వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -129

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
96001 Library Movement in India After Independence R. Kannan Government of Tamil Nadu 1999 177 75.00
96002 Library Movement in Andhra Pradesh Vavilala Gopalakrishnayya Government of Andhra Pradesh 1977 29 10.00
96003 Library Movement in Andhra Pradesh C. Gopinatha Rao Government of Andhra Pradesh 1981 23 10.00
96004 Library Movement and Library Development in Andhra Pradesh P.S.G. Kumar B.R. Publishing Corporation, Delhi 2008 611 1,500.00
96005 Public Library Movement Kerala A. Paslithil Kalpaz Publications, Delhi 2006 286 690.00
96006 The Library Movement A Collection of Essays Diverse Hands Madras Library Association 350 35.00
96007 The State of the Library art / Classification Systems Vol. 1 Part 3 / Gifts Vol. 1 Part 4 / Exchanges Vol. 1 Part 5 Ralph R. Shaw, Maurice F. Tauber & Edith Wise, Donald E. Thompson Graduate School of Library Service 1961 609 150.00
96008 Forgotten History of Library Movement in India And The Role of Iyyanki Iyyanki V Muralikrishna Saraswati Samrajyam, Hyderabad 2014 96 150.00
96009 Indian Library Chronology P.S.G. Kumar Allied Publishers Private Limited 2000 1378 1,800.00
96010 Indian Library Chronology P.S.G. Kumar Metropolitan Book Co (p) Ltd 1977 692 100.00
96011 Stock Verification in Libraries Problems and Solutions S.R. Gupta Ken Publications, Delhi 1990 260 260.00
96012 Statistical Methods for Librarians J.L. Sardana, R.L. Sehgal Ess Ess Publications, New Delhi 1982 214 200.00
96013 Toward A Theory of Librarianship Conrad H. Rawski The Scarecrow Press, Inc 1973 564 100.00
96014 Librarianship an introduction to the profession Frank Atkinson Clive Bingley, London 1974 112 100.00
96015 Librarian : A Scholar M. Muthuswami, R. Vengan Madras University Library Staff Association 1993 133 50.00
96016 Librarianship its Philosophy And History A.K. Mukherjee Asia Publishing House, Bombay 1966 220 60.00
96017 Year's Work in Indian Librarianship T.S. Rajagopalan Indian Library Association, Delhi 1988 235 120.00
96018 Libraries As Educational Tools Sri Venkateswara University 1971 173 3.00
96019 Books for the Millions At Their Doorsteps Raja Rammohun Roy Raja Rammohun Roy Library Foundation 1992 118 20.00
96020 Library Service For All S.R. Ranganathan and A Neelameghan Mysore Library Association, Bangalore 1966 112 20.00
96021 Unesco Bulletin For Libraries Volume 26 Velaga Venkatappaiah, Tenali United Nations Educational 356 100.00
96022 Knowledge, Library and Infromation Networking NACLIN 2007 H.K. Kaul and Sangeeta Kaul Developing Library Network, New Delhi 2008 700 800.00
96023 National Library Services ICONLIS 2004 Jagmohan, H.K. Kaul The National Library, Kolkata 2004 452 450.00
96024 National Library, Periodical Literature, Public Libraries 50 10.00
96025 Academic Libraries Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad 1998 281 100.00
96026 Indian Standard Specification for Mobile Library Van / Library Furniture and Fittings Part 1 Timber Indian Standards Institution, new Delhi 1979 10 1.00
96027 The Design of The Small Public Library Rolf Myller R.R. Bowker Company, New York 1966 95 25.00
96028 A New Look At the Public Library System in Andhra Pradesh Velaga Venkatappaiah Andha Pradesh Public Library Association 1979 74 20.00
96029 A Survey of Public Libraries in India Raja Rammohun Roy Library Foundation 1993 139 25.00
96030 Directory of Indian Public Libraries B.P. Barua Naya Prokash, Calcutta 1986 520 160.00
96031 Administration Report on the Working of Public Libraries 1971 31 2.00
96032 Public Libraries and their mission Andre Maurois United Nations Educational 33 10.00
96033 Public Libraries of Future : Opportunities & Challenges O.N. Chaubey, Sh. Sanjeev Dutt Sharma Indian Library Association, Delhi 2011 328 250.00
96034 Rise and Growth of the Public Library Movement in India T. Ramachandra Rao 36 10.00
96035 Public Library System in Andhra Pradesh Velaga Venkatappaiah Andha University Press 1982 56 4.00
96036 Public Library Finance Pravakar Rath Pratibha Prakashan, Delhi 1996 110 150.00
96037 The Small Public Library Building Hoyt R. Galvin United Nations Educational 1959 133 25.00
96038 Education Through Public Libraries C. Palanivelu, K.S. Raghavan Government of Tamil Nadu 1991 410 150.00
96039 Public Library System J. Vijaya Kumari Anmol Publications Pvt Ltd 220 750.00
96040 Public Library System and Services in Tamil Nadu S.K. Asok Kumar, B. Ramesh Babu Bharathi Pusthakalayam, Chennai 254 350.00
96041 Public Libraries in The Knowledge Society an Indian Experience S.M. Dhawan, J.L. Sardana Shipra Publications, Delhi 2009 210 400.00
96042 Public Library Development R. Raman Nair Ess Ess Publications, New Delhi 1993 178 300.00
96043 Public Libraries in Developing Countries Status And Trends P.K. Mahapatra, V.K. Thomas Vikas Publishing House Pvt Ltd 1996 252 350.00
96044 History of The Public Library Movement in Maharashtra S.G. Mahajan Shubhada Saraswat Publications Pvt Ltd 1984 307 50.00
96045 Fundamentals of A State Library System P.K. Rath, M.M. Rath Parimal Publications, Delhi 1990 131 100.00
96046 University Library System in India K.S. Deshpande Sterling Publishers Private Limited 1985 153 85.00
96047 Country Libraries Manual A.S. Cooke The Library Association, London 1935 169 50.00
96048 Surrounded by Books Libraries in Primary and Middle Schools Rowland W. Purton Ward Lock Educational 1970 112 100.00
96049 Library Service to Schools and children Colin Ray Unesco 1979 137 50.00
96050 The School Librarian The Morley Book Company Limited 60 10.00
96051 Seminar On Changing Times And Challenging Role of School Libraries Souvenir Chalapathi Residential School, Lam Guntur 2002 53 50.00
96052 Administration And Organisation of School Libraries in India G.L. Trehan, T.R. Sharma Sterling Publishers Private Limited 1965 291 15.00
96053 School Libraries J. Smeaton Ministry of Education 1959 28 5.00
96054 Hightech Library : Modern Reader M. Muthuswami, M. Parthiban Tamilnadu Library Association, Chennai 2000 272 100.00
96055 Government of India Libraries Anuradha Gupta B.R. Publishing Corporation, Delhi 1994 262 300.00
96056 National Policy For University Libraries in India : Problems and Perspectives N.B. Inamdar and L.S. Ramaiah Concept Publishing Company, New Delhi 1989 359 250.00
96057 Rural Library Services in India K. Sarada Ess Ess Publications, New Delhi 1986 202 150.00
96058 Library Services for Tribal Community V. Chandrasekhara Rao Delta Publishing House, Madras 1996 117 200.00
96059 The need for School Libraries New Zealand Library Association 1962 7 1.00
96060 Report of The Committee on Private Libraries Government of Andhra Pradesh 1978 31 10.00
96061 The High School Library C.G. Viswanathan Asia Publishing House, Bombay 1962 170 7.50
96062 The Primary School Library And Its Servcies Mary Peacock Douglas Unesco 1968 103 12.00
96063 National Libraries : Their Problems And Prospects Unesco 1963 125 10.00
96064 The Organization of The Small Public Library Ingeborg Heintze Unesco 1963 66 6.00
96065 Public Libraries for Asia Unesco 165 1.50
96066 Public Library Services for Children Lionel R. McColvin Unesco 1968 103 10.00
96067 Branch Libraries Henry A. Sharp George Allen & Unwin Ltd 1938 134 5.00
96068 The Organization of Libraries S.R. Ranganathan Oxford University Press 1963 189 10.00
96069 Libraries As Rural Community Resource Centres C.P. Vashishth B.R. Publishing Corporation, Delhi 1992 198 225.00
96070 Changing Library Scenario in Digital Era Narendra Lahkar Assam College Librarians Association, Guwahati 2008 279 400.00
96071 Sociological Foundations of Librarianship J.H. Shera Asia Publishing House, Bombay 1970 195 20.00
96072 Printed Reference Material Gauin Higgens 519 100.00
96073 Reference Service Krishan Kumar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1980 444 25.00
96074 Reference Service in Academic Libraries in India Sewa Singh Ess Ess Publications, New Delhi 1986 201 150.00
96075 Depth Classification And Reference Service & Reference Material S.R. Ranganathan Indian Library Association, Delhi 1953 444 25.00
96076 Reference Service A.K. Chakrabarti Andhra Pradesh Public Library Assocition 1983 167 25.00
96077 Books for all a Programme of action Unesco 1978 42 20.00
96078 Research in Librarianship Vol. 2 No. 7 January 1968 1968 190 30.00
96079 Library Literature in Telugu Pathuri Vijaya Kumar .. 1981 60 20.00
96080 International Book Year 1972 a Programme of Action Unesco 1972 24 10.00
96081 Know Your Library A Guide to Library Users R.S. Saxena University of Roorkee, Roorkee 1963 44 5.00
96082 లైబ్రరి క్విజ్ పాతూరి విజయకుమార్ శ్రీహర్ష పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 155 45.00
96083 Rules for a Dictonary Catalog Charles A. Cutter Government Printing Office, Washington 1935 173 10.00
96084 Official English Phrases And Their Telugu Equivalents అధికారిక ఆంగ్ల పదబంధములకు తెలుగు సమానార్థకములు ... General Administration Department 191 25.00
96085 Acronyms in Library Science And Documentation P. Gangadhara Rao University of Madras 1975 239 12.00
96086 Research in Librarianship Vol. 3 No. 13-18 January 1970 Edward R. Reid Smith 1970 184 100.00
96087 The Modern Librarian Index Vol. 13 No. 1-4 The Punjab Library Association 1943 183 5.00
96088 Model Public Libraries Act Velaga Venkatappaih Indian Library Association, Delhi 1991 56 100.00
96089 National Seminar on Library Automation, Networking & Legislation Ranganathan Iaslic Study Circle, Lucknow 60 20.00
96090 The Andhra Pradesh Public Libraries Act, 1960 Asia Law House, Hyderabad 1980 111 10.00
96091 The Andhra Pradesh Public Libraries Act, 1965 Government of Andhra Pradesh 1965 20 10.00
96092 ILA Constitution January 5, 1987 Indian Library Association, Delhi 1987 20 10.00
96093 Indian Library Association Indian Library Association, Delhi 1999 20 2.00
96094 The Andhra Pradesh Gazette 1985 55 10.00
96095 Fundamental Theories in Abstracting and Fundamental Laws in Library Science Bana Bihari Shukla Bharati Publications, Cuttack 1984 80 35.00
96096 Library Legislation in India : Problems And Prospects R.K. Rout Reliance Publishing House, New Delhi 1986 376 100.00
96097 The Law of Public Libraries in India K. Bala Satyanarayana Law Book Co., Allahabad 1962 157 15.00
96098 Library And Information Services in India Prabir Roychoudhury, Nirmalendu Mukhopadhyay Indian Association of Special Libraries 2000 336 250.00
96099 In The Library And Information Science Horizon B. Guha Allied Publishers Private Limited 1985 436 125.00
96100 Standardization of Library And Information Services P.P. Deshmukh ABC Publishing House, New Delhi 1990 134 125.00
96101 Information Access Through Networks M.A. Gopinath, E. Rama Reddy Booklinks Corporation, Hyderabad 1996 219 250.00
96102 International Information, Communication & Education Volume 8 No. 1 September 1989 267 100.00
96103 Library and Information Manpower Development P.S.G. Kumar Indus Publishing Company, New Delhi 1988 244 225.00
96104 Directory of Science And Technology Information Systems Department of Science and Technology 1990 153 100.00
96105 Development of Documentation in India S.P. Agrawal Concept Publishing Company, New Delhi 1989 331 250.00
96106 Information Sources K.S. Umapathy Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 154 25.00
96107 Information Technology : Basics P.S.G. Kumar B.R. Publishing Corporation, Delhi 2003 388 150.00
96108 Information and Organizations The Manager as Anthropologist Max Boisot Fontana / Collins 1987 208 25.00
96109 National Policy on Library And Information System Raja Rammohun Roy Raja Rammohun Roy Library Foundation 1985 9 1.00
96110 National Policy on Library And Information System 1986 42 2.00
96111 Panchayats to play greater role in Information Programme P.V. Narasimha Rao 11 2.00
96112 Distributed Data Bases : Plan for Interaction and On-line Search S. Nagarajan Informatics Publications, New Delhi 1989 165 175.00
96113 A Handbook of Audio Visual Aids Bibhuti Bhusan Mohanty Kitab Mahal Private Ltd 1962 259 10.00
