వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -111

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
78000 Tapasvini Matajee Ganga Bai Pravrajika Amalaprana Ramakrishna Sarada Mission 79 4.00
78001 Maharshi Valmiki T.S. Sharma Rao Bharata Bharati Pustaka Sampada 1981 46 2.00
78002 Sri Vyasarayalu K. Appannacharya T.T.D., Tirupati 1983 12 0.75
78003 Is he He S.R. Veeraragavan 36 1.00
78004 Glory of Shri Shri Shyam Sunder Jee 68 2.00
78005 Prabhu Sri Sri Shyamananda Rasikananda Prabhu Sri Sri Radhashamunder Temple 80 1.00
78006 Sindbad The Sailor Longmans, Gree And Co., Ltd 1954 63 2.00
78007 Ramprasad Swami Budhananda Advaita Ashrama, Kolkata 2002 90 20.00
78008 Journal of Indian Council of Philosophical Research Volume XXVIII Number 2 Mrinal Miri 2011 11 1.00
78009 Dreams to Reality A Biography of Dr A.P.J. Abdul Kalam Srinivas Laxman Navneet Publications Limited 2004 112 75.00
78010 Stories of Samartha Ramdas Vinita Mahajani Deepak Pathak 2011 66 60.00
78011 Man of Steel An Economic Times Special 10 1.00
78012 Spirit behind success Kailash Pati Kedia An Economic Times Special 10 1.00
78013 Columbus The Quincentenary 1992 25 2.00
78014 The Indians Who Shaped Our Century Minhaz Merchant Gentleman 6th Anniversary Issue 1986 170 2.00
78015 Short Biographies 37 Great People 60 10.00
78016 Blood And Tears Hari Krishan Suchadeva Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1996 129 90.00
78017 Dalailam 100 100.00
78018 Years of Laughter : Reminiscences of a Cartoonist P K S Kutty Thema Kolkata 2009 295 100.00
78019 The Holy CEO Christian Fabre Jaico Publishing House 2011 249 100.00
78020 First Person Singular P.R. Ramachandra Rao Akshara, Hyderabad 1989 166 100.00
78021 My Life is My Work Swami Ranganathananda Nachiketa Tapovan, Hyderabad 2006 307 250.00
78022 Hitler Herbert Walther Bison Books 1985 255 100.00
78023 Trotsky Francis Wyndham And David King Penguin Books 142 25.00
78024 The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan Paul Arthur Schilpp Tudor Publishing Company 1952 883 50.00
78025 Radhakrishnan Reader P. Nagaraja Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 680 100.00
78026 Radhakrishnan Centenary Volume G. Parthasarathi, D.P. Chattopadhyaya Oxford University Press 1989 352 250.00
78027 Indian Philosphy S. Radhakrishnan Blackie & Son Limited 807 60.00
78028 Indian Philosphy Volume One S. Radhakrishnan Oxford University Press 1996 738 225.00
78029 Indian Philosphy Volume Two S. Radhakrishnan Oxford University Press 1996 807 250.00
78030 Radhakrishnana's Philosophy of Religion & Intuition S. Dhareshwari Gamaliel Publishers, Secunderabad 1982 224 35.00
78031 Religion & Society S. Radhakrishnan 246 20.00
78032 East And West Some Reflections S. Radhakrishnan George Allen & Unwin Ltd 1955 140 15.00
78033 Gautama The Buddha S. Radhakrishnan Hind Kitabs Ltd. 1949 69 5.00
78034 Basic Writings of S. Radhakrishnan Robert A. McDermott Jaico Publishing House 1970 344 15.00
78035 Eastern Religions And Western Thought S. Radhakrishnan Oxford University Press 1975 396 25.00
78036 An Idealist View of Life S. Radhakrishnan Mandala Books Unwin Paperbacks 1980 279 25.00
78037 The Bhagavadgita S. Radhakrishnan George Allen & Unwin Ltd 1956 388 25.00
78038 S. Radhakrishnan's Kalki or The Future of Civilization Satish Kumar Prakash Book Depot 1983 74 5.00
78039 Kalki or The S. Radhakrishnan Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd 1934 96 2.00
78040 Kalki or The Future of Civilization Sarvepalli Radhakrishnan Kalyani Publishers, Ludhiana 1974 87 15.00
78041 Kalki or The Future of Civilization S. Radhakrishnan Kalyani Publishers, Ludhiana 1973 76 3.00
78042 Our Heritage S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1992 156 15.00
78043 Indian Religions S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1992 198 15.00
78044 The Foundation of Civilisation S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1997 125 15.00
78045 Towards A New World S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1994 149 15.00
78046 True Knowledge S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1989 143 15.00
78047 Religion and Culture S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1994 176 15.00
78048 The Creative Life S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1975 145 15.00
78049 Living With A Purpose S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1985 136 15.00
78050 The Present Crisis of Faith S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1987 188 15.00
78051 Recovery of Faith S. Radhakrishnan Orient Paperbacks, New Delhi 1967 187 15.00
78052 Search for truth S. Radhakrishnan Hind Pocket Books 108 15.00
78053 The Hindu View of Life S. Radhakrishnan Unwin Books London 1968 92 10.00
78054 The Hindu View of Life S. Radhakrishnan Unwin Books London 1961 92 15.00
78055 Faith Renewed S. Radhakrishnan Hind Pocket Books 1979 78 10.00
78056 కల్కి లేక నాగరకతా భవిష్యత్తు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ భారత ప్రభుత్వం సమాచార, రేడియో మంత్రిత్వశాఖ 1960 67 0.75
78057 ధర్మోద్ధరణ ఎస్. రాధాకృష్ణన్, బద్దేపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి ఓరియంట్ లాఙ్మన్‌స్, బొంబాయి 1960 132 1.45
78058 సత్యాన్వేషణము సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ పండితుడు బందా రామయ్య పంతులు 1963 104 1.00
78059 హిందూజీవన పథము సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, కామరాజు హనుమంతరావు ప్రాక్ ప్రతీచీగ్రంథాలయము, రాజమహేంద్రవరము 1933 216 1.00
78060 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము ప్రథమ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 243 15.00
78061 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము ద్వితీయ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 404 15.00
78062 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము తృతీయ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 400 15.00
78063 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము చతుర్థ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 332 15.00
78064 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము పంచమ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 343 15.00
78065 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము ప్రథమ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు బులుసు వేంకటేశ్వర్లు, కాకినాడ 1953 403 5.00
78066 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము ద్వితీయ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 404 14.00
78067 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము తృతీయ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు బి.వి. అండ్ సన్సు, కాకినాడ 1954 552 5.00
78068 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము తృతీయ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 400 10.00
78069 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము చతుర్థ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 332 15.00
78070 భారతీయతత్త్వ శాస్త్రము పంచమ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు బి.వి. అండ్ సన్సు, కాకినాడ 1954 465 5.00
78071 Occasional Speeches And Writings S. Radhakrishnan The Publications Division 1956 446 15.00
78072 Occasional Speeches And Writings S. Radhakrishnan The Publications Division 1956 446 15.00
78073 Occasional Speeches And Writings First Series S. Radhakrishnan The Publications Division 1957 446 10.00
78074 Occasional Speeches And Writings Second Series S. Radhakrishnan The Publications Division 1957 403 10.00
78075 President Radhakrishnan's Speeches And Writings Second Series S. Radhakrishnan The Publications Division 1969 520 15.00
78076 The Reformation (The Story of Civilization Part VI) Will Durant Simon And Schuster, New York 1957 1025 100.00
78077 The Age of Reason Begins (The Story of Civilization Part VII) Will and Ariel Durant Simon And Schuster, New York 1961 729 100.00
78078 The Age of Louis XIV (The Story of Civilization Part VIII) Will and Ariel Durant Simon And Schuster, New York 1963 802 100.00
78079 The Age of Voltaire (The Story of Civilization Part IX) Will and Ariel Durant Simon And Schuster, New York 1965 898 100.00
78080 Rousseau And Revolution (The Story of Civilization Part X) Will and Ariel Durant Simon And Schuster, New York 1967 1091 100.00
78081 The Age of Napoleon (The Story of Civilization Part XI) Will and Ariel Durant Simon And Schuster, New York 1975 872 100.00
78082 The Renaissance (The Story of Civilization Part V) Will Durant Simon And Schuster, New York 1953 776 100.00
78083 The Age of Faith (The Story of Civilization ) Will Durant Simon And Schuster, New York 1950 1196 100.00
78084 Caesar And Christ (The Story of Civilization Part III) Will Durant Simon And Schuster, New York 751 100.00
78085 The Life of Greece (The Story of Civilization Part II) Will Durant Simon And Schuster, New York 1966 754 100.00
78086 Our Oriental Heritage (The Story of Civilization Part I) Will Durant Simon And Schuster, New York 1954 1049 100.00
78087 Interpretations of Life Will and Ariel Durant A Touchstone Book Published 1970 384 75.00
78088 The Lessons of History Will and Ariel Durant Simon And Schuster, New York 1968 117 50.00
78089 On The Meaning of Life Will Durant, John Little Promethean Press 2005 110 60.00
78090 The Pleasures of Philosophy Will Durant Simon And Schuster, New York 1953 446 15.00
78091 The Story of Philosophy Will Durant A Touchstone Book Published 1961 412 5.95
78092 The Story of Philosophy Will Durant Washington Square Press Published 1961 543 15.00
78093 The Greatest Minds and Ideas of All Time Will Durant Simon And Schuster, New York 2002 127 100.00
78094 Great Men of Literature taken from Adventures in Genius Will Durant Rupa & Co., New Delhi 1964 277 5.00
78095 A Will Durant Reader P.K.G. Vijayaram Oxford University Press 1985 159 11.00
78096 A Dual Autobiography Will and Ariel Durant Simon And Schuster, New York 1977 420 200.00
78097 Fact And Fiction Bertrand Russell Routledge London and New York 1994 283 100.00
78098 Marriage and Morals Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1976 203 15.00
78099 My Philosophical Development Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1975 205 15.00
78100 Why I am not a Christian Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1975 205 15.00
78101 Sceptical Essays Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1977 189 15.00
78102 In Praise of Idleness and Other Essays Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1976 174 15.00
78103 Education and the Social Order Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1984 158 15.00
78104 Sceptical Essays Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1962 172 15.00
78105 The ABC of Relativity Bertrand Russell The New American Library 1958 144 15.00
78106 The Impact of Science on Society Bertrand Russell Blackie & Son Limited 1958 200 15.00
78107 The Impact of Science on Society Bertrand Russell Blackie & Son Limited 1959 200 15.00
78108 The Scientific Outlook Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1949 285 10.00
78109 Satan In The Suburbs and Other Stories Bertrand Russell The Bodley Hfad London 1953 138 10.00
78110 Power A New Social Analysis Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1948 328 15.00
78111 Marriage And Morals Bertrand Russell Bantam Books New York 1968 215 10.00
78112 Marriage And Morals Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1955 254 10.00
78113 Selected Papers of Bertrand Russell Bertrand Russell The Modern Library New York 235 10.00
78114 Portraits from Memory and otber Essays Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1956 227 5.00
78115 Bertrand Russell On Education Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1951 254 2.00
78116 New Hopes For A Changing World Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1951 218 2.00
