వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -97

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
64001 Novels. 501 Thrilling Cities Part II Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1960 122 6.00
64002 Novels. 502 Thrilling Cities Part I Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1963 124 5.00
64003 Novels. 503 James Bond Dr No Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1973 188 1.25
64004 Novels. 504 The Spy Who Loved Me Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1968 172 2.00
64005 Novels. 505 Her Majesty's Secret Service Ian Flaming The New American Library 1963 190 2.25
64006 Novels. 506 From Russia With Love Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1964 207 1.25
64007 Novels. 507 Octopussy Ian Flaming The New American Library 126 1.00
64008 Novels. 508 Octopussy Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1966 124 1.45
64009 Novels. 509 Doctor No Ian Flaming The New American Library 1958 192 2.95
64010 Novels. 510 Live and Let Die Ian Flaming 247 4.95
64011 Novels. 511 The Facts of Death Ian Flaming Coronet Books 1998 274 5.95
64012 Novels. 512 The Keys of Hell Jack Higgins Coronet Books 1984 139 1.50
64013 Novels. 513 The White House Connection Jack Higgins Berkley Books, New York 2000 288 7.50
64014 Novels. 514 Day of Reckoning Jack Higgins Harper Collins Publishers 2000 294 5.95
64015 Novels. 515 Thunder Point Jack Higgins The New American Library 1994 361 12.95
64016 Novels. 516 Confessional Jack Higgins Rupa & Co., 1985 256 20.00
64017 Novels. 517 Night Judgement at Sinos Jack Higgins Coronet Books 1979 220 9.00
64018 Novels. 518 The President's Daughter Jack Higgins Penguin Books 1997 336 14.95
64019 Novels. 519 Day of Judgment Jack Higgins Bantam Books, New York 1979 275 2.99
64020 Novels. 520 Storm Warning Jack Higgins Pan Books Ltd., London 1977 236 11.00
64021 Novels. 521 The Eagle Has Landed Jack Higgins Bantam Books, New York 1976 361 2.00
64022 Novels. 522 The Last Place God Made Jack Higgins Pan Books Ltd., London 1971 190 1.95
64023 Novels. 523 In the Hour before Midnight Jack Higgins Fawcett Crest New York 1975 191 1.25
64024 Novels. 524 A Fine Night For Dying Jack Higgins Arrow Books 1969 183 1.25
64025 Novels. 525 Touch the Devil Jack Higgins Pan Books Ltd., London 1982 239 1.75
64026 Novels. 526 The Testament of Caspar Schultz Jack Higgins A Fawcett Gold Medal Book 1962 190 2.00
64027 Novels. 527 The Savage Day Jack Higgins Pan Books Ltd., London 1980 220 1.00
64028 Novels. 528 Midnight Never Comes Jack Higgins Coronet Books 1976 184 1.75
64029 Novels. 529 Night of The Fox Jack Higgins Pan Books Ltd., London 1986 316 2.95
64030 Novels. 530 Exocet Jack Higgins Rupa & Co., 1983 237 10.00
64031 Novels. 531 Exocet Jack Higgins Pan Books Ltd., London 1983 237 2.95
64032 Novels. 532 The Tightrope Men Desmond Bagley Fontana Books 1974 254 2.25
64033 Novels. 533 High Citadel Desmond Bagley Fontana Books 1975 255 2.95
64034 Novels. 534 The Snow Tiger Desmond Bagley Rupa & Co., 1976 253 9.00
64035 Novels. 535 The Golden Keel Desmond Bagley Fontana Books 1963 220 2.00
64036 Novels. 536 Running Blind Desmond Bagley Fontana Books 1977 221 2.95
64037 Novels. 537 Wyatt's Hurricane Desmond Bagley Fontana Books 1973 254 1.25
64038 Novels. 538 Crime Wave Desmond Bagley Fontana Books 1981 283 1.25
64039 Novels. 539 Windfall Desmond Bagley Rupa & Co., 1982 320 20.00
64040 Novels. 540 Night of Error Desmond Bagley Rupa & Co., 1984 314 20.00
64041 Novels. 541 Wyatt's Hurricane Desmond Bagley Fontana Books 1981 254 2.00
64042 Novels. 542 The Spoilers Desmond Bagley Fontana Books 1973 256 1.25
64043 Novels. 543 Bahama Crisis Desmond Bagley Rupa & Co., 1981 250 12.00
64044 Novels. 544 Landslide Desmond Bagley Fontana Books 1974 253 2.00
64045 Novels. 545 The Freedom Trap Desmond Bagley Fontana Books 1974 222 1.25
64046 Novels. 546 Flyaway Desmond Bagley Rupa & Co., 1978 318 10.00
64047 Novels. 547 Juggernaut Desmond Bagley Fontana Books 1985 399 3.19
64048 Novels. 548 Juggernaut Desmond Bagley Rupa & Co., 1985 320 20.00
64049 Novels. 549 The Vivero Letter Desmond Bagley Fontana Books 1974 253 2.25
64050 Novels. 550 The Vivero Letter Desmond Bagley Fontana Books 1972 253 2.25
64051 Novels. 551 The Enemy Desmond Bagley Rupa & Co., 1978 322 10.00
64052 Novels. 552 The Enemy Desmond Bagley Fontana Books 1977 255 2.25
64053 Novels. 553 Bugles and a Tiger John Masters Ballantine Books, New York 1968 317 2.00
64054 Novels. 554 Bhowani Junction John Masters Penguin Books 1960 381 10.00
64055 Novels. 555 Coromandel John Masters Penguin Books 1953 298 10.00
64056 Novels. 556 To The Coral Strand John Masters A Four Square Book 1965 383 10.00
64057 Novels. 557 Coromandel John Masters Corgi Books 1975 295 1.80
64058 Novels. 558 The Venus of Konpara John Masters Bantam Books, New York 1961 231 10.00
64059 Novels. 559 Fandango Rock John Masters Penguin Books 1959 350 10.00
64060 Novels. 560 Nightrunners of Bengal John Masters Penguin Books 1966 361 10.00
64061 Novels. 561 The Deceivers John Masters Penguin Books 1955 252 10.00
64062 Novels. 562 Sirens Eric Van Lustbader A Panther Book 1981 592 5.95
64063 Novels. 563 Sirens Eric Van Lustbader Fawcett Crest New York 1981 574 5.95
64064 Novels. 564 White Ninja Eric Van Lustbader Grafton Books 1990 640 4.99
64065 Novels. 565 The Ninja Eric Van Lustbader Fawcett Crest New York 1980 509 1.25
64066 Novels. 566 Tinker Tailor Soldier Spy John Le Carre Pan Books Ltd., London 1974 316 1.00
64067 Novels. 567 A Perfect Spy John Le Carre Bantam Books, New York 1988 517 20.00
64068 Novels. 568 Absolute Friends John Le Carre Hodder & Stoughton 2004 382 2.50
64069 Novels. 569 The Honourable Schoolboy John Le Carre Bantam Books, New York 1978 532 10.00
64070 Novels. 570 A Most Wanted Man John Le Carre Hodder & Stoughton 2008 340 275.00
64071 Novels. 571 Prince Charming Julie Garwood Pocket Books, New Yark 1995 533 6.99
64072 Novels. 572 The Gift Julie Garwood Pocket Books, New Yark 1991 373 6.99
64073 Novels. 573 Guardian Angel Julie Garwood Pocket Books, New Yark 1990 375 6.99
64074 Novels. 574 The Prize Julie Garwood Pocket Books, New Yark 1991 408 156.00
64075 Novels. 575 The Lions Lady Julie Garwood Pocket Books, New Yark 1988 360 6.99
64076 Novels. 576 One White Rose Julie Garwood Pocket Books, New Yark 1997 150 2.99
64077 Novels. 577 One Pink Rose Julie Garwood Pocket Books, New Yark 1997 150 2.99
64078 Novels. 578 Fat Tuesday Sandra Brown Warner Books 1998 458 5.99
64079 Novels. 579 Eloquent Silence Sandra Brown Warner Books 1995 261 4.90
64080 Novels. 580 French Silk Sandra Brown Warner Books 1992 481 5.25
64081 Novels. 581 Paradise Judith McNaught Pocket Books, New Yark 1992 709 156.00
64082 Novels. 582 Remember When Judith McNaught Pocket Books, New Yark 1997 418 156.00
64083 Novels. 583 Almost Heaven Judith McNaught Pocket Books, New Yark 1990 517 190.00
64084 Novels. 584 Perfect Judith McNaught Pocket Books, New Yark 1994 677 6.99
64085 Novels. 585 Whitney my Love Judith McNaught Pocket Books, New Yark 1985 538 7.99
64086 Novels. 586 Until You Judith McNaught Pocket Books, New Yark 1995 440 7.99
64087 Novels. 587 Once and Always Judith McNaught Pocket Books, New Yark 1987 375 7.99
64088 Novels. 588 Funeral in Berlin Len Deighton Pocket Books, New Yark 1964 255 2.25
64089 Novels. 589 Only When I Larf Len Deighton Sphere Books Limited, London 1977 251 2.55
64090 Novels. 590 Spy Line Len Deighton Grafton Books 1990 316 1.99
64091 Novels. 591 Declarations of War Len Deighton Bantam Books, New York 1971 158 2.55
64092 Novels. 592 Goodby Mickey Mouse Len Deighton Grafton Books 1982 448 3.95
64093 Novels. 593 Yesterday's Spy Len Deighton Granada Publishing 1975 224 2.25
64094 Novels. 594 Spy Sinker Len Deighton Grafton Books 1991 387 4.99
64095 Novels. 595 Winter Len Deighton Grafton Books 1987 536 3.50
64096 Novels. 596 The Second Deadly Sin Lawrence Sanders 443 4.99
64097 Novels. 597 The Third Deadly Sin Lawrence Sanders Granada Publishing 1981 457 7.25
64098 Novels. 598 Friends and Lovers Helen MacInnes Fawcett Crest New York 1947 319 1.25
64099 Novels. 599 Decision at Delphi Helen MacInnes Fontana Books 1975 444 2.25
64100 Novels. 600 The Caine Mutiny Helen MacInnes Fontana Books 1972 535 2.25
64101 Novels. 601 Don't Stop the Carnival Herman Wouk Fontana Books 1974 384 1.50
64102 Novels. 602 The Caine Mutiny Herman Wouk Fontana Books 1974 535 1.75
64103 Novels. 603 The Winds of War Herman Wouk Fontana Books 1971 960 3.50
64104 Novels. 604 Timeline Michael Crichton Arrow Books 1999 469 5.99
64105 Novels. 605 Congo Michael Crichton Ballantine Books, New York 1980 316 280.00
64106 Novels. 606 The Lost World Michael Crichton Arrow Books 1988 377 10.00
64107 Novels. 607 Timeline Michael Crichton Arrow Books 2006 496 7.99
64108 Novels. 608 Forbidden Denise Robins Coronet Books 1974 192 0.30
64109 Novels. 609 The Wild Bird Denise Robins Coronet Books 1973 192 1.00
64110 Novels. 610 Time Runs Out Denise Robins A Mayflower Paperback 1969 173 3.50
64111 Novels. 611 The Untrodden Snow Denise Robins Hodder & Stoughton 1970 191 10.00
64112 Novels. 612 The Crash Denise Robins Hodder & Stoughton 1970 188 0.50
64113 Novels. 613 House of the Seventh Cross Denise Robins Hodder & Stoughton 1969 255 1.00
64114 Novels. 614 Never Give all Denise Robins Hodder & Stoughton 1969 189 2.00
64115 Novels. 615 Venetian Rhapsody Denise Robins Arrow Books 1954 223 2.00
64116 Novels. 616 Jezebel Denise Robins Coronet Books 1977 256 2.55
64117 Novels. 617 Rainbow Six Tom Clancy Penguin Books 1998 897 5.99
64118 Novels. 618 Patriot Games Tom Clancy Fontana Books 1987 616 6.50
64119 Novels. 619 The Sum of All Fears Tom Clancy Rupa & Co., 1991 1030 75.00
64120 Novels. 620 Red Storm Rising Tom Clancy Berkley Books, New York 1983 725 2.25
64121 Novels. 621 The Klone and I Danielle Steel 1998 301 10.00
64122 Novels. 622 Loving Danielle Steel Sphere Books Limited, London 1980 307 1.50
64123 Novels. 623 Going Home Danielle Steel Sphere Books Limited, London 1982 316 1.50
64124 Novels. 624 Once in a Lifetime Danielle Steel A Dell Book 1982 480 1.50
64125 Novels. 625 Cross of Fire Colin Forbes Rupa & Co., 1992 552 70.00
64126 Novels. 626 The Janus Man Colin Forbes Pan Books Ltd., London 1987 461 2.95
64127 Novels. 627 Sinister Tide Colin Forbes Pan Books Ltd., London 1999 422 5.99
64128 Novels. 628 The Leader and the Damned Colin Forbes Pan Books Ltd., London 478 2.95
64129 Novels. 629 The Broken Gun Louis L'amour Bantam Books, New York 1981 151 2.99
64130 Novels. 630 High Lonesome Louis L'amour Bantam Books, New York 1999 152 25.00