96114 IBE Data Unesco 1984 114 25.00
96115 International Information, Communication & Education Volume 24 No. 2 September 2005 2005 320 100.00
96116 The Teaching of Reading John J. Deboer, Martha Dallmann Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1964 422 10.00
96117 Access to Electronic Information M. Mahapatra, D.B. Ramesh Society for Information Science, Bhubaneswar 1997 416 400.00
96118 Electronic Information Environment And Library Services A Contemporary Paradigm Pandey S.K. Sharma Indian Library Association, Delhi 2003 938 1,000.00
96119 General Introduction to the techniques of information and documentation work Claire Guinchat and Michel Menou Unesco 1983 340 100.00
96120 National Conference on Digitisation and Digital Preservation Defence Scientific Information & Documentation Centre 2008 592 750.00
96121 Current Problems And Trends in Library & Information Services H.A. Khan Indian Bibliographic Centre, Varanasi 1990 370 375.00
96122 International Conference on Trends in Knowledge and Information Dynamics Vol. 1 Devika P. Madalli Documentation Research and Training Centre 2012 620 500.00
96123 International Conference on Trends in Knowledge and Information Dynamics Vol. 2 Devika P. Madalli Documentation Research and Training Centre 2012 491 450.00
96124 Compendium of Select Government Reports on Library & Information Services in India Part 1 S. Majumdar Central Secretariat Library, New Delhi 2003 656 650.00
96125 Compendium of Select Government Reports on Library & Information Services in India Part 2 S. Majumdar Central Secretariat Library, New Delhi 2003 523 550.00
96126 Information Technology Training Programme Course Material Module 2 The Institute of Chartered Accountants of India 2006 444 450.00
96127 Public Library System And Socio-Cultural, Political Movements During Freedom Movement in Circar Areas of Andhra - A Study J. Vijaya Kumari Thesis Submitted to the Andhra University, Visakhapatnam 2003 281 250.00
96128 1. Organisation of Dataservices in India 2. Users Education And Training Programmes S.K. Kapoor, A.K. Roy Iaslic, Calcutta 1981 240 60.00
96129 Introduction to Mass Communications Phillip H. Ault Vikils, Feffer And Simons Private Ltd 1969 434 10.25
96130 Information Transfer ISO Standards Handbook 1 1982 1982 522 150.00
96131 New Horizons in Telecommunications : From Pigeons to Satellites C.L. Garg, Rajeev Garg Vigyan Bharati, New Delhi 1991 80 50.00
96132 Radio And Television Duncan Crow 1964 45 10.00
96133 Publicity Primer Maried D. Loizeaux The H.W. Wilson Company, New York 1967 122 20.00
96134 Convention of the Heads of Csir Libraries & Infromation Centres National Botanical Research Institute, India 1999 101 20.00
96135 Monograph on Use of Library As Enrichment to Teaching Department of Higher Education 1977 78 20.00
96136 Hand Book of Library Science Education in India M.A. Majeed Khan Andhra Pradesh Public Library Assocition 1982 30 10.00
96137 ABC of Library Science A. Thirumalaimuthuswamy Annai Nilayam, Madras 1969 162 10.00
96138 Unisist Unesco 1971 92 25.00
96139 An Introduction to Library Science Pierce Butler The University of Chicago Press 1933 118 10.00
96140 Library Science with a slant to Documentation Vol. 3 No. 1 March 1966 1966 98 10.00
96141 Library Science Abstracts Vol. 13 No. 1 H.A. Whatley The Library Association, London 1962 89 10.00
96142 Library Science in Indian Universities University Grants Commission, New Delhi 1965 86 25.00
96143 The Planning of Library and Documentation Services C.V. Penna Unesco 1970 158 25.00
96144 International Information, Communication & Education Vol. 1-10 P.N. Kaula 1993 62 10.00
96145 Systematic Bibliography And Documentation A.K. Ohdedar The World Press Private Limited 1975 273 50.00
96146 The history of archives administration : a select bibliography Frank B. Evans Unesco 1979 255 100.00
96147 Bibliography Girja Kumar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1990 272 225.00
96148 Bibliography Girja Kumar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 296 20.00
96149 Bibliography in Theory And Practice M.L. Chakraborti The World Press Private Limited 1975 448 55.00
96150 An Essay in Personal Bibliography Volume 2 A.K. Das Gupta Asia Publishing House, Bombay 405 100.00
96151 Documentation And Bibliographic Control of The Humanities in India L.S. Ramaiah Aditya Prakashan, New Delhi 1992 349 350.00
96152 Bibliography Technical G.M. Patil 1967 154 10.00
96153 Indian Languages Bibliography D.P. Pattanayak Educational Resources Center 1973 91 20.00
96154 The Universal Decimal Classification, Its Structure, Application and Tables Revision Procedure Unesco 1970 78 20.00
96155 Anglo American Cataloging Rules American Library Assocication 1967 400 100.00
96156 Practical Dewey Decimal Classification त्रीयात्मक दशमलव वर्गीकरण एस. पी. सुद ... 1986 285 100.00
96157 An Epistle to Dean Shera on the Brevity of Notation in Colon Classification Mohinder Partap Satija Rajat Book Corner 1979 66 30.00
96158 Colon Classification S.R. Ranganathan Sarada Ranganathan Endowment, Bangalore 1995 326 150.00
96159 Introduction to Colon Classification P.S.G. Kumar Dattsons Publishers 1987 160 100.00
96160 Theory of Classification Krishan Kumar Vani Educational Boks 1985 538 50.00
96161 Melvil Dewey : The Man and the Classification Gordon Stevenson Forest Press, New York 1983 210 200.00
96162 Library Classification Unit 1 Lessons 1-9 Andhra Pradesh Open University, Hyderabad 1985 186 100.00
96163 An Introduction to Library Cataloguing D.N. Dutta The World Press Private Limited 1969 195 10.00
96164 International distribution of Catalogue Cards R.S. Giljarevskij Unesco 1969 84 9.00
96165 Cataloguing 388 10.00
96166 Library Catalogue : Its Nature, Functions, And Importance in a Library Systems 326 10.00
96167 Cataloguing its Theory and Practice Benoyendra Sengupta The World Press Private Limited 1964 399 10.00
96168 An Introduction to Cataloguing Practice Krishan Kumar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1993 298 50.00
96169 Missions in India A Catalogue of the Carey Library Sunil Kumar Chatterjee Council of Serampore College 1980 91 20.00
96170 Classified Catalogue Code S.R. Ranganathan Thompson & Co., Ltd. Madras 1945 328 25.00
96171 Catalogue Entries and Procedure S.S. Agrawal Lakshmi Book Store, New Delhi 1972 455 25.00
96172 Subject Catalogues Headings And Structure E.J. Coates The Library Association, London 1961 186 55.00
96173 Fundamentals of Practical Cataloguing Margaret S. Taylor George Allen & Unwin Ltd 1954 144 20.00
96174 Indexing Systems And Techniques M.N. Ramakrishnan Lakshmisree Publications, Trivendrum 1986 134 85.00
96175 New Library : The People's Network 2002 130 100.00
96176 Directory of Libraries And Information Centres in Gujarat Pravin C. Shah and Kirit Bhavsar Gujarat Granthalaya Seva Sangh 2001 232 300.00
96177 Information Technology Applications in Academic Libraries in India Al Moorthy & PB Mangla Information and Library Network Centre 1997 211 100.00
96178 Library 2000 Investing in A Learning Nation Report of the Library 2000 Review Committee 2000 171 200.00
96179 Information Support For Socioeconomic Development Planning A. Neelameghan Sarada Ranganathan Endowment, Bangalore 1997 172 100.00
96180 A Manula of Computerization in Libraries N.R. Satyanarayana Wishwa Prakashan, New Delhi 1995 72 75.00
96181 Classification : Foundation of Librarianship B.P. Shenoy 60 20.00
96182 Subject Headings Saifuddin Hyderabad Deccan 1962 128 20.00
96183 Subject Indices List : A Supplement to The Indian National Bibliography 206 20.00
96184 గ్రథాలయ వనరులు సమిష్టి సమీకరణ సదస్సు ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ గ్రంథాలయం, హైదరాబాద్ ... 300 100.00
96185 Workshop on Norms, Guide Lines and Standards for Public Libraries Velaga Venkatappaiah Zilla Grandhalaya Samstha 1989 60 20.00
96186 Annual Report 1998 -99 Directorate of Education, Goa 1999 85 20.00
96187 A New Look At the Public Library Service Velaga Venkatappaiah Y.V. Narsi Reddi 1976 65 20.00
96188 Andhra Pradesh Public Libraries Act 1982 Velaga Venkatappaiah 1982 119 20.00
96189 A New Look At the Public Library System in Andhra Pradesh Velaga Venkatappaiah Andhra Pradesh Public Library Assocition 1979 119 20.00
96190 Model Rural Library Project Report 30 10.00
96191 శాఖా గ్రంథాలయ నిర్వహణ ... జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థలు, గుంటూరు 1984 36 10.00
96192 District Central Library, Guntur Y.V. Narsi Reddi 1976 30 10.00
96193 Andhra Pradesh Public Libraries Act 1982 1982 119 25.00
96194 Impact of Information Services on National Development COSTED, Bangalore 100 20.00
96195 NIC - CLIS Training Programme on Emerging Technologies and Their Application for Effective Library & Information Services National Information Centre, New Delhi 2001 178 100.00
96196 Directory of Public Libraries Part III 85 25.00
96197 Information on Information Emilia Curras 2000 100.00
96198 Computers for Advancement of Rural Society The XXth Annual Convention of the Computer Society of India 1985 160 50.00
96199 Computer Appreciation Programme National Information Centre, New Delhi 141 25.00
96200 Documentation Research And Training Centre Annual Seminar 4 1966 466 100.00
96201 District Information System of National Informatics Centre Disnic Planning Commission National Information Centre, New Delhi 130 150.00
96202 Guidelines for Public Libraries K.G. Saur IFLA Publications 1986 91 20.00
96203 An Introductory Course on Informatics Documentation A.I. Mikhailov and R.S. Giljarevskij 208 25.00
96204 Hundred Years of Library Education & Its Future P.S.G. Kumar Department of Library & Information Science 1987 450 100.00
96205 Towards the New Infrmation Society of Tomorrow : Innovations, Challenges And Impact N.M. Malwad Indian National Scientific Documentation Centre, New Delhi 1998 500 100.00
96206 Library & Information Manpower Development P.S.G. Kumar Department of Library & Information Science 1985 200 25.00
96207 Agricultural Information Resources And Services in A Digital And Networked Environment N. Guruswami Naidu Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Nellore 2003 206 100.00
96208 Workshop on Computerised Library And Infromation Services B. Vijaya Lakshmi Institute for Coastal and Offshore Research 150 25.00
96209 National Seminar on community Information Centres Under Panchayati Raj K.A. Raju 117 25.00
96210 Report of The Committee of The Study Group on Information Gap 1989 Planning Commission Government of India 1989 120 20.00
96211 Towards a new paradigm to meet Rural Information needs Velaga Venkatappaiah National Institute of Rural Development 1998 40 20.00
96212 Naclin 2001 Souvenir University of Hyderabad 2001 88 25.00
96213 National Convention and Seminar on library legislation and Development Souvenir 2006 46 20.00
96214 44th All India Library Conference of The Indian Library Association Souvenir Potti Sreeramulu Telugu University Library 1999 75 25.00
96215 New Delhi 1992 IFLA General Conference 70 20.00
96216 47th All India Library Conference 2001 Souvenir University Library, Warangal 2001 60 20.00
96217 Documentation Research and Training Centre Annual Seminar 2 1964 120 25.00
96218 Library Extenstion Workshop 1974 80 20.00
96219 National Seminar on Strategies For post Literacy, Follow up And Continuing Education State Resource Centre, Hyderabad 100 25.00
96220 58th IFLA General Conference Papers IFLA Publications 1992 150 80.00
96221 International Conference on Children's Libraries : Building a Book Culture Association of Writers and Illustrators for Children 2010 100 100.00
96222 Indian Library Association XXXII All India Library Conference 1987 Sri Krishnadevaraya University 1987 80 25.00
96223 National Seminar on Community Information Service A.V. KrishnaRao Raja Rammohun Roy Library Foundation 2002 250 55.00
96224 Report of The Committee of The Study Group on Information Gap 1989 Planning Commission, New Delhi 1989 97 20.00
96225 Public Libraries in the Knowledge Society Souvenir R.K. Chadha National Conference on Public Libraries 2009 60 20.00