78117 Roads To Freedom Bertrand Russell Kitabistan, Allahabad 1946 220 2.00
78118 Let The People Think Bertrand Russell Watts & Co., 1948 116 1.00
78119 Marriage and Morals Bertrand Russell Bantam Books New York 1959 215 15.00
78120 The Conquest of Happiness Bertrand Russell Avon Book Division 1930 159 10.00
78121 Mysticism And Logic And Other Essays Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1963 167 10.00
78122 Mysticism And Logic And Other Essays Bertrand Russell Penguin Books 1954 220 2.00
78123 Bertrand Russell's Best Silhouette in Satire Bertrand Russell A Mentor Book 1958 126 2.00
78124 Bertrand Russell's Best Silhouette in Satire Bertrand Russell A Mentor Book 1958 126 2.00
78125 Has Man a Future? Bertrand Russell Penguin Books 1961 128 2.00
78126 Common Sense and Nuclear Warfare Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1959 93 2.00
78127 Education And The Good Life Bertrand Russell Avon Book Division 1926 192 2.00
78128 An Inquiry Into Meaning And Truth Bertrand Russell Penguin Books 1962 332 2.00
78129 Unpopular Essays Bertrand Russell Simon And Schuster, New York 1964 175 5.00
78130 Unpopular Essays Bertrand Russell Blackie & Son Publishers Private Limited 1981 159 10.00
78131 In Praise of Idleness and Other Essays Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1970 144 15.00
78132 The Practice And Theory of Bolshevism Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1969 96 15.00
78133 Our Knowledge of The External World Bertrand Russell A Mentor Book 1960 191 2.00
78134 Collections and Recollections George W.E. Russell Thomas Nelson & Sons, New York 1909 380 1.00
78135 Mortals And Others Bertrand Russell, Harry Ruja Rupa & Co., New Delhi 1983 176 12.00
78136 Bertrand Russell Alan Dorward The British Council 1951 41 2.00
78137 Bertrand Russell: A Life Herbert Gottschalk Unwin Paperbacks 1967 91 2.00
78138 The Autobiography of Bertrand Russell Bantam Books New York 1968 307 15.00
78139 The Autobiography of Bertrand Russell Bantam Books New York 1969 404 15.00
78140 Bertrand Russell And The British Tradition In Philosphy D.F. Pears The Fontana Library 1968 285 10.00
78141 The Problems of Philosophy Bertrand Russell Oxford University Press 1957 167 2.00
78142 An Outline of Philosophy Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1951 317 2.00
78143 A History of Western Philosophy Bertrand Russell Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1979 842 15.00
78144 The Gates of Wisdom V.D. Salgaonkar Macmillan India Limited 1986 185 10.00
78145 Bertrand Russell's Subtle Humour C. Jacob 1989 96 15.00
78146 బెర్ట్రండ్ రస్సెల్ దృక్పథంలో విద్యా విధానం బెజవాడ శరభయ్య జాషువా సాంస్కృతిక సమితి, మద్దిపాడు 1991 40 5.00
78147 ఆనంద విజయం బెర్‌ట్రాండ్ రస్సెల్ర్, భట్టిప్రోలు కామేశ్వరరావు ... 1998 68 100.00
78148 Why I am not a Christian Bertrand Russell Unwin Paperbacks 1967 205 100.00
78149 Bertrand Russell Alan Dorward The British Council 1951 35 10.00
78150 Iron in the Soul Jean Paul Sartre, Gerard Hopkins Penguin Books 1967 348 2.00
78151 Troubled Sleep Jean Paul Sartre, Gerard Hopkins Bantam Books New York 1971 330 5.00
78152 Altona Men Without Shadows The Flies Jean Paul Sartre Penguin Books 1968 315 10.00
78153 Situations Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre A Fawcett Crest Book 1969 256 5.00
78154 Intimacy And Other Stories Jean Paul Sartre The Berkley Publishing Corporation 1960 189 2.00
78155 The Psychology of Imagination Jean Paul Sartre Washington Square Press Published 1966 261 5.00
78156 Essays in Aesthetics Jean Paul Sartre, Wade Baskin Washington Square Press Published 1956 150 2.00
78157 The Age of Reason Jean Paul Sartre, Eric Sutton Penguin Books 1979 299 5.00
78158 Existentialism and Human Emotions Jean Paul Sartre A Division of Philosophical Library 1957 96 2.00
78159 Existentialism and Humanism Jean Paul Sartre, Philip Mairet Methuen & Co. Ltd. London 56 5.00
78160 The Age of Reason Jean Paul Sartre, David Caute Penguin Books 2001 299 6.33
78161 The Reprieve Jean Paul Sartre, Eric Sutton Penguin Books 1986 376 10.00
78162 The Second Sex Simone De Beauvoir, H.M. Parshley Penguin Books 1972 762 15.00
78163 The Blood of Other Simone de Beauvoir, Roger Senhouse Penguin Books 1976 239 10.00
78164 The Age of Reason Jean Paul Sartre, Eric Sutton Penguin Books 1961 299 15.00
78165 The Woman Destroyed Simone de Beauvoir, Patrick O'Brian Fontana Collins 1973 220 10.00
78166 The Coming of Age Simone de Beauvoir, Patrick O'Brian A Warner Communications Company 1973 864 8.00
78167 Sorry, No Room R.K. Laxman IBH Publishing Company, Bombay 1973 154 7.50
78168 The Hotel Riviera R.K. Laxman Penguin Books 1988 167 10.95
78169 The Indian Epics Retold R.K. Narayan Penguin Books 2000 632 395.00
78170 Under the Banyan Tree and Other Stories R.K. Narayan Heinemann, London 1985 192 9.95
78171 The Emerald Route R.K. Narayan Penguin Books 1999 177 200.00
78172 A Story Teller's World R.K. Narayan Penguin Books 1990 142 20.00
78173 The Emerald Route R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 115 10.00
78174 A Writer's Nightmare R.K. Narayan Penguin Books 1987 240 25.00
78175 Indian Thought A Miscellany R.K. Narayan Penguin Books 1997 295 50.00
78176 Grandmother's Tale R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1997 97 65.00
78177 Grandmother's Tale R.K. Narayan, R.K. Laxman Indian Thought Publications, Mysore 2003 97 75.00
78178 The World of Nagaraj R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 2001 186 70.00
78179 Talkative Man R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1990 123 26.00
78180 Gods, Demons and Others R.K. Narayan Vision Books 1991 241 35.00
78181 Mr. Sampath The Printer of Malgudi R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 2000 219 75.00
78182 Mr. Sampath The Printer of Malgudi R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1989 219 20.00
78183 Idle Hours R.K. Laxman India Book House Pvt. Ltd., Bombay 1985 167 20.00
78184 The Guide R.K. Narayan Aarti Book Centre, New Delhi 1986 256 50.00
78185 The Guide R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1978 247 15.00
78186 The Financial Expert R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1994 217 50.00
78187 The Financial Expert R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1958 178 10.00
78188 Swami And Friends R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 2002 179 65.00
78189 Swami And Friends R.K. Narayan Rochouse & Sons, Ltd., Madras 1946 156 4.50
78190 Swami And Friends A Novel Malgudi R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1967 179 3.25
78191 The English Teacher R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 2008 183 85.00
78192 The English Teacher R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1955 199 25.00
78193 The Bachelor of Arts R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1993 166 40.00
78194 Malgudi Days R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 2006 246 75.00
78195 Malgudi Days 1 R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1986 133 25.00
78196 Malgudi Schooldays R.K. Narayan Puffin Books, New Delhi 2010 238 199.00
78197 Malgudi Landscapes The Best of R.K. Narayan S. Krishnan Penguin Books 1992 398 275.00
78198 The Man eater of Malgudi R.K. Narayan A Four Square Book 1965 185 15.00
78199 A Tiger For Malgudi R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1993 176 39.00
78200 A Tiger For Malgudi R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1983 176 12.50
78201 A Horse and Two Goats stories R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1988 143 10.00
78202 My Dateless Diary R.K. Narayan 196 6.00
78203 My Dateless Diary R.K. Narayan Orient Paperbacks, New Delhi 1969 203 15.00
78204 Next Sunday R.K. Narayan Hind Pocket Books 1972 214 15.00
78205 Next Sunday R.K. Narayan Pearl Publications Private Limited 1960 188 2.00
78206 The Dark Room R.K. Narayan Orient Paperbacks, New Delhi 1977 135 15.00
78207 The Dark Room R.K. Narayan Orient Paperbacks, New Delhi 1972 179 15.00
78208 Lawley Road R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1956 163 10.00
78209 Lawley Road and Other Stories R.K. Narayan Orient Paperbacks, New Delhi 135 2.00
78210 An Astrologer's Day R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1968 229 3.73
78211 Waiting For the Mahatma R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1977 172 5.90
78212 The Vendor of Sweets R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1967 192 6.00
78213 The Bachelor of Arts R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1985 166 12.00
78214 The Bachelor of Arts R.K. Narayan 145 2.00
78215 The Painter of Signs R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1977 183 3.00
78216 reluctant Guru R.K. Narayan Orient Paperbacks, New Delhi 1974 172 5.00
78217 A Horse and Two Goats stories R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1974 143 2.00
78218 The Ramayana R.K. Narayan Hind Pocket Books 1972 171 15.00
78219 The Mahabharata R.K. Narayan Vision Books 1994 192 80.00
78220 You Said It R.K. Laxman India Book House Pvt. Ltd., Bombay 1997 105 50.00
78221 Frontline Paper Cuttings (R.K. Narayan) The Hindu Magazine 1995 500 100.00
78222 Frontline Paper Cuttings (R.K. Narayan) The Hindu Magazine 1995 800 100.00
78223 Kotta Satchidananda Murty The Realm of Between Kotta Satchidananda Murty Indian Institute of Advanced Study, Simla 1973 221 25.00
78224 Kotta Satchidananda Murty The Indian Spirit Kotta Satchidananda Murty Andhra Univeristy Press Waltair 1965 296 10.00
78225 Kotta Satchidananda Murty Far Eastern Philosphies Kotta Satchidananda Murty Prasaranga, University of Mysore 1976 220 10.00
78226 Kotta Satchidananda Murty Ethics, Education, Indian Unity And Culture Kotta Satchidananda Murty Ajanta Publications 1991 95 120.00
78227 Kotta Satchidananda Murty Indian Philosophy Since 1498 Kotta Satchidananda Murty Andhra Univeristy Press Waltair 1982 161 25.00
78228 Kotta Satchidananda Murty Philosophy in India Kotta Satchidananda Murty Motilal Banarsidass 1991 237 15.00
78229 Kotta Satchidananda Murty Andhra Contribution to Buddhist Thought Kotta Satchidananda Murty International Telugu Institute, Hyderabad 1980 30 2.00
78230 Kotta Satchidananda Murty Philosophes critques d'euxmemes Peter Lang 20 1.00
78231 Kotta Satchidananda Murty On Some Views of Dr. B.R. Ambedkar Chaitanya Publications, Hyd 1990 15 3.00
78232 Kotta Satchidananda Murty Contemporary Spiritual Situation in India Andhra Univeristy Press Waltair 1995 23 10.00
78233 Kotta Satchidananda Murty Banaras Hindu University Kotta Satchidananda Murty 2000 12 1.00
78234 Kotta Satchidananda Murty New Education Policy Some Reflections And Reactions Kotta Satchidananda Murty T.J.P.S. College, Guntur 1985 24 10.00
78235 Kotta Satchidananda Murty General Education Reconsidered Kotta Satchidananda Murty Asia Publishing House, London 1963 132 15.00
78236 Kotta Satchidananda Murty The Quest For Peace Kotta Satchidananda Murty Ajanta Publications 1986 225 75.00
78237 Kotta Satchidananda Murty The Rhythm of The Real Kotta Satchidananda Murty Andhra Univeristy Press Waltair 1947 148 10.00
78238 Kotta Satchidananda Murty Be A Lamp Unto Yourself Kotta Satchidananda Murty The Theosophical Publishing House 2000 20 10.00
78239 Kotta Satchidananda Murty Collected Criticism of K. Satchidananda Murty K. Ramakrishna Rao Triveni Publishers 1975 227 25.00
78240 Kotta Satchidananda Murty ఆచార్య కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి జీవిత సంగ్రహం ఎమ్. రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి ప్రచురణ, గుంటూరు 2013 289 150.00
78241 Kotta Satchidananda Murty ఆచార్య కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి జీవిత సంగ్రహం ఎమ్. రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి ప్రచురణ, గుంటూరు 2012 58 30.00
