వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -128

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
95001 The Encyclopedia Americana Volume 6 Americana Corporation, New York 1968 821 500.00
95002 The Encyclopedia Americana Volume 7 Americana Corporation, New York 1968 822 500.00
95003 The Encyclopedia Americana Volume 8 Americana Corporation, New York 1968 720 500.00
95004 The Encyclopedia Americana Volume 9 Americana Corporation, New York 1968 732 500.00
95005 The Encyclopedia Americana Volume 10 Americana Corporation, New York 1968 738 500.00
95006 The Encyclopedia Americana Volume 11 Americana Corporation, New York 1968 762 500.00
95007 The Encyclopedia Americana Volume 12 Americana Corporation, New York 1968 752 500.00
95008 The Encyclopedia Americana Volume 13 Americana Corporation, New York 1968 767 500.00
95009 The Encyclopedia Americana Volume 14 Americana Corporation, New York 1968 763 500.00
95010 The Encyclopedia Americana Volume 15 Americana Corporation, New York 1968 770 500.00
95011 The Encyclopedia Americana Volume 20 Americana Corporation, New York 1968 874 500.00
95012 The Encyclopedia Americana Volume 24 Americana Corporation, New York 1968 824 500.00
95013 The Encyclopedia Americana Volume 25 Americana Corporation, New York 1968 824 500.00
95014 The Encyclopedia Americana Volume 30 Americana Corporation, New York 1968 905 500.00
95015 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 1 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 272 100.00
95016 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 2 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 224 100.00
95017 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 3 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 247 100.00
95018 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 4 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 177 100.00
95019 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 5 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 330 100.00
95020 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 6 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 363 100.00
95021 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 7 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 209 100.00
95022 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 8 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 164 100.00
95023 Encyclopaedia of Ecology And Environment Vol. 10 Priya Ranjan Trivedi Indian Institute of Ecology and Environment 1999 313 100.00
95024 The Wordsworth Encyclopedia Volume 1 A - Chub Wordsworth Reference 1995 472 120.00
95025 The Wordsworth Encyclopedia Volume 2 Chubu - grig Wordsworth Reference 1995 475 120.00
95026 The Wordsworth Encyclopedia Volume 3 gril - microm Wordsworth Reference 1995 475 120.00
95027 The Wordsworth Encyclopedia Volume 4 micron saud Wordsworth Reference 1995 475 120.00
95028 The Wordsworth Encyclopedia Volume 5 saul - zygo Wordsworth Reference 1995 468 120.00
95029 Odhams Dictionary of the English Language H. Smith Odhams Press Limited 1946 1229 100.00
95030 Pears Cyclopaedia L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1950 992 15.00
95031 Pears Cyclopaedia L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1955 816 15.00
95032 Pears Cyclopaedia 1960-61 L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1959 900 15.00
95033 Pears Cyclopaedia 1967- 68 L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1967 950 15.00
95034 Pears Cyclopaedia 1969-70 L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1969 950 15.00
95035 Pears Cyclopaedia 1971-72 L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1971 1000 15.00
95036 Pears Cyclopaedia 1974-75 L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1974 950 15.00
95037 Pears Cyclopaedia 1975-76 L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1975 950 20.00
95038 Pears Cyclopaedia 1984-85 & 1985-86 L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 800 200.00
95039 Pears Cyclopaedia 1988-89 Christopher Cook A.& F. Pears, Ltd 1988 950 200.00
95040 Pears Desk Companion L. Mary Barker A.& F. Pears, Ltd 1954 384 15.00
95041 Pears Shilling Cyclopaedia A.& F. Pears, Ltd 1898 736 10.00
95042 Pears English Dictionary 1053 10.00
95043 Junior Pears Encyclopaedia Edward Blishen 1969 750 25.00
95044 Junior Pears Encyclopaedia Edward Blishen 1982 800 500.00
95045 Concise Family Encyclopedia Wm. Collins Sons & Co. Ltd 1990 506 500.00
95046 Childcraft The How and Why Library Volume 6 The Green Kingdom Field Enterprises Educational Corporation, Chicago 1975 304 200.00
95047 Childcraft The How and Why Library Volume 12 Look and Learn Field Enterprises Educational Corporation, Chicago 1975 320 200.00
95048 Childcraft The How and Why Library Volume 13 Look Again Field Enterprises Educational Corporation, Chicago 1975 288 200.00
95049 Childcraft The How and Why Library Volume 15 Guide for Parents Field Enterprises Educational Corporation, Chicago 1975 447 250.00
95050 The Golden Book Encyclopedia Volume XI Bertha Morris Parker Golden Press, New York 1959 93 25.00
95051 Harver Junior World Encyclopedia Volume 1 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1971 84 20.00
95052 Harver Junior World Encyclopedia Volume 3 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1971 83 20.00
95053 Harver Junior World Encyclopedia Volume 4 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1972 83 25.00
95054 Harver Junior World Encyclopedia Volume 5 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1972 83 25.00
95055 Harver Junior World Encyclopedia Volume 6 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1972 83 25.00
95056 Harver Junior World Encyclopedia Volume 7 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1971 83 20.00
95057 Harver Junior World Encyclopedia Volume 8 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1971 83 25.00
95058 Harver Junior World Encyclopedia Volume 9 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1971 83 25.00
95059 Harver Junior World Encyclopedia Volume 10 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1971 83 25.00
95060 Harver Junior World Encyclopedia Volume 11 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1972 83 25.00
95061 Harver Junior World Encyclopedia Volume 12 Michael W. Dempsey Harver Educational Services, Inc. 1971 83 25.00
95062 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 1 Golden Press, New York 1961 146 100.00
95063 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 2 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95064 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 3 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95065 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 4 Golden Press, New York 1961 148 100.00
95066 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 5 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95067 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 6 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95068 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 7 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95069 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 8 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95070 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 9 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95071 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 10 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95072 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 11 Golden Press, New York 1961 150 100.00
95073 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 12 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95074 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 13 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95075 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 14 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95076 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 15 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95077 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 16 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95078 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 17 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95079 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 18 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95080 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 19 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95081 The Golden Home And High School Encyclopedia Volume 20 Golden Press, New York 1961 149 100.00
95082 The Reader's Great Encyclopaedic Dictionary Volume 1 A-L The Reader's Digest Association 1978 528 150.00
95083 The Reader's Great Encyclopaedic Dictionary Volume 2 M-Z The Reader's Digest Association 1978 476 150.00
95084 The Reader's Great Encyclopaedic Dictionary Volume 3 The Reader's Digest Association 1979 710 150.00
95085 Reader's Digest Great Illustrated Dictionary Vol. 1 A-K The Reader's Digest Association 1984 936 1,000.00
95086 Reader's Digest Great Illustrated Dictionary Vol. 2 L-Z The Reader's Digest Association 1985 977 1,000.00
95087 Family Word Finder The Reader's Digest Association 1975 896 150.00
95088 How to Increase Your Word Power The Reader's Digest Association 1971 727 200.00
95089 Write Better Speak Better The Reader's Digest Association 1975 730 100.00
95090 Use The Right Word Modern Guide to Synonyms And Related Words The Reader's Digest Association 1971 725 100.00
95091 The Right Word at the Right Time The Reader's Digest Association 2001 688 1,000.00
95092 The Random House Dictionary of the English Language College Edition Laurence Urdang, Stuart Flexner Allied Publishers Private Limited 1969 1568 100.00
95093 Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary Volume 1 A-M Funk & Wagnalls Company, New York 1984 431 495.00
95094 Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary Volume 2 N-Z Funk & Wagnalls Company, New York 1984 426 400.00
95095 Collins Cobuild English Language Dictionary John Sinclair, Gwyneth Fox Harper Collins Publishers India 1994 1703 1,000.00
95096 Harrap's Essential English Dictionary Elaine Higgleton Allied Publishers Private Limited 1996 1167 600.00
95097 Longmans Dictionary Longman Published 1587 500.00
95098 The New Penguin English Dictionary Robert Allen Penguin Books 2000 1642 1,000.00
95099 Dictionary 1550 200.00
95100 The Penguin Wordmaster Dictionary Martin H. Manser And Nigel D. Turton Penguin Books 1987 839 500.00
95101 The Penguin English Dictionary Penguin Books 1985 993 500.00
95102 The Concise English Dictionary Peter Haddock Ltd 506 100.00
95103 Twentieth Century Dictionary William Geddie 1396 100.00
95104 Condensed Dictionary of The English Language 798 100.00
95105 Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English Joanna Turnbull, Diana lea Oxford University Press 2010 1796 585.00
95106 The Oxford Modern English Dictionary Julia Swannell Oxford University Press 1995 1287 285.00
95107 The Concise Oxford Dictionary of Current English H.W. Fowler and F.G. Fowler Oxford At the Clarendon Press 1964 1558 100.00
95108 The Concise Oxford Dictionary of Current English H.W. Fowler and F.G. Fowler Oxford At the Clarendon Press 1942 1530 100.00
95109 Oxford Student's Dictionary of Current English A.S. Hornby Oxford University Press 1978 774 100.00
95110 The Pocket Oxford Dictionary of Current English H.W. Fowler and F.G. Fowler Oxford At the Clarendon Press 1961 980 55.00
95111 The Mini Oxford Encyclopaedic Dictionary Volume 2 The Leisure Circle 1986 372 25.00
95112 The Little Oxford Dictionary / Words Isabel Mary McLean Oxford University Press 684 25.00
