వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -26

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
12501 సంస్కత సాహిత్యం. 238 Tantrasangraha Part-4 Acarya sri Ramaprasada Tripathi Dr. Harish Chandra Mani Tripathi, Varanasi 1996 437 70.00
12502 సంస్కత సాహిత్యం. 239 Tantrasangraha Part-5 पण्डित श्रीव्रजवल्ल भव्दीवेदी Dr. Harish Chandra Mani Tripathi, Varanasi 1997 369 140.00
12503 సంస్కత సాహిత్యం. 240 Kularnava Tantra Ram Kumar Rai Prachya Prakashan, Varanasi 1999 263 200.00
12504 సంస్కత సాహిత్యం. 241 Vijnanabhairava or Divine Consciousness Jaideva Singh Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1981 173 35.00
12505 సంస్కత సాహిత్యం. 242 विज्ञान भैरव व्रजवल्लभ दूवेदी मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1978 210 10.00
12506 సంస్కత సాహిత్యం. 243 वेदात्नतत्वामृतम् । बेल्लक्डोण्ड रामरायकवीन्द्रः कविता वेक्डंटसुब्रह्मण्यशास्त्री, नरसारावुपेट 1956 108 1.50
12507 సంస్కత సాహిత్యం. 244 वाग्भटालड्कंरः डाँ. सत्यव्रतसिंह चौखम्बा विघाभवन, वारानासि 1957 208 1.00
12508 సంస్కత సాహిత్యం. 245 प्रत्यभिज्ञाहदयम् स्वामी विष्णुतीर्य जी महाराज श्री साधन ग्रन्थमाला प्रकाशन समिति 1968 37 0.10
12509 సంస్కత సాహిత్యం. 246 शारीरकचतुरसूञीविचारः श्री बेल्लक्डोण्ड रामराय कविता वेक्डंटसुब्रह्मण्यशास्त्री, नरसारावुपेट 1955 78 1.00
12510 సంస్కత సాహిత్యం. 247 योगतारावली स्वामी श्रीदयानन्द शास्त्री वाराणसेय संस्कृत संस्यान, वाराणासी । 1982 36 8.00
12511 సంస్కత సాహిత్యం. 248 సదాముక్తి సుధార్ణవము శ్రీకాకరపర్తి కృష్ణశాస్త్రి 1935 132 2.00
12512 సంస్కత సాహిత్యం. 249 శాంతి పథము వెంకటరామారాయ శ్రీరాజా వేంకట శ్వేతాచలపతి వేణుగోపాల అప్పారావు, నూజవీడు| 1970 40 1.00
12513 సంస్కత సాహిత్యం. 250 గుణ సంపదలు చివుకుల వేంకట సుబ్బావధానులు రచయిత, నూజివీడు 1984 58 5.00
12514 సంస్కత సాహిత్యం. 251 स्वप्नवासवदत्तम् प्राचार्य जगदीशालाल शास्त्री मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1960 143 12.00
12515 సంస్కత సాహిత్యం. 252 निबन्धभास्करः पुल्लेल श्रीरामचन्द्रडु संस्कृतभाषाप्रचारसमितिः, हैडराबाढ् । 1983 79 6.00
12516 సంస్కత సాహిత్యం. 253 गोपाल सहस्रनाम भाषा टीका सहितम् गोपालस्तवराज गोर्घ्ढन पुस्तकालय, मथुरा ... 88 1.00
12517 సంస్కత సాహిత్యం. 254 Varadarajastava of Appaya Dixit Dr. Omprakasha Pandey Chaukhamba Amarabharati Prakashan, Varanasi 1977 208 10.00
12518 సంస్కత సాహిత్యం. 255 स्तन्यधारास्तवः मेल्लचेर्वु वेङ्कटसुब्रह्मण्य शास्त्री रावी मेहनरावु, चीराला 2006 28 10.00
12519 సంస్కత సాహిత్యం. 256 श्रीतारा स्तव-मञ्चरी श्री रमादत्त शुक्ल कल्याए मन्दीर, प्रयाग 1956 75 6.00
12520 సంస్కత సాహిత్యం. 257 समयमातृका महकविक्षोमेन्द्र चौखाम्बा विघाभावन, वाराणासी 1967 270 30.00
12521 సంస్కత సాహిత్యం. 258 महिन्मस्तोत्रम् ... Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1964 48 1.00
12522 సంస్కత సాహిత్యం. 259 परमागमसारो श्रीतमुनिविरचितः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविधविधालयः 1981 30 4.50
12523 సంస్కత సాహిత్యం. 260 रुद्रयामलम् (प्रथमो भागः) आचार्य श्रीरामप्रसादत्रिबाटी सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविधविधालयः, वाराणसी 1991 450 132.00
12524 సంస్కత సాహిత్యం. 261 श्रीसुभगोदय-स्तुतिः श्रीगौडपादाचार्यवर्य श्रीलालबहादुरशास्त्री-केन्द्रीय संस्कृत विघापीटम् 1982 48 3.00
12525 సంస్కత సాహిత్యం. 262 Stotrarnavah T. Chandrasekharan Government of Andhra Pradesh 1961 736 20.50
12526 సంస్కత సాహిత్యం. 263 Tattvasangraha of Santaraksita Embar Krishnamacharya Oriental Institute, Baroda 1984 582 165.00
12527 సంస్కత సాహిత్యం. 264 शांकरपादभूषणम् । श्रीरघुनाथसूरि ... ... 456-741 10.00
12528 సంస్కత సాహిత్యం. 265 Srimannyayamrutham Sri Vyasarajagurusarvabhouma Brundavanam Office, Mantralayam 1991 654 100.00
12529 సంస్కత సాహిత్యం. 266 Dasarupaka of Dhananjaya Dr. Bholashankar Vyas Chowkhamba Vidyabhawan, Varanasi 1976 296 16.00
12530 సంస్కత సాహిత్యం. 267 The Dasarupaka of Dhananjaya Wasudev Laxman Sastri Pansikar Pandurang Jawaji, Mumbai 1927 121 0.75
12531 సంస్కత సాహిత్యం. 268 Dasarupakam चन्द्रशेखर जी पाणडेय सादर समर्पीत ... 294 5.00
12532 సంస్కత సాహిత్యం. 269 Dasarupakam of Dhananjaya Lokmani Dahal Chaukhamba Amarabharati Prakashan, Varanasi 1987 808 75.00
12533 సంస్కత సాహిత్యం. 270 दशरुपकम् श्रीधनञ्चयविरचितं मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1979 470 18.00
12534 సంస్కత సాహిత్యం. 271 The History of Western Philosophy in Sanskrit P. Sri Rama Chandrudu Smt. P. Subbalakshmi, Hyd 2006 528 250.00
12535 సంస్కత సాహిత్యం. 272 Khandana-Khanda-Khadya Swami Hanumandasji Satsastri Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1970 762 25.00
12536 సంస్కత సాహిత్యం. 273 Sanskrta-Sukavi-Samiksa Acharya Baldeva Upadhyaya Chowkhamba Vidyabhawan, Varanasi 1987 686 150.00
12537 సంస్కత సాహిత్యం. 274 संस्कृत साहित्य का इतिहास आचार्य बलदेव उपाध्याय शारादा निकेतन, वाराणासी 1997 654 110.00
12538 సంస్కత సాహిత్యం. 275 Chitramimamsa of Appaya Diksita Kalika Prasad Shukla Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi 1965 344 16.00
12539 సంస్కత సాహిత్యం. 276 अर्यसंग्रहः ... ... ... 125 10.00
12540 సంస్కత సాహిత్యం. 277 तर्कसंग्रहः श्रीमदन्नम्भट्ट विरचितः श्रीहरिकृष्णनिबन्धभवनम्, वाराणसी 1976 123 3.00
12541 సంస్కత సాహిత్యం. 278 तर्कसंग्रहः भाण्डर्युपाह् माधवशाख्ञीभि मेहरचान्द्र लक्ष्मणदास, दिल्ली 1995 25 2.00
12542 సంస్కత సాహిత్యం. 279 तर्कसंग्रहः श्रीसत्कारिशार्मणा चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वारणासी ... 436 25.00
12543 సంస్కత సాహిత్యం. 280 माघ्यमिककारिकाः बौघ्दचार्य नागार्जुन आन्ध्रसाहित्यपरिषत्त, काकिनाड 1958 154 1.50
12544 సంస్కత సాహిత్యం. 281 Vrittivarttikam Appayyadiksita Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi 1978 23 4.00
12545 సంస్కత సాహిత్యం. 282 Nagesagudhardhadeepika Peri Venkateswara Sastri Saraswathi Power Press, Rajahmundry 1955 502 25.00
12546 సంస్కత సాహిత్యం. 283 बृहघ्दातुकुसुमाकरः पं. हरेकान्त मिश्रः चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्टान, दिल्ली 2003 746 400.00
12547 సంస్కత సాహిత్యం. 284 The Madha viya Dhatuvritti Sayanacarya Tara Book Agency, Varanasi 2000 732 200.00
12548 సంస్కత సాహిత్యం. 285 का शि का Vamana & Jayaditya Sanskrit Academy, Hyderabad 1969 464 25.00
12549 సంస్కత సాహిత్యం. 286 आभिनव सीतारावण संवाद P. Venkatarama Sarma 174 50.00
12550 సంస్కత సాహిత్యం. 287 శివానన్దలహరి శ్రీ శఙ్కరాచార్య విరచితా ... ... 114 6.00
12551 సంస్కత సాహిత్యం. 288 ... ... ... ... 92 1.00
12552 సంస్కత సాహిత్యం. 289 Bhugarbhajalajnanasasrta Dr. Surkant Jha Chowkhamba Krishnadas Academy, Varanasi 2004 40 40.00
12553 సంస్కత సాహిత్యం. 290 ఆనందబాష్పాంజలి అరుణశ్రీ రచయిత్రి, నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం| 1982 28 1.00
12554 సంస్కత సాహిత్యం. 291 Jnanatirtha Jnanatirtha Publications, Ujjain 2001 144 80.00
12555 సంస్కత సాహిత్యం. 292 శివరాత్రి మహాత్మ్యము బి. రామరాజు| ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1968 161 3.00
12556 సంస్కత సాహిత్యం. 293 ధ్వన్యనుకరణపదకోశం ఎ. ఉషాదేవి పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2001 75 20.00
12557 సంస్కత సాహిత్యం. 294 Kavyadarsa V. Narayana Iyer V. Ramaswamy Sastrulu & Sons., Chennai 1930 392 2.00
12558 సంస్కత సాహిత్యం. 295 योगदर्शन शास्ञ श्री शिव मुनि ङानशत्की प्रेस, गोरखपुर 1962 278 18.00
12559 సంస్కత సాహిత్యం. 296 नित्य-प्रार्थना ... सत्संग - मण्डल, सम्बलपुर ... 155 2.00
12560 సంస్కత సాహిత్యం. 297 नीतिशतकम् महाकविभर्तृहरि चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणासि 1978 140 3.00
12561 సంస్కత సాహిత్యం. 298 Sankarsa Kanda of Sage Jaimini S. Subrahmanya Sastri University of Chennai 1965 260 3.00
12562 సంస్కత సాహిత్యం. 299 Srimad Appayya Dikshitendra Granthavalli Series-3 Srimad Appayya Dikshitendra Srimad Appayya Deekshitendra, Hyd 1980 446 80.00
12563 సంస్కత సాహిత్యం. 300 सहस्विनी आचार्यः डि. प्रह्लादाचार्यः राष्ट्रिजसंस्क्तविधापीठम्, तिरुपति 2000 107 100.00
12564 సంస్కత సాహిత్యం. 301 काव्यदीपः श्रीगोविन्द चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वारणासी 1982 403 30.00
12565 సంస్కత సాహిత్యం. 302 Dharmakutam K.S. Subrahmanya Sastry S. Gopalan, Tanjore 1955 248 4.00
12566 సంస్కత సాహిత్యం. 303 The Sahityakantakoddhara T. Venkatacharya Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1980 69 35.00
12567 సంస్కత సాహిత్యం. 304 Kavya Prakasa Dipika Chandi Dasa Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi 1965 570 20.00