78242 Kotta Satchidananda Murty బౌద్ధతాత్త్విక చింతన ఆంధ్రుల సేవ కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ, హైదరాబాద్ 1980 38 10.00
78243 Kotta Satchidananda Murty తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ప్రథమ వ్యవస్థాపనదినోత్సవ భాషణం కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి కళాభవనం, హైదరాబాద్ 1986 14 2.00
78244 Kotta Satchidananda Murty డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ శత జయంతి ఉత్సవ కమిటి 1992 59 10.00
78245 Kotta Satchidananda Murty వేదార్థ మీమాంస కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి, వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2011 135 75.00
78246 Kotta Satchidananda Murty మనిషి ముక్తి కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1970 138 3.00
78247 Kotta Satchidananda Murty ఈశోపనిషత్తు కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి సుందర రాం అండ్ సన్సు, తెనాలి 1946 90 1.00
78248 Kotta Satchidananda Murty దివ్యజీవితము ఎడ్వర్డు లీన్, కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి ... 1948 99 1.50
78249 Nirad C. Chaudhuri The Autobiography of An Unknown Indian Nirad C. Chaudhuri The Macmillan Company of India Limited 1951 506 15.00
78250 Nirad C. Chaudhuri Robert Clive of India Nirad C. Chaudhuri Jaico Publishing House 1996 490 160.00
78251 Nirad C. Chaudhuri Three Horsemen of The New Apocalypse Nirad C. Chaudhuri Oxford University Press 1997 137 250.00
78252 Nirad C. Chaudhuri The Heart of India Nirad C. Chaudhuri Jaico Publishing House 2008 350 325.00
78253 Nirad C. Chaudhuri The Continent of Circe Nirad C. Chaudhuri Jaico Publishing House 2000 350 145.00
78254 Nirad C. Chaudhuri A Passage to England Nirad C. Chaudhuri Orient Paperbacks, New Delhi 1994 208 80.00
78255 Nirad C. Chaudhuri A Passage to England Nirad C. Chaudhuri Orient Paperbacks, New Delhi 237 5.00
78256 Nirad C. Chaudhuri The Autobiogrphy of An Unknown Indian Nirad C. Chaudhuri Jaico Publishing House 1951 528 2.50
78257 Nirad C. Chaudhuri Scholar Extraordinary Nirad C. Chaudhuri Orient Paperbacks, New Delhi 1974 382 15.00
78258 Nirad C. Chaudhuri To Live or Not To live Nirad C. Chaudhuri Hind Pocket Books 1970 205 2.00
78259 Nirad C. Chaudhuri The First Hundred Years A Celebration Nirad C. Chaudhuri, Swapan Dasgupta Harper Collins Publishers 1997 140 250.00
78260 Nirad C. Chaudhuri The Intellectual in India Nirad C. Chaudhuri Associated Publishing House, New Delhi 1967 71 10.00
78261 Khushwant Singh A Man Called Khushwant Singh Khushwant Singh, Rohini Singh UBS Publishers Distributors Ltd 1996 167 125.00
78262 Khushwant Singh My Bleeding Punjab Khushwant Singh UBS Publishers Distributors Ltd 1992 164 75.00
78263 Khushwant Singh Need for a New Religion in India & Other Essays Rhini Singh UBS Publishers Distributors Ltd 1993 155 55.00
78264 Khushwant Singh Khushwant Singh Obituaries death at my doorstep Khushwant Singh Lotus Collection Roli Books 2005 170 295.00
78265 Khushwant Singh Ranjit Singh Khushwant Singh George Allen & Unwin Ltd 1962 237 15.00
78266 Khushwant Singh Afternoon Girl My Khushwant Memoir Amrinder Bajaj Harper Collins Publishers 2013 372 399.00
78267 Khushwant Singh Agnostic Khushwant Three Is No God Khushwant Singh Hay House India 2014 246 200.00
78268 Khushwant Singh The Collected Short Stories of Khushwant Singh Khushwant Singh Ravi Dayal Publisher, Delhi 1990 219 90.00
78269 Khushwant Singh The Harper Collins Book of New Indian Fiction Khushwant Singh Harper Collins Publishers 2006 208 50.00
78270 Khushwant Singh Delhi Khushwant Singh Viking Penguin Books 1990 391 150.00
78271 Khushwant Singh Indira Gandhi Returns Khushwant Singh Vision Books 1979 184 15.00
78272 Khushwant Singh India An Introduction Khushwant Singh Vision Books 1991 208 55.00
78273 Khushwant Singh Absolute Khushwant with Humra Quraishi Penguin Books 2010 189 15.00
78274 Khushwant Singh Khushwantnama The Lessons of My Life Khushwant Singh Penguin Books 2014 188 250.00
78275 Khushwant Singh Uncertain Liaison Khushwant Singh, Shobha De Viking Penguin Books 1993 213 95.00
78276 Khushwant Singh Sex, Scotch & Scholorship Khushwant Singh, Rohini Singh UBS Publishers Distributors Ltd 1992 229 60.00
78277 Khushwant Singh Women & Men In My Life Khushwant Singh UBS Publishers Distributors Ltd 1995 209 95.00
78278 Khushwant Singh The Company of Women Khushwant Singh Viking Penguin Books 1999 296 395.00
78279 Khushwant Singh Malicious Gossip Khushwant Singh Harper Collins Publishers 2003 247 295.00
78280 Khushwant Singh More Malicious Gossip Khushwant Singh Konark Publishers Pvt Ltd 1994 240 40.00
78281 Khushwant Singh Burial at Sea Khushwant Singh Viking Penguin Books 2004 198 275.00
78282 Khushwant Singh Love And Friendship Khushwant Singh A Sterling Paperback 1973 115 2.00
78283 Khushwant Singh We Indians Khushwant Singh Orient Paperbacks, New Delhi 1982 151 10.00
78284 Khushwant Singh Khushwant Singh's India Without Humbug Rahul Singh India Book House Pvt. Ltd., Bombay 1977 150 7.50
78285 Khushwant Singh Khushwant Singh's India Rahul Singh IBH Publishing Company, Bombay 1970 232 4.00
78286 Khushwant Singh Khushwant Singh's View of India Rahul Singh India Book House Pvt. Ltd., Bombay 1976 288 10.00
78287 Khushwant Singh Khushwant Singh's Book of unforgettable Women Mala Dayal Penguin Books 2000 298 250.00
78288 Khushwant Singh Khushwant Singh Many Moods Many Faces Rohini Singh Rupa & Co., New Delhi 1989 144 30.00
78289 Khushwant Singh Khushwant Singh good people bad people Rahul Singh Orient Paperbacks, New Delhi 1977 191 2.00
78290 Khushwant Singh Around The World with Khushwant Singh Rahul Singh Orient Paperbacks, New Delhi 1983 181 20.00
78291 Khushwant Singh Black Jasmine Khushwant Singh Jaico Publishing House 1976 136 2.00
78292 Khushwant Singh The Courtesan of Lucknow Umrao Jan Ada Orient Paperbacks, New Delhi 240 15.00
78293 Khushwant Singh I Shall Not Hear The Nightingale Khushwant Singh's Time Books International New Delhi 1989 243 45.00
78294 Khushwant Singh Train To Pakistan Khushwant Singh Pearl Publications Private Limited 1967 158 5.00
78295 Khushwant Singh Dreams in Debris Khushwant Singh Jaico Publishing House 1972 105 2.00
78296 Khushwant Singh A Bride For The Sahib And Other Stories Khushwant Singh Orient Paperbacks, New Delhi 1967 168 2.00
78297 Khushwant Singh Stories From India Khushwant Singh, Quarratulain Hyder A Sterling Paperback 1974 206 2.00
78298 Khushwant Singh The Princess of Kahin Nahin Khushwant Singh Outlook 70 2.00
78299 Shobha De Selective Memory Stories From My Life Shobha De Penguin Books 1998 531 100.00
78300 Second Thoughts Shobha De Penguin Books 1996 289 15.00
78301 Shobhaa Never a Dull De Shobha De Hay House India 2014 328 399.00
78302 Shooting from the Hip Shobha De UBS Publishers Distributors Ltd 1995 318 95.00
78303 Snapshots Shobha De Penguin Books 1995 225 100.00
78304 Speed post Shobha De Penguin Books 1999 284 250.00
78305 Spouse The Truth About Marriage Shobha De Penguin Books 2005 287 250.00
78306 Superstar India From Incredible To Unstoppable Shobha De Penguin Books 2008 442 350.00
78307 Sethji Shobhaa De Shobha De Penguin Books 2012 290 250.00
78308 Strange Obsession Shobha De Penguin Books 1992 208 85.00
78309 Sisters / Surviving Men Shobha De Penguin Books 1992 222 85.00
78310 Socialite Evenings Shobha De Penguin Books 1989 306 25.00
78311 Starry Inghts Shobha De Penguin Books 1991 234 65.00
78312 Sultry Days Shobha De Penguin Books 1994 228 85.00
78313 Small Betrayals Shobha De UBS Publishers Distributors Ltd 1995 213 85.00
78314 Urban Women in Shobha De's Fiction Alapati Purnachandra Rao Prestige Books International New Delhi 2013 207 700.00
78315 Shobha De Magazine Cuttings 30 10.00
78316 When Night Falls Khwaja Ahmad Abbas Orient Paperbacks, New Delhi 1968 170 15.00
78317 Boy Meets Girl Khwaja Ahmad Abbas A Sterling Paperback 1973 145 15.00
78318 The Original and Complete story of Raj kapoor's great motion picture Bobby Khwaja Ahmad Abbas A Sterling Paperback 1973 140 15.00
78319 One Thousand Nights On A Bed Of Stones And Other Stories Khwaja Ahmad Abbas Jaico Publishing House 1957 173 5.00
78320 Inqulab Khwaja Ahmad Abbas Jaico Publishing House 1955 392 5.00
78321 Divided Heart Khwaja Ahmad Abbas A Paradise Publication 1968 189 20.00
78322 Maria Khwaja Ahmad Abbas Orient Paperbacks, New Delhi 168 15.00
78323 Rabhindranath Tagore Wit and Wisdom of Rabindrantha Tagore N.B. Sen New Book Society of India 1961 384 100.00
78324 Tagore Uerse and Uersatility Udayan Bhattacharya, Pathikrit Bhandopadhyay Shahana, Mumbai 2001 209 100.00
78325 Tagore Centenary Souvenir Tagore Memorial Publications, New Delhi 1961 406 15.00
78326 Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1961 577 10.00
78327 Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1958 577 10.00
78328 Tagore and Flowers P.K. Ghosh, G.N. Bhattacharya Publications & Information Directorate 1993 110 50.00
78329 Rabindranath Tagore Devi Prasad National Book Trust, India 2001 117 90.00
78330 Modernism And Tagore Abu Sayeed Ayyub Sahitya Akademi 1995 222 100.00
78331 The Concept of Man Rabindranath Tagore and Sarvepalli Radhakrishnan V. Narayan Karan Reddy IBH Publishing Company, Bombay 1973 234 30.00
78332 Indian Literature Sahitya Akademi 224 25.00
78333 On The Edges of Time Rathindranath Tagore Visva Bharati Calcutta 1981 171 25.00
78334 Crisis in Civilization Rabindranath Tagore Visva Bharati Calcutta 1964 21 2.00
78335 Best of Tagore 12 Short Stories Jharna Basu Scholastic New York 2004 88 65.00
78336 The Centre of Indian Culture Rabindrantha Tagore Visva Bharati Calcutta 1962 43 2.00
78337 The Centre of Indian Culture Rabindrantha Tagore Visva Bharati Calcutta 1962 43 2.00
78338 Man Rabindrantha Tagore Andhra Univeristy Press Waltair 1937 61 1.00
78339 Man Rabindrantha Tagore Andhra Univeristy Press Waltair 1965 60 1.00
78340 Talks in China Rabindrantha Tagore Rupa & Co., New Delhi 2002 162 50.00
78341 The Religion of Man Rabindrantha Tagore Rupa & Co., New Delhi 2002 249 50.00
78342 Rabindra Nath Tagore's Three Plays A.N. Gupta, Satish Gupta Prakash Book Depot 1984 200 22.50
78343 Rabindranath Through Western Eyes A. Aronson Kitabistan, Allahabad 1943 158 2.00
78344 Anjali Tagore Lectures H H Anniah Gowda Annamalai University, Tamilnadu 1976 56 2.00
78345 Tagore Lectures K.P.K. Menon Annamalai University, Tamilnadu 1976 61 2.00
78346 Bridges of Understanding John T. Reid American Civilization Series 41 1.00
78347 Motilal Nehru Memorial Lecture IV Bezwada Gopala Reddi Motilal Nehru National Unity Centre 19 1.00
78348 Tagore Without Bounds Subhas Mukhopadhyay Sahitya Akademi 1999 58 25.00
78349 Sri Aurobindo and Rabindranth Tagore Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1961 22 2.00
78350 Gandhi, Tagore & Nehru J.L. Kachroo, Vijay Kachroo Cosmos Bookhive (P) Ltd 2001 96 50.00
78351 Rabindranath Tagore A Critical Introduction K.R. Srinivasa Iyengar Sterling Puublishers Private Limited 1987 120 20.00
78352 Farewell, My Friend And The Garden Rabindranath Tagore, Krishna Kripalani Jaico Publishing House 1978 163 2.00
78353 Tales From Tagore E.F. Dodd The Macmillan Company of India Limited 1974 80 10.00
78354 Tales From Tagore E.F. Dodd Macmillan And Co., Limited 1990 78 13.50
78355 Farewell, My Friend And The Garden Rabindranath Tagore, K.R. Kripalani Jaico Publishing House 1966 187 3.00
78356 Mashi And Other Stories Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1971 223 6.50
78357 Gora Rabindranath Tagore, E.F. Dodd Macmillan And Co., Limited 1977 107 10.00
78358 The Wreck Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1963 414 15.00
78359 The Wreck Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1975 414 10.00
78360 Rabindranath Tagore Hiranmay Banerjee Publications Division 1989 195 26.00