95113 Collins National Dictionary And Encyclopedia Allen Mawer Collins Clear Type Press 496 100.00
95114 Blackie's Standard Dictionary Blackie & Son, Limited, London 446 50.00
95115 Descriptionary Marc McCutcheon Viva Books, New Delhi 2008 644 395.00
95116 The Complete Unabridged Super Trivia Encyclopedia Fred L. Worth Brooke House 1977 629 100.00
95117 Oxford Dictionary Oxford University Press 2007 1008 1,000.00
95118 Ultimate Visual Dictionary 21st Century Supplement Dorling Kindersley, London 640 500.00
95119 Golfing A Duffer's Dictionary Henry Beard & Roy McKie Workman Publishing, New York 1987 94 100.00
95120 The New Human Interest Library Volume 1 Books, Inc., New York 1957 397 100.00
95121 Primary Dictionary Illustrated in Color E.G. Thorpe, A.M. Nawawi McGraw Hill Far Eastern Publishers 1970 170 100.00
95122 New Age Dictionary in Colour Leonard Wise Nile & Mackenzie Ltd, London 1976 156 100.00
95123 Learner's Dictionary Leonard Wise McGraw Hill Far Eastern Publishers 1970 156 100.00
95124 The New Millennium Pocket Dictionary Rachel Wardley Usborne Publishing Ltd 288 88.00
95125 The Oxford Duden Pictorial English Dictionary Oxford University Press 1991 820 500.00
95126 The New International Webster's Pocket Dictionary of the English Language CBS Publishers & Distributors, New Delhi 2001 668 250.00
95127 The New International Webster's Pocket Thesaurus of The English Language DJF International 1997 318 200.00
95128 The New International Webster's Pocket Spelling Dictionary of The English Language DJF International 1997 318 200.00
95129 The New International Webster's Pocket Business Dictionary of The English Language DJF International 2001 318 200.00
95130 The New International Webster's Pocket Medical & First And Dictionary of the English Language CBS Publishers & Distributors, New Delhi 2001 318 200.00
95131 The New International Webster's Pocket Computer Dictionary of the English Language DJF International 1997 317 200.00
95132 Webster's Unafraid Dictionary Leonard Louis Levinson Collier Books, New York 1967 267 100.00
95133 Webster's New World Dictionary Michael Agnes Pocket Books, New York 2003 753 250.00
95134 The New Merriam Webster Pocket Dictionary Pocket Books, New York 1965 628 100.00
95135 Merriam Webster Pocket Dictionary Pocket Books, New York 1947 506 50.00
95136 The Merriam Webster Book of Word Histories Pocket Books, New York 1976 277 100.00
95137 Speedi Index Webster's Dictionary 2011 192 25.00
95138 Webster's New World Dictionary of The American Language David B. Guralnik William Collins World Publishing Co. Inc. 1980 1692 500.00
95139 Webster's Dictionary John Gage Allee Harbor House Publishers Inc. 1984 383 100.00
95140 Webster's Basic Dictionary Promotional Sales Books, LLC 1997 186 100.00
95141 Webster's Dictionary Mohican Press 1997 224 100.00
95142 Webster's Dictionary Landoll, Inc. 1997 446 100.00
95143 Webster's New Standard Dictionary of the English Language E.T. Roe Wilcox & Follett Co., Chicago 1946 764 55.00
95144 Students' Webster Dictionary of the English Language/ Literature Vocabulary / Purnel Jess Stein/John Middendorf Sharon Publications 1981 46 10.00
95145 Webster's New World Dictionary David B. Guralnik Simon and Schuster New York 1983 887 500.00
95146 Not v The Webster's Dictionary Byron Preiss and Michael Sorkin Simon and Schuster New York 1983 128 100.00
95147 The New International Webster's Student Dictionary of the English Language Sidney I. Landau Trident Press International 1996 863 500.00
95148 The Merriam Webster New Book of Word Histories Merriam Webster In., Publishers 1991 526 250.00
95149 Chambers 20th Century Dictionary E.M. Kirkpatrick Allied Publishers Private Limited 1985 1578 600.00
95150 Chambers Twentieth Century Dictionary William Geddie Allied Publishers Private Limited 1964 1366 100.00
95151 Chambers Twentieth Century Dictionary 1254 50.00
95152 Chambers Twentieth Century Dictionary 1649 100.00
95153 Dictionary 598 100.00
95154 Oxford Wordpower Dictionary Oxford University Press 2012 839 500.00
95155 Build Up Your Word Power Mahendra P. Bhatia M.I. Publications, Agra 88 75.00
95156 Word Power 2 From the Reader's Digest RDI Print And Publishing Pvt Ltd 1995 128 25.00
95157 Word Power 3 From the Reader's Digest RDI Print And Publishing Pvt Ltd 2000 128 25.00
95158 The Viscount Concise Dictionary Alan C. Jenkins Spring Books, London 1960 288 253.00
95159 The Penguin English Dictionary G.N. Garmonsway Penguin Books 1973 818 100.00
95160 Longman Active Study Dictionary of English Susan Maingay Longman Group UK Limited 1991 784 500.00
95161 The Advanced Learner's Dictionary of Current English A.S. Hornby Oxford University Press 1972 1195 100.00
95162 Longman Active Study Dictionary of English 708 100.00
95163 Dictionary `725 100.00
95164 Simple English Dictionary Simon and Schuster New York 1983 331 25.00
95165 Orient BlackSwan WordMaster Usha Aroor Orient BlackSwan Private Limited 2009 724 225.00
95166 Guide to the Use of The Dictionary 894 15.00
95167 Dictionary 256 20.00
95168 Macmillan Lensing New Basic Dictionary 1976 247 30.00
95169 The Progressive English Dictionary A.S. Hornby and E.C. Parnwell Oxford University Press 1974 345 15.00
95170 The Progressive English Dictionary A.S. Hornby and E.C. Parnwell Oxford University Press 1961 313 15.00
95171 Dictionary 628 20.00
95172 The Progressive English Dictionary A.S. Hornby and E.C. Parnwell Oxford University Press 1969 345 15.00
95173 An International Reader's Dictionary Longman Group UK Limited 1970 401 10.00
95174 The Progressive English Dictionary A.S. Hornby and E.C. Parnwell Oxford University Press 1962 313 15.00
95175 Dictionary of The English Language 636 20.00
95176 An English Reader's Dictionary A.S. Hornby and E.C. Parnwell Oxford University Press 1974 628 25.00
95177 An English Reader's Dictionary A.S. Hornby and E.C. Parnwell Oxford University Press 1998 631 100.00
95178 Bhargava's Concise Dictionary of The English Language R.C. Pathak Bhargava Books Depot, Varanasi 1980 879 12.50
95179 The Random House Dictionary Jess Stein Ballantine Books, New york 1978 1070 100.00
95180 Mechanix Illustrated How to Do It Encyclopedia Vol. 7 Mechanix Golden Press, New York 1961 189 100.00
95181 Mechanix Illustrated How to Do It Encyclopedia Vol. 15 Mechanix Golden Press, New York 1961 185 100.00
95182 Modern Indian Literature An Anthology Volume 1 Surveys and Poems K.M. George Sahitya Akademi, New Delhi 1992 1148 100.00
95183 Modern Indian Literature An Anthology Volume 2 Fiction K.M. George Sahitya Akademi, New Delhi 1993 1192 100.00
95184 Modern Indian Literature An Anthology Volume 3 Plays and Prose K.M. George Sahitya Akademi, New Delhi 1994 727 350.00
95185 The Oxford Companion to English Literature Margaret Drabble Oxford University Press 1998 1154 1,195.00
95186 The Oxford Companion to English Literature Paul Harvey Oxford At the Clarendon Press 1958 931 100.00
95187 Cyclopedia of Literary Characters Frank N. Magill Harper & Row Publishers, New York 1963 1330 250.00
95188 The Indian Bibliography of Indian Literature Vol. Second 1901-1953 B.S. Kesavan, Y.M. Mulay Sahitya Akademi, New Delhi 1966 632 65.00
95189 An Oriental Biographical Dictionary Thomas William Beale, Henry George Keene Kalyani Publishers, Nudhiana 1972 431 45.00
95190 Lifetime Encyclopedia of Letter Harold E. Meyer Prentice Hall 1998 480 100.00
95191 A Glossary of Literary Terms M.H. Abrams The Macmillan Company of India Limited 1978 193 14.50
95192 A Glossary of Literary Terms M.H. Abrams The Macmillan Company of India Limited 1986 193 14.50
95193 Who's Who of Indian Writers Sahitya Akademi, New Delhi 1961 410 25.00
95194 The Concise Oxford Dictionary of English Literature Dorothy Eagle Oxford University Press 1970 628 100.00
95195 The Wordsworth Companion to Literature in English Ian Ousby 1036 100.00
95196 Dictionary of World Literature Joseph T. Shipley Littlefield, Adams & Co., New Jersey 1962 452 100.00
95197 A Pronouncing Dictionary of Shakespearean Proper Names Theodora Irvine Barnes & Noble, Inc. 1947 387 55.00
95198 A Dictionary of Shakespearean References P.V. Gopalakrishnan Prakash Book Depot, Bareilly 1999 188 95.00
95199 Everyman's Dictionary of Literary Biography English & American John W. Cousin, D.C. Browning Pan Books Ltd, London 1969 812 25.00
95200 A Savitri Dictionary Rand Hicks 1984 55 25.00
95201 The Reader's Handbook of Famous Names in Fiction Allusions, References, Proverbs, Plots, stories and poems E. Cobham Brewer Chatto & Windus, Lodnon 1902 1243 5.00
95202 Dictionary of Grammar Pustak Mahal, Delhi 1996 247 20.00
95203 A Short Biographical Dictionary of English Literature John W. Cousin J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1910 453 2.00
95204 A Dictionary of Modern English Usage H.W. Fowler Oxford At the Clarendon Press 1952 742 20.00
95205 A Dictionary of Modern English Usage H.W. Fowler Oxford University Press 1975 725 250.00
95206 The Facts on File Dictionary of 20th Century Allusions Sylvia Cole, Abraham H. Lass Viva Books Private Limited, New Delhi 1992 286 100.00
95207 The Faber Dictionary of Euphemisms R.W. Holder Faber and Faber, London 1989 408 190.00
95208 The Deeper Meaning of Life Douglas Adams & John Lloyd Pan Books Ltd, London 1990 146 190.00
95209 Dictionary of New Words Jonathon Green Goyl Saab Publishers & Distributors 1992 339 75.00
95210 Dictionary Disoosod English Kenneth Hudson The Macmillan Company of India Limited 1977 267 65.00
95211 Eric Partridge Usage And Abusage Penguin Books 1976 377 25.00
95212 Official CB Dictionary Latest Terms & Definitions Book Craft Guild, Inc., New York 1976 138 55.00
95213 Sniglets Rich Hall & Friends Ebury Press, London 1987 125 25.00
95214 Words in Indian English A Reader's Guide S. Muthiah Harper Collins Publishers India 1991 165 55.00
95215 Common Indian Words in English R.E. Hawkins Oxford University Press 1984 106 10.00
95216 New Rhyming Dictionary of One and Two Syllable Rhymes 1963 184 5.00
95217 Concise Dictionary of Current American Usage Jerome Shostak Washington Square Press Inc. New York 1968 419 10.00
95218 Hand Book of Commonly Used American Idioms Adam Makkai Barron's Educational Series, Inc. 1984 296 55.00
95219 Quick Reference Guide Wordstar Harish Srivastava Sterling Information Technologies 1994 64 15.00
95220 Word Bank P.V. Gopalakrishnan Business Publications Inc 1999 453 195.00
95221 The Complete Plain Words Penguin Books 1973 332 25.00
95222 Dictionary of Difficult Words Book Palace, New Delhi 110 60.00
95223 Words Confused And Misused Maurice H. Weseen A.H. Wheeler & Co., Private Limited 1985 310 25.00
95224 Dictionary of Obscure Words Asha Puri Sahni Publications, Delhi 1992 271 30.00
95225 Diabolical Dictionary R.K. Dalal Jaico Publishing House, Delhi 1965 114 22.00
95226 Words & Phrases That Carry Uncommon Meanings A.P. Sharma Unicorn Books 2005 133 50.00
95227 Where in the Word? David Muschell Goyl Saab Publishers & Distributors 1992 290 40.00
95228 The Euro Mate Lexus Richard Drew Publishing 1985 127 2.50
95229 The All Nations English Dictionary 827 100.00
95230 Hobson Jobson Col. Henry Yule and A.C. Burnell Rupa & Co., Delhi 1986 1021 75.00
95231 Dictionary of Greek, Latin, French, German, Italian, Spanish etc. Manish Bhatia, Geeta Bhatia Gita Enterprises, New Delhi 2004 252 225.00
95232 Indian Language Highway for All Adeltha P. Siitaa Devi The Adyar Library And Research Centre, Madras 1967 427 100.00
95233 The Typist's Desk Book Stephanie Burd 175 25.00
95234 Collins Everyday English Usage R.D. Thomson Collins London 1960 192 55.00
95235 Bloomsbury Dictionary of Word Origins John Ayto Goyl Saab Publishers & Distributors 1992 582 100.00
95236 A Dictionary of Entomology A.W. Leftwich CBS Publishers & Distributors, New Delhi 359 25.00
