వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -61

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
30001 కవితలు. 2502 సోమసుందర్ బహత్‌కావ్యాలు ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం ... 288 24.00
30002 కవితలు. 2503 వెన్నెలలో కోనసీమ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1977 98 5.00
30003 కవితలు. 2504 అనల కిరీటం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1977 99 5.00
30004 కవితలు. 2505 అనల కిరీటం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1977 99 5.00
30005 కవితలు. 2506 ఆగతానికి శుభారంభం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం ... 113 7.00
30006 కవితలు. 2507 గంధమాదనం ఆవంత్స సోమసుందర్ శ్రీ సూర్యనారాయణ విద్యానంద గ్రంథాలయం 1994 43 10.00
30007 కవితలు. 2508 గంధమాదనం ఆవంత్స సోమసుందర్ శ్రీ సూర్యనారాయణ విద్యానంద గ్రంథాలయం 1994 43 10.00
30008 కవితలు. 2509 గోదావరి జలప్రళయం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1953 28 3.00
30009 కవితలు. 2510 మేఘరంజని ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం ... 80 1.00
30010 కవితలు. 2511 కాహళి ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1953 68 0.50
30011 కవితలు. 2512 మిణుగురులు ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1963 66 1.00
30012 కవితలు. 2513 మా ఊరు మారింది ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1978 115 4.00
30013 కవితలు. 2514 రాలిన ముత్యాలు వగైరా... ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1978 110 4.00
30014 కవితలు. 2515 సుందర దర్శనం ప్రసాదవర్మ కామఋషి కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 61 30.00
30015 కవితలు. 2516 సమాగమం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2006 112 60.00
30016 కవితలు. 2517 యుగపురుషుని ప్రహసనాలు ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 35 30.00
30017 కవితలు. 2518 యువామంత్రణ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 133 70.00
30018 కవితలు. 2519 కాజీ నస్రుల్ ఇస్లామ్ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 110 30.00
30019 కవితలు. 2520 సుబ్రహ్మణ్యభారతి ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 47 20.00
30020 కవితలు. 2521 హెన్రిక్ హెయినీ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 64 20.00
30021 కవితలు. 2522 వజ్రాయుధం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 129 30.00
30022 కవితలు. 2523 నాడూ నేడూ శకుంతల ఆడదే ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 78 20.00
30023 కవితలు. 2524 కన్యాశుల్కానికి కనకాభిషేకం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 138 40.00
30024 కవితలు. 2525 కాళిదాసు రామకథ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 117 20.00
30025 కవితలు. 2526 చంద్రభాగ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 57 20.00
30026 కవితలు. 2527 ముత్యాల సరాలు ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 72 30.00
30027 కవితలు. 2528 కావ్యాత్మ విముక్తి పథంలో సాగుతున్న మహాయాత్ర ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2013 78 50.00
30028 కవితలు. 2529 రామ్(బందుల) రాజ్యమ్ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 61 30.00
30029 కవితలు. 2530 అమ్మ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 114 20.00
30030 కవితలు. 2531 పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక సంక్షోభంలో కుటుంబ పతనాలు ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 99 30.00
30031 కవితలు. 2532 నార్ల రచనలు -1 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల కుటుంబం ప్రచురణ 2004 448 200.00
30032 కవితలు. 2533 నార్ల రచనలు-2 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల కుటుంబం ప్రచురణ 2004 448 200.00
30033 కవితలు. 2534 నార్ల రచనలు-3 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల కుటుంబం ప్రచురణ 2004 448 200.00
30034 కవితలు. 2535 నార్ల రచనలు-4 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల కుటుంబం ప్రచురణ 2004 448 200.00
30035 కవితలు. 2536 నార్ల రచనలు-5 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల కుటుంబం ప్రచురణ 2004 448 200.00
30036 కవితలు. 2537 నార్ల రచనలు-6 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల కుటుంబం ప్రచురణ 2004 448 200.00
30037 కవితలు. 2538 నార్ల రచనలు-7 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల కుటుంబం ప్రచురణ 2004 448 200.00
30038 కవితలు. 2539 Works of Narla-8 Narla Venkateswara Rao Narla Family 2004 448 200.00
30039 కవితలు. 2540 Works of Narla-9 Narla Venkateswara Rao Narla Family 2004 448 200.00
30040 కవితలు. 2541 Works of Narla-10 Narla Venkateswara Rao Narla Family 2004 448 200.00
30041 కవితలు. 2542 Works of Narla-11 Narla Venkateswara Rao Narla Family 2004 448 200.00
30042 కవితలు. 2543 Works of Narla-12 Narla Venkateswara Rao Narla Family 2004 448 200.00
30043 కవితలు. 2544 మూడు దశాబ్దాలు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 396 35.00
30044 కవితలు. 2545 మూడు దశాబ్దాలు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 396 35.00
30045 కవితలు. 2546 కదంబం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 182 8.50
30046 కవితలు. 2547 కొత్త-పాతా నార్ల వెంకటేశ్వరరావు న్యూ స్టూడెంట్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1991 236 60.00
30047 కవితలు. 2548 కొత్త-పాతా నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1975 242 10.00
30048 కవితలు. 2549 కొత్త-పాతా నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1975 242 10.00
30049 కవితలు. 2550 జాబాలి నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1974 101 10.00
30050 కవితలు. 2551 జాబాలి నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 100 10.00
30051 కవితలు. 2552 సీత జోస్యం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 192 15.00
30052 కవితలు. 2553 సీత జోస్యం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 192 15.00
30053 కవితలు. 2554 నరకంలో హరిశ్చంద్రుడు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 108 12.00
30054 కవితలు. 2555 నరకంలో హరిశ్చంద్రుడు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 108 12.00
30055 కవితలు. 2556 హిరణ్యకశిపుని వధ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 75 6.00
30056 కవితలు. 2557 పాంచరాత్రం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు న్యూ స్టూడెంట్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1991 66 30.00
30057 కవితలు. 2558 ఇదీ గీతా రహస్యం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు ... 2001 73 40.00
30058 కవితలు. 2559 కన్యాశుల్కము నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 106 4.50
30059 కవితలు. 2560 పిచ్చాపాటీ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు శారదా పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1951 133 1.50
30060 కవితలు. 2561 పిచ్చాపాటీ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు శారదా పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1951 133 1.50