78361 Gora Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1949 408 2.00
78362 Gora Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1954 408 2.00
78363 Chaturanga Rabindranath Tagore, Asok Mitra Sahitya Akademi 1974 99 15.00
78364 Farewell, My Friend Rabindranath Tagore, K.R. Kripalani The New India Publishing Co., Ltd 80 10.00
78365 Rabindranath Tagore Sisirkumar Ghose Sahitya Akademi 1986 131 20.00
78366 Rabindranath Tagore My Life in my Words Uma Das Gupta Penguin Books 2010 395 399.00
78367 Glmimpses of Bengal Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1970 166 3.75
78368 Life of Tagore Kumar Mukherji Hind Pocket Books 1977 264 5.00
78369 Rabindranath Tagore Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
78370 Illustrated Biography of Rabindranath Tagore RBC International, Delhi 2004 96 30.00
78371 Three Plays Mukta Dhara Natir Puja Chandalika Rabindranath Tagore Oxford University Press 1983 170 15.00
78372 Three Plays Mukta Dhara Natir Puja Chandalika Rabindranath Tagore Oxford University Press 1954 156 15.00
78373 Later Poems of Tagore Aurobindo Bose, Hermann Hesse Orient Paperbacks, New Delhi 1984 142 20.00
78374 One Hundred Poems of Kabir Rabindranath Tagore, Evelyn Underhill Macmillan And Co., Limited 1962 105 2.00
78375 The Cycle of Spring Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1917 134 5.00
78376 Tagore Pamphlets Vol. II R.I. Paul Tagore Memorial Publications, New Delhi 100 1.00
78377 Poems Rabindranath Tagore Visva Bharati Calcutta 1942 232 2.00
78378 Love Poems of Tagore Rabindra Nath Choudhury Orient Paperbacks, New Delhi 1975 188 2.00
78379 Later Poems of Tagore Aurobindo Bose, Hermann Hesse Orient Paperbacks, New Delhi 1978 142 2.00
78380 A Tagore Testament Indu Dutt Jaico Publishing House 1969 121 4.00
78381 Our Universe Indu Dutt, Malcolm MacDonald Jaico Publishing House 1980 106 2.00
78382 Rabindranath Tagore Personality Lectures Delivered Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1980 184 11.00
78383 Rabindrantha Tagore The Religion of Man Rabindranath Tagore Unwin Books 1963 128 2.00
78384 Sadhana The Realisation of Life Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1957 164 1.00
78385 Nationalism Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1937 135 2.00
78386 Thoughts from Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1933 174 2.00
78387 Red Oleanders Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1973 105 2.00
78388 The Post Office Rabindranath Tagore, Devebrata Mukerjea Macmillan And Co., Limited 1985 76 9.00
78389 The Broken Nest Rabindranath Tagore, Mary M. Lago and Supriya Bari Macmillan And Co., Limited 1973 103 2.00
78390 Lipika Rabindranath Tagore, Indu Dutt Jaico Publishing House 1985 117 2.00
78391 The Golden Boat Rabindranath Tagore, Bhabani Bhattacharya Jaico Publishing House 1985 100 5.00
78392 Tagore A Master Spirit K. Chandrasekharan Triveni Publishers 1961 164 5.00
78393 Rabindranath Tagore Marjorie Sykes Longmans, Green And Co., Bombay 1947 125 1.50
78394 Faith of A Poet Sisirkumar Ghose Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 58 1.00
78395 Tagore And America J.L. Dees The United States Information Service 43 2.00
78396 Tagore Visits The United States 30 1.00
78397 Santiniketan Guide Book Snigdha Singh & Atasi Sirear Chandrima Das 1986 54 5.00
78398 The Post Office Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1968 59 1.00
78399 The Jorasanko House Lila Majumdar National Book Trust, India 1999 72 9.00
78400 The Gardener Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1956 150 2.00
78401 Stories From Tagore Macmillan And Co., Limited 1947 168 2.00
78402 Sadhana The Realisation of Life Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1961 164 2.00
78403 The Home And The World Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1957 280 2.00
78404 The Post Office Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1948 88 1.00
78405 Sacrifice And Other Plays Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1948 256 2.00
78406 Red Oleanders Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1961 181 2.00
78407 Red Oleanders Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1962 181 5.00
78408 Glimpses of Bengal selected from the Letter of Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1953 166 2.00
78409 One Hundred Poems of Kabir Rabindranath Tagore, Evelyn Underhill Macmillan And Co., Limited 1945 105 5.00
78410 The King of The Dark Chamber Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1953 200 5.00
78411 Reminiscences Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1962 272 5.00
78412 The Crescent Moon Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1957 82 2.00
78413 Chitra Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1966 58 2.00
78414 Creative Unity Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1962 203 5.00
78415 Lover's Gift And Crossing Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1954 117 1.12
78416 Personality Lectures Delivered in America Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1948 148 2.00
78417 Fruit Gathering Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1951 123 2.00
78418 Stray Birds Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1962 84 3.00
78419 The Visva Bharati Quarterly Volume 13 No. 1, 2 Rabindranath Tagore, Kshitis Roy Education Number 1947 215 5.00
78420 The Visva Bharati Quarterly Volume 15 No. 3 Rabindranath Tagore, Kshitis Roy 1950 245 5.00
78421 The Visva Bharati Quarterly Volume XXV Number 3, 4 Rabindranath Tagore, Kshitis Roy 1960 319 5.00
78422 The Visva Bharati Quarterly Tagore Centenary Number Vol XXVI No. 3, 4 Rabindranath Tagore, Hirendranath Datta 364 12.00
78423 The Visva Bharati Quarterly Volume 27 Numbers 3, 4 Rabindranath Tagore, Hirendranath Datta 1961 302 12.00
78424 The Visvabharati Quarterly Volume 30, Numbers 1&2 Rabindranath Tagore, Hirendranath Datta 1964 147 10.00
78425 The Visvabharati Quarterly Volume 32, Numbers 1 Rabindranath Tagore, S.C. Sen 1967 109 10.00
78426 The Visvabharati Quarterly Volume 33, Numbers 3&4 Rabindranath Tagore, Sisirkumar Ghose 1968 365 10.00
78427 The Visvabharati Quarterly Volume 34, Numbers 1,2,3,4 Rabindranath Tagore 1971 196 16.00
78428 Gora Rabindranath Taogre Macmillan And Co., Limited 1961 408 15.00
78429 గీతాంజలి ఒక కవితా తపస్సు శ్రీ లక్ష్మణమూర్తి జయశ్రీ ప్రచురణలు 2010 107 25.00
78430 The Post Office A.N. Gupta, Satish Gupta Prakash Book Depot, Bareilly 1984 224 14.00
78431 రవీంద్ర కథావళి మద్దిపట్ల సూరి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2003 403 180.00
78432 రవీంద్రుని నాటకాలు ప్రథమ సంపుటం బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, అబ్బూరి రామకృష్ణరావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1969 280 8.00
78433 రవీంద్రుని నాటకాలు ద్వితీయ సంపుటం అబ్బూరి రామకృష్ణరావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1969 307 8.00
78434 రవీంద్రుని నాటకాలు ... ... ... 300 10.00
78435 రవీంద్ర వ్యాసావళి ప్రథమ సంపుటం మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2002 571 200.00
78436 రవీంద్ర వ్యాసావళి ద్వితీయ సంపుటం రాయప్రోలు సుబ్బారావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2005 489 225.00
78437 కథలు కల్పనలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1976 99 10.00
78438 గోరా (కథాసంగ్రహము) ... ... ... 273 2.00
78439 గోరా రెండవ సంపుటము వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్ర ప్రచారిణీ గ్రంథనిలయము, కాకినాడ 1924 593 10.00
78440 గోరా రవీంద్రనాథ ఠాకూర్, శివ శంకర స్వామి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1961 524 9.00
78441 త్యాగఫలం రవీంద్రనాథ ఠాకూర్, శివ శంకర స్వామి శ్రీ నిత్యకళ్యాణి పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1966 426 6.50
78442 గోరా రవీంద్రనాథ ఠాగూర్, శ్రీనివాసచక్రవర్తి శ్రీ నిత్యకళ్యాణి పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1961 686 8.00
78443 పడవ మునక రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ శ్రీ నిత్యకళ్యాణి పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1962 364 6.00
78444 నౌకాభంగము వాసుదేవరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1963 380 4.00
78445 పడవ మునక రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ శ్రీ నిత్యకళ్యాణి పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1966 364 5.50
78446 ఇంటా బయటా రవీంద్రనాథ ఠాకూర్, శోభనాదేవి వైకుంఠరావు విశ్వభారతి ఏజన్సీ చెన్నపురి 1928 426 5.00
78447 కుముదినీ ... ... ... 397 5.00
78448 కంటి మెరమెర రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్, బొమ్మరాజు రాఘవయ్య ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1955 458 6.50
78449 కరుణ రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్, మద్దిపట్ల సూరి యువ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 110 2.00
78450 అక్కాచెల్లెలు రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్, శాస్త్రి జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ ... 130 1.50
78451 వీడ్కోలు రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్, శ్రీపతి విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1968 175 3.00
78452 రవీంద్ర సాహిత్యము నవలలు 2 కనకమేడల వెంకటేశ్వరరావు రవీంద్ర గ్రంథమాల, విజయవాడ 1964 380 10.00
78453 విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కథలు కె.వి. రమణారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 117 10.00
78454 వరమాల రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, రసవిహారీదేవి బాలవిజ్ఞాన ప్రచురణలు, విజయవాడ 1967 43 2.00
78455 ఆకలిరాళ్లు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 32 3.00
78456 నీలకాంత్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 48 2.00
78457 చదరంగం మరో రెండు కథలు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, శశిభూషణ్ పాత్రో రవీంద్ర గ్రంథమాల, విజయవాడ 1958 173 2.00
78458 నైవేద్యము స్మరణ స్మృతి కావ్యము బెజవాడ గోపాలరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1974 141 3.00
78459 ఊర్వశి రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1953 97 5.00
78460 నెలవంక వి.ఎ. శర్మ త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1977 55 1.00
78461 ఫలసమీకరణ రాచగుండ్ల చెంచలరావు ... 1999 70 10.00
78462 ఫలసేకరణ చలం శ్రీ రణణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్ 1967 115 1.00
78463 వనమాలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, చలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 94 10.00
78464 కాన్క చలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 87 5.00
78465 కచునివీడ్కోలు ర ఉత్పల సత్యనారాయణ ... 1942 35 2.00
78466 నివేదన రవీంద్రనాథ్ టాకూర్ తుర్లపాటి రాజేశ్వరి వాహిని బుక్ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2004 48 30.00
78467 రవీంద్ర సాహిత్యము తాజ్‌ మహల్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1977 101 10.00
78468 నెలబాల రత్నమాల పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2011 99 50.00
78469 అంతిమరాగాలు బసినేని సుబ్రహ్మణ్యం నెల్లూరుజిల్లా రచయితల సంఘం, నెల్లూరు 2008 140 75.00
78470 శ్యామపర్ణి అనసూయ విశ్వోదయ ప్రచురణ 1965 85 10.00
78471 నెలకూన రవీంద్రనాథ్ టాగూర్, జె. భాగ్యలక్ష్మి ... 1980 56 6.00
78472 చంద్రవంక రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, చలం, సౌరిస్, కురంగేశ్వరరావు ... ... 62 20.00
78473 రవీంద్రగీత జగ్గయ్య విద్యావేదిక, మదరాసు 1980 194 15.00
78474 రవీంద్రగీత జగ్గయ్య మానస ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 215 100.00
78475 చిలకమ్మ చదువు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, పద్మా శేఖర్ జన విజ్ఞాన వేదిక, నెల్లూరు 2011 16 8.00
78476 బలిదానము రవీంద్రనాథ ఠాగూర్, ఇలింద్ర రంగనాయకులు ... ... 58 1.00
78477 పద్మపూజ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, కె.వి. రమణారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 160 10.00
78478 సన్యాసి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ... ... 39 2.00
78479 గాంధారి ఆవేదన ... ... ... 107 5.00
78480 నాటకాలు నాటికలు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, నారాయణదాసు, దుర్గానంద్, గోపాలకృష్ణ రవీంద్ర గ్రంథమాల, విజయవాడ 1963 286 7.50