12568 సంస్కత సాహిత్యం. 305 Vyavaharanirnaya of Varadaraja K.V. Rangaswami Aiyangar Adyar Library 1942 756 15.00
12569 సంస్కత సాహిత్యం. 306 సామ్బపఞ్చాశికా మేళ్లచెఱ్వు వేంఙ్కటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీమతి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల| 2010 96 60.00
12570 సంస్కత సాహిత్యం. 307 వాగ్దేవీస్తుతిః మేళ్లచెఱ్వు వేంఙ్కటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీమతి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2006 60 10.00
12571 సంస్కత సాహిత్యం. 308 సంస్కృతకావ్యకథలు తెలుగు వచనము గరికపాటి లక్ష్మీకాంతయ్య రచయిత, హైదరాబాద్ 1984 71 8.00
12572 సంస్కత సాహిత్యం. 309 Siddhanjana Commentary of Annambhatta Mullapudi Visshwanatha Sastry Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi 2006 210 240.00
12573 సంస్కత సాహిత్యం. 310 కావ్యరసాస్వాదనం నీలంరాజు వేంకట సుబ్బారావు రచయిత, ఒంగోలు| 1982 92 4.00
12574 సంస్కత సాహిత్యం. 311 కావ్యరసాస్వాదనం నీలంరాజు వేంకట సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 218 20.00
12575 సంస్కత సాహిత్యం. 312 కావ్యనాటకాదిపరిశీలనము అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి 1931 77 1.00
12576 సంస్కత సాహిత్యం. 313 పాణినీయము కావ్యవాఙ్మయము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి 1944 142 1.00
12577 సంస్కత సాహిత్యం. 314 History of Sanskrit Poetics P.V. Kane Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1961 446 30.00
12578 సంస్కత సాహిత్యం. 315 श्रीशङ्कंराशङ्करभाष्यविमर्शः श्री बेल्लंकोण्ड रामरायकवि రచయిత, నరసరావుపేట| 2010 371 116.00
12579 సంస్కత సాహిత్యం. 316 సంస్కృత వ్యాసమంజరీ నేతి సుబ్బరాయశాస్త్రి అరుణా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 156 10.00
12580 సంస్కత సాహిత్యం. 317 కావ్యాదర్శః పుల్లెల శ్రీరామచంద్రః ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1981 312 8.50
12581 సంస్కత సాహిత్యం. 318 బాణుని కాదంబరి దాని వైశిష్ట్యము వేదము వేంకటరామన్ వి.ఆర్. సంయుక్త, నెల్లూరు| 1980 304 32.00
12582 సంస్కత సాహిత్యం. 319 అమరవాణీ ప్రసారములు పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి| ఆంధ్రప్రదేశ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1970 324 5.00
12583 సంస్కత సాహిత్యం. 320 Anthology of Sanskrit Literature Veluri SubbaRao 1978 75 3.00
12584 సంస్కత సాహిత్యం. 321 The Adyar Library Series Vol. 23 V. Raghavan The Adyar Library and Research Centre 1975 239 50.00
12585 సంస్కత సాహిత్యం. 322 సంస్కృత భాణ సాహిత్యము తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, నాగార్జునసాగర్| 1979 243 20.00
12586 సంస్కత సాహిత్యం. 323 ధర్మసింధు కొల్లూరి కామశాస్త్రి శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 760 185.00
12587 సంస్కత సాహిత్యం. 324 The Tantraloka of Abhinavagupta Vol.1 R.C. Dwivedi, Navjivan Rastogi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 345 80.00
12588 సంస్కత సాహిత్యం. 325 The Tantraloka of Abhinavagupta Vol.2 R.C. Dwivedi, Navjivan Rastogi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 616 80.00
12589 సంస్కత సాహిత్యం. 326 The Tantraloka of Abhinavagupta Vol.3 R.C. Dwivedi, Navjivan Rastogi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 618-1350 80.00
12590 సంస్కత సాహిత్యం. 327 The Tantraloka of Abhinavagupta Vol.4 R.C. Dwivedi, Navjivan Rastogi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 1352-1884 80.00
12591 సంస్కత సాహిత్యం. 328 The Tantraloka of Abhinavagupta Vol.5 R.C. Dwivedi, Navjivan Rastogi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 1886-2439 80.00
12592 సంస్కత సాహిత్యం. 329 The Tantraloka of Abhinavagupta Vol.6 R.C. Dwivedi, Navjivan Rastogi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 2440-3106 80.00
12593 సంస్కత సాహిత్యం. 330 The Tantraloka of Abhinavagupta Vol.7 R.C. Dwivedi, Navjivan Rastogi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 3107-3644 80.00
12594 సంస్కత సాహిత్యం. 331 The Tantraloka of Abhinavagupta Vol.8 R.C. Dwivedi, Navjivan Rastogi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 3645-3909 80.00
12595 సంస్కత సాహిత్యం. 332 మహావాక్యరత్న ప్రభావళిః వెంపటి అమ్మన్న శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి| 1988 279 30.00
12596 సంస్కత సాహిత్యం. 333 శ్రీ దుర్గా తంత్రము స్వామి మధుసూదన సరస్వతి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 253 150.00
12597 సంస్కత సాహిత్యం. 334 Tantrasangraha Vol.6 Dr. Ramaprasada Tripathi Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi 1979 975 92.20
12598 సంస్కత సాహిత్యం. 335 Tantrasangraha Vol.4 M.M.Pt. Gopinatha Kaviraja Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi 1970 444 20.00
12599 సంస్కత సాహిత్యం. 336 సిద్ధాన్త శిఖామణి శివయోగి శివాచార్యులు సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి| 2004 348 140.00
12600 జీవిత చరిత్రలు. 0 శత పత్రము (ఆత్మ కథ) గడియారం రామకృష్ణ శర్మ| సుపథ ప్రచురణలు 2004 303 100.00
12601 జీవిత చరిత్రలు. 1 తుమ్మపూడి సంజీవదేవ్ స్వీయ చరిత్ర సంజీవదేవ్| రాజాచంద్ర ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2011 704 450.00
12602 జీవిత చరిత్రలు. 2 స్మృతిబింబాలు సంజీవదేవ్ తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం| 1976 296 20.00
12603 జీవిత చరిత్రలు. 3 తెగిన జ్ఞాపకాలు సంజీవదేవ్ ఆదర్శ గ్రంథమండలి , విజయవాడ 1970 364 10.00
12604 జీవిత చరిత్రలు. 4 గతంలోకి సంజీవదేవ్ తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1978 308 20.00
12605 జీవిత చరిత్రలు. 5 తెగిన జ్ఞాపకాలు 1వ భాగం సంజీవదేవ్ సంజీవ్‌దేవ్ ఫౌండేషన్, తెనాలి 1999 360 100.00
12606 జీవిత చరిత్రలు. 6 పరిచయ స్రవంతిస 2వ భాగం సంజీవదేవ్| సంజీవ్‌దేవ్ ఫౌండేషన్, తెనాలి 1999 368 100.00
12607 జీవిత చరిత్రలు. 7 ఆరామ గోలామ్ భమిపాటి రామగోపాలం 2007 384 300.00
12608 జీవిత చరిత్రలు. 8 ఆచంట జానికిరామ్ గారి సరళ సుందర వచన రచనా తరంగాలు ఆచంట జానికీ రామ్ 2008 349 240.00
12609 జీవిత చరిత్రలు. 9 సాగుతున్న యాత్ర (జిరాక్స్) ఆచంట జానికీ రామ్ ఆదర్శ గ్రంథమండలి , విజయవాడ 1962 180 50.00
12610 జీవిత చరిత్రలు. 10 సాగుతున్న యాత్ర రెండవ భాగం ఆచంట జానికీ రామ్ ఆదర్శ గ్రంథమండలి , విజయవాడ 1963 247 15.00
12611 జీవిత చరిత్రలు. 11 నా స్మృతి పదంలో ఆచంట జానికీ రామ్ దేశ కవితా మండలి, విజయవాడ 1960 278 5.00
12612 జీవిత చరిత్రలు. 12 అమ్మ కడుపు చల్లగా ఆత్మ కథ గొల్లపూడి మారుతీరావు| కళాతపస్వీ క్రియేషన్స్, చెన్నై 2008 493 400.00
12613 జీవిత చరిత్రలు. 13 స్వీయ చరిత్రము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం| కాలచక్ర ప్రచురణలు, సీతారామేశ్వరం 1968 717 20.00
12614 జీవిత చరిత్రలు. 14 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు సంపుటం మొదటి సంపుటము శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కలాభి వర్థనీ పరిషత్, రాజమహేంద్రవరం 1955 432 6.00
12615 జీవిత చరిత్రలు. 15 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు సంపుటం రెండవ సంపుటము శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కలాభి వర్థనీ పరిషత్, రాజమహేంద్రవరం 1958 444 6.00
12616 జీవిత చరిత్రలు. 16 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు సంపుటం మూడవ సంపుటము శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కలాభి వర్థనీ పరిషత్, రాజమహేంద్రవరం 1966 255 6.00
12617 జీవిత చరిత్రలు. 17 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలూను శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి విశాలాంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 570 180.00
12618 జీవిత చరిత్రలు. 18 స్వీయ చరిత్రము ప్రథమ భాగం కందుకూరి వీరేశలింగంపంతులు| రాజ్ ఎలెక్ట్రిక్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1936 466 5.00
12619 జీవిత చరిత్రలు. 19 స్వీయ చరిత్రము రెండవ భాగం కందుకూరి వీరేశలింగంపంతులు రాజ్ ఎలెక్ట్రిక్ ప్రెస్, రాజమండ్రి ... 406 5.00
12620 జీవిత చరిత్రలు. 20 వేగుచుక్క (కె. వీరేశలింగం జీవిత పరిచయం) యన్. మంగాదేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 36 2.00
12621 జీవిత చరిత్రలు. 21 వీరేశలింగం జీవిత చరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు| విశాలాంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 84 15.00
12622 జీవిత చరిత్రలు. 22 కథలు- గాథలు ప్రథమ భాగం చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి శతావధాని చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి సన్స్, కడియం 1958 970 25.00
12623 జీవిత చరిత్రలు. 23 కథలు- గాథలు ద్వితీయ భాగం చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి శతావధాని చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి సన్స్, కడియం 1959 880 25.00
