వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -165

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
132001 Socialism or Barbarism from the "American Century" to the Crossroads Istvan Meszaros Aakar Books 2007 126 195.00
132002 Class Struggles in the USSR Third Period : 1930-1941 Part : I The Dominated Charles Bettelheim / J.N. Westwood T.R. Publications 1994 301 190.00
132003 Class Struggles in the USSR Third Period : 1930-1941 Part 2 : The Dominators Charles Bettelheim / A.D. Bhogle T.R. Publications 1996 345 190.00
132004 Corruption Control of aladministration John B. Monteiro Manaktalas, Mombay 1966 303 12.00
132005 The World is Built on Probability Lev Tarasov / Michael Burov Mir Publishers Moscow 1988 190 20.00
132006 On the Materialistic Interpretation of History Amlan Datta Indian Renaissance Institute 1967 36 2.00
132007 The Checklist Manifesto A New York Times bestseller How to Get Things Right Atul Gawande Pengin Viking 2009 209 399.00
132008 The Japanese Thriller Phenomenon The Devotion of Suspect Keigo Higashino / Alexander O. Smith Little, Brown Group 2011 374 499.00
132009 Rich Dad's Conspiracy of the Rich The 8 New Rules of Money Robert T. Kiyosaki Hachette Book Group 2009 260 499.00
132010 Leadership Power Play Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited 2007 195
132011 Development with Dignity A case for full Employment Amit Bhaduri National Book Trust, India 2005 107 45.00
132012 Vedula Jagannadha Rao's The Law of Minimum Wages in Andhra Pradesh Padala Rama Reddi, Padala Srinivasa Reddy Asia Law House, Hyderabad 2006 412 395.00
132013 Contesting Fundamentalisms Carol Schick, Joann Jaffe, Ailsa M. Watkinson, eds. Aakar Books 2006 175 200.00
132014 The New Crusade America's War on Terrorism Rahul Mahajan Aakar Books 2007 160 225.00
132015 Pox Americana Exposing the American Empire John Bellamy Foster, Robert W. McChesney Aakar Books 2006 192 200.00
132016 India Nation - State and Communalism G S Bhalla, Girish Mishra Patriot Publishers, New Delhi 1989 148 50.00
132017 Nationalism Unveiled Jayantanuja Bandyopadhyaya Allied Publishers Private Limited 1990 198 150.00
132018 Dalits and the Law Girish Agrawal, Colin Gonsalves Human Rights Law Network 2005 414 350.00
132019 Communalism Contested Religion, Modernity and Secularization Achin Vanaik Vistaar Publications, New Delhi 1997 374 250.00
132020 The Peace Dividend Progress for India and South Asia Lotus Collection Roli Books 2004 173 395.00
132021 Neoplatonism and Indian Htought R. Baine Harris Sri Satguru Publications 1992 353 275.00
132022 Dialectical Materialism and Science Maurice Cornforth Lawrence & wishart Ltd., London 62
132023 Democratic Socialism Asoka Mehta Bharatiya Vidya Bhavan Bombay 1959 192 2.25
132024 The Big Questions Steven E. Landsburg Pocket Books 2009 267 E. 7.99
132025 Subject Object Cognition Sergei Syrovatkin Progress Publishers Moscow 1984 280 7.00
132026 Freedom of Conscience in A Socialist Society O. Havrilyuk Politvidav Ukraini Publishers 1984 138 2.75
132027 How to Get from Where You are to Where You Want to be The 25 Principles of Success Jack Canfield HarperCollins Publishers 2007 335 275.00
132028 The Individual and the Universe A.C.B. Lovell Oxford University Press 1961 111 5.00
132029 You're Better thank you think Dora albert Better Yourself Books 1990 229 25.00
132030 Outliers the Story of Success Malcolm Gladwell Penguin Books 2008 309 399.00
132031 The Economic Naturalist Robert H Frank Virgin Books Ltd. 2008 241 261.00
132032 Political Economy Progress Guides to the Social Sciences Yuri Sdobnikov Progress Publishers Moscow 1983 677 14.50
132033 Beyond the Jargon शब्दजाल के पार Arun Kumar Public Interest Research Group 1992 30 10.00
132034 Rational Criminals, Carpet Baggers and The Scam Dalip S. Swamy Public Interest Research Group 1992 21 5.00
132035 Disinvestment of The Public Sctor : A colonisation without Occupation K. Ashok Rao Public Interest Research Group 1992 17 5.00
132036 Supersession of Judges Kuldip Nayar Hind Pocket Books (P) Ltd. 1973 156
132037 Your First Move Chess for Beginners Alexei Sokolsky / Arthur Krivovyaz Progress Publishers Moscow 1981 296
132038 Political & Social Though of the Buddhist Writers K.B. Krishna Visalandhra Publishing House 1960 110 4.50
132039 The Common Secondary School Brian Simon Lawrence & wishart Ltd., London 1955 176
132040 International Year of the Child Child in third world People's Publishing House, New Delhi 1979 95 6.00
132041 Reaganomics and Women Structual Adjustment U.S. Style - 1980-92 Alternative Women in Development 1993 36 20.00
132042 English for Engineers and Technologists A skills approach 1 Orient Longmans 1996 178 55.00
132043 English for Engineers and Technologists A skills approach 2 Orient Longmans 1997 216 60.00
132044 The New Outline of Modern Knowledge Alan Pryce - Jones Goliancz 1956 623
132045 Communism and Cultural Heritage E. Baller Progress Publishers Moscow 1984 266 7.00
132046 Equality by Statue The Revolution in Civil Rights Morroe Berger S.M. Katial, University Book House 1969 253 3.50
132047 Written in the Book of Life Mary Skrypnik Progress Publishers Moscow 1982 326 9.00
132048 The Origin of Man M. Nesturkh / George H. Hanna Progress Publishers Moscow 1967 390 535.00
132049 The Family and the Nation Acharya Mahapragya, A.P.J. Abdul Kalam HarperCollins Publishers 2008 216 250.00
132050 Man and His Stages of Life Alexander Tolstykh / Inna Medow Progress Publishers Moscow 1987 226 10.00
132051 Science for Every one Origin and Development of Life on Earth G.G. Egrov Mir Publishers Moscow 1990 232
132052 Early Man Piper Books Ltd. 1981 91 E1.75
132053 Evolution of the Biosphere Mir Publishers Moscow 1976 269 7.25
132054 The Environmental Sciences Peter J. Bowler FontanaPress 1992 634 E. 5
132055 Down to Earth Environment and Human Needs Erik P. Eckholm Affiliated East-West Press Pvt. Ltd. 1991 238 52.00
132056 On the Road to the Noosphere Novosti Press Agency Publishing House 1989 90 2.75
132057 Adhikr The Spendid Book! Muhyadheen Mohammed Irumbuzhi Straightpath Qur'an Education 64
132058 The History of Science The French Debate Pietro Redondi, P.V. Pillai Orient Longmans 1989 268 110.00
132059 The Nature of Science V. Ilyin, A. Kalinkin Progress Publishers Moscow 1988 253 11.75
132060 The Rock from the Sky Jaan Kross Raduga Publishers, Mascow 1983 341 15.00
132061 Not Rocket Science Men's Health Cassell Illustrated 2005 240 E. 12.99
132062 The Hills of Vilnius Alfonsas Bieliauskas / Maureen Ryley Progress Publishers Moscow 1990 372 35.00
132063 The Riddle of the Self F.T. Mikhailov Progress Publishers Moscow 1980 265 5.50
132064 The 4 - Hour Body Timothy Ferriss Vermilion London 2010 571 650.00
132065 The Definitive Book of Body Language Allan & Barbara Pease Manjul Publishig House Pvt. Ltd. 2004 395 225.00
132066 Nature Cure of High Blood-Pressure J. Russel Sneddon Health for all Publishing Co. 1969 63 5.00
132067 Miracles of Honey An Approach to Natural Living G.S. Verma Rasayan Pharmacy (Pub. Div.) 1984 104 25.00
132068 Pulmonary Tuberculosis M P S Menon National Book Trust, India 1983 254 40.00
132069 Health & Wellness through Yoga T. Srinivasa Rao National Institute of Technology, Warangal 2015 60
132070 Asimov The sun Shines Bright Panther Granada Publishing 1984 268 40.55
132071 What is The Scientific and Technological Revolution? G. Marinko Progress Publishers Moscow 1989 318 12.00
132072 Towards Technologies of the Future G. Marchuk Progress Publishers Moscow 1987 165 3.75
132073 Definitin D.P. Gorsky / Sergei Syrovatkin Progress Publishers Moscow 1974 272 4.75
132074 How to get to The Top Jeffrey J. Fox Vermilion London 2010 204 399.00
132075 The Art of Selling Zig Ziglar Jico Publishing House 2011 123 175.00
132076 विश्व के महान नाटककार विलिय शेक्सूपियर का ऐतिहासिक नाटक जूलियस सीजर Julius Caesar (Hindi) विव्दान तेन्नेटि Vidwan Tenneti Hindi Seva Bharathi 2007 89 80.00
132077 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume One 1869-1920 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
132078 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume Two 1920-1929 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
132079 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume Three 1930-1934 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
132080 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume Four 1934-1938 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
132081 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume Five 1938-1940 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
132082 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume Six 1940-1945 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
132083 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume Seven 1945-1947 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
132084 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume Eight 1947-1948 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
132085 Reader's Digest Condensed Books First Edition David Conover, Philip Loraine The Reader's Digest Association, London 542
132086 Reader's Digest Condensed Books First Edition Virgina Axline, Francis Clifford, Francis Chichester, Alan Scholefield, Mary Stewart The Reader's Digest Association, London 503
132087 Reader's Digest Condensed Books First Edition William Brinkley, Robert Massie, Thor Heyerdahl, Rumer Godden, Edward Lindall The Reader's Digest Association, London 503
132088 Selected Poems New and Old Volume IX Robert Penn Warren Ferrer and Simons Inc., 1966 86
132089 A Dictionary for Believers and Nonbelievers Catherine Judelson Progress Publishers Moscow 1989 622 45.00
132090 A Dictionary of Scientific Communism Progress Publishers Moscow 1984 288 7.25
132091 Dictionary of Philosophy I. Frolov Progress Publishers Moscow 1984 464 15.00
132092 Dictionary of Biology V. Verma, M.L. Gupta Academic (India) Publishers 1989 324 20.00
132093 Collins Cobuild Key Words in Business Helping Learners with real English Bill Mascull HarperCollins Publishers 1998 206 E. 5.40
132094 The Russian Enigma India international centre Quarterly India International Centre 1994 298 100.00
132095 The Indian Journal of Public Administration No.1 2003 678 40.00
132096 The Indian Journal of Public Administration No.4 2002 778 40.00
132097 తెలుగు సాహిత్యం మరో చూపు కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1981 215 8.00
132098 తెలుగు నవల మరో విశ్లేషణ డి. విద్యేశ్వరి Nithin Enterprises, Hyderabad 1980 120 10.00
132099 పద్య కవిత్వం : వస్తు వైవిధ్యం (1991-2000) కె.వి. రమణాచారి ఎమెస్కో బుక్స్ 2009 352 150.00
132100 సాహిత్య వివేచన సుప్రసన్న / కోవెల సుప్రన్నాచార్య సాహితీ బంధు బృందం 1971 137 4.00
132101 సాహిత్య సోపానములు (కావ్యవిషయ సంగ్రహము) లక్షణ విభాగము దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1985 176 10.00
132102 దర్శన (పుస్తక పరిచయాలు) కవిత భరద్వాజ ప్రసారిక ఆధునిక సాహిత్య వేదిక 2005 55 35.00
132103 ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న ధఓరణులు కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1982 244 10.00
132104 తెలుగులో తొలి సమాజ కవులు కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1983 247 12.00
132105 నాలుగో గోడ తెలుగులో ఆధునిక నాటకం జయప్రభ చరిత ప్రచురణ 1992 323 60.00
132106 ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ సూత్రం కొలకలూరి ఇనాక్ మారుతీ బుక్ హౌస్ 1996 198 99.00
132107 వేమన దర్శనం విరసం పేరిట వక్రభాష్యం త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు వేమన వికాస కేంద్రం 1982 138 6.00
132108 లోకాలోకనం టి. ఉడయవర్లు కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ 1988 319 75.00
132109 వ్యాసపారిజాతం గుమ్మా శంకరరావు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్ 1981 160 20.00
132110 నవ్య కవిత్వంలో భావకవిత్వం - విశ్లేషణ ఇ. బి. విశ్వ/ భద్రయ్య కిన్నెర పబ్లికేషన్స్ 1999 167 75.00
132111 అనుశీలన సాహిత్య వ్యాసాలు వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య ... 1985 85 12.00
132112 తీరం వెంబడి జి. చెన్నకేశవరెడ్డి జయమిత్ర సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక 1994 121 30.00
132113 తెలుగు ఛందస్సుపై కొన్ని వెలుగులు కోవెల సంపత్కుమారాచార్య ... 1993 168 30.00
132114 తెలుగుసీమలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనము దేవులపల్లి రామానుజరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 83 15.00
132115 తెలుగుసీమలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనము దేవులపల్లి రామానుజరావు శ్రీ దేవీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1983 96 10.00
132116 సారంగపాణి పద సాహిత్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు 1980 146 8.00
132117 కృష్ణశాస్త్రి కవితాత్మ (ఇతరాలు) ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళీ ప్రచురణలు 2006 279 150.00
132118 ఆంధ్రదేశంలో సంఘ సంస్కరణోధ్యమాలు (1848 - 1919) వి. రామకృష్ణ / రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 144 10.00
132119 మాలపల్లి అభ్యుదయ మహాకావ్యం అనుమాండ్ల భూమయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 104 30.00
132120 వ్యాసభారతి అనుమాండ్ల భూమయ్య Vagvadinee Publication 1988 109 20.00
132121 కథ లెలా రాస్తారు? శార్వరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 291 60.00
132122 పుణ్యభూమి బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2004 199 90.00
132123 కుందుర్తి వచన కవిత జి. వెంకటేశ్వర్లు జయమిత్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 138 30.00
132124 సాహిత్యావలోకనం పేర్వారం జగన్నాథం చైతన్య సాహితి, వరంగల్లు 1982 132 15.00
132125 సాహిత్య సంఘాలు - ధోరణులు ఛారిత్రిక విశ్లేషణలు, పత్రాలు తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2002 192 70.00
132126 ఆధునికాంధ్ర గేయకవిత్వం జి. చెన్నకేశవరెడ్డి జయమిత్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 613 100.00
132127 ఆంధ్రసాహిత్యము సాంఘిక జీవన ప్రతిఫలనము నండూరి వేంకట సత్య రామారావు ... 1979 375 30.00
132128 ఉర్దూ కవితా మాధురి విద్వాన్ తెన్నేటి ప్రజాహిత ప్రచురణలు 2008 202 85.00
132129 అద్దంలో విద్యార్థి వి.ఆర్. విద్యార్ధి కవితా సమాలోచన కె. జితేంద్రబాబు, వేణు సంకోజు జయమిత్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 370 250.00
132130 సాహిత్య చరిత్రలో చర్చనీయాంశాలు జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1991 734 37.50
132131 సాహిత్యభావలహరి యస్.వి. జోగారావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1989 202 10.50
132132 అక్షర చిత్రాలు ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 64 25.00
132133 పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో స్త్రీ కత్తి పద్మారావు ... 2003 305 100.00
132134 సాహితీ చైత్రరథం హితశ్రీ, సంజీవదేవ్ డా. జి.వి. కృష్ణరావు సాహిత్య సమాలోచన సమితి, తెనాలి 1981 376 30.00
132135 తెలుగు నాటక సాహిత్యం (ప్రసంగ వ్యాస సంకలనం) ... ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1986 55 4.00
132136 తెలుగు ఒక వెలుగు జాతి ఒక జోతి ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి ... 1983 160 15.00
132137 రాయలసీమ పలుకుబడులు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహితి, కడప 1982 149 15.00
132138 భాష ఆధునిక దృక్పథం పోరంకి దక్షిణామూర్తి పి. వరలక్ష్మి 1992/1998 149 36.00
132139 వివిధ శిఖామణి లిటరరీ సర్కిల్ ప్రచురణ 1998 70 25.00
132140 సంగడి (కథా సంకలనం) టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి 2006 132 80.00
132141 దాశరథి రంగాచార్య నవలలు పరిచయం - పరిశీలన వి. జయప్రకాష్ నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2015 111 60.00
132142 కుందుర్తి వ్యాసాలు ... ... 1987 299 25.00
132143 ప్రజావాఙ్మయము చింతా దీక్షితులు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1988 107 1.80
132144 శివకవుల రచనలు సమాజం నడుపల్లి శ్రీరామరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 100 16.00
132145 గీర్వాణాంధ్ర సాహితీ సౌరభములు అడ్డగట్ల శ్రీధర్ సాహితీ సుధ, వరంగల్ 2005 95 50.00
132146 1980 తర్వాత తెలుగు దళిత నవల (వ్యాస సంకలనం) రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, కె. లక్ష్మీనారాయణ ... 2003 114 40.00
132147 రాయప్రోలు సౌందర్య దర్శనం కె. యాదగిరి ... 1989 222 50.00
132148 నవలాశిల్పం వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 127 17.00
132149 పూర్వకవుల కావ్య దృక్పథాలు కోవెల సంపత్కుమారాచార్య అభినవ ప్రచురణలు 1990 104 25.00
132150 చలం నవలలు - సామాజిక చైతన్యం వెన్నవరం ఈదారెడ్డి ... 1980 192 12.00
132151 సీతజోస్యం వి.ఆర్. నార్ల న్యూ స్టూడెంట్ బుక్ సెంటర్ 1991 40 60.00
132152 అమ్మకి జేజే! నాన్నకి జేజే! గురువుకి జేజే! ... రాజాచంద్ర ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2015 407 ...
