వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -17

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
8001 తత్వము. 37 181 ప్రాక్పశ్చిమ దర్శనాలు రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ చరితా ప్రచురణలు 1996 402 50.00
8002 తత్వము. 38 181 ప్రాక్పశ్చిమ తత్త్వసాస్త్ర చరిత్ర (ప్రథమ) సరిపెల్ల విశ్వనాథ శాస్త్రి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1961 669 10.00
8003 తత్వము. 39 181 ప్రాక్పశ్చిమ తత్త్వసాస్త్ర చరిత్ర (ద్వితీయ) సరిపెల్ల విశ్వనాథ శాస్త్రి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1962 628 10.00
8004 తత్వము. 40 181 ఇస్లామ్ దర్శనము ఎన్. ఆలమ్ కుంద్ మిరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 58 2.00
8005 వేదాంతం. 679 181.48 సమయదానమే యుగధర్మము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 49 5.00
8006 వేదాంతం. 680 181.48 సృష్టికర్త పరమ ప్రసాదం ప్రఖర ప్రజ్ఞ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 51 5.00
8007 వేదాంతం. 681 181.48 ప్రతిభావంతులకు మహాకాలుని పిలుపు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 44 4.00
8008 వేదాంతం. 682 181.48 సంజీవనీ విద్య యొక్క విస్తృత రూపము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 38 2.00
8009 వేదాంతం. 683 181.48 చదువే కాదు-విద్య కూడా శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 36 2.00
8010 వేదాంతం. 684 181.48 నూతన సృష్టికి మహాకాలుని తయారీ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ 2007 38 4.00
8011 వేదాంతం. 685 181.48 మనఃస్థితి మారితే, పరిస్థితులు మారుతాయి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 48 4.00
8012 వేదాంతం. 686 181.48 మహిళా జాగరణోద్యమం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 40 3.00
8013 వేదాంతం. 687 181.48 యుగేచ్ఛ-ప్రతిభా పరిష్కారము-1 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 55 4.00
8014 వేదాంతం. 688 181.48 యుగేచ్ఛ-ప్రతిభా పరిష్కారము-2 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 54 4.00
8015 వేదాంతం. 689 181.48 21వ శతాబ్ది-ఉజ్జల భవిష్యత్తు-1 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 55 4.00
8016 వేదాంతం. 690 181.48 21వ శతాబ్ది-ఉజ్జల భవిష్యత్తు-2 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 55 4.00
8017 వేదాంతం. 691 181.48 నేటి సమస్యలు-రేపటి సమాధానాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 43 4.00
8018 వేదాంతం. 692 181.48 శ్రీమద్రామానుజుని ప్రభావము-దివ్య ప్రబోధనలు వి.టి. శేషాచార్యులు రచయిత, వేటపాలెం 1985 96 15.00
8019 వేదాంతం. 693 181.48 Whispers from Eternity Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 1976 192 7.50
8020 వేదాంతం. 694 181.48 Spirit And The Mind H. Sandweiss Sri Sathya Sai Books & Pub.,Prasanti Nilayam 1985 320 31.00
8021 వేదాంతం. 695 181.48 Shree Life and Work Werner Metzger Kant Dabholkar, Pune 1984 208 25.00
8022 వేదాంతం. 696 181.48 The Art of Conscious Living Vikas Malkani A Sterling Paperback, New Delhi 2002 245 225.00
8023 వేదాంతం. 697 181.48 Integral Humanism Kandarpa Ramachandra RAC Academy of integral Humanism 1995 404 400.00
8024 వేదాంతం. 698 181.48 Vishwaroop Darshan Vishweshwaraiah A Rishi Vachan Turst, Bombay 1999 383 200.00
8025 వేదాంతం. 699 181.48 My Master Parthasarathi Rajagopalachari Sri Ram Chandra Mission, USA 1995 172 60.00
8026 వేదాంతం. 700 181.48 Bhakti Schools of Vedanta Swami Tapasyananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 1994 364 100.00
8027 వేదాంతం. 701 181.48 The Stories of Samarth Ramdas Ramesh Mudholkar Anmol Prakashan, Pune 1998 32 10.00
8028 వేదాంతం. 702 181.48 The Divine Life Swami Ramdas Anandashram 196 45.00
8029 వేదాంతం. 703 181.48 Essential Unity of All Religions Bhagavan Das Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 904 7.50
8030 వేదాంతం. 704 181.48 Spiritual Experiences Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1981 302 15.00
8031 వేదాంతం. 705 181.48 The Science of Pranayama Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1978 128 8.00
8032 Hindu Matam.80 294.5 Hindu Thology W.J. Wilkins Rupa & Co., New Delhi 1988 499 30.00
8033 Hindu Matam.81 294.5 The Essentials of Hinduism Swami Bhaskarananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1994 233 55.00
8034 Hindu Matam.82 294.5 The Hindu Vision Anantanand Rambachan Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1994 50 75.00
8035 Hindu Matam.83 294.5 Hinduism And Other World Religions B. Govinda Row T.T.D. 304 10.00
8036 Hindu Matam.84 294.5 Hinduism Swami Nikhilananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1982 189 14.00
8037 Hindu Matam.85 294.5 Hinduism Swami Nikhilananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1982 189 14.00
8038 Hindu Matam.86 294.5 Essays on Hinduism Karan Singh Ratna Sagar P. Ltd., Delhi 1995 190 20.00
8039 Hindu Matam.87 294.5 The Spiritual Heritage of India Swami Prabhavananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 1981 374 18.00
8040 Hindu Matam.88 294.5 Hindu Dharma M.K. Gandhi Navajivan Pub., Ahmadabad 1958 395 4.00
8041 Hindu Matam.89 294.5 The Symbolism of Hindu Gods And Rituals A. Parthasarathy Vedanta Life Institute, Bombay 1994 158 100.00
8042 Hindu Matam.90 294.5 Hindu Symbology And Other Essays Swami Swahananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 1987 266 18.00
8043 Hindu Matam.91 294.5 Hindu Gods And Goddesses Swami Harshananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 1988 177 30.00
8044 Hindu Matam.92 294.5 Hindu Festivals and Sacred Days Swami Harshananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 1994 113 15.00
8045 Hindu Matam.93 294.5 Hindu Symbology And Other Essays Swami Swahananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 1999 266 40.00
8046 Hindu Matam.94 294.5 The Geography of the Puranas S.M. Ali People's Publishing house, New delhi 1983 234 60.00
8047 Hindu Matam.95 294.5 Hindu Superiority Har Bilas Sarda 1922 428 4.00
8048 Hindu Matam.96 294.5 A Hand-Book of Hindu Religion T.T.D. 1986 125 2.70
8049 Hindu Matam.97 294.5 All About Hindu Temples Swami Harshananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 2001 59 12.00
8050 Hindu Matam.98 294.5 Prayer and Contemplation C.M. Vadakkekara Asirvanam Benedictine Monastery, Bangalore 400 100.00
8051 Hindu Matam.99 294.5 The Hindu Speaks on Religious Values Kasturi & Sons Ltd., Chennai 1999 747 125.00
8052 Hindu Matam.100 294.5 Sri Ganapathi Sachchidananda Swamiji Sri Ganapathi Sachchidananda Swamiji Author, Mysore 1981 32 5.00
8053 Hindu Matam.101 294.5 India Cultural Empire & Her Future Sisirkumar Mitra Sri Aurobindo Library, Madras 1947 113 2.50
8054 Hindu Matam.102 294.5 Purna Sutras Swami Jnanananda Sri Rama Gnana Mandira Pub., Goraganamudi 1996 201 75.00
8055 Hindu Matam.103 294.5 A Hand-Book of Hindu Religion T.T.D. 1986 125 2.70
8056 Hindu Matam.104 294.5 Hinduism K.M. Sen Penguin Books 1975 160 25.00
8057 Hindu Matam.105 294.5 Hindu Mythology W.J. Wilkins Rupa & Co., New Delhi 1988 499 30.00
8058 Hindu Matam.106 294.5 Cradle Tales of Hinduism Sister Nivedita Advaita Ashrama, Kolkata 1975 318 20.00
8059 Hindu Matam.107 294.5 Hinduism And Other World Religions B. Govinda Row T.T.D. 1987 304 10.00
8060 Hindu Matam.108 294.5 Real Hinduism Syama Prasad Mookerjee author, Kolkata - 250 10.00