96226 Seminar on Library Co operation with speical reference to inter library loan B.P. Barua Raja Rammohun Roy Library Foundation 1983 80 20.00
96227 National Seminar on Strategies For post Literacy, Follow up And Continuing Education State Resource Centre, Hyderabad 1982 60 10.00
96228 UPLA Convention & Seminar 2002 & Convention Papers Uttar Pradesh Library Association 2002 260 100.00
96229 Recent Innovations, Advancements And Challenges of Technical Libraries M. Koteswara Rao Andhra Pradesh Library Association 2013 272 100.00
96230 Indian Association of Special Libraries & Information Centres Users and Library & Information Service 1962 27 5.00
96231 Documentation Research And Training Centre Annual Seminar 5 1967 558 100.00
96232 Strategies for Improving Library Facilities at University & Colleges Libraries of JNTU B. Satyanarayana University Library, Hyderabad 1995 57 20.00
96233 Proceedings of the National Seminar on Information Revolution & Indian Languages Rajeev Sangal Society for Computer Applications in Indian Languages 1999 259 55.00
96234 గ్రామీణ యువజన సాహిత్య పుస్తకాల ప్రచురణ శిక్షణ శిబిరం నివేదిక A. Raghavaiah Foundation for Information And Communication 2003 60 25.00
96235 Rural Community Resource Centres Workshop 320 65.00
96236 Documentation Research and Training Centre Seminar on Cataloguing 1970 240 25.00
96237 Regional Seminar on the Development of University Libraries in Latin America 1962 100 25.00
96238 All India Library Conference Souvenir 1969 70 10.00
96239 XLII All India Library Conference Souvenir University of Calicut 1996 40 20.00
96240 17th Annual Convention and Conference Society for Information Science Indira Gandhi Memorial Library 1998 400 25.00
96241 Workshop on approaches and Strategies in Literacy and Continuing Education Programme 2001 50 20.00
96242 Training Programme on Technology Information Systems I.R. Kumar National Research Development Corporation 1986 16 5.00
96243 Conference Innovative Change Library and Inforamtion Services for the Present and Future Souvenir 2009 S. Murali Mohan Andhra Pradesh Library Conference 2009 67 55.00
96244 NGO Managed Public Libraries Under Threat P.S.N. Murthy Kaula Endowment for Library and Information Science 2010 52 25.00
96245 National Conference on Reorientation of Library Services in India Andhra Pradesh Library Association 2007 67 55.00
96246 New Frontiers of Library and Information Science 1985 1985 20 10.00
96247 Indian Library Association XXVI All India Library Conference New Delhi 1980 250 20.00
96248 MLAI 1993 National Convention And Workshop New Delhi Souvenir Medical Library Association of India, New Delhi 1993 50 20.00
96249 MLAI 1995 National Convention And Workshop New Delhi Souvenir Medical Library Association of India, New Delhi 1995 63 25.00
96250 XXXI All India Library Conference Souvenir 1985 Department of Library Gandhinagar 1985 260 20.00
96251 Souvenir Centenary Celebration of Public Library Movement in India and National N. Inaocha Singh 2007 30 20.00
96252 Seminar On Changing Times And Challenging Role of School Libraries Souvenir Foundation for Information And Communication 2002 60 25.00
96253 Library and Information Profession in India Vol. 2 C.P. Vashishth B.R. Publishing Corporation, Delhi 2004 258 60.00
96254 Seventh IASLIC Seminar A.K. Mukherjee, S.M. Kulkarni Indian Association of Special Libraries 1976 152 45.00
96255 National Convention Medical Library Association of India 1996 63 20.00
96256 S.R. Ranganathan Birth Centenary Year National Seminar on Right to Infromation, Democracy and Role of Public Libraries 1992 20 2.00
96257 S.R. Ranganathan 114th Birth Anniversary Celebrations 2005 20 10.00
96258 Dr.S.R. Ranganathan Memorial National Seminar on Library Public Relations : Challenges of the new Millennium Goa Library Association 2000 80 20.00
96259 XXI All India Library Conference Bhubaneswar Nabin Ch. Kar XXI All India Library Conference, Bhubaneswar 1975 35 10.00
96260 22nd All India Library Conference Books Are for Use Indian Library Association, Delhi 1976 85 20.00
96261 XXV All India Library Conference Trivandrum Working Papers 1979 120 10.00
96262 XXVII All India Library Conference 1981 Souvenir Academy of Library Science and Documentation 1981 80 20.00
96263 XXXIII All India Library Conference 1987 Souvenir Bharathidasan University, Trivendrum 1987 60 20.00
96264 XXXVI All India Library Conference Jodhpur 1990 Souvenir University Central Library 1990 83 20.00
96265 XXXVI All India Library Conference IIT Madras 1991 Souvenir Indian Library Association, Delhi 1991 100 20.00
96266 Indian Library Association XL All India Library Conference 1995 Souvenir V.R. Navelkar, M.P. Tapaswi Goa Library Association 1995 20 10.00
96267 XLI All India Library Conference 1996 Souvenir Andhra Pradesh Library Association 1996 80 10.00
96268 Iatlis / Aglis National Seminar 1996 Hyderabad Souvenir Department of Library & Information Science 1996 20 10.00
96269 Indian Association of Special Libraries & Information Centres Fourth All India Seminar Andhra Pradesh Library Association 1966 50 2.00
96270 ILA -IASLIC-GILA-IATLIX Library Education Centenary Celebration Souvenir Department of Library and Information Science 1987 30 10.00
96271 Grandhalaya Vikasamu Souvenir All India Public Libraries Conference Indian Public Library Association, Hyderabad 1992 120 25.00
96272 State Conference on Library Legislation for Orissa And U.G.C. Pay Scales for the college and University Librarians 1991 47 10.00
96273 Indian Library Association 1978 60 10.00
96274 Library Science And Its Development Padam Shri S.R. Ranganathan 54 2.00
96275 Granthalaya Pragati First Andhra Pradesh Libraries Conference Souvenir 1979 Andhra Pradesh Public Library Assocition 1979 61 5.00
96276 37వ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ మహాసభ అనంతపూర్ 1995 పెరిపైడి కామయ్య, ఏ.ఏ.యన్. రాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1995 45 60.00
96277 A Study of National Adult Education Programme in Andhra Pradesh with Special Reference K. Satyanarayana Monograph Submitted to Osmania University, Hyderabad 1982 100 55.00
96278 Lexicons And Lexicographical Writings in Telugu N.V. Jagga Rao Department of Library and Information Science 1983 49 25.00
96279 Impact of Library Legislation on Public Library Development in Maharashtra Thesis Rajashekar S. Balekar Nagpur University 1993 443 500.00
96280 Public Library System For Delhi Thesis Balbir Singh Delhi Public Library 1994 220 100.00
96281 Rural Library Service And Community Analysis : A Study of An Andhra Village K. Sarada The Andhra University, Waltair 1983 296 100.00
96282 విస్తార పఠనాభిరుచులు పరిశీలన ... Submitted for the Degree of Master of Education 1981 164 25.00
96283 Legal Study of Library Legislations in India with Reference to Structuring an Ideal Model Library Bill for Rajasthan Umesh Kumar Agarwal Mohan Lal Sukhadia University 1997 302 250.00
96284 Public Library Services And Community Analysis in An Urban Setting M. Satyanarayana Thesis Submitted to the Andhra University, Visakhapatnam 1993 432 100.00
96285 ILA's Model Public Libraries Act Velaga Venkatappaiah Indian Library Association, Delhi 1989 163 100.00
96286 Fresh Look At Library Legislation N.R. Satyanarayana U.P. Library Association, Lucknow 1982 32 5.00
96287 Illinois Library Laws in Effect January 1, 1994 Moline Public Library 92 20.00
96288 Library Legislation in India and acts 1975 100 20.00
96289 National Seminar on Library Automation, Networking & Legislation Ranganathan Iaslic Study Circle, Lucknow 2002 40 20.00
96290 Draft Amendment To The Tamilnadu Public Libraries Act 1948 & TamilNadu Public Library Rules 1950 73 20.00
96291 A Curriculum For An Information Society Nick Moore Unesco Principal Regional Office 1998 97 25.00
96292 Computerised Library And Information Systems Envis Staff 70 10.00
96293 Information Systems And Programmes Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad 1999 335 25.00
96294 Proceedings of the Workshop for University, College and Special Librarians American Library Assocication 52 20.00
96295 Social Science Research And Library Development in India Seminar 1967 53 10.00
96296 Report of the Curriculum Development Committee on Library And Information Science University Grants Commission, New Delhi 1992 157 20.00
96297 Documentation in Social Science 25 2.00
96298 Accessions List Ceylon Vol 2 No. 4 American Library Book Procurement Center, New Delhi 1969 160 20.00
96299 Soul Saftware for University Libraries User Manual Information and Library Network Centre 2003 129 25.00
96300 Subject headings for children's materials Eloise Rue, Effie Laplante American Library Association 1952 149 50.00
96301 A Step in right direction 185 25.00
96302 Public Library Legislation : a comparative study Frank M. Gardner Unesco Paris 1971 285 20.00
96303 Services And Standards : An Essential Partnership 64 20.00
96304 Indian Standard Glossary of Classification Terms 110 20.00
96305 European Libraries in New Millennium Shailendra Kumar Softlink Asia Pvt Ltd 2003 112 100.00
96306 The Regional Central Library At Enugu Eastern Nigeria Stanley H. Horrocks Unesco 1961 53 10.00
96307 Karnataka Public Libraries 10 1.00
96308 The Activities of the Institute 20 10.00
96309 British Librarianship Number 100 Years of the Library Association P.N. Kaula 1977 124 10.00
96310 Library, Scietific And Technical Information Services in the USSR Velaga Venkatappaiah Visalandhra Publishing House, Hyderabad 1988 152 90.00
96311 Libraries in the USSR Cicily Kodiyan Soviet Land Booklets 1987 84 20.00
96312 Public Library System in Andhra Pradesh Velaga Venkatappaiah Andhra University Press 1982 56 4.00
96313 Profiles of American Libraries P.S.G. Kumar Indus Publishing Company, New Delhi 1989 230 225.00
96314 Development of Public Libraries in Latin America Unesco 1952 189 55.00
96315 Library And Information Education in China Margaret Stuart United National Educational 1993 57 25.00
96316 Innovative Community Information Services in Indonesia Margaret Stuart United National Educational 1993 27 20.00
96317 Community Information Services in the Formal School System of the Philippines Margaret Stuart United National Educational 1993 35 20.00
96318 Retrospects And Prospects of Libraries in Manipur Seminar Papers Khomdon Singh Manipur Library Association 1997 199 100.00
96319 Government of Goa, Daman & Diu 1980 105 20.00
96320 Maharashtra Public Libraries Rules, 1970 K.M. Ujlambkar 1987 22 1.00
96321 Maharashtra Public Libraries Rules, 1970 K.M. Ujlambkar 1971 30 2.00
96322 Development of Public Library Service and Movement in the North Eastern States Khomdon Singh Manipur Library Association 2002 122 100.00
96323 Delhi Public Library 29 1.00
96324 Andhra Pradesh Public Libraries 20 1.00
96325 Comments on Model Public Library S.R. Ranganathan K.M. Ujlambkar Padmashri S.R. Ranganathan Smarak Samati 1990 60 2.00
96326 From Little Acorns B.I. Palmer Asia Publishing House, Bombay 1966 176 10.00
96327 Libraries in the Soviet Union O.S. Chubaryan Novosti Press Agency Publishing House 1972 60 10.00
96328 News Notes of California Libraries Vol. 18 No. 2 California State Library 1923 72 1.00
96329 Libraries And Readers in The State of New York Douglas Waples & Leon Carnovsky The University of Chicago Press 1939 160 10.00
96330 Libraries in Finland 62 10.00
96331 Development of Public Libraries in Africa Unesco 1954 155 1.75
96332 Bibliotheca Alexandrina 2007 59 25.00
96333 Russia - USSR Book Printing and Libraries 245 5.00
96334 The New York Public Library 2000 64 20.00
96335 The Delhi Public Library Frank M. Gardner Unesco 1957 94 5.00
96336 The Libraries of Bengal 1700 - 1947 The Story of Bengali Renaissance Abulfazal M. Fazle Kabir Promilla & Co., Publishers 1988 181 110.00
96337 Madras Library Association Annual Report 1955 200 10.00
96338 Librametry Case Studies C.V. Subba Rao ABC Publishing House, New Delhi 1993 159 295.00
96339 Dictionary of Library And Information Science (English Kannada) 1986 75 30.00
