వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -116

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
83001 Gandhiji Mahatma Gandhi The Last Phase Volume 1 Pyarelal Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1966 375 15.00
83002 Gandhiji Mahatma Gandhi The Last Phase Volume 2 Pyarelal Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1958 887 20.00
83003 Gandhiji Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume 1 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 338 15.00
83004 Gandhiji Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume 2 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 394 15.00
83005 Gandhiji Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume 3 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 327 15.00
83006 Gandhiji Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume 4 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 330 15.00
83007 Gandhiji Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume 5 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 355 15.00
83008 Gandhiji Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume 6 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 315 15.00
83009 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume 7 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 426 15.00
83010 Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi Volume 8 D.G. Tendulkar Publications Division 1969 336 15.00
83011 Gandhi essential writings V.V. Ramana Murti Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1970 470 20.00
83012 Mahatma Volume VIII Vithalbhai K. Jhaveri & D.G. Tendulkar 1954 389 20.00
83013 Gandhi : 1915-1948 A Detailed Chronology C.B. Dalal Gandhi Peace Foundation New Delhi 1971 210 20.00
83014 Evolution of the Political Philosophy of Gandhi Buddhadeva Bhattacharyya Calcutta Book House 1969 601 20.00
83015 Mahatma Gandhi The Last 200 Days (From the pages of the Hindu) V. ramamurthy Kasturi & Sons Ltd 2003 530 175.00
83016 Romain Rolland And Gandhi Correspondence Jawaharlal Nehru Publications Division 1976 607 18.00
83017 Bapu A Unique Association Volume 1 Ghanshyam Das Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 480 20.00
83018 Bapu A Unique Association Volume 2 Ghanshyam Das Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 381 20.00
83019 Bapu A Unique Association Volume 3 Ghanshyam Das Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 366 20.00
83020 Bapu A Unique Association Volume 4 Ghanshyam Das Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 464 20.00
83021 Gandhi His Life and Thought J.B. Kripalani Publications Division 1971 508 25.00
83022 Studies in Gandhism Nirmal Kumar Bose Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1972 326 8.00
83023 The Mind of Mahatma Gandhi R.K. Prabhu & U.R. Rao Navajivan Publishing House, Ahmedabad 589 15.00
83024 In Gandhis Footsteps The Life and Times of Jamnalal Bajaj B.R. Nanda Oxford University Press 1990 398 260.00
83025 గాంధిజీ ... ... ... 48 10.00
83026 Gandhi Vigyan Volume One K.S Acharlu Gandhi Vigyan Magazine 1977 64 10.00
83027 Gandhi Marg Assam Verdict 1986 30 10.00
83028 Gandhi Marg 116 & 117 R R Diwakar Nehru Birth Centenary Number 1988 120 15.00
83029 The Story of My Life M.K. Gandhi, Bharatan Kumarappa Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1955 96 10.00
83030 Epigrams From Gandhiji S.R. Tikekar Publications Division 1971 181 15.00
83031 Gandhijis Experiments in Education T.S. Avinashilingam Ministry of Education 1960 87 25.00
83032 The Relevance of Mahatma Gandhi To The World of Thought T.M.P. Mahadevan University of Madras 1969 182 30.00
83033 Gandhis Idea of Non Violence Pandiri Krishna Mohan DACRI, Hyderabad 2013 167 250.00
83034 Gandhi A Study in Revolution Geoffrey Ashe Asia Publishing House, Bangalore 1968 404 15.00
83035 Gandhis Emissary Sudhir Ghosh Rupa & Co., Calcutta 1967 351 25.00
83036 Gandhi The Writer Bhabani Bhattacharya National Book Trust, India 1969 328 15.00
83037 The Gandhian Era N.V.R.K. Acharya Cauvery Publications, Hyderabad 1990 236 100.00
83038 Satyagraha M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1951 404 100.00
83039 To The Students Volume 1 Anand T. Hingorani Anand T. Hingorani, Karachi 1943 344 15.00
83040 To The Students M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1949 290 20.00
83041 Educational Ideas and Ideals of Gandhi and Tagore R.S. Mani New Book Society of India 1996 252 250.00
83042 Gandhian Economic System Radhey Mohan Vichar New Delhi 156 20.00
83043 Political and National Life and Affairs Volume 1 M.K. Gandhi, V.B. Kher Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1967 208 25.00
83044 Political and National Life and Affairs Volume 2 M.K. Gandhi, V.B. Kher Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1967 327 25.00
83045 Mahatma Gandhi A Biography B.R. Nanda Oxford University Press 1994 272 100.00
83046 An Autobiography of The Story of My Experiments With Truth M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1956 528 25.00
83047 An Autobiography or The Story of My Experiments With Truth M.K. Gandhi, Mahadev Desai Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1958 392 30.00
83048 Pen Portraits & Tributes By Gandhiji U.S. Mohan Rao National Book Trust, India 1993 136 21.00
83049 Mother Besant And Mahatma Gandhi I.M. Muthanna Thenpulam Publishers, Vellore 1986 460 100.00
83050 Mahatma Gandhi An American Profile Srimati Kamala The Mahatma Gandhi Memorial Foundation 1987 160 100.00
83051 Mahatma Gandhi The Congress and Partition of India D.C. Jha India Research Press 2004 201 200.00
83052 The Myth of the Mahatma Michael Edwardes UBS Publishers Distributors 1986 270 100.00
83053 Mahatma Gandhi A Great Life In Brief Vincent Sheean Publications Division 1969 185 10.00
83054 Gandhi Soldier of Nonviolence 201 100.00
83055 Indias Economic Policy Charan Singh All India Kisan Sammelan, New Delhi 1979 127 2.00
83056 Gandhian Thought And Philosophy I. Sundaram, R. Maheshwari Malhotra Brothers (P) Ltd 1979 84 4.00
83057 Constructive Progreamme Mohandas Karamchand Gandhi Visav Books 48 25.00
83058 Gandhian Thought For Medical Entrance Exams Swatantra Patil Arihant Publications Pvt Ltd 2008 70 25.00
83059 Gandhi And The American Scene C. Seshachari, William Mulder Nachiketa Publications Limited 1969 191 15.00
83060 Gandhi and Stalin Louis Fischer Rajkamal Publications Limited 1947 147 6.50
83061 No Greater Service Mother and the Mahatma John Moniz Better Yourself Books 1997 187 40.00
83062 Gandhi and Nehru M. Chalapathi Rau Frank Bros. & Co. 1978 134 30.00
83063 Bapu Blesses N.G. Ranga The Indian Peasant Institute 1969 96 25.00
83064 Drink Drugs and Gambling M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1952 158 10.00
83065 Gandhian Philosophy M.L. Khanna Bright Careers Institute New Delhi 1979 71 6.00
83066 What is Hinduism Mahatma Gandhi National Book Trust, India 1995 119 29.00
83067 Gandhis Teachings Shakti Batra Varma Brothers New Delhi 1977 159 6.00
83068 Voluntary Action and Gandhian Approach D.K. Oza National Book Trust, India 1992 74 16.00
83069 Yes I Saw Gandhi Annada Sankar Ray Gandhi Peace Foundation New Delhi 1976 205 35.00
83070 Gandhi Centenary Papers Volume 1 K.S Acharlu Publications Division 79 16.00
83071 Gandhi Centenary Papers Volume 2 K.S Acharlu Publications Division 88 16.00
83072 Gandhi Centenary Papers Volume 3 K.S Acharlu Publications Division 124 16.00
83073 A Pinch of Salt Rocks An Empire Sarojini Sinha Childrens Book Trust 2007 86 25.00
83074 Mahatma Gandhi I.V. Chalapati Rao The Government of Andhra Pradesh 1969 75 0.80
83075 Swadeshi S.V. Raju S.V. Raju, Bombay 1994 56 10.00
83076 The Message of Mahatma Gandhi U.S. Mohan Rao Publications Division 1970 136 1.50
83077 In Gandhis Footsteps : The Manibhai Desai Baif Story Connie Howard New Age Internation P Ltd 2000 154 55.00
83078 Gandhi Tagore & Nehru J.L. Kachroo Bookhive Publishers For Competitive Exams New Delhi 128 12.00
83079 Gandhian Philosophy Humayun Kabir Andhra University Press 1964 44 10.00
83080 Legacy of Gandhi Rajendra Prasad 130 15.00
83081 Relevance of Mahatma Gandhi To Our Times R.V. Rao Book Lovers Pvt Ltd 1970 95 6.00
83082 Gandhian Thought And Philosophy R. Maheshwari Malhotra Brothers (P) Ltd 1974 63 4.00
83083 What Gandhi Means to Me Benjamin Putter New Book Society of India 1996 146 250.00
83084 Gandhi Saint or Sinner Fazlul Huq Dalit Sahitya Akademy 1992 112 10.00
83085 Gandhian Philosophy Humayun Kabir Andhra University Press 1964 44 10.00
83086 Homage Publications Division 1988 78 16.00
83087 Gandhian Philosophy M.L. Khanna Bright Careers Institute New Delhi 1980 71 7.00
83088 Mahatma Gandhi As a Student J.M. Upadhyaya Publications Division 1994 74 35.00
83089 My Experiments with Truth Glimpses of Religion 392 15.00
83090 Soviet Review Gandhi Great Son of India 1869-1969 G.L. Kolokolov Soviet Review Magazine 1969 107 5.00
83091 Mahatma Gandhi As Germans See Him Heimo Rau Shakuntala Publishing House, Bombay 1969 187 10.00
83092 Gandhi in Champaran D.G. Tendulkar Publications Division 115 10.00
83093 Mahatma Gandhi in His Gujarati Writings C.N. Patel Sahitya Akademi, New Delhi 1981 97 10.00
83094 The Assassination of Mahatma Gandhi K.L. Gauba Jaico Publishing House, Bombay 1969 424 20.00
83095 Gandhi Murder Trial Tagore Memorial Publications New Delhi 1949 202 2.50
83096 Why Godse Killed Gandhi V.T. Rajshekar Dalit Sahitya Akademy 1986 77 10.00
83097 The Men Who Killed Gandhi Manohar Malgonkar Macmillan Publishers Ltd 1978 184 55.00
83098 Studies on Gandhi V.T. Patil Sterling Publishers Pvt Lt 1983 296 13.00
83099 Indias Economic Policy Charan Singh Vikas Publishing1978 1978 127 30.00
83100 Selections From Gandhi Nirmal Kumar Bose Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1957 320 5.00
83101 Mahatma Gandhi H.S.L. Polak, H.N. Brailsford Odhams Press Limited 320 10.00
83102 Let Us Know Gandhi U.R. Rao Publications Division 1969 148 11.50
83103 The Political Philosophy of Mahatma Gandhi Gopinath Dhawan Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1951 407 25.00
83104 Wit and Wisdom of Mahatma Gandhi N.B. Sen New Book Society of India 1995 320 400.00
83105 Gandhiji Hiren Mukerjee Peoples Publishing House 1960 225 15.00
83106 The Mind of Mahatma Gandhi 496 10.00
83107 Mahatma Gandhi in The Beginning of Twenty First Century Ravindra Kumar Gyan Publishing House, New Delhi 2006 346 540.00
83108 Gandhi Pan Islamism Imperialism And Nationalism In India B.R. Nanda Oxford University Press 1989 438 250.00
83109 Gandhis Human Touch Madhu Dandavate Jayaprakash Founcation New Delhi 1997 26 10.00
83110 The Social And Political Philosophy of Sarvodaya After Gandhiji Vishwanath Tandon Sarva Seva Sangh Prakashan 1965 252 10.00
83111 M.K. Gandhi Leader of the Masses Vidya Jain Deep & Deep Publications 1995 124 160.00
83112 Mahatma Gandhi Michael Nicholson Orient Longman 1994 64 25.00
83113 The Story of Mahatma Gandhi 70 2.50
83114 The Message of Mahatma Gandhi U.S. Mohan Rao Publications Division 1968 136 25.00
