వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -19

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
9001 Aurobindo.32 181.4 The Mother with Letters on the Mother V-32 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2011 662 300.00
9002 Aurobindo.33 181.4 Savitri V-33 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 348 250.00
9003 Aurobindo.34 181.4 Savitri V-34 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 349-737 250.00
9004 Aurobindo.35 181.4 Letters on Himself & The Ashram V-35 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2011 858 300.00
9005 Aurobindo.36 181.4 Autobiographical Notes V-36 Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2006 612 300.00
9006 Aurobindo.37 181.499 The Future Poetry Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1953 406 100.00
9007 Aurobindo.38 181.499 Diary 1969 with Aurobindo's Quotations 1969 200 10.00
9008 Aurobindo.39 181.499 శ్రీ అరవిందుల సావిత్రి కొంగర భాస్కరరావు సావిత్రి భవన్ శ్రీ అరవిందాశ్రమం, తెనాలి 2013 230 225.00
9009 Aurobindo.40 181.499 Savitri A Legend and a Symbol Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1979 816 40.00
9010 Aurobindo.41 181.4 Readings in Savitri Volume-I Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1969 447 10.00
9011 Aurobindo.42 181.4 Readings in Savitri Volume-II Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1970 401 12.00
9012 Aurobindo.43 181.4 Readings in Savitri Volume-III Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1970 359 12.00
9013 Aurobindo.44 181.4 Readings in Savitri Volume-IV Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1971 564 15.00
9014 Aurobindo.45 181.4 Readings in Savitri Volume-V Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1971 530 15.00
9015 Aurobindo.46 181.4 Readings in Savitri Volume-VI Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1973 899 25.00
9016 Aurobindo.47 181.4 Readings in Savitri Volume-VII Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1973 855 25.00
9017 Aurobindo.48 181.4 Readings in Savitri Volume-VIII Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1974 763 25.00
9018 Aurobindo.49 181.4 Readings in Savitri Volume-IX Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1975 696 35.00
9019 Aurobindo.50 181.4 Readings in Savitri Volume-X Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1977 734 75.00
9020 Aurobindo.51 181.4 A Summary of Savitri Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1999 204 75.00
9021 Aurobindo.52 181.4 Introducing Savitri Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1982 79 15.00
9022 Aurobindo.53 181.4 The Book of Beginnings Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1983 350 40.00
9023 Aurobindo.54 181.4 Savitri Epic of the Eternal Aurobindo Aurodarshan Trust, Pondicherry 1984 150 42.00
9024 Aurobindo.55 181.4 A Luminous Flame: Savitri Aurobindo Sri Sadasiva Brahmendra Ashra.,Chillakallu 2009 156 100.00
9025 Aurobindo.56 181.4 A Luminous Flame: Savitri Aurobindo Sri Sadasiva Brahmendra Ashra.,Chillakallu 2009 156 100.00
9026 Aurobindo.57 181.4 Dawn to Greater Dawn K.R. Srinivasa Iyengar Indian Institute of Advanced Study, Simla 1975 126 35.00
9027 Aurobindo.58 181.4 A Study of Savitri Prema Nandakumar Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1962 568 50.00
9028 Aurobindo.59 181.4 Savitri A Spiritual Epic R.K. Singh Prakash Book Depot, Bareilly 1984 164 40.00
9029 Aurobindo.60 181.4 Lectures on Savitri A.B. Purani Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1967 107 25.00
9030 Aurobindo.61 181.4 Savitri An Approach and A Study A.B. Purani Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1980 397 15.00
9031 Aurobindo.62 181.4 A Study of Savitri & Other Select Poems Aurobindo Prakash Book Depot, Bareilly 1984 200 15.00
9032 Aurobindo.63 181.4 Savitri And Other Poems Aurobindo Rama Brothers, New Delhi 1993 210 30.00
9033 Aurobindo.64 181.4 Savitri A Brief Introduction (Four Talks) Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1984 79 4.25
9034 Aurobindo.65 181.4 Savitri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1988 724 45.00
9035 Aurobindo.66 181.4 Meditation on Savitri Aurobindo Sri Aurobindo I. Centre of Edu., Pondicherry 1962 23 15.00
9036 Aurobindo.67 181.4 Savitri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1954 940 60.00
9037 Aurobindo.68 181.4 Sri Aurobindo on Himself & on the Mother Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1953 782 35.00
9038 Aurobindo.69 181.4 On Yoga I The Synthesis of Yoga Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1955 1034 75.00
9039 Aurobindo.70 181.4 Sri Aurobindo and His Yoga Aurobindo Lotus Light Pub., U.S.A., 1987 107 50.00
9040 Aurobindo.71 181.4 The Life Divine Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1272 120.00
9041 Aurobindo.72 181.4 The Life Divine A Brief Study & Other Essays Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1973 136 7.50
9042 Aurobindo.73 181.4 Life Divine Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1989 282 40.00
9043 Aurobindo.74 181.4 Sri Aurobindo & the Freedom of India Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1999 288 200.00
9044 Aurobindo.75 181.4 Bande Mataram Early Political Writings Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1997 917 250.00
9045 Aurobindo.76 181.4 Commentaries on the Mothers Ministry (Part 1&2) Aurobindo Dipti Pub., Pondicherry 1983 157 20.00
9046 Aurobindo.77 181.4 The Human Journey Aurobindo Sri Mira Trust, Pondicherry 2007 72 30.00
9047 Aurobindo.78 181.4 Evening Talks with Sri Aurobindo Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1974 301 15.00
9048 Aurobindo.79 181.4 The Wisdom of the Veda Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1973 161 7.50
9049 Aurobindo.80 181.4 The Future Poetry Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1985 307 40.00
9050 Aurobindo.81 181.4 The Mother Prayers & Meditations Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1979 380 30.00
9051 Aurobindo.82 181.4 Tryst with the Divine K. R. Srinivasa Iyengar Mother's Centre, Visakhapatnam 1974 48 5.00
9052 Aurobindo.83 181.4 On Nationalism Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1996 550 200.00
9053 Aurobindo.84 181.4 The Foundations of Indian Culture Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1968 421 35.00
9054 Aurobindo.85 181.4 Seed of Grandeur S. Krishna Sarma Kamala Pub., Vijayawada 1972 96 4.50
9055 Aurobindo.86 181.4 From Man Human to Man Divine Aurobindo Sri I.Centre of Education, Pondicherry 1990 249 50.00
9056 Aurobindo.87 181.4 From Crisis to Liberation H. Maheshwari Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1987 188 25.00
9057 Aurobindo.88 181.4 Sri Aurobindo Essays on The Gita Aurobindo Arya Pub., Calcutta 1949 322 15.00
9058 Aurobindo.89 181.4 Bhagavad Gita in the light of Sri Aurobindo Maheshwari Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1978 270 60.00
9059 Aurobindo.90 181.4 Freedom and Future Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1998 129 100.00
9060 Aurobindo.91 181.4 Social Sciences and Humanities for the New Age Aurobindo Orient Longman, New Delhi 1962 187 5.00
9061 Aurobindo.92 181.4 What Life Has Taught Me & Other Writings M.P. Pandit Dipti Pub., Pondicherry 1973 226 12.00
9062 Aurobindo.93 181.4 How They Came to Sri Aurobindo & The Mother Volume-1 Shyam Kumari The Mother Pub.,House, Mumbai 1990 257 48.00