96340 Acronyms in Library Science And Documentation P. Gangadhara Rao University of Madras 1975 239 12.00
96341 Terminology పరిభాష B. Subbarayan 50 10.00
96342 గ్రంథాలయ భాష ... జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ, మచిలీపట్నం ... 31 1.00
96343 Delivery of Books And Newspapers C.R. Karisiddappa Dept. of Library and Information Science 2006 131 25.00
96344 Libraries and Information Services in the Electronic information Era, Global Information on any topic, 37వ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సభ, భారత జ్ఞాన విజ్ఞానయాత్ర S.S. Murthy 22 10.00
96345 IASLIC Special Publication Number 9 Parts I & II Iaslic Special Publications 1966 188 25.00
96346 Synthesis in DDC 18th Edition P. Gangadhara Rao Andhra University Press 1983 98 9.00
96347 Using Books And Libraries Ella V. Aldrich Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1967 147 25.00
96348 Monograph on Use of Library As Enrichment to Teaching Department of Higher Education 1977 78 10.00
96349 Interlibrary Resources Centre Indian Council of Social Science Research 1975 21 2.50
96350 Repertoire international des associations de bibliothecaires Unesco 1983 173 25.00
96351 Andhra Pradesh Library Association K. Sarada Andhra University Press 1978 133 22.00
96352 National Round Table on Modernisation and Networking of Libraries in India H.K. Kaul and Sangeeta Kaul Developing Library Network, New Delhi 2002 254 100.00
96353 Public Libraries As Community Information Centres Talawar and P.Y. Rajendra Kumar Department of Public Libraries 2007 228 300.00
96354 Andhra Pradesh Seminar on the Organization and Administration of Public Libraries S.R. Ranganathan 1962 85 20.00
96355 Inaugural Address K.L. Shrimali 168 10.00
96356 Andhra Pradesh Libraries Conference 1982 80 20.00
96357 Seminar on Library Education Shreemati Nathibai Damodar Thackersey 1966 72 10.00
96358 35th All India Library Conference 74 10.00
96359 14th All India Library Conference 1965 120 10.00
96360 Information And Communication Technologies into the new Millennium T.H. Chowdary A CTMS Publication 1999 40 10.00
96361 How to Use The Library Gaylord Bros., Inc. 1960 12 1.00
96362 Libraries of The Future P.N. Kaula, G. Bhattacharyya Sarada Ranganathan Endowment, Bangalore 1998 116 55.00
96363 Writer And Illustrator Vol. 1 No. 1 Manorama Jafa 1981 300 20.00
96364 Libraries & Library Movement in India Benoyendra Sengupta 350 20.00
96365 Organizing Writers Workshop Manorama Jafa 1989 320 20.00
96366 Journal of The Andhra Historical Research Society Vol. VIII Part 4 M. Rama Rao 1934 300 20.00
96367 Implementing Projects Trevor L. Young Sterling Publishers Private Limited 1996 148 95.00
96368 Training Programme for Local Community Leaders Yosef Pardes 1988 21 10.00
96369 International Research Society for Childrens' Literature Fred Erisman 1984 34 2.00
96370 Cultural Heritage of the Tamils Library Studies 1978 30 2.00
96371 Parliament And Popular Culture in the Early Nineteenth Century Edward R. Reid Smith Research in Librarianship 1969 25 2.50
96372 Reading Interests of Neo Literates G. Nageshwar Rao State Resource Centre, Hyderabad 1997 36 30.00
96373 Learning to Be Suggestions And Recommendations National Council of Educational Research and Traiing 1974 45 2.00
96374 A Report on the Survey of The Reading Interests of Juveniles in Tamil Al. Valliappa The Sourthren Languages Book Trust 10 2.00
96375 Gaining New Readers Andhra Pradesh Book Distributors 7 1.00
96376 Profile of Andhra Book Readers Artur Isenberg 1960 18 2.00
96377 Reading for Pleasure Government of India 1959 65 20.00
96378 The Rate Schools of Godavari J. Mangamma The Government of Andhra Pradesh 100 20.00
96379 Farewell to a Classical University Pramod Talgeri Central Institute of English And Foreign Languages 1999 83 20.00
96380 Principles and Methods of Extension Work Chanoch Jacobsen 1987 175 75.00
96381 కాలేజి విద్యార్థి విషయసూచి A. Ramchandra Reddy R.C.R. Publications, Hyderabad 205 62.00
96382 Towards Quality Sustenance and Enhancement in Higher Education National Assessment and Accreditation Council 2002 390 100.00
96383 How to Promote Reading Habits in Asia and the Pacific Asian Cultural Centre for Unesco 1989 102 75.00
96384 Monograph on Lecture Method in Higher Education and Auxiliary means of Instruction Department of Higher Education 1975 95 20.00
96385 Indian Book Industry Annual 1986 O.P. Ghai Sterling Publishers Private Limited 1986 204 25.00
96386 Proceedings of the workshop on the Production of Books for rural Youth గ్రామీణ యువకుల గ్రంథ ప్రచురణ శిక్షణ 2003 60 20.00
96387 Challenge of Education Ministry of Education 1985 119 25.00
96388 New Dimenstions in Literacy Rajiv Gandhi Foundation, New Delhi 26 20.00
96389 Education for All The Knowledge Communication Mission V. Eswara Reddy Education for All State Advocacy Forum 1993 31 10.00
96390 Village Education Committees V. Eswara Reddy Education for All State Advocacy Forum 1993 71 10.00
96391 University News Vol. XXII No. 5 1984 106 2.00
96392 Right to Information Indian Association of Special Libraries 1998 124 25.00
96393 A Project Report on the Corporate Social Responsibility in Promoting Literacy through Public Libraries P.S.N. Murthy Kaula Endowment for Library and Information Science 19 10.00
96394 SFC Recommendations & ATR of State Government State Finance Commissions Cell 1998 53 20.00
96395 Memorandum And The Draft Act for the National University for Dravidian Studies 60 10.00
96396 Evaluation of Akshara Sankranti in West Godavari District : A Report I. Ramabrahmam University of Hyderabad 2001 50 10.00
96397 Veda Vedanta Gurukula Mahavidyalaya Swetha Sringachalam Pratipadayita Malladi Foundation, Madras 44 10.00
96398 Siddhartha Modern Library Complex A Siddhartha Academy's Glorious Venture 61 10.00
96399 నెల్లూరుజిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ విశేష సంచిక 1971 నాగారెడ్డి హరిశ్చంద్రారెడ్డి నెల్లూరుజిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ 1971 103 25.00
96400 నెల్లూరుజిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ విశేష సంచిక 1971 నాగారెడ్డి హరిశ్చంద్రారెడ్డి నెల్లూరుజిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ 1971 103 25.00
96401 Trivandrum Public Library Presents Platinum Jubilee Souvenir Rosscote Krishna Pillai 1974 130 5.00
96402 శ్రీరామచన్ద్రగ్రన్థాలయము ప్రత్యేక సంచిక రుద్రరాజు చిననరసింహరాజు ... 1988 60 10.00
96403 శ్రీరామచంద్ర గ్రంథాలయము, పోడూరు ... ... 1983 30 10.00
96404 పరిచయ దీపిక ఠాకూర్ పరిశోధనా కేంద్రం, విజయవాడ ... ... 1978 40 10.00
96405 Tagore Memorial Library, Vijayawada as Kakani Venkataratnam Public Library 1976 13 2.50
96406 గౌతమీగ్రంథాలయోద్యమము ... ... ... 60 2.00
96407 శతవర్ష గౌతమీ ప్రాంతీయ గ్రంథాలయ శతజయంతి సంవత్సర ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవ సంచిక ... ... ... 34 10.00
96408 శ్రీ శబ్దాను శాసనాంథ్ర భాషామందిర రజతోత్సవ సంచిక ... ... ... 83 10.00
96409 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ గ్రంథాలయ మహాసభలు తణుకు ... ... 1988 60 10.00
96410 Light of The Library Iyyanki Venkataramayanayya 77 10.00
96411 University of Hyderabad Prospectus 1991-92 P.O. Central University, Gachibowli 1992 108 20.00
96412 Telugu University Kala Bhavan, Hyderabad Three Years Progress 1989 80 20.00
96413 Reader's Guide To The National Library Kolkata Government of India 2013 2013 30 10.00
96414 The National Library of India National Library, Culcutta 1978 72 20.00
96415 The National Library And Public Libraries in India National Library, Culcutta 1986 64 10.00
96416 నూరేళ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం ... .... ... 41 10.00
96417 Guide To The Central Scientific Agricutlrual Library 1979 10 2.00
96418 Prof Kaula Festschrift Velaga Venkatappaiah Kaula Endowment for Library and Information Science 2010 96 100.00
96419 గ్రంథాలయ సర్వస్వము పాతూరి సంస్మరణ సంచిక గద్దె రామమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1987 92 25.00
96420 గ్రంథాలయ సర్వస్వము కళాప్రపూర్ణ అభినందన సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1977 60 10.00
96421 గ్రంథాలయ సర్వస్వము శ్రీ నాగినేని అభినందన సంచిక పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి, పావులూరి శివనారాయణ ... 1982 120 12.50
96422 మార్గదర్శి గ్రంథాలయ గాంధీ, బాలబంధు డాక్టర్ వెలగా వెంకటప్పయ్య కళ్లేపల్లి మధూసూదనరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గ్రంథాలయ సంస్థల ఉద్యోగుల సంఘం 2016 152 100.00
96423 Radio Akkayya Annayya Sanmana Sangham Souvenir 1971 20 10.00
96424 గ్రంథాలయ సారధి శ్రీ బి.వి. దాశరథి అభినందన సంచిక అల్లూరి వేంకట నరసింహరాజు గ్రంథాలయ సారధి శ్రీ బి.వి. దాశరథి, ఏలూరు ... 96 20.00
96425 బాలానందం అఖిల భారత తెలుగు బాలల మహోత్సవాల ప్రత్యేక సంచిక ... అఖిల భారత తెలుగు బాలల మహోత్సవ ఆహ్వాన సంఘం ... 180 10.00
96426 గుంటూరు జిల్లా పౌర గ్రంథాలయముల సదస్సు తెనాలి ... లొకల్ లైబ్రరి అథారిటీ గుంటూరు 1964 63 10.00
96427 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ గ్రంథాలయ మహాసభలు తణుకు వెలగా వెంకటప్పయ్య ... 1988 47 10.00
96428 సి.పి. బ్రౌన్ గ్రంథాలయ భవన ప్రారంభోత్సవం కడప 1995 జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి సి.పి. బ్రౌన్ మెమోరియల్ ట్రస్టు, కడప 1995 56 20.00
96429 శ్రీ వాసవీ గ్రంథాలయ రజతోత్సవ సంచిక జగ్గయ్యపేట ... ... ... 30 10.00
96430 స్వర్ణోత్సవ సంచిక 1964 సెప్టెంబరు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1964 104 25.00
96431 Department of Library & Information Science Andhra University Golden Jubilee Celebrations 1987 60 10.00
96432 State Regional Library Silver Jubilee Souvenir Committee 30 10.00
96433 శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరీ గ్రంథాలయము 40వ వార్షికోత్సవ సంచిక ... ... 1983 120 20.00
96434 గ్రంథాలయ సదస్సు ప్రత్యేక సంచిక ... లోకల్ లైబ్రరీ అథారిటి, మచిలీపట్నం 1963 60 10.00
96435 జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ, కడప రజతోత్సవ సంచిక 1977 ... ... 1977 62 15.00
96436 శాద్వలమ్ వల్లపురెడ్డి బుచ్చారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, మహబూబ్ నగర్ 1973 51 10.00
96437 అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ... 1942 20 10.00
96438 సరస్వతీ సామ్రాజ్యమ్ స్వరూప స్వభావములు కాకాని నరసింహారావు సరస్వతీ సామ్రాజ్యమ్, విజయవాడ 1951 61 10.00
96439 సరస్వతీ సామ్రాజ్యమ్ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి సరస్వతీ సామ్రాజ్యమ్, విజయవాడ 1942 578 25.00
96440 శ్రీ సీతారామచంద్ర పుస్తక బాండాగార వజ్రోత్సవ శ్రీ రామకృష్ణ శారదా పఠన మందిర స్వర్ణోత్సవ సంచిక ... మెస్సర్స్ వాసవీ ప్రింటర్స్, కడప 1984 90 10.00
96441 గ్రంథాలయ సర్వస్వము కళాప్రపూర్ణ అభినందన సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1977 120 10.00
96442 స్వర్ణోత్సవ సంచిక ... ... ... 30 10.00
96443 స్వర్ణోత్సవ సంచిక (శ్రీ భ్రమరాంబామల్లేశ్వర ఆంధ్ర గ్రంథాలయము, విజయవాడ) నిడుముక్కల నాగభూషణరావు శ్రీ ఆలపాటి సాంబశివరావు 1973 250 20.00
96444 జిల్లా గ్రంథాలయ సదస్సు ప్రత్యేక సంచిక ... ... ... 40 10.00
96445 Specimen of Agreement Between Publishers and Authors (???) 120 10.00
96446 Lenin Centennial Number Vol. XX No. 4 April 1970 Nirmala Bhatkal 1970 159 15.00
96447 Panchayaty Vemana Library స్వర్ణోత్సవ సంచికానుబంధం ... ... 1985 20 10.00
96448 Book Selling Technique 250 25.00
96449 Catalogue of Type Faces Anu Graphic Systems, Madras 56 100.00
96450 The Revolution in Books Sandy Koffler The Unesco Courier 1965 34 10.00
96451 Ministry of Human Resource Development Govt. of India Part 2 Department of Culture Annual Report 1988 110 20.00
96452 Hi Blitz The Photo Journal You can click with Vol. 1 No. 12 2003 41 40.00
96453 How to Get A Phd Estelle M. Phillips, D.S. Pugh UBS Publishers Distributors Ltd 1993 161 50.00
96454 MLA Handbook for Writers of Research Papers Joseph Gibaldi Affiliated East West Press Pvt Ltd 2004 361 140.00
96455 Education and Learning in Andhra Under the East India Company Y. Vittal Rao N. Vidyaranya Swmay, Secundrabad 1979 324 100.00
96456 Unesco Regional Seminar on Book Publishing in National Languages Unesc Regional Office for Culture and book Development 1980 96 20.00
96457 Library Literature in Telugu Pathuri Vijaya Kumar, Velaga Venkatappaiah 1981 60 10.00
96458 Handbook on the International exchange of Publications Frans Vanwijngaerden Unesco 1978 165 55.00
96459 The Book Publishing Manual M.N. Rao The Federation of Publishers And Booksellers Associations in India 1974 248 25.00