132153 తుమ్మల సాహిత్యం ఏటుకూరు ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1990 318 50.00
132154 మేధావుల బాధ్యత వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు 1999 22 10.00
132155 సాహిత్య దర్శనము కాకర్ల వేంకట రామనరసింహం క్యాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 648 50.00
132156 తెలుగులో సాహత్య విమర్శ ఎస్.వి. రామారావు పసిడి ప్రచురణలు 1989 400 100.00
132157 వాస్తు జ్యోతిషాల నిజ స్వరూపం దగాకోరు శాస్త్రాలు - మూఢ నమ్మకాలు విద్వాన్ తెన్నేటి ప్రజాహిత ప్రచురణలు 2006 171 50.00
132158 తెలుగు సాహిత్యంలో మూఢనమ్మకాలు కాగిత వీరాంజనేయులు శాంతి పబ్లికేషన్స్, మంగళగిరి 1989 315 40.00
132159 వరంగల్లు జిల్లా సర్వస్వం విద్వాన్ తెన్నేటి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 364 50.00
132160 నా సాహిత్యోపన్యాసాలు దేవులపల్లి రామానుజరావు ... 1978 85 5.00
132161 తెలుగు కవిత సాంఘిక సిద్ధాంతాలు ముదిగొండ వీరభద్రయ్య శ్రీ అరవింద సొసైటి 1980 166 12.00
132162 జగన్నాటకం పేర్వారం జగన్నాథం సృజనలోకం, వరంగల్లు 2005 137 50.00
132163 అక్షరదీపం ముకురాల రామరెడ్డి, ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి చైతన్య సాహితీ సమాఖ్య, హైదరాబాదు 1986 280 40.00
132164 దాక్షిణాత్య సాహిత్య సమీక్ష మొదటి సంపుటము జి. నాగయ్య నవ్య పరిశోధక ప్రచురణలు, తిరుపతి 1976 263 20.00
132165 తెలుగు కవితావికాసం (1947-1980) కడియాల రామమోహనరాయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1982 409 9.25
132166 రసన చలసాని ప్రసాదరావు ... 1989 64 10.00
132167 కొంపెల్ల జనార్దన రావు జీవితం - సాహిత్యం ఏటుకూరి ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 378 35.00
132168 సాహిత్య సంపద కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి ఆచార్య కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి అభినందన సమితి 1989 315 45.00
132169 సాహిత్య సమస్యలు కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి రమణశ్రీ ప్రచురణ, విశాఖపట్టణం 1990 195 45.00
132170 పరిశోధన నాయని కృష్ణకుమారి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1979 203 6.00
132171 విమర్శిని పరిశోధన పత్రిక 8 Kovela Suprasanna Charya తెలుగు విభాగము, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం 1993 128 25.00
132172 తెలుగుధనం (వ్యాసాలు) తుర్లపాటి రాజేశ్వరి శ్రీ రమ్య పబ్లికేషన్స్, ఒరిస్సా 2006 165 75.00
132173 భాషా పాఠములు విష్ణుభోట్ల సూర్యనారాయణ వేంకట్రామ అండ్ కో., 1967 303 6.25
132174 భాష ఆధునిక దృక్పథం పోరంకి దక్షిణామూర్తి Neelkamal Publications Pvt. Ltd. 2003 224 110.00
132175 తెలుగు భాషాచరిత్ర భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1979 516 16.00
132176 తెలుగు సాహిత్య వికాసం (1900-1947 సంవత్సరాల మధ్య) కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1979 219 6.00
132177 తెనుగు సాహితి దేవులపల్లి రామానుజరావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1986 270 18.00
132178 తెలుఁగు భాషా తత్వము కొమఱ్ఱాజు వేంకటలక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 164 25.00
132179 స్వాతంత్ర్యోత్తర కాలాన తెలుగు కవిత యం. శ్రీనివాసాచార్య, సుప్రసన్న జనధర్మ 1969 200 3.00
132180 పద్యకవితా పరిచయం 1 బేతవోలు రామబ్రహ్మం / మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి ... 1997 520 100.00
132181 విష్ణు పద టి. రంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2017 110 100.00
132182 1995 తెలుగు కథా సమీక్ష వేదగిరి రాంబాబు Sri Vedagiri Communications 1996 236 50.00
132183 తెలుగు కథారచయితలు పరిశీలనాత్మక వ్యాస సంకలనం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1982 264 5.50
132184 ప్రాచీనాంధ్ర నౌకాజీవనము భావరాజు వేంకట కృష్ణరావు ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2003 147 75.00
132185 కవికోకిల గ్రంథావళి శతజయంతి సంపుటి - 1 (ఖండ కృతులు, కావ్యములు శతకములు) దువ్వూరి రామిరెడ్డి దువ్వూరు రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి, నెల్లూరు 1996 551 200.00
132186 కవికోకిల గ్రంథావళి శతజయంతి సంపుటి - 2 (నాటకములు, సారస్వత వ్యాసములు, డైరీ - ఉత్తరాలు) దువ్వూరి రామిరెడ్డి దువ్వూరు రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి, నెల్లూరు 1996 631 200.00
132187 తెలుగు కవిత అభినవ దృక్పథం బన్న అయిలయ్య నానీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2001 107 100.00
132188 ధార బన్న అయిలయ్య నానీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2020 222 100.00
132189 అంతర్వీక్షణ సార్వభౌమం అనుమాండ్ల భూమయ్య కవితా వీక్షణం చేకూరి రామారావు, బేతవోలు రామబ్రహ్మం శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2003 328 200.00
132190 సారస్వత వ్యాస ముక్తావళి బుర్గుల రామకృష్ణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 162 25.00
132191 సాహితీ సుగతుని స్వగతం తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 320 45.00
132192 దృష్టి సాహిత్య వ్యాసాలు కేతు విశ్వనాథరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 199 60.00
132193 భావవీణ (వ్యాస సంకలనం) అమరేంద్ర రాధా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1967 89 2.00
132194 కర్షక సాహిత్యము కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు 2001 166 50.00
132195 వాఙ్మయపరిశిష్టభాష్యం నేటి కాలపు కవిత్వం అక్కిరాజు ఉమాకాన్త విద్యాశేఖరులు / చేకూరి రామారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 268 35.00
132196 సాహిత్య వ్యాసాలు గిడుగు వేంకట రామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 207 35.00
132197 గతితర్కం అంబేద్కరిజం మార్క్సిజం బి.ఎస్. రాములు Vishala Sahitya Academy 1993 95 20.00
132198 వాస్తు జ్యోతిషాల నిజ స్వరూపం దగాకోరు శాస్త్రాలు - మూఢ నమ్మకాలు విద్వాన్ తెన్నేటి ప్రజాహిత ప్రచురణలు 2006 171 50.00
132199 అర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వము మొదటి సంపుటము వేదసంహితలు ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య పి.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్ 1982 516 20.00
132200 మతతత్వ మహమ్మారి విచికిత్స - చికిత్స మోహ్‌దీ అర్‌స్లన్, జానకీ రాజన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 156 30.00
132201 సీకింగ్ మై బ్రోకెన్ వింగ్ (గద్యకావ్యం) డాక్టర్ సోమసుందర్ / చందు సుబ్బారావు కళాకేళీ ప్రచురణలు 1999 91 30.00
132202 బుచ్చిబాబు సాహిత్య వ్యాసాలు ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 491 100.00
132203 రచన (విలువలు, బాధ్యతలు, దృక్పథాలు) ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1970 267 5.00
132204 నిబద్ధాక్షరి సాహిత్యకీయాలు ఎ.బి.కె. కాంపస్ పబ్లికేషన్స్ 1997 292 75.00
132205 తెలుగు కవిత లయాత్మకత రజతోత్సవ ఉపన్యాస లహరి సి. నారాయణరెడ్డి / జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి రజతోత్సవ సంఘం 1992 80 25.00
132206 ఆరుద్ర రచన గురజాడ గురుపీఠం (వ్యాస సంకలనం) ఆరుద్ర నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 162 25.00
132207 మాచిరాజు దేవీప్రసాద్ పేరడీలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ శ్రీశ్రీ స్మారక సంస్థ 1986 70 10.00
132208 నవయుగాల బాట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు సైంటిఫిక్ సర్వీసెస్ 1984 158 25.00
132209 కొత్త - పాత వి.ఆర్. నార్ల న్యూ స్టూడెంట్ బుక్ సెంటర్ 1991 236 60.00
132210 నరకంలో హరిశ్చంద్రుడు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 55 12.00
132211 చైతన్యలహరి ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1972 223 6.00
132212 వలసవాదం, ప్రాచ్యవాదం ద్రావిడ భాషలు కె. వెంకటేశ్వర్లు / దుర్గెంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి ఎమెస్కో బుక్స్ 2020 338 300.00
132213 శరత్ సాహిత్యం పదకొండవ సంపుటం వ్యాసాలు - లేఖలు నన్నపనేని సుబ్బారావు, లావణ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 197 95.00
132214 తెలుగు కథకులు కథన రీతులు మధురాంతకం రాజారాం, సింగమనేని నారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 267 75.00
132215 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1970 57 1.00
132216 శ్రీ సాహిత్యోపన్యాసములు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1971 109 1.50
132217 సాహిత్యోపన్యాసములు : 13 ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1977 97 2.00
132218 సాహిత్యం - సమాజం - రాజకీయాలు పేర్వారం జగన్నాథం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1997 431 80.00
132219 రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ ప్రాక్పశ్చిమ దర్శనాలు ఆలూరి భుజంగరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 278 130.00
132220 జగన్నాటకం పేర్వారం జగన్నాథం సృజనలోకం, వరంగల్లు 2005 137 50.00
132221 పేర్వారం ఇంటర్వ్యూలు జి. వెంకటరత్నం విజ్ఞాన ధుని ప్రచురణలు, వరంగల్లు 1997 120 50.00
132222 పేర్వారం పీఠికలు పేర్వారం జగన్నాథం మూసి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1997 214 100.00
132223 శాంతి యజ్ఞం పేర్వారం జగన్నాథం ప్రజాస్వామ్య పౌరవేదిక 2005 126 25.00
132224 ఉర్దూ సాహిత్య చరిత్ర ఎహతెషామ్ హుస్సేన్ / యస్. సదాశివ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1963 350 6.00
132225 తెలుగు వెలుగు సి. వేదవతి ... 1992 181 30.00
132226 సాహిత్య విమర్శ పదాల డిక్షనరీ ఎస్.ఎస్. నళిని రమేష్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1999 232 70.00
132227 కవులూ గాథలూ ఆండ్ర శేషగిరిరావు, ఆచార్య మలయవాసిని సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి 2011 212 175.00
132228 కాలనాళిక శ్రీలేఖ 40 వసంతాలు టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2017 160 100.00
132229 హిందూ గృహం ... ... ... 32 3.00
132230 పద్య సాహిత్యం : సంఘ చరిత్ర 1900-1950 బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2005 60 25.00
132231 వేదాలలో దేవతలు గాథలు ఎ.ఎ. మేక్డొనెల్ / పి.ఎస్. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 370 80.00
132232 పొడుపు కథలు జి.యన్. రెడ్డి ఆచార్య జి.యన్.రెడ్డి షష్ట్యబ్ది సన్మాన సంఘం 1988 172 20.00
132233 ప్రాకృత గ్రంథకర్తలూ ప్రజాసేవానూ పంచాగ్నుల ఆదినారాయణశాస్త్రి ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1994 116 30.00
132234 ఆరుద్ర శుద్ధ మధ్యాక్కరలు ఆరుద్ర స్త్రీశక్తి ప్రచురణలు 1999 67 50.00
132235 కవిత్వతత్త్వ విచారము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్ 1981 211 16.00
132236 సాహితీమూర్తి కట్టమంచి బి. భాస్కర చౌదరి ఆంధ్రశాఖ, ప్రభుత్వకళాశాల, చిత్తూరు 1983 124 12.00
132237 స్త్రీల జీవితం - జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అబ్బూరి ఛాయాదేవి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి కేంద్రం 1998 80 ...
132238 ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య విమర్శ : సాంప్రదాయిక రీతి కోవెల సంపత్కుమారాచార్య ... 1981 343 40.00
132239 పనిచేసే చోట లైంగిక వేధింపులు మంగారి రాజేందర్ లాగల్ లిటరసీ ఫోరమ్, హైదరాబాద్ 2002 40 20.00
132240 నారాయణరావు తెలుగులో కవితా విప్లవాల స్వరూపం వెల్చేరు నారాయణరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1978 292 20.00
132241 భాషా సమస్య అనువాద వాఙ్మయం సమాజ శాస్త్రం రామ్‌మనోహర్ లోహియా / జి. సురమౌళి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1990 202 11.50
132242 తెలుగులో కవిత్వోద్యమాలు ఎ. మంజులత తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 2004 254 60.00
132243 Papers on Telugu Society and Culture (Volume 1) International Telugu Institute, Hyderabad 1983 132
132244 కవి హృదయం ఆర్.ఎస్. సుదర్శనం ... 1987 93 12.00
132245 తిక్కన హరిహరనాథ తత్వము కేతవరపు వేంకటరామకోటి శాస్త్రి గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 149 7.50
132246 పగటి కల గిజుభాయి బగేకా / పోలు శేషగిరిరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 138 7.50
132247 దశరూపక సారము గడియారము రామకృష్ణశర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 1966 60 1.40
132248 ప్రతిధ్వని కె. ప్రతాపరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానాట్యమండలి 1982 204 6.00
132249 వేమన్న వాదం ఎన్. గోపి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1981 141 6.00
132250 ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు ఎఱ్ఱన మహాకవి ఆకొండి విశ్వనాథం ... 1984 54 5.00
132251 ఊహల ఊయల ఐతా చంద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు 1992 74 25.00
132252 మానవ ఐక్యతా దర్శము అరవింద ఘోష్ / సూరపరాజు రఘునాథం శ్రీ అరవింద సర్కిల్, నిడదవోలు ... 422 ...
132253 శ్రీశ్రీ కవితాప్రస్థానం అద్దేపల్లి రామమోహనరావు ప్రభాకర్ పబ్లికేషన్సు, మచిలీపట్నం 1968 136 3.00
132254 వినగదప్ప! వెఱ్ఱి వెంగళప్ప! (షట్శతి) పల్లా రామకోటర్య ... 1973 121 3.00
132255 మదరాసు తెలుగు చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, మదరాసు 1969 124 2.00
132256 జి.వి. ప్లెహానొవ్ కళలు, సాంఘిక జీవితం నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1990 94 8.00
132257 లెనిన్ - సాహిత్య వివేచన పరుచూరి రాజారామ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1984 115 12.00
132258 వాఙ్మయ సమాలోచనము కాళూరి హనుమంతరావు ... 1972 130 4.00
132259 భాషోత్పత్తిక్రమము - భాషా చరితము కోరాడ రామకృష్ణయ్య కోరాడ రామకృష్ణయ్య 1967 99 3.00
132260 సాహిత్యము ఉద్దేశము ప్రేమ్‌చంద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1966 162 2.50
132261 ఆధునిక కావ్య ప్రకాశిక సోమసుందర్ పీఠికలు సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళీ ప్రచురణలు 1994 163 35.00
132262 సాహిత్య సాహిత్యం ద్వా.నా. శాస్త్రి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య 1985 156 15.00
132263 శ్రీ వీరరాఘవ వ్యాసావళి (సాహిత్య ఖండము) కె. ఆనందవర్ధన కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు 1978 300 12.00
132264 కావ్యాత్మ శే.వెం. రాఘవయ్యంగారు ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1995 325 70.00
132265 లక్ష్యం ఒక్కటే I & II కొత్తమాసు కూర్మారావు విజ్ఞాన సమితి, వల్లభాపురం ... 130 ...
132266 వాఙ్మయ వ్యాసములు ద్వితీయ సంపుటము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ... 1983 161 30.00
132267 ప్రసంగ వ్యాసాలు జి. లలిత ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 1983 88 2.00
132268 శృంగారం పోతన బెల్లంకొండ చంద్రమౌళిశాస్త్రి ... 1972 331 6.50
132269 ఆందోళన చెందకు ఆనందంగా జీవించు డేల్ కార్నెగీ / ఆర్. శాంత సుందరి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2009 398 175.00
132270 The Telugu Text-Book for Group for S.S.L.C. Public Examination and Matriculation Examination ఆంధ్రవిశ్వ కళాపరిషత్ 1942 182 ...