8061 Hindu Matam.109 294.5 The Gods of the Hindus Om Lata Bahadur UBS Pub.,New Delhi 2001 191 195.00
8062 Hindu Matam.110 294.5 All About Hinduism Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1977 374 15.00
8063 Hindu Matam.111 294.5 Evolution of the Hindu Pantheon Sampurnanand Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1963 102 1.50
8064 Hindu Matam.112 294.5 In Search of Hinduism Prema Nandakumar Sri Aurobindo's Action 2003 55 30.00
8065 Hindu Matam.113 294.5 A Primer of Hinduism D.S.Sarma Sri Ramakrishna Math, Chennai 170 30.00
8066 Hindu Matam.114 294.5 Ancient India & Sri Krishna Krishna Moorthy T.T.D. 1996 175 20.00
8067 Hindu Matam.115 294.5 Hinduism K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1959 131 2.00
8068 Hindu Matam.116 294.5 Monotheism of Hindu Religion K. Srinivasan T.T.D. 1976 124 5.00
8069 Hindu Matam.117 294.5 The Tales and Teachings of Hinduism D.S.Sarma Hind Kitabs LTD, Mumbai 1948 176 2.00
8070 Hindu Matam.118 294.5 Hindu Philosophy Theos Bernard Jaico Pub., Mumbai 1995 243 80.00
8071 Hindu Matam.119 294.5 Facets of Brahman or The Hindu Gods Swami Chidbhavananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1974 172 5.00
8072 Hindu Matam.120 294.5 Myths And Legends of India Amar Malik Script, Kalakatta 159 50.00
8073 Hindu Matam.121 294.5 Stories of Vikramaditya Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1990 152 35.00
8074 Hindu Matam.122 294.5 Tales of ancient India Shanta Rameshwar Rao Orient Longman, Kolkata 1973 124 5.00
8075 Hindu Matam.123 294.5 Hinduism Through the Ages D.S. Sarma Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1956 303 12.00
8076 Hindu Matam.124 294.5 Hinduism Doctrine and way of life C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1964 128 3.00
8077 Hindu Matam.125 294.5 Hinduism at a glance Swami Nirvedananda Ramkrishna Mission, Kolkata 1993 272 40.00
8078 Hindu Matam.126 294.5 Hindu Philosophy Theos Bernard Jaico Pub., Mumbai 1964 243 3.00
8079 Hindu Matam.127 294.5 Myths And Legends of India Biman Mullick Hamlyn - London 1970 159 6.00
8080 Hindu Matam.128 294.5 An Introduction to Hindu Culture Swami Harshananda Ramkrishna Mission, Bangalore 1998 172 40.00
8081 Hindu Matam.129 294.5 Hinduism Swami Mukhyananda Centre for Reshaping our world, Kolkata 2000 181 100.00
8082 Hindu Matam.130 294.5 Fairs, Festivals & Social Functions of Hyd Dharmendra Prasad Govt.,A.P., HYD 128 3.85
8083 Hindu Matam.131 294.5 Major Hindu Festivals Subhash Anand Stpaul Publication 1991 143 32.00
8084 Hindu Matam.132 294.5 Hand Book of Hindu Religion T.T.D. 1951 128 10.00
8085 Hindu Matam.133 294.5 Facets of Indian Culture Kalpana Raja Ram Spectrum India, New Delhi 1995 320 75.00
8086 Hindu Matam.134 294.5 A Primer of Hinduism D.S. Sarma Sri Ramkrishna Mat, Chennai 170 14.00
8087 Hindu Matam.135 294.5 Hinduism Swami Vivekananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 1976 88 2.75
8088 Hindu Matam.136 294.5 Indias Priceless Heritage N.A. Palkhvala Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1989 48 6.00
8089 Hindu Matam.137 294.5 Am I a Hindu? Viswanathan Rupa & Co., New Delhi 1993 321 80.00
8090 Hindu Matam.138 294.5 Hinduism the Hope of Humanity K. Satyanarayanamurthy Author, Tirupathi 1973 54 2.00
8091 Hindu Matam.139 294.5 What Every Hindu ought to know A Hindu Monk Sri Ramakrishna Seva Samithi, Bapatla 1970 116 0.25
8092 Hindu Matam.140 294.5 What is Hinduism? Hindu Magazine 2007 84 70.00
8093 Hindu Matam.141 294.5 Ten Questions people ask About Hinduism Magzine 15 10.00
8094 Hindu Matam.142 294.5 What is a Temple V. Ganapathi Sthapati Dakshnya Publishing House, Chennai 10 5.00
8095 Hindu Matam.143 294.5 Final Steps to God Bulusu Venkateswarlu Author, Kakinada 1981 374 15.00
8096 Hindu Matam.144 294.5 Our Tomorrow Vakati Panduranga Rao Samaalochana Pub., Vijayawada 1990 235 95.00
8097 Hindu Matam.145 294.5 Our Tomorrow Vakati Panduranga Rao Samaalochana Pub., Vijayawada 1990 235 95.00
8098 Hindu Matam.146 294.5 The Eternal World Drama Brhama Kumari Eeswarayya Viswa vidyalayam, Mount Abu 1985 607 200.00
8099 Hindu Matam.147 294.5 Suparna-vedic outlook Ananthcharya Bharadwaja Ashram, Vijayawada 1962 283 10.00
8100 Hindu Matam.148 294.5 Hinduism Swami Vivekananda Sri Ramkrishna Mat, Chennai 1963 88 1.00
8101 Hindu Matam.149 294.5 Culture and Consciousness in Modern India K.N. Panikkar Peoples Pub., New Delhi 1992 36 15.00
8102 Hindu Matam.150 294.5 An Introduction to Hindu Culture Swami Harshananda Advaita Ashrama, Kolkata 2007 136 35.00
8103 Hindu Matam.151 294.5 Elementary Philosophy of Culture Ramnath Sarma Kedar Nath Ram Nath & Co., Meerut 1981 144 4.50
8104 Hindu Matam.152 294.5 Culture Change in India Yogendra Singh Rawat Publication, New Delhi 2000 260 175.00
8105 Hindu Matam.153 294.5 Modern Hinduism W.J. Wilkins Rupa & Co., New Delhi 1975 423 16.00
8106 Hindu Matam.154 294.5 A Hand-Book of Hindu Religion T.T.D. 1977 125 2.50
8107 Hindu Matam.155 294.5 Hinduism Mittinty Narasimha Murthy Author Rajahmandry 1975 49 5.00
8108 Hindu Matam.156 294.5 Hinduism Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1963 37 10.00
8109 Hindu Matam.157 294.5 Hindu Ideals Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1965 135 20.00
8110 Hindu Matam.158 294.5 The Sikh Faith Gurbakhsh Singh Singh Bros. Amrtsar 2002 152 60.00
8111 Hindu Matam.159 294.5 Sikhism and Major World Religions Surindar Singh Kohlli Singh Bros. Amrtsar 1998 144 60.00
8112 Hindu Matam.160 294.5 Param Sakha Mrityu Kakasaheb Kalelkar N.M.Tripathi Private Limited,Bombay 1982 172 45.00
8113 Hindu Matam.161 294.5 Teachings of Queen Kunti A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhu The Bhaktivedanta Book turst 1995 258 50.00
8114 Hindu Matam.162 294.5 Gripping Tales of India A.S.P.Ayyar .. .. 286 20.00
8115 Hindu Matam.163 294.5 Hinduism E.Vedavyas Vedic Age Book Trust 1987 206 25.00
8116 Hindu Matam.164 294.5 Hinduism in the Space Age.Vol - 1 E.Vedavyas Vedic Age Book Trust 1985 179 10.00
8117 Hindu Matam.165 294.5 Ancient Bhrigus Alladi Padmanabhaiah Author, Tirupathi 2003 39 50.00
8118 Vedantam706 181.48 The Divine Romance Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 1992 468 95.00
8119 Vedantam707 181.48 Science and Spirituality Brahma Kumari Eeswarayya Viswa vidyalayam, Mount Abu 1988 215 25.00
8120 Vedantam708 181.48 Letters on God, Religion and Philosophy The Little Flower Co. 1967 144 1.50
8121 Vedantam709 181.48 The Divinity in Man G.J.Somayaji Bharatiya Vidya Bhawan 1970 115 4.00
8122 Vedantam710 181.48 Under Standing Hinduism Baps Sri Swaminarayan Mandir, London 1989 14 10.00
8123 Vedantam711 181.48 The Dharma of Kalki The Kalki Spiritual Centre, Mumbai 1998 142 65.00
8124 Vedantam712 181.48 Sankara the Missionary Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2002 128 30.00
8125 Vedantam713 181.48 The Guru Tradition Chandrasekharendra Sarasvathi Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1991 279 200.00