83115 Gandhi As I Know Him Indulal K. Yajnik Danish Mahal, Delhi 1943 523 5.00
83116 Mahatma Gandhi Vincent Sheean Publications Division 1982 187 25.00
83117 Vinoba on Gandhi Kantilal Shah Sarva Seva Sangh Prakashan 1979 187 30.00
83118 Mahatma Gandhi and His Apostles Ved Mehta Penguin Books 1976 260 25.00
83119 Gandhi The Screenplay John Briley Grove Press, New York 1983 181 30.00
83120 Mahatma Gandhi The Fathe of The Nation Subhadra Sen Gupta Puffin Books 2010 146 150.00
83121 Living Thoughts of Mahatma Gandhi Mulk Raj Anand National Council of Educational Research And Training 1910 60 1.00
83122 The Historic Trial of Mahatma Gandhi Mulk Raj Anand National Council of Educational Research And Training 1987 51 1.00
83123 Gandhi And Politics in India Verinder Grover Deep & Deep Publications 1996 240 175.00
83124 Metaphysical Foundation of Mahatma Gandhis Thought Surendra Verma Orient Longman 1970 177 15.00
83125 Gandhi The Traditional Roots of Charisma Hoeber Rudolph and Lloyd I. Rudolph Orient Longman 1987 95 30.00
83126 Living The Vegetarian Way J.M. Jussawalla Lalvani Publishing House Bombay 1971 111 100.00
83127 Gandhian Values and 20th Century Challenges J.D. Sethi Publications Division 1994 48 20.00
83128 The Philosophy of Fasting Edward Earle Purinton Benedict Lust New Jersey 1915 136 10.00
83129 Inquiry Commission Against Gandhian Institutions Why K. Balasubramanian 55 1.00
83130 Europe Through Gandhian Eyes J.C. Kumarappa J.C. Kumarappa 1948 29 0.50
83131 Gandhi Ambedkar and The Extirpation of Untouchability Hirendra Nath Mukerjee Peoples Publishing House 1982 55 8.00
83132 All Men Are Brothers Krishna Kripalani Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1979 251 10.00
83133 All Men Are Brothers Krishna Kripalani Unesco 1960 196 100.00
83134 The Mind of Mahatma Gandhi R.K. Prabhu & U.R. Rao Oxford University Press 1945 190 3.00
83135 To The Perplexed M.K. Gandhi, Anand T. Hingorani Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 229 5.00
83136 The Gandhian Alternative to Western Socialism V.K.R.V. Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 68 15.00
83137 Gandhis Triple Message R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 36 1.00
83138 Gandhis View of Life Chandrashanker Shukla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 213 2.00
83139 The Life of Mahatma Gandhi Louis Fischer Hindustan Cellulose & Paper Co. Ltd 1953 327 1.00
83140 Gandhian Economics K. Vasudevan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 57 1.00
83141 Gandhian Economic Thought J.C. Kumarappa Sarva Seva Sangh Prakashan 1962 94 1.00
83142 Gandhiji And some of His Thoughts 375 10.00
83143 Essentials of Gandhian Thoughts Sudha Publications Pvt Ltd 72 10.00
83144 Great Thoughts of Mahatma Gandhi Ganesh & Co., Madras 119 1.00
83145 A Day Book of Thoughts from Mahatma Gandhi K.T. Narasimha Char Macmillan Publishers Ltd 1951 208 2.00
83146 Constructive Progreamme M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 2008 31 5.00
83147 Constructive Progreamme M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1983 32 2.50
83148 Gandhism The Doom of the Untouchables B.R. Ambedkar Dr. Ambedkar Publications Society 1982 51 2.00
83149 Gandhism A.S. Money & Co., Madras 47 2.00
83150 Gandhi And Gandhism B.R. Ambedkar Bheem Patrika Publications, Jullundur 160 2.00
83151 Gandhijis Basic Ideas and Some Modern Problems R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 56 1.00
83152 Mahatma Gandhis Warning and Flashes in Harijan Tour S. Mahadevan Visalam Mahadevan, Vellore 1970 170 2.50
83153 Gandhiji As We Know Him Chandrashanker Shukla Vora & Co Publishers Ltd 1945 145 2.00
83154 Why The Vilage Movement J.C. Kumarappa Akhil Bharat Sarva Seva Sangh 1960 210 3.00
83155 Gandhijis Correspondence with The Government Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1945 360 15.00
83156 In The Shadow of The Mahatma G.D. Birla Orient Longman 1955 286 2.50
83157 Delhi Diary M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1948 409 15.00
83158 Bapus Letters to Mira Navajivan Publishing House, Ahmedabad 387 10.00
83159 An Atheist With Gandhi Gora Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1986 60 5.00
83160 Key to Health M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1992 45 2.00
83161 The Effects of Fasting Donald Upton Prakriti Prakashan, Hyderabad 1985 32 3.00
83162 Miracles of Water Pucha Venkatramaiah Prakriti Prakashan, Hyderabad 1982 32 2.00
83163 The Moral Basis of Vegetarianism M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1959 34 0.25
83164 Key to Health M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1967 62 15.00
83165 The End of An Epoch Manubahen Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1962 78 20.00
83166 Hind Swaraj or Indian Home Rule M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1962 110 10.00
83167 Gandhijis Teachings And Philosophy C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1974 33 2.00
83168 Gandhi The Man of Destiny S. Uma 52 0.25
83169 The Growth of The Personality of Mahatma Gandhi N. Satyanarayana N. Satyanarayana 1988 150 15.00
83170 Gandhiji The Yogi 298 20.00
83171 Bapu As I Saw Him Ramnarayan Chaudhary Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1959 274 2.00
83172 Mahatma Gandhi Sarojini Naidu Ganesh & Co., Madras 1918 420 5.00
83173 What Gandhi Found in South Africa 355 2.00
83174 Mr. Gandhi : The Man Millie Graham Polak Vora & Co Publishers Ltd 1949 146 10.00
83175 Mr. Gandhi : The Man Millie Graham Polak Vora & Co Publishers Ltd 151 2.00
83176 Gandhi The Spiritual Seeker R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 99 1.50
83177 The Bhagvadgita M.K. Gandhi Orient Longman 2001 309 60.00
83178 Mahatma Gandhi Blackie & Son India Ltd 1965 272 8.50
83179 Truth Called Them Differently R.K. Prabhu & Ravindra Kelekar Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1961 139 15.00
83180 Ranade Gandhi & Jinnah B.R. Ambedkar Thacker & Co., Ltd 1943 85 2.00
83181 Ba and Bapu Mukulbhai Kalarthi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 2000 146 20.00
83182 Gandhi Is India J.S. Bright Indian Printing Works, Lahore 136 5.00
83183 Prefaces M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1969 112 15.00
83184 The Unseen Power M.K. Gandhi Indian Printing Works, Lahore 1944 99 2.00
83185 A Grand Non Violent Revolution Tummala Gopala Krishnaiah, P. Sivanarayana 1993 78 10.00
83186 Our Language Problem M.P. Desai Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1956 216 15.00
83187 Stray Glimpses of Bapu Kaka Kalelkar Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1950 153 10.00
83188 The Man Gandhi G. Ramachandran Sister Mythili 1983 59 4.50
83189 Gandhis Life In His Own Words Krishna Kripalani Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1996 84 5.00
83190 Mahatma Gandhi And The U.S.A Pasupuleti Gopala Krishnayya An Orient And World Publication 1949 48 2.00
83191 Ruskin And Gandhi V. Lakshmi Menon Sarva Seva Sangh Prakashan 1965 63 1.00
83192 Communism and Communists M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1959 24 2.00
83193 My Socialism M.K. Gandhi Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1959 56 2.00
83194 Gandhi And Marx K.G. Mashruwala Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1971 119 1.75
83195 Gandhi : The Master K.M. Munshi Rajkamal Publications Limited 1948 96 6.00
83196 The Life of Mahatma Gandhi Death Before Prayers 321 15.00
83197 Mahatma Gandhi Romain Rolland, Catherine D. Groth Shiva Lal Agarwala & Co., Ltd 162 15.00
83198 The Wardha Scheme 308 10.00
83199 Barrister At Law Khwaja Ahmad Abbas Orient Longman 1977 137 10.00
83200 Gandhi and Modern India Penderel Moon The English Universities Press Ltd 1968 307 15.00
83201 Lead, Kindly Light Vincent Sheean Jaico Publishing House, Bombay 1949 422 15.00
83202 Gandhi His Life and Message for the world 156 10.00
83203 Mahatma Gandhi S. Radhakrishnan Jaico Publishing House, Bombay 1956 501 2.00
83204 Mahatma Gandhi S. Radhakrishnan Jaico Publishing House, Bombay 1957 426 3.00
83205 Gandhi Quiz A.N. Agrawal Rupa & Co., Calcutta 1996 204 50.00
83206 Gandhi Diary 1998 Yashpal Jain 1998 360 15.00
83207 Gandhian Way to World Peace V. Sankaralal 142 2.00
83208 Why Fear or Mourn Death M.K. Gandhi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 135 15.00
83209 The Teaching of The Gita M.K. Gandhi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 103 2.00
83210 The Science of Satyagraha M.K. Gandhi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 130 2.00
83211 Our Language Problem M.K. Gandhi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 133 3.00
83212 My Theory of Trusteeship M.K. Gandhi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 103 2.00
83213 Gandhijis Life in 100 Pictures Mass Contact Committee 100 10.00
83214 Youg India 1104 15.00
83215 श्री गान्धी कथा ... ... 1985 164 10.00
83216 हरिचन नेता कुमारी बी. दयावंती आंध्रप्रदेश हिन्दी अकाडमी 1989 170 25.00
83217 सत्यके प्रयोग अथवा आत्मगथा ... नवजीवन प्रकाशन मंदिर 1957 432 20.00
83218 Mahatma Gandhi And Babasaheb Ambedkar Subhamani N. Busi Saroja Publications 1998 622 450.00
83219 Rammanohar Lohia Marx, Gandhi and Socialism Navahind, Hyderabad 1963 550 25.00
83220 Pro E Contro Gandhi I Dossier Mondadori 1972 159 100.00
83221 Constructive Institutions of India गांधी स्मारक निधि 1977 526 25.00
83222 The Story of Gandhi Rajkumari Shanker Childrens Book Trust 1987 119 25.00
83223 Gandhi Centenary Year 1969 1969 30 10.00
83224 Gandhi the Man Eknath Easwaran, Timothy Flinders Jaico Publishing House, Bombay 1998 184 120.00
83225 Gandhian Thought and Contemporary Society J.S. Mathur Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1974 273 20.00
83226 Bahuroope Gandhi Anu Bandyopadhyaya National Council of Educational Research And Training 1995 174 12.00
83227 Rotary Club of Guntur Gandhi Centenary Celebrations Souvenir 1969 1969 94 15.00
83228 Gandhiji Publications Division 1949 65 10.00
83229 Gandhi The Man of Peace Manorama Jafa Ratna Sagar 2002 95 59.00
83230 The Collected Works of Mahatma Gandhi 1 Publications Division 1958 404 25.00
83231 The Collected Works of Mahatma Gandhi 2 Publications Division 1995 314 25.00
83232 The Collected Works of Mahatma Gandhi 3 Publications Division 1992 498 25.00
83233 The Collected Works of Mahatma Gandhi 5 Publications Division 1994 520 50.00
83234 The Collected Works of Mahatma Gandhi 7 Publications Division 1962 576 20.00
83235 The Collected Works of Mahatma Gandhi 8 Publications Division 1962 603 25.00
83236 The Collected Works of Mahatma Gandhi 9 Publications Division 1996 668 25.00
83237 The Collected Works of Mahatma Gandhi 10 Publications Division 1994 580 25.00
83238 The Collected Works of Mahatma Gandhi 11 Publications Division 1994 666 30.00
83239 The Collected Works of Mahatma Gandhi 12 Publications Division 1995 700 20.00
83240 The Collected Works of Mahatma Gandhi 13 Publications Division 1995 646 20.00
83241 The Collected Works of Mahatma Gandhi 17 Publications Division 1994 616 30.00