12624 జీవిత చరిత్రలు. 24 కథలు- గాథలు రెండవ సంపుటము చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి శతావధాని చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి సన్స్, కడియం 1950 129 1.50
12625 జీవిత చరిత్రలు. 25 కథలు- గాథలు తృతీయ భాగం చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి శతావధాని చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి సన్స్, కడియం 1960 551 15.00
12626 జీవిత చరిత్రలు. 26 కథలు- గాథలు నాల్గవ భాగం చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి శతావధాని చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి సన్స్, కడియం 1952 145 2.25
12627 జీవిత చరిత్రలు. 27 స్వవిషయం ప్రథమ భాగం లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్నం 1973 392 15.00
12628 జీవిత చరిత్రలు. 28 స్వవిషయం రెండవ భాగం లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1974 393-764 15.00
12629 జీవిత చరిత్రలు. 29 స్వవిషయం మూడవ భాగం లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1974 765-1248 13.00
12630 జీవిత చరిత్రలు. 30 స్వవిషయం మూడవ భాగం లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి 1974 765-1248 13.00
12631 జీవిత చరిత్రలు. 31 ఆదర్శ జీవితము పాతూరి సుబ్బారావు సర్వోదయ ప్రెస్, విజయవాడ 1990 78 5.00
12632 జీవిత చరిత్రలు. 32 హంపీ నుంచి హరప్పా దాకా(స్వీయచరిత్ర) తిరుమల రామచంద్ర అజో విభొ, యు.యస్.ఏ. 2000 328 150.00
12633 జీవిత చరిత్రలు. 33 శ్రీ తిరుమల రామచంద్ర జీవితం-సాహిత్యం అక్కిరాజు రమాపతిరావు| సుపథ ప్రచురణలు 2003 163 80.00
12634 జీవిత చరిత్రలు. 34 హంపీ నుంచి హరప్పా దాకా, నా కథ తిరుమల రామచంద్ర, విజయశాంతి ఆంధ్ర భూమి సచిత్ర వార పత్రిక 19961997 295 100.00
12635 జీవిత చరిత్రలు. 35 శ్రీ సురభి వేంకటలక్షారాయ బహద్దర్ వారి జీవితము వాజిపేయయాజుల రామసుబ్బారాయుడు రచయిత, కొవ్వూరు| 1929 46 1.00
12636 జీవిత చరిత్రలు. 36 ఆంగ్ల దేశాటనచరిత్ర శివశంకరం శ్రీ సాధన ముద్రాక్షర శాల, అనంతపురం| 1930 256 0.50
12637 జీవిత చరిత్రలు. 37 The Diary (1890-1891) Venkata Rangayya Apparou Author, Nuzvid 172 1.00
12638 జీవిత చరిత్రలు. 38 కవి హృదయం దీక్షితులు ... ... 92 1.00
12639 జీవిత చరిత్రలు. 39 కవిగారి మనుగడ జయంతి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్బం 1934 118 0.50
12640 జీవిత చరిత్రలు. 40 స్వీయ చరిత్ర (మాదిరాజు రామకోటేశ్వరరావు) మాదిరాజు రామకోటేశ్వరరావు ... 1960 481 1.00
12641 జీవిత చరిత్రలు. 41 ఆత్మ చరిత్ర రాయసము వెంకటశివుడు ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయము, చెన్నై 1933 642 1.00
12642 జీవిత చరిత్రలు. 42 మాబడి (మధుర స్మృతులు) తెన్నేటి కోదండరామయ్య శ్రీ నరేంద్రనాథ సాహిత్యమండలి, తణుకు| 1950 317 3.00
12643 జీవిత చరిత్రలు. 43 వెన్నెలకంటి సుబ్బారావు జీవయాత్రా చరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు| శ్రీ భారతి ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 1976 126 6.00
12644 జీవిత చరిత్రలు. 44 నీలగిరి యాత్ర కోలా శేషాచలకవి| ... 1902 150 1.00
12645 జీవిత చరిత్రలు. 45 నీలగిరి యాత్ర కోలా శేషాచలకవి పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2004 116 50.00
12646 జీవిత చరిత్రలు. 46 కాశీయాత్ర చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి| సుపథ ప్రచురణలు 2002 61 25.00
12647 జీవిత చరిత్రలు. 47 కాశీయాత్ర చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి అన్నమయ్య గ్రంథాలయం, గుంటూరు 2012 176 100.00
12648 జీవిత చరిత్రలు. 48 కాశీయాత్రా చరిత్ర ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 191 35.00
12649 జీవిత చరిత్రలు. 49 కాశీయాత్రా చరిత్ర ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య దిగవల్లి వేంకటశివరావు, విజయవాడ| 1941 453 2.12
12650 జీవిత చరిత్రలు. 50 కాశీయాత్రా చరిత్ర ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య ఏసియన్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, న్యూ ఢిల్లీ 1991 453 60.00
12651 జీవిత చరిత్రలు. 51 నాన్న - నేను బుజ్జాయి 2010 196 150.00
12652 జీవిత చరిత్రలు. 52 స్కృతి కిణాంకం చేకూరి రామారావు| చేరా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2000 217 60.00
12653 జీవిత చరిత్రలు. 53 శ్రీశ్రీ అనంతం శ్రీశ్రీ విరసం ప్రచురణ 1986 322 25.00
12654 జీవిత చరిత్రలు. 54 శ్రీశ్రీ అనంతం శ్రీశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 328 180.00
12655 జీవిత చరిత్రలు. 55 శ్రీశ్రీ అనంతం శ్రీశ్రీ 2000 321 90.00
12656 జీవిత చరిత్రలు. 56 శ్రీశ్రీ అనంతం శ్రీశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 321 100.00
12657 జీవిత చరిత్రలు. 57 విన్నంత , కన్నంత బూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్ పబ్లి.హైదరాబాద్ 2001 208 100.00
12658 జీవిత చరిత్రలు. 58 సొంత కథ రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి మీడియా హౌస్ పబ్లి.హైదరాబాద్ 2001 220 80.00
12659 జీవిత చరిత్రలు. 59 ఆ రోజుల్లో పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి తరుణ సాహితి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2000 206 100.00
12660 జీవిత చరిత్రలు. 60 ఆ రోజుల్లో 2వ భాగం పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 2004 217 150.00
12661 జీవిత చరిత్రలు. 61 కలలు - కన్నీళ్ళు ప్రథమ భాగం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం| 2005 327 160.00
12662 జీవిత చరిత్రలు. 62 పూలు - ముళ్ళు రెండవ భాగం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2013 167 150.00
12663 జీవిత చరిత్రలు. 63 కావ్యాత్మ విముక్తి పథంలో సాగుతున్న మహాయాత్ర ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2013 78 50.00
12664 జీవిత చరిత్రలు. 64 అక్షరాన్వేషణ మొదటి భాగం పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 236 100.00
12665 జీవిత చరిత్రలు. 65 యాది ఎస్. సదాశివ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 186 100.00
12666 జీవిత చరిత్రలు. 66 నా రేడియో అనుభవాలు- జ్ఞాపకాలు శారదా శ్రీనివాస్ జగద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 198 125.00
12667 జీవిత చరిత్రలు. 67 రజనీ ఆత్మకథా విభావరి రాజనీ సత్యం ఆఫ్ సెట్ ఇంప్రింట్స్, విశాఖపట్నం 2012 252 200.00
12668 జీవిత చరిత్రలు. 68 దివ్యజ్ఞాన తారక రాజయోగి విరంచి ప్రాప్తి బుక్స్, చెన్నై 1990 218 150.00
12669 జీవిత చరిత్రలు. 69 కదిలే మబ్బులు కదలిని కొండలు నందివాడ భీమారావు, నందివాడ శ్వామల తెలుగు సాహితీ సమితి, హైదరాబాద్ 2009 327 152.00
12670 జీవిత చరిత్రలు. 70 దూపాటి వెంకటరమణాచార్యుల జీవిత చరిత్రము దూపాటి వెంకటరమణాచార్యులు| కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్ 1986 244 20.00
12671 జీవిత చరిత్రలు. 71 జ్ఞాపకాలు - వ్యాపకాలు పైడి లక్ష్మయ్య| తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1984 424 40.00
12672 జీవిత చరిత్రలు. 72 దూవ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి స్వీయ చరిత్ర దువ్వూరి వేంకటరమణ శాస్త్రి అభినవ ప్రచురణలు, తిరుపతి| 2009 240 150.00
12673 జీవిత చరిత్రలు. 73 దూవ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి స్వీయ చరిత్ర దువ్వూరి వేంకటరమణ శాస్త్రి రచయిత సహకార సంఘం, గుంటూరు 1976 312 15.00
12674 జీవిత చరిత్రలు. 74 దూవ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి స్వీయ చరిత్ర దువ్వూరి వేంకటరమణ శాస్త్రి రచయిత సహకార సంఘం, గుంటూరు 1976 312 15.00
12675 జీవిత చరిత్రలు. 75 జానకితో జనాంతికం దువ్వూరి వేంకటరమణ శాస్త్రి రాజాచంద్ర ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2012 312 150.00
12676 జీవిత చరిత్రలు. 76 శ్రీ పింగళి లక్ష్మీకాంతం జీవిత చరిత్ర గూడూరి నమశ్శివాయ రచయిత, విజయవాడ 1991 88 10.00
12677 జీవిత చరిత్రలు. 77 పురిపండా అప్పలస్వామి జీవితం-సాహిత్యం ద్వా.నా. శాస్త్రి, బండి సత్యనారాయణ విశాలాంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 81 30.00
12678 జీవిత చరిత్రలు. 78 శ్రీ జగన్నాథ పండిత రాజ సత్య చరిత్ర ఖండవిల్లి సూర్యనారాయణశాస్త్రి రచయిత, ముంగండ 1996 84 15.00
12679 జీవిత చరిత్రలు. 79 జగన్నాథ పండిత రాయలు ఖండవిల్లి సూర్యనారాయణశాస్త్రి రచయిత, ముంగండ| 1976 44 1.00
12680 జీవిత చరిత్రలు. 80 జగన్నాథ పండిత రాయలు శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1984 216 12.00
12681 జీవిత చరిత్రలు. 81 పండిత రాయలు గరికపాటి మల్లావధాని| వైజయంతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 75 6.00
12682 జీవిత చరిత్రలు. 82 కోలవెన్నువారి జీవితానుభవాలు (ఆత్మ కథ) కోలవెన్ను రామకోటీశ్వరరావు| సుపథ ప్రచురణులు, హైదరాబాద్ 2004 67 40.00
12683 జీవిత చరిత్రలు. 83 కోలవెన్నువారి జీవితానుభవాలు కోలవెన్ను రామకోటీశ్వరరావు సాహితీ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ ... 71 2.00
12684 జీవిత చరిత్రలు. 84 స్వీయ చరిత్ర గిడుగు వేంకటసీతాపతి సన్మాన సంఘం ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1962 61 75.00
12685 జీవిత చరిత్రలు. 85 గిడుగు సీతాపతి జీవితం, రచనలు బొమ్మకంటి శ్రీనివాసా చార్యులు| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1988 138 7.00
12686 జీవిత చరిత్రలు. 86 పరుశురామ పంతుల లింగమూర్తి దివాకర్ల వేంకటావధాని| ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1976 66 2.00