9063 Aurobindo.94 181.4 How They Came to Sri Aurobindo & The Mother Volume-2 Shyam Kumari The Mother Pub.,House, Mumbai 1990 256 48.00
9064 Aurobindo.95 181.4 Sri Aurobindo & the Role of India in The 90s Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 14 2.00
9065 Aurobindo.96 181.4 Sri Aurobindo His Life Unique Rishabhachand Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2001 427 125.00
9066 Aurobindo.97 181.4 Builders of Modern India Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 403 100.00
9067 Aurobindo.98 181.4 Sri Aurobindo A Brief Biography Peter Heehs Oxford University Press, New York 1989 172 65.00
9068 Aurobindo.99 181.4 Sri Aurobindo the Story of his Life Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1972 95 10.00
9069 Aurobindo.100 181.4 Sri Aurobindo National Biography Navajata National Book Turst, India 1972 82 30.00
9070 Aurobindo.101 181.4 Mahayogi Sri Aurobindo Ranganath Ramchandra Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1988 292 35.00
9071 Aurobindo.102 181.4 The Life of Sri Aurobindo A.B. Purani Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1978 440 36.00
9072 Aurobindo.103 181.4 On Himself Compiled from Notes and Letters Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1934 513 35.00
9073 Aurobindo.104 181.4 LION an Epic in Quantitative Hexameters Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1957 178 75.00
9074 Aurobindo.105 181.4 Sri Aurobindo a Biography and a history Volume-2 K.R. Srinivasa Iyengar Sri Aurobindo I. Centre of Edu., Pondicherry 1972 1471 200.00
9075 Aurobindo.106 181.4 Living within Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1988 179 35.00
9076 Aurobindo.107 181.4 Prophet of Indian Nationalism Karan Singh Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1991 197 25.00
9077 Aurobindo.108 181.4 The Secret of The Veda Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1971 581 35.00
9078 Aurobindo.109 181.4 Meditation Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2003 27 15.00
9079 Aurobindo.110 181.4 Education and The Growing Child Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2002 81 35.00
9080 Aurobindo.111 181.4 Powers within Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2003 180 50.00
9081 Aurobindo.112 181.4 The National Value of Art Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2005 27 15.00
9082 Aurobindo.113 181.4 On Women Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1978 124 16.00
9083 Aurobindo.114 181.4 Sri Aurobindo and The New Age Anilbaran Roy John M. Watkins, London 1940 170 20.00
9084 Aurobindo.115 181.4 On Education Aurobindo Sri Aurobidno Yoga Mandir, Jwalapur 75 3.00
9085 Aurobindo.116 181.4 Education Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1978 168 5.00
9086 Aurobindo.117 181.4 Sri Aurobindo's Philosophy Joan Price Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1982 142 10.00
9087 Aurobindo.118 181.4 Sri Aurobindo came to me Dilip Kumar Roy Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1952 556 10.00
9088 Aurobindo.119 181.4 Living within Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1992 179 40.00
9089 Aurobindo.120 181.4 Sri Aurobindo on Shakespeare K.D. Sethna Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1991 124 5.00
9090 Aurobindo.121 181.4 With Aurobindo in Baroda Dinendra Kumar Roy Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2006 66 28.00
9091 Aurobindo.122 181.4 Reason and Beyond Reason Aurobindo Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1963 63 5.00
9092 Aurobindo.123 181.4 The Cultural of India Aurobindo Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 156 3.00
9093 Aurobindo.124 181.4 The Philosophy of The Upanishads Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1994 73 20.00
9094 Aurobindo.125 181.4 Eight Upanishads Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1953 247 5.00
9095 Aurobindo.126 181.4 Isha Upanishad Aurobindo Arya Pub., Kolkata 1941 360 12.00
9096 Aurobindo.127 181.4 The Philosophy of Sri Aruobindo S.K. Mitra Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1986 71 10.00
9097 Aurobindo.128 181.4 Light for Students Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1998 136 35.00
9098 Aurobindo.129 181.4 The Lesson of Life Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1964 180 22.00
9099 Aurobindo.130 181.4 Supramental Manifestation upon Earth Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1988 108 10.00
9100 Aurobindo.131 181.4 The Hidden force of Life Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1996 203 50.00
9101 Aurobindo.132 181.4 The Liberator Sri Aurobindo Sisirkumar Mitra Jaico Pub., Mumbai 1970 307 10.00
9102 Aurobindo.133 181.4 The Renaissance In India Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1973 53 2.00
9103 Aurobindo.134 181.4 Sri Aurobindo _Eternity's Delegate K.C. Anand Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1984 40 5.00
9104 Aurobindo.135 181.4 Life and Culture of India Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1991 40 5.00
9105 Aurobindo.136 181.4 Sri Aurobindo And His Ashram Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1995 46 10.00
9106 Aurobindo.137 181.4 Sri Aurobindo And His Ashram Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1983 44 3.00
9107 Aurobindo.138 181.4 The Mother Prema Nandakumar National Book Turst, India 2005 134 40.00
9108 Aurobindo.139 181.4 The Mother as I Saw Her Swami Saradeshananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1982 247 50.00
9109 Aurobindo.140 181.4 Ideals of Aurovilife Auroville Foundation, Chennai 1999 43 10.00
9110 Aurobindo.141 181.4 The Mother's work for Peace on Earth Rishabhachand Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1995 48 5.00
9111 Aurobindo.142 181.4 The Mother Wilfred Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1993 104 20.00
9112 Aurobindo.143 181.4 The Mother on Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1961 10 2.00
9113 Aurobindo.144 181.4 The Life & Teachings of the Mother E. Bharadwaja Matrusri Pub., Bapatla 110 1.75
9114 Aurobindo.145 181.4 Sri Aurobindo & The Mother on The Unity of India Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 16 2.00
9115 Aurobindo.146 181.4 Planes and Parts of the Being Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1973 35 1.00
9116 Aurobindo.147 181.4 Sri Aurobindo & The Mother Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1987 80 10.00
9117 Aurobindo.148 181.4 The Mother Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1979 62 2.00
9118 Aurobindo.149 181.4 An Eternal Birth in Human Time Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1983 32 4.00
9119 Aurobindo.150 181.4 Mother or The Divine Materialism Satprem Institute for Evolutionary Research, N.Y 1987 367 90.00
9120 Aurobindo.151 181.4 Gems from Sri Aurobindo M.P. Pandit Dipti Pub., Pondicherry 1969 94 3.00
9121 Aurobindo.152 181.4 On Thoughts and Aphorisms Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1984 394 10.00
9122 Aurobindo.153 181.4 Glossary of Terms in Sri Aurobindo's Writings Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1978 300 20.00
9123 Aurobindo.154 181.4 Glossary and Index of Proper Names in Sri Aurobindo's Works Gopal Das Gupta Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1989 29 25.00
