వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -123

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
90001 The Great Invasion Leonard Cottrell Pan Books Ltd, London 1958 255 2.00
90002 Everyday Life in Ancient Greece C.E. Robinson Oxford At the Clarendon Press 1946 159 2.00
90003 Essays and Lays of Ancient Rome Lord Macaulay Cassell and Company, Ltd 542 5.00
90004 The Borgias Michael Mallett Granadha Publishing Limited 1969 318 2.50
90005 A History of Greece to the Death of Alexander The Great J.B. Bury Macmillan And Co., Limited 1952 925 4.00
90006 The Tutorial History of Greece W.J. Woodhouse University Tutorial Press Ltd 505 2.50
90007 History of Greece 472 2.00
90008 The Greeks H.D.F. Kitto Penguin Books 1951 256 5.00
90009 Reece Under The Romans George Finlay J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1927 469 2.50
90010 The Spanish Revolution 1931-39 Leon Trotsky Pathfinder Press, New York 1973 446 55.00
90011 Radical Perspectives on the Rise of Fascism in Germany 1919-1945 Michael N. Dobkowski & Isidor Wallimann Cornerstone Publications, Kharagpur 1989 320 150.00
90012 The Yellow Spot Victor Gollancz Ltd 1936 287 2.50
90013 750 Years of Berlin Manifesto 1987 77 20.00
90014 The Habsburg Monarchy 1809-1918 A.J.P. Taylor Penguin Books 1981 304 5.00
90015 The German Democratic Republic Panorama DDR 1989 192 20.00
90016 The Last Days of Hitler H.R. Trevor Roper Pan Books Ltd, London 1952 267 2.50
90017 Germany Puts The Clock Back Edgar Ansel Mowrer Penguin Books 1938 282 2.50
90018 The Rise And Fall of The Third Reich William L. Shirer Fawcett Crest, New York 1988 1599 195.00
90019 Swiss Neutrality Edgar Bonjour George Allen & Unwin Ltd 1948 134 5.00
90020 The Renaissance in France 1488-1559 Anne Denieul Cormier George Allen & Unwin Ltd 1969 328 100.00
90021 France Since 1930 John E. Talbott Quadrangle Books, New York 1972 245 55.00
90022 Henry V and the Invasion of France E.F. Jacob The English Universities Press Ltd 1963 207 2.50
90023 The French Revolution Volume One Thomas Carlyle J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1931 351 2.00
90024 The French Revolution Thomas Carlyle Glascow Collins Clear Type Press 414 1.00
90025 The French Revolution Hilaire Belloc Williams & Norgate, Ltd 1926 256 2.00
90026 Europe and The Czechs S. Grant Duff Penguin Books 1938 250 2.50
90027 This is Communist Hungary Robert Delaney Henry Regnery Company 1958 350 2.50
90028 The Ideology of Revolution Edmund O. Stillman Free Europe Press, New York 1957 37 2.50
90029 70th Anniversary of Czechoslovakia Nehru Centenary The Embassy of Czechoslovak 1988 80 2.00
90030 The Agony of Czechoslovakia A.P. Jain The Committee for Defence of Czechoslovakia, New Delhi 69 2.50
90031 German Mosaic An Album for Today Suhrkamp Verlag 1972 445 20.00
90032 A History of Asia Rhoads Murphey Harper Collins Publishers India, New Delhi 1996 461 320.00
90033 Spotlight on Asia Guy Wint Penguin Books 1955 221 2.50
90034 Inside Asia John Gunther Harper & Brothers New York and London 1939 599 25.00
90035 Inside Asia 1942 War Edition John Gunther Hamish Hamilton London 1939 411 2.50
90036 Glory And Bondage Edgar Snow Victor Gollancz Ltd 1945 263 3.00
90037 Chinas Millions Anna Louise Strong Victor Gollancz Ltd 1936 416 4.00
90038 China The Myth of a Super Power Shashi Bhushan Progressive Publications, New Delhi 1976 216 65.00
90039 An Outline History of China Bai Shouyi Foreign Languages Publishing House 1982 565 55.00
90040 China And Her Neighbours Progress Publishers, Moscow 1981 221 80.00
90041 The Chinese Betrayal B.N. Mullik Allied Publishers Private Limited 1971 650 20.00
90042 Pakistan and China B.N. Goswami Allied Publishers Private Limited 1971 160 25.00
90043 Understanding China A.B.K. Prasad Jana Sahiti, Vijayawada 1974 95 3.50
90044 The Chinese Revolution and Maoism Mohit Sen Communist Party Publication 1975 71 1.00
90045 Red China Today Edgar Snow Penguin Books 1970 749 2.00
90046 The Opium War Foreign Languages Publishing House 1976 130 20.00
90047 History of May Day Alexander Trachtenberg Visalaandhra Publishing House 2007 30 10.00
90048 Stories of The Long March Foreign Languages Publishing House 137 20.00
90049 A Concise History of China Jian Bozan Foreign Languages Publishing House 1981 264 20.00
90050 China handbook Series History Foreign Languages Publishing House 1982 188 20.00
90051 China A General Survey Foreign Languages Publishing House 1979 252 10.00
90052 Aggressions China Do Vang Ly Siddhartha Publications Private Ltd 1960 168 2.50
90053 China Shakes the World Jack Belden Penguin Books 1970 688 5.00
90054 An Eye to China David Selbourne Sangam Books 1978 215 5.00
90055 Out of Maos China 123 2.00
90056 800,000,000 The Real China Ross Terrill Penguin Books 1975 267 20.00
90057 Imperial China Franz Schurmann Penguin Books 1972 298 2.50
90058 Communist China Franz Schurmann Penguin Books 1968 647 25.00
90059 The Birth of Communist China C.P. Fitzgerald Penguin Books 1964 288 10.00
90060 Inside Present Day China Nadadur Srinivasan Popular Prakashan, Bombay 1963 80 1.00
90061 The Prospects for Communist China W.W. Rostow The New American Library 1954 352 2.50
90062 Whither China Fyodor Dmitriev Novosti Press Agency Publishing House 86 2.00
90063 Danger From Communist China A.D. Gorwala A Popular Book Depot Publication 1959 66 2.50
90064 Aspects of Chinas Anti Japanese Struggle Mao Tsetung Peoples Publishing House, New Delhi 1948 80 2.00
90065 Modern China and Japan A Brief History Conrad Schirokauer Wadsworth 1982 358 100.00
90066 A History of Modern Japan Richard Storry Penguin Books 1960 287 2.50
90067 Government and Politics in Modern Japan Watanabe Akio 16 1.00
90068 Economic Development of Modern Japan Takafusa Nakamura Ministry of Foreign Affairs, Japan 1985 101 25.00
90069 The Japs at Home 210 2.00
90070 Imperial Japan 1926-1938 A. Morgan Young George Allen & Unwin Ltd 1938 328 25.00
90071 Peaceful Settlement in Indonesia United Nations Department of Public Information 20 2.00
90072 Unlocking The Potential of Youth 60 20.00
90073 Focus : Indonesia 169 100.00
90074 Saemaul Park Chung Hee Korea Text book Co., Ltd 1979 266 25.00
90075 The Eighteenth Parallel Ashokamitran Disha Books 1993 136 25.00
90076 Why War Korea is Being Dragged Out Representative Tass in India 1953 174 20.00
90077 How the Tillers Win Back Their Land Chiang Chao ho Foreign Languages Publishing House 1951 148 10.00
90078 The Government And Politics of Tibet Ram Rahul Vikas Publications 1969 160 15.00
90079 South Africa Apartheid to Democracy 124 20.00
90080 Chronology of Nepal History Reconstructed Kota Venkatachelam Kota Venkatachalam 1953 120 10.00
90081 President Ngo Dinh Diems Message to the National Assembly 34 2.00
90082 Vietnam Why it Matters 24 2.00
90083 Viet Cong Douglas Pike Atma Ram & Sons, Delhi 1966 277 2.00
90084 Southeast Asia Tillman Durdin Higginbothams (p) Limited 1969 125 1.00
90085 The Soul of Malaya Henri Fauconnier Penguin Books 1948 191 2.50
90086 The Rise of The Taliban in Afghanistan Neamatollah Nojumi Palgrave Publishers Ltd 2002 260 25.00
90087 Afghanistan Factor in Central And South Asian Politics Trans Asia Informatics, New Delhi 1994 73 75.00
90088 Arab and Jew David K. Shipler Penguin Books 1987 596 55.00
90089 The Israel Arab Reader 591 20.00
90090 The State of Israel Galina Nikitina Progress Publishers, Moscow 1973 366 25.00
90091 The Women of Israel 336 2.50
90092 Palestine A. Symposium The League of Arab States Mission 1969 174 2.00
90093 The Palestine Question Progress Publishers, Moscow 1984 247 55.00
90094 The Arabs Thomas Kiernan Abacus 1978 558 5.00
90095 The Rape of Kuwait Jean P. Sasson Knightsbridge Publishing Company 1991 154 15.00
90096 Iran R. Ghirshman Penguin Books 1954 368 2.00
90097 Dubai Robin Moore Bantam Books, London 1977 504 2.50
90098 Murder in Mexico A. Sanchez Salazar Secker & Warburg, London 1950 235 3.00
90099 Chile Travail and Tragedy K. Seshadri Pragatee Prakashan, Delhi 1979 239 50.00
90100 Developments in Chile Loksabha Secretariat New Delhi 1975 85 3.50
90101 East African Childhood Lorene K. Fox, Joseph A. Lijembe Oxford University Press 1967 139 9.00
90102 The Legacy of Egypt S.R.K. Glanville Oxford University Press 1943 424 5.00
90103 Meet Central Africa John Gunther Hamish Hamilton London 1960 204 25.00
90104 Man Hunt in Kenya Ian Henderson, Philip Goodhart Bantam Books, London 1988 229 2.50
90105 A Comprehensive History of Mauritius Sydney Selvon 2001 437 250.00
90106 Australias Home Robin Boyd Melbourne University Press 1952 287 60.00
90107 Friends And Neighbors R.G. Casey Michigan State University Press 1958 190 20.00
90108 U.S. State Terrorism Allied Publishers Private Limited 1986 52 10.00
90109 Terror in Viet Nam Jay Mallin Orbit Publishers, New Delhi 1966 114 0.75
90110 Anand Marg the truth Nawal Kishore 16 1.00
90111 Terrorism in India 1917-1936 Deep Publications 1974 273 25.00
90112 Beating International Terrorism Stephen Sloan Air University Press 2000 87 40.00
90113 Adam Smiths Wealth of Nations : The Bi Centenary S.C. Joseph, P.G.K. Panikar University of Madras, Madras 1978 218 20.00
90114 Asian Drama Volume II Gunnar Myrdal Kalyani Publishers, New Delhi 1968 1530 25.00
90115 Asian Drama Volume III Gunnar Myrdal Kalyani Publishers, New Delhi 1982 2283 25.00
90116 Asia And Western Dominance K.M. Panikkar George Allen & Unwin Ltd 1959 350 35.00
90117 The Arab Dawn 350 20.00
90118 With Respect, Ambassador Simon Jenkins and Anne Sloman British Broadcasting Corporation and Penguin Books 1985 144 20.00
90119 The Complete Yes Minister James Hacker, Jonathan Lynn and Antony Jay BBC Books 1984 514 20.00
90120 Distant Neighbours Kuldip Nayar Vikas Publications 1972 253 30.00
90121 The English Genius Hugh Kingsmill The Right Book Club, London 1939 285 20.00
90122 The Genius of Europe Havelock Ellis Williams & Norgate, Ltd 1950 252 25.00
90123 Decade 1931-1941 A Commemorative Anthology Hamish Hamilton London 1941 907 50.00
90124 Fragments of a Roman Tale 780 10.00
90125 The Proud Tower Barbara W. Tuchman Bantam Books, London 1967 615 15.00
90126 Years of Challenge C.H.C. Blount Oxford University Press 1975 256 20.00
90127 The Quaker Colonies Sydney G. Fisher New Haven : Yale University Press 1919 244 2.50
90128 Political Tracts 1713-1719 Jonathan Swift, Herbert Davis and Irvin Ehrenpreis Basil Blackwell Oxford 1953 243 3.00
90129 The Story of the World John Van Duyn Southworth Pocket Books New York 1954 378 2.00
90130 International Relations Between The Two World Wars E.H. Carr Macmillan And Co., Limited 1989 302 30.00
90131 The Second World War 1939-45 Major General J.F.C. Fuller Happy Publishing House, Delhi 431 20.00
90132 The Andhras Through The Ages K. Balendu Sekharam Sri Saraswati Book Depot, Hyderabad 1973 288 32.00
90133 A Study of the History and Culture of the Andhras Volume 1 K. Satyanarayana Peoples Publishing House, New Delhi 1975 409 25.00
90134 A Study of the History and Culture of the Andhras Volume 2 K. Satyanarayana Peoples Publishing House, New Delhi 1982 619 100.00
90135 Brief History of Andhra Pradesh Mohd. Abdul Waheed Khan Government of Andhra Pradesh 1972 135 33.00
90136 Ancient And Medieval History of Andhra Pradesh P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 1995 171 25.00
90137 History And Culture of Andhra Pradesh P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 1995 412 95.00
90138 History of Modern Andhra P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 1978 138 20.00
90139 History of Modern Andhra Pradesh P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 1993 254 40.00
90140 History of Modern Andhra D. Triveni 304 35.00
90141 Andhra Pradesh A. Ramesh Choudhary National Book Trust, India 1979 112 9.00
90142 Andhra Pradesh T.D. Jagadesan Publications Division 1969 81 2.00
90143 History of Andhra Pradesh Part One B.R. Gopal Maithili Prakashana, Mysore 1987 117 50.00
90144 History of Andhra Pradesh Part Two B.R. Gopal Maithili Prakashana, Mysore 1988 214 35.00
90145 The Dawn of a New Era Bhukya China Venkateswarlu Nagarjuna University, Guntur 1982 76 10.00
90146 History & Culture of Andhras M.R. Appa Rao 27 2.00
90147 The Politics of Leadership in An Indian State N. Bhaskara Rao Bharat Publications, Vijayawada 1968 163 5.00
90148 Communism in Andhra Pradesh V. Krishna Rao Cauvery Publications, Hyderabad 192 120.00
90149 Government and Politics in Andhra Pradesh A. Prasanna Kumar, V. Linga Murty S. Chand & Company Ltd 1982 134 35.00
90150 Party Politics in Andhra Pradesh 1956-1983 V. Hanumantha Rao ABA Publications, Hyderabad 1983 469 150.00
90151 Party Politics in Andhra Pradesh 1956-1983 V. Hanumantha Rao ABA Publications, Hyderabad 1983 469 40.00
90152 Social Mobility in Medieval Andhra B.S.L. Hanumantha Rao Telugu University, Hyderabad 1995 182 20.00
90153 The French in Coastal Andhra T.S.V. Prasada Rao 2002 103 20.00
90154 The Board of Revenue in Andhra Pradesh N. Umapathy N. Umapathy, Secundrabad 1976 256 50.00
90155 Districts of Andhra Pradesh Public Relations Andha Pradesh 136 20.00
90156 Study on Rs. 2 A Kg. Rice Scheme Kakaraparthi Bhavanarayana College 1986 63 20.00
90157 Union List of Social Science Social Science Documentation Centre 1972 115 20.00
90158 Religion in Andhra B.S.L. Hanumantha Rao Karnataka University 1973 346 25.00
90159 Peasant And State in Modern Andhra Pradesh M.P.R. Reddi CLIO Book Club, Kavali 1986 256 48.00
90160 Andhra Pradesh Performance, Facts and Figures Laveesh Bhandari Pearson Power, Delhi 2009 136 100.00
90161 Ecological Traditions of Andhra Pradesh Nanditha Krishna C.P.R. Environmental Education Centre 2005 81 150.00
90162 History of Andhra Pradesh Volume 1 G.V. Subba Rao The Committee of History of Andhra Pradesh 1982 595 15.00
90163 History of Andhra Pradesh Volume 2 G.V. Subba Rao The Committee of History of Andhra Pradesh 1982 556 15.00
90164 The Proto and Early Historical Cultures of Andhra Pradesh V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1983 284 55.00
90165 The Vishnukundis And Their Times S. Sankaranarayanan Agam Prakashan Delhi 1977 278 25.00
90166 Pre And Protohistoric Andhra Pradesh Up to 500 Bc M.L.K. Murty Orient Longman Private Limited 2003 185 395.00
90167 Andhra Social Life & Organisation Volume 2 A Kalapeetham Publications 32 1.00
90168 A History of The Early Dynasties of Andhra Pradesh B.V. Krishna Rao V. Ramaswami Sastrulu & Sons, Madras 1942 314 20.00
90169 A History of The Early Dynasties of Andhra Pradesh 290 20.00
90170 A Comprehensive History of Andhra Y. Gopala Reddy Victory Publishers, Hyderabad 1990 250 65.00
90171 The Age of Satavahanas B.S.L. Hanumantha Rao Potti Sreeramulu Telugu University 2001 83 25.00
90172 Satavahana Epoch A New Light P.V. Parabrahma Sastry Telugu Goshthi, Hyderabad 1994 42 40.00
90173 The Leter Eastern Gangas The Suryavamsa Gajapatis C.V. Ramachandra Rao Manasa Publications, Nellore 1976 394 25.00
90174 History of the Eastern Chalukyas of Vengi Bhavaraju Venkatakrishna Rao Andhra Pradesh Sahitya Akademi, Hyderabad 1972 596 20.00
90175 History of the Eastern Chalukyas of Vengi Bhavaraju Venkatakrishna Rao Andhra Pradesh Sahitya Akademi, Hyderabad 1973 520 24.00
90176 History of The Nayaks of Madura R. Sathyanath Aiyar University of Madras, Madras 1980 313 30.00
90177 Kakatiya Nayaks N.G. Ranga The Indian Peasant Institute, Nidubrolu 1971 185 6.00
90178 History of The Reddi Kingdoms M. Somasekhara Sarma Trinethra Publications, Srisailam 1993 563 25.00
90179 A Forgotten Chapter of Andhra History M. Somasekhara Sarma Ananda Press, Madras 1945 136 30.00
90180 Wars of The Rajas Being the History of Anantapuram Charles Philip Brown Asian Educational Services, New Delhi 1988 91 95.00
90181 Andhra Through Ages M. Rama Rao Maruthi Book Depot, Guntur 186 2.50
90182 Archival Organization and Records Management in The State of Andhra Pradesh Volume 1 M.V.S. Prasada Rau Government of Andhra Pradesh 1980 421 100.00
90183 The Law of Gram Panchayats Administration in Andhra Pradesh Shaik Sabjan Government of Andhra Pradesh 1970 801 20.00
90184 Panchayati Raj in Andhra Pradesh M.Venkatarangaiya, G. Ram Reddy A.P. State Chamber of Panchayati Raj 1967 292 15.00
90185 Hand Book on Land Complaints S. Ramalingeswara Rao 146 20.00
90186 Anti People Policies of Cogress Government in Andhra Pradesh 20 10.00
90187 Saffron Star Over Andhra Pradesh N. Innaiah 1984 168 20.00
90188 Trade Union Movement in Visakhapatnam K.V. Sivayya Andhra University Press, Waltair 1966 198 20.00
90189 The Rate Schools of Godavari J. Mangamma The Government of Andhra Pradesh 100 15.00
90190 Usury And Suicides J. Rama Rao Sprout House Publications, Guntur 2003 179 100.00
90191 Farmers And Their Seed J. Rama Rao Development Dialogue Centre for Sustainable Agriculture 2015 204 200.00
90192 Seminar on Farmers As Consumers Sundarayya Vignana Kendram Peddireddy Thimmareddy Farm Foundation 56 15.00
90193 Voice of The Virginia Tobacco Grower B.V. Sivaiah Jyothi Publications 1985 233 125.00
90194 Swarajya Peoples Charter Lok Satta People Power 195 30.00
90195 అధికారభాషై (తెలుగు) అధికార పాఠాల రచన పై శ్వేత పత్రం, White Paper on Official Language (Telugu) ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1968 92 10.00
90196 White Paper on Official Language (Telugu) Government of Andhra Pradesh 1968 92 10.00
90197 అధికారభాషై (తెలుగు) అధికార పాఠాల రచన పై శ్వేత పత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1968 92 10.00
90198 Good Governance for A Better Tomorrow Ummareddy Venkateswarlu OTS Publications, Hyderabad 135 375.00
90199 Socio Economic Surveys of Three Villages in Andhra Pradesh V.K. Ramachandran, Vikas Rawal Tulika Books, New Delhi 2010 230 295.00
90200 చేనేత సాంకేతిక దీపిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చేనేత సహకార సంఘం లిమిటెడ్ 1980 191 10.00
90201 Restorative Movements in Modern And Contemporary Andhra Pradesh Devireddy Subramanyam Reddy Andhra Pradesh History Congress, Kadapa 2006 56 20.00
90202 Anti People Policies of State Government in Andhra Pradesh 2008 20 10.00
90203 హైదరాబాదు రాష్ట్రములో భూగణితి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1953 57 10.00
90204 NMML Monograph Vinayak Narain Srivastava Nehru Memorial Museum and Library 2003 40 50.00
90205 Political Articulation and Policy Discourse in the 2004 Election in Andhra Pradesh K. Srinivasulu Governance And Policy Spaces Project 2004 28 10.00
90206 HRM Practices in Singareni Callieries Limited N. Anjaneyulu Global Research Society Publications, Hyderabad 115 350.00
90207 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నదులు ఎం.ఎస్.ఎస్. సోమయాజులు సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 50 1.00
90208 Andhra Pradesh State Irrigation Development Corporation Limited 29 2.50
90209 Andhra Pradesh Stand on Krishna and Godavari River Water Allocations 41 10.00
90210 Hand Book of Mandal Statistics Guntur District Chief Planning Officer, Guntur 1985 107 10.00
90211 ఎన్నికల నిఘావేదిక (ఎ.పి.) 2009 ... ... ... 44 10.00
90212 రాష్ట్రానికి నూతన ముఖ్యమంత్రి డా. వై.ఎస్. రాజశేఖర్‌రెడ్డి ... ... ... 48 10.00
90213 Where The West Meets The East V. Chandra Mowli Sterling Publishers Private Limited 1993 180 200.00
90214 An Indian on Emigration of Telugus : A Working Paper T.L.S. Bhaskar Diaspora Foundation 2007 52 10.00
90215 Early History of The Dekkan Down to the Mahomedan Conquest Ramkrishna Gopal Bhandarkar Asian Educational Services, New Delhi 1979 143 60.00
90216 Farmans And Sanads of The Deccan Sultans P. Sitapati, M.A. Nayeem Government of Andhra Pradesh 1980 60 20.00
90217 Telangana Peoples Struggle And Its Lessons P. Sundarayya Desraj Chadha, Calcutta 1972 592 15.00
90218 My Telugu Roots Nalamotu Chakravarthy 2009 304 100.00
90219 Political Awakening in Hyderabad S.M. Jawad Razvi Visalandhra Publishing House 1985 95 8.00
90220 Telangana Dimensions of Underdevelopment S. Simhadri, P.L. Vishweshwer Rao Centre for Telangana Studies, Hyderabad 1997 264 200.00
90221 Telangana The Era of Mass Politics B. Narsing Rao Ravi Narayan Reddy Felicitation Committee 1983 75 10.00
90222 Historic Telangana Peasants Struggle and The Legal Battle Telanga Martyrs Memorial Trust, Hyderabad 2000 70 75.00
90223 Refuting An Agitation 101 Lies & Dubious Arguments of Telangana Separatists Visalandhra Mahasabha 2013 118 100.00
90224 Iron and Wootz Steel Industry in Northern Telangana S. Jaikishan Telangana Jagrithi 2009 164 300.00
90225 Telangana Armed Struggle and The Path of Indian Revolution Devulapalli Venkateswara Rao The Proletarian Line Publications, Hyderabad 1982 151 3.00
90226 History of Tirupati Volume 1 & 2 T.K.T. Viraraghavacharya T.T.D., Tirupati 2003 1543 55.00
90227 The Tirumala Temple N. Ramesan T.T.D., Tirupati 1999 608 100.00
90228 ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర చరిత్ర సంస్కృతి మొదటి సంపుటం యం.యల్.కె. మూర్తి, ఆర్వియార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర కాంగ్రెస్, కుప్పం 2008 190 150.00
90229 Andhra Pradesh Road Atlas & Distance Guide Students Educational Needs, Hyderabad 2000 48 40.00
90230 Andhra Pradesh Sura Books (P) Ltd., Madras 1992 16 15.00
90231 Andhra Pradesh Information Guide 1993 1993 78 20.00
90232 Andhra Pradesh A Radiant Cultural Heritage 20 10.00
90233 ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక స్వరూపం, సంపత్తి ఆర్.ఎస్. రావు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వశాఖ 1996 46 18.00
90234 Telugu Culture Telugu Bhasha Samiti, Hyderabad 98 25.00
90235 Andhra University School of Distance Education, Visakhapatnam 2002 105 25.00
90236 History And Culture of The Andhras Modali Nagabhushana Sarma Telugu University, Hyderabad 1995 502 300.00
90237 చారిత్రక పరిశోధన Valume No. 2 ... చరిత్ర, సంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠం 2008 112 200.00
90238 చారిత్రక పరిశోధన Valume No. 1 ... చరిత్ర, సంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠం 2008 156 200.00
90239 శ్రీశైల దేవాలయ కైఫియతు ఆంధ్రప్రదేశ్ 2వ భాగము పి. సీతాపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము హైదరాబాద్ 1982 29 15.00
90240 Select Andhra Temples M. Rama Rao The Government of Andhra Pradesh 1970 91 13.00
90241 A Monograph on Somapalem Temples N.S. Ramaswamy The Government of Andhra Pradesh 1981 17 10.00
90242 Inscribed And Riveted Pottery From Kondapur Khwaja Muhammad Ahmad Archaeological Department, Hyderabad 1950 10 10.00
90243 Some Beads From Kondapur Moreshwar G. Dikshit Archaeological Department, Hyderabad 1952 30 10.00
90244 Phanigiri A Buddhist Site in Andhra Pradesh P. Chenna Reddy Department of Archaeology And Museums 2008 41 20.00
