వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -22

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
10501 యోగ. 306 181.45 The Perfection of Yoga A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust,Mumbai 56 5.00
10502 వేదాంతం. 967 181.48 ఉత్తమ ప్రశ్నలు ఉత్తమ సమాధానాలు ఎ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 113 3.00
10503 వేదాంతం. 968 181.48 కృష్ణ చైతన్యము-అద్వితీయ వరప్రసాదము ఎ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 116 2.00
10504 వేదాంతం. 969 181.48 ప్రాణము నుండి ప్రాణము ఎ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 180 5.00
10505 వేదాంతం. 970 181.48 భక్తి రసామృతము ఎ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1970 483 55.00
10506 వేదాంతం. 971 181.48 పారాయణ మంజరి మూల్పూరి రామలింగేశ్వరశర్మ రచయిత, సత్తెనపల్లి ... 98 2.00
10507 వేదాంతం. 972 181.48 కాళికాంబాసప్తశతి పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి శ్రీ బ్రహ్మంగారి మఠం, కందిమల్లాయపల్లె 1989 147 12.00
10508 వేదాంతం. 973 181.48 వీరబ్రహ్మేంద్రసామివారి జీవిత విశేషాలు వీరభోగ వసంత వేంకటేశ్వరస్వామి శ్రీ బ్రహ్మంగారి మఠం, కందిమల్లాయపల్లె 1984 81 10.00
10509 వేదాంతం. 974 181.48 వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామివారి మహాత్మ్యములు నాగశ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర పబ్లి., సత్తెనపల్లి 60 10.00
10510 వేదాంతం. 975 181.48 శ్రీ అమరనారేయణ వేదాంత సారావళి నారేయణ యతీంద్ర శ్రీ గీతాప్రచారిణి, బెంగుళూరు 1969 188 3.50
10511 వేదాంతం. 976 181.48 పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామివారి కాలజ్ఞానము వీరభోగ వసంత వేంకటేశ్వరస్వామి శ్రీ బ్రహ్మంగారి మఠం, కందిమల్లాయపల్లె 1988 203 20.00
10512 వేదాంతం. 977 181.48 పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామివారి కాలజ్ఞానము వీరభోగ వసంత వేంకటేశ్వరస్వామి శ్రీ బ్రహ్మంగారి మఠం, కందిమల్లాయపల్లె 1988 203 20.00
10513 వేదాంతం. 978 181.48 పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామివారి కాలజ్ఞాన చంద్రిక ప్రతాప కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర మిషన్, కడప 1983 110 8.00
10514 వేదాంతం. 979 181.48 పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామివారి కాలజ్ఞానం వీరభోగ వసంత వేంకటేశ్వరస్వామి శ్రీ బ్రహ్మంగారి మఠం, కందిమల్లాయపల్లె 1985 215 25.00
10515 వేదాంతం. 980 181.48 పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామివారి కాలజ్ఞానం వీరభోగ వసంత వేంకటేశ్వరస్వామి శ్రీ బ్రహ్మంగారి మఠం, కందిమల్లాయపల్లె 1988 203 20.00
10516 వేదాంతం. 981 181.48 కాలజ్ఞాన తత్వములు వీరభోగ వసంత వేంకటేశ్వరస్వామి శ్రీ బ్రహ్మంగారి మఠం, కందిమల్లాయపల్లె 1988 50 4.00
10517 వేదాంతం. 982 181.48 శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి భక్తి గీతములు ... శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర పబ్లి., సత్తెనపల్లి 2001 120 15.00
10518 వేదాంతం. 983 181.48 శ్రీ వీరబ్రహ్మ సుప్రభాతమ్ కొండూరు వీరరాఘవచార్య కె.వి.ఆర్. అండ్ సన్., తెనాలి 1973 63 1.00
10519 వేదాంతం. 984 181.48 శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి సంపూర్ణ చరిత్ర జవంగుల నాగభూషణదాసు శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర పబ్లి., సత్తెనపల్లి 487 35.00
10520 ఓషో. 1 181.4 ప్రేమ రహస్యాలు ఓషో ధ్యానజ్యోతి పబ్లి., సికింద్రాబాద్ 2010 177 99.00
10521 ఓషో. 2 181.4 దేవుడు - దయ్యం ఓషో ధ్యానజ్యోతి పబ్లి., సికింద్రాబాద్ 2011 170 120.00
10522 ఓషో. 3 181.4 అతీషా : ప్రజ్ఞావేదం ఓషో పిరమిడ్ పబ్లి., హైదరాబాద్ 1984 244 100.00
10523 ఓషో. 4 181.4 సాధనా రహస్యాలు ఓషో సంబోధి పబ్లి., హైదరాబాద్ 2010 480 250.00
10524 ఓషో. 5 181.4 అవేర్‌నెస్ ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2009 239 130.00
10525 ఓషో. 6 181.4 అద్భుతాన్ని అన్వేషించడంలో కుండలిని యాత్ర ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2009 336 180.00
10526 ఓషో. 7 181.4 ఓషో జీవిత రహస్యాలు ఇందిర మంత్ర పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 2000 282 120.00
10527 ఓషో. 8 181.4 ఆనందం ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2007 198 100.00
10528 ఓషో. 9 181.4 అద్భుతాన్ని అన్వేషించడంలో కుండలిని యోగ ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2008 320 160.00
10529 ఓషో. 10 181.4 నిత్యజీవితంలో ధ్యానం ఓషో సంబోధి పబ్లి., హైదరాబాద్ 2011 176 120.00
10530 ఓషో. 11 181.4 హృదయంలోకి ప్రయాణం ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2011 344 180.00
10531 ఓషో. 12 181.4 నిగూఢ రహస్యాలు ఓషో సంబోధి పబ్లి., హైదరాబాద్ 2010 256 150.00
10532 ఓషో. 13 181.4 స్వస్థతకోసం ధ్యాన చికిత్స ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2009 352 180.00
10533 ఓషో. 14 181.4 వేదాంత ప్రజ్ఞా సప్తపది ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2005 345 150.00
10534 ఓషో. 15 181.4 పారిపోకు-మేలుకో ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2001 40 15.00
10535 ఓషో. 16 181.4 విద్య పేరుతో మనం బోధిస్తున్నది ఏమిటి? ఓషో పిరమిడ్ పబ్లి., హైదరాబాద్ 2001 32 15.00
10536 ఓషో. 17 181.4 నవసన్యాసం ఏమిటి ? ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2000 46 15.00
10537 ఓషో. 18 181.4 గతంతో తెగతెంపులు ఓషో పిరమిడ్ పబ్లి., హైదరాబాద్ 2001 30 15.00
10538 ఓషో. 19 181.4 భార్యభర్తల సంబంధం ఓషో పిరమిడ్ పబ్లి., హైదరాబాద్ 2004 40 15.00
10539 ఓషో. 20 181.4 ధ్యానం ఏమిటి ? ఎందుకు మరియు ఎలా? ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 1987 97 30.00
10540 ఓషో. 21 181.4 సత్య శోధన ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2004 144 40.00
10541 ఓషో. 22 181.4 సత్యాన్వేషణ ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2000 80 30.00
10542 ఓషో. 23 181.4 క్రాంతి బీజాలు ఓషో ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2000 192 40.00
10543 ఓషో. 24 181.4 మనకు తెలియని క్రీస్తు జీవితము ఓషో మంత్ర పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 2003 110 25.00
10544 ఓషో. 25 181.4 ప్రాధమిక మానవ హక్కులు శ్రీ రజనీశ్ ఓషో మోవ్‌లానా మెడిటేషన్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 1998 104 40.00
10545 ఓషో. 26 181.4 The path of Meditation Osho Tao Pub., Pune 2000 262 100.00
10546 ఓషో. 27 181.4 Death The Greatest Fiction Osho Sterling Pub., New Delhi 1997 109 75.00
10547 ఓషో. 28 181.4 Creativity Osho St. Martin's Griffin, New York 1999 194 50.00
10548 ఓషో. 29 181.4 The New Child Osho Sterling Pub., New Delhi 1998 112 75.00
10549 ఓషో. 30 181.4 Zen And The Art of Meditation Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1997 197 100.00
10550 ఓషో. 31 181.4 Zen And The Art of Living Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1996 218 100.00
10551 ఓషో. 32 181.4 Zen : Zest, Zip, Zap and Zing Osho Sterling Pub., New Delhi 1998 247 150.00
10552 ఓషో. 33 181.4 Kundalini Yoga Osho Sterling Pub., New Delhi 1997 284 150.00
10553 ఓషో. 34 181.4 The Book of Secrets Osho Osho Media International, Pune 2009 1085 300.00
10554 ఓషో. 35 181.4 Krishna The Man and his Philosophy Osho Jaico Pub., House, Mumbai 1997 841 175.00
10555 ఓషో. 36 181.4 Vedanta An Art of Dying Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1993 127 15.00
10556 ఓషో. 37 181.4 Vedanta - The First Star in the Evening Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1999 121 30.00
10557 ఓషో. 38 181.4 Secret of Disciple hood Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1991 149 12.00
10558 ఓషో. 39 181.4 A Song without Words Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1995 152 25.00
10559 ఓషో. 40 181.4 Vedanta - The First Star in the Evening Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1993 121 15.00
10560 ఓషో. 41 181.4 Bauls : The Dancing Mystics Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1999 138 30.00
10561 ఓషో. 42 181.4 FLY Without Wings Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1990 146 30.00
10562 ఓషో. 43 181.4 The Mystery Beyond Mind Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1974 84 30.00
10563 ఓషో. 44 181.4 Love And Meditation Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1974 102 15.00
10564 ఓషో. 45 181.4 The Alchemy of Enlightenment Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1999 168 30.00
10565 ఓషో. 46 181.4 Bauls : The Seekers of the Path Osho Diamond Pocket Books, New Delhi 1999 143 30.00