78481 రవీంద్రుని ఆరు నాటికలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1957 107 5.00
78482 దేవయాని చిత్రాంగద ముట్నూరి కృష్ణారావు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, నెల్లూరు 1944 93 1.50
78483 దేవయాని చిత్రాంగద రవీంద్రనాథ టాకూరు, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1953 104 1.00
78484 చిత్రాంగద చిత్రకన్య వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు 1961 40 0.70
78485 కాలనాథుని రథయాత్ర రవీంద్రనాథ టాగూర్, రాచకొండ నరసింహమూర్తి కాటూరి కవితాలత, విజయవాడ 1965 116 2.50
78486 నందిని రవీంద్రనాథ టాగూర్, శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 94 1.50
78487 విసర్జన రవీంద్రనాథ ఠాకూర్, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1953 150 1.50
78488 మాలిని రవీంద్రనాథ ఠాగూర్, బెల్లంకొండ రామదాసు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 58 1.00
78489 నటీపూజ రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్, రెంటాల గోపాలకృష్ణ రవీంద్ర గ్రంథమాల, విజయవాడ 1962 111 2.00
78490 ఊర్వశి రవీంద్రనాథ్ టాకూర్, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి 1978 184 2.00
78491 బలిదానం, పేద పిల్ల పిన్నక వేంకటేశ్వరరావు వికాస ప్రచురణలు, తెనాలి ... 38 10.00
78492 నృత్యనాట్య చిత్రాంగద కావ్యమాల రవీంద్రనాథ ఠాకూరు, మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు 1961 78 3.00
78493 పోస్టాఫీసు రవీంద్రనాథ టాగూర్, రామతీర్థ మొజాయిక్ ప్రచురణ 2011 60 30.00
78494 గ్రామ పునర్నిర్మాణము రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ భారత ప్రభుత్వ సమాజ వికాస సహకార శాఖ 1963 61 2.00
78495 స్వేచ్ఛా విహంగాలు దామెర వెంకటరావు ... 2005 125 60.00
78496 సృజనయోగము శొంఠి అనసూయ అపర్ణా పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1979 162 12.00
78497 విద్య రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, విజయా నీలగ్రీవం బాలసాహితి, బుక్ ట్రస్ట్ 1992 59 10.00
78498 సాధన రవీంద్రకవీంద్రుని తత్త్వదర్శనం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 120 30.00
78499 సాహిత్య జగత్తు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1959 139 5.00
78500 కార్మిక స్వర్గంలో కళాప్రియుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, కె.వి. రమణారెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1969 131 10.00
78501 కథాగుచ్ఛము రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, శోభనాదేవి వైకుంఠ రావు విశ్వభారతి ఏజన్సీ చెన్నపురి 1929 234 1.25
78502 కథాగుచ్ఛము ఐదవ భాగము రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, కారుమూరి వైకుంఠరావు కారుమూరి వైకుంఠరావు, మద్రాసు 1955 260 2.50
78503 కాబూలీవాలా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, డి. వెంకటేశ్వరరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 32 2.00
78504 శేషకవిత రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 188 5.00
78505 న్యాయాధికారి రవీంద్రనాథ ఠాగూర్, కె. రమేష్ శ్రీహరి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 48 4.00
78506 నగరలక్ష్మి కె. రమేష్ శ్రీ దుర్గా గోల్డెన్ పబ్లికేషన్స్ 1962 48 0.75
78507 చోఖేర్ బాలి ... జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 305 2.00
78508 రాణీఘాట్ రవీంద్రనాథ ఠాకూర్, పురాణం కుమార రాఘవశాస్త్రి రవీంద్ర గ్రంథమాల, విజయవాడ 1958 253 5.00
78509 రాణీఘాట్ రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 136 2.00
78510 శేష కవిత రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 188 10.00
78511 రాజర్షి రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 188 8.00
78512 అతడు రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 192 5.00
78513 జల్ జలా రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 148 6.00
78514 పంచ భూతాలు రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 183 7.00
78515 పంచ భూతాలు రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 183 8.00
78516 చారులత రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 108 7.00
78517 ఇంటా బయట రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 318 10.00
78518 వినోదిని రవీంద్రనాథ ఠాగూర్, రసవిహారీదేవి చేతన సాహితి, విజయవాడ ... 173 3.50
78519 ఉత్తమ యిల్లాలు రవీంద్రనాథ ఠాగూర్, మోటూరి వెంకటేశ్వరరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 104 1.50
78520 విశ్వకవి రవీంద్రుని విశ్వమానవ మతం బొమ్మకంటి వేంకట సింగరాచార్య కల్యాణీ ప్రచురణలు, విశాఖపట్టణం 1960 164 5.00
78521 కావ్య జగత్తు రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1964 152 5.00
78522 రవీంద్ర దర్పణం దోనేపూడి రాజారావు విజయ సారధి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 92 2.00
78523 విశ్వకవి రవీంద్రుని విశ్వమానవ మతం బొమ్మకంటి వేంకట సింగరాచార్య కల్యాణీ ప్రచురణలు, విశాఖపట్టణం 1960 164 2.00
78524 రవీంద్ర దర్శనం వివిధ రచయితలు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 104 7.00
78525 భావ విహంగాలు రవీంద్రనాథ్ టాగూరు, కల్లూరి శ్యామల విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 324 6.00
78526 శాంతినికేతనము ఆకురాతి శ్రీకృష్ణమూర్తి, చలమయ్య ఆకురాతి చలమయ్య 1938 302 2.00
78527 విశ్వకవి జీవిత చరిత్ర అమరేంద్ర ఆంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1961 240 10.00
78528 రవీంద్ర కవీంద్రుడు యస్.టి.పి. రామకృష్ణమాచార్యులు విద్యార్థి పబ్లికేషన్స్, ప్రగడవరం 1963 56 0.75
78529 విశ్వకవి రవీంద్రుడు సందేశము ఆకురాతి చలమయ్య వేంకట్రామ అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1961 256 6.00
78530 విశ్వకవి జాస్తి వేంకట నరసయ్య ... ... 56 2.00
78531 విశ్వకవి మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1955 88 5.00
78532 పూర్వ స్మృతులు రవీంద్రనాథ ఠాగూరు, అగ్నిహోత్రం రంగాచార్యులు ప్రాచీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1961 240 5.00
78533 టాగూరు ఉత్తరాలు ఎన్.ఎన్. రావు విజయ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, విజయవాడ 1961 154 2.00
78534 విశ్వకవి రవిబాబు చరిత్రము సందేశము ఆకురాతి చలమయ్య శాంతినిలయ గ్రంథమాల, కాకినాడ 1941 92 1.00
78535 భారత భాస్కర రవీంద్ర చరిత్ర ఆకురాతి చలమయ్య శాంతినిలయ గ్రంథమాల, కాకినాడ 1960 602 1.00
78536 రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1989 40 4.00
78537 మనరవి దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1960 218 2.00
78538 రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ క్షితీశ్ రాయ్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వము 1985 136 25.00
78539 రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ జొన్నలగడ్డ కామేశ్వరరావు సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 2004 56 20.00
78540 రవికథ చలసాని ప్రసాదరావు, దేవులపల్లి ప్రభాకరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 64 10.00
78541 తెలుగు ఉపవాచకము 7వ తరగతి విశ్వకవి డి. రామలింగం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము 1985 80 3.00
78542 విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బూరెల సత్యనారాయణమూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1990 72 20.00
78543 నేను చూసిన శాంతినికేతన్ వేంపల్లి గంగాధర్ గాయత్రి ప్రచురణలు, తాడిపత్రి 2015 87 60.00
78544 రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ (కన్నడ) ... ... 2014 60 50.00
78545 విశ్వకవి మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1955 103 5.00
78546 గీతాంజలి ఒక కవితా తపస్సు శ్రీ లక్ష్మణమూర్తి జయశ్రీ ప్రచురణలు 2010 107 25.00
78547 అనుమేళన సంజీవదేవ్, సూర్యదేవర హనుమంతరావు సంజీవదేవ్ సాహితి, తెనాలి 2008 20 10.00
78548 Rabindranath Tagore A Centenary Volume ... Sahitya Akademi, New Delhi 1961 531 25.00
78549 Rabindranath Tagore A Centenary Volume ... Sahitya Akademi, New Delhi 2010 531 450.00
78550 Rabindranath Tagore's 150th Birth Anniversary Commemoration Volume ... 150 Birht Anniversary Commemoration Volume Publishing 2012 360 200.00
78551 The English Writings of Rabindranath Tagore Volume One Sisir Kumar Das Sahitya Akademi, New Delhi 2008 669 450.00
78552 The English Writings of Rabindranath Tagore Volume Two Sisir Kumar Das Sahitya Akademi, New Delhi 2008 780 450.00
78553 The English Writings of Rabindranath Tagore Volume Three Sisir Kumar Das Sahitya Akademi, New Delhi 2008 1020 650.00
78554 The English Writings of Rabindranath Tagore Volume Four Nityapriya Ghosh Sahitya Akademi, New Delhi 2008 811 650.00
78555 తెలుగు గీతాంజలి ఆచంట జానకిరామ్ పారిజాత ప్రచురణ, తిరుపతి 1969 103 5.00
78556 గీతాంజలి యండమూరి సత్యనారాయణరావు ... ... 131 5.00
78557 తెలుగు గీతాంజలి ఆచంట జానకిరామ్ పారిజాత ప్రచురణ, తిరుపతి 1969 103 5.00
78558 గీతాంజలి రవీంద్రనాధ్ ఠాకూర్, సత్య ఉత్తమ సాహితి, విజయవాడ 1964 131 3.00
78559 గీతాంజలి శంకరంబాడి సుందరాచారి తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 91 5.00
78560 గీతాంజలి కె. శ్రీనివాసులు రెడ్డి ... 2011 110 150.00
78561 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) కొమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 103 50.00
78562 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) లింగం వీరభద్రకవి నవరత్న పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 59 20.00
78563 గీతాంజలి జింకా రామారావు ... ... 103 15.00
78564 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) బుసినేని సుబ్రహ్మణ్యం బుసినేని సుబ్రహ్మణ్యం, నెల్లూరు ... 123 20.00
78565 విశ్వకవి రవీంద్రుని గీతాంజలి స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 58 15.00
78566 గీతాంజలి ఆదిపూడి సోమనాథరావు శ్రీ విద్వజ్జన మనోరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, పిఠాపురము 1913 101 0.50
78567 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) మొదలి సరస్వతి పుష్య బహుళ చతుర్ధశి, తెనాలి 2016 148 100.00
78568 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) యం.వి.యల్.యన్. మూర్తి యం.వి.యల్.యన్. మూర్తి, హైదరాబాద్ 2007 122 25.00
78569 రవీంద్ర గీత గీతాంజలి నాగరాజు రామస్వామి తిరురంగ ప్రచురణ 2016 140 100.00
78570 గీతాంజలి (ఇంగ్లీషు మూలం రవీంద్రనాథ ఠాగూరు) వి. సుబ్బరామయ్య పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2003 64 54.00
78571 రవీంద్ర గీతాంజలి మేరువ వేంకటేశ్వరరావు మేరువ వేంకటేశ్వరరావు 1996 121 30.00
78572 గీతాంజలి కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి, కాత్యాయనీ విద్మహే జిజ్ఞాస ప్రచురణ, వరంగల్లు 2012 152 75.00
78573 గీతాంజలి కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1963 150 2.00
78574 గీతాంజలి రవీంద్రనాథ టాగూర్, బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1997 119 20.00
78575 రవీంద్రుని గీతాంజలి చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు చిలుకమఱ్ఱి వెంకట నర్సమ్మ 1968 103 5.00
78576 రవీంద్రనాథ గీతాంజలి టి.వి. సత్యనారాయణ టి.వి. స్వామి, తుని 1979 68 5.00
78577 అపూర్వగానం రవీంద్రుని గీతాంజలి పి. విజయలక్ష్మి ఆర్.సి. రెడ్డి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2013 116 100.00
78578 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) వల్లూరుపల్లి లక్ష్మి చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 132 100.00
78579 ఠాగూరు గీతాంజలి భూషి కృష్ణదాసు భూషి కృష్ణదాసు, హైదరాబాద్ 2009 106 100.00
78580 రవీంద్రుని గీతాంజలి దామెర వెంకటరావు ... ... 34 5.00
78581 గీతాంజలి ... ... ... 150 15.00
78582 రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గీతాంజలి తరణి రవి కిరణాలు ... సాహితి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 128 60.00
78583 రవీంద్ర గీతాలు జె. భాగ్యలక్ష్మి సమత బుక్స్ 2001 183 100.00
78584 గీతాంజలి చలం మైత్రీ గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 150 2.00
78585 రవీంద్ర గీతాంజలి చలం చలం సాహితి, హైదరాబాద్ 1975 175 5.00
78586 రవీంద్ర గీతాంజలి చలం ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1962 146 5.00
78587 టాగోర్ గీతాంజలి చలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2007 96 30.00
78588 రెక్కల్లో టాగోర్ గీతాంజలి డి. హనుమంతరావు న్యూ లైఫ్ ప్రెజెన్టేషన్, హైదరాబాద్ 2013 103 100.00
78589 గీతాంజలి యన్.వి. రామానుజాచార్యులు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1973 114 10.00
78590 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) మధు రొండా మధు రొండా 2012 103 40.00
78591 రవీంద్రుని కృతి గీతాంజలి పాలపర్తి చంద్రశేఖరమ్ పాలపర్తి చంద్రశేఖరము, గన్నవరం ... 113 15.00
78592 గీతాంజలి బొమ్మకంటి వేంకట సింగరాచార్య కల్యాణీ ప్రచురణలు, విశాఖపట్టణం 1961 159 10.00
78593 గీతాంజలి రవీంద్రనాథ ఠాగూరు, బెల్లంకొండ రామదాసు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 88 5.00
78594 గీతాంజలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, యార్లగడ్డ రంగనాయకులు చౌదరి పి. రాజగోపాలనాయుడు, హైదరాబాద్ 1964 68 2.50
78595 గీతాంజలి ఇలింద్ర రంగనాయకులు ... ... 103 5.00
78596 టాగోర్ గీతాంజలి యన్.వి.యస్. శర్మ నగారా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 103 3.50