96460 Directory of Book Trade in India Jai Kishore Shrma National Guide Books Syndicate, New Delhi 1973 647 50.00
96461 Collective Consultation on National Book Strategies in Asia And The Pacific Unesco Regional Office for Book Development 1981 83 20.00
96462 Memorex Education Systems Rapid Reading Course 25 10.00
96463 Barron's Painless Reading Comprehension Darolyn Lyn Jones Barron's Educational Series, Inc. 2012 210 100.00
96464 Teaching Efficient Reading Paul C. Berg Central Institute of Indian Languages 1971 57 3.00
96465 Is it Tomorrow Yet? Elinor Schulman Kolumbus Mount Carmel International Training Centre 1983 190 100.00
96466 Books on Science & Technology U.S. Mohan Rao National Book Trust, India 1971 87 10.00
96467 Books for all a Programme of action Unesco 1978 42 20.00
96468 Literacy And Book Development in South And West Asia Abul Hasan Afro Asian Book Council, New Delhi 2000 33 10.00
96469 Writing With a Purpose Champa Tickoo Oxford University Press 1989 144 15.00
96470 How The Writing Began 135 Ishwar Chandra Sexena 1965 54 10.00
96471 Encyclopaedist Vol. 8 No. 1 May 2001 G. Kumarappa Viswakos Parisad, Kolkata 36 20.00
96472 Five Hundred Years of Printing S.H. Steinberg Penguin Books 1979 400 25.00
96473 Learning Remembering And Knowing Patrick Meredith St. Paul's House Warwick 1974 174 20.00
96474 Book Printing in India J. Mangamma Bangorey Books, Nellore 1975 320 75.00
96475 A Manual on Bookselling Charles B. Anderson American Booksellers Association 1969 271 55.00
96476 National Agency for International Standard Book Numbering System Raja Rammohun Roy Library Foundation 23 2.50
96477 Two Decades of The Foundation Raja Rammohun Roy Library Foundation 1993 87 25.00
96478 A Decade of The Foundation Raja Rammohun Roy Library Foundation 1983 18 10.00
96479 Our Country Diary for 1998 Marcia Leonard & Dinah Stevenson Michel Publishing Ltd., New Canaan 1997 144 200.00
96480 Communalism And Human Rights V.M. Tarkunde Indian Radical Humanist Association, Bombay 20 5.00
96481 Using the International Human Rights System to Combat racial discrimination Amnesty International Publications 2001 109 195.00
96482 International Humanist News Dec. 2000, Jan 2001 2001 20 10.00
96483 Humanism : Fighting Against Superstition and Paranormal Practices Humanist Association of Nepal 1998 59 20.00
96484 Amnesty International Report 2001 Amnesty International Publications 2001 302 300.00
96485 Fair Trials Manual amnesty international Amnesty International Publications 1998 187 150.00
96486 14th IHEU World Congress Commemorative Volume Suman Oak, S.V. Raju 1999 190 195.00
96487 Murphy's Law Complete All the reasons why everything goes wrong Arthur Bloch A Mandarin Paperback 1995 282 25.00
96488 Realities in Management C. Northcote Parkinson IBH Publishing Company, Bombay 1981 224 22.50
96489 Business is People C. Northcote Parkinson IBH Publishing Company, Bombay 1980 123 16.00
96490 Understanding Management R.K. Laxman Vision Books, New Delhi 1988 198 45.00
96491 Principles of Personnel Management Edwin B. Flippo McGraw Hill Kogakusha, Ltd 1966 585 100.00
96492 Are You Killing Yourself Mr. Executive R.H. Dastur All India Management Association, New Delhi 1976 208 100.00
96493 Crisis Management Swami Dayananda Sri Gangadhareswar Trust 1994 20 10
96494 Directory of Voluntary Organisations Working in the Field of Adult Education Directorate of Adult Education 1987 516 55.00
96495 State Profiles of Literacy and Adult Education Programme 144 25.00
96496 Memorandum of Association And Rules And Regulations Indian Adult Education Association 20 10.00
96497 Communication for Adult Education And Development in Rural Context V. Eswara Reddy Department of Non Formal Adult Continuing Education 1979 60 10.00
96498 Adult And Continuing Education : Some Perspectives Dhurjati Subba Rao, B.S. Vasudeva Rao Department of Non Formal Adult Continuing Education 1984 77 12.00
96499 Insights Into Non Formal & Adult Education P. Sandeep, C. Madhumathi Gautami Education Society, Hyderabad 1992 218 45.00
96500 History of Adult Education S.C. Dutta Indian Adult Education Association, New Delhi 1986 169 60.00
96501 Adult Education Components in the Developments Schemes of Government of India Government of India 1979 250 25.00
96502 Adult Education in India N.A. Ansari S. Chand & Company Ltd 1984 168 65.00
96503 A Five Year Scheme for Liquidating Illiteracy Hari Adiseshuvu Navya Vijnana Prachuralanu 1971 34 1.50
96504 National Adult Education in India Directorate of Adult Education 1978 168 25.00
96505 A Source Book on Adult Education S.Y. Shah Directorate of Adult Education 1989 257 150.00
96506 Discussional Themes for Motivating Adults for N.A.E.P. A Few Illustrations V. Eswara Reddy Department of Non Formal Adult Continuing Education 1983 18 10.00
96507 Books for Post Literacy Directorate of Adult Education 34 10.00
96508 University Takes Up the Challenge D. Subba Rao Department of Adult & Continuing Education 1984 86 10.00
96509 New Trends in Adult Education A.S.M. Hely Unesco 1962 136 25.00
96510 Adult Education in Yugoslavia M. David Unesco 1962 185 25.00
96511 Adult Education in India G.V.R. Prasad Literacy House Andhra Mahila Sabha 2003 308 595.00
96512 Collective Consultation on National Book Strategies in Asia And The Pacific Unesco 1981 83 25.00
96513 Education for All Bulletin of the Unesco 1989 276 125.00
96514 Adult Education in Relation to Agricultural Development P.R.R. Sinha, N.V. Kolte National Institute of Rural Development 1974 100 12.00
96515 How to Write Primers for Adults Mushtaq Ahmed Directorate of Adult Education 1982 109 25.00
96516 Revised State Action Plan for Continuing Education for Neoliterates in Andhra Pradesh for 1996-97 Department of Adult Education 1996 26 10.00
96517 A Call to Action International Literacy Year 1990 20 10.00
96518 Literacy Statistics At a Glance Directorate of 1979 134 25.00
96519 Learning for Participation An Approach to Training in Adult Education 1987 187 55.00
96520 Literacy And Learning Some Thoughts on Adult Education Directorate of Adult Education 1988 61 30.00
96521 Directory of Voluntary Organisations Working in the Field of Adult Education Directorate of Adult Education 1979 254 25.00
96522 National Literacy Mission Ministry of Human Resource Development 198 59 20.00
96523 వయోజన విద్య మొదటి భాగము పాతూరి నాగభూషణం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1985 92 15.00
96524 చేతివృత్తులు వెలగా మానవేంద్ర వయోజన గ్రంథమాల, ఏలూరు 1991 15 6.00
96525 మనం చదవగలం ధూర్జటి సుబ్బారావు ... ... 22 1.00
96526 A Guide Book for Village Volunteer Force on Adult Education Director of Public Instruction 56 10.00
96527 ఆదాయం పెంచుకో వి. ఈశ్వర రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1979 63 1.20
96528 మేలుకొలుపు బి.వి పట్టాభిరామ్ రాష్ట్ర వయోజన విద్యావనరుల కేంద్రం 1993 27 2.50
96529 ఆదాయం పెంచుకో వి. ఈశ్వర రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1988 59 1.60
96530 కనీస విజ్ఞానం వెలగా వెంకటప్పయ్య ... ... 32 2.00
96531 అ ఆలు నేర్చుకుందాం పి. సరళ సాహితి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 24 4.00
96532 మూడు కోతులు ... పశ్చిమగోదావరి అక్షర సమితి ... 24 10.00
96533 చదువుకుందాం పదండి ... రాష్ట్ర విద్యా శిక్షణ పరిశోధనా సంస్థ ప్రచురణము 1981 70 20.00
96534 శ్రీ వినాయక 3వ తరగతి గణితము వర్క్స్ బుక్ ... ... ... 60 20.00
96535 శ్రీ వినాయక 3వ తరగతి పరిసరాల విజ్ఞానము వర్క్ బుక్ 2 ... ... ... 58 10.00
96536 శ్రీ వినాయక 3వ తరగతి పరిసరాల విజ్ఞానము వర్క్ బుక్ 1 ... ... ... 74 10.00
96537 గణితం ... ఓపెన్ స్కూలు సొసైటీ, హైదరాబాద్ ... 27 10.00
96538 దయావతి పెండ్లి ... ఇండో డచ్ శిచు సంక్షేమ సంస్థ, హైదరాబాద్ ... 63 25.00
96539 అనుభవ పూర్వక అభ్యసనము ... వయోజన విద్య శిక్షణా విధానము 1988 168 25.00
96540 జన శిక్షణ నిలయం ... మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1988 27 10.00
96541 వయోజన వాచకం వెలగా వెంకటప్పయ్య ... 1978 100 20.00
96542 గ్రంథాలయ నిర్మాణము పాతూరి నాగభూషణం గ్రంథాలయ పుస్తకశాల, విజయవాడ 1987 153 20.00
96543 గ్రంథాలయములు రెండవ భాగము పాతూరి నాగభూషణం సేవాశ్రమము, పెదపాలెము ... 145 12.00
96544 గ్రంథాలయ ప్రగతి మూడవ భాగము పాతూరి నాగభూషణం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1964 196 25.00
96545 గ్రంథాలయ ప్రగతి నాలుగవ భాగము పాతూరి నాగభూషణం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1985 154 20.00
96546 ప్రజాజీవనంలో పౌరగ్రంథాలయాలు జి.వి.యస్.యల్. నరసింహరాజు శ్రీ లలిత ప్రచురణలు 1996 93 30.00
96547 గ్రంథాలయ ప్రచారం ఎ. గోపీనాథ్, వెలగా వెంకటప్పయ్య వినోద్ పబ్లికేషన్స్, ధర్మవరం 1978 152 10.00
96548 గ్రంథాలయ ప్రచారం ఎ. గోపీనాథ్, వెలగా వెంకటప్పయ్య వినోద్ పబ్లికేషన్స్, ధర్మవరం 1978 152 10.00
96549 ఎస్.ఆర్. రంగనాథన్ వ్యాస సంకలనం పెరిపైడి కామయ్య కళాప్రపూర్ణ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1993 120 130.00
96550 గ్రంథవరణము పాతూరి నాగభూషణం ... ... 43 10.00
96551 గ్రంథవరణము పాతూరి నాగభూషణం గ్రంథాలయ పుస్తకశాల, విజయవాడ ... 95 10.00
96552 గ్రంథాలయ సమాచార శాస్త్ర వ్యాసాలు ఎల్.ఎస్. రామయ్య, ముదుగంటి సుధాకర్ రెడ్డి సాహితి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 96 40.00
96553 గ్రంథాలయ యాజమాన్యం పాతూరి విజయకుమార్, తిరుమలశెట్టి నరసింహారావు బుక్ సెంటర్, గుంటూరు ... 240 70.00
96554 గ్రంథాలయ వనరులు సంకలనాభివృద్ధి, నియంత్రణ, సేవాది సమస్యలు యం. శంకరరెడ్డి, లింగాల పాండురంగయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 276 35.00
96555 గ్రంథాలయములు సమాజము పెరిపైడి కామయ్య కళాప్రపూర్ణ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1993 174 50.00
96556 నవ సమాజంలో గ్రంథాలయ సేవలు పావులూరి శ్రీనివాసరావు పావులూరి ట్రస్టు, తెనాలి 2009 68 25.00
96557 భారతీయ గ్రంథాలయ చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1946 111 10.00
96558 A History of Ancient Indian Libraries Sri Kodali Lakshminarayana 1946 111 2.50
96559 ప్రాచీన ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1966 80 10.00
96560 A History of Ancient Indian Libraries కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1966 111 10.00
96561 ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథాలయ చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1946 111 2.50
96562 ఆంధ్రుల చరిత్ర, ప్రాచీన ఆంధ్ర గ్రంథాలయ చరిత్ర, అల్లూరి సీతారామరాజు చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1973 190 20.00
96563 తెలుగుసీమ గ్రంథాలయ ప్రగతి ఎన్.బి. ఈశ్వరరెడ్డి, ఇ.ఎస్.ఆర్. కుమార్ ... 1983 640 50.00
96564 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రంథాలయోద్యమం వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య సమాచార పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 35 2.50
96565 సమాచారం పౌరసంబంధ హరిశ్చంద్రప్రసాద్ భావన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 40 20.00
96566 ప్రజాజీవనంలో పౌరగ్రంథాలయాలు జి.వి.యస్.యల్. నరసింహరాజు శ్రీ లలిత ప్రచురణలు 1996 93 30.00
96567 గ్రంథాలయములు ... ... ... 110 2.50
96568 గ్రంథాలయములు మూడవ భాగము పాతూరి నాగభూషణం సేవాశ్రమము, పెదపాలెము 1973 153 10.00
96569 ఎలా చదవాలి మన్నవ గిరిధరరావు ... 1991 36 10.00
96570 చదువుల గుడి పెమ్మరాజు భానుమూర్తి దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 41 4.00
96571 నూరేళ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం ... అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 41 20.00
96572 తాలూకా గ్రంథాలయ మహాసభ ప్రత్యేక సంచిక 1963 గరికపాటి రామారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య ... 1963 88 2.50
96573 ఇరువదిమూడవ ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ మహాసభ పెదపాలెము ... ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1942 88 10.00
96574 ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, బెజవాడ ... ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1939 38 2.50
96575 ఇరువది యారవ ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ మహాసభ క్యాతూరు ... ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1947 80 20.00
96576 ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము 32,33 సంవత్సరముల నివేదిక ... ... ... 73 10.00
96577 ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు ... శ్రీ సర్వోత్తమ భవనము, విజయవాడ 1968 8 1.00
96578 గ్రంథాలయ ఉద్యమం గౌతమీ గ్రంథాలయం గద్దే రామమూర్తి విజ్ఞాన సమితి, కొవ్వూరు 1989 57 2.50
96579 ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు చరిత్ర ... ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ ... 103 25.00
96580 నూరేండ్ల భాషానిలయము పుట్టపాక అంజయ్య పుట్టపాక అంజయ్య, వరంగల్లు 2006 130 120.00