95237 Chambers's Etymological Dictionary of the English Language W & R Chambers Limited 1903 600 10.00
95238 Etymological And Biographical Dictionary 268 10.00
95239 Biographies of Words And the Home of the Aryas F. Max Muller Asian Educational Services, New Delhi 1987 268 120.00
95240 Word Origins And their Romantic Stories Wilfred Funk W.R. Goyal Publishers & Distributors, Delhi 2001 432 120.00
95241 Cambridge English Pronouncing Dictionary Daniel Jones Cambridge University Press 2006 599 425.00
95242 Dictionary of Correct Spelling Norman Lewis Goyl Saab Publishers & Distributors 1987 206 30.00
95243 The Sterling Dictionary for Misspellers Vijaya Kumar A Sterling Paperbacks, New Delhi 1997 138 65.00
95244 Apt Word Explorer Satya Prakash 535 500.00
95245 A Concise Dictionary of Correct English B.A. Phythian B.I. Publications, Bombay 1980 166 15.00
95246 Know Your English K. Subrahmanian Oxford University Press 1990 82 45.00
95247 Number of Words Recorded in The Dictionary 534 25.00
95248 Oxford A-Z of Spelling Catherine Soanes, Sheila Ferguson Oxford University Press 2011 140 195.00
95249 Homophones Homonyms & Words Often Confused G. Subba Rao Students' Friends 102 13.00
95250 Use The Right Word R.N. Goel Vohra Publishers & Distributors India 1989 230 20.00
95251 Everyman's English Pronouncing Dictionary Daniel Jones J.M. Dent & Sons Ltd, London 1978 560 100.00
95252 Everyman's English Pronouncing Dictionary Daniel Jones J.M. Dent & Sons Ltd, London 1972 544 200.00
95253 Everyman's English Pronouncing Dictionary Daniel Jones J.M. Dent & Sons Ltd, London 1981 560 200.00
95254 Dictionary 505 10.00
95255 How ot Spell Correctly Professor Duncan Rupa & Co., Delhi 1977 92 20.00
95256 Spelling Dictionary Pustak Mahal, Delhi 1995 256 30.00
95257 The Dictionary of Misinformation Tom Burnam Ballantine Books, New york 1975 334 20.00
95258 Words Confused And Misused Maurice H. Weseen A.H. Wheeler & Co., Private Limited 1985 310 20.00
95259 Words Most Often And Mispronounced Ruth Gleeson and James Colvin Pocket Books, New York 1963 226 2.00
95260 A Sentence Dictionary Eric Neal Rupa & Co., Delhi 1991 423 40.00
95261 Sentence Dictionary of English Confusibles P. Ramachandra Rao Rammohan & Co., Vijayawada 1989 124 15.00
95262 Webster's Unafraid Dictionary Leonard Louis Levinson Collier Books, New York 1967 267 10.00
95263 The Complete Book of Persecution A Paranoid's Dictionary Kishore Chatterjee Vikas Publishing House Pvt Ltd 1983 138 12.00
95264 2000 More Insults Louis A. Safian Pocket Books, New York 1967 179 5.00
95265 2000 More Insults for All Occasions Louis A. Safian Pocket Books, New York 1968 241 2.00
95266 The Book of Insults Ancient & Modern Nancy McPhee Chancellor Press 1982 132 100.00
95267 A Concise Dictionary of English Slang and Colloquialisms B.A. Phythian B.I. Publications, Bombay 1976 208 10.00
95268 Bloomsbury Dictionary of Contemporary Slang Tony Thorne Goyl Saab Publishers & Distributors 1992 583 100.00
95269 The Big Book of Being Rude Jonathon Green Cassell Wellington House 2004 380 199.00
95270 The Dictionary of Bullshit Nick Webb Robson Books 2005 174 200.00
95271 Dictionary of Prepositions Ranee Publications, New Delhi 168 30.00
95272 The Dictionary of Phrase & Fable Ivor H. Evans Wordsworth Reference 1970 1174 500.00
95273 English Verbal Idioms Frederick T. Wood Washington Square Press Inc. New York 1975 359 10.00
95274 English Prepositional Idioms Frederick T. Wood English Language Book Society 1976 561 20.00
95275 A Glossary of Phrases With Prepositions Thomas Lee Crowell Prentice Hall of India Privae Limited 1969 216 2.50
95276 Chambers Dictionary of Phrasal Verbs E.M. Kirkpatrick Allied Chambers (India) Limited, New Delhi 1987 132 24.00
95277 A Dictionary of Phrasal Verbs Abul Hashem Ranee Publications, New Delhi 408 65.00
95278 Claremont Dictionary of Phrase & Fable 252 20.00
95279 Thesaurus of English Words And Phrases Volume 2 Peter Roget J.M. Dent & Sons Ltd 1942 371 5.00
95280 Crowther's Encyclopaedia of Phrases and Origins Edwin Radford John Crowther Publications 156 20.00
95281 Dictionary of Popular Phrases Nigel Rees Goyl Saab Publishers & Distributors 1992 277 75.00
95282 Idioms And Phrases for All Competitive Exams G.K. Puri, Saroj Puri IIMS Publications 1999 298 100.00
95283 A Dictionary of Idioms & Phrases Pratap Rastogi Ranee Publications, New Delhi 272 35.00
95284 A Short Book of Idioms & Phrases The Little Flower Co., Madras 26 1.00
95285 Idioms & Phrases R. Dhillon Sudha Publications Pvt Ltd 226 2.50
95286 Idioms And Phrases for All Purposes Vimla Ojha Kiran Publications, New Delhi 1964 219 25.00
95287 Dictionary of Idioms & Phrases Ravi Chopra Radhika Publications, New Delhi 235 40.00
95288 Lifco's Select Idioms & Phrases T.K. Kotiswara Iyer The Little Flower Co., Madras 1996 117 20.00
95289 Idioms & Phrases 300 2.00
95290 A Concise Dictionary of English Idioms William Freeman B.I. Publications, Bombay 1975 215 10.00
95291 Beautiful Idioms / An Ear To The Ground S. Lakshmi Narayan, John Kahn D. Bose & Bros Publishers, Hyderabad / RD 1986 64 3.00
95292 A Book of English Idioms V.H. Collins The English Language Book Society 1972 258 25.00
95293 English Idioms And How To use Them R.C. Goffin Oxford University Press 1955 350 30.00
95294 A Book of English Idioms V.H. Collins The English Language Book Society 1968 258 25.00
95295 Idioms Phrases And Proverbs A.R. Sharma Kumar Publications, New Delhi 1980 112 20.00
95296 3000 Idioms & Phrases C. Anand New Light Publications, New Delhi 1978 206 25.00
95297 Dictionary of English Idioms Michael J Wallace Rupa & Co., Delhi 1983 222 10.00
95298 English Idioms James Main Dixon Thomas Nelson And Sons, New York 1927 288 5.00
95299 The Dictionary of Phrase And Fable E. Cobham Brewer Avenel Books, New York 1978 1324 100.00
95300 తెలుగు ఇంగ్లీష్ సామెతలు Sreevaasavya Sri Balaji Publications, Vijayawada 2014 88 25.00
95301 The Penguin Dictionay of Proverbs Rosalind Fergusson Penguin Books 1983 331 25.00
95302 English Through Proverbs 1980 93 20.00
95303 3000 Proverbs C. Anand New Light Publications, New Delhi 188 12.50
95304 1001 Famous Proverbs And Sayings P.L. Stephen D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1970 174 20.00
95305 Proverbs And Their Uses Joshi School & College Book Depot, Gadag 136 10.00
95306 Popular Quotations & Proverbs పి. రాజేశ్వరావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 127 40.00
95307 Easy To Remember Quotations And Proverbs R.N. Goel Vohra Publishers & Distributors India 1998 247 50.00
95308 Santhi's 150 Proverbs D. Nageswara Rao Krupa Vignan Mandir, Hyderabad 104 2.00
95309 Selected Proverbs Brihaspathi Vasan Book Depot, Bangalore 2001 120 20.00
95310 1001 International Proverbs Kiran Varma Kiran Publications, New Delhi 206 10.00
95311 Essential Knowledge for All Odhams Press Limited 512 10.00
95312 The Teach Yourself Concise Encyclopedia of General Knowledge S. Graham Brade Birks The English Language Book Society 1957 535 5.00
95313 The Handy Encyclopedia of Useful Information Lewis Copeland Permabooks, New York 1948 246 2.00
95314 English Conversation Sudha Publications Pvt Ltd 170 30.00
95315 A Glossary for the Study of English Lee T. Lemon Oxford University Press 1974 151 10.00
95316 Dictionary of The English Language 628 2.00
95317 Office English Handbook 501 2.50
95318 Pocket Manager Penguin Books 1994 234 100.00
95319 Famous First Facts 242 2.50
95320 The Pocket Guide to English Words Terry Freedman and Iseabail Macleod Richard Drew Publishing 1987 223 50.00
95321 Abbreviations National Shorthand School, Visakhapatnam 50 10.00
95322 The Dictionary of Initials Harriette Lewis Paperfronts Elliot Right Way Books 128 10.00
95323 Webster's New Dictionary & Thesaurus Promotional Sales Books, LLC 1995 789 100.00
95324 Thesaurus of English Words And Phrases Classified and Arranged Peter Mark Roget Longmans Green And Co., Bombay 1915 671 10.00
95325 Roget's International Thesaurus Robert L. Chapman Harper & Row Publishers, New York 1984 1317 600.00
95326 Compact Oxford Dictionary, Thesaurus, and Wordpower Guide Catherine Soanes Oxford University Press 2006 1111 795.00
95327 School Thesaurus Jyotsna Nakra, D.A. Tressler Madhubun Educational Books 2005 300 95.00
95328 Chambers Pocket Thesaurus Catherine Schwarz Allied Chambers (India) Limited, New Delhi 1993 696 120.00
95329 Nelson's New Compact Roget's Thesaurus Laurence Urdang Orient Paperbacks 1990 314 25.00
95330 Roget's Thesaurus of Synonyms & Antonyms in Dictionary Form Peter Mark Roget Goyl Saab Publishers & Distributors 2002 649 200.00
95331 Roget's Pocket Thesaurus C.O. Sylvester Mawson Pocket Books, New York 1946 484 55.00
95332 Roget's Pocket Thesaurus C.O. Sylvester Mawson Pocket Books, New York 1953 479 10.00
95333 Abstract Relations 248 2.00
95334 Roget's Pocket Thesaurus C.O. Sylvester Mawson Pocket Books, New York 1969 484 25.00
95335 Roget's Thesaurus of Synonyms & Antonyms in Dictionary Form Peter Mark Roget Goyl Saab Publishers & Distributors 1988 649 40.00
95336 Thesaurus of English Words 324 2.00
95337 English Thesaurus Pustak Mahal, Delhi 1995 256 20.00
95338 3000 Synonyms And Antonyms Sam Phillips Goodwill Publishing House 158 60.00
95339 Synonyms And Antonyms సమానార్థ పదాలు వ్యతిరేక పదాలు నచికేత శ్రీ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 72 20.00
95340 Chambers Dictionary of Synonyms and Antonyms Martin H. Manser Allied Publishers Private Limited 1990 404 50.00
95341 A Basic Dictionary of Synonyms and Antonyms Laurence Urdang Orient Paperbacks 1982 397 30.00
95342 R Gupta's A Dictionary of Synonyms and Antonyms Ramesh Publishing House, Delhi 237 25.00
95343 Synonyms And Antonyms C. Anand 200 20.00
95344 Synonyms And Antonyms Mahendra Kumar, Neelam Arora M.I. Publications, Agra 199 26.00
95345 Dictionary of English Synonyms And Antonyms John D'Silva A Kiran Book 213 9.00
95346 Synonyms Basic Word Antonyms 218 10.00
95347 Antonyms Opposite Words Rajangaa Kissan H & C Publishing House, Thrissur 32 5.00
95348 Mini Dictionary Science Vishwabharathi Science Academy 70 10.00
95349 Dictionary of Science Gagan Chatwal Himalaya Publishing House, Mumbai 1999 296 90.00
95350 Dictionary of Science Mahender Yadav Anmol Publications, New Delhi 1989 295 25.00
95351 A Dictionary of Science E.B. Uvarov and D.R. Chapman The English Language Book Society 1979 488 55.00
95352 A Dictionary of Science E.B. Uvarov and D.R. Chapman Penguin Books 1952 239 10.00
95353 A Dictionary of Biology M. Abercrombie, C.J. Hickman Penguin Books 1954 250 5.00
95354 A Dictionary of Biology M. Abercrombie, C.J. Hickman Penguin Books 1970 283 20.00
95355 McGraw - Hill Dictionary of Physics Sybil P. Parker McGraw Hill Book Company 1986 646 500.00
95356 Dictionary of Physics Aman Rao Anmol Publications, New Delhi 1992 199 25.00
95357 Dictionary of Chemistry John Daintith Arnold Associates, New Delhi 1990 231 140.00
95358 Dictionary of Chemistry John Daintith Cosmo Publications 1981 233 25.00
95359 The New Physics and Cehmistry Dictionary and Handbook Robert W. Marks Bantam Books 1967 226 20.00
95360 Dictionary of Geology M. Chhatwal Anmol Publications, New Delhi 1987 307 30.00
95361 Dictionary of Geology Ashok Arora Sahni Publications, Delhi 1993 454 55.00
95362 Dictionary of Geography Jackie Smith Cosmo Publications 1983 276 25.00
95363 W.G. Moore The Penguin Dictionary of Geography Penguin Books 1981 256 25.00
95364 Dictionary of Mathematics John Daintith Cosmo Publications 1983 216 30.00
95365 Dictionary of Mathematics V.P. Jaggi Academic (India) Publishers, New Delhi 1984 276 12.50
95366 Money And Mathematics Claremont Books 1995 160 60.00
95367 Chambers Science and Technology Dictionary M.B. Walker Allied Publishers Private Limited 1990 1004 100.00
95368 Height's Technical Dictionary Dr. Gupta N.H. Publication Division, New Delhi 1990 511 47.75