78597 టాగోర్ గీతాంజలి టి.వి.యస్. సుబ్బారావు టి.వి.యస్. సుబ్బారావు, కొప్పర్రు ... 110 20.00
78598 గీతాంజలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, కె.ఎస్. రావు పద్మప్రియ పబ్లికేషన్స్, నిడుబ్రోలు 1976 122 4.00
78599 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) దంతాల రామయ్య నాయుడు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1961 114 2.00
78600 గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్) మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 124 50.00
78601 గీతాంజలి దుర్గానంద్ రవీంద్ర గ్రంథమాల, విజయవాడ 1958 156 2.00
78602 గీతాంజలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు, కనకమేడల విజ్ఞాన సాహితి, మద్రాసు 1963 93 1.50
78603 ఆంధ్ర గీతాంజలి అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు అగస్త్యరాజు వైదేహి, అద్దంకి 1981 119 8.00
78604 రవీంద్ర గీతాంజలి పంతగడ శేషమ్మ ... 1973 127 5.00
78605 గీతాంజలి రవీంద్రనాధ్ టాగోర్, టేకి వీరబ్రహ్మం విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2015 184 120.00
78606 అమృత గీతాంజలి చర్ల గణపతిశాస్త్రి ఆర్షవిజ్ఞాన పరిషత్తు 1971 262 7.00
78607 గీతాంజలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, కొండలరావు వెలిచాల వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 111 15.00
78608 అమృత గీతాంజలి చర్ల గణపతిశాస్త్రి ఆర్షవిజ్ఞాన పరిషత్తు 1971 262 15.00
78609 నివేదన రవీంద్రనాథ్ టాగోర్, కొంగర జగ్గయ్య, బి.ఎస్.ఆర్. కృష్ణ ... 2003 42 20.00
78610 నివేదన మోదుగుల రవికృష్ణ సఱ్ఱాజు బాలచందర్, గుంటూరు 2014 140 100.00
78611 నివేదన బి.ఎస్.ఆర్. కృష్ణ ... 2014 84 20.00
78612 గీతాంజలి రవీంద్రనాథ్ టాగూర్, డాక్టర్ భార్గవి బదరీ పబ్లికేషన్స్, పామర్రు, కృష్ణాజిల్లా 2014 67 300.00
78613 Gitanjali Song Offerings Rabindranath Tagore UBSPD Publishers, New Delhi 2012 304 495.00
78614 Gitanjali Rabindranath Tagore Rupa Publications India Pvt. Ltd 2002 101 80.00
78615 Gitanjali Song Offerings Rabindranath Tagore, W.B. Yeats Macmillan And Co., Limited 1988 72 14.75
78616 Gitanjali Song Offerings Rabindranath Tagore, W.B. Yeats Macmillan And Co., Limited 1984 72 10.00
78617 Gitanjali Song Offerings Rabindranath Tagore, W.B. Yeats Macmillan And Co., Limited 1946 100 1.00
78618 Gitanjali Song Offerings Rabindranath Tagore, W.B. Yeats Macmillan And Co., Limited 1962 101 1.00
78619 Gitanjali Song Offerings Rabindranath Tagore, W.B. Yeats Macmillan And Co., Limited 1946 101 1.00
78620 Gitanjali Song Offerings Rabindranath Tagore, W.B. Yeats Macmillan And Co., Limited 1971 99 4.50
78621 गीतांजली Rabindranath Tagore हिन्दि पाकेट बुक्स प्राझवेट लिमिटिड 1973 125 2.00
78622 गीतांजली Rabindranath Tagore हिन्दि पाकेट बुक्स प्राझवेट लिमिटिड ... 128 2.00
78623 गीतांजली Rabindranath Tagore हिन्दि पाकेट बुक्स प्राझवेट लिमिटिड 1984 176 10.00
78624 Rabindranath Tagore Gitanjali Peddada RamaSwamy 1961 105 5.00
78625 R.N. Tagore's Gitanjali A Critical Study Som Deva Prakash Book Depot, Bareilly 187 2.00
78626 R.N. Tagore's Gitanjali A Critical Study Som Deva, B.C. Chakravorty Prakash Book Depot, Bareilly 1996 248 30.00
78627 A Critical Study of Gitanjali Satish Kumar Lakshmi Narain Agarwal Educational Publishers 159 2.00
78628 Tagore's Gitanjali : A Commentary V. Rama Murthy Doaba House, Delhi 1972 100 7.00
78629 Tagore's and His Gitanjali Radhey L Varshney Student Store, Bareilly 1977 108 2.00
78630 Rabindranath Tagore Gitanjali Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1977 194 2.00
78631 Rabindranath Tagore Bhavan's Journal Magazine 1988 79 3.00
78632 Rabindranath Tagore Bhavan's Journal Magazine 2010 136 20.00
78633 Cultural Forum Tagore Number 1961 91 20.00
78634 Creative Unity Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1971 202 25.00
78635 రవీంద్ర సంస్కృతి ... రసమయి సాంస్కృతిక మాసపత్రిక 2002 15 10.00
78636 బాలసాహిత్యం వేదుల సత్యనారాయణ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1967 319 7.00
78637 The Philosophy of Rabindranath Tagore S. Radhakrishnan Good Companions, Baroda 1961 180 7.50
78638 రవీంద్రనాధ్ ఠాగూర్ జీవిత చరిత్ర కె.ఎల్. దేవి, కె.ఎస్. మూర్తి సాయి దీపిక పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 120 25.00
78639 రవీంద్ర చిత్రావళి అఖిల భారత చిత్రకళా పోటీలు ... కళాలేఖ విశేష సంచిక 1987 50 10.00
78640 రవీంద్రుని 150వ జయంతి ప్రత్యేక సంచిక రావి శారద గ్రంథాలయ సర్వస్వం 2012 40 20.00
78641 రవీంద్రుని 150వ జయంతి ప్రత్యేక సంచిక తెలకపల్లి రవి సాహిత్య ప్రస్థానం, హైదరాబాద్ 2010 47 10.00
78642 తెలుగు త్రైమాసిక వైజ్ఞానిక పత్రిక ఎ. మంజులత తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2002 90 25.00
78643 తెనుగులో రవీంద్ర సాహిత్యం, ఇంకా కొన్ని ... పుస్తక ప్రపంచం, మే 1961 1961 48 0.25
78644 Centenary Number Rabindranath Tagore ... Sangeet Natak Akademi, New Delhi 1961 107 10.00
78645 Tagore Centenary Number ... Andhra Pradesh Centenary Committee 1961 200 5.00
78646 Rabindranath Bengali Magazine Bengali Magazine 60 10.00
78647 Gurudev T R Gopaalakrishnan The Week Magazine Apr 28 2013 98 30.00
78648 Remembering Tagore N. Ram Frontline Magazine Dec 31 2011 34 25.00
78649 Spanthology 1971 శ్పాన్ చయనిక 1970 విశిష్ట వ్యాసాల సంకలనం (టాగోర్ ను అమెరికా గౌరవించిన తీరు) ... ... 1971 96 1.00
78650 Tagore's Surplus Concept : A Marxian Gloss, Tagore and His Concept of Kingship Arun Bhattacharya West Bengal Magazine 1990 216 1.50
78651 Rabindranath Tagore The Man within the Poet The India Magazine 1983 78 5.00
78652 Tagore 150 years Ministry of Culture, Government of India 2011 68 20.00
78653 Gurudeva in My Vision Rabindranath Tagore S.N. Alandker 1946 60 1.00
78654 Tagore Centenary Exhibition 1961 Lalit Kala Akademi 72 2.00
78655 Tagore, Kabir And Underhill, Tagore As The Intimate Other Seminar The Monthly Symposium 2011 106 20.00
78656 Rabindranath Tagore A Universal Voice Sandy Koffler The Unesco Courier Magazine 1961 34 1.00
78657 Taj, Tagore, To Kiss, R K Narayana, Lalbahdur Sastri, Egypt, To Yanbee etc., 100 10.00
78658 Mulk Raj Anand Selected Stories Mulk Raj Anand Foreign Languages Publishing House 1955 158 10.00
78659 Mulk Raj Anand Lajwanti and Other Stories Mulk Raj Anand Jaico Publishing House 1966 100 2.00
78660 Mulk Raj Anand The Power of Darkness and Other Stories Mulk Raj Anand Jaico Publishing House 1959 126 2.00
78661 Mulk Raj Anand Between Tears And Laughter Mulk Raj Anand A Sterling Paperback 1973 171 4.00
78662 Mulk Raj Anand Lament on the death of a master of arts Mulk Raj Anand Hind Pocket Books 1967 120 2.00
78663 Mulk Raj Anand Lament on the death of a master of arts Mulk Raj Anand Hind Pocket Books 1967 120 2.00
78664 Mulk Raj Anand Death of A Hero Mulk Raj Anand Orient Paperbacks, New Delhi 128 2.00
78665 Mulk Raj Anand Two Leaves And A Bud Mulk Raj Anand Hind Pocket Books 203 5.00
78666 Mulk Raj Anand Seven Summers Mulk Raj Anand Hind Pocket Books 1970 238 2.00
78667 Mulk Raj Anand Seven Summers Mulk Raj Anand Orient Paperbacks, New Delhi 1970 238 2.00
78668 Mulk Raj Anand Across the Black Water Mulk Raj Anand Orient Paperbacks, New Delhi 1980 321 5.00
78669 Mulk Raj Anand The Old Woman And The Cow Mulk Raj Anand Kutub Popular Bombay 1960 287 2.00
78670 Mulk Raj Anand Coolie Mulk Raj Anand Current Book House 1952 272 2.00
78671 Mulk Raj Anand Coolie Mulk Raj Anand Arnold Heinemann Publishers 1981 317 12.50
78672 Mulk Raj Anand Untouchable Mulk Raj Anand Hind Pocket Books 1970 181 2.00
78673 Mulk Raj Anand Untouchable Mulk Raj Anand Arnold Heinemann Publishers 1986 176 20.00
78674 Mulk Raj Anand The Road Mulk Raj Anand A Sterling Paperback 1974 111 5.00
78675 Mulk Raj Anand The Road Mulk Raj Anand Kutub Popular Bombay 1961 111 2.00
78676 Mulk Raj Anand The Sword And The Sickle A Study of Mulk Raj Anand's Novels K.V. Suryanarayana Murti Geetha Book House Publishers 1983 162 2.00
78677 Mulk Raj Anand Morning Face Mulk Raj Anand Arnold Heinemann Publishers 1978 571 27.50
78678 Mulk Raj Anand Apology For Heroism Mulk Raj Anand Lindsay Drummond 1946 121 2.00
78679 Mulk Raj Anand Apology For Heroism Mulk Raj Anand Kutub Popular Bombay 1957 143 15.00
78680 Mulk Raj Anand Tigress of Nallamalai M. Kamal Naidu A Writers Workshop Publication 2006 309 100.00
78681 Ancient Ballads and Legends of Hindustan Toru Dutt A Writers Workshop Publication 1972 80 2.00
78682 Tribute To Papa and Other Poems Mamta Kalia A Writers Workshop Publication 1970 31 2.00
78683 Poems & Translations V. Rama Murthy A Writers Workshop Publication 1992 61 2.00
78684 The Jester and Other Poems Sitakant Mahapatra A Writers Workshop Publication 1979 73 2.00
78685 In Disarray & Other Poems Gouranga P. Chattopadhyay A Writers Workshop Publication 1983 49 5.00
78686 Suniti Namjoshi More Poems Suniti Namjoshi A Writers Workshop Publication 1971 36 5.00
78687 Iconography of Time Narmadeshwar Prasad A Writers Workshop Publication 1970 42 2.00
78688 Crucifixion Sujatha Modayil A Writers Workshop Publication 1970 31 2.00
78689 The Peacock Smiles Mary Ann Dasgupta A Writers Workshop Publication 1970 27 2.00
78690 Henry Derozio Poems P. Lal, Susobhan Sarkar, Paul Verghese A Writers Workshop Publication 1972 44 2.00
78691 Of Men & Gold R.V. Sastry A Writers Workshop Publication 1994 331 15.00
78692 Green Leaves and Gold Monika Varma A Writers Workshop Publication 1970 38 5.00
78693 Verses V. Balasubrahmanyam A Writers Workshop Publication 1971 40 15.00
78694 A Wad of Poems Gopal Honnalgere A Writers Workshop Publication 1971 33 1.00
78695 Alter Sonnets Paul Jacob A Writers Workshop Publication 1969 14 1.00
78696 Vimala Is Willing U. Subramaniam A Writers Workshop Publication 1996 94 15.00
78697 Diversions by the Wayside K.D. Katrak A Writers Workshop Publication 1969 23 15.00
78698 Visions of Handy Hopper William Hull A Writers Workshop Publication 1970 83 15.00
78699 Hoshang Merchant Selected Poems Hoshang Merchant A Writers Workshop Publication 1999 163 15.00
78700 Under Orion Keki N. Daruwalla A Writers Workshop Publication 1970 93 20.00
78701 Keshav Malik Poems Keshav Malik A Writers Workshop Publication 1971 49 15.00
78702 Articulate Silences Shiv K. Kumar A Writers Workshop Publication 1970 34 15.00
78703 Masks To Be Interpreted in Terms of Messages Pritish Nandy A Writers Workshop Publication 1970 19 15.00
78704 Weeping Season Gauri Pant A Writers Workshop Publication 1971 36 12.00
78705 Collected Poems William Hull A Writers Workshop Publication 1942 306 75.00
78706 P. Lal Lessons P. Lal A Writers Workshop Publication 1991 385 100.00
78707 Death's Epicure Suresh Kohli A Writers Workshop Publication 1970 47 15.00
78708 Seventeen More Poems Roshen Alkazi A Writers Workshop Publication 1970 18 15.00
78709 Towards the Sun Margaret Chatterjee A Writers Workshop Publication 1970 30 15.00
78710 The Collected Poems of P. Lal P. Lal A Writers Workshop Publication 1977 168 15.00
78711 Africa : Riches, Rags & The River S. Chandrasekhar A Writers Workshop Publication 1994 62 80.00
78712 Echoes Silent K.V. Raghupathi A Writers Workshop Publication 1988 49 60.00
78713 Transcreation by P. Lal P. Lal A Writers Workshop Publication 1996 100 50.00
78714 Transcreation by P. Lal P. Lal A Writers Workshop Publication 1996 100 50.00
78715 The Nala Damayanti Katha in The Mahabharata of Vyasa P. Lal A Writers Workshop Publication 2008 154 100.00
78716 Africa : Riches, Rags & The River S. Chandrasekhar A Writers Workshop Publication 1994 62 50.00
78717 Serpents in Academia K.V. Rao A Writers Workshop Publication 1999 333 350.00
78718 Poems & Translations V. Rama Murthy A Writers Workshop Publication 1992 61 80.00
78719 Women All Women Jean Arasanayagam A Writers Workshop Publication 19993 133 80.00
78720 Across the Ocean K. Srinivasa Sastry A Writers Workshop Publication 1980 100 30.00
78721 Echoes of Eternity B.M. Singhi, Savita Saigal A Writers Workshop Publication 1978 183 50.00
78722 The Mahabharata of Vyasa P. Lal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1980 400 50.00
78723 Translating Partition Ravikant & Tarun K Saint Katha, New Delhi 2001 239 250.00