8126 Vedantam714 181.48 Integral Humanism Kandarpa Ramachandra RAC Academy of integral Humanism 1995 404 400.00
8127 Vedantam715 181.48 Paada Pooja Dwaraknath Reddy Bharatiya Vidya Bhavan,Mumbai 1985 123 35.00
8128 Vedantam716 181.48 Vedanta Through letters Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1985 298 40.00
8129 Vedantam717 181.48 One Week Course Brahma Kumari Eeswarayya Viswa vidyalayam, Mount Abu 228 30.00
8130 Vedantam718 181.48 Scraps & Bits Swami Chinmayananda Sri Nauras, Ahmadabad 1996 80 12.00
8131 Vedantam719 181.48 Varivasya-Rahasya Bhaskararaya Makhin The Adyar Library & Research Centre 1976 151 27.00
8132 Vedantam720 181.48 The Wisdom of Vaisheshika K.P. Bahadur Sterling Pub., New Delhi 1979 207 20.00
8133 Vedantam721 181.48 Who is Guru Maharaj ji? Charles Cameron Simultaneously United States, Canada 1973 303 20.00
8134 Vedantam722 181.48 Talks on Sankaras Vivekachoodamani Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1977 593 30.00
8135 Vedantam723 181.48 Vedic Hymns Part-1 F. Max Muller Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1994 556 70.00
8136 Vedantam724 181.48 Vedic Hymns Part-2 F. Max Muller Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1994 500 70.00
8137 Vedantam725 181.48 The Serpent of Paradise Miguel Serrano Vikas Publishing, New Delhi 1975 184 6.50
8138 Vedantam726 181.48 The Secret Path Paul Bruntion B.I. Publication, Bombay 1973 176 5.50
8139 Vedantam727 181.48 Sandhya Vandanam P. Seshadri Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1974 47 2.00
8140 Vedantam728 181.48 A Message from Arunachala Paul Bruntion B.I. Publication, Mumbai 1971 144 5.00
8141 Vedantam729 181.48 The Hidden Teaching Beyond Yoga Paul Bruntion B.I. Publication, Mumbai 1973 362 7.50
8142 Vedantam730 181.48 Glimpses of World Religions Jaico Pub., Mumbai 1972 284 5.00
8143 Vedantam731 181.48 The Book of Hindu Festivals and Ceremonies Om Lata Bahadur UBS Pub.,New Delhi 1996 177 85.00
8144 Vedantam732 181.48 The Art of Man-Making Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1978 356 10.00
8145 Vedantam733 181.48 Why India Lives Nagendranath Gupta Hind Kitabs LTD, Mumbai 1952 228 5.00
8146 Vedantam734 181.48 The God That Failed Richard Crossman Bantam Books, New York 1954 277 5.00
8147 Vedantam735 181.48 All About Hindu Temples Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 59 10.00
8148 Vedantam736 181.48 My Neighbours Herbert Jai Singh C.I.S.R.&Society, Bangalore 1965 74 2.50
8149 Vedantam737 181.48 Origin and Objects of Religion E.K. Palia Author, Bangalore 1956 442 10.00
8150 Vedantam738 181.48 Vedic Metaphysics Sankaracharya Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1983 349 50.00
8151 Vedantam739 181.48 In Communion with Consciousness Ramesh N. Jani Shakilam Foundation, Bombay 1987 365 125.00
8152 Vedantam740 181.48 Spiritual Enqiry Swami Balananda Balananda Bhakta Brundam, Rajahmundry 1963 495 1.00
8153 Vedantam741 181.48 Lord Swaminarayan Sadhu Mukundcharandas Swaminarayan Aksharpith, Amdavad 1999 79 15.00
8154 Vedantam742 181.48 Concept of Matter Vankeepuram Varadachari Higginbothams Ltd., Cennai 1955 48 3.00
8155 Vedantam743 181.48 Unity in Diversity Syed Mahaboob Author Guntur 2005 71 30.00
8156 Vedantam744 181.48 Hindutva Jyotirmaya Sharma Penguin books, India 2003 205 350.00
8157 Vedantam745 181.48 Love Ferdinad Wulliemier Shri Ram Chandra Mission, Chennai 2000 458 130.00
8158 Vedantam746 181.48 The Vedic People Rajesh Kochhar Orient Longman, HYD 2000 259 425.00
8159 Vedantam747 181.48 Gangalahari Jagannatha NAG Pub., Delhi 2006 315 200.00
8160 Vedantam748 181.48 The Value of Values Swami Dayananda Sri Gangadhareswar Trust, Purani 1984 96 12.00
8161 Vedantam749 181.48 Dvaita Vedanta T.P. Ramachandran Arnold-Heinemann 1976 132 20.00
8162 Vedantam750 181.48 Know Thyself Haralal Bhattacharyya Oxford & IBH Pub., Kolkata 1971 48 7.00
8163 Vedantam751 181.48 The Chice is Yours Lilia Lender Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1987 109 8.00
8164 Vedantam752 181.48 Call of-Nine Goddesses Ashok Braroo Pustak-Sansaar, Jammu 150 60.00
8165 Vedantam753 181.48 Love-Divine Narada Bhakti Sutra Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1979 242 65.00
8166 Vedantam754 181.48 Symbolism in Hinduism Swami Nityanand Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1993 343 40.00
8167 Vedantam755 181.48 Strange Indian Customs R.N. Saletore Hind Pocket Books 1979 187 10.00
8168 Vedantam756 181.48 The worlds Living Religions Geoffrey Parrinder Pan Books Ltd, London 1974 207 10.00
8169 Vedantam757 181.48 History of Religion Sergei Tokarev Progress Pub., Moscow 1989 412 27.00
8170 Vedantam758 181.48 East and West Series J.P. Vaswani Monthly Journals-4 books 2002 31… 10.00
8171 Vedantam759 181.48 Thought-Power Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1970 152 3.00
8172 Vedantam760 181.48 Sure Ways for Success in life & God-Realisation Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1970 349 6.00
8173 Vedantam761 181.48 Sri Matrika Cakra Viveka Swatantrananda Natha Sadhana Granth Mandali, Tenali 1987 178 45.00
8174 Vedantam762 181.48 The Culture of India C.C. Dutt Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1960 152 2.50
8175 Vedantam763 181.48 All is God Swami RamSukhadas Geetha press Gorakhpur 2008 123 10.00
8176 Vedantam764 181.48 Sri Vidya Saparya Vasana N. Subramania Iyer Sri Brahma Vidya Vimarsint Sabha, Chennai 1940 251 3.00
8177 Vedantam765 181.48 World-Famous Religions Rajendra Kumar Pustak Mahal, Delhi 120 15.00
8178 Vedantam766 181.48 A Guiide to the Worlds Religions David G. Bradley prentice hall, INC., England 1963 182 16.00
8179 Vedantam767 181.48 Facets of Indian Culture Kalpana RajaRam Spectrum India, New Delhi 1998 320 85.00
8180 Vedantam768 181.48 Essential Unity of All Religions Bhagavan Das Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1990 929 125.00
8181 Vedantam769 181.48 God & the Householder Talari Anantha Babu Author, HYD 1994 100 7.00
8182 Vedantam770 181.48 Sanatsujatiya Swami Amritananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1988 94 10.00
8183 Vedantam771 181.48 An Apostle of Indias Spiritual Culture Swami Chidanandaji The Divine Life Society, Himalayas 1976 311 25.00
8184 Vedantam772 181.48 Message to Humanity Swami Balananda Sri Ramakrishna Kuteeram, A.P., 1956 448 100.00
8185 Vedantam773 181.48 Meditation and Mantras Swami Vishnu Devananda OM Lotus Pub., New Yark 1995 367 75.00
8186 Vedantam774 181.48 Vedanta in Daily Life Swami Sivananda The Sivananda Literature Research 1960 381 5.00
8187 Vedantam775 181.48 Bhakti & Sanskirtan Swami Sivananda The Sivananda Literature Research 1944 268 4.00
8188 Vedantam776 181.48 Love-Divine Narada Bhakti Sutra Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1979 242 65.00
8189 Vedantam777 181.48 Atma Bodh Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 128 20.00
8190 Vedantam778 181.48 Hasten Slowly Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1983 56 12.00