132271 కవిరాజ మార్గము ధనేకుల వెంకటేశ్వరరావు, గొరిజవోలు పాండురంగరావు కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి శతజయంతి ప్రచురణ ... 66 10.00
132272 జయం An Inspirational Voyage of Human Spirit సయ్యద్ రఫీ దేవాన్ష్ గ్రాఫిక్స్ 2012 85 50.00
132273 మంచిమాట టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2008 36 20.00
132274 సమూహ టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2008 110 80.00
132275 తెలుగు సాహిత్య సమీక్ష మొదటి సంపుటము (1500 వరకు) జి. నాగయ్య నవ్య పరిశోధక ప్రచురణలు, తిరుపతి 1990 607 75.00
132276 తెలుగు సాహిత్య సమీక్ష రెండవ సంపుటము జి. నాగయ్య నవ్య పరిశోధక ప్రచురణలు, తిరుపతి 1985 884 90.00
132277 రసోల్లాసము జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1990 272 7.00
132278 సాహితీమంజూష సారస్వత వ్యాస సంపుటి ఎం. కులశేఖర రావు కళాస్రవంతి 1973 359 15.00
132279 తెలుగు నవల నూరు సంవత్సరాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1973 103 2.00
132280 వేయి పడగలు ఆధునిక ఇతిహాసం అనుమాండ్ల భూమయ్య కులపతి సమితి, ఓరుగల్లు 1984 144 15.00
132281 ప్రసారకీయ కుసుమాలు నమిలికొండ బాలకిషన్‌రావు ప్రసారిక ఆధునిక సాహిత్య వేదిక 2010 56 25.00
132282 సౌభాగ్య సంధ్య సోమసుందర్ డా. సోమసుందర్ లిటరరీ ట్రస్ట్, కళాకేళీ నికేతన్ 2007 84 50.00
132283 సాహిత్య సుధ ఎస్. గంగప్ప ... 1981 182 15.00
132284 కవిబ్రహ్మ ప్రశస్తి కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ పబ్లికేషన్స్ 1991 80 10.00
132285 తెలుగు సాహితీ వ్యాసాలు మండగొండి నరేష్ ఓరియంట్ లాఙ్మన్ 1999 208 140.00
132286 వేమన్న ఏమన్నాడు? తొలి తునక యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల-15 1986 243 15.00
132287 కథానిక స్వరూప స్వభావాలు పోరంకి దక్షిణామూర్తి ... 1988 638 120.00
132288 సామాజిక శాస్త్రాల వ్యాసాలు వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు 2009 104 50.00
132289 నాయని సుబ్బారావు కృతులు పరిశీలన అనుమాండ్ల భూమయ్య శ్రీమతి ఎ. లక్ష్మి 1981 288 30.00
132290 కావ్యం : కవిస్వామ్యం కోవెల సంపత్కుమారాచార్య ... 1993 160 30.00
132291 ఆంధ్ర యక్షగాన వాఙ్మయ చరిత్ర యస్వీ జోగారావు ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్ర్పకాశితము 1961 502 10.00
132292 తెలుగులో బౌద్ధం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 2005 213 55.00
132293 సాహిత్యతత్వం ఆర్వీయార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 166 13.00
132294 సాహిత్యావలోకనం సొదుం రామ్మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 198 6.00
132295 ఆంధ్రకవిత్వ చరిత్రము బసవరాజు వేంకట అప్పారావు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్తులు అండ్ సన్స్ ... 307 ...
132296 మన నదులు కృష్ణా గోదావరులు సి.వి. రామచంద్రరావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 1982 47 3.00
132297 వేదాలంటే ఇవేనా? యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల 1984 193 8.00
132298 తెలుఁగు మెఱుఁగులు వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి మేనేజరు, మణి మంజరి, హైదరాబాదు 1960 205 2.75
132299 కవిరాజ దర్శనం వివిధ రచయితలు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 272 15.00
132300 నవ భారత నిర్మాతలు రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ క్షితీశ్ రాయ్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1985 136 10.00
132301 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ధర్మపురి కృష్ణమూర్తి సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర దేవరకొండ సహదేవరావు ధర్మపురి ప్రచురణలు 2011 86 75.00
132302 వి.ఆర్. నార్ల జీవితం - అనుభవాలు ఎన్. ఇన్నయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 96 7.00
132303 ఆంధ్రకవుల చరిత్రము ... ... ... 140 ...
132304 తారాశంకర్ బంద్యోపాధ్యాయ మహాశ్వేత దేవి / ఎస్.ఎస్. ప్రభాకర్ సాహిత్య అకాదెమి 1978 100 2.50
132305 దళితుల ఆత్మాభిమానానికి ప్రతీక డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఏటుకూరి బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 32 4.00
132306 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బి. విజయభారతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1990 254 32.00
132307 అమరవీరులారా లాల్ సలాం! లాల్ సలాం!! పేరేప మృత్యుంజయుడు ... 2014 47 ...
132308 మన జాతి నిర్మాతలు డి. చంద్రశేఖరరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 1982 114 4.00
132309 మాన్యులు మహనీయులు చలసాని సుబ్బారావు తెలుగు వ్యాస విద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 154 30.00
132310 జనరంజక గ్రంథావళి సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1991 235 6.50
132311 అమృతస్మృతి పేర్వారం జగన్నాథం శ్రీమతి పేర్వారం అమృతాబాయి స్మృత్యంకితం 1998 276 116.00
132312 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి జీవితం - సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 174 8.00
132313 మా కథ పోరాటపథంల బొవీవియా మహిళలు దొమితిల బారియోస్ ది చుంగార / వేణు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1983 184 10.00
132314 శ్రీశ్రీ ప్రజ ప్రశ్నలు జవాబులు శ్రీ రంగం వెంకట రమణ విరసం ప్రచురణ 1990 362 45.00
132315 రత్నమాలిక నిఘంటు - విజ్ఞాన సర్వస్వ విశేష సంచిక హరి శివకుమార్ అభినందన సాహితీ సంచిక ప్రచురణ సమితి, వరంగల్ 1995 346 150.00
132316 పొడుపు కథలు (సమగ్ర సంకలనం) వెలగా వెంకటప్పయ్య పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 199 30.00
132317 సాహిత్య పరిశోధన పద్ధతులు (Research Methodology in Literature) ఎం. కులశేఖర రావు / కె. కుసుమాబాయి నవయుగ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 59 50.00
132318 అక్షరయాత్ర సాహిత్య వ్యాసాలు, మరికొన్ని నండూరి రామమోహనరావు లిఖిత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1998 237 70.00
132319 పీవీ మన ఠీవి చీకోలు సుందరయ్య సురభి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ 2016 74 60.00
132320 బాలగోకుల అక్షర వసంతం నమిలికొండ బాలకిషన్‌రావు ప్రసారిక ఆధునిక సాహిత్య వేదిక 2010 103 120.00
132321 చైనా యానం శ్రీశ్రీ విరసం ప్రచురణ 1999 74 ...
132322 సాహితీ వసంతం పేర్వారం జగన్నాథం సాహితీ బంధు బృందం 1992 119 28.00
132323 సంస్కృతాంధ్ర ప్రాచీన కవులు మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 91 18.00
132324 ఆధఉనికాంధ్ర కవిత్వం ఉద్యమాలు - సందర్భాలు రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ... 2002 230 60.00
132325 తెలుగునాట సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనోద్యమాలు కవులు - రచయితలు వి. వీరాచారి జనజీవన ప్రచురణలు 1993 272 100.00
132326 బమ్మెర పోతనామాత్యుని భాగవతం దర్శనం టి. శ్రీరంగస్వామి, పల్లె సీను శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2008 272 200.00
132327 వచన కవిత వివిధ కవుల పథాలూ, దృక్పధాలూ కుందుర్తి గోపాల చక్రవర్తి స్నేహాంజలి ప్రచురణ 1967 67 3.00
132328 శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం ఒక పరిశీలన అద్దేపల్లి రామమోహనరావు ... ... 37 2.00
132329 అభ్యుదయాంధ్ర కవి ప్రపంచ నిర్మాత శ్రీశ్రీ వ్యాస ప్రస్థానం నుదురుమాటి సత్యనారాయణ శాస్త్రి తెలుగునాడు ప్రచురణలు 1990 128 35.00
132330 సామ్యవాద కవితా దర్శనం మహాప్రస్థానం తలముడిపి బాలసుబ్బయ్య ... 1991 118 40.00
132331 తెలుగు పరిశోధన 6 ఎన్. గోపి, వాసిలి వసంతకుమార్ పరిశోధక మిత్రులు 1989 151 10.00
132332 తెలుగు పరిశోధన 5 ఎన్. గోపి, వాసిలి వసంతకుమార్ పరిశోధక మిత్రులు 1989 175 10.00
132333 తెలుగులో పరిశోధన రజతోత్సవ సంచిక దేవులపల్లి రామానుజరావు, పి.ఎస్.ఆర్. అప్పారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1983 535 25.00
132334 ఎర్రగులాబి పాట కథలు నార్ల చిరంజీవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1983 44 2.00
132335 సమైక్య వాణి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ... 52 1.00
132336 ఆగమ గీతి కవితాసంచయనం ఆలూరి భైరాగి ఆలూరి బైరాగి సంస్మరణ సంచిక కమిటి 1981 248 25.00
132337 చీకటి నీడలు బైరాగి ఏ.బి.సి. ప్రచురణలు 1978 54 3.50
132338 నూతిలో గొంతుకలు బైరాగి ఏ.బి.సి. ప్రచురణలు 1978 47 5.00
132339 వజ్రాయుధం సోమసుందర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 91 5.00
132340 మావూరు మాట్లాడింది సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైద్రాబాదు 1980 48 5.00
132341 ఆరుద్ర త్వమేవాహమ్ ఆరుద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1971 88 2.50
132342 సినీవాలి ఆరుద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 88 7.00
132343 ఆరుద్ర శుద్ధ మధ్యాక్కరలు ఆరుద్ర స్త్రీశక్తి ప్రచురణలు 1999 67 50.00
132344 ఒక్క కొండలో వేయి శిల్పాలు ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు 1984 106 10.00
132345 శ్రీ శ్రీ ప్రభవ, పరిణయ రహస్యం మొదటి ప్రకరణము శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు/ చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 101 30.00
132346 కవిత 1,2 అబ్బూరి ఛాయాదేవి విశాలా గ్రంథశాల 1993 118 25.00
132347 సిప్రాలి శ్రీశ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం - 14 చలసాని ప్రసాద్ విరసం ప్రచురణ 1987 164 15.00
132348 మహాప్రస్థానం లఘు వివరణలతో శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 108 40.00
132349 చైతన్య కవితా సంకలనం సురేంద్ర చైతన్య సాహితి, వరంగల్లు 1980 119 10.00
132350 చైతన్య కవితా సంకలనం తంగిరాల సుబ్బారావు - ఆర్వీయస్. సుందరం చైతన్య కవితా వేదిక, బెంగుళూరు 1994 70 20.00
132351 రుధిర జ్యోతి శ్రీరంగం నారాయణబాబు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1972 164 4.00
132352 కావ్యమాల (స్వాతంత్ర్యానంతర తెలుగు కవిత) దేవులపల్లి రామానుజరావు సాహిత్య అకాదెమి 1984 228 25.00
132353 తెలుగు కావ్యమాల కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు సాహిత్య అకాదెమి 2002 382 120.00
132354 స్వేచ్ఛా కవిత్వం సంపుటి - I మాదిరాజు రంగారావు రసధుని సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 1997 126 120.00
132355 స్వేచ్ఛా కవిత్వం రెండవ సంపుటి మాదిరాజు రంగారావు రసధుని సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 2012 951 ...
132356 స్వేచ్ఛా కవిత్వం క్రాస్ ఫైర్ కావ్యం మాదిరాజు రంగారావు / కె. దామోదర్ రావు రసధుని సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 1999 13 10.00
132357 హృదయ మేఘం మాదిరాజు రంగారావు రసధుని సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 2006 46 20.00
132358 స్వేచ్ఛా కవిత్వం సమకాలినం ముక్తక కావ్యం మాదిరాజు రంగారావు రసధుని సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 2007 50 10.00
132359 వ్యాఖ్యాన సమాలోచనం సృజన చేతన రామాయణ కల్పవృక్షం రెండో భాగం మాదిరాజు రంగారావు సాహితీ పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2009 30 5.00
132360 స్వేచ్ఛా కవిత్వం గిఫ్‌ట్ ప్యాకెట్ మాదిరాజు రంగారావు సాహితీ పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2008 38 10.00
132361 స్వేచ్ఛా కవిత్వం & సమాలోచనం అంతరంగ ధ్వని మాదిరాజు రంగారావు రసధుని సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 2008 90 20.00
132362 సమాలోచనం సృజన దృష్టి మానవీయ భావన మాదిరాజు రంగారావు రసధుని సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 2006 106 100.00
132363 ఝరి వరిగొండ కాంతారావు సాహితీ సమితి 2002 54 50.00
132364 సర్వధారి టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2008 107 60.00
132365 సమజ్ఞ టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2008 54 40.00
132366 దోఖాంధ్రప్రదేశ్ విద్రోహ కవితా సంకలనం మెట్టు రవీందర్ వరంగల్లు రచయితల ఐక్యవేదిక 2012 72 60.00
132367 గరుడ పురాణం పేర్వారం జగన్నాథం సాహితీ బంధు బృందం 1995 79 20.00
132368 ఆల్కెమి (ప్రసాధింపులు) యల్.యస్.ఆర్. ప్రసాద్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, వరంగల్ 2002 158 100.00
132369 బ్రతుకు పాట వీరబత్తిని శ్రీశైలం ప్రగతి విద్యానికేతన్, చేర్యాల 1995 100 35.00
132370 తిరుగబడు ... స్వేచ్ఛా సాహితి, వరంగల్ 1969 78 2.00
132371 పంచవటి (20వ శతాబ్ది చివరి దశాబ్ది కవిత) అనుమాండ్ల భూమయ్య శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2004 245 250.00
132372 మానవుడే మా సందేశం జలజశ్రీ చైతన్య సంస్కృతి, జడ్‌చర్ల 1967 98 2.00
132373 జయంతి (ఖండకావ్య సంపుటి) ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1970 92 2.50
132374 మఖ్దూం కవిత గజ్జల మల్లారెడ్డి, దాశరథి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1970 94 2.00
132375 అగ్నిమూర్తులు కవితా సంహిత భండారు సదాశివరావు జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు 1992 74 15.00
132376 లోకలీలా సూక్తము ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ కళామంజరి 2005 32 ఉచితం
132377 ఎల్లోరా కవిత అక్షర పుష్పకం ఎల్లోరా దీప్తి పబ్లికేషన్స్ 1990 251 40.00
132378 మనసు పరుగుల పాట గేయకావ్యం వీరబత్తిని శ్రీశైలం ప్రగతి విద్యానికేతన్, చేర్యాల 1997 131 65.00
132379 కాలవాహిని సాధు సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ సాధు పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 1998 117 40.00
132380 దళిత గీతాలు జయధీర్ తిరుమలరావు, కె.పి. అశోక్ కుమార్ సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1993 208 25.00
132381 రక్తం చెమర్చిన కళ్ళు యన్. రామచంద్ర యన్. గంగాదేవి 1994 80 25.00
132382 శాంతిసూక్తం పఠిస్తూ కవితా సంకలనం చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, మధుర 1995 64 16.00
132383 సవిత వే. నరసింహారెడ్డి సాందీపని ప్రచురణలు, హైదరాబాదు 1973 60 4.00
132384 సమర్‌పథే బంగ్లా వే. నరసింహారెడ్డి సాందీపని ప్రచురణలు, హైదరాబాదు 1971 60 1.00
132385 నడచి వచ్చిన దారి కవిత్వం పొట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు సృజనలోకం, వరంగల్లు 2008 72 50.00
132386 మూడోకన్ను పొట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1996 80 20.00
132387 ఎర్రబాట ఏటుకూరి ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యువజన సమాఖ్య, హైదరాబాద్ 1975 62 1.50
132388 సరస్వతీ సాక్షాత్కారము శబరి - ఇతర ఖండికలు అనుముల కృష్ణమూర్తి అనుముల కృష్ణమూర్తి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ... 229 150.00
132389 క్రాంతి యాత్ర మల్యాల మనోహరరావు సహృదయ సాహిత్య, సాంస్కృతిక సంస్థ, వరంగల్ 1996 60 15.00
132390 జలఖడ్గం కవితా సంపుటి వడలి రాధాకృష్ణ తన్మయి పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2005 68 40.00
132391 నా ఉదయం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు శ్రీ కాట్రగడ్డ అభిమాన ప్రచురణ 1983 66 6.00
132392 చేతన (కవితా సంకలనం) ... ... 1981 49 ...