10566 Rajneesh.1 181.4 The Cypress in The Courtyard Shree Rajneesh Rajneesh Foundation, Pune 1978 437 80.00
10567 Rajneesh.2 181.4 Vedanta Seven Steps to Samadhi Shree Rajneesh Rajneesh Foundation, Pune 1976 501 75.00
10568 Rajneesh.3 181.4 Walk Without Feet fly without wings & Think without Mind Shree Rajneesh Rajneesh Foundation, Pune 1979 370 80.00
10569 Rajneesh.4 181.4 The Divine Melody Shree Rajneesh Rajneesh Foundation, Pune 1978 263 60.00
10570 Rajneesh.5 181.4 Bhagavan The God That Failed Hugh Milne St. Martin's Griffin, New York 1986 322 70.00
10571 Rajneesh.6 181.4 The Way of The Heart The Rajneesh Movement Judith Thompson & Paul Heelas The Aquarian Press 1986 142 5.99
10572 Rajneesh.7 181.4 The Rebel Shree Rajneesh The Rebel Pub., Pune 116 30.00
10573 Rajneesh.8 181.4 The Mind of Acharya Rajneesh Acharya Rajneesh Jaico Pub., House, Mumbai 1974 298 8.00
10574 Rajneesh.9 181.4 Dimensions Beyond the Known Shree Rajneesh Orient Paper Backs, New Delhi 1980 161 12.00
10575 Rajneesh.10 181.4 The Earthen Lamps Acharya Rajneesh Motilal Banarsidass, Delhi 1968 241 4.50
10576 Rajneesh.11 181.4 Wings of Love & Random Thoughts Acharya Rajneesh Motilal Banarsidass, Delhi 1969 166 3.50
10577 Rajneesh.12 181.4 Who Am I Acharya Rajneesh Motilal Banarsidass, Delhi 1968 145 3.00
10578 Rajneesh.13 181.4 Seeds of Revolutionary Thought Acharya Rajneesh Motilal Banarsidass, Delhi 1969 232 4.50
10579 Rajneesh.14 181.4 The Eternal Quest Shree Rajneesh Orient Paper Backs, New Delhi 1980 174 10.00
10580 Rajneesh.15 181.4 Transcendental Meditation Why What & How M. Mallikharjuna Rao Author, Hyd 1980 52 2.50
10581 Rajneesh.16 181.4 Philosophy of Non-Violence Acharya Rajneesh Motilal Banarsidass, Delhi 1968 33 3.00
10582 Rajneesh.17 181.4 The Mysteries of Life and Death Malini Bisen Motilal Banarsidass, Delhi 1971 66 4.00
10583 Rajneesh.18 181.4 Maharishi University of Management Maharishi Mahesh Yogi Maharishi Prakashan, India 1995 352 25.00
10584 Rajneesh.19 181.4 Alliance for Knowledge Maharishi Mahesh Yogi Maharishi Prakashan, India 1973 97 60.00
10585 Rajneesh.20 181.4 The Transcendental Meditation TM Book Denise Denniston& Peter Mc Williams Versemonger Press, Michigan 1975 224 3.95
10586 Rajneesh.21 181.4 Celebrating the Dawn Maharishi Mahesh Yogi G.P. Putrnam's Sons, New York 1976 227 60.00
10587 దేవాలయాలు.1 294.5 అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు కె.కె. మంగపతి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2007 208 60.00
10588 దేవాలయాలు.2 294.5 అష్టాదశ శక్తిపీఠములు పెండ్యాల సత్యనారాయణ శర్మ ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 64 20.00
10589 దేవాలయాలు.3 294.5 అష్టాదశ శక్తిపీఠములు వజ్రపాణి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2004 76 24.00
10590 దేవాలయాలు.4 294.5 అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు తాడంకి వెంకట లక్ష్మీనరసింహారావు జె.పి. పబ్లి., విజయవాడ 2009 64 30.00
10591 దేవాలయాలు.5 294.5 సర్వం శివమయం కాశిన వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2007 80 30.00
10592 దేవాలయాలు.6 294.5 108 శక్తిపీఠాల యాత్రా దర్శిని భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 96 25.00
10593 దేవాలయాలు.7 294.5 శివ స్తోత్ర రత్నావళి క్షేత్రాలు -మహత్యాలు జి.వి. రఘురామారావు శ్రీ సూర్య ఆఫ్‌సెట్ ప్రింటర్స్, సామర్లకోట ... 20 2.00
10594 దేవాలయాలు.8 294.5 శివ క్షేత్రముల యాత్రా గైడ్ ఆలపాటి శంకరాచార్య సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 80 25.00
10595 దేవాలయాలు.9 294.5 అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు ... జి. తెలుగు ఛానల్ ... 22 2.00
10596 దేవాలయాలు.10 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు - సందర్శన భాగి సాంబమూర్తి రచయిత, విశాఖపట్టణం 2003 64 25.00
10597 దేవాలయాలు.11 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ యాత్రా దర్శిని వినయ్ భూషణ్. వి. ఆర్కె ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 72 18.00
10598 దేవాలయాలు.12 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ యాత్రా దర్శిని(చరిత్ర-యాత్రాగైడ్) వినయ్ భూషణ్. వి. ఆర్కె ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 64 20.00
10599 దేవాలయాలు.13 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు గుడిపాటి ఇందిరాకామేశ్వరి శ్రీ గణేష్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 80 25.00
10600 దేవాలయాలు.14 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ చరిత్ర తాడంకి వెంకట లక్ష్మీనరసింహారావు జె.పి. పబ్లి., విజయవాడ 2009 64 30.00
10601 దేవాలయాలు.15 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ చరిత్ర ... శ్రీ కృపా పబ్లిషర్ష్, శ్రీశైలం 64 19.50
10602 దేవాలయాలు.16 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ యాత్రాదర్శిని మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 92 25.00
10603 దేవాలయాలు.17 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ మహిమ కృష్ణావఝుల సుబ్రహ్మణ్యం గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 96 8.00
10604 దేవాలయాలు.18 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ మహత్మ్యము నిర్మల శంకశాస్త్రి శ్రీరామా పబ్లి, హైదరాబాద్ 2000 98 16.00
10605 దేవాలయాలు.19 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగముల చరిత్ర వొంగవోలు నాగేశ్వరరావు శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రాశ్రమము, సత్తెనపల్లి 48 8.00
10606 దేవాలయాలు.20 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 56 4.00
10607 దేవాలయాలు.21 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లంగ క్షేత్రములు అమోల్‌పాశా, విజయ్ మోహన్ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి ... 54 8.00
10608 దేవాలయాలు.22 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు రఘురామకుమార్ ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2003 96 25.00
10609 దేవాలయాలు.23 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు రఘురామకుమార్ ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్మం 1986 88 7.00
10610 దేవాలయాలు.24 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు సుకుమార్ విక్టరీ పబ్లి., విజయవాడ 2008 76 20.00
10611 దేవాలయాలు.25 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్ర దర్శనం కలుకొలను కృష్ణకుమారి రచయిత, నరసరావుపేట ... 40 2.00
10612 దేవాలయాలు.26 294.5 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు చిరిత్ర-యాత్రాదర్శిని కె.కె. మంగపతి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ ... 96 25.00
10613 దేవాలయాలు.27 294.5 నవగ్రహాల యాత్రా క్షేత్రదర్శిని మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2008 48 21.00
10614 దేవాలయాలు.28 294.5 నవగ్రహ-దేవస్థానములు విజయ్ జయం ప్రకటన, చెన్నై 2003 47 10.00
10615 దేవాలయాలు.29 294.5 నవగ్రహ యాత్ర యం.ఆర్. పురాణిక్ ఉషా సురేష్, సికింద్రాబాద్ 2006 54 50.00
10616 దేవాలయాలు.30 294.5 సంపూర్ణ శ్రీశైల క్షేత్రమహిమ జి.సి. తిమ్మారెడ్డి శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం 1997 99 18.00
10617 దేవాలయాలు.31 294.5 శ్రీశైలం (యాత్రా గైడ్) పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1985 60 3.00
10618 దేవాలయాలు.32 294.5 శ్రీశైల క్షేత్రం బులుసు వెంకటరమణయ్య బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1977 91 3.00
10619 దేవాలయాలు.33 294.5 శ్రీశైల మహాక్షేత్రము వాడేల వేంకట శేషగిరిరావు శ్రీ లక్ష్మీగణేశ జ్యోతిషాలయం, రావిపాడు 1954 52 0.10
10620 దేవాలయాలు.34 294.5 శ్రీశైల క్షేత్రమహిమ ... హెచ్. నాగోజిరావు, నంద్యాల 1939 67 0.80
10621 దేవాలయాలు.35 294.5 శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతమ్ లంకా సీతారామశాస్త్రి శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం 2002 32 10.00
10622 దేవాలయాలు.36 294.5 శ్రీశైలము అనుముల వెంకటశేషకవి ఉజ్వల పబ్లి., కర్నూలు 1977 44 2.00
10623 దేవాలయాలు.37 294.5 శ్రీశైల భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి సంపూర్ణ చరిత్ర పడకండ్ల వేంకటాచార్యులు శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రాశ్రమము, సత్తెనపల్లి 2004 88 24.00
10624 దేవాలయాలు.38 294.5 శ్రీ శివలీలలు నాగశ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రాశ్రమము, సత్తెనపల్లి ... 72 20.00
10625 దేవాలయాలు.39 294.5 శ్రీశైల చరిత్ర నూతలపాటి పేరరాజు కవితా కుటీరము, ఉరవకొండ 1968 138 1.50