8191 Vedantam779 181.48 The Divinity in Man G.J.Somayaji K. Seshagiri, New Delhi 1970 115 4.00
8192 Vedantam780 181.48 Friendship For Peace Foreign Languages Press, Peking China 1953 66 12.00
8193 Vedantam781 181.48 Hindu-Christian Meeting Point Abhishiktananda ISPCK 1966 128 55.00
8194 Vedantam782 181.48 Vyasapuspanjali HRN Nagendra Vivekananda Yoga Prakashana, Bangalore 2004 107 25.00
8195 Vedantam783 181.48 Vedic Outlook E. Ananthacharya Bharadwaja Ashram, Vijayawada 1962 283 10.00
8196 Vedantam784 181.48 Hinduism And Other World Religions B. Govinda Row T.T.D. 1987 304 10.00
8197 Vedantam785 181.48 Kumbha The Festival of Immortality Lokanath Swami Padayatra Press 2001 123 100.00
8198 Vedantam786 181.48 The Drift That it has Been Kolipaka Sugunakar Rao Author, Hanamkonda 108 60.00
8199 Vedantam787 181.48 The Essence of Indian Culture Swami Ranganathananda Advaita Ashrama, Calcutta 1990 58 7.00
8200 Vedantam788 181.48 Principal Symbols of World Religions Swami Harshananda Sri Ramakrishna Ashrama, Mysore 1980 46 3.50
8201 Vedantam789 181.48 Asian Religions S.K. Ghai Sterling Pub., New Delhi 1977 138 6.00
8202 Vedantam790 181.48 Some Selections from the Scriptures of the World Religions Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2002 60 15.00
8203 Vedantam791 181.48 Meditations On Life Anthony Stern Jaico Pub., Mumbai 2009 168 195.00
8204 Vedantam792 181.48 Sanathana Dharma M.V.S. Sarma Author, Ongole 144 12.00
8205 Vedantam793 181.48 Puranas H.H. Wilson The Society for the Resuscitation 1898 122 1.00
8206 Vedantam794 181.48 Hinduism Swami Nikhilananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1968 189 20.00
8207 Vedantam795 181.48 Religion in Modern India Robert D. Baird Manohar 2009 626 650.00
8208 Vedantam796 181.48 Tripura-Rahasya A.U. Vasavada Chowkhamba Sanskrt office, Varanasi 1965 208 15.00
8209 Vedantam797 181.48 Saiva Siddhanta Sangraha Siva Jnana Lahari Siva Jnanalahari, Hyd 1998 168 250.00
8210 Vedantam798 181.48 The Mahamandal Magazine The Mahamandal Magazine 1919 328 2.00
8211 Vedantam799 181.48 Kusuma Hara Geeta T. Lakshminarayan P.R. Sekhar & Co., Gnt 130 10.00
8212 Vedantam800 181.48 Stotramala A Garland of Hindu Prayers Justin E. Abbott Samata Books, Chennai 1990 207 100.00
8213 Vedantam801 181.48 Stray Thoughts on Dharma Jnanananda Bharati Svaminah Sri Jnanananda Grantha Prakasana Samiti 1969 174 2.00
8214 Vedantam802 181.48 Our Critics Mouth Sealed U.P. Krishnamacharya T.S. Natesa Sastriar & Co., Mayavaram 1927 324 2.00
8215 Vedantam803 181.48 The Vision of India Sisirkumar Mitra Culture Pub., Calcutta 1947 231 12.00
8216 Vedantam804 181.48 Sri Ramanujas Theory of Knowledge A Study K.C. Varadachari T.T.D. 1980 228 5.00
8217 Vedantam805 181.48 The Great Saviours of The World Swami Abhedananda Ramakrishna Vedanta Math, Kolkata 1977 276 15.00
8218 Vedantam806 181.48 Essays in Indian Philosophy & Religion P. Nagaraja Rao Lalavani Pub., Chennai 1971 185 38.00
8219 Vedantam807 181.48 The Essentials of Indian Philosophy M. Hiriyanna George Allen & Unwin LTD, London 1967 216 15.00
8220 Vedantam808 181.48 Unified Force Yogiraj Vethathiri Maharishi Vethathiri Pub., Erode 1995 128 100.00
8221 Vedantam809 181.48 Contemporary Indian Philosophers of History T.M.P. Mahadevan World Press Pvt.Ltd., Kolkata 1977 311 50.00
8222 Vedantam810 181.48 The worlds Living Religions Archie J. Bahm Arnold-Heinemann 1977 384 50.00
8223 Vedantam811 181.48 Living God N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub.,Prasanti Nilayam 2001 461 250.00
8224 Vedantam812 181.48 Yogeeswara Yajnavalkya E.R. Krishnamurthi Author, Chennai 1984 846 100.00
8225 Vedantam813 181.48 Life Beyond Death Swami Abhedananda Ramakrishna Vedanta Math, Kolkata 1989 240 50.00
8226 Vedantam814 181.48 Ponder These Truths Swami Chidananda The Divine Life Society, Himalayas 1991 387 250.00
8227 Vedantam815 181.48 Overview of Vedic Sciences Prattipati Ramaiah Prattipati Pub., Bangalore 2001 350 450.00
8228 Vedantam816 181.48 Without Fear or Favor T.H. Chowdary A CTMS Publication 2011 275 100.00
8229 Vedantam817 181.48 Sikhism for Modern Man Sirdar Kapur Singh Guru Nanak Dev University, Amritsar 1992 193 100.00
8230 Vedantam818 181.48 Sermonettes of Swami Sivananda Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1995 171 40.00
8231 Vedantam819 181.48 Defence of Hindu Society Sita Ram Goel Voice of India 1983 96 5.00
8232 Vedantam820 181.48 Suparna A Symbol & Suggestion E. Ananthacharya Bharadwaja Ashram, Vijayawada 1962 283 60.00
8233 Vedantam821 181.48 Fasts and Festivals of India Manish Verma Diamond Pocket Books 1999 96 50.00
8234 Vedantam822 181.48 Narada Bhakti Sutra Swami Chinmayananda Chinmaya Publication Trust, Madras 1970 242 4.50
8235 Vedantam823 181.48 Love - Divine Narada Bhakti Sutra Swami Chinmayananda Chinmaya Publication Trust, Chennai 1976 242 4.50
8236 Vedantam824 181.48 Mukundamala R. Radhakrishnaiah R. Sivakumar, Nellore 1995 53 25.00
8237 Vedantam825 181.48 Mukundamala R. Radhakrishnaiah R. Sivakumar, Nellore 1995 53 25.00
8238 Vedantam826 181.48 Our Cultural Heritage Modern Orientation Swami Ranganathananda Publication Division, A.P., 1987 78 12.50
8239 Vedantam827 181.48 The Essentials of Hinduism Swami Bhaskarananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1998 233 50.00
8240 Vedantam828 181.48 Veda The Word Eternal T.T.D. 1992 64 27.00
8241 Vedantam829 181.48 Love and Life Dattabal M.N. Desai, Kholapur 1972 49 3.00
8242 Vedantam830 181.48 An Approach to Cultural Life N.C. Ramanujachary Theosophy Science Study, Chennai 15 2.00
8243 Vedantam831 181.48 Haranath The Deliverer of Mankind Haragopal Sepuri Sri Kusuma Haranth Central Mission, Chennai 2002 483 120.00
8244 Vedantam832 181.48 Divine Wisdom Radhika Prasadji Sri Yugal Kishore Seva Samstha 1998 38 12.00
8245 Vedantam833 181.48 What Hindus Should Do K.V. Paliwal Hindu Writers Forum, Delhi 1998 40 8.00
8246 Vedantam834 181.48 Light on Lifes Path Swami Sivananda A Divine Life publication 1974 54 12.00
8247 Vedantam835 181.48 The Sermon on the Mount according to Vedanta Swami Prabhavananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1972 125 5.00
8248 Vedantam836 181.48 Path of Self Realization Acharya Rajneesh Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1970 207 4.00
8249 Vedantam837 181.48 The Ancient Quest Swami Ramakrishnananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1947 112 2.00
8250 Vedantam838 181.48 Comparative Religion A.C. Bouquet Penguin books, India 1962 327 30.00
8251 Vedantam839 181.48 What is Religion? Ingersoll Indian Atheist Pub., New Delhi 1984 32 3.50
8252 Vedantam840 181.48 Our Human Heritage S.R. Sharma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 232 3.00
8253 Vedantam841 181.48 The Problem of Religion S. Raghavachari Author, Ahmadabad 1936 103 1.00
8254 Vedantam842 181.48 Special Insights into Sadhana Swami Chidananda The Divine Life Society, Himalayas 1997 32 12.00