132393 చేతనావర్తం వచన కవితా సంకలనం 2 కోవెల సుప్రసన్నాచార్యులు సాహితీ బంధు బృందం 1970 116 3.00
132394 చేతనావర్తం వచనకవితా సంకలనం కోవెల సుప్రసన్నాచార్యులు సాహితీ బంధు బృందం ... 114 3.00
132395 అంతరంగ తరంగాలు ఆశావాది ప్రకాశరావు ... 2005 70 50.00
132396 భారతీయం పోలేపల్లి వెంకటరెడ్డి విశ్వసాహితి, హైద్రాబాదు 2005 136 60.00
132397 పురుషోత్తముడు (చారిత్రిక కావ్యం) అష్టకాల నరసింహరామ శర్మ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 162 40.00
132398 వెంకన్న పాటలు వీరబత్తిని శ్రీశైలం ప్రగతి విద్యానికేతన్, చేర్యాల 1995 70 30.00
132399 నాలుగు శతాబ్దాలు సాక్షిగా నా మహానగరం నిఖిలేశ్వర్ ... 1991 72 10.00
132400 వృషభ పురాణం కవితా సంపుటి పేర్వారం జగన్నాథం సాహితీ బంధు బృందం 1984 76 15.00
132401 सर्प - दंश सीमती के. सुर्यमुखी / एम. रंगय्या सौजन्य प्रकाशन, वरंगल 2000 100 50.00
132402 సమాజపు కోరల్లో నా. పార్థసారధి / మాలతీచందూర్ సాహిత్య అకాదెమి 1988 228 25.00
132403 నగర మథనం ఒ.పి. శర్మ ‘సారథి’ సాహిత్య అకాదెమి 1988 80 12.00
132404 నవ జగానికి వందనం సర్దార్ జాఫ్రీ / దాశరథి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1972 104 6.00
132405 మట్టి తీగలు బమ్మిడి జగదీశ్వర రావు ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్ 2000 220 35.00
132406 శ్రీరస్తు రావూరి భరద్వాజ బాలాజీ గ్రంథమాల 1987 72 10.00
132407 బతుకు పోరు బి.ఎస్. రాములు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1991 72 7.00
132408 యర్రంశెట్టి శాయి ఇంద్రధనుస్సు కామెడీ పెరేడ్ యర్రంశెట్టి శాయి పల్లవి ప్రచురణ 1987 232 18.00
132409 నీటి దీపాలు కె. సభా చిత్తూరుజిల్లా రచయితల సహకార ప్రచురణ సంఘం, చిత్తూరు 1981 196 10.00
132410 తాజ్‌మహల్ బహుమతి పొందిన కథల సంపుటి వల్లూరి శివప్రసాద్ గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1987 174 15.00
132411 దర్గామిట్ట కతలు మహమ్మద్ ఖాదీర్‌బాబు కావలి ప్రచురణలు 2002 139 100.00
132412 శంకర్ కథలు చాగంటి శంకర్ చాసో స్ఫూర్తి సాహిత్య ట్రస్టు, విజయనగరం 1995 80 25.00
132413 శ్రీహంస టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2007 173 100.00
132414 గోదావరి కథలు బి వి ఎస్. రామారావు Tirumala Agencies 1997 289 95.00
132415 విలువల వెల ఎంత? ఎలక్రాన్ కథలు వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ Vahini Book Trust 2006 314 150.00
132416 శ్రీలేఖ టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2002 179 60.00
132417 సత్తికొండ ఐతా చంద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు 2006 107 60.00
132418 భారత మహిళా జోహార్! గుండు సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు షణ్ముఖ నిలయం, ఏలూరు 2000 323 100.00
132419 యుగనాయిక అభయ్ మోర్య ఎమెస్కో బుక్స్ 2008 376 150.00
132420 పుల్లంపేట జరీచీర శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2011 490 220.00
132421 దిగివచ్చిన అరుంధతి (ఇతర కథలు) జానకీ జాని ... 2000 92 80.00
132422 కథాకేళి తెలుగు కథానికల సమాహారం యం. నాగకుమారి ... 2011 98 10.00
132423 జీవని కథలు వి. చంద్రశేఖరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 136 22.00
132424 పగా మైనస్ ద్వేషం శీలా వీర్రాజు ... 2001 105 40.00
132425 జ్యేష్ఠ కథలు ఐ.సిహెచ్.వి. బసవరాజు జ్యేష్ఠ లిటరరీ ట్రస్టు, విశాఖపట్నం 1992 266 75.00
132426 కథాకేళి పెళ్ళకూరు (సోమిరెడ్డి) జయప్రద, పెరుగు. రామకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 207 125.00
132427 బి.వి. రమణారావు కథలు Kathanjali Kathanjali, Hyderabad 1994 356 50.00
132428 శ్రీకంజము టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2008 179 100.00
132429 కథా పరిపూర్ణమ్ నంబూరి పరిపూర్ణ, దాసరి శిరీష పరిపూర్ణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 192 100.00
132430 సౌరభం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2005 123 80.00
132431 స్మైల్ ఖాళీ సీసాలు స్మైల్ ... 1995 158 50.00
132432 Bankim Chandra Chatterji Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 2001 38 25.00
132433 పోరాటాల బాటలో... అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు యస్.వి.కె. ప్రసాద్, సుగుణ ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1998 123 40.00
132434 కళాప్రపూర్ణ దువ్వూరి వేంకటరమణ శాస్త్రి స్వీయ చరిత్ర దువ్వూరి వేంకటరమణ శాస్త్రి అభినవ ప్రచురణలు, తిరుపతి 2009 240 150.00
132435 కాళన్న కథ గేయకావ్యం వీరబత్తిని శ్రీశైలం ప్రగతి విద్యానికేతన్, చేర్యాల 1996 127 50.00
132436 నాట్య కళా ప్రపూర్ణ బళ్ళారి రాఘవ జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి ... 1976 82 5.00
132437 స్వీయ చరిత్ర అనిరెడ్డి అనంతరెడ్డి ... 1997 49 ...
132438 చెదిరిన స్వప్నం రాజీవ్ ఎ. జయశంకర్ ప్రియదర్శిన పబ్లికేషన్స్ 1995 90 30.00
132439 శతపత్రము గడియారం రామకృష్ణ శర్మ సుపథ ప్రచురణలు 2004 303 100.00
132440 కలలు - కన్నీళ్ళు స్వీయ చరిత్ర ప్రథమ భాగం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు 2005 327 160.00
132441 వరంగల్ సాహితీమూర్తులు టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2005 58 60.00
132442 దువ్వూరి రామిరెడ్డి భారతీయ సాహిత్య నిర్మాతలు దుర్గెంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి సాహిత్య అకాదెమీ 1999 111 25.00
132443 ఛార్లీ చాప్లిన్ పామ్ బ్రౌన్ / కె.బి. గోపాలం ఓరియంట్ లాఙ్మన్ 1997 64 40.00
132444 అసాధారణ ప్రతిభాశాలి అంబేద్కర్ ఎ. జయశంకర్ ప్రియదర్శిన పబ్లికేషన్స్ 1997 135 50.00
132445 స్వామి వివేకానంద ఎ. జయశంకర్ ప్రియదర్శిన పబ్లికేషన్స్ 1997 118 50.00
132446 తిలక్ లేఖలు ... తిలక్ సాహితీ సరోవరము 1968 63 6.00
132447 జన చౌతన్య దీపం సురవరం సి. రాఘవాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 95 25.00
132448 శాక్కొ-వాంజెట్టి వ్యథార్త జీవిత యథార్థ దృశ్యం బి. చంద్రశేఖర్ పర్‌స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాదు 1995 301 75.00
132449 జాతీయ కవి గరిమెళ్ల చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ మహర్షి సాంబమూర్తి సామాజిక, అభివృద్ధి విషయాల అధ్యయన సంస్థ 1993 52 10.00
132450 చరిత్రకెక్కని చరితార్థులు బి. రామరాజు ఆచార్య బిరుదురాజు రామరాజుగారి షష్ట్యబ్దపూర్తి సన్మాన సంఘం 1985 240 30.00
132451 వైదిక దినచర్య పండిత గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము - కూచిపూడి 1979 105 2.40
132452 వైదిక సిద్ధాంతము రామ ప్రసాద్‌జీ / శ్రీరామకవచం ఆర్యప్రతినిధి సభ - మధ్యదక్షిణ 1968 131 1.25
132453 మైత్రేయ మహర్షి బోధనలు కె. పార్వతీకుమార్ ధనిష్ఠ 2011 200 60.00
132454 తత్వవేత్తలు సిద్ధాంతాలు - జీవిత విశేషాలు గోపీచంద్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 504 75.00
132455 కృష్ణమూర్తి తత్వం పరిచయ సంపుటం కె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, ఇండియా 1998 205 45.00
132456 విద్య జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అరుణా మోహన్ 1997 123 40.00
132457 మహాతాత్త్వికుడు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవన దర్శనము జె. శ్రీ రఘుపతిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 280 50.00
132458 శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్త్వం చివరకు మిగిలేది నవల ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1992 55 6.00
132459 మానవుడి నిత్యాన్వేషణ శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానంద Yogoda Satsanga Society of India 2013 558 175.00
132460 పెనుతుఫానులో దీపస్తంభం గోపాల్ నీలకంఠ్ దాండేకర్ / రామచంద్ర సదాశివ హల్దేకర్ నవయుగభారతి 2010 304 100.00
132461 మన చరిత్ర ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1972 304 6.00
132462 Social Mobility in Medieval Andhra B.S.L. Hanumantha Rao Telugu University, Hyderabad 1995 182 20.00
132463 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ చరిత్ర మొదటి భాగం కంభంపాటి సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1983 283 15.00
132464 a study of the history and culture of the andhras Vol. II K. Satyanarayana People's Publishing House, New Delhi 1983 619 50.00
132465 ఆధునిక ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర నాల్గవ ముద్రణ పి. రఘునాధరావు Sterkubg Publishers Private Limited 1996 361 28.00
132466 భారత స్వాతంత్ర్య సమరంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పరకాల పట్టాభి రామారావు సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 128 50.00
132467 భారత చరిత్రలో రైతు ఇర్ఫాన్ హబీబ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1985 50 1.80
132468 మానవుడే చరిత్ర నిర్మాత వి. గార్డన్ చైల్డ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 190 12.00
132469 భారతీయ సంస్కృతి ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 247 45.00
132470 భారతీయ సంస్కృతి ఒక పరిశీలన బి.యస్.యల్. హనుమంతరావు త్రిపురసుందరి, గుంటూరు 1994 88 20.00
132471 గాంధీ అనంతర భారతదేశం ప్రపంచంలోని పెద్ద ప్రజాస్వామ్య చరిత్ర రామచంద్ర గుహా / కాకాని చక్రపాణి ఎమెస్కో బుక్స్ 2010 906 350.00
132472 ఇదీ చరిత్ర ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 300 150.00
132473 స్వాతంత్ర్య సమరం బిపిన్ చంద్ర, అమలేశ్ త్రిపాథీ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1973 208 13.25
132474 స్వాతంత్ర్య సమరంలో మరో జలియన్ వాలా భాఘ్ పరకాల రేపాల నర్సింహరాములు విశ్వజ్యోతి ప్రచురణలు, వరంగల్ 1990 106 20.00
132475 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ చరిత్ర 1936-42 రెండవ భాగం వై.వి. కృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 902 90.00
132476 ప్రజారాజ్యం (వచనగేయ సంకలనం) గుముడవెల్లి పురుషోత్తం యువసాహితి, వరంగల్ 1978 89 6.00
132477 సజీవకిరణాలు కరీంనగర్ జిల్లా స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర రేపాల నర్సింహరాములు లిబర్టీ పబ్లికేషన్స్, వరంగల్ 1993 172 60.00
132478 ప్రత్యేక ఆంధ్ర ఉద్యమం ఎం.వి. రామమూర్తి స్టేట్ బుక్ క్లబ్ ప్రచురణ 1973 136 5.00
132479 కాకతీయ వైభవతోరణాలు పోలవరపు హైమవతి భార్గవ పబ్లిషర్స్, వరంగల్ 2012 181 125.00
132480 హైదరాబాదు స్వాతంత్ర్య సంరంభం ఎన్. వేణుగోపాల్ ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2010 62 25.00
132481 తెలంగాణ పోరాటం ఆదిరాజు వెంకటేశ్వరరావు, బి.యస్.యస్. రామచంద్రరావు ... ... 160 1.50
132482 తెలంగాణ కథ 2005 కర్ర ఎల్లారెడ్డి తెలంగాణ సాహితి 2006 136 70.00
132483 తెలంగాణా ఆంధ్రోధ్యమము మాడపాటి హనుమంతరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 282 42.00
132484 మన తెలంగాణ కర్ర ఎల్లారెడ్డి ... 2006 128 30.00
132485 తెలంగాణ ప్రజారాజకీయాల యుగం బూర్గుల నరసింగరావు రావి నారాయణరెడ్డి అభినందన సంఘం ... 78 5.00
132486 వీర తెలంగాణా సాయుధ సమరం కందిమళ్ల ప్రతాపరెడ్డి కందిమళ్ల ప్రతాపరెడ్డి 1999 196 100.00
132487 తెలంగాణ సర్వస్వం కర్ర ఎల్లారెడ్డి తెలంగాణ సాహితి పబ్లికేషన్స్, వరంగల్ 2009 1071 540.00
132488 జోతిరావ్ ఫూలే 19వ శతాబ్దిలో మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో కింది కులాల వారి ప్రతిఘటన రోజలిండ్ ఓ హాన్‌లన్ / మానేపల్లి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1993 167 17.00
132489 అంబేద్కర్ వికాసభారతావని దిశగా గెయిల్ ఆంవెట్ / ఆర్వీ రామారావ్ అలకనంద ప్రచురణలు 2006 126 60.00
132490 తెలంగాణా పోరాట స్మృతులు ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 120 7.00
132491 ఆటకు పాటకు నోచని బాల్యం ఎస్. హరిపురుషోత్తమరావు కాంపైన్ ఎగెనెస్ట్ చైల్డ్ లేబర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటి 1993 42 5.00
132492 పురాతన సమాజం లూయీ హెన్రీ మోర్గన్ / మహీధర రామమోహనరావు విజ్ఞాన వికాస సమితి, విజయవాడ 1987 496 45.00
132493 ఆధునిక భారత చరిత్ర బిపిన్ చంద్ర / సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1983 280 16.00
132494 భారతదేశ చరిత్రలో ముఖ్య ఘట్టాలు వి. రామకృష్ణారెడ్డి, వి. రామకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1991 325 10.00
132495 ఆధునిక భారతదేశంలో సామాజిక పరివర్తన ఎమ్.ఎన్. శ్రీనివాస్ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1973 186 6.50
132496 కమ్యూనిజం ప్రత్యేక సంచిక భారతదేశంలో మతం ఈడ్పుగంటి నాగేశ్వరరావు ... 1994 ... 10.00
132497 కమ్యూనిజం ప్రత్యేక సంచిక భారతదేశంలో కులవ్యవస్థ ఈడ్పుగంటి నాగేశ్వరరావు ... 1992 100 10.00
132498 సముఖం వేంకట కృష్ణప్ప నాయక కృతము అహల్యా సంక్రందనము డి. చిన్నికృష్ణయ్య ఎమెస్కో బుక్స్ 2011 143 50.00
132499 క్యూబా ర్యూస్ / మోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1984 141 8.00
132500 ఆధునిక చిత్రకళ చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 169 15.00
132501 యస్వి అవలోకనలో చిత్ర శిల్ప జగత్తు యస్వి రామారావు రేఖ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 164 50.00
132502 మానవీయ బుద్ధ అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి షణ్ముఖానంద ప్రచురణలు 2005 210 100.00
132503 మార్క్సిజం - భగవద్గీత యస్.జి. సర్దేశాయ్, దిలీప్ బోస్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 100 7.00
132504 బిడ్డల శిక్షణ చలం స్వీట్‌హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 160 5.00
132505 ధ్యానం, దానధర్మాలతో సర్వరోగ నివారణ సాదుల చంద్రశేఖర రెడ్డి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 64 25.00
132506 మన దేహం కథ ఆలూరి విజయలక్ష్మి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 47 6.00
132507 ఆటిజం ఒక పరిచయం ఫియొనా బ్లీచ్ / పి. లలితాజోషి ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2014 80 60.00
132508 దంతాలు - ఆరోగ్యం కె.ఎల్.వి. ప్రసాద్ సంరక్ష పబ్లికేషన్స్, హన్మకొండ 2002 99 50.00
132509 స్వప్న సందేశం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి ఫ్రాయిడియన్ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1981 242 20.00
132510 పావులూరి గణితం విద్వాన్ తెన్నేటి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 2007 240 65.00
132511 ఆంధ్రరసగఙ్గాధరము వేదాల తిరువెంగళాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1973 800 16.00
132512 పలనాడు వెలలేని మాగాణి రా పులుపుల వెంకట శివయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ... 228 10.00
132513 జులై 30 కాశీపట్నం రామారావు, అత్తలూరి నరసింహారావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1982 195 25.00
132514 గురుజాడ సంస్మరణ సంచిక Gurazada Commemorative Volume South Delhi Andhra Association M. Chalapathi Rau 1976 186 25.00
132515 ధమ్మపదం గజ్జెల మల్లారెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార్ 1996 208 100.00
132516 శ్రీ పాములపర్తి సదాశివరావు సంస్మరణ సంచిక కొండబత్తిని జగదీశ్వరరావు శ్రీ పాములపర్తి సదాశివరావు మెమోరియల్ ఫౌండేషన్, వరంగల్ 2006 100 ...