64131 Novels. 631 Treasure Mountain Louis L'amour Corgi Books 1985 187 1.50
64132 Novels. 632 Sackett Louis L'amour Corgi Books 1985 151 1.95
64133 Novels. 633 Ride The Dark Trail Louis L'amour Corgi Books 1985 169 1.95
64134 Novels. 634 The Quick and The Dead Louis L'amour Bantam Books, New York 1994 154 5.99
64135 Novels. 635 The Proving Trail Louis L'amour Bantam Books, New York 2008 277 135.00
64136 Novels. 636 Catlow Louis L'amour Corgi Books 1982 121 1.50
64137 Novels. 637 Cross Fire Trail Louis L'amour Bantam Books, New York 1997 162 150.00
64138 Novels. 638 Bowdrie Louis L'amour Bantam Books, New York 1991 174 1.50
64139 Novels. 639 The Ferguson Rifle Louis L'amour Bantam Books, New York 2006 217 135.00
64140 Novels. 640 Dragon's Claw Peter O'Donnell 254 0.90
64141 Novels. 641 The Improssible Virgin Peter O'Donnell Pan Books Ltd., London 1971 267 1.20
64142 Novels. 642 Modesty Blaise Peter O'Donnell Pan Books Ltd., London 1973 236 1.25
64143 Novels. 643 Sabre Tooth Peter O'Donnell Pan Books Ltd., London 1966 283 2.95
64144 Novels. 644 The Silver mistress Peter O'Donnell Pan Books Ltd., London 1956 220 1.50
64145 Novels. 645 Daughters in Law Henry Cecil Penguin Books 1961 197 1.25
64146 Novels. 646 No Bail for the Judge Henry Cecil Penguin Books 1964 173 1.50
64147 Novels. 647 Much in Evidence Henry Cecil Penguin Books 1957 187 2.00
64148 Novels. 648 The Painswick Line Henry Cecil Penguin Books 1964 183 1.50
64149 Novels. 649 Jennie Paul Gallico Penguin Books 1963 234 1.00
64150 Novels. 650 Vein of Iron Ellen Glasgow Penguin Books 1935 343 2.00
64151 Novels. 651 Gigi and the Cat Colette Penguin Books 1961 157 1.50
64152 Novels. 652 A Charmed Life Mary McCarthy Penguin Books 1955 261 2.25
64153 Novels. 653 Aimez Vous Brahms Francoise Sagan Penguin Books 1960 127 2.00
64154 Novels. 654 Hamlet, Revenge Michael Innes Penguin Books 1961 283 2.00
64155 Novels. 655 The Little World of Don Camillo Giovanni Guareschi Penguin Books 1969 159 1.00
64156 Novels. 656 Bump in the Night Colin Watson Penguin Books 1960 156 2.00
64157 Novels. 657 Super Ship Noel Mostert Penguin Books 1975 368 2.00
64158 Novels. 658 Cry, The Beloved Country Alan paton Penguin Books 1948 239 2.00
64159 Novels. 659 Dark Duet Peter Cheyney Penguin Books 1951 223 2.00
64160 Novels. 660 Don Camillo's Dilemma Giovanni Guareschi Penguin Books 1962 252 2.00
64161 Novels. 661 Lobster Salad Lynn Doyle Penguin Books 1947 192 2.00
64162 Novels. 662 Getting it Right Elizabeth Jane Howard Penguin Books 1983 285 2.00
64163 Novels. 663 The Bleak Age J.L. Hammond Penguin Books 1947 256 2.00
64164 Novels. 664 After The Deluge Leonard Woolf Penguin Books 1937 278 2.00
64165 Novels. 665 Doctor at Sea Richard Gordon Penguin Books 1961 214 1.00
64166 Novels. 666 The Sleep of life Richard Gordon Penguin Books 1975 304 1.95
64167 Novels. 667 Original Sins Lisa Alther Penguin Books 1981 584 2.00
64168 Novels. 668 The Exorcist William Peter Blatty Corgi Books 1974 320 2.00
64169 Novels. 669 Peyton Place Grace Metalious Pan Books Ltd., London 1965 378 6.00
64170 Novels. 670 Onionhead Weldon Hill Pan Books Ltd., London 1968 313 0.50
64171 Novels. 671 Battle For Inspector West John Creasey Pan Books Ltd., London 127 2.00
64172 Novels. 672 Dark Wanton Peter Cheyney Pan Books Ltd., London 1959 188 1.00
64173 Novels. 673 The Virgin Soldiers Leslie Thomas Pan Books Ltd., London 1974 204 2.00
64174 Novels. 674 The Life Jeanne Cordelier and Martine Laroche Pan Books Ltd., London 1978 382 1.95
64175 Novels. 675 Senor Saint Leslie Charteris Pan Books Ltd., London 1966 191 2.00
64176 Novels. 676 Airport International Brian Moynahan Pan Books Ltd., London 1978 335 2.00
64177 Novels. 677 The Director L.A.G. Strong Pan Books Ltd., London 1949 245 2.00
64178 Novels. 678 The Sleeping Sphinx John Dickson Carr Pan Books Ltd., London 1947 206 2.00
64179 Novels. 679 Strange Enchantment Hermina Black Hodder & Stoughton 1970 222 2.00
64180 Novels. 680 The Shoemaker Flora Rheta Schreiber New American Library 1984 406 2.00
64181 Novels. 681 Sybil Flora Rheta Schreiber Penguin Books 1973 425 2.00
64182 Novels. 682 Fall From Grace Larry Collins Simon And Schuster 1985 471 1.00
64183 Novels. 683 Hermina Black Loren Ruston Coronet Books 1975 191 1.00
64184 Novels. 684 Spycatcher Peter Wright 1988 496 5.00
64185 Novels. 685 The Tommy Knockers Stephen King New English Library 1988 693 2.00
64186 Novels. 686 Tourist Gerald Green Popular Library, New york 1973 512 2.00
64187 Novels. 687 The Beggars Are Coming Mary Loos Corgi Books 1974 504 2.00
64188 Novels. 688 The Turnbulls Taylor Caldwell Fontana Books 1968 540 2.00
64189 Novels. 689 The Bannerman Effect John R. Maxim Bantam Books, New York 1990 390 1.95
64190 Novels. 690 Grandmaster Warren Murphy & Molly Cochran 427 2.00
64191 Novels. 691 Some Came Running James Jones The New American Library 1957 624 2.00
64192 Novels. 692 Fly For Your Life R.R. Stanford Tuck Pan Books Ltd., London 1956 222 2.00
64193 Novels. 693 The Healers Henry Denker Granada Publishing 1983 526 2.00
64194 Novels. 694 Firefox Craig Thomas Sphere Books Limited, London 1982 294 3.92
64195 Novels. 695 The Cry and the Covenant Morton Thompson The New American Library 1955 431 2.00
64196 Novels. 696 The Hills Beyond Thomas Wolfe Pyramid Books 1958 288 2.00
64197 Novels. 697 One of The Boys Janet Dailey Mills & Boon Limited, London 1985 374 15.00
64198 Novels. 698 The Honeymoon Violet Winspear Mills & Boon Limited, London 1986 254 15.00
64199 Novels. 699 The Marriage Quest Helen Brooks Mills & Boon Limited, London 1999 186 40.00
64200 Novels. 700 Shotgun Wedding Alexandra Sellers Mills & Boon Limited, London 1997 186 40.00
64201 Novels. 701 The Seduction Bid Amanda Browning Mills & Boon Limited, London 1999 186 40.00
64202 Novels. 702 The Baby Claim Catherine George Mills & Boon Limited, London 1999 186 40.00
64203 Novels. 703 The Seduction Business Charlotte Lamb Mills & Boon Limited, London 1999 185 80.00
64204 Novels. 704 Dante's Twins Catherine Spencer Mills & Boon Limited, London 1998 185 40.00
64205 Novels. 705 That Kind of Man Sharon Kendrick Mills & Boon Limited, London 1997 186 40.00
64206 Novels. 706 More Than A Misteress Sandra Marton Mills & Boon Limited, London 1999 187 40.00
64207 Novels. 707 Tempting A Tycoon Leigh Michaels Mills & Boon Limited, London 1993 184 40.00
64208 Novels. 708 Stolen Bride Sally Carr Mills & Boon Limited, London 1997 189 45.00
64209 Novels. 709 Needed One Dad Jeanne Allan Mills & Boon Limited, London 1997 189 45.00
64210 Novels. 710 A Husband Worth Waiting For Grace Green Mills & Boon Limited, London 1999 185 80.00
64211 Novels. 711 Because of the Baby Debbie Macomber Mills & Boon Limited, London 1996 185 40.00
64212 Novels. 712 First Time Father Emma Richmond Mills & Boon Limited, London 1996 187 45.00
64213 Novels. 713 Trouble In Paradise Grace Green Mills & Boon Limited, London 1996 186 45.00
64214 Novels. 714 Birds of a Feather Leigh Roberts Mills & Boon Limited, London 1987 220 40.00
64215 Novels. 715 Three Grooms and A Wedding JoAnn Ross Mills & Boon Limited, London 1996 216 2.10
64216 Novels. 716 Fearless Hearts Linda Castle Mills & Boon Limited, London 1995 288 2.99
64217 Novels. 717 Boots In the BedRoom Alison Kelly Mills & Boon Limited, London 1997 187 2.20
64218 Novels. 718 The Marriage Assignment Alison Kelly Mills & Boon Limited, London 1998 187 2.20
64219 Novels. 719 Accidental Mistress Cathy Williams Mills & Boon Limited, London 1997 186 2.20
64220 Novels. 720 A Married Woman? Susanne McCarthy Mills & Boon Limited, London 1997 187 2.20
64221 Novels. 721 Seduced Amanda Browning Mills & Boon Limited, London 1996 188 2.10
64222 Novels. 722 The Unmarried Husband Cathy Williams Mills & Boon Limited, London 1998 188 2.30
64223 Novels. 723 Fletcher's Baby Anne McAllister Mills & Boon Limited, London 1997 186 2.20
64224 Novels. 724 Wildcat Wife Lindsay Armstrong Mills & Boon Limited, London 1997 187 2.20
64225 Novels. 725 Red Hot Lover Sarah Holland Mills & Boon Limited, London 1998 189 80.00
64226 Novels. 726 The Secret Mother Lee Wilkinson Mills & Boon Limited, London 1997 186 2.20
64227 Novels. 727 His Perfect Wife Susanne McCarthy Mills & Boon Limited, London 1998 186 2.30
64228 Novels. 728 Wild And Willing Kim Lawrence Mills & Boon Limited, London 1997 187 2.20
64229 Novels. 729 The Mermaid Wife Rebecca Winters Mills & Boon Limited, London 1994 187 45.00
64230 Novels. 730 The Last Marchetti Bachelor Teresa Southwick Mills & Boon Limited, London 2001 186 2.55
64231 Novels. 731 Forsaking All Others Laura Macdonald Mills & Boon Limited, London 1998 185 2.30
64232 Novels. 732 A Surgeon's Search Helen Shelton Mills & Boon Limited, London 1997 189 2.20
64233 Novels. 733 Sunshine Remedy Mary Hawkins Mills & Boon Limited, London 1997 187 2.20
64234 Novels. 734 Healing The Break Patricia Robbertson Mills & Boon Limited, London 1998 187 2.20
64235 Novels. 735 Surrogate Father Rebecca Lang Mills & Boon Limited, London 1998 188 2.20
64236 Novels. 736 Third Time Lucky Josie Metcalfe Mills & Boon Limited, London 1998 189 2.20
64237 Novels. 737 The Best Medicine Elizabeth Petty Mills & Boon Limited, London 1990 189 1.35
64238 Novels. 738 Doctor In Plaster Lisa Cooper Mills & Boon Limited, London 1981 189 3.95
64239 Novels. 739 Surgeon In Charge Betty Neels Mills & Boon Limited, London 1980 189 2.50
64240 Novels. 740 Surgeon's Secret Clare Lavenham Mills & Boon Limited, London 1979 192 2.25
64241 Novels. 741 Mistress of Her Fate Julia Byrne Mills & Boon Limited, London 1995 285 2.80
64242 Novels. 742 Gambler's Wedding Elizabeth Lowther Mills & Boon Limited, London 1994 285 2.50
64243 Novels. 743 Deception Ruth Langan Mills & Boon Limited, London 1993 285 2.50
64244 Novels. 744 Trust Muriel Jensen Mills & Boon Limited, London 1995 287 2.50
64245 Novels. 745 House of Secrets Sally Blake Mills & Boon Limited, London 1994 284 2.50
64246 Novels. 746 Adoring Isadora Elizabeth Bailey Mills & Boon Limited, London 1995 284 2.50
64247 Novels. 747 The Gentleman Kristin James Mills & Boon Limited, London 1994 288 2.50
64248 Novels. 748 Lawless Nora Roberts Mills & Boon Limited, London 1994 283 2.50
64249 Novels. 749 The Badge and the Baby Alison Kent Mills & Boon Limited, London 216 2.50
64250 Novels. 750 Ready Set Baby Christine Ridgway Mills & Boon Limited, London 186 2.50
64251 Novels. 751 Substitute Fiancee Lee Wilkinson Mills & Boon Limited, London 187 2.50
64252 Novels. 752 The Good, The Bad and The Cuddly Heather MacAllister Mills & Boon Limited, London 1999 219 2.50
64253 Novels. 753 Who's Been Sleeping In My Bed? Charlotte Lamb Mills & Boon Limited, London 1985 187 2.00