10626 దేవాలయాలు.40 294.5 శ్రీశైల మహాక్షేత్ర చరిత్ర ఓరుగంటి వెంకటరమణయ్య శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం 1991 168 15.00
10627 దేవాలయాలు.41 294.5 శ్రీశైల చరిత్ర ... సాయి కృపా పబ్లి., శ్రీశైలం 84 24.00
10628 దేవాలయాలు.42 294.5 శ్రీశైల స్థలపురాణము పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం శాస్త్రి శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం 1973 256 4.00
10629 దేవాలయాలు.43 294.5 సంపూర్ణ శ్రీశైల చరిత్ర పొన్నాడ వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి ... 110 8.00
10630 దేవాలయాలు.44 294.5 శ్రీశైల క్షేత్ర మహత్మ్యము పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1983 76 4.00
10631 దేవాలయాలు.45 294.5 పుణ్యక్షేత్ర దర్శిని సిద్ధయ్యమూర్తి రచయిత, తిరుపతి 2001 32 10.00
10632 దేవాలయాలు.46 294.5 తిరుమల తిరుపతి క్షేత్రము-మాహాత్మ్యము జి.టి. సూరి తి.తి.దే., 1987 152 4.00
10633 దేవాలయాలు.47 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జీవిత చరిత్ర-మహాత్యము సి.యస్. విజయకుమార్ చుక్కల సింగయ్య శెట్టి, తిరుపతి ... 66 22.00
10634 దేవాలయాలు.48 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యము ఆర్.వి. శ్రీనివాసరావు లోటస్ పబ్లి., చెన్నై 1983 72 12.00
10635 దేవాలయాలు.49 294.5 తిరుపతి యాత్రా గైడు సన్నిధానం నరసింహశర్మ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1974 64 1.50
10636 దేవాలయాలు.50 294.5 తిరుమల తిరుపతి యాత్రా దర్శిని ... తి.తి.దే., 1988 42 2.00
10637 దేవాలయాలు.51 294.5 శ్రీ పద్మావతి వైభవము చిన్నం లక్ష్మీ వెంకట సత్యనారాయణరావు భక్తి తరంగాలు, మచిలీపట్టణం 2000 20 2.00
10638 దేవాలయాలు.52 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలామహాత్మ్యము ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, తిరుమల 1960 99 6.00
10639 దేవాలయాలు.53 294.5 తిరుమల క్షేత్రం తీర్థ ప్రశస్తి సి. లలితారాణి సీతా పబ్లికేషన్స్, మంగళగిరి 1991 48 15.00
10640 దేవాలయాలు.54 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజస్వామి తి.తి.దే., 1958 134 5.00
10641 దేవాలయాలు.55 294.5 ఏడుకొండల ఱేడు-ఏడుగడ అను జయ ... బ్రాహ్మణ నిత్యాన్నదాన సత్రం, శ్రీశైలం 2001 332 20.00
10642 దేవాలయాలు.56 294.5 యాదగిరి క్షేత్ర దర్శిని గోవర్థనం నరసింహాచార్యులు శ్రీ లక్ష్మీనృసింహస్వామి దేవస్థానం 1978 148 1.50
10643 దేవాలయాలు.57 294.5 యాదగిరి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి మాహాత్మ్యము-క్షేత్ర చరిత్ర పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1987 90 5.00
10644 దేవాలయాలు.58 294.5 శ్రీయాదగిరి మాహాత్మ్యం గోవర్థనం నరసింహాచార్యులు శ్రీ లక్ష్మీనృసింహస్వామి దేవస్థానం 1973 335 15.00
10645 దేవాలయాలు.59 294.5 లేపాక్షి దేవాలయ చరిత్ర కె.సి. చౌడప్ప రచయిత, కొండూరు ... 19 3.00
10646 దేవాలయాలు.60 294.5 లేపాక్షి దేవాలయం వేమూరు కామేశ్వరరావు శ్రీ జయలక్ష్మి ప్రచురణలు, తిరుపతి 1987 69 10.00
10647 దేవాలయాలు.61 294.5 శ్రీ కనకదుర్గ క్షేత్ర వైభవము మంచెం భాస్కర వేంకట దత్తాత్రేయ శర్మ రచయిత, విజయవాడ 1986 120 20.00
10648 దేవాలయాలు.62 294.5 బెజవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ మాయమ్మ లీలారామ్‌స్వామి రచయిత, విజయవాడ 1995 86 15.00
10649 దేవాలయాలు.63 294.5 శ్రీ కనకదుర్గ క్షేత్ర మాహాత్మ్యము దీవి నరసింహాచార్యులు శ్రీ కనకదుర్గా దేవస్థానం, విజయవాడ 1957 131 0.75
10650 దేవాలయాలు.64 294.5 శ్రీ కనకదుర్గ క్షేత్ర మాహాత్మ్యము ... బాలాజీ బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 56 4.00
10651 దేవాలయాలు.65 294.5 శ్రీ కనకదుర్గ క్షేత్ర చరిత్ర-మాహాత్మ్యము మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2004 80 15.00
10652 దేవాలయాలు.66 294.5 ద్రాక్షారామ శ్రీ భీమేశ్వర క్షేత్ర మహాత్మ్యము వాడపల్లి మృంత్యుజయ సోమయాజులు శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం, ద్రాక్షారామం 1979 6 0.50
10653 దేవాలయాలు.67 294.5 శ్రీ ద్రాక్షారామ భీమేశ్వర మహిమ నందుల గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1986 60 10.00
10654 దేవాలయాలు.68 294.5 శ్రీ భీమేశ్వర సందర్శనం తాళ్ళ సాంబశివరావు రచయిత, ద్రాక్షారామం 2007 61 2.00
10655 దేవాలయాలు.69 294.5 అహోబిలము అనుముల వెంకటశేషకవి ఉజ్వల పబ్లి., కర్నూలు 1977 40 2.00
10656 దేవాలయాలు.70 294.5 శ్రీ సింహాచల క్షేత్ర మహాత్మ్యం శాంతలూరి శోభనాద్రాచార్యులు శ్రీ సింహాచల దేవస్థానం, సింహాచలం 1986 70 2.00
10657 దేవాలయాలు.71 294.5 శ్రీ ఘటికాచల క్షేత్ర మాహాత్మ్యము ... 55 2.00
10658 దేవాలయాలు.72 294.5 శ్రీ బాలచాముండికా సమేత అమరేశ్వర క్షేత్ర ప్రశస్తి శంకరమంచి బాలగోపాలశాస్త్రి రచయిత, అమరావతి 2004 60 20.00
10659 దేవాలయాలు.73 294.5 శ్రీ అమరేశ్వర క్షేత్ర మహిమ ... ... ... 24 2.00
10660 దేవాలయాలు.74 294.5 అమరావతి క్షేత్రము దెందుకూరి మురళీకృష్ణ శ్రీ అమరేశ్వరస్వామి దేవస్థానం, అమరావతి 1997 62 10.00
10661 దేవాలయాలు.75 294.5 అమరావతి క్షేత్రము దెందుకూరి మురళీకృష్ణ శ్రీ అమరేశ్వరస్వామి దేవస్థానం, అమరావతి 2002 48 15.00
10662 దేవాలయాలు.76 294.5 అమరావతి క్షేత్ర వైభవము చింతా ఆంజనేయులు రచయిత, గుంటూరు 2006 48 20.00
10663 దేవాలయాలు.77 294.5 శ్రీ అమరేశ్వర క్షేత్ర మహిమ నందనవనం సుబ్బారావు శ్రీ అమరేశ్వరస్వామి దేవస్థానం, అమరావతి 1954 86 0.75
10664 దేవాలయాలు.78 294.5 సుప్రసిద్ధ పంచారామ క్షేత్రము సూర్యశ్రీ రచయిత, పాలకొల్లు ... 86 1.00
10665 దేవాలయాలు.79 294.5 అమరావతి హెచ్. సర్కార్ ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా 1980 49 2.25
10666 దేవాలయాలు.80 294.5 ఉపమాకా క్షేత్ర మాహాత్మ్యము ఘటం రామలింగశాస్త్రి బాసర సరస్వతి ఆస్ట్రాలజీ సెంటర్, నరసరావుపేట 2006 62 10.00
10667 దేవాలయాలు.81 294.5 యాగంటి క్షేత్ర సమగ్ర చరిత్ర ... శ్రీ ఉమామహేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ... 20 2.00
10668 దేవాలయాలు.82 294.5 శ్రీకాకుళ ఆంథ్రమహా విష్ణు దేవాలయము జి. వెంకటరామయ్య రచయితల సంఘం, కృష్ణా జిల్లా 2007 80 25.00
10669 దేవాలయాలు.83 294.5 దక్షణకాశి వేములవాడ తిగుళ్ళ శ్రీహరిశర్మ శ్రీ రాజరాజేశ్వర భక్తి ప్రచార పీఠం, వేములవాడ ... 34 3.00
10670 దేవాలయాలు.84 294.5 వేములవాడ శ్రీ రాజాజేశ్వర చరితము డి. హనుమంతరావు శ్రీ రాజరాజేశ్వర దేవస్థానం, వేములవాడ 1963 49 1.00
10671 దేవాలయాలు.85 294.5 శ్రీ రాజరాజేశ్వర క్షేత్ర మాహాత్మ్యము ... శ్రీ రాజరాజేశ్వర దేవస్థానం, వేములవాడ 1975 108 6.00
10672 దేవాలయాలు.86 294.5 శ్రీ రాజరాజేశ్వర చరితము .... శ్రీ రాజరాజేశ్వర దేవస్థానం, వేములవాడ 2004 20 10.00
10673 దేవాలయాలు.87 294.5 "శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థాన
స్థలపురాణం-చరిత్ర-వైభవం" పులిజాల వెంకట సూర్యప్రకాశరావు రచయిత, నీలగిరి 96 40.00
10674 దేవాలయాలు.88 294.5 శ్రీ తిరుపతాంబ మహాత్మ్యం రామడుగు నరసింహాచార్యులు యం. రామదాసు, కృష్ణా జిల్లా 1993 108 6.50
10675 దేవాలయాలు.89 294.5 శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి వారి దేవాలయ చరిత్ర వేదాన్తం శ్రీనివాసాచార్యులు రచయిత, సత్తెనపల్లి 2010 71 30.00
10676 దేవాలయాలు.90 294.5 శ్రీ వ్యాసర సరస్వతీ క్షేత్ర మహత్యము ఐ.వి.ఎస్.ఎన్. మూర్తి ఓం శ్రీం హ్రీం ట్రస్ట్, బాసర 1998 69 22.50
10677 దేవాలయాలు.91 294.5 సూళ్ళూరుపేట చెంగాళమ్మ చరిత్ర ఆర్. యం. ఆంజనేయులు శ్రీ చెంగాళమ్మ దేవస్థానం, నెల్లూరు జిల్లా 1992 76 15.00
10678 దేవాలయాలు.92 294.5 అరసవిల్లి శ్రీసూర్య క్షేత్ర మహాత్మ్యము శ్రీ శ్రియానందనాథుడు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 90 50.00
10679 దేవాలయాలు.93 294.5 సంగంజాగర్లమూడి సంగమేశ్వర క్షేత్ర మహాత్మ్యము అవ్వారి శ్రీరామ చయనులు కొత్తమాసు నాగేశ్వరరావు 1970 30 2.00
10680 దేవాలయాలు.94 294.5 చిలుకూరి స్థలపురాణం శంకర్ సింగ్ ఠాకూర్ వరలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, చిలుకూరు ... 32 10.00
10681 దేవాలయాలు.95 294.5 చిలుకూరి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి మహాత్మ్యం మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు జె.పి. పబ్లి., విజయవాడ 2005 80 20.00
10682 దేవాలయాలు.96 294.5 కర్పరాద్రి మహాత్మ్యము ఇమ్మడిజెట్టి చంద్రయ్య కపిలవాయి లింగమూర్తి, నాగర్‌కర్నూల్ 2000 170 80.00
10683 దేవాలయాలు.97 294.5 లింగోద్భవ మహాత్మ్యము అను చందవోలు వైభవము పరిమి వెంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత., చందవోలు 1980 120 4.00
10684 దేవాలయాలు.98 294.5 చందవోలు సంవ్వాదపుర సంవ్వాదము కాట్రగడ్డ బసవపున్నయ్య రచయిత, తెనాలి 2004 39 15.00
10685 దేవాలయాలు.99 294.5 శ్రీ ప్రసన్న బండ్లమాంబా మాహాత్య్మము మరుపూరు కోదండరామిరెడ్డి బండ్ల మాంబా క్షేత్రం, చంద్రరావూరు 1991 151 20.00
10686 దేవాలయాలు.100 294.5 ద్వారకా తిరుమల మహాత్మ్యం-చరిత్ర బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2005 80 21.00
10687 దేవాలయాలు.101 294.5 ద్వారకా తిరుమల మహాత్మ్యం-చరిత్ర బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1992 90 8.00