8255 Vedantam843 181.48 The Symbolism of Hindu Gods And Rituals A. Parthasarathy Vedanta Life Institute, Mumbai 1994 157 75.00
8256 Vedantam844 181.48 Hindu Gods And Goddesses Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1990 179 13.00
8257 Vedantam845 181.48 Hindu Ideals K. Balasubramania Iyer Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1992 103 35.00
8258 Vedantam846 181.48 The Hindu Ideal Ramananda Saraswati Kalpa Pub., Kolkata 1970 228 3.00
8259 Vedantam847 181.48 Practical Spirituality Swami Lokeswarananda The Ramkrishna Mission, Kolkatat 1986 254 15.00
8260 Vedantam848 181.48 The Myths & Symbols in Indian Civilization Swami Nityabodhananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1980 220 14.00
8261 Vedantam849 181.48 Cradle Tales of Hinduism Sister Nivedita Advaita Ashrama, Kolkata 1992 318 25.00
8262 Vedantam850 181.48 Prayers unto Him Chinmaya And Tulasi Chinmaya Publication Trust, Chennai 1961 199 6.00
8263 Vedantam851 181.48 Chhando-Darsana Rshi Daivarata Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1968 492 45.00
8264 Yoga. 145 181.45 Yoga The Science of Holistic Living Vivekananda Yoga Prakashana, Chennai 1988 282 90.00
8265 Yoga. 146 181.45 Divine Play of A Yogic Soul Sri Yoga Vedanta Seva Samiti, Surat 52 20.00
8266 Yoga. 147 181.45 Yoga for Vital Beauty Swami Sarasvati B.I. Publication, Mumbai 1981 94 20.00
8267 Yoga. 148 181.45 Yogabhyasa (Part-1) Govind Narain Tiwari Pitambar Pub., New Delhi 1989 36 10.00
8268 Yoga. 149 181.45 Yoga Therapy R.K. Garde Taraporevala Sons & Co., Mumbai 1972 131 14.75
8269 Yoga. 150 181.45 Yoga & Common Sense Ina Marx Lancer Books, New York 1970 244 12.00
8270 Yoga. 151 181.45 Ekadashi Upavasa Yogi Sivanandar Viswa Yoga Kendra, Karnataka 1998 124 60.00
8271 Yoga. 152 181.45 The Secret of Yoga Gopi Krishna Turnstone Books, London 1972 207 100.00
8272 Yoga. 153 181.45 Yoga-Manifestations Vemulapalli Gopala Krishna Murthy A.P. Chess Association, Vijayawada 1996 414 200.00
8273 Yoga. 154 181.45 Taoist Yoga & Chi Kung Eric Steven Yudelove Pustak Mahal, Delhi 1998 304 80.00
8274 Yoga. 155 181.45 Yoga James Hewitt Hodder Paper backs 1971 190 6.00
8275 Yoga. 156 181.45 Yoga for The Mind Yogi William Paper Back Library 1970 187 18.00
8276 Yoga. 157 181.45 Introduction to Vihangam yoga Rajeshwar Prasad Adhyatmic Yantralaya, Garhwar 42 4.00
8277 Yoga. 158 181.45 Yoga The Art & Science of Self-Mastery for Success Felix Guyot A Universal Publication 1967 182 3.50
8278 Yoga. 159 181.45 Yoga : The Magic Power T.V. Rajagopal A Universal Publication 1972 216 7.00
8279 Yoga. 160 181.45 Hindu Yoga Parapsychology Vankeepuram Varadachari Higginbothams Ltd., Chennai 1967 132 3.50
8280 Yoga. 161 181.45 The Hindu-Yogi Science of Breath Yogi Ramachara Taraporevala Sons & Co., Mumbai 1970 73 2.95
8281 Yoga. 162 181.45 Yoga for Health D. R. Setti Sagar Pub., New Delhi 1969 79 3.00
8282 Yoga. 163 181.45 Yoga for you Indra Devi Jaico Pub., Mumbai 183 5.00
8283 Yoga. 164 181.45 Scientific Analysis of yoga T. Murali Mohan Rao Author, Kammam 2000 106 60.00
8284 Yoga. 165 181.45 The Perfection of Yoga A.C Bhaktivedanta Swami The Bhaktivedanta Book turst 1972 128 25.00
8285 Yoga. 166 181.45 Japa Yoga Swami Sivananda The Yoga-Vedanta Forest Uni.,Himalayas 1952 214 3.00
8286 Yoga. 167 181.45 Yogic Cure for Common Diseases Phulgenda Sinha Orient Paper Backs 1986 195 20.00
8287 Yoga. 168 181.45 Yogic Powers and God Realization V.M. Bhat Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1964 284 2.50
8288 Yoga. 169 181.45 The Technology of Lambika Yoga Yogiraja Vaidyaraja Rajayogasadhanashram, Alamuru 1972 49 2.00
8289 Yoga. 170 181.45 Hidden Treasures of Yoga Practical Mysticism T.K. Rajagopalan Central Co-operative Printing Works 1945 174 2.50
8290 Yoga. 171 181.45 Raja Yoga for The Youth Swami Venkatesananda Om Narayan, Chennai 1964 135 6.00
8291 Yoga. 172 181.45 Yoga Self-Taught Andre Van Lysebeth Vikas Publishing, New Delhi 1974 261 7.95
8292 Yoga. 173 181.45 Yoga for Busy People Howard Murphy Orient Longman, Mumbai 1971 127 4.00
8293 Yoga. 174 181.45 Hatha Yoga Simplified Shri Yogendra The Yoga Institute, Mumbai 1970 173 4.00
8294 Yoga. 175 181.45 Hatha Yoga Simplified Shri Yogendra The Yoga Institute, Mumbai 1970 155 4.00
8295 Yoga. 176 181.45 Hatha Yoga Simplified Shri Yogendra The Yoga Institute, Mumbai 1970 155 4.00
8296 Yoga. 177 181.45 Efficacy of Raj Yoga Ram Chandra Sri Ram Chandra Mission, USA 1975 71 4.00
8297 Yoga. 178 181.45 Yoga Asanas Simplified Yogendra The Yoga Institute, Mumbai 1958 173 3.90
8298 Yoga. 179 181.45 Hatha Yoga for All Rajeswari Raman IBH Prakashana, Bangalore 1979 127 12.00
8299 Yoga. 180 181.45 The Discovery of Master Yoga Sarvari Master Yoga Academy, Hyd 1971 157 12.00
8300 Yoga. 181 181.45 Yoga for Stress Relief Bharat Thakur Wisdom Tree, New Delhi 112 125.00
8301 Yoga. 182 181.45 Yoga or Yaga? T.T.D. 1982 42 10.00
8302 Yoga. 183 181.45 The Yoga and its Object Prabartak Pub., Chandernagore 1922 41 9.00
8303 Yoga. 184 181.45 The Study and Practice of Yoga Harvey Day Thorsons pub., London 1964 160 12.00
8304 Yoga. 185 181.45 Yogic Therapy or Yogic way to cure Diseases Swami Shivananda Saraswati Swami Bijnanananda Saraswati, Kamakhya 1957 615 2.50
8305 Yoga. 186 181.45 The Science of Yoga and its Potential E. Anantacharya The World Teacher Trust, Visakhapatnam 1956 25 2.00
8306 Yoga. 187 181.45 Yoga Demonstration Nallagonda Ramachadra Rao Author, Vijayawada 96 25.00
8307 Yoga. 188 181.45 Yoga for Peace & Tranquility Boddu Venkateswarlu Author, Secunderbad 1984 30 5.00
8308 Yoga. 189 181.45 Yoga M. Lall Hind Pocket Books, Delhi 90 20.00
8309 Yoga. 190 181.45 Yogic Therapy Swami Kuvalayananda Central Health Education Bureau 1963 96 5.00
8310 Yoga. 191 181.45 The Hathayogapradipika Brahmananda The Adayar Library & Research Centre 2000 106 50.00
8311 Yoga. 192 181.45 Life Problems Yogendra The Yoga Institute,Mumbai 1978 183 10.00
8312 Yoga. 193 181.45 Surya Namaskar Glassware Yoga Centre, Chennai 72 30.00
8313 Yoga. 194 181.45 The Concise light on yoga B.K.S. Iyengar Unwin Paperbacks, London 1980 240 110.00
8314 Yoga. 195 181.45 Light on Yoga B.K.S. Iyengar Unwin Paperbacks, London 1982 544 150.00
8315 Yoga. 196 181.45 Illustrations on Raja Yoga Brahma Kumari Eeswarayya Viswa vidyalayam, Mount Abu 1975 78 5.00
8316 Yoga. 197 181.45 Illustrations on Raja Yoga Brahma Kumari Eeswarayya Viswa vidyalayam, Mount Abu 1975 78 5.00
8317 Yoga. 198 181.45 Easy Raja Yoga Brahma Kumari Eeswarayya Viswa vidyalayam, Mount Abu 1977 82 3.00
8318 Yoga. 199 181.45 Self-Reliance Through Yoga Selvarajan Yesudian Unwin Paperbacks, London 222 10.00
8319 Yoga. 200 181.45 Yoga its Theory & Practice Swami Abhedananda Sri Ramakrishna Math, Kolkatat 1967 113 5.00
8320 Yoga. 201 181.45 Yoga Ernest Wood Penguin books, India 1965 272 12.00
8321 Yoga. 202 181.45 The Science of Pranayama Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1984 144 10.00