9124 Aurobindo.155 181.4 Letters of Sri Aurobindo Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1949 350 6.00
9125 Aurobindo.156 181.4 Letters of Sri Aurobindo Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1947 416 6.00
9126 Aurobindo.157 181.4 The Riddle of This World Aurobindo Arya Pub., Calcutta 1933 109 1.00
9127 Aurobindo.158 181.4 Agni Yoga 1931 355 1.00
9128 Aurobindo.159 181.4 Lights on Yoga Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1953 90 2.00
9129 Aurobindo.160 181.4 The Yoga of Sri Aurobindo Nolini Kanta Gupta Sri Aurobindo Library, Chennai 1944 370 10.00
9130 Aurobindo.161 181.4 Sri Aurobindo on Yoga Indra Sen Orient Paper Backs, New Delhi 135 8.00
9131 Aurobindo.162 181.4 The Yoga of Sri Aurobindo Nolini Kanta Gupta Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1965 186 3.50
9132 Aurobindo.163 181.4 Bases of Yoga Sri Aurobindo Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1998 108 20.00
9133 Aurobindo.164 181.4 The Spirit and From of Indian Polity Aurobindo Arya Pub., Kolkata 1947 91 1.50
9134 Aurobindo.165 181.4 The Human Cycle Aurobindo Sri Aurobindo Library, Chennai 1950 312 8.00
9135 Aurobindo.166 181.4 The Ideal of Human Unity Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1950 400 8.00
9136 Aurobindo.167 181.4 Views and Reviews Aurobindo Sri Aurobindo Library, Chennai 1914 88 4.00
9137 Aurobindo.168 181.4 The Teaching & The Ashram Aurobindo Rameshwar & Co., Chandernagore 1934 30 1.00
9138 Aurobindo.169 181.4 Talks with Sri Aurobindo Nirodbaran Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1971 256 10.00
9139 Aurobindo.170 181.4 Sri Aurobindo on Himself Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 80 1.00
9140 Aurobindo.171 181.4 Sri Aurobindo's The Life Divine V. Chandrasekharam Sri Aurobindo Library, Chennai 1941 116 1.00
9141 Aurobindo.172 181.4 The Life Divine Aurobindo Arya Pub., Kolkata 1940 515 5.00
9142 Aurobindo.173 181.4 The Life Divine Aurobindo Arya Pub., Kolkata 1943 348 5.00
9143 Aurobindo.174 181.4 Savitri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1970 839 10.00
9144 అరబిందో. 175 181.4 సావిత్రి శ్రీ అరవిందయోగి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2009 848 400.00
9145 అరబిందో. 176 181.4 సావిత్రి- 1. మహోదయం శ్రీ అరవిందయోగి శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 107 15.00
9146 అరబిందో. 177 181.4 సావిత్రి- 2. నిర్వాణం శ్రీ అరవిందయోగి శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 116 10.00
9147 అరబిందో. 178 181.4 సావిత్రి ప్రథమ సం. శ్రీ అరవిందులు శ్రీ మాతారవింద దివ్యజీవన కేంద్రం, కృష్ణా 2008 653 400.00
9148 అరబిందో. 179 181.4 సావిత్రి ద్వితీయ సం. శ్రీ అరవిందులు శ్రీ మాతారవింద దివ్యజీవన కేంద్రం, కృష్ణా 2008 654-1196 400.00
9149 అరబిందో. 180 181.4 సావిత్రి సంగ్రహ వివరణము శ్రీ అరవిందులు వి. మన్మోహనరెడ్డి, పాండిచేరి 1990 143 12.00
9150 అరబిందో. 181 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి శ్రీ అరవిందయోగి మాస్టర్ యోగాశ్రమం, సికింద్రాబాద్ 2006 647 300.00
9151 అరబిందో. 182 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 1. మహోదయం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 138 20.00
9152 అరబిందో. 183 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 2. అన్వేషణ శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 128 20.00
9153 అరబిందో. 184 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 3. స్పందన శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 108 20.00
9154 అరబిందో. 185 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 4. యోగవిభూతి శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 107 20.00
9155 అరబిందో. 186 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 5. నిర్వాణం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 85 10.00
9156 అరబిందో. 187 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 6. పర నిర్వాణం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 100 10.00
9157 అరబిందో. 188 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 7. మహాపర నిర్వాణం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 95 10.00
9158 అరబిందో. 189 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 8. దివ్య జ్ఞానం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 196 15.00
9159 అరబిందో. 190 181.4 ఆంధ్ర మహాసావిత్రి- 9. దివ్య జీవనం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 116 10.00
9160 అరబిందో. 191 181.4 సావిత్రి- 1. మహోదయం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 144 15.00
9161 అరబిందో. 192 181.4 సావిత్రి- 2. అన్వేషణ శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 128 10.00
9162 అరబిందో. 193 181.4 సావిత్రి- 3. స్పందన శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 108 10.00
9163 అరబిందో. 194 181.4 సావిత్రి- 4. యోగవిభూతి శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 104 10.00
9164 అరబిందో. 195 181.4 సావిత్రి- 5. నిర్వాణం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 85 10.00
9165 అరబిందో. 196 181.4 సావిత్రి- 6. పర నిర్వాణం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 100 10.00
9166 అరబిందో. 197 181.4 సావిత్రి- 7. మహాపర నిర్వాణం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 95 10.00
9167 అరబిందో. 198 181.4 సావిత్రి- 8. దివ్యజ్ఞానం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 196 15.00
9168 అరబిందో. 199 181.4 సావిత్రి- 9. దివ్యజీవనం శ్రీ అరవిందయోగి శ్రీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 116 10.00
9169 అరబిందో. 200 181.4 మాతృ సాక్షాత్కారము శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద కేంద్రము, సూర్యపేట 1994 141 20.00
9170 అరబిందో. 201 181.4 సావిత్రి - ప్రథమ సం. శ్రీ అరవింద్ కొత్త సూర్యనారాయణ, గుంటూరు 2008 280 75.00
9171 అరబిందో. 202 181.4 సావిత్రి - ద్వితీయ సం. శ్రీ అరవింద్ కొత్త సూర్యనారాయణ, గుంటూరు 2008 291 75.00
9172 అరబిందో. 203 181.4 సావిత్రి శ్రీ అరవింద్ వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విజయవాడ 1986 149 20.00
9173 అరబిందో. 204 181.4 సావిత్రి శ్రీ అరవింద్ శ్రీ అరవిందాశ్రమము, తెనాలి 2013 230 225.00
9174 అరబిందో. 205 181.4 సావిత్రి(లో)వెలుగులు శ్రీ అరవిందులు ది మదర్స్ ఇంటిగ్రెల్ స్కూల్, హైదరాబాద్ 2006 237 30.00
9175 అరబిందో. 206 181.4 సావిత్రి(లో)వెలుగులు శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద విద్యాకేంద్రం, తెనాలి 2014 223 225.00
9176 అరబిందో. 207 181.4 సావిత్రి శ్రీ అరవిందులు కొత్త రామకోటయ్య, గుంటూరు 1990 764 60.00
9177 అరబిందో. 208 181.4 శ్రీ అరవిందుల సావిత్రి మహాకావ్యము యమ్. పి. పండిట్ శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 2002 100 40.00
9178 అరబిందో. 209 181.4 సావిత్రి (నాటకం) కొత్త రామకోటయ్య శ్రీ అరవిందాశ్రమము, తెనాలి 1976 157 2.00
9179 అరబిందో. 210 181.4 దివ్యజీవనము పుస్తకం -1, భాగం-1 శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1983 574 24.00
9180 అరబిందో. 211 181.4 దివ్యజీవనము పుస్తకం -2, భాగం-1 శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1987 595 40.00
9181 అరబిందో. 212 181.4 దివ్యజీవనము పుస్తకం -2, భాగం-2 శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1988 720 54.00
9182 అరబిందో. 213 181.4 దివ్యజీవనము పుస్తకం -1, భాగం-1 శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1983 279 12.00
9183 అరబిందో. 214 181.4 దివ్యజీవనము పుస్తకం -1, భాగం-2 శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1983 574 12.00
9184 అరబిందో. 215 181.4 శ్రీ అరవింద మకరంద తరంగిణి అరిపిరాల వేంకట సోమాచార్యులు రచయిత, ప.గో., 1983 379 24.00
9185 అరబిందో. 216 181.4 యోగసమన్వయము సం.1 కమలాకర వేంకటరావు కృష్ణా పబ్లి, పాండిచేరి 1978 172 6.00
9186 అరబిందో. 217 181.4 యోగసమన్వయము సం.2 కమలాకర వేంకటరావు కృష్ణా పబ్లి, పాండిచేరి 1978 215 8.00