90245 Early Calukyan Temples of Andhra Pradesh M. Rama Rao The Government of Andhra Pradesh 1965 44 10.00
90246 Coins and Currency Systems in South India Brajadulal Chattopadhyaya Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd 1977 352 20.00
90247 The History And Inscriptions of The Satavahanas And The Western Kshatrapas Vasudev Vishnu Mirashi Maharashtra State Board for Literature and Culture 1981 192 25.00
90248 Numismatic Studies Volume 1 Devendra Handa Harman Publishing House, New Delhi 1991 156 260.00
90249 Dress and Ornaments in Ancient India Mohini Verma, Lallanji Gopal Indological Book House, Delhi 1989 161 100.00
90250 Highlights of The Freedom Movement in Andhra Pradesh Sarojini Regani The Ministry of Cultural Affairs, Hyderabad 1972 234 10.00
90251 The Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 1 M. Venkatarangaiya The Andhra Pradesh State Committee 1965 298 25.00
90252 The Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 2 M. Venkatarangaiya The Andhra Pradesh State Committee 1969 543 30.00
90253 The Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 3 M. Venkatarangaiya The Andhra Pradesh State Committee 1965 551 35.00
90254 The Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 4 M. Venkatarangaiya The Andhra Pradesh State Committee 1974 1080 50.00
90255 Who's Who of Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 1 Sarojini Regani The Andhra Pradesh State Committee 1978 564 75.00
90256 Who's Who of Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 2 Sarojini Regani The Andhra Pradesh State Committee 1980 611 100.00
90257 Who's Who of Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 3 Sarojini Regani The Andhra Pradesh State Committee 1982 576 100.00
90258 The Freedom Struggle in Hyderabad Volume 1 The Hyderabad State Committee 1956 223 6.00
90259 The Freedom Struggle in Hyderabad Volume 2 The Hyderabad State Committee 1956 332 8.00
90260 The Freedom Struggle in Hyderabad Volume 3 The Hyderabad State Committee 1957 261 15.00
90261 The Freedom Struggle in Hyderabad Volume 4 N. Ramesan The Andhra Pradesh State Committee 1966 300 20.00
90262 Nagarjuna Sagar M. Gopal Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1979 380 55.00
90263 Nagarjuna Sagar Project Committee on Plan Projects, New Delhi 1960 196 20.00
90264 Modern Techniques in Dam Construction J.A. Murray Pragati Art Printers, Hyderabad 1978 180 10.00
90265 Indian History And Culture Volume 2 B.S.L. Hanumantha Rao Sri Vignana Manjusha, Guntur 356 5.50
90266 A History of South India K.A. Nilakanta Sastri Oxford University Press 1966 521 25.00
90267 The Dravidians Gustav Oppert Asian Educational Services, New Delhi 1988 108 80.00
90268 Sangam Age N.K. Mangalamurugesan Thendral Pathippakam, Madras 1982 268 35.00
90269 Raja Raja Chola S.V.S. Authors Guild of India Madras Chapter 104 30.00
90270 Alphabetical List of Villages in The Taluks And Districts of the Madras Presidency The Superintendent, Government Press 1914 356 1.00
90271 Report of the States Reorganisation Commission 1955 267 2.00
90272 State And Religious Endowments in Madras Chandra Mudaliar University of Madras, Madras 1976 396 20.00
90273 John Briggs in Maharashtra Arvind M. Deshpande Mittal Publications, Delhi 1987 238 110.00
90274 The BackGround of Maratha Renaissance in the 17th Centry N.K. Behere The Bangalore Press, Mysore 1946 175 5.00
90275 Marathwada Under The Nizams P.V. Kate Mittal Publications, Delhi 1987 212 150.00
90276 Sanpuri Bakhar (सनपुरीची बखर) Daftari Diwani, Hyderabad 1950 50 10.00
90277 Poona Akhbars Volume 3 The Central Records Office, Hyderabad 1956 222 55.00
90278 Punjab Peasant in Freedom Struggle Volume Two Master Hari Singh Peoples Publishing House, New Delhi 1984 330 40.00
90279 Oppression in Punjab V.M. Tarkunde A Hind Mazdoorkisan Panchayat Publication 1985 128 15.00
90280 Madhya Pradesh K.D. Bajpai Publications Division 1977 57 4.00
90281 West Bengal Sachindra Lal Ghosh National Book Trust, India 1976 147 10.50
90282 The Himalaya Borderland Ram Rahul Vikas Publications, Delhi 1970 157 20.00
90283 Kulu The End of the Habitable World Penelope Chetwode John Murray Publishers Ltd 1972 233 30.00
90284 Towards Poverty Alleviation Programmes in Nagaland And Manipur B.K. Raoy Burman Mittal Publications, Delhi 1984 123 75.00
90285 Nagaland Prakash Singh National Book Trust, India 1972 231 14.00
90286 Goa Yesterday Today Tomorrow A.D. Furtado Furtados Enterprises, Goa 254 3.50
90287 Kerala History T.K. Gangadharan Calicut University Central 1998 357 60.00
90288 The Legacy of Kerala A. Sreedhara Menon Department of Public Relations 1982 87 20.00
90289 A Survey of Karnataka History H.V. Sreenivasa Murthy S. Chand & Company Ltd 1984 154 25.00
90290 Temple Patronage in The Medieval Karnataka Rajaram Hegde Indian Council of Historical Research 2006 43 20.00
90291 A History of Karnataka H.V. Sreenivasa Murthy S. Chand & Company Ltd 1978 355 55.00
90292 Karnataka Through The Ages The Government of Mysore 1968 1084 100.00
90293 Journal of the Asiatic Society of Bombay A Comprehensive Index O.P. Kejariwal Nehru Memorial Museum and Library 2004 459 750.00
90294 Indian Palaeography Raj Bali Pandey Motilal Banarasi Das, Varanasi 1957 249 100.00
90295 The Archaeology of Indian Trade Routes Upto c.200 BC Nayanjot Lahiri Oxford University Press 1992 461 55.00
90296 శాసనపద్యమంజరి ద్వితీయ భాగము జయంతి రామయ్యపంతులు ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తు, కాకినాడ ... 114 10.00
90297 శాసనపద్యమంజరి ద్వితీయ భాగము జయంతి రామయ్యపంతులు ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తు, కాకినాడ 1937 37 0.50
90298 ప్రాచీనాంధ్ర శాసనాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 520 25.00
90299 యుద్ధమల్లుని బెజవాడ శిలాశాసనము జయంతి రామయ్యపంతులు మాస్టర్‌మన్ ముద్రాశాల, కాకినాడ 1957 32 1.00
90300 కడప జిల్లా శాసనాలు సంస్కృతి చరిత్ర అవధానం ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి సాహితీ సామ్రాజ్యము 1995 146 45.00
90301 Siva Mahesa (Sadasiva) Murti of Bhairavakona An Iconographical Study C.V. Ramachandra Rao Manasa Publications, Nellore 1988 17 75.00
90302 తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలుగు శాసనాల పరిశీలన బైరా వివేకానంద ... 1990 112 15.00
90303 కాకతీయ శాసన సాహిత్యము పుచ్చా వాసుదేవ పరబ్రహ్మశాస్త్రి ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 120 10.00
90304 పండరంగని అద్దంకి పద్యశాసనం జి.ఎస్.ఎస్. దివాకర దత్ ... 2005 58 20.00
90305 తెలుగు శాసనాలు జి. పరబ్రహ్మశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 100 2.50
90306 Inscriptions of Asoka D.C. Sircar The Publications Division 1957 84 1.00
90307 Inscriptions of Asoka D.C. Sircar The Publications Division 1998 72 30.00
90308 అశోక ధర్మశాసనాలు సి.వి. రామచంద్రరావు మానస పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1989 101 110.00
90309 అశోకుని ఎఱ్ఱగుడి శిలాశాసనములు రాయప్రోలు సుబ్రహ్మణ్యము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పురావస్తుశాఖ ప్రచురణము 1975 41 15.00
90310 తిరుమల ఆనంద నిలయ శాసనాలు కె.యం. రెడ్డి ఎన్. చంద్రన్, తిరుపూరు ... 101 75.00
90311 Inscriptions of Andhra Pradesh C. Somasundara Rao 2014 81 100.00
90312 ఆచంద్రార్కం దామరాజు సూర్యకుమార్ దక్కన్ ఆర్కియాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ రిసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ 2013 153 125.00
90313 కడప జిల్లా శాసనాలు సంస్కృతి చరిత్ర అవధానం ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి సాహితీ సామ్రాజ్యము 1995 146 45.00
90314 కాకతీయ శాసన సాహిత్యము పుచ్చా వాసుదేవ పరబ్రహ్మశాస్త్రి ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 120 100.00
90315 శాసన సంపుటి 1,2 భాగములు బి.యన్. శాస్త్రి సరస్వతీ నిలయం, హైదరాబాద్ 1973 292 50.00
90316 శాసన సంపుటి 1,2 భాగములు బి.యన్. శాస్త్రి సరస్వతీ నిలయం, హైదరాబాద్ 1973 291 50.00
90317 Dr. N. Venkataramanayya Commemoration Volume XXXVIII Part III R. Subrahmanyam, V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 128 55.00
90318 Dr. N. Venkataramanayya Commemoration Volume XXXVIII Part IV R. Subrahmanyam, V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1987 146 60.00
90319 Readings in History & Culture 234 25.00
90320 Jain Vestiges in Andhra S. Gopalakrishna Murthy, Abdul Waheed Khan The Government of Andhra Pradesh 1963 90 14.00
90321 Religion in Andhra A Survey of Religious Developments upto 1300 B.S.L. Hanumantha Rao 1972 10 2.00
90322 Book in Andhradesa Chapter VIIIAdvent of Jainism 273 10.00
90323 Religion in Andhra 440 20.00
90324 Madhavayyapalem A Dutch Port A. Satyanarayana Under the Supervisor of Dr. Y. Kumar Swamy 122 100.00
90325 Boyas in Medieval Andhra History B.S.L. Hanumantha Rao 31 10.00
90326 Chebrolu Inscription of Jayapasenant K.R. Sreedhar Department of History and Archaeology 1990 52 25.00
90327 Identification of Places And Officers Mentioned in The Chebrolu Inscription of Jaya A. Rama Krishna Department of History and Archaeology 51 10.00
90328 Palaeography And Phonetics of Brahmi Script At Bhattiprolu - A Study M. Ramakrishna Department of History and Archaeology 2006 75 100.00
90329 Chandavaramstupa K. Lakshmi Padmavathi Department of History and Archaeology 1983 35 10.00
90330 Upper Palaeolithic Site in Murvakonda P. Koteswaramma Department of History and Archaeology 1979 42 10.00
90331 The Reign of Kakatiya Rudra Deva S. Sarada Rita Florence Andhra Universiy, Guntur 1975 61 15.00
90332 Inscriptions of The Ikshvaku Period P.R. Srinivasan The Government of Andhra Pradesh 1979 10 10.00
90333 Text of Inscriptions, Meaning of th eInscriptions 60 10.00
90334 Copper Plate Inscriptions of The State Museum Volume 2 N. Ramesan The Government of Andhra Pradesh 1970 40 10.00
90335 Temple Inscriptions of Andhra Pradesh Volume 1 N. Ramesan The Government of Andhra Pradesh 1980 336 25.00
90336 వేములవాడ చరిత్ర శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 131 100.00
90337 మల్యాల వంశ చరిత్ర శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి హరిహర త్రిశక్తి దేవస్థానము, వలిగొండ 1994 114 100.00
90338 బెజవాడ దుర్గామల్లీశ్వరాలయ శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 187 100.00
90339 త్రిపురాంతక దేవాలయ శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 176 75.00
90340 త్రిపురాంతక దేవాలయ శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 176 75.00
90341 ముఖలింగ దేవాలయ చరిత్ర శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి కాకతి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 169 100.00
90342 ముఖలింగ దేవాలయ చరిత్ర శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 170 100.00
90343 కందూరి చోడుల శాసనములు చరిత్ర సంస్కృతి బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 248 100.00
90344 కందూరి చోడుల శాసనములు చరిత్ర సంస్కృతి బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 248 100.00
90345 Introduction ot Indian Epigraphy G.S. Gai Central Institute of Indian Languages 64 10.00
90346 Select Epigraphs of Andhra Pradesh P.V. Parabrahma Sastry Government of Andhra Pradesh 1965 82 26.50
90347 Epigraphia Andhrica Volume 1 N. Venkataramanayya Government of Andhra Pradesh 156 15.00
90348 Epigraphia Andhrica Volume 2 N. Venkataramanayya Government of Andhra Pradesh 1974 111 56.00
90349 Epigraphia Andhrica Volume 3 N. Venkataramanayya Government of Andhra Pradesh 1974 50 30.00
90350 Epigraphia Andhrica Volume 4 P.V. Parabrahma Sastry Government of Andhra Pradesh 1975 150 55.00
90351 Epigraphia Andhrica Volume 5 N. Mukunda Rao Government of Andhra Pradesh 1988 151 100.00
90352 Epigraphia Andhrica Volume 6 N.R.V. Prasad Government of Andhra Pradesh 1994 120 55.00
90353 Proceedings of The Andhra Pradesh History Congress 1976 M. Pattabhirama Reddy, G. Rudrayya Choudary Andhra Pradesh History Congress, Kadapa 1977 132 55.00
90354 The Andhra Pradesh History Congress 1976-78 M. Pattabhirama Reddy, G. Rudrayya Choudary Andhra Pradesh History Congress, Kadapa 1978 500 100.00
90355 A.P. History Congress 1980 Souvenir Department of Ancient History & Archaeology 1980 20 10.00
90356 The Andhra Pradesh History Congress 1982-1984 Osmania University, Hyderabad 1982 500 100.00
90357 The Andhra Pradesh History Congress 1983 Kakatiya University, Warangal 1983 64 20.00
90358 Souvenir VIII A.P. History Congress Kakinada 1984 Ideal College of Arts & Science 1984 57 10.00
90359 Andhra Pradesh History Congress Kurnool 1985 1985 197 25.00
90360 Andhra Pradesh History Congress Guntur 1986 1986 210 25.00
90361 Tenth Andhra Pradesh History Congress Guntur 1986 H. Sarkar H. Sarkar, New Delhi 1986 30 10.00
90362 The Andhra Pradesh History Congress 11th Session, 5th & 6th January 1987 Souvenir S.V.R.M. College, Guntur 1987 40 10.00
90363 Andhra Pradesh History Congress Anakapalle 1988 1988 260 25.00
90364 Ideology and the State in South India R. Champakalakshmi A.P. History Congress, Srisailam 1989 30 10.00
90365 Communalism And Indias Past R.S. Sharma A.P. History Congress, Waranal 1990 8 1.00
90366 Andhra Pradesh History Congress 1994 Oruganti Ramachandraiya Tenali 1994 1994 130 25.00
90367 Andhra Pradesh History Congress 1995 Garigipati Rudraiah Choudary Anantapur 1995 1995 154 20.00
90368 Andhra Pradesh History Congress 2003 Tirupathi 2003 2003 321 75.00
90369 Andhra Pradesh History Congress 2007 Government College for Men, Kadapa 2007 40 10.00
90370 Andhra Pradesh History Congress 2009 Kurnool 2009 2009 340 100.00
90371 Andhra Pradesh History Congress 2011 Kuppam 2011 2011 285 100.00
90372 37th Andhra Pradesh History Congress 37వ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర మహాసభలు ప్రత్యేక సంచిక ... Sri Mandali Venkata Krishna Rao College of Eduction 2013 172 100.00
90373 Andhra Pradesh History Congress 2015 Thirty Ninth Session Srisailam 2015 2015 452 100.00
90374 Andhra Pradesh History Congress XVI Session 1992 K.S.Mathew Pondicherry University 1992 34 10.00
90375 Andhra Pradesh History Congress XVII Annual Session V.S.R. & N.V.R. College, Tenali 1994 16 10.00
90376 A.P. History Congress 20th Annual Session Sri Daruviri Veeraiah Sri Daruviri Veeraiah, Guntur 1996 14 1.00
90377 A.P. History Congress 26th Annual Session G.B.R. Degree College 2002 16 10.00
90378 A.P. History Congress 28th Session 2004 2004 16 1.00
90379 A.P. History Congress 29th Session 2005 2005 23 2.00
90380 A.P. History Congress 29th Session 2005 Vijaya Ramaswamy Nagarjuna Sagar University 2005 32 2.50
90381 Andhra Pradesh History Congress 29th Session 2005 2005 23 2.50
90382 Andhra Pradesh History Congress 34th Session 2005 Vakulabharanam Ramakrishna 2010 19 5.00
90383 Andhra Pradesh History Congress 34th Session 2010 Yagati Chinna Rao 2010 64 20.00
90384 Andhra Pradesh History Congress 34th Session 2010 Department of History, J.K.C. College, Guntur 2010 28 5.00
90385 The Colonial Legacy of Forest Policies in India Arun Bandopadhyay 2010 28 2.50
90386 Andhra Pradesh History Congress 34th Session 2010 Department of History, J.K.C. College, Guntur 2010 28 5.00
90387 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XVII Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1950 196 8.00
90388 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XVIII Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1951 234 10.00
90389 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XIX Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1952 207 20.00
90390 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXII Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1956 216 20.00
90391 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXIII Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1957 152 10.00
90392 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXIV Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1958 156 10.00
90393 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXV Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1960 200 10.00
90394 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXX Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1965 216 10.00
90395 Anumakonda Inscription of Kakati Rudradeva P.V. Parabrahma Sastry The Government of Andhra Pradesh 1975 69 10.00
90396 Journal of Andhra History And Culture Volume IV No. 1&2 M. Rama Rao 1947 33 2.50
90397 The Quarterly Review of Historical Studies Volume XX Number 1 Institute of Historical Studies 1981 51 2.00
90398 The Orissa Historicla Research Journal Volume VII Parts 3 & 4 B.V. Nath 1959 224 10.00
90399 Pre Historic Sites Hyderabad District 250 20.00
90400 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1971 - 1972 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 32 10.00
90401 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1972-1973 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 35 22.00
90402 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1974-1975 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 44 20.00
90403 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1975-1976 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1986 43 20.00
90404 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1976-77 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1978 67 10.00
90405 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1977-78 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1982 46 10.00
90406 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1981-82 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1987 51 10.00
90407 Archaeology of Andhra Pradesh Victoria Jubilee Museum, Vijayawada Centenary 1887-1987 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1987 99 15.00
90408 The Andhra Pradesh Journal of Archaeology Volume 1 No. 2 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 198 25.00
90409 The Andhra Pradesh Journal of Archaeology Volume 2 No. 1 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 168 35.00
90410 All India Oriental Conference Twentiyfirst Session Srinagar Volume 2 Part 1 V. Raghavan All India Oriental Conference 1966 354 25.00
90411 All India Oriental Conference Twentiyfirst Session Srinagar Volume 3 V. Raghavan All India Oriental Conference 1968 234 20.00
90412 Andhra Pradesh Oriental Conference second Oct 1979 Andhra Pradesh Oriental Conference, Hyderabad 1981 97 25.00
90413 Andhra Pradesh Oriental Conference Third Session June 1981 Andhra Pradesh Oriental Conference, Hyderabad 1984 200 20.00
90414 Andhra Pradesh Oriental ConferenceFourth Session March 1984 Andhra Pradesh Oriental Conference, Hyderabad 1987 120 20.00
90415 South Indian History Congress V.M. Reddi, Tirupati 1986 226 25.00
90416 Early Inscriptions Volume No. 1 Sadhu Subrahmanya Sastry Tirupati Sri Mahanats Press, Madras 1931 250 3.00
90417 Inscriptions of Saluva Narasimhas Time Volume 2 Sadhu Subrahmanya Sastry Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 1933 500 5.00
90418 Inscriptions of Krishnarayas Time Volume 3 V. Vijayaraghavacharya Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 1935 300 5.00
90419 Inscriptions of Achyutarayas Time Volume 4 Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 350 5.00
90420 Inscriptions of Sadasiva Raya Volume 5 Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 400 5.00
90421 Inscriptions of Venkatapatirayas Time Volume 6 Part 1 Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 450 5.00
90422 Epigraphical Glossary on Tirupathi Devasthanams Inscription Volume 4 Part 2 Tirupati Sri Mahanats Press, Madras 400 5.00
90423 Tirupathi Devasthanam Inscriptions 250 2.50
90424 Report on the Inscriptions of the Devasthanam Collection Sadhu Subrahmanya Sastry Tirupati Sri Mahanats Press, Madras 1930 366 3.00
90425 Early Inscriptions Volume No. 1 Sadhu Subrahmanya Sastry T.T.D., Tirupati 1998 273 100.00
90426 Inscriptions of Saluva Narasimhas Time Volume 2 Sadhu Subrahmanya Sastry T.T.D., Tirupati 1998 380 120.00
90427 Inscriptions of Krishnarayas Time Volume 3 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 419 125.00
90428 Inscriptions of Achyutarayas Time Volume 4 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 403 130.00
90429 Inscriptions of Sadasiva Raya Volume 5 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 509 150.00
90430 Inscriptions of Venkatapatirayas Time Volume 6 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 276 100.00
90431 Epigraphical Glossary on Tirumala Tirupati Devasthanams Inscriptions Volume 7 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 415 120.00
90432 Report on the Inscriptions of The Devasthanam Collection Sadhu Subrahmanya Sastry T.T.D., Tirupati 1998 366 145.00
90433 ఊర్ధ్వమాల్లో అవాక్‌శాఖ అద్వైత గ్రంధ కర్త / Inscription of Delhi Sultanate Pushpa Prasad Oxford University Press 1990 239 100.00
90434 Inscriptions of The Vijayanagara Rulers Volume 2 Shrinivas Ritti, B.R. Gopal Indian Council of Historical Research 2008 1008 500.00
90435 A Descriptive Catalogue of the Prakrit And Sanskrit Inscriptions Shyamalkanti Chakravarti Indian Museum, Calcutta 1977 20 15.00
90436 Humour Humour And Productivity Volume 2 S. Ramani, V.S.R.D. Varma Vijaya & Venkat Publishers, Pune 1989 380 325.00
90437 Cavalcade of Comedy Louis Kronenberger Simon and Schuster, New York 1953 715 100.00
90438 The World of Wit And Humour 480 100.00
90439 Memorable Wit, Wisdom And Humour 250 55.00
90440 The Comedy Collection Chancellor Press 1994 534 90.00
90441 An Encyclopedia of Modern American Humor Bennett Cerf Doubleday & Company, Inc. 1954 688 100.00
90442 The Time of Laughter Corey Ford Little, Brown and Company 1967 232 55.00
90443 72 Sure fire ways of having Fun Menaker And Folsom Sentinel Books Publishers, Inc. 1951 130 10.00
90444 The Hilton Bedside Book Hilton Hotels Corporation 254 5.00
90445 The Rupa Laughter Omnibus Ruskin Bond Rupa & Co., New Delhi 2006 180 100.00
90446 A Treasury of Laughter Louis Untermeyer Simon and Schuster, New York 1946 712 100.00
90447 Laughing Stock Bennett Cerf Grosset And Dunlap, New York 1945 244 5.00
90448 Readers Digest Fun & Laughter The Readers Digest Association Ltd., London 1968 832 150.00
90449 Rederas Digest Treasury of Wit & Humor The Readers Digest Association Ltd 1958 576 55.00
90450 Laughter And Applause Allan M. Laing George Allen & Unwin Ltd 1953 191 5.00
90451 The Oxford Book of Literary Anecdotes James Sutherland Futura Publications Limited 1975 500 5.00
90452 Little Things Count Indian Overseas Bank 30 10.00
90453 Your Flip Is Showing Bachi J. Karkaria UBS Publishers Distributors Ltd 1994 169 65.00
90454 India Smiles Penguin Books 2006 157 195.00
90455 The Book of Wit And Humour Peter Cagney India Book Distributors 1987 372 60.00
90456 Fun And Laughter With Idioms W. Sequeira Beacon Books 1995 254 95.00
90457 The Right Joke For The Right Occasion Kevin Goldstein Jackson Jaico Publishing House, Mumbai 1997 188 85.00