132517 జయంతి త్రైమాసిక సాహిత్య పత్రిక పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు విశ్వనాథ సాహిత్య పీఠం ప్రచురణ ... 72 50.00
132518 నూరేళ్ళ కన్యాశుల్కం (1892-1992) ప్రత్యేక సంచిక ... వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1992 123 50.00
132519 సి.ఆర్. ఫోటో ఆల్బమ్ చండ్ర రాజేశ్వరరావు / పరకాల పట్టాభిరామారావు Chandra Rajeswara Rao Foundation for Social Programmes 1995 140 100.00
132520 ఆంధ్రప్రదేశ్ ... ... ... 282 ...
132521 ఇప్పుడు (నాటికల సంకలనం) పి.వి. రామకుమార్ ... 2015 247 125.00
132522 వాస్తవం (ఐదు నాటికల సంకలనం) షేక్ సైదా వికాస్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2009 58 ...
132523 రాజహంస (నాటిక) పనసాల చిల్డ్రన్స్ ఆర్ట్ థియేటర్, బాపట్ల 2003 31 20.00
132524 బహురూపి (సాంఘిక నాటిక శిష్ట్లా చంద్రశేఖర్ శ్రీ సద్గురు కళానిలయం, గుంటూరు 2004 48 20.00
132525 నాడు-నేడు (నాటిక) గాడేపల్లి విశ్వనాథం ... 2015 47 ...
132526 నవ నాటికా మాలిక ... అ.జో.వి.భొ. ప్రచురణలు 1999 291 70.00
132527 డా. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నాటక కళాపరిషత్ రాష్ట్రస్ధాయి పోటీ నాటికల సంపుటి 97-98 వై.కె. నాగేశ్వరరావు యువకళావాహిని ప్రచురణ 1998 564 200.00
132528 ఉత్తర రాఘవము (లవకుశ) బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతకవి సరస్వతీ బుక్ డిపో, విజయవాడ -1 ... 140 1.75
132529 మహామంత్రి తిమ్మరసు నాటకము లల్లదేవి యోగప్రభా పబ్లికేషన్స్ ... 72 10.00
132530 మాలనాగమ్మ విద్వాన్ కణ్వశ్రీ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1966 130 2.00
132531 సతీ సులోచన (వీరాంజనేయం) తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం కురుకూరి సుబ్బారావు సన్ 1963 108 2.00
132532 కోకిల (నాటకము) పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్ 1953 125 6.00
132533 పల్నాటి యుద్ధం వరయూరి రామానుజసూరి ... 2001 100 100.00
132534 శ్రీ గిరిజా కళ్యాణము (అయిదు అంకముల పౌరాణిక నాటక రాజము) ఘట్రాజు సత్యనారాయణ శర్మ సోమాశి వేంకటేశ్వరశర్మ, సాంబమూర్తి 1998 86 25.00
132535 సుందరకాండ (గొప్ప పౌరాణిక నాటకము) ఘట్రాజు సత్యనారాయణ శర్మ ... 2002 74 30.00
132536 ధర్మపథం గోనుగుంట శేషగిరిరావు కళాతపస్వి కల్చరల్ సొసైటి, గుంటూరు 2010 76 65.00
132537 తిలకం ఘట్రాజు సత్యనారాయణ శర్మ విశ్వమందిరం, గుంటూరు 1998 88 20.00
132538 బాలనాగమ్మ (ఏడంకముల నాటకము) చెఱకుపల్లి వేంకటరామయ్య కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్ 1946 80 1.40
132539 సామ్రాట్ అశోక్ (నాటకము) తరిగోపుల కోటేశ్వరరావు ... ... 60 ...
132540 రైలాగని స్టేషను అయిదు నాటకాలు పి.వి. రామకుమార్ ... 2015 262 150.00
132541 శ్రీ వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరి రంగస్థల నాటకము మేడూరి గోవిందాచార్యులు కళాతపస్వి కల్చరల్ సొసైటి, గుంటూరు 2000 54 35.00
132542 తులసీ దేవి ముత్తనేని వేంకట చెన్నకేశవులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1957 132 1.50
132543 మహాకవి కాళిదాసు ఆవటపల్లె హనుమంతరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1951 126 2.00
132544 పద్మవ్యూహం (నాటకము) సోమరాజు రామానుజరావు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్ 1963 100 15.00
132545 సీత నాటకము (ఉత్తర రామచరిత్రము) ఊటుకూరి సత్యనారాయణరావు 127
132546 ఫిరదౌసి నరాలశెట్టి రవికుమార్ ... 2011 62 50.00
132547 రాజయోగి (శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారి నాటకము) నాగశ్రీ శ్రీ అరుణోదయ నాట్యమండలి, గుంటూరు 2015 63 ...
132548 శ్రీ పార్వతీ పరిణయము అబ్బరాజు వేంకట కోదండపాణిశాస్త్రి / వెలది సత్యనారాయణ ... 2017 124 ...
132549 పృథ్వీపుత్ గుండిమెడ వేంకట సుబ్బారావు ... 1966 95 2.50
132550 శమంతకమణి దరిశి వీరరాఘవ స్వామి శ్రీ వాసుదేవ సదనం, గుంటూరు 1951 41 1.40
132551 తిరుపతి వేంకటీయము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఫాలాక్ష ప్రచురణ, గుంటూరు 1997 60 25.00
132552 కుమ్మరి మొల్ల రంఘస్థల నాటకము ఇంటూరి వేంకటేశ్వరరావు బి.యల్.యన్. ఆచార్య 1983 120 10.00
132553 రాణాప్రతాప్ (The Lion of Rajasthan) గుండిమెడ వేంకట సుబ్బారావు ... 1953 180 1.80
132554 శ్రీకృష్ణ తులాభారము నాటకం ముత్తరాజు సుబ్బారావు సరస్వతీ బుక్ డిపో, విజయవాడ -1 1969 80 2.00
132555 ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణము మల్లాది అచ్చుతరామశాస్త్రి కురుకూరి సుబ్బారావు సన్ ... 128 2.00
132556 స్వరాజ్య సోపానం గాంధి విజయం దామరాజు పుండరీకాక్షుడు ... 1961 116 2.00
132557 గయోపాఖ్యానము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 120 5.50
132558 శ్రీ వేణీ సంహారము అను భీమప్రతిజ్ఞాపాలనము (పౌరాణిక నాటకము) అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు ... 1970 94 ...
132559 సామ్రాట్ జయచంద్ర ఘట్రాజు సత్యనారాయణ శర్మ జూపూడి రంగరాజు 1997 72 25.00
132560 కంఠాభరణము పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్ ... 156 2.00
132561 ది డెవిల్స్ / ఇండియా టుడే సాంఘిక నాటిక పి.వి. రావు పి.వి. రావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1999 74 20.00
132562 అంతర్నాటకం (నాటిక) రాంజీ ఉదయసాహితీ పబ్లికేషన్స్ 1961 58 1.00
132563 పుటుక్కు జరజర డుబుక్కుమే హాస్యనాటిక దివాకర్ బాబు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1989 56 5.00
132564 కళకార్ - జైహింద్ - ప్రజ - యుద్ధం (మూడు ఏకాంకిలు) కొఱ్ఱపాటి గంగాధరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1963 122 1.50
132565 శుభారంభం ఐదు నాటికలు షేక్ సైదా వికాస్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2004 91 ...
132566 పిల్లల నాటికలు -1 (10 స్టేజీ నాటికలు) బి.కె. విశ్వేశ్వరరావు ఆనందబాల ప్రచురణలు 1993 249 ...
132567 నాటకం డి.వి. నరసరాజు దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1960 104 1.50
132568 టీకప్‌లో తుపాను (నాటకం) ముద్దుకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1969 108 3.00
132569 రాగ ద్వేషాలు కొర్రపాటి గంగాధరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1962 100 1.50
132570 సంధ్యా రాగంలో శంఖారావం జంధ్యాల శ్రీ రామా బుక్ డిపో 1974 122 3.00
132571 నిజం రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 188 9.00
132572 చిల్లరకొట్టు చిట్టెమ్మ నాటకం దాసం గోపాలకృష్ణ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1964 106 2.00
132573 పేరయ్య రాజంట! (నాటకం) సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1965 99 2.00
132574 మహనీయులు నాటకం కె.యస్.టి. శాయి సుమన బుక్ పబ్లిషర్స్ 1973 98 3.00
132575 మహాప్రస్థానం నాటకం ఎన్. తారక రామారావు శ్రీరామా బుక్ డిపో 1975 100 3.00
132576 బొమ్మా - బొరుసు (నాటకం) ఆది విష్ణు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1971 84 2.50
132577 శ్రీ యతిరాజ వైభవము మాఢభూషి వేఙ్కట శేషాచార్యదాసుడు ... 1977 74 2.50
132578 త్యాగరాజస్వామి (పద్యనాటకం) మీగడ రామలింగస్వామి విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్ 2003 60 25.00
132579 నటనాలయం మోదుకూరి జాన్సన్ సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1966 97 2.00
132580 ఫణి ప్రఖ్య శ్రీరామమూర్తి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1961 146 2.00
132581 బలరామ విజయము (పౌరాణిక నాటకము) అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు ... 1977 140 3.50
132582 ఆర్య చాణక్య (నాటకం) డి.యల్. రాయ్ / గుర్రం చెన్నారెడ్డి ... 1985 104 10.00
132583 సారంగధర నాటకము బ్రహ్మశ్రీ మదజ్జాడాదిభట్ట నారాయణదాసు శ్రీమతి కఱ్ఱా శ్యామలదేవి 1979 123 5.00
132584 ఆంధ్ర ప్రతిమా నాటకము పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్యులు పూర్ణప్రజ్ఞ గ్రంథమాల 1978 104 ...
132585 మాయల మరాఠి (బాలనాగమ్మ కథ) బి.యన్. సూరి రాజ్యం పబ్లికేషన్స్ 1955 107 5.00
132586 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస (నాటకం) గంగవరపు శేషాద్రి శ్రీనివాస గ్రంథమాల 1973 76 2.50
132587 ధర్మాభి షేకము (నాటకము) టి. కోటేశ్వరరావు రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1984 120 ...
132588 శ్రీ వేంకటేశ్వర మాహాత్మ్యము (నాటకము) మంచికంటి వేంకటేశ్వరావు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్ 1978 100 4.00
132589 ఛత్రపతి శివాజి (నాటకము) నండూరి రామకృష్ణమాచార్య కవితా ప్రభాస, భీమవరం 1960 64 ...
132590 నారద సంసారము (పౌరాణిక నాటకము) మంచికంటి వేంకటేశ్వరావు శ్రీ తోట రత్తయ్య 1965 92 ...
132591 ఆంధ్రదూతవాక్యము పిసుపాటి విశ్వేశ్వరశాస్త్రి ... 1968 28 0.75
132592 ప్రతాప రుద్రీయము నాటకము వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2000 190 60.00
132593 పల్నాటి భారతం నరాలశెట్టి రవికుమార్ ... 2022 80 100.00
132594 నవ్వులాటలు ఎన్.వి.కె. ప్రసాదు ... 2012 194 ...
132595 ఇప్పుడు (నాటికల సంకలనం) పి.వి. రామకుమార్ ... 2015 247 125.00
132596 కంఠాభరణము పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మక మరియు సంస్కృతి సమితి 2017 144 85.00
132597 సత్యభామా పరిణయము (లేక) నీలాపనిందాపరిహారము అను ఆంధ్రనాటక ప్రబంధము వింజమూరి వీరరాఘవాచార్య 2021 83 100.00
132598 శిల్ప ఆకురాతి శిల్ప ఫౌండేషన్ 2021 133 100.00
132599 కురు సంగ్రామము వట్టికూటి గోపాలరావు ... 2013 108 50.00
132600 కరుణాకుమారుఁడు మన్నె నాగేశ్వరరావు ... 1981 116 8.00
132601 వేణీ సంహారము బులుసు వేంకటేశ్వరులు ... 1965 152 3.50
132602 విద్యాస్పర్థ నామక కుమార భారతము వి.వి.యల్. నరసింహరావు Viswarshi Granthamala 1982 112 5.00
132603 నంది నాటకాలు - నాటికలు టి. ఉడయవర్లు సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ 2010 380 ...
132604 ఖడ్గరాజము పానినేని ఈశ్వర ఏ. ఈశ్వరయ్యశెట్టి అండ్ సన్స్ 1946 47 0.12
132605 రత్నావళి సామవేదం జానకిరామశర్మ ... 1963 96 2.00
132606 స్వప్న వాసవ దత్తము కరుణశ్రీ కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1957 80 1.40
132607 దొంగాటకం విశ్వనాధ కవిరాజు జనతా ప్రచురణాలయం ... 83 1.50
132608 బహుమానం వల్లభనేని వెంకటాద్రి క్రాంతి ప్రసాద్ ప్రచురణలు 1996 119 40.00
132609 భగ్న మనసులు షణ్ముఖ శ్రీ శ్రీ షణ్ముఖ పబ్లికేషన్స్ 1988 100 6.00
132610 రాజపుత్ర తేజః పుంజము రాణాప్రతాప్ సింగ్ ... ... 117 ...
132611 సంచలనం మంతెన సుర్యనారాయణ రాజు ... 1994 43 8.00
132612 సుబ్బారావు ది గ్రేట్ స్త్రీ పాత్ర లేని హాస్య నాటిక మంతెన సుర్యనారాయణ రాజు ... 1994 44 9.00
132613 పండిత రాజము తిరుపతి వెంకట కవులు శ్రీ వైజయంతీ ముద్రాక్షరశాల 1909 75 1.00
132614 మఱమ్మత్ రాయసం వేంకట రమణయ్య ... 1949 74 1.40
132615 శ్రీ రామాంజనేయ యుద్ధం తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ వెంకట రమణ బుక్ డిపో 1982 64 8.00
132616 చిరునవ్వు వెల ఎంత? 52 చిరు చిరునవ్వుల హాస్య కథలు వసుంధర వాహిని బుక్ ట్రస్ట్ 2003 318 150.00
132617 అక్షర పుష్పం కథల సంపుటి పుప్పాల సూర్యకుమారి తిరుమల పబ్లికేషన్స్ 2014 226 70.00
132618 డజనున్నర హాస్య కథలు మాడుగుల రామకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మక మరియు సంస్కృతి సమితి 2018 159 125.00
132619 ఆగామి వసంతం తెలుగుతల్లికి కథా పారిజాతాలు వియోగి శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్ 2013 160 268.00
132620 కిటికీలోంచి వాన ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్ సుకృతి పబ్లికేషన్స్ 2014 204 150.00
132621 అదృష్టదీపక్ కథలు అదృష్టదీపక్ స్వరాజ్యం ప్రచురణ, రామచంద్రపురం 2016 64 50.00
132622 కథ 2014 (1990-2014) వాసిరెడ్డి నవీన్, పాపినేని శివశంకర్ కథాసాహితి 2015 197 65.00
132623 సుజలాం... సుఫలాం కథాసంకలనం చిత్ర సాహసి ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 2012 164 ...
132624 సత్యమేవ జయతే కథలు Volume 1 KRKR 2010 80
132625 పరమార్థ కథా మందారాలు కె. శ్రీదేవి తి.తి.దే. 2019 66 80.00
132626 అద్దం కస్తూరి కథలు కస్తూరి అలివేణి Spatika Media, Hyderabad 2012 140 120.00
132627 అల్పపీడనం దాసరి రామచంద్రరావు VVIT, Nambur 2020 214 150.00
132628 కథామంజరి యాభైమంది ప్రసిద్ధ రచయితల కథానికలు Kurella Someswara Rao సాహిత్య సేవా సమితి ట్రస్టు ... 354 100.00
132629 సంగమం కథల సంపుటి గోటేటి లలితా శేఖర్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2021 128 125.00
132630 నీతికథా మంజరి उपदेशप्रद कहानियं (तेलगु) జయదయాళ్ గోయంద్‌కా / పెన్నా మధుసూదన్ శర్మ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2003 192 9.00
132631 జేబు కథలు పాటిబండ్ల రజని శ్రీమతి సుశీలా నారాయణరెడ్డి ట్రస్ట్ 2004 135 ...
132632 దేశదేశాల అపూర్వ స్ఫూర్తిదాయక కథలు The World's Best Inspiring Stories జి. ఫ్రాన్సిస్ గ్జావీర్ జైకో పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2014 186 195.00
132633 ఆత్మాన్వేషణ కథలు యన్.సి. గోపాలాచారి ... 1999 252 75.00
132634 60 రమ్యమైన చిన్న కథలు జె. సామ్‌ జెబదురై బ్రదర్. ఆర్. ఇశ్రాయేలు 1992 60 5.00
132635 మధురమైన 60, చిన్న కథలు Juicy 60 Stories జె. సామ్‌ జెబదురై బ్రదర్. ఆర్. ఇశ్రాయేలు 1992 60 5.00
132636 ఈ అగ్ని ఆరిపోదు ప్రశాంత్ జీవన్ జ్యోతి ప్రెస్ అండ్ పబ్లిషర్స్ 1989 104 ...