96581 పుస్తక ప్రియులూ సేకరణానుభూతి నర్రా జగన్ మోహనరావు ప్రాచీనాంధ్ర గ్రంథమాల, విజయవాడ 2013 144 60.00
96582 గుంటూరు మండల గ్రంథాలయ చరిత్ర ... ... 1938 47 2.50
96583 శాస్త్రీయ వాఙ్మయ సూచిక వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సైన్సు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 304 5.00
96584 గ్రంథాలయ దర్శిని 1968 వెలగా వెంకటప్పయ్య నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1968 152 3.00
96585 గ్రంథాలయ దర్శిని 1969 వెలగా వెంకటప్పయ్య నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1969 173 3.00
96586 గ్రంథాలయ దర్శిని 1970 తృతీయ సంవత్సర ప్రచురణ వెలగా వెంకటప్పయ్య నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1970 160 3.00
96587 గ్రంథాలయ దర్శిని 1971 4వ సంవత్సర ప్రచురణ వెలగా వెంకటప్పయ్య నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1971 180 3.00
96588 గ్రంథాలయ దర్శిని 1972 5వ సంవత్సర ప్రచురణ వెలగా వెంకటప్పయ్య నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1972 171 5.00
96589 వాఙ్మయ సూచీకరణము పాతూరి నాగభూషణం గ్రంథాలయ పుస్తకశాల, విజయవాడ 1973 54 10.00
96590 వాఙ్మయ సూచీకరణము పాతూరి నాగభూషణం ... ... 60 2.50
96591 గ్రంథాలయాలు ఆచూకీ సేవ పాతూరి నాగభూషణం గ్రంథాలయ పుస్తకశాల, విజయవాడ 1975 115 8.00
96592 గ్రంథాలయాలు ఆచూకీ సేవ పాతూరి నాగభూషణం గ్రంథాలయ పుస్తకశాల, విజయవాడ 1979 144 12.00
96593 బిబ్లియోగ్రఫి పాతూరి విజయకుమార్ శ్రీహర్ష పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1994 118 30.00
96594 గ్రంథాలయ వర్గీకరణ ప్రయోగదీపిక ఎ.ఎ.ఎస్. రాజు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 330 24.00
96595 గ్రంథాలయ వర్గీకరణ సిద్ధాంతం ఎ.ఎ.ఎస్. రాజు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 194 10.25
96596 సంప్రదింపు సమాచార సేవలు ఆధారాలు జి.వి.యస్.యల్. నరసింహరాజు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 233 55.00
96597 గ్రంథాలయ సూచీకరణ సిద్ధాంతం కె. శారద తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 125 8.25
96598 గ్రంథాలయ నిర్వహణ పో. శేషగిరికుమార్ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 170 9.00
96599 గ్రంథాలయ సమాజం ... ... ... 124 10.00
96600 గ్రంథాలయ సమాజం ... ... ... 124 10.00
96601 నూరేళ్ళ గ్రంథాలయ ఉద్యమం వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 85 10.00
96602 వాఙ్మయ నిర్వహణ నియంత్రణ యల్.యస్. రామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1996 218 20.00
96603 గ్రంథాలయ సూచీకరణ AACR 2R 2005 అప్‌డేట్ ప్రయోగ దీపిక వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 304 150.00
96604 గ్రంథాలయ వర్గీకరణ దశాంశ వర్గీకరణ పథకం 22 ప్రయోగ దీపిక వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 288 150.00
96605 లఘు ప్రశ్నలనిధి వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 143 60.00
96606 గ్రంథాలయ సూచీకరణ ప్రయోగం 11 వెలగా వెంకటప్పయ్య ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 64 30.00
96607 ప్రశ్నల నిధి సమాధాన ఆధారాలతో 12 వెలగా వెంకటప్పయ్య ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 52 30.00
96608 గ్రంథాలయ వర్గీకరణ ప్రయోగం 9 వెలగా వెంకటప్పయ్య ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 56 30.00
96609 గ్రంథాలయ యాజమాన్యం 2 వెలగా వెంకటప్పయ్య ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 76 30.00
96610 వాఙ్మయ సూచి, ఆచూకీ సేవ, సమాచార సేవలు ఆధారాలు వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 104 40.00
96611 గ్రంథాలయ సమాజం వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 96 40.00
96612 డ్యూయీ దశాంశ వర్గీకరణ 20వ కూర్పు వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 96 40.00
96613 వర్గీకృత సూచీకరణ నియమావళి వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2007 64 30.00
96614 గ్రంథాలయ వర్గీకరణ సిద్ధాంతం వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 88 40.00
96615 గ్రంథాలయ సూచీకరణ సిద్ధాంతం వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 96 40.00
96616 ద్విబిందు వర్గీకరణ 6వ కూర్పు వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 103 40.00
96617 గ్రంథాలయ యాజమాన్యం వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 104 40.00
96618 గ్రంథాలయ కంప్యూటర్ విజ్ఞానం వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2006 128 40.00
96619 సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞానం, కంప్యూటర్లు వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2013 175 90.00
96620 గ్రంథాలయ సమాచార కేంద్రాలు నిర్వహణ వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2012 182 90.00
96621 సమాచార ఆధారాలు, సేవలు వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2012 175 90.00
96622 జ్ఞానవ్యవస్థ, సమాచార ప్రక్రియీకరణ పునరుద్ధరణ 1 వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2012 179 90.00
96623 జ్ఞానవ్యవస్థ, సమాచార ప్రక్రియీకరణ పునరుద్ధరణ 2 వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2013 168 90.00
96624 ఆంగ్లో అమెరికన్ సూచీకరణ నియమాలు వెలగా మానవేంద్ర కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2012 184 90.00
96625 Knowledge Organization Information Processing & Retrival 1 Velaga Manavendra Krishna Publication, Tenali 2014 198 90.00
96626 ప్రలేఖన, సమాచార సేవలు పాతూరి విజయకుమార్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1995 224 50.00
96627 గ్రంథాలయ సూచీకరణ సిద్ధాంతం పాతూరి విజయకుమార్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1995 280 65.00
96628 గ్రంథాలయ వర్గీకరణము, చైనాలో మా పర్యటన పాతూరి విజయకుమార్, చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకశాల, విజయవాడ 1972 150 10.00
96629 గ్రంథాలయ పాఠములు ... ... ... 210 2.50
96630 గ్రంథాలయశాస్త్ర ప్రథమ పాఠములు పాతూరి నాగభూషణం సేవాశ్రమము, పెదపాలెము 1972 210 8.00
96631 పఠన మందిరాలు పాతూరి నాగభూషణం ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1951 79 1.00
96632 తెలుగు పుస్తకాల వర్గీకరణ పాతూరి నాగభూషణం ... ... 32 2.50
96633 గ్రంథాలయ ప్రచారం విజ్ఞానవ్యాప్తి పాతూరి నాగభూషణం ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1950 54 2.00
96634 గ్రంథాలయ సూత్రాలు పాతూరి నాగభూషణం ... ... 59 2.00
96635 సగటు మనిషి సమాచారం ఆళ్ల రాఘవయ్య, వెలగా వెంకటప్పయ్య Foundation for Information And Communication 1997 79 45.00
96636 సమాచార హక్కు పోలు సత్యనారాయణ, వెలగా వెంకటప్పయ్య Foundation for Information And Communication 1997 56 25.00
96637 లైబ్రరి క్విజ్ పాతూరి విజయకుమార్ శ్రీహర్ష పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 155 45.00
96638 లక్షలాది మందికి వాకిట్లోనే పుస్తకాలు ... ... ... 11 1.00
96639 నవరచయితల గేయ మాలిక గంగిశెట్టి నరసింహారావు ... 2004 32 10.00
96640 గ్రంథాలయ, సమాచారశాస్త్ర పదకోశం పి. సోమరాజు ... 1992 105 10.00
96641 Grandhalaya Jyothi Iyyanki Venkataramayanayya, Velaga Venkatappaiah Tekumalla Ramachandra Rao, Vijayawada 1966 558 397.00
96642 పద్మశ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య గారి జయంతి మహోత్సవములు ... సరస్వతీ సామ్రాజ్యమ్, విజయవాడ ... 50 10.00
96643 గ్రంథాలయ పితామహ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య వెలగా వెంకటప్పయ్య ... ... 16 2.50
96644 శ్రీ శరణు రామస్వామి చౌదరి సేవా జీవితం వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ శరణు రామస్వామి చౌదరి, అమృతలూరు 2008 83 50.00
96645 శతజయంతి ఉత్సవాహ్వాన సంఘము ... ... ... 47 10.00
96646 అభినందన చందనం పావులూరి శివనారాయణ శ్రీ పాతూరి నాగభూషణం షష్టిపూర్తి అభినందన సంచిక 1978 170 10.00
96647 గ్రంథాలయ శాస్త్రజ్ఞులు పాతూరి విజయకుమార్ ... 1981 90 12.00
96648 అసాధారణ తెలుగు బాలలు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 40 15.00
96649 Who's Who of Indian Children's Literature Provash Ronjan Dey Calcutta Publishers, Calcutta 1962 56 2.50
96650 Johann Gutenberg Michael Pollard 1998 64 20.00
96651 Life And Work of Melvil Dewey Namita Kaula 11 1.00
96652 ప్రచురణ కళ నిర్వహణ నైపుణ్యం కంకణాల రత్నయ్య ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2012 219 150.00
96653 ప్రింటింగ్ ఆర్ట్ మాన్యువల్ ఐ.హెచ్. నాధ్ Arts & Acts Publications, Hyderabad 1967 72 10.00
96654 తెలుగు ప్రచురణ రంగం మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 175 100.00
96655 తెలుగులో అచ్చయిన తొలి పుస్తకాలు జోలెపాళెం మంగమ్మ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2001 93 40.00
96656 నూరు జ్ఞాన వచనాలు కె.ఎన్. వెస్లీ, వాసిరెడ్డి పద్మ సెంటర్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్, రాజమండ్రి 2006 111 100.00
96657 అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 155 10.00
96658 నూరేళ్ల గ్రంథాలయ ఉద్యమం వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 85 10.00
96659 అందరికీ పుస్తకాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య ఋషి ప్రచురణ 2003 68 15.00
96660 ఆంధ్ర తెలంగాణ గ్రంథాలయ ప్రగతి వెలగా వెంకటప్పయ్య సంచలన సాహితి, ఏలూరు 1973 120 4.00
96661 గ్రంథాలయ వేదం వెలగా వెంకటప్పయ్య సాయిరాం పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1988 46 15.00
96662 గ్రంథాలయ వేదం వెలగా వెంకటప్పయ్య సాయిరాం పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1988 48 15.00
96663 లెనిన్ గ్రంథాలయ విధానం వెలగా వెంకటప్పయ్య గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 83 12.00
96664 సోవియట్ గ్రంథాలయాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 112 15.00
96665 ప్రసిద్ధ గ్రంథాలయాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య గ్రంథాలయ సేవా కేంద్రం, గుంటూరు 1976 188 25.00
96666 మన గ్రంథాలయాలు పరిశోధనా కేంద్రాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య సాయిరాం పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1987 336 75.00
96667 గ్రంథాలయ సూచీకరణ ప్రయోగదీపిక వెలగా వెంకటప్పయ్య సంచలన సాహితి, ఏలూరు 1976 217 10.50
96668 చదివే అలవాటు పెంచేందుకు సూచనలు వెలగా వెంకటప్పయ్య వయోజన గ్రంథమాల, ఏలూరు 1992 31 10.00
96669 గ్రంథాలయ వేదం వెలగా వెంకటప్పయ్య సాయిరాం పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1988 48 15.00
96670 ఇంటింటా గ్రంథాలయం వెలగా వెంకటప్పయ్య యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1974 54 8.50
96671 డాక్టర్ వెలగా వెంకటప్పయ్య అభినందన సంపుటి ... ... ... 56 10.00
96672 గ్రంథాలయ దర్శిని 1968 వెలగా వెంకటప్పయ్య నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1968 152 3.00
96673 గ్రామీణ గ్రంథాలయ నిర్వహణ వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 64 6.00
96674 పాఠశాల గ్రంథాలయం వెలగా వెంకటప్పయ్య బాల సాహితీ పీఠం, హైదరాబాద్ 1990 31 6.50
96675 డాక్టరు వెలగా వారి వెలుగులు వెలగా హరిసర్వోత్తమరావు కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2015 71 25.00
96676 డాక్టరు వెలగా వెంకటప్పయ్య 80వ జన్మదిన కానుక పావులూరి శ్రీనివాసరావు పావులూరి ట్రస్టు, తెనాలి ... 19 10.00
96677 సమాచార భారతి మండవ శ్రీరామమూర్తి, లేళ్ళ వెంకటేశ్వరరావు డాక్టర్ వెలగా వెంకటప్పయ్య అభినందన సంపుటి 1993 272 90.00
96678 గ్రంథాలయ దీపిక మండవ శ్రీరామమూర్తి, తుమ్మల అశోక్ బాబు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 80 30.00
96679 జీవిత చరిత్రకోశం గ్రంథాలయ కార్యకర్తలు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1986 265 5.00
96680 గ్రంథాలయ వాణి వెలగా వెంకటప్పయ్య అయ్యంకి వెంకట రమణయ్య శతజయంతి సంచిక 1992 206 75.00
96681 మన గ్రంథాలయ సేవా నిరతులు వెలగా వెంకటప్పయ్య రాష్ట్ర గ్రంథాలయోద్యమ శతజయంతి 2004 272 100.00
96682 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయోద్యమం వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1985 295 35.00
96683 బాల సాహితీ వికాసం వెలగా వెంకటప్పయ్య సిద్ధార్థ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 340 60.00
96684 ప్రాథమిక విద్యా ఛార్టులు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ విష్ణు ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు ... 30 10.00
96685 ప్రాథమిక విద్యా ఛార్టులు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గణేష్ విద్యా చిత్రమాలిక ... 20 10.00
96686 పిశ్చిమ గోదావరి గ్రంథాలయ దర్శిని ... జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ, ఏలూరు 1971 57 10.00
96687 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాలనా సంస్కరణలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుబంధం 2003 104 10.00
96688 కొత్త సహస్రాబ్దికి కొంగ్రొత్త వెలుగులు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ రంగం సంస్కరణలు ... 24 10.00
96689 Annual Report and Accounts 1994 22 10.00
96690 మన చట్టాలు 1 పని చేసే మహిళల కొరకు చట్టాలు సుజాతా మెహ్రా మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 53 22.00
96691 మన చట్టాలు 2 కట్టు బానిసలు సౌరభ్ ఆనంద్ ప్రకాష్, వసంత భామ మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 27 10.00
96692 మన చట్టాలు 4 హిందూదత్తత భరణము చట్టం 1856 వసుధ ధగాంవర్, పింగళి పార్వతీ ప్రసాద్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 28 10.00
96693 మన చట్టాలు 5 హిందూ వివాహచట్టం ఆభాసింఘల్ జోషి, మాడపాటి సత్యవతి మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 41 10.00
96694 మన చట్టాలు 6 మహమ్మదీయ వివాహ చట్టం ఆసిం అబ్బాస్, సి. జయశ్రీ సారథి మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 34 10.00