90458 Humour F.E.S. Finn John Murray Publishers Ltd 1982 116 15.00
90459 Please Sir Frigyes Karinthy Corvina Press 1968 79 10.00
90460 Light And Laughter Amal Kiran and Nirodbaran Sri Aurobindo Ashram Trust 1974 126 15.00
90461 aha ho aha ho Laugh Your Way to Health Madan Mataria Madhuri International, Mumbai 1999 95 60.00
90462 Laughing Together National Book Trust, India 1988 176 15.00
90463 The Thurber Album James Thurber Penguin Books 1961 247 10.00
90464 The Owl on the Attic and Other Perplexities James Thurber Harper & Row Publishers, London 1931 112 2.00
90465 50 Wittiest Tales of Birbal Clifford Sawhney Unicorn Books 2008 117 25.00
90466 Akbar Birbals Jokes Diamond Pocket Books 56 5.00
90467 Raman of Tenali and His Stories Kamala Laxman IBH Publishing Company Bombay 1982 41 10.00
90468 The Compleat Practical Joker H. Allen Smith Pocket Books 227 2.00
90469 Periscopes S. Perry St Paul Publications 175 2.50
90470 Busybees Publishing Company, Bombay 160 2.00
90471 Traditional Comic Tales Gladys Yang Panda Books 1983 141 25.00
90472 Comic And Curious Verse J.M. Cohen Penguin Books 1952 315 5.00
90473 The Nonsense Books of Edward Lear Howard Moss The New American Library 1964 320 6.00
90474 How To Be A Husband John Jensen Transworld Publishers, London 1964 109 5.00
90475 Humour of Today F.H. Pritchard George G. Harrap & Co. Ltd 1938 239 4.00
90476 The Bedside Book of Laughter The Readers Digest Association 319 2.00
90477 The Best Jokes of all time and how to tell them George Q. Lewis Jaico Publishing House, Mumbai 1994 354 10.00
90478 Best Jokes for All Occasions Powers Moulton A Division of Doubleday & Company 1952 245 2.00
90479 Lyalls Book of Wit and Wisdom Mubarak Singh Kalyani Publishers, New Delhi 1975 341 25.00
90480 The Complete Toastmaster Herbert V. Prochnow Vikas Publications, Delhi 1978 354 20.00
90481 Everyday Party Jokes B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 172 10.00
90482 Executives Treasury of Humor for Every Occasion William R. Gerler Jaico Publishing House, Mumbai 1967 286 5.00
90483 Worlds Humorous Quotations for All Occasions B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 208 30.00
90484 The Worlds Wisdom & Humour B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 1969 208 20.00
90485 The Speakers Handbook of Humor Maxwell Droke Jaico Publishing House, Mumbai 1980 260 25.00
90486 Humourous Quotations Jagat S. Bright Varma Brothers, New Delhi 1974 170 15.00
90487 Wit And Wisdom Narendra Luther Creative Point, Hyderabad 1988 209 60.00
90488 Knock Knock Jokes and Tongue Twisters Bob Phillips Barbour Books 50 10.00
90489 Anecdotes of The Great J. Maurus, O.M. Thomas S.P.P., Allahabad 1968 175 2.50
90490 Treasury of Wit And Humour Jaico Publishing House, Mumbai 1964 174 2.00
90491 Executives Treasury of Humor for Every Occasion William R. Gerler Jaico Publishing House, Mumbai 1967 286 15.00
90492 Jokes Jokes and Jokes 230 2.00
90493 Lion Laughs Frederick Muller Limited 1982 60 20.00
90494 Thought Provoking Jokes G. Francis Xavier Pustak Mahal, Hyderabad 2007 176 80.00
90495 Scandinavian Humor & Other Myths Anderson Nord Book 1986 219 100.00
90496 The Humor and Warmth of Pope John XXIII Louis Michaels A Pocket Books Special 1965 95 10.00
90497 Wit And Wisdom V. Kondal Rao Sister Nivedita Foundation, Hyderabad 2006 186 100.00
90498 The Wit, Wisdom And Humour of C.R. Reddy K. Vasudeva Rao Cultural Forum, Guntur 1982 90 12.00
90499 The Wicked Wit of Oscar Wilde Maria Leach Michael O Mera Books Limited 2000 153 150.00
90500 The Wicked Wit of Charles Dickens Shelley Klein Gramercy Books, New York 2002 162 100.00
90501 Mark Twain Wit and Wisecracks Henry R. Martin The Peter Pauper Press 1961 61 2.00
90502 The Humour of Jesus Henri Cormier St Paul Publications 1978 205 7.00
90503 Khushwant Singhs Joke Book Mario Miranda Orient Paperbacks, New Delhi 1990 159 2.50
90504 Khushwant Singhs Joke Book II Sudhir Dar Orient Paperbacks, New Delhi 1991 151 10.00
90505 Khushwant Singhs Joke Book III Ranga Orient Paperbacks, New Delhi 1992 136 10.00
90506 Khushwant Singhs Joke Book IV Arul Raj Orient Paperbacks, New Delhi 2001 143 15.00
90507 Khushwant Singhs Joke Book V Orient Paperbacks, New Delhi 2000 143 20.00
90508 Khushwant Singhs Joke Book VI Orient Paperbacks, New Delhi 2002 143 20.00
90509 Humour Calendar 1997 1997 30 10.00
90510 Catalogue 2008 అలకనంద ప్రచురణలు ... 19 1.00
90511 The Times of India Volume CII 1988 20 2.00
90512 Life of a Common Man R.K. Laxman R.K. Laxman Penguin Books 2009 100 25.00
90513 Yours Exclusively R.K. Laxman Penguin Books 2009 100 25.00
90514 The Very Best of The Common Man R.K. Laxman Penguin Books 2012 200 50.00
90515 The Best of Laxman R.K. Laxman Penguin Books 1992 224 65.00
90516 The Best of Laxman Volume II R.K. Laxman Penguin Books 1993 248 200.00
90517 The Best of Laxman The Common Man Takes a Stroll R.K. Laxman Penguin Books 1999 208 100.00
90518 A Dose of Laughter R.K. Laxman Penguin Books 2002 200 250.00
90519 A Vote for Laughter R.K. Laxman Penguin Books 2003 202 200.00
90520 Laugh With Laxman R.K. Laxman Penguin Books 1999 187 200.00
90521 Laugh With Laxman Volume 1 R.K. Laxman Penguin Books 2013 34 60.00
90522 Laugh With Laxman R.K. Laxman Penguin Books 2013 187 150.00
90523 A Dose of Laughter R.K. Laxman Penguin Books 2014 34 25.00
90524 Laugh with Laxman Volume 2 R.K. Laxman Penguin Books 2013 30 25.00
90525 Laugh with Laxman Volume 4 R.K. Laxman Penguin Books 2013 30 20.00
90526 Laugh with Laxman Volume 5 R.K. Laxman Penguin Books 2014 30 25.00
90527 The Best of Laxman The Common Man Tackles Corruption R.K. Laxman Penguin Books 2002 194 200.00
90528 The Best of Laxman The Common Man Takes a Stroll R.K. Laxman Penguin Books 2000 208 200.00
90529 The Best of Laxman The Common Man Watches Cricket R.K. Laxman Penguin Books 2000 208 200.00
90530 The Best of Laxman The Common Man Goes to the Village R.K. Laxman Penguin Books 2000 218 200.00
90531 The Best of Laxman The Common Man in the New Millennium R.K. Laxman Penguin Books 2000 204 200.00
90532 The Best of Laxman The Common Man at Large R.K. Laxman Penguin Books 2008 100 25.00
90533 You Said It Revised Edition 1 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 2000 105 50.00
90534 You Said It Revised Edition 1 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1971 105 10.00
90535 You Said It Revised Edition 2 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1985 100 8.00
90536 You Said It Second Series R.K. Laxman The Times of India Press 1964 159 6.50
90537 You Said It 3 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1980 106 6.00
90538 You Said It 4 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1987 108 12.00
90539 You Said It 5 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1989 99 15.00
90540 You Said It 6 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1989 112 15.00
90541 You Said It 7 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1984 112 9.00
90542 The Management of Management R.K. Laxman All India Management Association 1982 96 8.00
90543 Science Smiles R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 114 5.00
90544 Rekhas R.K. Laxman The Times of India Press 2005 80 50.00
90545 Rekhas R.K. Laxman The Times of India Press 2005 127 199.00
90546 Arrivals and Departures Abu Abraham on Janata Rule Abu Abraham Vikas Publications, Delhi 1983 60 10.00
90547 Private View Abu Abraham A Sterling Paperback 1974 50 4.00
90548 The games of Emergency Abu Abraham Vikas Publications, Delhi 1978 60 10.00
90549 Indian Cartoons Abu Abraham Penguin Books 1988 250 50.00
90550 Europe Since Versailles Low Penguin Books 1940 206 2.00
90551 Out of My Mind Again Sudhir Dar Vikas Publications, Delhi 1977 60 10.00
90552 The Best of Sudhir Dar Sudhir Dar Penguin Books 2000 100 25.00
90553 The Best of This It Sudhir Dar Rupa & Co., New Delhi 1988 15 3.00
90554 Round The Year Laughs P.R. Rama Iyengar IBH Publishing Company Bombay 1970 91 2.00
90555 Goa Agogo Mario Miranda 1971 20 2.50
90556 Laughter Is the Best Medicine The Readers Digest Association 160 50.00
90557 The Bedside Book of Laughter The Readers Digest Association 1967 207 15.00
90558 Fun Fare The Readers Digest Association 1968 126 10.00
90559 You'll Die Laughing Johnnie Alves Better Yourself Books 1999 133 35.00
90560 A Treasury of Jokes RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1997 64 20.00
90561 Treasury of Humour RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1990 32 2.00
90562 Treasury of Wit & Wisdom RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1991 112 2.00
90563 Anecdotes for all Occasions The Readers Digest Association 1977 32 2.00
90564 Sincerely Sincerely Viswapathi Shri Designs, Hyderabad 2016 164 100.00
90565 Pot Pourri of Jokes for all Occasions Volume 1 B. Ramachandra Rao 85 40.00
90566 Rib Tickling Jokes R.K. Murthi Pustak Mahal, Hyderabad 2000 120 48.00
90567 World Famous Retorts & Repartees R.K. Murthi Pustak Mahal, Hyderabad 1994 128 25.00
90568 Anecdotes Shukdev Prasad Family Books Pvt Ltd 1990 128 20.00
90569 Smile A While BH. Rama Rao Kalyani Press, Machilipatnam 1969 76 10.00
90570 1000 Jokes The Greatest Joke Book Ever Known Great Britain 1980 224 20.00
90571 The Funniest Jokes in the World H.D. Shourie Penguin Books 2001 297 25.00
90572 1001 Great Jokes Jeff Rovin A Signet Book 1987 351 10.00
90573 Giant Joke Book Ken Murrays Pearl Publication Private Limited 1954 320 3.00
90574 That’s A Good One W.T. Lucas W. Foulsham & Co., Ltd 1930 157 2.00
90575 The Best Jokes of all time and how to tell them George Q. Lewis Jaico Publishing House, Mumbai 1966 354 15.00
90576 Everyday Jokes P.S. Sood Hind Pocket Books Private Ltd 1990 144 25.00
90577 World's Best Jokes 182 20.00
90578 Jokes For All Occasions P.S. Sood Hind Pocket Books Private Ltd 1994 142 30.00
90579 Everyday Jokes P.S. Sood Hind Pocket Books Private Ltd 1994 144 30.00
90580 Top Jokes Rajesh Sahni Publications, Delhi 144 15.00
90581 Jokes & Jokes Rajesh Sahni Publications, Delhi 2001 152 30.00
90582 Jokes Jokes and Jokes 222 10.00
90583 Funny Jokes Charu Agarwal Hind Pocket Books Private Ltd 2002 136 50.00
90584 Laughing Gas Cecil Hunt Jaico Publishing House, Mumbai 1960 138 2.50
90585 Kirans Jokes, Jokes & Jokes Rufus Van Aldin A Kiran Publications 190 2.00
90586 Happy Moments with Cartoons V.D. Gavankar India Book House Pvt. Ltd 1986 122 2.50
90587 The Official Polishi Italian Joke Book Larry Wilde 98 10.00
90588 Have You Heard This One W. Foulsham & Co., Ltd 77 10.00
90589 The International Joke Book # 4 Max Brodnick Leisure Books, New York 1980 160 2.50
90590 Truly Tasteless Jokes Blanche Knott Ballantine Books, New York 1985 116 2.00
90591 Truly Tasteless Jokes Vi Blanche Knott St. Martins Press, New York 110 2.00
90592 Mile A While M. Viswanath Rajdeep Prakashana, Bangalore 1976 106 2.50
90593 The Worlds Best Dirty Jokes Mr. J Ballantine Books, New York 1983 118 2.50
90594 Naughty Jokes Tulsi Sahitya Publications 127 40.00
90595 Hands Up for Rugby Jokes Raymond Turvey 1988 164 10.00
90596 The Best of Offbeat Humor Paul B. Lowney peter Pauper Press 1968 62 10.00
90597 Funny Ho Ho And Funny Fantastic Denys Parsons A Pan Original 1979 139 2.50
90598 Laughing Gas R.K. Murthi H & C Publishing House, Thrissur 2002 96 10.00
90599 Cartoonic Jokes Prince Naman Rajat Prakashan, Meerut 60 10.00
90600 How Gross S. Gross A Dell Book 1973 60 10.00
90601 Laugh Yourself Well Eddie Davis Popular Library, New York 1957 143 2.50
90602 Piccolo Book of Jokes Margaret Gossett Piccolo Books 1960 124 10.00
90603 Best Cartoons A Crest Book 1964 157 2.50
90604 The Laughs on Me Doug Anderson Pocket Books 1960 446 2.50
90605 Jokes 109 2.00
90606 Best Jokes 128 2.00
90607 The Absolutely Last Official Polish Joke Book Larry Wilde Bantam Books, London 1983 200 2.00
90608 Mad Jokes Fusion Books 2002 95 20.00
90609 Mad's Al Jaffee Spews Out More Snappy Answers to Stupid Questions Al Jaffee New American Library 1972 190 2.00
90610 Mad in Orbit William M, Feldstein The New American Library 1962 192 2.50
90611 The Wet and Wisdom of Mad The Editors of Mad Warner Books 1987 160 3.00
90612 AD Strikes back Ballantine Books, New York 1974 182 2.00
90613 William M. Gainess Portable Mad William M. Gaines's, Feldstein The New American Library 1964 188 2.00
90614 Mad For Better or Verse Frank Jacobs The New American Library 1968 192 2.50
90615 The Mad Frontier William M. Gaines's, Feldstein The New American Library 1962 188 5.00
90616 The Cuckoo Mad The New American Library 120 5.00
90617 Gems And Jewels of Jokes Jagat Singh Bright A Universal Publication, Delhi 1973 202 2.00
90618 The Jughead Ones Digest Magazine 60 1.75
90619 This is It 30 1.00
90620 Hand Book of Humor For Speakers Maxwell Droke Jaico Publishing House, Mumbai 1984 247 5.00
90621 You'll Die Laughing Johnnie Alves Better Yourself Books 2001 133 35.00
90622 Book of Humour Children @ Risk Project Committee 2002 160 50.00
90623 Hackers, Hotting and Hooray Henrys The Reader's Digest Association 1992 64 10.00
90624 Good For A Lauch Paul B. Janeczko Scholastic Inc. 126 4.00
90625 French Cartoons and Cuties Volume 1 No. 30 Nov. 1962 1962 40 2.00
90626 Laff Time Volume 7 No. 5 July 1964 1964 96 5.00
90627 Broadway Laughs Volume 7 NO. 11 April 1965 1965 96 5.00
90628 Broadway Laughs Volume 7 No. 12 June 1965 1965 96 2.00
90629 Army Fun Volume 6 No. 9 April 1963 1963 96 3.00
90630 Army Fun Volume 6 No. 6 October 1962 1962 96 5.00
90631 Army Fun Volume 6 No. 8 September 1962 1962 96 5.00
90632 Laugh Magazine No. 37 66 2.00
90633 Laughter The Best Medicine Robert Holden Harper Collins Publishers India, New Delhi 1993 138 50.00
90634 Out of Practice Rob Buckman Pan Books, London 1978 158 5.00
90635 My Son The Medicine Man D. Froden An Avon Book 1964 60 2.50
90636 Whats Up, Doc? Revilo Snivib Pan Books, London 1971 123 3.00
90637 Humour In Medicine T.G. Sriram M.C.Pankaja, Bangalore 1992 160 25.00
90638 With the Compliments of The Himalaya Drug Co 128 2.50
90639 Laughter The Best Medicine with the Compliments of The Himalaya Drug Co, Bangalore 562123 84 20.00
90640 Laughter The Best Medicine Volume 1 with the Compliments of The Himalaya Drug Co, Bombay 126 5.00
90641 Humour in (And as) Medicine K.P. Misra Rupa & Co., New Delhi 2005 92 25.00
90642 And After That, Nurse Roger Brook A Trophy Book 1966 61 5.00
90643 Doctors Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 62 5.00
90644 How to Live with a Neurotic Dog Stephen Baker A four Sqare Book 1963 60 20.00
90645 More of The Worlds Best Doctor Jokes Dr. Foster Angus & Robertson Publishers 1986 75 15.00
90646 The Best of Dental Humor Stephen T. Sonis Hanley & Belfus, Inc. 1997 188 55.00
90647 Wrinklies' Wit & Wisdom Rosemarie Jarski Wrinklies & Wisdom 2006 160 25.00
90648 The Senior Citizens' Survival Guide Beyond The New Millennium Bob Feigel, Malcolm Walker CCC Publications, California 1999 60 20.00
90649 Officie Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 64 5.00
90650 Academic Jokes S.M. Mathur Pustak Mahal, Hyderabad 2009 107 60.00
90651 The 901 Best Jokes There Ever Was J.R. Miller Rutledge Hill Press 1991 175 25.00
90652 Olympic Smiles Progress Publishers, Moscow 1980 143 20.00
90653 101 Super Sports Jokes J.B. Stamper Scholastic Inc. 198 96 10.00
90654 Yuri Cherepanov Sonrisas Olimpicas Progress Publishers, Moscow 1980 143 20.00
90655 The Penguin Thelwell Penguin Books 1963 127 10.00
90656 Truly Tasteless Lawyer Jokes Blanche Knott St. Martins Press, New York 1990 121 2.00
90657 Lawers Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 64 5.00
90658 Laughter is Legal Francis Leo Pocket Books 1953 252 2.00
90659 The Lawyer Joke Book Sid Behrman Dorset Press, New York 1991 128 55.00
90660 Laugh With the Bishop Mar Aprem Better Yourself Books 1988 93 12.00
90661 Church Humour Judson K. Cornelius St Paul Publications 1991 204 60.00
90662 The Fanatics Guide to The Bed Roland Fiddy Exley Publications Ltd 1992 60 20.00
90663 Silicon The Computer Cartoon Book Murlimenon Computer Laughs 1989 186 45.00
90664 Foolishly Yours 36 2.00
90665 Plane Panic Joel Rothman Ravette Limited 1985 65 15.00
90666 Corporate Cartoons Prriya Raj Vision Books 2004 96 15.00
90667 Election 99 Cartoons Exhibition 20 10.00
90668 The Ultimate Book of Rude And Politically Incorrect Jokes Allan Pease Manjul Publishing House 2003 417 195.00
90669 A Crafty Session With Politician Jokes Gratian Vas A Sterling Paperback 1996 20 10.00
90670 Mothers Wit Allison Vale and Alison Rattle Prion Published 2006 256 195.00
90671 Midnight Jokes Diamond Pocket Books 62 5.00
90672 Stupid Cupid Ian Heath A Star Book 1982 128 2.50
90673 School Jokes & Riddles Parul Publication, Delhi 64 18.00
90674 Childrens Jokes Rashmi & Amber, A.K. Das Gupta Goodwill Publishing House 125 17.00
90675 Jokes for Children Piya Maria Vas Blossom Books 1996 120 15.00
90676 Kids Say Darndest Things Art Linkletter Pocket Books 1957 174 2.50
90677 The Pocket Book of War Humor Bennett A. Cerf Pocket Books, Inc. 1945 242 2.50
90678 Uniformly Crazy Ashok Mahajan Rupa & Co., New Delhi 1993 125 40.00
90679 Jolly Jokes Indira Singh Sahni Publications, Delhi 1994 208 25.00
90680 So This Is Life R.K. Prabhu Jaico Publishing House, Mumbai 1966 143 2.50
90681 So This Is Marriage R.K. Prabhu Jaico Publishing House, Mumbai 1966 148 2.50
90682 Fun Fare Plus Books 1978 176 6.00
90683 Snapshots of an aggression Foreign Languages Publishing House 1965 57 2.50
90684 Jokes Calendar 1996 1996 20 10.00
90685 Dennis the Menace Hank Ketcham Fawcett Publications 1970 60 10.00
90686 Dennis the Menace Rides Again Hank Ketcham Fawcett Publications 1960 55 2.00
90687 Dennis the Menace Rides Again Hank Ketcham Pocket Books, Inc. 1959 75 2.00
90688 Popeye Iy'am Whati Ravette Books 1989 55 2.50
90689 Laugh Again With Andy Capp No. 1 Rawings By Reg Smythe 1968 66 2.50
90690 Andy Capp A Mirror Book 45 2.50
90691 Beyond The Far Side Gary Larson Andrews and McMeel 1990 60 20.00
90692 Bloomers More Newspaper Misprints Roy Carr Blandford Press 65 2.50
90693 The Best of Honeysett Terry Jones David & Charles, London 1985 120 15.00
90694 Historical Tweets Alan Beard and Alec McNayr Summersdale 1988 132 25.00
90695 What A Mistake Larry, David Hardy Octopus Books 1983 158 25.00
90696 Edgar Valter Veekandja 1981 125 15.00
90697 Do You Know? Bach 20 1.00
90698 Laugh It off 50 2.50
90699 Woody Allens Bed of Neuroses 35 2.50
90700 Jonephine 60 10.00
90701 1000 Monster Jokes for Kids 96 10.00
90702 The Hindustan Times Book of Best Indian Cartons Abu Abraham UBS Publishers Distributors Ltd 1992 65 40.00
90703 Cartoons for Peace Mandoo Allied Publishers Private Limited 1987 30 2.50
90704 Aswan High Dam 30 2.50
90705 The Hindustan Times Book of Best Indian Caricatures Abu Abraham UBS Publishers Distributors Ltd 66 10.00
90706 And Finally Martyn Lewis Century Publishing London 1984 120 15.00
90707 Comics for All Issue 2 2005 30 10.00
90708 The Complete Book of Party Games Horace T. Elmo Gerald Go Swan Ltd 94 10.00
90709 Cartoons & Jokes Peter Lawson 150 15.00
90710 Gattastrophe 39 5.00
90711 Inner World of Comics Premnath Nair Gentleman Volume 20 No. 2 2000 113 15.00
90712 Laughing Matters Rajib Sarkar Gentleman Volume 20 No. 6 2000 113 10.00
90713 India Magazine November 1988 1988 78 10.00
90714 The Cartoon Issue The New Yorker The Cartoon Issue 2006 187 100.00
90715 Cartoons of the Century The Newsweek Magazine 1999 56 20.00
90716 కాలనిర్ణయ్ కార్టూన్ క్యాలెండర్ 1998 ... ... 1998 15 10.00
90717 రాష్ట్రస్థాయి ప్రథమ హాస్య మహాసభ విజయవాడ ... ... 1987 20 1.00
90718 కళాసాగర్ కార్టూన్లు ... Smile Publications, Vijayawada 2008 56 25.00
90719 పారాహుషార్ శేఖర్ కార్టూన్లు శేఖర్ చేతన, హైదరాబాద్ 2003 75 10.00
90720 నవ్వులజల్లు శ్రీచంద్ర కార్టూన్స్ శ్రీచంద్ర శ్రీచంద్ర, హైదరాబాద్ 2000 107 50.00
90721 డుంబు బొమ్మల కథలు బుజ్జాయి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 36 40.00
90722 హాస్య భూమి 1991 Super Special 20 3.00
90723 నవ్వుటద్దాలు ఆచార్య తిరుమల హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 150 60.00
90724 నవ్వులే నవ్వులు నన్నపనేని అయ్యన్‌రావు నన్నపనేని పున్నయ్య, లక్ష్మీనరసమ్మ ట్రస్ట్ 2015 46 10.00
90725 కార్టూన్ కబుర్లు మోహన్ మోహన్ పర్‌స్పెక్టివ్స్ సామాజిక శాస్త్రం 1996 119 10.00
90726 గురవాయణం గురవారెడ్డి శాంత వసంత చారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2011 148 200.00
90727 Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets Dav Pilkey Scholastic Inc. 1999 136 20.00
90728 టీవీ రాజకీయ కార్టూనులు/ అరాజకీయం 100 కార్టూన్లు పులిచెర్ల సాంబశివరావు ... 2009 288 100.00
90729 చిరు నవ్వు ... తానా మహాసభల ప్రత్యేక సంచిక 1995 50 10.00
90730 స్మైల్ ... ప్రపంచ కార్టూన్ల ప్రత్యేక సంచిక ... 72 10.00
90731 చలసాని ప్రసాదరావు Chalasani Prasada Rao 120 25.00
90732 ఆంధ్రభూమి సంచిక 40 - 59 ... ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 100 2.50
90733 గజ్జెల మల్లారెడ్డి కార్టూన్స్ గజ్జెల మల్లారెడ్డి ... ... 60 20.00
90734 ఈనాడు కార్టూన్ల శ్రీధర్ ... ... 1999 214 70.00
90735 హాస్యప్రియ హాస్య సచిత్ర మాసపత్రిక ... ... 1984 66 10.00
90736 క్రోక్విల్ మేగజైన్ నవ్వుల జంపర్ దీపావళి బంపర్ సంచిక ... ... ... 1982 5.00
90737 క్రోక్విల్ మేగజైన్ పౌరాణిక హాస్యసంచిక ... ... ... 82 5.00
90738 క్రోక్విల్ మేగజైన్ ధ్వని హాస్యసంచిక దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1985 82 5.00
90739 వినోదములు ప్రథమ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1960 128 1.00
90740 వినోదములు ప్రథమ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1960 128 1.00
90741 యస్వీయం నవ్వు లవ్వుల కథలు యస్వీ జోగారావు శ్రీ వడ్లమాని వేంకటరమణ, కాకినాడ 1988 199 25.00
90742 నవ్వుల నవాబులు రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు శ్రీనివాస సాహితీ సమితి, హైదరాబాద్ 1981 90 10.00
90743 నవ్వండి నవ్వించండి సాంబశివరావ్ రెయిన్‌బో క్రియేటివ్ ఎంటర్ ప్రైజ్ 2013 64 50.00
90744 హాస్య ప్రపంచం మాచర్ల రాధాకృష్ణ మూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 588 200.00
90745 మన హాస్యము మునిమాణిక్యం నరసింహారావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1968 333 6.75
90746 తెలుగు హాస్యం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 100 25.00
90747 జంఘాలశాస్త్రి క్ష్మాలోకయాత్ర మొదటి భాగము అనంతం శారద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1980 120 8.00
90748 మరో జంఘాలశాస్త్రి రెండవ భాగము అయలసోమయాజుల నాగేశ్వరరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికిందరాబాద్ 1982 48 2.50
90749 బాపూ రమణీయం బాపూ రమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1990 271 55.00
90750 బొమ్మా బొరుసా బాపూ రమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 173 80.00
90751 శ్రీ ఛానల్ శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2001 143 75.00