10688 దేవాలయాలు.102 294.5 శ్రీముఖలింగ క్షేత్ర మహాత్మ్యము యివటూరి వీరభద్రారాద్యులు అన్నమరాజు సోమసుందరం, ప్రకాశం ... 60 2.00
10689 దేవాలయాలు.103 294.5 శ్రీ నెమలిగుండ్ల రంగనాయకస్వామివారి మహాత్మ్యము పత్తి ఓబులయ్య వీర్ల వెంకటేశ్వర్లు, గుంటూరు ... 24 3.00
10690 దేవాలయాలు.104 294.5 ఒంటిమిట్ట శ్రీకోదండరామాలయ చరిత్ర కూండ్ల సుబ్బరామిరెడ్డి నిత్య పూజానిధి ట్రస్ట్, ఒంటిమిట్ట 2004 27 30.00
10691 దేవాలయాలు.105 294.5 శ్రీరామ తీర్థ క్షేత్ర మహాత్మ్యము సుదర్శనం భాస్కర శ్రీనివాస చక్రవర్తి రచయిత, విజయనగరం జిల్లా 2002 24 2.00
10692 దేవాలయాలు.106 294.5 శ్రీధర్మపురి క్షేత్ర చరిత్ర సంగనభట్ల నరసయ్య ఆనంద వర్ధన ప్రచురణ, ధర్మపురి 2007 253 100.00
10693 దేవాలయాలు.107 294.5 శ్రీ లక్ష్మీ చెన్న కేశవస్వామి మాచర్ల వారి క్షేత్ర మహాత్మ్యము ముప్పాళ్ళ మధుసూదనరావు శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవస్వామి దేవస్థానం, మాచర్ల 1992 22 3.00
10694 దేవాలయాలు.108 294.5 శ్రీ భ్రమరాంబా సహిత శ్రీరామలింగేశ్వరస్వామి దేవాలయము ... శ్రీరామలింగేశ్వరస్వామి దేవాలయం, ఖమ్మం ... 42 3.00
10695 దేవాలయాలు.109 294.5 మదమంచిపాటి శ్రీవీరాంజనేయస్వామి వైభవము కంచర్ల పాండురంగశర్మ దేవదాయశాఖ, వినుకొండ ... 22 2.00
10696 దేవాలయాలు.110 294.5 శ్రీ నవనీత బాలకృష్ణుడు పరుచూరి వెంకట నరసింహాచార్యులు రచయిత, ఫిరంగిపురం 2010 52 3.00
10697 దేవాలయాలు.111 294.5 శ్రీ భైరవకోన క్షేత్ర మాహాత్మ్యం చెరుకూరి శివరామ బ్రహ్మేంద్రస్వామి ఓంకార పీఠము, వెంకటాపురం 1991 56 5.00
10698 దేవాలయాలు.112 294.5 కాణిపాక క్షేత్ర వినాయక చరిత్ర సి.వి. సిద్దయ్యమూర్తి రచయిత, తిరుపతి 2001 24 8.00
10699 దేవాలయాలు.113 294.5 వినాయక విజయం కాణిపాక లింగన్న కాణిపాక వినాయక స్వామి దేవస్థానం ... 36 5.00
10700 దేవాలయాలు.114 294.5 శ్రీనివాసస్థవము మొవ్వా వృషాద్రిపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయము, గుంటూరు 2002 72 5.00
10701 దేవాలయాలు.115 294.5 శ్రీ జగన్మోహీనీ కేశవస్వామివారి దివ్యచరిత్ర హరిరామనాథ్ కేశవస్వామి దేవాలయము, తూ.గో., 1993 26 2.00
10702 దేవాలయాలు.116 294.5 గుత్తికొండ బిల మహాత్మ్యము పశర్లపాటి వాసుదేవశాస్త్రి తోట పెదరామయ్య, గుత్తికొండ ... 24 1.00
10703 దేవాలయాలు.117 294.5 జనపదంలో నెమలిగండ్ల శ్రీరంగనాయకస్వామి యామా స్వామి రంగయ్య రచయిత, కర్నూలు 1992 64 4.00
10704 దేవాలయాలు.118 294.5 చతుర్వేదిమంగళసుబ్రహ్మణేశ్వరస్వామి చిలుకూరి పాపయ్యశాస్త్రి ఏడిది వెంకటరమణమూర్తి, కాకినాడ 1963 58 3.00
10705 దేవాలయాలు.119 294.5 శ్రీ సంతానవేణుగోపాలస్వామి మహాత్మ్యం ... వి. రేవతి, గుంటూరు 2005 40 25.00
10706 దేవాలయాలు.120 294.5 శ్రీమదనగోపాలస్వామి ప్రపత్తి రావూరి సత్యనారాయణమూర్తి రచయిత, ప.గో., 1990 28 6.00
10707 దేవాలయాలు.121 294.5 శ్రీ తిరుపతమ్మ సంపూర్ణ చరిత్ర నాగశ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర పబ్లి., సత్తెనపల్లి ... 88 10.00
10708 దేవాలయాలు.122 294.5 శ్రీ ఉభయరామేశ్వర స్థలపురాణం పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1982 90 10.00
10709 దేవాలయాలు.123 294.5 తొండవాడ అగస్త్యశ్వర క్షేత్రము ... శ్రీ అగస్త్యశ్వరస్వామి దేవాలయము ... 54 2.00
10710 దేవాలయాలు.124 294.5 శ్రీపాతపాటేశ్వరీ అమ్మవారి చరిత్ర-పాటలు మొవ్వా సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 2007 48 10.00
10711 దేవాలయాలు.125 294.5 శ్రీ లక్ష్మీ చెన్న కేశవస్వామి వారి మహాత్మ్యము కామాక్షమ్మ తురగా పూర్ణచంద్రరావు, మార్కాపురం 1955 82 0.12
10712 దేవాలయాలు.126 294.5 శ్రీ లక్ష్మీచెన్నకేశవస్వామి చరిత్ర ఓరుగంటి వెంకటరమణయ్య పద్మా పబ్లిషర్స్, మార్కాపురం 1990 64 10.00
10713 దేవాలయాలు.127 294.5 శ్రీ ద్వారకాతిరుమల క్షేత్ర మహాత్మ్యం మొక్కపాటి శ్రీరామశాస్త్రి తి.తి.దే., 1983 128 8.00
10714 దేవాలయాలు.128 294.5 శ్రీ రఘాత్తమ గురువైభవము మానూరు కృష్ణారావు శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు 1986 32 5.00
10715 దేవాలయాలు.129 294.5 శ్రీలక్ష్మీతిరుపతమ్మ మహాత్మ్యము ఎస్. కళ్యాణప్రసాదరావు రచయిత, ప్రకాశం జిల్లా 2008 74 50.00
10716 దేవాలయాలు.130 294.5 వంగిపుర చరిత్ర అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ దిట్టకవి లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు, గుంటూరు 1994 35 9.00
10717 దేవాలయాలు.131 294.5 శ్రీ ఓంకారేశ్వరాలయ చరిత్ర కోన రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 1986 197 25.00
10718 దేవాలయాలు.132 294.5 అద్దంకి సీమ శింగరాయకొండ చరిత్ర సందిరెడ్డి కొండలరావు రచయిత, అద్దంకి 2006 72 10.00
10719 దేవాలయాలు.133 294.5 పుణ్యక్షేత్రములు తుర్లపాటి రామమోహనరావు మోపిదేవి శ్రీకాకుళం దేవస్థానములు 2002 40 5.00
10720 దేవాలయాలు.134 294.5 దక్షిణ కాశి అలంపూరు క్షేత్రము గడియారం రామకృష్ణశర్మ శ్రీ జోగులాంబ దేవాలయము 2005 24 20.00
10721 దేవాలయాలు.135 294.5 శ్రీకాళహస్తి క్షేత్ర వైభవము పూడి వెంకటరామయ్య రచయిత, శ్రీకాళహస్తి 1992 217 35.00
10722 దేవాలయాలు.136 294.5 శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రము, మాహాత్మ్యము తిరువేంగడ సూరి శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం 1993 96 6.50
10723 దేవాలయాలు.137 294.5 శ్రీకాళహస్తీశ్వర మాహాత్మ్యము అమరవాది శేషయ్య ఎస్.వి.గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 100 15.00
10724 దేవాలయాలు.138 294.5 శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రము, మాహాత్మ్యము తిరువేంగడ సూరి శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం ... 96 8.00
10725 దేవాలయాలు.139 294.5 శ్రీకాళహస్తి క్షేత్ర దర్శిని సి.వి. సిద్దయ్యమూర్తి శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం 1998 40 10.00
10726 దేవాలయాలు.140 294.5 శ్రీకాళహస్తి క్షేత్ర వైభవము పూడి వెంకటరామయ్య రచయిత, శ్రీకాళహస్తి 1992 217 35.00
10727 దేవాలయాలు.141 294.5 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర మహిమ డి. సుదర్శన్ కాంగ్రెస్ జాతీయ వారపత్రిక, ఆం.ప్ర., 1966 242 4.00
10728 దేవాలయాలు.142 294.5 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర మాహాత్మ్యము అమరవాది వేంకటరామానుజాచార్యులు జయంతి పబ్లి., రంగారెడ్డి జిల్లా 2002 51 25.00
10729 దేవాలయాలు.143 294.5 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర మాహాత్మ్యము చక్రవర్తుల లక్ష్మీనరసింహ శ్రీరాఘవ ప్రచురణలు, ఖమ్మం జిల్లా 2009 83 10.00
10730 దేవాలయాలు.144 294.5 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర చరిత్ర కొండవల్లి రామచంద్రరావు సీతారామచంద్ర దేవస్థానం, భద్రాచలం 1976 112 18.00
10731 దేవాలయాలు.145 294.5 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర చరిత్ర ... సీతారామచంద్ర దేవస్థానం, భద్రాచలం 2001 42 10.00
10732 దేవాలయాలు.146 294.5 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర మాహాత్మ్యము పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1991 86 8.00
10733 దేవాలయాలు.147 294.5 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర చరిత్ర ... సీతారామచంద్ర దేవస్థానం, భద్రాచలం ... 35 3.00
10734 దేవాలయాలు.148 294.5 శ్రీరాఘవేంద్ర మహాత్మ్యం మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 79 25.00
10735 దేవాలయాలు.149 294.5 శ్రీరాఘవేంద్ర చరిత్ర కలముదాని గురురాయరు ఎ. ఎం. కరడి అండ్ సన్స్, హుబ్లీ 1986 108 5.00
10736 దేవాలయాలు.150 294.5 మహానంద స్థలపురాణం వాజపేయం సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ మహానందీశ్వరస్వామి దేవస్థానం 1994 106 6.50
10737 దేవాలయాలు.151 294.5 మహానంది దివ్య క్షేత్రము యామిని సరస్వతీ భూమా కృష్ణమూర్తి, మహానంది 1990 42 3.00
10738 దేవాలయాలు.152 294.5 మహానంది క్షేత్రము భూమా రామయ్య భూమా రామచంద్రయ్య, మహానంది 1990 39 3.50
10739 దేవాలయాలు.153 294.5 మహానంది క్షేత్రము భూమా రామయ్య భూమా రామచంద్రయ్య, మహానంది 2003 56 12.00
10740 దేవాలయాలు.154 294.5 శ్రీ అన్నవరక్షేత్ర చరిత్ర ... సత్యనారాయణస్వామిదేవస్థానం 1991 44 5.00
10741 దేవాలయాలు.155 294.5 శ్రీ అన్నవరక్షేత్రము (స్థల పురాణము) మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి ఎస్.వి.వి.ఎస్. బుక్ స్టాల్, అన్నవరం 1997 42 8.00
10742 దేవాలయాలు.156 294.5 శ్రీవాసర జ్ఞానసరస్వతీ మాహాత్మ్యము కొదమగుళ్ళ పరాంకుశాచార్యులు వాసర క్షేత్ర దేవాలయము, బాసర 1985 66 44.00
10743 దేవాలయాలు.157 294.5 చేజర్ల శ్రీ కపోతేశ్వరస్వామివారి చరిత్ర చాగంటి చలమారెడ్డి రచయిత, చేజర్ల 1999 30 6.00
10744 దేవాలయాలు.158 294.5 శ్రీ కపోతేశ్వరస్వామివారి చరిత్ర ... కపోతేశ్వరస్వామివారి భక్త సమాజం 1999 32 2.00
10745 దేవాలయాలు.159 294.5 శ్రీ కపోతేశ్వర చరిత్రము పమిడి రామజోగయ్యశాస్త్రి పోత్తూరి రామచంద్రరావు, ముప్పాళ్ళ 1954 87 2.00
10746 దేవాలయాలు.160 294.5 చేజర్ల శ్రీ కపోతేశ్వరస్వామివారి వైభవం యీవూరి వెంకటరెడ్డి రచయిత, నరసరావుపేట 2006 43 5.00
10747 దేవాలయాలు.161 294.5 చేజర్ల శ్రీ కపోతేశ్వరస్వామివారి వైభవం యీవూరి వెంకటరెడ్డి రచయిత, నరసరావుపేట 2006 45 5.00
10748 దేవాలయాలు.162 294.5 శ్రీ తెలుగునాట శ్రీ భావదేవ క్షేత్రాల వైభవము మణిమేల శివశంకర్ రచయిత, గుంటూరు 2014 68 25.00