95369 An Elementary Scientific and Technical Dictionary W.E. Flood and Michael West The English Language Book Society 1964 413 25.00
95370 Dictionary of Technical Terms Frederic Swing Crispin Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1970 455 20.00
95371 Modern Technical Dictionary Vikas Publishing House Pvt Ltd 1993 137 25.00
95372 Vikas / Evans Technical Dictionary Vikas Publishing House Pvt Ltd 1982 137 15.00
95373 An Elementary Scientific and Technical Dictionary W.E. Flood and Michael West Universal Book Stall 1997 413 100.00
95374 Illustrated Technical Dictionary Maxim Newmark Jaico Publishing House, Delhi 1966 365 4.00
95375 The Penguin Dictionary of Civil Engineering John S. Scott Penguin Books 1984 308 60.00
95376 A Dictionary of Building John S. Scott Penguin Books 1977 392 50.00
95377 A Dictionary of Building John S. Scott Penguin Books 1964 366 25.00
95378 A Dictionary of Mechanical Engineering Terms J.G. Horner Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1967 422 40.00
95379 The Illustrated Electronics Dictionary Howard M. Berlin Universal Book Stall 1990 188 100.00
95380 Bright's A Dictionary of Electronics 384 25.00
95381 The New Penguin Dictionary of Electronics Penguin Books 1982 618 50.00
95382 Dictionary of Machines Claremont Books 1995 160 25.00
95383 Dictionary of Economic Plants in India Indian Council of Agricultural Research New Delhi 1983 288 50.00
95384 Dictionary of Ecology and the Environment P.H. Collin Universal Book Stall 1994 197 55.00
95385 Dictionary of Agriculture Bharat Prasad Academic (India) Publishers, New Delhi 1995 269 50.00
95386 Dictionary of Anthropology E.B. Tylor Goyl Saab Publishers & Distributors 1991 576 100.00
95387 Glossary of Pan Indian Terms Astronomy Commission for Scientific and Technical Terminology 1985 45 20.00
95388 Concise Encyclopedia of Astronomy Paul Muller Collins London 1968 281 25.00
95389 Dictionary of Accounting Naveen Chand Jain A.I.T.B.S. Publishers, India 2009 405 150.00
95390 Dictionary of Computing S.M.H. Collin Universal Book Stall 1990 236 40.00
95391 Beginners Radio Dictionary Radio Publication, New York 32 2.00
95392 Pocket Dictionary Peter Dyson BPB Publications, New Delhi 1994 577 66.00
95393 Computer Dictionary Ian Simmons BPB Publications, New Delhi 1991 216 36.00
95394 Computer Internet & Multimedia Dictionary Surendra Verma Universities Press 1999 227 100.00
95395 Dictionary of Education John Bellingham Academic (India) Publishers, New Delhi 2002 341 99.00
95396 Dictionary of Education R.P. Taneja Anmol Publications, New Delhi 1995 297 60.00
95397 A Dictionary of Inventions A.N. Kapoor, V.P. Gupta Ambe Books 1995 108 65.00
95398 Dictionary of Printing and Publishing P.H. Collin Universal Book Stall 1994 260 55.00
95399 The Penguin Book of Hindu Names Maneka Gandhi Penguin Books 1993 522 399.00
95400 The Penguin Dictionary for Writers and Editors Bill Bryson Penguin Books 1994 345 65.00
95401 A Grammar of English Words Harold E. Palmer The English Language Book Society 1970 300 10.00
95402 A Dictionary of Art And Artists Peter and Linda Murray Penguin Books 1960 355 10.00
95403 A New Dictionary of Music Arthur Jacobs Penguin Books 1958 416 20.00
95404 A Dictionary of Fashion & Beauty for Indian Women Cora Pal Jaico Publishing House, Delhi 1968 176 4.00
95405 Dictionary of The Earth John Farndon Dorling Kindersley, London 1994 192 200.00
95406 Collins Dictionary of Sociology David Jary & Julia Jary Harper Collins Publishers India 1991 750 500.00
95407 Dictionary of Sociology William P. Scott Goyl Saab Publishers & Distributors 1988 469 45.00
95408 The Penguin Dictionary of Sociology Nicholas Abercrombie Penguin Books 1984 266 50.00
95409 Dictionary of Games Lokesh Thani Sports Publications 1997 100 195.00
95410 Encyclopaedia of Cricket Maurice Golesworthy Rupa & Co., Delhi 1978 222 20.00
95411 Encyclopaedia of Sports And Games R.G. Goel Madhuban Educational Books 1984 667 65.00
95412 The Language of Martial Arts Amy Shapiro A Star Book 1981 112 20.00
95413 Dictionary of Hotels, Tourism And Catering Management P.H. Collin UBS Publishers Distributors Ltd 1995 275 65.00
95414 Hering's Dictionary of Classical And Modern Cookery Walter Bickel Sterling Book House 2002 852 450.00
95415 The Signet Encyclopedia of Wine E. Frank Henriques New American Library 1984 520 25.00
95416 The Dictionary of Palmistry Jagat S. Bright Jaico Publishing House, Delhi 1970 237 20.00
95417 Encyclopaedic Dictionary of Palmistry M. Katakkar Jaico Publishing House, Delhi 1989 230 50.00
95418 A Dictionary of Scientific Communism Progress Publishers, Moscow 1984 288 100.00
95419 A Dictionary of Political Economy M.I. Volkov Progress Publishers, Moscow 1985 397 100.00
95420 Dictionary of History Satish Ganjoo Anmol Publications, New Delhi 1990 289 35.00
95421 Encyclopedia of Modern War Roger Parkinson Granada Publishing, New York 1979 399 25.00
95422 Twentieth Century History Alan Palmer Penguin Books 1979 402 50.00
95423 A Dictionary of Modern History A.W. Palmer The English Language Book Society 1965 362 25.00
95424 History Dictionary Penguin Books 150 10.00
95425 History Dictionary 252 2.00
95426 Glossary of Political Terms Boris Putrin Soviet Land Book Lets 91 1.00
95427 Political Terms A short Guide Novosti Press Agency Publishing House 1982 97 20.00
95428 Political Dictionary N.C. Tandan The Indian Printing Works, Lahore 206 10.00
95429 A Dictionary of Politics Florence Elliott Penguin Books 1957 328 20.00
95430 A Dictionary of Politics Penguin Books 1975 522 25.00
95431 What is What A Concise Dictionary Progress Publishers, Moscow 1988 159 10.00
95432 The Penguin Dictionary of Economics G. Bannock Penguin Books 1982 463 25.00
95433 The Book of Money Lists Philip Dunn Arrow Books 1985 230 25.00
95434 Bright's Dictionary of Commerce K.L. Seth & D.S. Phull Bright Careers, Delhi 400 20.00
95435 Dictionary of Finance and Investment Terms John Downes Barron's Educational Series, Inc. 1985 495 100.00
95436 A Dictionary of Economics And Commerce J.L. Hanson The English Language Book Society 1974 487 150.00
95437 Dictionary of Management Derek French & Heather Saward Pan Books Ltd, London 1977 447 25.00
95438 Dictionary of Personnel Management A. Ivanovic, P.H. Collin Universal Book Stall 1990 194 25.00
95439 The Icfai Dictionary of Human Resource Management Terms Anupama Dullo Raina The Icfai University Press 2008 343 250.00
95440 Dictionary of Banking and Finance P.H. Collin Universal Book Stall 1992 260 45.00
95441 The Stock Market Dictionary Praveen N. Shroff Vision Books, New Delhi 1992 152 65.00
95442 Political Dictionary of The Middle East in the 20th Century Yaacov Shimoni and Evyatar Levine The New York Times Book Company 1974 510 150.00
95443 The McGraw Hill Encyclopedia of Science and Technology Marvin Yelles McGraw Hill Book Company 33 20.00
95444 The Condensed Chemical Dictionary Gessner G. Hawley Galgotia Booksource, New Delhi 1984 1135 250.00
95445 Bioscientific Terminology Words From Latin and Greek Stems Donald M. Ayers The University of Arizona Press 1981 325 100.00
95446 Basic Study Material Time Institute 60 10.00
95447 Essential Vocabulary E.K. Thakur National School of Banking 1988 193 40.00
95448 The Origin of Medical Terms Henry Alan Skinner The Williams & Wilkins Company 1961 438 100.00
95449 Stedman's Medical Dictionary S. Chand & Company, New Delhi 1989 1678 450.00
95450 Black's Medical Dictionary William A.R. Thomson Adam & Charles Black, London 1958 1012 100.00
95451 Black's Veterinary Dictionary William C. Miller Adam & Charles Black, London 1959 1056 100.00
95452 Black's Veterinary Dictionary Geoffrey P. West Mrcvs English Language Book Society 1979 906 250.00
95453 Taber's Cyclopedic Medical Dictionary Clarence Wilbur Taber The Kothari Book Depot, Bombay 1965 800 200.00
95454 Taber's Cyclopedic Medical Dictionary Clarence Wilbur Taber Jaypee Brothers, New Delhi 1993 2590 100.00
95455 Medical Dictionary Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 868 100.00
95456 Pocket Medical Dictionary Nancy Roper Churchill Livingstone, New York 1994 380 100.00
95457 Pocket Medical Dictionary Nancy Roper Churchill Livingstone, New York 1981 392 100.00
95458 Medical Dictionary L.M. Harrison CBS Publishers & Distributors, New Delhi 2003 455 250.00
95459 Webster's Medical Dictionary CBS Publishers & Distributors, New Delhi 1985 255 20.00
95460 Webster's Pocket Medical & First Aid Dictionary of The English Language DJF International 1997 318 100.00
95461 Dorland's Pocket Medical Dictionary Harcourt India Private Limited 2001 931 100.00
95462 Medical Dictionary Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1959 600 100.00
95463 The Bantam Medical Dictionary Bantam Books 1996 488 250.00
95464 The Oxford Duden Pictorial English Dictionary Oxford University Press 1986 213 100.00
95465 The Home Encyclopedia Spring Books, London 287 25.00
95466 Hints N Helps Household Dictionary PSI & Associates, inc 1988 413 100.00
95467 Enquire Inside for Everything you want to know in your domestic, W. Foulsham & Co., Ltd 252 10.00
95468 The Concise Home Medical Guide Volume 3 Corgi Books 1974 1394 100.00
95469 The Encyclopedia of Natural Health Volume 1 Max Warmbrand Corgi Books 1969 318 20.00
95470 The Encyclopedia of Natural Health Volume 2 Max Warmbrand Corgi Books 1969 263 20.00
95471 The Household Encyclopedia N.H. and S.K. Mager Pocket Books, New York 1967 628 100.00
95472 Guide to Good Housekeeping 627 10.00
95473 Medical Dictionary and Health Guide F.A. Edwards and A.W. Durtham A Four Square Books 1964 231 25.00
95474 The Family Medical Encyclopedia Justus J. Schifferes Pocket Books, New York 1964 614 20.00
95475 The Home Doctor David Delvin MFU Publications 1972 256 50.00
95476 The New American Medical Dictionary and Health Manual Robert E. Rothenberg The New American Library 1968 496 30.00
95477 Dictionary of Pharmacy Mohammed Ali Tara Publishers, Delhi 2008 464 200.00
95478 The Family Dictionary of Symptoms A. Ward Gardner Paperback Division of W.H. Allen & Co. ltd 1978 253 5.00
95479 Pragati Pharmacy Dictionary Surekha Yarnalkar Pragati Prakashan 198 50.00
95480 Pragati Pharmacy Dictionary Surekha Yarnalkar Pragati Prakashan 198 50.00
95481 Pharmaceutical Dictionary & Reference for Prescription Drugs David Mason Playboy Paperbacks 1981 253 20.00
95482 A Dictionary of Domestic Medicine John H. Clarke Pratap Homoeo Pharmacy 363 15.00
95483 Cough And Expectoration Geo.H. Clark Roy Publishing House, Calcutta 1962 238 25.00
95484 Practical Dictionary of Diabetes 1981 126 15.00
95485 Jaypee's Dental Dictionary UN Panda Jaypee Brothers, New Delhi 2000 731 125.00
95486 Bailliere's Midwives Dictionary Denise Tiran 2001 353 25.00
95487 Bailliere's Nurses Dictionary Pamela M. Jefferies The English Language Book Society 1979 480 50.00
95488 Pocket Nurses' Dictionary L.C. Gupta Aitbs Publishers & Distributors 2005 625 99.00
95489 Medical Dictionary Ottenheimer Publishers, Inc. 1963 192 2.50
95490 Pocket Medical Dictionary Nancy Roper The English Language Book Society 1974 591 10.00
95491 The International Standard Bible Encyclopaedia 3538 1,000.00
95492 A Comprehensive Dictionary of the Original Greek Words with their Precise Meanings for English Readers W.E. Vine Mac Donald Publishing Company 1374 500.00
95493 A Dictionary of Christian Antiquities 894 100.00
95494 A Dictionary of Christian Antiquities 1116 100.00
95495 A Catholic Dictionary Donald Attwater The Macmillan Company of India Limited 1941 576 100.00
95496 The Conrordia Cyclopedia L. Fuerbringer St. Louis, Mo. 1927 848 100.00
95497 A Practical Catholic Dictionary Jessie Corrigan Pegis 253 20.00
95498 A New Type of Biblical Dictionary / Harper's Bible Dictionary Paul Prakasa Rao / Achtemeier 1994 242 30.00