90752 శ్రీ ఛానల్ 2 శ్రీరమణ విద్యార్థి మిత్ర ప్రచురణలు, కర్నూలు 2014 154 60.00
90753 రంగులరాట్నం శ్రీరమణ ప్రిజమ్ బుక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 2016 206 195.00
90754 హాస్య భారతి వెలగా వెంకటప్పయ్య హాస్యభారతి అభినందన సమితి 1995 256 90.00
90755 మన హాస్యము మునిమాణిక్యం నరసింహారావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1968 330 10.00
90756 హాస్యతోరణము పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 268 6.00
90757 హాస్యలహరి కె.బి. లక్ష్మి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికిందరాబాద్ 2002 148 80.00
90758 హ్యూమరాలజీ 2 యర్రంశెట్టి శాయి మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 317 150.00
90759 నవ్వులగని చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు శ్రీ చింతామణిముద్రాక్షరశాలయందు, రాజమండ్రి 1927 193 1.50
90760 సల్లాపగోపాలం గోపాల చక్రవర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పురావస్తుశాఖ ప్రచురణము 1985 83 10.00
90761 కదిలే రైల్లో కథాకళీ దర్భా బాబూరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1994 111 40.00
90762 మాటకచ్చేరి తురగా కృష్ణమోహనరావు ప్రత్యూష ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 144 10.00
90763 నవ్వులాట హాస్య కథల మేజిక్ భువన్ ధనతేజ హర్ష ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 2009 80 40.00
90764 ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వండి శైలి శ్రీ మాధురి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 80 25.00
90765 తెలుగు సాహిత్యంలో హాస్యోక్తులు మువ్వల సుబ్బరామయ్య మువ్వల పెరుమాళ్లు అండ్ సన్స్, విజయవాడ 2011 160 70.00
90766 తెలుగు ప్రముఖుల చమత్కార భాషణలు సి. మృణాళిని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 76 30.00
90767 రాంబాబు డైరీ భాగము 1 & 3 నండూరి పార్థసారథి నండూరి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 191 100.00
90768 పలుకుబడి తెలిదేవర భానుమూర్తి జనపదం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 128 20.00
90769 చల్నేదో బాల్‌కిషన్ తెలిదేవర భానుమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 155 30.00
90770 మీరే డిటెక్టివ్ ముక్తవరం పార్థసారథి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2011 121 80.00
90771 నవ్వుతూ బతకాలిరా యం.డి. సౌజన్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 128 60.00
90772 పూతరేకులు (పిల్లల కథలు) అమ్మిన శ్రీనివాసరాజు శ్రీ మరళి ప్రసన్న ప్రచురణలు, వాజేడు, ఖమ్మం 2006 61 20.00
90773 పూతరేకులు (జోక్స్ పెట్టె) సుధామ సఖీ కుమారి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 58 50.00
90774 చెవిలో పూలు విశ్వనాథ పావనిశాస్త్రి శ్రీ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2014 168 100.00
90775 హాసరేఖలు శంకరనారాయణ, ఎస్.వి. రామారావు, ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 90 40.00
90776 చలపాక ప్రకాష్ కార్టూన్లు చలపాక ప్రకాష్ రమ్యభారతి, విజయవాడ 2007 46 25.00
90777 చలపాక ప్రకాష్ కార్టూన్లు 2 చలపాక ప్రకాష్ రమ్యభారతి, విజయవాడ 2013 55 40.00
90778 కార్టూన్ మేళా ప్రత్యేక సంచిక 2002 ... ... 2002 20 20.00
90779 చంద్ర కార్టూన్లు ... వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2006 192 120.00
90780 కొంటె బొమ్మల బాపు బాపూ రమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2001 96 60.00
90781 కొంటె బొమ్మల బాపు బాపూ రమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 117 12.00
90782 కొంటె బొమ్మల బాపు 2 ... నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1989 119 25.00
90783 బుడుగు 1 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1981 76 10.00
90784 బుడుగు 1 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1981 76 10.00
90785 బుడుగు 2 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1980 114 10.00
90786 బుడుగు 2 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1980 114 16.00
90787 బాలి కార్టూన్లు బాలి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 221 60.00
90788 హా హా హాస్యనందం వియోగి శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 2011 240 25.00
90789 చమత్కార స్రవంతి పి.వి.యల్. నరసింహారెడ్డి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 63 25.00
90790 కేశవానందలహరి చక్కా చెన్నకేశవరావు ... ... 40 20.00
90791 ముగ్గురు కొలంబస్‌లు సోమరాజు సుశీల ఉమా బుక్స్, హైదరాబాద్ 2014 152 180.00
90792 ఉల్లాసానికి ఉత్సాహానికి నవ్వులే నవ్వులు సంఘమిత్ర డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 68 30.00
90793 బాలి కార్టూన్లు రెండవ భాగం బాలి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1985 128 18.00
90794 గీతా నవ్వులు గీతా సుబ్బారావు విశ్వరత్న ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 160 100.00
90795 గీతా జగత్ గీతా సుబ్బారావు విశ్వరత్న ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 160 10.00
90796 చలపతి గణపతి గీతా సుబ్బారావు డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 96 12.00
90797 హాస్య రంజని ఎస్. శేషగిరి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 96 25.00
90798 1116 ప్రహ్మాండమయిన జోక్స్ 116 సరస్వతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 96 20.00
90799 సత్యం కార్టూన్లు సత్యం ఎ.ఎస్. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1971 60 10.00
90800 సత్యం జోక్స్ సత్యం ... ... 55 10.00
90801 ప్రత్యేక కార్టూన్ సంకలనం ... జ్యోతి ... 30 10.00
90802 ప్రభవ బోనస్ బుక్ ... ప్రభవ సచిత్ర మాసపత్రిక ... 46 2.50
90803 నవ్వుల చౌరస్తా ... మల్లెతీగ సకుటుంబ మాసపత్రిక ... 64 20.00
90804 హాస్యప్రభ అందిస్తున్న తొలికానుక సచిత్ర మాసపత్రిక ... ... 1977 99 2.00
90805 ఆంధ్రపత్రిక ... ... ... 30 2.50
90806 చుక్ చుక్ రైలు అడ్డూరి కావ్యం కార్టూన్, విజయవాడ 2006 111 30.00
90807 ఆర్టీసి కండక్టరు కె.వి. రామిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ 1994 108 10.00
90808 హాస్యవిపంచి తోపల్లి ఆనంద్ ... 1983 112 5.00
90809 సూపర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ జోక్స్ శైలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 104 25.00
90810 డా. జయదేవ్ కార్టూన్లు జయదేవ్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, వరంగల్ 2003 100 50.00
90811 జయదేవ్ కార్టూన్లు జయదేవ్ మీడియా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 238 60.00
90812 తెనాలి రామకృష్ణ కథలు మల్లాది లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1984 42 2.00
90813 తెనాలి రామకృష్ణుని కథలు కలవటాల జయరామారావు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు ... 114 6.00
90814 తెనాలి రామలింగ కవి హాస్య కథలు వడ్డాది వీర్రాజు ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 80 15.00
90815 నసీరుద్దీన్ కథలు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1982 103 6.00
90816 ముల్లా నస్రుద్దీన్ కథలు కె.బి. గోపాలం పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 144 60.00
90817 అక్బరు బీర్బల్ కథలు శీతంరాజు వసుంధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 56 15.00
90818 జన్మదిన ప్రత్యేక హాస్య వ్యంగ్య సంచిక ... విపుల విశ్వకథా వేది, ఫిబ్రవరి 2006 129 7.00
90819 జన్మదిన ప్రత్యేక హాస్య వ్యంగ్య సంచిక ... విపుల విశ్వకథా వేది, ఫిబ్రవరి 2008 127 7.00
90820 జన్మదిన ప్రత్యేక హాస్య వ్యంగ్య సంచిక ... విపుల విశ్వకథా వేది, ఫిబ్రవరి 2009 127 7.00
90821 జన్మదిన ప్రత్యేక హాస్య వ్యంగ్య సంచిక ... విపుల విశ్వకథా వేది, ఫిబ్రవరి 2011 127 10.00
90822 कार्टून पत्रकारिता ल. अशोक मुल्लंगी वेंकटरमणा रॆड्डी 2004 176 150.00
90823 నూట పదహారు నవ్వులు పెండెం జగదీశ్వర్ హాస్య ప్రియుల వేదిక, రామన్నపేట 2002 80 16.00
90824 సత్యమూర్తి కార్టూనీయం బి.వి. సత్యమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1991 120 18.00
90825 జయదేవ్ కార్టూన్స్ జయదేవ్ ... ... 111 6.00
90826 కార్టూన్స్ ... ... ... 150 2.50
90827 నవ్వాలోయ్ నవ్వాలి ... పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 167 15.00
90828 బాబు కార్టూన్స్ ... స్వాతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 112 6.00
90829 బాబు కార్టూన్స్ 2 ... స్వాతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 1112 6.00
90830 వ్యంగ్య వీచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రోక్రిల్ క్లబ్, విజయవాడ 1981 60 2.00
90831 మల్లిక్ కార్టూన్లు మల్లిక్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ ... 180 10.00
90832 నవ్వితే నవ్ రత్నాలు 2 మల్లిక్ ... ... 216 5.00
90833 ఇడిగిడిగో మల్లిక్ మల్లిక్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1986 60 15.00
90834 పిడుగు ఫీచర్ కార్టూన్స్ ... రామా మెడికల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ కో., 1984 120 6.50
90835 కాలక్షేపం 1 భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1946 138 5.00
90836 కాలక్షేపం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు లతా ఎంటర్ ప్రైజెస్, హైదరాబాద్ 1978 68 3.50
90837 గిరీశం లెక్చర్లు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 136 10.00
90838 గిరీశం లెక్చర్లు యమ్వీ నారాయణాచార్య పద్మా ఎకాడమి ప్రచురణలు 1990 124 15.00
90839 భర్తను లొంగదీసుకోవడము ఎలా పరిమళా సోమేశ్వర్ మనోజ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1971 84 2.50
90840 జంధ్యాల జోక్స్ 1 జంధ్యాల ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2003 80 25.00
90841 జంధ్యాల జోక్స్ 2 జంధ్యాల ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2003 78 25.00
90842 నవ్వితే నవ్వండి మాకు అభ్యంతరం లేదు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1987 111 10.00
90843 నవ్వితే నవ్వండి రెండవ భాగం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 118 6.50
90844 నవ్వితే నవ్వండి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 139 5.50
90845 ప్రముఖులు హాస్యాలు ఎమ్.డి. సౌజన్య శ్రీ లలిత మహాలక్ష్మీ ఏజన్సీస్, విజయవాడ 1999 168 10.00
90846 అద్భుత హాస్య కథలు ఎ.ఎస్. మూర్తి దేశ సేవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 120 15.00
90847 రేడియో చెళుకులు పన్నాల సుబ్రహ్మణ్య భట్టు సామాన్య ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1975 64 3.00
90848 వినాయకుడి విన్యాసాలు పన్నాల సుబ్రహ్మణ్య భట్టు న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 97 2.00
90849 ఆవకాయ అమరత్వం పుచ్చా పూర్ణానందం సౌర సాహితి, ఏలూరు 1966 141 2.50
90850 మీసాల సొగసులు పుచ్చా పూర్ణానందం రచయిత, విజయవాడ 1984 259 15.00
90851 సినబ్బకతలు నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1989 119 13.00
90852 పచ్చనాకు సాక్షిగా నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు వేకప్, మదనపల్లి 1986 111 6.00
90853 ప్రకృతి మాట్లాడితే వినాలని వుందా నాలుగెస్సుల రాజు ... 2013 40 10.00
90854 హాస్యకుసుమావళి మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 8 10.00
90855 మీ నవ్వే చాలు జోక్స్ బుక్ ఆనందవర్ధన్ Elen Publications, Vijayawada 2008 96 30.00
90856 చమత్కారమంజరి మొదటి భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 170 5.00
90857 చమత్కారమంజరి రెండవ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 192 5.00
90858 చీరల చెంచులక్ష్మి హాస్య కథలు భమిడిపాటి సోమయాజి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 111 50.00
90859 సరసాల్లో నవరసాలు 3వ భాగము ... ... ... 93 2.00
90860 యుక్తులు ఛలోక్తులు ముద్దు కృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1983 136 7.50
90861 నవ్వులు బులుసు వెంకటకామేశ్వరరావు నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1999 96 25.00
90862 హలో నవ్వండి సార్ యర్రంశెట్టి శాయి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 148 25.00
90863 నవ్వూ నవ్వించు యర్రంశెట్టి శాయి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1980 172 9.00
90864 నవ్వూ నవ్వించు 2 యర్రంశెట్టి శాయి, చంద్ర నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1982 196 12.00
90865 హ్యూమరాలజీ యర్రంశెట్టి శాయి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 248 18.00
90866 జనరంజని యర్రంశెట్టి శాయి శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 205 16.00
90867 ముప్పయ్ నవ్వితే నవ్‌రత్నాలు ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 170 30.00
90868 ఉల్లాస గోపాలం గోపాల చక్రవర్తి తంబి పబ్లికేషన్స్ 1989 132 25.00
90869 హాస్యజ్యోతి శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 132 12.00
90870 హాస్యజ్యోతి 2 శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1987 127 12.50
90871 శ్రీరమణ పేరడీలు శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 171 9.00
90872 జరుక్ శాస్త్రి పేరడీలు కె.వి. రమణారెడ్డి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 117 7.50
90873 తెలుగు పేరడీలు మాచిరాజు దేవీప్రసాద్ నవయుగ బుక్ డిస్ట్రి బ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1987 88 10.00
90874 ఆదివిష్ణు సరిగమలు ఆదివిష్ణు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 204 15.00
90875 నవ్వుల కథలు బి. రాజగోపాల్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1989 134 15.00
90876 కొంటె ప్రశ్నల పుస్తకం మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 116 2.50
90877 సరదా ప్రశ్నల పుస్తకం మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 112 15.00
90878 కామెడి క్లబ్ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 120 25.00
90879 పిట్ట కథలు ... కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్ 1966 390 2.50
90880 పిట్ట కథలు దరిశి వీరరాఘవస్వామి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1989 32 3.00
90881 తమాషా పిట్టకథలు వాడ్రేవు గవర్రాజు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1973 48 1.00
90882 ఆనంద వినోద కథలు ... ... ... 48 1.00
90883 పరమానందయ్య శిష్యుల కథలు దరిశి వీరరాఘవస్వామి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1975 48 1.10
90884 బాలల హాస్యకథలు పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1985 40 2.00
90885 హమేషా తమాషా ఓంకార్ మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1984 64 7.00
90886 తమాషాలు గట్టినేని రామస్వామి చౌదరి శ్రీ వేంకటేశ్వర గ్రంథమాల, చినగాదెలవర్రు ... 54 1.75
90887 నవ్వుల పుట్ట మహీధర నళినీ మోహన్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 96 10.00
90888 మిక్కి మిక్కి జోక్స్ ... ... ... 40 2.00
90889 సినిమా నవ్వులు స్వామి చిత్రానంద నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 143 10.00
90890 సెట్‌మీద తమాషాలు ఇంటూరి ... 1965 124 2.00
90891 1001 జోక్స్ నవ్వండోయ్ నవ్వండి శ్రీనివాస్ కృష్ణ డి. నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1998 184 30.00
90892 నవ్వండో నవ్వండి సంపుటి 2 సంచిక 5 ఎ. సాయికుమార్ ... ... 48 2.00
90893 హాస్యభూమి ... ... ... 40 2.50
90894 555 జాలీ జోక్స్ డి. ఆదినారాయణ రావు జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1992 98 10.00
90895 ప్రయాణంలో గిలిగింతలు చలపాక ప్రకాష్ శ్రీ దేవి పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 2000 24 3.00
90896 జోక్స్ బుక్ ... వనిత ... 10 13.00
90897 జోక్స్ వరల్డ్ యర్రా సత్యనారాయణ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1994 76 8.00
90898 హాస్యకథలు రాయప్రోలు రథాంగపాణి జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1994 88 9.00
90899 స్వీట్ అండ్ హాట్ జోక్స్ సోమిన శివరామ ప్రసాద్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1989 24 2.00
90900 నవ్వులు పువ్వులు అంబడిపూడి రాజేంద్ర ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ ... 40 1.00
90901 హలో జోక్స్ దీప్తి సింధూర్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1994 24 2.00
90902 జ భాషా శాస్త్రం దాని పుట్టుపుర్వోత్తరాలు భరణి స్రవంతి మూవీస్ ... 16 0.40
90903 నవ్వండి నవ్వించండి వాసిరెడ్డి రామనాథం ... 1998 56 15.00
90904 మొగుడూపెళ్ళాల జోక్స్ ... తిరుమల సాయి బుక్‌డిపో., విజయవాడ 2001 24 5.00
90905 జోకులు బాబోయ్ జోకులు ధరణి ప్రగడ సత్యమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1991 24 2.00
90906 జోకులంటే ఇవేనోచ్ శైలి ... ... 24 5.00
90907 పెళ్ళిసందడి జోక్స్ పి.వి. మురళీకృష్ణ శ్రీదేవి పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 1997 24 3.00
90908 లవ్ జోక్స్ స్వప్న కంఠంనేని తలశిల నిహాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 139 40.00
90909 చిరునవ్వులు జోక్స్ సంపుటి చలపాక ప్రకాష్ ... 1997 28 3.00
90910 తెలుగు నవ్వులు ... ... ... 30 2.00
90911 తెలుగు నవ్వులు చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు బుక్స్ అండ్ టేల్స్ 1985 30 2.50
90912 మెంటల్ (పిచ్చి) డాక్టరు జోకులు ... తిరుమల సాయి బుక్‌డిపో., విజయవాడ 2001 24 5.00
90913 జోకులు సార్ జోకులు ఎమ్. పద్మ, కృష్ణవేణి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1994 24 2.50
90914 అల్లరి జోక్స్, చప్ర గిలిగింతలు చలపాక ప్రకాష్ రమ్యభారతి, విజయవాడ 2002 12 1.00
90915 Success is… A Star Book 1985 30 2.00
90916 Modern Joke Book 3 Modern Book Distributors 48 7.00
90917 Modern Joke Book 4 Modern Book Distributors 48 7.00
90918 Jokes Riddles Funny Stories Book 3 Parul Publication, Delhi 1992 48 5.00
90919 As Indians Do Ajit S. Gopal 1987 102 5.00
90920 Most Popular Jokes Rajesh Sahni Publications, Delhi 1997 63 6.00
90921 Jokes For All 64 5.00
90922 Professional Jokes 62 2.00
90923 Top Jokes 64 5.00
90924 Great Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 80 10.00
90925 Funny Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 80 10.00
90926 నజీరుద్దీన్ కథలు లక్ష్మీవిద్య ఎస్.బి.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1982 64 2.00
90927 జోకాభి రామాయణం ... ... ... 20 2.00
90928 జోకాభి రామాయణం ... ఆంధ్రజ్యోతి కానుక ... 20 2.00
90929 జోక్స్ ... ... ... 35 2.00
90930 The Second Official Handbook of Practical Jokes Peter Van der Linden A Signet Book 1991 187 10.00
90931 Truly Tasteless Doctor Jokes Blanche Knott St. Martins Press, New York 1990 117 10.00
90932 The Tony Blackburn Sensational Joke Book Tony Blackburn The Paper Back Division 1975 124 5.00
90933 Jokes and Jokes 10 2.00
90934 Maths మహావీరాచార్య ప్రణీత గణితసార సంగ్రహం మహావీరాచార్య, విద్వాన్ తెన్నేటి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 563 135.00
90935 పావులూరి గణితం విద్యాన్ తెన్నేటి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2007 240 65.00
90936 భాస్కరాచార్యుని లీలావతీ గణితం భాస్కరాచార్య, విద్వాన్ తెన్నేటి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 301 80.00
90937 గణితానందం కందుల నాగభూషణం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 79 5.00
90938 గణితభారతి ప్రఖ్యా సత్యనారాయణ శర్మ ... ... 286 5.00
90939 విక్టరీ గణిత భారతం ప్రఖ్యా సత్యనారాయణ శర్మ విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1997 322 80.00
90940 వేదగణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1986 120 10.00
90941 వేదగణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 64 30.00
90942 Vedaganitam తోటకూర సత్యనారాయణరాజు Usharani Publications, Rayalam 1982 120 10.00
90943 గణితాను గమన పద్ధతి ఐ.యస్. సోమన్ స్కీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 60 10.00
90944 గణిత నిర్వచనాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 112 16.00
90945 గణిత ప్రపంచం శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 92 14.00
90946 గణిత విన్యాసాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 96 15.00
90947 గణితంతో గమ్మత్తులు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 195 35.00
90948 గణిత చంద్రిక త్రైమాసిక పత్రిక ... ... 2000 24 2.00
90949 వినోద గణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం ... 40 3.00
90950 అంకెలతో అద్భుతాలు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1986 58 6.00
90951 అంకెలతో ఆటలు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 64 15.00
90952 అవసర గణితము శేషుబాబు Saradhi & Co., Tenali 33 2.05
90953 రామానుజమ్ గణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ... ... 26 2.25
90954 అద్భుత గణితము ఖండవల్లి అప్పలరామమూర్తి శ్రీ ప్రాత నారాయణమూర్తి ... 84 2.50
90955 సులభ పద్ధతులలో లెక్కలు డి. సూర్య ప్రకాశరావు ... ... 20 2.00
90956 గణితంతో గారడీలు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 195 15.00
90957 గణితంతో గమ్మత్తులు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 195 40.00
90958 అంకెలతో ఆటలు బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2008 64 25.00
90959 సులభంగా గణిత శాస్త్రం నేర్చుకుందాం సిహెచ్.ఎస్.ఆర్.ఎస్. మూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2007 128 35.00
90960 మాథమేటిక్స్ లో మెళుకువలు నండూరి శేషాచార్యులు Sree Kalyan Publications, Vijayawada 2013 103 40.00
90961 వేగ గణితం (స్పీడ్ మాథ్స్) మెరుపు వేగంతో లెక్కలు చేసే విధానాలు వై. రవీంద్ర ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 128 40.00
90962 చేతి వ్రేళ్లే కంప్యూటర్లు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 96 18.00
90963 గణిత విన్యాసాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 96 30.00
90964 గణిత ప్రపంచం శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 92 15.00
90965 గణిత మేధావులు గణాంక చిట్కాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 119 15.00
90966 మాటలతో ఆటలు జాస్తి శివరామకృష్ణ Silc 2014 126 100.00
90967 భారత దేశపు గణిత శాస్త్రజ్ఞులు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1987 91 12.00
90968 గణిత మేధావులు గణాంక చిట్కాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 119 20.00
90969 గణిత బాలశిక్ష క్షేత్రమితి బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2008 96 35.00
90970 శ్రీనివాస రామానుజం వి. బందా బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1996 66 21.00
90971 రామానుజన్ సృజనాత్మక చింతన పావులూరి శివనారాయణ ది విజియవాడ మేథమెటికల్ సొసైటి 1989 53 12.00
90972 ట్రిక్స్ అండ్ స్టంట్స్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ పుస్తక మహల్, ఢిల్లీ 1987 126 12.00
90973 ఫన్‌ గేమ్స్ కల్లూరి శైలబాల ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2002 92 25.00
90974 వినోదము విజ్ఞానము మహీధర నళినీ మోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 69 4.50
90975 మెదడుకు పదును మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 211 20.00
90976 మెదడుకు మేత మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 200 16.00
90977 గణిత విశారద అవసరాల రామకృష్ణారావు జగన్నాధ్ పబ్లికేషన్స్ ... 126 10.00
90978 పజిల్స్ ... బొమ్మరిల్లు పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1975 109 1.25
90979 వింతలు విశేషాలు ... రవి కళాశాల, గుంటూరు ... 32 2.00
90980 తమాషాల తాతయ్య యడవల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1980 48 3.00
90981 విజ్ఞానశాస్త్ర వినోదాలు కె.వి.యస్. జ్ఞానేశ్వరరావు విజ్ఞానభవన్, హైదరాబాద్ 1985 78 6.00
90982 విజ్ఞానశాస్త్ర వినోదాలు కె.వి.యస్. జ్ఞానేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 71 8.00
90983 గణిత విజ్ఞానం తోటకూర సత్యనారాయణరాజు వనితా జ్యోతి 1986 20 2.00
90984 గణిత చంద్రిక వాల్యూమ్ 14 నెం. 1, 2 ... ... 2013 48 10.00
90985 వేదవిజ్ఞాన శీర్షం గణితం వి.యల్. రాఘవరావు విశ్వసాహితి ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1996 36 6.00
90986 గణిత సంగ్రహము పచ్చల వెంకయ్య ... 1973 87 2.00
90987 డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆధునిక గణిత బోధిని ... డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ ... 32 2.50
90988 గణిత విజ్ఞానము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 32 2.50
90989 గణిత చరిత్ర నాగరికత బి. రాజేష్ ఆర్.ఎస్. పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1997 96 35.00
90990 అంకెలతో అద్భుతాలు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 48 5.00
90991 చేతి వ్రేళ్లే కంప్యూటర్లు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ... ... 24 2.00
90992 అంకెలు ఆటలు వి. శారదాదేవి శాంతి శ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 96 30.00
90993 అంకెలతో ఆడుకోండి తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1982 40 5.00
90994 గణితములో గమ్మత్తులు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 40 4.00
90995 గణిత భారతి వి.ఎల్.ఎన్. రంజని Vijay Sai Publications, Vijayawada 1999 160 49.00
90996 ప్రాచీన భారతీయ గణిత చరిత్ర యం. లలితాజ్యోతి లోటస్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 96 50.00
90997 గణితం ఇతరశాస్త్రాలు బి. రాజేష్ ఆర్.ఎస్. పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1997 94 35.00
90998 మేథమెట్రిక్స్ 1 అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 72 25.00
90999 మేథమెట్రిక్స్ 2 అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 72 25.00
91000 మేథమెట్రిక్స్ 3 అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 72 25.00