30061 కవితలు. 2562 మాటామంతీ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు శారదా పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1951 133 1.50
30062 కవితలు. 2563 మాటామంతీ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు శారదా పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1951 133 1.50
30063 కవితలు. 2564 కొత్తగడ్డ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, చెన్నై 1956 440 6.00
30064 కవితలు. 2565 కొత్తగడ్డ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, మద్రాసు 1947 396 10.00
30065 కవితలు. 2566 నార్ల సంస్మృతి కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు స్వతంత్రవాణి ప్రచురణ, గుంటూరు 1988 60 6.00
30066 కవితలు. 2567 నార్ల సంస్మృతి కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు స్వతంత్రవాణి ప్రచురణ, గుంటూరు 1988 60 6.00
30067 కవితలు. 2568 నవతరానికి నార్ల నాగసూరి వేణుగోపాల్ జన విజ్ఞాన వేదిక 2007 69 30.00
30068 కవితలు. 2569 నార్లబాట నాగసూరి వేణుగోపాల్ హృదయసుమ పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 2000 42 20.00
30069 కవితలు. 2570 నార్ల ఆలోచనలు వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2009 24 10.00
30070 కవితలు. 2571 నార్లవారి ఉత్తరాలు హరిహర ప్రియాంక ... 1986 71 12.00
30071 కవితలు. 2572 జీవజ్జ్వాల నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవయుగ ప్రచురణాలయం, పెడసనగల్లు 1939 40 0.50
30072 కవితలు. 2573 స్వదేశ సంస్థానాలు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల వారు, కవుతరం ... 105 2.00
30073 కవితలు. 2574 నార్ల వేంకటేశ్వరరావు జాస్తి వేంకటనరసయ్య భారతీ సమితి, గుంటూరు 1963 60 0.75
30074 కవితలు. 2575 నార్ల వేంకటేశ్వరరావు జాస్తి వేంకటనరసయ్య భారతీ సమితి, గుంటూరు 1963 60 0.75
30075 కవితలు. 2576 నవయుగాల బాట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1974 128 4.50
30076 కవితలు. 2577 నవయుగాల బాట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు సైంటిఫిక్ సర్వీసెస్, హైదరాబాద్ 1984 158 25.00
30077 కవితలు. 2578 నార్లవారి మాట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు కుబేరా ప్రింటర్స్ లిమిటెడ్, చెన్నై 1956 134 5.00
30078 కవితలు. 2579 నార్లవారి మాట వెలగా వెంకటప్పయ్య విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 24 20.00
30079 కవితలు. 2580 జగన్నాటకం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల వారు, చెన్నై 1957 160 10.00
30080 కవితలు. 2581 జగన్నాటకం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల వారు, చెన్నై 1957 160 10.00
30081 కవితలు. 2582 వేమన నార్ల వెంకటేశ్వరరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 108 5.00
30082 కవితలు. 2583 వి.ఆర్. నార్ల జీవితం-అనుభవాలు ఎన్. ఇన్నయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 96 10.00
30083 కవితలు. 2584 వి.ఆర్. నార్ల జీవితం-అనుభవాలు ఎన్. ఇన్నయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 96 10.00
30084 కవితలు. 2585 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు జి.యస్. వరదాచారి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 123 40.00
30085 కవితలు. 2586 గురజాడ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1983 104 4.00
30086 కవితలు. 2587 Vemana Narla Venkateswara Rao Vemana Foundations, Hyderabad 2006 76 50.00
30087 కవితలు. 2588 లోకం పోకడ ... ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక 1977 100 10.00
30088 కవితలు. 2589 Vemana Narla Venkateswara Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1969 93 15.00
30089 కవితలు. 2590 Vemana Narla Venkateswara Rao M. Seshachalam & Co., Madras 1969 96 10.00
30090 కవితలు. 2591 Traditional Indian Culture & Other Essays Narla Venkateswara Rao Vijaya Books, Vijayawada 1969 168 15.00
30091 కవితలు. 2592 An essay on the Upanishads Narla Venkateswara Rao Narla Institute of New Thought 1989 81 20.00
30092 కవితలు. 2593 The Last Word on Ramayana Part-1 P.S. Sridhara Murthy Birds, Bangalore 85 20.00
30093 కవితలు. 2594 Man And His World Narla Venkateswara Rao Scientific Services, Hyderabad 1984 145 60.00
30094 కవితలు. 2595 Man And His World Narla Venkateswara Rao Scientific Services, Hyderabad 1984 145 60.00
30095 కవితలు. 2596 Poverty of Intellectualism in India Narla Venkateswara Rao Prasaranga University, Mysore 1978 75 6.00
30096 కవితలు. 2597 Indian Culture Narla Venkateswara Rao Department of Sociology, Hyd 1979 52 8.00
30097 కవితలు. 2598 East And West Myth of Dichotomy Narla Venkateswara Rao Nagarjuna University, Nagarjunanagar 92 5.00
30098 కవితలు. 2599 East And West Myth of Dichotomy Narla Venkateswara Rao Nagarjuna University, Nagarjunanagar 92 5.00
30099 కవితలు. 2600 Seventy First Birthday Celebrations V.R. Narla Special Souvenir, Hyd 1978 30 10.00
30100 కవితలు. 2601 A Biographical Sketch Narla Venkateswara Rao Narla Shashtyabdapurti Celebration Committee 1968 28 3.00
30101 కవితలు. 2602 V.R. Narla & his Contribution to Modern Telugu Literature Narla Venkateswara Rao Narla Varu, Madras 31 2.00
30102 కవితలు. 2603 Half Way Narla Venkateswara Rao The Narla Golden Jubilee, Vijayawada 165 50.00
30103 కవితలు. 2604 Narla The Narla Shashtyabdapurti Celebrations Diamond Jubilee, Delhi 1968 87 15.00
30104 కవితలు. 2605 Gods Goblins And Men Narla Venkateswara Rao 248 50.00
30105 కవితలు. 2606 పద్మావతీ శ్రీనివాసీయము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 1995 219 50.00
30106 కవితలు. 2607 పద్మావతీ శ్రీనివాసీయము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 1995 219 50.00
30107 కవితలు. 2608 హరిహరాత్మజ విజయము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 1994 168 54.00
30108 కవితలు. 2609 హరిహరాత్మజ విజయము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 1994 168 54.00
30109 కవితలు. 2610 రఘునాథ విజయము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 2007 94 60.00
30110 కవితలు. 2611 తపస్సిద్ధి మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 1990 94 20.00
30111 కవితలు. 2612 భారత జ్యోతి మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 1995 63 10.00
30112 కవితలు. 2613 సోమనాద్రి మొవ్వ వృషాద్రిపతి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి, కందుకూరు 1982 101 10.00
30113 కవితలు. 2614 సోమనాద్రి మొవ్వ వృషాద్రిపతి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి, కందుకూరు 1982 101 10.00
30114 కవితలు. 2615 విశ్వగాయత్రి మొవ్వ వృషాద్రిపతి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1990 68 10.00
30115 కవితలు. 2616 విరిదండ మొవ్వ వృషాద్రిపతి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి, కందుకూరు 1978 68 4.00
30116 కవితలు. 2617 విరిదండ మొవ్వ వృషాద్రిపతి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి, కందుకూరు 1978 68 4.00
30117 కవితలు. 2618 కన్నెవాగు మొవ్వ వృషాద్రిపతి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి, కందుకూరు ... 89 25.00
30118 కవితలు. 2619 కన్నెవాగు మొవ్వ వృషాద్రిపతి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి, కందుకూరు ... 89 25.00