64254 Novels. 754 A Solitary Heart Amanda Carpenter Mills & Boon Limited, London 1993 178 2.00
64255 Novels. 755 Desperate Measures Sara Craven Mills & Boon Limited, London 1992 188 2.50
64256 Novels. 756 Wheels of Conflict Sue Peters Mills & Boon Limited, London 1975 186 2.00
64257 Novels. 757 Passionte Impostor Elizabeth Graham Mills & Boon Limited, London 1981 187 2.50
64258 Novels. 758 Try to Remember Vanessa James Mills & Boon Limited, London 1986 189 2.50
64259 Novels. 759 One More Time Karen Van Der Zee Mills & Boon Limited, London 1983 189 2.25
64260 Novels. 760 Race Against Love Sally Wentworth Mills & Boon Limited, London 1980 186 2.00
64261 Novels. 761 The Outback Man Amanda Doyle Mills & Boon Limited, London 189 2.50
64262 Novels. 762 Peppertree Lane Linden Grierson Mills & Boon Limited, London 1974 185 1.00
64263 Novels. 763 The Bargain Bride Flora Kidd Mills & Boon Limited, London 1976 187 2.00
64264 Novels. 764 A Girl Named Smith Jane Arbor Mills & Boon Limited, London 1977 187 2.00
64265 Novels. 765 The Vital Spark Angela Carson Mills & Boon Limited, London 192 1.00
64266 Novels. 766 The Sycamore Song Elizabeth Hunter Mills & Boon Limited, London 1975 186 2.00
64267 Novels. 767 A Man of Affairs Rachel Lindsay Mills & Boon Limited, London 1979 192 2.00
64268 Novels. 768 When May Follows Betty Neels Mills & Boon Limited, London 1980 186 2.00
64269 Novels. 769 A Land Called Deseret Janet Dailey Mills & Boon Limited, London 1979 192 2.50
64270 Novels. 770 ??? Margaret Rome Mills & Boon Limited, London 1977 192 2.50
64271 Novels. 771 Pagan Encounter Charlotte Lamb Mills & Boon Limited, London 1978 186 2.50
64272 Novels. 772 Upper Fourth Malory Towers Guid Bhpton Mills & Boon Limited, London 155 2.50
64273 Novels. 773 Harvest Mills & Boon Limited, London 187 2.50
64274 Novels. 774 A Question of Marriage Rachel Lindsay Mills & Boon Limited, London 187 2.50
64275 Novels. 775 Total Surrender Margaret Pargeter Mills & Boon Limited, London 1985 190 2.95
64276 Novels. 776 Valentine's Day Jayne Bauling Mills & Boon Limited, London 1983 189 4.25
64277 Novels. 777 Pacific Pretence Daphne Clair Mills & Boon Limited, London 1982 184 2.50
64278 Novels. 778 Misteress By Contract Helen Bianchin Mills & Boon Limited, London 2001 187 3.20
64279 Novels. 779 A Physical Affair Lynsey Stevens Mills & Boon Limited, London 1994 186 1.90
64280 Novels. 780 Halfway to The Stars Jane Donnelly Mills & Boon Limited, London 189 2.50
64281 Novels. 781 Leopard in the Snow Anne Mather's Mills & Boon Limited, London 1978 192 2.50
64282 Novels. 782 Moon Witch Anne Mather's Mills & Boon Limited, London 1977 189 1.25
64283 Novels. 783 Gallant Antagonist Jessica Steele Mills & Boon Limited, London 1981 190 2.45
64284 Novels. 784 Price of Happiness Yvonne Whittal Mills & Boon Limited, London 1977 188 2.25
64285 Novels. 785 Island of Secrets Henrietta Reid Mills & Boon Limited, London 1965 173 2.25
64286 Novels. 786 Bush Doctor Rosemary Carter Mills & Boon Limited, London 1979 144 1.95
64287 Novels. 787 Meet Me In Istanbul Pamela Kent Mills & Boon Limited, London 1958 187 1.25
64288 Novels. 788 The Secret Pool Betty Neels Mills & Boon Limited, London 1986 166 1.20
64289 Novels. 789 Lion of Venice Margaret Rome Mills & Boon Limited, London 1977 187 1.25
64290 Novels. 790 Passionate Involvement Lilian Peake Mills & Boon Limited, London 192 2.25
64291 Novels. 791 All Our Tomorrows Jan MacLean Mills & Boon Limited, London 1982 188 1.25
64292 Novels. 792 Sweet Torment Flora Kidd Mills & Boon Limited, London 1978 188 2.25
64293 Novels. 793 Flame of Diablo Sara Craven Mills & Boon Limited, London 1979 187 1.95
64294 Novels. 794 The Tree of Idleness Elizabeth Hunter Mills & Boon Limited, London 1973 189 1.25
64295 Novels. 795 Wed to a Stranger? Jule McBride Silhouette Intrigue 1997 251 2.40
64296 Novels. 796 Silent Masquerade Molly Rice Silhouette Intrigue 1995 250 2.25
64297 Novels. 797 Renegade's Redemption Lindsay Longford Silhouette Intrigue 1997 248 2.25
64298 Novels. 798 He's My Soldier Boy Lisa Jackson Silhouette Special Edition 1994 248 0.50
64299 Novels. 799 Room for Annie Myrna Teemte Silhouette Special Edition 1994 249 2.50
64300 Novels. 800 The Cowboy Takes a Wife Joan Johnston Silhouette Desire 1994 184 2.00
64301 Novels. 801 A Baby for Rebecca Trisha Alexander Silhouette Desire 1997 251 40.00
64302 Novels. 802 Rafferty's Angel Caroline Cross Silhouette Desire 1994 186 1.90
64303 Novels. 803 Convincing Alex Nora Roberts Silhouette Desire 1994 251 50.00
64304 Novels. 804 The Trouble with Joe Emilie Richards Silhouette Desire 1994 249 1.95
64305 Novels. 805 Stranger Paradise Marilyn Kaye Troll Communications 1996 200 2.25
64306 Novels. 806 Smallville Flight Cherie Bennett and Jeff Gottesfeld Little, Brown and Company 2002 175 5.95
64307 Novels. 807 Popular Nancy Krulik Hyperion Paperbacks, New York 2000 171 1.25
64308 Novels. 808 Pretty Polly Barlow and other stories Noel Coward A Mayflower Paperback 1964 190 1.00
64309 Novels. 809 Love's Tender Trial Maggi Charles Silhouette Special Edition 1983 250 2.00
64310 Novels. 810 An Independent Wife Linda Howard Shilhouette Books 1983 251 2.95
64311 Novels. 811 To Buya Memory Anne Hampson Shilhouette Books 1983 186 2.00
64312 Novels. 812 All She Ever Wanted Linda Shaw Shilhouette Books 1983 250 2.50
64313 Novels. 813 The Bonds of Matrimony Elizabeth Hunter Harlequin Books 1975 187 2.00
64314 Novels. 814 Dancing on My Heart Belinda Dell Harlequin Books 1970 189 2.00
64315 Novels. 815 Night of the Hurricane Andrea Blake 190 2.00
64316 Novels. 816 Clveless A Totally Cher Affair H.B. Gilmour Pocket Books, New Yark 1998 149 2.99
64317 Novels. 817 Welcome the Morning Bobby Hutchinson Bobby Hutchinson Harlequin Books 1986 252 2.00
64318 Novels. 818 Bury Love Deep Rosemary Anne Sisson Wordsworth Editions 1994 192 2.50
64319 Novels. 819 Our Hearts Were Young and Gay Alajalov Bantam Books, New York 1947 212 2.00
64320 Novels. 820 The Book of Fairies Enid Blyton Hinkler Books 2003 186 40.00
64321 Novels. 821 Bimbo and Topsy Enid Blyton Deans International Publishing 1986 185 45.00
64322 Novels. 822 Fifteen Minute Tales Enid Blyton A Dragon Books 1971 125 2.00
64323 Novels. 823 The O'sullivan Twins Enid Blyton A Dragon Books 157 2.50
64324 Novels. 824 The Ring O'Bells Mystery Enid Blyton A Dragon Books 191 2.00
64325 Novels. 825 The Mystery of the Missing Necklace Enid Blyton A Dragon Books 1947 157 2.00
64326 Novels. 826 The Mystery of the Secret Room Enid Blyton Granada Publishing 1973 126 1.50
64327 Novels. 827 Five on a hike together Enid Blyton Knight Books 1974 188 2.00
64328 Novels. 828 The Secret Seven Enid Blyton Knight Books 1984 95 1.10
64329 Novels. 829 The Whistling Brownies Enid Blyton Knight Books 1974 47 1.00
64330 Novels. 830 Fifth Formers of St. Clare's Enid Blyton Knight Books 1971 156 2.00
64331 Novels. 831 The Adventurous Four Again Enid Blyton Beaver Books 1980 174 2.50
64332 Novels. 832 The Mystery of the Hidden House Enid Blyton A Dragon Books 1988 156 2.50
64333 Novels. 833 Secret Seven Fireworks Enid Blyton Knight Books 1984 96 1.10
64334 Novels. 834 In the Fifth at Malory Towers Enid Blyton Grafton Books 1985 155 2.00
64335 Novels. 835 Secret Seven on the trail Enid Blyton Knight Books 1970 95 1.00
64336 Novels. 836 The River of Adventure Enid Blyton A Dragon Books 1966 158 2.00
64337 Novels. 837 Five get into trouble Enid Blyton Knight Books 1977 188 2.00
64338 Novels. 838 The Family at Red Roofs Enid Blyton A Dragon Books 1945 160 2.00
64339 Novels. 839 The Valley of Adventure Enid Blyton A Dragon Books 1947 174 2.00
64340 Novels. 840 House at the Corner Enid Blyton Armada paperbacks 1947 158 2.00
64341 Novels. 841 The Circus of Adventure Enid Blyton Macmillan Children's Books 1987 190 1.75
64342 Novels. 842 The Mystery of the Vanished Prince Enid Blyton A Dragon Books 139 2.00
64343 Novels. 843 The Kubla Khan Caper Richard S. Prather Pocket Books, New Yark 1968 186 2.00
64344 Novels. 844 The Bermuda Triangle Mystery Lawrence David Kusche Warner Books 1958 318 2.00
64345 Novels. 845 The Bermuda Triangle Charles Berlitz Granada Publishing 1975 206 4.95
64346 Novels. 846 Gypsy Gypsy Rose Lee Pan Books Ltd., London 1959 318 2.00
64347 Novels. 847 The Blue Nile Alan Moorehead A Dell Book 1964 318 2.00
64348 Novels. 848 The Boston Strangler Gerold Frank Pan Books Ltd., London 1977 413 1.95
64349 Novels. 849 The FBI Story Don Whitehead Pocket Books, New Yark 1958 459 2.00
64350 Novels. 850 90 Minutes at Entebbe William Stevenson Pocket Books, New Yark 1977 216 2.00
64351 Novels. 851 The Green Felt Jungle Ed Reid, Ovid Demaris Pocket Books, New Yark 1964 241 2.00
64352 Novels. 852 The Valachi Papers Joe Valachi Granada Publishing 1977 269 2.00
64353 Novels. 853 The Great Train Robbery Michael Crichton Pocket Books, New Yark 1976 300 3.00
64354 Novels. 854 The Beria Papers Alan Williams Vikas Publishing House pvt Ltd 1982 285 20.00
64355 Novels. 855 The World According to Garp John Irving Corgi Books 1979 569 1.50
64356 Novels. 856 The Italians Luigi Barzini Pocket Books, New Yark 1965 361 2.00
64357 Novels. 857 The President's Plane is Missing Robert J. Serling A Dell Book 1967 287 5.00
64358 Novels. 858 All The President's Men Carl Bernstein, Bob Woodward Warner Books 1975 380 2.00
64359 Novels. 859 The Mexican Tree Duck James Crumley Pan Books Ltd., London 1994 247 3.00
64360 Novels. 860 The Dying of the Light Robert Richardson Gollancz Crime 1991 192 3.50
64361 Novels. 861 House of Smoke J.F. Freedman A Signet Book 1996 490 6.99
64362 Novels. 862 The Big Call John Creasey Corgi Books 1965 156 2.00
64363 Novels. 863 Photo Finish Jean Bruce Corgi Books 1965 160 2.00
64364 Novels. 864 False Witness Dorothy Uhnak 314 1.00
64365 Novels. 865 The Earth is The Lord's Taylor Caldwell A Jove Book 1985 512 2.00
64366 Novels. 866 Fair Warning George E. Simpson New English Library 1980 443 2.00
64367 Novels. 867 The December Syndrome Robert Carson Pyramid Books 1970 383 1.25
64368 Novels. 868 Strumpet James Plunkett Arrow Books 1969 577 2.50
64369 Novels. 869 Season of Storm Alexandra Sellers Harlequin Books 1983 379 1.50
64370 Novels. 870 Deathstalker Simon R. Green Orionbooks 1995 571 7.99
64371 Novels. 871 Lace Shirley Conran Sidgwick & Jackson 1982 604 2.95
64372 Novels. 872 Rich Friends Jacqueline Briskin Grafton Books 1986 493 1.95
64373 Novels. 873 The Emperor's Bones Adam Williams Hodder & Stoughton 2006 718 6.99
64374 Novels. 874 Phoenix Bob Judd Pan Books Ltd., London 1992 255 2.00
64375 Novels. 875 Border Musie Robert James Waller Warner Books 1994 290 6.99