8322 Yoga. 203 181.45 Insight into Yoga Mrityunjaya Rao Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1993 62 2.60
8323 Yoga. 204 181.45 The Discovery of Master Yoga Sarvari Master Yoga Centre, Chennai 182 6.00
8324 Yoga. 205 181.45 Meditation Clara M. Codd The Theosophical Pub., Chennai 1971 82 5.00
8325 Yoga. 206 181.45 Yoga Indra Devi Warner Paper Back, New York 1975 256 13.50
8326 Yoga. 207 181.45 Silence as Yoga Swami Paramananda Sir Ramakrishna Math, Chennai 2004 82 10.00
8327 Yoga. 208 181.45 Yoga philosophy & Oriental Occultism Yogi Ramacharaka Taraporevala Sons & Co., Mumbai 1974 280 12.00
8328 Yoga. 209 181.45 Common Sense about Yoga Swami Pavitrananda Advaita Ashrama, Kokkata 1999 78 10.00
8329 Yoga. 210 181.45 Psychic Research Occultism and Yoga Varadachari 1967 257 5.00
8330 Yoga. 211 181.45 Yoga for Mental Power Phulgenda Sinha Orient Paper Backs 1977 140 6.50
8331 Yoga. 212 181.45 Joy of Life Through Yoga Eugene S. Rawls Warner Paper Back, New York 1975 144 12.00
8332 Yoga. 213 181.45 A hand book of Yoga Eugene S. Rawls Pyramid Books, New York 1970 158 20.00
8333 Yoga. 214 181.45 Yoga Ernest Wood Penguin books, India 1972 271 10.00
8334 Yoga. 215 181.45 Yoga : The Key to Life James McCartney Jaico Pub., Mumbai 1970 241 10.00
8335 Yoga. 216 181.45 Raja Yoga Yogi Ramacharaka Taraporevala Sons & Co., Mumbai 1973 246 12.00
8336 Yoga. 217 181.45 Fundamentals of Yoga N. Shubhanarayanan Deepti Pub., Pondicherry 1974 114 7.00
8337 Yoga. 218 181.45 The Scince of Pranayama Swami Sivananda A Divine Life publication 1971 142 7.00
8338 Yoga. 219 181.45 Hatha Yoga Yogi Ramacharaka Taraporevala Sons & Co., Mumbai 1972 255 13.00
8339 Yoga. 220 181.45 Yogi Philosophy & Oriental Occulitism Yogi Ramacharaka Taraporevala Sons & Co., Mumbai 1966 270 18.00
8340 Yoga. 221 181.45 Lessons in Gnani Yoga Yogi Ramacharaka Taraporevala Sons & Co., Mumbai 1966 289 18.00
8341 Yoga. 222 181.45 Rejuvenation Through Yoga Rammurti S. Mishsra Pyramid Books, New York 1971 144 12.00
8342 Yoga. 223 181.45 Beyond Yoga Goldie Lipson Pyramid Books, New York 1970 156 6.00
8343 Yoga. 224 181.45 An Introduction to Yoga Annie Besant The Theosophical Pub., Chennai 1972 167 12.00
8344 Yoga. 225 181.45 Yoga for all Ambar Rajanand New Light Pub., New Delhi 1973 168 4.25
8345 Yoga. 226 181.45 Yoga in Daily Life K. S. Joshi Orient Paper Backs 163 14.00
8346 Yoga. 227 181.45 Efficacy of Raj Yoga Ram Chandra Sri Rama Chandra Mission 1979 81 8.00
8347 Yoga. 228 181.45 Patanjali Yoga Sutras Swami Prabhavananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2006 167 30.00
8348 Yoga. 229 181.45 Pranayama Swami Kuvalayananda Popular Prakashan, Mumbai 1972 140 60.00
8349 Yoga. 230 181.45 Advaitic Sadhana S. S. Cohen Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 2007 104 40.00
8350 Yoga. 231 181.45 Manoyoga Sadhana Somanatha Maharshi Author, HYD 1998 60 10.00
8351 Yoga. 232 181.45 Meditation Eknath Easwaran Penguin books, India 1979 237 200.00
8352 Yoga. 233 181.45 Oh, Life Relax Please! Swami Sukhabodhananda Prasanna Trust, Bangalore 2002 242 225.00
8353 Yoga. 234 181.45 Oh, Life Relax Please! Swami Sukhabodhananda Prasanna Trust, Bangalore 2002 236 225.00
8354 Yoga. 235 181.45 Meditation and Spiritual Life Swami Yatiswarananda Sri Ramakrishna Ashrama, Mysore 1989 705 100.00
8355 Yoga. 236 181.45 The Secret of Yoga Gopi Krishna Turnstone Books, London 1973 207 60.00
8356 Yoga. 237 181.45 Meditation The Ultimate Flowering Swami Sukhabodhananda Prasanna Trust, Bangalore 2002 177 150.00
8357 Yoga. 238 181.45 Meditation & Life Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2002 208 90.00
8358 Yoga. 239 181.45 Self-Knowledge & Self-Identity Sydney Shoemaker Allied Pub., Bangalore 1971 264 9.75
8359 Yoga. 240 181.45 Vipassana Meditation: Healing the Healer Paul R. Fleischman Vipassana Research Pub., Igatpuri 1995 29 30.00
8360 Yoga. 241 181.45 Conquest of Mind Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1968 429 6.00
8361 Yoga. 242 181.45 Silent Teacher Ganapathi Sachidananda Swamiji Avadhuta Datta Peetam, Mysore 1995 166 25.00
8362 Yoga. 243 181.45 The Secret of Tapas Ramachandra 196 50.00
8363 Yoga. 244 181.45 Meditation And Life Swami Chinmayananda Chinmaya Publication Trust, Chennai 1974 217 20.00
8364 Yoga. 245 181.45 The Yoga of Meditation Swami Krishnananda A Divine Life publication 1985 137 18.00
8365 Yoga. 246 181.45 Perfect Physical Fitness L.K. Govindarajulu Publising Company, Mumbai 1974 184 8.00
8366 Yoga. 247 181.45 Concentration and Meditation Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1975 416 16.00
8367 Yoga. 248 181.45 Concentration and Meditation Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1959 382 12.00
8368 Yoga. 249 181.45 Mind Its Mysteries and Control Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1974 504 20.00
8369 Yoga. 250 181.45 Transcendental Meditation Mahesh Yogi New American Library, America 1963 320 30.00
8370 Yoga. 251 181.45 Concentration and Meditation Swami Paramananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2000 130 20.00
8371 Yoga. 252 181.45 Concentration Ernest Wood The Theosophical Pub., Chennai 1973 154 12.00
8372 Yoga. 253 181.45 Hidden Dangers of Meditation And Yoga Del Pe Jaico Pub.,Mumbai 2006 432 295.00
8373 Yoga. 254 181.45 Concentration and Meditation Swami Sivananda A Divine Life publication 1994 288 70.00
8374 Yoga. 255 181.45 An introduction to Ethics William Lillie University Paperbacks, London 1964 342 35.00
8375 Yoga. 256 181.45 Hat ha-Yoga The Health With You Gopi Krishna Bhagawathi Publication 2002 45 150.00
8376 Phi. 41 181 The Self and its ideals in East-West Philosophy G. Srinivasan College Book House, Trivendram 1974 91 14.00
8377 Phi. 42 181 What is Philosophy? Howard Selsam International Publication, New York 1939 192 4.00
8378 Phi. 43 181 Reflections on Philosophy S. Balasundaram Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1979 124 12.00
8379 Phi. 44 181 Introduction to Philosophy Part-1 Jadunath Sinha Author,Kolkata 1977 194 15.00
8380 Phi. 45 181 Philosophical Essays Surendranath Easgupta Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1982 388 100.00
8381 Phi. 46 181 A History of Philosophy Ledger Wood Central Publishing House, Allahabad 1956 678 100.00
8382 Phi. 47 181 Philosophy of Religion H.D. Lewis Teach Yourself Books, London 1969 338 50.00
8383 Phi. 48 181 Outlines of Ethics Ram Nath Sharma Kedar Nath Ram Nath & Co., Meerut 1963 352 9.00
8384 Phi. 49 181 Classic Philosophical Questions James A. Gould Merril Publishing Company, London 1985 728 23.95
8385 Phi. 50 181 Living Issues in Philosophy Harold H. Titus Eurasia Pub., New Delhi 1968 543 9.00
8386 Phi. 51 181 What is Philosophy? Progress Pub., Masco 1985 239 40.00
8387 Phi. 52 181 Applied Philosophy K. Wilson Gamaliel Pub., Hyd 1986 109 50.00
8388 Phi. 53 181 An Outline History of Philosophy I. Khlyabich Progress Pub., Masco 100 20.00
8389 Phi. 54 181 Invitation to Indian Philosophy 1974 434 20.00