83242 The Collected Works of Mahatma Gandhi 18 Publications Division 1994 515 25.00
83243 The Collected Works of Mahatma Gandhi 19 Publications Division 1994 604 25.00
83244 The Collected Works of Mahatma Gandhi 26 Publications Division 1993 607 20.00
83245 The Collected Works of Mahatma Gandhi 27 Publications Division 1994 492 25.00
83246 The Collected Works of Mahatma Gandhi 30 Publications Division 1994 618 25.00
83247 The Collected Works of Mahatma Gandhi 31 Publications Division 1995 393 25.00
83248 The Collected Works of Mahatma Gandhi 32 Publications Division 1994 631 25.00
83249 The Collected Works of Mahatma Gandhi 35 Publications Division 1969 575 9.00
83250 The Collected Works of Mahatma Gandhi 39 Publications Division 1995 563 25.00
83251 The Collected Works of Mahatma Gandhi 40 Publications Division 1994 462 25.00
83252 The Collected Works of Mahatma Gandhi 51 Publications Division 1972 506 25.00
83253 The Collected Works of Mahatma Gandhi 52 Publications Division 1994 482 25.00
83254 The Collected Works of Mahatma Gandhi 53 Publications Division 1994 538 25.00
83255 The Collected Works of Mahatma Gandhi 54 Publications Division 1994 527 25.00
83256 The Collected Works of Mahatma Gandhi 55 Publications Division 1994 493 25.00
83257 The Collected Works of Mahatma Gandhi 56 Publications Division 1994 550 25.00
83258 The Collected Works of Mahatma Gandhi 57 Publications Division 1994 539 25.00
83259 The Collected Works of Mahatma Gandhi 58 Publications Division 1994 496 25.00
83260 The Collected Works of Mahatma Gandhi 59 Publications Division 1994 489 25.00
83261 The Collected Works of Mahatma Gandhi 60 Publications Division 1994 503 25.00
83262 The Collected Works of Mahatma Gandhi 61 Publications Division 1994 505 25.00
83263 The Collected Works of Mahatma Gandhi 62 Publications Division 1994 507 25.00
83264 The Collected Works of Mahatma Gandhi 63 Publications Division 1994 450 25.00
83265 The Collected Works of Mahatma Gandhi 64 Publications Division 1994 478 25.00
83266 The Collected Works of Mahatma Gandhi 65 Publications Division 1994 506 25.00
83267 The Collected Works of Mahatma Gandhi 66 Publications Division 1994 510 25.00
83268 The Collected Works of Mahatma Gandhi 67 Publications Division 1994 478 25.00
83269 The Collected Works of Mahatma Gandhi 68 Publications Division 1977 518 25.00
83270 The Collected Works of Mahatma Gandhi 69 Publications Division 1994 501 25.00
83271 The Collected Works of Mahatma Gandhi 70 Publications Division 1994 464 25.00
83272 The Collected Works of Mahatma Gandhi 75 Publications Division 1994 48 25.00
83273 The Collected Works of Mahatma Gandhi 76 Publications Division 1979 491 20.00
83274 The Collected Works of Mahatma Gandhi 77 Publications Division 1979 508 25.00
83275 The Collected Works of Mahatma Gandhi 78 Publications Division 1979 452 25.00
83276 The Collected Works of Mahatma Gandhi 79 Publications Division 1994 464 25.00
83277 The Collected Works of Mahatma Gandhi 80 Publications Division 1994 478 25.00
83278 The Collected Works of Mahatma Gandhi 81 Publications Division 1995 492 25.00
83279 The Collected Works of Mahatma Gandhi 82 Publications Division 1994 484 25.00
83280 The Collected Works of Mahatma Gandhi 83 Publications Division 1981 475 25.00
83281 The Collected Works of Mahatma Gandhi 84 Publications Division 1981 532 25.00
83282 The Collected Works of Mahatma Gandhi 85 Publications Division 1982 550 25.00
83283 The Collected Works of Mahatma Gandhi 86 Publications Division 1982 526 25.00
83284 The Collected Works of Mahatma Gandhi 87 Publications Division 1995 586 25.00
83285 The Collected Works of Mahatma Gandhi 88 Publications Division 1983 520 20.00
83286 The Collected Works of Mahatma Gandhi 89 Publications Division 1994 555 20.00
83287 The Collected Works of Mahatma Gandhi 90 Publications Division 1984 598 20.00
83288 The Collected Works of Mahatma Gandhi 98 Publications Division 1994 391 25.00
83289 The Collected Works of Mahatma Gandhi Supplementary Volume 1 Publications Division 1989 564 25.00
83290 The Collected Works of Mahatma Gandhi Supplementary Volume 2 Publications Division 1991 522 20.00
83291 The Collected Works of Mahatma Gandhi Supplementary Volume 3 Publications Division 1993 508 25.00
83292 The Collected Works of Mahatma Gandhi Index of Persons Publications Division 1992 583 25.00
83293 గాంధీజీ జీవిత విశేషాలు యు.ఆర్. రావు అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2015 108 100.00
83294 అందరి తోడు అందరి నేస్తం ఉమా శంకర్ జోషి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1993 20 8.50
83295 బాలానంద పూజ్య బాపూజీ ధూళిపాళ రామమూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2003 72 25.00
83296 Thoughts of Peace Throught Young Hands B.A. Reddy, B. Sudha Reddy Young Envoys International 1995 133 125.00
83297 మహాత్మా గాంధీ జీవిత కథ ... ... 1962 47 20.00
83298 Gandhi 1869-1948 Darshan 2 Oct 1969-1970 ... ... 1970 250 25.00
83299 The American Review The United States Information Service 1969 97 1.00
83300 Bapu Part II F.C. Freitas National Book Trust, India 1970 62 11.00
83301 The Gandhi Story S.D. Sawant, S.D. Badalkar Publications Division 1981 47 10.00
83302 Stories from Bapus Life Uma Shankar Joshi National Book Trust, India 1973 30 1.50
83303 Gandhiji Publications Division 69 1.00
83304 Satyagraha Ashram Sabarmati Ashram Preservation 10 1.00
83305 Let Us Know Gandhi II Gandhi Study Centre 77 10.00
83306 Profiles of Gandhi Norman Cousins Indian Book Company Delhi 1970 236 100.00
83307 Laugh With Gandhi Chaman Lal Modern School, New Delhi 1969 107 15.00
83308 महात्मा गंधी ... सृचना और प्रसारण मंत्रालय 1994 70 100.00
83309 अवतरित हुए गुचरात में ऐसे गांधी ... सृचना और प्रसारण मंत्रालय ... 137 50.00
83310 Gandhi as a Journalist Vidura Journal of the Press Volume 35 1998 72 25.00
83311 Namaste XVI/3/1996 Monisha Mukundan Dileep Rao 1996 60 20.00
83312 Discovery Volume 2 Issue 6 January 2009 D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2009 63 40.00
83313 Discovery Volume 5 Issue 3 January 2011 Global Impact of Mahatma D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2011 57 60.00
83314 Discovery Volume 7 Issue 3 October 2013 Historic Speeches Mahatma Gandhi D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2013 64 60.00
83315 డిస్కవరి మాసపత్రిక అక్టోబర్ 2004 భారతీయల ఆత్మబంధువు D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2004 64 10.00
83316 డిస్కవరి మాసపత్రిక అక్టోబర్ 2005 నా జీవితమే నా సందేశం D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2005 80 15.00
83317 డిస్కవరి మాసపత్రిక అక్టోబర్ 2006 D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2006 64 15.00
83318 డిస్కవరి మాసపత్రిక అక్టోబర్ 2007 మహాత్మాగాంధీ గతం కాదు భవిష్యత్తు D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2007 60 20.00
83319 డిస్కవరి మాసపత్రిక అక్టోబర్ 2008 మనీషిగా మారిన మనిషి D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2008 64 20.00
83320 డిస్కవరి మాసపత్రిక డిసెంబర్ 2011 D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2011 64 30.00
83321 డిస్కవరి మాసపత్రిక అక్టోబర్ 2012 మహాత్మగాంధీ జాతిపిత D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2012 127 60.00
83322 డిస్కవరి మాసపత్రిక అక్టోబర్ 2013 చారిత్రాత్మకమైన ఉపన్యాసాలు మహాత్మగాంధీ D. Srinivasa Reddy Discovery Magazine 2013 61 60.00
83323 ఈనాడు ఆదివారం 29 సెప్టెంబర్ 2013 విలువల వాచకం ... ఈనాడు ఆదివారం 2013 30 10.00
83324 గాంధీశతజయంత్యుత్సవ ప్రత్యేక సంచిక 1970 ... జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ, కృష్ణా 1970 150 15.00
83325 బాపూజీ చిత్ర జీవితము మాగంటి బాపినీడు జాతీయ జ్ఞాన మందిరము ... 124 20.00
83326 బాపూజీ జీవిత పరిశీలన యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1982 363 40.00
83327 The Week Anniversary Issue Jan 2 2000 Man of the Millennium Mammen Mahew The Week Magazine 2000 162 25.00
83328 Namaskaar Magazine 30 10.00
83329 Swagat January 2008 60 Years Later is the Mahatmas Swagat Magazine 2008 180 100.00
83330 Awareness Course on Gandhi and the Contemporary World Indira Gandhi National Open Univertsity 166 100.00
83331 The Consummation Last Days 100 100.00
83332 Mahatma Gandhi Publications Division 1968 100 12.50
83333 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గాంధీజీ కొడాలి ఆంజనేయులు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 983 15.00
83334 గాంధీ మహాత్ముని రచనా సంపుటి మొదటి భాగము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ జాతీయ పాఠ్యపుస్తక 1963 468 20.00
83335 గాంధీ నెహ్రూ ఎమ్. చలపతిరావు, భార్గవి పి. రావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 82 4.50
83336 గాంధీ తత్వం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 140 10.00
83337 మహాత్మా గాంధీ ఆర్.వి. రావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 148 10.00
83338 సత్యాగ్రహ చరిత్ర ... ... ... 36 1.00
83339 గాంధీ అంటే రాట్నమేనా మావో అంటే తుపాకీయేనా లవణం ... 2006 88 10.00
83340 మహాత్మా గాంధీ వల్లూరు జగన్నాథరావు, జి. కృష్ణ ... ... 48 10.00
83341 పినాకినీ తీరంలో మహాత్మా గాంధీ ఇ.ఎస్. రెడ్డి, ఆర్. సుందర రావు వాణి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 156 50.00
83342 గాంధీ తత్త్వ ప్రబోధము కార్యంపూడి నాగేంద్రుడు బహూత్తమ పబ్లికేషన్స్, పేరాల 1973 261 15.00
83343 పారిశుధ్యము మహాత్మాగాంధీ ... ... ... 8 1.00
83344 తక్షణ కర్తవ్యం పి.వి. నరసింహారావు అకాడమీ ఆఫ్ గాంధీయన్ స్టడీస్ ... 22 10.00
83345 గాంధీజీ నాయకత్వ విశిష్టత బిపిన్ చంద్ర, వి.ఆర్. బొమ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 55 15.00
83346 మోహన్ దాసు గాంధిగారి జీవిత చరితము బి. శేషగిరిరావు ... ... 36 1.00
83347 మహాత్మా నా బాపూ శ్రీపాద జోషి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1971 81 10.00
83348 జాతిపిత మహాత్మా గాంధి వారణాసి అభితు కుచలాంబ గరుడ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 158 30.00
83349 గాంధీజీ జీవితం జాతీయోద్యమం ఏకలవ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 103 18.00
83350 సత్య శోధన కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1996 115 20.00
83351 అహింసాజ్యోతి దామరాజు పుండరీకాక్షుడు ... 1947 8 0.60
83352 మహాత్మా గాంధీ మైకేల్ నికొల్‌సన్, పి. భారతలక్ష్మి ఓరియంట్ లాఙ్మన్ 1997 64 40.00
83353 గాంధీ మహాత్ముని అద్భుత ప్రసంగం మహాత్మాగాంధీజీ, పెద్ది సత్యనారాయణ వట్టికూటి వేంకటసుబ్బయ్య ... 8 1.00
83354 హిందూ మతం అంటే ఏమిటి ఇలపావులూరి వేంకట సుబ్బారావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1995 119 36.00
83355 మహాత్మా గాంధీ సందేశము యు.ఎస్. మోహనరావు పబ్లికేషన్స్, డివిజన్ 1968 136 1.50
83356 బాపూ బాపూ బాపూ కాళోజీ కాళోజీ ఫౌండేషన్, వరంగల్ ... 55 50.00
83357 గాంధీయుగం భూక్యాచినవెంకటేశ్వర్లు ... 2003 72 56.00
83358 ఈ శతాబ్దపు మహామనీషి మోహన్‌దాస్ కరమ్‌చంద్ గాంధీ చలసాని సుబ్బారావు ... 1996 124 40.00
83359 గాంధీమహాత్ముడు నూరేళ్ళు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, పొత్తూరు పుల్లయ్య అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 464 25.00
83360 గాంధీమహాత్ముడు నూరేళ్ళు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, పొత్తూరు పుల్లయ్య అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1974 464 25.00
83361 మహాత్మాజీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ... ... 371 15.00
83362 గాంధే లోహియా దీనదయాళ్ ... ... ... 148 15.00
83363 సోదరోపదేశము భు.వి. రామయ్య వ్యాయాషకళా పవర్ ప్రెస్ 1951 24 0.50
