వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -94

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
60001 Children.1618 Walt Disney presents Donald Duck 1982 34 2.25
60002 Children.1619 Disney Today The Rivals 1988 27 5.00
60003 Children.1620 Disney Today Chemistry Lesson 1988 27 5.00
60004 Children.1621 Disney Today At the party 1990 27 5.00
60005 Children.1622 Disney Today Castle Glickenstein II 1991 27 6.00
60006 Children.1623 Mickey Mouse and the Li's Lost Elephant 32 2.00
60007 Children.1624 Water Power vs Super Power 1980 28 2.00
60008 Children.1625 Walt disney donald Duck Fethry Brush Salesman 32 2.00
60009 Children.1626 Walt Disney Mickey Mouse in the mystery at painted valley 34 2.00
60010 Children.1627 Walt disney mickey mouse the trail of the doodlebugs 22 2.00
60011 Children.1628 Walt disney mickey mouse the Magic Mystery .. 32 2.00
60012 Children.1629 Walt Disney super Goof Water Power vs Super Power 22 2.00
60013 Children.1630 Walt Disney Daisy and Donald Letter Games 32 2.00
60014 Children.1631 TheVenus of Vina 27 2.00
60015 Children.1632 Walt Disney Mickey Mouse The Haunting Hand 32 4.00
60016 Children.1633 Walt Disney Huey, Dewey and Louie The Junior Woodchucks 21 2.00
60017 Children.1634 Walt Disney the Junior Woodchucks Tuning in Trouble 17 4.00
60018 Children.1635 Walt Disney Donald Duck Ducking Out 32 2.00
60019 Children.1636 Walt Disney Mickey Mouse in the unlighted Lighthouse 34 2.00
60020 Children.1637 Walt Disney Mickey Mouse Bingling Bros Great Great Circus 32 4.00
60021 Children.1638 The Grand Chef 27 2.00
60022 Children.1639 Walt Disney Mickey Mouse The Lost Mine of Misery Mountains 34 5.00
60023 Children.1640 Roof Trouble 27 5.00
60024 Children.1641 Walt Disney Mickey Mouse Top Secret Ambition 32 2.00
60025 Children.1642 Walt Disney super Goof Water Power vs Super Power 22 2.00
60026 Children.1643 Walt Disney Donald Duck Shark Shocks 30 2.00
60027 Children.1644 Richie Rich The Poor Little Rich Boy 32 2.00
60028 Children.1645 Betty and Me 32 2.00
60029 Children.1646 Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs 1987 40 7.00
60030 Children.1647 Panchatantra 32 2.00
60031 Children.1648 Might Hanuman 34 5.00
60032 Children.1649 The Shooting Star Mammoth A Magnet Book 1987 62 25.00
60033 Children.1650 TinTin in America Mammoth A Magnet Book 1989 62 25.00
60034 Children.1651 The CalculusAffair Mammoth A Magnet Book 1993 62 25.00
60035 Children.1652 The Crab With The Golden Claws Mammoth A Magnet Book 1982 62 25.00
60036 Children.1653 Asterix and the Golden Sickle 46 20.00
60037 Children.1654 Asterix and Cleopatra Hodder Dargaud London 1993 48 20.00
60038 Children.1655 Asterix at the Olymipc Games Hodder Dargaud London 1986 48 20.00
60039 Children.1656 Asterix The Gladiator Hodder Dargaud London 1969 48 20.00
60040 Children.1657 Asterix and the Banquet Hodder Dargaud London 1983 48 20.00
60041 Children.1658 Batman & Superman 39 4.00
60042 Children.1659 Heroes 20 2.00
60043 Children.1660 Five Go Adventuring Again 30 2.00
60044 Children.1661 Tarzan The Lake of Life Kiran Publications 1983 48 20.00
60045 Children.1662 Valour 20 0.30
60046 Children.1663 Forces in Combat 22 2.00
60047 Children.1664 Forces in Combat 22 2.00
60048 Children.1665 Team up 20 0.25
60049 Children.1666 The Phantom the Temple 34 20.00
60050 Children.1667 Walt Disney's Donald Duck Dirty Ducks I 29 20.00
60051 Children.1668 The Wonder of the Banks 32 2.00
60052 Children.1669 Bank Tantra 31 2.00
60053 Children.1670 Greatgrandmother Universe Malysh Publications 32 20.00
60054 Children.1671 Destination Moon Leslie Lonsdale A Magnet Book 1959 62 1.50
60055 Children.1672 Prisoners of The sun Leslie Lonsdale Methuen Children's Books London 1977 61 2.00
60056 Children.1673 Asterix In Belgium Goscinny and Uderzo Hodder Daraud London 1983 48 10.00
60057 Children.1674 Asterix in Spain Goscinny and Uderzo Hodder Daraud London 1981 48 10.00
60058 Children.1675 Blakes7 62 2.00
60059 Children.1676 The How and Why of Our Earth Wonderful Magazine for Childrens 30 10.00
60060 Children.1677 The How and Why of Weather Wonderful Magazine for Childrens 30 10.00
60061 Children.1678 Understanding Science 2nd Printing No. 1 1962 16 2.00
60062 Children.1679 Understanding Science 2nd Printing No. 2 1962 16 2.00
60063 Children.1680 Understanding Science 2nd Printing No. 3 1962 16 2.00
60064 Children.1681 Understanding Science 2nd Printing No. 4 1962 16 2.00
60065 Children.1682 Understanding Science 2nd Printing No. 5 1962 16 2.00
60066 Children.1683 Understanding Science 2nd Printing No. 6 1962 16 2.00
60067 Children.1684 Understanding Science 2nd Printing No. 7 1962 16 2.00
60068 Children.1685 Air and Water 16 2.00
60069 Children.1686 Mor about area 16 2.00
60070 Children.1687 Medley Illustrated Children's Magazine Vol. 1 No. 9 1992 32 6.00
60071 Children.1688 Medley Illustrated Children's Magazine Vol. 1 No. 10 1992 31 6.00
60072 Children.1689 A Picture Book Of Insects Pavel Kotsubinsky Raduga Publishers, Moscow 1989 38 9.00
60073 Children.1690 Ships Go Sailing on the seas Eric Benjaminson Raduga Publishers, Moscow 20 2.00
60074 Children.1691 A Picture Book of Astronomy Boris Levin, Lidia Radlova Raduga Publishers, Moscow 36 9.00
60075 Children.1692 Into The Wild Blue Yonder Karl Aron Raduga Publishers, Moscow 31 5.00
60076 Children.1693 Paleontology Picture Book Irina Yakovleva Raduga Publishers, Moscow 36 5.00
60077 Children.1694 The Joy of Science 2 N. Kapur, D. Kaplash Frank Bros. & Co. 1992 80 29.00
60078 Children.1695 All About The Telescope Pavel Kotsubinsky Progress Publications 1980 66 30.00
60079 Children.1696 The World of the future Cities Kenneth Galtand 1979 30 20.00
60080 Children.1697 The Young Engineer Book of Super cars Madhuban Usborne 32 20.00
60081 Children.1698 The Young Engineer Book of Super Trains Madhuban Usborne 30 2.00
60082 Children.1699 The Super Book of Trains Macdonald 1977 32 2.00
60083 Children.1700 The Super Book of Aircraft Macdonald 1977 32 2.00
60084 Children.1701 Arabs And the Stars Aramco World Magazine 40 20.00
60085 Children.1702 Clocks and Watches Yakov Dlugolensky Progress Publishers, Moscow 23 2.00
60086 Children.1703 Clocks and Watches Yakov Dlugolensky Progress Publishers, Moscow 25 2.00
60087 Children.1704 Wonderous Ships Svyatoslav Sakharnov 20 2.00
60088 Children.1705 Boost Mission Outer Space Album 20 2.00
60089 Children.1706 How Many Eyes Does a Dragonfly Have Eugene Yankovsky 1986 25 2.00
60090 Children.1707 The Aeroplane Dennis M. Burges Somaiya Publications Pvt Ltd 1960 111 3.50
60091 Children.1708 The Children's Book of The Seas Hayes Publishing Ltd 1976 32 20.00
60092 Children.1709 Friction all Around Tillie S. Pine Joseph levine Whittlesey House 1960 46 10.00
60093 Children.1710 Boris Zubkov Tomorrow Yesterday I. Kabakov Malysh Publications 25 10.00
60094 Children.1711 Boris Zubkov What The Bat Told Us I. Kabakov Malysh Publications 25 2.00
60095 Children.1712 Greatgrandmother Universe Malysh Publications 20 2.00
60096 Children.1713 Life to Life 15 2.00
60097 Children.1714 Celestial Hide and Seek the game of Eclipses Rajesh Harsh National Book Trust, India 1997 71 18.00
60098 Children.1715 Bullock Carts and Satellites Monisha Bobb National Book Trust, India 1985 53 7.00
60099 Children.1716 Biology for Every Kid Janice Pratt Vancleave Pustak Mahal, Delhi 224 80.00
60100 Children.1717 South American Adventure 16 2.00
60101 Children.1718 The Golden Apple Tree Yunatstva Publishing House 1981 20 2.00
60102 Children.1719 Alexander Pushkin Louis Zellikoff Progress Publishers, Moscow 1905 20 2.00
60103 Children.1720 Alexander Pushkin Louis Zellikoff Progress Publishers, Moscow 1905 20 2.00
60104 Children.1721 Album of Ships 20 2.00
60105 Children.1722 About Sailing Neena Kaushal National Council of Educational Research and Training 1976 65 3.60
60106 Children.1723 People at Work The Life Boat Men J. Havenhand Ladybird Books Ltd., Loughborough 1971 50 2.00
60107 Children.1724 Spotlight on Sailing Ships Bill Robertshaw Hamlyn London 48 20.00
60108 Children.1725 Cars and Trains 20 2.00
60109 Children.1726 How Man Learned to Fly A. Belyayev Malysh Publications 25 2.00
60110 Children.1727 Kutkha The Raven Y. Rachov Malysh Publications 1976 117 20.00
60111 Children.1728 The Boy and the camel Kayum Tangrykuliev Progress Publishers, Moscow 22 10.00
60112 Children.1729 The Boy and the camel Kayum Tangrykuliev Progress Publishers, Moscow 22 10.00
60113 Children.1730 Famous Stories for Children S.N. Sarkar Dhingra Publishing House, Delhi 24 2.00
60114 Children.1731 Boris Zubkov Tomorrow Yesterday I. Kabakov Malysh Publications 25 2.00
60115 Children.1732 Boris Zubkov What The Bat Told Us I. Kabakov Malysh Publications 25 2.00
60116 Children.1733 The Mitten Malysh Publications 25 3.00
60117 Children.1734 The Singing Feather Vasily Shulzhenko Raduga Publishers, Moscow 25 10.00
60118 Children.1735 The Tale of Brave Yatto and his Sister Teune 30 2.00
60119 Children.1736 How the Monkeys Fished for the Moon Xia Xia, Wan Laiming Foreign Languages Press, Beijing 20 1.00
60120 Children.1737 Left In Charge Ottia Ioseliani Progress Publishers, Moscow 20 2.00
60121 Children.1738 Mother Pumpkin and her Remarkable Gourd Family Nadezhda Nadezhdina Raduga Publishers, Moscow 30 2.00
60122 Children.1739 The Fire Bird Igor Yershov, Ksenia Yershova Progress Publishers, Moscow 1981 85 10.00
60123 Children.1740 The Cock With The Crimson Comb Irina Zheleznova Progress Publishers, Moscow 22 2.00
60124 Children.1741 The Boastful Hare 10 2.00
60125 Children.1742 The Grumbling Dwarf Dreamland Publications, Delhi 24 2.00
60126 Children.1743 The Princess and the Frog 15 5.00
60127 Children.1744 Gulliver's Travels World International Publishing Limited 1989 20 2.00
60128 Children.1745 The Wild Swans 20 2.00
60129 Children.1746 The Ugly Duckling World International Publishing Limited 20 2.00
60130 Children.1747 Sleeping Beauty World International Publishing Limited 20 2.00
60131 Children.1748 Snow White and Rose Red World International Publishing Limited 1989 20 2.00
60132 Children.1749 Vikas Treasure of Stories S.D. Mulgaonkar Navneet publications india limited 1997 32 10.00
60133 Children.1750 Friends Andrei Nekrasov Progress Publications 30 10.00
60134 Children.1751 Vasily Sukhomlinsky The Singing Feather Vasily Shulzhenko Raduga Publishers, Moscow 27 10.00
60135 Children.1752 Ion Creanga The Purse With Coppers Two Dionisie Badarau 1982 31 10.00
60136 Children.1753 The Little Clay Hut Progress Publishers 1975 60 10.00
60137 Children.1754 Yuri Koval A Purple Bird Fainna Solasko, Nikolai Ustinov Raduga Publishers, Moscow 1983 54 10.00
60138 Children.1755 Dunno's Adventures 1 Boris Kalaushin Raduga Publishers, Moscow 20 5.00
60139 Children.1756 Dunno's Adventures 2 Boris Kalaushin Raduga Publishers, Moscow 1983 20 5.00
60140 Children.1757 Dunno's Adventures 3 Boris Kalaushin Raduga Publishers, Moscow 20 5.00
60141 Children.1758 Dunno's Adventures 4 Boris Kalaushin Raduga Publishers, Moscow 1984 20 5.00
60142 Children.1759 Dunno's Adventures 5 Boris Kalaushin Raduga Publishers, Moscow 1984 20 5.00
60143 Children.1760 Dunno's Adventures 11 Boris Kalaushin Raduga Publishers, Moscow 20 5.00
60144 Children.1761 Arkadi Gaidar Progress Publishers 1975 22 10.00
60145 Children.1762 Left in Charge Ottia Ioseliani Progress Publishers, Moscow 1974 25 10.00
60146 Children.1763 Vassilisa The Beautiful Irina Zheleznova 1976 11 2.00
60147 Children.1764 Alyonushka and Her Little Brother Ivanushka T. Shevaryova Malysh Publications 20 2.00
60148 Children.1765 Within and Without Wears His Coat Wrong Side Out Irina Zheleznova Progress Publishers, Moscow 1975 20 15.00
60149 Children.1766 Sister Fox and The Rolling Pin Malysh Publications 20 10.00
60150 Children.1767 Silvi Valjal Yussike's Seven Friends Raduga Publishers, Moscow 1985 20 5.00
60151 Children.1768 Maksim Tank N. Gutiev Yunatstva Publishing House 1982 20 5.00
60152 Children.1769 Alexander Herzen The Thieving Magpie Raduga Publishers, Moscow 1986 37 20.00
60153 Children.1770 Vitaly Bianki Forest Homes Progress Publishers, Moscow 1979 46 15.00
60154 Children.1771 Spiridon Vangeli Gugutse's Hat Viktor Duvidov, James Riordan Progress Publishers, Moscow 11 2.00
60155 Children.1772 Visiting Grandpa Fainna Solasko, I. Semenov Raduga Publishers, Moscow 1985 20 2.00
60156 Children.1773 Campfire to Furnace Y. Permiak Progress Publishers, Moscow 14 2.00
60157 Children.1774 Little Orphan Malysh Publications 1980 10 2.00