64376 Novels. 876 Tough Justice San Antonio Sphere Books Limited, London 1967 141 1.00
64377 Novels. 877 The Shark Mutiny Patrick Robinson Arrow Books 2001 496 6.99
64378 Novels. 878 Pleading Guilty Scott Turow Penguin Books 1994 410 1.10
64379 Novels. 879 Red Dragon Thomas Harris Corgi Books 1981 319 1.75
64380 Novels. 880 Mills Manning O'Brine Corgi Books 1970 253 2.50
64381 Novels. 881 The Shop on Blossom Street Debbie Macomber Mira Books 2004 408 1.10
64382 Novels. 882 Stone 588 Gerald A. Browne Berkley Books, New York 1986 434 2.00
64383 Novels. 883 Blood Secrets Craig Jones Corgi Books 1979 203 2.00
64384 Novels. 884 Super Woman Shirley Conran A Bantam Book 1979 370 2.00
64385 Novels. 885 What It's All About Vadim Frolov Macmillan Children's Books 1975 187 2.50
64386 Novels. 886 Where is Natalie? 1978 1382 2.95
64387 Novels. 887 Gehlen Spy of the Century E.H. Cookridge Corgi Books 1974 479 2.50
64388 Novels. 888 Something So Right Emilie Richards World Wide Books 1986 304 2.00
64389 Novels. 889 Providence Island Calder Willingham Granada Publishing 1975 556 2.95
64390 Novels. 890 Mademoiselle Merle Jones Pocket Books, New Yark 1989 472 2.95
64391 Novels. 891 The Painted Lady Francoise Sagan A Star Book 1981 448 2.25
64392 Novels. 892 The Fix Brian Freemantle Corgi Books 1985 356 7.95
64393 Novels. 893 Dance for a Diamond Christopher Murphy Avon Publishers 1987 269 2.50
64394 Novels. 894 Legacy of the Shroud Raymond Leonard A Star Book 1988 233 2.50
64395 Novels. 895 Gravity's Rainbow Thomas Pynchon Bantam Books, New York 1974 887 4.95
64396 Novels. 896 The Outlaw Hearts Rebecca Brandewyne Grafton Books 1986 512 1.95
64397 Novels. 897 Lingering Shadows Penny Jordan World Wide Books 1992 477 4.99
64398 Novels. 898 Danger Zone Mel Stein Fontana Books 1980 318 4.95
64399 Novels. 899 Oil Jonathan Black A Bantam Book 1976 438 2.50
64400 Novels. 900 The French Passion Diane du Pont Futura Publications Limited 1977 383 2.50
64401 Novels. 901 5 Weeks to Winning Bridge Alfred Sheinwold Pocket Books, New Yark 1960 548 2.95
64402 Novels. 902 Everything and more Jacqueline Briskin Granada Publishing 1984 560 2.50
64403 Novels. 903 Numbered Account Christopher Murphy A Dell Book 1998 7.53 10.99
64404 Novels. 904 The King Morton Cooper New English Library 1967 407 6.25
64405 Novels. 905 After math Ladislas Farago Pan Books Ltd., London 548 1.25
64406 Novels. 906 Look Away Harold Coyle Pocket Books, New Yark 1988 620 5.99
64407 Novels. 907 The Carnage Merchants Jonathan Black Grafton Books 1986 718 3.95
64408 Novels. 908 Sealord Bernard Cornwell Sphere Books Limited, London 1990 384 5.95
64409 Novels. 909 The Mansions of Limbo Dominick Dunne Bantam Books, New York 1992 345 2.50
64410 Novels. 910 The Essential Lenny Bruce John Cohen Granada Publishing 1976 269 2.50
64411 Novels. 911 Holy of Holies Alan Williams 382 4.95
64412 Novels. 912 Use Enough Gun Robert Ruark Corgi Books 1971 286 1.25
64413 Novels. 913 Hell's Kitchen Jeffery Deaver Pocket Books, New Yark 2001 352 250.00
64414 Novels. 914 The Game of the Foxes Ladislas Farago Bantam Books, New York 1973 878 2.95
64415 Novels. 915 Calais Kathleen Winsor Piper Books 1980 767 22.00
64416 Novels. 916 Boys & Girls Together William Goldman Corgi Books 1966 696 2.25
64417 Novels. 917 Daneclere Pamela Hill Hamlyn Paperbakcs 1978 297 2.95
64418 Novels. 918 Serpico Peter Maas Bantam Books, New York 1976 313 20.00
64419 Novels. 919 Theft of Magna Carta John Creasey Award Books 1973 203 2.00
64420 Novels. 920 The Martian Chronicles Ray Bradbury Bantam Books, New York 1966 180 2.00
64421 Novels. 921 The Lord God Made Them All James Herriot Pan Books Ltd., London 1981 346 1.95
64422 Novels. 922 Oil Jonathan Black Grafton Books 1975 382 2.00
64423 Novels. 923 The Bear's Tears Craig Thomas Sphere Books Limited, London 1985 535 2.95
64424 Novels. 924 King Rat James Clavell Coronet Books 1987 397 3.50
64425 Novels. 925 Northlight A Quiller Mission A Star Book 1985 290 2.00
64426 Novels. 926 Apaches Lorenzo Carcaterra Bantam Books, New York 1997 368 11.99
64427 Novels. 927 Impulse Michael Weaver Warner Books 1994 474 4.99
64428 Novels. 928 Wifey Judy Blume Sphere Books Limited, London 1980 252 2.50
64429 Novels. 929 The Gamble Joan Wolf Warner Books 1998 358 6.50
64430 Novels. 930 Paradise Wild Johanna Lindsey Avon Publishers 1981 393 6.99
64431 Novels. 931 Wicked Jill Barnett Pocket Books, New Yark 1999 387 6.99
64432 Novels. 932 The Happy Summer Days Sue Kaufman A Kinney Service Company, New York 1971 287 2.50
64433 Novels. 933 Rosy Is My Relative Gerald Durrell Fontana Books 1974 222 1.50
64434 Novels. 934 Love Story Erich Segal 128 2.00
64435 Novels. 935 The Red Right Hand Joel Townsley Rogers Pocket Books, New Yark 1945 186 2.00
64436 Novels. 936 Payment Deferred C.S. Forester Pan Books Ltd., London 156 2.50
64437 Novels. 937 Poor Little Rich Girl C. David Heymann Pocket Books, New Yark 1984 451 2.50
64438 Novels. 938 The Beggars Are Coming Mary Loos Corgi Books 1974 504 1.80
64439 Novels. 939 Life For Death Michael Mewshaw Avon Publishers 1983 280 2.25
64440 Novels. 940 Campbell's Kingdom Hammond Innes Fontana Books 1964 256 2.50
64441 Novels. 941 Venus With Pistol Gavin Lyall Pan Books Ltd., London 1969 237 1.20
64442 Novels. 942 Trial William Harrington Coronet Books 1974 320 2.50
64443 Novels. 943 Scimitar John Abbott William Heinemann ltd 1993 290 4.99
64444 Novels. 944 A Man Called Intrepid William Stevenson Ballantine Books, New York 1977 541 2.95
64445 Novels. 945 Danielle Steel Una Entrega Especial Plaza & Janes Editores 1998 205 9.99
64446 Novels. 946 Mafia Fred J. Cook Coronet Books 1973 256 1.50
64447 Novels. 947 The Laws of our Fathers Scott Turow Warner Books 1997 817 2.00
64448 Novels. 948 The Towers of Silence Paul Scott Panther Books limited 1971 397 1.95
64449 Novels. 949 Witchchild Carole Mortimer World Wide Books 1987 316 2.95
64450 Novels. 950 Passport for a Pilgrim James Leasor Pan Books Ltd., London 1974 204 1.20
64451 Novels. 951 Soldier on the Other Side PatrickAlexander Futura Publications Limited 1983 197 1.95
64452 Novels. 952 Store of Infinity Robert Sheckley Bantam Books, New York 1960 151 2.00
64453 Novels. 953 The Houses of Iszm Jack Vance Ace Books, Inc. 1951 107 1.20
64454 Novels. 954 The Demolished Man Alfred Bester A Panther Book 1962 188 2.00
64455 Novels. 955 The Runaway Heart Barbara McCorquodale 190 4.50
64456 Novels. 956 Betsy Moran Peggy Gaddis A Macfadden Bartell Book 1965 128 2.00
64457 Novels. 957 A Trail in the Jungle 878 2.00
64458 Novels. 958 The First and the Last Adolf Galland Fontana Books 1975 286 2.00
64459 Novels. 959 Up, into the Singing Mountain Richard Llewellyn Pocket Books, New Yark 1961 307 2.00
64460 Novels. 960 The Liquidator John Gardner Corgi Books 1970 173 2.00
64461 Novels. 961 Texana Robert F. Mirvish A Mayflower Paperback 1969 286 6.00
64462 Novels. 962 Assignment White Rajah Edward S. Aarons Coronet Books 1970 189 5.00
64463 Novels. 963 Early Autumn Robert B. Parker A Dell Book 1983 221 2.42
64464 Novels. 964 The Turncoat Jack Lynn Sphere Books Limited, London 1977 351 2.25
64465 Novels. 965 The Widow's War Alan Williams 276 2.95
64466 Novels. 966 Rusty Jessamy Morrison Sabre Books 1967 190 2.00
64467 Novels. 967 There Was Another Ruby M. Ayres Hodder and Stoughton 1959 191 1.25
64468 Novels. 968 Yield to the Night Joan Henry A Panther Book 1965 124 2.50
64469 Novels. 969 SAS Operation Apocalypse Gerard de Villiers New English Library 1970 127 2.00
64470 Novels. 970 Sudden at Bay Frederick H. Christian Corgi Books 1974 142 1.25
64471 Novels. 971 Posh Deane Romano An Avon Book 1968 124 2.00
64472 Novels. 972 The Chicken and Zilla Miles Tripp Pan Books Ltd., London 1968 158 2.00
64473 Novels. 973 The Tomorrow People Judith Merril Pyramid Books 1962 192 2.00
64474 Novels. 974 The Twilight of the Gods Richard Garnett Penguin Books 1947 183 2.00
64475 Novels. 975 Belle de Jour Joseph Kessel 158 2.00
64476 Novels. 976 A Simple Honorable Man Conrad Richter Fawcett Publications Inc., 1964 124 2.00
64477 Novels. 977 Our Mother's House Julian Gloag Pocket Books, New Yark 1964 292 2.25
64478 Novels. 978 Nightmare House Berkeley Gray Wilco Publishing House 1960 192 2.00
64479 Novels. 979 Rosemary's Baby Ira Levin Pan Books Ltd., London 1978 204 1.85
64480 Novels. 980 In at the Kill E.X. Ferrars Penguin Books 1980 186 2.00
64481 Novels. 981 Pacifi Vortes Clive Cussler Sphere Books Limited, London 1983 247 5.95
64482 Novels. 982 Ship of The Line C.S. Forester Bantam Books, New York 1964 188 2.00
64483 Novels. 983 Destination Mice 319 2.00
64484 Novels. 984 Writing as Jack Harvey Witch Hunt Ian Rankin Orionbooks 2000 451 10.99
64485 Novels. 985 Legend Jude Deveraux Pocket Books, New Yark 1996 374 4.99
64486 Novels. 986 Bonecrack Dick Francis Dick Francis Bantam Books, New York 1973 183 2.00
64487 Novels. 987 On Prescription Only Jean Freustie Paramount Publications 1954 175 3.00
64488 Novels. 988 Sandkings George R.R. Martin Futura Publications Limited 1981 238 2.99
64489 Novels. 989 Jessamy Court Anne Maybury Fontana Books 1974 256 1.75
64490 Novels. 990 Never Say No L. Bouma A Midwood Book 156 19.64
64491 Novels. 991 On Wards and Upwards Arabella Weir Penguin Books 1999 3.73 4.99
64492 Novels. 992 The Gambler Max Brand 192 2.00
64493 Novels. 993 Sudden Rides Again Iliver Strange Corgi Books 1974 188 1.05
64494 Novels. 994 Captured Michael Serrian Lorevan Publishing 1987 272 2.00
64495 Novels. 995 The Dragon Alfred Coppel 377 2.00
64496 Novels. 996 Sunset Touch Howard Spring Fontana Books 1967 255 2.00
64497 Novels. 997 Cotton Moon Catherine Tracy World Distributor Limited 187 2.00
64498 Novels. 998 The Sixth Pan Book of Horror Stories Herbert Van Thal Pan Books Ltd., London 1970 222 0.25
64499 Novels. 999 The Billion Dollar Killing Paul Erdman Arrow Books 1973 254 2.00
64500 Novels. 1000 The Henderson Equation Warren Adler Pocket Books, New Yark 1979 405 2.00
64501 Novels. 1001 Breakfast of Champions Kurt Vonnegut 295 2.00
64502 Novels. 1002 I, A Woman Siv Holm J.W. Brown Granada Publishing 1977 220 2.00
64503 Novels. 1003 Put Offs & Come Ons A.H. Chapman G.P. Putnam's Sons 1969 224 2.00
64504 Novels. 1004 Get Ready To Die Berkeley Gray Wilco Publishing House 1961 192 2.00
64505 Novels. 1005 A Self Made Woman Ruth Harris New English Library 1986 309 9.25
64506 Novels. 1006 The Golden Apple Robert Shea and Robert Anton Wilson Bantam Books, New York 1982 250 2.00
64507 Novels. 1007 Empire of Dust Rose Vincent Affiliated East West Press 1982 335 3.00
64508 Novels. 1008 Mary Queen of Scots Antonia Fraser A Dell Book 1972 710 5.00