8390 Phi. 55 181 Indian Philosophy A Popular Introduction Walter Ruben Peoples Pub., New Delhi 1972 259 12.00
8391 Phi. 56 181 History of Philosophy Alfred Weber R.K. Publishers, Delhi 1987 604 3,390.00
8392 Phi. 57 181 The Hindu Speaks on Religious Values N. Ravi Kasturi & Sons Ltd., Chennai 1999 747 125.00
8393 Phi. 58 181 History of Western Philosophy Bertrand Russell George Allen & Unwin LTD, London 1947 911 150.00
8394 Phi. 59 181 Introduction to Philosophy Dev Raj Bali Sterling Pub., New Delhi 1997 280 70.00
8395 Phi. 60 181 A History of Philosophy (V-2) Frederick Coplestion Image Books, New York 1962 346 12.00
8396 Phi. 61 181 Comparative Philology T.K.Ramachandra R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1999 176 60.00
8397 Phi. 62 181 The Story of Philosophy Will Durant Washington Square Press, New York 1964 543 12.00
8398 Phi. 63 181 The Hindu phenomenon Girilal Jain UBS Pub.,New Delhi 1994 170 75.00
8399 Phi. 64 181 World's Great Scriptures Abrar Mohsin Book Palace 1995 124 50.00
8400 Phi. 65 181 The Concealed Wisdom in World Mythology Geoffrey Hodson The Theosophical Pub., Chennai 1990 219 150.00
8401 Phi. 66 181 Mythology 497 75.00
8402 Phi. 67 181 A History of Indian Philosophy (V-1) Surendranath Dasgupta Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1975 528 40.00
8403 Phi. 68 181 A History of Indian Philosophy (V-2) Surendranath Dasgupta Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1975 620 50.00
8404 Phi. 69 181 A History of Indian Philosophy (V-3) Surendranath Dasgupta Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1975 614 50.00
8405 Phi. 70 181 A History of Indian Philosophy (V-4) Surendranath Dasgupta Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1975 483 40.00
8406 Phi. 71 181 A History of Indian Philosophy (V-5) Surendranath Dasgupta Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1975 204 20.00
8407 Phi. 72 181 Indian Controversies Arun Shourie ASA Pub., Delhi 1993 522 150.00
8408 Phi. 73 181 Modern Indian Thought Dev Raj Bali Sterling Pub., New Delhi 1989 284 200.00
8409 Phi. 74 181 Outlines of Indian Philosophy M. Hiriyanna Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1994 419 125.00
8410 Phi. 75 181 Outlines of Indian Philosophy M. Hiriyanna Blackie & Son Pub., Bombay 1983 419 125.00
8411 Phi. 76 181 Contemporary Indian Philosophy Basant Kumar Lal Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1978 346 50.00
8412 Phi. 77 181 Indian Philosophical Systems The Ramkrishna Mission, Kolkata 1997 108 50.00
8413 Phi. 78 181 An Introduction to Indian Philosophy Satischandra Chatterjee University of Kolkata 1968 374 50.00
8414 Phi. 79 181 A Critical Survey of Indian Philosophy Chandradhar Sharma Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1987 414 70.00
8415 Phi. 80 181 A Critical Survey of Indian Philosophy Chandradhar Sharma Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1964 414 12.00
8416 Phi. 81 181 Encyclopedia of Indian Philosophies Karl H. Potter Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1981 635 175.00
8417 Phi. 82 181 Eternal Values for A Changing Society, Vol.1 Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1987 572 35.00
8418 Phi. 83 181 Eternal Values for A Changing Society, Vol.2 Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1987 601 35.00
8419 Phi. 84 181 Eternal Values for A Changing Society, Vol.3 Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1987 671 35.00
8420 Phi. 85 181 Eternal Values for A Changing Society, Vol.4 Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1987 771 35.00
8421 Phi. 86 181 Modern Indian Thought Dev Raj Bali Sterling Pub., New Delhi 1980 198 100.00
8422 Phi. 87 181 The Philosophy of Advaita T.M.P. Mahadevan Ganesh & Co. Pvt.,Ltd.,Chennai 1957 300 12.00
8423 Phi. 88 181 Classical Hindu Thought Arvind Sharma Oxford University Press, New York 2001 221 295.00
8424 Phi. 89 181 Indian Thought Donald H. Bishop Wiley Eastern Pvt.,Ltd., New Delhi 1975 426 50.00
8425 Phi. 90 181 Dynamic Spirituality for A Globalized World Swami Ranganathananda Author, HYD 2008 348 100.00
8426 Phi. 91 181 Existentialism & Indian Thought K. Guru dutt Pholosophical Library, New York 1960 92 20.00
8427 Phi. 92 181 A History of Indian Pholosophy Surendranath Dasgupta Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1975 204 20.00
8428 Phi. 93 181 Sri Ramanujas Theory of Knowledge A Study K.C. Varadachari T.T.D. 1980 228 5.00
8429 Phi. 94 181 Founders of Philosophy Kapila Publication Division, Govt., India 1975 84 3.00
8430 Phi. 95 181 What is Living and What is Dead in Indian Philosophy? Daya Krishna A.U Press, Visakhapatnam 1978 47 5.00
8431 Phi. 96 181 Shakti-Vishistadvaita R. Chakravarthi Sri Panchacharya Electric Press, Mysore 1957 57 2.00
8432 Phi. 97 181 Good Thoughts Ved Bhusan A Top Publication, New Delhi 350 5.00
8433 Phi. 98 181 Indian Thought & its Development Albert Schweitzer Wilco Publishing, Mumbai 1960 272 3.00
8434 Phi. 99 181 A Short History of Religious & Philosophic Thought in India Swami Krishnananda The Divine Life Society, Himalayas 1970 240 4.00
8435 Phi. 100 181 Indian Philosophy in Modern Times V. Brodov Progress Pub., Masco 1988 366 20.00
8436 Vedantam.852 181.48 Aparokshanubhuti Swami Shankaracharya Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1985 153 30.00
8437 Vedantam.853 181.48 Meditation Clara M. Codd The Theosophical Pub., Chennai 1974 82 2.00
8438 Vedantam.854 181.48 Practical Meditation .. Literature Department, Mount Abu 1996 59 10.00
8439 Vedantam.855 181.48 Sadhana Swami Sivananda The Divine Life Society, Himalayas 1993 720 100.00
8440 Vedantam.856 181.48 Are you Satisfied Divine United Organization, New Delhi 1985 116 4.00
8441 Vedantam.857 181.48 Spiritual Astrology E. Krishnama Charya Mithila Pub., Visakhapatnam 1977 298 50.00
8442 Vedantam.858 181.48 Gospel of Work Swami Rama Tirtha Bharatiya Vidya Bhavan, Muimbai 1963 43 1.00
8443 Vedantam.859 181.48 Gospel of Swami Santananda V. S. Ganapathi Sastri Sri Bhuvaneswari Charities Trust 1976 182 12.00
8444 Vedantam.860 181.48 Let Us Know the Truth Swami RamSukhadas Geeta Press Gorakhpur 1999 59 3.00
8445 Vedantam.861 181.48 Path to Divinity Hanumaprasad Poddar Geeta Press Gorakhpur 1999 138 7.00
8446 Vedantam.862 181.48 Gems of Truth Jayadayal Goyandka Geeta Press Gorakhpur 1963 223 0.75
8447 Vedantam.863 181.48 Theory of Knowledge K.C. Varadachari T.T.D. 1980 228 5.00
8448 Vedantam.864 181.48 Dharma - Upanayaasamulu H.H. Malayala Swamiji Sri Vyasasrramam, Chittoor 1985 455 50.00
8449 Vedantam.865 181.48 The Theory of Karma Devisetty Chalapathi Rao Gopala Krishna Mallela 2002 42 5.00
8450 Vedantam.866 181.48 Solitude Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1987 84 10.00
8451 Vedantam.867 181.48 Spirit And The Mind Samuel H. Sandweiss Sri Satya Sai Books & Pub., 1985 320 50.00
8452 Vedantam.868 181.48 path of Devotion in the Epics & Puranas Swami Krishnananda The Divine Life Society, Himalayas 1997 31 2.00
