష సంపద కట్టమంచి మహాలక్ష్మి సాయి ప్రచురణలు, తిరుపతి 2006 170 120.00
88852 వర్షాధారంతో సిరులు పెంచే తోటల సేద్యం యార్లగడ్డ సైదేశ్వరరావు ... ... 167 25.00
88853 Plants That Heal J.C. Kurian Oriental Watchman Publishing House 1999 332 30.00
88854 Medicinal Plants S.K. Jain National Book Trust, India 1979 177 13.25
88855 ఓషధీ భూజములు ఎస్.కె. జైన్, కె.వి. రాఘవరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1972 182 5.75
88856 Herbs That Heal Natural Remedies for Good Health H.K. Bakhru Orient Paperbacks, New Delhi 2001 238 25.00
88857 The Wonder Drug Umesh Anand UbS Publishers Distributors Ltd 1998 158 150.00
88858 మందు మొక్కలు ఉపయోగాలు ఐ. అమర్‌నాథ్ ఎన్.ఏ. కోటేశ్వరరావు, చీరాల 1998 44 2.50
88859 ఔషధ మొక్కలు ఇందిరా కామేశ్వరి శ్రీ కళ్యాణ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 116 30.00
88860 ఔషధ మొక్కలు గుర్తింపు ఉపయోగములు యం. రాజ్‌కుమార్, డి. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2006 127 100.00
88861 పుష్ప చింతామణి జయమంత మిశ్రా, కె. ప్రభాకర వర్ధన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 71 10.00
88862 Puspa Cintamani Jayamanta Misra His Majestys Government of Nepal 1966 62 10.00
88863 నిత్యజీవితములో వృక్షదేవతలు ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 84 36.00
88864 ప్రకృతివరాలు 2 గాయత్రీదేవి ఆరోగ్యపీఠం, ముంబయి 2009 232 125.00
88865 శ్రీ అమృత తులసి జె.కె. గిరిధరణ్ ... 2000 224 75.00
88866 నిత్యజీవితములో తులసి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య మాణిక్య ప్రభువు ... 32 3.00
88867 Holy Basil Tulsi (A Herb) Yash Rai, K.K. Sata Gala Publishers, Bombay 131 15.00
88868 Holy Basil Tulsi (A Herb) Yash Rai, K.K. Sata Navneet Publications Limited 128 25.00
88869 పవిత్ర వృక్షాలు పి.ఎస్. శంకర రెడ్డి, తమ్మన్న, గోపీకృష్ణ తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 150 25.00
88870 పవిత్ర వృక్షాలు పి.ఎస్. శంకర రెడ్డి, తమ్మన్న, గోపీకృష్ణ తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 150 7.00
88871 ఓషధీ విజ్ఞానం కోట నిత్యానంద శాస్త్రి ... 1999 131 120.00
88872 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మందు మొక్కలు రోళ్ళ శేషగిరిరావు, కొప్పల హేమాద్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1998 254 30.00
88873 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వనమూలికలు కొప్పుల హేమాద్రి ... 1987 110 15.00
88874 ఔషధ మొక్కల సాగు సావకాశాలు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 201 25.00
88875 ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు అనువైన ఔషధ మరియు సుగంధతైల మొక్కల సాగు మెళకువలు డి. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, ఎమ్. రాజ్ కుమార్ హెర్బల్ గార్డెన్, హైదరాబాద్ ... 30 20.00
88876 ఔషధ సుగంధ తైల పంటల సాగు ... హెర్బల్ గార్డెన్, హైదరాబాద్ 2006 50 50.00
88877 Guidelines for Tree Planting in Andhra Pradesh A.L. Rao Society for Promotion of Wastelands Development 1991 215 55.00
88878 ఓషధీ వృక్షశాస్త్రం తృతీయ సంవత్సరం పేపర్ 4 కొప్పుల హేమాద్రి, ఎమ్. రాధాకృష్ణయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 183 40.00
88879 Useful Plants of India And Pakistan J.F. Dastur D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 1964 185 15.00
88880 Medicinal Plants of India And Pakistan J.F. Dastur D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 1962 212 20.00
88881 Flowering Trees M.S. Randhawa National Book Trust, India 1983 208 16.00
88882 Flowering Shrubs B.P. Pal, S. Krishnamurthi Indian Council of Agricultural Research 1967 155 20.00
88883 Everyday Gardening in India E.W. Grindal D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 1968 190 15.00