30119 కవితలు. 2620 గుంటూరు పురాంతరస్థ బృందావన శ్రీనివాసస్థవము మొవ్వ వృషాద్రిపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారిదేవాలయం, గుంటూరు 2002 72 20.00
30120 కవితలు. 2621 నవమేధావి నార్ల గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1975 326 30.00
30121 కవితలు. 2622 రసతపస్వి కృష్ణరావు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1972 293 10.00
30122 కవితలు. 2623 రాజకీయ రధసారధి కొత్త రఘురామయ్య గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య ... ... 110 10.00
30123 కవితలు. 2624 మనకిసాన్ వెంకటసుబ్బయ్య గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య ... 1971 228 15.00
30124 కవితలు. 2625 మనకిసాన్ వెంకటసుబ్బయ్య గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య ... 1971 228 15.00
30125 కవితలు. 2626 చరిత్రకారుని చరిత్ర గోపీకృష్ణ శ్రీ కృష్ణా ప్రింటింగ్ వర్క్స్, విజయవాడ 1972 251 6.00
30126 కవితలు. 2627 చరిత్రకారుని చరిత్ర గోపీకృష్ణ శ్రీ కృష్ణా ప్రింటింగ్ వర్క్స్, విజయవాడ 1972 251 6.00
30127 కవితలు. 2628 నా సాహిత్య కృషి గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1979 100 7.50
30128 కవితలు. 2629 మధురజీవి పండిత గొర్రెపాటి జి. వెంకటసుబ్బయ్య, వేగుంట కనక రామబ్రహ్మం దేశీ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 184 25.00
30129 కవితలు. 2630 చలం జీవితం-సాహిత్యం గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1958 563 10.00
30130 కవితలు. 2631 శరద్దర్శనం గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1956 504 5.00
30131 కవితలు. 2632 శరద్దర్శనం గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1956 504 5.00
30132 కవితలు. 2633 శరత్ జీవితం గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 118 5.00
30133 కవితలు. 2634 మన రైతు పెద్ద గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య షష్ఠిపూర్తి సంఘం వారిచే ప్రచురణ 1958 306 10.00
30134 కవితలు. 2635 మన రైతు పెద్ద గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 186 6.00
30135 కవితలు. 2636 ఆచార్య రంగా గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1948 337 5.00
30136 కవితలు. 2637 సరోజినీ దేవి గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1968 139 2.00
30137 కవితలు. 2638 ఎందరో మహానుభావులు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1980 39 2.50
30138 కవితలు. 2639 అక్షరాభిషేకం గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1963 240 4.00
30139 కవితలు. 2640 మధుర జీవనం గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య ... 1998 170 40.00
30140 కవితలు. 2641 తెలుగు సాహిత్యం తీరుతెన్నులు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, ఏలూరు 1963 106 1.50
30141 కవితలు. 2642 సూక్తులు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1976 47 2.50
30142 కవితలు. 2643 వేదన గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీ ప్రచురణ 1959 50 2.00
30143 కవితలు. 2644 వేదన గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీ ప్రచురణ 1959 50 2.00
30144 కవితలు. 2645 దేశోద్ధారక చరిత్ర గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1961 322 5.00
30145 కవితలు. 2646 జాతి నిర్మాతలు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1981 120 6.00
30146 కవితలు. 2647 జాతి నిర్మాతలు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1981 120 6.00
30147 కవితలు. 2648 ఘంటసాల చరిత్ర గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 558 10.00
30148 కవితలు. 2649 మోహనాంగి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1983 180 8.50
30149 కవితలు. 2650 తోరణము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1965 74 1.25
30150 కవితలు. 2651 అమరావతి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1979 69 5.00
30151 కవితలు. 2652 అమరావతి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1979 69 5.00
30152 కవితలు. 2653 అమరావతి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు శిల్పకళా పరిషత్తు, సత్తెనపల్లి 1950 56 1.00
30153 కవితలు. 2654 మిత్రపంచశతి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు ... 1971 144 10.00
30154 కవితలు. 2655 మిత్రసాహస్రి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1970 232 12.00
30155 కవితలు. 2656 తత్త్వ సూక్తులు కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు కోసూరి వెంకట సుబ్బారావు, తెనాలి ... 176 10.00
30156 కవితలు. 2657 ఆత్మదర్శనము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1981 217 14.00
30157 కవితలు. 2658 ఆత్మదర్శనము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు కె.వి. ఆర్. అండ్ సన్., తెనాలి 1967 209 8.00
30158 కవితలు. 2659 తత్త్వ సాధన కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1983 341 15.00
30159 కవితలు. 2660 ఋగ్వేద దిగ్దర్శనము ప్రథమ భాగము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1984 356 20.00
30160 కవితలు. 2661 అథర్వవేద దర్శనము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1992 330 30.00
30161 కవితలు. 2662 యోగదర్శనము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1982 320 15.00
30162 కవితలు. 2663 అనర్ఘరాఘము వంగవోలు ఆది శేష శాస్త్రి బాలసరస్వతీ కుటీర గ్రంథమాల 1987 160 12.00
30163 కవితలు. 2664 శ్రీ వెలువోలు సీతారామయ్యగారి జీవిత రేఖలు కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘము, తెనాలి 1968 52 1.00
30164 కవితలు. 2665 Dr. K. V. Ragavacharya Life and Work Sri Veerabrahmendra Mission, Cudapa 14 1.00
30165 కవితలు. 2666 Dr. K. V. Ragavacharya Life and Work Sri Veerabrahmendra Mission, Cudapa 14 1.00
30166 కవితలు. 2667 శిల్ప దర్శనము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1983 317 15.00
30167 కవితలు. 2668 శిల్పకళాక్షేత్రాలు ప్రథమ భాగం కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1987 175 7.50
30168 కవితలు. 2669 శిల్పకళాక్షేత్రాలు ద్వితీయ భాగం కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1987 176 7.50
30169 కవితలు. 2670 శ్రీ వీరరాఘవ వ్యాసావళి రెండవ భాగము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 216 40.00
30170 కవితలు. 2671 మూడు కావ్యాలు కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు ఆంధ్ర శిల్పకళా పరిషత్తు, తెనాలి 1959 145 2.00
30171 కవితలు. 2672 సాహిత్య వ్యాసములు కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు కె.వి. ఆర్. అండ్ సన్., తెనాలి 1968 160 3.00
30172 కవితలు. 2673 మోళీ శీలా సుభద్రాదేవి పద్మావతీ ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 1987 70 5.00
30173 కవితలు. 2674 ఆవిష్కారం శీలా సుభద్రాదేవి రచయిత, హైదరాబాద్ 1996 72 20.00
30174 కవితలు. 2675 తెగిన పేగు శీలా సుభద్రాదేవి శీలా వీర్రాజు, హైదరాబాద్ 1994 80 25.00
30175 కవితలు. 2676 తెగిన పేగు శీలా సుభద్రాదేవి శీలా వీర్రాజు, హైదరాబాద్ 1994 80 25.00
30176 కవితలు. 2677 ఒప్పులకుప్ప శీలా సుభద్రాదేవి శీలా వీర్రాజు, హైదరాబాద్ 1999 80 30.00
30177 కవితలు. 2678 కిటికీ కన్ను శీలా వీర్రాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1999 55 40.00
30178 కవితలు. 2679 కొడిగట్టిన సూర్యుడు శీలా వీర్రాజు సుషమా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1965 30 1.50
30179 కవితలు. 2680 ఎర్ర డబ్బా రైలు శీలా వీర్రాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1994 88 20.00