95499 The Bible Reader's Encyclopaedia and Concordance Rev. W.M. Clow Collins Clear Type Press 416 25.00
95500 A Smaller Classical Dictionary William Smith John Murray 1874 464 1.00
95501 A Smaller Classical Dictionary E.H. Blakeney J.M. Dent & Sons Ltd, London 1927 644 2.00
95502 Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar And Dictionary Vol. 1 Franklin Edgerton Motilal Banarasidas, Delhi 1985 239 200.00
95503 Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar And Dictionary Vol. 2 Franklin Edgerton Motilal Banarasidas, Delhi 1985 627 200.00
95504 A Dictionary of Buddhism Trevor Ling K.P. Bagchi & Company, New Delhi 1981 202 120.00
95505 Buddhist Dictionary Nyanatiloka, Nyanaponika Singapore Buddhist Meditation Centre, Singapore 1991 218 100.00
95506 The A to Z of Jainism Kristi L. Wiley Vision Books, New Delhi 2006 286 190.00
95507 Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy Routledge, London 2000 1030 600.00
95508 A Dictionary of Philosophy M. Rosenthal and P. Yudin Progress Publishers, Moscow 1967 494 55.00
95509 Dictionary of Philosophy I. Frolov Progress Publishers, Moscow 1984 464 100.00
95510 A Dictionary for Believers and Nonbelievers Progress Publishers, Moscow 1989 622 100.00
95511 The Wordsworth Dictionary of Belief & Religions Rosemary Goring Wordsworth Reference 1995 587 175.00
95512 The Fontana Biographical Companion to Modern Thought Alan Bullock Fontana Paperbacks 1983 867 100.00
95513 Dictionary of American Philosophy St. Elmo Nauman Philosophical Library, New York 1973 273 100.00
95514 The Dictionary of Philosophy Dagobert D. Runes Jaico Publishing House, Delhi 1957 342 5.00
95515 A Dictionary of Advaita Vedanta Swami Harshananda Ramakrishna Math, Bangalore 1990 100 20.00
95516 Campbell's Psychiatric Dictionary Robert Jean Campbell Oxford University Press 2004 700 500.00
95517 Encyclopedia of Psychology Philip Lawrence Harriman Philosophical Library, New York 1946 610 100.00
95518 A Student's Dictionary of Psychology Peter Stratton Universal Book Stall 1991 216 55.00
95519 A Dictionary of Mind and Spirit Donald Watson Rupa & Co., Delhi 1991 406 95.00
95520 Dictionary of Psychology John Atkinson Goyl Saab Publishers & Distributors 1988 499 50.00
95521 A Concise Psychological Dictionary A.V. Petrovsky, M.G. Yaroshevsky Progress Publishers, Moscow 1985 358 100.00
95522 Dictionary of Psychology J.P. Chaplin A Laurel Book 1985 499 40.00
95523 A Dictionary of Psychology James Drever The English Language Book Society 1968 320 10.00
95524 A Dictionary of Psychology James Drever The English Language Book Society 1952 315 20.00
95525 Freud Dictionary of Psychoanalysis Nandor Fodor A Fawcett Premier Book 176 15.00
95526 The Dreamer's Dictionary Stearn Robinson and Tom Corbett Treasure Press 1991 256 100.00
95527 Dictionary of Dreams T.K. Dutt National Book Stall, New Delhi 1961 156 10.00
95528 The Great Dream Book Madam Carlotta De Barsy A Universal Publication, Delhi 1963 148 2.00
95529 Zolar's Dream Book Lancer Books, Inc 1962 160 5.00
95530 Lucky Dream Dictionary 96 103.00
95531 How to Interpret Your Dream 1979 47 15.00
95532 The Dreamer's Dictionary Lady Stearn Robinson Warner Paperback Library 1975 382 2.50
95533 Sanskrit English Dictionary Sir Monier Monier Williams Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd 1999 1333 1,000.00
95534 Dictionary Sanskrit English 656 100.00
95535 The Student's English Sanskrit Dictionary Vaman Shivram Apte Nag Publishers, Delhi 2006 501 87.00
95536 The Concise Sanskrit English Dictionary Vasudeo Govind Apte Motilal Banarasidas Publishers, Delhi 1996 366 130.00
95537 English Samskrit Dictionary संस्कृत भारती, दिल्ली 1998 73 15.00
95538 Sanskrit English Dictionary Volume 1 79 20.00
95539 The New Millennium Pronouncing Anglo Assamese Dictionary Hiren Gohain Banalata, Guwahati 2008 1011 330.00
95540 Samsad English Bengali Dictionary Sailendra Biswas Sahitya Samsad, Calcutta 1981 1350 100.00
95541 Samsad Bengali English Dictionary Sailendra Biswas Sahitya Samsad, Calcutta 1982 973 100.00
95542 The Student's Dictionary Benimadhav Ganguli Keshavlal Auddy & Nilmony Auddy 1920 902 20.00
95543 The Students Modern Dictionary 508 10.00
95544 Standard Illustrated Dictionary of The English Language 600 10.00
95545 Hindi English Dictionary B.M. Krishnaswamy Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras 1974 511 15.00
95546 Bhargava's Standard Illustrated Dictionary of the Hindi Language R.C. Pathak Bhargava Books Depot, Varanasi 1967 1275 100.00
95547 Hindi English Dictionary 1038 100.00
95548 Diamond Hindi English Dictionary गिरिराजशारण अग्रवाल डायमण्ड पाकेट बुक्स 2000 420 150.00
95549 ఉర్దూ కన్నడ నిఘంటువు Urdhu Kannada Dictionary Karnataka Akademi, Bangalore 1106 100.00
95550 Friends English To Manipuri Dictionary Shitaljit R.K. Dusari Gopal Singh 1986 1083 150.00
95551 Friends' Pocket English to Manipuri Dictionary Shitaljit R.K. Dusari Gopal Singh 2009 513 125.00
95552 Pocket English To Manipuri Dictionary Shitaljit R.K. Dusari Gopal Singh 1998 513 150.00
95553 Assissi Concise English Malayalam Dictionary V. Ramalingom Iyer Assissi Printing & Publishing House 1984 148 7.50
95554 Assissi Malayalam English Dictionary Mekkolla Parameswaran Pillai Assissi Printing & Publishing House 1986 752 50.00
95555 English English Malayalam Dictionary N. Moosakutty H & C Publishing House, Thrissur 2004 253 35.00
95556 Marathi English Dictionary Madhav K. Deshpande Suvichar Prakashan Mandal, Pune 1997 634 100.00
95557 English English Tamil Dictionary Sura's Sura College of Competition, Kolkata 2002 569 50.00
95558 English Tamli Dictionary 1968 671 50.00
95559 The Modern Concise Dictionary English Urdu Ram Narain Lal Publisher And Bookseller 1930 1036 100.00
95560 Urdu English Dictionary 1286 120.00
95561 A Pali Glossary Pali Reader and of the Dhammapada Dines Andersen Award Publishing House, New Delhi 1979 288 100.00
95562 Concise Pali English Dictionary A.P. Buddhadatta Mahathera Motilal Banarsidass Publishers Private Limited 2007 294 250.00
95563 Russian English Dictionary O.S. Akhmanova, Z.S. Vigodskaya Soviet Encyclopedia Publishing House, Moscow 1965 766 100.00
95564 Russian English Dictionary O.S. Akhmanova, Z.S. Vigodskaya Russian Language Publishing, Moscow 1981 766 150.00
95565 The Soviet Encyclopedia of Space Flight G.V. Petrovich Mir Publishers, Moscow 1969 619 50.00
95566 Ahtao Pyccknn Caobapl 1964 988 60.00
95567 Russian English Dictionary A.M. Taube, I.W. Litvinova Soviet Encyclopedia Publishing House, Moscow 1970 1052 50.00
95568 English Russian Dictionary O.S. Akhmanova, Elizabeth A.M. Wilson Russky Yazyk, Moscow 1985 569 250.00
95569 New English Russian and Russian English Dictionary M.A. Obrien Dover Publications, New York 1944 366 20.00
95570 Russian English English Russian Dictionary Two Volumes E. Wedel, A.S. Romanov Washington Square Press Inc. New York 1964 505 10.00
95571 Webster's German & English Dictionary John C. Traupman Castle Books 1981 376 100.00
95572 The University German English English German Dictionary University Books, England 1981 255 25.00
95573 Worterbuch Der Industriellen Technik Richard Ernst 1964 669 50.00
95574 Worterbuch Der Datentechnik Data Systems Dictionary Karl Heinz Brinkmann and Rudolf Schmidt Oscar Brandstetter Verlag Kg 1974 298 100.00
95575 Deutsch als Fremdsprache I A Neubearbeitung Glossar Deutsch English Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1983 62 30.00
95576 Langensabeidt's German English German Dictionary E. Klatt and G. Golze Washington Square Press Inc. New York 1967 526 25.00
95577 The Concise Oxford French Dictionary Abel Chevalley and Marguerite Chevalley Oxford At the Clarendon Press 1947 895 100.00
95578 Larousse's French English French Dictionary Marguerite Marie Dubois Pocket Books, New York 1976 565 75.00
95579 Ward, Lock's New French and English Dictionary A. Douglas Ward, Lock & Co., Limited 600 20.00
95580 French English French Dictionary Marguerite Marie Dubois Washington Square Press Inc. New York 1967 260 10.00
95581 Cassell's New Compact French English English French Dictionary J.H. Douglas, Denis Girard Dell Publishing Co., Inc. 1980 658 25.00
95582 Putnam's Contemporary French Dictionary 500 20.00
95583 Larousse Pocket Spanish English Spanish Dictionary Larousse Pocket Books 1994 394 100.00
95584 Vest Pocket Spanish Susana Redondo Institute for Language Study 1958 128 10.00
95585 The University of Chicago Spanish English Spanish Dictionary Carlos Castillo and Otto F. Bond Pocket Books, New York 1987 475 25.00
95586 The American Heritage Larousse Spanish Dictionary Berkley Books, New York 1987 616 100.00
95587 Random House Essential Spanish Dictionary Donald F. Sola Ballantine Books, New york 1996 221 20.00
95588 Mondadori's Pocket Italian English Italian Dictionary Alberto Tedeschi & Carlo Rossi Fantonetti Pocket Books, New York 1961 568 55.00
95589 Mondadori's Pocket Italian English Italian Dictionary Alberto Tedeschi & Carlo Rossi Fantonetti Pocket Books, New York 576 55.00
95590 Esperanto English Dictionary A. Motteau Hachette And Company 1907 167 1.00
95591 English Esperanto Dictionary J.C. O'Connor and C.F. Hayes Review of Reviews Office, London 1907 200 2.20
95592 A Beginner's Compact Dictionary of Esperanto Potturu V. Ranganayakulu Federacio Esperanto De Barato 2007 198 100.00
95593 Latin & English Dictionary John C. Traupman Bantam Books 1995 664 100.00
95594 Latin English Dictionary 413 20.00
95595 Italian Phrase Book Pietro Giorgetti and Jill Norman Claremont Books 1979 240 20.00
95596 English Norwegian English Dictionary Berlitz 1985 320 15.00
95597 Wielka Brytania Informacja Turystyczna Rozmowki Polsko Angielskie Mini Slownik Oficyan Wydawnicza 1990 160 20.00
95598 Analytic Dictionary of Chinese And Sino Japanese Bernhard Karlgren Dover Publications, New York 1974 436 100.00
95599 Being A Sanskrit Chinese Dictionary Ernest J. Eitel Cosmo Publications, New Delhi 1981 228 100.00
95600 The World Standard English Chinese Dictionary The World Book Co., Ltd. 1739 20.00
95601 Sanseido's Daily Concise English Japanese Dictionary 1979 600 100.00
95602 The New Up to Date English Japanese Conversation Dictionary Oreste Vaccari Vaccari's Language Institute 1964 386 20.00
95603 Simplified Swahili P.M. Wilson East African Literature Bureau, Nairobi 1975 561 100.00
95604 Kamus na Turanci da Hausa English Hausa Illustrated Dictionary Neil Skinner The Northern Nigerian Publishing Company Ltd1982 1982 216 100.00
95605 Who's Who on The Stage Walter Browne & F.A. Austin, Editors & Publishers 1906 232 100.00
95606 पुस्तकालय विज्ञान केशा ... बिहार राष्ट्रभाषा परिषथ्, पटना ... 256 100.00
95607 Dictionary of Literary Terms Harry Shaw McGraw Hill Book Company 1972 402 100.00
95608 A.L.A. Glossary of Library Terms Elizabeth H. Thompson American Library Assocication 1963 159 50.00
95609 Ranganathan Dictionary V. Venkatappaiah and P.S.G. Kumar B.R. Publishing Corporation, Delhi 1993 114 50.00
95610 Dictionary of Library and Information Science Pandey S.K. Sharma Ess Ess Publications, New Delhi 1986 123 75.00
95611 A Dictionary of Library And Information Science Quotations L.S. Ramaiah Aditya Prakashan, New Delhi 1993 394 100.00
95612 Dictionary of Library Science R.N. Chopra Anmol Publications, New Delhi 1990 375 75.00
95613 Legal Dictionary R.K. Agrawal Pioneer Printers, Agra 2000 350 200.00
95614 Law Dictionary P.H. Collin Universal Book Stall, New Delhi 1993 258 55.00
95615 Concise Law Dictionary P. Ramanatha Aiyar The Publishers Editorial Board 1999 904 250.00
95616 The Law Studenti's Manual Containing A Collection of the principal legal maxims, terms phrases Higginbotham And Co., Madras 1897 194 1.00
95617 A Concise Dictionary of Law Oxford University Press 1988 394 100.00