9187 అరబిందో. 218 181.4 శ్రీ అరవిందులు వి. మన్ మోహన్ రెడ్డి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ స్టడీ, హైదరాబాద్ 1972 371 8.00
9188 అరబిందో. 219 181.4 శ్రీమాత ప్రార్థనలు-ధ్యానములు కమలాకర వేంకటరావు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 1977 308 5.00
9189 అరబిందో. 220 181.4 పూర్ణజ్ఞాన యోగం పార్ట్స్ 1, 2 శ్రీ అరవిందులు తి.తి.దే., 1992 306 75.00
9190 అరబిందో. 221 181.4 పూర్ణయోగం శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 2003 396 100.00
9191 అరబిందో. 222 181.4 పూర్ణయోగ సాధన తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు వి. వెంకటసుబ్బారావు, విజయవాడ 2002 124 40.00
9192 అరబిందో. 223 181.4 గీతా వ్యాసములు శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 1986 679 70.00
9193 అరబిందో. 224 181.4 శ్రీ గీతాయోగము చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1989 467 30.00
9194 అరబిందో. 225 181.4 దశోపనిషత్తుల సారం శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి ... 50 5.00
9195 అరబిందో. 226 181.4 శ్రీ అరబిందో, శ్రీమాతా అంటే ! కోనేరు వేంకటేశ్వరరావు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, విజయవాడ 2003 56 15.00
9196 అరబిందో. 227 181.4 స్వర్ణకాంతులు శ్రీమాతారవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 1987 114 5.00
9197 అరబిందో. 228 181.4 శ్రీ అరవిందుల ఉత్తరపారా ఉపన్యాసము చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1998 31 10.00
9198 అరబిందో. 229 181.4 శ్రీ అరవిందులు-భారతదేశం చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1996 34 10.00
9199 అరబిందో. 230 181.4 ఆధునిక రాజ్యాంగ తత్త్వానికి అరవిందుని తోడ్పాటు ముద్దసాని రామిరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1998 116 15.00
9200 అరబిందో. 231 181.4 దివ్యజీవన ప్రవక్త శ్రీ అరవిందులు కొంగర భాస్కరరావు సమతా ఇంటర్‌నేషనల్, పుదుచ్చేరి 2012 81 100.00
9201 అరబిందో. 232 181.4 శ్రీ అరవింద దర్శన సంగ్రహము తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు శ్రీ అరవింద కేంద్రము, సూర్యాపేట 1993 127 10.00
9202 అరబిందో. 233 181.4 ఆధ్యాత్మిక కమ్యూనిజం చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీ అరవింద భవన్, గుంటూరు 1992 100 10.00
9203 అరబిందో. 234 181.4 శ్రీ అరవిందుని కవిత శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 1974 140 10.00
9204 అరబిందో. 235 181.4 పునర్జన్మ శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద విద్యాకేంద్రం, తెనాలి 1992 38 6.00
9205 అరబిందో. 236 181.4 శ్రీమాత ప్రార్థనలు-ధ్యానములు కమలాకర వేంకటరావు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 1987 275 25.00
9206 అరబిందో. 237 181.4 భారతీయ సంస్కృతీ పునాదులు కాకుమాను తారానాథ్ ది మదర్స్ ఇంటిగ్రెల్ స్కూల్, హైదరాబాద్ 2002 54 25.00
9207 అరబిందో. 238 181.4 శ్రీ అరవింద దర్శనము కాకుమాను తారానాథ్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2003 124 20.00
9208 అరబిందో. 239 181.4 మదర్, శ్రీఅరవిందుల జీవితం-సాధన డి. సత్యవాణి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 588 250.00
9209 అరబిందో. 240 181.4 విజ్ఞానమయ పురుషుడు (శ్రీఅరవింద యోగి) తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు రచయిత, తెనాలి 2011 240 100.00
9210 అరబిందో. 241 181.4 శ్రీఅరవిందుల తత్త్వచింతన తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 1998 61 10.00
9211 అరబిందో. 242 181.4 శ్రీఅరవిందుల తత్త్వదర్శనం వి. మన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటిగ్రల్ ఎడ్యుకేషన్ సోసైటీ, హైదరాబాద్ 2001 45 5.00
9212 అరబిందో. 243 181.4 శ్రీఅరవిందుల విశ్వదర్శనం కె.ఆర్. శ్రీనివాస అయ్యంగార్ శ్రీ అరవింద సోసైటీ, తెనాలి 1981 48 4.00
9213 అరబిందో. 244 181.4 శ్రీమాత సంగ్రహ సందేశం యమ్. పి. పండిట్ శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 2002 79 40.00
9214 అరబిందో. 245 181.4 శ్రీ అరవిందుని దర్శించిన భారతీయ సంస్కృతి చారుచంద్ర దత్త ది మదర్స్ ఇంటిగ్రెల్ స్కూల్, హైదరాబాద్ 1999 156 20.00
9215 అరబిందో. 246 181.4 శ్రీ అరబిందో పృధ్వి చేతనకై సాధన కోనేరు వేంకటేశ్వరరావు శ్రీమాతారవింద దివ్యజీవన కేంద్రం, కృష్ణా 2004 66 5.00
9216 అరబిందో. 247 181.4 అజ్ఞాన పాపాల మూలం చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీఅరవింద సొసైటీ కేంద్రం, ఏలూరు 1998 23 10.00
9217 అరబిందో. 248 181.4 శ్రీ అరవిందో మహాభినిష్ర్కమణం కె.వి. రావు శ్రీమాతారవింద దివ్యజీవన కేంద్రం, కృష్ణా 1998 20 5.00
9218 అరబిందో. 249 181.4 భారతదేశం జ్ఞానతేజముల పుణ్యభూమి శ్రీఅరవిందులు అరోభారతి ట్రస్ట్, పాండిచ్చేరి 1997 50 5.00
9219 అరబిందో. 250 181.4 దేవసంఘము వి. మన్మోహన్ రెడ్డి ది మదర్స్ ఇంటిగ్రెల్ స్కూల్, హైదరాబాద్ 2002 52 5.00
9220 అరబిందో. 251 181.4 ఏకాగ్రతను అలవరచుకొనుట ఎలా? శ్రీమాతారవిందులు అరోభారతి ట్రస్ట్, పాండిచ్చేరి 1998 38 5.00
9221 అరబిందో. 252 181.4 సచ్చిదానందం తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు నాగిరెడ్డి సేనారెడ్డి, హైదరాబాద్ 1997 38 10.00
9222 అరబిందో. 253 181.4 మనస్సు - దివ్యచైతన్యం తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు బి. రామకృష్ణశర్మ, హైదరబాద్ 1997 33 10.00
9223 అరబిందో. 254 181.4 జీవం తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు తెన్నేటి సీతారామశర్మ, హైదరాబాద్ 1997 38 10.00
9224 అరబిందో. 255 181.4 పదార్ధం తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు పి. అశోక రెడ్డి, హైదరాబాద్ 1997 46 10.00
9225 అరబిందో. 256 181.4 బ్రహ్మ-పురుషుడు-ఈశ్వరుడు తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు జె.బి. వెంకటరత్నం, హైదరాబాద్ 1997 29 10.00
9226 అరబిందో. 257 181.4 అతిమానస ఉషోదయము ... శ్రీ అరవిందో సొసైటీ, తెనాలి 1985 196 10.00
9227 అరబిందో. 258 181.4 నవయుగం దివ్యచైతన్యయుగం తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 2000 43 20.00
9228 అరబిందో. 259 181.4 నూతన యుగం ... శ్రీమాతారవింద దివ్యజీవన కేంద్రం, కృష్ణా ... 31 5.00
9229 అరబిందో. 260 181.4 నూతన చేతనకు నూతన విద్య శ్రీమాతారవిందులు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1991 99 10.00
9230 అరబిందో. 261 181.4 శ్రీమాతారవిందుల వెలుగులో పూర్ణవిద్యావిధానము కొంగర భాస్కరరావు రచయిత, తెనాలి 1990 82 15.00
9231 అరబిందో. 262 181.4 విద్య మానాప్రగడ శ్రీరాములు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి ... 308 30.00
9232 అరబిందో. 263 181.4 శ్రీ అరవిందుడు దివ్యజీవనము ... శ్రీఅరవింద సొసైటీ , తెనాలి ... 20 2.00
9233 అరబిందో. 264 181.4 దివ్యజీవన రహస్యము కేశవదేవ ఆచార్య శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1983 64 5.00
9234 అరబిందో. 265 181.4 అజ్ఞానావధులు-అతిమానసము అనిరుద్ధ ఎస్. స్వార్ట్ శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1983 43 3.00
9235 అరబిందో. 266 181.4 యోగసమన్వయ భూమిక శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1967 69 3.00
9236 అరబిందో. 267 181.4 అతిమానసిక వికాసము శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1987 52 4.00
9237 అరబిందో. 268 181.4 ఆధ్యాత్మిక కమ్యూనిజం చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీ అరవింద భవన్, గుంటూరు 1992 100 10.00
9238 అరబిందో. 269 181.4 పిల్లలను పెంచుట ఎట్లు? శ్రీమాతారవిందులు ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ స్టడీ, హైదరాబాద్ 1982 76 10.00
9239 అరబిందో. 270 181.4 ప్రార్ధన - జపము శ్రీమాతారవిందులు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, హన్మకొండ 1995 35 15.00
9240 అరబిందో. 271 181.4 భారత పునర్జన్మ శ్రీ అరవిందులు మీరా అదితి సెంటర్, మైసూర్ 1993 237 80.00
9241 అరబిందో. 272 181.4 భారత పునరుజ్జీవనం శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 1996 72 10.00
9242 అరబిందో. 273 181.4 మానవ పునరుజ్జీవనం శ్రీమతి రాథ బర్నియే తెలుగు దివ్యజ్ఞాన సమాఖ్య 1994 83 12.00
9243 అరబిందో. 274 181.4 అరో ప్రపంచం వి. మన్మోహన్ రెడ్డి ది మదర్స్ ఇంటిగ్రెల్ స్కూల్, హైదరాబాద్ 2004 79 12.00
9244 అరబిందో. 275 181.4 శ్రీమాతారవింద సందేశ తరంగిణి కొంగర భాస్కరరావు శ్రీ అరవింద విద్యాకేంద్రం, తెనాలి 2010 49 60.00
9245 అరబిందో. 276 181.4 శ్రీమాతారవింద సందేశ తరంగిణి కొంగర భాస్కరరావు శ్రీ అరవింద విద్యాకేంద్రం, తెనాలి 2010 49 60.00
9246 అరబిందో. 277 181.4 శ్రీ అరవింద జ్యోతి కొంగర భాస్కరరావు శ్రీ అరవింద విద్యాకేంద్రం, తెనాలి 2010 60 60.00