88884 Bougainvilleas B.P. Pal, Vishnu Swarup Indian Council of Agricultural Research 1974 105 25.00
88885 A Book Let on The Systematic Principles And Practices of Flowering Plants Naadh & Hans Publications 20 10.00
88886 A Handbook on Bougainvillea Culture B.A. Rama Rao B.A. Rama Rao, Madras 52 12.00
88887 Teach Yourself Gardening Pramila Mehra Hind Pocket Books 1993 113 50.00
88888 Garden Flowers Vishnu Swarup National Book Trust, India 1988 293 30.00
88889 Hand Book on Government Botanic Gardens, Otacamund and Sims Park, Coonoor B.G. Narayana Menon The Controller of Stationery And Printing Madras 1963 96 15.00
88890 Raise A Kitchen Garden 14 2.00
88891 కూరగాయలు బి. చౌథురి, జి. రాజేశ్వరరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1967 268 8.25
88892 Flowers And Gardens in India W. Burns, H.J. Davis Thacker, Spink & Co., Ltd 1934 135 2.50
88893 Cacti and Other Succulents R. Ginns Penguin Books 1963 191 25.00
88894 Simon and Schusters Guide to Garden Flowers Guido Moggi Simon And Schuster, New York 1983 511 250.00
88895 Hyderabad Nurseries Consortium Catalogue 2002 Department of Horticulture 77 10.00
88896 The Handy Book of Gardening Albert E. Wilkinson and Victor A. Tiedjens The New American Library 1955 205 2.00
88897 Sphere Colour Plant Guides Flowers For the Home Sphere Books Limited 94 25.00
88898 Sphere Colour Plant Guides Garden Plants Sphere Books Limited 96 25.00
88899 The World Book of House Plants Elvin McDonald Popular Library, New York 1963 318 15.00
88900 Key For Naming Some Uncommon Wild Flowers 252 5.00
88901 The Observers Book of Common Fungi E.M. Wakefield Frederick Warne & Co Ltd 1961 117 10.00
88902 Wild Flowers Learning to Identify Pamela Forey William Collins Sons 1984 80 15.00
88903 Common Wild Flowers John Hutchinson Penguin Books 1948 255 10.00
88904 British Wild Flowers Harry Stanton Ladybird Books Loughborough 51 2.50
88905 Ornamental Shrubs Jaroslav Hofman, Jirina Kaplicka Hamlyn, London 1978 207 55.00
88906 Plants and how they grow F.E. Newing, Ronald Lampitt Ladybird Books Loughborough 50 10.00
88907 A feast of flowers Ruth Thomson, Gill Tomblin 20 5.00
88908 Flora of the Presidency of Madras Volume 1 J.S. Gamble Botanical Survey of India, Calcutta 1957 408 15.00
88909 Yates Garden Guide for Home Gardeners in New Zealand And Around The World Arthur Yates & Co., Ltd 406 100.00
88910 Flowers of the Himalaya Oleg Polunin & Adam Stainton Oxford University Press 580 250.00
88911 Our Tree Neighbours Chakravarti S. Venkatesh National Council of Educational Research and Training 1976 362 7.15
88912 Flora of Nallamalais Volume 1 J.L. Ellis Botanical Survey of India, Calcutta 1957 220 70.00
88913 Bulletin of the Madras Government Museum P.V. Mayuranathan The Superintendent, Government Press 1929 400 100.00
88914 Flowering Pot Plants All Year Round Blandford Press, Poole 1986 128 55.00
88915 Flowering Shrubs In India S.L. Jindal Publications Division 1987 175 55.00
88916 Orchids of India A.S. Rao National Book Trust, India 1979 104 18.00
88917 Flowers In Colour FB Stark, CB Link and EL Packer Orbis Publishing, London 64 25.00
88918 Lets get to know our trees S.R. Amladi 60 2.50
88919 The Flower Expert D.G. Hessayon Pbi Publications 1984 160 55.00
88920 Garden asia Volume 20 2004 Datin Nik Radiah Nik Hassan NRH Publications 2004 68 25.00
88921 Indian Spices Volume XXIV No. 4 K.G. Nayar 1988 20 10.00