132637 ఖైదీ ఏ.వి. మోహన్రావ్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1998 288 50.00
132638 మల్లెలు - మందారాలు వసుంధర శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1998 215 40.00
132639 పూర్ణిమ యామిని శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1980 250 12.00
132640 లోకక్షేమ గాథలు ధమ్మపదం గాథలు బోధచైతన్య ... ... 160 20.00
132641 కథాసుధ కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ ... 204 20.00
132642 కార్మిక గీతం అక్కినేని కుటుంబరావు సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటి ప్రచురణ 2012 286 150.00
132643 మేరువు నవల నల్లూరి రుక్మిణి విప్లవ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2019 159 90.00
132644 దేవర కోటేశుహోరు తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి ... 2007 192 90.00
132645 పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య నవలలు ... చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 503 500.00
132646 మా అత్తయ్య ... ... 1991 88 ...
132647 పర్వతీయులు శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి లీలా పబ్లిషర్సు ... 176 ...
132648 ఇత్తడి బిందెలు ... ... 1991 46 ...
132649 చేతిరుమాలు Shakespeare ఉదయ శంకర్ ఉదయశంకర్ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1960 46 0.70
132650 సరస్వతీ కటాక్షము హృదయం హృదయానంద ప్రచురణాలయం 1984 32 4.00
132651 శుభాంజలి యార్లగడ్డ కిమిర నవభారత్ బుక్ హౌస్ 1987 302 25.00
132652 నీ మనసే నా మనసు నందం రామారావు స్వాతి 1984 112 ఉచితం
132653 లైఫ్ ఇన్ ఎ కాలేజి నవీన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 270 16.00
132654 అంకమ్మ కథలు తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు టి.వి.ఎస్. అవధానులు 1995 153 40.00
132655 పర్యావరణ కథలు పూర్ణచంద్ర తేజస్వి / శాఖమూరు రామగోపాల్ అభిజాత కన్నడ-తెలుగు భాషా (అనువాద) సంశోధన కేంద్రం 2011 207 150.00
132656 హత్యా రహస్యము పాంచకడీ దేవ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్ 1945 164 1.50
132657 వసుమతీ వసంతము వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు ... 1913 292 1.80
132658 ఇతిహాస మంజరి మేడపాటి సూర్రెడ్డి కవిరాజ పబ్లిషర్సు 1957 108 1.40
132659 కలిమి తెచ్చిన చెలిమి యడవల్లి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1975 47 2.00
132660 మహాశ్వేత కాదంబరి కథలు ముదిగొండ నాగలింగశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1957 132 1.00
132661 Guide to Non-Detailed Prose-Text రాజశిల్పి Vavilala Somayajulu Sri Vignana Manjusha, Guntur 113 1.00
132662 రాజా - అడవి ఎనుము ఆర్.కె. నారాయణ్ / ఎ. వివేకానంద సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్ 1959 36 0.90
132663 గెలుపు యస్సేరావ్ Trends Communications & Graphics 2004 132 50.00
132664 వెన్నెల నీడ భమిడిపాటి రామగోపాలం విశాఖ సాహితి, విశాఖపట్నం 1977 192 10.00
132665 లవ్ లెసెన్స్ శివరామ్ శివరామ్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1997 224 50.00
132666 సప్తసింధు జి.వి. పూర్ణచంద్ కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1991 224 20.00
132667 క్యాంపస్ మేర్లపాక మురళి సత్యవాణి పబ్లికేషన్స్ 2009 270 80.00
132668 నిత్యమల్లి మురయా రాజశ్రీ ప్రచురణలు 1968 168 4.00
132669 వెన్నెల మడుగు మధుబాబు సత్యవాణి పబ్లికేషన్స్ 2004 148 40.00
132670 పెద్దిరాజు విజయం పెట్టి లక్ష్మయ్య యాదవ్ ... 1997 24 ...
132671 ఐయామ్ యువర్స్ వేంపల్లి నిరంజన్‌రెడ్డి జె.పి. పబ్లికేషన్స్ 1995 272 40.00
132672 వేకువ రేకలు డి. సుజాతా దేవి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య 1981 120 8.00
132673 జానకి జి. జోసపుకవి ... ... 146 ...
132674 సుమధురం గుమ్మడి రవీంద్రనాథ్ రేవతి పబ్లికేషన్స్ 2004 239 60.00
132675 గడిచిన ఘడియలు పొతరాజు రామమూర్తి గంగా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1959 274 3.50
132676 మూగనోము బులుసు సరళ శ్రీ విద్యావిహార్ పబ్లికేషన్సు 1968 45 1.00
132677 అంతం హెచ్.కె. అనంతరావ్ / పి. హనుమంతరావు క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్ 1981 183 21.00
132678 కాదంబరి విద్వాన్ విశ్వం ... ... 615 ...
132679 టాప్ రైటర్ పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు నవసాహితి బుక్ హౌస్ 1991 284 ...
132680 మహాంధ్ర సామ్రాజ్య పతనం త్రిపురనేని వేంకటేశ్వరరావు కవిరాజ సాహిత్య విహారము 1975 180 ...
132681 హాట్ టార్గెట్ కొప్పిశెట్టి Phani Publications 1991 260 40.00
132682 ప్రేమ నేరమా? కె. రవీంద్రబాబు స్వాతి 1984 96 ...
132683 ఈ జీవితమింతే లే ఎమ్. హరా స్వాతి 1982 96 ...
132684 హంసావళి (కథావళి) పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1997 190 40.00
132685 సత్యాన్వేషణ విన్నకోట మాధవరావు రసోదయ ప్రచురణ 1970 180 4.00
132686 గుడి గంటలు ఎల్లోరా ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 96 1.00
132687 డెవిల్స్ గేట్ N.S. నాగిరెడ్డి ఎం.కె.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 144 10.00
132688 దాదా N.S. నాగిరెడ్డి ఎం.కె.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 141 8.00
132689 డైనమైట్ 77 గిరిజా శ్రీ భాగవాన్ జి.యస్.బి. పబ్లికేషన్స్ 1989 168 ...
132690 పతనం (శారద 10వ భాగం) శారద విజయ-బాపినీడు పబ్లికేషన్స్ 1969 126 ...
132691 నెంబరు 311 గిరిజా శ్రీ భాగవాన్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ ... 92 ...
132692 చస్తావా?? ప్రేమిస్తావా? కృష్ణమోహన్ ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్ 1965 181 ...
132693 జాలీ జంట (రొమాంటిక్ నవల) మహేష్ శ్రీ పబ్లికేషన్స్ 1966 110 1.25
132694 క్షణికం మాలతీ చందూర్ హంస ప్రచురణ 1956 82 ...
132695 క్రైం కార్నర్ కొప్పిశెట్టి కె.ఆర్. పబ్లికేషన్స్ 1995 242 40.00
132696 ఉరిమే మబ్బులు సి. ఆనందారామం వాణి పబ్లికేషన్స్ 1986 312 25.00
132697 దేవుఁడు లేఁడా? పి.యస్. ఆచార్య అన్నే వెంకట్రామయ్య 1951 330 2.00
132698 ఝంఝూ మారుతం మన్నెం శారద శ్రీ పద్మాలయ ప్రచురణలు 1988 308 ...
132699 వెండి లేఖలు ... ... ... 242 ...
132700 నిశ్శబ్దనాదం నండూరి రామకృష్ణ శ్రీ పద్మాలయ ప్రచురణలు 1991 208 24.00
132701 సమనోహ్లాది (1,2 భాగములు) కవికొండల వేంకటరావు సుమనోహ్లాదిని ప్రచురణలు ... 60 ...
132702 హాట్ టార్గెట్ కొప్పిశెట్టి శివ పబ్లికేషన్స్ 1991 260 30.00
132703 రెండో రోడ్డులో మూడో ఇల్లు మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్ 1997 200 40.00
132704 మహిళామండలి పోతరాజు రామమూర్తి గంగా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1988 176 12.00
132705 శ్రీప్రియ సి. విమలాగణేశ్ ... ... 171 ...
132706 ఖైదీ ఏ.వి. మోహన్రావ్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1984 288 ...
132707 మృణాళిని ఓగేటి ఇందిరాదేవి విశ్వశాంతి పబ్లికేషన్స్ 1993 174 32.00
132708 పూలరథం జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1983 224 15.00
132709 అనురాగ తరంగాలు జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ... 168 45.00
132710 శోరప్రాయం విజయలక్ష్మీ రామకృష్ణన్ నవకేతన్ పబ్లికేషన్స్ 1991 140 20.00
132711 సంకెళ్ళు యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1983 180 12.00
132712 మౌన రాగాలు ప్రయాగ రామకృష్ణ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1981 171 ...
132713 పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు యామిని శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1980 204 ...
132714 వచ్చీరాని వయసు - ప్రేమ మైకం ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1981 296 ...
132715 కొత్త చిగుళ్లు సి. విమలాగణేశ్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ... 204 ...
132716 సమిధ ఎం.వి. అప్పారావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1998 252 50.00
132717 స్టెప్ ఫాదర్ మన్నెం శారద శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ... 168 ...
132718 ప్రేమనౌక ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 160 ...
132719 మనిషి (కథల సంపుటి) పోట్లూరి సుబ్రహ్మణ్యం మహీధర్ పబ్లికేషన్స్ 1994 116 40.00
132720 పూర్ణిమ యామిని శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1980 250 12.00
132721 జీవన యాత్రలో చీకటి వెలుగులు సర్వజిత్ శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్ 1986 160 ...
132722 అనురాగ వంచిత జెజ సుబ్బలక్ష్మి నవకేతన్ పబ్లికేషన్స్ 1991 212 35.00
132723 నిషిద్ద స్వప్నం పులిపాక శ్రీరామచంద్రమూర్తి శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్ 1992 268 44.00
132724 పరిశోధన సామవేదుల గీతారాణఇ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ... 263 ...
132725 పదహారేళ్ళమ్మాయి వసుంధర శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1986 199 16.00
132726 తాళిబొట్టు నెల్లూరి కేశవస్వామి స్వాతి 1983 112 ఉచితం
132727 మంచిని పెంచి చూడు విమలారామం నవయుగ బుక్ సెంటర్ 1978 160 ...
132728 రామచంద్ర విజయము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్ 1996 180 30.00
132729 క్షీరసాగర మథనం శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్ 1961 185 2.50
132730 నీరు నేల మనిషి సుంకోజి దేవేంద్రాచారి యుక్త ప్రచురణలు 2012 237 100.00
132731 కిటికీ బయటి వెన్నెల వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి ... 2014 119 100.00
132732 నువ్వే నేను, నేనే నువ్వు పులిగడ్డ విశ్వనాథరావు కోకిలమ్ గ్రంథమాల 2015 132 80.00
132733 ఒక కథ చెపుతా విను! బి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు, పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి 2008 208 32.00
132734 ఒక కథ చెపుతా విను! బి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు, పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి 2000 190 30.00
132735 మంచు బోమ్మలు వేల్పూరి సుభద్రాదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1983 296 18.00
132736 మంచు తెరలు బి. గోవిందమ్మ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1980 191 10.00
132737 వెన్నెల మట్టి ఇంద్రగంటి జానకీబాల శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1980 180 9.00
132738 ప్రమద యం. లలితకుమారి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1980 236 12.00
132739 ఆట బొమ్మ శారదా హెచ్ రావు సత్యేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్ 1981 240 14.00
132740 గ్యాంగ్‌లీడర్ రేపాల రాఘవరావు శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్ 1993 247 45.00
132741 విధి నవ్వింది సి. విమలాగణేశ్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1980 180 9.00
132742 ప్రేమ పరిమళాలు యన్. భారతీదేవి ప్రతాప్ పబ్లికేషన్స్ 1993 240 38.00
132743 సత్యవతి కథలు పి. సత్యవతి సీతా బుక్స్ 1988 176 ...
132744 మల్లె మొగ్గలు భట్టిప్రోలు కృష్ణమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1998 320 60.00
132745 జలకన్య స్నేహానంద్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1983 144 9.00
132746 రాజీ కె. ఉషారాణి నవకేతన్ పబ్లికేషన్స్ 1991 196 30.00
132747 ఇంద్రచాపం డి.ఎ.ఎ.ఎస్. నారాయణరావు / శ్రీ పురాణం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1988 196 15.00
132748 కైలాస నగరం శ్యాంబాబు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1983 250 15.00
132749 అమానుషం వసుంధర శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1985 240 ...
132750 బద్దెనపూడి సుధారాణి స్వప్న సుందరి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 192 ...
132751 ఆశల శిఖరాలు ముద్రగడ సూర్యప్రకాశరావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1989 208 ...
132752 కన్నీటి కడలిలో పన్నీటి జల్లు పెన్నేరు పాప శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1981 240 ...
132753 అనుభూతీ - అనుబంధం జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1981 172 10.00
132754 వింత మనుషులు వసుంధర శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1985 236 ...
132755 మరో దేవదాసు వాణిశ్రీ కృష్ణచైతన్య పబ్లికేషన్స్ 1981 287 ...
132756 జీవన వీణ ముద్రగడ సూర్యప్రకాశరావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1987 176 ...
132757 నేను అనాధను కాను సి. విమలాగణేశ్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1980 212 ...
132758 వెన్నెల కురిసింది దేవరాజు రవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1987 308 ...
132759 గుడ్ బై.. భూదేవీ గుడ్ బై.. ఎన్.ఆర్. నంది శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1985 264 20.00
132760 ఇంకా ఉంది చాలా దూరం భట్టిప్రోలు కృష్ణమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ... 264 20.00
132761 విషం కురిసిన రాత్రి వాణిశ్రీ కృష్ణచైతన్య పబ్లికేషన్స్ 1991 172 ...
132762 చివరిక్షణం యార్లగడ్డ ప్రతాప్‌కుమార్ Y.V.S. పబ్లిషర్స్ 1994 192 34.00
132763 మల్లెలు - మందారాలు వసుంధర శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1998 215 40.00
132764 చివరకు మిగలనిది యన్. తారక రామారావు యన్నా రెస్ ప్రచురణలు 1988 187 15.00
132765 అస్త్రం చిన్న కథలు కె.ఎల్వీ. ప్రసాద్ సంరక్ష ప్రచురణలు, హనుమకొండ 2011 71 50.00
132766 మనుష్యుల్లో దేవతలు (రోటరీ కథలు) పి.వి.వి. సత్యనారాయణమూర్తి Rtd. డి.వి. రాజు ... 64 ...
132767 కథా షోడశి (తెలుగు కథలు) పి. కామేశ్వరి జయలక్ష్మి ... 2007 92 ...
132768 యథార్థ వ్యథార్థ జీవన చిత్రిత నవల చీకటి ముడులు వి.ఆర్. రాసాని ... 2015 121 75.00
132769 సంస్కార యు.ఆర్. అనంతమూర్తి / ఆర్.వి.యస్. సుందరం కర్నాటక సేవాసమితి 1964 148 ...
132770 మళ్లీ వసంతం (మనస్తాత్త్విక నవల) ఆర్.ఎస్. సుదర్శనం ... 1986 223 20.00
132771 ఆకెళ్ళ కథలు ఆకెళ్ళ విశ్వశాంతి పబ్లికేషన్స్ 2006 154 90.00
132772 వసుంధర సుమన్ ఉషోదయా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 312 30.00
132773 దుష్ట గ్రహ కూటమి గిరిజా శ్రీ భాగవాన్ పాపులర్ పబ్లిషర్స్ 1986 112 ...
132774 కదంబము వావిలాల సోమయాజులు అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 56 0.75
132775 అమ్మఒడి పిన్నమనేని పాములయ్య విజయ సాహితి ప్రచురణలు 2018 112 100.00
132776 లక్ష్మీకల్యాణం పొత్తూరి విజయలక్ష్మి ఎమెస్కో బుక్స్ 2008 174 60.00
132777 హరిజన నాయకుడు ఆచార్య రంగా కిసాన్ పబ్లికేషన్స్ 1987 140 ...