64509 Novels. 1009 The Outsider Richard Wright A Signet Book 1954 384 5.00
64510 Novels. 1010 The Martian Chronicles Ray Bradbury Bantam Books, New York 1979 181 2.00
64511 Novels. 1011 Eavesdropper John Francome & James Macgregor Futura Publications Limited 1987 223 2.00
64512 Novels. 1012 Rome After Dark Roberto Orsi Manor Books 1977 257 2.00
64513 Novels. 1013 The Eternal city Hall Caine Wilco Publishing House 1962 546 5.00
64514 Novels. 1014 Aspen Burt Hirschfeld Bantam Books, New York 1976 374 2.00
64515 Novels. 1015 Tales Out of nights School Hy Gardner PermBooks, New York 1959 223 3.00
64516 Novels. 1016 The Good Companions J.B. Priestley Penguin Books 1966 618 2.00
64517 Novels. 1017 Deap Run Jonathan Black A Jove Book 1981 251 2.00
64518 Novels. 1018 The Only Good German Ted Allbeury Vikas Publishing House pvt Ltd 1982 205 15.00
64519 Novels. 1019 The Cross and The Switchblade David Wilkerson Pyramid Books 1975 172 2.00
64520 Novels. 1020 Droop Walter Harris A Star Book 1974 187 2.00
64521 Novels. 1021 The Seeds of Evil Dan Streib Sphere Books Limited, London 1981 183 2.00
64522 Novels. 1022 The Chinese Room Vivian Connell Corgi Books 1969 222 2.00
64523 Novels. 1023 The Longest Flight Jeremy Lucas Sphere Books Limited, London 1984 144 2.00
64524 Novels. 1024 The Madcap of the School Angela Brazil St Paul Publications 1917 198 2.00
64525 Novels. 1025 Native Son Richard Wright A Signet Book 1950 413 5.00
64526 Novels. 1026 Looking After Sally Ann Renee Shann W. Collins Sons & Co Ltd 1939 252 2.00
64527 Novels. 1027 The Oregon Trail Francis Parkman A Mentor Book 1952 255 2.00
64528 Novels. 1028 Sea Wrack Mary Fenkins Piper Books 143 5.00
64529 Novels. 1029 Wolf pack William M. Hardy New English Library 1971 191 2.00
64530 Novels. 1030 The Hunting Hypothesis Robert Ardrey Fontana Books 1976 222 2.00
64531 Novels. 1031 The Special Collection Ted Allbeury Mayflower Books 1975 190 2.00
64532 Novels. 1032 The Marshal of Lawless Oliver Strange Corgi Books 1975 157 1.75
64533 Novels. 1033 The Man on The Blue Luke Short Bantam Books, New York 1964 140 2.00
64534 Novels. 1034 H.M. Pulham Esquire John P. Marquand Bantam Books, New York 1941 404 2.00
64535 Novels. 1035 The Faraway Drums Jon Cleary Fontana Books 1981 288 4.95
64536 Novels. 1036 Glass Shot Duncan Bush A Mandarin Paperback 1993 308 5.00
64537 Novels. 1037 Blood Brothers Richard Price Bantam Books, New York 1976 275 2.00
64538 Novels. 1038 Berry And Co Dornford Yates Ward Lock & Co., Limited 1957 255 5.00
64539 Novels. 1039 Crane Eden Earl Conrad Pyramid Books 1962 191 2.00
64540 Novels. 1040 The Prince of Thieves J.J. Lynx Pyramid Books 1965 205 2.00
64541 Novels. 1041 Dead Man's Tale Ellery Queen New American Library 1961 127 2.00
64542 Novels. 1042 Edge of Sundown L.P. Holmes Corgi Books 1964 141 2.00
64543 Novels. 1043 The Governor's Lady Norman Collins A Dell Book 1971 373 3.00
64544 Novels. 1044 The Man in The High Castle Philip K. Dick ACE Books, New York 1974 249 2.00
64545 Novels. 1045 Ships to the Stars Fritz Leiber ACE Books, New York 1964 250 2.00
64546 Novels. 1046 Vengeance Valley Vuke Short Fontana Books 1966 188 2.00
64547 Novels. 1047 The Naked Earth Eileen Chang Berkley Books, New York 1962 127 2.00
64548 Novels. 1048 Naked Morning 176 2.00
64549 Novels. 1049 Error of the Moon Sara Woods Avon Publishers 1963 170 2.00
64550 Novels. 1050 The Chicago Girl Tony Kenrick A Star Book 1979 223 4.95
64551 Novels. 1051 Alder Gulch Ernest Haycox Bantam Books, New York 1961 202 2.00
64552 Novels. 1052 The Heat's on Chester Himes A Dell Book 1967 192 1.95
64553 Novels. 1053 The Cruel Sea Nicholas Monsarrat Washington Squar Press 1951 501 2.00
64554 Novels. 1054 Charlemagne Harold Lamb A Bantam Book 1956 246 2.00
64555 Novels. 1055 The Symbol Alvah Bessie Sphere Books Limited, London 1966 318 2.00
64556 Novels. 1056 Tobacco Road Jack Kirkland A Signet Book 1952 141 2.00
64557 Novels. 1057 Peyton Place Grace Metalious Pan Books Ltd., London 1966 378 6.00
64558 Novels. 1058 Act of War Dale Brown Harper Collins Publishers 2005 419 7.99
64559 Novels. 1059 Tiger Claw and Velvet Paw Julia Berlinghausen 191 2.00
64560 Novels. 1060 Fire Brain Max Brand Hodder and Stoughton 1960 192 2.00
64561 Novels. 1061 Young Men in Love Michael Arlen Hutchinson & Co., London 1938 249 2.00
64562 Novels. 1062 Blood And Sand Vicente Blasco Ibanez Bestseller Library 1958 319 2.00
64563 Novels. 1063 Icerigger Alan Dean Foster New English Library 1981 308 2.00
64564 Novels. 1064 Egyptian Earth A.R. Sharkawi Hind Pocket Books 1972 255 2.00
64565 Novels. 1065 Attila The Hun Louis De Wohl Bantam Books, New York 1961 235 2.00
64566 Novels. 1066 Biggles Defies the Swastika Peter Archer Armada paperbacks 1941 158 2.00
64567 Novels. 1067 Love's Lovely Counterfeit James M. Cain Corgi Books 1966 125 2.00
64568 Novels. 1068 The Trigger Man Joe Joyce A Mandarin Paperback 1995 246 4.99
64569 Novels. 1069 The Saint's Get A Way Leslie Chareris Hodder and Stoughton 1968 187 2.00
64570 Novels. 1070 A Mafia Kiss Philip Loraine Fontana Books 1971 255 2.00
64571 Novels. 1071 Danny Orlis and the Mysterious Visitors Bernard Palmer Moody Press, Chicago 1970 126 5.00
64572 Novels. 1072 The Trojan Hearse Richard S. Prather Pocket Books, New Yark 1968 185 2.00
64573 Novels. 1073 Command and I Will Obey You Angus Davidson A Panther Book 1969 142 2.00
64574 Novels. 1074 Green Winter Jan Carew Berkley Books, New York 1964 176 2.00
64575 Novels. 1075 No Rest for Biggles Captain W.E. Johns 159 2.00
64576 Novels. 1076 The Chill Ross Macdonald Bantam Books, New York 1970 216 2.00
64577 Novels. 1077 The Fly Girls Bernard Glemser Bantam Books, New York 1969 314 2.00
64578 Novels. 1078 The Toff in new York John Creasey Hodder and Stoughton 1960 191 2.00
64579 Novels. 1079 The Seventh Trumpet 223 2.00
64580 Novels. 1080 One Man Show Michael Innes An Avon Book 1965 174 2.00
64581 Novels. 1081 The Ceahouse of the August Moon Vern Sneider A Signet Book 1951 221 2.95
64582 Novels. 1082 The Falklands Whale Pierre Boulle A Star Book 1984 170 6.95
64583 Novels. 1083 The Clue in the Crumbling Wall Carolyn Keene Armada paperbacks 1972 160 2.00
64584 Novels. 1084 Deadly Sins Leslie Waller A Mandarin Paperback 1992 404 4.99
64585 Novels. 1085 Longarm on the Santa Fe Tabor Evans A Jove Book 1981 251 2.00
64586 Novels. 1086 Longarm And the Bandit Queen Tabor Evans A Jove Book 1980 256 2.95
64587 Novels. 1087 The Domino Principle Adam Kennedy New American Library 1975 197 2.95
64588 Novels. 1088 Household Ghosts James Kennaway A four Square Book 1964 221 2.00
64589 Novels. 1089 Sudden Oliver Strange Corgi Books 1970 222 2.95
64590 Novels. 1090 The Fond Fool Renee Shann W. Collins Sons & Co Ltd 1939 252 2.00
64591 Novels. 1091 Jaws Peter Benchley Bantam Books, New York 1974 309 2.00
64592 Novels. 1092 Sudden Goldseeker Oliver Strange Corgi Books 1975 175 2.00
64593 Novels. 1093 Trouble in July Erskine Caldwell 128 2.00
64594 Novels. 1094 The Price of Love Laurie John Bantam Books, New York 1998 232 3.99
64595 Novels. 1095 The Cave of Time Edward Packard Bantam Books, New York 1980 115 2.00
64596 Novels. 1096 Gun Law at Concho Creek Russell Kidd World Distributor Limited 157 2.00
64597 Novels. 1097 Flashman in the Great Game George MacDonald Fraser New American Library 1975 308 2.00
64598 Novels. 1098 Yankee Storekeeper R.E. Gould Bantam Books, New York 1948 150 1.00
64599 Novels. 1099 The President's Daughter Eric Ward and Ursula Russell Bantam Books, New York 1973 278 2.00
64600 Novels. 1100 Flesh and Blood Francois Mauriac Dell Publishing House 1955 224 2.00
64601 Novels. 1101 Tobacco Road Erskine Caldwell 157 0.25
64602 Novels. 1102 Green Winter Jan Carew Berkley Books, New York 1964 176 2.00
64603 Novels. 1103 The Mystery of the Winged Lion Carolyn Keene Armada paperbacks 1982 206 2.00
64604 Novels. 1104 The Nancy Drew Files Case 16 Never Say Die Carolyn Keene Armada paperbacks 1991 150 2.00
64605 Novels. 1105 The Mystery of the Brass Bound Trunk Carolyn Keene Armada paperbacks 1974 157 2.00
64606 Novels. 1106 The Rio Hondo Kid J.T. Edson Corgi Books 1972 140 2.00
64607 Novels. 1107 Kill Master Nick Carter 200 2.25
64608 Novels. 1108 The Filthy Five Nick Carter Award Books 1967 160 2.25
64609 Novels. 1109 The Death's Head Conspiracy Nick Carter A Star Book 1973 187 2.25
64610 Novels. 1110 Rustlers of Beacon Creek Max Brand Pocket Books, New Yark 1963 248 2.25
64611 Novels. 1111 Riders of the Plains Max Brand Hodder and Stoughton 1966 191 2.25
64612 Novels. 1112 The Girl Hunters Mickey Spillane Corgi Books 1969 157 2.25
64613 Novels. 1113 The Snake Mickey Spillane Corgi Books 1965 157 2.25
64614 Novels. 1114 The Never was girl Carter Brown A Signet Book 1964 126 2.25
64615 Novels. 1115 Pussycat, Pussycat Ted Mark Ted Mark Mayflower Books 1966 156 2.00
64616 Novels. 1116 Pussycat, Pussycat Ted Mark Ted Mark Mayflower Books 1971 156 2.25
64617 Novels. 1117 Ted Mark The Square Root of Sex Ted Mark Berkley Books, New York 1971 192 2.25
64618 Novels. 1118 Room at the Topless Ted Mark Lancer Books 1967 164 2.00
64619 Novels. 1119 It's Not How Long You Make It Troy Conway Paperback Library 1970 174 2.25
64620 Novels. 1120 Turn the other Sheik Troy Conway Paperback Library 1970 156 2.25
64621 Novels. 1121 The Wham Bam Thank You, Ma'am Affair Troy Conway Paperback Library 1968 175 2.25
64622 Novels. 1122 A Good Peace Troy Conway Paperback Library 1969 158 2.00
64623 Novels. 1123 Damien Omen II Joseph Howard Futura Publications Limited 1978 192 11.00
64624 Novels. 1124 ??? 157 2.25
64625 Novels. 1125 The World of School St. Winifred's The Orient Publishing Co., 1948 130 2.25
64626 Novels. 1126 Flight to Fear Jean Jennings C. Arthur Pearson Ltd., London 63 2.00
64627 Novels. 1127 Four Days in July Cornel Lengyel Dell Publishing House 1958 127 2.25
64628 Novels. 1128 The Lovers Kathleen Winsor A Signet Book 1960 350 2.25
64629 Novels. 1129 The Ace of Knaves Leslie Charteris Pan Books Ltd., London 1937 191 2.25
64630 Novels. 1130 The New Chalet School Elinor M. Brent Dyer 128 2.25
64631 Novels. 1131 The Perfect Pirate and Summerland Affair Mary Edwards, June Suttion Wordsworth Editions 1994 158 2.00
64632 Novels. 1132 Fifth Chinese Daughter Jade Snow Wong Perennial Library 1945 246 2.25
64633 Novels. 1133 Kolchak's Gold Brian Garfield 1975 329 2.25
64634 Novels. 1134 A New Beginning Jonathan Dowling Knight Books 1990 125 7.99
64635 Novels. 1135 The Man From the Sea Sylvia Thornton The Sapphire Romance Club 1982 189 2.25
64636 Novels. 1136 The Secret of Shadow Ranch Carolyn Keene Armada paperbacks 1977 158 2.25