12687 జీవిత చరిత్రలు. 87 శ్రీ బెల్లంకొండ రామారాయకవీంద్ర జీవిత చరిత్ర లంకా సుందరరామ శాస్త్రి ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ముద్రాక్షర శాల, విజయవాడ 1952 62 1.00
12688 జీవిత చరిత్రలు. 88 శ్రీ బెల్లంకొండ రామారాయకవీంద్రలు 1వ భాగము జీవిత చరిత్రము కంచెర్ల పాండురంగశర్మ రచయిత, నరసరావుపేట 2010 68 30.00
12689 జీవిత చరిత్రలు. 89 నా జీవితానుభవాలు చిల్లర రాజగోపాలరావు రచయిత, గుంటూరు ... 30 12.00
12690 జీవిత చరిత్రలు. 90 విద్వన్మణి బృందావనం రంగాచార్యులు తి.తి.దే., 1977 163 25.00
12691 జీవిత చరిత్రలు. 91 నా అంతరంగ కథనం బుచ్చిబాబు విశాలాంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 112 55.00
12692 జీవిత చరిత్రలు. 92 అంతరంగ కథనం బుచ్చిబాబు ఆదర్శ గ్రంథమండలి , విజయవాడ ... 244 5.00
12693 జీవిత చరిత్రలు. 93 ఆలోకనం అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి మిత్ర సమూహ, కడప 2008 150 50.00
12694 జీవిత చరిత్రలు. 94 నామిని నెంబర్ వన్ పుడింగి నామినీ అంకుల్ టామ్ సాయర్ బుక్స్, తిరుపతి 2011 212 150.00
12695 జీవిత చరిత్రలు. 95 శ్రీ భిన్నూరి నరసింహ శాస్త్రి జీవిత చరిత్ర రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు| రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 59 40.00
12696 జీవిత చరిత్రలు. 96 జీవన జ్యోతి కొత్త రామకోటయ్య 1979 184 20.00
12697 జీవిత చరిత్రలు. 97 దివాకర్ల వేంకటావధాని జీవితం సాహిత్యం గోళ్ళ కుమారిస్వామినాయుడు యువభారతీ కార్యాలయము, హైదరాబాద్ 1998 256 150.00
12698 జీవిత చరిత్రలు. 98 దక్షిణ భారత స్మృతులు ఓ.జె. కూల్డ్రె పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 2002 224 60.00
12699 జీవిత చరిత్రలు. 99 ఒకింత వేకువ కోసం.... రావూరి భరద్వాజ| బాలాజీ గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1991 182 40.00
12700 జీవిత చరిత్రలు. 100 నా గురించి నాలుగు మాటలు రావూరి భరద్వాజ| వి.వి.యస్. ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 28 12.00
12701 జీవిత చరిత్రలు. 101 భరద్వాజ జీవితం సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు 1987 118 15.00
12702 జీవిత చరిత్రలు. 102 శూన్యం నుంచి సృష్టి రావూరి భరద్వాజ నందన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 34 20.00
12703 జీవిత చరిత్రలు. 103 నా చరిత్ర ( డా. ఉ.వే. స్వామినాథ అయ్యకుగారి స్వీయచరిత్ర ఉ.వే. స్వామినాథ అయ్యరు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1965 441 7.00
12704 జీవిత చరిత్రలు. 104 జీవన లీల కాకాసాహెబ్ కాలేల్ కర్ అద్దేపల్లి అండ్ కో. రాజమండ్రి 1967 388 6.50
12705 జీవిత చరిత్రలు. 105 మధుజీవనం కడిమిళ్ళ వరప్రసాద శతావధాని పబ్లికేషన్ డివిజన్, రాజమహేంద్రి 1992 123 15.00
12706 జీవిత చరిత్రలు. 106 కె.ఎస్. కోదండరామయ్య జీవితం కారుపల్లి రాజారాం ఆంధ్ర సాంస్కృతిక సమితి, హోసూరు| 2006 62 25.00
12707 జీవిత చరిత్రలు. 107 ప్రతిభాశాలి రావినూతల శ్రీరాములు| రచయిత, అనంతపురం 1986 78 6.00
12708 జీవిత చరిత్రలు. 108 ప్రతిభాశాలి పప్పూరు రామాచార్యులు జీవిత కథ రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 60 20.00
12709 జీవిత చరిత్రలు. 109 ప్రతిభాశాలి పప్పూరు రామాచార్యులు జీవిత కథ రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 2005 60 30.00
12710 జీవిత చరిత్రలు. 110 తూమాటి దొణప్ప మూడరవైల పండుగ ... వి. కోటేశ్వరమ్మ, మాంటిసోరి మహిళా కళాశాల 1986 47 6.00
12711 జీవిత చరిత్రలు. 111 గురుశిరోమణి ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 42 30.00
12712 జీవిత చరిత్రలు. 112 నాగినేని వెంకటకవి చరిత్రము నాగినేని వెంకటకవి రచయిత, అమ్మనబ్రోలు| 1924 22 0.12
12713 జీవిత చరిత్రలు. 113 మూర్తి దర్శనం కపిలవాయి లింగమూర్తి ... 2004 24 6.00
12714 జీవిత చరిత్రలు. 114 విశిష్ట విశ్లేషణ ఏటుకూరు బలరామమూర్తి| త్రిపుర సుందరి, గుంటూరు 1996 57 10.00
12715 జీవిత చరిత్రలు. 115 నాళము కృష్ణరాయ సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర చిటిప్రోలు సుబ్బారావు రచయిత, నరసరావుపేట 1983 36 4.00
12716 జీవిత చరిత్రలు. 116 ప్రజాకవి గాయకుడు గరిమెళ్ళ ... ఆంధ్రప్రజా నాట్యమండలి 17 2.00
12717 జీవిత చరిత్రలు. 117 జాతీయ కవి గరిమెళ్ళ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 51 10.00
12718 జీవిత చరిత్రలు. 118 గిడుగు రామమూర్తి పంతులు జీవితం కాళ్లకూరి సూర్యనారాయణ 1955 96 0.37
12719 జీవిత చరిత్రలు. 119 గిడుగు రామమూర్తి పంతులు జీవితం కాళ్లకూరి సూర్యనారాయణ 1955 96 0.37
12720 జీవిత చరిత్రలు. 120 గిడుగు రామమూర్తి జీవితం ఉద్యమం అక్కిరాజు రమాపతిరావు| పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 2006 138 30.00
12721 జీవిత చరిత్రలు. 121 గిడుగు రామమూర్తి జీవితం చరిత్ర జి.వి. రామమూర్తి సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1981 57 10.00
12722 జీవిత చరిత్రలు. 122 నా చిన్ననాటి ముచ్చట్లు కే. ఎన్. కేసరి గృహలక్ష్మి కార్యాలయం, చెన్నై 1953 247 18.00
12723 జీవిత చరిత్రలు. 123 ప్రేమచంద్ జీవితం శివరాణీదేవి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1955 192 2.00
12724 జీవిత చరిత్రలు. 124 ప్రేమచంద్ (ఇల్లు-ఇల్లాలు ప్రత్యేక అనుబంధం) కోటీశ్వరమ్మ ... ... 15 1.00
12725 జీవిత చరిత్రలు. 125 ప్రేంచంద్ జీవితం శివరాణీదేవి విశాలాంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 109 30.00
12726 జీవిత చరిత్రలు. 126 శరత్‌చంద్ర చటర్జీ వ్యక్తి, రచయిత సుబోధచంద్ర సెన్ గుప్త సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1977 144 9.00
12727 జీవిత చరిత్రలు. 127 శరత్ జీవితం గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1955 118 1.50
12728 జీవిత చరిత్రలు. 128 శరత్ బాబు జీవిత సాహిత్య పరిచయం కె.వి. రమణారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1968 91 1.50
12729 జీవిత చరిత్రలు. 129 శరశ్చంద్రుని జీవితము చలసాని సుబ్బారావు వసంత పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1958 30 0.62
12730 జీవిత చరిత్రలు. 130 శరత్ సాహిత్యం బొందలపాటి శివరామకృష్ణ దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1966 375 5.00
12731 జీవిత చరిత్రలు. 131 నా సాగర స్మృతులు... దుత్తా దుర్గాప్రసాద్ నందిత పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 79 40.00
12732 జీవిత చరిత్రలు. 132 కాళోజి ముచ్చట్లు నాగిళ్ళ రామశాస్త్రి రచయిత, హనుమకొండ 2006 133 40.00
12733 జీవిత చరిత్రలు. 133 ఇదీ నా గొడవ కాళోజీ| స్వేచ్ఛా సాహితీ ప్రచురణ, 1995 233 60.00
12734 జీవిత చరిత్రలు. 134 రాజు కవిరాజు ప్రేమికుడు నిర్మాత నరేంద్ర లూథర్ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1997 127 65.00
12735 జీవిత చరిత్రలు. 135 కవనకుతూహలం అబ్బూరి వరదరాజేశ్వరరావు విశాలా గ్రంథశాల 1989 271 25.00
12736 జీవిత చరిత్రలు. 136 వరదకాలం అబ్బూరి వరదరాజేశ్వరరావు విశాలా గ్రంథశాల 1990 204 25.00
12737 జీవిత చరిత్రలు. 137 నాట్యగోష్ఠి నాలుగు నాటకాలు అబ్బూరి వరదరాజేశ్వరరావు విశాలా గ్రంథశాల 1990 184 25.00
12738 జీవిత చరిత్రలు. 138 వేంకటేశ్వర ప్రశంస క్రొత్తపల్లి సూర్యరావు ... 40 2.00
12739 జీవిత చరిత్రలు. 139 వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి సంస్కృతి గుఱ్ఱం వేంకటసుబ్బ రామయ్య 1938 108 0.13
12740 జీవిత చరిత్రలు. 140 కోట వెంకటాచలం గారి సంగ్రహ జీవిత చరిత్ర కోటనిత్యానంద శాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ 1931 30 20.00
12741 జీవిత చరిత్రలు. 141 తెలుగు వాఙ్మయము వావిళ్ల రామస్వామి కృషి విద్వాన్ పునుగు వెంకటశంకరశాస్త్రి రచయిత, మద్రాసు 1982 120 10.00
12742 జీవిత చరిత్రలు. 142 కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు జీవిత చరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 127 4.50
12743 జీవిత చరిత్రలు. 143 కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు తిరుమల రామచంద్ర సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ .... 22 2.00
12744 జీవిత చరిత్రలు. 144 తలపుల జనధిలో.... కోడూరి పుల్లారెడ్డి నవోదయ బుక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2009 230 200.00
12745 జీవిత చరిత్రలు. 145 సాహితీ బంధువు (రంగస్వామి గౌడ్) ముంగర జాషువ కె. జగజ్జీవన కుమార్, గుంటూరు 2011 68 50.00
12746 జీవిత చరిత్రలు. 146 కోతికొమ్మచ్చి మొదటి భాగం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ| హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 220 150.00
12747 జీవిత చరిత్రలు. 147 (ఇం) కోతికొమ్మచ్చి రెండవ భాగం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 200 150.00
12748 జీవిత చరిత్రలు. 148 ముక్కో కొమ్మచ్చి మూడవ భాగం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 131 100.00
12749 జీవిత చరిత్రలు. 149 సంసారంలో శ్రీశ్రీ 1వ భాగం సరోజా శ్రీశ్రీ నవభారత బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 295 40.00
12750 జీవిత చరిత్రలు. 150 సంసారంలో శ్రీశ్రీ 2వ భాగం సరోజా శ్రీశ్రీ నవభారత బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 304 40.00
12751 జీవిత చరిత్రలు. 151 సంసారంలో శ్రీశ్రీ 3వ భాగం సరోజా శ్రీశ్రీ నవభారత బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 308 40.00
12752 జీవిత చరిత్రలు. 152 మా శాస్త్రి గారు కొత్త రామకోటయ్య మాస్టర్ యోగా మిత్రమండలి, వరంగల్ 1987 128 10.00