132778 గెంజిగాథ నండూరి రామకృష్ణమాచార్య అజంతా పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాదు 1962 320 15.00
132779 సమాజపు కోరల్లో నా. పార్థసారధి / మాలతీచందూర్ సాహిత్య అకాదెమి 1988 228 30.00
132780 అద్భుత జానపద నవల అగ్నిపథం వక్కంతం సూర్యనారాయణరావ్ క్లాసిక్ బుక్స్, విజయవాడ 2022 431 375.00
132781 యమకూపం అలెగ్జాండర్ కుప్రిన్ / రెంటాల గోపాలకృష్ణ సారంగ బుక్స్ 2011 286 300.00
132782 జల, విద్యుత్ రంగాల సంక్షోభం తెలంగాణా రాష్ట్రం ఏర్పాటు ఎందువల్ల తప్పనిసరి? వాటర్‌గ్రిడ్‌తో ఉభయరాష్ట్రాలకు లబ్ధి వెదిరె వెంకటరెడ్డి, శ్రీరామ్ వెదిరె ... 2009 196 200.00
132783 తెలంగాణ ఉద్యమం రాష్ట్ర అవతరణ తెలంగాణ భావన 1948-70 Nagarjunapu Santhoshkumarachary Bhuvana Publications 256 99.00
132784 తెలుగు తగవు ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2013 104 60.00
132785 సమైక్యతతోనే తెలుగు జాతి ప్రగతి వడ్డేశోభనాద్రీశ్వరరావు వెలగపూడి గోపాలకృష్ణప్రసాద్ ... 48 ...
132786 యుద్ధమల్లుని బెజవాడ శాసనము(లు) ఈమని శివనాగిరెడ్డి - స్థపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ భాష, సాంస్కృతిక శాఖ 2019 66 50.00
132787 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంఘటనలు యమ్.డి. నజీర్ హుసేన్ సరస్వతి పబ్లికేషన్ 2008 48 15.00
132788 భారతీయ సంస్కృతీ వైతాళికులు భక్తకవులు - మార్మిక తత్వవేత్తలు మొదటి భాగము తిరుమూలర్, నాయన్మార్లు, ఆళ్వార్లు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 2004 171 80.00
132789 మనిషి పుస్తకం పరిచయ ప్రసంగం రావు కృష్ణారావు డా. చెలికాలి రామారావు మెమోరియల్ కమిటీ 2022 68 అమూల్యం
132790 డిక్టేటర్‌షిప్ ఆఫ్ ప్రొలిటేరియట్, ఎన్నికలూ కమ్యూనిస్టులూ ఎ. గాంధి ప్రసంగ పాఠాలు డా. చెలికాలి రామారావు మెమోరియల్ కమిటీ 2022 76 20.00
132791 ఏది దేశభక్తి? ఏది జాతీయత? ఏది దేశాభిమానము? ఏది దేశద్రోహము? ఏది రాజద్రోహము? ... లౌకికవాద పరిరక్షణావేదిక, గుంటూరు ... 72 ...
132792 శాతవాహన చరిత్ర వకుళాభరణం రామకృష్ణ ఎమెస్కో బుక్స్ 2017 160 75.00
132793 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ఉజ్జ్వల ఘట్టాలు వకుళాభరణం రామకృష్ణ బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ 2022 120 100.00
132794 అడుగడుగు ... ఆశయ సాధనకే... పోపూరి శివరామకృష్ణ ... 2022 141 250.00
132795 ఆంధ్రుల చరిత్ర బి.యస్.యల్. హనుమంతరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 452 80.00
132796 భారతదేశం పక్షాన విల్ దురంత్ అలకనంద 2022 174 225.00
132797 గుంటూరు జిల్లా అదృశ్య గ్రామాలు మణిమేల శివశంకర్ ... 2022 190 250.00
132798 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 1857-2017 ఎస్.ఎ. విద్యాసాగర్ సిఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రచురణలు 2018 394 300.00
132799 ఒక చరిత్ర కొన్ని నిజాలు... దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు నివేదిత పబ్లికేషన్స్ 2009 158 150.00
132800 కర్షక వేదం (CREDO OF WORLD PEASANTRY) ఆచార్య యన్.జి. రంగ జక్కంపూడి సీతారామారావు శతజయంతి ప్రచురణ 2000 328 125.00
132801 కొండవీటి రెడ్డిరాజులు ఈమని శివనాగిరెడ్డి రెడ్డి సేవా సమితి, కడప 2002 57 30.00
132802 1857 స్వరాజ్య సంగ్రామం స్వాతంత్ర్య వీరసావర్కార్ / విజయ నవయుగభారతి ప్రచురణలు 2001 192 70.00
132803 నేను - నా కుటుంబం తెలుగ రాజకీయాల్లో వారసత్వ పోకడలు పరిశోధనాత్మక ప్రచురణ మదమంచి సాంబశివరావు గ్రీన్ థింకర్స్ పబ్లికేషన్స్ 2017 296 499.00
132804 దళిత ప్రస్థానం జె.యస్. రఘుపతిరావు జనశ్రుతి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2004 171 40.00
132805 మానవతపై దాడి గుజరాత్ మారణకాండ పై విచారణ నివేదిక గౌతమ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2022 192 100.00
132806 నేను తెలుసుకున్న కామ్రేడ్ సుందరయ్య ఎ.పి. విఠల్ సాహితీమిత్రులు, విజయవాడ ... 144 100.00
132807 ఉజ్జ్వల భారత మహోజ్జ్వల గాథలు కస్తూరి మురళీకృష్ణ సాహితి 2016 248 100.00
132808 బహుజన పాలకుడు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్‌ను బాహ్మణులు ఎందుకు అవమానించారు? డి.ఆర్. ఒహల్, ఎస్. వరుణ్ కుమార్ సమాంతర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2021 53 40.00
132809 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యోద్యమం సీతారాం ఏచూరి ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2022 31 30.00
132810 ప్రజారాజ్యం శ్రీశ్రీశ్రీ గురు విశ్వస్ఫూర్తి సైన్స్ యూనివర్స్, హైదరాబాద్ 2008 258 99.00
132811 సంక్షిప్త ప్రపంచ చరిత్ర తల్లాప్రగడ సత్యనారాయణ మూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 325 130.00
132812 రైతు బాంధవుడు ఆచార్య N.G. రంగా గారి తెలుగు రచనల సమీక్ష - జీవన దృశ్యమాలిక అన్నె సూర్యనారాయణ / అన్నె సాంబశివరావు కృషికార్ సేవాసమితి, గుంటూరు 2018 168 200.00
132813 రంగాయిజం (ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా ఆలోచనలు) ఆర్. బాచిన బాచిన ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2017 36 అమూల్యం
132814 1857 మనం మరచిన మహా యుద్ధం ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 297 200.00
132815 నిప్పులాంటి నిజం రాజీవ్‌గాంధీ హత్య దర్యాప్తు ఒక వాస్తవ కథ డి.ఆర్. కార్తికేయన్ / జి. వల్లేశ్వర్ ఎమెస్కో బుక్స్ 2008 304 150.00
132816 వియత్నాం విప్లవ చరిత్ర వాసిరెడ్డి సత్యనారాయణ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2011 150 50.00
132817 నేలతల్లి చెరను విడిపించిన లాంగ్‌మార్చ్ చైనా కథలు ... క్రాంతి ప్రచురణలు 1983 184 6.00
132818 వందేమాతరం నుంచి జనగణమన వరకు వి.హెచ్. దేశాయ్ / ఏ.ఎస్. మూర్తి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1999 245 70.00
132819 విశాఖ ఉక్కు - ఆంధ్రుల హక్కు మహోద్యమం ..మీ త్యాగాలు వృధాకానివ్వం కొల్లా రాజమోహన్‌రావు, సిహెచ్. నరసింగరావు స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ (సిఐటియు), విశాఖపట్నం 2019 112 50.00
132820 తొలి పార్లమెంట్‌లో డాక్టర్ రామారావు పి.యస్. ప్రకాశరావు, బి.ఎస్. శ్రీనివాస్ డా. చెలికాలి రామారావు మెమోరియల్ కమిటీ 2021 231 అమూల్యం
132821 స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంస్థ ఆవిర్భావం - అంతర్థానం ఏటుకూరి కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంస్థ 2015 318 100.00
132822 యూదుల చరిత్ర చరిత్రలో యూదులు ఆర్. శర్మ లెప్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2019 70 40.00
132823 శాసనాలు సామాజిక, సాంస్కృతిక చరిత్ర నాగోలు కృష్ణారెడ్డి వి.వి.ఐ.టి, నంబూరు 2021 231 200.00
132824 తరతరాల భారత చరిత్ర రొమిలా థాపర్ / సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2015 179 100.00
132825 ఇదీ సుపరిపాలన వనం జ్వాలా నరసింహారావు అలుగు ప్రచురణలు 2016 328 250.00
132826 Holy Destination of India with Suncros Bennett Times Group Books 2009 110 300.00
132827 Tehri Dam is a Time Bomb T. Shivaji Rao T. Lavanya Lata 1992 41 25.00
132828 Story of the I.N.A. S.A. Ayer National Book Trust, India 2002 117 41.00
132829 Governance with a Difference Vanam Jwala Narasimha Rao Emesco 2017 462 250.00
132830 Indian Heritage & Culture B. Emmanuel 83
132831 ముముందుకు సాగుతున్న రైతాంగ పోరాటాలు చుట్టుముడుతున్న ప్రభుత్వ నిర్భంధ కాండ ... క్రాంతి ప్రచురణలు 1983 331 ...
132832 ది లాస్ట్ లెక్చర్ ర్యాండీ పౌష్ / పోలంరెడ్డి శ్రీలక్ష్మి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2008 235 ...
132833 డబ్ల్యు.టి.ఓ. బలిపీఠంపై భారత వ్యవసాయం వేములపల్లి వెంకట్రామయ్య అఖిలభారత రైతు కూలి సంఘం 2001 42 8.00
132834 భారతీయ ఔన్నత్యం ప్రపంచ ప్రముఖుల మనోభావాలు సలీల్ గేవాలి అకడమిక్ పబ్లికేషన్స్, షిల్లాంగ్ 2013 144 150.00
132835 అమెరికా ప్రభుత్వం గెరాల్డ్ డబ్ల్యు. జాన్‌సన్ / డి.ఎం.రాజు తెలుగు వెలుగు బుక్స్ 1966 302 ...
132836 సమానత్వంలో' నించి అసమానత్వం' లోకి! రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్ 1990 213 12.00
132837 నేటి భౌతిక నాగరికత ఎ.వి.వి. నరసింహమూర్తి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1964 130 1.50
132838 రెక్కవిప్పిన రివల్యూషన్ ఏంజెలో కాట్రోచ్చీ / శ్రీశ్రీ ఉద్యమసాహితి, కరీంనగర్ ... 112 ...
132839 శాశ్వత పరిపోషణ రెండవ భాగము జె.సి. కుమారప్ప / తత్వానందస్వామి ది ఓరియన్‌ట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ 1962 120 6.00
132840 నెహ్రు దారిలో శాస్త్రీ జీ ... వసంతరాయ్ Hanuman Publications 91
132841 ప్రపంచ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం - దాని పరిణామం చండ్ర పుల్లారెడ్డి, మానికొండ సుబ్బారావు మార్క్సిస్టు ప్రచురణలు 1967 335 4.00
132842 మలగని దివ్వెలు నిమ్మగడ్డ జనార్దనరావు ... 2022 160 ...
132843 ద్రావిడ భాషలు పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 448 40.00
132844 రాజకీయాల మధ్య తీరిక వేళలు రామ్ మనోహర్ లోహియా / రావెల సాంబశివరావు ఎమెస్కో బుక్స్ 2010 228 100.00
132845 తెలుగు కవుల సంస్కృత ప్రయోగాలు ... ... ... 234 ...
132846 విదిత సాహిత్య వ్యాస సంపుటి పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2014 244 150.00
132847 దీపిక అభ్యుదయ సాహిత్య వ్యాస సంపుటి పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2021 256 200.00
132848 దీపిక అభ్యుదయ సాహిత్య వ్యాస సంపుటి వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 112 70.00
132849 ఆరునెలల తెలుగు కవితలు ఒక పరిశీలన సూర్యదేవర రవికుమార్ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1993 62 15.00
132850 సాహితీ ప్రదీప్తి (ఆచార్య గంగప్ప సప్తతి వసంతాల సాహిత్య ప్రదీప్తి) వెన్నిశెట్టి సింగారావు, నాగభైరవ ఆదినారాయణ ఆచార్య గంగప్ప సాహితీ పురస్కార కమిటి 2007 96 70.00
132851 అడిదము సూరకవి సాహిత్య సమాలోచనము కఠెవరపు వెంకట్రామయ్య జ్యోత్స్నా ప్రచురణలు 1993 170 48.00
132852 గాయపడ్డ గుండెకేక సంగుభొట్ల సాయిప్రసాద్ సాంఖ్యాయన ప్రచురణలు 2002 63 20.00
132853 రిలేషన్స్ నల్లమోతు శ్రీధర్ Vasireddy Publications 2015 128 100.00
132854 సాహిత్యానుభవం వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి సుశీలా నారాయణరెడ్డి ట్రస్ట్ 2005 166 50.00
132855 పద్యార్చన (విద్యార్థుల పద్య రచనలు) ... శ్రీ బుర్రా అప్పలరాజు, రామన్నదొర, తుమ్మల వెంకట్రాయుడు స్మారక జిల్లా ప్రజాపరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ... 20 ...
132856 20వ శతాబ్ది తెలుగు కవిత్వం కడియాల రామమోహనరాయ్ బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ 2022 334 అమూల్యం
132857 అప్పాజోస్యుల విరచిత యుగళ తారావళి వెలువోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి ... 2021 142 150.00
132858 అలనాటి ఆకాశవాణి ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు ... 2014 200 180.00
132859 మందార మంజరి ముదిగొండ శివప్రసాద్ కామన్‌ వెల్త్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1969 132 3.00
132860 ఆంధ్ర శతక వాఙ్మయము కె. గోపాలకృష్ణరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1975 58 2.50
132861 ఇష్టవాక్యం దర్భశయనం శ్రీనివాసాచార్య పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 168 90.00
132862 ఆల్ ఇన్ వన్ ఓంకార్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 328 125.00
132863 కథాకృతి (పరిచయాలు - పరామర్శలు) మూడవ భాగం విహారి శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్ 2014 166 100.00
132864 కత్తి పద్మారావు సాహితీసాక్షాత్కారం మొయిలి శ్రీరాములు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2006 269 150.00
132865 కృష్ణశాస్త్రి కవితావైభవం (శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ప్రధమ వర్ధంతి సందర్భంగా) ... సాంస్కృతీ సమాఖ్య, అమలాపురం ... 46 3.00
132866 శ్రీ రంగనాథ రామాయణము ప్రేయోరస పోషణము మైలవరపు లలిత కుమారి ... 2022 252 250.00
132867 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం - IV బాల సాహిత్యం, యాత్రా రచన వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 240 100.00
132868 సిరికోన సాహితి గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ, ఏల్చూరి మురళీధరరావు సాహితీ సిరికోన 2019 174 100.00
132869 రాయలనాటి రసికతా జీవనము పుట్టపర్తి విద్యోదయ పబ్లికేషన్స్ 1955 60 1.40
132870 సాహిత్య సంపద కె. రామమోహన రాయ్ మారుతీ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1997 92 12.00
132871 పుట్టని బిడ్డకు తల్లి ఉత్తరం ఒరియానా ఫాలసీ / ఓల్గా ఫెమినిస్టు స్టడీ సర్కిల్, హైదరాబాదు 1989 118 8.00
132872 పిక్ విక్ క్లబ్ చార్లిస్ డికెన్సు / పి. శ్రీనివాసన్ విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ కో., 1966 100 2.00
132873 చమత్కారమంజరి చిలకమర్తి (1 మరియు 2 భాగములు) చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్ 2008 194 60.00
132874 కవితా హారతి ఎమ్వీయల్ ఫీనిక్స్ బుక్స్ 1974 76 2.50
132875 వరదకాలం అబ్బూరి వరదరాజేశ్వరరావు / సమ్మెట నాగమల్లీశ్వరరావు విశాలా గ్రంధశాల 1990 204 25.00
132876 కాకిలోకం కథలు కథనాలు కవితలు దేవరపల్లి మస్తాన్‌రావు పురోగామి ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1998 107 20.00
132877 కవిరాజ మార్గము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజ త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరి శతజయంతి ప్రచురణ .. 50 5.00
132878 సాహిత్యం - సత్త్వదర్శిని జంధ్యాల కనకదుర్గ జంకదు ప్రచురణలు, గుంటూరు 2021 238 150.00
132879 పలనాటి కవుల చరిత్ర బెజ్జంకి జగన్నాథాచార్యులు పల్నాటి సాహిత్యపీఠం 2020 168 200.00
132880 ప్రశ్నోత్తర చిత్రా లఙ్కారమ్ సూరపనేని వేణుగోపాలరావు ఆనందవర్ధన 1991 176 40.00
132881 జాషువా సాహితీ తపస్సు అమృతపూడి రాజారావు ... ... 160 75.00
132882 చరిత్ర గతి మార్చిన పుస్తకాలు బెజవాడ శరభయ్య పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 120 60.00
132883 తెలుగు సాహిత్య సమీక్ష (మొదటి సంపుటము 1500 వరకు) జి. నాగయ్య నవ్య పరిశోధక ప్రచురణలు 1983 556 ...
132884 పూర్వకవుల అద్భుతాలు (తాత్పర్యసహితము) గుళ్ళపల్లి వేంకట నాగ శ్రీరామ శర్మ నోరి నరసింహ శాస్త్రి చారిటబుల్ ట్రస్టు 2016 99 ...