64637 Novels. 1137 The Odious Duke Barbara Cartland 253 2.25
64638 Novels. 1138 Ben Hur A Tale of the Christ Ben Hur Pocket Books, New Yark 1961 561 2.25
64639 Novels. 1139 The Snake Pit Mary Jane Ward A Signet Book 1948 188 2.00
64640 Novels. 1140 The Ugly American William J. Lederer and Eugene Burdick Fawcett Publications Inc., 1960 240 2.25
64641 Novels. 1141 Georgette Heyer False Colours Georgette Heyer Bantam Books, New York 1969 246 2.25
64642 Novels. 1142 Bombay Explosion John Ennis Jaico Publishing House 1960 204 2.25
64643 Novels. 1143 Indian Country Philip Caputo Arrow Books 1988 504 3.50
64644 Novels. 1144 The Green Mile The Bad Death of Eduard Delacroix Stephen King Penguin Books 1996 90 3.95
64645 Novels. 1145 The Green Mile Night Journey Stephen King Penguin Books 1996 90 3.95
64646 Novels. 1146 The Green Mile Coffey on the mile Stephen King Penguin Books 1996 138 3.95
64647 Novels. 1147 Great New Books From Penguin For 1998 Penguin Books 1997 159 10.00
64648 Novels. 1148 An Easter Egg Hunt Gillian Freeman Pavanne Published 1981 140 2.00
64649 Novels. 1149 Don't Bring me your heartaches Romantic Adventure Library 66 0.28
64650 Novels. 1150 Aloe Bay Jean Dunbar 63 2.25
64651 Novels. 1151 Flashpoint Hugh Gantzer Vikas Publishing House pvt Ltd 1978 172 7.50
64652 Novels. 1152 The White Nile Alan Moorehead A Dell Book 1966 415 2.00
64653 Novels. 1153 Dating Game Danielle Steel A Dell Book 2004 448 7.99
64654 Novels. 1154 The Way of All Flesh Samuel Butler Washington Squar Press 1959 417 2.00
64655 Novels. 1155 Now and Then Amen Jon Cleary Fontana Books 1988 330 3.50
64656 Novels. 1156 Disclosure Michael Crichton Ballantine Books, New York 1994 496 4.99
64657 Novels. 1157 The Family Man Robin Moore Granada Publishing 1974 495 7.95
64658 Novels. 1158 Argosy April 1959 The Short Story Magazine 1959 144 2.00
64659 Novels. 1159 Argosy The Short Story Magazine 1963 136 2.00
64660 Novels. 1160 Argosy January 1959 The Short Story Magazine 1959 144 2.00
64661 Novels. 1161 Argosy February The Short Story Magazine 128 2.00
64662 Novels. 1162 Sweet Nell Andrew Ewart Argosy The Short Story Magazine 1973 128 2.00
64663 Novels. 1163 Scene Stealer Mary Gage Argosy The Short Story Magazine 128 2.00
64664 Novels. 1164 What I Think about Short Stories William Saroyan Argosy The Short Story Magazine 168 2.00
64665 Novels. 1165 The Man Irving Wallace 672 2.00
64666 Novels. 1166 Notes from New York 168 2.00
64667 Novels. 1167 Schindler's List Thomas Keneally A Touchstone Book 1994 514 2.00
64668 Novels. 1168 To Sir, With Love E.R. Braithwaite Jove Books, New York 1959 189 6.99
64669 Novels. 1169 The Oscar Richard Sale Pocket Books, New Yark 1964 406 2.00
64670 Novels. 1170 The Movie Maker Herbert Kastle A Dell Book 1969 503 2.00
64671 Novels. 1171 Gangrene Peter Benenson Jaico Publishing House 1960 158 2.00
64672 Novels. 1172 Tales of Terror Edgar Allan Poe Lancer Books 1962 126 2.00
64673 Novels. 1173 The Methoos of Maigret Georges Simenon Bantam Books, New York 1959 141 2.00
64674 Novels. 1174 Confessions of a Travel Courier Jonathan May Sphere Books Limited, London 1975 140 1.75
64675 Novels. 1175 The Seet Smell of Sin Ron Saxon A Domino Book 1964 142 2.00
64676 Novels. 1176 Letting Go Philip Roth Bantam Books, New York 1962 628 2.00
64677 Novels. 1177 The Crowded Bed Henry Sackerman Bantam Books, New York 1968 309 2.00
64678 Novels. 1178 Perfect 36 Ed Spingarn Pyramid Books 1957 190 2.00
64679 Novels. 1179 The French Lieutenant's Woman John Fowles New American Library 1969 366 3.00
64680 Novels. 1180 The Star Allan Nixon New English Library 1969 251 2.00
64681 Novels. 1181 Doll Baby Hugh Barron New American Library 1972 319 2.00
64682 Novels. 1182 A Young Trout Peter Wiles Fontana Books 1967 192 2.00
64683 Novels. 1183 Hardy Boys No. 42 The Last Laugh Franklin W. Dixon An Archway Paperback 1990 155 2.00
64684 Novels. 1184 The Hardy Boys Radical Moves Franklin W. Dixon An Archway Paperback 1992 148 2.00
64685 Novels. 1185 The Clue of the Screeching Owl Franklin W. Dixon Armada paperbacks 1983 160 0.95
64686 Novels. 1186 The Way West A.B. Guthrie Pocket Books, New Yark 1957 152 2.00
64687 Novels. 1187 The Square Pegs Irving Wallace Berkley Books, New York 1957 255 2.00
64688 Novels. 1188 The Fabulous Originals Irving Wallace A four Square Book 1967 256 2.00
64689 Novels. 1189 Life Before Life Helen Wambach Bantam Books, New York 1979 212 2.00
64690 Novels. 1190 Who Dares Wins Tony Geraghty Fontana Books 1983 440 2.50
64691 Novels. 1191 The Rilloby Fair Mystery Gilbert Dunlop Collins London 1957 256 2.00
64692 Novels. 1192 I, A Prostitute Nina Holm Mayflower Books 1974 207 1.50
64693 Novels. 1193 The Skin Curzio Malaparte David Moore An Avon Book 1963 383 3.00
64694 Novels. 1194 Love Fire Julia Grice An Avon Book 1977 373 3.00
64695 Novels. 1195 Uncle Good's Week End Party John Faulkner Gold Medal Books 1960 143 2.00
64696 Novels. 1196 Maria Chapdelaine Louis Hemon, W.H. Blake Image Books 1956 198 2.00
64697 Novels. 1197 The Lemon Eaters Jerry Sohl Sphere Books Limited, London 1971 318 3.00
64698 Novels. 1198 The Guvnor G.F. Newman Granada Publishing 1978 334 2.95
64699 Novels. 1199 Slim William Wister Haines Pocket Books, New Yark 1947 362 2.00
64700 Novels. 1200 Number Nine or The Mind Sweepers A.P. Herbert Landsborough Publications Limited 1958 222 2.00
64701 Novels. 1201 The Gooseberry Bush Christina Hobhouse A Panther Book 1970 155 5.00
64702 Novels. 1202 The Twelve Maidens Stewart Farrar Arrow Books 1974 221 2.00
64703 Novels. 1203 The Ugly American William J. Lederer and Eugene Burdick Corgi Books 1967 190 2.00
64704 Novels. 1204 Sudden Takes the Trail Oliver Strange Corgi Books 1975 157 1.25
64705 Novels. 1205 The Fortunes of Captain Blood Rafael Sabatini Pan Books Ltd., London 1974 191 1.75
64706 Novels. 1206 Too Friendly Too Dead Brett Halliday A Mayflower Paperback 1964 160 2.00
64707 Novels. 1207 The Wooden Horse Eric Williams Fontana Books 1971 223 2.00
64708 Novels. 1208 The Zero Factor William Oscar Johnson A Star Book 1980 330 3.00
64709 Novels. 1209 Farewell Companions James Plunkett Arrow Books 1978 479 4.50
64710 Novels. 1210 The Facts of Life Richard Gordon Pyramid Books 1971 272 2.00
64711 Novels. 1211 Colonel Butler's Wolf Anthony Price Macdonald & Publishers 1981 224 2.00
64712 Novels. 1212 Dancing on My Grave Greg Lawrence Jove Books, New York 1987 363 3.00
64713 Novels. 1213 Thy Neighbour's Wife Gay Talese Pan Books Ltd., London 1980 495 1.75
64714 Novels. 1214 Fear of Flying Erica Jong Granada Publishing 1974 277 2.50
64715 Novels. 1215 Gorky Park Martin Cruz Smith Ballantine Books, New York 1981 433 3.00
64716 Novels. 1216 Distant Relations Kathleen Conlon Grafton Books 1989 349 3.99
64717 Novels. 1217 Frederica Georgette Heyer Pan Books Ltd., London 1965 329 2.00
64718 Novels. 1218 Black Sheep Georgette Heyer Pan Books Ltd., London 1966 238 2.00
64719 Novels. 1219 The Unknown Ajax Georgette Heyer Pan Books Ltd., London 1977 318 2.00
64720 Novels. 1220 Cotillion Georgette Heyer Pan Books Ltd., London 1966 333 3.00
64721 Novels. 1221 Magnificent Obsession Lloyd C. Douglas Pocket Books, New Yark 1966 282 2.00
64722 Novels. 1222 The House of Stairs Barbara Vine Penguin Books 1988 281 9.99
64723 Novels. 1223 Sport for the Baron John Creasey Coronet Books 1974 158 2.00
64724 Novels. 1224 King Rat James Clavell A Dell Book 1986 479 9.99
64725 Novels. 1225 Green Willow B.J. Chute A Dell Book 1956 191 2.00
64726 Novels. 1226 Tarzan of the Apes Edgar Rice Burroughs A Kiran Book 1983 245 2.00
64727 Novels. 1227 The Covered Wagon Emerson Hough Pocket Books, New Yark 1956 279 2.00
64728 Novels. 1228 Istanbul Nick Carter Tandem 1972 155 2.00
64729 Novels. 1229 The Spanish Connection Nick Carter Tandem 1973 200 2.00
64730 Novels. 1230 The Cobra Kill Nick Carter Tandem 1972 154 2.00
64731 Novels. 1231 Assassination Brigade Nick Carter Tandem 1974 154 2.00
64732 Novels. 1232 Our Agent In Rome is Missing Nick Carter Tandem 1976 187 2.00
64733 Novels. 1233 Had I but Groaned Carter Brown A Signet Book 1968 125 2.00
64734 Novels. 1234 The Flier Mickey Spillane Corgi Books 1969 174 2.00
64735 Novels. 1235 The Erection Set Mickey Spillane New American Library 1972 304 2.00
64736 Novels. 1236 The Erection Set Mickey Spillane Corgi Books 1975 316 1.95
64737 Novels. 1237 Armed Dangerous Brett Halliday A Dell Book 1974 158 2.00
64738 Novels. 1238 Burden of Guilt Carter Brown New American Library 1970 127 2.00
64739 Novels. 1239 Murder is my Business Brett Halliday 192 2.00
64740 Novels. 1240 So Lush So Deadly Brett Halliday A Dell Book 1970 158 2.00
64741 Novels. 1241 Courtroom Quentin Reynolds Popular Library, New york 1963 400 2.00
64742 Novels. 1242 A London Diary Quentin Reynolds Popular Library, New york 1962 159 2.00
64743 Novels. 1243 The Art Studio Murders Edward S. Aarons A Macfadden Bartell Book 1964 127 2.00
64744 Novels. 1244 The Clue in the Old Stagecoach Carolyn Keene Fontana Books 1974 160 2.00
64745 Novels. 1245 Daughter of Fu Manchu Sax Rohmer Corgi Books 1967 189 2.00
64746 Novels. 1246 Re-Enter Fu Manchu Sax Rohmer A Panther Book 1960 157 2.00
64747 Novels. 1247 The Making of Kipps 381 2.00
64748 Novels. 1248 Firefox Craig Thomas Sphere Books Limited, London 1979 352 2.00
64749 Novels. 1249 The Man From Skibbereen Louis L'amour Bantam Books, New York 1981 184 2.00
64750 Novels. 1250 The Bad Bunch JT Edson Corgi Books 1979 159 2.00
64751 Novels. 1251 Doll Ed Mcbain A Dell Book 1966 159 2.00
64752 Novels. 1252 The Unfinished Clue Georgette Heyer Bantam Books, New York 1971 220 2.00
64753 Novels. 1253 The Hot Mahatma Rod Grey Belmont Towers Books 1977 168 2.00
64754 Novels. 1254 The Foundations of Living Faiths Haridas Bhattacharyya Motilal Banarsidass Publishers Private Limited 1994 557 425.00
64755 Novels. 1255 Intuition : The Path to Inner Wisdom Patricia Einstein Element, Boston 2000 221 9.99
64756 Novels. 1256 Bill Moyers A World of Ideas Betty Sue Flowers Doubleday, New York 1989 512 24.99
64757 Novels. 1257 The Conduct of Life Lewis Mumford Harcourt, Brace 1951 342 10.00
64758 Novels. 1258 How Fantasy Becomes Reality: Seeing Through Media Influence Karen E. Dill Oxford University Press 2009 306 100.00
64759 Novels. 1259 From Beginning To End Robert Fulghum Villard Books, New York 1995 273 100.00
64760 Novels. 1260 Then We Came to the End Joshua Ferris Little, Brown and Company 2007 387 5.98
64761 Novels. 1261 The Bingo Palace Louise Erdrich Harper Collins Publishers 1994 274 29.00
64762 Novels. 1262 Last Message to Berlin Philippe Van Rjndt G.P. Putnam's Sons 1984 444 30.00