12753 జీవిత చరిత్రలు. 153 మా శాస్త్రి గారు గురు దర్శనం కొత్త రామకోటయ్య ప్రభాకర మిత్ర మండలి, రాజమండ్రి 1987 148 8.00
12754 జీవిత చరిత్రలు. 154 మా శాస్త్రిగారు సమదర్శనము కొత్త రామకోటయ్య ప్రభాకర మిత్ర మండలి, రాజమండ్రి 1987 124 5.00
12755 జీవిత చరిత్రలు. 155 మా శాస్త్రిగారు గురు దర్శనము కొత్త రామకోటయ్య కొత్తసూర్యనారాయణ, చినకాకాని| 2008 72 50.00
12756 జీవిత చరిత్రలు. 156 ప్రజ్ఞా ప్రభాకరము వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి యోగప్రభా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1976 156 3.00
12757 జీవిత చరిత్రలు. 157 ప్రజ్ఞా ప్రభాకరము వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి యోగప్రభా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1951 153 3.00
12758 జీవిత చరిత్రలు. 158 శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి జీవితం వాఙ్మయసేవ పోచిరాజు శేషగిరిరావు తేలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1988 88 6.00
12759 జీవిత చరిత్రలు. 159 మా తాతగారు బి.వి. నరసింహారాజు రచయిత, అమలాపురం ... 140 8.00
12760 జీవిత చరిత్రలు. 160 చిన్మయ్య బ్రహ్మకవి స్వీయ చరిత్ర చిన్మయ బ్రహ్మకవి రచయిత, రాజమహేంద్రవరము 1989 107 10.00
12761 జీవిత చరిత్రలు. 161 రంగుటద్దాల గది యు.ఎ. నరసింహమూర్తి రచయిత, విజయనగరం 2013 208 150.00
12762 జీవిత చరిత్రలు. 162 గజ్జెల మల్లారెడ్డి మనస్సాక్షి గజ్జెల మల్లారెడ్డి గజ్జల మల్లారెడ్డి మెమో.ట్రస్ట్.హైద. 1999 187 200.00
12763 జీవిత చరిత్రలు. 163 నేను - నా రచనా వ్యాసంగం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల| 2007 156 50.00
12764 జీవిత చరిత్రలు. 164 సరిపెల్ల విశ్వనాధశాస్త్రి స్వీయచరిత్ర సరిపెల్ల విశ్వనాథశాస్త్రి ... 1975 72 6.00
12765 జీవిత చరిత్రలు. 165 కె.బి. కృష్ణ జీవితము-రచనలు కె.బి. కష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2007 207 100.00
12766 జీవిత చరిత్రలు. 166 తెలుగు వెలుగు డా.కాట్రగడ్డ బాలకృష్ణ టి.రవిచంద్ర మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 27 5.00
12767 జీవిత చరిత్రలు. 167 డాక్టర్ కె.బి.కృష్ణ దరిశి చెంచయ్య| మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 2003 18 15.00
12768 జీవిత చరిత్రలు. 168 ప్రేమ తో... వడ్డెర చండీదాసు వడ్డెర చండీదాస్| ఎమెస్కో బుక్స్ , విజయవాడ 2007 132 60.00
12769 జీవిత చరిత్రలు. 169 ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఐ.వెంకట్రావు మోనిక బుక్స్, హైదరాబాద్ 2006 238 90.00
12770 జీవిత చరిత్రలు. 170 బి.యస్.ఆర్. కృష్ణ(అభినందన సంచిక) బి.యస్. ఆర్. కృష్ణ బి.ఎస్. కృష్ణ, చెన్నపురి 1999 23 10.00
12771 జీవిత చరిత్రలు. 171 ఆదిభట్ల నారాయణదాసు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ| ఆం.ప్ర.సంగీతనాటక అకాడెమీ 1975 110 2.00
12772 జీవిత చరిత్రలు. 172 నా యెఱుక(ఆదిభట్ల నారాయణదాస స్వీయచరిత్ర) మోదుగుల రవికృష్ణ (సంపా) మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2012 221 150.00
12773 జీవిత చరిత్రలు. 173 పుల్లేల శ్రీరామచంద్రుడు డా. అరుణావ్యాస్ జయలక్ష్మి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2013 191 120.00
12774 జీవిత చరిత్రలు. 174 నా జీవిత సాహిత్యం మొదటి భాగం కె.టి.యల్.నరసింహాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంధమాల, ముసునూరు 1987 136 10.00
12775 జీవిత చరిత్రలు. 175 నా జీవిత సాహిత్యం రెండవ భాగం కె.టి.యల్.నరసింహాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంధమాల, ముసునూరు 1988 183 22.00
12776 జీవిత చరిత్రలు. 176 బతుకు పుస్తకం వుప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1983 246 13.50
12777 జీవిత చరిత్రలు. 177 నీలం వేంకటశేషయ్య జీవితం నీలంరాజు రక్ష్మీ ప్రసాద్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2013 243 100.00
12778 జీవిత చరిత్రలు. 178 మామిడి వేంకటార్య జీవితము గ్రంధి వేంకట సుబ్బరాయ శర్మ రచయిత, నంబూరు 1930 152 1.00
12779 జీవిత చరిత్రలు. 179 నారాయణీ పతి కొత్త రామకోటయ్య యుగాంతర చేతనా ప్రచురణ, తెనాలి 2009 30 10.00
12780 జీవిత చరిత్రలు. 180 విశ్వనాథకథ జోశ్యుల సూర్యనారాయణ దివిసీమ సాహితీసమితి,అవనిగడ్డ 1982 71 5.00
12781 జీవిత చరిత్రలు. 181 రామకృష్ణేయం రచయిత, గుంటూరు ... 48 10.00
12782 జీవిత చరిత్రలు. 182 వాఙ్మయ తపస్వి చిలుకూరి నారాయణరావు అవధానం నాగరాజారావు రచయిత, అనంతపురం 2004 62 50.00
12783 జీవిత చరిత్రలు. 183 ఆత్మకథ విశ్వనాధ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1979 65 5.00
12784 జీవిత చరిత్రలు. 184 నా సాహితీ యాత్ర కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు భావవీణ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2013 80 50.00
12785 జీవిత చరిత్రలు. 185 కవిగారి జీవితం-రచనలు ద్వా.నా. శాస్త్రి రచయిత, అమలాపురం| 2001 104 55.00
12786 జీవిత చరిత్రలు. 186 శనివారపు సుబ్బారావు జీవిత చరిత్ర వెలగా వెంకటప్పయ్య| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1996 60 10.00
12787 జీవిత చరిత్రలు. 187 కులపతి (వరదాచార్య జీవిత చిత్రణము) కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి భాషాపోషక గ్రంథ మండలి, గుంటూరు 1969 159 2.75
12788 జీవిత చరిత్రలు. 188 చిన్నయసూరి జీవితము నిడుదవోలు వేంకటరావు 1962 136 3.00
12789 జీవిత చరిత్రలు. 189 వంశవృక్షం (పోతరాజు శ్రీరామమూర్తి జీవితం) పోతరాజు సీతారామాంజనేయ శర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2012 123 50.00
12790 జీవిత చరిత్రలు. 190 అప్పారావుగారు-నేను బసవరాజు రాజ్యలక్ష్మమ్మ ఉదయ భాస్కర్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1965 218 2.50
12791 జీవిత చరిత్రలు. 191 జన చైతన్యదీపం సురవరం సి. రాఘవాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1998 95 25.00
12792 జీవిత చరిత్రలు. 192 సురవరం ప్రతాపరెడ్డి జీవితము,రచనలు మద్దసాని రాంరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1974 174 5.40
12793 జీవిత చరిత్రలు. 193 శ్రీ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి జీవితచరిత్ర మద్దసాని రాంరెడ్డి సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 75 6.00
12794 జీవిత చరిత్రలు. 194 గమనాగమనం ఆలూరి భుజంగరావు| రాహుల్ సాహిత్య సదనం, కర్నాటక 1999 116 30.00
12795 జీవిత చరిత్రలు. 195 స్మృతి శకలాలు ఆలూరి భుజంగరావు చైతన్య వేదిక ప్రచురణ, తెనాలి 2009 108 30.00
12796 జీవిత చరిత్రలు. 196 గమ్యం దిశగా గమనం ఆలూరి భుజంగరావు రాహుల్ సాహిత్య సదనం, కర్నాటక 2002 80 30.00
12797 జీవిత చరిత్రలు. 197 సాహిత్య బాటసారి శారద ఆలూరి భుజంగరావు చరిత ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1995 96 15.00
12798 జీవిత చరిత్రలు. 198 సాహిత్య బాటసారి శారద స్మృతి శకలాలు ఆలూరి భుజంగరావు రాహుల్ సాహిత్య సదనం, కర్నాటక 1985 156 6.00
12799 జీవిత చరిత్రలు. 199 తుర్లపాటి కుటుంబరావు జీవిత వజ్రోత్సవం ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2008 28 10.00
12800 జీవిత చరిత్రలు. 200 నా కలం- నా గళం తుర్లపాటి కుటుంబరావు| శ్రీ సుందర శేషమాంబ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 140 100.00
12801 జీవిత చరిత్రలు. 201 రూపనగుడి నారాయణరావు జీవితచరిత్ర రూపనగుడి నారాయణరావు విజ్ఞానవల్లీ గ్రంధమండలి,అనంతపురం 1964 85 6.00
12802 జీవిత చరిత్రలు. 202 సానురాగ సందేశములు ఆత్మ కథ గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త ప్రార్థనాగాన ప్రచార సంఘము, విజయవాడ ... 144 25.00
12803 జీవిత చరిత్రలు. 203 వీణాచార్య జీవితచరిత్ర వి.వి. నరసింహాచార్యులు ... 1963 104 1.00
12804 జీవిత చరిత్రలు. 204 శ్రీ మిన్నకంటి గురునాథశర్మ జీవిత సంగ్రహము .... విద్యా పరిషత్ ప్రచురణము 1959 98 1.50
12805 జీవిత చరిత్రలు. 205 బతుకుబాటలో కొండగుర్తులు భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఎమెస్కో ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 214 100.00
12806 జీవిత చరిత్రలు. 206 మహర్షి దేవేంద్రనాధ్ ఠాకూర్ (స్వీయచరిత్ర) మొక్కపాటి రామమూర్తి స్కేప్ అండ్ కంపెనీ, కాకినాడ 1922 214 2.50
12807 జీవిత చరిత్రలు. 207 ద్రావిడ సాహిత్య సేతువు ఆచార్య చల్లా ద్వా. నా. శాస్త్రి రచయిత, అమలాపురం 1989 80 10.00
12808 జీవిత చరిత్రలు. 208 ద్రావిడ సాహిత్య సేతువు ఆచార్య చల్లా ద్వా. నా. శాస్త్రి ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2000 63 50.00
12809 జీవిత చరిత్రలు. 209 పాలేరు నుంచి పద్మశ్రీ వరకు బోయిభీమన్న హైమవతి సన్మాన సంఘం ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1978 688 116.00
12810 జీవిత చరిత్రలు. 210 ఉప్పులూరి గణపతి శాస్త్రి జీవిత చరిత్ర వి.వి.జి. శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 2003 159 50.00
12811 జీవిత చరిత్రలు. 211 గోపిచంద్ జీవిత చరిత్ర త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజ సాహితీ సదనం, హైదరాబాద్ 1967 148 2.00
12812 జీవిత చరిత్రలు. 212 అప్పుడు-ఇప్పుడు జి. కృష్ణ రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2001 192 70.00
12813 జీవిత చరిత్రలు. 213 సంపాదకవర్గంలో యాభైయేళ్ళ అనుభవాలు-జ్ఞాపకాలు పరకాల పట్టాభిరామారావు| సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 239 50.00