83364 గాంధిమహాత్ముని సమగ్ర చరిత్ర వెలిదండ శ్రీనివాసరావు మాస్టర్ మన్ ముద్రాశాలయందు 1957 204 20.00
83365 మన జాతీయ నాయకులు మహాత్మా గాంధీ ఎన్. జయంతి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ ... 112 20.00
83366 మహాత్మాగాంధీ జీవితం సందేశం ఈదర గోపీచంద్ ... ... 28 20.00
83367 జాతిపిత మహాత్మా గాంధి ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 2004 56 15.00
83368 గాంధేయమార్గం తాత్విక ఏటుకూరు బలరామమూర్తి గాంధేయ సమాజ సేవా సంస్థ 1986 83 6.00
83369 డి.జి. టెండుల్కర్ మహాత్మా యెనిశెట్టి సాంబశివరావు యెనిశెట్టి సాంబశివరావు, గుంటూరు 2016 343 150.00
83370 గాంధీ నిజస్వరూపం హంసరాజ్ రహబర్, సమతారావు, శాంతికుమార్ చావలి జనసాహితి ప్రచురణ 2014 311 120.00
83371 గాంధీజీ జీవిత విశేషాలు యు.ఆర్. రావు పబ్లికేషన్స్, డివిజన్ 1971 159 20.00
83372 మహాత్మా గాంధీ 1869-1948 ఈ నెల ప్రత్యేక అనుబంధం వి. కోటేశ్వరమ్మ ... ... 18 1.00
83373 గ్రామపునర్నిర్మాణము తెలుగు మాసపత్రిక నరసింహదేవర సత్యనారాయణ గ్రామపునర్నిర్మాణము తెలుగు మాసపత్రిక 1927 16 1.00
83374 నా అహింసా ధర్మం రెండవ భాగము శైలేష్ కుమార్ బందోపాధ్యాయ, మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1968 581 15.00
83375 గాంధీమార్గం కోగంటి రాధాకృష్ణమూర్తి ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1980 157 12.00
83376 గాంధీవాద శవ పరీక్ష యశపాల్, సమతారావు జనసాహితి ప్రచురణ 2008 120 25.00
83377 గాంధీమహాత్ముడు నూరేళ్ళు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, పొత్తూరు పుల్లయ్య అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1970 599 25.00
83378 శాంతియుత జీవనానికి మహాత్ముని ప్రబోధాలే శరణ్యం సభనం రామసుబ్బారావు బాపూజీ భావప్రచార సంఘ ప్రచురణ 1989 114 10.00
83379 మహాత్ముని జీవితమే సందేశం మండవ శ్రీరామమూర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 95 30.00
83380 దివి నుండి భువికి ... ... ... 17 1.00
83381 గాంధీజయంతి మత్తు మినిష్టర్ (కన్నడ) డి. విజయభాస్కర్ కర్ణాటక అనువాద సాహిత్య అకాడమి 2002 121 50.00
83382 తెలుగుజాతి విద్రోహి గాంధీ జయంతిని బహిష్కరించండి ... ... ... 20 2.00
83383 గాంధీ హంతకుడు గాంధీయే కోట వెంకట సీతారామయ్య శక్తి ప్రచురణలు, నరసరావుపేట 1995 221 150.00
83384 మహాత్మాగాంధి యన్.సి.యస్. పార్థసారథి వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1965 140 2.00
83385 గాంధి కథ (మహాత్మాగాంధి జీవిత చరిత్ర) కె.ఎస్. ఆచార్యులు ... ... 296 25.00
83386 గాంధీజీ జీవిత చరిత్ర ... సమాచార పౌరసంబంధ యాత్రికశాఖ 1971 43 1.00
83387 మనమెరుగని గాంధీ టి.హెచ్.వి. ప్రసాదరావు తుర్లపాటి ఫౌండేషన్ 2013 39 15.00
83388 మనకు తెలియని మహాత్ముడు కోడూరి శ్రీరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 103 45.00
83389 బాపూ కబర్లు ఉమా శంకర్ జోషి, వేమరాజు భానుమూర్తి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1992 31 7.50
83390 గాంధీజీ జీవిత విశేషాలు యు.ఆర్. రావు పబ్లికేషన్స్, డివిజన్ 1971 159 20.00
83391 యం.కె. గాంధీ జోసఫ్. జె. డోక్, లార్డ్ యాంప్తిల్, సి. సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 120 90.00
83392 గాంధీ మార్గం ద్వారపురెడ్డి సూర్యనారాయణ ద్వారపూడి సూర్యనారాయణ, పార్వతీపురం 1990 160 25.00
83393 విద్యార్థులారా తత్వానందస్వామి ... ... 144 45.00
83394 గాంధిమహాత్ముని జీవిత చరిత్ర మానికొండ సత్యనారాయణశాస్త్రి స్వరాజ్యశ్రమము, నరసరావుపేట 1915 222 1.50
83395 శ్రీ గాంధి మహాత్మ్యము తృతీయ సప్తకము అంబటి సుబ్బరాయగుప్త ... 1970 288 12.00
83396 మహాత్మాగాంధి ఆత్మకథ (స్వాతి పత్రిక 2005-2009) ... స్వాతి పత్రిక జనవరి 2005- మార్చి 2009 2009 300 15.00
83397 గాంధి జీవితచరిత్ర ... ... ... 59 1.00
83398 ఆత్మకథ మహాత్మాగాంధి వేలూరి శివరామశాస్త్రి త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1968 803 15.00
83399 ఆత్మకథ మహాత్మాగాంధి వేలూరి శివరామశాస్త్రి ... ... 500 10.00
83400 ఆత్మకథ ద్వితీయ సంపుటము వేలూరి శివరామశాస్త్రి కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు 1930 388 1.00
83401 ఆత్మకథ ద్వితీయ సంపుటము మహాత్మగాంధి, వేలూరి శివరామశాస్త్రి ఆంధ్ర గ్రంథమాల, మద్రాసు 1948 361 2.50
83402 ఆత్మకథ లేక సత్యశోధన వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి నవజీవన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, అహమదాబాద్ 1995 429 20.00
83403 సత్యశోధన కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1983 160 6.00
83404 గాంధి చరిత్రము కొమాండూరి శఠకోపాచార్యులు కొమాండూరి శఠకోపాచార్యులు, కాకినాడ 1947 264 20.00
83405 గాంధి చరిత్రము కొమాండూరి శఠకోపాచార్యులు ఆంధ్ర రాష్ట్ర హందీప్రచార సంఘము, విజయవాడ 1951 318 2.50
83406 బాపూ కథ హరిభాపూఉపాధ్యాయ ... 1969 391 2.50
83407 బాపూ కథ (ఉత్తరార్ధము) హరిభాపూఉపాధ్యాయ, తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయుడు ... ... 391 10.00
83408 యుగపురుషుడు (మహాత్మాగాంధి) బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తము వివేక పబ్లిషర్సు, నెల్లూరు 1952 119 1.50
83409 గాంధిమహాత్ముని నిర్బంధము గొఱ్ఱెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య గొఱ్ఱెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య, కృష్ణాజిల్లా ... 104 1.50
83410 గాంధీజం సోషలిజం ఫాసీజం గోపాలకృష్ణమూర్తి ... 1943 68 2.50
83411 విద్యార్థులారా తత్వానందస్వామి ... ... 110 2.00
83412 గాంధీ పథంలో చరణ్ సింగ్, యలమంచిలి శివాజీ చైతన్య పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 207 5.00
83413 మహాత్ముని అంతరంగము వెల్లాల ఉమామహేశ్వరరావు సాహితీ సదనము, తిరుపతి 1963 252 4.50
83414 గాంధీ దర్శనం బి.కె. అహ్లువాలియా యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1969 281 3.00
83415 ఓ మానవవతావాదీ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తము శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1969 7 0.50
83416 గాంధి మహాత్ముడు రోమా రోలా, ఎల్.వి. రామస్వామి అయ్యర్ సంస్కృతి ప్రచురణ 1963 155 1.50
83417 గాంధీ ధర్మ చక్రము స్వామి తత్వానంద శ్రీ స్వామితత్వానంద గ్రంథ ప్రకటన సంఘము 1960 112 1.50
83418 మహాత్మాగాంధీజీ జీవన వేదము ... శాంతినిలయ గ్రంథమాల, కాకినాడ ... 600 1.00
83419 మానవులందఱు సోదరులు కృష్ణ కృపలాని, పింగళి లక్ష్మీకాంతం త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1964 296 5.50
83420 బా బాపు గురుదయాల్ మల్లిక్, పాతూరి నాగభూషణం గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ ... 143 7.25
83421 గాంధీ దర్శనము ఉప్పలూరి వెంకట సుబ్బారావు పార్ధసారధి ప్రెస్, విజయవాడ 1971 499 15.00
83422 గాంధీజీ అడుగు జాడల్లో జార్జి కాట్లిన్, కాళహస్తి లక్ష్మణస్వామి కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి ... 442 25.00
83423 గాంధీజీ జీవితస్మృతులు గుంటి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1965 89 2.00
83424 నేనెరిగిన గాంధి వినోబాభావే, భీమసేన్, నిర్మల్ ... ... 268 25.00
83425 దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహము ... అద్దేపల్లి లక్ష్మణస్వామి నాయుడు 1940 266 2.50
83426 గాంధి గాంధీతత్వము మొదటి సంపుటం భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య, కొడాలి ఆంజనేయులు ప్రభాత ప్రచురణ సమితి 1947 322 4.00
83427 గాంధి గాంధీతత్వము రెండవ సంపుటం భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య, కొడాలి ఆంజనేయులు ప్రభాత ప్రచురణ సమితి 1947 334 4.00
83428 మహాత్మా గాంధి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సంస్కృతి ప్రచురణ 1969 299 1.00
83429 గాంధీమహాత్ముని లండను ఉపన్యాసములు మొదటి సంపుటం బాలాంత్రపు సత్యనారాయణరావు, పైడిమర్రి సత్యనారాయణమూర్తి భారతీ నికేతనము, కాకినాడ ... 220 25.00
83430 నా మతము ఎం.కె. గాంధి, భరతన్ కుమారప్ప, మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1960 331 3.50
83431 రామనామము మహాత్మా గాంధిజీ చారాల నరసింహమూర్తి శ్రీ సీతారామ నామసంకీర్తన సంఘము 1982 94 2.00
83432 గాంధీజీ ఆధ్యాత్మిక సాధన కాకాసాహేబ్ కాలేల్కర్, ఎస్.వి. సుబ్బారావు ఉపాధ్యాయ దివ్య జీవన గ్రంథమాల, అంగలకుదురు 1979 43 1.00
83433 మహాత్మాజీ డెబ్బదియవ జన్మదిన ప్రచురణ ముదిగంటి జగ్గన్న శాస్త్రి ... ... 396 1.50
83434 మహాత్మా గాంధి విన్సెంట్ షీన్, దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1959 334 30.00
83435 గాంధీపథం ఊట్ల కొండయ్య బాలాజీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1970 210 3.00
83436 గాంధీపథం ఊట్ల కొండయ్య బాలాజీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1966 207 3.00
83437 గాంధీజీ కథావళి కోడూరు శ్రీరామమూర్తి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1971 268 2.50
83438 మహాత్మాజీ డెబ్బదియవ జన్మదిన ప్రచురణ ఎస్. రాధాకృష్ణన్, ముదిగంటి జగ్గన్న శాస్త్రి త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1969 371 8.00
83439 నేనెరిగిన గాంధి ఆచార్య వినోబాభావే, భీమసేన్ నిర్మల్ సర్వసేవా సంఘం ప్రచురణ ... 268 3.00
83440 గాంధీ హత్య నాథూరాం గోడ్సే వాఙ్మూలం సి.హెచ్. రమణయ్య వితస్తత ప్రకాశన్, పూనా 1986 168 16.00
83441 బాపు నా తల్లి నండూరి వెంకట కృష్ణమాచార్యులు ... 1951 93 2.00
83442 బాపూ కథ (ఉత్తరార్ధము) హరిభావూ ఉపాధ్యాయ, తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయుడు సర్వసేవా సంఘం ప్రచురణ ... 391 5.00
83443 స్త్రీ ధర్మ ప్రదీపిక తత్వానందస్వామి ... ... 311 10.00
83444 జాతీయ భాషను గూర్చిన భావాలు యం.కె. గాంధీ, కొడాలి ఆంజనేయులు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1962 406 10.00
83445 నాది కాని నా ఆస్తి హరి ఆదిశేషువు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 26 2.00
83446 గాంధీజీ హరి ఆదిశేషువు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 29 2.00
83447 కస్తూరిబా హరి ఆదిశేషువు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 30 0.60
83448 గాంధీజీ రామరాజ్యం హరి ఆదిశేషువు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 19 0.40
83449 మనము మన ధర్మము కోట వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ కృష్ణాదివ్యజ్ఞాన సమాజము, గుంటూరు 1990 32 1.00
83450 మనము మన ధర్మము కోట వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ కృష్ణాదివ్యజ్ఞాన సమాజము, గుంటూరు 1990 32 2.00
83451 గాంధి శతజయంతి బొడ్డు ప్రకాశం బొడ్డు ప్రకాశం, గుంటూరు 1970 24 1.00
83452 గౌతమీ సత్యాగ్రహ ఆశ్రమము సీతానగరం క్రొవ్విడి లింగరాజు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1981 78 5.00
83453 మహాత్మాగాంధీ డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1989 40 4.00
83454 ఆధునిక ప్రపంచంలో గాంధేయ కార్యవిధానములు ప్యారేలాల్, మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 95 1.50
83455 దేశికుడు గాంధీజీ ఆశాదేవి ఆర్యనాయకం, ఊట్ల కొండయ్య గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 51 0.90
83456 నే నెరిగిన మహాత్మ గాంధి ఉన్నవ రాజగోపాలకృష్ణయ్య గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 123 2.00
83457 బాపూ జీవితములోని కొన్ని సంఘటనలు కాకా కాలేల్కర్, నండూరి వేంకట కృష్ణమాచార్యులు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 204 3.00
83458 బాపు బద్దెపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1951 148 1.50
83459 అంబేడ్కర్, గాంధీ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2004 84 20.00
83460 సత్యాగ్రహ సందేశము మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1970 130 2.00
83461 గాంధీ పరిచయము ... మహాత్మాగాంధీ భవనము, నిడమర్రు ... 50 6.00
83462 మహాత్మా గాంధీ జీవితం సందేశం ఈదర గోపీచంద్ ఈదర గోపీచంద్, నరసరావుపేట ... 16 1.00
83463 నిత్యచింతన వెంపటి సూర్యనారాయణ సర్వసేవా సంఘం ప్రచురణ 1973 120 1.50
83464 సర్వోదయపాత్ర చర్ల జనార్దనస్వామి, వినోబా వెంపటి సూర్యనారాయణ ... 78 0.30
83465 బాపూజీ జీవిత రహస్యాలు కనూగాంధీ, ఆభాగాంధీ, దుగ్గిరాల విశ్వనాథము గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1996 79 16.00
83466 గాంధీ మహాత్ముడు బులుసు వేంకటరమణయ్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., మద్రాసు 1978 32 1.50
83467 పూజ్యబాపూజీ చిన్నము హనుమయ్య చిన్నము హనుమయ్య, మాచవరము 1958 44 0.75
83468 బాపూజీ రామ మంత్రం రావినూతల శ్రీరాములు ... 2007 47 21.00
83469 బాబూజీ స్మృతులు మొదటి భాగము మద్ది నాగేశ్వరరావు ... 1992 112 2.00
83470 బాపూజీ జి. జాషువ బుక్ లవర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, గుంటూరు ... 67 3.00
83471 గాంధీమహాత్ముని దశావతార లీలలు ... ... ... 48 2.00
83472 రామనామము మహాత్మా గాంధిజీ చారాల నరసింహమూర్తి శ్రీ సీతారామ నామసంకీర్తన సంఘము 1951 96 1.00
83473 గాంధీ జీవిత చరిత్ర ... ... ... 148 10.00
83474 గాంధీ సద్భోధమాల తత్వానందస్వామి ... ... 80 15.00
83475 గాంధీజీ యుగపురుషుడు యం.వి. స్వామి గుప్త సర్వోదయ విద్యాపీఠం, బద్వేల్ 1977 30 1.25