8453 Vedantam.869 181.48 Yogoda Satsanga Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2004 64 24.00
8454 Vedantam.870 181.48 A Dialog with the Stars K. Vasudeva Rao Author, Gnt 1969 64 12.00
8455 Vedantam.871 181.48 Leela Kaivalya Vaahini Sri Satya Sai Baba Sri Satya Sai Books & Pub., 1999 27 .
8456 Vedantam.872 181.48 Siva Siddhanta Sangraha Siva Janalahari Author, HYD 43 5.00
8457 Hindu Matam.166 294.5 Madhayamaka Schools In India Peter Della Santina Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1986 242 100.00
8458 Hindu Matam.167 294.5 Spiritual Heritage of India Swami Prabhavananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1981 374 75.00
8459 Hindu Matam.168 294.5 A taste of India G.D. Khosla Jaico Pub., Mumbai 1970 181 5.00
8460 Hindu Matam.169 294.5 Why do we… Swami Vimalananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2004 79 30.00
8461 Hindu Matam.170 294.5 The Scince of Symbolism E. Krishnama Charya The World Teacher Trust, Visakhatnam 1985 56 5.00
8462 Hindu Matam.171 294.5 Universal Love & World Unity Raghavan Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1978 91 2.00
8463 Hindu Matam.172 294.5 Hinduism in the Space Age (Book-2) E. Vedavyas Vedic Age Book Trust 1987 206 18.00
8464 Hindu Matam.173 294.5 The Essentials of Hinduism Swami Bhaskarananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1994 233 55.00
8465 Hindu Matam.174 294.5 Monotheism of Hindu Religion K. Srinivasan T.T.D. 1976 124 7.50
8466 Hindu Matam.175 294.5 Bhavan's Manual of faith Bharatiya Vidya Bhavan,Mumbai 64 2.00
8467 Hindu Matam.176 294.5 Mysticism in India Swami Dattavadhut Vinita Books, Mumbai 1998 248 150.00
8468 Hindu Matam.177 294.5 Mystic Ways of Knowing the Unknowable & Enjoying The Bliss N.P. Rao Nishadham Pub., Hyd 2004 136 100.00
8469 Hindu Matam.178 294.5 Mystic India Bimonthly Magazine Suneel Babel 2000 160 25.00
8470 Hindu Matam.179 294.5 The Mantra Om V.Venkatasubramanian Author, Vijayawada 2004 100 10.00
8471 Hindu Matam.180 294.5 Telugu Fairs & Festivals Lakshmikantha Mohan Telugu University, Hyd 1988 140 10.00
8472 Hindu Matam.181 294.5 Gods & Men G.S. Ghurye Popular Book Depot, Mumbai 1962 300 3.00
8473 Hindu Matam.182 294.5 Hindu Gods And Goddesses A.G. Hitchell UBS Pub.,New Delhi 1994 120 85.00
8474 Hindu Matam.183 294.5 The Geography of the Puranas S.M. Ali Peoples Pub., New Delhi 1983 234 60.00
8475 Hindu Matam.184 294.5 Kesava & Other Forms K. Appannacharya T.T.D. 1984 96 3.75
8476 Hindu Matam.185 294.5 Kesava & Other Forms K. Appannacharya T.T.D. 1984 96 3.75
8477 Hindu Matam.186 294.5 Vision of Aryan Glory E. Anantacharya T.T.D. 71 1.50
8478 Hindu Matam.187 294.5 Stories for Children (Part-2) Satya Sai Books & Pub., 1999 168 23.00
8479 Hindu Matam.188 294.5 Cradle Tales of Hinduism Sister Nivedita Advaita Ashrama, Kolkata 1972 318 10.75
8480 Hindu Matam.189 294.5 Godent Tales of India N.K. Aggarwala Blackie & Son Pub., Kolkata 1994 95 15.00
8481 Hindu Matam.190 294.5 Festivals in Regions & Seasons of India Vijaya Gupchup Navneet Pub., Mumbai 1999 63 70.00
8482 Hindu Matam.191 294.5 Myths & Legends from India Sharada Bhanu Macmillan India Ltd., 1997 55 20.50
8483 Hindu Matam.192 294.5 Hindu Deities Swami Jagadishwarananda Mayoor Paper Backs, Noida 1988 139 20.00
8484 Hindu Matam.193 294.5 Hindu Gods And Goddesses Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Mysore 1982 221 20.00
8485 Hindu Matam.194 294.5 A hand book of Hindu Religion T.T.D. 1986 125 2.70
8486 Hindu Matam.195 294.5 Synopsis of Philosophy of Dayananda K. S. Ramaswamy Sastri The Hindu Vijnana Prachara Samiti, Vijayawada 1950 105 4.00
8487 Hindu Matam.196 294.5 Tales from Indian Classics N.K. Aggarwala Black & Son, Calcutta 1985 111 6.50
8488 Hindu Matam.197 294.5 Indian Mythology V. Fausboll Cosmo Pub., New Delhi 1981 206 100.00
8489 Hindu Matam.198 294.5 A Historical Overview of the Indian Religions P. Manasseh Biblical Studies & Research, Hyd 2002 121 20.00
8490 Hindu Matam.199 294.5 Science & Religion Swami Jnanananda Sri Rama Jnana mandir, W.G. 55 10.00
8491 Hindu Matam.200 294.5 The Symbolism of Hindu Gods And Rituals A. Parthasarathy Author, Mumbai 1985 138 20.00
8492 Hindu Matam.201 294.5 The Scince of Religion Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 64 2.00
8493 Hindu Matam.202 294.5 All About Hindu Temples Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1993 59 10.00
8494 Hindu Matam.203 294.5 Science & Religion Swami Ranganathananda Advaita Ashrama, Kolkata 1978 223 6.75
8495 Hindu Matam.204 294.5 The Sole of Modern India John Correia-Afonso Indian History And Culture, Mumbai 1960 87 3.00
8496 Hindu Matam.205 294.5 Cultural Heritage of India V. Siva Rama Krishnan Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 2003 198 45.00
8497 Hindu Matam.206 294.5 Popular Culture & Religion In Medieval India Victor Babu Kaveri Books, New Delhi 2005 240 475.00
8498 Hindu Matam.207 294.5 History and Culture H.S. Patil Vikas Publishing, New Delhi 1971 216 10.00
8499 Hindu Matam.208 294.5 Facets of Indian Culture Kalpana Raja Ram Spectrum India, New Delhi 1993 307 65.00
8500 Hindu Matam.209 294.5 The Indian Heritage Humayun Kabir Asia Publishing House, New Delhi 1964 142 65.00