12814 జీవిత చరిత్రలు. 214 ఆలోచన ఒక యజ్ఞం అందులోంచి అద్భుత జీవితం కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2002 200 50.00
12815 జీవిత చరిత్రలు. 215 బండ్ల సుబ్రహ్మణ్యంగారి పరిచయము సత్రం మల్లేశ్వరరావు రచయిత, చీరాల| ... 16 1.00
12816 జీవిత చరిత్రలు. 216 త్రివేణీ సంగమం (నా జీవిత చరిత్ర) దుగ్గిరాల రామారావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 132 75.00
12817 జీవిత చరిత్రలు. 217 శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావు దేవులపల్లి రామానుజరావు మిత్రమండలి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 40 2.00
12818 జీవిత చరిత్రలు. 218 పి.వి. రమణయ్య రాజా దరువూరి వీరయ్య కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1997 56 6.00
12819 జీవిత చరిత్రలు. 219 అమూల్య శ్రీ అమ్ములయ్య కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు స్వతంత్రవాణి ప్రచురణ, గుంటూరు 2000 109 15.00
12820 జీవిత చరిత్రలు. 220 శంకరంబాడి సుందరాచారి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విఎన్ఆర్ బుక్ వరల్డ్, చిత్తూరు| 2011 88 50.00
12821 జీవిత చరిత్రలు. 221 శంకరంబాడి సుందరాచారి జీవితము-కృషి ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు ఎమెస్కో బుక్స్ , విజయవాడ 2012 142 75.00
12822 జీవిత చరిత్రలు. 222 ప్రసన్నకవి సుందరాచారి - నేను వై.కె.వి.ఎన్. ఆచార్య రచయిత, బెంగుళూరు 2013 199 120.00
12823 జీవిత చరిత్రలు. 223 భావయ్య భావనాస్మృతి కోగంటి దుర్గా మల్లికార్జున కవి 1955 48 2.00
12824 జీవిత చరిత్రలు. 224 కళాతపస్వి రావూరు వాసా ప్రభావతి నవోదయ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1981 105 10.00
12825 జీవిత చరిత్రలు. 225 పురుషోత్తమ చౌదరి బాబు జావ్ చౌదరి పి. కె. చౌదరి, కాకినాడ 1991 215 15.00
12826 జీవిత చరిత్రలు. 226 నా జీవితంలో ప్రయత్నాలూ ప్రయోగాలు పోతుకూచి సాంబశివరావు| రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1980 101 5.50
12827 జీవిత చరిత్రలు. 227 హృదయవాసి జ్ఞాపకాలు మాడభూషి రంగాచార్యులు రచయిత, హైదరాబాద్ 2003 109 50.00
12828 జీవిత చరిత్రలు. 228 చిలుకూరి నారాయణరావు జీవితం వాఙ్మయ సేవ జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాసా పబ్లికేషన్స్, మలమనూరు| 1993 67 20.00
12829 జీవిత చరిత్రలు. 229 కవి సింహా కాశీపతి త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజ సాహితీ సదనం, హైదరాబద్ 1979 100 12.00
12830 జీవిత చరిత్రలు. 230 తాపీ ధర్మారావు రాలూ-రప్పలూ తాపీ ధర్మరావు| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 122 7.00
12831 జీవిత చరిత్రలు. 231 అల్లూరి వెంకట నరసింహరాజు వ్యక్తిత్వము సాహిత్యము యం.వి. సత్యనారాయణ ప్రజాహిత ప్రచురణ, నెల్లూరు 2008 23 2.00
12832 జీవిత చరిత్రలు. 232 స్మృతి రేఖలు కొండేపూడి శ్రీనివాసరావు| ఆం.ప్ర. అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 1986 209 16.00
12833 జీవిత చరిత్రలు. 233 చిన్నయసూరి జీవితము నిడదవోలు వేంకటరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1953 95 6.00
12834 జీవిత చరిత్రలు. 234 చిన్నయసూరి జీవితము నిడదవోలు వేంకటరావు రచయిత, మద్రాసు 1962 136 10.00
12835 జీవిత చరిత్రలు. 235 అయప్ప దీక్షిత చరిత్ర గురజాడ శ్రీరామమూర్తి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1951 76 0.50
12836 జీవిత చరిత్రలు. 236 వంగహాల్ మహాకవి జీవిత చరితము మృత్యుంజయ మూర్తి శ్రీ కామాక్షిదేవి పూజాపీఠం, విజయవాడ ... 48 3.00
12837 జీవిత చరిత్రలు. 237 నా జీవ యాత్ర పాణ్యం రామనాధశాస్త్రి పాణ్యం నాగార్జున, హైదరాబాద్ 2005 70 20.00
12838 జీవిత చరిత్రలు. 238 నార్ల చిరంజీవి| విశ్వేశ్వరరావు రచయిత, విజయవాడ 2009 76 20.00
12839 జీవిత చరిత్రలు. 239 నాకవనం నా కవనం ప్రయాగ కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2005 80 50.00
12840 జీవిత చరిత్రలు. 240 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు కె. దొడ్డన గౌడ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1988 152 8.00
12841 జీవిత చరిత్రలు. 241 డా. ఎస్.టి. జ్ఞానంద కవి ఎస్.శరత్ జ్యోత్స్నా రాణి వి.వి. రమణ, హైదరాబాద్ 1994 62 35.00
12842 జీవిత చరిత్రలు. 242 నా జీవిత గాథ ప్రథమ భాగము సురగాలి తిమోతి జ్ఞానానందం రసజ్ఞశ్రీ పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 1977 122 50.00
12843 జీవిత చరిత్రలు. 243 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు మువ్వల పెరుమాళ్ళు నవశక్తి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 88 100.00
12844 జీవిత చరిత్రలు. 244 రఘుపతి వెంకటరత్నం జీవిత సంగ్రహం ఉపదేశాలు కథలు ... రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడు 1970 107 2.00
12845 జీవిత చరిత్రలు. 245 రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు వై.వి. రమణ సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1983 21 2.00
12846 జీవిత చరిత్రలు. 246 మహాకవి గురజాడ లత ... ... 40 1.00
12847 జీవిత చరిత్రలు. 247 గురజాడ అప్పారావుగారి జీవిత చరిత్ర వసంతరావు బ్రహ్మాజీరావు సాహితీ మిత్ర సమాఖ్య, విజయనగరం 2001 139 50.00
12848 జీవిత చరిత్రలు. 248 శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లుగారి స్వీయ చరిత్ర బులుసు వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, కాకినాడ 1967 342 8.00
12849 జీవిత చరిత్రలు. 249 చందమామ చక్రపాణి షేక్ అబ్దుల్ హకీం జాని రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 2010 40 30.00
12850 జీవిత చరిత్రలు. 250 శతాబ్ది| దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 294 175.00
12851 జీవిత చరిత్రలు. 251 దాశరథి రంగాచార్య రచనలు జీవనయానం దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 508 150.00
12852 జీవిత చరిత్రలు. 252 కుందుర్తి బతుకుమాట కుందుర్తి సత్యమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 140 20.00
12853 జీవిత చరిత్రలు. 253 వందేమాతరం నుంచి జనగణమన వరకు వి. హెచ్. దేశాయ్ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1999 245 70.00
12854 జీవిత చరిత్రలు. 254 శ్రీ తల్లాప్రగడ సూర్యనారాయణరావు వల్లూరి నారాయణరావు ఆంద్ర గీర్వాణి, కొవ్వూరు 1992 130 15.00
12855 జీవిత చరిత్రలు. 255 రచనాస్వాదనం ఆర్వీయస్. సుందరం చింతల పద్మావతి హోమ్ లైబ్రరీ, రాజమండ్రి 1994 86 20.00
12856 జీవిత చరిత్రలు. 256 పలనాడు వెలలేని మాగానిరా పులుపుల వెంకటశివయ్య స్వతంత్ర ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, విజయవాడ 1978 221 10.00
12857 జీవిత చరిత్రలు. 257 యాభై సంవత్సరాల జ్ఞాపకాలు దేవులపల్లి రామానుజరావు సాహితీ బంధు బృందం, వరంగల్లు 1981 140 15.00
12858 జీవిత చరిత్రలు. 258 పందిరి మల్లికార్జునరావు కె. రామలక్ష్మి మౌంట్ కైలాస్, హైదరాబాద్ 1998 58 50.00
12859 జీవిత చరిత్రలు. 259 విప్లవ పథంలో నేనూ నా కలం తిరునగరి రామాంజనేయులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 118 28.00
12860 జీవిత చరిత్రలు. 260 స్మృతి పీఠం ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2002 142 25.00
12861 జీవిత చరిత్రలు. 261 పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య ఆత్మ కథ శ్రీ రామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ ప్రజ్ఞా సంస్థాన్, అమలాపురం 1987 146 6.00
12862 జీవిత చరిత్రలు. 262 శ్రీ కనమలూరి శివరామయ్య గారి జీవితము ఇ.జి. హేమంతకుమార్ పండిత షట్కము 1987 31 1.00
12863 జీవిత చరిత్రలు. 263 అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి జీవిత చరిత్రము అవ్వారి వాసుదేవర శాస్త్రి అవ్వారి వేంకటకృష్ణమూర్తి 1944 56 40.00
12864 జీవిత చరిత్రలు. 264 నా పరిచయాలు మోటూరు హనుమంతరావు| ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 167 20.00
12865 జీవిత చరిత్రలు. 265 ఏడు పదుల రావెల రావెల సోమయ్య సంజీవ్‌దేవ్ సాహితీ, తెనాలి 2011 70 50.00
12866 జీవిత చరిత్రలు. 266 మా తాతయ్య చలం తురగా జానకీరాణి| ప్రత్యూష ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 67 50.00
12867 జీవిత చరిత్రలు. 267 తెలుగు వెలుగు చలం పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ న్యూ స్టూడెంటు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1983 850 75.00
12868 జీవిత చరిత్రలు. 268 చలం చలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1999 272 45.00
12869 జీవిత చరిత్రలు. 269 చలంగారితో ఇంటర్వ్యూ చలం సాగర సంగమం, భీమునిపట్నం 1991 123 10.00
12870 జీవిత చరిత్రలు. 270 సౌరిస్ జీవితం ఆ. సూర్యనారాయణ ఇనగంటి కనకమ్మ 1975 384 12.00
12871 జీవిత చరిత్రలు. 271 రాజయోగి శ్రీ రామకోటయ్య పోచిరాజు శేషగిరిరావు మాస్టర్ ఇ.కె. పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 2005 215 60.00
12872 జీవిత చరిత్రలు. 272 బాలబంధు జీవన రేఖలు బి.వి. నరసింహారాజు బాలబంధు ప్రచురణలు, గుడివాడ| 1989 273 100.00
12873 జీవిత చరిత్రలు. 273 పోవూరి బాలకృష్ణశాస్త్రి గారి జీవితము తంత్రవహి జోగిరాజు ... ... 22 1.00
12874 జీవిత చరిత్రలు. 274 తెలుగు గోష్ఠి వింశతి ఉత్సవ సంచిక పెదపాటి నాగేశ్వరరావు తెలుగు గోష్ఠి, హైదరాబాద్ 2004 56 40.00
12875 జీవిత చరిత్రలు. 275 కొప్పరపు సోదరకవుల చరిత్ర నిడదవోలు వేంకటరావు కుంటముక్కల వేంకట జానకీ రామశర్మ, పెనుగుదురుపాడు 1973 138 4.00
12876 జీవిత చరిత్రలు. 276 తుమ్మల సీతారామమూర్తి నాగళ్ల గురుప్రసాదరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 157 25.00