96695 మన చట్టాలు 7 క్రైస్తవ వివాహ చట్టం జ్యోతి గుప్తా, సి. జయశ్రీ సారథి మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 29 10.00
96696 మన చట్టాలు 8 వరకట్నం అభాసింఘల్ జోషి, పింగళి పార్వతీ ప్రసాద్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 12 10.00
96697 మన చట్టాలు 9 మానభంగం మాయాదారూవాలా, తురగా జానకీరాణి మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 32 10.00
96698 మన చట్టాలు 10 పోలీసులూ మీరూ మదన్ లోకూర్, సి. వసంతభాను మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ 1992 19 10.00
96699 బాలానంద బొమ్మల ప్రసార సాధనాలు వి.వి. బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 32 25.00
96700 అధికార భాష చట్టము, ప్రకటనలు, సూచనలు ... సాధారణ పరిపాలన శాఖ 1975 58 10.00
96701 పౌర గ్రంథాలయ ప్రగతి ప్రజల భాగస్వామ్యం ... సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం ... 20 10.00
96702 Books For All at Low Cost National Book Trust, India 1982 47 15.00
96703 Gadicherla Harisarvottama Rao V. Pulla Reddy 20 10.00
96704 44th All India Library Conference of The Indian Library Association Souvenir Potti Sreeramulu Telugu University Library 1999 75 25.00
96705 XXV All India Library Conference Trivandrum Souvenir C.A. Augustine 1979 187 25.00
96706 UPLA Convention & Seminar 2002 & Souvenir Uttar Pradesh Library Association 2002 35 25.00
96707 జన జీవితాల్లో జయకేతనం జన్మభూమి ... ... ... 40 10.00
96708 అభివృద్ధిలో ఆదర్శం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుబంధం 2003 40 10.00
96709 వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రగతి అభివృద్ధి పథంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ... ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుబంధం 2003 40 10.00
96710 శాస్త్రీయ గ్రంథ సూచి వెలగా వెంకటప్పయ్య Kaula Endowment for Library and Information Science 2005 36 25.00
96711 Leather Programme for the Poorest of the poor Malupu The Turning Point 2002 57 100.00
96712 రెండవ తరగతి ప్రారంభదశకై తెలుగు, గణితం వర్కు బుక్ ... ... ... 66 20.00
96713 మహిళా సాధికారతకు రచనలు శిక్షణ శిబిరం నివేదిక ... Kaula Endowment for Library and Information Science 2002 35 50.00
96714 బాల సాహిత్య ప్రచురణ పపింణి సదస్సు, నివేదిక ... Kaula Endowment for Library and Information Science 2003 36 20.00
96715 పిల్లల పుస్తకాల ప్రచురణ పంపిణి శిక్షణ శిబిరం నివేదక ... Foundation for Information And Communication 2002 52 10.00
96716 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ ... 100 25.00
96717 విజయవాణి ప్రైమరీ కార్డుల కిట్ ఉపాధ్యాయ కరదీపిక ... విజయవాణి ప్రింటర్స్, చౌడేపల్లి ... 60 10.00
96718 సార్వత్రిక ఎలిమెంటరీ విద్యా సాధనపై ఉపాధ్యాయుల శిక్షణా కార్యక్రమం ... జిల్లా ప్రాథమిక విద్యా పథకము ... 79 25.00
96719 కొత్త పంచాయితీ రాజ్ వ్యవస్థ నిర్వాహకుల శిక్షణకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణాభివృద్ధి అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 140 25.00
96720 వేసవి బడి వాలంటీర్లకరదీపిక ... కమీషనర్ మరియు పాఠశాల విద్య సంచాలకులు ... 49 20.00
96721 నిరంతర విద్యా కార్యక్రమం ట్రైనింగ్ మూడ్యూల్ కె. జగన్నాధశర్మ స్టేట్ రిసోర్సు సెంటర్, హైదరాబాద్ 1997 116 25.00
96722 ప్రత్యూష 8 వారాల పాఠశాల సంసిద్ధతా కార్యక్రమం ... ఎస్.ఆర్.సి. ఇ.సి.ఇ., ... 108 25.00
96723 అమ్మా నేనూ బడికి పోతా శిక్షణా దీపిక .. ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా ప్రాథమిక విద్యా పథకం ... 110 25.00
96724 అమ్మబడి యెర్రంనేని చంద్రమౌళి జనాబా విద్యావిభాగం, హైదరాబాద్ ... 28 10.00
96725 ప్రాథమిక పాఠశాల పిల్లల ప్రత్యేక ఆరోగ్య పరీక్షా కార్యక్రమం ... ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ... 60 20.00
96726 బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన పాఠశాలల పాత్ర ... జిల్లా ప్రాథమిక విద్యా పథకము ... 76 25.00
96727 అందరికి ఆరోగ్యం ... జనాబా విద్యావిభాగం, హైదరాబాద్ ... 14 1.00
96728 ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ ప్రజాప్రతినిధుల శిక్షణా కార్యక్రమం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణాభివృద్ధి అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 156 25.00
96729 The Hindu Index 1991 Kasturi & Sons Ltd., Madras 1992 113 100.00
96730 తెలుగు లిపి సంస్కరణ సదస్సు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 78 25.00
96731 ??? ... ICSSR, Hyderabad 188 20.00
96732 శ్రీ రామచంద్ర గ్రంథాలయము, పోడూరు దాట్ల సత్యనారాయణ ... 1983 321 100.00
96733 గ్రంథాలయ విజ్ఞాన వాఙ్మయ సూచి వెలగా వెంకటప్పయ్య భారత విజ్ఞాన పరిశోధన మండలి, హైదరాబాద్ 1986 276 100.00
96734 Library Catalogue Sidhartha College of Arts & Science 120 100.00
96735 తెలుగు రెఫరెన్సు గ్రంథాల వివరణాత్మక సూచి ... ... ... 300 50.00
96736 తెలుగు రెఫరెన్సు గ్రంథాల వివరణాత్మక సూచి ... ... ... 300 40.00
96737 కాగితం కథ వెలగా వెంకటప్పయ్య వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1971 35 1.75
96738 టెలిఫోన్ వెలగా వెంకటప్పయ్య వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1977 44 2.50
96739 గ్రంథకర్త గుర్తులు వెలగా వెంకటప్పయ్య సంచలన సాహితి, ఏలూరు 1970 48 2.00
96740 దశాంశ వర్గీకరణ ప్రయోగ దీపిక వెలగా వెంకటప్పయ్య గ్రంథాలయ దర్శనిధి, ఏలూరు 1972 138 5.00
96741 పుస్తకాల భద్రత వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1967 94 2.25
96742 గ్రంథాలయ విజ్ఞానం లైబ్రరీ మాన్యుయల్ వెలగా వెంకటప్పయ్య దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు 1965 125 1.80
96743 సమాచార విజ్ఞానం వెలగా వెంకటప్పయ్య గ్రంథాలయ దర్శనిధి, ఏలూరు 1972 168 5.00
96744 గ్రంథాలయ విజ్ఞానం ప్రయోగ దీపిక వెలగా వెంకటప్పయ్య నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 252 10.00
96745 గ్రంథాలయ యాజమాన్యం వెలగా వెంకటప్పయ్య ... .... 76 20.00
96746 విజ్ఞానలోకం వెలగా వెంకటప్పయ్య ప్రభాత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1966 65 1.50
96747 గొర్రెల పెంపకం వెలగా వెంకటప్పయ్య నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1999 18 7.00
96748 నవీన వ్యవసాయం నవజీవనం వెలగా వెంకటప్పయ్య వయోజన గ్రంథమాల, ఏలూరు 1987 22 4.50
96749 గ్రామలక్ష్మి వెలగా వెంకటప్పయ్య సంచలన సాహితి, ఏలూరు 1981 45 7.00
96750 కల్తీకథ వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహితి, కడప 1983 67 9.00
96751 తెలుగు బాల సాహిత్యం వెలగా వెంకటప్పయ్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1986 56 10.00
96752 చదివే అలవాటు పెంచేందుకు సూచనలు వెలగా వెంకటప్పయ్య బాల సాహితీ పీఠం, హైదరాబాద్ 1990 31 6.50
96753 ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర గ్రంథాలయ చట్టం వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1985 111 15.00
96754 National Seminar on Model Public Libraries Act Velaga Venkatappaiah Indian Library Association, Delhi 75 25.00
96755 Library Scientific And Technical Information Services in the USSR Velaga Venkatappaiah Visalandhra Publishing House, Hyderabad 1988 152 90.00
96756 తెలుగు బాలల గేయాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 512 300.00
96757 పొడుపు కథలు వెలగా వెంకటప్పయ్య సిద్ధార్థ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 206 25.00
96758 కథలు గాని కథలు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 68 6.00
96759 గోడమీద బొమ్మ పొడుపు కథలు వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 67 5.00
96760 పిల్లల పాటలు వెలగా వెంకటప్పయ్య సిద్ధార్థ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 235 30.00
96761 తెలుగు వెలుగులు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2003 40 15.00
96762 నవీన వ్యవసాయం నవజీవనం వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2004 88 42.00
96763 బంగారు మామిడి పండ్లు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్ 2004 48 33.00
96764 జ్ఞానం పెంచే గ్రంథాలయాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 40 25.00
96765 బాల గేయాలు గేయ కథలు గేయ శతకాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య, సమతారావు సమతా చేతన వేదిక, గుంటూరు జిల్లా 2006 204 150.00
96766 మన పిల్లల పాటలు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహిత్య, సాంస్కృతిక సంఘం 2003 191 130.00
96767 గ్రంథాలయ జ్యోతి వెలగా వెంకటప్పయ్య సరస్వతీ సామ్రాజ్యమ్, విజయవాడ 2014 272 500.00
96768 గ్రంథాలయ గాంధీ వెలగా వెంకటప్పయ్య వెలగా కుటుంబ సభ్యులు తెనాలి ప్రచురణలు, తెనాలి 2016 319 100.00
96769 మన గ్రంథాలయోద్యమం వెలగా వెంకటప్పయ్య వెలగా వెంకటప్పయ్య, తెనాలి 2011 356 300.00
96770 మన గ్రంథాలయాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య వెలగా వెంకటప్పయ్య, తెనాలి 2011 308 300.00
96771 తెలుగు ముద్రణ ప్రచురణ వికాసం వెలగా వెంకటప్పయ్య వెలగా వెంకటప్పయ్య, తెనాలి 2012 300 300.00
96772 తెలుగు చదువు చాలా తేలిక వెలగా వెంకటప్పయ్య ... ... 24 2.00
96773 మనం తెలుసుకుందా, తెలుగు రాత చాలాతేలిక వెలగా వెంకటప్పయ్య ... ... 24 2.00
96774 అందరం చదువుకుందాం వెలగా వెంకటప్పయ్య వయోజన గ్రంథమాల, ఏలూరు ... 32 7.00
96775 ఆరు మాసాలలో అందరికి చదువు డి.జె. సుందరరావు నాస్తిక కేంద్రము, విజయవాడ 1977 91 2.00
96776 ఆడుతూ పాడుతూ 7 రోజుల్లో తెలుగు గోటేటి బాలకృష్ణమూర్తి ... ... 25 20.00
96777 पुस्तकालय प्रभन्ध व्दारकाप्रसाद शास्त्री हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 1963 176 5.00
96778 हिन्दी विषय शीर्षक सुची प्रभु नारायण गौड भारतीय ग्रंथालय संघ 1968 406 25.00
96779 पुस्तक सूचीकरशा कला व्दारकाप्रसाद शास्त्री ... 1956 192 5.00
96780 पुस्तकालय परिचय व्दारकाप्रसाद शास्त्री ... 1959 49 5.00
96781 The Sahara Jeremy Swift Time Life International 1976 184 195.00
96782 Africa's Rift Valley Colin Willock Time Life International 1976 184 195.00
96783 The Himalayas Nigel Nicolson Time Life International 1975 184 195.00
96784 Alaska Dale Brown Time Life International 1975 184 195.00
96785 Canyon Lands Jerome Doolittle Time Life International 1978 184 195.00
96786 The Great Barrier Reef Craig McGregor Time Life International 1975 184 195.00
96787 Caribbean Isles Peter Wood Time Life International 1975 184 195.00
96788 The Grand Canyon Robert Wallace Time Life International 1975 184 195.00
96789 Labrador Robert Stewart Time Life International 1977 184 195.00
96790 The Amazon Tom Sterling Time Life International 1975 184 195.00
96791 The Bayous of Louisiana Peter S. Feibleman Time Life International 1978 184 195.00
96792 Borneo John Mackinnon Time Life International 1975 184 195.00
96793 The Rocky Mountains Bryce S. Walker Time Life International 1975 184 195.00
96794 Lapland Walter Marsden Time Life International 1976 184 195.00
96795 Wilderness Europe Douglas Botting Time Life International 1976 184 195.00
96796 Mexico's Baja California William Weber Johnson Time Life International 1977 184 195.00
96797 America's Northwest Coast Richard L. Williams Time Life International 1977 184 195.00
96798 The American North Woods Percy Knauth Time Life International 1975 184 195.00
96799 Central American Jungles Don Moser Time Life International 1977 184 195.00
96800 New Guinea Roy D. Mackay Time Life International 1976 184 195.00
96801 Soviet Deserts And Mountains George St. George Time Life International 1974 184 195.00
96802 Mexico's Sierra Madre Donald Dale Jackson And Peter Wood Time Life International 1977 184 195.00
96803 The Australian Outback Ian Moffitt Time Life International 1978 184 195.00
96804 The Everglades Archie Carr Time Life International 1975 184 195.00
96805 New England Wilds Ogden Tanner Time Life International 1977 184 195.00
96806 The Andes Tony Morrison Time Life International 1975 184 195.00
96807 Hawaii Robert Wallace Time Life International 1976 184 195.00
96808 Cactus Country Edward Abbey Time Life International 1977 184 195.00
96809 Let's Travel in Japan Darlene Geis Far Eastern Publishers Limited 1969 85 25.00
96810 Let's Travel in Switzerland Darlene Geis McGraw Hill far Eastern Publishers (S) Limited 1970 86 25.00
96811 Let's Travel in Switzerland Darlene Geis McGraw Hill far Eastern Publishers (S) Limited 1970 86 25.00
96812 Let's Travel in India Darlene Geis Far Eastern Publishers Limited 1969 85 25.00
96813 Let's Travel in the South Seas Darlene Geis Far Eastern Publishers Limited 1969 85 25.00
96814 Let's Travel in Italy Darlene Geis Far Eastern Publishers Limited 1969 86 25.00
96815 Let's Travel in The Soviet Union Darlene Geis McGraw Hill far Eastern Publishers (S) Limited 1969 85 25.00
96816 Let's Travel in England Darlene Geis McGraw Hill far Eastern Publishers (S) Limited 1969 86 25.00
96817 France David Gibbon, Ted Smart Crescent 1978 56 20.00
96818 Outdoor Life January 1969 Popular Science Publishing Co., 1969 180 20.00
96819 Outdoor Life June 1968 Popular Science Publishing Co., 1968 174 20.00
96820 Outdoor Life August 1968 Chet Fish Popular Science Publishing Co., 1968 140 20.00
96821 Outdoor Life April 1969 Chet Fish Popular Science Publishing Co., 1968 220 20.00
96822 Outdoor Life June 1968 Chet Fish Popular Science Publishing Co., 1968 186 20.00
96823 South Africa a World in one country travel guide 255 100.00