10749 దేవాలయాలు.163 294.5 బాపట్ల శ్రీభావనారాయణస్వామి క్షేత్రం వెంకటరంగాచార్యులు శ్రీ భావనారాయణ క్షేత్రం, బాపట్ల ... 100 2.00
10750 దేవాలయాలు.164 294.5 పొన్నూరు శ్రీభావనారాయణ చరిత్ర కొండవీటి వెంకటకవి శ్రీ భావనారాయణస్వామి దేవస్థానం ... 88 1.00
10751 దేవాలయాలు.165 294.5 శ్రీసాక్షి భావనారాయణస్వామి చరిత్ర ఆచార్య నారాయణం రాంబాబు శ్రీ విఖనస మహాపీఠం, పొన్నూరు 2004 26 3.00
10752 దేవాలయాలు.166 294.5 పొన్నూరు దేవాలయాలు పి.వి.ఆర్. అప్పారావు రచయిత, పొన్నూరు 2002 52 15.00
10753 దేవాలయాలు.167 294.5 పీఠికాపురి క్షేత్ర మహాత్మ్యము ద్విభాష్యం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ కుక్కుటేశ్వరస్వామవారి దేవస్థానం, పిఠాపురం 2008 51 10.00
10754 దేవాలయాలు.168 294.5 శ్రీక్షేత్ర పిఠాపుర దివ్య వేభవము శ్రీచరణ రేణు కుక్కుటేశ్వరస్వామవారి దేవస్థానం, పిఠాపురం 32 18.00
10755 దేవాలయాలు.169 294.5 శ్రీ కాంచి క్షేత్ర సుప్రసిద్ధ దేవాలయములు టి.వి.ఆర్. చారి శ్రీ కంచికామాక్షి దేవస్థానం, కంచి 1981 206 15.00
10756 దేవాలయాలు.170 294.5 కాంచీపుర క్షేత్ర మహాత్మ్యము జొన్నలగడ్డ విశ్వనాథం జయరామ్ పబ్లి., కాంచిపురం 1997 26 8.00
10757 దేవాలయాలు.171 294.5 శ్రీ కంచికామాక్షి అమ్మ స్థలపురాణం ... దైవికం, కాంచిపురం 2006 10 7.00
10758 దేవాలయాలు.172 294.5 శ్రీ కంచికామకోటిపీఠం ఎన్. గణేశన్ కంచి పీఠం, కాంచీపురం 34 4.00
10759 దేవాలయాలు.173 294.5 The Glorious Temples of Kanchi T.V.R. Chari Kanchi Devastanam, Kanchi 1984 118 10.00
10760 దేవాలయాలు.174 294.5 అరుణాచల వైభవము ఆకునూరి సాంబశివరావు శ్రీరమణ భక్తమండలి, విజయవాడ 2000 44 5.00
10761 దేవాలయాలు.175 294.5 అరుణాచల మహిమ పులిచర్ల ఆదినారాయణ శ్రీదత్తసాయి సేవా సమాజం, హైదరాబాద్ 2005 98 20.00
10762 దేవాలయాలు.176 294.5 అరుణాచల మాహాత్మ్యము శొంఠి అనసూయమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2010 164 50.00
10763 దేవాలయాలు.177 294.5 తిరువణ్ణామలై నారాయణస్వామి మునివాసగర్ పదిప్పగం, చైన్నై 2000 126 25.00
10764 దేవాలయాలు.178 294.5 Thiruvannamalai The Hill of the Holy Beacon A.A. Thirukoil, Thiruvannamalai 1994 35 5.00
10765 దేవాలయాలు.179 294.5 అయ్యప్పస్వామి క్షేత్ర మాహాత్మ్యము కె. నిరంజనరావు సూర్యచంద్ర పబ్లి., విజయవాడ 1985 38 3.00
10766 దేవాలయాలు.180 294.5 శబరిగిరి యాత్ర ఎస్. చంద్రమౌళిస్వామి రచయిత, తిరుపతి 100 5.00
10767 దేవాలయాలు.181 294.5 శ్రీ శబరిగిరి సోదరత్రయ వెచ్చా రామమోహనరావు రచయిత, తెనాలి 1985 100 10.00
10768 దేవాలయాలు.182 294.5 మణికంఠ చరితం ఎస్. చంద్రమౌళిస్వామి రచయిత, తిరుపతి 90 5.00
10769 దేవాలయాలు.183 294.5 శ్రీ అయ్యప్ప చరిత్ర పి.వి. కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 75 5.00
10770 దేవాలయాలు.184 294.5 Udupi Past & Present Bannaje Govindacharya Suguna Samsath, Udupi 1995 104 35.00
10771 దేవాలయాలు.185 294.5 Udupi An Introduction U.R. Acharya Sri Krishnapur Math, Udupi 1995 87 8.00
10772 దేవాలయాలు.186 294.5 గురువాయూరు భూలోకవైకుంఠం పి.వి. సుబ్రహ్మణ్యన్ దేవస్థానం ప్రచురణ 61 2.00
10773 దేవాలయాలు.187 294.5 గురువాయూరు కృష్ణయ్య కృష్ణదాస్‌జీ భాగవత సేవా సమాజం, సికింద్రాబాద్ 1983 128 10.00
10774 దేవాలయాలు.188 294.5 గురువాయూరు భూలోకవైకుంఠం పి.వి. సుబ్రహ్మణ్యన్ దేవస్థానం ప్రచురణ 75 10.00
10775 దేవాలయాలు.189 294.5 Sri Guruvayurappan Kunjukuttan Elayath H & C Pub., Thrissur 50 5.00
10776 దేవాలయాలు.190 294.5 శ్రీ మూకాంబికా చరితాంమృతము ... మూకాంబికా భక్తజనమండలి, హైదరాబాద్ 2010 50 25.00
10777 దేవాలయాలు.191 294.5 కొల్లూరు శ్రీమూకాంబికా విలాసం పాటిబండ లక్ష్మీనారాయణ యు.యల్.ఎన్. శాస్త్రి, గుంటూరు ... 39 5.00
10778 దేవాలయాలు.192 294.5 కొల్లూరు శ్రీమూకాంబికా వ్రతకల్పం వాడ్రేవు సుబ్బారావు రచయిత, కాకినాడ ... 64 5.00
10779 దేవాలయాలు.193 294.5 Sri Mookambika The Radiant Grace Srikanth Integral Books, Kerala 1997 84 50.00
10780 దేవాలయాలు.194 294.5 శ్రీ క్షేత్ర గోకర్ణ స్థల చరిత్రము ... వనితా ప్రకాశన్, గోకర్ణ ... 50 8.00
10781 దేవాలయాలు.195 294.5 గోకర్ణక్షేత్ర స్థల పురాణము కె.జి. భట్ట హొనమనే రచయిత, గోకర్ణం 1981 36 2.00
10782 దేవాలయాలు.196 294.5 శ్రీ క్షేత్ర గోకర్ణ స్థల చరిత్రము ... మహాబల్ వి. భట్టయ్య, గోకర్ణ ... 47 2.00
10783 దేవాలయాలు.197 294.5 శ్రీకోటప్పకొండ మాహాత్మ్యం శ్రీ ఎస్. గిరి ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 68 5.00
10784 దేవాలయాలు.198 294.5 శ్రీ త్రికూటాచల వైభవం (కోటప్పకొండ చరిత్ర) మణిమేల శివశంకర్ రచయిత, గుంటూరు 2014 40 20.00
10785 దేవాలయాలు.199 294.5 శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము కొప్పరాజు నరసింహకవి బి.వి. సుబ్బారావు, నరసరావుపేట 1959 160 3.75
10786 దేవాలయాలు.200 294.5 80 ఫోటోలతో కోటప్పకొండ చరిత్ర అయినాల మల్లేశ్వరరావు రామకృష్ణ అకాడమి, తెనాలి 2006 48 30.00
10787 దేవాలయాలు.201 294.5 శ్రీ మంగళాద్రి దర్శనమ్ ఎ.వి. బ్రహ్మేంద్రరావు (బ్రహ్మాజీ) అమృతలూరి సురేంద్రవర్మ, గుంటూరు 2003 116 35.00
10788 దేవాలయాలు.202 294.5 శ్రీసింహాచల క్షేత్ర మాహాత్మ్యము శాంతలూరి శోభనాద్రాచార్యులు శ్రీ సింహాచల దేవస్థానం, సింహాచలం 2003 63 2.00
10789 దేవాలయాలు.203 294.5 శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామివారి సుప్రభాతము కరి నారాయణాచార్య శ్రీ సింహాచల దేవస్థానం, సింహాచలం 1985 60 3.00
10790 దేవాలయాలు.204 294.5 శ్రీ మట్టుపల్లి మహాక్షేత్ర చరిత్ర కేశవతీర్థస్వామి శ్రీ మట్టుపల్లి మహాక్షేత్రము, నల్గొండ 1995 80 6.50
10791 దేవాలయాలు.205 294.5 శ్రీ పెనుశిల లక్ష్మీనారసింహ మాహాత్మ్యము నూతలపాటి హరగోపాలనాయుడు(కృష్ణశ్రీ) రచయిత, నెల్లూరు జిల్లా ... 83 3.00
10792 దేవాలయాలు.206 294.5 శ్రీ లక్ష్మీనృసింహవైభవము గోవర్థనం వేంకట నరసింహాచార్యులు శ్రీరంగాచార్య, హైదరాబాద్ 2006 84 50.00
10793 దేవాలయాలు.207 294.5 శ్రీ నవనారసింహ స్వామివారి వైభవము కిడాంబి వేణుగోపాలాచార్య శ్రీలక్ష్మీనారసింహస్వామి దేవస్థానం, అహోబిలం ... 39 6.00
10794 దేవాలయాలు.208 294.5 శ్రీ అంతర్వేది లక్ష్మినరసింహ క్షేత్ర మహత్మ్యము ఉపాధ్యాయుల సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, పాలకొల్లు ... 40 2.25
10795 దేవాలయాలు.209 294.5 అహోబిల క్షేత్ర మహాత్మ్యము వేదవ్యాస మహర్షి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2008 200 60.00
10796 దేవాలయాలు.210 294.5 అహోబిల మాహాత్మ్యము ఇసుకపల్లి సంజీవశర్మ కె. చిన్న వెంకటసుబ్బయ్య, కర్నూలు 1996 84 12.00
10797 దేవాలయాలు.211 294.5 శ్రీ మమద్దులేటి లక్ష్మీనృసింహక్షేత్ర మహాత్యం సచ్చిదానంద మూర్తి మద్దులేటి లక్ష్మినృసింహస్వామి దేవస్థానం, కర్నూలు ... 66 20.00
10798 దేవాలయాలు.212 294.5 శ్రీ జ్వాలా లక్ష్మీనరసింహస్వామి చరిత్ర వాసిరెడ్డి భవాని ... 2002 58 20.00
10799 దేవాలయాలు.213 294.5 మంగళగిరి క్షేత్ర మహాత్మ్యము పసుపుల సత్యనారాయణరావు శ్రీలక్ష్మినృసింహస్వామి దేవస్థానం 1999 97 15.00
10800 దేవాలయాలు.214 294.5 మంగళగిరి క్షేత్ర మహాత్మ్యము శనగల లక్ష్మీనృసింహశాస్త్రి శ్రీలక్ష్మినృసింహస్వామి దేవస్థానం 1997 96 15.00
10801 దేవాలయాలు.215 294.5 శ్రీవేదాద్రి క్షేత్ర మహిమ ... శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానం 1993 30 4.00
10802 దేవాలయాలు.216 294.5 శ్రీ కాకాని మల్లీశ్వర మాహాత్త్యము తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్యశాస్త్రి తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి, చందవోలు 1984 180 12.00
10803 దేవాలయాలు.217 294.5 పెదకాకాని క్షేత్ర స్థలపురాణము ఓలేటి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ వెన్నం అంకినీడు ప్రసాద్, పెదకాకాని ... 16 2.00
10804 దేవాలయాలు.218 294.5 స్వయం భూ శ్రీ శనేశ్వర దేవత మహాత్మము మహాజన్ స్వామిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1997 90 12.00
10805 దేవాలయాలు.219 294.5 శ్రీ నారాయణి పీఠం ... శ్రీ నారాయణ పీఠం, వెల్లూర్ ... 15 2.00
10806 దేవాలయాలు.220 294.5 ధర్మస్థల మహాత్మ్యము స్వామి పరమహంస శేషాచార్య ఎ.యం. కరధి, హుబ్లీ ... 48 4.00
10807 దేవాలయాలు.221 294.5 ధర్మపురి క్షేత్రమహాత్మ్యము నాడు-నేడు యం. శ్యామసుందరశాస్త్రి రచయిత, ధర్మపురి 1970 94 2.50
10808 దేవాలయాలు.222 294.5 భగవతి రేణుకా మాత దర్బార్ వైభవము మహాజన్ స్వామిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1998 46 8.00
10809 దేవాలయాలు.223 294.5 పంచముఖి క్షేత్ర చరిత్ర మహానంది గౌడ్ రచయిత, రాయచూర్ 2002 70 15.00
10810 దేవాలయాలు.224 294.5 మదురై వి. మీనా హరికుమారి ఆర్ట్స్, కన్యాకుమారి ... 14 2.50
10811 దేవాలయాలు.225 294.5 కన్యాకుమారి వి. మీనా హరికుమారి ఆర్ట్స్, కన్యాకుమారి ... 16 3.00
10812 దేవాలయాలు.226 294.5 శ్రీ సేతుబంధన రామేశ్వర మాహాత్మ్యమ్ ఆకొండి వ్యాసమూర్తి సిద్ధాంతి కోడూరి రాజగోపాలశాస్త్రి, రామేశ్వరం 1966 121 3.00
10813 దేవాలయాలు.227 294.5 రామేశ్వరం ... శ్రీరామ్ ఆర్ట్ పబ్లికేషన్స్ రామేశ్వరం 1989 32 8.00