30180 కవితలు. 2681 మళ్ళీ వెలుగు శీలా వీర్రాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1988 135 12.00
30181 కవితలు. 2682 మళ్ళీ వెలుగు శీలా వీర్రాజు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1973 140 4.00
30182 కవితలు. 2683 హృదయం దొరికింది శీలా వీర్రాజు ఉదయా ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 1969 80 3.00
30183 కవితలు. 2684 కిటికీ కన్ను శీలా వీర్రాజు శీలా సుభద్రాదేవి, హైదరాబాద్ 1980 58 15.00
30184 కవితలు. 2685 కావ్య కుసుమావళి ప్రథమ సంపుటి బాలాంత్రపు సత్యనారాయణ రావు ఆంధ్ర ప్రచారిణీ లిమిటెడ్, రాజమహేంద్రవరము 1943 548 15.00
30185 కవితలు. 2686 కావ్యకుసుమావళి ద్వితీయ సంపుటి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారిణీ లిమిటెడ్, రాజమహేంద్రవరము ... 586 20.00
30186 కవితలు. 2687 కావ్యకుసుమావళి ద్వితీయ సంపుటి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారిణీ లిమిటెడ్, రాజమహేంద్రవరము ... 586 20.00
30187 కవితలు. 2688 కావ్యకుసుమావళి ద్వితీయ భాగము ప్రథమ సంపుటి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారిణీ లిమిటెడ్, రాజమహేంద్రవరము ... 170 1.50
30188 కవితలు. 2689 కావ్యకుసుమావళి తృతీయ భాగము ప్రథమ సంపుటి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారిణీ లిమిటెడ్, రాజమహేంద్రవరము ... 170 1.50
30189 కవితలు. 2690 కావ్యకుసుమావళి ప్రథమ భాగం, ద్వితీయ సంపుటి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు| ఆంధ్ర ప్రచారిణీ లిమిటెడ్, రాజమహేంద్రవరము ... 212 1.50
30190 కవితలు. 2691 కావ్యకుసుమావళి తృతీయ భాగము ద్వితీయ సంపుటి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారిణీ లిమిటెడ్, రాజమహేంద్రవరము ... 198 1.50
30191 కవితలు. 2692 ఏకాంతసేవ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ... ... 79 0.10
30192 కవితలు. 2693 ఏకాంతసేవ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారిణీ లిమిటెడ్, రాజమహేంద్రవరము 1938 79 0.10
30193 కవితలు. 2694 మాతృమందిరము వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1969 255 40.00
30194 కవితలు. 2695 ఏకాంతసేవ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు| ... ... 48 10.00
30195 కవితలు. 2696 బాలగీతావళి మూడవతరగతి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారీణీ గ్రంథనిలయం, కాకినాడ 1924 32 0.26
30196 కవితలు. 2697 బాలగీతావళి మూడవతరగతి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారీణీ గ్రంథనిలయం, కాకినాడ 1924 32 0.26
30197 కవితలు. 2698 బాలగీతావళి నాలుగవతరగతి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారీణీ గ్రంథనిలయం, కాకినాడ 1924 32 0.26
30198 కవితలు. 2699 బాలగీతావళి ఐదవ తరగతి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారీణీ గ్రంథనిలయం, కాకినాడ 1921 35 0.25
30199 కవితలు. 2700 alone with the spouse divine (ekantaseva) b. rajani kanta rao T.T.D., Tirupati 1980 78 5.00
30200 కవితలు. 2701 భావసంకీర్తన సీసత్రిశతి బాలాంత్రపు వేంకటరావు సాయి జ్యోతి సమర్పణ, విశాఖపట్నం 1999 164 100.00
30201 కవితలు. 2702 బృందావనము వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1935 126 0.12
30202 కవితలు. 2703 ఉమర్ అలీషాకవి ఖండకావ్యములు ఉమర్ అలీషాకవి శ్రీ ఉమర్ అలీషాకవి గ్రంథ ప్రచురణ 1944 383 4.50
30203 కవితలు. 2704 గల్లీ ఆశారాజు ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2006 62 35.00
30204 కవితలు. 2705 ప్రేమ గులాబీలు సాహిత్య ప్రకాష్ Saalar Publications, Hyd 2011 40 20.00
30205 కవితలు. 2706 సృజనకర్త శంఖారావం దుర్గానంద్ దుర్గానంద్ సాహిత్య కళాపీఠం, హైదరాబాద్ 2011 68 30.00
30206 కవితలు. 2707 సజల నయనాల కోసం ఎలనాగ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 75 50.00
30207 కవితలు. 2708 తాండవ గీతం మంకు శ్రీను రచయిత, కొప్పర్రు 2012 72 80.00
30208 కవితలు. 2709 ఇంకెవరు... కృష్ణుడు ఎ. కృష్ణారావు, న్యూఢిల్లీ 2006 55 50.00
30209 కవితలు. 2710 రోడ్డు ప్రమాదం ఉప్పల అప్పలరాజు అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, విశాఖపట్నం 2011 51 50.00
30210 కవితలు. 2711 నాలో నేను శికాకొల్లు లక్ష్మీమోహన్ రచయిత, విజయవాడ 1990 92 10.00
30211 కవితలు. 2712 నీలోత్పల యార్లగడ్డ మోహన్ రావు కళాగౌతమి, రాజమండ్రి 2008 50 50.00
30212 కవితలు. 2713 చైతన్య వసంతం సిరిసిల్లా గపూర్ శిక్షక్ శిక్షక్ పబ్లికేషన్స్, నిజామాబాద్ 2010 95 40.00
30213 కవితలు. 2714 ఒకేఒక్క సామూహిక స్వప్నావిష్కరణ దశరాజు ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2000 64 20.00
30214 కవితలు. 2715 విజయకేతనం డింగరి రామాచార్య సారస్వత జ్యోతిమిత్ర మండలి, కరీంనగర్ 2007 128 45.00
30215 కవితలు. 2716 వొల్లెడ వనపట్ల సుబ్బయ్య రచయిత, నాగర్ కర్నూల్ 2011 72 30.00
30216 కవితలు. 2717 అగ్నిసుధ సుధామ సఖీకుమారి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 96 20.00
30217 కవితలు. 2718 యాది ఎలికట్టె శంకర్ అమృత ప్రచురణలు, నల్లగొండ 2004 26 20.00
30218 కవితలు. 2719 జీవన స్వప్నం కె. వెంకటరామకృష్ణ ప్రణవసాయి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 52 50.00
30219 కవితలు. 2720 నిప్పు కోడి నాగినేని భాస్కరరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 120 45.00
30220 కవితలు. 2721 వేదనా విపంచి యు. దేవపాలన జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2009 64 50.00
30221 కవితలు. 2722 చీకటి దీపాలు యస్. మునిసుందరం శ్రావణి ప్రచురణలు, తిరుపతి 1999 68 30.00
30222 కవితలు. 2723 అపర్ణ సంపత్కుమార అభినవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 106 60.00
30223 కవితలు. 2724 చింతనామృతం నీలంరాజ నరసింహరావు రచయిత, అద్దంకి 2006 56 30.00
30224 కవితలు. 2725 చినుకు వేంపల్లి అబ్దుల్ ఖాదర్ విశ్వంభర పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2003 63 25.00
30225 కవితలు. 2726 టూకీలు బసలింగప్ప హృదయభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 76 40.00
30226 కవితలు. 2727 నన్ను మాట్లాడనివ్వండి బసలింగప్ప హృదయభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 72 50.00
30227 కవితలు. 2728 జననేత్రం జెట్టీ జైరామ్ కవితా భారతి ప్రచురణలు, అనంతపురం 2006 68 30.00
30228 కవితలు. 2729 పచ్చబొట్టు పత్తిపాక మోహన్ మానేరు రచయితల సంఘం, సిరిసిల్ల 2004 41 30.00
30229 కవితలు. 2730 జీవనగీతం జీవన్ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2006 64 35.00
30230 కవితలు. 2731 మరో గోళానికి.... ఉప్పల అప్పలరాజు అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, విశాఖపట్నం 2011 43 20.00
30231 కవితలు. 2732 ఏరువాకై తిరిగి లేస్తా దుగ్గినపల్లి ఎజ్రాశాస్త్రి రచయిత, ఒంగోలు 2006 72 40.00
30232 కవితలు. 2733 మధుర తరంగిణి కోట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2006 110 30.00
30233 కవితలు. 2734 విజయ ప్రస్థానము వావిలాల నరసింహారావు రచయిత, అమరావతి 2009 131 30.00
30234 కవితలు. 2735 బాలల కొలువు చక్రవర్తి సాహితీస్రవంతి, భద్రాచలం డివిజన్ 2006 41 20.00
30235 కవితలు. 2736 ఇదీ జీవితం పి. శ్రీనివాస్ గౌడ్ సంధ్య ప్రచురణలు, చీరాల 2007 95 50.00
30236 కవితలు. 2737 అంతరంగ తరంగాలు తోటపల్లి లక్ష్మణకుమార్ రచయిత, రొంపిచర్ల ... 28 10.00
30237 కవితలు. 2738 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అనుభవ ధూళి చిక్కాల కృష్ణారావు రచయిత, భీమునిపట్నం 1993 44 10.00
30238 కవితలు. 2739 యెల్ది రత్నాలు యెల్ది సుదర్శన్ పద్మశాలి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 64 30.00