12877 జీవిత చరిత్రలు. 277 బుద్ధ చరితము (అశ్వఘోష) దివాకర్ల వేంకటావధాని| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1976 98 7.50
12878 జీవిత చరిత్రలు. 278 ఆత్మావలోకనం శ్రీరాగి శ్రీ కృష్ణా పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 2013 154 120.00
12879 జీవిత చరిత్రలు. 279 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర తాళ్ళపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు| తి.తి.దే., 1990 94 3.75
12880 జీవిత చరిత్రలు. 280 విమర్శకరత్న త్రిపురనేని సుబ్బారావు జీవిత చిత్రణ ... ... ... 55 6.00
12881 జీవిత చరిత్రలు. 281 జానపద విజ్ఞానం సేకరణ-అనుభవాలు గోపులింగారెడ్డి సుషమా పబ్లికేషన్స్, కరీంనగర్| 1982 71 4.00
12882 జీవిత చరిత్రలు. 282 హరిపురుషోత్తం త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజ సాహితీ సదనమ్, హైదరాబాద్ 1967 136 28.00
12883 జీవిత చరిత్రలు. 283 నవ్యాంధ్ర కవిబ్రహ్మ జీవితం సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజ సాహితీ సదనమ్, హైదరాబాద్ 1970 160 5.00
12884 జీవిత చరిత్రలు. 284 నా జీవితయాత్ర బిట్రా ఆంజనేయులు రచయిత, తాడికొండ| 1972 74 1.00
12885 జీవిత చరిత్రలు. 285 వీణాచార్య జీవితచరిత్ర వి.వి. నరసింహాచార్యులు సన్మాన సంఘం ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1963 104 6.00
12886 జీవిత చరిత్రలు. 286 పండిత గోపదేవ ఆత్మ చరితము గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి| 1983 168 4.00
12887 జీవిత చరిత్రలు. 287 పండిత గోపదేవ ఆత్మ చరితము గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 2000 226 40.00
12888 జీవిత చరిత్రలు. 288 యలవర్తి ఆంజనేయశాస్త్రి గారి జీవిత చరిత్ర స్వర్ణ సుబ్రహ్మణ్య కవి| రచయిత, తెనాలి ... 74 10.00
12889 జీవిత చరిత్రలు. 289 సరిపెల్ల విశ్వనాధశాస్త్రి స్వీయచరిత్ర సరిపెల్ల విశ్వనాథశాస్త్రి జన్మదిన సందర్భమున ప్రచురితము 1975 80 6.00
12890 జీవిత చరిత్రలు. 290 తొలి దళిత కవి... కుసుమ ధర్మన్న ద్వా.తా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 35 20.00
12891 జీవిత చరిత్రలు. 291 ప్రొఫెసర్ పి. లక్ష్మీనరసు బి.ఆర్. అంబేద్కర్| మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1998 16 5.00
12892 జీవిత చరిత్రలు. 292 అయ్యంకి వెంకట రమణయ్య వెలగా వెంకటప్పయ్య వాహినీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 208 20.00
12893 జీవిత చరిత్రలు. 293 శ్రీ శనివారపు సుబ్బారావు వెలగా వెంకటప్పయ్య వయోజన గ్రంథమాల, కాకినాడ 1998 64 16.00
12894 జీవిత చరిత్రలు. 294 అయ్యంకి వెంకట రమణయ్య వెలగా వెంకటప్పయ్య వాహినీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 204 20.00
12895 జీవిత చరిత్రలు. 295 చదలువాడ సుందరరామశాస్త్రి వి.వి. వేంకటరమణ అనుపమసాయి బుక్స్, హైదరాబాద్ 2011 81 80.00
12896 జీవిత చరిత్రలు. 296 నా జ్ఞాపకాలు వకుళాభరణం లలిత ఎమెస్కో బుక్స్ , విజయవాడ 2012 166 80.00
12897 జీవిత చరిత్రలు. 297 మధురజీవి పండిత గొర్రెపాటి జి. వెంకటసుబ్బయ్య దేశీబుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 176 25.00
12898 జీవిత చరిత్రలు. 298 నేనవరిని మత్తిరుమల వేంకట రాజగోపాలాచార్యులు రచయిత, హైదరాబాద్ 2010 93 100.00
12899 జీవిత చరిత్రలు. 299 మల్లినాథసూరి జీవితము రచనలు బృందావనం రామానుజాచార్యులు శ్రీను పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1977 202 15.00
12900 జీవిత చరిత్రలు. 300 గ్రంథాలయ దీపిక మండవ శ్రీరామమూర్తి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 80 30.00
12901 జీవిత చరిత్రలు. 301 వెలగా వెంకటప్పయ్య చేతలు-రాతలు పావులూరి శ్రీనివాసరావు ... ... 20 10.00
12902 జీవిత చరిత్రలు. 302 తెగనిజ్ఞాపకాలు సంజీవదేవ్ యడ్లపల్లి వెంకటేశ్వరరావు 2001 28 10.00
12903 జీవిత చరిత్రలు. 303 పోతుకూచి సాహితీ జీవిత చరిత్ర ఎస్. విజయ భాస్కర్ విశ్వసాహితీ అనుబంధ గ్రంథమాల, సికింద్రాబాద్ 2000 35 20.00
12904 జీవిత చరిత్రలు. 304 స్వీయ చరిత్ర స్వామి జ్ఞానానంద శ్రీరామ జ్ఞానమందిర పబ్లి., గొరగనమూడి 1998 86 40.00
12905 జీవిత చరిత్రలు. 305 నరసింహరాజుగారి జీవిత చరిత్ర పోడూరి నాగరాజారావు రచయిత, పోడూరు 1974 87 20.00
12906 జీవిత చరిత్రలు. 306 శ్రీరామ కథామృత కవికుమార జీవితము చెఱువు సత్యనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామ కథామృత గ్రంథమాల, చందవోలు| 2010 291 200.00
12907 జీవిత చరిత్రలు. 307 శ్రీరామ కథామృత కవికుమార జీవితము చెఱువు సత్యనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామ కథామృత గ్రంథమాల, చందవోలు 1975 198 30.00
12908 జీవిత చరిత్రలు. 308 కంభంపాటి సత్యనారాయణ స్వీయ చరిత్ర-రచనలు పరకాల పట్టాభిరామారావు| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 198 50.00
12909 జీవిత చరిత్రలు. 309 తాపీ ధర్మారావు జీవిత సంగ్రహం తాపీ మోహనరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 94 40.00
12910 జీవిత చరిత్రలు. 310 కవిగారి హైస్కూలు చదువు అంతటి నరసింహం| సమతా సాహితి, హైదరాబదా 1996 72 20.00
12911 జీవిత చరిత్రలు. 311 ఏటుకూరి వెంకటనరసయ్య జీవితం, సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1987 185 8.00
12912 జీవిత చరిత్రలు. 312 కవిరాజు డా. ఉమర్ అలీషా సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తెలుగు సంస్కృతి ప్రకాశం ... 20 10.00
12913 జీవిత చరిత్రలు. 313 ముసురు, అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు, ఆలోచనలు ముదిగండి సుజాతారెడ్డి రోహణమ్, హైదరాబాద్ 2010 231 250.00
12914 జీవిత చరిత్రలు. 314 ప్రవచన శిరోమణి అప్పలాచార్యస్వామి జీవిత చరిత్ర చిత్ర కవి ఆత్రేయ రచయిత, విశాఖపట్నం 2003 217 100.00
12915 జీవిత చరిత్రలు. 315 శ్రీ కొలసాని వెంకటసుబ్బయ్య చౌదరి జీవిత చరిత్ర జి.వి.ఆర్. చౌదరి రచయిత, చెన్నై ... 112 25.00
12916 జీవిత చరిత్రలు. 316 స్వీయ చరిత్ర వేమల సుందరరామశాస్త్రి ... 2008 160 100.00
12917 జీవిత చరిత్రలు. 317 జ్ఞాపకాలు కె. సుబ్బనాచారి జన విజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ 2012 88 25.00
12918 జీవిత చరిత్రలు. 318 గొబ్బూరి వెంకటానంద రాఘవరావు జి.వి.ఆర్. కృష్ణారావు విశ్వ సాహితి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1994 28 5.00
12919 జీవిత చరిత్రలు. 319 అడిదము సూరకవి జీవితము అడిదం రామారావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 148 1.00
12920 జీవిత చరిత్రలు. 320 కల్లూరి మనిషి రావినూతల శ్రీరాములు| గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1984 54 3.00
12921 జీవిత చరిత్రలు. 321 కందుకూరి వీరేశలింగం వకుళాభరణం రామకృష్ణ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2008 121 50.00
12922 జీవిత చరిత్రలు. 322 వీరేశలింగం-వెలుగు నీడలు ... వేమన వికాస కేంద్రం, విజయవాడ 1986 80 5.00
12923 జీవిత చరిత్రలు. 323 వేగుచుక్క (కె. వీరేశలింగం జీవిత పరిచయం) యన్. మంగాదేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 36 2.00
12924 జీవిత చరిత్రలు. 324 వీరేశలింగం జీవిత చరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 84 25.00
12925 జీవిత చరిత్రలు. 325 స్వీయచరిత్ర సంగ్రహము కందుకూరి వీరేశలింగము వీరేశలింగము నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1990 192 13.00
12926 జీవిత చరిత్రలు. 326 దేశోద్ధారక చరిత్ర గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య| దేశకవితామండలి, విజయవాడ 1961 322 12.00
12927 జీవిత చరిత్రలు. 327 కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు వేంకట్రామ అండ్ కో., చెన్నై 1968 154 12.00
12928 జీవిత చరిత్రలు. 328 శ్రీ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు జీవిత చరిత్ర వాసా సూర్యనారాయణశాస్త్రి వాసా వెంకటరమణమూర్తి, రాజమండ్రి 1995 31 10.00
12929 జీవిత చరిత్రలు. 329 మన ముట్నూరి రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు సన్మాన సంఘం ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1981 107 10.00
12930 జీవిత చరిత్రలు. 330 ముట్నూరి కృష్ణారావు జీవితము-రచనలు ఆర్. శ్రీమన్నారాయణశర్మ హరితస పబ్లికేషన్స్, నల్లగొండ 1991 296 80.00
12931 జీవిత చరిత్రలు. 331 రసతపస్వి కృష్ణరావు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య| రచయిత, విజయవాడ 1972 298 10.00
12932 జీవిత చరిత్రలు. 332 సహచరులు వరవరరావు వరవరరావు| పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 1989 89 13.00
12933 జీవిత చరిత్రలు. 333 ధత్యాత్ముడు సి.వి.థన్ సి.ఎస్. రామచంద్రమూర్తి ఛన్నావఝుల ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2012 96 75.00
12934 జీవిత చరిత్రలు. 334 జి.యన్.రెడ్డి జీవిత రేఖలు జి.యన్. రెడ్డి సన్మాన సంఘం ప్రచురణ, తిరుపతి 1988 100 50.00
12935 జీవిత చరిత్రలు. 335 శ్రీ సర్వోత్తమ జీవితం మాదల వీరభద్రరావు| ఆంద్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1965 440 10.00
12936 జీవిత చరిత్రలు. 336 గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు| గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు గాడిచెర్ల ఫౌండేషన్, కర్నూలు 2011 108 60.00
12937 జీవిత చరిత్రలు. 337 వందేమాతరం కె.ఎస్.ఎస్. రాజు రచయిత, కర్నూలు| 1999 184 75.00
12938 జీవిత చరిత్రలు. 338 సర్వోత్తముడు- గాడిచర్ల అమళ్లదిన్న గోపినాథ్ వినోద్ పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 1984 72 12.00