10814 దేవాలయాలు.228 294.5 Pilgrimage to Kanyakumari & Rameswaram Swami Atmashraddhananda Sri Ramkrishna Math, Chennai 2010 104 30.00
10815 దేవాలయాలు.229 294.5 Shree Kshethra Kateel Kateel Temple, Karnataka 2004 40 20.00
10816 దేవాలయాలు.230 294.5 శ్రీరంగ మహాత్మ్యము ... శ్రీ వాసవి పబ్లిషర్స్, శ్రీరంగం ... 23 10.00
10817 దేవాలయాలు.231 294.5 కుంభకోణమఠ యథార్థ చరిత్ర 1,2 భాగాలు కృష్ణస్వామి అయ్యర్, వెంకటరామన్ ఆర్.ఎ. శాంతనాథన్, మద్రాసు 1965 326 20.00
10818 దేవాలయాలు.232 294.5 చిదంబర క్షేత్ర మహాత్మ్యము సి.ఆర్. షణ్ముఖవేల్ పరమేశ్వర దీక్షితులు, చిదంబరము 1978 44 2.00
10819 దేవాలయాలు.233 294.5 Chidambaram Temple S. Meyyappan Manivasagar Pathippagam, Chennai 2003 88 20.00
10820 దేవాలయాలు.234 294.5 Palani The Hill Temple of Muruga Somalay Dhandayuthapani Temple, Palani 1975 80 2.00
10821 దేవాలయాలు.235 294.5 శ్రీ వైష్ణవీ దేవి ఆదిపూడి వెంకట శివసాయిరామ్ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2007 56 12.00
10822 దేవాలయాలు.236 294.5 The Story of Vaishno Devi L.M. Sharma Diamond Pocket Books, New Delhi 56 6.00
10823 దేవాలయాలు.237 294.5 శ్రీ గిరిరాజు గోవర్థనము భక్తి శోభన ఆచార్య మహారాజ్ శ్రీకృష్ణ చైతన్యధామము, గుంటూరు 1999 38 4.00
10824 దేవాలయాలు.238 294.5 నేపాలయాత్ర బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1958 79 1.50
10825 దేవాలయాలు.239 294.5 ప్రయాగ మాహాత్మ్యం ... పూజ ప్రకాశన్, యు.పి., ... 24 5.00
10826 దేవాలయాలు.240 294.5 నైమిశారణ్యము-నైమిషారణ్యము కందాడై రామానుజాచార్య ... ... 12 1.00
10827 దేవాలయాలు.241 294.5 శ్రీ బదరీ నారాయణ మాహాత్మ్యము రామానుజవాణి రచయిత, విజయవాడ 1993 24 3.00
10828 దేవాలయాలు.242 294.5 శ్రీ బదరీ నారాయణ మాహాత్మ్యము రామానుజవాణి రచయిత, విజయవాడ 1996 24 3.00
10829 దేవాలయాలు.243 294.5 బదరీయాత్ర బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1952 123 1.00
10830 దేవాలయాలు.244 294.5 To Badrinath K.M. Munishi Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1953 66 1.12
10831 దేవాలయాలు.245 294.5 Badrinath K. Venkataswami Naidu R.J. Ram & Co., Chennai 30 2.00
10832 దేవాలయాలు.246 294.5 త్ర్యంబకేశ్వర దర్శనం, నాసిక్ దర్శనం మన్‌వేశ్ దత్త టూరిస్ట్ పబ్లి., హుబ్లి ... 48 3.00
10833 దేవాలయాలు.247 294.5 శ్రీవజ్ర మాధురి శ్రీమద్భక్తి సుధీర దామోదర మహరాజు శ్రీరామానంద గౌడియ మఠం, కొవ్వూరు 2001 99 5.00
10834 దేవాలయాలు.248 294.5 శ్రీ జగన్నాధధామము-పూరీ మహత్త్యము దామోదర పుష్పాలక్ సద్గ్రంధ నికేతన్, పూరీ ... 64 4.00
10835 దేవాలయాలు.249 294.5 శ్రీ జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్మ్యము యం.వి. సత్యనారాయణ రచయిత, విశాఖపట్నం 1988 218 25.00
10836 దేవాలయాలు.250 294.5 కురుక్షేత్ర చరిత్ర పవన్ కుమార్ రమేష్ ప్రకాశకులు ... 48 12.00
10837 దేవాలయాలు.251 294.5 The Holy Shrine of Kamakhya Narendra Lal Mukherjee (Eng.) Sri Kamal Sharma, Guwahati 1999 71 10.00
10838 దేవాలయాలు.252 294.5 Glorious Panhalgad Ramesh Patil P.G. Pub., Panhala 2006 60 20.00
10839 దేవాలయాలు.253 294.5 ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాలయ దర్శిని డి.జి. రాజారావు విశ్వసాయి పబ్లి., హైదరాబాద్ 2003 188 100.00
10840 దేవాలయాలు.254 294.5 దేవాలయము జి. వెంకటరమణారెడ్డి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 152 40.00
10841 దేవాలయాలు.255 294.5 ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాలయాలు దర్శనీయ స్థలాలు మమత ప్రకాశం కమ్యూనికేషన్స్, ఒంగోలు 2003 245 150.00
10842 దేవాలయాలు.256 294.5 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లి., అనంతపురం 1985 254 25.00
10843 దేవాలయాలు.257 294.5 శ్రీలక్ష్మీనారసింహ క్షేత్రములు గుండు వేంకటేశ్వరరావు శ్రీరామా పబ్లి, హైదరాబాద్ 1989 408 100.00
10844 దేవాలయాలు.258 294.5 మంగళాద్రి క్షేత్ర మహత్యము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ లక్ష్మీనృసింహస్వామి దేవస్థానం 2010 112 20.00
10845 దేవాలయాలు.259 294.5 ఆంధ్రప్రదేశ్ పురాతన దేవాలయములు ఆకొండి విశ్వనాథం గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2009 336 150.00
10846 దేవాలయాలు.260 294.5 మన ప్రసిద్ధ పుణ్య క్షేత్రాలు శ్వామలాదేవి అన్నపూర్ణ పబ్లి., హైదరాబాద్ 2012 1008 116.00
10847 దేవాలయాలు.261 294.5 శ్రీ విజయ ప్రతిష్ఠా ప్రకరణమ్ ఆమంచి విజయభాస్కర శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 2003 563 400.00
10848 దేవాలయాలు.262 294.5 దేవాదాయ ధర్మాదాయ దర్శనము ... దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ, గుంటూరు 1979 437 10.00
10849 దేవాలయాలు.263 294.5 తెలుగునాట దేవాలయాలు మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి సమాచార పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1992 144 5.00
10850 దేవాలయాలు.264 294.5 దాన సంస్కృతి పరిరక్షణ దేవాదాయచట్ట సవరణ కాట్రగడ్డ బసవపున్నయ్య రచయిత, తెనాలి 2005 62 20.00
10851 దేవాలయాలు.265 294.5 ఆలయాలు దేవాలయాలు మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి సమాచార పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 94 1.00
10852 దేవాలయాలు.266 294.5 శ్రీనివాస మంగాపురం & మన ఆలయముల చరిత్ర గోపి కృష్ణ తి.తి.దే., 1980 364 12.00
10853 దేవాలయాలు.267 294.5 భారతీయ దేవాలయము పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం శాస్త్రి తి.తి.దే., 1985 138 7.00
10854 దేవాలయాలు.268 294.5 దేవాలయ చరిత్రము జొన్నలగడ్డ వేంకటరాధాకృష్ణయ్య సుందర ప్రచురణలు, విజయవాడ 1970 294 6.00
10855 దేవాలయాలు.269 294.5 దేవాలయములు-తత్త్వవేత్తలు వి.టి. శేషాచార్యులు తి.తి.దే., 1985 284 7.20
10856 దేవాలయాలు.270 294.5 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని యాత్రాకేంద్రాలు పి. వి. ప్రసాదరావు పి. పద్మావతి దేవి, గుంటూరు 1977 120 20.00
10857 దేవాలయాలు.271 294.5 మచిలీపట్టణములో దర్శనీయ క్షేత్రాలు-దేవాలయాలు చిన్నం లక్ష్మీ వెంకట సత్యనారాయణరావు భక్తి తరంగాలు, మచిలీపట్టణం 1997 36 2.00
10858 దేవాలయాలు.272 294.5 మనయాత్రా స్థలాలు కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్ నిర్మలా ప్రచురణలు, విజయవాడ 1990 240 25.00
10859 దేవాలయాలు.273 294.5 ఆంధ్రప్రదేశ్ వైభవం కొడాలి సాంబశివరావు మహాలక్ష్మీ పబ్లి., విజయవాడ 1989 168 15.00
10860 దేవాలయాలు.274 294.5 పుణ్యక్షేత్రాలు పిలిచిన పలికే దైవాలు అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 160 8.00
10861 దేవాలయాలు.275 294.5 కోనసీమ పుణ్యక్షేత్రాలు ముషిణి వెంకటేశ్వరరావు వి.జి.యస్. పబ్లి., విజయవాడ 2003 64 30.00
10862 దేవాలయాలు.276 294.5 పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు ఎన్. ఎస్. నాగిరెడ్డి బ్రిల్లియంట్ బుక్స్, విజయవాడ ... 120 46.00
10863 దేవాలయాలు.277 294.5 ప్రకాశం జిల్లా దర్శనీయ స్థలములు జ్యోతిచంద్రమౌళి, శ్రీమన్నారాయణమూర్తి జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2008 128 100.00
10864 దేవాలయాలు.278 294.5 మన ఆలయముల చరిత్ర గోపి కృష్ణ తి.తి.దే., 1998 366 24.00
10865 దేవాలయాలు.279 294.5 దేవాలయాల చరిత్ర-శ్రీకాకుళం జిల్లా గుడ్లవల్లేటి వెంకట చలపతిరావు దేవాలయాల ధర్మకర్తల సంఘం 1972 119 8.00
10866 దేవాలయాలు.280 294.5 సంపూర్ణ భారతదేశ యాత్రా మార్గదర్శిని కె. రాధాకృష్ణమూర్తి బాలాజీ బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 613 160.00
10867 దేవాలయాలు.281 294.5 దక్షిణభారత యాత్రామార్గదర్శి (ప్రథమ) రాగం వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, గుంటూరు 1986 460 20.00
10868 దేవాలయాలు.282 294.5 ఉత్తరభారత యాత్రామార్గదర్శి (ద్వితీయ) రాగం వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, గుంటూరు 1990 436 45.00
10869 దేవాలయాలు.283 294.5 ఉత్తరభారత యాత్రామార్గదర్శి (ద్వితీయ) రాగం వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, గుంటూరు 1981 417 15.00
10870 దేవాలయాలు.284 294.5 ఉత్తరభారత యాత్రామార్గదర్శి (ద్వితీయ) రాగం వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, గుంటూరు 1967 560 6.50
10871 దేవాలయాలు.285 294.5 హిమాచల యాత్రామార్గదర్శి రాగం వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, గుంటూరు 1984 179 18.00
10872 దేవాలయాలు.286 294.5 హిమాలయాల యాత్రాదర్శిని మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 128 50.00
10873 దేవాలయాలు.287 294.5 యాత్రికా దర్శిని ... సమాచార పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1991 43 2.00
10874 దేవాలయాలు.288 294.5 ఉత్తరభారతదేశ గైడ్ ... సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 96 20.00
10875 దేవాలయాలు.289 294.5 మన తీర్థ క్షేత్రాలు ... విశ్వహిందూ పరిషత్, ఆం.ప్ర., 1975 87 1.50
10876 దేవాలయాలు.290 294.5 వారణాశి ప్రాముఖ్యత ... ... ... 34 6.00
10877 దేవాలయాలు.291 294.5 శ్రీ కాశీ క్షేత్ర మహిమ ముత్యంపేట కేదారనాథ శర్మ శ్రీకాశీ విశ్వేశ్వర చరణ సేవాతత్పరులు(వారణాశి0 2006 112 35.00