30239 కవితలు. 2740 ముందురోజు మేల్కొంటుంది శ్రీపతి చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 51 50.00
30240 కవితలు. 2741 నిప్పుల్లో నడిచే తప్పెట ఎజ్రాశాస్త్రి దండోరా ప్రచురణలు, 2008 27 25.00
30241 కవితలు. 2742 చిగురు కలలు దిలీప్ శిల్ప ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1998 49 20.00
30242 కవితలు. 2743 నిశ్శబ్దరాగం ఝాన్సీ కె.వి. కుమారి సాంస్కృతీ సమాఖ్య, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1988 150 15.00
30243 కవితలు. 2744 ఎన ఎం. వెంకట్ గోసంగి, నల్లగొండ 1999 64 25.00
30244 కవితలు. 2745 సతీ నీకు నమస్కృతి ఆర్. కె. కటారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 119 50.00
30245 కవితలు. 2746 మధుర తరంగిణి కోట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2006 110 30.00
30246 కవితలు. 2747 యుద్ధం ముహమ్మద్ సిరాజొద్దీన్ ఉజ్వల సాహితీ సాంస్కృతిక సమితి, వరంగల్ 2005 70 150.00
30247 కవితలు. 2748 నది చుట్టూ నేను దాట్ల దేవదానం రాజు శిరీష ప్రచురణలు, యానాం 2007 71 50.00
30248 కవితలు. 2749 మనిషి వాసన ఏటూరి నాగేంద్రరావు సాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ, నెల్లూరు 2011 120 50.00
30249 కవితలు. 2750 వెన్నెలముళ్లు యస్. మునిసుందరం శ్రావణి ప్రచురణలు, తిరుపతి 2010 70 72.00
30250 కవితలు. 2751 ఓ కొత్త శ్వాస కోసం చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి మనస్విని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 52 30.00
30251 కవితలు. 2752 స్పృహ శేషభట్టర్ వేంకటరమణ సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1995 68 10.00
30252 కవితలు. 2753 స్పృహ శేషభట్టర్ వేంకటరమణ సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1995 68 10.00
30253 కవితలు. 2754 మానవ వేదం బంధకవి సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 67 60.00
30254 కవితలు. 2755 ఊహా తరంగాలు ఏరాసు అయ్యపు రెడ్డి మాన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 221 40.00
30255 కవితలు. 2756 భాషాంజలి కాసర్ల రంగారావు రచయిత, పాల్వంచ 1996 51 10.00
30256 కవితలు. 2757 మధుశాల పరమాత్ముని శ్రీదత్తప్రసాద్ శ్రీనాథపీఠము, గుంటూరు 1989 61 20.00
30257 కవితలు. 2758 అలజడి జి. సత్యనారాయణ ఆంధ్ర సారస్వత సమితి, మచిలీపట్టణం 1996 92 30.00
30258 కవితలు. 2759 మబ్బుల అడవి సరోజినీ ప్రేమ్ చంద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 119 25.00
30259 కవితలు. 2760 స్కూలుకి పోతున్నా నేను ఊట్ల కొండయ్య కాటూరి కవితా పీఠం, హైదరాబాద్ 1994 32 9.00
30260 కవితలు. 2761 మధురాతి మధురము పల్లంటి వెంకట రామ కుమార్ రావు పాక్ట్ ప్రచురణలు, విశాశపట్నం 2010 88 50.00
30261 కవితలు. 2762 కవితా స్రవంతి గాలి గుణశేఖర్ నివేదిత పబ్లికేషన్స్, పుత్తూరు 1994 49 5.00
30262 కవితలు. 2763 మనిషొకడే విడిగా మనలేడు విద్యాసాగర్ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ ... 354 90.00
30263 కవితలు. 2764 అంకురస్పర్శ కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి సాహితీ సుధ, కనిగిరి 2000 68 25.00
30264 కవితలు. 2765 విలక్షణ నేత్రం కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి సాహితీ సుధ, కనిగిరి 2006 148 50.00
30265 కవితలు. 2766 ఆకాశమంత చూపుతో... కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి సాహితీ సుధ, కనిగిరి 2012 99 25.00
30266 కవితలు. 2767 వెలుగు రాగాలు జి.వి. పూర్ణచందు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 96 40.00
30267 కవితలు. 2768 గల్ఫ్ వార్ బండ్లమూడి సత్యనారాయణ ఇందుమతీ ప్రచురణలు, ఏలూరు 1991 15 3.00
30268 కవితలు. 2769 సరస వినోదినీ రామాయణము పోలేపెద్ది రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, నరసరావుపేట 1995 34 15.00
30269 కవితలు. 2770 సౌమనస్యము సూరం శ్రీనివాసులు చైతన్య భారతి, పొన్నూరు 1980 67 3.00
30270 కవితలు. 2771 అనురాగలహరి విశ్వం. జి. జి. విశ్వనాధ శాస్త్రి, గుంటూరు 1983 42 10.00
30271 కవితలు. 2772 పుష్పవిలాసము పృథ్వీశ్రీ రచయిత, గుంటూరు 1998 77 10.00
30272 కవితలు. 2773 పుష్పవిలాసము పృథ్వీశ్రీ రచయిత, గుంటూరు 1998 77 10.00
30273 కవితలు. 2774 అనివార్యం కామిశెట్టి శివశంకర్ రచయిత, గుంటూరు 1997 52 20.00
30274 కవితలు. 2775 వ్యాసుని స్వప్నం ధారా రాధాకృష్ణమూర్తి మైత్రేయ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1997 51 15.00
30275 కవితలు. 2776 ప్రతిజ్ఞాశాలి బొడ్డు ప్రకాశం International Cultural Academy, Guntur 1979 80 6.00
30276 కవితలు. 2777 శ్రీ చందనము బొడ్డు బాపిరాజు శ్రీరామరాజ భూషణ సాహిత్య పరిషత్, భీమవరం 1982 81 5.00
30277 కవితలు. 2778 విజయ విపంచి పి.యస్. ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీనాథపీఠము, గుంటూరు 1989 64 9.00
30278 కవితలు. 2779 నా గోదావరి కావూరి పాపయ్యశాస్త్రి శ్రీకృష్ణదేవరాయ రసజ్ఞ సమాఖ్య, బెంగుళూరు 1999 31 30.00
30279 కవితలు. 2780 స్వర్గయానము దేవరపల్లి నాగయ్య దేవరపల్లి పబ్లికేషన్స్, జరుగుమల్లి 1993 130 35.00
30280 కవితలు. 2781 ధార ఆకొండి వెంకటరత్నం సామాన్యప్రచురణలు, పిఠాపురం 1976 75 5.00
30281 కవితలు. 2782 కుంచెకందని చిత్రం కేతవరపు వెంకట రమణమూర్తి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1998 67 20.00
30282 కవితలు. 2783 బిందువు ఎమ్వీ రామిరెడ్డి మువ్వా చినబాపిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణలు 1997 42 15.00
30283 కవితలు. 2784 పిడికిలి తాతా రమేష్ బాబు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య 1986 14 4.00
30284 కవితలు. 2785 నా కలం జముళ్ళముడి జముళ్ళముడి ప్రచురణ, విజయవాడ 1999 88 25.00
30285 కవితలు. 2786 విశ్వ కళ్యాణం వేంకట లక్ష్మీ నరసింహారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 20 10.00
30286 కవితలు. 2787 రస ధుని ఎం. రామకోటి విశాఖ సారస్వత వేదిక, విశాఖపట్నం 2001 166 25.00
30287 కవితలు. 2788 ప్రవహించే ప్రజలు పి.ఎస్. నాగరాజు జనసాహితి ప్రచురణ 2005 76 20.00
30288 కవితలు. 2789 ఎఱ్ఱ ఱెప్పలు ఉన్నం జ్యోతివాసు రచయిత, పెరిదేపి 2003 88 20.00
30289 కవితలు. 2790 అక్షర మంజీరాలు చిట్టూరి గోపీచంద్ ఈశ్వరీ శంకర్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1986 45 10.00
30290 కవితలు. 2791 శుభదిన ప్రేమ కానుక కనకమేడల వెంకటేశ్వరరావు ది లిటిల్ ప్లవర్ కంపెని, చెవ్న్నై 1961 120 2.50
30291 కవితలు. 2792 విద్యుద్వీణలూ-వెన్నెలతీగలూ మిరియాల రామకృష్ణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 256 21.00
30292 కవితలు. 2793 సత్యధ్వజం పులిచెర్ల సాంబశివరావు పి. భారతి, గుంటూరు 2002 45 10.00
30293 కవితలు. 2794 ఖండకావ్యసుధ మారేమళ్ల నాగేశ్వర రావు రచయిత, గుంటూరు 1996 92 30.00
30294 కవితలు. 2795 ఏకలవ్య కొండపి మురళీకృష్ణ రచయిత, కందుకూరు 2000 50 25.00
30295 కవితలు. 2796 ఉదయ గానం సంగ్రామ్ జాబిలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2009 64 30.00
30296 కవితలు. 2797 చెరబండరాజు కవితలు-పాటలు వరవరరావు పీపుల్స్ బక్స్, విజయవాడ 1982 120 6.00
30297 కవితలు. 2798 పౌరుష జ్యోతి కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2011 78 40.00
30298 కవితలు. 2799 స్నేహాభిరామం అనసూయ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1978 48 2.00
30299 కవితలు. 2800 నది-నగరం ఆర్వీయస్. సుందరం చింతల పద్మావతి హోం లైబ్రరీ, రాజమండ్రి 1996 51 20.00
30300 కవితలు. 2801 చిరుజల్లులు సి.ఆర్. యల్లాప్రగడ శ్రీ సరోజిని పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2010 27 25.00
30301 కవితలు. 2802 వీవర్స్ & లూమ్స్ పి. రమేష్ నారాయణ ఉమ్మడిశెట్టి సాహితీ ప్రచురణలు, అనంతపురము 2014 132 100.00