96824 Thailand The Golden Kingdom William Warren Periplus Editions (HK) Limited 1999 96 250.00
96825 The Heartland (Life World Library) Robert McLaughlin Time Life Library America 1952 192 100.00
96826 Eastern Europe (Life World Library) Godfrey Blunden Time Life International 1966 176 55.00
96827 Germany (Life World Library) Terence Prittie Time Life International 1960 176 55.00
96828 Mexico (Life World Library) William Weber Johnson Time Life International 1969 159 55.00
96829 Australia And New Zealand (Life World Library) Colin MacInnes Time Life International 1969 159 55.00
96830 Canada (Life World Library) Brian Moore Time Life International 1968 159 55.00
96831 Greece (Life World Library) Alexander Eliot Time Life International 1969 159 55.00
96832 India(Life World Library) Joe David Brown Time Incorporated New York 1961 160 55.00
96833 South East Asia (Life World Library) Joe David Brown Time Life International 1968 159 55.00
96834 France (Life World Library) D.W. Brogan Time Incorporated New York 1960 176 55.00
96835 Turkey (Life World Library) Desmond Stewart Time Life Books, New York 1969 160 60.00
96836 Scandinavia (Life World Library) Hammond Innes Time Incorporated New York 1969 160 60.00
96837 Israel (Life World Library) Robert St. John Time Life International 1969 159 60.00
96838 Britain (Life World Library) John Osborne Time Life International 1967 175 65.00
96839 Spain (Life World Library) Hugh Thomas Time Life International 1969 159 60.00
96840 Brazil (Life World Library) Elizabeth Bishop Time Incorporated New York 1956 160 60.00
96841 Russia (Life World Library) Charles W. Thayer Time Life Books, New York 1971 176 60.00
96842 Italy (Life World Library) Herbert Kubly Time Life Books, New York 1961 160 60.00
96843 Tropical Africa (Life World Library) Robert Coughlan Time Incorporated New York 1962 176 60.00
96844 The United States (Life World Library) Patrick O'Donovan Time Life International 1968 191 65.00
96845 Japan (Life World Library) Edward Seidensticker Time Incorporated New York 1962 159 65.00
96846 Switzerland (Life World Library) Herbert Kubly Time Life International 1966 159 65.00
96847 The Balkas (Life World Library) Edmund Stillman Time Life International 1966 159 65.00
96848 The Arab World (Life World Library) Desmond Stewart Time Life International 1967 160 65.00
96849 Britain David Mountfield Minerva, Geneve 1979 92 100.00
96850 Beautiful Hawaii Nancy Bannick Lane Magazine & Book Company 1972 223 150.00
96851 New Norway Gunnar Jerman Index Publishing 1997 157 100.00
96852 Alf R. Bjercke's Norway Michael Tomkinson Michael Tomkinson Publishing 1999 128 250.00
96853 The Making of The Nation William Kilbourn The Canadian Centennial Library 1965 127 55.00
96854 Switzerland A Picture book to Remember Her by David Gibbon, Ted Smart Colour Library International 50 20.00
96855 The Caribbean David Gibbon, Ted Smart Colour Library International 50 20.00
96856 Sikkim 15 Triumphant Years of Democracy Information and Public Relations Department 2009 156 250.00
96857 Japan A Picture Book To Remember Her By David Gibbon, Ted Smart Colour Library International 50 20.00
96858 All of Egypt Abbas Chalaby Casa Editrice Bonechi 125 500.00
96859 All Versailles Daniel Meyer Casa Editrice Bonechi 2000 126 500.00
96860 Hungary Karoly Gink Corvina press 80 20.00
96861 Lakshadweep History, Religion and Society Theodore P.C. Gabriel Books & Books, New Delhi 1989 306 475.00
96862 Ghana is Born 6th March 1957 Newman Neame Limited, London 1958 106 100.00
96863 Lands and Peoples The World in Color Volume 1 Grolier, New York 1969 383 100.00
96864 Lands and Peoples The World in Color Volume 2 Grolier, New York 1969 383 100.00
96865 Lands and Peoples The World in Color Volume 3 Grolier, New York 1969 383 100.00
96866 Lands and Peoples The World in Color Volume 4 Grolier, New York 1969 383 100.00
96867 Lands and Peoples The World in Color Volume 5 Grolier, New York 1969 384 100.00
96868 Lands and Peoples The World in Color Volume 6 Grolier, New York 1969 432 100.00
96869 Lands and Peoples The World in Color Volume 7 Grolier, New York 1969 465 100.00
96870 Beijing Sean Sheehan Fodor's Travel Publication, Inc 96 50.00
96871 Amsterdam Teresa Fisher Fodor's Travel Publication, Inc 96 50.00
96872 Boston Sue Gordon Fodor's Travel Publication, Inc 96 50.00
96873 London Louise Nicholson Fodor's Travel Publication, Inc 96 50.00
96874 Venice Tim Jepson Fodor's Travel Publication, Inc 96 50.00
96875 Zurich city Guide for Zurichers and Visitors Pendo Verlag 195 55.00
96876 Malaysia Harald Pettelkay Kodansha International Ltd. 1975 102 20.00
96877 Bali Sean Sprague Kodansha International Ltd. 1970 130 50.00
96878 India Centuries of Youth Tsuyoshi Nakagawa Allied Publishers, Bombay 1973 130 25.00
96879 Kathmandu Valley Robert L. Fleming Allied Publishers, Bombay 1978 129 25.00
96880 Cherry Blossoms Isamitsu Kitakoji Kodansha International Ltd. 1973 130 25.00
96881 Traditional Tokyo Atsushi Azumi Kodansha International Ltd. 1976 126 50.00
96882 New York Arthur S. Harris Kodansha International Ltd. 1973 126 55.00
96883 London Swigners and Squares Yumiko Kiyomiya Kodansha International Ltd. 1973 106 25.00
96884 San Francisco Paul C. Johnson Kodansha International Ltd. 1974 122 55.00
96885 Hong Kong Robert Burati Kodansha International Ltd. 1974 138 60.00
96886 Istanbul Ibrahim Uslu 1996 222 195.00
96887 Turkey Diana Darke Fodor's Travel Publication, Inc 1999 288 200.00
96888 Turkey 30 10.00
96889 Iraq A Tourist Guide 1982 223 25.00
96890 Iran Lonely Planet Publications 2001 431 195.00
96891 Egypt Lonely Planet Publications 2002 584 250.00
96892 Portugal a bird's eye view 165 25.00
96893 Norway Photo Guide Monaco Books 224 250.00
96894 Kingdom 100 questions answered 100 200.00
96895 The Best Bed & Breakfast U.K.H.M. Publishing, London 1998 608 450.00
96896 Introducing Great Britain 672 500.00
96897 Culture and the Arts in the GDR Ponorama DDR 1988 62 20.00
96898 The Federal Republic of Germany At a Glance 71 10.00
96899 Facts about Germany Press and Information office of the Government of the federal 1975 476 100.00
96900 Fodor's 90 Austria Fodor's Travel Publication, Inc 1990 357 250.00
96901 Austria facts and figures 231 55.00
96902 Bulgaria travel guide Best Bulgarian Properties Ltd 216 500.00
96903 Western Europe Lonely Planet Publications 2003 1152 1,000.00
96904 New Zealand Paul Harding Lonely Planet Publications 2002 720 800.00
96905 South East Asia on a shoestring Lonely Planet Publications 1985 574 100.00
96906 New Mexico Handbook Stephen Metzger Moon Publications, Inc. 1994 322 195.00
96907 Mauritius Tourist Guide 138 100.00
96908 Tibet Elisabeth B. Booz Collins, London 1989 228 195.00
96909 Hong Kong Ruth Lor Malloy A South China Morinting Post Publication 1983 143 125.00
96910 Enjoy Japan Walt Sheldon Charles e. Tuttle Company 1980 193 55.00
96911 Discovery of Japan Michael Hardwick Hamlyn, London 1970 159 60.00
96912 Facts about Korea The Korea Overseas Information Service 1981 237 55.00
96913 Malaysia M. Sivaram National Book Trust, India 1972 128 25.00
96914 Singapore official Guide 164 25.00
96915 Singapore official Guide 231 55.00
96916 Moldavia Georgi Stoylik Novosti Press Agency Publishing House 1987 99 20.00
96917 Indonesia Jan O.M. Broek Nelson Doubleday, Inc., Garden City 1957 64 10.00
96918 Travellanka March 2013 2013 140 100.00
96919 Moscow past and present Yuri Aleksandrov Raduga Publishers, Moscow 1984 358 60.00
96920 Leningrad in Three Days Pavel Kann Progress Publishers, Moscow 1978 255 95.00
96921 Pskov Yelena Morozkina Raduga Publishers, Moscow 1984 192 125.00
96922 Arthens City Guide Maria Lord APA Publications 2007 288 150.00
96923 Singapore Travel Guide Helen Oon New Holland Publishers Ltd 2000 128 100.00
96924 60 Scienic Wonders in China Radio Peking New World Press 1980 238 25.00
96925 Italy Karl Gullers, Stieg Trenter Ziff Davis Publishing Company New York 125 25.00
96926 Switzerland C.J. Bucher Ltd. Publishers 1977 78 25.00
96927 Getaway Faye Hammel An Arthur Frommer Publication 1971 223 10.00
96928 Round the World Handbook Roy Woodcock Hamlyn, London 1978 240 55.00
96929 The Virgin Islands Robert and Patricia Kingsbury Nelson Doubleday, Inc., Garden City 1958 64 20.00
96930 Vienna City Guide 60 10.00
96931 Soviet People on Holiday Vladimir Koltsov 1957 39 2.50
96932 Getting Downto Business 51 20.00
96933 The Sun always rises in the East La Lorraine 100 100.00
96934 Saint Pierre Cathedral of Geneva 19 2.50
96935 New York City 20 10.00
96936 Tourisme Automobile En Haute - Savoie Mont - Blanc 12 10.00
96937 Assisi A Newly Carlo Grassetti Editore 1993 112 100.00
96938 Upto Rs. 1,00,000 Mega Saver Coupon Books 160 20.00
96939 Sheraton Worldwide Directory 1999 304 100.00
96940 Trafalgar's Cost Saver Europe & Britain Europe's Premier Escorted Budget Tours 1999 83 20.00
96941 The History of London W.R. Dalzell Michael Joseph, London 1982 496 100.00
96942 London 161 Colour Illustrations Map of Central London 60 20.00
96943 Green Wich in Colour Nigel Hamilton 32 10.00
96944 Lake Geneva D.L. Kelleher George Lunn's Tours, Limited 1914 78 1.00
96945 The Eternal City E. Venturini Lozzi Publisher, Rome 1969 254 10.00
96946 History of The Temple of The Emerald Buddha M.C. Subhadradis Diskul 43 5.00
96947 Over London A Unichrome Publication 32 20.00
96948 Guide to London in Pictures 32 10.00
96949 London Michael Leapman Dorling Kindersley 1993 432 150.00
96950 Fodor's 89 London Richard Moore 1988 260 55.00
96951 Best Read Guide London Angela Moore 82 20.00
96952 A to Z Atlas of London and Suburbs Geographers Map Company Ltd 265 25.00
96953 Quick Guide to London 47 10.00
96954 London The British Travel And Holidays Association 74 10.00
96955 Guide to London Ward, Lock & Co., Limited 288 15.00
96956 Paris in Colour Diana Vinding Geographia Ltd., London 1970 128 25.00
96957 Paris in Colour 320 20.00
96958 Paris in 4 Days A. Leconte - Editeur, Bretonnerie 117 100.00
96959 Paris in 4 Days A. Leconte - Editeur, Bretonnerie .. 120 100.00
96960 Paris Michelin Michelin Type Co Ltd 178 20.00
96961 Airwear Everywhere 112 2.50
96962 Book of World Travel The Reader's Digest 349 100.00
96963 Britain's Food Paul Redmayne John Murray 1963 48 50.00
96964 Norway 16 10.00
96965 Italy Tourist Infromation 1957 24 10.00
96966 Poland 1977 72 10.00
96967 Poland 1976 72 10.00
96968 Pakistan International's Pakistan 30 10.00
96969 Pakistan Pictorial Vol. XII No. 2 76 10.00
96970 Contents Vol. 7 No. 2 .. 2000 122 25.00
96971 Nepal Sikkim and Bhutan in Pictures Eugene Gordon Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1972 64 20.00
96972 Nepal Traveller Vo. 12 No. 8 1999 96 25.00
96973 Nepal Traveller Vo. 9 No. 6 1992 166 20.00
96974 Rome the Eternal 81 10.00
96975 Tourism in Iraq 20 10.00
96976 The Japan of Today Public Infromation and Cultural Affairs Bureau 80 10.00
96977 Japan A Destination Guide Japan Air Lines 59 20.00
96978 Islands of Legend Langkawi 10 10.00
96979 Lugano Tessin Sudschweiz 10 10.00
96980 Vacationand Malaysia 10 5.00
96981 Praha Castle Chateau Burg 20 5.00
96982 Greece The Aegean Islands 30 10.00
96983 SBTL Redefining Foreign Tours 10 5.00
96984 Borobudur Jurgen D. Wickert P.T. Intermasa, Jakarta 1994 62 20.00
96985 The U.S.A F.E. Compton & Company 345 10.00
96986 USA its Geography and Growth The United States Information Service 121 55.00
96987 American Heritage Vol. XIX, No. 3 1968 110 10.00
96988 America 2000 2000 24 10.00
96989 Endless Vacation Jul/Dec 2012 2012 41 10.00
96990 Discovery of Luray Caverns, Virginia Russell H. Gurnee R.H. Gurnee, Inc. 1978 107 25.00
96991 Chicago 20 10.00
96992 Mimesota's Viking Land Usa 21 10.00
96993 Iony Travel Guide 2000 2000 180 20.00
96994 Disney 2001 136 25.00
96995 Walt Disney's Disneyland 30 10.00
96996 Visit Raleigh 67 20.00
96997 Nebraska A Pictorial History University of Nebraska Press London 1967 224 25.00
96998 Ray Manley's Arizona 64 20.00
96999 Arizona Highways Vol. XLV No. 7 1969 40 10.00
97000 Grand Canyon A Natural Wonder of The World 63 20.00