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
90001 The Great Invasion Leonard Cottrell Pan Books Ltd, London 1958 255 2.00
90002 Everyday Life in Ancient Greece C.E. Robinson Oxford At the Clarendon Press 1946 159 2.00
90003 Essays and Lays of Ancient Rome Lord Macaulay Cassell and Company, Ltd 542 5.00
90004 The Borgias Michael Mallett Granadha Publishing Limited 1969 318 2.50
90005 A History of Greece to the Death of Alexander The Great J.B. Bury Macmillan And Co., Limited 1952 925 4.00
90006 The Tutorial History of Greece W.J. Woodhouse University Tutorial Press Ltd 505 2.50
90007 History of Greece 472 2.00
90008 The Greeks H.D.F. Kitto Penguin Books 1951 256 5.00
90009 Reece Under The Romans George Finlay J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1927 469 2.50
90010 The Spanish Revolution 1931-39 Leon Trotsky Pathfinder Press, New York 1973 446 55.00
90011 Radical Perspectives on the Rise of Fascism in Germany 1919-1945 Michael N. Dobkowski & Isidor Wallimann Cornerstone Publications, Kharagpur 1989 320 150.00
90012 The Yellow Spot Victor Gollancz Ltd 1936 287 2.50
90013 750 Years of Berlin Manifesto 1987 77 20.00
90014 The Habsburg Monarchy 1809-1918 A.J.P. Taylor Penguin Books 1981 304 5.00
90015 The German Democratic Republic Panorama DDR 1989 192 20.00
90016 The Last Days of Hitler H.R. Trevor Roper Pan Books Ltd, London 1952 267 2.50
90017 Germany Puts The Clock Back Edgar Ansel Mowrer Penguin Books 1938 282 2.50
90018 The Rise And Fall of The Third Reich William L. Shirer Fawcett Crest, New York 1988 1599 195.00
90019 Swiss Neutrality Edgar Bonjour George Allen & Unwin Ltd 1948 134 5.00
90020 The Renaissance in France 1488-1559 Anne Denieul Cormier George Allen & Unwin Ltd 1969 328 100.00
90021 France Since 1930 John E. Talbott Quadrangle Books, New York 1972 245 55.00
90022 Henry V and the Invasion of France E.F. Jacob The English Universities Press Ltd 1963 207 2.50
90023 The French Revolution Volume One Thomas Carlyle J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1931 351 2.00
90024 The French Revolution Thomas Carlyle Glascow Collins Clear Type Press 414 1.00
90025 The French Revolution Hilaire Belloc Williams & Norgate, Ltd 1926 256 2.00
90026 Europe and The Czechs S. Grant Duff Penguin Books 1938 250 2.50
90027 This is Communist Hungary Robert Delaney Henry Regnery Company 1958 350 2.50
90028 The Ideology of Revolution Edmund O. Stillman Free Europe Press, New York 1957 37 2.50
90029 70th Anniversary of Czechoslovakia Nehru Centenary The Embassy of Czechoslovak 1988 80 2.00
90030 The Agony of Czechoslovakia A.P. Jain The Committee for Defence of Czechoslovakia, New Delhi 69 2.50
90031 German Mosaic An Album for Today Suhrkamp Verlag 1972 445 20.00
90032 A History of Asia Rhoads Murphey Harper Collins Publishers India, New Delhi 1996 461 320.00
90033 Spotlight on Asia Guy Wint Penguin Books 1955 221 2.50
90034 Inside Asia John Gunther Harper & Brothers New York and London 1939 599 25.00
90035 Inside Asia 1942 War Edition John Gunther Hamish Hamilton London 1939 411 2.50
90036 Glory And Bondage Edgar Snow Victor Gollancz Ltd 1945 263 3.00
90037 Chinas Millions Anna Louise Strong Victor Gollancz Ltd 1936 416 4.00
90038 China The Myth of a Super Power Shashi Bhushan Progressive Publications, New Delhi 1976 216 65.00
90039 An Outline History of China Bai Shouyi Foreign Languages Publishing House 1982 565 55.00
90040 China And Her Neighbours Progress Publishers, Moscow 1981 221 80.00
90041 The Chinese Betrayal B.N. Mullik Allied Publishers Private Limited 1971 650 20.00
90042 Pakistan and China B.N. Goswami Allied Publishers Private Limited 1971 160 25.00
90043 Understanding China A.B.K. Prasad Jana Sahiti, Vijayawada 1974 95 3.50
90044 The Chinese Revolution and Maoism Mohit Sen Communist Party Publication 1975 71 1.00
90045 Red China Today Edgar Snow Penguin Books 1970 749 2.00
90046 The Opium War Foreign Languages Publishing House 1976 130 20.00
90047 History of May Day Alexander Trachtenberg Visalaandhra Publishing House 2007 30 10.00
90048 Stories of The Long March Foreign Languages Publishing House 137 20.00
90049 A Concise History of China Jian Bozan Foreign Languages Publishing House 1981 264 20.00
90050 China handbook Series History Foreign Languages Publishing House 1982 188 20.00
90051 China A General Survey Foreign Languages Publishing House 1979 252 10.00
90052 Aggressions China Do Vang Ly Siddhartha Publications Private Ltd 1960 168 2.50
90053 China Shakes the World Jack Belden Penguin Books 1970 688 5.00
90054 An Eye to China David Selbourne Sangam Books 1978 215 5.00
90055 Out of Maos China 123 2.00
90056 800,000,000 The Real China Ross Terrill Penguin Books 1975 267 20.00
90057 Imperial China Franz Schurmann Penguin Books 1972 298 2.50
90058 Communist China Franz Schurmann Penguin Books 1968 647 25.00
90059 The Birth of Communist China C.P. Fitzgerald Penguin Books 1964 288 10.00
90060 Inside Present Day China Nadadur Srinivasan Popular Prakashan, Bombay 1963 80 1.00
90061 The Prospects for Communist China W.W. Rostow The New American Library 1954 352 2.50
90062 Whither China Fyodor Dmitriev Novosti Press Agency Publishing House 86 2.00
90063 Danger From Communist China A.D. Gorwala A Popular Book Depot Publication 1959 66 2.50
90064 Aspects of Chinas Anti Japanese Struggle Mao Tsetung Peoples Publishing House, New Delhi 1948 80 2.00
90065 Modern China and Japan A Brief History Conrad Schirokauer Wadsworth 1982 358 100.00
90066 A History of Modern Japan Richard Storry Penguin Books 1960 287 2.50
90067 Government and Politics in Modern Japan Watanabe Akio 16 1.00
90068 Economic Development of Modern Japan Takafusa Nakamura Ministry of Foreign Affairs, Japan 1985 101 25.00
90069 The Japs at Home 210 2.00
90070 Imperial Japan 1926-1938 A. Morgan Young George Allen & Unwin Ltd 1938 328 25.00
90071 Peaceful Settlement in Indonesia United Nations Department of Public Information 20 2.00
90072 Unlocking The Potential of Youth 60 20.00
90073 Focus : Indonesia 169 100.00
90074 Saemaul Park Chung Hee Korea Text book Co., Ltd 1979 266 25.00
90075 The Eighteenth Parallel Ashokamitran Disha Books 1993 136 25.00
90076 Why War Korea is Being Dragged Out Representative Tass in India 1953 174 20.00
90077 How the Tillers Win Back Their Land Chiang Chao ho Foreign Languages Publishing House 1951 148 10.00
90078 The Government And Politics of Tibet Ram Rahul Vikas Publications 1969 160 15.00
90079 South Africa Apartheid to Democracy 124 20.00
90080 Chronology of Nepal History Reconstructed Kota Venkatachelam Kota Venkatachalam 1953 120 10.00
90081 President Ngo Dinh Diems Message to the National Assembly 34 2.00
90082 Vietnam Why it Matters 24 2.00
90083 Viet Cong Douglas Pike Atma Ram & Sons, Delhi 1966 277 2.00
90084 Southeast Asia Tillman Durdin Higginbothams (p) Limited 1969 125 1.00
90085 The Soul of Malaya Henri Fauconnier Penguin Books 1948 191 2.50
90086 The Rise of The Taliban in Afghanistan Neamatollah Nojumi Palgrave Publishers Ltd 2002 260 25.00
90087 Afghanistan Factor in Central And South Asian Politics Trans Asia Informatics, New Delhi 1994 73 75.00
90088 Arab and Jew David K. Shipler Penguin Books 1987 596 55.00
90089 The Israel Arab Reader 591 20.00
90090 The State of Israel Galina Nikitina Progress Publishers, Moscow 1973 366 25.00
90091 The Women of Israel 336 2.50
90092 Palestine A. Symposium The League of Arab States Mission 1969 174 2.00
90093 The Palestine Question Progress Publishers, Moscow 1984 247 55.00
90094 The Arabs Thomas Kiernan Abacus 1978 558 5.00
90095 The Rape of Kuwait Jean P. Sasson Knightsbridge Publishing Company 1991 154 15.00
90096 Iran R. Ghirshman Penguin Books 1954 368 2.00
90097 Dubai Robin Moore Bantam Books, London 1977 504 2.50
90098 Murder in Mexico A. Sanchez Salazar Secker & Warburg, London 1950 235 3.00
90099 Chile Travail and Tragedy K. Seshadri Pragatee Prakashan, Delhi 1979 239 50.00
90100 Developments in Chile Loksabha Secretariat New Delhi 1975 85 3.50
90101 East African Childhood Lorene K. Fox, Joseph A. Lijembe Oxford University Press 1967 139 9.00
90102 The Legacy of Egypt S.R.K. Glanville Oxford University Press 1943 424 5.00
90103 Meet Central Africa John Gunther Hamish Hamilton London 1960 204 25.00
90104 Man Hunt in Kenya Ian Henderson, Philip Goodhart Bantam Books, London 1988 229 2.50
90105 A Comprehensive History of Mauritius Sydney Selvon 2001 437 250.00
90106 Australias Home Robin Boyd Melbourne University Press 1952 287 60.00
90107 Friends And Neighbors R.G. Casey Michigan State University Press 1958 190 20.00
90108 U.S. State Terrorism Allied Publishers Private Limited 1986 52 10.00
90109 Terror in Viet Nam Jay Mallin Orbit Publishers, New Delhi 1966 114 0.75
90110 Anand Marg the truth Nawal Kishore 16 1.00
90111 Terrorism in India 1917-1936 Deep Publications 1974 273 25.00
90112 Beating International Terrorism Stephen Sloan Air University Press 2000 87 40.00
90113 Adam Smiths Wealth of Nations : The Bi Centenary S.C. Joseph, P.G.K. Panikar University of Madras, Madras 1978 218 20.00
90114 Asian Drama Volume II Gunnar Myrdal Kalyani Publishers, New Delhi 1968 1530 25.00
90115 Asian Drama Volume III Gunnar Myrdal Kalyani Publishers, New Delhi 1982 2283 25.00
90116 Asia And Western Dominance K.M. Panikkar George Allen & Unwin Ltd 1959 350 35.00
90117 The Arab Dawn 350 20.00
90118 With Respect, Ambassador Simon Jenkins and Anne Sloman British Broadcasting Corporation and Penguin Books 1985 144 20.00
90119 The Complete Yes Minister James Hacker, Jonathan Lynn and Antony Jay BBC Books 1984 514 20.00
90120 Distant Neighbours Kuldip Nayar Vikas Publications 1972 253 30.00
90121 The English Genius Hugh Kingsmill The Right Book Club, London 1939 285 20.00
90122 The Genius of Europe Havelock Ellis Williams & Norgate, Ltd 1950 252 25.00
90123 Decade 1931-1941 A Commemorative Anthology Hamish Hamilton London 1941 907 50.00
90124 Fragments of a Roman Tale 780 10.00
90125 The Proud Tower Barbara W. Tuchman Bantam Books, London 1967 615 15.00
90126 Years of Challenge C.H.C. Blount Oxford University Press 1975 256 20.00
90127 The Quaker Colonies Sydney G. Fisher New Haven : Yale University Press 1919 244 2.50
90128 Political Tracts 1713-1719 Jonathan Swift, Herbert Davis and Irvin Ehrenpreis Basil Blackwell Oxford 1953 243 3.00
90129 The Story of the World John Van Duyn Southworth Pocket Books New York 1954 378 2.00
90130 International Relations Between The Two World Wars E.H. Carr Macmillan And Co., Limited 1989 302 30.00
90131 The Second World War 1939-45 Major General J.F.C. Fuller Happy Publishing House, Delhi 431 20.00
90132 The Andhras Through The Ages K. Balendu Sekharam Sri Saraswati Book Depot, Hyderabad 1973 288 32.00
90133 A Study of the History and Culture of the Andhras Volume 1 K. Satyanarayana Peoples Publishing House, New Delhi 1975 409 25.00
90134 A Study of the History and Culture of the Andhras Volume 2 K. Satyanarayana Peoples Publishing House, New Delhi 1982 619 100.00
90135 Brief History of Andhra Pradesh Mohd. Abdul Waheed Khan Government of Andhra Pradesh 1972 135 33.00
90136 Ancient And Medieval History of Andhra Pradesh P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 1995 171 25.00
90137 History And Culture of Andhra Pradesh P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 1995 412 95.00
90138 History of Modern Andhra P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 1978 138 20.00
90139 History of Modern Andhra Pradesh P. Raghunadha Rao Sterling Publishers Private Limited 1993 254 40.00
90140 History of Modern Andhra D. Triveni 304 35.00
90141 Andhra Pradesh A. Ramesh Choudhary National Book Trust, India 1979 112 9.00
90142 Andhra Pradesh T.D. Jagadesan Publications Division 1969 81 2.00
90143 History of Andhra Pradesh Part One B.R. Gopal Maithili Prakashana, Mysore 1987 117 50.00
90144 History of Andhra Pradesh Part Two B.R. Gopal Maithili Prakashana, Mysore 1988 214 35.00
90145 The Dawn of a New Era Bhukya China Venkateswarlu Nagarjuna University, Guntur 1982 76 10.00
90146 History & Culture of Andhras M.R. Appa Rao 27 2.00
90147 The Politics of Leadership in An Indian State N. Bhaskara Rao Bharat Publications, Vijayawada 1968 163 5.00
90148 Communism in Andhra Pradesh V. Krishna Rao Cauvery Publications, Hyderabad 192 120.00
90149 Government and Politics in Andhra Pradesh A. Prasanna Kumar, V. Linga Murty S. Chand & Company Ltd 1982 134 35.00
90150 Party Politics in Andhra Pradesh 1956-1983 V. Hanumantha Rao ABA Publications, Hyderabad 1983 469 150.00
90151 Party Politics in Andhra Pradesh 1956-1983 V. Hanumantha Rao ABA Publications, Hyderabad 1983 469 40.00
90152 Social Mobility in Medieval Andhra B.S.L. Hanumantha Rao Telugu University, Hyderabad 1995 182 20.00
90153 The French in Coastal Andhra T.S.V. Prasada Rao 2002 103 20.00
90154 The Board of Revenue in Andhra Pradesh N. Umapathy N. Umapathy, Secundrabad 1976 256 50.00
90155 Districts of Andhra Pradesh Public Relations Andha Pradesh 136 20.00
90156 Study on Rs. 2 A Kg. Rice Scheme Kakaraparthi Bhavanarayana College 1986 63 20.00
90157 Union List of Social Science Social Science Documentation Centre 1972 115 20.00
90158 Religion in Andhra B.S.L. Hanumantha Rao Karnataka University 1973 346 25.00
90159 Peasant And State in Modern Andhra Pradesh M.P.R. Reddi CLIO Book Club, Kavali 1986 256 48.00
90160 Andhra Pradesh Performance, Facts and Figures Laveesh Bhandari Pearson Power, Delhi 2009 136 100.00
90161 Ecological Traditions of Andhra Pradesh Nanditha Krishna C.P.R. Environmental Education Centre 2005 81 150.00
90162 History of Andhra Pradesh Volume 1 G.V. Subba Rao The Committee of History of Andhra Pradesh 1982 595 15.00
90163 History of Andhra Pradesh Volume 2 G.V. Subba Rao The Committee of History of Andhra Pradesh 1982 556 15.00
90164 The Proto and Early Historical Cultures of Andhra Pradesh V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1983 284 55.00
90165 The Vishnukundis And Their Times S. Sankaranarayanan Agam Prakashan Delhi 1977 278 25.00
90166 Pre And Protohistoric Andhra Pradesh Up to 500 Bc M.L.K. Murty Orient Longman Private Limited 2003 185 395.00
90167 Andhra Social Life & Organisation Volume 2 A Kalapeetham Publications 32 1.00
90168 A History of The Early Dynasties of Andhra Pradesh B.V. Krishna Rao V. Ramaswami Sastrulu & Sons, Madras 1942 314 20.00
90169 A History of The Early Dynasties of Andhra Pradesh 290 20.00
90170 A Comprehensive History of Andhra Y. Gopala Reddy Victory Publishers, Hyderabad 1990 250 65.00
90171 The Age of Satavahanas B.S.L. Hanumantha Rao Potti Sreeramulu Telugu University 2001 83 25.00
90172 Satavahana Epoch A New Light P.V. Parabrahma Sastry Telugu Goshthi, Hyderabad 1994 42 40.00
90173 The Leter Eastern Gangas The Suryavamsa Gajapatis C.V. Ramachandra Rao Manasa Publications, Nellore 1976 394 25.00
90174 History of the Eastern Chalukyas of Vengi Bhavaraju Venkatakrishna Rao Andhra Pradesh Sahitya Akademi, Hyderabad 1972 596 20.00
90175 History of the Eastern Chalukyas of Vengi Bhavaraju Venkatakrishna Rao Andhra Pradesh Sahitya Akademi, Hyderabad 1973 520 24.00
90176 History of The Nayaks of Madura R. Sathyanath Aiyar University of Madras, Madras 1980 313 30.00
90177 Kakatiya Nayaks N.G. Ranga The Indian Peasant Institute, Nidubrolu 1971 185 6.00
90178 History of The Reddi Kingdoms M. Somasekhara Sarma Trinethra Publications, Srisailam 1993 563 25.00
90179 A Forgotten Chapter of Andhra History M. Somasekhara Sarma Ananda Press, Madras 1945 136 30.00
90180 Wars of The Rajas Being the History of Anantapuram Charles Philip Brown Asian Educational Services, New Delhi 1988 91 95.00
90181 Andhra Through Ages M. Rama Rao Maruthi Book Depot, Guntur 186 2.50
90182 Archival Organization and Records Management in The State of Andhra Pradesh Volume 1 M.V.S. Prasada Rau Government of Andhra Pradesh 1980 421 100.00
90183 The Law of Gram Panchayats Administration in Andhra Pradesh Shaik Sabjan Government of Andhra Pradesh 1970 801 20.00
90184 Panchayati Raj in Andhra Pradesh M.Venkatarangaiya, G. Ram Reddy A.P. State Chamber of Panchayati Raj 1967 292 15.00
90185 Hand Book on Land Complaints S. Ramalingeswara Rao 146 20.00
90186 Anti People Policies of Cogress Government in Andhra Pradesh 20 10.00
90187 Saffron Star Over Andhra Pradesh N. Innaiah 1984 168 20.00
90188 Trade Union Movement in Visakhapatnam K.V. Sivayya Andhra University Press, Waltair 1966 198 20.00
90189 The Rate Schools of Godavari J. Mangamma The Government of Andhra Pradesh 100 15.00
90190 Usury And Suicides J. Rama Rao Sprout House Publications, Guntur 2003 179 100.00
90191 Farmers And Their Seed J. Rama Rao Development Dialogue Centre for Sustainable Agriculture 2015 204 200.00
90192 Seminar on Farmers As Consumers Sundarayya Vignana Kendram Peddireddy Thimmareddy Farm Foundation 56 15.00
90193 Voice of The Virginia Tobacco Grower B.V. Sivaiah Jyothi Publications 1985 233 125.00
90194 Swarajya Peoples Charter Lok Satta People Power 195 30.00
90195 అధికారభాషై (తెలుగు) అధికార పాఠాల రచన పై శ్వేత పత్రం, White Paper on Official Language (Telugu) ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1968 92 10.00
90196 White Paper on Official Language (Telugu) Government of Andhra Pradesh 1968 92 10.00
90197 అధికారభాషై (తెలుగు) అధికార పాఠాల రచన పై శ్వేత పత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1968 92 10.00
90198 Good Governance for A Better Tomorrow Ummareddy Venkateswarlu OTS Publications, Hyderabad 135 375.00
90199 Socio Economic Surveys of Three Villages in Andhra Pradesh V.K. Ramachandran, Vikas Rawal Tulika Books, New Delhi 2010 230 295.00
90200 చేనేత సాంకేతిక దీపిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చేనేత సహకార సంఘం లిమిటెడ్ 1980 191 10.00
90201 Restorative Movements in Modern And Contemporary Andhra Pradesh Devireddy Subramanyam Reddy Andhra Pradesh History Congress, Kadapa 2006 56 20.00
90202 Anti People Policies of State Government in Andhra Pradesh 2008 20 10.00
90203 హైదరాబాదు రాష్ట్రములో భూగణితి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1953 57 10.00
90204 NMML Monograph Vinayak Narain Srivastava Nehru Memorial Museum and Library 2003 40 50.00
90205 Political Articulation and Policy Discourse in the 2004 Election in Andhra Pradesh K. Srinivasulu Governance And Policy Spaces Project 2004 28 10.00
90206 HRM Practices in Singareni Callieries Limited N. Anjaneyulu Global Research Society Publications, Hyderabad 115 350.00
90207 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నదులు ఎం.ఎస్.ఎస్. సోమయాజులు సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 50 1.00
90208 Andhra Pradesh State Irrigation Development Corporation Limited 29 2.50
90209 Andhra Pradesh Stand on Krishna and Godavari River Water Allocations 41 10.00
90210 Hand Book of Mandal Statistics Guntur District Chief Planning Officer, Guntur 1985 107 10.00
90211 ఎన్నికల నిఘావేదిక (ఎ.పి.) 2009 ... ... ... 44 10.00
90212 రాష్ట్రానికి నూతన ముఖ్యమంత్రి డా. వై.ఎస్. రాజశేఖర్‌రెడ్డి ... ... ... 48 10.00
90213 Where The West Meets The East V. Chandra Mowli Sterling Publishers Private Limited 1993 180 200.00
90214 An Indian on Emigration of Telugus : A Working Paper T.L.S. Bhaskar Diaspora Foundation 2007 52 10.00
90215 Early History of The Dekkan Down to the Mahomedan Conquest Ramkrishna Gopal Bhandarkar Asian Educational Services, New Delhi 1979 143 60.00
90216 Farmans And Sanads of The Deccan Sultans P. Sitapati, M.A. Nayeem Government of Andhra Pradesh 1980 60 20.00
90217 Telangana Peoples Struggle And Its Lessons P. Sundarayya Desraj Chadha, Calcutta 1972 592 15.00
90218 My Telugu Roots Nalamotu Chakravarthy 2009 304 100.00
90219 Political Awakening in Hyderabad S.M. Jawad Razvi Visalandhra Publishing House 1985 95 8.00
90220 Telangana Dimensions of Underdevelopment S. Simhadri, P.L. Vishweshwer Rao Centre for Telangana Studies, Hyderabad 1997 264 200.00
90221 Telangana The Era of Mass Politics B. Narsing Rao Ravi Narayan Reddy Felicitation Committee 1983 75 10.00
90222 Historic Telangana Peasants Struggle and The Legal Battle Telanga Martyrs Memorial Trust, Hyderabad 2000 70 75.00
90223 Refuting An Agitation 101 Lies & Dubious Arguments of Telangana Separatists Visalandhra Mahasabha 2013 118 100.00
90224 Iron and Wootz Steel Industry in Northern Telangana S. Jaikishan Telangana Jagrithi 2009 164 300.00
90225 Telangana Armed Struggle and The Path of Indian Revolution Devulapalli Venkateswara Rao The Proletarian Line Publications, Hyderabad 1982 151 3.00
90226 History of Tirupati Volume 1 & 2 T.K.T. Viraraghavacharya T.T.D., Tirupati 2003 1543 55.00
90227 The Tirumala Temple N. Ramesan T.T.D., Tirupati 1999 608 100.00
90228 ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర చరిత్ర సంస్కృతి మొదటి సంపుటం యం.యల్.కె. మూర్తి, ఆర్వియార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర కాంగ్రెస్, కుప్పం 2008 190 150.00
90229 Andhra Pradesh Road Atlas & Distance Guide Students Educational Needs, Hyderabad 2000 48 40.00
90230 Andhra Pradesh Sura Books (P) Ltd., Madras 1992 16 15.00
90231 Andhra Pradesh Information Guide 1993 1993 78 20.00
90232 Andhra Pradesh A Radiant Cultural Heritage 20 10.00
90233 ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక స్వరూపం, సంపత్తి ఆర్.ఎస్. రావు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వశాఖ 1996 46 18.00
90234 Telugu Culture Telugu Bhasha Samiti, Hyderabad 98 25.00
90235 Andhra University School of Distance Education, Visakhapatnam 2002 105 25.00
90236 History And Culture of The Andhras Modali Nagabhushana Sarma Telugu University, Hyderabad 1995 502 300.00
90237 చారిత్రక పరిశోధన Valume No. 2 ... చరిత్ర, సంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠం 2008 112 200.00
90238 చారిత్రక పరిశోధన Valume No. 1 ... చరిత్ర, సంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠం 2008 156 200.00
90239 శ్రీశైల దేవాలయ కైఫియతు ఆంధ్రప్రదేశ్ 2వ భాగము పి. సీతాపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము హైదరాబాద్ 1982 29 15.00
90240 Select Andhra Temples M. Rama Rao The Government of Andhra Pradesh 1970 91 13.00
90241 A Monograph on Somapalem Temples N.S. Ramaswamy The Government of Andhra Pradesh 1981 17 10.00
90242 Inscribed And Riveted Pottery From Kondapur Khwaja Muhammad Ahmad Archaeological Department, Hyderabad 1950 10 10.00
90243 Some Beads From Kondapur Moreshwar G. Dikshit Archaeological Department, Hyderabad 1952 30 10.00
90244 Phanigiri A Buddhist Site in Andhra Pradesh P. Chenna Reddy Department of Archaeology And Museums 2008 41 20.00
90245 Early Calukyan Temples of Andhra Pradesh M. Rama Rao The Government of Andhra Pradesh 1965 44 10.00