30302 కవితలు. 2803 అంతర్వాహిని అమృతలూరి వీర బ్రహ్మేంద్రరావు చిరంజీవి అక్షిత, గుంటూరు ... 104 20.00
30303 కవితలు. 2804 ఈ కన్నీటికి తడి లేదు రాధేయ చైతన్య సాహిత్య కళావేదిక, ప్రొద్దుటూరు 1991 64 12.00
30304 కవితలు. 2805 తెలుఁగు రాణి విద్వాన్ దాసి బసవయ్య రచయిత, అవనిగడ్డ 1994 50 15.00
30305 కవితలు. 2806 కలమ్ చిందులు వీరాజీ చైతన్య కిరణాలు, విజయవాడ 1991 100 10.00
30306 కవితలు. 2807 ఒక నేపథ్యం పది గొంతుకలు సజ్జా విప్లవ రచయితల సంఘం 1993 17 3.00
30307 కవితలు. 2808 ఈశ్వరార్చనము మూలా పేరన్నశాస్త్రి కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు ... 44 8.00
30308 కవితలు. 2809 పుప్పొడి రాలిన చప్పుడు కె. బాల కృష్ణారెడ్డి సుధీర పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1999 66 30.00
30309 కవితలు. 2810 ధృవతారకలు మొదటి భాగం కంఠంనేని నారాయణరావు ప్రజా ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 67 5.00
30310 కవితలు. 2811 ధృవతారకలు రెండవ భాగం ఎన్. ఆర్. కంఠంనేని ప్రచురణకర్తలు, విజయవాడ 2002 64 5.00
30311 కవితలు. 2812 వరమాల-జయమాల గుత్తి చంద్రశేఖర రెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 133 50.00
30312 కవితలు. 2813 జీవన విపంచి మేళ్ళచెఱువు లక్ష్మీకాంతారావు రచయిత, విజయవాడ 2005 60 40.00
30313 కవితలు. 2814 ఆణిముత్యాలు పుట్టంరాజు శ్రీరామచంద్రమూర్తి పుట్టంరాజు శైలజ, అద్దంకి 2007 42 20.00
30314 కవితలు. 2815 కల్యాణకాములు ద్వితీయ పుష్పము ఊరుబిండి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, నెల్లూరు ... 73 2.50
30315 కవితలు. 2816 పరాప్రాసాదము విశ్వనాథ వేంకటేశ్వరులు ఆంధ్ర సాహిత్య ఎకాడమీ ... 90 4.00
30316 కవితలు. 2817 మనసు నీడలు పరుచూరి శ్రీనివాసరావు సుభాషిణి ప్రచురణలు, కోలవెన్ను 2004 23 20.00
30317 కవితలు. 2818 కళాక్షేత్రము బోడేపూడి వేంకటరావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1968 87 10.00
30318 కవితలు. 2819 రక్త నేత్రోదయం సుమనశ్రీ దేశీ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1981 72 5.00
30319 కవితలు. 2820 గీతం పునీతమౌతుంది సుమనశ్రీ వికాస పొయిట్రీ సర్కిల్ 1985 80 10.00
30320 కవితలు. 2821 రెప్పలమధ్య ఆకాశం నేత్రం నా సంకేతం సుమనశ్రీ రమణ సుమనశ్రీ ఫౌండేషన్ 2002 100 90.00
30321 కవితలు. 2822 నా పాటలు నా కవితలు కొమ్మమూరి సుబ్బలక్ష్మి ... ... 48 20.00
30322 కవితలు. 2823 కలకలం నిశాపతి శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1992 84 25.00
30323 కవితలు. 2824 మామూలుగా ఆశారాజు ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2002 80 30.00
30324 కవితలు. 2825 అనంతపయనం వి. వీరాచారి జనజీవన ప్రచురణలు 1996 39 10.00
30325 కవితలు. 2826 అద్దాన్ని నేను మహీధర రామశాస్త్రి ప్రజాపత్రిక జాతీయ తెలుగు వారపత్రిక 2011 44 25.00
30326 కవితలు. 2827 స్వేద సూర్యోదయం మన్నవ భాస్కరనాయుడు సుమాంజలి ప్రచురణలు, తిరుపతి 2000 92 40.00
30327 కవితలు. 2828 మట్టిచెట్టూ పిట్టబజినిక అల సాహితీ స్రవంతి, విజయనగరం 2006 28 20.00
30328 కవితలు. 2829 మానేటి పాట కె. దేవేందర్ అరుణోదయ ప్రచురణ 1994 97 10.00
30329 కవితలు. 2830 నా హృదయస్పందన్ యన్. శివరాం రచయిత, హైదరాబాద్ ... 41 20.00
30330 కవితలు. 2831 బతుకుబాటలో... వేముల శంకర్ విశాల సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 2006 72 40.00
30331 కవితలు. 2832 మరోపోరాటం ప్రజాసాహితీవేత్త ఆచార్య నరేంద్ర రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 82 75.00
30332 కవితలు. 2833 నాకు నేను రాసుకున్న ప్రేమలేఖ కె. జనార్దన మహర్షి రచయిత, హైదరాబాద్ 2008 71 30.00
30333 కవితలు. 2834 విద్యావరణం ద్వా.నా.శాస్త్రి, బండి సత్యనారాయణ సూర్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 53 30.00
30334 కవితలు. 2835 అన్నంగిన్నె ద్వితీయ ముద్రణ నేతల ప్రతాప్ కుమార్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2007 100 30.00
30335 కవితలు. 2836 తాండవ గీతం మంకు శ్రీను రచయిత, నర్సాపురం 2012 72 80.00
30336 కవితలు. 2837 మానసవీణ సవ్వప్ప గారి ఈరన్న కమలాకళానికేతన్ సాహితీ సంస్థ, పత్తికొండ 2011 92 40.00
30337 కవితలు. 2838 ఆంతర రవళి కొలనుపాక మురళీధర్ రావు యువరచయితల సమితి, నల్లగొండ 1995 60 25.00
30338 కవితలు. 2839 సముద్రం నా స్వప్నం ఏ.యన్. నాగేశ్వర రావు కదలిక ప్రచురణలు, అనంతపురం 1985 74 10.00
30339 కవితలు. 2840 పంజరాలు-ప్రభంజనాలు వాడపల్లి లక్ష్మణరావు ఎ. యూ. ప్రెస్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ 1986 55 10.00
30340 కవితలు. 2841 మథనం మధురశ్రీ ఉమ్మడిశెట్టి సాహితీ ప్రచురణలు, అనంతపురము 2010 82 60.00
30341 కవితలు. 2842 లోలోకి... ఈగ హనుమాన్ జన విజ్ఞాన వేదిక 2005 96 30.00
30342 కవితలు. 2843 నిప్పుకోడి నాగినేని భాస్కరరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 120 45.00
30343 కవితలు. 2844 నల్లతుమ్మ గూటం స్వామి కళాగౌతమి, రాజమండ్రి 2009 96 50.00
30344 కవితలు. 2845 తొలకరి మెరుపులు త్రిపురనేని వేంకటేశ్వరరావు కవిరాజు శతజయంతి ప్రచురణలు, గుడివాడ ... 98 20.00
30345 కవితలు. 2846 నిరంతర ప్రవాహం ఎస్.వి. రామశాస్త్రి చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 100 70.00
30346 కవితలు. 2847 గుండె గాయాలు కాసర్ల నరేశ్ రావు సాయి ప్రణతి ప్రచురణలు, నిజామాబాద్ 2005 75 25.00
30347 కవితలు. 2848 వ్యూహం అశోక్ కుమార్ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2006 63 25.00
30348 కవితలు. 2849 వాగంకురాలు ఎలనాగ రాగకృతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 106 30.00
30349 కవితలు. 2850 నాలుగో పాదం దాట్ల దేవదానం రాజు శిరీష ప్రచురణలు, యానాం 2010 60 40.00
30350 కవితలు. 2851 స్వరతంత్రులు కె. హరనాథ్ హైదరాబాద్ పాతనగర రచయితల సంఘం 2005 38 40.00
30351 కవితలు. 2852 దళిత తాత్త్వికుడు దార్ల వెంకటేశ్వరరావు తెలుగు సాహిత్య వేదిక, వికారాబాద్ 2004 32 10.00
30352 కవితలు. 2853 భావతరంగాలు యల్.వి.యస్. దుర్గా ప్రసాద్ సాయి చైతన్య ప్రచురణలు, తిరుపతి 2005 64 30.00
30353 కవితలు. 2854 మహాధిక్కారప్రస్థానం కట్టా భగవంతరెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 50 30.00
30354 కవితలు. 2855 తెలుఁగు రాణి విద్వాన్ దాసి బసవయ్య రచయిత, అవనిగడ్డ 1994 50 15.00
30355 కవితలు. 2856 నదీ రోదన కె. ప్రభాకర్ ... ... 90 20.00
30356 కవితలు. 2857 తూణీరమ్ వంగర శ్రీధర్ సుమేధా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2006 76 50.00
30357 కవితలు. 2858 కలలాంటి జ్ఞాపకాలు బడుగు వీర వెంకట్రావు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 72 30.00
30358 కవితలు. 2859 రాళ్లలో రాగాలు కనపర్తి రామచంద్రాచార్యులు జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు 1998 40 20.00
30359 కవితలు. 2860 అలలపై కలలతీగ జాన్ హైడ్ కనుమూరి అపరంజి ప్రచురణ 2006 112 50.00
30360 కవితలు. 2861 మూడు ఎడారులు ఏడు సముద్రాలు ఒకే ఒక్క అనంతపురం వై. శ్రీరాములు శ్రీ ప్రచురణలు, అనంతపురం 2006 100 50.00
30361 కవితలు. 2862 కామాలే నందవరం కేశవరెడ్డి విజయ్ ప్రచురణలు, తాడిపత్రి 2009 72 45.00
30362 కవితలు. 2863 మాటల్లేని వేళ పలమనేరు బాలాజి పవిత్ర అండ్ ప్రణీత ప్రచురణలు, పలమనేరు 2007 83 25.00
30363 కవితలు. 2864 పల్లెలు రోదిస్తున్నాయి మేళ్ళచెఱువు లక్ష్మీకాంతారావు రచయిత, ఒంగోలు 2003 80 40.00
30364 కవితలు. 2865 జీవితలిపి ఎం. జయజీవితరాజు జజీరా పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 2009 78 30.00
30365 కవితలు. 2866 ప్రవాహగీతం కావూరి పాపయ్యశాస్త్రి లాస్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 69 40.00
30366 కవితలు. 2867 ప్రజాభారతం వేణుశ్రీ చైతన్య క్రాంతి ప్రచురణలు, కరీంనగర్ 2009 66 70.00