64763 Novels. 1263 The Silent War John Pina Craven Simon & Schuster, New York 2001 304 38.50
64764 Novels. 1264 Playing the Dozens William D. Pease Penguin Books 1990 354 26.95
64765 Novels. 1265 Bitter Harvest Ann Rule Simon & Schuster, New York 1997 351 20.00
64766 Novels. 1266 Bret Eastion Ellis Lunar Park Picador 2005 307 16.99
64767 Novels. 1267 The Golden Cup Marcia Willett Bantam Books, New York 2005 399 12.99
64768 Novels. 1268 The Burning Shore Wilbur Smith Stoddart 1985 434 25.00
64769 Novels. 1269 The Hope Herman Wouk Little, Brown and Company 1993 693 24.99
64770 Novels. 1270 Lizard Tails Juan Marse The Harvill Press 2003 231 1.99
64771 Novels. 1271 One Richard Bach Silver Arrow Books 1988 284 17.95
64772 Novels. 1272 Curious Lives Richard Bach Jaico Publishing House 2007 371 250.00
64773 Novels. 1273 The Bridge Across Forever Richard Bach A Dell Book 1984 396 2.00
64774 Novels. 1274 A Gift of Wings Richard Bach A Dell Book 1974 299 10.00
64775 Novels. 1275 Jonathan Livingston Seagull Richard Bach Pan Books Ltd., London 1976 93 20.00
64776 Novels. 1276 Stranger to the Ground Richard Bach A Dell Book 1963 178 2.00
64777 Novels. 1277 Illusions The Adventures of a Reluctant Messiah Richard Bach A Dell Book 1989 191 2.00
64778 Novels. 1278 Nothing By Chance Richard Bach Granada Publishing 1981 220 2.00
64779 Novels. 1279 Jonathan Livingston Seagull Richard Bach Harper Collins Publishers 2005 86 25.00
64780 Novels. 1280 Jonathan Livingston Seagull Richard Bach Harper Collins Publishers 2005 87 25.00
64781 Novels. 1281 జొనాథన్ లివింగ్ స్టన్ సీగల్ రీచార్డ్ బాక్ ఎ.వి. సాయికుమార్ రెడ్డి, తిరుపతి 1997 80 10.00
64782 Novels. 1282 Stranger to the Ground Richard Bach A Dell Book 1963 178 5.00
64783 Novels. 1283 Biplane Richard Bach Granada Publishing 1966 153 2.00
64784 Novels. 1284 A Gift of Wings Richard Bach Granada Publishing 1974 299 2.00
64785 Novels. 1285 Jonathan Livingston Seagull Richard Bach 127 10.00
64786 Novels. 1286 Love and Garbage Ivan Klima Alfreda A. Knopf. Inc. 1990 223 100.00
64787 Novels. 1287 Burnt Shadows Kamila Shamsie Bollms Bury, London 2009 367 175.00
64788 Novels. 1288 Shalimar the Clown Salman Rushdie Jonathan Cape, London 2005 398 599.00
64789 Novels. 1289 Baulsphere Mimlu Sen Random House India 2009 287 395.00
64790 Novels. 1290 The Undying Grass Yasbar Kemal Collins London 1989 322 14.95
64791 Novels. 1291 The Painted Drum Louise Erdrich Harper Collins Publishers 2005 279 200.00
64792 Novels. 1292 The Reader Bernhard Schlink Vintage International 1998 218 14.95
64793 Novels. 1293 Miss Silver's Past Josef Skvorecky Vintage International 1995 296 12.95
64794 Novels. 1294 The Flanders Panel Arturo Perez Reverte Bantam Books, New York 1996 294 10.95
64795 Novels. 1295 An Imaginary Life David Malouf Picador 1980 154 4.99
64796 Novels. 1296 The English Patient Michael Ondaatje Picador 1992 307 6.99
64797 Novels. 1297 Unaccustomed Earth Thumpa Lahiri Random House India 2008 333 100.00
64798 Novels. 1298 The Wind from the Hills Sethu, Prema Jayakumar Tranquebar 2008 243 250.00
64799 Novels. 1299 The Rat Killer Alexander Terekhov Alma Books 2008 347 350.00
64800 Novels. 1300 The Hours Michael Cunningham Picador 2002 229 20.00
64801 Novels. 1301 What is the What Dave Eggers Vintage Books 2006 538 500.00
64802 Novels. 1302 Not Just Milk and Honey Haya Hoffman Nationa Book Trust, India 1998 226 50.00
64803 Novels. 1303 The Beet Queen Louise Erdrich Bantam Books, New York 1989 338 200.00
64804 Novels. 1304 The God of Animals Aryn Kyle Scribner, New York 2007 305 1.00
64805 Novels. 1305 Above the Thunder Renee Manfredi MacAdam/Cage 2004 344 24.00
64806 Novels. 1306 Vital Lies, Simple Truths Daniel Goleman Bloomsbury 1998 287 4.99
64807 Novels. 1307 A Widow For One Year John Irving Ballantine Books, New York 1999 537 14.99
64808 Novels. 1308 Deep Sleep Frances Fyfield Pocket Books, New Yark 1991 227 10.00
64809 Novels. 1309 Island of Love Robert Langdon Cassell London 1959 261 3.00
64810 Novels. 1310 The Nanny Diaries Emma Mclaughlin, Nicola Kraus St. Martin's Griffin 2002 305 13.99
64811 Novels. 1311 Modern Women Ruth Harris St. Martin's Press, New York 1989 408 3.99
64812 Novels. 1312 Brides of the West Jumbo Reader Tyndale House Publishers 1998 243 10.99
64813 Novels. 1313 Crowds and Power Elias Canetti Penguin Books 1981 575 5.99
64814 Novels. 1314 The Weight of Water Anita Shreve Little, Brown and Company 1998 246 13.95
64815 Novels. 1315 This Present Darkness Frank E. Peretti Crossway Books 1986 375 3.99
64816 Novels. 1316 The Good Shepherd C.S. Forester Little, Brown and Company 1955 310 2.65
64817 Novels. 1317 Advise and Consent Allen Drury Collins London 1960 638 2.95
64818 Novels. 1318 Gertrude and Claudius John Updike Hamish Hamilton, London 2000 212 25.99
64819 Novels. 1319 The Coup John Updike Alfreda A. Knopf. Inc. 1978 298 2.95
64820 Novels. 1320 Trust Me John Updike Alfreda A. Knopf. Inc. 1987 302 17.95
64821 Novels. 1321 The Poorhouse Fair John Updike Fawcett Publications Inc., 1964 27 2.00
64822 Novels. 1322 Rabbit is Rich John Updike Fawcett Publications Inc., 1981 437 2.95
64823 Novels. 1323 Museums and Women and other stories John Updike Hind Pocket Books 1972 280 13.00
64824 Novels. 1324 Mr. Sammler's Planet Saul Bellow Universal Book Stall 1970 313 15.00
64825 Novels. 1325 Henderson the Rain King Saul Bellow Avon Publishers 1959 286 1.75
64826 Novels. 1326 Wickford Point John P. Marquand Little, Brown and Company 1939 458 15.99
64827 Novels. 1327 The Painter's Confessions Philip Callow Allison & Busby 1989 286 2.95
64828 Novels. 1328 The Wings of Night Thomas H. Raddall Doubleday & Company 1956 319 6.95
64829 Novels. 1329 Lady of Quality Georgette Heyer E.P. Dutton & Co., Inc, New York 1972 247 2.25
64830 Novels. 1330 Ellen Foster Kaye Gibbons Vintage Books 1990 126 10.00
64831 Novels. 1331 The Big Love Sarah Dunn Back Bay Books 2005 228 25.00
64832 Novels. 1332 The Sleep Walkers Hermann Broch North Point Press 1985 648 25.99
64833 Novels. 1333 Death in the Dojo Sue Leather Cambridge University Press 2003 87 340.00
64834 Novels. 1334 Under The Tuscn Sun Frances Mayes Broadway Books 1997 280 13.00
64835 Novels. 1335 Sea Glass Anita Shreve Little, Brown and Company 2002 374 22.95
64836 Novels. 1336 Smugglers Ahoy Ben Herrington Frederick Muller LTD 1957 192 2.95
64837 Novels. 1337 Look at The Birdie Kurt Vonnegut Vintage Books 2010 251 8.99
64838 Novels. 1338 Betsey Brown Ntozake Shange St. Martin's Press, New York 1985 207 2.25
64839 Novels. 1339 The Dearly Departed Elinor Lipman Vintage Books 2001 269 13.00
64840 Novels. 1340 Eternal Journey Carol Hutton Warner Books 2000 149 2.99
64841 Novels. 1341 Look Homeward, Angel Thomas Wolfe Penguin Books 1984 550 27.95
64842 Novels. 1342 A Ripple from the storm Doris Lessing Harper Collins Publishers 1993 334 8.99
64843 Novels. 1343 This Side of Paradise F. Scott Fitzgerald Penguin Books 1974 253 2.95
64844 Novels. 1344 Tender is the Night F. Scott Fitzgerald Charles Scribner's Sons 1951 356 6.99
64845 Novels. 1345 The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Peacock Books 2002 187 50.00
64846 Novels. 1346 A Thousand Splendid Suns Khaled Hosseini Bloomsbury 2007 372 135.00
64847 Novels. 1347 Cradle And all James Patterson BCA 2000 340 4.95
64848 Novels. 1348 Ingenious Pain Andrew Miller Sceptre 1997 337 2.50
64849 Novels. 1349 Blue Shoe Anne Lamott Riverhead Books 2002 319 21.00
64850 Novels. 1350 Soul Snatcher Camarin Grae Blazon Books 1985 216 8.95
64851 Novels. 1351 A Grave For A Dolphin Alberto Denti di Pirajno Andre Deutsch 1956 192 2.95
64852 Novels. 1352 A Beautiful Mind Sylvia Nasar faber and faber 1988 461 8.99
64853 Novels. 1353 Soworthy My Love Kathleen E. Woodiwiss Avon Publishers 1989 518 2.99
64854 Novels. 1354 Lord of the Dance Robin Lloyd Jones An Arena Books 1983 249 2.50
64855 Novels. 1355 Herland Charlotte Perkins Gilman Pantheon Books 1979 146 2.00
64856 Novels. 1356 Doctor on the job Richard Gordon Rupa & Co., 2006 198 100.00
64857 Novels. 1357 Doctor on the Ball Richard Gordon Rupa & Co., 2006 209 100.00
64858 Novels. 1358 Doctor in Clover Richard Gordon Penguin Books 1975 158 1.70
64859 Novels. 1359 Doctor on Toast Richard Gordon Penguin Books 1968 160 2.00
64860 Novels. 1360 A House in the Country Jose Donoso Aventura 1984 352 10.95
64861 Novels. 1361 Snow Falling on Cedars David Guterson Vintage Contem Poraries 1995 460 19.95
64862 Novels. 1362 The Sun Shines Over The Sangkan River Ting Ling Foreign Languages Press 1954 348 2.25
64863 Novels. 1363 Finbar's Hotel Dermot Bolger Picador 1999 279 5.99
64864 Novels. 1364 The Complete Works of O. Henery Harry Hansen Doubleday & Company 1953 819 25.95
64865 Novels. 1365 The Best of O. Henry O. Henry Jaico Publishing House 2008 261 195.00
64866 Novels. 1366 41 Stories O. Henry New American Library 1984 413 2.00
64867 Novels. 1367 The Green Door and Other Stories O. Henry Orient Longman 1986 91 2.00
64868 Novels. 1368 The Green Door and Other Stories O. Henry Orient Longman 1984 91 2.00
64869 Novels. 1369 ??? 287 2.95
64870 Novels. 1370 The Mother Pearl S. Buck Methuen & Co Ltd, London 1950 244 2.00
64871 Novels. 1371 Portrait of A Marriage Pearl S. Buck Methuen & Co Ltd, London 1952 223 2.00
64872 Novels. 1372 The Hidden Flower Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1968 218 2.00
64873 Novels. 1373 Kinfolk Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1967 379 2.00
64874 Novels. 1374 Letter From Peking Pearl S. Buck B.I. Publishing Pvt Ltd 1996 195 22.00
64875 Novels. 1375 The Townsman Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1961 471 2.00
64876 Novels. 1376 Pavilion of Women Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1968 329 2.50
64877 Novels. 1377 Hearts Come Home and other stories Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1962 243 2.50
64878 Novels. 1378 Satan Never Sleeps Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1962 152 2.00
64879 Novels. 1379 The Devil Never Sleeps Pearl S. Buck Pan Books Ltd., London 1975 151 2.00
64880 Novels. 1380 Peony Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1968 279 2.00
64881 Novels. 1381 Sons Pearl S. Buck Wilco Publishing House 1963 451 2.50
64882 Novels. 1382 Fighting Angel Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1964 197 2.50
64883 Novels. 1383 The Three Daughters of Madame Liang Pearl S. Buck Mandarin 1994 295 4.99
64884 Novels. 1384 Dragon Seed Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1966 327 3.00
64885 Novels. 1385 Command The Morining Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1960 263 2.25