83476 గ్రామోద్ధరణ, పంచాయితీ పరిపాలనలోని సాధక బాధకములు తేతలి సత్యనారాయణమూర్తి, కలిదిండి గంగరాజు గ్రామ సేవసామితి, తాడేపల్లిగూడెం ... 60 10.00
83477 కుష్టువ్యాధి గాంధీజీ దృక్పధం యం.యస్. మెహండలే, పెద్ది సాంబశివరావు గ్రేవాల్టెస్ కార్యదర్శి డి. కొండలరావు గారి 1990 42 5.00
83478 గాంధీ పరిచయము ... మహాత్మాగాంధీ భవనము, నిడమర్రు ... 50 6.00
83479 బాపూ జీవితఘటనలు ముకుల్‌భాయ్ కలార్థీ, హెచ్. యం. వ్యాస్, పాతూరి నాగభూషణం బాపూజీ శతజయంతి ప్రచురణలు 1969 41 6.00
83480 గాంధేయం కొత్తపల్లి హన్మంత్రావ్ గాంధీ పర్వతసంస్థ, విజయవాడ 1991 28 1.00
83481 నవీన విద్య మహాత్మా గాంధీజీ, దశిక సూర్యప్రకాశరావు గాంధి సాహిత్య ప్రచురణాలయం 1958 172 1.50
83482 ఎంపిక చేసిన మహాత్మాగాంధీ రచనలు సంపుటము 1 సత్యశోధన లేక ఆత్మకథ శ్రీమన్నారాయణ్ నవజీవన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, అహమదాబాద్ 1999 441 40.00
83483 ఎంపిక చేసిన మహాత్మాగాంధీ రచనలు సంపుటము 2 దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహ చరిత్ర శ్రీమన్నారాయణ్ నవజీవన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, అహమదాబాద్ 1999 379 40.00
83484 ఎంపిక చేసిన మహాత్మాగాంధీ రచనలు సంపుటము 3 మౌలిక రచనలు శ్రీమన్నారాయణ్ నవజీవన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, అహమదాబాద్ 1999 368 40.00
83485 ఎంపిక చేసిన మహాత్మాగాంధీ రచనలు సంపుటము 4 లేఖలు లేఖాంశములు శ్రీమన్నారాయణ్ నవజీవన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, అహమదాబాద్ 1999 332 40.00
83486 ఎంపిక చేసిన మహాత్మాగాంధీ రచనలు సంపుటము 5 సత్యవాణి శ్రీమన్నారాయణ్ నవజీవన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, అహమదాబాద్ 1999 364 40.00
83487 గాంధీ జీవితము రెండవ భాగము 2 తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83488 కస్తూరిబా జీవితము 3 కుమారి కోసూరి సీత ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 3.00
83489 చాంపరాన్ సత్యాగ్రహము 5 పొత్తూరు పుల్లయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 2.00
83490 మంగళ ప్రభాతము 6 మహాత్మాగాంధి, వేమూరి ఆంజనేయశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83491 విశ్వశాంతి 7 మహాత్మాగాంధి, కొప్పర్తి యజ్ఞన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83492 దేవుడు ఒక్కడే 8 ... ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83493 మానవకుటుంబము 9 మహాత్మాగాంధి, సి.హెచ్.వి.పి. మూర్తిరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83494 నా మతము 10 మహాత్మాగాంధి, తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83495 వర్ణాశ్రమ ధర్మము 11 మహాత్మాగాంధి, ఉప్పులూరి వెంకట సుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83496 సర్వోదయము 12 మహాత్మాగాంధి, చర్ల జనార్ధనస్వామి ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83497 గాంధి సుభాషితములు 13 ఉప్పలూరి వెంకట సుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83498 నిజమైన ప్రజాస్వామ్యము 14 మహాత్మాగాంధి, చుండి జగన్నాధం ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83499 గాంధి వ్యక్తిత్వము 15 విఠాల వాసుదేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83500 గాంధీజీ మూల సిద్ధాంతాలు 16 రెంటాల గోపాలకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83501 గాంధి సత్యాగ్రహ దర్శనం 17 మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83502 ధర్మకర్తృత్వ సిద్ధాంతం 18 ఉమ్మెత్తల కేశవరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83503 గాంధి రామనామ మహిమ 19 ఉమ్మెత్తల కేశవరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83504 గాంధి ప్రకృతి చికిత్స మహాత్మాగాంధి, చాపరాల సీతారామదాసు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ 1969 100 1.00
83505 Quotable Quotes Mahatma Gandhi J. Bhagyalakshmi Ministry of Information 1990 28 1.00
83506 గాంధీ సుభాషితాలు కోదాటి నారాయణరావు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1968 18 0.15
83507 నిష్కామయోగము దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్య ... 1934 206 0.25
83508 బాపూజీ గేయ సంపుటి ... మహాత్మాగాంధీ 110వ జయంతి, గుంటూరు ... 10 1.00
83509 గాంధి మహోపదోశమ్ జమిలి సమ్మాళ్వారు ... ... 16 1.00
83510 గాంధీ మహాత్ముడు జీవించిన ఆఖరి రోజు పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి యూనివర్సల్ హ్యుమానిటీ 2000 20 2.00
83511 గాంధితాత రావెల వేంకట శివ సీతారామారావు శ్రీ షిరిడిసాయి సేవా సమితి, గుంటూరు 2008 55 20.00
83512 గాంధితాత రావెల వేంకట శివ సీతారామారావు శ్రీ షిరిడిసాయి సేవా సమితి, గుంటూరు 2008 55 20.00
83513 జాతి పిత గాంధి ఎస్.ఏ. రహీం ఆంధ్రప్రదేశ్ గాంధీ స్మారక నిధి ... 48 25.00
83514 శ్రీ మహాత్మాగాంధీ అష్టోత్తర శతనామావళి ... శ్రీ మహాత్మా సేవా శాంతి ఆశ్రమం, తెనాలి 2010 32 10.00
83515 హేరామకథా గానం అను గాంధి మహాత్ముని చరిత్రము శిష్ట్లా సత్యనారాయణ రాజశేఖరం ... 1989 76 25.00
83516 బాపూజీ జి. జాషువ జాషువా ఫౌండేషన్, విజయవాడ 1995 47 15.00
83517 కావ్యాంజలి రెండవ సంపుటము ... గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 255 5.00
83518 గాంధీ పద్య శతకము ఉప్పులూరి లక్ష్మీనారాయణ ... 2011 56 25.00
83519 శ్రీ గాంధీ భారతము బాల్యపర్వము వాల్యూమ్ 2 యం. శేషాచార్యులు శ్రీ లక్ష్మీప్రెస్, మచిలీపట్నం 1951 68 2.00
83520 శ్రీ గాంధి భారతము భాగము 1 నిర్యాణ పర్వము యం. శేషాచార్యులు శ్రీ లక్ష్మీప్రెస్, మచిలీపట్నం 1949 53 10.00
83521 గాంధి శతకము జూపూడి అమ్ములయ్య ... 1973 33 1.00
83522 మహాత్మాగాంధి తెలుగు ఫిలిం ... హేమలతా పిక్చర్సు, మదరాసు ... 16 1.00
83523 అహింసాజ్యోతి కరుణశ్రీ ప్రభు అండ్ కంపెని, గుంటూరు 1969 96 10.00
83524 గాంధీయం సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ .... 102 2.00
83525 గాంధీగీతా కేశిరాజు వేంకట నృసింహ అప్పారావు ... 1974 60 2.00
83526 గాంధి పరుచూరి నారాయణాచార్యులు, గుంటూరు ... 1997 104 20.00
83527 గాంధీ సుభాషితాలు ఈదర గోపీచంద్ గాంధీ స్మారక సమితి 1989 37 2.00
83528 గాంధీ సూక్తి ముక్తావళి రామచంద్ర కౌండిన్య గాంధి సూక్తి ముక్తావళి 1989 101 2.00
83529 గాంధీయం సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 102 2.00
83530 జాతిపిత మహాత్మా గాంధి ఎం.పి. జానుకవి ... 1983 78 5.00
83531 మోహనదాసు కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి, నిడుబ్రోలు 1969 104 2.00
83532 స్వరాజ్య సోపానాలు ముదిగొండ సుబ్రహ్మణ్యం ది మోడరన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1947 47 0.50
83533 శ్రీ మహాత్మాగాంధీ పూజా స్తోత్రము నండూరి శ్రీ ఆంజనేయ రాజాభట్టు ... ... 80 2.00
83534 గాంధీ పర్వత రజతోత్సవ సంచిక మహాత్మాగాంధీ 121వ జయంతి సప్తాహ కార్యక్రమాల నివేదిక ... ... 1989 45 10.00
83535 నివేదిత సంపుటి 1 సంచిక 2 అక్టోబర్ 1978 ... నివేదిత సచిత్ర మాసపత్రిక 1978 200 3.00
83536 గాంధీక్షేత్రం మాసపత్రిక ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్, నవంబరు, 1987, అక్టోబర్ 2007 ... గాంధీక్షేత్రం మాసపత్రిక 1987 30 1.50
83537 సత్యశీలి త్రైమాసిక పత్రిక ... ది సొసైటి ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ మోరల్ వాల్యూస్ ... 76 10.00
83538 गांधी जयंति विजय भास्कर गीता प्रकाशन, ढिल्ली ... 58 125.00
83539 पुन्हा गांधीजी विजय भास्कर गोदा प्रकाशन ... 78 15.00
83540 చరఖా శాస్త్రము ... ... ... 156 2.00
83541 ఖాదీతత్త్వము ... విజయవాడ వైశ్యమహాసభ 1930 158 0.50
83542 ఆంధ్రలో సహాయ నిరాకరణోద్యమం భద్రిరాజు శేషగిరిరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 81 5.00
83543 దేశభక్తుల దేవాలయం మహాత్మా గాంధీ విజ్ఞాన భవన్ పరకాల పట్టాభి రామారావు పరకాల ట్రస్టు, విజయవాడ 2004 115 50.00
83544 కాంగ్రెసు చరిత్ర భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య అఖిలభారత జాతీయ మహాసభా కార్యవర్గము 1935 871 2.50
83545 భారతీయ నాగరికత అహింసాతత్వము మొదటి భాగము కొమాండూరి శఠకోపాచార్యులు కొమాండూరి శఠకోపాచార్యులు, కాకినాడ 1941 248 1.00
83546 నలపాక దర్పణం నలమహారాజు, యేలూరిపాటి అనంతరామయ్య ... ... 139 100.00
83547 త్వరగా మరియు సులభంగా టిఫిన్లు మరియు భోజనాలు ... ... ... 10 1.00
83548 నలభీమపాక శాస్త్రము యం. పార్వతీబాయి కొండా శంకరయ్య, శికింద్రాబాద్ 1951 79 1.00
83549 మిలిటరీ పాకశాస్త్రము ... ... ... 73 2.00
83550 వనిత వంటకాలు జి. నిర్మలా కుమారస్వామిరెడ్డి ... ... 157 2.50
83551 ప్రకృతి పాకశాస్త్రము బి. విజయలక్ష్మి సత్సాహిత్య సహయోగీ సంఘ్, హైదరాబాద్ ... 94 5.00
83552 ఊరగాయలు పచ్చళ్ళు సురేఖ ఎమెస్కో క్రౌన్ బుక్స్, విజయవాడ 1993 95 25.00
83553 ఇరువదియవ శతాబ్దపు పాకసాధనము రుక్మణీకుకరు ... ... ... 16 1.00
83554 Leftovers Turned Right Over Savvy Cook Book 1997 1997 10 1.00
83555 రుచికరమైన దక్షిణ భారతదేశ వంటకాలు స్నేహ ఆర్. విజ్ క్రెస్ట్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, న్యూఢిల్లీ 2001 196 60.00
83556 ప్రకృతి పాకశాస్త్రము బి. విజయలక్ష్మి సత్సాహిత్య సహయోగీ సంఘ్, హైదరాబాద్ ... 94 7.00
83557 Milkmaid Tasty Collection 17 1.00
83558 Milkmaid 15 1.00
83559 The Art and Science of Culinary Preparation Jerald W. Chesser The Educational Institute 1992 585 500.00
83560 Nutritious Recipes of India South Indian Style Food And Nutrition Board 1988 71 25.00
83561 Vyanjan 252 250.00
83562 The Femina Book of International Cuisine A Times of India Publication 146 150.00
83563 Indian Cooking Eileen Turner Octopus Books Limited 1978 80 25.00
83564 Namaste Magazine XVIII/3/1998 Monisha Mukundan Namaste The Welcomgroup Magazine 1998 80 55.00
83565 Tastes of India LG Electronics India Pvt. Ltd 79 100.00
83566 Upper Crust Volume 2 October December 2001 Upper Crust Magazine 2001 199 250.00
83567 Bon Appetit Volume 56 Number 8 Bon Appetit Magazine 2011 102 100.00
83568 Food is More Than Just Something to Eat 15 1.00
83569 Two Types The Official Diabetes Lifestyle Magazine Two Types Magazine 1997 1997 96 100.00
83570 Khazana of Indian Recipes Sanjeev Kapoors Popular Prakashan 1999 122 100.00
83571 The Constance Spry Cookery Book Constance Spry & Rosemary Hume J.M. Dent & Sons Ltd 1978 1235 12.99
83572 The Freezer Cook Book Charlotte Erickson Chilton Book Company 1975 411 250.00
83573 The Right Choice of The Wise Housewife Meenumix 20 2.00
83574 Indian Cuisine Saranya Mandava 1981 146 15.00
83575 Swmeet Domestic Mixer Operating Instructions & Recipe Book 79 15.00
83576 Spin Cookery Blender Cook Book 100 100.00
83577 Swmeet Recipe Book 72 25.00
83578 Steam n Cook bajaj Pressure Cooker Recipes 76 25.00
83579 Cook a Whole meal in minutes Recipes Prestige 31 2.00
83580 Prestige Ultimate Pressure Pan With LID Cook Book TT Limited, Bangalore 16 10.00
83581 మధురమైన 64 రకాల స్వీట్సు కె. హేమలత దుర్గా బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 64 3.50
83582 64 రకాల జ్యూస్ జామ్స్ క్రీమ్స్ కె. హేమలత దుర్గా బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 64 3.50
83583 పలావు కుర్మా వగైరా వంటకాలు ... ... ... 210 2.00
83584 వనిత వంటకాలు జి. నిర్మలా రెడ్డి ... ... 230 25.00
83585 వంటలు పిండివంటలు మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 244 3.00
83586 వంటలు పిండివంటలు మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1991 492 8.00
83587 కాంతామణి వంటకాలు జె. కాంతామణి వేణుగోపాలరావు కాంతామణి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 413 50.00
83588 జె. కాంతామణి వంటకాలు ... ... ... 363 10.00
83589 వంటలు ... ... ... 492 25.00
83590 బంగాళా దుంపలతో వందరకాల వంటకాలు కె. రామలక్ష్మి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 152 7.50
83591 తెలుగు దేశపు వంటకాలు జి. సావిత్రి సకలసాహితీ స్రవంతి, ఏలూరు 1984 242 25.00
83592 వంటకాలు ... ... ... 174 10.00
83593 రుక్మిణీ వంటల పుస్తకం డి.ఎస్. రుక్మిణి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1992 328 50.00
83594 వంటలు పిండివంటలు రెండవ భాగము మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 167 2.00
83595 రకరకాల పిండి వంటలు సత్యవతి నరసింహం ... ... 188 2.50
83596 అన్నపూర్ణ వంటలు పిండి వంటలు యస్. అన్నపూర్ణ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1995 320 36.00
83597 వంటలు పిండి వంటలు ... ... ... 304 2.50
83598 రకరకాల దినుసులతో వివిధ రకాల వంటలు ... ... ... 78 20.00
83599 The Brochure on Home Scale Food Preparations Series The Central Food Technological 1957 80 20.00