60158 Children.1775 Sergei Alexeyev My First Book Vladimir Kulkov, Cathleen Cook Progress Publishers, Moscow 1982 25 10.00
60159 Children.1776 The Elephant A. Kuprin Progress Publishers, Moscow 1975 25 10.00
60160 Children.1777 Alexander Kuprin Yushka 1987 22 10.00
60161 Children.1778 The Three Bears Ivy Litvinov Raduga Publishers, Moscow 15 2.00
60162 Children.1779 Stories For Children Lev Tolstoy Raduga Publishers, Moscow 39 10.00
60163 Children.1780 The Little Sparrow Robert Daglish Progress Publishers, Moscow 12 2.00
60164 Children.1781 Danko's Burning Heart Margaret Wettlin Raduga Publishers, Moscow 1983 20 2.00
60165 Children.1782 A. Chekhov Boys A. Chekhov Progress Publishers, Moscow 1979 20 2.00
60166 Children.1783 The Fox Plays the Bear a Trick Ion Creanga Kishinev, Literatura Artstica 1983 15 5.00
60167 Children.1784 The Fire Bird Russian Fairy Tales Progress Publishers, Moscow 60 10.00
60168 Children.1785 Vasily Sukhomlinsky The Singing Feather Vasily Shulzhenko Raduga Publishers, Moscow 27 10.00
60169 Children.1786 Her Courtiers and the Snow Millers Kalju Kangur 1979 30 10.00
60170 Children.1787 The Little Scarlet Flower James Riordan Progress Publishers, Moscow 1976 30 5.00
60171 Children.1788 Maxim the Cat 1979 20 2.00
60172 Children.1789 The Turnip Fainna Glagoleva Malysh Publications 10 2.00
60173 Children.1790 Nadezhada Kalinina Going to Kindergarten Veniamin Losin Progress Publishers, Moscow 1982 10 2.00
60174 Children.1791 Zoya Voskresenskaya Surprise Zoya Voskresenskaya Progress Publishers, Moscow 1974 31 5.00
60175 Children.1792 Life With Granny Kandiki Anna Garf Progress Publishers, Moscow 1978 30 15.00
60176 Children.1793 The Ant And The Astronaut A. Mityayaev Progress Publishers, Moscow 20 2.00
60177 Children.1794 Aesop's Fables Aries Books International, Madras 48 20.00
60178 Children.1795 The Emperor's New Clothes World International Publishing Limited 15 2.00
60179 Children.1796 The Steadfast Tin Soldier World International Publishing Limited 15 2.00
60180 Children.1797 Rapunzel 20 2.00
60181 Children.1798 Cinderella 20 2.00
60182 Children.1799 Stories For Children Konstantin Ushinsky, Eve Manning Raduga Publishers, Moscow 1983 32 10.00
60183 Children.1800 The Little Stran Bull 1980 10 2.00
60184 Children.1801 The Daughter and the son of the Moon 20 2.00
60185 Children.1802 The Purse With Coppers Two Dionisie Badarau Literatura Artistica 1982 20 2.00
60186 Children.1803 The Tale of the Brave Hare D. Mamin Sibiryak 1983 22 10.00
60187 Children.1804 In the Van S. Marshak 1982 12 5.00
60188 Children.1805 Masha's Awaful Pillow Galina Lebedeva 1980 15 5.00
60189 Children.1806 Red Hill Vitaly Bianki Progress Publishers, Moscow 1975 15 5.00
60190 Children.1807 The Cock With The Crimson Comb Victor Vazhdayev Progress Publishers, Moscow 1976 19 5.00
60191 Children.1808 Bed Time Stories for Little Bibie Daina Lapina Liesma Publishers 1981 40 5.00
60192 Children.1809 Maxim Sofia Mogilevskaya Progress Publishers, Moscow 1978 20 5.00
60193 Children.1810 Teryosha Olga Shartse Progress Publishers, Moscow 1973 24 10.00
60194 Children.1811 The Frog Went Travelling V. Garshin Progress Publishers, Moscow 1980 15 2.00
60195 Children.1812 Rostik and Kesha Bobrova Raduga Publishers, Moscow 1983 45 10.00
60196 Children.1813 The Tiger's Nephew Eva Vassilevaskaya 1981 10 2.00
60197 Children.1814 Shuktugan J. Tarjemanov Progress Publishers, Moscow 1979 20 10.00
60198 Children.1815 The Secret Boya Voskresenskaya 1983 20 5.00
60199 Children.1816 Helju Mand The Dog in His Pocket Fainna Glagoleva Raduga Publishers, Moscow 30 5.00
60200 Children.1817 A Summer's Tales Eno Raud Malysh Publications 1981 20 2.00
60201 Children.1818 The Sun's Storehouse Mikhail Prishvin Progress Publishers, Moscow 1981 121 15.00
60202 Children.1819 Child Heroes of Punjab Public Relations Department, Punjab 1979 125 15.00
60203 Children.1820 A Live Hat I. Semyonov Progress Publishers, Moscow 1979 100 10.00
60204 Children.1821 Hansel and Gretel 170 15.00
60205 Children.1822 I Can Choose My Bedtime Story Mary Parsley World Distributors Limited 1971 116 10.00
60206 Children.1823 Ukrainian Folk Tales Kiev Dnipro Publishers 1985 376 25.00
60207 Children.1824 My Read & Play Book Cliveden Press 156 15.00
60208 Children.1825 The Adventures of Pencil and screwbolt Yuri Druzhrov Progress Publishers, Moscow 1973 133 15.00
60209 Children.1826 The Airship Worlds of Wonder 1985 30 2.00
60210 Children.1827 The Life of Alexander Grin A. Grin Progress Publishers, Moscow 1981 106 4.50
60211 Children.1828 School Boys Foreign Languages Publishing House 1954 183 15.00
60212 Children.1829 Parades William S. Gray Scott, Foresman and Company 240 10.00
60213 Children.1830 Kids and Cubs O. Perovskaya 1981 261 20.00
60214 Children.1831 The Lost Girl and the Scallywags Galina Demykina Progress Publishers, Moscow 1977 96 15.00
60215 Children.1832 Tales For Alyonushka Irina Zheleznova Progress Publishers, Moscow 1978 108 5.00
60216 Children.1833 The Witch of Scrapfaggot Green William Pene Du Bois The Viking Press 1948 78 10.00
60217 Children.1834 All Times Children's Stories Sunrise Publishers, Delhi 2002 24 10.00
60218 Children.1835 The Biggest Fool Sandeep Gupta Manoj Pocket Books 40 20.00
60219 Children.1836 The Song of Little Birds Epp Velner Helle Laus 1983 46 0.79
60220 Children.1837 The Magic Song Mikhailo Kotsyubinsky 1988 10 3.00
60221 Children.1838 The Kitten and other stories Dalija Tekoriene Vilnius 1976 30 10.00
60222 Children.1839 The Sky is Falling Vaga Publishers 1978 24 2.00
60223 Children.1840 Stepan The Grand, The Master Hand Arthur Volsky Yunatstva Publishing House 1982 58 3.50
60224 Children.1841 The Forty Thieves Vasan Book Depot, Bangalore 24 20.00
60225 Children.1842 Builders Without Tools Vitali Bianki Malysh Publications 1979 20 2.00
60226 Children.1843 The King's Choice K. Shivkumar Children's Book Trust New Delhi 1983 20 2.00
60227 Children.1844 Children's Story Land Selected Stories 2 Somabhai Patel Ankur Prakashan, Ahmedabad ... 20 2.00
60228 Children.1845 Animal Stories from Monkey Tales Indian Folklore Bujjai, Krishna Shastri Devamala Books 20 20.00
60229 Children.1846 Rama And His Donkey Dreamland Publications, Delhi 15 6.00
60230 Children.1847 Wonderful Pouch Dolphin Books 1987 30 10.00
60231 Children.1848 Balloon Travel Manorama Jafa Children's Book Trust New Delhi 1972 35 10.00
60232 Children.1849 South Indian Legends Maya Thomas and Alaka Shankar Children's Book Trust New Delhi 1980 48 4.75
60233 Children.1850 Willy has his day Jeanie Mody Children's Book Trust New Delhi 1977 16 1.75
60234 Children.1851 The King and The Monk A.K. Ghosh 60 2.00
60235 Children.1852 Our Useful Plants K.S. Sekharam National Book Trust, India 1982 20 2.50
60236 Children.1853 Sindbad The Sailor Baweja Associates Dhingra Publishing House, Delhi 63 20.00
60237 Children.1854 Four Neighbours Shankar, Jagdish Joshi Children's Book Trust New Delhi 1976 10 2.00
60238 Children.1855 Invisible Guards 84 10.00
60239 Children.1856 Masha and The Bear 30 2.00
60240 Children.1857 Little Natalochka and the Silver Fish Dnipro Publishers 1988 15 2.00
60241 Children.1858 How The Carpathian Mountains Were Born Mary Skrypnyk Dnipro Publishers 1984 25 2.00
60242 Children.1859 The Old Horse and The Lion Mary Mintz Minsk Yunatstva Publishers 1986 20 2.00
60243 Children.1860 Midas The King of Greed T.R. Bhanot Dreamland Publications, Delhi 20 10.00
60244 Children.1861 The Hedgehog and the Rabbit The Vixen and the Crab Mary Skrypnyk Dnipro Publishers 1982 25 10.00
60245 Children.1862 The Lame Duckling Ukrainian Folk Tale Dnipro Publishers 1982 22 10.00
60246 Children.1863 The Cossack Mamariha Ukrainian Folk Tale Dnipro Publishers 1980 15 1.50
60247 Children.1864 Lesya Ukrainka Adversity Teaches Mary Skrypnyk Dnipro Publishers 1981 15 2.00
60248 Children.1865 Pavlo Tychyna Little Ivan Mary Skrypnyk Dnipro Publishers 1981 20 2.00
60249 Children.1866 The Painted Fox Ivan Franko Dnipro Publishers 1981 22 2.00
60250 Children.1867 Ma Liang and His Magic Brush Han Xing Foreign Languages Press, Beijing 1980 35 10.00
60251 Children.1868 A Crocodile's Word Union of Soviet Film Workers 15 2.00
60252 Children.1869 Two Stories About Chap and Chirpy Gladys Baker Bond Western Publishing Company 20 2.00
60253 Children.1870 The Trickster Vixen A. Yakimovitch Mastatskaya Litaratura Publishing House 1980 20 2.00
60254 Children.1871 From Nomad Tent to University Vladimir Kartovich Novosti Press Agency Publishing House 1981 30 5.00
60255 Children.1872 Akbar Birbal Stories Vasan Book Depot, Bangalore 70 15.00
60256 Children.1873 Leo Nursery Rhymes Leo Publications, Hyderabad 32 5.00
60257 Children.1874 Samuil Marshak The Rainbow Book Verses for Children Progress Publishers, Moscow 1979 91 25.00
60258 Children.1875 The Little Hare's House D. Melenchuk Literatura Artistica 1985 20 2.00
60259 Children.1876 ??? 221 20.00
60260 Children.1877 This is the number 42 2.00
60261 Children.1878 Parijatak Vasant Shirwadkar Children's Book Trust New Delhi 1969 20 1.00
60262 Children.1879 Timur and His Squad 30 2.00
60263 Children.1880 Secrets 30 2.00
60264 Children.1881 How The Grinch Stole Christmas 30 2.00
60265 Children.1882 Conundrum Don Shaw Hamlyn London 25 10.00
60266 Children.1883 Ruchy Nursery Rhymes Arora Book Company 10 2.00
60267 Children.1884 New Gay Way Nursery Rhymes Frank Bros. & Co. 15 2.00
60268 Children.1885 I See I Think I Sing Deepak Mankar 20 2.00
60269 Children.1886 Merry Rhymes V. Goryayev Progress Publishers, Moscow 1976 100 20.00
60270 Children.1887 For Helpless Can't Do 10 2.00
60271 Children.1888 Little Fly So Sprightly Malysh Publications 20 2.00
60272 Children.1889 What is Good and What is Bad V. Mayakovsky 30 2.00
60273 Children.1890 Babies of the Zoo Samuil Marshak Raduga Publishers, Moscow 1988 16 2.00
60274 Children.1891 Old Man 20 2.00
60275 Children.1892 The Elephants and the Mice Marilyn Hirsh Children's Book Trust New Delhi 1977 30 2.00
60276 Children.1893 Television Show Begins At2 o' clock kolya 15 2.00
60277 Children.1894 The Tale of the Dead Princess and the seven knights A. Pushkin Raduga Publishers, Moscow 1983 30 2.00
60278 Children.1895 Helpless Can't Do Y. Akim 20 2.00
60279 Children.1896 Doctor Powderpill Kornei Chukovsky Raduga Publishers, Moscow 1974 30 2.00
60280 Children.1897 The Dog And The Cat Hovhannes Toumanian 1980 14 4.00
60281 Children.1898 What Shall I Be Vladimir Mayakovsky Progress Publishers, Moscow 1981 32 2.00
60282 Children.1899 Hedgehog Gloves E. Serova Progress Publishers, Moscow 20 2.00
60283 Children.1900 Wash'em Clean 22 2.00
60284 Children.1901 Little Fly So Sprightly Kornei Chukovsky Malysh Publications 20 2.00
60285 Children.1902 Easy Rhymes Progress Publishers, Moscow 16 3.50
60286 Children.1903 Floppy S. Mikhaikov Malysh Publications 1978 15 2.00
60287 Children.1904 Cock The Roach Kornei Chukovsky Progress Publishers, Moscow 1981 20 2.00
60288 Children.1905 I am Better Than You Sigrun Srivastav National Book Trust, India 1992 23 7.00
60289 Children.1906 Rupa, The Elephant Mickey Patel National Book Trust, India 1974 25 1.50
60290 Children.1907 My Book of Stories No. 1 India Book Depot 30 3.00
60291 Children.1908 My Book of Stories No. 2 India Book Depot 30 3.00
60292 Children.1909 Glo Friends Go Camping Siddarth Krishnamurthy Universal Book Stall, New Delhi 1990 16 2.00
60293 Children.1910 More Panchatantra Stories Vasan Publications, Bangalore 24 25.00
60294 Children.1911 Peter and his friends Dreamland Publications, Delhi 24 20.00
60295 Children.1912 Mahesh Stories for kids S. Sankar Raju Mahesh Arts, Sivakasi 1994 24 10.00
60296 Children.1913 The Cycle Jump Ramanlal Soni Enka Prakashan 23 2.00
60297 Children.1914 Festival of Eid P.B. Kavadi National Book Trust, India 1980 32 2.50
60298 Children.1915 The Big Catch Alaka Shankar Children's Book Trust New Delhi 1976 48 10.00
60299 Children.1916 Raman's Roman Adventure A.K. Ghosh Children's Book Trust New Delhi 1977 62 10.00
60300 Children.1917 The Wise and the Wily Kala Thairani National Book Trust, India 1982 32 2.50
60301 Children.1918 Fairy Tales Vol. VI Neela Subramaniam Sura Books P.Ltd., Madras 124 40.00
60302 Children.1919 Tigu in Wet Paint Geeta Dharmarajan Rupa & Co., New Delhi 1990 15 2.00
60303 Children.1920 Fairy Tales Neela Subramaniam Sura Books P.Ltd., Madras 32 40.00
60304 Children.1921 Stories For Children Swami Vivekananda Advaita Ashrama 2008 30 18.00
60305 Children.1922 Learn About Costumes McGraw Hill for Eastern Publishers 1972 28 10.00
60306 Children.1923 Essays and stories for Children Purabi Chakraborty Book Club 1999 104 30.00