12939 జీవిత చరిత్రలు. 339 జాషువా కథ జీవిత కవితా ప్రస్థానం బి. భాస్కర చౌదరి సమతా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు| 1981 93 6.00
12940 జీవిత చరిత్రలు. 340 జాషువా కథ ఎండ్లూరి సుధాకర్| మానస ప్రచురణలు, రాజమండ్రి 1992 142 20.00
12941 జీవిత చరిత్రలు. 341 మా నాన్నగారు హేమలతా లవణం| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 84 30.00
12942 జీవిత చరిత్రలు. 342 మా నాన్నగారు హేమలతా లవణం రచయిత్రి, విజయవాడ 1972 62 2.00
12943 జీవిత చరిత్రలు. 343 మా నాన్నగారు హేమలతా లవణం రచయిత్రి, విజయవాడ 2003 56 25.00
12944 జీవిత చరిత్రలు. 344 మృత్యోర్మా అమృతంగమయ హేమలతా లవణం విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 211 100.00
12945 జీవిత చరిత్రలు. 345 హేమలతా లవణంతో కడసారి, నేనెరిగిన జాషువా పెద్ది సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2008 36 10.00
12946 జీవిత చరిత్రలు. 346 శ్రీ గోరా - నాస్తికుని జీవిత కథ వల్లభనేని కాశీవిశ్వనాథం ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1964 254 15.00
12947 జీవిత చరిత్రలు. 347 జీవితం నేర్పిన పాఠాలు గోరా| నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1976 119 3.00
12948 జీవిత చరిత్రలు. 348 నాస్తికోద్యమ నిర్మాత గోరా హేమలతా లవణం నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 2002 47 10.00
12949 జీవిత చరిత్రలు. 349 గోరాతో నా జీవితం సరస్వతీ గోరా| నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 2011 205 100.00
12950 జీవిత చరిత్రలు. 350 గోరాతో నా జీవితం సరస్వతీ గోరా నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1992 246 30.00
12951 జీవిత చరిత్రలు. 351 సరస్వతీ గోరా ఆదర్శజీవితం సరస్వతీ గోరా నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ ... 22 10.00
12952 జీవిత చరిత్రలు. 352 సరస్వతీ గోరా సంఘసేవకు ప్రతిరూపం ... నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 2006 16 4.00
12953 జీవిత చరిత్రలు. 353 త్రిపురనేని జీవితం సాహిత్యం - సామాజిక కృషి నార్ల వేంకటేశ్వరరావు| కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి 2009 64 25.00
12954 జీవిత చరిత్రలు. 354 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి జీవితం త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి| శత జయంతి వేడుకల సంఘం, తెనాలి 1987 99 15.00
12955 జీవిత చరిత్రలు. 355 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి జీవితం-సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజ సాహితీ సదనం, హైదరాబాద్ 1983 182 10.00
12956 జీవిత చరిత్రలు. 356 కవిరాజు సత్యనారాయణ చౌదరి కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి| రచయిత, నిడుబ్రోలు 1965 199 3.00
12957 జీవిత చరిత్రలు. 357 ఉత్తమ కథ జాస్తి వెంకట నరసయ్య భారతీసమితి, పామఱ్ఱు| 1958 15 0.75
12958 జీవిత చరిత్రలు. 358 శ్రీ తుమ్మల సీతారామమూర్తి జీవిత చరిత్ర తాళ్ళూరి సత్యనారాయణ తుమ్మల సీతారామమూర్తి సాహితీ పరిషత్, చీరాల 1996 66 10.00
12959 జీవిత చరిత్రలు. 359 శ్రీ తుమ్మల సీతారామమూర్తి జీవిత చరిత్ర దరువూరి వీరయ్య కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1948 31 5.00
12960 జీవిత చరిత్రలు. 360 నన్నయ మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 54 3.00
12961 జీవిత చరిత్రలు. 361 తిక్కన నండూరి రామకృష్ణమాచార్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 72 3.00
12962 జీవిత చరిత్రలు. 362 ఎర్రా ప్రెగడ| వి. రామచంద్ర తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 60 3.00
12963 జీవిత చరిత్రలు. 363 అన్నమాచార్య కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 64 3.00
12964 జీవిత చరిత్రలు. 364 పోతన, వేమన టి. గౌరీశంకర్, మరుపూరు కోదండరామిరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 47 5.00
12965 జీవిత చరిత్రలు. 365 సిద్ధేంద్ర యోగి, క్షేత్రయ్య ఎన్. గంగప్ప, మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 36 3.00
12966 జీవిత చరిత్రలు. 366 మొల్ల| సి. వేదవతి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 72 3.00
12967 జీవిత చరిత్రలు. 367 పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి| కన్నెకంటి రాజమల్లాచారి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 80 3.00
12968 జీవిత చరిత్రలు. 368 శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు| అంతటి నరసింహం| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 106 3.00
12969 జీవిత చరిత్రలు. 369 త్యాగయ్య| ఇలపావూలూరి కామేశ్వరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 96 3.00
12970 జీవిత చరిత్రలు. 370 ముట్నూరి కృష్ణారావు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 78 3.00
12971 జీవిత చరిత్రలు. 371 జాషువా త్రిపురనేని సుబ్బారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 48 3.00
12972 జీవిత చరిత్రలు. 372 సురవరం ప్రతాపరెడ్డి రావి భారతి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 96 3.00
12973 జీవిత చరిత్రలు. 373 మఖ్దుం మొహియుద్దీన్ పటేలు అనంతయ్య| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 68 3.00
12974 జీవిత చరిత్రలు. 374 కందుకూరి వీరేశలింగం| అక్కిరాజు రమాపతిరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 90 3.00
12975 జీవిత చరిత్రలు. 375 పింగళి వెంకయ్య| రజా హుస్సేన్ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 43 3.00
12976 జీవిత చరిత్రలు. 376 త్రిపురనేని రామస్వామి రావెల సాంబశివరావు| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 64 3.00
12977 జీవిత చరిత్రలు. 377 అల్లూరి సీతారామ రాజు కె.వెంకటరామరాజు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 68 3.00
12978 జీవిత చరిత్రలు. 378 సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గుంటుపల్లి రామారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 47 3.00
12979 జీవిత చరిత్రలు. 379 రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు| యం.ఆర్. అప్పారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 87 3.00
12980 జీవిత చరిత్రలు. 380 గురజాడ అప్పారావు| బీరం సుందరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 68 3.00
12981 జీవిత చరిత్రలు. 381 బళ్లారి రాఘవ| జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 42 3.00
12982 జీవిత చరిత్రలు. 382 సి.ఆర్.రెడ్డి మధురాంతకం రాజారాం| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 72 3.00
12983 జీవిత చరిత్రలు. 383 రుద్రమదేవి నన్నపనేని మంగాదేవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 55 3.00
12984 జీవిత చరిత్రలు. 384 శాలివాహనుడు నాగళ్ల గురుప్రసాదరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 70 3.00
12985 జీవిత చరిత్రలు. 385 భగవాన్ శ్రీ వేమన వి. శ్రీరామకృష్ణ రచయిత, గుంటూరు ... 112 6.00
12986 జీవిత చరిత్రలు. 386 ప్రజాకవి వేమన బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 2011 96 30.00
12987 జీవిత చరిత్రలు. 387 యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య తుమ్మా భాస్కర్ యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక ప్రచురణ 2011 41 10.00
12988 జీవిత చరిత్రలు. 388 బీద బ్రతుకు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1985 137 4.00
12989 జీవిత చరిత్రలు. 389 బీద బ్రతుకు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 2009 75 20.00
12990 జీవిత చరిత్రలు. 390 స్వీయ చరిత్ర బెజవాడ గోపాలరెడ్డి రూపా పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు| 1997 192 100.00
12991 జీవిత చరిత్రలు. 391 రావిశాస్త్రి జీవితం-రచనలు కె.వి. రాఘవాచార్య విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 73 30.00
12992 జీవిత చరిత్రలు. 392 సుజరె (స్వానుభవాలు) సున్నపురాళ్లపల్లి జయరామరెడ్డి భూప్రజా సాహితి నిలయం, అనంతపురం 2001 32 15.00
12993 జీవిత చరిత్రలు. 393 గ్రంథాలయ తాతయ్య యం.ఆర్. చంద్రశేఖర్ రచయిత, కర్నూలు 2012 48 100.00
12994 జీవిత చరిత్రలు. 394 ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలివెలుగు దంపూరు నరసయ్య కాళిదాసు పురుషోత్తం| సొసైటీ ఫర్ సోషల్ చేజ్, నెల్లూరు 2007 239 120.00
12995 జీవిత చరిత్రలు. 395 ఇదండీ నా కథ ఎ.జి. కృష్ణమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్ , విజయవాడ 2012 326 125.00
12996 జీవిత చరిత్రలు. 396 అసలేం జరిగిందంటే... పి.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్| ఎమెస్కో బుక్స్ , విజయవాడ 2013 424 150.00
12997 జీవిత చరిత్రలు. 397 నాహం కర్తా, హరిఃకర్తా , సర్వసంభవామ్ పి.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్ ఎమెస్కో బుక్స్ , విజయవాడ 2003 271 90.00
12998 జీవిత చరిత్రలు. 398 మా మంచి మాస్టారు కొత్త రవీంద్రబాబు కొత్త రవీంద్రబాబు| నవ్యజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 168 20.00
12999 జీవిత చరిత్రలు. 399 మార్గదర్శి మన పంతులుగారు కె. బాలాజి మనసు ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2011 48 20.00
13000 జీవిత చరిత్రలు. 400 నాలో నేను ఆవుల గోపాలకృష్ణమూర్తి ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 120 8.00