78724 Translating Caste Tapan Basu Katha, New Delhi 2002 262 295.00
78725 Katha Prize Stories Volume 1 Rimli Bhattacharya, Geeta Dharmarajan Katha, New Delhi 1991 183 200.00
78726 Katha Prize Stories Volume 2 Geeta Dharmarajan Katha, New Delhi 2004 284 250.00
78727 Katha Prize Stories Volume 3 Geeta Dharmarajan Katha, New Delhi 2000 271 200.00
78728 Katha Prize Stories Volume 5 Geeta Dharmarajan, Meenakshi Sharma Katha, New Delhi 1995 220 200.00
78729 Katha Prize Stories Volume 6 Geeta Dharmarajan, Meenakshi Sharma Katha, New Delhi 1997 216 200.00
78730 Katha Prize Stories Volume 7 Geeta Dharmarajan, Meenakshi Sharma Katha, New Delhi 1998 207 250.00
78731 Katha Prize Stories Volume 8 Geeta Dharmarajan, Meenakshi Sharma Katha, New Delhi 2004 206 250.00
78732 Katha Prize Stories Volume 9 Geeta Dharmarajan, Meenakshi Sharma Katha, New Delhi 2004 328 250.00
78733 Katha Prize Stories Volume 10 Geeta Dharmarajan, Meenakshi Sharma Katha, New Delhi 2000 255 250.00
78734 Katha Prize Stories Volume 12 Geeta Dharmarajan Katha, New Delhi 2002 314 250.00
78735 Katha Prize Stories Volume 13 Geeta Dharmarajan Katha, New Delhi 2005 254 250.00
78736 Love in The Time of Insurgency Birendra Kumar Bhattacharyya Katha, New Delhi 2005 247 250.00
78737 Twenty Stories from South Asia ... Katha, New Delhi 2003 272 250.00
78738 Short Shorts Long Shots Uday Prakash, Robert A Hueckstedt Katha, New Delhi 2003 212 200.00
78739 Katha Prize Stories best of the 90s Geeta Dharmarajan Katha, New Delhi 2002 297 250.00
78740 April Witch Majgull Axelsson, Linda Schenk Katha, New Delhi 2004 408 295.00
78741 the essence of camphor nainer masud, Muhammad Umar Memon Katha, New Delhi 2001 257 200.00
78742 Tales of All Times The Mother Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1983 138 15.00
78743 Love Stories that Touched my Heart Ravinder Singh Penguin metro reads, New Delhi 2012 242 125.00
78744 Gripping Tales of Ind A.S. Panchapakesh Ayyar The Orient Publishing Co., Tenali 1948 230 15.00
78745 Contemporary Indian Short Stories In English Shiv K. Kumar Sahitya Akademi, New Delhi 2010 241 75.00
78746 Tales of Tomorrow Rana Nayar Sahitya Akademi, New Delhi 2008 164 175.00
78747 A Treasure Trove of Short Stories S. Chakravarthi Frank Bros. & Co., New Delhi 2009 193 38.00
78748 Indian Short Stories E.V. Ramakrishnan Sahitya Akademi, New Delhi 2009 535 200.00
78749 The Namaste Book of Indian Short Stories Volume II Monisha Mukundan UBS Publishers Distributors Ltd 1994 168 75.00
78750 Selected Short Stories from Sharat Chandra Chattopadhayaya Feroze Alam Sahni Publications 271 75.00
78751 Those Nights The Times of India 2008 200 150.00
78752 Love Stories from Punjab Harish Dhillon UBS Publishers Distributors Ltd 1998 244 165.00
78753 Contemporary Indian Short Stories Series I Sahitya Akademi, New Delhi 2011 141 30.00
78754 Contemporary Indian Short Stories Series II Bhabani Bhattacharya Sahitya Akademi, New Delhi 2011 232 40.00
78755 Contemporary Indian Short Stories Series III Sahitya Akademi, New Delhi 2011 222 40.00
78756 Contemporary Indian Short Stories Series IV Ed. Shantinath K. Desai Sahitya Akademi, New Delhi 2011 337 70.00
78757 Short Stories 1994 Indian Authors Maneck Davar 1994 179 100.00
78758 Grandma's Bag of Stories Sudha Murty Puffin Books, New Delhi 2012 166 199.00
78759 Short Stories 180 15.00
78760 Raavi Paar and Other Stories Gulzar Rupa Publications India Pvt. Ltd 2012 196 195.00
78761 The Throttled Street And Other Stories Gangadhar Gadgil Popular Prakashan, Bombay 1994 167 85.00
78762 The Puffin Book of Classic Stories for Boys Paro Anand Puffin Books, New Delhi 2010 159 150.00
78763 The Phantom Bird and Other Stories Jai Nimbkar Harper Collins Publishers 1993 211 70.00
78764 A Treasure Trove of Short Stories Yash Rampal Monga Book Depot, Jalandhar 2012 256 170.00
78765 Stories From Far And Near Intermediate Course First Year Part I English Board of Intermediate Education, Hyderabad 1988 86 10.00
78766 Come Back, My Master and Other Stories K.S. Duggal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 252 20.00
78767 True Stories William Rushton 128 10.00
78768 Songs At The River's Edge Katy Gardner Rupa & Co., New Delhi 1992 164 60.00
78769 The Notebook of Romance Harshita Srivastava, Gargi Sarkhel Bagchi Gargi Publishers 2015 240 160.00
78770 A Bunch of Stories Madan Gupta Parimal Prakashan, Aurangabad 1982 230 60.00
78771 Love Eternal Henry Rider Haggard Tulsi Sahitya Publications 223 100.00
78772 Salt of the Earth & Other Stories Mallemala Venugopala Reddy, U Atreya Sarma Vijaya Printers, Hyderabad 2013 160 200.00
78773 The Masters And Other Short Stories K S Duggal National Publishing House, New Delhi 1996 172 150.00
78774 Cast Me Out If You Will Susie Tharu Just Published 2000 188 140.00
78775 Snip, Snip, Snip Other Stories Madhuban Educational Books 1999 115 35.00
78776 The Last Laugh Gajra Kottary Jaico Publishing House 2003 179 150.00
78777 After the Hanging and Other Stories O.V. Vijayan Penguin Books 1989 192 55.00
78778 Panorama Mulk Raj Anand, S. Balu Rao Sterling Publishers Private Limited 1986 240 40.00
78779 Bequest of Wings Margaret Paul Joseph Macmillan And Co., Limited 1994 89 20.00
78780 The Miracle And Other Stories Manoj Das A Sterling Paperback 1993 128 50.00
78781 Indian Literature Sahitya Akademi, New Delhi 1979 197 12.00
78782 Contemporary Indian Short Stories Series 1 Sahitya Akademi, New Delhi 1959 132 2.50
78783 Folktales From India A.K. Ramanujan Penguin Books 1991 321 150.00
78784 Northern Lights (Fairy Tales of the Peoples of the North) Irina Zheleznova, E. Pomerantseva, Kopylov Progress Publishers 1976 227 50.00
78785 Folk Tales from the South A.N. Sattanathan IBH Publishing Company, Bombay 1968 55 2.00
78786 The Cat's Pajamas Ray Bradbury Harper Perennial 2003 235 50.00
78787 A Collection of Short Stories B.V. Hara Jagannadh Emesco Books, Vijayawada 1996 120 16.00
78788 Great Short Stories (A Reader Digest Collection) RDI Print And Publishing Pvt. Ltd., Bombay 1986 256 5.00
78789 Selected Short Stories from H.G. Vells, Guy De Maupassant 1950 110 5.00
78790 The Jester The Judge And the Minister A.N. Sattanathan IBH Publishing Company, Bombay 1972 118 3.00
78791 Stories of Today K. Ravi Varma, E.C. Antony Macmillan And Co., Limited 1986 117 6.50
78792 Tales And Parables of Sri Ramakrishna Sri Ramakrishna Math, Madras 1947 272 20.00
78793 Stories By The Fireside Harry Curtis Commonwealth Publishing House 1972 140 225.00
78794 The Meeting Pool and Other Stories Meenakshi Mukherjee Orient Longman 1986 56 2.00
78795 Select Stories for Today And Tomorrow S. Anantham Teaching Aids Enterprises, Guntur 76 7.50
78796 Fables and Fantasies for Adults Manoj Das Orient Longman 1978 133 1.00
78797 The Servant Robin Maugham Avon Publishing Co., Inc. 1952 90 2.00
78798 The Glass Palace Amitav Ghosh Harper Collins Publishers 2011 551 299.00
78799 The Shadow Lines Amitav Ghosh Oxford University Press, Mumbai 1997 309 95.00
78800 River of Smoke Amitav Ghosh 2011 31 2.00
78801 The White Tiger Aravind Adiga Harper Collins Publishers 2008 321 395.00
78802 Revenge Arup Kumar Dutta Children's Book Trust 1986 112 10.00
78803 The God of Small Things Arundhati Roy IndiaInk, New Delhi 1997 339 195.00
78804 the Zoya Factor Anuja Chauhan Harper Collins Publishers 2008 509 295.00
78805 Journey of Two Hearts Anuj Tiwari Srishti Publishers & Distributors 2012 226 100.00
78806 The Pilot's Wife Anita Shreve Little, Brown And Company 1998 293 100.00
78807 Mistress Anita Nair Penguin Books 2005 426 350.00
78808 The Skeleton And That Man Amrita Pritam A Sterling Paperback 1992 97 45.00
78809 A Line in Water Amrita Pritam Arnold Heinemann Publishers 1975 141 5.00
78810 Doctor Dev Amrita Pritam Orient Paperbacks, New Delhi 94 2.00
78811 The Skeleton Amrita Pritam Hind Pocket Books 1973 125 2.00
78812 Flirting With Youth Amrita Pritam A Sterling Paperback 1973 144 3.00
78813 Two Faces of Eve Amrita Pritam Orient Paperbacks, New Delhi 160 2.00
78814 The Coin Merchants Ashutosh Shrivastava Kalahari Publishing (Pty) Ltd 2003 213 100.00
78815 Not Even A Single Tremble Ashutosh Shrivastava Kalahari Publishing (Pty) Ltd 2001 319 10.00
78816 Dusk Before Dawn Anant Gopal Sheorey Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 228 25.00
78817 The Fig Tree Aubrey Menen Penguin Books 1989 165 50.00
78818 The Space Within the Heart Aubrey Menen Hind Pocket Books 1970 150 10.00
78819 The City & The River Arun Joshi Orient Paperbacks, New Delhi 1994 264 100.00
78820 The Strange Case of Billy Biswas Arun Joshi Asia Publishing House, New York 1971 242 25.00
78821 The Apprentice Arun Joshi Orient Paperbacks, New Delhi 1974 149 2.00
78822 The Foreigner Arun Joshi Orient Paperbacks, New Delhi 1968 229 15.00
78823 The Inscrutable Americans Anurag Mathur Rupa & Co., New Delhi 2003 247 95.00
78824 Flash Points Poems in Prose Anees Jung Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 203 12.00
78825 Twilight in Delhi Ahmed Ali A Sterling Paperback 1973 288 10.00
78826 Portrait of a Woman Prema Nandakumar Macmillan And Co., Limited 1981 331 5.00
78827 Shoot At Site Ashokamitran Sterling Publishers Private Limited 1980 128 25.00
78828 The House At Adampur Anand Lall Pearl Publications Private Limited 1958 204 15.00
78829 Trails of Glory A.C. Biswas Amrit Book Co., New Deli 1980 388 10.00
78830 New Writing in india Adil Jussawalla Penguin Books 1977 320 2.99
78831 A Statement of Agony Amrita Pritam Orient Paperbacks, New Delhi 1979 171 12.00
78832 To Each His Stranger Agyeya Orient Paperbacks, New Delhi 1967 113 5.00
78833 The Village by the Sea Anita Desai Allied Publishers limited 1990 156 25.00
78834 The Village by the Sea Anita Desai Allied Publishers limited 1988 156 10.00
78835 Games At Twilight and Other Stories Anita Desai Penguin Books 1982 137 10.00
78836 The Peacock Garden Anita Desai IBH Publishing Company, Bombay 1981 66 4.00
78837 Cry, the Peacock Anita Desai Orient Paperbacks, New Delhi 1980 218 15.00
78838 Voices in The City Anita Desai Orient Paperbacks, New Delhi 1968 257 10.00
78839 Bye Bye Blackbird Anita Desai Orient Paperbacks, New Delhi 1985 230 25.00
78840 Where Shall We Go This Summer? Anita Desai Orient Paperbacks, New Delhi 1982 157 20.00
78841 Where Shall We Go This Summer? Anita Desai Orient Paperbacks, New Delhi 2006 142 140.00
78842 Guy On The Sidewalk Bharath Krishna CinnamonTeal Publishing 2016 315 399.00
78843 Bhalchandra Nemade Cocoon Sudhakar Marathe Macmillan And Co., Limited 1997 325 185.00
78844 Paraja Gopinath Mohanty, Bikram K. Das Oxford University Press, Mumbai 1994 373 150.00
78845 Pather Panchali Bibhutibhushan Banerji, Kshitis Roy Allied Publishers limited 1979 166 20.00
78846 Bankim Chandra Chatterji Anandamath G.R. Hart Frank Bros. & Co., New Delhi 1998 135 35.90
78847 Love, Life and Ambition Bharat Agarwal Mahaveer Publishers 2012 224 125.00
78848 Darkness Bharati Mukherjee Penguin Books 1985 199 2.00
78849 Bama Karukku Mini Krishnan Macmillan And Co., Limited 2000 108 90.00
78850 Purple Moonlight Balwant Gargi UBS Publishers Distributors Ltd 1993 190 75.00
78851 The Naked Triangle Balwant Gargi Vikas Publishing House Pvt Ltd 1982 168 12.00
78852 Grey Dust Baburao Patel, Sushila Rani Patel Sumati Publications, Bombay 1949 249 5.00
78853 Bhabani Bhattacharya Dorothy Blair Shimer Twayne Publishers 1975 151 100.00
78854 A Dream in Hawaii Bhabani Bhattacharya Macmillan And Co., Limited 1978 245 20.00
78855 A Goddess Named Gold Bhabani Bhattacharya Orient Paperbacks, New Delhi 1967 306 15.00
78856 So Many Hungers Bhabani Bhattacharya Orient Paperbacks, New Delhi 1987 205 20.00
78857 Steel Hawk and Other Stories Bhabani Bhattacharya Orient Paperbacks, New Delhi 1968 143 15.00