88922 Spice India Volume 17 No. 14 Apr 2004 S. Palanichamy 2004 56 50.00
88923 India Today Spice Volume 2 Number 1 Prabhu Chawla India Today Magazone 2006 78 25.00
88924 Bonsai Culture and Care of Miniature Trees Lane Publishing Co. 1979 80 15.00
88925 Sunset Ideas for Hanging Gardens Lane Publishing Co. 1975 80 10.00
88926 మన మందు మొక్కలు టి. శివకేశవరావు జట్టు ట్రస్టు కేర్ 2005 50 25.00
88927 National Seminar on Opportunites And Challenges for Oil Palm Development in 21st Century 1998 64 25.00
88928 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పవిత్ర, రక్షిత వనసంపద ... వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ ఇండియా ... 114 100.00
88929 పట్టు పరిశ్రమ సాంకేతిక కరదీపిక ... కమీషనరు పట్టు పరిశ్రమ శాఖ, హైదరాబాద్ 2006 165 120.00
88930 దక్షిణ భారత దేశంలో మల్బరీ తోటల పెంపకం ఎస్. కృష్ణస్వామి, ఎం.ఎన్. అనంతరామన్ కేంద్ర పట్టు మండలి, బెంగుళూరు 1987 18 3.00
88931 మన నీరు పర్యావరణ విద్యా కృత్యాల కరదీపిక రెండవ భాగం ... పర్యావరణ విద్యాకేంద్రం, హైదరాబాద్ ... 80 25.00
88932 మన నీరు పర్యావరణ విద్యా కృత్యాల కరదీపిక రెండవ భాగం ... పర్యావరణ విద్యాకేంద్రం, హైదరాబాద్ ... 69 30.00
88933 హరిత మిత్ర ... Centre for Environment Education 94 15.00
88934 హరిత వినోదం ... Centre for Environment Education 39 15.00
88935 హరిత బృందం ... Centre for Environment Education 81 15.00
88936 హరిత మార్గం ... Centre for Environment Education 100 25.00
88937 Color in Your Garden .. 64 25.00
88938 The Plants Frits W. Went Time Life Books, New York 1985 194 100.00
88939 అన్నపూర్ణ అక్షయపాత్ర ... జట్టు ట్రస్టు కేర్ ... 64 55.00
88940 The Color Nature Library Roses Jacqueline Seymour Crescent Books 1978 50 50.00
88941 Pearsons Encyclopaedia of Roses Harcourt P. Champneys C. Arthur Pearson, Limited 1956 191 55.00
88942 Roses Amitabha Mukhopadhyay National Book Trust, India 1991 144 23.00
88943 Roses S.M. Gault The Royal Horticultural Society 1981 48 20.00
88944 Roses Barnard Nursery 25 10.00
88945 Roses F. Fairbrother Penguin Books 1965 191 25.00
88946 All About Roses B.P. Pal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1973 151 25.00
88947 All About Roses B.P. Pal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1973 119 4.35
88948 Roses 1995 Calendar 1995 20 10.00
88949 Flower Seeds 61 10.00
88950 Yates Garden Guide Arthur Yates & Co., Ltd 1957 383 15.00
88951 Wildlife And Plants of the Cascades Charles Yocom and Vinson Brown Naturegraph Publishers, Healdsburg 286 25.00
88952 The Natural World Elizabeth Martin 250 25.00
88953 వృక్ష నామ దర్శిని బి. రవి ప్రసాద్ రావు ... ... 97 60.00
88954 వృక్ష దర్శిని బి. రవి ప్రసాద్ రావు Anantha Biodiversity Consortium 2010 220 25.00
88955 A Popular Dictionary of Botanical Names And Terms George Frederick Zimmer Kalyani Publishers, New Delhi 122 20.00
88956 వీరి వీరి గుమ్మడిపండు వీరిపేరెవరోయ్ కొప్పుల హేమాద్రి Koppula Sushruta, Vijayawada 1984 64 10.00
88957 వీరి వీరి గుమ్మడిపండు కొప్పుల హేమాద్రి కొప్పుల హేమాద్రీస్ హౌస్ ఆఫ్ ట్రైబల్ మెడిసిన్ 2014 88 180.00
88958 హార్టికల్చర్ డైరీ ... A.P. Harticulture Officers Association 232 55.00
88959 వనమహోత్సవము ... ... ... 16 1.50
88960 తోట పైర్ల పెంపకంలో మెలకువలు యల్లాప్రగడ విద్యాశంకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యానశాఖ, గుంటూరు 1987 60 10.00
88961 కలుపు మొక్కలు కె. నారాయణ రావు శ్రీ లక్ష్మీ శ్వేత పబ్లికేషన్స్, బాపట్ల 1993 251 100.00
88962 తోటల పెంపకం రోహిణి శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 15 8.00
88963 కలుపు మొక్కల రసాయన నియంత్రణ డి.జె. చంద్రసింగ్, కె. నారాయణరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 152 4.25