83600 Nita Mehtas IFB Microwave Cook Book Nita Mehta Snab Publishers Pvt Ltd 2008 158 495.00
83601 మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో చేసే వంటలు సుజాతాదేవి, సులోచనాదేవి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2008 227 72.00
83602 Microwave Vegetable Dishes & Snacks Irena Chalmers Longmeadow Press 1987 78 25.00
83603 దేశవాళి కాయగూరలు ఆకుకూరలతో సురుచి వంటలు యస్. లక్ష్మీప్రసాద్, యస్. ఝాన్సీరాణి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 88 25.00
83604 శాఖాహార వంటలు పిండివంటలు వి. లక్ష్మి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 96 35.00
83605 సురుచి సూప్స్ సలాడ్స్ వెరైటీ పచ్చళ్ళు యస్. లక్ష్మీప్రతాప్, యస్. ఝాన్సీరాణి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 80 25.00
83606 భారతీయ భోజన పదార్థాలు ప్రక్రియలు కె.టి. అచ్చయ్య, ఎ. లక్ష్మీరమణ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1993 227 49.00
83607 The Vital Feast Cook Book Vital Feast 10 1.00
83608 Vegetarian Delights Kaushi Bhatia Dolphin Publications, Mumbai 1999 158 80.00
83609 Favohrite Chinese Dishes Kaushi N. Bhatia Indian Cook Book 22 1.00
83610 Simplified Indian Cookery Rebecca Joseph Jaico Publishing House, Bombay 1981 138 15.00
83611 100 Easy to Make Punjabi Dishes Bimal M Singh Tarang Paperbacks 1987 165 35.00
83612 Housewifes Guide to Chinese Cooking Aroona Reejhsinghani Jaico Publishing House, Bombay 1978 141 15.00
83613 100 Easy to Make Goan Dishes Jennifer Fernandes Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 128 10.00
83614 The Melting Pot A Cookbook of All Nations Peter Pauper Press 1958 59 10.00
83615 the complete book of Indian Chutneys Kamal Mehta Hind Pocket Books 1985 112 2.00
83616 Readers Digest Guide to Food Aroon Purie The Readers Digest Association 123 25.00
83617 స్వాతి మాంసాహార వంటలు స్వాతి ప్రియ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1999 101 14.00
83618 Your Family Guide to Good Nutrition Anaheeta Pinto AMC International 2003 91 25.00
83619 కోడిగ్రుడ్డుతో 125 వెరైటీ వంటకాలు పద్మజ శ్రీనివాస్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 104 20.00
83620 Meat Eating 100 Facts Nemi Chand J.K. Sanghvi, Thane 21 2.00
83621 Theory of Cookery Krishna Arora Frank Bros. & Co. 2004 335 135.90
83622 Explocity The Ultimate Guide to Chennai 2010 70 50.00
83623 The New Prestige way to cook TT Limited, Bangalore 128 10.00
83624 Vegetarian or Non Vegetarian Choose Yourself Gopi Nath Aggarwal Books For All, Delhi 67 10.00
83625 Lifcos How To Cook Vedavalli Venkatachary The Little Flower Co., Madras 1987 176 10.00
83626 100 Easy to Make Dishes for All Occastion Nirmala Malhotra Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 117 7.00
83627 Recipes For Health Institute of Naturopathy 1999 149 20.00
83628 The Key to Cooking Gourmet Foods Stanley Demos Ottenheimer Publishers 1963 128 10.00
83629 The Higher Taste A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1997 156 25.00
83630 Chafing Dish Magic Victor Bennett Collier Books New York 1968 158 15.00
83631 Sapan Cook Book of Exotic Dishes Aroona Reejhsinghani Aroona Publishing House 1980 131 25.00
83632 The Thangam Philip Book of Baking Thangam E. Philip Sangam Books 1982 115 10.00
83633 Rose Elliots Book of Breads Fontana Paperbacks 1983 63 1.00
83634 బిస్కెట్ల తయార్ ... వనితా జ్యోతి ... 16 1.00
83635 ఫ్రూట్ అండ్ జ్యూస్ థెరపీ సిహెచ్. శ్రీనివాస్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 120 40.00
83636 హోమ్ బేకరి హైమా భార్గవ్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 120 30.00
83637 కూల్ డ్రింక్స్ అండ్ జ్యూసెస్ సుజాతా ప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 52 9.00
83638 Juice Diet for Perfect Health D.R. Gala, Dhiren Gala Gala Publishers, Bombay 113 15.00
83639 ఐస్ క్రీమ్స్ సుజాతా ప్రసాద్ వసుంధర పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 32 12.00
83640 చాక్లెట్ పుడ్డింగులు వెరైటీలు మైథిలీ వేంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 64 9.00
83641 చల్లని పానీయాలు ఐస్‌క్రీమ్స్ కూల్‌డ్రింక్స్ షర్బత్తులు వి. లక్ష్మి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 80 25.00
83642 The Fine Art of Mixing Drinks David A. Embury Faber and faber limited 1983 363 100.00
83643 Easymade Wine And Country Drinks Mrs. Gennnery Taylor Elliot Right Way 128 1.00
83644 కూల్ డ్రింక్స్ అండ్ జ్యూసెస్ సుజాతా ప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 52 8.00
83645 Opinion Book Sikkim Distilleries Limited 40 2.00
83646 Wine and Other Drinks Rupert Croft Cooke Collins London And Glasgow 1966 160 2.50
83647 The Pan Book of Wine and Beer Making Ben Turner Pan Books London 1984 160 2.50
83648 The Making Scotch Whisky Michael S. Moss Bruichladdich Distillery, Islay 1981 303 100.00
83649 Step By Step Winemaking Mary Carey Godlen Press New York 1973 64 20.00
83650 Womans Day and Lindeman Present Your Guide to Wine & Entertaining 145 25.00
83651 Family Circle Cookies and Candies Cook Book Rockville House Publishers, New York 1978 96 55.00
83652 Shahnaz Husains Beauty Book Orient Paperbacks 1993 183 125.00
83653 Careers in Beauty Care Aruna Anand Caring Career Information & Guidance 1997 88 75.00
83654 Be Your Own beautician Aroona Reejhsinghani Orient Paperbacks 1984 153 15.00
83655 Herbal Beauty Care Parvesh Handa Orient Paperbacks 1989 174 15.00
83656 Herbal Beauty Care Parvesh Handa Orient Paperbacks 1986 175 20.00
83657 స్త్రీలు సౌందర్య పోషణ గోపాలుని విజయలక్ష్మి అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1996 99 25.00
83658 బ్యూటీ టిప్స్ శశికళామూర్తి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 63 2.00
83659 చర్మ సౌందర్యం పరుచూరి రాజారామ్ శివరామ్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1988 80 8.00
83660 సింగారం ... ... ... 190 2.00
83661 అందుబాటులో అందం ఆరోగ్యం సాయి ప్రసాద్ సాయిరామ్ పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 1994 92 14.00
83662 అందానికి ఆరోగ్యానికి చిట్కాలు కె. ప్రశాంతి ఉషా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 80 12.00
83663 అందాలు అలంకారాలు మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1977 151 6.00
83664 అందాలు అలంకారాలు మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 163 2.50
83665 అతివలు అందాలు బి.జి.వి. నరసింహారావు నళినకాంతి పబ్లికేషన్స్, అనకాపల్లి 1985 220 15.00
83666 అందానికీ ఆరోగ్యానికి అపురూపమైన చిట్కాలు పి. అనురాధ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1996 80 10.00
83667 సౌందర్య సాధన మాలతీ చందూర్ శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 200 25.00
83668 Cosmetics Science And Technology Volume 1 Marvin S. Balsam, Edward Sagarin Wiley Interscience, New York 2008 605 500.00
83669 Cosmetics Science And Technology Volume 3 Marvin S. Balsam, Edward Sagarin Wiley Interscience, New York 2008 787 500.00
83670 A Handbook of Cosmetics B.M. Mithal, R.N. Saha Vallabh Prakashan Delhi 2000 242 120.00
83671 Herbal Heritage 156 20.00
83672 Enchanting Scents Monika Junemann Sri Satguru Publications, Delhi 1999 122 100.00
83673 నిత్యజీవితంలో సైన్స్ వంటింటి విజ్ఞానం వి.వి. బాలకృష్ణ వనజ పబ్లికేషన్స్, చాకిరాల 2000 42 15.00
83674 ఇంటింటి చిట్కాలు చిగురుపాటి దుర్గారాణి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 1999 151 35.00
83675 వనితల కోసం వంటింటి చిట్కాలు శైలి జ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 80 25.00
83676 రకరకాల మిల్క్ స్వీట్స్ తయారీ గార్ల సరస్వతి వనితా జ్యోతి ... 300 15.00
83677 స్వప్నప్రియ దీవి లక్ష్మీరాజేశ్వరి వనితా జ్యోతి 1994 250 10.00
83678 కాస్మోటిక్స్ ... ... ... 159 2.00
83679 శాంతమ్మ సలహాలు, అంటువ్యాధులు మన జాగ్రత్తలు రాణి కమలాదేవి సాక్షరతాభవన్, ఆంధ్ర మహిళాసభ ప్రచురణ 1989 30 10.00
83680 వెలుగు బాటలు ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1966 180 4.00
83681 మన ఆహారాన్ని గురించి కొన్ని నిజాలు ... మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పుడ్ అండ్ సివిల్ సప్లయిస్ ... 20 2.00
83682 వంటింటి సౌభాగ్యము అద్దేపల్లి వివేకానందా దేవి అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్ రాజమండ్రి 1957 155 10.00
83683 వంటఇల్లే వైద్య శాల జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 226 50.00
83684 మహిళల కోసం... ... ... ... 70 2.00
83685 ఆమె నిర్ణయములు లిలియన్ స్టాన్లీ బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషెన్, ఇండియా 1984 39 40.00
83686 స్త్రీ లకు చిట్కాలు విద్యారణ్య వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1995 60 7.50
83687 వనితలకు చిట్కాలు యం. కల్యాణి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 128 15.00
83688 మహిళలకు మధురజీవనం మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 152 5.00
83689 ఆలోచించు మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 175 15.00
83690 రోజుకోక మాత్ర గర్భనిరోధనకు విశ్వసనీయమైన సురక్షితమైన తేలికైన పద్ధతి ... ... 1989 9 1.00
83691 కుటుంబ నియంత్రణ సందేహాలు సమాధానాలు వాస్తవి కానందస్వామి, జి. వీరభద్రరావు జి. జోగిరాజు పబ్లిషర్స్, ఏలూరు 1966 111 2.00
83692 స్త్రీలకు సలహాలు యం. కల్యాణి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1991 238 30.00
83693 వనితలకు చిట్కాలు బి. లక్ష్మీప్రసన్నం శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 108 12.00
83694 స్త్రీలకు చిట్కాలు ధరణీ ప్రగడ పార్వతీదేవి, ధరణీప్రగడ రాగలత గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1992 128 12.00
83695 ఇల్లాలికి సలహాలు మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 116 25.00
83696 దాంపత్య జీవితం మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1980 248 12.50
83697 లైంగికజ్ఞానం పి. జోజయ్య పి. జోజయ్య, విజయవాడ ... 92 10.00
83698 ఇంటింటి చిట్కాలు సుజాతా ప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 92 10.00
83699 1001 Household Hints Kusum Burman India Book House Pvt Ltd 1984 183 2.50
83700 A Handbook For the Housewife Prem P. Bhalla Hind Pocket Books 1972 226 20.00
83701 The New Handbook of Beauty Constance Hart A Dell Book 1963 319 15.00
83702 Woman Sixteen to Sixty Girija Khanna Vikas Publishing House Pvt Ltd 1982 141 12.00
83703 Plats du Jour Patience Gray and Primrose Boyd Penguin Books 1957 299 15.00
83704 1001 Household Hints Kusum Burman IBH Publishing Company Bombay 1980 183 15.00
83705 The To Party Book Maureen Owen and Mary Norwak A Daily Mirro Publications 134 10.00
83706 Saffola Guide to Healthy Living 95 20.00
83707 Family Planning Manual Government of Madras 1960 52 2.00
83708 A Textbook of Home Science Orient Longman 1995 302 100.00
83709 A Textbook of Household Arts Stella Soundararaj Orient Longman 1996 377 55.00
83710 Hiify Redefine Health & Lifestyle Vol. 2 Issue 8 2010 112 55.00
83711 I belongs to a healthy world 10 1.00
83712 Essential Health for Women Sharon Walker 1997 178 15.00
83713 Protein Power Michael R. Eades, Mary Dan Eades Bantam Books 429 15.00
83714 Natural Dietetics J M Jussawalla Tarang Paperbacks 1979 224 20.00
83715 సూర్యనమస్కారములు స్త్రీల వ్యాయామములు గర్రె వీరరాఘవగుప్త ... 1971 21 1.00
83716 ఛుప్ కె ఛుప్ కె లంకా శివరామప్రసాద్, పి. జానకీదేవి లంకా శివరామప్రసాద్ 2015 80 100.00
83717 అందానికీ ఆరోగ్యానికి 666 చిట్కాలు శైలి శ్రీ మాధురి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 80 25.00
83718 వంటఇల్లే వైద్య శాల జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 226 45.00
83719 అల్లం ఉల్లి వెల్లుల్లి ఇందిరా కామేశ్వరి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 46 15.00
83720 Demo Book 60 20.00
83721 Help Theres a toddler in my house Nancy Kelly Corpus Collosum 2004 118 25.00