60307 Children.1924 Panchgaon Mystery Sarojini Sinha Children's Book Trust New Delhi 1975 71 10.00
60308 Children.1925 Kirtisena The Story of a brave girl Shankar, Mrinal Mitra Children's Book Trust New Delhi 1982 30 10.00
60309 Children.1926 A Clever Fox 20 2.00
60310 Children.1927 Mad Mango A.N. Pednekar National Book Trust, India 1984 32 5.50
60311 Children.1928 Chandradeva Hemalata, P.K. Chakravarti Children's Book Trust New Delhi 1970 30 5.00
60312 Children.1929 Tales From Indian Classics Book I Savitri, Pulak Biswas Children's Book Trust New Delhi 1987 64 40.00
60313 Children.1930 Tales From Indian Classics Book II Savitri, Pulak Biswas Children's Book Trust New Delhi 1987 64 40.00
60314 Children.1931 Tales From Indian Classics Book III Savitri, Pulak Biswas Children's Book Trust New Delhi 1982 57 10.00
60315 Children.1932 Treasury of Indian Tales Book I Shankar, Debabrata Mukerji Children's Book Trust New Delhi 1987 99 20.00
60316 Children.1933 Treasury of Indian Tales Book I Savitri, Pulak Biswas Children's Book Trust New Delhi 1967 106 4.75
60317 Children.1934 Indian Moral Stories-5 Shravan Kumar Dreamland Publications, Delhi 1992 24 10.00
60318 Children.1935 Krishna and Sudama K. Shivakumar Children's Book Trust New Delhi 1977 20 1.75
60319 Children.1936 The Goddess of the River Sarjini Sinha, Jaya Sheaton Children's Book Trust New Delhi 1978 113 8.00
60320 Children.1937 Legends From Indian Histroy A.K. Ghosh, Debabrata Mukerji Children's Book Trust New Delhi 1968 64 10.00
60321 Children.1938 Down the Ages Monica Feltion Macmillan & Co., Ltd., London 1970 63 10.00
60322 Children.1939 How India Won Her Freedom Krishna Chaitanya National Book Trust, India 1973 30 2.00
60323 Children.1940 Stories from Bapu's Life Uma Shankar Joshi National Book Trust, India 1973 30 1.50
60324 Children.1941 Swarajya K. Sampathgiri Rao Education Trust, Bombay 1972 64 2.00
60325 Children.1942 Bhakt Prahlada Kaka Hariom, Igen B. Manoj Publications 48 40.00
60326 Children.1943 Ramayana L'histoire De Rama Bapu Inter Culture Associates 1974 71 10.00
60327 Children.1944 Tales from Ramakrishna R. Ray, Mallika Clare Gupta Advaita Ashrama 1983 52 6.90
60328 Children.1945 The Story of Ramakrishan Swami Smaranananda Advaita Ashrama 1986 42 8.00
60329 Children.1946 The Story of Vivekananda Advaita Ashrama 1970 69 4.50
60330 Children.1947 The Story of Vivekananda Advaita Ashrama 1994 69 14.00
60331 Children.1948 Kidnapped and other stories Children's Book Trust New Delhi 1995 109 29.00
60332 Children.1949 22 Short Stories A CBT Publications 148 70.00
60333 Children.1950 Indra and Shibi Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book 200 20.00
60334 Children.1951 Walt Disney Donald Duck Having A Panic 22 2.00
60335 Children.1952 Walt Disney super Goof Water Power vs Super Power 22 2.00
60336 Children.1953 Jungle Book Crown Collection 26 10.00
60337 Children.1954 Fun With Science Mae and Ira Freeman Scholastic Book Services 1962 64 5.00
60338 Children.1955 Selected Stories M. Rathke, Cambrain Hall Selina Publishers, New Delhi 1988 106 15.00
60339 Children.1956 Jenny's Secret Star Love Stories in Picture 65 5.00
60340 Children.1957 Dance Away Star Love Stories in Picture 65 0.22
60341 Children.1958 The Moment We Met Star Love Stories in Picture 65 0.16
60342 Children.1959 Dream Girl Star Love Stories in Picture 65 0.16
60343 Children.1960 Just Wishing Star Love Stories in Picture 65 0.18
60344 Children.1961 Snow White and the seven Dwarfs Vera Southgate Ladybird Books Ltd., Loughborough 1969 50 0.21
60345 Children.1962 Aesop's Fables Marie Stuart, Robert Ayton Ladybird Books Ltd., Loughborough 1974 51 0.22
60346 Children.1963 Love for Liza 65 0.28
60347 Children.1964 Words Romantic Adventure Library No. 855 66 0.15
60348 Children.1965 Clay Allison Romantic Adventure Library No. 657 66 0.12
60349 Children.1966 The Accomplice Cowboy Adventure Library No. 877 66 0.15
60350 Children.1967 Save Some Loving For Me Romantci Adventure Library No. 1122 66 0.28
60351 Children.1968 Aladdin Edward Arnold London 48 1.00
60352 Children.1969 Hero for Olivia Romantic Adventure Library No. 1042 66 0.18
60353 Children.1970 A Failure Romantic Adventure Library No. 990 66 0.15
60354 Children.1971 The Daring Thief Cowboy Adventure Library No. 694 66 0.12
60355 Children.1972 Western Library Range War 64 0.30
60356 Children.1973 Cowboy Adventure Library Cowboy Adventure Library 64 0.25
60357 Children.1974 Romantic Adventure Library Romantic Adventure Library 66 0.30
60358 Children.1975 ??? 66 0.30
60359 Children.1976 ??? 80 0.50
60360 Children.1977 ??? 64 0.25
60361 Children.1978 Dark Memory Collectors Library 65 0.30
60362 Children.1979 Killers on the Honeymoon Cowboy Adventure Library 66 0.30
60363 Children.1980 No More Kisses Collectors Library 66 0.30
60364 Children.1981 The Worl of my Friends Sistla Srinivas Drusya Kala Deepika 2003 10 20.00
60365 Children.1982 Children's Jokes James Harvey Goodwill Publishing House, New Delhi 125 22.00
60366 Children.1983 Dinesh and other stories Jean Schmid and others St Paul Publications 100 2.00
60367 Children.1984 Dennis the menace doin's His Thing 1978 128 2.00
60368 Children.1985 Dennis the menace Hank Ketcham Fawcett Publications 1960 120 2.00
60369 Children.1986 Archie's Double Digest No. 102 ... The Archie Digest Library 150 5.00
60370 Children.1987 Betty and Veronica Digest Magazine No. 119 ... The Archie Digest Library 120 0.50
60371 Children.1988 Betty and Veronica Digest Magazine No. 67 ... The Archie Digest Library 90 1.75
60372 Children.1989 Betty and Veronica Double Digest Magazine No. 34 ... The Archie Digest Library 150 2.50
60373 Children.1990 Betty and Veronica Double Digest Magazine No. 23 ... The Archie Digest Library 256 2.25
60374 Children.1991 Betty and Veronica Double Digest Magazine No. 31 ... The Archie Digest Library 256 2.50
60375 Children.1992 Betty and veronica Comics Digest Magazine No. 20 ... The Archie Digest Library 128 1.25
60376 Children.1993 Betty and Veronica Diget Magazine No. 49 ... The Archie Digest Library 128 1.50
60377 Children.1994 Betty and Veronica Digest Magazine No. 79 ... The Archie Digest Library 100 1.75
60378 Children.1995 Archie's Double Digest No. 34 ... The Archie Digest Library 90 2.25
60379 Children.1996 Jughead's Double Digest Magazine No. 55 ... The Archie Digest Library 200 2.95
60380 Children.1997 Archie Digest Magazine No. 106 ... The Archie Digest Library 106 1.50
60381 Children.1998 Jughead's Double Digest Magazine No. 159 ... The Archie Digest Library 200 2.00
60382 Children.1999 Jughead's Double Digest No. 60 ... The Archie Digest Library 180 2.99
60383 Children.2000 Jughead ones comics digest Magazine No. 27 ... The Archie Digest Library 120 2.00
60384 Children.2001 Flora of the Forest ... 1968 192 5.00
60385 Children.2002 Laurel & Hardy No. 7 ... The Archie Digest Library 80 20.00
60386 Children.2003 Pran's Chacha Chaudhary-3 ... Diamond Comics 94 20.00
60387 Children.2004 Pran's Chacha Chaudhary-7 ... Diamond Comics 100 20.00
60388 Children.2005 Pran's Chacha Chaudhary and Cannibals ... Diamond Comics 43 8.00
60389 Children.2006 Phantom and Deep Conspiracy 9 Gulshan Rai Diamond Comics 1990 90 12.00
60390 Children.2007 Pran's Chacha Bhatija and The Magical Flower Gulshan Rai Diamond Comics 40 4.00
60391 Children.2008 Queen of Jungle Diamond Comics 30 6.00
60392 Children.2009 Phantom and the Rogue Elephant Gulshan Rai Diamond Comics 1990 109 15.00
60393 Children.2010 Lamboo Motu and the Cinders of Revenge Gulshan Rai Diamond Comics 36 6.00
60394 Children.2011 ??? ... Diamond Comics 121 2.00
60395 Children.2012 From Shepherd To King ... Diamond Comics 31 2.00
60396 Children.2013 Dabooji Acts Insane Gulshan Rai Diamond Comics 43 8.00
60397 Children.2014 Murder By Spider Gulshan Rai 35 2.00
60398 Children.2015 The Speed Demon 1986 36 2.00
60399 Children.2016 The Black Cat Burglar ... 1986 30 2.50
60400 Children.2017 The Absconding Outlaw ... 1986 30 2.00
60401 Children.2018 The Deadly Mission ... 1986 25 2.00
60402 Children.2019 Norman Bethune in China Foreign Languages Press, Beijing 1976 120 2.00
60403 Children.2020 Forever Fofty and other negotiations Judith Viorst 1989 61 50.00
60404 Children.2021 Rajan Iqbal and The Roadside Killers Gulshan Rai 48 2.00
60405 Children.2022 The Ten Incarnations 44 5.00
60406 Children.2023 Children's Classics The Little Mermaid Dhingra Publishing House, Delhi 31 2.00
60407 Children.2024 Children's Classics Cinderella Dhingra Publishing House, Delhi 32 2.00
60408 Children.2025 The Snow Queen Joan Collins Ladybird Books Ltd., Loughborough 50 0.90
60409 Children.2026 The Story of Daniel 19 2.00
60410 Children.2027 King David 27 2.00
60411 Children.2028 Bible Comics Abraham 32 2.00
60412 Children.2029 Bible Comics Chin and Abel ... 32 2.00
60413 Children.2030 Virvar 32 2.00
60414 Children.2031 The Wise Minister and other Stories D. kumar T.T.D., Tirupati 32 2.00
60415 Children.2032 Sri Venkateswara D. kumar T.T.D., Tirupati 64 2.00
60416 Children.2033 Pictorial Stories For Children Sri Ramakrishna Math, Madras 31 2.00
60417 Children.2034 We Indians Mehroo. J. Wadia National Book Trust, India 1984 30 15.00
60418 Children.2035 Abhimanyu India Book House Limited 2005 32 80.00
60419 Children.2036 Swami Vivekananda Kolar Krishna Iyer Swathi Book House, Vijayawada 2011 40 35.00
60420 Children.2037 Sarojini Naidu A. Kasturi Rao Somanath Publishers, Vijaywada 2012 56 22.00
60421 Children.2038 Nursery Rhymes, Kangaroo, Rhyme Time Hemkunt Press 1983 80 6.50
60422 పిల్లలు. 2039 బాలల శంకరుడు జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు ... 20 8.00
60423 పిల్లలు. 2040 బాల భక్తులు జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1993 38 25.00
60424 పిల్లలు. 2041 బాలల రామాయణం జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1993 44 15.00
60425 పిల్లలు. 2042 గిజుభాయి జానపద కథలు భాగము-2 గ్రేస్ ఇస్రెల్ ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2011 24 40.00
60426 పిల్లలు. 2043 వేమన మంత్రాలు వసుంధర కావ్య పబ్లిషింగ్ హౌస్, సికింద్రాబాద్ 2011 31 50.00
60427 పిల్లలు. 2044 వేమన మంత్రాలు వసుంధర కావ్య పబ్లిషింగ్ హౌస్, సికింద్రాబాద్ 2011 31 50.00
60428 పిల్లలు. 2045 పంచతంత్రం సంధి విగ్రహం బుజ్జాయి పాలపిట్ట పిల్లల పుస్తక ప్రచురణ 2011 48 70.00
60429 పిల్లలు. 2046 ఏడు రంగుల పువ్వు వలెంతీన్ కతాయెవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 22 5.00
60430 పిల్లలు. 2047 బాలల కథలు లేవ్ తొల్‌స్తోయ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 39 5.00
60431 పిల్లలు. 2048 మాయ గుర్రం మేటి గుర్రం ఎమ్. బులాతొవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 18 5.00
60432 పిల్లలు. 2049 తెల్ల జింక రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1974 30 2.00
60433 పిల్లలు. 2050 ఎర్ర జుట్టు కోటి పుంజు విక్తొర్ వజ్దాయెవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 19 5.00
60434 పిల్లలు. 2051 మత్స్య మిత్రుడి మంత్ర మహిమ ఎమ్. బులాతొవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 22 2.00
60435 పిల్లలు. 2052 చిన్నారి చిరుతలు అలెక్సేయ్ లావ్తెవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 20 2.00
60436 పిల్లలు. 2053 చిన్నారి చిరుతలు అలెక్సేయ్ లావ్తెవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 20 2.00
60437 పిల్లలు. 2054 మొదటి వేట వి. బియాంకి రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 20 5.00
60438 పిల్లలు. 2055 అజీజ్ వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 25 5.00
60439 పిల్లలు. 2056 అన్నిటికంటే బలమైనదెవరు వి. సూస్లోవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 25 2.00
60440 పిల్లలు. 2057 కప్ప ప్రయాణం వి. గార్షిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1975 15 5.00
60441 పిల్లలు. 2058 శ్రీమాన్ మార్జాలం ఉగ్రేనియన్, ఆర్వీయార్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 31 25.00
60442 పిల్లలు. 2059 లియో టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన ఈసోపు కథలు 3 ... మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2010 28 35.00
60443 పిల్లలు. 2060 భయంలేని వీత్య వసీలీ సుహోమ్లీన్‌స్కీ, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1985 23 5.00
60444 పిల్లలు. 2061 ఏనుగు ఎ. కుప్రీన్, రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1975 28 5.00
60445 పిల్లలు. 2062 చేతకానివాడు వై. అకీయ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1981 15 2.00
60446 పిల్లలు. 2063 ధైర్యంగల చీమ టి. మకారొవా రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 15 2.00
60447 పిల్లలు. 2064 గడియారాల గురించి నీకు తెలుసా వై. ద్లుగొలేన్‌స్కీ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 25 5.00