9247 అరబిందో. 278 181.4 శ్రీ అరవింద జ్యోతి కొంగర భాస్కరరావు శ్రీ అరవింద విద్యాకేంద్రం, తెనాలి 2010 60 60.00
9248 అరబిందో. 279 181.4 ఆధ్యాత్మిక విలువలతో ఆధునిక విద్య కొంగర భాస్కరరావు ది మదర్స్ ఇంటిగ్రెల్ స్కూల్, హైదరాబాద్ 2009 52 50.00
9249 అరబిందో. 280 181.4 దివ్యజీవన ప్రవక్త శ్రీ అరవిందులు కొంగర భాస్కరరావు సమతా ఇంటర్‌నేషనల్, పుదుచ్చేరి 2012 81 100.00
9250 అరబిందో. 281 181.4 యుగపురుషుడు శ్రీ అరవిందుడు చెలసాని నాగేశ్వరరావు రచయిత, కృష్ణా జిల్లా 1991 26 3.00
9251 అరబిందో. 282 181.4 ప్రకాశం, అనంత ప్రకాశం శ్రీ అరవిందులు శ్రీమాతారవింద దివ్యజీవన కేంద్రం, కృష్ణా 1995 67 2.00
9252 అరబిందో. 283 181.4 విప్లవ యెగీశ్వరుడు పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులు ఆంధ్రా బుక్ స్టాల్, నంద్యాల 1960 35 0.65
9253 అరబిందో. 284 181.4 శ్రీ అరవిందుల జీవిత గాధ ... శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచేరి 1988 160 15.00
9254 అరబిందో. 285 181.4 శ్రీ అరవిందులు మనోజ్ దాస్ సాహిత్య అకాడమి, న్యూడిల్లీ 1977 95 2.50
9255 అరబిందో. 286 181.4 శ్రీ అరవిందులు మనోజ్ దాస్ సాహిత్య అకాడమి, న్యూడిల్లీ 1987 103 5.00
9256 అరబిందో. 287 181.4 శ్రీ అరవింద జీవితము .... కోదండ రామారావు, చెన్నై 1942 254 6.00
9257 అరబిందో. 288 181.4 శ్రీ అరవిందుని జీవితము ... శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1948 238 3.50
9258 అరబిందో. 289 181.4 శ్రీ అరవింద జీవితము చతుర్వేదుల వెంకటకృష్ణయ్య శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 2007 233 55.00
9259 అరబిందో. 290 181.4 శ్రీ అరవింద జీవితము చతుర్వేదుల వెంకటకృష్ణయ్య శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1997 233 45.00
9260 అరబిందో. 291 181.4 శ్రీ అరవిందులు నవజాత నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1981 135 12.00
9261 అరబిందో. 292 181.4 దివ్యజీవనము పుస్తకం-1 శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద కేంద్రం, ఖాజీపాలెం 1982 92 2.50
9262 అరబిందో. 293 181.4 దివ్యజీవనము పుస్తకం-2, భాగం-1 శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద కేంద్రం, ఖాజీపాలెం 1985 91 4.50
9263 అరబిందో. 294 181.4 దివ్యజీవనము పుస్తకం-2, భాగం-2 శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద కేంద్రం, ఖాజీపాలెం 1988 116 6.00
9264 అరబిందో. 295 181.4 అతిమానస ఉషోదయము శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1973 240 2.50
9265 అరబిందో. 296 181.4 శ్రీ అరవిందుల సూక్తులు ... కమల పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 350 8.00
9266 అరబిందో. 297 181.4 శ్రీ అరవిందుల సూక్తులు 1వ భాగం కమలాకర వేంకటరావు కృష్ణా పబ్లి, పాండిచ్చేరి 1977 331 8.00
9267 అరబిందో. 298 181.4 శ్రీ అరవిందుల సూక్తులు 2వ భాగం కమలాకర వేంకటరావు శ్రీ అరవిందా సొసైటీ, తెనాలి 1974 420 9.00
9268 అరబిందో. 299 181.4 మానవ ఐక్యతాదర్శము శ్రీ అరవింద ఘోష్ శ్రీ అరవింద సర్కిల్, నిడదవోలు 1962 422 12.00
9269 అరబిందో. 300 181.4 నిగూఢ వేద రహస్యము శ్రీ అరవిందులు ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 460 25.00
9270 అరబిందో. 301 181.4 శ్రీ అరవింద వ్యాసావళి శ్రీ అరవిందులు చతుర్వేదుల వేంకటకృష్ణయ్య 1947 178 2.00
9271 అరబిందో. 302 181.4 శ్రీ అరవింద వ్యాసావళి శ్రీ అరవిందులు చతుర్వేదుల వేంకటకృష్ణయ్య 1940 194 1.00
9272 అరబిందో. 303 181.4 భృక్తరహిత తారక రాజ యోగము కొత్త రామకోటయ్య యోగసదనము, నిడుబ్రోలు 1971 195 2.00
9273 అరబిందో. 304 181.4 దయానంద్ శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1982 24 1.00
9274 అరబిందో. 305 181.4 నిద్ర-కలలు శ్రీమాతారవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1974 30 1.00
9275 అరబిందో. 306 181.4 అరవింద దర్శనము కాకుమాను తారానాథ్ ఆంధ్రగీర్వాణ విద్యాపీఠము 1972 116 2.00
9276 అరబిందో. 307 181.4 సాధన యమ్. పి. పండిట్ శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1980 64 3.00
9277 అరబిందో. 308 181.4 ఆధునిక రాజ్యాంగ తత్త్వానికి అరవిందుని తోడ్పాటు వసంతరావు రామకృష్ణారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1982 96 10.00
9278 అరబిందో. 309 181.4 కవితా దర్శనము పి. కొదండరామరావు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1982 24 1.25
9279 అరబిందో. 310 181.4 శ్రీఅరవిందుని గీతావ్యాసముల అపూర్వతా పరిచయము చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీ గంధం పేర్రాజు, ఏలూరు 1994 33 2.00
9280 అరబిందో. 311 181.4 శ్రీ అరవిందుని పురుషోత్తమతత్త్వము వేలూరి శివరామశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 84 2.50
9281 అరబిందో. 312 181.4 శ్రీ అరవింద దర్శనము వేలూరి చంద్రశేఖరం శ్రీ అరవింద సర్కిల్, ప్రొద్దుటూరు 1955 157 2.80
9282 అరబిందో. 313 181.4 శ్రీ అరవిందోపన్యాసము ... చతుర్వేదుల వేంకటకృష్ణయ్య 1947 30 0.60
9283 అరబిందో. 314 181.4 శ్రీ అరవిందోపన్యాసము ... చతుర్వేదుల వేంకటకృష్ణయ్య 1938 31 0.40
9284 అరబిందో. 315 181.4 ఉత్తరపారా ఉపన్యాసము శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1976 42 1.50
9285 అరబిందో. 316 181.4 యోగమూలము శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1978 172 6.00
9286 అరబిందో. 317 181.4 యోగమూలము శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1997 172 30.00
9287 అరబిందో. 318 181.4 జనని శ్రీ అరవిందులు చతుర్వేదుల వేంకటకృష్ణయ్య ... 61 2.00
9288 అరబిందో. 319 181.4 సాధన యమ్. పి. పండిట్ శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1984 127 1.50
9289 అరబిందో. 320 181.4 శ్రీకృష్ణుడు శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1988 88 6.00
9290 అరబిందో. 321 181.4 శ్రీ అరవిందుల సందేశమము-వారి ఆశ్రమము గడియారం వేంకట శేషశాస్త్రి శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1954 61 0.50
9291 అరబిందో. 322 181.4 శ్రీ అరవిందుని పురుషోత్తమతత్త్వము వేలూరు శివరామశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 83 2.50
9292 అరబిందో. 323 181.4 శ్రీమాతారవిందుల వెలుగులో కొంగర భాస్కరరావు ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ స్టడీ, హైదరాబాద్ 1980 24 2.00
9293 అరబిందో. 324 181.4 శ్రీ అరవిందుని వూర్ణయోగము వేలూరి చంద్రశేఖరం శ్రీ అరవింద సర్కిల్, నిడదవోలు 1968 115 5.00
9294 అరబిందో. 325 181.4 అమ్మ శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద భవన్, హైదరాబాద్ 1994 57 10.00
9295 అరబిందో. 326 181.4 అతిమానస ఉషోదయము శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1973 240 2.50
9296 అరబిందో. 327 181.4 అరవింద దర్శనము కాకుమాను తారానాథ్ ఆంధ్రగీర్వాణ విద్యాపీఠము 1972 116 2.00
9297 అరబిందో. 328 181.4 శ్రీమాతారవింద ప్రబోధగుచ్ఛము చక్కా సత్యనారాయణ శ్రీ అరవింద కేంద్రము, తాటిపత్రి 1971 88 2.00
9298 అరబిందో. 329 181.4 శ్రీ అరవిందులవారి ఆశ్రమము ... శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచ్చేరి 1995 49 10.00
9299 అరబిందో. 330 181.4 బంకిమ్-తిలక్-దయానంద్ శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచ్చేరి 1982 69 2.50
9300 అరబిందో. 331 181.4 బంకిమ్-తిలక్-దయానంద్ శ్రీ అరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచ్చేరి 1982 69 2.50
9301 అరబిందో. 332 181.4 శ్రీ అరవిందులవారి ఆశ్రమము ... శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచ్చేరి 2009 72 32.00
9302 అరబిందో. 333 181.4 శ్రీ అరవిందులవారి ఆశ్రమము ... శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచ్చేరి 2005 72 32.00
9303 అరబిందో. 334 181.4 భారతం, ఆమె భవితవ్యం చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీమాతారవింద దివ్యజీవన కేంద్రం, కృష్ణా 1996 73 2.00
9304 అరబిందో. 335 181.4 మాతృశ్రీ శ్రీఅరవిందులు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1995 64 5.00
9305 అరబిందో. 336 181.4 ఎవరీ మాత? ... శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1969 250 10.00
9306 అరబిందో. 337 181.4 శ్రీ మృణాళినీ దేవి నిరోద్ బరన్ శ్రీ అరవిందా సర్కిల్, కొవ్వూరు 1988 64 5.00
9307 అరబిందో. 338 181.4 శ్రీమాతారవిందుల అద్భుత అనుగ్రహము మల్లెల రాజేశ్వర శర్మ శ్రీ అరవింద కేంద్రము, తాటిపత్రి 1999 253 70.00
9308 అరబిందో. 339 181.4 అర్క (శ్రీమాతారవిందుల దివ్యసందేశం) ... శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి 1993 112 2.50
9309 అరబిందో. 340 181.4 ద మదర్ (సావనీర్) ... శ్రీ అరవిందో సొసైటీ, గుంటూరు 1990 94 5.00
9310 అరబిందో. 341 181.4 శ్రీ అరవిందార్చన ప్రథమ సం. ... చతుర్వేదుల వేంకటకృష్ణయ్య 1947 95 2.50