83722 Home Safety Guide For Children 20 10.00
83723 Bringing Up Kids RDI Print And Publishing Ltd 2000 160 20.00
83724 The Hand book of 5s Panchtantra of Health, సెరిలాక్ బెబి కేర్ బుక్, మీ బిడ్డకు సంరక్షణ ... ... ... 30 1.00
83725 Galas Art of Mehandi Shalaka Navneet Publications Limited 80 30.00
83726 గృహాలంకరణ దేవి ప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 96 10.00
83727 రంగవల్లులు, రాధాకల్యాణం, ఊర్వశి ముగ్గులు, అందాల ముగ్గులు ... ... ... 50 10.00
83728 మోడరన్ టైలరింగ్ ఆర్.ఎస్. బాలకుమార్ బాలాజి పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1986 160 9.50
83729 కుట్టుపని స్వబోధిని ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 208 8.00
83730 అందరు టైలర్లే గోగినేని పున్నారావు చౌదరి గోగినేని పున్నారావు చౌదరి 1962 265 2.00
83731 Mona Instruction Manual Navrang Mfg. Corporation 14 1.00
83732 ఉషా కుట్టువిద్యాబోధిని ... ది జే ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ లిమిటెడ్ 1961 179 4.50
83733 ICI Dulux Colours 10 1.00
83734 The Times Book of Executive Style The Times Magazine 1994 82 20.00
83735 Dazzling Top Fashions 78 2.00
83736 नवीन शिल्पाशिक्षा ... ... ... 20 2.00
83737 అల్లికలు ... ... ... 30 2.00
83738 Selvam Cross Stitch Book Cruz Stores Madras 20 10.00
83739 Embroidery A Fresh Approach Alison Liley Mills & Boon Limited 1965 236 25.00
83740 A Treasury of Embroidery Samplers 96 25.00
83741 Embroidery 224 50.00
83742 అల్లికలు కుట్లు మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 112 30.00
83743 అల్లికలు కుట్లు మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 112 30.00
83744 The Best of Mon Tricot Knit for Men 58 10.00
83745 Bandhej 40 10.00
83746 యుక్తవయస్సు వచ్చిన ఆడపిల్లలకు మార్గదర్శిని ... ... ... 20 2.00
83747 Aran and Fair Isle Knitting Debra Mountford Lyric Books Limited 1995 175 100.00
83748 The Applique Quilt Dinah Travis St. Martins Press New York 1993 96 100.00
83749 Step By Step Better Knitting & Crochet Cavendish House 1983 288 250.00
83750 McCalls Sewing in Colour Hamlyn London 1972 308 350.00
83751 Smico / Selvam Embroiery Patterns Folder 100 10.00
83752 Teen Birthday Cakes 184 100.00
83753 Womans Weekly The one And Only Mike Yarwood Womans Weekly Magazine 1975 62 0.50
83754 Akshayatra Newsletter Vol. 2.2015 Akshayatra Newsletter Vol. 2.2015 2015 33 15.00
83755 వనితా పేపర్ కటింగ్స్ ... ... ... 300 10.00
83756 101 ingenious Cleaning Tricks The Readers Digest Association 2003 32 10.00
83757 వంటల పుస్తకం మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 120 25.00
83758 గృహ విజ్ఞానం ... G.K. Enterprises, Ludhiana 30 20.00
83759 స్త్రీలకు చిట్కాలు ధరణీ ప్రగడ పార్వతీదేవి, ధరణీప్రగడ రాగలత గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1993 128 12.50
83760 గృహ నిర్వహణ శాస్త్రము శిరం ఉదయలింగరావు దాచేపల్లి బుక్ డిపో., సికింద్రాబాదు 1973 488 7.50
83761 Photographing Children Time Life Books Time Life International 1971 229 250.00
83762 Photography As a Tool Time Life Books Time Life International 1976 236 250.00
83763 Documentary Photography Time Life Books Time Life International 1976 241 250.00
83764 Photography Year 1978-79 Time Life Books Time Life International 1978 240 250.00
83765 The Great Themes Time Life Books Time Life International 1975 250 250.00
83766 Photographing Nature Time Life Books Time Life International 1974 234 250.00
83767 The Print Time Life Books Time Life International 1972 235 250.00
83768 The Camera Time Life Books Time Life International 1976 236 250.00
83769 Special Problems Time Life Books Time Life International 1976 209 250.00
83770 Travel Photography Time Life Books Time Life International 1974 222 250.00
83771 Color Time Life Books Time Life International 1975 240 250.00
83772 Photojournalism Time Life Books Time Life International 1976 227 250.00
83773 The Art of Photography Time Life Books Time Life International 1975 232 250.00
83774 Frontiers of Photography Time Life Books Time Life International 1974 202 250.00
83775 The Studio Time Life Books Time Life International 1976 236 250.00
83776 Great Photographers Time Life Books Time Life International 1976 246 250.00
83777 Light and Film Time Life Books Time Life International 1972 227 250.00
83778 Caring for Photographs Display Storage Restoration Time Life Books Time Life International 1973 186 250.00
83779 The Photoguide to Mountains Douglas Milner Focal Press London 1978 187 55.00
83780 The Focalguide to Photographing People Alison Trapmore Focal Press London 1978 208 55.00
83781 The Photoguide to Low Light Photography Paul Petzold Focal Press London 1976 227 55.00
83782 The Focalguide to Shooting Animation Zoran Perisic Focal Press London 1978 224 55.00
83783 The Focalguide to Flash Gunter Spitzing Focal Press London 1978 202 55.00
83784 The Focalguide to Exposure David Lynch Focal Press London 1978 218 55.00
83785 The Photoguide to Portraits Gunter Spitzing Focal Press London 1977 179 55.00
83786 The Photoguide to Moviemaking Paul Petzold Focal Press London 1975 224 55.00
83787 The Photoguide to Colour David Lynch Focal Press London 1978 226 55.00
83788 The Focalguide to Slide Tape Brian Duncalf Focal Press London 1978 198 55.00
83789 The Photoguide to Effects and Tricks Gunter Spitzing Focal Press London 1976 174 55.00
83790 The Focalguide to Close Ups Sidney Ray Focal Press London 1978 188 55.00
83791 The Photoguide to Filters Clyde Reynolds Focal Press London 1976 235 55.00
83792 The Focalguide to Lenses Leonard Gaunt Focal Press London 1977 206 55.00
83793 Faults in Photography Kurt Fritsche Focal Press London 1974 337 250.00
83794 The 10th Heres How 136 25.00
83795 Photographic Chemistry George T. Eaton Morgan & Morgan Inc., Publishers 1965 124 12.99
83796 Photographic Seeing Andreas Feininger Thames and Hudson London 1974 184 250.00
83797 Darkroom Techniques Volume 1 Andreas Feininger Thames and Hudson London 1974 142 250.00
83798 Darkroom Techniques Volume 2 Andreas Feininger Thames and Hudson London 1974 158 56.70
83799 The Complete Colour Photographer Andreas Feininger Thames and Hudson London 1975 408 50.20
83800 The Focal Encyclopedia of Photography Focal Press London 1971 1699 500.00
83801 The Pictorial Cyclopedia of Photography Focal Press London 1975 706 500.00
83802 All the Photo Tricks Edwin Smith Focal Press London 1975 272 100.00
83803 Lenslight Photographic of Journal 20 4.75
83804 In Camera Special Effects Mike Stensvold Blandford Press 1984 173 100.00
83805 Paris Photo Beauty Serge Jacques Fawcett Haynes Printing Corp 1971 112 20.00
83806 New Photo Ideas Peter Baschs Fawcett Haynes Printing Corp 1974 112 20.00
83807 The Pocket Guide to Successful Photography Bron Kowal Exeter Books 30 20.00
83808 Exposure Theory and Practice Focal Press London 1971 457 55.00
83809 Photography Made Simple Derek Bowskill Made Simple Books 1980 253 55.00
83810 Photography Eric De Mare Penguin Books 1968 336 30.00
83811 Motion Picture Camera Techniques David W. Samuelson Focal Press London 1978 200 100.00
83812 Home Movies Made Easy An Idea Book From Kodak 128 25.00
83813 The Handbook of Child Photography John Garrett Pan Books London 1986 235 250.00
83814 Photo Quotes T. Srinivasa Reddy Navodaya Publishers 2012 56 100.00
83815 పోర్ట్రెయిట్ ఫోటోగ్రఫీ టి. శ్రీనివాసరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అకాడమి ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ 2016 88 100.00
83816 Image J. Chakravorty 1977 20 2.00
83817 Filters & Lens Attachments Another Idea Book From Kodak 1978 76 25.00
83818 On Reading Andre Kertesz Penguin Books 1971 64 20.00
83819 The 9th Heres How Another Idea Book From Kodak Eastman Kodak Company 1974 156 100.00
83820 Practical Photography O.P. Sharma Hind Pocket Books 1990 103 15.00
83821 The Complete Book of 8mm Super-8, Single-8, Standard-8 Movie Making Jerry Yulsman Barnes & Noble Books 1973 224 55.00
83822 A Colour Guide to Clouds Richard Scorer The Macmillan Company New York 1963 63 25.00
83823 Home Photography David Charles Johnsons of Hendon Ltd. 64 25.00
83824 How to Make Good Pictures Kodak Limited Bombay 255 25.00
83825 How to Make Good Pictures Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1965 190 55.00
83826 How to Make Good Pictures Eastman Kodak Company 1972 191 25.00
83827 How to Make Good Pictures Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1943 239 55.00
83828 Creative Darkroom Techniques Another Idea Book From Kodak 1975 292 100.00
83829 The Right Way to Use A Camera Laurence Mallory Rupa & Co., Calcutta 1980 125 9.00
83830 The Viewfinder Journal of Federation of Indian Photography 1970 153 2.00
83831 Law on Photography A. Arunachalam Andhra Pradesh State Academi of Photography 1978 64 10.00
83832 The Camera And You Barbara Wheeldon 168 25.00
83833 Law on Photography A. Arunachalam Andhra Pradesh State Academi of Photography 1978 64 4.50
83834 Projectors A Buyers Guide from Photographic World Richard Lachlan Gary Cutler 1980 102 15.00
83835 Fuji News Letter No. 1 Chowgule & Co., 12 1.00
83836 The Eagles Eye of Your Camera Zeiss Objective 30 2.00
83837 New Adventures in Indoor Color Slides Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1967 64 55.00
83838 New Adventures in Outdoor Color Slides Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1971 64 55.00
83839 Heres How Eastman Kodak Company 1973 64 55.00
83840 More Heres How Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1973 64 55.00
83841 The Third Heres How Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1973 64 55.00
83842 The Fourth Heres How Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1973 64 55.00
83843 The Fifth Heres How Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1973 72 55.00
83844 The Sixth Heres How Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1974 64 55.00
83845 The 8th Heres How Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1972 72 55.00
83846 The Seventh Heres How Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1972 59 55.00
83847 Producing Slides and Filmstrips Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1970 57 55.00
83848 Basic Developing Printing Enlarging Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1962 32 20.00
83849 Flash Pictures Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1969 60 30.00
83850 Pictorial Photography in Colour W.J. Pilkington The Fountain Press London 1954 156 10.00
83851 Colour Photography Kodak Limited London 1948 46 25.00
83852 Agfa Gevaert Recording with Compact Cassettes C. Tuffill Agfa Gevaert 98 25.00
83853 Agfa Gevaert Agfacolor User Processing Christian Sauer Agfa Gevaert 108 25.00
83854 Agfa Gevaert Photography in the Tropics Agfa Gevaert 36 20.00
83855 Agfacolor Heinz Berger Verlag W. Girardet Wuppertal 1950 144 15.00
83856 Living on My Camera J. Allan Cash The Focal Press 1946 268 15.00
83857 Flash Photography Rus Arnold Little Technical Library 1940 110 2.00
83858 How to use Multiple Flash Peter Gowland 24 2.00
83859 Modern Color Photography William P. Durning Little Technical Library 1948 108 10.00
83860 Home movie Camera Guide Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 200 2.00