30367 కవితలు. 2868 చూపు చలపాక ప్రకాష్ రచయిత, విజయవాడ 2007 96 40.00
30368 కవితలు. 2869 నీదారి... అద్దేపల్లి ఉదయ భాస్కరరావు అన్నపూర్ణ పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2009 44 60.00
30369 కవితలు. 2870 నిద్ర తలుపు అను పొడవైన గదివేళ్లు బి.యస్.యమ్. కుమార్ సూర్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 60 50.00
30370 కవితలు. 2871 శిశిర చిత్రాలు వడలి రాధాకృష్ణ మల్లెతీగ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 84 100.00
30371 కవితలు. 2872 జీవనగీతం జీవన్ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2006 64 35.00
30372 కవితలు. 2873 మానేరు తరంగాలు సంకేపల్లి నాగేంద్ర శర్మ ప్రోయెట్రీ ఫోరం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 108 50.00
30373 కవితలు. 2874 హేతు బుద్ధి- నవభావన చలసాని వెంకట సుబ్బారావు నవభావన ప్రచురణలు, మేడ్బెల్ 2000 64 25.00
30374 కవితలు. 2875 చంద్రిక వేమూరి వేంకట రామనాధం వేమూరి చంద్రావతి రామనాధం ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 1993 28 10.00
30375 కవితలు. 2876 నదీ సుందరి కనపర్తి రామచంద్రాచార్యులు జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు 1999 49 25.00
30376 కవితలు. 2877 త్రివేణి నేరెళ్ల లక్ష్మణరావు రచయిత, విజయవాడ 2002 48 20.00
30377 కవితలు. 2878 వెన్నెలవీణలు వక్కలంక లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, అమలాపురం 1993 53 20.00
30378 కవితలు. 2879 మరోదశ వసీరా ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1994 97 20.00
30379 కవితలు. 2880 ఆశల సముద్రం ధేనుకొండ శ్రీరామమూర్తి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 35 40.00
30380 కవితలు. 2881 ఘంటానాదం గంట్యాల ప్రసాద్ ఘంటాల పబ్లికేషన్స్, నిజామాబాద్ 2010 69 50.00
30381 కవితలు. 2882 గుక్క కాసుల ప్రతాపరెడ్డి స్పృహ సాహితీ సంస్థ, హైదరాబాద్ 2005 33 15.00
30382 కవితలు. 2883 అష్టమసముద్రం సంకేపల్లి శివప్రసాద్ పోయెట్రీ ఫోరమ్, హైదరాబాద్ 2002 103 30.00
30383 కవితలు. 2884 అంతరంగం కడియం డేవిడ్ భువన భారతి, భువనగిరి 2009 40 50.00
30384 కవితలు. 2885 ఒక రాఘవరెడ్డి కథ కరణం బాలసుబ్రహ్మణ్యం పిళ్ళె రచయిత, మదనపల్లె 2004 77 25.00
30385 కవితలు. 2886 వెన్నెల గీతం బి. హనుమారెడ్డి ... 2009 44 10.00
30386 కవితలు. 2887 కవితా రస గుళికలు ఆచార్య ఫణీంద్ర పూర్ణేందు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1998 62 20.00
30387 కవితలు. 2888 కాంతి రత్నాలు కటారి రామారావు కటారి అనసూయ, రాజమండ్రి 1997 50 15.00
30388 కవితలు. 2889 ఆకాశంలో బీటలా గురజాడ అప్పారావు విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 2008 76 50.00
30389 కవితలు. 2890 గేయ నికుంజం వారణాసి వెంకట్రావు సాహితీ మహతి, విజయవాడ 2001 154 30.00
30390 కవితలు. 2891 హితోక్తి పులవర్తి కొర్నేలియస్ రచయిత, గుడివాడ 2005 32 10.00
30391 కవితలు. 2892 అగ్నివృక్షం పి. లక్ష్మణ్‌రావు విజయనగరం జిల్లా రచయితల సంఘం 2007 40 15.00
30392 కవితలు. 2893 నగరానికొచ్చిన నాగళ్లు విద్యాసాగర్ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2007 84 50.00
30393 కవితలు. 2894 నగరానికొచ్చిన నాగళ్లు విద్యాసాగర్ ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 63 65.00
30394 కవితలు. 2895 గ్రీష్మం చెక్కిన శిల్పం సత్యా ఢిల్లీ తెలుగు సంఘం, న్యూఢిల్లీ ... 44 15.00
30395 కవితలు. 2896 మేఘమందిరం పల్లాపు రాము కృష్ణవంశీ క్రియేషన్స్, నెల్లూరు 2010 75 100.00
30396 కవితలు. 2897 అదృశ్య కిరణాలు జిందం అశోక్ సిరిసిల్ల సాహితీ సమితి, సిరిసిల్ల 2000 58 15.00
30397 కవితలు. 2898 జగ్‌నే కీ రాత్ స్కైబాబ రచయిత, నల్గొండ 2005 106 75.00
30398 కవితలు. 2899 సూర్యుని ఏడో గుర్రం ఏ. సూర్యప్రకాశ్ ఇందూరి భారతి, నిజామాబాద్ 2009 94 60.00
30399 కవితలు. 2900 మోహనీలిక దుర్గాప్రసాద్ అవధానం స్వర్ణ పబ్లికేషన్స్, నల్లగొండ 2010 75 30.00
30400 కవితలు. 2901 ప్రణయ తరంగాలు కవితా సంకలనం కాళహస్తి వెంకటశేషగిరిరావు రచయిత, నెల్లూరు 2005 39 20.00
30401 కవితలు. 2902 భువికేసిందూరం కస్తూరి సాహబ్ రాజన్న రచయిత, జగిత్యాల ... 48 30.00
30402 కవితలు. 2903 అక్షరవేణువు తమ్మా సత్యనారాయణ సరసి ప్రచురణలు, తిరుపతిపురం 1992 76 15.00
30403 కవితలు. 2904 నేలచుక్క వెంపలి శివప్రసాద్ పొయిట్రీ ఫోరమ్, విశాఖపట్నం 2007 30 10.00
30404 కవితలు. 2905 అనలానిల గీతాలు ముద్దు వెంకట రమణారావు రచయిత, శ్రీకాకుళం 2010 62 75.00
30405 కవితలు. 2906 మహా స్వప్నం సుమనశ్రీ రచయిత, హైదరాబాద్ 1993 96 25.00
30406 కవితలు. 2907 మువ్వ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు భువనేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, చిట్టివలస 2005 85 50.00
30407 కవితలు. 2908 గ్రౌండ్ జీరో దిలావర్ సమతా ప్రచురణలు, పాల్వంచ 2004 44 30.00
30408 కవితలు. 2909 శిశిర సంకేతం నూతలపాటి వెంకట రత్న శర్మ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 42 50.00
30409 కవితలు. 2910 ఆత్మ అక్షరమైన వేళ లింగంపల్లి రామచంద్ర శ్రీ లక్ష్మీ ప్రచురణలు, ఆలేరు 1993 82 30.00
30410 కవితలు. 2911 గెలుపొందిన పావురం రేగులపాటి కిషన్‌రావు రచయిత, ఇల్లంతకుంట, కరీంనగర్ 2001 54 20.00
30411 కవితలు. 2912 అరవై పండితే... రావికంటి వసునందన్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 56 40.00
30412 కవితలు. 2913 వీరవనం వడ్డెబోయిన శ్రీనివాస్ రచయిత, వరంగల్ 2012 24 10.00
30413 కవితలు. 2914 అశ్రుజల కె.వి. రమణారెడ్డి కొణతం ప్రచురణలు, మార్కాపురం 2009 88 30.00
30414 కవితలు. 2915 గేయ గుచ్ఛము షేక్. సైదా ... ... 65 10.00
30415 కవితలు. 2916 అమ్ములపొది చింతా లక్ష్మీసుజాత మనీష సంస్థ, విజయవాడ 2004 72 25.00
30416 కవితలు. 2917 తడి జ్ఞాపకాలు సిహెచ్. వి. బృందావనరావు చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 112 55.00
30417 కవితలు. 2918 నిశ్శబ్దం గీసిన చిత్రాలు గొట్టిపాటి నరసింహస్వామి వంశీ ప్రచురణలు 2000 108 50.00
30418 కవితలు. 2919 అడుగులు... సుచరిత, వెంకటేశ్వరశర్మ పాలమూరు ప్రచురణలు, మహబూబ్ నగర్ 2012 112 60.00
30419 కవితలు. 2920 ఒక కన్నీటి చుక్కకోసం అరుణ్ బవేరా మెజారిటి ప్రచురణలు 2002 98 40.00
30420 కవితలు. 2921 ప్రజా ప్రస్థానం హాజీ ఎం. ఏ. గఫార్ రచయిత, మహబూబ్ నగర్ 2012 48 30.00
30421 కవితలు. 2922 కెరటాలు కడలి రామచంద్రరావు ... ... 46 20.00
30422 కవితలు. 2923 బాటసారి తాటి జగన్నాథం ఉషాబాల పబ్లికేషన్స్, శంషాబాద్ 2009 55 50.00
30423 కవితలు. 2924 కుదుపు సూరారం శంకర్ సాహిత్య తరంగిణి ప్రచురణలు, ఎల్లారెడ్డి 2004 80 45.00
30424 కవితలు. 2925 కన్నీళ్లు సాక్ష్యం గవిడి శ్రీనివాస్ యువస్పందన ప్రచురణలు, విజయనగరం 2005 60 30.00
30425 కవితలు. 2926 ఓ ఉపాధ్యాయుడా మియాపురం శ్రీనివాస్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 34 25.00
30426 కవితలు. 2927 ప్రవహ్లిక రాయసం వెంకట్రామయ్య మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 48 25.00
30427 కవితలు. 2928 రత్నాంజలి రత్నామహీధర్ విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 2002 75 40.00
30428 కవితలు. 2929 ఇంద్ర ధనుస్సు గుంటి లక్ష్మీనారాయణ ... 1989 130 25.00
30429 కవితలు. 2930 కవితా గీతాంజలి నమిలికొండ జగన్ మాధవ రావు సృజన చైతన్య సాహితీ సమాఖ్య, కరీంనగర్ 2002 64 25.00
30430 కవితలు. 2931 అగ్నికణాలు కలపటపు రామగోపాలరావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1974 120 10.00
30431 కవితలు. 2932 క్రాంతి-శాంతి కవులూరి సెటైరికల్ ఆర్ట్సు ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 40 15.00