9311 అరబిందో. 342 181.4 శ్రీ అరవిందార్చన ద్వితీయ సం. ... చతుర్వేదుల వేంకటకృష్ణయ్య 1949 96 2.50
9312 అరబిందో. 343 181.4 అరో-మీరా ... శ్రీ అరవింద ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1997 63 50.00
9313 అరబిందో. 344 181.4 అరోమా (సావనీర్) ... శ్రీ అరవింద సొసైటీ, గుంటూరు 1991 52 10.00
9314 అరబిందో. 345 181.4 శ్రీ అరవిందులు ఎవరు? మానాప్రగడ శ్రీరాములు శ్రీ అరవింద కేంద్రము, కొవ్వూరు 2005 44 5.00
9315 అరబిందో. 346 181.4 శ్రీ అరవిందుల కర్మధార మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పుదుచ్చేరి ... 131 12.00
9316 అరబిందో. 347 181.4 శ్రీ అరవింద ప్రభ (సావనీర్) ... శ్రీమాతారవింద దివ్యజీవన కేంద్రం, కృష్ణా 1998 81 60.00
9317 అరబిందో. 348 181.4 Sri Aurobindo Mandir Third Annual Sri Aurobindo Sri Aurobindo Pathamandir, Kolkata 1944 144 20.00
9318 అరబిందో. 349 181.4 Sri Aurobindo Circle Thirteenth Number Sri Aurobindo Sri Aurobindo Society, Pondicherry 1974 181 75.00
9319 అరబిందో. 350 181.4 Sri Aurobindo And his Ashram Sri Aurobindo Sri Aurobindo Society, Pondicherry 1985 45 25.00
9320 అరబిందో. 351 181.4 Auroville The City of Dawn Sri Aurobindo Sri Aurobindo Centre, New Delhi 1996 202 60.00
9321 అరబిందో. 352 181.4 Sri Aurobindo LION Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1989 148 175.00
9322 అరబిందో. 353 181.4 Sri Aurobindo on Indian Art Elisabeth Beck Mapin Pub., pvt.Ltd., India 1999 228 700.00
9323 J.K.Murti. 1 181.4 J. Krishnamurti A Biography Pupul Jayakar Penguin books, New Delhi 1987 518 200.00
9324 J.K.Murti. 2 181.4 On Love and Loneliness J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1993 155 60.00
9325 J.K.Murti. 3 181.4 The Flight of the Eagle J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1997 159 75.00
9326 J.K.Murti. 4 181.4 The Flame of Attention J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1997 112 60.00
9327 J.K.Murti. 5 181.4 What are you Doing with Your Life? J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2004 196 100.00
9328 J.K.Murti. 6 181.4 Talks with Students, Varanasi 1954 J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2001 204 25.00
9329 J.K.Murti. 7 181.4 The Last Talks J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2010 100 80.00
9330 J.K.Murti. 8 181.4 J. Krishnamurti Foundation India J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 22 10.00
9331 J.K.Murti. 9 181.4 The Light of Krishnamurti Gabriele Blackburn Book Faith India, Delhi 1996 235 30.00
9332 J.K.Murti. 10 181.4 The First and Last Freedom J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2001 264 75.00
9333 J.K.Murti. 11 181.4 Tradition and Revolution J. Krishnamurti Sangam Books, New Delhi 1974 357 10.00
9334 J.K.Murti. 12 181.4 Krishnamurti's Note Book J. Krishnamurti Victor Gollancz Ltd., London 1977 252 30.00
9335 J.K.Murti. 13 181.4 Commentaries on Living J. Krishnamurti Victor Gollancz Ltd., London 1969 254 30.00
9336 J.K.Murti. 14 181.4 J. Krishnamurti & The Nameless Experience Rohit Mehta Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1979 495 45.00
9337 J.K.Murti. 15 181.4 The Kitchen Chronicles: 1001 Lunches with J.K Michael Krohnen Penguin books, New Delhi 1997 300 295.00
9338 J.K.Murti. 16 181.4 Talks by Krishnamurti Krishnamurti Writings, London 1961 139 3.00
9339 J.K.Murti. 17 181.4 Talks by Krishnamurti in Europe Krishnamurti Writings, London 1962 155 3.25
9340 J.K.Murti. 18 181.4 Letters to The Schools J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1989 103 35.00
9341 J.K.Murti. 19 181.4 Questions and Answers J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1988 107 25.00
9342 J.K.Murti. 20 181.4 A Timeless Spring J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2001 216 140.00
9343 J.K.Murti. 21 181.4 The Way of Intelligence J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1993 215 100.00
9344 J.K.Murti. 22 181.4 Within the Mind J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1983 185 40.00
9345 J.K.Murti. 23 181.4 On Relationship J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2000 164 60.00
9346 J.K.Murti. 24 181.4 Mind without Measure J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1996 133 10.00
9347 J.K.Murti. 25 181.4 Krishnamurti Reader Mary Lutyens Penguin books, New Delhi 1982 250 80.00
9348 J.K.Murti. 26 181.4 The Second Penguin Krishnamurti Reader Mary Lutyens Penguin books, New Delhi 1973 318 60.00
9349 J.K.Murti. 27 181.4 Beginnings of Learning J. Krishnamurti Penguin books, New Delhi 1978 261 80.00
9350 J.K.Murti. 28 181.4 The Mind of J. Krishnamurti Luis S.R. Vas Jaico Pub., Mumbai 1993 319 65.00
9351 J.K.Murti. 29 181.4 Freedom from the Known J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2010 187 50.00
9352 J.K.Murti. 30 181.4 Krishnamurti's Note Book J. Krishnamurti Perennial Library, New York 1978 252 20.00
9353 J.K.Murti. 31 181.4 Freedom from the Known J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2004 171 20.00
9354 J.K.Murti. 32 181.4 Tradition and Revolution J. Krishnamurti Sangam Books, New Delhi 1974 357 10.00
9355 J.K.Murti. 33 181.4 Conversations J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1970 72 10.00
9356 J.K.Murti. 34 181.4 The Wholeness of Life J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1978 254 24.00
9357 J.K.Murti. 35 181.4 The Mind of J. Krishnamurti Luis S.R. Vas Jaico Pub., Mumbai 1971 319 10.00
9358 J.K.Murti. 36 181.4 Beyond Violence J. Krishnamurti B.I. Publications, Mumbai 1986 175 10.00
9359 J.K.Murti. 37 181.4 Krishnamurti: The Years fulfillment Mary Lutyens Avon Books, New York 1984 248 50.00
9360 J.K.Murti. 38 181.4 Talks And Dialogues J. Krishnamurti Avon Books, New York 1983 252 60.00
9361 J.K.Murti. 39 181.4 The Awakening of Intelligence J. Krishnamurti Avon Books, New York 1976 507 45.00
9362 J.K.Murti. 40 181.4 A Study of J. Krishnamurti Sumedha Vimalaksha 1966 10 2.00
9363 J.K.Murti. 41 181.4 What does freedom mean? J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 2004 28 60.00
9364 J.K.Murti. 42 181.4 Education and the Significance of Life J. Krishnamurti B.I. Publications, Mumbai 1973 128 10.00
9365 J.K.Murti. 43 181.4 J.Krishnamurti M.V.R. Prasad Swati Pub., Vijayawada 1983 99 9.00
9366 J.K.Murti. 44 181.4 The Wholeness of Life J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1982 254 24.00
9367 J.K.Murti. 45 181.4 Krishnamurti The Years of Awakening Mary Lutyens Krishnamurti Foundation, India 1975 287 20.00
9368 J.K.Murti. 46 181.4 On Learning J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 25 5.00
9369 J.K.Murti. 47 181.4 Sri Lanka Talks 1980 J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1988 45 5.00
9370 J.K.Murti. 48 181.4 J. Krishnamurti things of the Mind Brij B. Khare Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1988 184 45.00
9371 J.K.Murti. 49 181.4 Exploration into insight J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1982 208 20.00
9372 J.K.Murti. 50 181.4 Beyond Violence J. Krishnamurti B.I. Publications,Mumbai 1973 175 10.00
9373 J.K.Murti. 51 181.4 Commentaries on Living J. Krishnamurti B.I. Publications, Mumbai 1972 254 6.50
9374 J.K.Murti. 52 181.4 Commentaries on Living 2nd Series J. Krishnamurti B.I. Publications, Mumbai 1972 242 6.50
9375 J.K.Murti. 53 181.4 Commentaries on Living 2nd Series J. Krishnamurti Victor Gollancz Ltd., London 1959 242 16.00