90246 Coins and Currency Systems in South India Brajadulal Chattopadhyaya Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd 1977 352 20.00
90247 The History And Inscriptions of The Satavahanas And The Western Kshatrapas Vasudev Vishnu Mirashi Maharashtra State Board for Literature and Culture 1981 192 25.00
90248 Numismatic Studies Volume 1 Devendra Handa Harman Publishing House, New Delhi 1991 156 260.00
90249 Dress and Ornaments in Ancient India Mohini Verma, Lallanji Gopal Indological Book House, Delhi 1989 161 100.00
90250 Highlights of The Freedom Movement in Andhra Pradesh Sarojini Regani The Ministry of Cultural Affairs, Hyderabad 1972 234 10.00
90251 The Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 1 M. Venkatarangaiya The Andhra Pradesh State Committee 1965 298 25.00
90252 The Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 2 M. Venkatarangaiya The Andhra Pradesh State Committee 1969 543 30.00
90253 The Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 3 M. Venkatarangaiya The Andhra Pradesh State Committee 1965 551 35.00
90254 The Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 4 M. Venkatarangaiya The Andhra Pradesh State Committee 1974 1080 50.00
90255 Who's Who of Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 1 Sarojini Regani The Andhra Pradesh State Committee 1978 564 75.00
90256 Who's Who of Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 2 Sarojini Regani The Andhra Pradesh State Committee 1980 611 100.00
90257 Who's Who of Freedom Struggle in Andhra Pradesh Volume 3 Sarojini Regani The Andhra Pradesh State Committee 1982 576 100.00
90258 The Freedom Struggle in Hyderabad Volume 1 The Hyderabad State Committee 1956 223 6.00
90259 The Freedom Struggle in Hyderabad Volume 2 The Hyderabad State Committee 1956 332 8.00
90260 The Freedom Struggle in Hyderabad Volume 3 The Hyderabad State Committee 1957 261 15.00
90261 The Freedom Struggle in Hyderabad Volume 4 N. Ramesan The Andhra Pradesh State Committee 1966 300 20.00
90262 Nagarjuna Sagar M. Gopal Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1979 380 55.00
90263 Nagarjuna Sagar Project Committee on Plan Projects, New Delhi 1960 196 20.00
90264 Modern Techniques in Dam Construction J.A. Murray Pragati Art Printers, Hyderabad 1978 180 10.00
90265 Indian History And Culture Volume 2 B.S.L. Hanumantha Rao Sri Vignana Manjusha, Guntur 356 5.50
90266 A History of South India K.A. Nilakanta Sastri Oxford University Press 1966 521 25.00
90267 The Dravidians Gustav Oppert Asian Educational Services, New Delhi 1988 108 80.00
90268 Sangam Age N.K. Mangalamurugesan Thendral Pathippakam, Madras 1982 268 35.00
90269 Raja Raja Chola S.V.S. Authors Guild of India Madras Chapter 104 30.00
90270 Alphabetical List of Villages in The Taluks And Districts of the Madras Presidency The Superintendent, Government Press 1914 356 1.00
90271 Report of the States Reorganisation Commission 1955 267 2.00
90272 State And Religious Endowments in Madras Chandra Mudaliar University of Madras, Madras 1976 396 20.00
90273 John Briggs in Maharashtra Arvind M. Deshpande Mittal Publications, Delhi 1987 238 110.00
90274 The BackGround of Maratha Renaissance in the 17th Centry N.K. Behere The Bangalore Press, Mysore 1946 175 5.00
90275 Marathwada Under The Nizams P.V. Kate Mittal Publications, Delhi 1987 212 150.00
90276 Sanpuri Bakhar (सनपुरीची बखर) Daftari Diwani, Hyderabad 1950 50 10.00
90277 Poona Akhbars Volume 3 The Central Records Office, Hyderabad 1956 222 55.00
90278 Punjab Peasant in Freedom Struggle Volume Two Master Hari Singh Peoples Publishing House, New Delhi 1984 330 40.00
90279 Oppression in Punjab V.M. Tarkunde A Hind Mazdoorkisan Panchayat Publication 1985 128 15.00
90280 Madhya Pradesh K.D. Bajpai Publications Division 1977 57 4.00
90281 West Bengal Sachindra Lal Ghosh National Book Trust, India 1976 147 10.50
90282 The Himalaya Borderland Ram Rahul Vikas Publications, Delhi 1970 157 20.00
90283 Kulu The End of the Habitable World Penelope Chetwode John Murray Publishers Ltd 1972 233 30.00
90284 Towards Poverty Alleviation Programmes in Nagaland And Manipur B.K. Raoy Burman Mittal Publications, Delhi 1984 123 75.00
90285 Nagaland Prakash Singh National Book Trust, India 1972 231 14.00
90286 Goa Yesterday Today Tomorrow A.D. Furtado Furtados Enterprises, Goa 254 3.50
90287 Kerala History T.K. Gangadharan Calicut University Central 1998 357 60.00
90288 The Legacy of Kerala A. Sreedhara Menon Department of Public Relations 1982 87 20.00
90289 A Survey of Karnataka History H.V. Sreenivasa Murthy S. Chand & Company Ltd 1984 154 25.00
90290 Temple Patronage in The Medieval Karnataka Rajaram Hegde Indian Council of Historical Research 2006 43 20.00
90291 A History of Karnataka H.V. Sreenivasa Murthy S. Chand & Company Ltd 1978 355 55.00
90292 Karnataka Through The Ages The Government of Mysore 1968 1084 100.00
90293 Journal of the Asiatic Society of Bombay A Comprehensive Index O.P. Kejariwal Nehru Memorial Museum and Library 2004 459 750.00
90294 Indian Palaeography Raj Bali Pandey Motilal Banarasi Das, Varanasi 1957 249 100.00
90295 The Archaeology of Indian Trade Routes Upto c.200 BC Nayanjot Lahiri Oxford University Press 1992 461 55.00
90296 శాసనపద్యమంజరి ద్వితీయ భాగము జయంతి రామయ్యపంతులు ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తు, కాకినాడ ... 114 10.00
90297 శాసనపద్యమంజరి ద్వితీయ భాగము జయంతి రామయ్యపంతులు ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తు, కాకినాడ 1937 37 0.50
90298 ప్రాచీనాంధ్ర శాసనాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 520 25.00
90299 యుద్ధమల్లుని బెజవాడ శిలాశాసనము జయంతి రామయ్యపంతులు మాస్టర్‌మన్ ముద్రాశాల, కాకినాడ 1957 32 1.00
90300 కడప జిల్లా శాసనాలు సంస్కృతి చరిత్ర అవధానం ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి సాహితీ సామ్రాజ్యము 1995 146 45.00
90301 Siva Mahesa (Sadasiva) Murti of Bhairavakona An Iconographical Study C.V. Ramachandra Rao Manasa Publications, Nellore 1988 17 75.00
90302 తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలుగు శాసనాల పరిశీలన బైరా వివేకానంద ... 1990 112 15.00
90303 కాకతీయ శాసన సాహిత్యము పుచ్చా వాసుదేవ పరబ్రహ్మశాస్త్రి ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 120 10.00
90304 పండరంగని అద్దంకి పద్యశాసనం జి.ఎస్.ఎస్. దివాకర దత్ ... 2005 58 20.00
90305 తెలుగు శాసనాలు జి. పరబ్రహ్మశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 100 2.50
90306 Inscriptions of Asoka D.C. Sircar The Publications Division 1957 84 1.00
90307 Inscriptions of Asoka D.C. Sircar The Publications Division 1998 72 30.00
90308 అశోక ధర్మశాసనాలు సి.వి. రామచంద్రరావు మానస పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1989 101 110.00
90309 అశోకుని ఎఱ్ఱగుడి శిలాశాసనములు రాయప్రోలు సుబ్రహ్మణ్యము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పురావస్తుశాఖ ప్రచురణము 1975 41 15.00
90310 తిరుమల ఆనంద నిలయ శాసనాలు కె.యం. రెడ్డి ఎన్. చంద్రన్, తిరుపూరు ... 101 75.00
90311 Inscriptions of Andhra Pradesh C. Somasundara Rao 2014 81 100.00
90312 ఆచంద్రార్కం దామరాజు సూర్యకుమార్ దక్కన్ ఆర్కియాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ రిసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ 2013 153 125.00
90313 కడప జిల్లా శాసనాలు సంస్కృతి చరిత్ర అవధానం ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి సాహితీ సామ్రాజ్యము 1995 146 45.00
90314 కాకతీయ శాసన సాహిత్యము పుచ్చా వాసుదేవ పరబ్రహ్మశాస్త్రి ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 120 100.00
90315 శాసన సంపుటి 1,2 భాగములు బి.యన్. శాస్త్రి సరస్వతీ నిలయం, హైదరాబాద్ 1973 292 50.00
90316 శాసన సంపుటి 1,2 భాగములు బి.యన్. శాస్త్రి సరస్వతీ నిలయం, హైదరాబాద్ 1973 291 50.00
90317 Dr. N. Venkataramanayya Commemoration Volume XXXVIII Part III R. Subrahmanyam, V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 128 55.00
90318 Dr. N. Venkataramanayya Commemoration Volume XXXVIII Part IV R. Subrahmanyam, V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1987 146 60.00
90319 Readings in History & Culture 234 25.00
90320 Jain Vestiges in Andhra S. Gopalakrishna Murthy, Abdul Waheed Khan The Government of Andhra Pradesh 1963 90 14.00
90321 Religion in Andhra A Survey of Religious Developments upto 1300 B.S.L. Hanumantha Rao 1972 10 2.00
90322 Book in Andhradesa Chapter VIIIAdvent of Jainism 273 10.00
90323 Religion in Andhra 440 20.00
90324 Madhavayyapalem A Dutch Port A. Satyanarayana Under the Supervisor of Dr. Y. Kumar Swamy 122 100.00
90325 Boyas in Medieval Andhra History B.S.L. Hanumantha Rao 31 10.00
90326 Chebrolu Inscription of Jayapasenant K.R. Sreedhar Department of History and Archaeology 1990 52 25.00
90327 Identification of Places And Officers Mentioned in The Chebrolu Inscription of Jaya A. Rama Krishna Department of History and Archaeology 51 10.00
90328 Palaeography And Phonetics of Brahmi Script At Bhattiprolu - A Study M. Ramakrishna Department of History and Archaeology 2006 75 100.00
90329 Chandavaramstupa K. Lakshmi Padmavathi Department of History and Archaeology 1983 35 10.00
90330 Upper Palaeolithic Site in Murvakonda P. Koteswaramma Department of History and Archaeology 1979 42 10.00
90331 The Reign of Kakatiya Rudra Deva S. Sarada Rita Florence Andhra Universiy, Guntur 1975 61 15.00
90332 Inscriptions of The Ikshvaku Period P.R. Srinivasan The Government of Andhra Pradesh 1979 10 10.00
90333 Text of Inscriptions, Meaning of th eInscriptions 60 10.00
90334 Copper Plate Inscriptions of The State Museum Volume 2 N. Ramesan The Government of Andhra Pradesh 1970 40 10.00
90335 Temple Inscriptions of Andhra Pradesh Volume 1 N. Ramesan The Government of Andhra Pradesh 1980 336 25.00
90336 వేములవాడ చరిత్ర శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 131 100.00
90337 మల్యాల వంశ చరిత్ర శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి హరిహర త్రిశక్తి దేవస్థానము, వలిగొండ 1994 114 100.00
90338 బెజవాడ దుర్గామల్లీశ్వరాలయ శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 187 100.00
90339 త్రిపురాంతక దేవాలయ శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 176 75.00
90340 త్రిపురాంతక దేవాలయ శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 176 75.00
90341 ముఖలింగ దేవాలయ చరిత్ర శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి కాకతి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 169 100.00
90342 ముఖలింగ దేవాలయ చరిత్ర శాసనములు బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 170 100.00
90343 కందూరి చోడుల శాసనములు చరిత్ర సంస్కృతి బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 248 100.00
90344 కందూరి చోడుల శాసనములు చరిత్ర సంస్కృతి బి.యన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 248 100.00
90345 Introduction ot Indian Epigraphy G.S. Gai Central Institute of Indian Languages 64 10.00
90346 Select Epigraphs of Andhra Pradesh P.V. Parabrahma Sastry Government of Andhra Pradesh 1965 82 26.50
90347 Epigraphia Andhrica Volume 1 N. Venkataramanayya Government of Andhra Pradesh 156 15.00
90348 Epigraphia Andhrica Volume 2 N. Venkataramanayya Government of Andhra Pradesh 1974 111 56.00
90349 Epigraphia Andhrica Volume 3 N. Venkataramanayya Government of Andhra Pradesh 1974 50 30.00
90350 Epigraphia Andhrica Volume 4 P.V. Parabrahma Sastry Government of Andhra Pradesh 1975 150 55.00
90351 Epigraphia Andhrica Volume 5 N. Mukunda Rao Government of Andhra Pradesh 1988 151 100.00
90352 Epigraphia Andhrica Volume 6 N.R.V. Prasad Government of Andhra Pradesh 1994 120 55.00
90353 Proceedings of The Andhra Pradesh History Congress 1976 M. Pattabhirama Reddy, G. Rudrayya Choudary Andhra Pradesh History Congress, Kadapa 1977 132 55.00
90354 The Andhra Pradesh History Congress 1976-78 M. Pattabhirama Reddy, G. Rudrayya Choudary Andhra Pradesh History Congress, Kadapa 1978 500 100.00
90355 A.P. History Congress 1980 Souvenir Department of Ancient History & Archaeology 1980 20 10.00
90356 The Andhra Pradesh History Congress 1982-1984 Osmania University, Hyderabad 1982 500 100.00
90357 The Andhra Pradesh History Congress 1983 Kakatiya University, Warangal 1983 64 20.00
90358 Souvenir VIII A.P. History Congress Kakinada 1984 Ideal College of Arts & Science 1984 57 10.00
90359 Andhra Pradesh History Congress Kurnool 1985 1985 197 25.00
90360 Andhra Pradesh History Congress Guntur 1986 1986 210 25.00
90361 Tenth Andhra Pradesh History Congress Guntur 1986 H. Sarkar H. Sarkar, New Delhi 1986 30 10.00
90362 The Andhra Pradesh History Congress 11th Session, 5th & 6th January 1987 Souvenir S.V.R.M. College, Guntur 1987 40 10.00
90363 Andhra Pradesh History Congress Anakapalle 1988 1988 260 25.00
90364 Ideology and the State in South India R. Champakalakshmi A.P. History Congress, Srisailam 1989 30 10.00
90365 Communalism And Indias Past R.S. Sharma A.P. History Congress, Waranal 1990 8 1.00
90366 Andhra Pradesh History Congress 1994 Oruganti Ramachandraiya Tenali 1994 1994 130 25.00
90367 Andhra Pradesh History Congress 1995 Garigipati Rudraiah Choudary Anantapur 1995 1995 154 20.00
90368 Andhra Pradesh History Congress 2003 Tirupathi 2003 2003 321 75.00
90369 Andhra Pradesh History Congress 2007 Government College for Men, Kadapa 2007 40 10.00
90370 Andhra Pradesh History Congress 2009 Kurnool 2009 2009 340 100.00
90371 Andhra Pradesh History Congress 2011 Kuppam 2011 2011 285 100.00
90372 37th Andhra Pradesh History Congress 37వ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర మహాసభలు ప్రత్యేక సంచిక ... Sri Mandali Venkata Krishna Rao College of Eduction 2013 172 100.00
90373 Andhra Pradesh History Congress 2015 Thirty Ninth Session Srisailam 2015 2015 452 100.00
90374 Andhra Pradesh History Congress XVI Session 1992 K.S.Mathew Pondicherry University 1992 34 10.00
90375 Andhra Pradesh History Congress XVII Annual Session V.S.R. & N.V.R. College, Tenali 1994 16 10.00
90376 A.P. History Congress 20th Annual Session Sri Daruviri Veeraiah Sri Daruviri Veeraiah, Guntur 1996 14 1.00
90377 A.P. History Congress 26th Annual Session G.B.R. Degree College 2002 16 10.00
90378 A.P. History Congress 28th Session 2004 2004 16 1.00
90379 A.P. History Congress 29th Session 2005 2005 23 2.00
90380 A.P. History Congress 29th Session 2005 Vijaya Ramaswamy Nagarjuna Sagar University 2005 32 2.50
90381 Andhra Pradesh History Congress 29th Session 2005 2005 23 2.50
90382 Andhra Pradesh History Congress 34th Session 2005 Vakulabharanam Ramakrishna 2010 19 5.00
90383 Andhra Pradesh History Congress 34th Session 2010 Yagati Chinna Rao 2010 64 20.00
90384 Andhra Pradesh History Congress 34th Session 2010 Department of History, J.K.C. College, Guntur 2010 28 5.00
90385 The Colonial Legacy of Forest Policies in India Arun Bandopadhyay 2010 28 2.50
90386 Andhra Pradesh History Congress 34th Session 2010 Department of History, J.K.C. College, Guntur 2010 28 5.00
90387 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XVII Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1950 196 8.00
90388 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XVIII Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1951 234 10.00
90389 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XIX Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1952 207 20.00
90390 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXII Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1956 216 20.00
90391 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXIII Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1957 152 10.00
90392 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXIV Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1958 156 10.00
90393 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXV Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1960 200 10.00
90394 Journal of the Andhra Historical Research Society Volume XXX Rallabandy Subba Rao The Andhra Historical Research Society 1965 216 10.00
90395 Anumakonda Inscription of Kakati Rudradeva P.V. Parabrahma Sastry The Government of Andhra Pradesh 1975 69 10.00
90396 Journal of Andhra History And Culture Volume IV No. 1&2 M. Rama Rao 1947 33 2.50
90397 The Quarterly Review of Historical Studies Volume XX Number 1 Institute of Historical Studies 1981 51 2.00
90398 The Orissa Historicla Research Journal Volume VII Parts 3 & 4 B.V. Nath 1959 224 10.00
90399 Pre Historic Sites Hyderabad District 250 20.00
90400 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1971 - 1972 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 32 10.00
90401 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1972-1973 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 35 22.00
90402 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1974-1975 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 44 20.00
90403 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1975-1976 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1986 43 20.00
90404 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1976-77 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1978 67 10.00
90405 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1977-78 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1982 46 10.00
90406 Annual Report of The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh 1981-82 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1987 51 10.00
90407 Archaeology of Andhra Pradesh Victoria Jubilee Museum, Vijayawada Centenary 1887-1987 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1987 99 15.00
90408 The Andhra Pradesh Journal of Archaeology Volume 1 No. 2 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 198 25.00
90409 The Andhra Pradesh Journal of Archaeology Volume 2 No. 1 V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 168 35.00
90410 All India Oriental Conference Twentiyfirst Session Srinagar Volume 2 Part 1 V. Raghavan All India Oriental Conference 1966 354 25.00
90411 All India Oriental Conference Twentiyfirst Session Srinagar Volume 3 V. Raghavan All India Oriental Conference 1968 234 20.00
90412 Andhra Pradesh Oriental Conference second Oct 1979 Andhra Pradesh Oriental Conference, Hyderabad 1981 97 25.00
90413 Andhra Pradesh Oriental Conference Third Session June 1981 Andhra Pradesh Oriental Conference, Hyderabad 1984 200 20.00
90414 Andhra Pradesh Oriental ConferenceFourth Session March 1984 Andhra Pradesh Oriental Conference, Hyderabad 1987 120 20.00
90415 South Indian History Congress V.M. Reddi, Tirupati 1986 226 25.00
90416 Early Inscriptions Volume No. 1 Sadhu Subrahmanya Sastry Tirupati Sri Mahanats Press, Madras 1931 250 3.00
90417 Inscriptions of Saluva Narasimhas Time Volume 2 Sadhu Subrahmanya Sastry Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 1933 500 5.00
90418 Inscriptions of Krishnarayas Time Volume 3 V. Vijayaraghavacharya Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 1935 300 5.00
90419 Inscriptions of Achyutarayas Time Volume 4 Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 350 5.00
90420 Inscriptions of Sadasiva Raya Volume 5 Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 400 5.00
90421 Inscriptions of Venkatapatirayas Time Volume 6 Part 1 Sri Mahants Devasthanam Press, Madras 450 5.00
90422 Epigraphical Glossary on Tirupathi Devasthanams Inscription Volume 4 Part 2 Tirupati Sri Mahanats Press, Madras 400 5.00
90423 Tirupathi Devasthanam Inscriptions 250 2.50
90424 Report on the Inscriptions of the Devasthanam Collection Sadhu Subrahmanya Sastry Tirupati Sri Mahanats Press, Madras 1930 366 3.00
90425 Early Inscriptions Volume No. 1 Sadhu Subrahmanya Sastry T.T.D., Tirupati 1998 273 100.00
90426 Inscriptions of Saluva Narasimhas Time Volume 2 Sadhu Subrahmanya Sastry T.T.D., Tirupati 1998 380 120.00
90427 Inscriptions of Krishnarayas Time Volume 3 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 419 125.00
90428 Inscriptions of Achyutarayas Time Volume 4 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 403 130.00
90429 Inscriptions of Sadasiva Raya Volume 5 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 509 150.00
90430 Inscriptions of Venkatapatirayas Time Volume 6 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 276 100.00
90431 Epigraphical Glossary on Tirumala Tirupati Devasthanams Inscriptions Volume 7 V. Vijayaraghavacharya T.T.D., Tirupati 1998 415 120.00
90432 Report on the Inscriptions of The Devasthanam Collection Sadhu Subrahmanya Sastry T.T.D., Tirupati 1998 366 145.00
90433 ఊర్ధ్వమాల్లో అవాక్‌శాఖ అద్వైత గ్రంధ కర్త / Inscription of Delhi Sultanate Pushpa Prasad Oxford University Press 1990 239 100.00
90434 Inscriptions of The Vijayanagara Rulers Volume 2 Shrinivas Ritti, B.R. Gopal Indian Council of Historical Research 2008 1008 500.00
90435 A Descriptive Catalogue of the Prakrit And Sanskrit Inscriptions Shyamalkanti Chakravarti Indian Museum, Calcutta 1977 20 15.00
90436 Humour Humour And Productivity Volume 2 S. Ramani, V.S.R.D. Varma Vijaya & Venkat Publishers, Pune 1989 380 325.00
90437 Cavalcade of Comedy Louis Kronenberger Simon and Schuster, New York 1953 715 100.00
90438 The World of Wit And Humour 480 100.00
90439 Memorable Wit, Wisdom And Humour 250 55.00
90440 The Comedy Collection Chancellor Press 1994 534 90.00
90441 An Encyclopedia of Modern American Humor Bennett Cerf Doubleday & Company, Inc. 1954 688 100.00
90442 The Time of Laughter Corey Ford Little, Brown and Company 1967 232 55.00
90443 72 Sure fire ways of having Fun Menaker And Folsom Sentinel Books Publishers, Inc. 1951 130 10.00
90444 The Hilton Bedside Book Hilton Hotels Corporation 254 5.00
90445 The Rupa Laughter Omnibus Ruskin Bond Rupa & Co., New Delhi 2006 180 100.00
90446 A Treasury of Laughter Louis Untermeyer Simon and Schuster, New York 1946 712 100.00
90447 Laughing Stock Bennett Cerf Grosset And Dunlap, New York 1945 244 5.00
90448 Readers Digest Fun & Laughter The Readers Digest Association Ltd., London 1968 832 150.00
90449 Rederas Digest Treasury of Wit & Humor The Readers Digest Association Ltd 1958 576 55.00
90450 Laughter And Applause Allan M. Laing George Allen & Unwin Ltd 1953 191 5.00
90451 The Oxford Book of Literary Anecdotes James Sutherland Futura Publications Limited 1975 500 5.00
90452 Little Things Count Indian Overseas Bank 30 10.00
90453 Your Flip Is Showing Bachi J. Karkaria UBS Publishers Distributors Ltd 1994 169 65.00
90454 India Smiles Penguin Books 2006 157 195.00
90455 The Book of Wit And Humour Peter Cagney India Book Distributors 1987 372 60.00
90456 Fun And Laughter With Idioms W. Sequeira Beacon Books 1995 254 95.00
90457 The Right Joke For The Right Occasion Kevin Goldstein Jackson Jaico Publishing House, Mumbai 1997 188 85.00
90458 Humour F.E.S. Finn John Murray Publishers Ltd 1982 116 15.00