64886 Novels. 1386 The Good Earth Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1951 347 2.25
64887 Novels. 1387 The Good Earth Pearl S. Buck Pocket Books, New Yark 1958 344 2.02
64888 Novels. 1388 Cannery Row John Steinbeck The Viking Press 1945 208 10.00
64889 Novels. 1389 The Pearl John Steinbeck Heinemann Guided Readers 96 10.00
64890 Novels. 1390 Tortilla Flat John Steinbeck Penguin Books 1967 222 2.25
64891 Novels. 1391 The Moon is Down John Steinbeck Pan Books Ltd., London 1958 141 2.20
64892 Novels. 1392 The Way Ward Bus John Steinbeck Bantam Books, New York 1962 212 2.50
64893 Novels. 1393 The Winter of Our Discountent John Steinbeck Bantam Books, New York 1961 297 2.50
64894 Novels. 1394 The Red Pony John Steinbeck Bantam Books, New York 1955 120 2.00
64895 Novels. 1395 The Red Pony John Steinbeck Bantam Books, New York 1948 117 2.00
64896 Novels. 1396 The Pastures of Heaven John Steinbeck Bantam Books, New York 1962 183 2.50
64897 Novels. 1397 A Russian Journal John Steinbeck Bantam Books, New York 1970 218 2.50
64898 Novels. 1398 Once There Was A War John Steinbeck Bantam Books, New York 1960 172 3.25
64899 Novels. 1399 Sweet Thursday John Steinbeck Pan Books Ltd., London 1958 205 2.50
64900 Novels. 1400 Burning Bright John Steinbeck Bantam Books, New York 1962 130 2.25
64901 Novels. 1401 Of Mice and Men and Cannery Row John Steinbeck Penguin Books 1953 249 2.50
64902 Novels. 1402 Cup of Gold John Steinbeck Transworld Publishers, London 1962 222 2.25
64903 Novels. 1403 The Grapes of Wrath John Steinbeck Bantam Books, New York 1962 406 4.25
64904 Novels. 1404 East of Eden John Steinbeck Bantam Books, New York 1962 533 3.35
64905 Novels. 1405 East of Eden John Steinbeck Penguin Books 2000 727 5.60
64906 Novels. 1406 Far From The Madding Crowd Thomas Hardy New American Library 1960 382 5.60
64907 Novels. 1407 Far From The Madding Crowd Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1971 445 1.25
64908 Novels. 1408 Far From The Madding Crowd Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1961 445 2.22
64909 Novels. 1409 Under The Greenwood Tree Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1961 204 2.25
64910 Novels. 1410 The Woodlanders Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1961 379 2.25
64911 Novels. 1411 The Woodlanders Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1956 474 2.23
64912 Novels. 1412 Tess of The D'urbervilles Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1960 446 4.25
64913 Novels. 1413 Tess of The D'urbervilles Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1950 516 2.03
64914 Novels. 1414 Jude The Obscure Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1951 489 1.25
64915 Novels. 1415 The Life and Death of the Mayor of Casterbridge Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1953 330 3.30
64916 Novels. 1416 The Life and Death of the Mayor of Casterbridge Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1953 382 3.30
64917 Novels. 1417 The Trumpet Major Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1971 379 3.79
64918 Novels. 1418 The Trumpet Major Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1929 166 2.00
64919 Novels. 1419 The Trumpet Major Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1951 379 2.25
64920 Novels. 1420 The Return of The Native Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1948 505 5.05
64921 Novels. 1421 The Return of The Native Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1927 481 4.25
64922 Novels. 1422 The Return of The Native Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1974 445 4.45
64923 Novels. 1423 Jude The Obscure Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1975 559 5.25
64924 Novels. 1424 Two on a Tower Thomas Hardy Macmillan St Martin's Press 1975 318 0.75
64925 Novels. 1425 The Crisis Winston Churchill Washinton Square Press 1962 441 2.00
64926 Novels. 1426 Savrola Winston S. Churchill Beacon Books 1957 222 2.25
64927 Novels. 1427 The Man From Main Street E. Maule and H. Cane Pocket Books, New Yark 1950 378 2.25
64928 Novels. 1428 Dodsworth Sinclair Lewis Pocket Books, New Yark 1949 474 2.25
64929 Novels. 1429 The Best Short Stories of Jack London Eugene Burdick Fawcett Publications Inc., 1962 190 2.00
64930 Novels. 1430 Great Short Works of jack London Earle Labor Harper Collins Publishers 1965 379 3.75
64931 Novels. 1431 The Call of the Wild Franklin Walker New American Library 1960 176 2.50
64932 Novels. 1432 The Call of the Wild Jack London New York Toronto London 172 6.99
64933 Novels. 1433 White Fang Jack London A Tom Doherty Associates Book 1988 206 10.25
64934 Novels. 1434 White Fang Jack London New York Toronto London 2001 252 2.99
64935 Novels. 1435 The Sea Wolf Jack London 224 2.00
64936 Novels. 1436 Gertrude Hermann Broch Penguin Books 1975 155 2.00
64937 Novels. 1437 Narcissus and Goldmund Hermann Hesse Bantam Books, New York 1971 312 2.20
64938 Novels. 1438 Siddhartha Hermann Hesse Macmillan St Martin's Press 1954 119 5.75
64939 Novels. 1439 Siddhartha Hermann Hesse Macmillan St Martin's Press 1973 119 5.75
64940 Novels. 1440 Klingsor's Last Summer Hermann Hesse Bantam Books, New York 1974 183 2.50
64941 Novels. 1441 Ivanhoe Sir Walter Scott Modern Promotions, New York 1982 213 2.25
64942 Novels. 1442 Ivanhoe Sir Walter Scott Everyman's Library 1977 464 1.60
64943 Novels. 1443 Ivanhoe Sir Walter Scott 615 2.50
64944 Novels. 1444 Ivanhoe Sir Walter Scott J.M. Dent and Sons Ltd., London 1953 466 2.50
64945 Novels. 1445 The Talisman Sir Walter Scott Jaico Publishing House 1958 320 2.00
64946 Novels. 1446 The Heart of Midlothian Sir Walter Scott Oxford University Press 1928 643 2.50
64947 Novels. 1447 The Heart of Midlothian Sir Walter Scott Collins London 1952 480 2.25
64948 Novels. 1448 Peveril of The Peak Sir Walter Scott J.M. Dent and Sons Ltd., London 1932 635 2.50
64949 Novels. 1449 Old Mortality Sir Walter Scott Everyman's Library 1964 459 2.50
64950 Novels. 1450 The Forty Five Guardsmen Alexandre Dumas George Routledge and Sons 180 2.00
64951 Novels. 1451 The Count of Monte Cristo Alexandre Dumas Oxford University Press 1992 1130 75.00
64952 Novels. 1452 Twenty Years After Alexandre Dumas Collins London 1953 543 2.50
64953 Novels. 1453 The Black Tulip Alexandre Dumas Jaico Publishing House 1957 189 2.50
64954 Novels. 1454 The Three Musketeers Alexandre Dumas Schofield & Sims Ltd 1957 320 25.00
64955 Novels. 1455 The Three Musketeers Alexandre Dumas A Washington Square Press 1967 628 7.99
64956 Novels. 1456 The Man in The Iron Mask Alexandre Dumas Collins London 670 2.25
64957 Novels. 1457 Treasure Island Robert Louis Stevenson Puffin Books 1975 217 2.25
64958 Novels. 1458 Treasure Island Robert Louis Stevenson Collins London 1960 253 6.95
64959 Novels. 1459 Treasure Island Robert Louis Stevenson Great Britain 1883 296 2.25
64960 Novels. 1460 The Strange Case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde & other Tales, Kidnapped, Treasure Island Robert Louis Stevenson A Wilco Book 2007 600 200.00
64961 Novels. 1461 The Black Arrow Robert Louis Stevenson Macmillan St Martin's Press 1980 142 2.50
64962 Novels. 1462 The Black Arrow Robert Louis Stevenson A Watermill Classic 1983 314 30.00
64963 Novels. 1463 Robert Louis Stevenson Robert Louis Stevenson Dell Publishing House 1959 383 3.00
64964 Novels. 1464 Travels with a Donkey in the Cevennes Robert Louis Stevenson Wilco Publishing House 1957 112 2.50
64965 Novels. 1465 Virginibus Puerisque & other papers Robert Louis Stevenson Penguin Books 1946 157 2.50
64966 Novels. 1466 Kidnapped and Catriona Robert Louis Stevenson Collins London 1952 510 2.50
64967 Novels. 1467 The Wrong Box Robert Louis Stevenson Oxford University Press 1954 205 2.00
64968 Novels. 1468 Rebecca Daphne du Maurier Avon Publishers 1971 380 2.50
64969 Novels. 1469 Rebecca Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 1962 416 2.25
64970 Novels. 1470 Rebecca Rebecca Daphne du Maurier Pan Books Ltd., London 1979 396 4.50
64971 Novels. 1471 Rebecca Daphne du Maurier Penguin Books 1967 375 0.75
64972 Novels. 1472 Frenchman's Creek Daphne du Maurier Penguin Books 1941 237 2.50
64973 Novels. 1473 Dungery Hill Daphne du Maurier 454 4.00
64974 Novels. 1474 The Scapegoat Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 1958 328 2.00
64975 Novels. 1475 King's General Daphne du Maurier 414 4.00
64976 Novels. 1476 The Infernal World of Branwell Bronte Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 276 2.00
64977 Novels. 1477 My Cousin Rachel Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 1954 328 2.00
64978 Novels. 1478 The Glass Blowers Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 1964 312 2.50
64979 Novels. 1479 The Progress of Julius Daphne du Maurier The Vanguard Library 1952 247 2.50
64980 Novels. 1480 Hungry Hill Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 1965 454 4.50
64981 Novels. 1481 Mary Anne Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 1970 354 4.50
64982 Novels. 1482 The Parasites Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 1953 345 3.45
64983 Novels. 1483 The Parasites Daphne du Maurier Pocket Books, New Yark 1968 310 3.00
64984 Novels. 1484 The Time Machine and The Invisible Man H.G. Wells New American Library 1984 278 2.50
64985 Novels. 1485 The First Men in the Moon H.G. Wells Collins London 1954 256 2.50
64986 Novels. 1486 The Velley of Spiders H.G. Wells Collins London 1972 161 2.50
64987 Novels. 1487 Tono Bungay H.G. Wells Penguin Books 1946 381 3.50
64988 Novels. 1488 The War in the Air H.G. Wells Penguin Books 1971 255 2.50
64989 Novels. 1489 The History of Mr. Polly H.G. Wells Penguin Books 1946 238 2.00
64990 Novels. 1490 Saturn Over The Water J.B. Priestley Transworld Publishers, London 1963 222 2.00
64991 Novels. 1491 The Magicians J.B. Priestley A four Square Book 1958 191 2.00
64992 Novels. 1492 The Good Companions J.B. Priestley Penguin Books 1962 618 6.00
64993 Novels. 1493 The Priestley Companion J.B. Priestley Penguin Books 1951 410 1.00
64994 Novels. 1494 Heart of Darkness Joseph Conrad Rupa & Co., 2001 133 50.00
64995 Novels. 1495 The Nigger of the Narcissus Joseph Conrad Blackie & Son Limited 1949 194 2.50
64996 Novels. 1496 The Secret Agent Joseph Conrad Longmans 1962 323 3.00
64997 Novels. 1497 The Rover Joseph Conrad Ernest Benn Limited 1956 286 25.00
64998 Novels. 1498 The Nigger of the Narcissus Joseph Conrad William Heinemann Ltd 1948 259 2.00
64999 Novels. 1499 Victory Joseph Conrad The Book Society 1952 322 2.00
65000 Novels. 1500 Lord Jim Joseph Conrad J.M. Dent and Sons Ltd., London 1958 315 3.00