95618 The Quickway Crossword Dictionary Henry W. Hill and Rowland G.P. Hill Penguin Books 1998 646 220.00
95619 Commonsense Crossword Dictionary 367 25.00
95620 Merriam Webster's Crossword Puzzle Dictionary Merriam Webster, Incorporated Publishers 2005 1387 100.00
95621 New American Crossword Puzzle Dictionary Albert and Loy Morehead Penguin Books 1986 645 100.00
95622 Comprehensive Phrase Book in Pitman Shorthand A.M. Sajnani Krishna Prakashan, New Delhi 1993 96 25.00
95623 The Pitman Dictionary of English and Shorthand Sir Isaac Pitman Wheeler Publishing 1978 600 100.00
95624 Pitman's English and Shorthand Dictionary Arthur Reynolds Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd 822 120.00
95625 Pitman's Shorthand Dictionary Sir Isaac Pitman Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd 335 25.00
95626 Pitman Shorthand Instructor and Key Sir Isaac Pitman A.H. Wheeler & Co., Private Limited 1975 231 25.00
95627 Pitman's Reporter's Phrase Book K.S. Aiyar Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd 78 20.00
95628 Pitman Shorthand Instructor and Key Sir Isaac Pitman A.H. Wheeler & Co., Private Limited 137 10.00
95629 తెలుగు సంక్షిప్తలిపి బోధిని కీలకము Telugu Shorthand Instructor & Key N. Venugopal Naidu The Government of Andhra Pradesh 1981 258 20.00
95630 Pitman Pocket Shorthand Dictionary Sir Isaac Pitman A.H. Wheeler & Co., Private Limited 1986 221 2.00
95631 Pitman Pocket Shorthand Dictionary Sir Isaac Pitman Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd 221 2.00
95632 The Little Giant Encyclopedia Goodwill Publishing House 511 70.00
95633 The Pocket Encyclopedia 1997 384 25.00
95634 The Hamlyn Pocket English Dictionary Hamlyn, London 1977 310 20.00
95635 The Little Oxford Dictionary of Current English George Ostler Oxford University Press 1982 756 20.00
95636 Webster's Dictionary Orient Paperbacks 285 16.00
95637 English Dictionary Pustak Mahal, Delhi 1995 258 20.00
95638 English English Dictionary Gowtam Publishers, Vijayawada 106 12.00
95639 Blackie's Small School Dictionary .. 376 10.00
95640 The Little Oxford Dictionary of Current English Jessie Coulson Oxford At the Clarendon Press 1969 684 25.00
95641 The First or Mother's Dictionary 305 2.00
95642 English Dictionary Rupa & Co., Delhi 1981 624 10.00
95643 New Gem Dictionary Ernest Weekley Collins, London 1962 626 1.00
95644 Bloomsbury Keys Thesaurus Panther Publishers 1997 600 50.00
95645 Synonyms & Antonyms Dictionary 256 2.00
95646 Quick Reference Dictionary David B. Guralnik William Collins Publishers, Inc. 1972 313 5.00
95647 English English Dictionary Kalra Publications Pvt Ltd 435 2.00
95648 English Dictionary 159 1.00
95649 Concise Dictionary of The English English 1972 878 2.00
95650 Ajanta Standari Dictionary Hindi Telugu Three Authors Ajanta Prakashan, Delhi 448 6.00
95651 Science Dictionary Mrs. Anjana Kalra Publications Pvt Ltd 343 30.00
95652 Ajanta Standard Dictionary English Hindi Three Authors Ajanta Prakashan, Delhi 432 2.50
95653 Handy Dictionary English Telugu B. Samba Siva Rao Mahalakshmi Publications, Vijayawada 1993 158 7.50
95654 Gem Pocket Twentieth Century Dictionary M. Raza Ul Haq Badakhshani Educational Publishing House 1983 476 10.00
95655 English Urdu Dictionary 640 10.00
95656 Russian English Dictionary 364 2.00
95657 Collins Russian Gem Dictionary Waldemar Schapiro Collins, London 1975 768 2.00
95658 Collins Gem German Dictionary Harper Collins Publishers 1999 624 10.00
95659 English Dictionary 954 10.00
95660 English Dictionary 800 2.00
95661 The New Dictionary of Thoughts Tryon Edwards Universal Text Books Limited, London 734 10.00
95662 The New Dictionary of Thoughts Tryon Edwards Standard Book Company 1961 794 100.00
95663 The New Dictionary of Thoughts Tryon Edwards Standard Book Company, New York 1955 746 100.00
95664 English English Dictionary 1108 50.00
95665 The International Dictionary of Thoughts John P. Bradley, Leo F. Daniels, Thomas C. Jones J.G. Ferguson Publishing Company, Chicago 1969 786 60.00
95666 2500 Anecdotes For All Occasions Edmund Fuller Avenel Books, New York 1980 489 100.00
95667 Advanced Banter John Lloyd and John Mitchinson Faber and Faber Ltd 2008 428 499.00
95668 The Inspirer KVSG Murali Krishna Environmental Protection Society, Kakinada 2006 483 200.00
95669 Handbook of 20th Century Quotations Frank S. Pepper Sphere Study Aids 1984 374 55.00
95670 Great Thoughts on Character & Culture And Manners & Etiquette N.B. Sen New Book Society of India, New Delhi 1996 80 120.00
95671 Quotations Kandukuri Mithra Children's Welfare Association 22 10.00
95672 365 Days Love, Friendship, Marriage, Music Quotations సరస్వతి పబ్లికేషన్, విజయవాడ 2007 72 22.00
95673 Dictionary of Selected Quotations Mekala Madan Mohan Rao Navaratna Book House, Viajayawada 2008 160 50.00
95674 Motivation.com Peddi Sambasiva Rao, P. Hari Padma Rani Sri Maha Praja Books, Guntur 2008 192 30.00
95675 Inspiring Quotations Peddi Sambasiva Rao Veda Publications, Bangalore 152 35.00
95676 Thus Spoke Elders Mittapalli Ramanatham M. Ramanatham 2004 20 2.00
95677 Who Said What When Blooms Bury 1992 437 85.00
95678 Immortal Quotations and Proverbs P.D. Sharma Navneet Publications (India) Limited 144 20.00
95679 3000 Quotations Sam Phillips Goodwill Publishing House 182 60.00
95680 Quotable Quotes RDI Print And Publishing Pvt Ltd 1991 32 2.50
95681 A Dictionary of Famous Quotations Robin Hyman Pan Books Ltd, London 1973 68 60.00
95682 The Great Quotations George Seldes Pocket Books, New York 1968 1086 55.00
95683 The Pocket Book of Quotations Henry Davidoff Pocket Books, New York 480 5.00
95684 Best Quotations for All Occasions Lewis C. Henry Fawcett Premier, New York 272 10.00
95685 Good Thoughts Selected from A Thought For Today The Times of India Press 1949 260 5.00
95686 Handbook of Quotations Arthur T. Morgan Goyl Saab Publishers & Distributors 1993 487 90.00
95687 Quotations for All Occasions Rao School & College Book Depot, Gadag 112 10.00
95688 The Pocket Book of Quotations Henry Davidoff Pocket Books, New York 1942 480 25.00
95689 Quotations S.K. Puri Sahni Publications, Delhi 1990 253 20.00
95690 Speaker's Desk Book Jacob M. Braude Jaico Publishing House, Delhi 1966 426 6.50
95691 Best Quotations for All Occasions Lewis C. Henry Fawcett Publications, Inc. 1970 272 20.00
95692 3000 Quotations C. Anand A New Light Publication 1973 22 20.00
95693 A Treasury of Wisdom and Inspiration David St. Leger The New American Library 1954 240 25.00
95694 Select Quotations John Moses Indian National Publishing Co., New Delh 171 20.00
95695 Quote Unquote Nigel Rees Unwin Paperbacks, London 1982 160 25.00
95696 Familiar Quotations John Bartlett Perma Books, New York 1960 498 15.00
95697 A Dictionary of Legal Quotations Simon James and Chantal Stebbings Universal Book Traders 1994 290 140.00
95698 Glorious Thoughts on Education N.B. Sen New Book Society of India, New Delhi 1970 399 30.00
95699 The Book of Football Quotations Phil Shaw Ebury Publishing 2008 566 199.00
95700 Sir M. Visvesvaraya's Words of Wisdom Sir M. Visvesvaraya Memorial Foundation 83 60.00
95701 A Cook's Alphabet of Quotations Maria Polushkin Robbins The Ecco Press, New Jersey 1991 254 100.00
95702 Compiled Slogans on The Ocean Unesco Literacy Resource Centre, Bangalore 1998 102 25.00
95703 World's Humorous Quotations for All Occasions B.S. Sekhar Jeet Publications, Bombay 208 30.00
95704 Begin The Day With God Daily Inspirational Readings J.P. Vaswani Sadhu Vaswani Mission 1999 183 75.00
95705 Management Quotes R.S. Shukla Global Business Press 1998 177 50.00
95706 Love the most brilliant love story ever written through quotable quotes Marjorie Saunders A Sterling Paperbacks, New Delhi 1976 166 5.00
95707 Quotations in History Alan and Veronica Palmer Rupa & Co., Delhi 1977 354 25.00
95708 The Great Treasure House Latha Ramakrishnan New Century Book House (P) Ltd 2010 60 35.00
95709 Stories for Inspiration Swami Shantananda Puri Parvathamma C.P. Subbaraju Setty Charitable Trust 2008 121 100.00
95710 Some Gems From The Ocean of Sanskrit D. Arkasomayaji T.T.D., Tirupati 1989 132 10.00
95711 Avvaiyyar Y. Vittal Rao Gayatri Publications, Guntur 1986 24 6.00
95712 Gems of Wisdom Satyavathi Satyam Prasanthi Publications 1984 36 5.00
95713 Eknathji Writes Part II Kendra Workers Vivekananda Kendra Prakashan Trust 1995 150 40.00
95714 Gems of Truth Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur, India 1995 203 7.00
95715 Bharat Ko Jano M.P. Gupta Bharat Vikas Parishad Prakasham 2012 224 25.00
95716 The Heritage Book 1991 Edna McCann Collier Macmillan Canada Inc. 1990 200 25.00
95717 Thus Spake Great Lives Acharya S.S.C. Institute Press 146 5.00
95718 Pearls of Wisdom 3 Alla Gopi Reddy 1995 11 1.00
95719 Spiritual Sparks A. Raghava Rao Sri Vasudeva Bhakta Sangham, Guntur 1988 100 10.00
95720 Sanskrit Subhashitas in English Verse Veluri Subba Rao Veluri Subba Rao, Waltair 1972 92 5.50
95721 Orient Book of Quotations Meera Malhotra Orient Paperbacks 1986 232 25.00
95722 Wisdom of The Ancients T. Lobsang Rampa Corgi Books 1965 158 5.00
95723 Dhammapada Vimalaksha 1965 94 20.00
95724 Dictionary of Indian Quotations Jagat Singh Parichay Overseas 275 75.00
95725 Bright's Dictionary of Indian Quotations J.S. Bright Bright Institute 240 20.00
95726 Words of Wisdom Ramakrishna Math, Hyderabad 20 2.00
95727 Orient Book of Quotations Meera Malhotra Orient Paperbacks 175 25.00
95728 Something To Think of J. Maurus Better Yourself Books 1974 157 20.00
95729 A Book of Indian Quotations Better Yourself Books 1974 235 25.00
95730 Some Thoughts To Think Chinmaya 54 2.50
95731 Secrets of Life Donald Walters UBS Publishers Distributors Ltd 1996 197 85.00
95732 Seekers of Truth (??) 182 10.00
95733 Plums And Prunes 209 10.00
95734 Global Quotations P.R. Rao Vishalaandhra Publishing House, Hyderabad 1998 62 12.00
95735 Auspices Pinaki Educational Services 20 10.00
95736 Parables of Wisdom B.R. Rajam Iyer Pastime Pleasure Books 1967 103 1.00
95737 Something To Think of J. Maurus Better Yourself Books 1978 157 2.50
95738 Collins Gem Dictionary of Quotations Collins, London 1961 608 10.00
95739 Tiruvalluvar The Kural P.S. Sundaram Penguin Books 1990 168 65.00
95740 ఏఱిన ముత్యాలు టి.వి.కె. సోమయాజులు శ్రీకృష్ణదేవరాయ రసజ్ఞ సమాఖ్య, బెంగళూరు 2016 232 100.00
95741 యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రచనల్లోంచి ఏరికూర్చిన సుభాషిత సంపుటం మంచుపూల వర్షం ... నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 94 40.00
95742 రామ మోహనుక్తి రమ్యసూక్తి ... ... ... 64 25.00
95743 సూక్తులు గోపరాజు విశ్వధర్మ పరిషత్, సాహిత్య విభాగం 2015 24 5.00
95744 ప్రముఖుల సూక్తులు పాతూరి కోటేశ్వరరావు ... 200 40 20.00
95745 100 జాతీయాలు కందుకూరి రాము కందుకూరి పబ్లికేషన్స్ 2013 49 25.00
95746 జాగృతి మెహెర్ శ్రీ బాల గోపాల భాస్కరరాజు వాడ్రేవు దుర్గాకుమారి 2011 112 55.00
95747 విద్యార్థి విజయమార్గం జాగర్లమూడి వెంకట రమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 48 10.00
95748 కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రము నెల్లూరి సత్యనారాయణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 151 25.00
95749 మన్నవ గిరిధరరావు మన్నవ గిరిధరరావు ... ... 160 10.00
95750 సుభాషితాంజలి ... ... ... 24 2.00
95751 దివ్యజ్ఞాన దీపికలు వట్టికూటి గోపాలరావు వట్టికూటి గోపాలరావు, లగడపాడు 2013 48 10.00
95752 కాంతిపుంజములు పున్నావఝ్ఝల వేంకటేశ్వరరావు ... 2010 75 25.00
95753 సుభాషితరత్నమాల నిర్వికల్పానందగిరి స్వామి ధర్మ పరిరక్షణ పరిషత్, గుంటూరు 2006 96 25.00
95754 పనికొచ్చే పాఠాలు జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 2007 91 25.00
95755 శ్రీ ఆదినారాయణ అనుభవ వచనములు పర్వతిన ఆదినారాయణ చౌదరి ... 1971 67 1.50
95756 మావోసూక్తులు చండ్ర పుల్లారెడ్డి, బొమ్మా రెడ్డి సోషలిస్టు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 266 4.00