90459 Please Sir Frigyes Karinthy Corvina Press 1968 79 10.00
90460 Light And Laughter Amal Kiran and Nirodbaran Sri Aurobindo Ashram Trust 1974 126 15.00
90461 aha ho aha ho Laugh Your Way to Health Madan Mataria Madhuri International, Mumbai 1999 95 60.00
90462 Laughing Together National Book Trust, India 1988 176 15.00
90463 The Thurber Album James Thurber Penguin Books 1961 247 10.00
90464 The Owl on the Attic and Other Perplexities James Thurber Harper & Row Publishers, London 1931 112 2.00
90465 50 Wittiest Tales of Birbal Clifford Sawhney Unicorn Books 2008 117 25.00
90466 Akbar Birbals Jokes Diamond Pocket Books 56 5.00
90467 Raman of Tenali and His Stories Kamala Laxman IBH Publishing Company Bombay 1982 41 10.00
90468 The Compleat Practical Joker H. Allen Smith Pocket Books 227 2.00
90469 Periscopes S. Perry St Paul Publications 175 2.50
90470 Busybees Publishing Company, Bombay 160 2.00
90471 Traditional Comic Tales Gladys Yang Panda Books 1983 141 25.00
90472 Comic And Curious Verse J.M. Cohen Penguin Books 1952 315 5.00
90473 The Nonsense Books of Edward Lear Howard Moss The New American Library 1964 320 6.00
90474 How To Be A Husband John Jensen Transworld Publishers, London 1964 109 5.00
90475 Humour of Today F.H. Pritchard George G. Harrap & Co. Ltd 1938 239 4.00
90476 The Bedside Book of Laughter The Readers Digest Association 319 2.00
90477 The Best Jokes of all time and how to tell them George Q. Lewis Jaico Publishing House, Mumbai 1994 354 10.00
90478 Best Jokes for All Occasions Powers Moulton A Division of Doubleday & Company 1952 245 2.00
90479 Lyalls Book of Wit and Wisdom Mubarak Singh Kalyani Publishers, New Delhi 1975 341 25.00
90480 The Complete Toastmaster Herbert V. Prochnow Vikas Publications, Delhi 1978 354 20.00
90481 Everyday Party Jokes B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 172 10.00
90482 Executives Treasury of Humor for Every Occasion William R. Gerler Jaico Publishing House, Mumbai 1967 286 5.00
90483 Worlds Humorous Quotations for All Occasions B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 208 30.00
90484 The Worlds Wisdom & Humour B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 1969 208 20.00
90485 The Speakers Handbook of Humor Maxwell Droke Jaico Publishing House, Mumbai 1980 260 25.00
90486 Humourous Quotations Jagat S. Bright Varma Brothers, New Delhi 1974 170 15.00
90487 Wit And Wisdom Narendra Luther Creative Point, Hyderabad 1988 209 60.00
90488 Knock Knock Jokes and Tongue Twisters Bob Phillips Barbour Books 50 10.00
90489 Anecdotes of The Great J. Maurus, O.M. Thomas S.P.P., Allahabad 1968 175 2.50
90490 Treasury of Wit And Humour Jaico Publishing House, Mumbai 1964 174 2.00
90491 Executives Treasury of Humor for Every Occasion William R. Gerler Jaico Publishing House, Mumbai 1967 286 15.00
90492 Jokes Jokes and Jokes 230 2.00
90493 Lion Laughs Frederick Muller Limited 1982 60 20.00
90494 Thought Provoking Jokes G. Francis Xavier Pustak Mahal, Hyderabad 2007 176 80.00
90495 Scandinavian Humor & Other Myths Anderson Nord Book 1986 219 100.00
90496 The Humor and Warmth of Pope John XXIII Louis Michaels A Pocket Books Special 1965 95 10.00
90497 Wit And Wisdom V. Kondal Rao Sister Nivedita Foundation, Hyderabad 2006 186 100.00
90498 The Wit, Wisdom And Humour of C.R. Reddy K. Vasudeva Rao Cultural Forum, Guntur 1982 90 12.00
90499 The Wicked Wit of Oscar Wilde Maria Leach Michael O Mera Books Limited 2000 153 150.00
90500 The Wicked Wit of Charles Dickens Shelley Klein Gramercy Books, New York 2002 162 100.00
90501 Mark Twain Wit and Wisecracks Henry R. Martin The Peter Pauper Press 1961 61 2.00
90502 The Humour of Jesus Henri Cormier St Paul Publications 1978 205 7.00
90503 Khushwant Singhs Joke Book Mario Miranda Orient Paperbacks, New Delhi 1990 159 2.50
90504 Khushwant Singhs Joke Book II Sudhir Dar Orient Paperbacks, New Delhi 1991 151 10.00
90505 Khushwant Singhs Joke Book III Ranga Orient Paperbacks, New Delhi 1992 136 10.00
90506 Khushwant Singhs Joke Book IV Arul Raj Orient Paperbacks, New Delhi 2001 143 15.00
90507 Khushwant Singhs Joke Book V Orient Paperbacks, New Delhi 2000 143 20.00
90508 Khushwant Singhs Joke Book VI Orient Paperbacks, New Delhi 2002 143 20.00
90509 Humour Calendar 1997 1997 30 10.00
90510 Catalogue 2008 అలకనంద ప్రచురణలు ... 19 1.00
90511 The Times of India Volume CII 1988 20 2.00
90512 Life of a Common Man R.K. Laxman R.K. Laxman Penguin Books 2009 100 25.00
90513 Yours Exclusively R.K. Laxman Penguin Books 2009 100 25.00
90514 The Very Best of The Common Man R.K. Laxman Penguin Books 2012 200 50.00
90515 The Best of Laxman R.K. Laxman Penguin Books 1992 224 65.00
90516 The Best of Laxman Volume II R.K. Laxman Penguin Books 1993 248 200.00
90517 The Best of Laxman The Common Man Takes a Stroll R.K. Laxman Penguin Books 1999 208 100.00
90518 A Dose of Laughter R.K. Laxman Penguin Books 2002 200 250.00
90519 A Vote for Laughter R.K. Laxman Penguin Books 2003 202 200.00
90520 Laugh With Laxman R.K. Laxman Penguin Books 1999 187 200.00
90521 Laugh With Laxman Volume 1 R.K. Laxman Penguin Books 2013 34 60.00
90522 Laugh With Laxman R.K. Laxman Penguin Books 2013 187 150.00
90523 A Dose of Laughter R.K. Laxman Penguin Books 2014 34 25.00
90524 Laugh with Laxman Volume 2 R.K. Laxman Penguin Books 2013 30 25.00
90525 Laugh with Laxman Volume 4 R.K. Laxman Penguin Books 2013 30 20.00
90526 Laugh with Laxman Volume 5 R.K. Laxman Penguin Books 2014 30 25.00
90527 The Best of Laxman The Common Man Tackles Corruption R.K. Laxman Penguin Books 2002 194 200.00
90528 The Best of Laxman The Common Man Takes a Stroll R.K. Laxman Penguin Books 2000 208 200.00
90529 The Best of Laxman The Common Man Watches Cricket R.K. Laxman Penguin Books 2000 208 200.00
90530 The Best of Laxman The Common Man Goes to the Village R.K. Laxman Penguin Books 2000 218 200.00
90531 The Best of Laxman The Common Man in the New Millennium R.K. Laxman Penguin Books 2000 204 200.00
90532 The Best of Laxman The Common Man at Large R.K. Laxman Penguin Books 2008 100 25.00
90533 You Said It Revised Edition 1 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 2000 105 50.00
90534 You Said It Revised Edition 1 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1971 105 10.00
90535 You Said It Revised Edition 2 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1985 100 8.00
90536 You Said It Second Series R.K. Laxman The Times of India Press 1964 159 6.50
90537 You Said It 3 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1980 106 6.00
90538 You Said It 4 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1987 108 12.00
90539 You Said It 5 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1989 99 15.00
90540 You Said It 6 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1989 112 15.00
90541 You Said It 7 R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 1984 112 9.00
90542 The Management of Management R.K. Laxman All India Management Association 1982 96 8.00
90543 Science Smiles R.K. Laxman IBH Publishing Company Bombay 114 5.00
90544 Rekhas R.K. Laxman The Times of India Press 2005 80 50.00
90545 Rekhas R.K. Laxman The Times of India Press 2005 127 199.00
90546 Arrivals and Departures Abu Abraham on Janata Rule Abu Abraham Vikas Publications, Delhi 1983 60 10.00
90547 Private View Abu Abraham A Sterling Paperback 1974 50 4.00
90548 The games of Emergency Abu Abraham Vikas Publications, Delhi 1978 60 10.00
90549 Indian Cartoons Abu Abraham Penguin Books 1988 250 50.00
90550 Europe Since Versailles Low Penguin Books 1940 206 2.00
90551 Out of My Mind Again Sudhir Dar Vikas Publications, Delhi 1977 60 10.00
90552 The Best of Sudhir Dar Sudhir Dar Penguin Books 2000 100 25.00
90553 The Best of This It Sudhir Dar Rupa & Co., New Delhi 1988 15 3.00
90554 Round The Year Laughs P.R. Rama Iyengar IBH Publishing Company Bombay 1970 91 2.00
90555 Goa Agogo Mario Miranda 1971 20 2.50
90556 Laughter Is the Best Medicine The Readers Digest Association 160 50.00
90557 The Bedside Book of Laughter The Readers Digest Association 1967 207 15.00
90558 Fun Fare The Readers Digest Association 1968 126 10.00
90559 You'll Die Laughing Johnnie Alves Better Yourself Books 1999 133 35.00
90560 A Treasury of Jokes RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1997 64 20.00
90561 Treasury of Humour RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1990 32 2.00
90562 Treasury of Wit & Wisdom RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1991 112 2.00
90563 Anecdotes for all Occasions The Readers Digest Association 1977 32 2.00
90564 Sincerely Sincerely Viswapathi Shri Designs, Hyderabad 2016 164 100.00
90565 Pot Pourri of Jokes for all Occasions Volume 1 B. Ramachandra Rao 85 40.00
90566 Rib Tickling Jokes R.K. Murthi Pustak Mahal, Hyderabad 2000 120 48.00
90567 World Famous Retorts & Repartees R.K. Murthi Pustak Mahal, Hyderabad 1994 128 25.00
90568 Anecdotes Shukdev Prasad Family Books Pvt Ltd 1990 128 20.00
90569 Smile A While BH. Rama Rao Kalyani Press, Machilipatnam 1969 76 10.00
90570 1000 Jokes The Greatest Joke Book Ever Known Great Britain 1980 224 20.00
90571 The Funniest Jokes in the World H.D. Shourie Penguin Books 2001 297 25.00
90572 1001 Great Jokes Jeff Rovin A Signet Book 1987 351 10.00
90573 Giant Joke Book Ken Murrays Pearl Publication Private Limited 1954 320 3.00
90574 That’s A Good One W.T. Lucas W. Foulsham & Co., Ltd 1930 157 2.00
90575 The Best Jokes of all time and how to tell them George Q. Lewis Jaico Publishing House, Mumbai 1966 354 15.00
90576 Everyday Jokes P.S. Sood Hind Pocket Books Private Ltd 1990 144 25.00
90577 World's Best Jokes 182 20.00
90578 Jokes For All Occasions P.S. Sood Hind Pocket Books Private Ltd 1994 142 30.00
90579 Everyday Jokes P.S. Sood Hind Pocket Books Private Ltd 1994 144 30.00
90580 Top Jokes Rajesh Sahni Publications, Delhi 144 15.00
90581 Jokes & Jokes Rajesh Sahni Publications, Delhi 2001 152 30.00
90582 Jokes Jokes and Jokes 222 10.00
90583 Funny Jokes Charu Agarwal Hind Pocket Books Private Ltd 2002 136 50.00
90584 Laughing Gas Cecil Hunt Jaico Publishing House, Mumbai 1960 138 2.50
90585 Kirans Jokes, Jokes & Jokes Rufus Van Aldin A Kiran Publications 190 2.00
90586 Happy Moments with Cartoons V.D. Gavankar India Book House Pvt. Ltd 1986 122 2.50
90587 The Official Polishi Italian Joke Book Larry Wilde 98 10.00
90588 Have You Heard This One W. Foulsham & Co., Ltd 77 10.00
90589 The International Joke Book # 4 Max Brodnick Leisure Books, New York 1980 160 2.50
90590 Truly Tasteless Jokes Blanche Knott Ballantine Books, New York 1985 116 2.00
90591 Truly Tasteless Jokes Vi Blanche Knott St. Martins Press, New York 110 2.00
90592 Mile A While M. Viswanath Rajdeep Prakashana, Bangalore 1976 106 2.50
90593 The Worlds Best Dirty Jokes Mr. J Ballantine Books, New York 1983 118 2.50
90594 Naughty Jokes Tulsi Sahitya Publications 127 40.00
90595 Hands Up for Rugby Jokes Raymond Turvey 1988 164 10.00
90596 The Best of Offbeat Humor Paul B. Lowney peter Pauper Press 1968 62 10.00
90597 Funny Ho Ho And Funny Fantastic Denys Parsons A Pan Original 1979 139 2.50
90598 Laughing Gas R.K. Murthi H & C Publishing House, Thrissur 2002 96 10.00
90599 Cartoonic Jokes Prince Naman Rajat Prakashan, Meerut 60 10.00
90600 How Gross S. Gross A Dell Book 1973 60 10.00
90601 Laugh Yourself Well Eddie Davis Popular Library, New York 1957 143 2.50
90602 Piccolo Book of Jokes Margaret Gossett Piccolo Books 1960 124 10.00
90603 Best Cartoons A Crest Book 1964 157 2.50
90604 The Laughs on Me Doug Anderson Pocket Books 1960 446 2.50
90605 Jokes 109 2.00
90606 Best Jokes 128 2.00
90607 The Absolutely Last Official Polish Joke Book Larry Wilde Bantam Books, London 1983 200 2.00
90608 Mad Jokes Fusion Books 2002 95 20.00
90609 Mad's Al Jaffee Spews Out More Snappy Answers to Stupid Questions Al Jaffee New American Library 1972 190 2.00
90610 Mad in Orbit William M, Feldstein The New American Library 1962 192 2.50
90611 The Wet and Wisdom of Mad The Editors of Mad Warner Books 1987 160 3.00
90612 AD Strikes back Ballantine Books, New York 1974 182 2.00
90613 William M. Gainess Portable Mad William M. Gaines's, Feldstein The New American Library 1964 188 2.00
90614 Mad For Better or Verse Frank Jacobs The New American Library 1968 192 2.50
90615 The Mad Frontier William M. Gaines's, Feldstein The New American Library 1962 188 5.00
90616 The Cuckoo Mad The New American Library 120 5.00
90617 Gems And Jewels of Jokes Jagat Singh Bright A Universal Publication, Delhi 1973 202 2.00
90618 The Jughead Ones Digest Magazine 60 1.75
90619 This is It 30 1.00
90620 Hand Book of Humor For Speakers Maxwell Droke Jaico Publishing House, Mumbai 1984 247 5.00
90621 You'll Die Laughing Johnnie Alves Better Yourself Books 2001 133 35.00
90622 Book of Humour Children @ Risk Project Committee 2002 160 50.00
90623 Hackers, Hotting and Hooray Henrys The Reader's Digest Association 1992 64 10.00
90624 Good For A Lauch Paul B. Janeczko Scholastic Inc. 126 4.00
90625 French Cartoons and Cuties Volume 1 No. 30 Nov. 1962 1962 40 2.00
90626 Laff Time Volume 7 No. 5 July 1964 1964 96 5.00
90627 Broadway Laughs Volume 7 NO. 11 April 1965 1965 96 5.00
90628 Broadway Laughs Volume 7 No. 12 June 1965 1965 96 2.00
90629 Army Fun Volume 6 No. 9 April 1963 1963 96 3.00
90630 Army Fun Volume 6 No. 6 October 1962 1962 96 5.00
90631 Army Fun Volume 6 No. 8 September 1962 1962 96 5.00
90632 Laugh Magazine No. 37 66 2.00
90633 Laughter The Best Medicine Robert Holden Harper Collins Publishers India, New Delhi 1993 138 50.00
90634 Out of Practice Rob Buckman Pan Books, London 1978 158 5.00
90635 My Son The Medicine Man D. Froden An Avon Book 1964 60 2.50
90636 Whats Up, Doc? Revilo Snivib Pan Books, London 1971 123 3.00
90637 Humour In Medicine T.G. Sriram M.C.Pankaja, Bangalore 1992 160 25.00
90638 With the Compliments of The Himalaya Drug Co 128 2.50
90639 Laughter The Best Medicine with the Compliments of The Himalaya Drug Co, Bangalore 562123 84 20.00
90640 Laughter The Best Medicine Volume 1 with the Compliments of The Himalaya Drug Co, Bombay 126 5.00
90641 Humour in (And as) Medicine K.P. Misra Rupa & Co., New Delhi 2005 92 25.00
90642 And After That, Nurse Roger Brook A Trophy Book 1966 61 5.00
90643 Doctors Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 62 5.00
90644 How to Live with a Neurotic Dog Stephen Baker A four Sqare Book 1963 60 20.00
90645 More of The Worlds Best Doctor Jokes Dr. Foster Angus & Robertson Publishers 1986 75 15.00
90646 The Best of Dental Humor Stephen T. Sonis Hanley & Belfus, Inc. 1997 188 55.00
90647 Wrinklies' Wit & Wisdom Rosemarie Jarski Wrinklies & Wisdom 2006 160 25.00
90648 The Senior Citizens' Survival Guide Beyond The New Millennium Bob Feigel, Malcolm Walker CCC Publications, California 1999 60 20.00
90649 Officie Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 64 5.00
90650 Academic Jokes S.M. Mathur Pustak Mahal, Hyderabad 2009 107 60.00
90651 The 901 Best Jokes There Ever Was J.R. Miller Rutledge Hill Press 1991 175 25.00
90652 Olympic Smiles Progress Publishers, Moscow 1980 143 20.00
90653 101 Super Sports Jokes J.B. Stamper Scholastic Inc. 198 96 10.00
90654 Yuri Cherepanov Sonrisas Olimpicas Progress Publishers, Moscow 1980 143 20.00
90655 The Penguin Thelwell Penguin Books 1963 127 10.00
90656 Truly Tasteless Lawyer Jokes Blanche Knott St. Martins Press, New York 1990 121 2.00
90657 Lawers Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 64 5.00
90658 Laughter is Legal Francis Leo Pocket Books 1953 252 2.00
90659 The Lawyer Joke Book Sid Behrman Dorset Press, New York 1991 128 55.00
90660 Laugh With the Bishop Mar Aprem Better Yourself Books 1988 93 12.00
90661 Church Humour Judson K. Cornelius St Paul Publications 1991 204 60.00
90662 The Fanatics Guide to The Bed Roland Fiddy Exley Publications Ltd 1992 60 20.00
90663 Silicon The Computer Cartoon Book Murlimenon Computer Laughs 1989 186 45.00
90664 Foolishly Yours 36 2.00
90665 Plane Panic Joel Rothman Ravette Limited 1985 65 15.00
90666 Corporate Cartoons Prriya Raj Vision Books 2004 96 15.00
90667 Election 99 Cartoons Exhibition 20 10.00
90668 The Ultimate Book of Rude And Politically Incorrect Jokes Allan Pease Manjul Publishing House 2003 417 195.00
90669 A Crafty Session With Politician Jokes Gratian Vas A Sterling Paperback 1996 20 10.00
90670 Mothers Wit Allison Vale and Alison Rattle Prion Published 2006 256 195.00
90671 Midnight Jokes Diamond Pocket Books 62 5.00
90672 Stupid Cupid Ian Heath A Star Book 1982 128 2.50
90673 School Jokes & Riddles Parul Publication, Delhi 64 18.00
90674 Childrens Jokes Rashmi & Amber, A.K. Das Gupta Goodwill Publishing House 125 17.00
90675 Jokes for Children Piya Maria Vas Blossom Books 1996 120 15.00
90676 Kids Say Darndest Things Art Linkletter Pocket Books 1957 174 2.50
90677 The Pocket Book of War Humor Bennett A. Cerf Pocket Books, Inc. 1945 242 2.50
90678 Uniformly Crazy Ashok Mahajan Rupa & Co., New Delhi 1993 125 40.00
90679 Jolly Jokes Indira Singh Sahni Publications, Delhi 1994 208 25.00
90680 So This Is Life R.K. Prabhu Jaico Publishing House, Mumbai 1966 143 2.50
90681 So This Is Marriage R.K. Prabhu Jaico Publishing House, Mumbai 1966 148 2.50
90682 Fun Fare Plus Books 1978 176 6.00
90683 Snapshots of an aggression Foreign Languages Publishing House 1965 57 2.50
90684 Jokes Calendar 1996 1996 20 10.00
90685 Dennis the Menace Hank Ketcham Fawcett Publications 1970 60 10.00
90686 Dennis the Menace Rides Again Hank Ketcham Fawcett Publications 1960 55 2.00
90687 Dennis the Menace Rides Again Hank Ketcham Pocket Books, Inc. 1959 75 2.00
90688 Popeye Iy'am Whati Ravette Books 1989 55 2.50
90689 Laugh Again With Andy Capp No. 1 Rawings By Reg Smythe 1968 66 2.50
90690 Andy Capp A Mirror Book 45 2.50
90691 Beyond The Far Side Gary Larson Andrews and McMeel 1990 60 20.00
90692 Bloomers More Newspaper Misprints Roy Carr Blandford Press 65 2.50
90693 The Best of Honeysett Terry Jones David & Charles, London 1985 120 15.00
90694 Historical Tweets Alan Beard and Alec McNayr Summersdale 1988 132 25.00
90695 What A Mistake Larry, David Hardy Octopus Books 1983 158 25.00
90696 Edgar Valter Veekandja 1981 125 15.00
90697 Do You Know? Bach 20 1.00
90698 Laugh It off 50 2.50
90699 Woody Allens Bed of Neuroses 35 2.50
90700 Jonephine 60 10.00
90701 1000 Monster Jokes for Kids 96 10.00
90702 The Hindustan Times Book of Best Indian Cartons Abu Abraham UBS Publishers Distributors Ltd 1992 65 40.00
90703 Cartoons for Peace Mandoo Allied Publishers Private Limited 1987 30 2.50
90704 Aswan High Dam 30 2.50
90705 The Hindustan Times Book of Best Indian Caricatures Abu Abraham UBS Publishers Distributors Ltd 66 10.00
90706 And Finally Martyn Lewis Century Publishing London 1984 120 15.00
90707 Comics for All Issue 2 2005 30 10.00
90708 The Complete Book of Party Games Horace T. Elmo Gerald Go Swan Ltd 94 10.00
90709 Cartoons & Jokes Peter Lawson 150 15.00
90710 Gattastrophe 39 5.00
90711 Inner World of Comics Premnath Nair Gentleman Volume 20 No. 2 2000 113 15.00
90712 Laughing Matters Rajib Sarkar Gentleman Volume 20 No. 6 2000 113 10.00
90713 India Magazine November 1988 1988 78 10.00
90714 The Cartoon Issue The New Yorker The Cartoon Issue 2006 187 100.00
90715 Cartoons of the Century The Newsweek Magazine 1999 56 20.00
90716 కాలనిర్ణయ్ కార్టూన్ క్యాలెండర్ 1998 ... ... 1998 15 10.00
90717 రాష్ట్రస్థాయి ప్రథమ హాస్య మహాసభ విజయవాడ ... ... 1987 20 1.00
90718 కళాసాగర్ కార్టూన్లు ... Smile Publications, Vijayawada 2008 56 25.00
90719 పారాహుషార్ శేఖర్ కార్టూన్లు శేఖర్ చేతన, హైదరాబాద్ 2003 75 10.00
90720 నవ్వులజల్లు శ్రీచంద్ర కార్టూన్స్ శ్రీచంద్ర శ్రీచంద్ర, హైదరాబాద్ 2000 107 50.00
90721 డుంబు బొమ్మల కథలు బుజ్జాయి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 36 40.00
90722 హాస్య భూమి 1991 Super Special 20 3.00
90723 నవ్వుటద్దాలు ఆచార్య తిరుమల హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 150 60.00
90724 నవ్వులే నవ్వులు నన్నపనేని అయ్యన్‌రావు నన్నపనేని పున్నయ్య, లక్ష్మీనరసమ్మ ట్రస్ట్ 2015 46 10.00
90725 కార్టూన్ కబుర్లు మోహన్ మోహన్ పర్‌స్పెక్టివ్స్ సామాజిక శాస్త్రం 1996 119 10.00
90726 గురవాయణం గురవారెడ్డి శాంత వసంత చారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2011 148 200.00
90727 Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets Dav Pilkey Scholastic Inc. 1999 136 20.00
90728 టీవీ రాజకీయ కార్టూనులు/ అరాజకీయం 100 కార్టూన్లు పులిచెర్ల సాంబశివరావు ... 2009 288 100.00
90729 చిరు నవ్వు ... తానా మహాసభల ప్రత్యేక సంచిక 1995 50 10.00
90730 స్మైల్ ... ప్రపంచ కార్టూన్ల ప్రత్యేక సంచిక ... 72 10.00
90731 చలసాని ప్రసాదరావు Chalasani Prasada Rao 120 25.00
90732 ఆంధ్రభూమి సంచిక 40 - 59 ... ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 100 2.50
90733 గజ్జెల మల్లారెడ్డి కార్టూన్స్ గజ్జెల మల్లారెడ్డి ... ... 60 20.00
90734 ఈనాడు కార్టూన్ల శ్రీధర్ ... ... 1999 214 70.00
90735 హాస్యప్రియ హాస్య సచిత్ర మాసపత్రిక ... ... 1984 66 10.00
90736 క్రోక్విల్ మేగజైన్ నవ్వుల జంపర్ దీపావళి బంపర్ సంచిక ... ... ... 1982 5.00
90737 క్రోక్విల్ మేగజైన్ పౌరాణిక హాస్యసంచిక ... ... ... 82 5.00
90738 క్రోక్విల్ మేగజైన్ ధ్వని హాస్యసంచిక దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1985 82 5.00
90739 వినోదములు ప్రథమ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1960 128 1.00
90740 వినోదములు ప్రథమ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1960 128 1.00
90741 యస్వీయం నవ్వు లవ్వుల కథలు యస్వీ జోగారావు శ్రీ వడ్లమాని వేంకటరమణ, కాకినాడ 1988 199 25.00
90742 నవ్వుల నవాబులు రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు శ్రీనివాస సాహితీ సమితి, హైదరాబాద్ 1981 90 10.00
90743 నవ్వండి నవ్వించండి సాంబశివరావ్ రెయిన్‌బో క్రియేటివ్ ఎంటర్ ప్రైజ్ 2013 64 50.00
90744 హాస్య ప్రపంచం మాచర్ల రాధాకృష్ణ మూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 588 200.00
90745 మన హాస్యము మునిమాణిక్యం నరసింహారావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1968 333 6.75
90746 తెలుగు హాస్యం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 100 25.00
90747 జంఘాలశాస్త్రి క్ష్మాలోకయాత్ర మొదటి భాగము అనంతం శారద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1980 120 8.00
90748 మరో జంఘాలశాస్త్రి రెండవ భాగము అయలసోమయాజుల నాగేశ్వరరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికిందరాబాద్ 1982 48 2.50
90749 బాపూ రమణీయం బాపూ రమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1990 271 55.00
90750 బొమ్మా బొరుసా బాపూ రమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 173 80.00
90751 శ్రీ ఛానల్ శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2001 143 75.00
90752 శ్రీ ఛానల్ 2 శ్రీరమణ విద్యార్థి మిత్ర ప్రచురణలు, కర్నూలు 2014 154 60.00