78858 Shadow From Ladakh Bhabani Bhattacharya Orient Paperbacks, New Delhi 1966 358 15.00
78859 Music for Mohini Bhabani Bhattacharya Orient Paperbacks, New Delhi 1984 188 25.00
78860 He Who rides a tiger Bhabani Bhattacharya Jaico Publishing House 1955 243 15.00
78861 Steel Hawk and Other Stories Bhabani Bhattacharya Jaico Publishing House 1981 143 15.00
78862 Rain Through The Night Bhabani Bhattacharya Hind Pocket Books 1973 138 15.00
78863 Rain Through The Night Bhabani Bhattacharya Hind Pocket Books 1973 138 15.00
78864 Bhuvan Shome Bonophul, Lila Ray Orient Paperbacks, New Delhi 122 20.00
78865 The Glimmer in Darkness B.S. Murthy Lakshmi & Co., Secundrabad 1968 65 2.00
78866 More of An Indian B.K. Karanjia Orient Paperbacks, New Delhi 1972 196 20.00
78867 The Sword of Tipu Sultan Bhagwan S. Gidwani Allied Publishers limited 1978 372 10.00
78868 Waiting for Winter Belinder Dhanoa Penguin Books 1991 191 65.00
78869 Bombay The Twilight Zone Benedict Costa Hind Pocket Books 1972 169 10.00
78870 Chitralekha Bhagwati Charan Verma Jaico Publishing House 1956 159 10.00
78871 Jokumarasivami Chandrasekhar Kambar Seagull Books, Calcutta 1988 44 60.00
78872 In Quest of the Palm C Venkat Krishna Cotlak Books, Hyderabad 2005 122 99.00
78873 One Night @ The Call Center Chetan Bhagat Rupa & Co., New Delhi 2010 257 95.00
78874 One Night @ The Call Center Chetan Bhagat Rupa & Co., New Delhi 2005 291 95.00
78875 Five Point Someone What not to do at IIT Chetan Bhagat Rupa & Co., New Delhi 2005 270 95.00
78876 The Mistress of Spices Chitra Banerjee Divakaruni Anchor Books Doubleday New York 1998 338 12.95
78877 The Crown and the Loincloth Chaman Nahal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 422 150.00
78878 Azadi Chaman Nahal Orient Paperbacks, New Delhi 1988 371 100.00
78879 Venus in India Charles Devereaux A Sterling Paperback 1974 283 20.00
78880 Stories of Crime & Murder C.K. Razdan Orient Paperbacks, New Delhi 1972 187 10.00
78881 Chitralekha Bhagwati Charan Verma Jaico Publishing House 1966 159 2.00
78882 The Story of Jean Valjean D. Thambusami Kaviraja Publishers, Tenali 1948 130 1.40
78883 No, My Son, Never D.R. Mankekar Hind Pocket Books 1971 156 2.00
78884 Succession Derby Dillip Thakore Omni Media Pvt. Ltd 1991 306 70.00
78885 A Triangular View Dilip Hiro Orient Paperbacks, New Delhi 1973 222 20.00
78886 Maharaja Diwan Jarmani Dass Hind Pocket Books 1970 360 20.00
78887 Hari The Jungle Lad Dhan Gopal Mukerji, Morgan Stinemetz The P.T.I. Book Depot., Bangalore 1946 160 2.00
78888 I'Ve Shed My Tears D.F. Karaka D. Appleton Century Company 1947 280 25.00
78889 Miracles Do Still Happen Dilip Kumar Roy Popular Prakashan, Bombay 404 40.00
78890 The Sun's Seventh Horse Dharmavir Bharati National Book Trust, India 1999 94 25.00
78891 Justice Jagannathan Tamil Novel by Devan Lakshmi Venkatraman, V. Krishnamoorthy CBH Publishers 2004 367 200.00
78892 Mrityunjay Birendra Kumar Bhattacharyya Sterling Publishers Private Limited 1983 290 30.00
78893 The Snake Charmer And Other Stories D. Ramchandran Pallavi Publications, Vijayawada 1998 120 30.00
78894 A Journey on Bare Feet Dalip Kaur Tiwana Disha Books 1990 165 50.00
78895 The Twins of India Denis Shaw Jonathan Cape 1959 155 5.00
78896 Bala The Bad Woman Deisvi Every Mans Publishers Limited 1937 59 2.00
78897 Bangalored (the expat story) Eshwar Sundaresan East West Books Pvt Ltd. 2007 331 350.00
78898 A Passage To India Santha Rama Rau, E.M. Forster Oxford University Press, Mumbai 1977 151 4.50
78899 The Lalru Murders E.N. Mangat Rai Hind Pocket Books 1973 185 2.00
78900 A Digit of The Moon And A Draught of the Blue F.W. Bain Jaico Publishing House 1955 137 1.50
78901 Hippie Dharma F.D. Colaabavala Hind Pocket Books 1974 150 20.00
78902 Adventures of An Indian Tramp F.D. Colaabavala Orient Paperbacks, New Delhi 140 20.00
78903 Ganeswar Mishra Face of the Morning Prafulla C. Mohanty and Jo Westbrook Macmillan And Co., Limited 1996 120 70.00
78904 The Ghosts of Vasu Master Githa Hariharan Penguin Books 1994 276 200.00
78905 N.P. Mohamed The Eye of God Gita Krishnankutty Macmillan And Co., Limited 1997 148 100.00
78906 The Silent Storm Vaasanthi Affiliated East West Press Pvt. Ltd 1989 159 32.00
78907 The Torn Veil Gulshan Esther, Thelma Sangster Evangelical Literature Service 2005 155 55.00
78908 Beyond the Veil Gulshan Esther Evangelical Literature Service 1995 176 48.00
78909 The Horoscope Cannot Lie and other stories G.D. Khosla A Sterling Paperback 1974 130 4.50
78910 A Way of Loving G.D. Khosla Hind Pocket Books 1973 123 4.00
78911 The Last Mughal G.D. Khosla Hind Pocket Books 376 20.00
78912 Air Hostess Gulshan Nanda A Paradise Publication 1969 188 3.00
78913 Love At Crossroads Gulshan Nanda Vikas Publishing House Pvt Ltd 1972 184 5.00
78914 All About H. Hatterr G.V. Desani Penguin Books 1982 316 25.00
78915 Raj Gita Mehta Mandarin Paperbacks 1993 462 15.00
78916 Siddhartha Man of Peace Harindranath Chattopadhyaya Jaico Publishing House 1956 226 2.00
78917 Ashes and Petals H.S. Gill Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 194 15.00
78918 Men and Rivers Humayun Kabir Sangam Books 1981 220 12.00
78919 Men and Rivers Humayun Kabir V. Kulkarni Hind Kitabs Ltd 1947 183 5.00
78920 Imaginations Wild Harinder Singh National Publishing House, New Delhi 1994 279 200.00
78921 An Adolescent Mind I.R. Shankar Swati Malhotra, New Delhi 2007 168 200.00
78922 Harindra Dave Henceforth Bharati Dave Macmillan And Co., Limited 1996 89 55.00
78923 The Story of Nirmala Indrasen Dongre 158 2.00
78924 The River of Blood Indira Parthasarathy Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 197 15.00
78925 The End Play Indira Mahindra Rupa & Co., New Delhi 1994 201 80.00
78926 Curse of the Arhat John O Hind Deli Press New Delhi 1961 187 20.00
78927 Unaccustomed Earth Jhumpa Lahiri Randam House, India 2008 333 100.00
78928 Unaccustomed Earth Jhumpa Lahiri Randam House, India 2008 333 150.00
78929 Interpreter of Maladies Stories Jhumpa Lahiri Houghton Mifflin Company, New York 1999 198 100.00
78930 Interpreter of Maladies Stories Jhumpa Lahiri Harper Collins Publishers 2000 198 150.00
78931 Earthen Lamps Jhaverchand Meghani Sahitya Akademi, New Delhi 1979 204 15.00
78932 Ji Mantriji Volume 1 Suryaprakash Singh Penguin Books 2001 223 195.00
78933 Temporary Answers Jai Nimbkar Sangam Books 1974 221 20.00
78934 Passions of the Nightless Night B. Alphonso Karkala Hind Pocket Books 1974 127 2.00
78935 Chakra Jayawant Dalvi Sangam Books 1974 123 9.00
78936 Vinculum Jaideep Singh Chadha Acme Books Pvt. Ltd 1991 213 50.00
78937 Red Tape Unleashed John Savant Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1978 315 10.00
78938 Golden Fire Jonathan Fast Sphere Books Limited 1987 451 5.00
78939 The Mountain of Shiva Karan Singh A Sterling Paperback 1994 93 20.00
78940 Kanji Patel Rear Verandah Nikhil Khandekar Macmillan And Co., Limited 1997 73 72.00
78941 The Inheritance of Loss Kiran Desai Penguin Books 2006 324 50.00
78942 The Inheritance of Loss Kiran Desai Penguin Books 2006 234 399.00
78943 Positive Lives Kalpana Jain Penguin Books 2002 299 250.00
78944 Paper Boats K.S. Venkataramani Svetaranya Ashrama, Madras 1930 101 2.00
78945 Your Love was all I had Kaushal Kumar Jha Kiran Publishers 2014 167 150.00
78946 For Matrimonial Purposes Kavita Daswani Harper Collins Publishers 2003 325 295.00
78947 Seven Steps in the Sky Kundanika Kapadia Penguin Books 263 100.00
78948 Service with A Smile Kasthuri Sreenivasan Arnold Heinemann Publishers 1978 159 10.00
78949 Bimal in Bog Krishna Baldev Vaid National Publishing House, New Delhi 2010 313 300.00
78950 The Game Changers Kiran Kumar Notion Press 2016 321 399.00
78951 Tapasvini Part I 500 20.00
78952 Tapasvini Part II 300 10.00
78953 Tapasvini or The Lure of Power K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 616 15.00
78954 Nectar in a Sieve Kamala Markandaya The John Day Company New York 1954 255 10.00
78955 The Coffer Dams Kamala Markandaya Penguin Books 2008 235 250.00
78956 The Coffer Dams Kamala Markandaya Orient Paperbacks, New Delhi 221 20.00
78957 Nectar in a Sieve Kamala Markandaya The New American Library 1956 190 2.00
78958 A Silence of Desire Kamala Markandaya A Four Square Book 1966 159 10.00
78959 Two Virgins Kamala Markandaya Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 250 7.50
78960 Two Virgins Kamala Markandaya Tarang Paperbacks 1984 250 20.00
78961 A Handful of Rice Kamala Markandaya Orient Paperbacks, New Delhi 1985 236 10.00
78962 Nectar in a Sieve Kamala Markandaya Jaico Publishing House 1980 188 15.00
78963 The Case of The Poisoned Cat K.P. Bahadur A Sterling Paperback 1974 133 4.50
78964 The Defamed Alley Kamleshwar, Jai Ratan India Paperbacks 1977 141 2.00
78965 I Take This Woman Rajinder Singh Bedi, Khushwant Singh Orient Paperbacks, New Delhi 1967 103 2.50
78966 The Wiles of Women K.P. Bahadur Hind Pocket Books 1973 148 2.50
78967 A House Undivided Kalindi Charan Panigrahi Hind Pocket Books 1973 148 4.50
78968 The Generations Neela Padmanabhan Orient Paperbacks, New Delhi 1972 192 2.50
78969 Alphabet of Lust Kamala Das Orient Paperbacks, New Delhi 1980 147 4.00
78970 Alphabet of Lust Kamala Das Orient Paperbacks, New Delhi 1976 147 4.00
78971 Twiee Born Twice Dead Kartar Singh Duggal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 168 7.50
78972 Blossoms in Darkness Krishna Sobti Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 89 6.50
78973 Mookajji's Visions K. Shivaram Karanth IBH Publishing Company, Bombay 1979 259 15.00
78974 The Pakistani Spy And Other Famous Trains K.L. Gauba Orient Paperbacks, New Delhi 1968 172 2.50
78975 The Mystery of Nagarwala Case K.L. Gauba Hind Pocket Books 1977 167 5.00
78976 Sensational Trails of Crime K.L. Gauba Orient Paperbacks, New Delhi 158 2.50
78977 The Shamim Rahmani Case K.L. Gauba Orient Paperbacks, New Delhi 1971 135 5.50
78978 A Thousand Lovers Krishan Chander Orient Paperbacks, New Delhi 1971 134 2.50
78979 Seven Faces of London Krishan Chander A Paradise Publication 175 3.00
78980 The Diamond Handcuff Krishan Chander A Sterling Paperback 1974 156 2.50
78981 Mr Ass Comes To Town Krishan Chander Orient Paperbacks, New Delhi 1968 167 3.00
78982 The Dreamer Krishan Chander, Jai Ratan Orient Paperbacks, New Delhi 160 2.50
78983 The Paper Boat Krishan Chander Arnold Heinemann Publishers 1975 159 2.50
78984 The Diamond Handcuff Krishan Chander A Sterling Paperback 1974 156 2.50
78985 For Love And Freedom L.N. Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 154 15.00
78986 Romances of Princess Nihalde L.N. Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1973 195 3.00
78987 One Heart And Two Swords Saga of Rajput Chivalry L.N. Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1973 140 4.00
78988 The Curse of Padmini L.N. Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 150 3.00
78989 Lavanya Lavanya Kondepudi, Mimansak Indira Mukherjee 2003 132 150.00
78990 Clarinda A. Madhaviah Sahitya Akademi, New Delhi 2005 321 175.00
78991 Milan Kundera Slowness Linda Asher Rupa & Co., New Delhi 1996 132 100.00
78992 This Time I Promise It'll Be Different Makarand Paranjape UBS Publishers Distributors Ltd 1994 133 65.00
78993 The Silver Pilgrimage M. Anantanarayanan Penguin Books 160 85.00
78994 The Silver Pilgrimage M. Anantanarayanan Arnold Heinemann Publishers 1975 160 5.50
78995 Losing My Virginity And Other Dumb Ideas Madhuri Banerjee Penguin Books 2011 234 150.00
78996 Escape Manjula Padmanabhan Picador India 2008 419 295.00
78997 In The Shadow of the Pines Mandeep Rai UBS Publishers Distributors Ltd 1998 490 225.00
78998 Khatul Manjul Bhagat National Publishing House, New Delhi 1996 112 60.00
78999 You Are Here Meenakshi Reddy Madhavan Penguin Books 2008 255 199.00