132885 ఎరుక (సాహిత్య వ్యాసాలు) పెన్నా శివరామకృష్ణ చుక్కా రామయ్య విద్యాపీఠం 2005 119 50.00
132886 వ్యాస మంజూష వొటారి చిన్నరాజన్న వొటారి పబ్లికేషన్స్ 2013 100 అమూల్యం
132887 రచన - రసన మాకినీడి సాహిత్య వ్యక్తిత్వ సమీక్ష సి. నారాయణరెడ్డి, మిరియాల రామకృష్ణ సౌమ్య పబ్లికేషన్స్ 2001 88 25.00
132888 అంజలి చిల్లర శేషగిరి రావు సంక్రాంతి మిత్రులు 2012 104 50.00
132889 షేక్ప్సియర్‌ను తెలుసుకుందాం కాళ్ళకూరి శేషమ్మ కాళ్ళకూరి శైలజ, దేవినేని సీతారావమ్మ ఫౌండేషన్ 2022 189 150.00
132890 ప్రభావతీ ప్రమ్యుమ్నం The Sources of Prabhavati Pradyumnam P. Lakshmikantham Oriental Research Institute Publications 1933 28 0.80
132891 పల్నాటి వీర చరిత్ర నాగశ్రీ నవరత్న బుక్ సెంటర్ 1989 92 10.00
132892 పల్నాటి వీరుల చరిత్ర పి.వి. ఆచార్య వలివేటి శ్రీనివాసరావు 2014 84 72.00
132893 యుజిసి జాతీయ సదస్సు ఆధునిక సాహిత్యంలో బాలల సమస్యల చిత్రణ పి. కుమారి నీరజ తెలుగు అధ్యయన శాఖ ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల 2015 187 ...
132894 రాగ నర్తన గొట్టిపాటి నరసింహస్వామి వంశీ ప్రచురణలు 2001 118 70.00
132895 ఆత్మక్షోభ (క్రైస్తవ సాహిత్య కవితలు) అభ్యుదయశ్రీ గ్లోరియా పబ్లికేషన్స్ 1998 127 30.00
132896 చెరుకూరి చిరు మెరుపులు (పునర్ముద్రణ) / చెరుకూరి భావనా స్రవంతి గేయ గుచ్ఛము చెరుకూరి వీరయ్య ... 2007 44 / 78 ...
132897 అల్విదా కౌముది సాహితీమిత్రులు, విజయవాడ 2012 165 100.00
132898 పద్య లేఖావళి కోగంటి దుర్గామల్లికార్జునకవి ... 1967 24 0.50
132899 శ్రీ ధ్రువ విజయము శ్రీ కేశవతీర్థ స్వామి శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమము 1956 32 0.80
132900 ఆవేదన కొడాలి దామోదరయ్య విజ్ఞాన సాహితి, విజయవాడ 1976 54 1.50
132901 కావ్యమాల సన్నిధానము సూర్యనారాయణశాస్త్రి ... ... 124 1.50
132902 ఏకావళి వేలూరి శివరామశాస్త్రి ... ... 111 ...
132903 కుమారీ గేయాలు సీత కామాక్షీ పబ్లికేషన్స్ 1945 58 1.50
132904 గేయ వల్లరి గోపరాజు హైమవతి ... 1991 190 20.00
132905 కన్నెవాగు మొవ్వ వృషాద్రిపతి ... ... 89 25.00
132906 మణిమంజరి చలసాని లక్ష్మీనారాయణ వర్మ పీపుల్సు నర్సింగ్ హోమ్ 1991 80 ...
132907 సాధన కాకాని నరసింహారావు మధురకవి ప్రచురణలు, గుడివాడ 1964 28 1.50
132908 సువర్ణ మాల కాకాని నరసింహారావు ... ... 58 ...
132909 కవితాంజలి త్రిపురనేని వేంకటేశ్వరరావు కవిరాజ సాహిత్య విహారము ... 56 2.00
132910 నవోదయము తుమ్మలపల్లి వెంకటరత్నం ... 1968 52 1.00
132911 ఆంధ్రభారతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి భారతీనికేతన్, విజయవాడ ... 45 1.25
132912 విశిష్ట భారతి త్రిపురనేని వేంకటేశ్వరరావు కవిరాజ సాహిత్య విహారము ... 73 ...
132913 పసిఁడి పలుకులు (ప్రథమరాశి) కె.సి. జాను ... 1966 62 1.50
132914 మఘవలయము (తెలంగాణ స్వాతంత్ర్య సమర గాథ) ఎఱ్ఱోజు మాధవాచార్యులు అప్పరాయ గ్రంథమాల 1965 45 1.50
132915 తపోభంగం బి.ఎన్. శాస్త్రి సరస్వతీ నిలయం 1974 52 2.25
132916 ఊరవతలి సూరీడు చెన్నా సన్యాసిరావు అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2000 64 15.00
132917 శ్రీకాకుళం నా ప్రతిబింబం రామిశెట్టి సాహితీ సాంస్కృతిక సమాఖ్య 2009 113 125.00
132918 శ్రీవత్సాంకం (స్మృతికావ్యం) Algati Thirupathi Reddy /ఎన్.వి.ఎన్. చారి శ్రీవత్సాంక మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2016 183 ...
132919 పురుషోత్తముఁడు చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి ... 2006 244 100.00
132920 ప్రణయ తరంగిణి పృధ్విశ్రీ విద్వాన్ కళాశాల 1993 77 9.00
132921 పద్య లేఖావళి - 3 కోగంటి దుర్గామల్లికార్జునకవి ... ... 24 ...
132922 రెక్కలగుర్రం రెక్కలు రమణ యశస్వి యశస్వి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2016 118 80.00
132923 ఆలోలాంతరాళాలలో ... యస్.వి. రామారావు తెనాలి ప్రచురణలు 2022 256 150.00
132924 సౌందర్య సుగంధాలు బండి ప్రసాదరావు తెలుగు భాషాభివృద్ధి సమితి 2018 104 50.00
132925 సాగరఘోష గరికపాటి నరసింహారావు ... 2009 313 120.00
132926 ప్రతిజ్ఞ కవితాసంపుటి కె. శరచ్చంద్ర జ్యోతిశ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 72 80.00
132927 నానీల వాణి ఎరుకలపూడి గోపీనాథరావు మహిత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2016 68 80.00
132928 యుగోదయంలో నా ప్రార్థన విభావరి అనిబద్ధ కవితలు పల్లవ హనుమయ్య అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2022 238 250.00
132929 నీ కోసం నువ్వు ... Kotha SreeKrishna 2012 160 49.00
132930 కావ్యమాల చల్లా సీతారామాంజనేయులు ఆంధ్ర నలందా ప్రచురణలు ... 44 2.50
132931 సంతకం మోతుకూరి అశోక్‌కుమార్ మంజీరా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1992 66 12.00
132932 మహాకవి, మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ గీతాలు అల్లూరి వేంకట నరసింహరాజు రవి పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2015 95 100.00
132933 జనం నుంచి జనంలోకి ఏటుకూరి ప్రసాద్ నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2021 195 100.00
132934 మహారాణి రుద్రమదేవి (పద్యకావ్యం) వావిలాల నరసింహారావు అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2022 127 125.00
132935 శాతవాహన చరితము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ ... 1980 143 ...
132936 చైతన్య కిరణాలు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు 2002 81 40.00
132937 శ్రీ సర్వధారి ఉగాది కవితలు ఎస్. గంగప్ప, తేళ్ల సత్యవతి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 2008 60 అమూల్యం
132938 లెనిన్ జీవిత కథ మరీయా ప్రిలెజాయెవా ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1977 197 ...
132939 బాలగంగాధర తిలక్ యన్.సి.యస్. పార్థసారధి వేంకట్రామ అండ్ కో., 1965 146 2.50
132940 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ జీవితం నర్రా కోటయ్య కవిరాజ సాహితీ సదనమ్, హైదరాబాద్ 1987 44 5.00
132941 ఓ సంచారి అంతరంగం కుప్పె నాగరాజు / రంగనాథ రామచంద్రరావు మల్లవరపు వెలువరింతలు 2017 192 200.00
132942 ఒక హిమాలయ యోగి ఆత్మకథ 75 Years యోగశ్రీ వజ్ర వైజయంతి కె. వేణుగోపాల్‌రావు The Yoga School Friend's Society 2021 344 250.00
132943 రామయ్య జ్ఞాపకాలు చుక్కా రామయ్య జూలూరు గౌరీశంకర్ స్పృహ సాహితీ సంస్థ 2005 89 45.00
132944 ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సభలకు చంద్రిగాడి యాత్ర రవీంద్రనాధ్ గుత్తికొండ ... 2010 102 అమూల్యం
132945 మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ధర్మప్రచార పరిషత్, తి.తి.దే. ... 32 ...
132946 తలపుల జలధిలో ... కోడూరు పుల్లారెడ్డి ... 2009 230 200.00
132947 శ్రీ శారదాంబ దివ్యసన్నిధి శృంగేరి ... Vidya Bharati Press 2014 46 20.00
132948 Divine Showers (Teachings of Sri Sri Sri Viswayogi Viswamji) Palaparty Yasodhara 72
132949 స్వామి వివేకానంద జీవితం - సందేశం ... రామకృష్ణ మఠం & రామకృష్ణ మిషన్ ... 143 5.00
132950 శ్రీ గురుదత్త సిద్ధసంకల్పము (లౌకిక సమస్యలకు పరిష్కారము) టి. శైలజ దేవిమాయి పబ్లికేషన్స్ 2016 92 ...
132951 జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎప్పుడైనా ... జె. లక్ష్మి రెడ్డి ప్రచురణ విభాగం, సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ భారత ప్రభుత్వం 1998 153 55.00
132952 నిరంతర కర్మయోగి డాక్టర్ కొండబోలు బసవపున్నయ్య గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ ... 22 ...
132953 జీవన సంధ్య వాయిస్ ఆఫ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ‘సీ’నియర్ కబుర్లు సుధామ స్నేహిత స్రవంతి 2022 144 120.00
132954 సత్సంప్రదాయానికి మరో పేరు శ్రీ కళ్ళం హరనాథరెడ్డి ... ... ... 15 ...
132955 నా జీవితంలో భగవాన్ యలమంచిలి రజనీ దేవి ... ... 30 ...
132956 డాక్టర్ సంజీవదేవ్ సాహిత్యం 1 తెగిన జ్ఞాపకాలు సంజీవదేవ్ / వెలగా వెంకటప్పయ్య డాక్టర్ సంజీవదేవ్ ఫౌండేషన్ 1999 360 100.00
132957 పరమాత్మ దర్శనం : శ్రీ స్వామి సమర్థ అక్కల్‌కోట మహారాజ్ కోట నారాయణమూర్తి ... 2012 271 ...
132958 సంస్మృతులు శివవర్మ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 1998 164 20.00
132959 సంస్కృతాంధ్ర ప్రాచీన కవులు మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1998 91 18.00
132960 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు గుమ్మనూరు రమేష్‌బాబు పల్లవి పబ్లికేషన్స్ 1994 107 18.00
132961 హిందూ రాష్ట్ర స్ధాపకుడు శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి చరిత్ర వేదవ్యాస వేదవ్యాస భారతీ ప్రచురణలు 1990 165 ...
132962 భారతరత్న మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య వి. బందా Book Center, Guntur 1997 58 20.00
132963 అద్భుత చారిత్ర మల్లాప్రగడ శ్రీవల్లి శ్రీ విశ్వజననీపరిషత్ 2011 96 60.00
132964 ఇందిరా గాంధి అలక్సాందర్ గొరేవ్ సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు 1989 51 ...
132965 ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు దివ్యౌషధ అన్వేషణాశీలి జీవితం రాజీ నరసింహన్ అలకనంద 2005 116 60.00
132966 అమరజీవి సమరగాథ వై.యస్.శాస్తి, బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ సొసైటీ 2001 264 200.00
132967 ఆచార్య రంగా జీవిత చరిత్ర కొన్ని సంఘటనలు దరువూరి వీరయ్య రంగాజీ శత జయంత్యుత్సవ సందర్భంగా 2000 257 అమూల్యం
132968 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి డాక్టర్ పట్టాభి ఆంధ్రాబ్యాంక్ భావరాజు నరసింహారావు 1987 48 ...
132969 ప్రతిభాశాలి పప్పూరు రామాచార్యులు జీవిత కథ రావినూతల శ్రీరాములు ... 2005 60 30.00
132970 స్మృతి పీఠం ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్ 2002 142 25.00
132971 అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు తాళ్ళూరి సత్యనారాయణ ... 2002 102 30.00
132972 షహీద్-యే-ఆజమ్ అష్ఫాఖుల్లా ఖాన్ సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తెలుగు ఇస్లామిక్ పబ్లికేషన్స్ 2006 72 25.00
132973 గమనాగమనం ఆలూరి భుజంగరావు రాహుల్ సాహిత్య సదనం 1999 116 30.00
132974 మహోన్నత వ్యక్తి సర్ ఆర్థర్ కాటన్ దరువూరి వీరయ్య ... 2000 64 ...
132975 గ్రీక్ తత్త్వవేత్త సోక్రటీస్ జీవితం. తాత్త్వికత శ్రీ విరించి జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1994 104 15.00
132976 దీనజనబాంధవుడు శ్రీ వేముల కూర్మయ్య జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్ 2000 176 40.00
132977 విజ్ఞాన శాస్త్రం రేడియం మహిళ మారీక్యూరి ... హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1989 48 ...
132978 తెలుగు వెలుగులు ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ ... 39 ...
132979 లోకమాత కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే. 1992 47 3.00
132980 పూలజడ కందేపి రాణీప్రసాద్ స్వాప్నిక్ ప్రచురణలు 2018 72 80.00
132981 మాట పి.వి.వి. సత్యనారాయణమూర్తి పి.వి.యం. రామజోగయ్య 2017 74 75.00
132982 తిరిగిచూస్తే .. పొట్లూరి నారాయణదాసు ... 2015 24 ...
132983 జ్ఞాపకాల ప్రవాహం యక్కలూరి వై శ్రీరాములు కౌండిన్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 93 90.00
132984 The Dreamer's Departure Tributes to Burgula Narsing Rao Telangana Martyrs' Memorial Trust, Hyderabad 2021 155 100.00
132985 పద్మభూషణ్ ఉప్పులూరి గణపతి శాస్త్రి జీవిత చరిత్ర వి.వి.జి. శాస్త్రి శ్రీ ఉప్పులూరి గణపతిశాస్త్రి వేదశాస్త్ర పరిషత్తు 2003 159 50.00
132986 డా. అల్లూరి వేంకట నరసింహరాజు కథలు - గాథలు శ్రీమతి అల్లూరి సుభద్రాదేవి ప్రజహిత ప్రచురణలు 2015 120 100.00
132987 ఆమె అస్తమించలేదని ... సావిత్రి అరణ్య కృష్ణ ... 2018 189 150.00
132988 బంగ్లాదేశ్ అమ్మ ... ... ... 24 ...
132989 అవధూత వేణుగోపాలస్వామి (జీవితం-బోధలు-పూజలు) తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు తుమ్మల సేవా సంఘం 2010 128 50.00
132990 శ్రీ తుమ్మల వేణుగోపాల స్వామి (దత్తాత్రేయ) జీవితం తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు తుమ్మల సేవా సంఘం 2010 96 40.00
132991 శ్రీ చరణుల దివ్య చరిత పంతుల రామలింగస్వామి ఆదిశంకరా ట్రస్టు ... 79 ...
132992 దివ్యానుభవాలు మురుకుట్ల కామేశ్వరి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి 1999 178 33.00
132993 శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వామి వారితో సంభాషణలు ఆర్. కృష్ణస్వామి ఆయ్యర్ / తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ శారదాపీఠమ్, శృంగేరి 1977 141 30.00
132994 అనుభవసారం మన్నవ బుచ్చిరాజుశర్మ శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్ 1985 72 8.00
132995 భక్త సప్త రత్నాలు भक्त सप्त रत्नालु (तेलुगु) హనుమాన్ ప్రసాద్ పొద్దార్ / బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతాప్రెస్ - గోరఖ్‌పూర్ 2012 92 10.00
132996 బాలల బొమ్మల బాల భక్త విజయం బి.హెచ్.యస్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్ 2005 56 16.50
132997 సి.పి. బ్రౌన్ చరిత్ర జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1992 86 ...
132998 మార్క్సిస్టు గాంధీ బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ బి.ఎల్. నారాయణ బొల్లిముంత ఫౌండేషన్, తెనాలి 2017 16 20.00
132999 డాక్టర్ కొల్లూరు వెంకట్రాయుడు శ్రీమతి (బిక్కిన) లక్ష్మీకాంతమ్మ జీవితం : సందేశం వెలగా వెంకటప్పయ్య కొల్లూరు, బిక్కిన కుటుంబ సభ్యులు 1999 120 ...
133000 ఫాక్షన్ మాఫియా (రాయలసీమలో ముఠా కక్షలపై నివేదిక) ... ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరహక్కుల సంఘం 2011 207 75.00