90753 రంగులరాట్నం శ్రీరమణ ప్రిజమ్ బుక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 2016 206 195.00
90754 హాస్య భారతి వెలగా వెంకటప్పయ్య హాస్యభారతి అభినందన సమితి 1995 256 90.00
90755 మన హాస్యము మునిమాణిక్యం నరసింహారావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1968 330 10.00
90756 హాస్యతోరణము పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 268 6.00
90757 హాస్యలహరి కె.బి. లక్ష్మి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికిందరాబాద్ 2002 148 80.00
90758 హ్యూమరాలజీ 2 యర్రంశెట్టి శాయి మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 317 150.00
90759 నవ్వులగని చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు శ్రీ చింతామణిముద్రాక్షరశాలయందు, రాజమండ్రి 1927 193 1.50
90760 సల్లాపగోపాలం గోపాల చక్రవర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పురావస్తుశాఖ ప్రచురణము 1985 83 10.00
90761 కదిలే రైల్లో కథాకళీ దర్భా బాబూరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1994 111 40.00
90762 మాటకచ్చేరి తురగా కృష్ణమోహనరావు ప్రత్యూష ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 144 10.00
90763 నవ్వులాట హాస్య కథల మేజిక్ భువన్ ధనతేజ హర్ష ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 2009 80 40.00
90764 ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వండి శైలి శ్రీ మాధురి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 80 25.00
90765 తెలుగు సాహిత్యంలో హాస్యోక్తులు మువ్వల సుబ్బరామయ్య మువ్వల పెరుమాళ్లు అండ్ సన్స్, విజయవాడ 2011 160 70.00
90766 తెలుగు ప్రముఖుల చమత్కార భాషణలు సి. మృణాళిని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 76 30.00
90767 రాంబాబు డైరీ భాగము 1 & 3 నండూరి పార్థసారథి నండూరి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 191 100.00
90768 పలుకుబడి తెలిదేవర భానుమూర్తి జనపదం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 128 20.00
90769 చల్నేదో బాల్‌కిషన్ తెలిదేవర భానుమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 155 30.00
90770 మీరే డిటెక్టివ్ ముక్తవరం పార్థసారథి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2011 121 80.00
90771 నవ్వుతూ బతకాలిరా యం.డి. సౌజన్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 128 60.00
90772 పూతరేకులు (పిల్లల కథలు) అమ్మిన శ్రీనివాసరాజు శ్రీ మరళి ప్రసన్న ప్రచురణలు, వాజేడు, ఖమ్మం 2006 61 20.00
90773 పూతరేకులు (జోక్స్ పెట్టె) సుధామ సఖీ కుమారి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 58 50.00
90774 చెవిలో పూలు విశ్వనాథ పావనిశాస్త్రి శ్రీ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2014 168 100.00
90775 హాసరేఖలు శంకరనారాయణ, ఎస్.వి. రామారావు, ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 90 40.00
90776 చలపాక ప్రకాష్ కార్టూన్లు చలపాక ప్రకాష్ రమ్యభారతి, విజయవాడ 2007 46 25.00
90777 చలపాక ప్రకాష్ కార్టూన్లు 2 చలపాక ప్రకాష్ రమ్యభారతి, విజయవాడ 2013 55 40.00
90778 కార్టూన్ మేళా ప్రత్యేక సంచిక 2002 ... ... 2002 20 20.00
90779 చంద్ర కార్టూన్లు ... వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2006 192 120.00
90780 కొంటె బొమ్మల బాపు బాపూ రమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2001 96 60.00
90781 కొంటె బొమ్మల బాపు బాపూ రమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 117 12.00
90782 కొంటె బొమ్మల బాపు 2 ... నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1989 119 25.00
90783 బుడుగు 1 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1981 76 10.00
90784 బుడుగు 1 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1981 76 10.00
90785 బుడుగు 2 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1980 114 10.00
90786 బుడుగు 2 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1980 114 16.00
90787 బాలి కార్టూన్లు బాలి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 221 60.00
90788 హా హా హాస్యనందం వియోగి శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 2011 240 25.00
90789 చమత్కార స్రవంతి పి.వి.యల్. నరసింహారెడ్డి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 63 25.00
90790 కేశవానందలహరి చక్కా చెన్నకేశవరావు ... ... 40 20.00
90791 ముగ్గురు కొలంబస్‌లు సోమరాజు సుశీల ఉమా బుక్స్, హైదరాబాద్ 2014 152 180.00
90792 ఉల్లాసానికి ఉత్సాహానికి నవ్వులే నవ్వులు సంఘమిత్ర డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 68 30.00
90793 బాలి కార్టూన్లు రెండవ భాగం బాలి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1985 128 18.00
90794 గీతా నవ్వులు గీతా సుబ్బారావు విశ్వరత్న ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 160 100.00
90795 గీతా జగత్ గీతా సుబ్బారావు విశ్వరత్న ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 160 10.00
90796 చలపతి గణపతి గీతా సుబ్బారావు డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 96 12.00
90797 హాస్య రంజని ఎస్. శేషగిరి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 96 25.00
90798 1116 ప్రహ్మాండమయిన జోక్స్ 116 సరస్వతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 96 20.00
90799 సత్యం కార్టూన్లు సత్యం ఎ.ఎస్. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1971 60 10.00
90800 సత్యం జోక్స్ సత్యం ... ... 55 10.00
90801 ప్రత్యేక కార్టూన్ సంకలనం ... జ్యోతి ... 30 10.00
90802 ప్రభవ బోనస్ బుక్ ... ప్రభవ సచిత్ర మాసపత్రిక ... 46 2.50
90803 నవ్వుల చౌరస్తా ... మల్లెతీగ సకుటుంబ మాసపత్రిక ... 64 20.00
90804 హాస్యప్రభ అందిస్తున్న తొలికానుక సచిత్ర మాసపత్రిక ... ... 1977 99 2.00
90805 ఆంధ్రపత్రిక ... ... ... 30 2.50
90806 చుక్ చుక్ రైలు అడ్డూరి కావ్యం కార్టూన్, విజయవాడ 2006 111 30.00
90807 ఆర్టీసి కండక్టరు కె.వి. రామిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ 1994 108 10.00
90808 హాస్యవిపంచి తోపల్లి ఆనంద్ ... 1983 112 5.00
90809 సూపర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ జోక్స్ శైలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 104 25.00
90810 డా. జయదేవ్ కార్టూన్లు జయదేవ్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, వరంగల్ 2003 100 50.00
90811 జయదేవ్ కార్టూన్లు జయదేవ్ మీడియా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 238 60.00
90812 తెనాలి రామకృష్ణ కథలు మల్లాది లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1984 42 2.00
90813 తెనాలి రామకృష్ణుని కథలు కలవటాల జయరామారావు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు ... 114 6.00
90814 తెనాలి రామలింగ కవి హాస్య కథలు వడ్డాది వీర్రాజు ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 80 15.00
90815 నసీరుద్దీన్ కథలు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1982 103 6.00
90816 ముల్లా నస్రుద్దీన్ కథలు కె.బి. గోపాలం పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 144 60.00
90817 అక్బరు బీర్బల్ కథలు శీతంరాజు వసుంధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 56 15.00
90818 జన్మదిన ప్రత్యేక హాస్య వ్యంగ్య సంచిక ... విపుల విశ్వకథా వేది, ఫిబ్రవరి 2006 129 7.00
90819 జన్మదిన ప్రత్యేక హాస్య వ్యంగ్య సంచిక ... విపుల విశ్వకథా వేది, ఫిబ్రవరి 2008 127 7.00
90820 జన్మదిన ప్రత్యేక హాస్య వ్యంగ్య సంచిక ... విపుల విశ్వకథా వేది, ఫిబ్రవరి 2009 127 7.00
90821 జన్మదిన ప్రత్యేక హాస్య వ్యంగ్య సంచిక ... విపుల విశ్వకథా వేది, ఫిబ్రవరి 2011 127 10.00
90822 कार्टून पत्रकारिता ल. अशोक मुल्लंगी वेंकटरमणा रॆड्डी 2004 176 150.00
90823 నూట పదహారు నవ్వులు పెండెం జగదీశ్వర్ హాస్య ప్రియుల వేదిక, రామన్నపేట 2002 80 16.00
90824 సత్యమూర్తి కార్టూనీయం బి.వి. సత్యమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1991 120 18.00
90825 జయదేవ్ కార్టూన్స్ జయదేవ్ ... ... 111 6.00
90826 కార్టూన్స్ ... ... ... 150 2.50
90827 నవ్వాలోయ్ నవ్వాలి ... పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 167 15.00
90828 బాబు కార్టూన్స్ ... స్వాతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 112 6.00
90829 బాబు కార్టూన్స్ 2 ... స్వాతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 1112 6.00
90830 వ్యంగ్య వీచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రోక్రిల్ క్లబ్, విజయవాడ 1981 60 2.00
90831 మల్లిక్ కార్టూన్లు మల్లిక్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ ... 180 10.00
90832 నవ్వితే నవ్ రత్నాలు 2 మల్లిక్ ... ... 216 5.00
90833 ఇడిగిడిగో మల్లిక్ మల్లిక్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1986 60 15.00
90834 పిడుగు ఫీచర్ కార్టూన్స్ ... రామా మెడికల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ కో., 1984 120 6.50
90835 కాలక్షేపం 1 భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1946 138 5.00
90836 కాలక్షేపం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు లతా ఎంటర్ ప్రైజెస్, హైదరాబాద్ 1978 68 3.50
90837 గిరీశం లెక్చర్లు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 136 10.00
90838 గిరీశం లెక్చర్లు యమ్వీ నారాయణాచార్య పద్మా ఎకాడమి ప్రచురణలు 1990 124 15.00
90839 భర్తను లొంగదీసుకోవడము ఎలా పరిమళా సోమేశ్వర్ మనోజ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1971 84 2.50
90840 జంధ్యాల జోక్స్ 1 జంధ్యాల ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2003 80 25.00
90841 జంధ్యాల జోక్స్ 2 జంధ్యాల ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2003 78 25.00
90842 నవ్వితే నవ్వండి మాకు అభ్యంతరం లేదు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1987 111 10.00
90843 నవ్వితే నవ్వండి రెండవ భాగం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 118 6.50
90844 నవ్వితే నవ్వండి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 139 5.50
90845 ప్రముఖులు హాస్యాలు ఎమ్.డి. సౌజన్య శ్రీ లలిత మహాలక్ష్మీ ఏజన్సీస్, విజయవాడ 1999 168 10.00
90846 అద్భుత హాస్య కథలు ఎ.ఎస్. మూర్తి దేశ సేవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 120 15.00
90847 రేడియో చెళుకులు పన్నాల సుబ్రహ్మణ్య భట్టు సామాన్య ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1975 64 3.00
90848 వినాయకుడి విన్యాసాలు పన్నాల సుబ్రహ్మణ్య భట్టు న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 97 2.00
90849 ఆవకాయ అమరత్వం పుచ్చా పూర్ణానందం సౌర సాహితి, ఏలూరు 1966 141 2.50
90850 మీసాల సొగసులు పుచ్చా పూర్ణానందం రచయిత, విజయవాడ 1984 259 15.00
90851 సినబ్బకతలు నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1989 119 13.00
90852 పచ్చనాకు సాక్షిగా నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు వేకప్, మదనపల్లి 1986 111 6.00
90853 ప్రకృతి మాట్లాడితే వినాలని వుందా నాలుగెస్సుల రాజు ... 2013 40 10.00
90854 హాస్యకుసుమావళి మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 8 10.00
90855 మీ నవ్వే చాలు జోక్స్ బుక్ ఆనందవర్ధన్ Elen Publications, Vijayawada 2008 96 30.00
90856 చమత్కారమంజరి మొదటి భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 170 5.00
90857 చమత్కారమంజరి రెండవ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము పంతులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 192 5.00
90858 చీరల చెంచులక్ష్మి హాస్య కథలు భమిడిపాటి సోమయాజి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 111 50.00
90859 సరసాల్లో నవరసాలు 3వ భాగము ... ... ... 93 2.00
90860 యుక్తులు ఛలోక్తులు ముద్దు కృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1983 136 7.50
90861 నవ్వులు బులుసు వెంకటకామేశ్వరరావు నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1999 96 25.00
90862 హలో నవ్వండి సార్ యర్రంశెట్టి శాయి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 148 25.00
90863 నవ్వూ నవ్వించు యర్రంశెట్టి శాయి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1980 172 9.00
90864 నవ్వూ నవ్వించు 2 యర్రంశెట్టి శాయి, చంద్ర నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1982 196 12.00
90865 హ్యూమరాలజీ యర్రంశెట్టి శాయి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 248 18.00
90866 జనరంజని యర్రంశెట్టి శాయి శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 205 16.00
90867 ముప్పయ్ నవ్వితే నవ్‌రత్నాలు ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 170 30.00
90868 ఉల్లాస గోపాలం గోపాల చక్రవర్తి తంబి పబ్లికేషన్స్ 1989 132 25.00
90869 హాస్యజ్యోతి శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 132 12.00
90870 హాస్యజ్యోతి 2 శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1987 127 12.50
90871 శ్రీరమణ పేరడీలు శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 171 9.00
90872 జరుక్ శాస్త్రి పేరడీలు కె.వి. రమణారెడ్డి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 117 7.50
90873 తెలుగు పేరడీలు మాచిరాజు దేవీప్రసాద్ నవయుగ బుక్ డిస్ట్రి బ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1987 88 10.00
90874 ఆదివిష్ణు సరిగమలు ఆదివిష్ణు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 204 15.00
90875 నవ్వుల కథలు బి. రాజగోపాల్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1989 134 15.00
90876 కొంటె ప్రశ్నల పుస్తకం మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 116 2.50
90877 సరదా ప్రశ్నల పుస్తకం మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 112 15.00
90878 కామెడి క్లబ్ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 120 25.00
90879 పిట్ట కథలు ... కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్ 1966 390 2.50
90880 పిట్ట కథలు దరిశి వీరరాఘవస్వామి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1989 32 3.00
90881 తమాషా పిట్టకథలు వాడ్రేవు గవర్రాజు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1973 48 1.00
90882 ఆనంద వినోద కథలు ... ... ... 48 1.00
90883 పరమానందయ్య శిష్యుల కథలు దరిశి వీరరాఘవస్వామి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1975 48 1.10
90884 బాలల హాస్యకథలు పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1985 40 2.00
90885 హమేషా తమాషా ఓంకార్ మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1984 64 7.00
90886 తమాషాలు గట్టినేని రామస్వామి చౌదరి శ్రీ వేంకటేశ్వర గ్రంథమాల, చినగాదెలవర్రు ... 54 1.75
90887 నవ్వుల పుట్ట మహీధర నళినీ మోహన్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 96 10.00
90888 మిక్కి మిక్కి జోక్స్ ... ... ... 40 2.00
90889 సినిమా నవ్వులు స్వామి చిత్రానంద నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 143 10.00
90890 సెట్‌మీద తమాషాలు ఇంటూరి ... 1965 124 2.00
90891 1001 జోక్స్ నవ్వండోయ్ నవ్వండి శ్రీనివాస్ కృష్ణ డి. నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1998 184 30.00
90892 నవ్వండో నవ్వండి సంపుటి 2 సంచిక 5 ఎ. సాయికుమార్ ... ... 48 2.00
90893 హాస్యభూమి ... ... ... 40 2.50
90894 555 జాలీ జోక్స్ డి. ఆదినారాయణ రావు జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1992 98 10.00
90895 ప్రయాణంలో గిలిగింతలు చలపాక ప్రకాష్ శ్రీ దేవి పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 2000 24 3.00
90896 జోక్స్ బుక్ ... వనిత ... 10 13.00
90897 జోక్స్ వరల్డ్ యర్రా సత్యనారాయణ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1994 76 8.00
90898 హాస్యకథలు రాయప్రోలు రథాంగపాణి జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1994 88 9.00
90899 స్వీట్ అండ్ హాట్ జోక్స్ సోమిన శివరామ ప్రసాద్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1989 24 2.00
90900 నవ్వులు పువ్వులు అంబడిపూడి రాజేంద్ర ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ ... 40 1.00
90901 హలో జోక్స్ దీప్తి సింధూర్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1994 24 2.00
90902 జ భాషా శాస్త్రం దాని పుట్టుపుర్వోత్తరాలు భరణి స్రవంతి మూవీస్ ... 16 0.40
90903 నవ్వండి నవ్వించండి వాసిరెడ్డి రామనాథం ... 1998 56 15.00
90904 మొగుడూపెళ్ళాల జోక్స్ ... తిరుమల సాయి బుక్‌డిపో., విజయవాడ 2001 24 5.00
90905 జోకులు బాబోయ్ జోకులు ధరణి ప్రగడ సత్యమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1991 24 2.00
90906 జోకులంటే ఇవేనోచ్ శైలి ... ... 24 5.00
90907 పెళ్ళిసందడి జోక్స్ పి.వి. మురళీకృష్ణ శ్రీదేవి పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 1997 24 3.00
90908 లవ్ జోక్స్ స్వప్న కంఠంనేని తలశిల నిహాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 139 40.00
90909 చిరునవ్వులు జోక్స్ సంపుటి చలపాక ప్రకాష్ ... 1997 28 3.00
90910 తెలుగు నవ్వులు ... ... ... 30 2.00
90911 తెలుగు నవ్వులు చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు బుక్స్ అండ్ టేల్స్ 1985 30 2.50
90912 మెంటల్ (పిచ్చి) డాక్టరు జోకులు ... తిరుమల సాయి బుక్‌డిపో., విజయవాడ 2001 24 5.00
90913 జోకులు సార్ జోకులు ఎమ్. పద్మ, కృష్ణవేణి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1994 24 2.50
90914 అల్లరి జోక్స్, చప్ర గిలిగింతలు చలపాక ప్రకాష్ రమ్యభారతి, విజయవాడ 2002 12 1.00
90915 Success is… A Star Book 1985 30 2.00
90916 Modern Joke Book 3 Modern Book Distributors 48 7.00
90917 Modern Joke Book 4 Modern Book Distributors 48 7.00
90918 Jokes Riddles Funny Stories Book 3 Parul Publication, Delhi 1992 48 5.00
90919 As Indians Do Ajit S. Gopal 1987 102 5.00
90920 Most Popular Jokes Rajesh Sahni Publications, Delhi 1997 63 6.00
90921 Jokes For All 64 5.00
90922 Professional Jokes 62 2.00
90923 Top Jokes 64 5.00
90924 Great Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 80 10.00
90925 Funny Jokes B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 80 10.00
90926 నజీరుద్దీన్ కథలు లక్ష్మీవిద్య ఎస్.బి.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1982 64 2.00
90927 జోకాభి రామాయణం ... ... ... 20 2.00
90928 జోకాభి రామాయణం ... ఆంధ్రజ్యోతి కానుక ... 20 2.00
90929 జోక్స్ ... ... ... 35 2.00
90930 The Second Official Handbook of Practical Jokes Peter Van der Linden A Signet Book 1991 187 10.00
90931 Truly Tasteless Doctor Jokes Blanche Knott St. Martins Press, New York 1990 117 10.00
90932 The Tony Blackburn Sensational Joke Book Tony Blackburn The Paper Back Division 1975 124 5.00
90933 Jokes and Jokes 10 2.00
90934 Maths మహావీరాచార్య ప్రణీత గణితసార సంగ్రహం మహావీరాచార్య, విద్వాన్ తెన్నేటి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 563 135.00
90935 పావులూరి గణితం విద్యాన్ తెన్నేటి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2007 240 65.00
90936 భాస్కరాచార్యుని లీలావతీ గణితం భాస్కరాచార్య, విద్వాన్ తెన్నేటి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 301 80.00
90937 గణితానందం కందుల నాగభూషణం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 79 5.00
90938 గణితభారతి ప్రఖ్యా సత్యనారాయణ శర్మ ... ... 286 5.00
90939 విక్టరీ గణిత భారతం ప్రఖ్యా సత్యనారాయణ శర్మ విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1997 322 80.00
90940 వేదగణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1986 120 10.00
90941 వేదగణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 64 30.00
90942 Vedaganitam తోటకూర సత్యనారాయణరాజు Usharani Publications, Rayalam 1982 120 10.00
90943 గణితాను గమన పద్ధతి ఐ.యస్. సోమన్ స్కీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 60 10.00
90944 గణిత నిర్వచనాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 112 16.00
90945 గణిత ప్రపంచం శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 92 14.00
90946 గణిత విన్యాసాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 96 15.00
90947 గణితంతో గమ్మత్తులు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 195 35.00
90948 గణిత చంద్రిక త్రైమాసిక పత్రిక ... ... 2000 24 2.00
90949 వినోద గణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం ... 40 3.00
90950 అంకెలతో అద్భుతాలు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1986 58 6.00
90951 అంకెలతో ఆటలు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 64 15.00
90952 అవసర గణితము శేషుబాబు Saradhi & Co., Tenali 33 2.05
90953 రామానుజమ్ గణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ... ... 26 2.25
90954 అద్భుత గణితము ఖండవల్లి అప్పలరామమూర్తి శ్రీ ప్రాత నారాయణమూర్తి ... 84 2.50
90955 సులభ పద్ధతులలో లెక్కలు డి. సూర్య ప్రకాశరావు ... ... 20 2.00
90956 గణితంతో గారడీలు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 195 15.00
90957 గణితంతో గమ్మత్తులు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 195 40.00
90958 అంకెలతో ఆటలు బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2008 64 25.00
90959 సులభంగా గణిత శాస్త్రం నేర్చుకుందాం సిహెచ్.ఎస్.ఆర్.ఎస్. మూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2007 128 35.00
90960 మాథమేటిక్స్ లో మెళుకువలు నండూరి శేషాచార్యులు Sree Kalyan Publications, Vijayawada 2013 103 40.00
90961 వేగ గణితం (స్పీడ్ మాథ్స్) మెరుపు వేగంతో లెక్కలు చేసే విధానాలు వై. రవీంద్ర ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 128 40.00
90962 చేతి వ్రేళ్లే కంప్యూటర్లు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 96 18.00
90963 గణిత విన్యాసాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 96 30.00
90964 గణిత ప్రపంచం శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 92 15.00
90965 గణిత మేధావులు గణాంక చిట్కాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 119 15.00
90966 మాటలతో ఆటలు జాస్తి శివరామకృష్ణ Silc 2014 126 100.00
90967 భారత దేశపు గణిత శాస్త్రజ్ఞులు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1987 91 12.00
90968 గణిత మేధావులు గణాంక చిట్కాలు శ్రీధర చంద్రశేఖరశాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 119 20.00
90969 గణిత బాలశిక్ష క్షేత్రమితి బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2008 96 35.00
90970 శ్రీనివాస రామానుజం వి. బందా బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1996 66 21.00
90971 రామానుజన్ సృజనాత్మక చింతన పావులూరి శివనారాయణ ది విజియవాడ మేథమెటికల్ సొసైటి 1989 53 12.00
90972 ట్రిక్స్ అండ్ స్టంట్స్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ పుస్తక మహల్, ఢిల్లీ 1987 126 12.00
90973 ఫన్‌ గేమ్స్ కల్లూరి శైలబాల ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2002 92 25.00
90974 వినోదము విజ్ఞానము మహీధర నళినీ మోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 69 4.50
90975 మెదడుకు పదును మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 211 20.00
90976 మెదడుకు మేత మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 200 16.00
90977 గణిత విశారద అవసరాల రామకృష్ణారావు జగన్నాధ్ పబ్లికేషన్స్ ... 126 10.00
90978 పజిల్స్ ... బొమ్మరిల్లు పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1975 109 1.25
90979 వింతలు విశేషాలు ... రవి కళాశాల, గుంటూరు ... 32 2.00
90980 తమాషాల తాతయ్య యడవల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1980 48 3.00
90981 విజ్ఞానశాస్త్ర వినోదాలు కె.వి.యస్. జ్ఞానేశ్వరరావు విజ్ఞానభవన్, హైదరాబాద్ 1985 78 6.00
90982 విజ్ఞానశాస్త్ర వినోదాలు కె.వి.యస్. జ్ఞానేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 71 8.00
90983 గణిత విజ్ఞానం తోటకూర సత్యనారాయణరాజు వనితా జ్యోతి 1986 20 2.00
90984 గణిత చంద్రిక వాల్యూమ్ 14 నెం. 1, 2 ... ... 2013 48 10.00
90985 వేదవిజ్ఞాన శీర్షం గణితం వి.యల్. రాఘవరావు విశ్వసాహితి ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1996 36 6.00
90986 గణిత సంగ్రహము పచ్చల వెంకయ్య ... 1973 87 2.00
90987 డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆధునిక గణిత బోధిని ... డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ ... 32 2.50
90988 గణిత విజ్ఞానము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 32 2.50
90989 గణిత చరిత్ర నాగరికత బి. రాజేష్ ఆర్.ఎస్. పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1997 96 35.00
90990 అంకెలతో అద్భుతాలు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 48 5.00
90991 చేతి వ్రేళ్లే కంప్యూటర్లు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ... ... 24 2.00
90992 అంకెలు ఆటలు వి. శారదాదేవి శాంతి శ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 96 30.00
90993 అంకెలతో ఆడుకోండి తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1982 40 5.00
90994 గణితములో గమ్మత్తులు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 40 4.00
90995 గణిత భారతి వి.ఎల్.ఎన్. రంజని Vijay Sai Publications, Vijayawada 1999 160 49.00
90996 ప్రాచీన భారతీయ గణిత చరిత్ర యం. లలితాజ్యోతి లోటస్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 96 50.00
90997 గణితం ఇతరశాస్త్రాలు బి. రాజేష్ ఆర్.ఎస్. పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1997 94 35.00
90998 మేథమెట్రిక్స్ 1 అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 72 25.00
90999 మేథమెట్రిక్స్ 2 అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 72 25.00
91000 మేథమెట్రిక్స్ 3 అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 72 25.00