60448 పిల్లలు. 2065 శాస్త్రమంటే చేయడం 3వ తరగతి ఎ. వనజాక్షి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠ్యగ్రంథముల ముద్రణ 1970 79 10.00
60449 పిల్లలు. 2066 నీళ్లు యెందుకు తడిగా వుంటాయి మైలెన్ కాంస్తంతినోవ్‌స్కీ, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 44 10.00
60450 పిల్లలు. 2067 ఆకాశవీధిలో హాయిగా ఎగిరేవు కె. అరోన్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1977 32 5.00
60451 పిల్లలు. 2068 బండినుండి వ్యోమనౌకకు యస్. మిహల్కోవ్, రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1975 15 5.00
60452 పిల్లలు. 2069 ఆకాశం విస్సా అప్పారావు యువ ప్రెస్, హైదరాబాద్ 1960 72 2.00
60453 పిల్లలు. 2070 బొమ్మలలో ఖగోళ శాస్త్రం ఉదయ్ పాటిల్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 50 55.00
60454 పిల్లలు. 2071 కొల్హాపూర్ నుంచి బీజింగ్ ఫ్రీస్టైల్ మాలాకుమార్, నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2010 23 10.00
60455 పిల్లలు. 2072 బొమ్మల కథలు ఎన్. రాద్లొవ్, నీనా గేర్నెట్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 30 5.00
60456 పిల్లలు. 2073 జీవిత రీతులు ఇ. చరూషిన్, అట్టేరి కుప్పరాజులు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 10 2.00
60457 పిల్లలు. 2074 బొమ్మల కథలు ఎన్. రాద్లొవ్, నీనా గేర్నెట్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 45 5.00
60458 పిల్లలు. 2075 నవ్వుల చిలక మనోరమ జఫా ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2010 15 25.00
60459 పిల్లలు. 2076 మిక్కీ బిక్కీల కథ వినితా కృష్ణ, డి. కేశరావు ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2010 16 25.00
60460 పిల్లలు. 2077 ఏడవ సూర్యుడు ... ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2011 19 40.00
60461 పిల్లలు. 2078 మన సంఘం డి. పారినాయుడు, కేర్ స్టెప్ జట్టు ట్రస్టు, పార్వతీపురం 2004 67 100.00
60462 పిల్లలు. 2079 ఏదుపందీ, చెవులపల్లీ ... ... ... 20 2.00
60463 పిల్లలు. 2080 చిన్నపిల్ల, కుక్క గొడుగులు ... ... ... 36 2.00
60464 పిల్లలు. 2081 బుల్లి మట్టి యిల్లు ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 76 20.00
60465 పిల్లలు. 2082 రంగురంగుల వి. దచ్‌కేవిచ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 22 5.00
60466 పిల్లలు. 2083 కళాతపస్వి యెగోరి జి. యూదిన్, ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 120 50.00
60467 పిల్లలు. 2084 బాలల కథామంజరి 1 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60468 పిల్లలు. 2085 బాలల కథామంజరి 2 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1988 33 4.00
60469 పిల్లలు. 2086 బాలల కథామంజరి 3 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60470 పిల్లలు. 2087 బాలల కథామంజరి 4 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 30 12.00
60471 పిల్లలు. 2088 బాలల కథామంజరి 5 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60472 పిల్లలు. 2089 బాలల కథామంజరి 6 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60473 పిల్లలు. 2090 బాలల కథామంజరి 7 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60474 పిల్లలు. 2091 బాలల కథామంజరి 8 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60475 పిల్లలు. 2092 బాలల కథామంజరి 9 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60476 పిల్లలు. 2093 బాలల కథామంజరి 10 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60477 పిల్లలు. 2094 బాలల కథామంజరి 11 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60478 పిల్లలు. 2095 బాలల కథామంజరి 12 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60479 పిల్లలు. 2096 బాలల కథామంజరి 13 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60480 పిల్లలు. 2097 బాలల కథామంజరి 14 జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2007 32 12.00
60481 పిల్లలు. 2098 బొమ్మలలో ఖగోళ శాస్త్రం ఉదయ్ పాటిల్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 50 55.00
60482 పిల్లలు. 2099 బాలల రామాయణం మథురం భూతలింగం, చల్లారాధాకృష్ణ శర్మ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2000 70 48.00
60483 పిల్లలు. 2100 బాలల మహాభారతం మథురం భూతలింగం, బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2000 87 50.00
60484 పిల్లలు. 2101 మహాభారతం Anant Pai Amar Chitra Katha Pvt Ltd 2010 32 10.00
60485 పిల్లలు. 2102 కృష్ణుడు నరకాసురుడు Anant Pai Amar Chitra Katha Pvt Ltd 2010 32 10.00
60486 పిల్లలు. 2103 బాలల బొమ్మల శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలలు దాశరథి రంగాచార్య ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2007 74 40.00
60487 పిల్లలు. 2104 తెనాలి రామకృష్ణుని కథలు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెనాలి పురపాలక సంఘం, తెనాలి 2010 200 50.00
60488 పిల్లలు. 2105 చిట్టిరాజు గూనగుర్రం కె. రాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 48 30.00
60489 పిల్లలు. 2106 మళ్ళీ చెప్పిన కథలు బొమ్మలతో అల్లాడి కుప్పుస్వామి అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2013 150 150.00
60490 పిల్లలు. 2107 నవ్వుల నవాబు నసిరుద్దీన్ కథలు 1 పి. రాజేశ్వర రావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 47 30.00
60491 పిల్లలు. 2108 పిల్లల బొమ్మల నసీరుద్దీన్ కథలు 2 జొన్నలగడ్డ శ్యామల స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 40 50.00
60492 పిల్లలు. 2109 నసీరుద్దీన్ కథలు ప్రతిభ ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 69 40.00
60493 పిల్లలు. 2110 లియో టాల్‌స్టాయ్ అబద్ధాలరాయుడు ప్రతిభ ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 56 35.00
60494 పిల్లలు. 2111 గుణపాఠం నేర్చుకున్న చిట్టెలుక కె. అనసూయ చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూ ఢిల్లీ ... 20 20.00
60495 పిల్లలు. 2112 మృగరాజు తీర్పు పైడిమర్రి రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 48 35.00
60496 పిల్లలు. 2113 బాలల శౌర్య గాథలు విజయ్ గుప్తా, వేదుల నరసింహం పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2008 43 38.00
60497 పిల్లలు. 2114 మన్యంలో మయూరం శ్యామ్ సింగ్ శశి, గోవాడ సత్యారావు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 1990 34 12.50
60498 పిల్లలు. 2115 కథల ప్రపంచం 1 ముసలి గుర్రం, సింహం బైలోరష్యన్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 26 30.00
60499 పిల్లలు. 2116 కథల ప్రపంచం 2 అతిలోక సుందరి ఎస్టోనియన్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 26 30.00
60500 పిల్లలు. 2117 కథల ప్రపంచం 3 దయ్యం పూనిన రాకుమారి ఉగ్రేనియన్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 38 45.00
60501 పిల్లలు. 2118 ప్రపంచ ప్రసిద్ధ జానపద కథలు హిమాంశు జోషి, ఉపేంద్ర చంద్ర చౌదరి పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2006 66 42.00
60502 పిల్లలు. 2119 పెంపుడు తండ్రి ఆర్వీయార్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 32 22.00
60503 పిల్లలు. 2120 గొర్రెల కాపరి ఆర్వీయార్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 32 22.00
60504 పిల్లలు. 2121 తెలివైన కూతురు ఆర్వీయార్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 40 27.00
60505 పిల్లలు. 2122 ఎగిరే ఓడ ఆర్వీయార్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 40 27.00
60506 పిల్లలు. 2123 సింద్‌బాద్ వజ్రాల దీవి మేకల మదన్‌మోహన్ రావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 40 25.00
60507 పిల్లలు. 2124 అల్లావుద్దీన్ అద్భుతదీపం ఆకెళ్ల శివప్రసాద్ ... 2011 32 20.00
60508 పిల్లలు. 2125 ఆలీబాబా నలభైదొంగలు ఆకెళ్ల శివప్రసాద్ ... 2011 47 30.00
60509 పిల్లలు. 2126 సింద్‌బాద్ సాహస యాత్రలు ఆకెళ్ల శివప్రసాద్ ... 2011 48 30.00
60510 పిల్లలు. 2127 టైటానిక్ షిప్ కథ మేకల మదన్‌మోహన్ రావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 40 25.00
60511 పిల్లలు. 2128 పిల్లల బొమ్మల అరేబియన్ నైట్స్ కథలు 1 డి. చంద్రశేఖర్ స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 32 40.00
60512 పిల్లలు. 2129 బాలానంద బొమ్మల రాబిన్‌సన్ క్రూసో సింగంపల్లి అప్పారావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 40 25.00
60513 పిల్లలు. 2130 బేతాళగిరి కలువకొలను సుధానిధి ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2007 43 25.00
60514 పిల్లలు. 2131 పిల్లల బొమ్మల హితోపదేశ కథలు మొదటి భాగం రెడ్డిరాఘవయ్య స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 40 40.00
60515 పిల్లలు. 2132 కల్లూ ముఠా 2 స్టేజ్ మిద కోతుల దండు సుభద్రా సేన్ గుప్తా, పి. శాంతాదేవి ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2011 16 30.00
60516 పిల్లలు. 2133 బాలల వినోదమాల వాగ్దేవి ఎస్.ఆర్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 30 36.00
60517 పిల్లలు. 2134 వజ్రాలహారం కోనే నాగ వెంకట ఆంజనేయులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 46 38.00
60518 పిల్లలు. 2135 అప్పు నిప్పు డి.కె. చదువులబాబు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 48 25.00
60519 పిల్లలు. 2136 జ్ఞానోదయం చోడిశెట్టి శ్రీనివాస్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 63 40.00
60520 పిల్లలు. 2137 కనువిప్పు గోవిందరాజు రామకృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 42 30.00
60521 పిల్లలు. 2138 మాయ కంబళి కలువకొలను సుధానిధి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 30 20.00
60522 పిల్లలు. 2139 బుజ్జిగాడు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 40 25.00
60523 పిల్లలు. 2140 చిల్డ్రన్ మోరల్ స్టోరీస్ ... వి.జి.యస్. బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 2012 20 20.00
60524 పిల్లలు. 2141 విజయనగర ప్రాభవం వి.వి. కృష్ణ శాస్త్రి పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2006 49 55.00
60525 పిల్లలు. 2142 బాలల విజ్ఞాన సర్వస్వం 2 మన రాష్ట్రం ... ఎస్.ఆర్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2004 40 20.00
60526 పిల్లలు. 2143 నేనూ నా రంగుల పెన్సిళ్లు మాసుమే అన్సారియన్, పి. శాంతాదేవి ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2010 24 25.00
60527 పిల్లలు. 2144 ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక స్వరూపం, సంపత్తి ఆర్. ఎస్. రావు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2006 49 50.00
60528 పిల్లలు. 2145 నాట్యం చేయని నెమలి అంబిక బెహల్, జానకీ రాణి తురగా ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2012 16 30.00
60529 పిల్లలు. 2146 పేపరు పాపాయి కల్వి గోపాలకృష్ణన్, టి.వి. రంగాచార్యులు ... 2011 63 40.00
60530 పిల్లలు. 2147 బాలదీపికలు నాయని రమాదేవి పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 1990 32 12.00
60531 పిల్లలు. 2148 ఎదగడానికి మెట్లు బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ ... 25 30.00
60532 పిల్లలు. 2149 మేం పిల్లలం జై సీతారామ్ పాలపిట్ట పిల్లల పుస్తక ప్రచురణ 2009 169 100.00
60533 పిల్లలు. 2150 సత్యమేవ జయతే రావెళ్ళ కృష్ణారావు బాల సాహితీ పీఠం, హైదరాబాద్ 1990 100 75.00
60534 పిల్లలు. 2151 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు 1 బి.వి. పట్టాభిరామ్ ... ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 30 30.00
60535 పిల్లలు. 2152 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు 3 బి.వి. పట్టాభిరామ్ ... ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 30 30.00
60536 పిల్లలు. 2153 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు బి.వి. పట్టాభిరామ్ ... ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 30 30.00
60537 పిల్లలు. 2154 స్ఫూర్తిప్రదాతలు 1 బి.వి. పట్టాభిరామ్ ... ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 30 30.00
60538 పిల్లలు. 2155 స్ఫూర్తిప్రదాతలు 3 బి.వి. పట్టాభిరామ్ ... ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2013 30 30.00
60539 పిల్లలు. 2156 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విజ్ఞాన శాస్త్ర ధ్రువతారలు పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 32 25.00
60540 పిల్లలు. 2157 ప్రఖ్యాత భారతీయ శాస్త్రజ్ఞులు పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 40 25.00
60541 పిల్లలు. 2158 శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 25.00
60542 పిల్లలు. 2159 పెంపుడు జంతువులు వాటి ప్రయోజనాలు కె. రూబెన్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 32 25.00
60543 పిల్లలు. 2160 భూమి గుండ్రంగా ఉంది వి.ఎస్. చక్రవర్తి ... 2012 31 25.00
60544 పిల్లలు. 2161 పర్యావరణ కాలుష్యము జె. శ్రీనివాస్, జె. కరుణ, జె. ఉషాంజలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 32 30.00
60545 పిల్లలు. 2162 వృక్ష ప్రపంచం జె. శ్రీనివాస్, జె. కరుణ, జె. ఉషాంజలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 32 30.00
60546 పిల్లలు. 2163 బాలానంద బొమ్మల పర్యావరణం పరిరక్షణ వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2012 24 30.00
60547 పిల్లలు. 2164 భారతీయ హరిణం రాజేశ్వర్ ప్రసాద్ నారాయణ్ సింహ్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2002 24 42.00
60548 పిల్లలు. 2165 జాగ్రత్తగా కొనండి ... పెద్దిరెడ్డి తిమ్మరెడ్డి వ్యవసాయ సంస్థ 1998 39 35.00
60549 పిల్లలు. 2166 జంతు ప్రపంచం జె. శ్రీనివాస్, జె. కరుణ, జె. ఉషాంజలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 32 30.00
60550 పిల్లలు. 2167 విద్యుత్ శక్తి అయస్కాంత శక్తి జె. శ్రీనివాస్, జె. కరుణ, జె. ఉషాంజలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 32 30.00
60551 పిల్లలు. 2168 మానవ శరీరము జె. శ్రీనివాస్, జె. కరుణ, జె. ఉషాంజలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 32 30.00
60552 పిల్లలు. 2169 పిల్లల బొమ్మల నీటి కథ షేక్ అబ్దుల్ హకీం జాని విద్యార్థి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60553 పిల్లలు. 2170 ఫోటోగ్రఫి మైక్రోఫిలిం సినిమా వి.వి. బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 32 25.00
60554 పిల్లలు. 2171 బాలానంద బొమ్మల ప్రసార సాధనాలు వి.వి. బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 32 25.00
60555 పిల్లలు. 2172 సమాచార సాధనాలు జె. శ్రీనివాస్, జె. కరుణ, జె. ఉషాంజలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 32 30.00