10878 దేవాలయాలు.292 294.5 ఉత్తర ఖాండ యాత్రా దర్శిని వినయ్ భూషణ్. వి. ఆర్కె ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1998 61 15.00
10879 దేవాలయాలు.293 294.5 ఉత్తరఖణ్డ సంపూర్ణ చారోంధామ సప్తపురీ మాహాత్మ్యము ... తీన్‌మూర్తి ప్రకాశన్, బదరినాథ్ 1970 67 4.00
10880 దేవాలయాలు.294 294.5 ఉత్తరఖణ్డ సంపూర్ణ చారోంధామ సప్తపురీ మాహాత్మ్యము ... రంధీర్ ప్రకాశన్, హరిద్వార్ ... 67 30.00
10881 దేవాలయాలు.295 294.5 ఉత్తరఖణ్డ సంపూర్ణ చారోంధామ సప్తపురీ మాహాత్మ్యము ... కర్మ సింగ్ అమర్ సింగ్, హరిద్వార్ ... 78 50.00
10882 దేవాలయాలు.296 294.5 హరిద్వార్, ఋషీకేష్ కేదారనాథ్, బదరీనాథ్ యాత్రాదర్శిని మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 72 25.00
10883 దేవాలయాలు.297 294.5 కృష్ణానది కథ మహాబలేశ్వరం నుండి హంసలదీవి వరకు వంక బాలసుబ్రహ్మణ్యం కృష్ణ వేణి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1991 29 5.00
10884 దేవాలయాలు.298 294.5 Temples & Legends of A.P., N. Ramesan Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1988 179 25.00
10885 దేవాలయాలు.299 294.5 South India Tours D.R.L. Raman Shiyam Sudarsan Pub., Madurai 1979 128 5.00
10886 దేవాలయాలు.300 294.5 Temples of South India S. Padmanabhan Kumaran Pathippagam, Nagerciol 1979 156 6.00
10887 దేవాలయాలు.301 294.5 Temples of South India V. Meena Hari Kumari Arts, Kanniyakumari 129 120.00
10888 దేవాలయాలు.302 294.5 Temples of Karnataka A.V. Shankaranarayana Rao Vasan Pub., Bangalore 2001 118 75.00
10889 పూజావిధానము.1 294.5 శ్రీ లలితాంబికా పూజా విధానము శంకరమంచి శ్రీరామకుమారశర్మ రచయిత, గుంటూరు 2010 54 25.00
10890 పూజావిధానము.2 294.5 శ్రీ కుబేర వ్రతకల్పము చల్లా రామగణపతి ప్రసాద శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2001 38 10.00
10891 పూజావిధానము.3 294.5 శ్రీ సువాసినీ పూజా విధానము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2003 16 12.00
10892 పూజావిధానము.4 294.5 శ్రీ అనఘాష్టమీవ్రతకల్పః గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి అవదూత దత్తపీఠము, మైసూర్ 2001 46 12.00
10893 పూజావిధానము.5 294.5 శ్రీ అనఘాదేవి వ్రతము ఆదిపూడి వెంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2001 39 12.00
10894 పూజావిధానము.6 294.5 శ్రీ లలితాదేవి పూజా విధానము వాడ్రేవు లక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1994 52 2.00
10895 పూజావిధానము.7 294.5 శ్రీ సంతోషిమాత వ్రత కల్పము ఆమంచి బాల సుధాకర శాస్త్రి శ్రీనికేతనమ్ విద్యా పీఠము, గుంటూరు 1995 61 2.00
10896 పూజావిధానము.8 294.5 శ్రీ సంతోషిదేవి వ్రత కల్పము చల్లా రామగణపతి ప్రసాద శాస్త్రి శ్రీలక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1984 50 3.00
10897 పూజావిధానము.9 294.5 శ్రీ తులసీ పూజా విధానము ఏలూరి సీతారామ్ శ్రీలక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1976 24 0.60
10898 పూజావిధానము.10 294.5 శ్రీ తులసీ నిత్యపూజా విధానము మల్లంపల్లి దుర్గామల్లికార్జున ప్రసాద్ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి ... 32 6.00
10899 పూజావిధానము.11 294.5 గోపూజా విధానము గాజుల సత్యనారాయణ భాస్కర్ బుక్ డిపో, విజయవాడ ... 32 6.00
10900 పూజావిధానము.12 294.5 శ్రీ గోమాత పూజా విధానము ముక్కామల వెంకటప్పయ్య రచయిత, విజయవాడ ... 24 2.00
10901 పూజావిధానము.13 294.5 విశిష్ట మంగళ గౌరీ వ్రతకల్పము ఎ.యమ్. మాణిక్యశర్మ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2007 56 15.00
10902 పూజావిధానము.14 294.5 శ్రీ మంగళ గౌరీవ్రతం ... మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1994 27 3.00
10903 పూజావిధానము.15 294.5 శ్రీ భవాని దీక్ష పెంటపాటి వీర వెంకట సత్యనారాయణమూర్తి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2007 104 18.00
10904 పూజావిధానము.16 294.5 నవగ్రహ పూజాఫల దీపిక కటకం వెంకటరావు విజయ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2004 96 18.00
10905 పూజావిధానము.17 294.5 సంపూర్ణ నవగ్రహ పూజా కల్పము వారణాసి శేషఫణి శర్మ శ్రీరామా పబ్లి, హైదరాబాద్ 1987 144 8.00
10906 పూజావిధానము.18 294.5 ప్రతివారం నవగ్రహ నిత్యపూజ ఆదిపూడి వెంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 32 5.00
10907 పూజావిధానము.19 294.5 శ్రీ శనిభగవానుని పూజా ఫలదీపిక కటకం వెంకటరావు విజయ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2004 140 30.00
10908 పూజావిధానము.20 294.5 నవగ్రహ శాంతి విధానం ఇ. వేదవ్యాస యోగ మిత్రమండలి, హైదరబాద్ 1989 80 10.00
10909 పూజావిధానము.21 294.5 శని పూజ వ్రతకల్పము గుండు వేంకటేశ్వరరావు శ్రీరామా పవర్ ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ 1984 64 3.00
10910 పూజావిధానము.22 294.5 శ్రీశనైశ్వర పూజా కల్పము బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1998 144 14.00
10911 పూజావిధానము.23 294.5 శ్రీ దేవి నిత్యపూజావిధిః నృసింహానందభారతీ మహాస్వామి వేద విద్యా & పబ్లి., హైదరాబాద్ 2007 29 10.00
10912 పూజావిధానము.24 294.5 జగజ్జనని శ్రీమహా యోగేశ్వరీదేవి ధ్యాన విధానము యం. శ్రీరామకృష్ణ యోగేశ్వరీదేవి ట్రస్ట్, గుంటూరు 1999 41 10.00
10913 పూజావిధానము.25 294.5 శ్రీ ప్రసన్న బండ్లమాంబా దేవీ నిత్యప్రార్థనావళి దేవీదాసుడు బండ్ల మాంబా క్షేత్రం, చంద్రరావూరు ... 34 2.00
10914 పూజావిధానము.26 294.5 శ్రీమత్ర్తిపుర సుందరీ నిత్యపూజా విధిః నృసింహానందభారతీ మహాస్వామి శ్రీ శృంగేరి విరూపాక్ష శ్రీ పీఠము, గుంటూరు 1997 14 5.00
10915 పూజావిధానము.27 294.5 శ్రీ గురుపూజా విధానము పాటిబండ్ల వీలయార్యులు రచయిత, సత్తెనపల్లి 1981 42 3.00
10916 పూజావిధానము.28 294.5 శివదీక్ష మైలవరపు శ్రీనివాసరావు మణికంఠ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 80 20.00
10917 పూజావిధానము.29 294.5 శ్రీనాగరాజ పూజా విధానము వేదాంతం శ్రీరామాచార్యులు గాయత్రీ గురుకులం, ఉయ్యూరు 1999 60 10.00
10918 పూజావిధానము.30 294.5 అష్టనాగ దేవతా పూజ కోలలపూడి కామేశ్వరశర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 52 10.00
10919 పూజావిధానము.31 294.5 శ్రీ సంతోషీమాతృ వ్రతకల్పము కే. సదాశివశాస్త్రి శ్రీరామా పబ్లి, హైదరాబాద్ 1994 98 10.00
10920 పూజావిధానము.32 294.5 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా నిత్యపూజా విధానము ... ... ... 34 5.00
10921 పూజావిధానము.33 294.5 శ్రీ సాయిబాబా పూజా విధి డి. వేంకటేశ్వర శర్మ శ్రీ సాయిబాబా సంస్థానము, షిరిడి 2002 80 6.00
10922 పూజావిధానము.34 294.5 భవానీ భావనా గమ్యా కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు రచయిత, నెల్లూరు 2000 80 25.00
10923 పూజావిధానము.35 294.5 గౌరీపూజాదికము బొడపాటి సీతారామాంజనేయ శర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 1977 77 1.75
10924 పూజావిధానము.36 294.5 శ్రీ తిరుపతాంబ పూజా విధానము పొన్నంపల్లి కృష్ణ యం. రామదాసు, పెనుగంచిప్రోలు 1993 40 3.50
10925 పూజావిధానము.37 294.5 శ్రీ ధన్వంతరి వ్రతకల్పము ద్విభాష్యం వెంకటసూర్యనారాయణమూర్తి రచయిత, తూ.గో., 1982 42 2.00
10926 పూజావిధానము.38 294.5 భారతమాత పూజా విధానము వాడవల్లి జానకిరామానుజా చార్యులు విశ్వహిందూ పరిషత్, ఆం.ప్ర., 1992 32 2.00
10927 పూజావిధానము.39 294.5 దేవీపూజా విధానము .... తి.తి.దే., ... 16 2.00
10928 పూజావిధానము.40 294.5 శ్రీ వసంత శారదా నవరాత్ర పూజా విధానము శివానంద శాస్త్రి రచయిత, నరసరావుపేట 2005 20 2.00
10929 పూజావిధానము.41 294.5 ఆధర్వణీయ పంచాయతన పూజ మధుసూదన సరస్వతి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 110 30.00
10930 పూజావిధానము.42 294.5 భగవాన్ సద్గురు శ్రీధర పూజావిధి ... శ్రీ శ్రీధరాశ్రమము, వరదపుర 2003 64 15.00
10931 పూజావిధానము.43 294.5 మంత్రయుక్తముగా భస్మధారణా విధానము లింగం వీరభద్రకవి నవరత్నా పబ్లి., విజయవాడ 1998 24 9.00
10932 పూజావిధానము.44 294.5 శ్రీ విశ్వదత్త వ్రతకల్పము జి.వి.యల్.ఎన్. విద్యాసాగర శర్మ విశ్వమందిరం, గుంటూరు 1997 55 15.00
10933 పూజావిధానము.45 294.5 శ్రీ కాత్యాయనీ వ్రతము చల్లా రామగణపతి ప్రసాద శాస్త్రి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1991 40 9.00
10934 పూజావిధానము.46 294.5 శ్రీ కామేశ్వరీ వ్రతకల్పము చుండూరు సీతారామమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1994 60 11.00
10935 పూజావిధానము.47 294.5 ఉగాది పూజా విధానము కొలచన సుబ్రహ్మణ్యావధాని శ్రీ సరస్వతీ జ్యోతిషాలయం, కాకినాడ ... 28 5.00
10936 పూజావిధానము.48 294.5 శ్రీలక్ష్మీనారసింహ పూజా విధానము కోగంటి వీర రాఘవాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు ... 24 2.00
10937 పూజావిధానము.49 294.5 శ్రీలక్ష్మీనారసింహ పూజా విధానము కోగంటి వీర రాఘవాచార్యులు అబ్బరాజు తిమ్మరసు, చిలకలూరిపేట ... 24 1.00
10938 పూజావిధానము.50 294.5 శ్రీ నారసింహ పూజా విధానము కోగంటి వీర రాఘవాచార్యులు అబ్బరాజు సుబ్బారావు, గుంటూరు ... 46 2.00
10939 పూజావిధానము.51 294.5 శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి నిత్యపూజా విధానము యం.వి. చలపతిరావు శ్రీరామదూతస్వామి ఆశ్రమం, ప్రకాశం ... 56 5.00