95757 మావోసూక్తులు ... సోషలిస్టు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1974 242 3.00
95758 కాంతిరేఖలు మొదటి భాగము మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1998 108 20.00
95759 కాంతిరేఖలు మొదటి భాగము మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1985 127 10.00
95760 విజ్ఞాన దీపాలు వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1985 40 4.00
95761 బ్యూటిఫుల్ ఇడియమ్స్ Beautiful Idioms S. Lakshmi Narayan, D. Nageswara Rao D. Bose & Bros Publishers, Hyderabad 1989 64 5.00
95762 ఆధ్యాత్మిక ఆణిముత్యాలు శ్రీరామ్ ... 2002 235 25.00
95763 ఆధ్యాత్మిక దైనందిని ... Yogada Satsanga Society of India 2003 300 20.00
95764 सुभाषित नीवी ... ... 1995 30 20.00
95765 सूक्तीसुधाकर ... Gita Press, Gorakhpur, India 266 20.00
95766 India A Reference Annual 1980 Research, Reference and Training Division Publications Division, Government of India 1980 580 36.00
95767 India A Reference Annual 2001 Research, Reference and Training Division Publications Division, Government of India 2001 873 240.00
95768 India A Reference Annual 2003 Research, Reference and Training Division Publications Division, Government of India 2003 938 240.00
95769 India A Reference Annual 2008 Research, Reference and Training Division Publications Division, Government of India 2008 1179 300.00
95770 India A Reference Annual 2011 Research, Reference and Training Division Publications Division, Government of India 2011 1233 345.00
95771 The Times Yearbook of World Affairs 1978 Sir David Hunt Times Books 1979 320 100.00
95772 The 1980 Dow Jones Irwin Business Almanac Sumner N. Levine Dow Jones Irwin 1980 680 199.00
95773 Information Please Almanac Atlas & Yearbook 1991 Houghton Mifflin Company Boston 1991 992 150.00
95774 The New York Times 2003 Almanac John W. Wright Penguin Books 2002 998 295.00
95775 The Time Almanac 2000 Borgna Brunner Information Please 1999 1039 500.00
95776 The Time Almanac 2002 Borgna Brunner Information Please 2001 1039 500.00
95777 Pocket World In Figures The Economist in Association 2000 232 100.00
95778 The Ford 1956 Almanac John Strohm Simon And Schuster, New York 1956 208 25.00
95779 Pocket World In Figures The Economist in Association 2005 254 195.00
95780 The Statesman's YearBook 2001 Barry Turner St. Martin's Press 2001 1985 500.00
95781 The Penguin India Reference Yearbook 2007 Derek O'brien Penguin Books 2007 1056 150.00
95782 The Penguin Yearbook 2008 Derek O'brien Penguin Books 2007 816 150.00
95783 Patrika Year Book of Facts & Figures 1987 Andhra Patrika Press, Vijayawada 1987 450 25.00
95784 The Story of A Thousand Years India 1000 to 2000 T.J.S. George Express Publications Ltd 1999 668 100.00
95785 India At 50 T.J.S. George Express Publications Ltd 1997 688 60.00
95786 India Book of the Year 2004 N. Ram The Hindu, New Delhi 2004 400 295.00
95787 India Book of the Year 2003 N. Ravi The Hindu, New Delhi 2003 404 295.00
95788 Vijeta Competitions Current Affairs 2011 Bandla Sai Babu Bandla Publications, Hyderabad 2011 368 100.00
95789 India 2011 Programmes & Policies 2011 240 100.00
95790 Asia 1984 Yearbook Hiro Punwani 1984 304 60.00
95791 Manorama Year Book 1975 Manorama Publishing House, Kottayam 1975 808 15.00
95792 Manorama Year Book 1979 Manorama Publishing House, Kottayam 1979 924 20.00
95793 Manorama Year Book 1981 Manorama Publishing House, Kottayam 1981 781 20.00
95794 Manorama Year Book 1983 Manorama Publishing House, Kottayam 1983 820 20.00
95795 Manorama Year Book 1986 K.M. Mathew Manorama Publishing House, Kottayam 1986 767 25.00
95796 Manorama Year Book 1987 K.M. Mathew Manorama Publishing House, Kottayam 1987 858 25.00
95797 Manorama Year Book 1988 K.M. Mathew Manorama Publishing House, Kottayam 1988 733 30.00
95798 Manorama Year Book 1989 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 1989 648 30.00
95799 Manorama Year Book 1990 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 1990 729 35.00
95800 Manorama Year Book 1990 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 1990 664 35.00
95801 Manorama Year Book 1991 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 1991 800 35.00
95802 Manorama Year Book 1992 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 1992 800 40.00
95803 Manorama Year Book 1993 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 1993 784 40.00
95804 Manorama Year Book 1995 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 1995 815 50.00
95805 Manorama Year Book 1996 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 1996 800 55.00
95806 Manorama Year Book 2000 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 2000 824 75.00
95807 Manorama Year Book 2001 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 2001 824 90.00
95808 Manorama Year Book 2002 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 2002 832 90.00
95809 Manorama Year Book 2003 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 2003 836 95.00
95810 Manorama Year Book 2004 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 2004 846 105.00
95811 Manorama Year Book 2005 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 2005 846 110.00
95812 Manorama Year Book 2006 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 2006 1007 120.00
95813 Manorama Year Book 2012 & 2015 K.M. Mathew Malayala Manorama, Kottayam 2012 1038 170.00
95814 India in 1920 884 15.00
95815 Hindustan Year Book 1942 574 20.00
95816 Hindustan Year Book 1955 S.C. Sarkar M.C. Sarkar & Sons Ltd, Culcutta 1955 768 4.00
95817 Hindustan Year Book 1957 S.C. Sarkar M.C. Sarkar & Sons Ltd, Culcutta 1957 828 5.00
95818 Hindustan Year Book 1962 S.C. Sarkar M.C. Sarkar & Sons Ltd, Culcutta 1962 608 6.00
95819 Hindustan Year Book 1984 S.C. Sarkar M.C. Sarkar & Sons Ltd, Culcutta 1984 600 28.00
95820 Andhra Pradesh Year Book 1984 V. Hanumantha Rao Data News Features, Hyderabad 1984 442 40.00
95821 Andhra Pradesh Year Book 1985 V. Hanumantha Rao Data News Features, Hyderabad 1985 610 40.00
95822 Five Years of Progress The Director of Information And Publicity 1951 160 10.00
95823 Calendar for the Year 1965 349 5.00
95824 Mini Year Book 1995 P.S. Bright Bright Institute 448 30.00
95825 Year Book 1985 S.K. Sachdeva Competition Review Pvt Ltd 1984 927 40.00
95826 Year Book 1987 S.K. Sachdeva Competition Review Pvt Ltd 1987 935 60.00
95827 Year Book 1991 S.K. Sachdeva Competition Review Pvt Ltd 1991 820 40.00
95828 Year Book 1996 S.K. Sachdeva Competition Review Pvt Ltd 1996 826 95.00
95829 Year Book 2000 2000 808 180.00
95830 Chronicle Year Book 2000 Chronicle Books, New Delhi 2000 800 75.00
95831 An Outline of Modern Victor Gollancz Ltd 1934 1103 55.00
95832 Encyclopaedia of G.K. and World Affairs 770 25.00
95833 Encyclopaedia of General Knowledge And World Affairs 1979 S.K. Tuteja Varma Brothers, New Delhi 1979 711 21.00
95834 General Knowledge Digest & General Studies K. Mohan S. Chand & Company, New Delhi 1985 878 48.00
95835 Premier I.A.S. Advanced General Studies S.R.S. Francis Allied Publishers Private Limited 1980 400 20.00
95836 Encyclopaedia of General Knowledge S.S. Bhakri A New Light Publication 1974 808 9.00
95837 General Knowledge Encyclopedia S.K. Sachdeva Competition Review Pvt Ltd 1216 100.00
95838 Unique Quintessence of General Studies S. Sen, K. Kothari, P.S. Chopra, J.K. Chopra Unique Publishers, New Delhi 2000 672 520.00
95839 Tata McGraw Hill's General Studies Manual 2003 Tara Chand Tata McGraw Hill Publishing Company Limited 2003 1830 675.00
95840 Basic Study Material Time Institute 150 20.00
95841 Check Your I.Q. Sudha Publications Pvt Ltd 184 20.00
95842 Why What How Chitra Datta Rupa & Co., Delhi 1992 41 20.00
95843 Bournvita Year Book 1993-94 1994 22 2.00
95844 Modern Interviews A.N. Mathews Malhotra Brothers, Delhi 276 4.00
95845 Questions and Answers from the Book of Knowledge Pocket Books, New York 1967 326 20.00
95846 Essentials of General Knowledge Sarkar And Srivastava Malhotra Brothers, Delhi 1960 192 2.00
95847 General Knowledge Primer Jiya Lal Jain 1993 79 5.50
95848 P.V.B.K'.s General Knowledge P.V.B. Kutumba Rao Golden Publishers, Gudivada 231 6.50
95849 Career's General Knowledge Hand Book P.S. Bright Bright Institute 1984 192 7.50
95850 General Knowledge Current Affairs 1997 Victory Publishers, Vijayawada 1997 96 12.00
95851 General Knowledge 2000 Victory Publishers, Vijayawada 2000 148 25.00
95852 Everyday General Knowledge Archna Publications Pvt Limited 1995 196 25.00
95853 Swastik Students General Knowledge and Current Affairs with latest Who is Who M. Vanidevi Swastik Book Depot., Hyderabad 1993 176 143.00
95854 General Knowledge for Pre Seniors 1994 Jiya Lal Jain 1994 108 6.00
95855 Career's Ever Latest G.K. Vol X P.S. Bright Bright Institute 1994 63 5.00
95856 Test of Reasoning in A Nutshell 92 20.00
95857 General Knowledge & Current Affairs Success Publications, Hyderabad 2005 112 25.00
95858 News Panorama of India & World 1991 31 2.00
95859 Ananda Bhoomi Clat 2016 2016 63 10.00
95860 Pocket Quiz General Knowledge Vol. 2 Dolphin Publications 172 35.00
95861 Pocket Quiz General Knowledge Vol. 5 Dolphin Publications 168 35.00
95862 General Knowledge At A Glance Competition Review Pvt Ltd 1991 300 30.00
95863 General Knowledge Today Competition Review Pvt Ltd 1993 350 60.00
95864 ఆంధ్ర దర్శిని యస్.వి. నరసయ్య విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలాయం, విజయవాడ ... 860 100.00
95865 ఆంధ్ర దర్శిని వై.వి. కృష్ణారావు, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 1196 80.00
95866 ఆంధ్ర దర్శిని వై.వి. కృష్ణారావు, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 1608 200.00
95867 ఆంధ్ర దర్శిని వై.వి. కృష్ణారావు, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 1635 250.00
95868 ఆంధ్ర దర్శిని 1 వై.వి. కృష్ణారావు, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 1144 300.00
95869 ఆంధ్ర దర్శిని 2 వై.వి. కృష్ణారావు, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 891 250.00
95870 ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్షిక దర్శిని 1981 ... డేటా న్యూస్ ఫీచర్స్, హైదరాబాద్ 1981 508 20.00
95871 ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్షిక దర్శిని 1982-83 ... డేటా న్యూస్ ఫీచర్స్, హైదరాబాద్ 1983 561 25.00
95872 ఆంధ్రప్రదేశ్ దర్శిని ... ... ... 499 2.00
95873 ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్షిక దర్శిని 1990 ... డేటా న్యూస్ ఫీచర్స్, హైదరాబాద్ 1990 558 50.00
95874 కాంపిటీషన్ నాలెడ్జ్ Year Book 1994 L. Rathaiah L. Rathaiah Vignan Publishers Ltd 1994 616 90.00
95875 విజయవాడ దర్శిని కె. నరసయ్య, ఎ. శేషగిరిరావు విజయవాడ దర్శిని ప్రచురణ 1992 160 5.00
95876 ఆంధ్రప్రదేశ్ పురపాలక దర్శిని వి. హనుమంతరావు, ఎన్. ఇన్నయ్య డేటా న్యూస్ ఫీచర్స్, హైదరాబాద్ ... 612 55.00
95877 ప్రపంచ దర్శిని 1949 కప్పగంతుల సత్యనారాయణ కథామాల ప్రచురణలు, మదరాసు 1949 479 15.00
95878 ప్రపంచ దర్శిని 1968 కప్పగంతుల సత్యనారాయణ కథామాల ప్రచురణలు, మదరాసు 1968 443 20.00
95879 ప్రపంచ దర్శిని 1975 కప్పగంతుల సత్యనారాయణ కథామాల ప్రచురణలు, మదరాసు 1975 395 20.00
95880 ప్రపంచ దర్శిని ... ... ... 395 20.00
95881 ప్రపంచ దర్శిని 1979 కప్పగంతుల సత్యనారాయణ కథామాల ప్రచురణలు, మదరాసు 1979 414 5.00
95882 ప్రపంచ దర్శిని 1980 కప్పగంతుల సత్యనారాయణ కథామాల ప్రచురణలు, మదరాసు 1980 406 6.00
95883 ఉద్యోగ సోపానం Year Book 1998 New Vision Publications, Hyderabad 1998 718 75.00
95884 ఉద్యోగ సోపానం Year Book 2000 New Vision Publications, Hyderabad 2000 1200 200.00
95885 ఇయర్ బుక్ 2004 Bandla Sai Babu Bandla Publications, Hyderabad 2004 752 150.00
95886 జనరల్ నాలెడ్జి ఆర్. అమరా, ఎ.ఎస్. ప్రసాద్ ... 1981 600 15.00
95887 ఈనాడు ప్రతిభ ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యావకాశాలు ... ఉషోదయా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 238 10.00
95888 విశ్వవిజ్ఞాన దర్శిని జె. నరేంద్రదేవ్ ఫోనిక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 387 30.00
95889 విజ్ఞానశాస్త్రం సాంకేతిక శాస్త్రం మౌలిక అంశాలు పి. కోటేశ్వరరావు Academy's Publications, Hyderabad 1986 107 16.50