60556 పిల్లలు. 2173 బైజూ మామయ్య సురేశ్ సలీల్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1995 23 6.50
60557 పిల్లలు. 2174 శిభి చక్రవర్తి పి. రాజేశ్వర రావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 47 25.00
60558 పిల్లలు. 2175 పిల్లల బొమ్మల స్వామి వివేకానంద షేక్ అబ్దుల్ హకీం జాని స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 40 25.00
60559 పిల్లలు. 2176 పిల్లల బొమ్మల మదర్ థెరిసా శ్రీమతి ధనం స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 40 30.00
60560 పిల్లలు. 2177 పిల్లల బొమ్మల లాల్‌బహదూర్ శాస్త్రి అయినాల మల్లేశ్వరరావు స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 25.00
60561 పిల్లలు. 2178 పిల్లల బొమ్మల గురజాడ అప్పారావు మాదిరాజు గోవర్ధనరావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గణేష్ బక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60562 పిల్లలు. 2179 పన్నాదాది క్షమాశర్మ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2002 22 42.00
60563 పిల్లలు. 2180 పిల్లల బొమ్మల అమర్త్యసేన్ బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 40 25.00
60564 పిల్లలు. 2181 పిల్లల బొమ్మల లూయీ పాశ్చర్ షేక్ అబ్దుల్ హకీం జాని, వెలగా వెంకటప్పయ్య విద్యార్థి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60565 పిల్లలు. 2182 పిల్లల బొమ్మల మేడం క్యూరీ బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య విద్యార్థి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60566 పిల్లలు. 2183 పిల్లల బొమ్మల అల్లూరి సీతారామరాజు షేక్ అబ్దుల్ హకీం జాని, వెలగా వెంకటప్పయ్య రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60567 పిల్లలు. 2184 పిల్లల బొమ్మల పింగళి వెంకయ్య షేక్ అబ్దుల్ హకీం జాని, వెలగా వెంకటప్పయ్య రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60568 పిల్లలు. 2185 పిల్లల బొమ్మల కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు షేక్ అబ్దుల్ హకీం జాని, వెలగా వెంకటప్పయ్య రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60569 పిల్లలు. 2186 పిల్లల బొమ్మల సర్ ఆర్థర్ కాటన్ షేక్ అబ్దుల్ హకీం జాని, వెలగా వెంకటప్పయ్య విద్యార్థి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60570 పిల్లలు. 2187 రాణీ రుద్రమదేవి పింగళి పార్వతీప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 1990 27 11.00
60571 పిల్లలు. 2188 పిల్లల బొమ్మల కందుకూరి వీరేశలింగం మాదిరాజు గోవర్ధనరావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గణేష్ బక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
60572 పిల్లలు. 2189 కందుకూరి వీరేశలింగం బుజ్జాయి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 32 35.00
60573 పిల్లలు. 2190 పిల్లల బొమ్మల రాజీవ్ గాంధీ అయినాల మల్లేశ్వరరావు స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 40 25.00
60574 పిల్లలు. 2191 పిల్లల బొమ్మల బాబు రాజేంద్రప్రసాద్ బి. లక్ష్మీపార్వతి, వెలగా వెంకటప్పయ్య స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 25.00
60575 పిల్లలు. 2192 వీరనారి బేగమ్ హజరత్ మహల్ సుధా త్యాగి, కస్తూరి రాకా సుధాకరరావు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2006 25 25.00
60576 పిల్లలు. 2193 సాహస వనిత దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్ మాదిరాజు గోవర్ధనరావు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2009 56 70.00
60577 పిల్లలు. 2194 అనిబిసెంట్ రాజ్‌కుమార్, పుట్టపర్తి తులజాదేవి పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2000 30 28.00
60578 పిల్లలు. 2195 పిల్లలకు లెనిన్ కథ ఎన్. మంగాదేవి మైత్రీ క్లబ్, శ్రీ వేంకటేశ్వర బాలకుటీర్, గుంటూరు 1982 57 6.00
60579 పిల్లలు. 2196 పిల్లల బొమ్మల సరోజినీ నాయుడు సూర్యదేవర రవికుమార్, వెలగా వెంకటప్పయ్య స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 40 25.00
60580 పిల్లలు. 2197 బాలానంద బొమ్మల తెలుగు వెలుగులు వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 40 25.00
60581 పిల్లలు. 2198 పిల్లల బొమ్మల రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బూరెల సత్యనారాయణ మూర్తి స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 40 30.00
60582 పిల్లలు. 2199 బాలల నేస్తం కలాం బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 48 20.00
60583 పిల్లలు. 2200 చాచానెహ్రూ వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 64 8.00
60584 పిల్లలు. 2201 జవాహర్ లాల్ నెహ్రూ ... ... 1971 30 2.00
60585 పిల్లలు. 2202 గాంధీ మహాత్ముని కథ సరళాదేవి రాఘవరావు బాంబె ఫైన్ ఆర్ట్ & ఆఫ్ సెట్సు 1968 49 5.00
60586 పిల్లలు. 2203 పౌరాణిక బాల కథలు నిరంకార దేవ సేవక్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 1983 56 2.00
60587 పిల్లలు. 2204 తోక తెగిన కోతి ... ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2004 7 15.00
60588 పిల్లలు. 2205 గొప్పవాళ్ళమై పోదాం రా వి.వి.ఎస్. ప్రసాద్ ... ... 28 10.00
60589 పిల్లలు. 2206 యు. ద్రూనినా అలీస్క ఆర్వీయార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 48 10.00
60590 పిల్లలు. 2207 నల్లగుర్రపునాడా సౌదా ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూ సిలబస్ లిటరేచర్ 2003 62 75.00
60591 పిల్లలు. 2208 పిల్ల గుర్రం నదిని యెలా దాటింది ... ... ... 10 1.60
60592 పిల్లలు. 2209 హలో, చందమామా అకికో హాయాశీ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1993 12 6.00
60593 పిల్లలు. 2210 పెద్ద తప్పు పెద్ద ఓడ పెద్ద జలప్రళయం జయంతి మనోహరన్ ది బైబిల్ సొసైటీ, బెంగుళూర్ ... 20 5.00
60594 పిల్లలు. 2211 అలాఉద్దీన్ ... ... ... 32 2.00
60595 పిల్లలు. 2212 ఎనుగు ఎలుక ... ... ... 25 2.00
60596 పిల్లలు. 2213 చిన్నారి తరంగం సుమన్ చందావర్కర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1984 30 2.50
60597 పిల్లలు. 2214 తిల్లీ లిల్లీ రమేశ్ బక్షీ, కృష్ణమూర్తి అందలం నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా ... 30 2.00
60598 పిల్లలు. 2215 అడవి కథలు ... పర్యావరణ విద్యా కేంద్రం ... 46 20.00
60599 పిల్లలు. 2216 విరిగిన అల ... తెలుగు విద్యార్థులు రిషీ వ్యాలీ స్కూల్ 2005 62 50.00
60600 పిల్లలు. 2217 మూఢనమ్మకాలు ... ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 15 5.00
60601 పిల్లలు. 2218 అమ్మగారి బస్సు ప్రయాణం వళ్లికణ్ణన్, ఉషారాణి భాటియా నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1982 30 2.50
60602 పిల్లలు. 2219 సోనా కథ తారా తివారీ, మిక్కీ పటేల్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1976 30 1.50
60603 పిల్లలు. 2220 మన శరీరం ఒక అద్భుత యంత్రం రమేష్ బిజ్‌లానీ, మంగాదేవి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1986 30 5.50
60604 పిల్లలు. 2221 వేసవి చెట్టు పోటీ రాధా ఎమ్. ఖంబాద్ ఖోణె నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1993 35 8.50
60605 పిల్లలు. 2222 విరిగిన రెక్క కొన్ని ఆసియా కథలు బెలిందర్ ధనోవా, ఎమ్. వి. చలపతిరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1983 38 2.50
60606 పిల్లలు. 2223 శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వరబొమ్మలు మహాత్మ్యము ... ... ... 30 2.00
60607 పిల్లలు. 2224 చెట్టు చెప్పిన కథలు చొక్కాపు వెంకటరమణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 60 45.00
60608 పిల్లలు. 2225 మృగరాజు తీర్పు పైడిమర్రి రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 48 35.00
60609 పిల్లలు. 2226 తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు ఆకెళ్ల వెంకట సుబ్బలక్ష్మి ... ... 8 9.00
60610 పిల్లలు. 2227 జాబిల్లి కె. సభా విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 40 25.00
60611 పిల్లలు. 2228 ఎత్తుకు పైయెత్తు కె. సభా విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 31 25.00
60612 పిల్లలు. 2229 అన్నయ్య చిన్నయ్య కె. సభా విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 57 40.00
60613 పిల్లలు. 2230 వరాల కోడి కలువకొలను సదానంద విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 29 20.00
60614 పిల్లలు. 2231 పసిడి మొగ్గలు పెండెం జగదీశ్వర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 27 25.00
60615 పిల్లలు. 2232 మూఢనమ్మకాలు ఆకెళ్ల వెంకట సుబ్బలక్ష్మి ... ... 8 9.00
60616 పిల్లలు. 2233 కేటూ డూప్లికేటూ అవసరాల రామకృష్ణారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1967 48 2.00
60617 పిల్లలు. 2234 తోక తెచ్చిన తంటా ఎం.సి. గేబ్రియల్, బి.వి. రమణ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1985 30 2.00
60618 పిల్లలు. 2235 పరమానందయ్య శిష్యుల కథ ... వి.జి.యస్. బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 2014 20 45.00
60619 పిల్లలు. 2236 రజక గాయకుడు విష్ణు సుభద్రా సేన్ గుప్తా, జానకీ రాణి తురగా ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2011 60 85.00
60620 పిల్లలు. 2237 బొమ్మల పంచతంత్రము పాలంకి వెంకట రామచంద్రమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2003 148 50.00
60621 పిల్లలు. 2238 అడవిలో ఆనందం శాంతను తములీ, పుట్టపర్తి నాగపద్మిని నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2010 20 25.00
60622 పిల్లలు. 2239 నక్క తోడేలు పి. రాజేశ్వర రావు ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2008 15 25.00
60623 పిల్లలు. 2240 తుంటరి తువ్వాయి హేమలత, కె. సురేష్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 15 5.00
60624 పిల్లలు. 2241 జూలో బాతు హరిణి గోపాలస్వామి శ్రీనివాసన్, కె. అనసూయ చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూ ఢిల్లీ 2008 20 20.00
60625 పిల్లలు. 2242 యాపిల్ పండు వి. సుతయేవ్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2008 11 12.00
60626 పిల్లలు. 2243 మిఠాయి పొట్లం తురగా జానకీరాణి డైరక్టర్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1993 30 12.00
60627 పిల్లలు. 2244 బంగారు కుందేలు రావూరి భరద్వాజ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 1990 32 12.00
60628 పిల్లలు. 2245 బాలల పంచతంత్ర కథలు బాలాంత్రపు నళినీ కాంతారావు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2006 28 28.00
60629 పిల్లలు. 2246 నక్కా కుందేలు పి. రాజేశ్వర రావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 24 30.00
60630 పిల్లలు. 2247 పిల్ల కుందేళ్ళు పి. రాజేశ్వర రావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 16 25.00
60631 పిల్లలు. 2248 చిట్టెలుక పెన్సిల్ పి. రాజేశ్వర రావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 32 30.00
60632 పిల్లలు. 2249 మోసకారి నక్క పి. రాజేశ్వర రావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 27 25.00
60633 పిల్లలు. 2250 తాత @ మనవడు.కామ్ సి. భవానీదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 184 125.00
60634 పిల్లలు. 2251 బాలానంద బొమ్మల రెండు మహానగరాల కథ సింగంపల్లి అప్పారావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 44 25.00
60635 పిల్లలు. 2252 స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు డి. రామలింగం ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 93 12.00
60636 పిల్లలు. 2253 మన పండుగలు నాగభైరవ ఆదినారాయణ రవి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2003 32 10.00
60637 పిల్లలు. 2254 మొండి గాడిద మనోరమా జఫ్రా సిబిటి ప్రచురణ 2011 16 20.00
60638 పిల్లలు. 2255 ఇది నా కథ వికీ ఆచార్య నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1990 20 7.00
60639 పిల్లలు. 2256 చింటూ సాహసం ఎన్. మంగాదేవి కుటీర్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 20 10.00
60640 పిల్లలు. 2257 చిట్‌కూ సురేఖా పనాండీకర్ చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూ ఢిల్లీ 1991 20 8.00
60641 పిల్లలు. 2258 ఆటల సరదాలో అరవింద గుప్త జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 48 10.00
60642 పిల్లలు. 2259 చిత్రమయ చైతన్య లీల శ్రీమద్భక్తి విలాస తీర్థ గోస్వామి శ్రీకృష్ణ ప్రసన్న బ్రహ్మచారి, కొవ్వూరు 1978 38 5.00
60643 పిల్లలు. 2260 బొమ్మల్లో ఖగోళశాస్త్రం పి. రాజేశ్వర రావు ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2008 36 35.00
60644 పిల్లలు. 2261 అద్భుతమైన సెలవులు అనురాధ బాసిన్ జమ్‌వాల్, పుట్టపర్తి నాగపద్మిని నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2008 25 20.00
60645 పిల్లలు. 2262 ఆలీబాబా 40 దొంగలు రెంటాల గోపాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 71 15.00
60646 పిల్లలు. 2263 వార్షిక క్షవర దినం నోని, అంబికా అనంత్ ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2010 20 20.00
60647 పిల్లలు. 2264 రేపు కలుద్దాం తాన్యా లూథర్ అగర్వాల్, పి. శాంతాదేవి ప్రథమ్ బుక్స్, బెంగుళూరు 2010 16 20.00
60648 పిల్లలు. 2265 మన పిల్లల పాటలు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహిత్య సాంస్కతిక సంఘం 2002 191 130.00
60649 పిల్లలు. 2266 పిల్లలకు ఆటలు పాటలు మీనాస్వామినాథన్, ఎన్. మంగాదేవి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1991 118 25.00
60650 పిల్లలు. 2267 పట్టు పువ్వులు ... గ్రామీణ విద్యా కేంద్రము రిషీ వ్యాలీ 2006 112 130.00
60651 పిల్లలు. 2268 పిల్లనగ్రోవి ... తెలుగు విద్యార్థులు రిషీ వ్యాలీ స్కూల్ 2006 86 100.00
60652 పిల్లలు. 2269 నొప్పి డాక్టరు కొర్నేయ్ చుకోవ్‌స్కీ, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 175 25.00
60653 పిల్లలు. 2270 మహాభారతం Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book ... 30 3.00
60654 పిల్లలు. 2271 మహాభారతం Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book ... 26 1.50
60655 పిల్లలు. 2272 భగవద్గీత ... ... ... 32 2.00
60656 పిల్లలు. 2273 భారతం ... ... ... 28 2.00
60657 పిల్లలు. 2274 పంచపాండవులు Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book ... 30 1.50
60658 పిల్లలు. 2275 భీష్ముడు ... ... ... 30 2.00
60659 పిల్లలు. 2276 భీముడు ... ... ... 35 2.00
60660 పిల్లలు. 2277 అభిమన్యు ... ... ... 25 2.00
60661 పిల్లలు. 2278 కురుక్షేత్ర ... ... ... 30 2.00
60662 పిల్లలు. 2279 కంసుడు ... ... ... 28 2.00
60663 పిల్లలు. 2280 భీముడు హనుమంతుడు Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book ... 31 3.00
60664 పిల్లలు. 2281 అగస్త్యుడు Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book ... 30 3.00