10940 పూజావిధానము.52 294.5 శ్రీ శాంకరీ నిత్యపూజా విధానము వి.కె.వి. సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1992 28 3.00
10941 పూజావిధానము.53 294.5 షోడశోపచార పూజా విధానము ఎక్కిరాల అనంతకృష్ణ మాస్టర్ ఇ.కె. పబ్లి., విశాఖపట్టణం 1994 88 7.00
10942 పూజావిధానము.54 294.5 అముక్తాభరణసప్తమీవ్రతకల్పము అల్లాడి వీరస్వామి శాస్త్రి శ్రీ సర్వారాయ ధార్మిక విద్యా ట్రస్ట్, కాకినాడ 2010 20 5.00
10943 పూజావిధానము.55 294.5 శ్రీ మహర్షి వాల్మీకి పూజా కల్పః హరి లక్ష్మీ నరసింహ శర్మ వేద శాస్త్ర రక్షణ పరిషత్, పాలమూరు 1996 24 15.00
10944 పూజావిధానము.56 294.5 శ్రీ చాతుర్మాస్య మాహాత్మ్యము మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1988 48 3.00
10945 పూజావిధానము.57 294.5 శ్రీ విశ్వకర్మ వ్రత కల్పము స్వర్ణ సుబ్రహ్మణ్య కవి కొమ్మూరి వెంకటరత్నశాస్త్రి, తెనాలి 1956 104 1.00
10946 పూజావిధానము.58 294.5 శ్రీ వైభవలక్ష్మీ పూజా పుష్పం విద్యారణ్యస్వామి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1996 36 7.50
10947 పూజావిధానము.59 294.5 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సామాన్య విశేష పూజా కల్పము పీసపాటి లక్ష్మావధానులు రచయిత, గుంటూరు 1964 325 10.00
10948 పూజావిధానము.60 294.5 శ్రీ మహాలక్ష్మీ నిత్య పూజా విధానము ఎస్. సుగుణ కోటేశ్వరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 10 1.00
10949 పూజావిధానము.61 294.5 శ్రీ మహా వైభవ లక్ష్మీ వ్రత కల్పము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు 2004 88 30.00
10950 పూజావిధానము.62 294.5 మహాలక్ష్మీ పూజా విధానము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2003 32 10.00
10951 పూజావిధానము.63 294.5 శ్రీ మహాలక్ష్మీ పూజూ విధి విద్యానంద నాథ శ్రీ శారదా పబ్లి., హైదరాబాద్ 1984 39 1.50
10952 పూజావిధానము.64 294.5 శ్రీ మహాలక్ష్మీ గౌరీ పూజా విధానము చల్లా రామగణపతి ప్రసాద శాస్త్రి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2008 24 6.00
10953 పూజావిధానము.65 294.5 వైభవ లక్ష్మీవ్రతం ... సాహిత్య సంఘం, సూరత్ ... 38 2.00
10954 పూజావిధానము.66 294.5 శ్రీ వైభవ లక్ష్మీ పూజా విధానము బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి .... 40 8.00
10955 పూజావిధానము.67 294.5 శ్రీ వైభవ లక్ష్మీ పూజా కల్పము కొంపెల్ల వెంకటరామశాస్త్రి రోహిణీ పబ్లి., రాజమండ్రి 2000 32 8.00
10956 పూజావిధానము.68 294.5 శ్రీ లలితాపూజా కదంబము కురుగంటి శ్వామలాదేవి రచయిత్రి, ఒంగోలు 2005 72 15.00
10957 పూజావిధానము.69 294.5 శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర పూజా విధానము ... శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ సెంటర్, గుంటూరు ... 40 2.00
10958 పూజావిధానము.70 294.5 శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామి నిత్య పూజ ఆదిపూడి వెంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 31 5.00
10959 పూజావిధానము.71 294.5 శ్రీ అయప్పస్వామి వ్రత పూజావిధానము సాలస శివసుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ మణికంఠ భక్తబృందం, విజయవాడ ... 205 60.00
10960 పూజావిధానము.72 294.5 అయప్పస్వామి పూజా విధానము యడ్ల రాధాకృష్ణ రచయిత, గుంటూరు 2012 74 10.00
10961 పూజావిధానము.73 294.5 శ్రీ అయప్పస్వామి వ్రత కల్పము నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ అయ్యప్ప భక్తబృందం, పొన్నూరు 1992 63 8.00
10962 పూజావిధానము.74 294.5 అయప్ప దీక్ష- నిత్యపూజా విధానము బలిజపల్లి చంద్రమౌళి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 72 2.00
10963 పూజావిధానము.75 294.5 శ్రీ దేవి నవరాత్రులు కలశ స్థాపన రాచకొండ రామరాయశాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ ... 48 12.00
10964 పూజావిధానము.76 294.5 దేవీ నవరాత్రోత్సవములు .... దుర్గా మల్లేశ్వర దేవస్థానం, విజయవాడ ... 10 2.00
10965 పూజావిధానము.77 294.5 దేవీనవరాత్ర వ్రత కథ వారణాశి వెంకటేశ్వర శాస్త్రి రచయిత, కొవ్వూరు ... 20 2.00
10966 పూజావిధానము.78 294.5 శరన్నావరాత్ర వైశిష్ఠ్యము భారతీతీర్థమహాస్వామి శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠం, గుంటూరు ... 16 2.00
10967 పూజావిధానము.79 294.5 లక్ష్మీనారాయణ పూజా విధానము ... శరణ్య పబ్లి., కాకినాడ ... 20 2.00
10968 పూజావిధానము.80 294.5 శ్రీ హనుమన్మండల దీక్షావ్రతకల్పము శంకరమంచి నాగేశ్వరశర్మ శ్రీ లలితా నికేతనము, గుంటూరు 1994 192 25.00
10969 పూజావిధానము.81 294.5 శ్రీ హనుమద్ర్వతమ్ ... శ్రీ ఆంజనేయ భక్త సమాజం, యడ్లపాడు ... 44 3.00
10970 పూజావిధానము.82 294.5 విజయవాడ కనకదుర్గా భవానీ దీక్ష పెంటపాటి వీర వెంకట సత్యనారాయణమూర్తి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1991 48 6.00
10971 పూజావిధానము.83 294.5 శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవీ వ్రతకల్పము కొల్లిపర పాండురంగారావు శ్రీనివాస వైశ్యాభ్యుదయ పబ్లి., చీరాల 1976 158 20.00
10972 పూజావిధానము.84 294.5 సకలదేవతా పూజా విధానమ్ యస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., 1996 58 5.00
10973 పూజావిధానము.85 294.5 సమస్త దేవతారాధనలు పి.ఎస్.ఆర్. కోటేశ్వరరావు రచయిత, అనకాపల్లి ... 94 5.00
10974 పూజావిధానము.86 294.5 పూజా విధానము స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 62 10.00
10975 పూజావిధానము.87 294.5 పూజా విధానము స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1991 64 5.00
10976 పూజావిధానము.88 294.5 సర్వదేవతా పూజా విధానము ... ఆరాధన, హైదరాబాద్ 1978 58 6.00
10977 పూజావిధానము.89 294.5 పూజ (నిత్యపూజా విధానము) పేరి భాస్కరరావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1992 75 10.00
10978 పూజావిధానము.90 294.5 పూజా విధానము పారాయణ శ్లోకాలు ... తి.తి.దే., 1984 18 2.00
10979 పూజావిధానము.91 294.5 దైనిక చర్య ... విశ్వధర్మ పరిషత్, విజయవాడ 2004 22 5.00
10980 పూజావిధానము.92 294.5 దీపారాధన గాయత్రీబాబా శ్రీ గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రం, రాజమండ్రి ... 105 15.00
10981 పూజావిధానము.93 294.5 పూజ అంటే... స్వామి భజనానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, చైన్నై 2001 22 6.00
10982 పూజావిధానము.94 294.5 సమస్త దేవతాపూజా విధానము మామిళ్ళపల్లి మృత్యుంజయ ప్రసాద్ రచయిత, తెనాలి ... 298 20.00
10983 పూజావిధానము.95 294.5 పూజావిధానము మాస్టర్ ఇ.కె., ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1994 64 6.00
10984 పూజావిధానము.96 294.5 సర్వదేవతా నిత్యపూజా విధానము బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి ... 64 8.00
10985 పూజావిధానము.97 294.5 సర్వదేవతా నిత్యపూజా విధానము బుట్టే వీరభద్ర దైవజ్ఞ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 48 10.00
10986 పూజావిధానము.98 294.5 పూజావిధానము ఎక్కిరాల అనంతకృష్ణ ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1986 51 3.00
10987 పూజావిధానము.99 294.5 వ్రతరత్నాకరము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1983 159 4.00
10988 పూజావిధానము.100 294.5 స్త్రీల వ్రత కథలు బొమ్మకంటి రుక్మిణి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1996 192 24.00
10989 పూజావిధానము.101 294.5 వ్రతములు ... ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మద్రాసు 1974 224 6.00
10990 పూజావిధానము.102 294.5 ఆరువ్రతాలు పండిత పరిష్కృతము గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1999 71 14.00
10991 పూజావిధానము.103 294.5 అష్టైశ్వర్యముల నిధి జ్యేష్టావ్రత విధి మహర్షి అగ్నిహోత్ర శ్రీ రంగనాధ పబ్లి., విజయవాడ 2005 88 20.00
10992 పూజావిధానము.104 294.5 కార్తీక మహాపురాణము చావలి ఉమాదేవి విక్టరీ పబ్లి., విజయవాడ 2008 126 20.00
10993 పూజావిధానము.105 294.5 కార్తీక పురాణము ఆచార్య భువనమూర్తి వసుంధర పబ్లి., రాజమండ్రి ... 70 14.00
10994 పూజావిధానము.106 294.5 కార్తీక మహాత్మ్యము అరవెల్లి అనంతపద్మనాభాచార్యులు రచయిత, విశాఖపట్టణం ... 176 20.00
10995 పూజావిధానము.107 294.5 శ్రీ కార్తికమాహాత్మ్యము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1970 231 5.00
10996 పూజావిధానము.108 294.5 ఏకాదశమాహాత్మ్యం యామిజాల పద్మనాభస్వామి తి.తి.దే., 1991 110 4.00
10997 పూజావిధానము.109 294.5 ఏకాదశ వ్రత మహాత్మ్యం భక్తి సౌరభ ఆచార్య మహరాజు శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1999 64 10.00
10998 పూజావిధానము.110 294.5 శ్రీ ఏకాదశీమాహాత్మ్యవ్రత కథలు వజ్ఝల వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత, సికింద్రాబాద్ 2005 187 40.00
10999 పూజావిధానము.111 294.5 శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత కథా సంకీర్తనం చేపూరు పెద్ద లక్ష్మయ్య యం. శేఖరరెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా 2004 35 30.00
11000 పూజావిధానము.112 294.5 శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత కథ ఆరమండ్ల వెంకయార్య ఆర్యసమాజము, తెనాలి 1987 52 2.00