95890 Pocket Book of Labour Statistics 1988 Government of India 1988 465 20.00
95891 జనరల్ నాలెడ్జి పి.వి. చలపతిరావు బాలాజీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెని, హైదరాబాద్ 1978 256 6.00
95892 లోకజ్ఞానం మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1982 320 13.00
95893 జనరల్ స్టడీస్ ... ... ... 300 20.00
95894 జనరల్ నాలెడ్జి 2011 ... ... 2011 300 20.00
95895 Model Question Papers National Institute of Labour Education 130 20.00
95896 Income Tax Guidelines And Mini Ready Recknoer Alongwith Wealth Tax A Nabhi Publication 2008 462 190.00
95897 Mechanical Estimating And Costing T.R. Banga Khanna Publishers, Delhi 1994 448 40.00
95898 U.P.S.C. Syllabus for Civilservicesexamination Ramesh Publishing House, Delhi 2003 136 35.00
95899 IAS Professional Course Phase II Course Handbook 60 90.00
95900 The Story of Wikileaks Nageswara Rao Gudavalli Visalandhra Publishing House, Hyderabad 2011 122 50.00
95901 కౌన్ బనేగా క్రోర్పతీ Veerajee V.G.S. Publishers, Vijayawada 278 25.00
95902 ఉద్యోగ పాళీ తక్కళ్ళ బాలరాజు శ్రీ లక్ష్మన్ పబ్లికేషన్స్, హనుమకొండ 1998 72 30.00
95903 A Guide For Medical Reimbursement Udyoga Kranti, Hyderabad 2009 64 40.00
95904 General Provident Fund Rules Muthuswamy and Brinda Swamy Publishers (p) Ltd 1999 156 65.00
95905 Fundamental Rules and The Supplementary Rules Part II Muthuswamy and Brinda Swamy Publishers (p) Ltd 1999 270 90.00
95906 Going Abroad Rakesh Wadhwa Vision Books, Hyderabad 1992 157 145.00
95907 Handbook of Up to Date Rules on Pensions And Medical Aid The Guntur District Retired officials Association 150 25.00
95908 Seminar 377 Annual January 1991 Raj & Romesh Thapar 1990 106 15.00
95909 Seminar 389 Annual January 1992 Raj & Romesh Thapar 1991 102 20.00
95910 Seminar 461 Annual January 1998 Raj & Romesh Thapar 1998 158 30.00
95911 Seminar 485 Annual January 2000 Raj & Romesh Thapar 2000 140 30.00
95912 A Compilation of Scholarship Schemes Ministry of Human Resource Development 1993 67 25.00
95913 GK Genius Book 6 Vijaya Ghose Ratna Sagar 56 25.00
95914 Competition Success College Numerical Ability Quantitative Aptitude 100 20.00
95915 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 1 B.M. Gupta, B. Guha Information Industry Publications, New Delhi 1985 368 200.00
95916 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 2 B.M. Gupta, B. Guha Information Industry Publications, New Delhi 1986 877 300.00
95917 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 3 B.M. Gupta, B. Guha Information Industry Publications, New Delhi 1986 255 250.00
95918 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 4 B.M. Gupta, B. Guha Information Industry Publications, New Delhi 1987 323 300.00
95919 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 5 B.M. Gupta, B. Guha Information Industry Publications, New Delhi 1987 290 280.00
95920 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 6 B.M. Gupta, B. Guha Information Industry Publications, New Delhi 1988 296 300.00
95921 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 8 B.M. Gupta, V.K. Jain Aditya Prakashan, New Delhi 1990 276 325.00
95922 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 9 Part 1 B.M. Gupta Aditya Prakashan, New Delhi 1991 238 325.00
95923 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 9 Part 2 B.M. Gupta Aditya Prakashan, New Delhi 1991 489 325.00
95924 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 10 B.M. Gupta, P.S.G. Kumar Aditya Prakashan, New Delhi 1990 279 325.00
95925 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 15 B.M. Gupta Segment Books, New Delhi 1996 392 350.00
95926 Handbook of Libraries, Archives & Information Centres in India Volume 16 B.M. Gupta Segment Books, New Delhi 1996 355 350.00
95927 Indian Encyclopedia of Library And Information Science Volume 3 P.S.G. Kumar S. Chand & Company, New Delhi 2002 406 750.00
95928 Indian Encyclopedia of Library And Information Science Volume 2 P.S.G. Kumar S. Chand & Company, New Delhi 2002 421 750.00
95929 Indian Encyclopedia of Library And Information Science Volume 1 P.S.G. Kumar S. Chand & Company, New Delhi 2001 454 750.00
95930 Dynamics of Librarianship in the Knowledge Society Volume 1 Achim Osswald B.R. Publishing Corporation, Delhi 2012 421 2,500.00
95931 History of Printing And Publishing In India Volume 1 B.S. Kesavan National Book Trust, India 1985 461 75.00
95932 History of Printing And Publishing In India Volume 2 B.S. Kesavan National Book Trust, India 1988 782 126.00
95933 History of Printing And Publishing In India Volume 3 B.S. Kesavan National Book Trust, India 1997 388 150.00
95934 Perspectives in Library And Information Science Vol. 1 S.N. Agarwal, R.R. Khan Print House, Lucknow 1982 408 125.00
95935 Changing Dimensions of Library And Information Services in India P.N. Kaula Y.K. Publishers, Agra 2004 436 895.00
95936 Digital Libraries in Electronic Information Era Krishna Gopal Authors Press 2000 216 375.00
95937 The Department of Public Libraries Andhra Pradesh 200 20.00
95938 Indian Library Literature Sewa Singh, Inder Vir Malhan Today & Tomorrow's Printers And Publishers 1986 391 95.00
95939 Indian Library Literature Ram Gopal Prasher Today & Tomorrow's Printers And Publishers 1971 504 20.00
95940 Libraries And Their Uses D.N. Dutta The World Press Private Limited 1975 163 25.00
95941 Academic Libraries : Role in the National Development G. Ram Reddy, Dorothy Isaac T.R. Publications 1993 304 270.00
95942 Development of Library Services in India S.P. Agrawal Concept Publishing Company, New Delhi 1989 206 150.00
95943 Crisis Management of Libraries In India Girja Kumar Har Anand Publications 1990 180 195.00
95944 Comparative and International Librarianship P.S. Kawatra Envoy Press, New York 1987 216 100.00
95945 Knowledge Management : Today and Tomorrow B. Ramesh Babu Ess Ess Publications, New Delhi 2003 412 900.00
95946 Computerization of Indian Libraries P.S.G. Kumar B.R. Publishing Corporation, Delhi 1987 334 160.00
95947 Circle of Learning G. Venkatarathnam G. Adilakshmi, Warangal 1994 176 175.00
95948 Library Organization Krishna Kumar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1987 278 125.00
95949 Librarianship Change or Status Quo? K. Umapathy Setty Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 129 40.00
95950 Transnational Library Relations M.B. Konnur Concept Publishing Company, New Delhi 1990 191 175.00
95951 Countrywide Library Service Ethel M. Fair American Library Assocication 1934 208 100.00
95952 A Manual of Library Automation And Networking N.R. Satyanarayana New Royal Book Co., Lucknow 193 150.00
95953 A Descriptive Catalogue of The Archives Preserved in Repostory II The Andhra Pradesh State Archives 1991 235 35.00
95954 Preservation of Art Objects and Library Materials O.P. Agrawal National Book Trust, India 2011 112 70.00
95955 Database System Design And Development M.M. Kashyap Sterling Publishers Private Limited 1994 382 125.00
95956 Library Manual Krishan Kumar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1993 386 295.00
95957 Library Manual S.R. Ranganathan Sarada Ranganathan Endowment, Bangalore 1994 414 85.00
95958 Ranganathan's Philosophy T.S. Rajagopalan Vikas Publishing House Pvt Ltd 1986 690 195.00
95959 The Five Laws of Library Science S.R. Ranganathan Sarada Ranganathan Endowment, Bangalore 1988 449 60.00
95960 The Five Laws of Library Science S.R. Ranganathan The Madras Library Association 1931 458 25.00
95961 What They Say Felicitations offered to Dr S.R. Ranganathan on His Seventy First Birthday P.N. Kaula Ranganathan Commemoration Volume Committee 1965 71 10.00
95962 Prof P N Kaula : His Works, Contributions And Impact on International Library And Information Field B.B. Shukla Bharati Publications, Cuttack 1993 328 400.00
95963 Ranganathan : A Multi Faceted Personality P.S.G. Kumar B.R. Publishing Corporation, Delhi 1992 240 190.00
95964 S.R. Ranganathan Pragmatic Philosopher of Information Science Ranganathan Yogeshwar Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 2001 402 250.00
95965 Library Science P.A. Mohanrajan Mohanavalli Publications, Madras 1992 112 150.00
95966 S.R. Ranganathan An Intellectual Biography Girja Kumar Har Anand Publications 1992 327 295.00
95967 Indian Public Library Association And Padmashri S.R. Ranganathan Smarakasamiti Souvenir 140 25.00
95968 Indian Academic Libraries And Dr. S.R. Ranganathan Ravindra Nath Sharma Sterling Publishers Private Limited 1986 268 150.00
95969 Padmashri S.R. Ranganathan Life & Work 40 10.00
95970 CLSC Eminent Indian Librarian's Study Monograph G.L. Trehan, Girja Kumar Chandigarh Library Study Circle 1993 44 10.00
95971 Suggestions for the Organization of Libraries in India S.R. Ranganathan Oxford University Press 1946 174 25.00
95972 Preface to Library Science S.R. Ranganathan University of Delhi, Delhi 1948 203 10.00
95973 Putting Knowledge to Work Pauline A. Atherton Vikas Publishing House Pvt Ltd 1973 158 20.00
95974 Ranganathan Kaula Awardee V. Thillainayagam 20 10.00
95975 Prof Kaula Endowment for Library And Information Science Velaga Venkatappaiah Kaula Endowment 2001 60 20.00
95976 What They Say Felicitations offered to Dr S.R. Ranganathan on His Seventy First Birthday P.N. Kaula Ranganathan Commemoration Volume Committee 1965 71 10.00
95977 Pilot Fascicule Memorabilia Ranganathan Mysore Library Association, Bangalore 1970 26 10.00
95978 Libraries & Librarianship of Ancient and Medieval India 247 20.00
95979 Libraries & Librarianship of Ancient and Medieval India Bimal Kumar Datta Atma Ram & Sons, Delhi 1970 247 20.00
95980 The Growth of The Library in Modern India 1498-1836 A.K. Ohdedar The World Press Private Limited 1966 268 20.00
95981 Information Technology and its Impact on LIS Education and Library Management A.A.N. Raju, N. Laxman Rao Delta Publishing House, Madras 1997 211 300.00
95982 Library Administration B.S. Gujrati Indian Book Company, Delhi 1966 136 10.00
95983 Library Organization And Library Administration Subodh Kumar Mookerjee The World Press Private Limited 1977 506 100.00
95984 Indian Libraries Trends and Perspectives K.M. George Orient Longman Limited 1985 244 115.00
95985 History And Development of Libraries in India R.K. Bhatt Mittal Publications, New Delhi 1995 367 395.00
95986 A Practical Guide to Library Procedure Bimal Kumar Datta Asia Publishing House, Bombay 1956 108 25.00
95987 Methods of teaching Librarianship Josepfa E. Sabor United Nations Educational 1969 145 21.00
95988 Education for Librarianship J. Periam Danton United Nations Educational 1949 97 15.00
95989 Lenin And Library Organisation Progress Publishers, Moscow 1983 215 55.00
95990 Inside Library India G.L. Trehan Library Literature House, Chandigarh 1981 120 35.00
95991 Library Service in India To Day The Bengal Library Association 1963 127 15.00
95992 Library Organization J.S. Sharma Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 196 55.00
95993 Computer And Library Services Som Nath Madan Commonwealth Publishers, Delhi 1987 192 150.00
95994 New Horizons in Library and Information Science Velaga Venkatappaiah, P.N. Kaula T.R. Publications 1994 602 425.00
95995 Knowledge and Development Stephan Schwarz & Uno Willers Sttockholm Royal Institute of Technology Library 1978 307 300.00
95996 Biblioteket Festskrift til Preben Kirkegaard Danmarks Biblioteksskole 1983 223 190.00
95997 Perspectives in Library And Information Science Vol. 1&2 S.N. Agarwal, R.R. Khan Print House, Lucknow 1982 408 100.00
95998 Festschrift A. Lakshminath D.S. Prakasa Rao., Visakhapatnam 944 800.00
95999 New Dimensions of Library Scenario in India Thillainayagam, Velaga Venkatappai Ess Ess Publications, New Delhi 1997 199 350.00
96000 Library Movement in India N.C. Chakravarty Hindustan Publishing Corporation 1962 37 10.00