60665 పిల్లలు. 2282 వాల్మీకి రామాయణ ప్రాదుర్భావము ... ... ... 32 2.00
60666 పిల్లలు. 2283 సబరిమలై శ్రీ అయ్యప్ప ... ... ... 25 2.00
60667 పిల్లలు. 2284 శ్రీ అయ్యప్ప ... ... ... 25 2.00
60668 పిల్లలు. 2285 శ్రీ అయ్యప్ప ... ... ... 32 2.00
60669 పిల్లలు. 2286 హిమబాల ఏడుగురు మరుగుజ్జులు Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book ... 30 3.00
60670 పిల్లలు. 2287 తెలివైన న్యాయమూర్తి ... ... ... 28 2.00
60671 పిల్లలు. 2288 పులీ వడ్రంగి పిట్ట అనంత్ పాయ్ ఇండియా బుక్ హౌస్, బొంబాయి ... 31 2.50
60672 పిల్లలు. 2289 సాయిబాబా గాథలు అనంత్ పాయ్ ఇండియా బుక్ హౌస్, బొంబాయి ... 31 5.00
60673 పిల్లలు. 2290 వివేకానంద అనంత్ పాయ్ ఇండియా బుక్ హౌస్, బొంబాయి ... 30 2.00
60674 పిల్లలు. 2291 బాలల శ్రీరామకృష్ణ ... ... ... 32 10.00
60675 పిల్లలు. 2292 గాజు కథ ... ... ... 20 2.00
60676 పిల్లలు. 2293 షెర్ డిల్ సాహసకార్యాలు ... ... ... 31 2.00
60677 పిల్లలు. 2294 ముగ్గురు పంది పిల్లల కథ ... ఇండియా బుక్ హౌస్, బొంబాయి 1964 25 2.00
60678 పిల్లలు. 2295 సృష్టి కథ Miss Lova Bush The Bible Society of India 20 2.00
60679 పిల్లలు. 2296 మావూరి మర్రి టి. శాంతాదేవి జనాభా విద్యా విభాగం, హైదరాబాద్ ... 20 5.00
60680 పిల్లలు. 2297 గణేశుడు ... ... ... 32 5.00
60681 పిల్లలు. 2298 త్యాగయ్య Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book 31 2.00
60682 పిల్లలు. 2299 రామానుజులు Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book ... 31 3.00
60683 పిల్లలు. 2300 తన బుట్టలో తానే పడ్డ లోభి Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book 1982 28 2.50
60684 పిల్లలు. 2301 జ్యోతిష్కుని కుమారుడు Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book 1983 28 2.50
60685 పిల్లలు. 2302 వినూ ఆట వస్తువులు Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book 1983 28 2.50
60686 పిల్లలు. 2303 దావీదు ... ... ... 31 2.00
60687 పిల్లలు. 2304 ఎదురు లేని ఖడ్గం ... ... ... 32 2.00
60688 పిల్లలు. 2305 సాహస విడుదల ... ... ... 32 2.00
60689 పిల్లలు. 2306 సాహస విడుదల ... ... ... 32 2.00
60690 పిల్లలు. 2307 బాలల బొమ్మల భారతము రావూరి దొరస్వామి శర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1978 115 6.00
60691 పిల్లలు. 2308 బాలానంద బొమ్మల భారతం పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 124 10.00
60692 పిల్లలు. 2309 బాలానంద బొమ్మల భారతం సి. నారాయణరెడ్డి శ్రీ మల్లికార్జున పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 157 6.00
60693 పిల్లలు. 2310 నర్తనశాల టి.ఎస్. జగన్మోహన్ వివిధ ప్రచురణాలయం 2009 62 40.00
60694 పిల్లలు. 2311 తారకాసురుడు పండరీబోస్ పండరీ బోస్ బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 56 6.50
60695 పిల్లలు. 2312 బాలానంద బొమ్మల భాగవతం పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 120 10.00
60696 పిల్లలు. 2313 పిల్లల బొమ్మల భాగవతం వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కాళహస్తి పార్వతీశం అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1983 119 2.00
60697 పిల్లలు. 2314 బొమ్మల బాలల భాగవత కథలు యామిజాల పద్మనాభస్వామి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1985 123 10.00
60698 పిల్లలు. 2315 బాలానంద బొమ్మల రామాయణం ... ... ... 96 10.00
60699 పిల్లలు. 2316 బాలల బొమ్మల రామాయణము యామిజాల పద్మనాభస్వామి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1985 128 10.00
60700 పిల్లలు. 2317 బొమ్మల బాలరామాయణము ... ... 1977 125 10.00
60701 పిల్లలు. 2318 పిల్లల బొమ్మల ఉత్తర రామాయణం ... ... ... 80 10.00
60702 పిల్లలు. 2319 బాబూ రాజేంద్రప్రసాద్ డి.కె. ప్రభాకర్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 40 10.00
60703 పిల్లలు. 2320 రాంమోహన్ రాయ్ మలయశ్రీ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 92 12.00
60704 పిల్లలు. 2321 అల్లూరి సీతారామరాజు మలయశ్రీ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 16 15.00
60705 పిల్లలు. 2322 విప్లవీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు ఏడిద కామేశ్వరరావు గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 72 7.50
60706 పిల్లలు. 2323 బుడ్డా వెంగళరెడ్డి అమళ్ళదిన్నె గోపీనాథ్ శ్రీ విష్ణు నిరంతర విద్యా గ్రంథమాల 2001 12 4.80
60707 పిల్లలు. 2324 పూజ్య బాపూజీ ధూళిపాళ రామమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 16 15.00
60708 పిల్లలు. 2325 మదర్ థెరీసా ధనం నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 80 12.00
60709 పిల్లలు. 2326 ప్రపంచమాత మదర్ థెరిసా ధనం రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2009 16 15.00
60710 పిల్లలు. 2327 బాబాసాహెబ్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ మలయశ్రీ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2009 16 15.00
60711 పిల్లలు. 2328 భగత్ సింగ్ మలయశ్రీ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 91 12.00
60712 పిల్లలు. 2329 సరోజినీ నాయుడు జయశ్రీ మల్లిక్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 40 10.00
60713 పిల్లలు. 2330 దేశబందు చిత్తరంజన్‌దాస్ కె. కనకదుర్గ చిన్నారి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 40 6.00
60714 పిల్లలు. 2331 వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన రెంటాల గోపాలకృష్ణ ... 1993 60 10.00
60715 పిల్లలు. 2332 పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య ఆత్మకథ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగాంతర్ చేతనా ప్రచురణ 1990 90 10.00
60716 పిల్లలు. 2333 సామ్రాట్ అజాత శత్రువు సింగంపల్లి అప్పారావు బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 104 6.50
60717 పిల్లలు. 2334 గోస్వామి తులసీదాసు సింగంపల్లి అప్పారావు బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 88 6.50
60718 పిల్లలు. 2335 పట్టాభి సీతారామయ్య జయశ్రీ మల్లిక్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 40 10.00
60719 పిల్లలు. 2336 మహారాణా ప్రతాపసింహుడు సింగంపల్లి అప్పారావు బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 104 6.50
60720 పిల్లలు. 2337 ఇందిరా ప్రియదర్శిని పదో తరగతి తెలుగు ఉపవాచకం అమరేంద్ర, దేవులపల్లి రామానుజరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 60 3.00
60721 పిల్లలు. 2338 నెహ్రూ జీవిత చరిత్ర ... ... ... 167 20.00
60722 పిల్లలు. 2339 చంద్రగుప్తుడు, అక్బరు, అశోకుడు, శివాజి, తాండ్రపాపారాయుడు, విక్రమార్కుడు, హర్షవర్థనుడు ... ... ... 120 10.00
60723 పిల్లలు. 2340 బాలసాహిత్య గ్రంథము ... ... ... 112 10.00
60724 పిల్లలు. 2341 బాలానంద జగద్గురు శంకరాచార్య పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1988 80 10.00
60725 పిల్లలు. 2342 లోకనాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ్ మలయశ్రీ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 84 12.00
60726 పిల్లలు. 2343 ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం తుర్లపాటి కుటంబరావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 52 10.00
60727 పిల్లలు. 2344 ఆంధ్రకేసరి బొమ్మలతో కె.వి. సాగర్ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 40 10.00
60728 పిల్లలు. 2345 రమణ మహర్షి శ్రీ ప్రకాశంపంతులు రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 37 4.80
60729 పిల్లలు. 2346 ఇద్దరు చంద్రులు రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 34 4.20
60730 పిల్లలు. 2347 ధ్రువతారలు రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 40 4.80
60731 పిల్లలు. 2348 అసాధరాణ తెలుగు బాలలు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 40 15.00
60732 పిల్లలు. 2349 తెలుగు వెలుగులు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 40 15.00
60733 పిల్లలు. 2350 బాలభాను జి. ఉషారాణి బాలల సంస్కార వికాస మాస పత్రిక 1988 24 2.00
60734 పిల్లలు. 2351 గలివర్ సాహస యాత్రలు ప్రయాగ రామకృష్ణ న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1980 79 10.00
60735 పిల్లలు. 2352 గలివర్ సాహస యాత్ర ఎస్.కె. వెంకటాచార్యులు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 80 15.00
60736 పిల్లలు. 2353 బాలానంద బొమ్మల అరేబియన్ నైట్స్ అద్భుత కథలు ప్రథమ భాగము సింగంపల్లి అప్పారావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 79 25.00
60737 పిల్లలు. 2354 బాలానంద బొమ్మల అరేబియన్ నైట్స్ అద్భుత కథలు ద్వితీయ భాగము సింగంపల్లి అప్పారావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2000 80 25.00
60738 పిల్లలు. 2355 భారతదేశపు జానపద కథలు ... భారత ప్రభుత్వ సమాచార రేడియో ప్రచురణ విభాగం 1958 136 1.00
60739 పిల్లలు. 2356 ఎమెస్కో బొమ్మల పంచతంత్రము పాలంకి వెంకట రామచంద్రమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్నం 1979 180 10.00
60740 పిల్లలు. 2357 బాలానంద బొమ్మల పంచతంత్రం మొదటి భాగం పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 100 15.00
60741 పిల్లలు. 2358 బాలానంద బొమ్మల పంచతంత్రం రెండవ భాగం పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 100 15.00
60742 పిల్లలు. 2359 పంచతంత్రం మొదటి భాగం పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 84 25.00
60743 పిల్లలు. 2360 పంచతంత్రం రెండవ భాగం పురాణపండ రంగనాథ్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 84 25.00
60744 పిల్లలు. 2361 బాలానంద బేతాళ కథలు బూరెల సత్యనారాయణ మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 80 25.00
60745 పిల్లలు. 2362 భట్టి విక్రమాదిత్యుల కథలు మొదటి భాగం రేవళ్ళ సూర్యనారాయణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 80 15.00
60746 పిల్లలు. 2363 భట్టి విక్రమాదిత్యుల కథలు రెండవ భాగం రేవళ్ళ సూర్యనారాయణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 84 15.00
60747 పిల్లలు. 2364 సహస్ర శిరచ్ఛేద అపూర్వ చింతామణి నాగశ్రీ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 80 25.00
60748 పిల్లలు. 2365 అష్టదిగ్గజ కవులు అల్లసాని పెద్దనామాత్యుడు దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ శ్రీశ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 44 10.00
60749 పిల్లలు. 2366 అష్టదిగ్గజ కవులు నంది తిమ్మనామాత్యులు దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ శ్రీశ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 44 10.00
60750 పిల్లలు. 2367 అష్టదిగ్గజ కవులు ధూర్జటి దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ శ్రీశ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 36 10.00
60751 పిల్లలు. 2368 అష్టదిగ్గజ కవులు మాదయగారి మల్లన దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ శ్రీశ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 34 10.00
60752 పిల్లలు. 2369 అష్టదిగ్గజ కవులు అయ్యలరాజు రామభద్రయ్య దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ శ్రీశ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 31 10.00
60753 పిల్లలు. 2370 అష్టదిగ్గజ కవులు పింగళి సూరనగారు దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ శ్రీశ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 28 10.00
60754 పిల్లలు. 2371 అష్టదిగ్గజ కవులు తెనాలి రామకృష్ణకవి దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ శ్రీశ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 40 10.00
60755 పిల్లలు. 2372 ఎంతెంత దూరం బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ విష్ణు ఎంటర్ ప్రైజెస్ ప్రచురణ ... 36 15.00
60756 పిల్లలు. 2373 రూపాయి కథ బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య గాయత్రి విద్యాగ్రంథమాల, గుంటూరు ... 32 15.00
60757 పిల్లలు. 2374 కాకి ఔదార్యం కాకాని కమల శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2004 48 33.00
60758 పిల్లలు. 2375 జంతువుల మంత్రి రాగోలు శంకరరావు శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2004 48 33.00
60759 పిల్లలు. 2376 పెంపుడు జంతువులు కిన్నెర రూబెన్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 40 6.50
60760 పిల్లలు. 2377 ఆహారం ఆరోగ్య సౌభాగ్యం మలయశ్రీ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 84 12.00
60761 పిల్లలు. 2378 ప్రకృతిని రక్షించండి రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 46 5.60
60762 పిల్లలు. 2379 నౌకానిర్మాణం రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 33 4.50
60763 పిల్లలు. 2380 వన దేవత కాకాని కమల, వెలగా వెంకటప్పయ్య పి. హైమావతి, తెనాలి 2004 142 54.00
60764 పిల్లలు. 2381 కొంగ డాక్టరు వాకాటి పాండురంగారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్నం 1967 45 1.50
60765 పిల్లలు. 2382 కోతి గొప్పలు దార్ల బుజ్జిబాబు ఊహా పబ్లికేషన్స్, చిలకలూరిపేట ... 28 5.00
60766 పిల్లలు. 2383 చిట్టి చేపలు రావెల సాంబశివరావు అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1997 48 15.00
60767 పిల్లలు. 2384 జంతువుల వింతభాష కాకర్లమూడి విజయ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 14 10.00
60768 పిల్లలు. 2385 జంతు భారతం కాకాని కమల, వెలగా వెంకటప్పయ్య పి. హైమావతి, తెనాలి 2004 152 52.00
60769 పిల్లలు. 2386 జంతు ప్రపంచము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యము కవిరాజ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1957 119 9.00
60770 పిల్లలు. 2387 కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం 35వ భాగం నారాయణ కొత్తపల్లి ప్రచురణలు, చెన్నేకొత్తపల్లి 2011 64 20.00
60771 పిల్లలు. 2388 కొత్తపల్లి పిల్లల కథల పుస్తకం 41 నారాయణ కొత్తపల్లి ప్రచురణలు, చెన్నేకొత్తపల్లి 2011 64 20.00
60772 పిల్లలు. 2389 కొత్తపల్లి పిల్లల కథల పుస్తకం 43 నారాయణ కొత్తపల్లి ప్రచురణలు, చెన్నేకొత్తపల్లి 2011 64 20.00
60773 పిల్లలు. 2390 కొత్తపల్లి పిల్లల కథల పుస్తకం 51 నారాయణ కొత్తపల్లి ప్రచురణలు, చెన్నేకొత్తపల్లి 2012 64 20.00
60774 పిల్లలు. 2391 పారిపోయిన బఠానీ గీతాసుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1979 88 15.00
60775 పిల్లలు. 2392 కేటూ డూప్లికేటూ అవసరాల రామకృష్ణారావు అవిద్య అవివేకం ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1994 89 30.00
60776 పిల్లలు. 2393 నీతి దీపిక 2 ... అమృతవాణి, సికింద్రాబాద్ 1986 49 10.00
60777 పిల్లలు. 2394 నీతి దీపిక 4 ... అమృతవాణి, సికింద్రాబాద్ 1984 48 10.00