30432 కవితలు. 2933 అసిధార అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు రచయిత, గుంటూరు ... 49 60.00
30433 కవితలు. 2934 పొద్దు పూసింది అశోక్ కుమార్ ... 2004 63 20.00
30434 కవితలు. 2935 మహాధిక్కార స్వరాలు కట్టా భగవంతరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 56 30.00
30435 కవితలు. 2936 పాన్ మరక అలీ జెర్రిమ్ పబ్లికేషన్స్, మాన్యంచల్క, నల్లగొండ 2005 54 50.00
30436 కవితలు. 2937 మగ్గం బతుకు రాధేయ అనంత కవుల వేదిక ప్రచురణలు 2006 56 30.00
30437 కవితలు. 2938 ఒక ప్రయాణం వంద మలపులు ఎరుకలపూడి గోపీనాథరావు రచయిత, విజయవాడ 2009 104 25.00
30438 కవితలు. 2939 నేను-కల-వెన్నెల శేషభట్టర్ రఘు రచయిత, ఖమ్మం 2008 35 40.00
30439 కవితలు. 2940 మనిషి వాసన ఏటూరి నాగేంద్రరావు సాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ, నెల్లూరు 2011 120 50.00
30440 కవితలు. 2941 ఢమరుక్స్ ఏటూరి నాగేంద్రరావు నెల్లూరు జిల్లా రచయితల సంఘం 2005 34 25.00
30441 కవితలు. 2942 భావతరంగాలు దాచేపల్లి దుర్గయ్య రచయిత, నల్లగొండ 2011 56 40.00
30442 కవితలు. 2943 పూలు-మనుషులు కనపర్తి రామచంద్రాచార్యులు జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు 2000 40 20.00
30443 కవితలు. 2944 గొడిముక్క ఆర్. రామకృష్ణ వెలుగు ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 2001 48 20.00
30444 కవితలు. 2945 ప్రవహించే దుఃఖం బొమ్మారెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి స్నేహ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1997 47 10.00
30445 కవితలు. 2946 వసంతాల వూసెత్తకు మంచికంటి వెంకటేశ్వర రెడ్డి క్రాంతి పబ్లికేషన్స్ 1998 52 25.00
30446 కవితలు. 2947 తిమిరతీరం జి.వి. చక్రవర్తి శివసాయి గ్రాఫిక్స్, హైదరాబాద్ 2002 88 25.00
30447 కవితలు. 2948 గుమ్మ ఛాయరాజ్ జన సాహితి ప్రచురణ, గుంటూరు 1975 28 8.00
30448 కవితలు. 2949 స్పృహ శేషభట్టర్ వేంకటరమణ సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1995 68 20.00
30449 కవితలు. 2950 అంకురస్పర్శ కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి సాహితీ సుధ, కనిగిరి 2000 68 25.00
30450 కవితలు. 2951 రాజముద్ర దేవరాజు మహారాజు జీవన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 77 50.00
30451 కవితలు. 2952 మా ఊరు మొలకెత్తింది బి. హనుమారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం 2007 71 40.00
30452 కవితలు. 2953 మనసు పాట ఎన్. ఈశ్వర రెడ్డి సీమ ప్రచురణలు, కడప 2009 64 50.00
30453 కవితలు. 2954 కరువు కురిసిన మేఘం వై.హెచ్.కె. మోహన్ రావు రచయిత, పిడుగురాళ్ళ 2008 53 40.00
30454 కవితలు. 2955 నేను.. నాయకురాలు నాగమ్మని మాట్లాడుతున్నా... కె.వి. నరేందర్, సంగెవేని రవీంద్ర సిద్ధార్థ పబ్లికేషన్స్, ముంబై 2011 39 50.00
30455 కవితలు. 2956 త్రిశంకు నరకం చల్లా రామఫణి ... ... 56 12.00
30456 కవితలు. 2957 మనమంతా ఒక్కటే గరికిముక్కల విజయప్రసాద్ సాహితీ మిత్రులు, కైకలూరు 2007 36 10.00
30457 కవితలు. 2958 స్వేదాశ్రువులు పి.ఎల్. శ్రీనివాసరెడ్డి పండువెన్నెల ప్రచురణలు, అనంతపురం 2009 62 50.00
30458 కవితలు. 2959 చినుకులు కె. బాల కృష్ణారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం 2010 56 20.00
30459 కవితలు. 2960 నీలాకాశం డి. అశోక్ కుమార్ ఉషోదయా ఆఫ్ సెట్ ప్రింటర్స్, అనకాపల్లి 2007 60 25.00
30460 కవితలు. 2961 అంబేడ్కరో సమరసింహ రావూరి ఏకాంబరం రావూరి ఏకాంబరం సాహితీ, హైదరాబాద్ 1984 80 6.00
30461 కవితలు. 2962 జెండాకర్రలు బి. రాములు యువరచయితల సమితి, నల్లగొండ 1991 70 15.00
30462 కవితలు. 2963 అందరికీ దండం పెడతా మద్దూరు శ్రీనివాసులు జయంతి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 88 50.00
30463 కవితలు. 2964 మనసు పాట ఎన్. ఈశ్వర రెడ్డి సీమ ప్రచురణలు, కడప 2009 64 50.00
30464 కవితలు. 2965 మౌనఝోష యస్. ఆర్. పృథ్వి పృథ్వి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2008 26 30.00
30465 కవితలు. 2966 నది చుట్టూ నేను దాట్ల దేవదానం రాజు శిరీష ప్రచురణలు, యానాం 2007 71 50.00
30466 కవితలు. 2967 చైతన్య కెరటాలు తిప్పావఝల సుబ్రహ్మణ్యం నవశంఖారావం పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2010 52 35.00
30467 కవితలు. 2968 ఆకాశం అంతరించదు వై. శ్రీరాములు శ్రీ ప్రచురణలు, అనంతపురం 2006 54 35.00
30468 కవితలు. 2969 కామాలే నందవరం కేశవరెడ్డి విజయ్ ప్రచురణలు, తాడిపత్రి 2009 71 45.00
30469 కవితలు. 2970 ముంపు పి. విద్యాసాగర్ కిన్నెర ప్రచురణలు 2007 54 20.00
30470 కవితలు. 2971 మౌనవీణ పల్లాపు హేమంతరాము కృష్ణవంశీ క్రియేషన్స్, నెల్లూరు 2009 33 20.00
30471 కవితలు. 2972 చిదాకాశం రొక్కం కామేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2011 52 60.00
30472 కవితలు. 2973 ఆడు మగాడు యాసలపు సూర్యారావు రచయిత, పెద్దాపురం 2010 53 20.00
30473 కవితలు. 2974 నీలిమొగ్గలు జముళ్ళముడి చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2008 112 50.00
30474 కవితలు. 2975 చిగురు గోపగాని రవీందర్ శ్రీ ప్రచురణలు, అనంతపురం 2009 70 30.00
30475 కవితలు. 2976 చెరువై పుట్టాలని వసుధ బసవేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు, గుడివాడ 2005 40 25.00
30476 కవితలు. 2977 మనసు కురిసిన ముత్యాలు మోహనప్రసాద్ రచయిత, తణుకు 2007 45 36.00
30477 కవితలు. 2978 ప్రకంపనం ఉప్పలధడియం వెంకటేశ్వర జనని ప్రచురణలు, చెన్నై 2006 36 20.00
30478 కవితలు. 2979 ఎనగర్ర జిందం అశోక్ మానేరు రచయితల సంఘం, సిరిసిల్ల 2006 64 50.00
30479 కవితలు. 2980 రోడ్డు మీద సూర్యుడు కె. రాంమోహన్‌రాజు ... 1981 36 3.00
30480 కవితలు. 2981 ఇదిగో ఇక్కడిదాకే సీతారాం రవళి ప్రచురణ, ఖమ్మం 1990 64 10.00
30481 కవితలు. 2982 ప్రణవ విభవము అనిపెద్ది జగన్నాధశాస్త్రి రచయిత, తాడేపల్లి గూడెం 1996 70 20.00
30482 కవితలు. 2983 శబరి యలమంచి రామమోహనరావు శ్రీవత్స గ్రంథమాల, విజయవాడ 1970 23 1.00
30483 కవితలు. 2984 జీవితం ... ... 1984 68 5.00
30484 కవితలు. 2985 అవిశ్రాంతం సి.వి. కృష్ణారావు నెల నెలా వెన్నెల, హైదరాబాద్ ... 61 12.00
30485 కవితలు. 2986 మనోరమా శ్యావాశ్వము సూరంపూడి భాస్కరరావు నందినీ ప్రచురణ 1969 64 10.00
30486 కవితలు. 2987 మణిదీపిక యస్.యం.డి. హుస్సేన్ రచయిత, దొరసానిపాడు 1989 112 15.00
30487 కవితలు. 2988 కవితాకృష్ణ పింగళి వేంకట కృష్ణారావు రచయిత, విజయవాడ 2005 118 40.00
30488 కవితలు. 2989 పరికిణీ తనికెళ్ళ భరణి రచయిత, హైదరాబాద్ 2002 36 20.00
30489 కవితలు. 2990 పదార్చన బులుసు లక్ష్మీప్రసన్న సత్యనారాయణశాస్త్రి అమ్మ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2002 31 25.00
30490 కవితలు. 2991 కాటమరాజు జంపు నాగేశ్వరరావు ... 2002 54 25.00
30491 కవితలు. 2992 దైవలీల వడ్లమూడి సిద్దయ్యకవి రచయిత, నరసరావుపేట 1973 50 2.00
30492 కవితలు. 2993 కవితా వాహిని అద్దేపల్లి లక్ష్మణస్వామి రచయిత, మచిలీపట్టణం 1986 74 8.00
30493 కవితలు. 2994 విభిన్న భూమికలు బొల్లిముంత వెంకటరమణారావు వివిధ బుక్ సర్కిల్, ఖమ్మం 2012 72 65.00
30494 కవితలు. 2995 దూప రవి వీరెల్లి రచయిత, హైదరాబాద్ 2012 75 50.00
30495 కవితలు. 2996 ప్రజా ప్రస్థానం హాజీ ఎం. ఏ. గఫార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 48 30.00
30496 కవితలు. 2997 వృక్షవిలాపము దుద్దేల పుల్లయ్య ... ... 80 10.00
30497 కవితలు. 2998 జీవన స్రవంతి యస్. బషీర్ హిందీ హృదయ్, చెన్నై 1996 51 15.00
30498 కవితలు. 2999 వలసపోయిన మందహాసం ముకుంద రామారావు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 75 20.00
30499 కవితలు. 3000 మరోగెర్నికా చాట్ల రవీంద్రసాగర్ రచయిత, కన్వీనరు 1997 57 20.00
30500 కవితలు. 3001 ముఖాముఖం దర్భశయనం శ్రీనివాసాచార్య విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 70 15.00