9376 J.K.Murti. 54 181.4 Commentaries on Living 3rd Series J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1972 382 50.00
9377 J.K.Murti. 55 181.4 Krishnamurti to Himself J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1987 197 90.00
9378 J.K.Murti. 56 181.4 Krishnamurti's Note Book J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1998 252 65.00
9379 J.K.Murti. 57 181.4 A Short Biography of Annie Besant C. Jinarajadasa The Theosophical Pub., Chennai 2000 51 15.00
9380 J.K.Murti. 58 181.4 Annie Besant C.P. Ramaswami Aiyar Publishing Division, govt.,India 1992 144 27.00
9381 J.K.Murti. 59 181.4 Annie Besant Sri Prakasa Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1954 173 1.50
9382 J.K.Murti. 60 181.4 Annie Besant. A Character Sketch W.T. Stead The Theosophical Pub., Chennai 1993 100 30.00
9383 J.K.Murti. 61 181.4 In The Outer Court Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1955 132 10.00
9384 J.K.Murti. 62 181.4 Thought Power Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1952 128 10.00
9385 J.K.Murti. 63 181.4 Death and After? Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1991 100 5.00
9386 J.K.Murti. 64 181.4 Reincarnation Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1985 95 5.00
9387 J.K.Murti. 65 181.4 Dharma Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1973 72 5.00
9388 J.K.Murti. 66 181.4 Karma Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1959 83 5.00
9389 J.K.Murti. 67 181.4 A Study in Consciousness Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1987 372 20.00
9390 J.K.Murti. 68 181.4 Yogi Philosophy & Oriental Occulitism Yogi Ramacharaka L.N. Fowler & Co., London 1917 270 10.00
9391 J.K.Murti. 69 181.4 An Introduction to Yoga Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1972 167 10.00
9392 J.K.Murti. 70 181.4 A Bird's eye view of India's Past Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1930 66 2.00
9393 J.K.Murti. 71 181.4 Hints on the Study of the Bhagavadgita Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 2001 158 50.00
9394 J.K.Murti. 72 181.4 Guide and index Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 224 20.00
9395 J.K.Murti. 73 181.4 Karma Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1947 81 2.00
9396 J.K.Murti. 74 181.4 Death and After? Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1991 100 5.00
9397 J.K.Murti. 75 181.4 Talks on the Path of Occultism V-I Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1998 474 75.00
9398 J.K.Murti. 76 181.4 Talks on the Path of Occultism V-II Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1998 417 75.00
9399 J.K.Murti. 77 181.4 Talks on the Path of Occultism V-III Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1998 472 75.00
9400 J.K.Murti. 78 181.4 Studies in Occultism H.P. Blavatsky The Theosophical Pub., Chennai 212 60.00
9401 J.K.Murti. 79 181.4 The Work of the Student on the Probationary path C. Jinarajadasa C. Subbarayudu, Chennai 1944 42 5.00
9402 J.K.Murti. 80 181.4 The Astral Plane C. W. Leadbeater The Theosophical Pub., Chennai 1984 183 18.00
9403 J.K.Murti. 81 181.4 The Devachanic Plane C. W. Leadbeater The Theosophical Pub., Chennai 1984 132 25.00
9404 J.K.Murti. 82 181.4 The Masters and The Path C. W. Leadbeater The Theosophical Pub., Chennai 2002 322 120.00
9405 J.K.Murti. 83 181.4 Universal Theosophy Robert Crosbie Theosophy Company, India 1967 171 75.00
9406 J.K.Murti. 84 181.4 The Ocean of Theosophy William Q. Judge Theosophy Company, India 1991 182 100.00
9407 J.K.Murti. 85 181.4 Adyar Historical Notes and Features up to 1934 C. Jinarajadasa The Theosophical Pub., Chennai 1999 54 30.00
9408 J.K.Murti. 86 181.4 A Short History of The Theosophical Society Josephine Ransom The Theosophical Pub., Chennai 1989 591 60.00
9409 J.K.Murti. 87 181.4 Theosophy Explained in Questions & Answers P. Pavri The Theosophical Pub., Chennai 1925 545 6.00
9410 J.K.Murti. 88 181.4 Life And Its Spirals E.W. Prestion The Theosophical Pub., Chennai 2001 167 60.00
9411 J.K.Murti. 89 181.4 A Gesture of Co-operation with Krishnaji's work R.A. Rairikar, Poona 1963 122 3.00
9412 J.K.Murti. 90 181.4 Conversation with J. Krishnamurti C. L. Nahal Arya Book Depot, New Delhi 1965 56 5.00
9413 J.K.Murti. 91 181.4 Freedom from the Known J. Krishnamurti Victor Gollancz Ltd., London 1969 124 6.00
9414 J.K.Murti. 92 181.4 Krishnamurti and The Unity of Man Carlo Suares Chetana, Mumbai 1953 212 6.50
9415 J.K.Murti. 93 181.4 Krishnamurti and the Experience of the Silent Mind A.D. Dhopeshwarkar Chetana, Mumbai 1956 184 4.50
9416 J.K.Murti. 94 181.4 J. Krishnamurti's Notebook J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 252 26.00
9417 J.K.Murti. 95 181.4 Krishnamurti the Man and his Teaching Rene Fouere Chetana, Mumbai 1952 73 2.00
9418 J.K.Murti. 96 181.4 Trying to Be in Tune with Krishnamurti(P-1) Alone Udonath Vanita Pub., Pune 1976 141 6.00
9419 J.K.Murti. 97 181.4 Trying to Be in Tune with Krishnamurti(P-2) Alone Udonath Vanita Pub., Pune 1977 136 6.00
9420 J.K.Murti. 98 181.4 This Matter of Culture J. Krishnamurti Victor Gollancz Ltd., London 1965 224 22.00
9421 J.K.Murti. 99 181.4 J. Krishnamurti Extracts from his Talks&Writings J. Krishnamurti Star Publishing Trust 1944 17 1.00
9422 J.K.Murti. 100 181.4 No-Man's-Land The Theosophical Pub., Chennai 91 20.00
9423 J.K.Murti. 101 181.4 The Astral Plane C. W. Leadbeater The Theosophical Pub., Chennai 124 6.00
9424 J.K.Murti. 102 181.4 Practical Occultism H.P. Blavatsky The Theosophical Pub., Chennai 1972 106 12.00
9425 J.K.Murti. 103 181.4 Science and Occultism I. K. Taimni The Theosophical Pub., Chennai 9426 J.K.Murti. 104 181.4 Clairvoyance C. W. Leadbeater The Theosophical Pub., Chennai 1974 226 5.00
9427 J.K.Murti. 105 181.4 Studies in Esoteric Wisdom S. Subramanya Iyer Author 1977 63 5.00
9428 J.K.Murti. 106 181.4 Sanathana Dharma The Theosophical Pub., Chennai 1980 300 30.00
9429 J.K.Murti. 107 181.4 Tact 1990- 1& 2 The Theosophical Pub., Chennai 1990 32 6.00
9430 J.K.Murti. 108 181.4 Sri Krishna Theosophical Lodge 110th Year Celebrations Vamsi The Theosophical Pub., Chennai 1992 40 10.00
9431 J.K.Murti. 109 181.4 Origin and Beginnings of The Theosophical Society P. Tammiraju Vasista Theosophical pub, Narsapur 1975 32 2.00
9432 J.K.Murti. 110 181.4 Essentials of Occult Chemistry Hari Jeevan Arnikar The Theosophical Pub., Chennai 2000 122 90.00
9433 J.K.Murti. 111 181.4 Daily News Bulletin The Theosophical Pub., Chennai 1998 24 8.00
9434 J.K.Murti. 112 181.4 International Co-Freemasonry Le Droit Humain Adyar, Chennai 1954 129 5.00
9435 J.K.Murti. 113 181.4 The Voice of the Silence H.P. Blavatsky Theosophy Company, India 1984 79 5.00
9436 J.K.Murti. 114 181.4 The Esoteric School of Theosophy H.P. Blavatsky William McClellan & Co., Glasgow 1921 180 5.00
9437 J.K.Murti. 115 181.4 Awakening to Truth N C Ramanujachary Prapti Books, Chennai 2008 89 100.00
9438 J.K.Murti. 116 181.4 The Kingdom of the Gods Geoffrey Hodson The Theosophical Pub., Chennai 1952 272 100.00
9439 J.K.Murti. 117 181.4 The Secret Doctrine V-1 H.P. Blavatsky The Theosophical Pub., Chennai 1978 696 100.00
9440 J.K.Murti. 118 181.4 The Secret Doctrine V-2 H.P. Blavatsky The Theosophical Pub., Chennai 1979 817 110.00
9441 J.K.Murti. 119 181.4 The Secret Doctrine General Index H.P. Blavatsky The Theosophical Pub., Chennai 1979 520 110.00