60778 పిల్లలు. 2395 పిల్లల రేడియోకథలు వ్యాసాలు వి.వి.ఎల్. నరసింహారావు భారతీ ప్రచురణలు, చిత్తూరు 1970 58 2.50
60779 పిల్లలు. 2396 పిల్లల నవల పాలంకి వెంకట రామచంద్రమూర్తి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1990 88 10.00
60780 పిల్లలు. 2397 బెస్తవాడు మత్స్య దేవత దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ చిన్నారి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 31 10.00
60781 పిల్లలు. 2398 ఉడుతా ఉడుతా హూత్ యం. ఫీరోజమా న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1990 99 10.00
60782 పిల్లలు. 2399 తెలివి ఎవరి సొత్తు కాకాని కమల, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2004 48 33.00
60783 పిల్లలు. 2400 ఇందిర అలుక మానింది అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 32 13.00
60784 పిల్లలు. 2401 పడవ ప్రయాణం వి. సుతెయేవ్ మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2006 12 12.00
60785 పిల్లలు. 2402 నమ్మండి నమ్మకపోండి, నవ్వండి నవ్వించండి ... బుజ్జాయి పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు ... 40 10.00
60786 పిల్లలు. 2403 బాల నందనం ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 2011 66 70.00
60787 పిల్లలు. 2404 పెద్ద చిన్న అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య పి. హైమావతి, తెనాలి 2003 32 18.00
60788 పిల్లలు. 2405 సహాయం కాకాని కమల పి. హైమావతి, తెనాలి 2004 48 33.00
60789 పిల్లలు. 2406 గాలి పటం చెప్పింది అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 32 18.00
60790 పిల్లలు. 2407 జడ కుచ్చులు అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య పి. హైమావతి, తెనాలి 2003 32 18.00
60791 పిల్లలు. 2408 బాలకుటీరం ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 2004 52 40.00
60792 పిల్లలు. 2409 బాలల కథలు మధురాంతకం రాజారాం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 88 15.00
60793 పిల్లలు. 2410 బాల మందారం ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 2005 50 44.00
60794 పిల్లలు. 2411 అంగన్‌వాడీ బాల్వాడీ కేంద్రాలు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 16 9.90
60795 పిల్లలు. 2412 జన్మభూమి ప్రజాచైతన్యం యస్. శ్రీనివాస్ మహేశ్వరి పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 2002 16 8.60
60796 పిల్లలు. 2413 మన హక్కులు బాధ్యతలు రేవతి విజయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 16 5.00
60797 పిల్లలు. 2414 బాలకార్మికులు యస్.వి. రావ్ సరస్వతి నిలయం, విజయవాడ 2002 16 9.90
60798 పిల్లలు. 2415 మానవసేవ మాధవసేవ కె. కనకదుర్గ చిన్నారి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 40 6.00
60799 పిల్లలు. 2416 బాలకథా తారావళి త్రిపురారిభట్ల ఇందిరా చిరంజీవి రచయిత, తెనాలి 2005 52 20.00
60800 పిల్లలు. 2417 మబ్బు తెరపై మసక బొమ్మలు అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య పి. హైమావతి, తెనాలి 2003 32 18.00
60801 పిల్లలు. 2418 రెండు శక్తులు రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 35 4.40
60802 పిల్లలు. 2419 అనగనగనగా బమ్మిడి సరోజిని, జగదీశ్వరరావు జాబిలి ప్రచురణలు, సంగ్రామ 2002 73 30.00
60803 పిల్లలు. 2420 యువరాజు కె. రామలక్ష్మి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1969 60 1.50
60804 పిల్లలు. 2421 కలసి బ్రతుకుదాం డి. సుజాతాదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1991 40 10.00
60805 పిల్లలు. 2422 రాజభక్తి బోసుబాబు బోసుబాబు బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 74 6.50
60806 పిల్లలు. 2423 పిచ్చివాడి అదృష్టం సింగంపల్లి అప్పారావు బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 92 6.50
60807 పిల్లలు. 2424 పిల్లల బొమ్మల ప్రపంచ కథలు ... ... ... 126 5.00
60808 పిల్లలు. 2425 భారతదేశంలో ఆదిమజాతులు రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 52 6.20
60809 పిల్లలు. 2426 భారతదేశ గత వైభవం బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 32 13.00
60810 పిల్లలు. 2427 మన స్వతంత్ర పోరాటం డి.కె. ప్రభాకర్ ఆనంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 36 10.00
60811 పిల్లలు. 2428 హరితాంధ్ర ప్రదేశ్ కాకాని కమల పి. హైమావతి, తెనాలి 2004 33 32.00
60812 పిల్లలు. 2429 ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నిటా నంబర్ వన్ వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 56 20.00
60813 పిల్లలు. 2430 తెలుగు వాడి కథ రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 42 5.00
60814 పిల్లలు. 2431 అమ్మ మనసు దాసరి వెంకటరమణ తెలుగు బాలల రచయితల సంఘం, హైదరాబాద్ 2006 74 40.00
60815 పిల్లలు. 2432 అమ్మేకావాలి ధనం న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1975 55 4.00
60816 పిల్లలు. 2433 సరస వినోద కథలు మనోజ్ దాస్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1970 64 6.00
60817 పిల్లలు. 2434 తెనాలి రామకృష్ణ కథలు రేవళ్ళ సూర్యనారాయణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 80 15.00
60818 పిల్లలు. 2435 తెనాలి రామకృష్ణ కథలు రేవళ్ళ సూర్యనారాయణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 83 12.00
60819 పిల్లలు. 2436 బాలల బొమ్మల తెనాలి రామకృష్ణ ... శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో ... 134 10.00
60820 పిల్లలు. 2437 మర్యాద రామన్న కథలు రెంటాల గోపాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 99 12.00
60821 పిల్లలు. 2438 పరమానందయ్య శిష్యులు రేవళ్ళ సూర్యనారాయణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 80 15.00
60822 పిల్లలు. 2439 బాలల బొమ్మల నసీరుద్దీన్ కథలు క్సీడిపెంగ్, ఎస్. జనార్దనాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 42 12.00
60823 పిల్లలు. 2440 అక్బర్ బీర్బల్ వినోద కథలు బూరెల సత్యనారాయణ మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 99 15.00
60824 పిల్లలు. 2441 షేక్స్పియర్ కథలు 2వ భాగము సింగంపల్లి అప్పారావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2000 80 25.00
60825 పిల్లలు. 2442 షేక్ స్పియర్ అద్భుత కథలు తృతీయ భాగము విలియం షేక్‌స్పియర్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 79 35.00
60826 పిల్లలు. 2443 అహింసాజ్యోతి శ్రీ వాసవీకన్యక నేరెళ్ల సాంబమూర్తి ... 1967 80 10.00
60827 పిల్లలు. 2444 శంకర్స్ బొమ్మల గౌతమ బుద్ధుడు ... ... ... 134 5.00
60828 పిల్లలు. 2445 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జీవిత చరిత్ర మహత్యము శ్రీ వేంకటేశ్వర పురాణము ములుకుట్ల పున్నయ్యశాస్త్రి భాగవతార్ చుక్కల సింగయ్య శెట్టి, తిరుపతి ... 188 25.00
60829 పిల్లలు. 2446 గొల్లపూడి బొమ్మల శ్రీ వేంకటేశ్వరలీలలు సన్నిధానం నరసింహశర్మ గొల్లపూడి వీరాస్వమి సన్, రాజమండ్రి 1978 183 6.00
60830 పిల్లలు. 2447 శ్రీ పాండురంగ లీలలు ధూళిపాళ రామమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 80 8.00
60831 పిల్లలు. 2448 పిల్లల భారత నారీమణులు అమృతకవి అన్నపూర్ణాదేవి ... ... 80 10.00
60832 పిల్లలు. 2449 బాలానంద ఏసు క్రీస్తు మహిమలు బూరెల సత్యనారాయణ మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1994 72 15.00
60833 పిల్లలు. 2450 బాలానంద పల్నాటి వీర చరిత్ర నాగశ్రీ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1991 80 12.00
60834 పిల్లలు. 2451 చందమామ కథలు మాచిరాజు కామేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 76 20.00
60835 పిల్లలు. 2452 అగ్నిమాల దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 154 60.00
60836 పిల్లలు. 2453 మృత్యులోయ దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 312 150.00
60837 పిల్లలు. 2454 కపాల దుర్గం దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 254 150.00
60838 పిల్లలు. 2455 బాలల విజ్ఞాన సర్వస్వం బాబు శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 43 10.00
60839 పిల్లలు. 2456 నీరు మీరు శ్రీవాసవ్య సౌజన్య పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2007 16 9.90
60840 పిల్లలు. 2457 ఇంజనీరుకథ రాధా మనోహరన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1980 36 4.40
60841 పిల్లలు. 2458 నెల్సన్ మండేలా మెచ్చిన ఆఫ్రికా జానపద కథలు ముక్తవరం పార్థసారథి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 112 50.00
60842 పిల్లలు. 2459 కొంటె బొమ్మ సాహసాలు కార్లో కొల్లోడి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2011 128 60.00
60843 పిల్లలు. 2460 బాలానంద ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానం మొదటి భాగం జొన్నలగడ్డ రాధాకృష్ణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1988 88 10.00
60844 పిల్లలు. 2461 సుబ్బారావు సాపేక్ష లోకం జార్జ్ గామోవ్, వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2011 61 25.00
60845 పిల్లలు. 2462 సీగల్ రిచర్డ్ బాక్, ముక్తవరం పార్థసారథి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 56 20.00
60846 పిల్లలు. 2463 డాంటేస్ ప్రతీకారం అలెగ్జాండ్రె డ్యూమాస్, పిళ్ళా వెంకటేశ్వరరావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2011 109 50.00
60847 పిల్లలు. 2464 బంగారు దీవి రాబర్ట్ లూయి స్వీవెన్‌సన్, ఎస్. మధుబాబు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 87 50.00
60848 పిల్లలు. 2465 అడవి పిలిచింది జాక్ లండన్, ఎ. గాంధి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 78 30.00
60849 పిల్లలు. 2466 నమ్మొద్దురా నాయనా దొంగనక్కల్ని ఎం. హరికిషన్ కర్నూలు బుక్ ట్రస్టు 2011 80 30.00
60850 పిల్లలు. 2467 జర్మన్ జానపద కథలు గ్రిమ్ సోదరులు, పి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 102 40.00
60851 పిల్లలు. 2468 జంగిల్ బుక్ రుడ్యార్డ్ కిప్లింగ్, సుబ్బు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2005 110 50.00
60852 పిల్లలు. 2469 నెల్సన్ మండేలా మెచ్చిన ఆఫ్రికా జానపద కథలు ముక్తవరం పార్థసారథి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 112 50.00
60853 పిల్లలు. 2470 ఆండర్సన్ కథలు మాడభూషి కృష్ణ ప్రసాద్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 96 50.00
60854 పిల్లలు. 2471 ఆస్కార్ వైల్డ్ పిల్లల కథలు పార్ధసారథి, సనామ, సుబ్బు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2007 112 60.00
60855 పిల్లలు. 2472 బ్లాక్ బ్యూటీ అన్నా సెవెల్, శ్రీకృష్ణ వరప్రసాద్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ ... 88 40.00
60856 పిల్లలు. 2473 చిట్టిరాజా యాంటోయిన్ డి సెయింట్ ఎక్పూపెరీ, పృథ్వీరాజ్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 78 30.00
60857 పిల్లలు. 2474 పట్టు ఎలా పుట్టింది మరిన్ని కథలు సుధామూర్తి అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 114 90.00
60858 పిల్లలు. 2475 మంచి కథలు ఘట్టమరాజు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2002 96 6.00
60859 పిల్లలు. 2476 నల దమయంతుల కథ జయదయాళ్ జీ గోయందకా, సన్నిధానం నరసింహ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1999 73 43.00
60860 పిల్లలు. 2477 మాథమేటిక్స్ లో మెళుకువలు నండూరి శేషాచార్యులు శ్రీ కళ్యాణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 103 40.00
60861 పిల్లలు. 2478 ఉగ్గుపాలు భూపాల్ వెన్నెల ప్రచురణలు 2012 190 100.00
60862 పిల్లలు. 2479 ఆధునిక బేతాళ కథలు 1 రావు కృష్ణారావు పంచవటి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 2006 90 20.00
60863 పిల్లలు. 2480 ఆధునిక బేతాళ కథలు 2 రావు కృష్ణారావు పంచవటి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 2006 102 20.00
60864 పిల్లలు. 2481 అరేబియన్ నైట్స్ కథళు జొన్నలగడ్డ కామేశ్వరరావు సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 2004 56 15.00
60865 పిల్లలు. 2482 అక్బర్ బీర్బల్ కథలు కోట రవికుమార్ సరస్వతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 72 20.00
60866 పిల్లలు. 2483 జతగాళ్లు కతగాళ్లు కెం. మునిరాజు, గౌనోళ్ల సురేశ్ రెడ్డి కృష్ణగిరి జిల్లా తెలుగు రచయితల సంఘం 2012 128 70.00
60867 పిల్లలు. 2484 భేతాళకథలు రేపాక రామారావు గొల్లపూడి వీరాస్వమి సన్, రాజమండ్రి 1991 80 8.00
60868 పిల్లలు. 2485 బాలశిక్ష ప్రథమ భాగము బి. రామరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1983 10 2.00
60869 పిల్లలు. 2486 భాస్కర బాలవాచకము అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు ది భాస్కర పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 32 10.00
60870 పిల్లలు. 2487 పిల్లల కథలు కె.ఆర్.కె. మోహన్ శ్రీముఖ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 244 100.00
60871 పిల్లలు. 2488 బాల కథామంజరి ఉండ్రాల రాజేశం జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు, సిద్ధిపేట 2012 62 50.00
60872 పిల్లలు. 2489 బాలకథామంజరి మాడభూషి రంగాచార్య మాడభూషి రంగాచార్య స్మారక సంఘం 2012 186 100.00
60873 పిల్లలు. 2490 తాతయ్య కథలు పి. హేమచంద్రబాబు తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 36 5.00
60874 పిల్లలు. 2491 మామ్మ కథలు వియోగి శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 2012 128 100.00
60875 పిల్లలు. 2492 మాహా మాయగాడు వియోగి శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 2011 90 75.00
60876 పిల్లలు. 2493 కథలంటే మా కిష్టం ... జనవిజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2000 177 30.00
60877 పిల్లలు. 2494 పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు వారణాసి అభిమ కుచలాంబ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2004 96 25.00
60878 పిల్లలు. 2495 పిల్లల పిట్ట కథలు మొదటి భాగము రెడ్డి రాఘవయ్య శ్రీనాథ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1993 46 10.00
60879 పిల్లలు. 2496 మంచిపూలు రెడ్డి రాఘవయ్య శ్రీనాథ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 56 10.00
60880 పిల్లలు. 2497 దేశభక్తి డి.కె. చదువులబాబు రవీంద్ర తిలక్ ప్రచురణలు, ప్రొద్దుటూరు 2013 78 40.00
60881 పిల్లలు. 2498 చీకటి వెలుగు కోలార్ కృష్ణఅయ్యర్ కోలార్ కృష్ణఅయ్యర్, తిరుపతి ... 88 4.50
60882 పిల్లలు. 2499 పసిడి వెన్నెల ఉండ్రాల రాజేశం జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు, సిద్ధిపేట 2013 64 60.00
60883 పిల్లలు. 2500 బాలకథామంజరి అష్టాదశకథలు పరాశరం రత్నమాచార్యులు రచయిత 2005 40 25.00
60884 పిల్లలు. 2501 పొట్టివాడు ఎన్.వి.ఆర్. సత్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 66 30.00