88964 గార్డెనింగ్ (పెరటితోటలు) విశాలా వేణుగోపాల్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 64 10.00
88965 చెట్లు పూల తోటలు జయశ్రీ మల్లిక్ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 40 20.00
88966 గార్డెనింగ్ (మొక్కల పెంపకంలో మెలకువలు) శక్తిధర్ భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 47 15.00
88967 ఉద్యాన పుష్పములు విష్ణుస్వరూప్, బి. నరసింహం నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1991 268 30.00
88968 అరణ్య ధ్యానాలు యం. శివరామ్, యన్. ప్రభాకర్ శాస్త్రి జె.కె. స్టడీ సెంటర్ ... 38 10.00
88969 చెట్లొస్తున్నాయ్ జాగ్రత్త బెలగాం భీమేశ్వరరావు జట్టు ట్రస్టు కేర్ 2001 48 20.00
88970 ఇంటి తోటలు మరియు అలంకార వృక్షములు తమ్మన్న ... ... 150 30.00
88971 పూలచెట్లు ఎమ్.ఎస్. రంధావా నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1971 192 5.50
88972 ఇంటి తోటలు మరియు అలంకార వృక్షములు తమ్మన్న, నిర్మల తి.తి.దే., తిరుపతి ... 150 25.00
88973 పెరటి తోటలు పూలమొక్కలు మంగళా కందూర్ వనితాజ్యోతి బోనస్ బుక్ ... 16 2.00
88974 పూల అలంకరణ మంగళా కందూర్ వనితాజ్యోతి బోనస్ బుక్ ... 16 2.00
88975 పూలమొక్కల పెంపకము యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య నరసయ్య ట్రస్టు, విజయవాడ 1972 124 2.50
88976 మొక్కల పెంపకము యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య నరసయ్య ట్రస్టు, విజయవాడ 1978 136 3.00
88977 ఉద్యానకృషి గోటేటి జోగిరాజు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు, విజయవాడ 1967 331 5.00
88978 రంగు రంగు పూలు యండమూరి సత్యనారాయణరావు ఉత్తమ సాహితీ, విజయవాడ 1966 86 15.00
88979 పూలమొక్కల కథ విభావసు శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 72 6.00
88980 చెట్టు చేమ టి. రామచంద్రరావు నవోదయ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1962 100 1.50
88981 ఉద్యానకృషి ఇ. శ్రీనివాసరావు, ఎన్. మంగాదేవి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 322 75.00
88982 Trees Book for Children on Asian / Pacific Trees Asian Pacific Copublication Progreamme 1996 63 22.50
88983 Pochas Garden Guide Bhanu L. Desai Pocha Seeds Pvt Ltd 1985 154 25.00
88984 News Bulletin Pocha Seeds 20 10.00
88985 The Total Banana Alex Abella 1978 176 25.00
88986 Sandal V.V. Srinivasan Indian Council of Forestry Research And Education 1992 233 350.00
88987 చెట్ల చరిత్ర సుద్దాల సుధాకర్ తేజ ప్రజాహిత పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1998 100 25.00
88988 Neem and Its Relatives K.H. Krishnamurthy Books For All, Delhi 116 10.00
88989 World Neem Conference Souvenir Indian Council of Agricultural Research 90 25.00
88990 Suttons Flower Seeds 1990 72 20.00
88991 Tropical Legumes : Resources for the Future 331 25.00
88992 పసిడి పంటలు వ్యవసాయరంగ పక్షపత్రిక ... ద్వితీయ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక 2002 128 20.00
88993 రైతు సమాచార దీపిక ... రైతు సదస్సు, గుంటూరు ... 43 10.00
88994 జమ్మిచెట్టు కోలవెన్ను పాండురంగ విఠల్ మూర్తి ... 2014 38 99.00
88995 కోటి లాభాల కొమ్మ నిమ్మ సంఘమిత్ర శ్రీ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 80 10.00
88996 మామిడి జి. సత్యనారాయణ, వై. యోగేశ్వరరావు ఆంధ్రా బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1961 33 1.00
88997 Mango R.N. Singh Indian Council of Agricultural Research 1990 134 15.00
88998 The Grape in India Raj Mani Pandey Indian Council of Agricultural Research 1990 115 10.00
88999 ఆరోగ్యామృతం కాకర మునగ గుడిపాడి ఇందిరాకామేశ్వరి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 48 15.00
89000 వ్యవసాయ శాస్త్రము మొదటి సంపుటము గోటేటి జోగిరాజు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు, విజయవాడ 1972 467 12.00