9442 J.K.Murti. 120 181.4 The Book of Life J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation, India 1982 10 2.00
9443 J.K.Murti. 121 181.4 One Thousand Moons J.K.M at 85 N. Abrams, Inc., pub., N.Y 1985 123 150.00
9444 J.K.Murti. 122 181.4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవన దర్శనము జె. శ్రీ రఘుపతిరావు బి.ఎ.కె. పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1990 352 50.00
9445 J.K.Murti. 123 181.4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవన మార్గం-జీవితం, బోధనలు అబ్బూరి ఛాయాదేవి సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 149 95.00
9446 J.K.Murti. 124 181.4 కొత్తకోణంలో కృష్ణమూర్తి శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం, సికింద్రాబాద్ 2006 224 100.00
9447 J.K.Murti. 125 181.4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవితము-భాషణము జె. శ్రీ రఘుపతిరావు బి.ఎ.కె. పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1993 44 10.00
9448 J.K.Murti. 126 181.4 గురువూ నీవే, శిష్యుడూ నీవే నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ జె. కె. కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1999 75 20.00
9449 J.K.Murti. 127 181.4 గురువూ నీవే, శిష్యుడూ నీవే నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ జె. కె. కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1999 75 20.00
9450 J.K.Murti. 128 181.4 ఈ విషయమై ఆలోచించండి జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, చెన్నై 1991 167 20.00
9451 J.K.Murti. 129 181.4 ఈ విషయమై ఆలోచించండి జె. కృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లి., హైదరాబాద్ 1991 231 75.00
9452 J.K.Murti. 130 181.4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవన దర్శనము జె. శ్రీ రఘుపతిరావు జయంతి పబ్లి., విజయవాడ 1994 280 50.00
9453 J.K.Murti. 131 181.4 కృష్ణమూర్తి తత్త్వం కె. కృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 205 50.00
9454 J.K.Murti. 132 181.4 స్వీయ జ్ఞానం జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, మద్రాసు 2001 166 75.00
9455 J.K.Murti. 133 181.4 వ్యాసాలు జె. కృష్ణమూర్తి ప్రాప్తి బుక్స్, మద్రాసు 1989 75 50.00
9456 J.K.Murti. 134 181.4 స్పందన జె.కె. మూర్తి జీవితం-తత్త్వం కె. కె. రామానుజాచార్యులు ప్రాప్తి బుక్స్, చెన్నై 1990 185 60.00
9457 J.K.Murti. 135 181.4 తెలివిడి నుండి స్వేచ్ఛ జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్,చెర్న్నై 1990 133 30.00
9458 J.K.Murti. 136 181.4 మన జీవితాలు-జె.కె. మూర్తి వ్యాఖ్యానాలు జె. కృష్ణమూర్తి ప్రగతి పబ్లి, హైదరాబాద్ 2001 324 125.00
9459 J.K.Murti. 137 181.4 మన జీవితాలు-జె.కె. మూర్తి వ్యాఖ్యానాలు జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, మద్రాసు 1997 326 85.00
9460 J.K.Murti. 138 181.4 ముందున్న జీవితం జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, మద్రాసు 1991 292 60.00
9461 J.K.Murti. 139 181.4 మానవ పునరుజ్జీవనం రాథ బర్నియే తెలుగు దివ్యజ్ఞాన సమాఖ్య 1994 83 12.00
9462 J.K.Murti. 140 181.4 స్వేచ్చ. ఆదిలోనూ-అంతంలోనూ జె. కృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లి., హైదరాబాద్ 2002 231 100.00
9463 J.K.Murti. 141 181.4 ధ్యాన పుష్పం జె. కృష్ణమూర్తి జనశ్రుతి పబ్లి., తిరుపతి 2001 100 35.00
9464 J.K.Murti. 142 181.4 శ్రీలంక సంభాషణలు జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, చెన్నై 1980 64 20.00
9465 J.K.Murti. 143 181.4 మన సమస్యలు-కృష్ణాజీ సమాధానాలు అబ్బూరి ఛాయాదేవి జె. కె. కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1997 50 25.00
9466 J.K.Murti. 144 181.4 పూర్ణంగా జీవించేది ఎలా... జె. కృష్ణమూర్తి తెలుగు దివ్యజ్ఞాన సమాఖ్య 2002 167 50.00
9467 J.K.Murti. 145 181.4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్వంలో, నవ్యత-నాణ్యత జె. శ్రీ రఘుపతిరావు జయంతి పబ్లి., విజయవాడ 1994 96 15.00
9468 J.K.Murti. 146 181.4 విద్య: అందు జీవితమునకు గల ప్రాధాన్యము జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, చెన్నై 2000 122 40.00
9469 J.K.Murti. 147 181.4 నిరంతర సత్యాన్వేషి జి.కె. మూర్తి తత్త్వదర్శన శ్రీవిరించి జయంతి పబ్లి., విజయవాడ 2003 100 20.00
9470 J.K.Murti. 148 181.4 నీవే ప్రపంచం జె. కృష్ణమూర్తి ప్రగతి పబ్లి, హైదరాబాద్ 2002 124 50.00
9471 J.K.Murti. 149 181.4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అవగాహన జె. శ్రీ రఘుపతిరావు జయంతి పబ్లి., విజయవాడ 1994 103 15.00
9472 J.K.Murti. 150 181.4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్వంలో, నవ్యత-నాణ్యత జె. శ్రీ రఘుపతిరావు జయంతి పబ్లి., విజయవాడ 1994 96 15.00
9473 J.K.Murti. 151 181.4 జిడ్డు కృష్ణముర్తి తత్త్వ దర్శనం శ్రీవిరించి జయంతి పబ్లి., విజయవాడ 1995 108 15.00
9474 J.K.Murti. 152 181.4 జిడ్డు కృష్ణముర్తి తత్త్వ దర్శనం శ్రీవిరించి జయంతి పబ్లి., విజయవాడ 1992 108 15.00
9475 J.K.Murti. 153 181.4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్వంలో, నవ్యత-నాణ్యత జె. శ్రీ రఘుపతిరావు ఎ.బి.సి.పబ్లిషర్స్, తిరుపతి 1992 92 19.00
9476 J.K.Murti. 154 181.4 చేతన జె.కె. మూర్తి బోధనాధార అరుణా మోహన్ తి.తి.దే. 1996 100 25.00
9477 J.K.Murti. 155 181.4 చేతన జె.కె. మూర్తి బోధనాధార అరుణా మోహన్ తి.తి.దే. 1996 100 25.00
9478 J.K.Murti. 156 181.4 విద్య జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి స్టడీ సెంటర్, గుంటూరు 1997 123 40.00
9479 J.K.Murti. 157 181.4 జె.కృష్ణమూర్తి తత్త్వం చివరకు మిగిలేది నవల ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 55 6.00
9480 J.K.Murti. 158 181.4 విడుదల జె. కృష్ణమూర్తి కనకదుర్గా రామచంద్రన్, చెన్నై 1982 176 8.00
9481 J.K.Murti. 159 181.4 విడుదల జె. కృష్ణమూర్తి కనకదుర్గా రామచంద్రన్,చెన్నై 1982 176 8.00
9482 J.K.Murti. 160 181.4 జీవన వ్యాఖ్యలు జె. కృష్ణమూర్తి ఎం. శేషాచలం అండ్ కం., చెన్నై 1974 104 3.50
9483 J.K.Murti. 161 181.4 విద్య: జీవితార్థము జె. కృష్ణమూర్తి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం ... 177 8.00
9484 J.K.Murti. 162 181.4 గురు పదసన్నిధి జె. కృష్ణమూర్తి థియోసాఫికల్ సొసైటీ, సికింద్రాబాద్ 1990 31 5.00
9485 J.K.Murti. 163 181.4 గుప్త విద్య ఒక పరిచయము యం. శ్రీరామకృష్ణ రచయిత, గుంటూరు 1990 133 25.00
9486 J.K.Murti. 164 181.4 ప్రభు పాద పద్మముల దివ్యసన్నిధి జె. కృష్ణమూర్తి ... 1998 19 5.00
9487 J.K.Murti. 165 181.4 ఆత్మనిష్ఠాభివృద్ధి ఆనీబిసెంటు దివ్యజ్ఞాన చంద్రికా మండలి, విజయవాడ 1947 18 0.03
9488 J.K.Murti. 166 181.4 అంతరంగ పరిపాలక వర్గము ఆనీబిసెంటు థియోసాఫికల్ సొసైటీ, చెన్నై 1946 108 2.00
9489 J.K.Murti. 167 181.4 దివ్యజ్ఞానము -దివ్యజ్ఞాన సమాజము పాణ్యం రామనాథ శాస్త్రి తెలుగు దివ్యజ్ఞాన సమాఖ్య, నెల్లూరు 2000 91 20.00
9490 J.K.Murti. 168 181.4 దివ్యజ్ఞానము -దివ్యజ్ఞాన సమాజము పాణ్యం రామనాథ శాస్త్రి రాయలసీమ థియసాఫికల్ ఫెడరేషన్ 1984 106 10.00
9491 J.K.Murti. 169 181.4 దివ్యజ్ఞాన ప్రబోధిని గుంటూరు వెంకట సుబ్బారావు థియోసాఫికల్ పబ్లి., చెన్నై 1942 208 1.00
9492 J.K.Murti. 170 181.4 దివ్యజ్ఞానము సరళ జీవనం యన్. సి. రామానుజాచార్యులు ఆనంద దివ్యజ్ఞాన సమాజ శాఖ, తాడేపల్లిగూడెం 2002 74 15.00
9493 J.K.Murti. 171 181.4 బ్లావెట్స్కీ ముచ్చట్లు ఏ.యల్.యన్. రావు ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్టు, విశాఖపట్నం 2002 168 30.00
9494 J.K.Murti. 172 181.4 మేడం హెచ్. పి.బ్లావట్‌స్కీ జీవితం-తత్త్వం శ్రీవిరించి ప్రాప్తి బుక్స్, చెన్నై 2001 142 35.00
9495 J.K.Murti. 173 181.4 మేడమ్ బ్లావెట్ స్కీ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్టు, విశాఖపట్నం 1988 44 3.00
9496 J.K.Murti. 174 181.4 బ్లావెట్స్కీ కథలు-గాథలు ఏ.యల్.యన్. రావు ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్టు, విశాఖపట్నం 2006 160 35.00
9497 J.K.Murti. 175 181.4 దివ్యజ్ఞానము-హెచ్.పి. బ్లావట్ స్కీ శ్రీవిరించి ప్రాప్తి బుక్స్, చెన్నై ... 108 20.00
9498 J.K.Murti. 176 181.4 మాడం బ్లవట్ స్కీ శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం, సికింద్రాబాద్ 2009 184 100.00
9499 J.K.Murti. 177 181.4 మేడమ్ బ్లావెట్స్కీ సీక్రెట్ డాక్ర్టిన్ ఉపన్యాసాలు-2 యం. శ్రీరామకృష్ణ విశ్వకర్మ పబ్లి. భీమవరం 2002 94 40.00
9500 J.K.Murti. 178 181.4 పరమగురువుకొఱకన్వేషణము సి. జినరాజదాసా సి. సుబ్బారాయుడు, చెన్నై 1945 32 1.00