83861 Photographing Nature Seashore Heather Angel Fountain Press 1975 95 15.00
83862 Photographing Nature Trees Heather Angel Fountain Press 1975 95 15.00
83863 All About Landscapes and Your Camera Hugo Van Wadenoyen The Focal Press 56 2.00
83864 All About Composition and Your Camera A. Kraszna Krausz The Focal Press 56 2.00
83865 Photographic Composition Andre Page Fountain Press 1961 94 2.00
83866 Nude Photos 100 25.00
83867 All About Taking Children in Colour George Wells The Focal Press 44 10.00
83868 All About Mother And Child Pictures And Your Camera T.P.H. Miller The Focal Press 56 2.00
83869 Photography Wyatt B. Brummitt Golden Press New York 160 2.50
83870 How to Become an Ace Photographer 55 5.00
83871 How to Take Winning Pictures Jeff Wignall Eastman Kodak Company 1989 104 10.00
83872 Young Photographer John Craven and John Wasley EP Publishing Limited 1981 143 100.00
83873 Planning Your Lighting Derek Phillips International Standard Book 1976 69 25.00
83874 Light on People Paul Petzold Focal Press London 1971 152 100.00
83875 Balantrapu Rajani Kantha Rao Photos 2015 20 20.00
83876 Creative Photography O.R. Croy Focal Press London 1975 127 100.00
83877 World Photography Day 1st Digital Photo Contest 2012 Souvenir Photo India Vijayawada 2012 48 15.00
83878 The World of Glamor Peter Baschs Fawcett Haynes Printing Corp 1983 112 15.00
83879 Mountain Photography C. Douglas Milner The Focal Press 1946 238 55.00
83880 Light and Color Frederick Healey Golden Press New York 1966 48 25.00
83881 Kodak Color Handbook Eastman Kodak Company Eastman Kodak Company 1950 400 55.00
83882 Sisters Carol Saline and Sharon J. Wohlmuth Running Press 1994 131 100.00
83883 Eyeing Thru the Viewfinder T. Srinivasa Reddy 20 20.00
83884 Samanyashastram Images Kandukuri Ramesh Babu 30 15.00
83885 World Photography Day IIPC Members Digital Contest 2015 2015 42 50.00
83886 JCM International Print Circuit Exhibition 2015 2015 18 50.00
83887 మోడరన్ ఫోటోగ్రఫి శివ సుబ్రమణ్యం బాలాజి పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1988 212 18.50
83888 శ్రీశ్రీ ఛాయాచిత్రాళి సింగంపల్లి అశోక్ కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2015 31 50.00
83889 ఛాయాచిత్రీకరణ భమిడిపాటి కృష్ణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 56 25.00
83890 ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుందాం వి.వి. బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1999 248 75.00
83891 ఆస్కార్ బర్నాక్ ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోటోగ్రఫి అకాడమి, విజయవాడ 2016 28 15.00
83892 ఛాయాగ్రాహము వాడ్రేవు బాపిరాజు వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు పంతులు 1961 176 5.00
83893 ఫోటోగ్రఫి మైక్రోఫిలిం సినిమా వి.వి. బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2005 32 25.00
83894 Photo World Lens Mans Focus బోడేపూడి చైతన్య సింధు క్రియేటివ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 30 15.00
83895 Rays of Dawn Near Nice Mysore Road Junction 50 50.00
83896 M M Sarees Photos 30 30.00
83897 Sarwodaya Prints Photos 40 40.00
83898 Camera September 1950 Magazine C.J. Bucher C.J. Bucher 1950 292 20.00
83899 Applied Photography 20 20.00
83900 The Line of Light C. Rajagopal The Photographic Society Bangalore 1977 60 10.00
83901 Impressions Year Book 2002 -2003 College of Art, New Delhi 2003 132 150.00
83902 The Photo Essay : Paul Fusco & Will McBride Petersen Publishing Company 1974 94 55.00
83903 Landscapes G. Thomas Andhra Pradesh State Academi of Photography 1979 79 25.00
83904 Contemporary Photography A P Federation of Photographers 40 15.00
83905 Portrait Photography How and Why Mary Allen Focal Press London 1973 290 250.00
83906 Lighting For Photography Means and Methods Walter Nurnberg The Focal Press 1975 209 200.00
83907 Camera Close Up O.R. Croy The Focal Press 1970 232 100.00
83908 Professional Photography Michael J. Langford Focal Press London 1978 312 250.00
83909 Basic Photography Michael J. Langford Focal Press London 1976 376 250.00
83910 Colour In Focus Jorge Lewinski Bob Clark Agfa Gevaert 1976 223 100.00
83911 Advanced Photography Michael J. Langford Focal Press London 1974 435 250.00
83912 High Speed Photography R.F. Saxe Focal Press London 1966 137 100.00
83913 Photographing Women Simplified Robert Halmi Amphoto, New York 1979 96 55.00
83914 Nikon Image (Cutting Papers) 300 100.00
83915 Ackahir Hoba 1978 60 30.00
83916 Interpress Photo Interpress foto 206 100.00
83917 American Showcase of Photography Illustration And Graphic Design American Showcase, Inc. 1929 263 250.00
83918 American Photography Showcase American Showcase, Inc. 1983 348 350.00
83919 The Art Color Photography John Hedgecoe Dawn Books 1983 304 300.00
83920 Norman Parkinson Life Work Weidenfeld And Nicolson London 1984 200 200.00
83921 Women on Women Arrow Books 1978 100 100.00
83922 The Snapshot Book Roger Hics Colour Library Books 1982 127 100.00
83923 Techniques of Classic Color Photography David Gibbon Chartwell Books 170 100.00
83924 Men and Women Peter Swerdloff Time Life Books New York 1975 176 100.00
83925 Photographing People Jack Schofield Hamlyn London 1982 240 250.00
83926 The Family of Children A Ridge Press Book Grosset & Dunlap New York 1977 192 200.00
83927 Beyond Photography The Transformed Image Jack Tait Focal Press London 1977 144 250.00
83928 Asahi Pentax Annual 1979 Pentax Family Secretariat 1978 224 350.00
83929 Vogue Book of Fashion Photography 1919-1979 Polly Devlin Simon and Schusfer New York 1979 240 250.00
83930 Private Viewing Terry Jones Sphere Books Limited 1983 250 250.00
83931 The Persuasive Image : Art Kane John Poppy Thames and Hudson London 1975 92 100.00
83932 Photo Graphing Nudes Charles F. Hamilton Prentice Hall, Inc. 1980 184 100.00
83933 Colour Helen Varley Mitchell Beazley Artists House 1980 256 250.00
83934 The World of Children Edward Blishen Paul Hamlyn London 1966 287 300.00
83935 The Travellers Book of Colour Photography Van Phillips, Owen Thomas Paul Hamlyn London 1966 255 300.00
83936 The Art And Technique of Color Photography Alexander Liberman Simon and Schusfer New York 1951 225 250.00
83937 In Love With Life T.S. Satyan Simova Education and Research Bangalore 2002 180 500.00
83938 U.S. Camera Annual 1950 International Edition Tom Maloney Associate Editors Camille Pelletier 1949 400 300.00
83939 American Photography George B. Wright Thomas E. Irvine 1951 64 20.00
83940 The Indian Annual of Photography S.N. Banerjee Saila Chakravortty 1952 63 20.00
83941 Asian Photography 1967 Federation of Indian Photography 1966 50 50.00
83942 The Second Creature Sunil Janah Signet Press 1949 50 20.00
83943 The American Photography Annual 1948 1948 215 100.00
83944 The American Photography Annual 1949 1949 240 100.00
83945 The Years Photography 1949-1950 Royal Photographic Society Publication 1950 50 25.00
83946 Photography Year Book 1951 Harold Lewis Photography by the press Centre 1943 263 200.00
83947 Photography Annual 1955 Bruce Downes Ziff Davis Publishing Co. 1955 250 50.00
83948 Photography Annual 1976 Bruce Downes Ziff Davis Publishing Co. 1976 184 50.00
83949 Photography Annual 1978 Jim Hughes Ziff Davis Publishing Co. 1978 184 50.00
83950 Photography Annual 1980 Jim Hughes Ziff Davis Publishing Co. 1980 168 50.00
83951 Photography Annual 1980-81 Jim Hughes Ziff Davis Publishing Co. 1981 168 50.00
83952 Photography Year Book 1949 Harold Lewis Photography by the press Centre 1949 272 100.00
83953 Photography Year Book 1950 Harold Lewis Photography by the press Centre 1950 288 100.00
83954 Photography Annual 1972 H.M. Kinzer Ziff Davis Publishing Co. 1972 184 50.00
83955 Photography Annual 1981 Jim Hughes Ziff Davis Publishing Co. 1981 160 50.00
83956 Photography Annual 1982 Jim Hughes Ziff Davis Publishing Co. 1982 160 50.00
83957 Photography Annual 1984 Jim Hughes Ziff Davis Publishing Co. 1984 160 50.00
83958 Photography Annual 1986 Jim Hughes Sidney Holtz 1986 160 50.00
83959 Color Photography 1976 Jim Hughes Sidney Holtz 1976 111 40.00
83960 Color Photography 1977 Jim Hughes Sidney Holtz 1977 112 40.00
83961 Color Photography 1975 Jim Hughes Sidney Holtz 1975 112 40.00
83962 The British Journal of Photography Annual 1976 Geoffrey Crawley Henry Greenwood & Co. Ltd., 1976 223 200.00
83963 Photography Year Book 1979 John Sanders Fountain Press 1979 236 250.00
83964 Photography Year Book 1980 R.H. Mason Fountain Press 1980 242 250.00
83965 Photography Year Book 1983 R.H. Mason Fountain Press 1983 256 250.00
83966 The American Annual of Photography Volume 66 Year 1952 George B. Wright American Showcase, Inc. 1951 212 150.00
83967 Photography Annual 1954 Bruce Downes Ziff Davis Publishing Co. 1954 250 200.00
83968 Photograms of the Year 1955 Bertram Sinkinson Amateur Photographer, London 1955 250 25.00
83969 Photography Annual 1956 Bruce Downes Ziff Davis Publishing Co. 1956 250 50.00
83970 Photography Annual 1957 Bruce Downes Ziff Davis Publishing Co. 1957 250 50.00
83971 Photography Annual 1960 Bruce Downes Ziff Davis Publishing Co. 1960 242 50.00
83972 Photography Annual 1962 Bruce Downes Ziff Davis Publishing Co. 1962 224 55.00
83973 Photography Annual 1968 John Durniak Ziff Davis Publishing Co. 1968 206 50.00
83974 Photography Annual 1975 John Durniak Sidney Holtz 1975 184 55.00
83975 Principles of Color and Color Mixing J.H. Bustanoby McGraw Hill Book Company 1947 131 100.00
83976 Photography With A Leica J. Allan Cash The Fountain Press London 1949 119 35.00
83977 Stanislaw Markowski Fotografie Photography 1980-1989 Stanislaw 1990 115 100.00
83978 Polaroid Land Photography Bruce Downes Bruce Downes 112 25.00
83979 Professional Portrait Techniques Kodak Publication 68 25.00
83980 The Great Photographers Peteturner Attilio Colombo 61 50.00
83981 The Great Photographers Ernst Haas Bryn Campbell 61 50.00
83982 The Eyes Smc Pentax Lenses for 35mm SLR 50 20.00
83983 Making The Most of Colour Christopher Angeloglou Eaglemoss Publications Limited 1982 96 25.00
83984 The Photo Illustration Bert Stern Thames and Hudson London 1974 89 100.00
83985 Modern Photography September 1961 Everett Gellert 1961 114 20.00
83986 Leica Photography 1952 Volume 5 39 15.00
83987 The Photographic Society of Hongkong Lau Kwong 58 20.00
83988 Modern Camera Magazine Volume 22 No. 1 January 1958 Percy W. Harris Telephoto Press Ltd 1958 65 10.00
83989 A Two Men Exhibition of Photographic Art Habib I. Rahimtoola 1944 20 10.00
83990 Tenali Camera Club Tenali 522 201 1996 30 10.00
83991 The All New Super Graphic 25 10.00
83992 Processing Chemicals & Formulas For Black And White Photography Kodak Publication 35 15.00
83993 Meet the Hasselblad A Masterpiece of versatility 18 1.00
83994 Any Time is Colour Time Michael Neumiiller and R. Hansham Edition Rudolf Hans Hammer Vienna 31 10.00
83995 Pictorial Composition in Monochrome and Colour E. Gordon Barber The Fountain Press London 1946 104 15.00
83996 60 Prize Winning Photographs Willard D. Morgan National Educational Alliance 60 20.00
83997 Take It In Colour 40 20.00
83998 SLR Camera Photography Cutting Papers 300 50.00
83999 Amateur Photographer 1975 1983 Cutting Papers 1983 300 50.00