60885 పిల్లలు. 2502 అక్షరమాల కథలు తల్లాప్రగడ రవికుమార్ రచయిత, విజయవాడ 2013 134 80.00
60886 పిల్లలు. 2503 ముల్లా నస్రుద్దీన్ కథలు కె.బి. గోపాలం పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 144 60.00
60887 పిల్లలు. 2504 అపురూపమైన బడి అభయ్ బంగ్ జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2011 15 8.00
60888 పిల్లలు. 2505 దేశ దేశాల జానపద కథలు రంగనాథ రామచంద్రరావు సరోజారాయ్ కమ్యూనికేషన్స్ ... 56 20.00
60889 పిల్లలు. 2506 బాలల కథలు డి.కె. చదువులబాబు రవీంద్ర తిలక్ ప్రచురణలు, ప్రొద్దుటూరు 2003 82 35.00
60890 పిల్లలు. 2507 పిల్లల కథలు నార్ల చిరంజీవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 40 7.00
60891 పిల్లలు. 2508 చింటుగాడి కథలు పైడిమర్రి రామకృష్ణ పైడిమర్రి కమ్యూనికేషన్స్, ఖమ్మం 2011 56 40.00
60892 పిల్లలు. 2509 మేలెరిగిన మనిషి నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు జట్టు సేవాశ్రమం, పార్వతీపురం 2010 76 50.00
60893 పిల్లలు. 2510 ఆటలో అరటిపండు డి. సుజాతాదేవి రచయిత, నల్లగొండ 2010 93 60.00
60894 పిల్లలు. 2511 పహిల్వాన్ గారి డోలు ఫణీశ్వర్‌నాధ్ రేణు, ఎ. విజయలక్ష్మి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1995 22 5.50
60895 పిల్లలు. 2512 కథామందారం ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 2001 52 25.00
60896 పిల్లలు. 2513 దెయ్యం దెబ్బ ఎన్.వి.ఆర్. సత్యనారాయణమూర్తి సాయినిలయం, బొబ్బిలి 2012 62 35.00
60897 పిల్లలు. 2514 యథారాజా తథాప్రజా గంగిశెట్టి శివకుమార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 50 3.00
60898 పిల్లలు. 2515 మేలెరిగిన మనిషి నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు జట్టు సేవాశ్రమం, పార్వతీపురం 2010 76 50.00
60899 పిల్లలు. 2516 పిల్లల స్వర్గం డి.కె. చదువులబాబు రవీంద్ర తిలక్ ప్రచురణలు, ప్రొద్దుటూరు 2013 78 40.00
60900 పిల్లలు. 2517 అమ్మా నువ్వు మారావు ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 2006 99 60.00
60901 పిల్లలు. 2518 ఏడు పిల్లల నవలలు కె.ఆర్.కె. మోహన్ శ్రీముఖ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 274 150.00
60902 పిల్లలు. 2519 యథారాజా తథాప్రజా గంగిశెట్టి శివకుమార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 50 4.00
60903 పిల్లలు. 2520 ఉడతమ్మ ఉపదేశం పిల్లల కథలు రావూరి భరద్వాజ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 48 6.00
60904 పిల్లలు. 2521 భోగిపళ్ళు వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1981 196 60.00
60905 పిల్లలు. 2522 బుద్ధుని బొమ్మ మద్దులూరి రామకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 48 10.00
60906 పిల్లలు. 2523 మందారబాల మరుగుజ్జులూ నార్ల చిరంజీవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 55 9.00
60907 పిల్లలు. 2524 వీధి గాయకుడు నార్ల చిరంజీవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 47 8.00
60908 పిల్లలు. 2525 జపాన్ కథలు సౌభాగ్య సరోజరాయ్ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 48 20.00
60909 పిల్లలు. 2526 శాంతి లోకం వాడవల్లి విజయలక్ష్మి విజయ పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్నం 2007 78 65.00
60910 పిల్లలు. 2527 జీవన సూత్రాలు రాగోలు శంకరరావు జట్టు భావ సమాఖ్య సేవాశ్రమం, పార్వతీపురం 2007 56 30.00
60911 పిల్లలు. 2528 బాలలకోసం భారత నీతి జయశ్రీ మల్లిక్ గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 56 20.00
60912 పిల్లలు. 2529 బంగారు లోకం ఏడిద కామేశ్వరరావు సరోజరాయ్ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2014 72 40.00
60913 పిల్లలు. 2530 చిన్నారులకు చక్కనైన 16 నీతి కథలు బి. భేమేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 56 15.00
60914 పిల్లలు. 2531 కథాతోరణం కె. రామకృష్ణ బాలసాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
60915 పిల్లలు. 2532 తెలుగు బాల సాహిత్యం వెలగా వెంకటప్పయ్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1986 56 4.00
60916 పిల్లలు. 2533 బ్రహ్మన్న నాగమ్మ ... జిల్లా సాక్షరతా సమితి, గుంటూరు ... 14 2.00
60917 పిల్లలు. 2534 తెలివైన ఉడుత సాయి అభిషేక్, వెంకట అఖిలేష్ 2013 తెలుగు భాషా సంస్కృతి వికాసం 2013 39 40.00
60918 పిల్లలు. 2535 అపూర్వ చింతామణి జొన్నలగడ్డ కామేశ్వరరావు సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 2004 55 15.00
60919 పిల్లలు. 2536 బాల ప్రపంచం డి.కె. రూప్‌సింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 48 3.00
60920 పిల్లలు. 2537 బుడుంగు దేవరాజు మహారాజు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 48 10.00
60921 పిల్లలు. 2538 డాక్టర్ కోకిల పిల్లల కథలు ఎల్లోరా ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 32 10.00
60922 పిల్లలు. 2539 పిల్లలు మంచీ చెడూ వి. కోటీశ్వరమ్మ ... 1980 137 6.00
60923 పిల్లలు. 2540 పూబాలలు సిహెచ్. బాలశౌరి బాలజ్యోతి సొసైటీ, సికింద్రాబాద్ ... 48 10.00
60924 పిల్లలు. 2541 అక్షరమాల కథలు తల్లాప్రగడ రవికుమార్ మయూరి, విజయవాడ 1998 121 50.00
60925 పిల్లలు. 2542 అయ్యప్ప ... ... ... 32 2.00
60926 పిల్లలు. 2543 రాజులు చెప్పిన కథలు శైలి వసుంధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 56 15.00
60927 పిల్లలు. 2544 పొట్టివాడు ఎన్.వి.ఆర్. సత్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 66 30.00
60928 పిల్లలు. 2545 సింద్ బాద్ సాహస యాత్రలు దాస్‌బాబు సి.ఎల్.ఎస్. తెలుగు పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1978 64 3.00
60929 పిల్లలు. 2546 జట్టు పిల్లల కథలు 1 ... జట్టు భావ సమాఖ్య సేవాశ్రమం, పార్వతీపురం ... 38 25.00
60930 పిల్లలు. 2547 కన్నెగంటి హనుమంతు నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 96 15.00
60931 పిల్లలు. 2548 కన్నెగంటి హనుమంతు ... జిల్లా సాక్షరతా సమితి, గుంటూరు ... 14 2.00
60932 పిల్లలు. 2549 పుడమి రహస్యాలు ఐకా సుబోటా మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 36 16.00
60933 పిల్లలు. 2550 చిలకమ్మ చదువు రవీంద్రనాధ్ ఠాగూర్ జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2009 16 6.00
60934 పిల్లలు. 2551 రెక్కల ఏనుగులు ఆర్. శాంత సుందరి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 82 50.00
60935 పిల్లలు. 2552 వెర్రి వెంగళ్ళప్ప హాస్య కథలు శైలి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 80 25.00
60936 పిల్లలు. 2553 చిట్టిరాజా యాంటోయిన్ డి సెయింట్ ఎక్పూపెరీ, పృథ్వీరాజ్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 78 30.00
60937 పిల్లలు. 2554 పట్టు ఎలా పుట్టింది మరిన్ని కథలు సుధామూర్తి అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 114 90.00
60938 పిల్లలు. 2555 పంచుకోవటం ఓ పండగ సుధామూర్తి అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 135 100.00
60939 పిల్లలు. 2556 పంచతంత్రం (1) విష్ణుశర్మ, సహవాసి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2005 160 75.00
60940 పిల్లలు. 2557 పంచతంత్రం (2) విష్ణుశర్మ, సహవాసి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2005 160 75.00
60941 పిల్లలు. 2558 ఇంద్ర ధనస్సు కోడూరి లీలావతీ దేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 99 6.00
60942 పిల్లలు. 2559 ప్రజల కవి యోగి వేమన బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 27 15.00
60943 పిల్లలు. 2560 ఛత్రపతి శివాజీ టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60944 పిల్లలు. 2561 శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60945 పిల్లలు. 2562 మహాత్మా గాంధీ టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60946 పిల్లలు. 2563 రెమ్మలు రమ్మన్నాయి వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 32 15.00
60947 పిల్లలు. 2564 ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60948 పిల్లలు. 2565 నేతాజీ సుభాస్ చంద్రబోస్ టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60949 పిల్లలు. 2566 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60950 పిల్లలు. 2567 స్వామి వివేకానంద టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60951 పిల్లలు. 2568 జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60952 పిల్లలు. 2569 నేతాజీ డి. రామలింగం ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 39 6.00
60953 పిల్లలు. 2570 లాల్‌బహదూర్ శాస్త్రి టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60954 పిల్లలు. 2571 మదర్ థెరిస్సా టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60955 పిల్లలు. 2572 చంద్రశేఖర ఆజాద్ టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 48 25.00
60956 పిల్లలు. 2573 ఇందిరాగాంధి టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60957 పిల్లలు. 2574 ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60958 పిల్లలు. 2575 డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60959 పిల్లలు. 2576 రాజీవ్‌గాంధి టి. సాయి వశిష్ఠ ముద్రా బుక్, విజయవాడ 2013 56 20.00
60960 పిల్లలు. 2577 కవిసార్వభౌముడు శ్రీనాథుని గుణనిధికథ చదలవాడ కనకవల్లి వసంత పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 24 2.00
60961 పిల్లలు. 2578 జార్జి వాషింగ్టన్ కార్వర్ అరవింద గుప్తా మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2008 33 10.00
60962 పిల్లలు. 2579 లూయీ బ్రేల్ అరవింద గుప్తా మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2008 25 8.00
60963 పిల్లలు. 2580 రాజేంద్రప్రసాద్ డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1989 40 4.00
60964 పిల్లలు. 2581 రాజేంద్రప్రసాద్ పెమ్మరాజు భానుమూర్తి, ఎ.ఆర్. సోమయాజులు శ్రీ పార్థసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 43 4.00
60965 పిల్లలు. 2582 ఇందిరాగాంధీ సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60966 పిల్లలు. 2583 ఇందిరా గాంధి నదీరా యస్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1987 92 10.00
60967 పిల్లలు. 2584 దేశబందు చిత్తరంజన్‌దాస్ గాలి మల్లిఖార్జునరావు వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1986 44 2.50
60968 పిల్లలు. 2585 లాల్‌బహదూర్ శాస్త్రి జయశ్రీ మల్లిక్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 44 4.00
60969 పిల్లలు. 2586 లాల్‌బహదూర్ శాస్త్రి బులుసు వేంకటరమణయ్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1978 32 1.50
60970 పిల్లలు. 2587 బాలగంగాధర తిలక్ డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60971 పిల్లలు. 2588 బాలగంగాధర తిలక్ ఎమ్.ఎస్. నరసింహమూర్తి భారత భారతి పుస్తక మాల, హైదరాబాద్ 1991 48 4.00
60972 పిల్లలు. 2589 లోకమాన్య తిలక్ పెమ్మరాజు భానుమూర్తి శ్రీ పార్థసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 51 5.00
60973 పిల్లలు. 2590 చంద్రశేఖర ఆజాద్ పవనశ్రీ శ్రీ మహాలక్ష్మీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1986 31 5.00
60974 పిల్లలు. 2591 మదన మోహన మాల వ్యా నోరి రామశర్మ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1979 52 4.00
60975 పిల్లలు. 2592 అల్లూరి సీతారామరాజు కర్పూరపు ఆంజనేయులు రాధా మాధవ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 40 2.00
60976 పిల్లలు. 2593 అల్లూరి సీతారామరాజు డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60977 పిల్లలు. 2594 సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1989 40 4.00
60978 పిల్లలు. 2595 సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60979 పిల్లలు. 2596 సుభాశ్ చంద్రబోస్ సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60980 పిల్లలు. 2597 కందుకూరి వీరేశలింగం డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 39 4.00
60981 పిల్లలు. 2598 దుర్గాబాయ్ దేశ్‌ముఖ్ సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60982 పిల్లలు. 2599 నీలం సంజీవరెడ్డి డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60983 పిల్లలు. 2600 గోపాలకృష్ణ గోఖలే నోరి రామశర్మ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1988 48 4.00
60984 పిల్లలు. 2601 గోపాలకృష్ణ గోఖలే డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60985 పిల్లలు. 2602 సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గాలి మల్లిఖార్జునరావు వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1986 48 4.00
60986 పిల్లలు. 2603 సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయశ్రీ మల్లిక్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60987 పిల్లలు. 2604 మహాత్మా గాంధీ డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60988 పిల్లలు. 2605 పొట్టిశ్రీరాములు డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60989 పిల్లలు. 2606 రాజారామమోహనరాయ్ సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 32 4.00
60990 పిల్లలు. 2607 సరోజని నాయుడు నోరి రామశర్మ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1980 47 3.50
60991 పిల్లలు. 2608 దాదాభాయ్ నౌరోజి గాలి మల్లిఖార్జునరావు వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1988 32 2.50
60992 పిల్లలు. 2609 డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గాలి మల్లిఖార్జునరావు వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1986 56 3.00
60993 పిల్లలు. 2610 శ్రీ జయప్రకాశ్ నారాయణ్ నోరి రామశర్మ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1988 71 5.50
60994 పిల్లలు. 2611 జయప్రకాశ్ నారాయణ్ డి.కె. ప్రభాకర్ అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 40 4.00
60995 పిల్లలు. 2612 జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు అంజనీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 39 4.00
60996 పిల్లలు. 2613 లాలా లజపతిరాయ్ పెమ్మరాజు భానుమూర్తి శ్రీ పార్థసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 48 5.00
60997 పిల్లలు. 2614 లాలా లజపతిరాయ్ నోరి రామశర్మ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1986 44 3.00
60998 పిల్లలు. 2615 అనీబి సెంట్ నోరి రామశర్మ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1988 48 3.00
60999 పిల్లలు. 2616 శ్రీ జమునాలాల్ దంపతులు దశిక సూర్యప్రకాశరావు శ్రీగోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1967 95 10.00
61000 పిల్లలు. 2617 ఆంధ్రకేసరి బులుసు వేంకటరమణయ్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1978 32 1.50